INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 1 december 1998. -Het CvB heeft besloten de stukken i.v.m. het managementcontract CvB-decanen door te sturen naar het Management Team ter bespreking in de MT-vergadering van 10-12-1998. -Het College heeft de globale opzet en het tijdschema voor het Instellingsplan 1999-2003 vastgesteld en informeert het Management Team hierover. -Het CvB heeft be

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 1 december 1998. -Het CvB heeft besloten de stukken i.v.m. het managementcontract CvB-decanen door te sturen naar het Management Team ter bespreking in de MT-vergadering van 10-12-1998.

-Het College heeft de globale opzet en het tijdschema voor het Instellingsplan 1999-2003 vastgesteld en informeert het Management Team hierover.

-Het CvB heeft besloten de heer dr.ir. A.J. Mouthaan te benoemen tot hoogleraar Opleidingsdirecteur Elektrotechniek. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte, ingaande 1 maart 1998 voor een periode van vijf jaar.

-Het CvB heeft besloten de heer prof.dr.ing. O.E. Hermann te benoemen tot hoogleraar op het vakgebied Netwerktheorie. Het betreft een benoeming voor de periode van 1 december 1998 tot 1 november 2000.

-Het CvB heeft besloten de heer dr. F.C.T. van der Helm te benoemen tot hoogleraar Biomechatronica. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte ingaande 1 december 1998 voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

-Het CvB heeft besloten de heer dr.ir. F.J..M. van Houten te benoemen tot hoogleraar Ontwerp-techniek. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte voor onbepaalde tijd met ingang van 1 december 1998.

-Het CvB heeft besloten de Stichting Universiteitsfonds Twente te verzoeken over te gaan tot benoeming van de voorgedragen kandidaat tot hoogleraar Toegepaste Lasertechnologie. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte m.i.v. 1 december 1998 voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging.

-Het CvB heeft besloten in te stemmen met de aanschaf van een High Performance Computer, gezamenlijk met de TU Eindhoven en SARA te Amsterdam, conform de voorgelegde mantelovereenkomst voor de samenwerking en het daarbij behorende berekeningsmodel eigendom en gebruik. Het UT-aandeel wordt gefinancierd via de productgroep Supercomputer van het CIV; deels doorberekend aan de participerende leerstoelen; deels vanuit de beschikbare centrale middelen door het CIV bekostigd. Het College mandateert de portefeuillehouder tot ondertekening van de overeenkomst.

-Het CvB heeft besloten tot renovatie van de bouwkundige en installatietechnische delen van toren en kabinettenring in het WB-gebouw inclusief de expeditie in het centrum van het gebouw en stelt het desbetreffende budget vast op Mf 36,3; het hierop betrekking hebbende renovatievoorstel zendt het College voor advies naar de Centrale Gezamenlijke Vergadering; de Raad van Toezicht zal om goedkeuring worden gevraagd nadat het advies van de CGV is ingewonnen.

-Het College heeft besloten goedkeuring te verlenen aan de benoeming van mw dr.ir. S.M. Heemstra de Groot tot UHD op het aandachtsgebied Resarch Area Networking binnen de leerstoel Telematica Services en Systemen. (Kenmerk 304.535)

d.d. 15 december 1998. -Het CvB heeft besloten de ontwerp-Begroting 1999 definitief vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht.

-Het College heeft besloten de nota 'Financiële meerjarenraming 1999-2005' vast te stellen en zendt deze ter informatie toe aan het Management Team, de CoBe, de CGV, de Raad van Toezicht en de faculteiten, onderzoekinstituten, centrale diensten en diensten van het bureau van de Universiteit.

-Het CvB heeft besloten toestemming te geven om tot werving voor deleerstoel Biofysische Techniek te mogen overgaan.

-Het CvB heeft besloten toestemming te geven om tot werving voor de leerstoel Bouw/Infra-Ontwerpprocessen te mogen overgaan.

-Het CvB heeft besloten toestemming te geven om tot werving voor de leerstoel Bouw/Infra-Productieprocessen te mogen overgaan.

-Het CvB heeft besloten toestemming te geven om tot werving voor de leerstoel Bouw/Infra-Planvorming en Conceptontwikkeling te mogen overgaan.

-Het CvB heeft besloten toestemming te geven om tot werving voor de leerstoel Milieutechnologie in het bijzonder Membraantechnologie te mogen overgaan en verleent daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het CvB heeft besloten toestemming te geven om tot werving voor de leerstoel Reactieve Scheidingen te mogen overgaan en verleent daarbij ontheffing van de advertentieplicht.

-Het CvB heeft besloten de heer dr.ir. A.B. de Haan te benoemen tot hoogleraar Scheidingstechnologie bij de faculteit CT. Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte, ingaande 1 april 1999.

-Het CvB heeft besloten de Verlofregeling Universiteit Twente 1999 definitief vast te stellen.

-Het CvB heeft besloten de Regeling Nevenwerkzaamheden Universiteit Twente 1999 definitief vast te stellen.

-Het CvB heeft besloten met het voorliggende wijzigingsvoorstel (km 303.516 d.d. 30-11-1998) akkoord te gaan waardoor artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement OPUT wordt gewijzigd.

-Het CvB heeft besloten de heer prof.dr.ir. J. van Amerongen te benoemen tot wetenschappelijk directeur van het Cornelis J. Drebbelinstituut. De benoeming wordt met terugwerkende kracht gesteld op 1 september 1997 en eindigt formeel op 1 juli 2002, zijnde het einde van de instituutsperiode.

-Het College heeft de onderwerpen vastgesteld die het naar verwachting kan aanbieden voor de overlegvergaderingen met de COR, CSR en CGV van 26 januari en 2 maart 1999. Dit overzicht wordt toegezonden aan het Dagelijks Bestuur van COR en CSR.

Cursus Integratie van ICT in het onderwijs op 25 februari a.s.

Docenten, die zich willen oriënteren op het gebruik van ICT in het onderwijs, maken in deze cursus kennis met een breed scala aan computertoepassingen die het leerproces kunnen ondersteunen. De nadruk ligt op de onderwijskundige toepassing: in welke gevallen kan welke computertoepassing een nuttige rol spelen? Aan de hand van cases uit het reguliere UT-onderwijs leren de cursisten, welke mogelijkheden er zijn en wat de meerwaarde van ICT kan zijn. Er wordt veelvuldig gewerkt in hands-on sessies in tweetallen om zelf te ervaren, wat het betekent om met ICT te werken. Tot slot wordt aandacht besteed aan de vraag 'hoe kan ik zelf beginnen met ICT in mijn eigen onderwijs'. Meer informatie: Michiel van Geloven (2046) of http://www.oc.utwente.nl. Cursusdatum:donderdag 25 februari a.s. Aanmelding (tot 12 februari): tel. 2050, e-mail: [email protected] of Internet.

Wetenschapswinkel

Enquête bij de Wewi voor Oost West, Rust Best

Onderzoek naar vrijwilligerswerk

Onderzoek naar huisvesting

Informatie: geïnteresseerd in bovenstaande enquête of onderzoeken? Neem dan contact op met Jelle Smit, [email protected], tel. 053-4893942, of kom langs op kamer 208 van de Vrijhof.

Promoties

Ir. M.A.T. Sanduleanu (EL) over 'Power, accuracy and noise aspects in CMOS mixed-signal design', 4 februari, 13.15 uur, BB2.

Mw. drs. S. Doolaard (TO) over 'Schools in change or schools in chains', 18 februari, 15.00 uur, BB2.

Drs A.H.J. Nijhof (T&M) over 'De verantwoordelijke organisatie: een onderzoek naar de omgang met morele vraagstukken bij ingrijpende organisatieveranderingen', 18 februari, 16.45 uur, BB2.

Drs J.A. Bartelse (BSK) over 'Concentrating the minds: the institutionalising of the graduate school innovation in Dutch and German higher education', 19 februari, 13.15 uur, BB2.

Ir. H.C. Stoker (WB), 'Developments of the arbitrary lagrangian-euleerian method in non-linear solid mechanics', 26 februari, 15.00 uur, BB2.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Ook in 1999 kun je bij ons terecht voor je ideale stage of werkopdracht. Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl Heb je misschien zin in een jaartje bestuur, ga dan voor meer info langs bij Integrand Twente, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909. Of e-mail: integra[email protected]

Sluiting BOZ-INF/BIT

Het Bureau Onderwijszaken INF/BIT is tot nader order gesloten op maandag en vrijdag.

BOZ/WB gesloten

Bureau Onderwijszaken WB is vrijdag 29 januari a.s. de gehele dag gesloten.

BSK

Afstudeeropdracht Benchmarking Universiteiten

Voor D3 studenten BSK. Het onderzoek heeft een tweeledig doel: te komen tot een ontwikkelingsfasen model voor de financiële functie. Dit model kan enerzijds worden gebruikt om Universiteiten te 'categoriseren' en anderzijds om een ontwikkelpad alsmede een 'eindbeeld' te schetsen. Een ijking van de Nederlandse Universiteiten op het ontwikkelingsfasen model. Gaarne reacties met c.v. naar Marc Otto of Theo Hooghiemstra (tel. 030-2584204). Moret Ernst & Young, Management Consultants. Postbus 3101. 3502 GC Utrecht.

Students Erasmus Socrates Programm

Voor Erasmus studenten BSK. Professor Steenge has offic hours each Tuesday, 9.00-10.00 a.m. until the end of February. It is not necessary to make an appointment for that hour, just come along.

College opvraagformulier op het internet!

Voor alle studenten BSK. Nieuw: 'Alle' colleges zijn op te vragen via het internet door een selectie te maken in een opvraagformulier! Er kan geselecteerd worden op fase, periode, week, dag en vakcode. Zie 'colleges' op de BSK homepagina onder actueel of onderwijs.

Methoden en technieken IIB/Statistiek II (177003)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: De colleges op dinsdag het 7e/8e uur en vrijdag het 3e/4e uur in de weken 7, 8 en 9 worden verschoven naar de CIV PC-zaal aangezien er in plaats van hoorcolleges praktica worden gegeven. Het college in week 6 op vrijdag het 3e/4e uur is 'verplicht'. Er wordt een inleiding gegeven op de praktica en men moet zich inschrijven!

Risk management (173820)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: de colleges worden verschoven van vrijdag naar maandag het 7e/8e uur voor de weken 12 t/m 24 in zaal TWRC A-112.

Sturen in de samenleving I (178008)

Voor P studenten BSK. Regeling voor studenten die de toets voor het ID-project Sturing 1 (178008) nog niet hebben gehaald. Dit jaar wordt de toets niet gegeven. Studenten uit de lichting 1996 en 1997 die de toets nog niet hebben gehaald, doen opdracht 2 uit het project van dit cursusjaar (1998-1999). Deze opdracht kan vanaf 15 februari worden opgehaald bij de coördinerend docent, Dr. A. Timmermans, kamer TWRC C-329, of bij het secretariaat B&B, kamer TWRC C-207. Studenten uit de lichting 1995 of eerder die het project nog niet hebben gehaald, moeten het hele project overdoen. Zie daarvoor het studierooster propedeuse.

Sturen in de samenleving I (178008)

Voor P studenten BSK. Roosterwijziging: De hoorcolleges in week 5 (op woensdag 3 en donderdag 4 februari a.s.) en week 6 (woensdag 10 en donderdag 11 februari a.s.) beginnen niet om 8.30 uur maar om 9.00 uur. Verder geen wijzigingen!

Interdisciplinair project Europese Bestuurskunde (178514)

Voor D1 studenten EBSK. Roosterwijziging: Het in week 5 (maandag 1 februari a.s.) verroosterde hoorcollege komt te vervallen. Het betreft hier een introductiecollege i.v.m. de Europa-excursie, die van zondag 25-4 tot en met vrijdag 30-4 zal plaatsvinden. Het college zal ergens in maart worden gehouden. Deelnemers worden binnenkort via een brief op de hoogte gesteld van de verdere gang van zaken rond de excursie. Nadere inlichtingen: dr. N. Groenendijk (4106) of dr. J. de Wilde (3255).

Integrand Twente

We zoeken een student(e) BSK die zich wil gaan bezighouden met marktanalyses in binnen- en buitenland. Duur: 4 mnd. Ref.F028.

CT

Analyse B (156016)

Voor D1-studenten CT. Het HC van groep 1 (De Bruin) op vrijdag 26 maart a.s. (week 12) in CT3520 wordt verplaatst naar TW-D103a. Het HC van groep 2 (Dijkstra) op vrijdag 26 maart a.s. (week 12) in CT3522 wordt verplaatst naar TW-D103b.

Inschrijving D-examenvergadering maart 99

Uiterlijk tot vrijdag 12 februari a.s. kan men zich opgeven voor de D-examenvergadering en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie deel 1 en/of 2 op 10 maart a.s. d.m.v. inschrijving op een intekenlijst bij BOZ-CT, kamer CT A 1.01. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 26 februari a.s. Het colloquium dient uiterlijk 19 februari a.s. te zijn gehouden. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden is op vrijdag 12 maart a.s. in CT2520 op een nader bekend te maken tijdstip. U dient een exemplaar van het D-verslag in te leveren bij BOZ-CT.

Numerieke wiskunde en program.meth (154020)

Uitsluitend voor CT-studenten met een HBO-opleiding (!) die dit vak willen volgen in het tweede blok van het tweede trimester: zie mededeling WB.

Integrand Twente

We zoeken een student die zin heeft om een traineeship te gaan volgen bij Grolsch, met uitzicht op vaste baan. Kennis van bier en brouwprocessen is een pré. Duur: in overleg. Ref.G686.

EL

Gevraagd: Student-Assistenten (EL/INF/BIT) voor TAP-Telematica-1999

Voor EL en INF. TAP-Telematica-1999 is een onderdeel van het Twente Ability Programme, waarin getalenteerde VWO-(st)ers vanaf de 3e klas zich in hun vakantie kunnen laten uitdagen met een voor hen spannend technisch project. Als je het leuk vindt om met VWO-(st)ers uit deze leeftijdsgroep om te gaan, een goede voorstelling denkt te hebben van hun prestatieniveau en affiniteit hebt met de technische inhoud van het project kom je in aanmerking. Het project betreft o.m. het ontwerpen, analyseren, implementeren en realiseren van een communicatieprotocol voor het Internet. Het nivo isongeveer dat van eerstejaars EL of INF/BIT studenten. Er zal een website worden ontwikkeld waarop het cursusmateriaal komt te staan. Het TAP speelt zich af van 19 juli tot 1 augustus 1999. Voorbereiding en de uitvoering van TAP-Telematica-1999 vinden plaats door 7 student-assistenten, onder supervisie van een paar docenten van de leerstoelen TSS (EL/INF) en FMT (INF). Om mee te kunnen doen moet je in de periode van half februari tot eind juli voldoende tijd vrij kunnen maken. Gedacht wordt aan 2 à 3 weken voorbereidingstijd en 2 weken uitvoering. Iedere student-assistent ontwikkelt zijn of haar eigen deel van de cursus en stemt dit regelmatig af met de anderen en met de supervisors. Tijdens de cursus assisteren alle student assistenten bij de uitvoering van die delen van de cursus die zij niet zelf ontwikkeld hebben. Studenten krijgen hier zowel SAE's als studiepunten voor. Inlichtingen/aanmeldingen: Hans Daemen, tel: 2812, kamer: INF 4007, email: [email protected]

Numerieke wiskunde (154023)

Zij die dit vak willen volgen in het tweede blok van het tweede trimester dienen zich voor het bijbehorende practicum in te schrijven (via PC's) in de practicumzaal TW-A106. Let wel: dit is alleen mogelijk voor EL-studenten vanaf generatie 94/95! De intekenperiode is van maandag 8 februari t/m woensdag 10 februari, dagelijks van 9.00 - 17.00 uur. De groepsindeling zal vanaf vrijdag 12 februari via het NW-publicatiebord in de TW-practicumzaal bekend gemaakt worden. Er zijn 2 practicumbijeenkomsten (16 februari, 13.45 uur, en 9 maart,10.40 uur); aanwezigheid is verplicht. U dient in het bezit te zijn van de specifieke EL-practicumhandleiding van januari 1999. Nadere inlichtingen bij G. Zwier, tel. 3411.

Zalenwijziging hoorcollege: op dinsdag, 10.40 uur, in BB1; op woensdag, 8.30 uur, in CT2520; op vrijdag, 10.40 uur, in BB3, maar op 5 februari (aanvang van het college) in BB1.

Integrand Twente

We zoeken een student die zich wil gaan bezighouden met het ontwikkelen van besturingssoftware voor nagenoeg alle machines die door een technische onderneming in Rijssen ontwikkeld worden. Duur: 2 mnd tot een jaar. part-time. Ref.G675.

D-voordracht

J.J.P. Blijd (Leerstoel MI) over 'Design and Implementation of a System for the Posture Registration of Wheelchair users', 3 februari 1999, 16.00 uur, BB gebouw, zaal BB6.

Herkansing Lineaire Analyse HBO-EL (152024)

De docenten van bovenstaand vak hebben besloten om de herkansing voor genoemd vak te houden op vrijdag 26 februari 1999, van 13.30 tot 16.30 uur in TW-A 101. Mocht u problemen hebben aangaande dit tijdstip neem dan voor 10 februari contact op met een van de docenten: E.A. van Marle of J. Schut.

MDOO

Voor EL studenten die in het 3e trimester willen deelnemen aan de MDOO opdracht gelden de in de bundel vermelde eisen (56SP in D fase) en niet de abusievelijk in de EL-leidraad vermelde hogere eisen. Vanwege het niet beschikbaar zijn van het vak 'werken in project teams' als aanvulling op de MDOO is er de volgende regeling van kracht: De EL-student die de MDOO doet in het studiejaar '98-'99 kan ter vervanging van het vak 'Werken in project teams' van W&M dat ter aanvulling op de MDOO gedaan moet worden maar dit jaar niet beschikbaar blijkt te zijn, vervangen door een extra (ev.technisch) keuzevak. Het is ook mogelijk dit keuzevak in te vullen met een scriptie/project gericht op het onderwerp 'werken in project teams'. Deze scriptie wordt door (of via) de MDOO coördinator (Dr.Salm, tel.: 2648) beoordeeld en er kan gebruik worden gemaakt van bv. het lesmateriaal behorend bij het genoemde W&M vak.

INF/BIT

Discrete Wiskunde & Logica (151050)

Voor P-studenten BIT. Het HC van dit vak op donderdag 25 maart (week 12) het 3e+4e uur wordt verplaatst van TW-B209 naar WB-H5-112.

Integrand Twente

We zoeken een student die zich wil gaan bezighouden met het ondersteunen van het European Competence Center for Internet retailing als ambassadeur. Kan gebruikt worden als afstudeeropdracht. Duur: 5 mnd. Ref.HA9891. Daarnaast hebben we 5 ERP-afstudeeropdrachten. Duur: 5 mnd. Ref.F431.

Sluiting BOZ-INF/BIT

Het Bureau Onderwijszaken INF/BIT is tot nader order gesloten op maandag en vrijdag.

D-voordracht BIT

S. Schokkenbroek over 'Een methode voor het ontwikkelen van OLAP-toepassingen', 29 januari 1999, 15.30 uur, INF-L204 (demozaal).

Aanmelding D-examenvergaderingen INF/BIT in maart 1999

Voor D3-studenten INF

Voor D3-studenten BIT

Algemeen : Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF. Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van 10.00-14.00 uur. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF.

Gevraagd: Studentassistenten voor het vak Vertalerbouw in het derde trimester (211035)

Taken: -het nakijken van opgaven (inl. H. Alblas, INF 5035), en -assistentie bij het practicum (inl. H. Groen, INF 5033). Vereisten: Vertalerbouw. Sollicitatieformulieren afhalen en inleveren bij mevr. G.M. Geerlings, faculteitsbureau Informatica, INF-1035 ('s morgens, tussen 10.00 en 11.00 uur).

Gevraagd: Student-Assistenten (EL/INF/BIT) voor TAP-Telematica-1999

Voor EL en INF. Zie mededeling EL.

TBK/CT&M

MultiDisciplinaire OntwerpOpdracht (MDOO)

Voor TBK. Voor de MDOO wordt er een voorlichting voor TBK-studenten gehouden op woensdag 3 februari a.s. om 12.45 uur in het BB-gebouw, zaal BB-6. Het gaat nu om de MDOO in het derde trimester. Voor een projekt kun je 6SP verdienen. Heb je zin en tijd om in het derde trimester mee te doen, kom dan naar onze voorlichting op 3 februari. Voor meer informatie: e-mail de coördinatiegroep MDOO: [email protected]

Studentassistent gezocht

Voor CT&M. Voor het samenstellen van de tekst voor de studiegids 1999/2000 zoeken we een studentassistent voor de volgende werkzaamheden: -het invoeren van gegevens van vakken in Access; -het inventariseren van wijzigingen t.o.v. de tekst die afgelopen jaar in de studiegids heeft gestaan; -het verwerken van deze wijzigingen in Access. Wij zoeken iemand met de volgende eigenschappen: -kennis van en interesse in het curriculum van CT&M; -enige kennis van databases (bij voorkeur van Access); -nauwkeurig. Het studentassistentschap loopt van februari t/m mei. In de eerste 1,5 maand zul je 1 á 1,5 dag per week kwijt zijn met het invoeren van de vakken in Access. Daarna zal een iets rustigere periode volgen waarin de wijzigingen moeten worden geïnventariseerd. Tot slot heb je het weer drukker wanneer de wijzigingen in Access moeten worden ingevoerd. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Bureau Onderwijszaken CT&M. Onze voorkeur gaat uit naar een derde- of vierdejaars CT&M-student.

Fysische systemen

Voor TBK. Dit 1e-jaarsvak wordt gegeven vanaf 1 februari a.s. Het diktaat met een practicuminstructie is vanaf heden bij de U-Take verkrijgbaar. Vanaf 21 januari a.s. is bij BOZ-TBK tevens een studiewijzer te verkrijgen met een aantal organisatorische gegevens. Degenen, die "Fysische systemen" gaan volgen, moeten in elk geval het eerste hoorcollege (maandag 1 februari, 3e+4e uur, BB1) niet missen. Hier wordt namelijk de indeling gemaakt voor het bijbehorende practicum. Let wel, het practicumrooster hangt af van de practicumgroep waar men deel van uitmaakt. Het practicum wordt overigens uitgevoerd door koppels van twee studenten. Indien toch verhinderd, vaardig dan iemand af.

Roosterwijziging hoorcollege Communicatie (168235)

Voor CT&M. Het hoorcollege van dit vak dat voor maandag 22 februari, het 1e + 2 uur, verroosterd stond is verschoven naar vrijdag 19 februari, het 5e + 6e uur. Het college vindt plaats in BB-5.

Meten (221121)

Voor CT&M. In tegenstelling tot mogelijke geruchten zijn er geen wijzigingen in het rooster van het vak Meten i.v.m. het door Concept georganiseerdesymposium dat op 11 februari a.s. plaatsvindt.

Zaalwijziging Constructieleer (226567)

Voor CT&M. Het college voor dit vak voor groep 3 op woensdag 10 maart a.s., het 3e + 4e uur, vindt plaats in TW A-112 in plaats van in TW B-209.

Sleutels projectkamers

Voor CT&M. Iedereen die nog in het bezit is van een sleutel van een projectkamer waar hij geen gebruik meer van mag maken wordt verzocht deze zo spoedig mogelijk in te leveren bij Bureau Onderwijszaken CT&M. Zo lang de sleutel niet is ingeleverd loop je nl. de kans om verantwoordelijk te worden gesteld voor eventuele vernielingen die in een projectkamer worden aangebracht. Met ingang van blok 4 wordt er een en ander gewijzigd m.b.t. de procedure voor het ophalen en inleveren van de sleutels voor projectkamers. Zo zullen de sleutels bijvoorbeeld alleen nog op vooraf bepaalde tijdstippen kunnen worden opgehaald. Bij het ophalen van de sleutel moet een zogenaamd sleutelafgifteformulier worden ingevuld. De borg wordt verhoogd naar f50 per sleutel. Wanneer de sleutel wordt ingeleverd wordt gecontroleerd of de projectkamer zich nog in goede staat bevindt. Is dat het geval dan wordt de borgsom door de financiële dienst overgemaakt op de bank- of girorekening van degene die de borgsom heeft betaald. Is dat niet het geval dan wordt de borgsom niet terugbetaald en wordt de betreffende projectgroep verantwoordelijk gesteld voor de vernielingen.

Integrand Twente

We zijn op zoek naar een student die stroomschema's wil gaan ontwerpen bij een onderneming in Brummen. Duur 6 mnd part-time. Ref.G687. Daarnaast zoeken we TBK-student die een marktanalyse wil doen in binnen en buitenland voor een consultancy bedrijf. Duur: 4 mnd. Verg. in overleg, RefF028.

Projectkamers Ontwerpproject Verkeer (222310)

Voor CT&M. De sleutels voor de projectkamers voor dit vak kunnen alléén op maandag 1 februari a.s. van 13.00-17.00 uur worden opgehaald bij BOZ CT&M. Zie het overzicht in de postbakjes van de verschillende projectgroepen voor een overzicht van de tijden waarop de projectkamers beschikbaar zijn. NB. Deze tijden wijken af van hetgeen in het blauwe rooster staat!

Gastcollege Nieuwe productie concepten (181051)

Voor TBK/CT&M. Industrie van wereldklasse. In het kader van bovenstaand college wordt op 9 februari a.s. van 13.45 tot 15.30 uur in BB3 een gastcollege gegeven door Dr. Q.H. van Breukelen, topexpert in de wereld inzake World Class Manufacturing en auteur van het boek Excellent Presteren. Hij zal vertellen over zijn onderzoek naar de operationele prestaties van meer dan 100 fabrieken in de wereld. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Projectkamers Mens Technologie & Organisatie I (184172)

Voor CT&M. De sleutels voor de projectkamers voor dit vak kunnen alléén op dinsdag 2 februari tussen 13.00-16.00 uur worden opgehaald bij BOZ CT&M tegen een borgsom van f50. Let op: de procedure voor de sleutelafgifte en -inname is gewijzigd (zie andere onderwijsmededeling).

Colloquia

Ingrid van den Bosch over 'Supply Chain Optimalization Simulation.' A Decision Support Methodology for small ans medium sized Logistics providers in Singapore, 11 februari 1999, 15.45 uur, BB6.

Friso Waagmeester over 'Ondernemingen, duurzame ontwikkeling en organisatorische verandering', 12 februari 1999, 17.00 uur, BB6.

M.G. Veerkamp over 'Het optimale distributienetwerk met betrekking tot de beschikbaarheid van service onderdelen van Philips Analytical', 26 maart 1999, 15.45 uur, BB5.

Beleidsprocessen in het openbaar bestuur I (174901)

Voor P studenten CT&M. De verplichte literatuur is dit jaar uitsluitend het boek Beleid en Politiek. Er wordt geen gebruik gemaakt van een reader. Tijdens de cursus wordt aangesloten bij het onderwerp in het project verkeer, dat in hetzelfde blok wordt gegeven. Verdere informatie hierover tijdens het eerste hoorcollege op 3 februari a.s.

TN

Toets Inleiding vastestoffysica (142002)

De toets is van 13.30 tot 15.30 uur (CC2). Het boek mag gebruikt worden tijdens de toets.

Aanmeldingsprocedure doctoraal-examen maart 99

Studenten die aan het examen willen deelnemen moeten zich hiervoor altijd opgeven, ook wanneer de D-voordracht het laatste onderdeel van het afstuderen is of alle cijfers reeds binnen zijn. Bureau onderwijszaken is immers onbekend met de plannen van de student: er kunnen diverse redenen zijn waarom een student de formele datum van het D-examen zou willen uitstellen. Verder wordt u gevraagd u te willen houden aan de hieronder vermelde data. Sluiting aanmelding: 25 februari 99; terugtrekken tot: 11 maart 99. Examenvergadering (uitslag): 16 maart 99; uitreiking v.d. diploma's: 18 maart 99. Twee exemplaren van het D-verslag dienen bij Bureau Onderwijszaken TN te worden ingeleverd (1 ex. archief, 1 ex. bibliotheek). U dient er rekening mee te houden dat alle cijfers binnen moeten zijn bij BOZ TN op donderdag 11 maart 99 en dat u ± 3 weken voor de D-voordracht contact opneemt met BOZ zodat tijdig voor een zaal kan worden gezorgd.

TO

Extra verroostering voor de DEELTIJDERS

-Herkansing voor Instrumentatietechnologie 1, toets 2: vrijdag 16 april, het 5e en 6e uur. -Toets voor Methodenleer: vrijdag 16 april, het 7e en 8e uur. -Toets voor Onderwijskundige technologie 1, mod. 3: vrijdag 4 juni, het 7e en 8e uur. -Toets voor Curriculumtheorie 1: vrijdag 4 juni, het 9e en 10 uur. -Herkansing voor Data-analyse 2: vrijdag 18 juni, het 9e en 10e uur. -Toets voor Inleiding onderwijs- en opleidingsorganisatie: vrijdag 25 juni, het 5e en 6e uur. -Toets voor Instrumentatietechnologie 1: vrijdag 25 juni, het 7e en 8e uur. -Herkansing voor Inl.onderwijs- en opleidingsorganisatie: vrijdag 2 juli, het 9e en 10e uur.

Aanmelding Doctoraal Examen Maart 1999

Uiterlijk t/m 16 februari 99 kan men zich intekenen voor het D-examen Toegepaste Onderwijskunde d.d. 23 maart 1999. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende D-aanmelding, D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-TO.Terugtrekken voor de vergadering is mogelijk t/m 22 maart 99 bij BOZ. De diploma-uitreiking is op donderdag 1 april ('s middags). Inschrijven voor het D-examen na de sluitingsdatum is niet mogelijk. Zie hiervoor de gehele procedure de 'handleiding differentiële gedeelte'. Bij BOZ moet aanwezig zijn vóór dinsdag 16 maart 99: -goedgekeurd studieprogramma; -contract doctoraalwerk; -eindevaluatie afstudeerwerk; -verslag(en) t.b.v. bibliotheek (ingebonden); -kopie samenvattingen (Nederlands en Engels), voorzien van de titel en de handtekening van de afstudeerbegeleider; -elektronische versie van genoemde samenvattingen (Word); -alle cijfers.

Motivationeel ontwerpen v. instructie (194506)

Het tentamen van dit vak is op woensdag 17 februari 99 van 09.00-12.30 uur in CT1812. De herkansing is op woensdag 17 maart 99 van 13.30-17.00 uur.

Integrand Twente

Integrand Twente is op zoek naar een student(e) die zich wil gaan bezighouden met het ontwerpen van een Multimediaal pilot-project. Duur:ca. 6 mnd. Ref.G652.

TW

Tensoranalyse (152030)

In overleg met de docent komen de colleges voor Tensoranalyse in het 3e trimester op VR 3+4 in TW-B 103 te vervallen. Belangstellenden dienen in week 11 contact op te nemen met de docent. De colleges op WO 5+6 zullen in principe normaal doorgaan in de weken 13, 15,17 en 21 in TW-B 101 en in week 23 in TW-B 103.

Toegepaste algebra (151041)

In verband met het TW-Lustrum komt het werkcollege op DO 5+6 in week 15 te vervallen. Dit college zal echter, in overleg, op een ander tijdstip worden ingehaald.

Approximatie (151030)

In overleg met de docent komen de colleges in het 3e trimester voor Approximatie op WO 5+6 in TW-B 101 te vervallen. De colleges op VR 3+4 zullen in principe normaal doorgaan in TW-B 101.

Wiskundig Modelleren IV (150529)

In verband met het TW-Lustrum komt het practicum in week 15 op VR 3+4 in TW-A 114 te vervallen.

Inleiding Wiskundige Systeemtheorie (156056)

In verband met het TW-Lustrum wordt het werkcollege van VR 3+4 op 16 april verplaatst naar VR 1+2 in TW-A 118.

Operationele Research I, wisk. verd. (158019)

In verband met het TW-Lustrum wordt het college van DO 5+6 in week 15 verplaatst naar WO 7+8 (14 april) in dezelfde zaal (C 238).

Inleiding wiskundige economie (158061)

In verband met het TW-Lustrum wordt het hoorcollege op DO 1+2 in week 15 verplaatst naar WO 3+4 in dezelfde week (TW-A 108b).

WB

Numerieke wiskunde HBO (154020)

Studenten met een HBO-opleiding (!) die dit vak willen volgen in het tweede blok van het tweede trimester dienen zich voor het bijbehorende practicum in te schrijven (via PC's) in de practicumzaal TW-A106. De intekenperiode is van maandag 8 t/m woensdag 10 februari, dagelijks van 9.00-17.00 uur. De groepsindeling zal vanaf vrijdag 12 februari via het NW-publicatiebord in de TW-practicumzaal bekend gemaakt worden. Er zijn 2 practicumbijeenkomsten (16 februari, 13.45 uur, en 9 maart, 10.40 uur, beide keren in zaal WB-H4-208); aanwezigheid is verplicht. U dient in het bezit te zijn van de practicumhandleiding "voor CT en INF" van januari 1999, nr. 542. U hebt vrijstelling voor de eerste opdracht. Nadere inlichtingen bij G. Zwier, tel. 3411. Zalenwijziging hoorcollege: zie onder EL.

MultiDisciplinaire OntwerpOpdracht (MDOO)

Voor de MDOO wordt er een algemene voorlichting gehouden voor alle faculteiten op donderdag 4 februari a.s. om 12.45 uur in het WB-gebouw, zaal C101. Het gaat nu om de MDOO in het derde trimester. Voor een projekt kun je 6SP verdienen. Heb je zin en tijd om in het derde trimester mee te doen, kom dan naar onze voorlichting op 4 februari. Heb je behoefte aan meer informatie stuur dan een e-mail aan de coördinatiegroep MDOO: [email protected]

Integrand Twente

Integrand Twente is op zoek naar een WB-student met economische affiniteit die een model voor energie-efficiency op wil stellen. Duur: 6 mnd full-time. Ref.B84.

BOZ/WB gesloten

Bureau Onderwijszaken WB is vrijdag 29 januari a.s. de gehele dag gesloten.

Afstudeercolloquium

M. Put (WA) over 'Optimaal sturen van de nozzle bij lasersnijden', 5 februari 1999, 14.00 uur, WB N.105.

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Discussiegroepen : Joodse denkers - inleiding op en een tekst van Franz Rosenzweig maandag 1 februari, 19.30-21.00 uur, Vrijhof 201.

Het grote geld - tegen de geldeconomie - dinsdag 2 februari - 21.00-22.30 uur - Vrijhof 201. Filosofie maar dan leuk - deze avond een tekst van Hegel - donderdag 4 februari - 19.30-21.00 uur - Vrijhof 201 - de (grote) groep blijft daarna nog lang gezellig bij elkaar!

Meditatie : ZEN- meditatie - concentratie - verruiming van je geest - zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding - 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT.

VESPER- viering - stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30 - 18.00 uur - Stiltecentrum Vrijhof - tegenover kamer 205.

Vieringen : Iedere zondagochtend, Vrijhof - 10.30 uur. Op 31 januari gaat voor Arent Weevers.

Taizé: In Utrecht komen honderden jongeren bij elkaar met broeders uit Taizé - drie dagen lang staan ontmoeting en gebed centraal - 26-28 februari - kosten: f 35 (excl. reis) - opbage tot 11 februari.

Informatie: www.utwente.nl/spe. SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - Hengelosestr. 100 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (Prot-UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (RK-UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (Prot-HE) 074 2909064.

SRD

Voor onze tentamenbank (http://orakel.srd.utwente.nl) hebben we nog tentamens nodig. Breng ze even langs op ons kantoor.# De SRD is op zoek naar studenten van (deels) buitenlandse afkomst die een inventarisatie willen maken van faciliteiten waar studenten met een (deels) buitenlandse afkomst behoeft aan hebben.# Van vrijdag 29 tot zondag 31 is er het beleidsweekend van de SRD. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om daar te gaan discusseren over de 'SRD en politiek'.# Als je problemen hebt met docenten van je faculteit, als je huurbaas je plotseling vertelt dat je je kamer moet verlaten of de IBG je wijzigingen niet wil overnemen kun je naar de SRD komen om je probleem op te lossen.# De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Ons kantoor zit in de Vrijhof tussen de CSA en de Centrale Bibliotheek. Aan onze balie verkopen wij diverse derde wereld produkten en vakwerkgidsen. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis op te halen bij de SRD.

HoBiHe

Volgende week start HoBiHe met de Roze Filmmaand: Jeffrey (met captain Picard in hoofdrol); comisch-serieuze film over verhouding tussen werkloze acteur Jeffrey en oudere binnenhuisarchitect Sterling in aidstijdperk. Met humor worden opdoemende problemen verbeeld. Kaartjes kosten f2,50 inclusief drank (bier/fris). Alle vier de films zijn te bekijken voor maar f6,50 (ook incl. bier/fris) door een knipkaart aan te schaffen. Meer info op de homepage.# Op 3 februari is ons volgende -uitgestelde- etentje. Meldt je nu aan bij etentjescoördinator Jubertico: 4895287. # Interesse in andere HoBiHe-groepjes (bigroepje, film & boekenclub), meer weten of vragen? E-mail: [email protected], bekijk onze homepage op http://hobihe.srd.utwente.nl of bel Ivor: 4349795 of Lisette: 4310090.

Diversen

Studium Generale

Studium Generale besteedt in een cyclus van drie avonden aandacht aan het thema tijd. Het nieuwe millennium komt er aan, de klok tikt gewoon door maar toch hebben veel mensen het gevoel dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Guy Debrock, hoogleraar in de wijsbegeerte aan de faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde en informatica van de Katholieke Universiteit Nijmegen, bijt op 2 februari het spits af met een lezing over de wijsgerige aspecten van tijd. Bestaat tijd, wat bedoelen we wanneer we over tijd praten en hoe verhouden zich verleden en toekomst tot de tijd zijn enkele vragen die hij zal behandelen. De avond begint om half acht in het Amfitheater van de Vrijhof. De toegang is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig.

Agapé

Aanstaande dinsdag is er weer een trefavond. Gijsbert Pellegrom, de leider van het Agapé-studentenwerk in Nederland, zal dan spreken over zomerprojecten. Waarom zou je een zomerproject doen? Waarom niet? Is het alleen maar hard werken of levert het ook nog wat op? Voor info en inspiratie kom dinsdag om 19.30 uur naar het Heelal, Jupiterstraat 29.

Amnesty International

Maandag 1 februari hopen we al onze leden weer te zien op de halfjaarlijkse ALV. Ook als je nog niet actief bent, maar er wel over denkt om iets te gaan doen voor Amnesty dan ben je van harte welkom. Om 20.00 uur in zaal 8 in de Vrijhof. Bellen mag ook. Met Marjolein, tel. 053-4362978. Voor als me meer wil weten.

KIvI

Het KIvI organiseert in februari een cursus Body Language. In deze cursus ligt de nadruk op het bewuster leren ontvangen en zenden van verbale en non-verbale signalen in relatie tot de inhoud van een gesprek of betoog. De lessen vinden plaats in het KIvI-bureau, Prinsessegracht 23 in Den Haag. Kosten: f625 (leden) en f725 (niet-leden). Data: 10 febr. 13.30-18.00, 17/24 febr. 19.00-21.30, 3/10 maart 19.00-21.30 uur. Informatie: Elfride Dijkstra, bureaumanager KIvI Regio Oost, e-mail: [email protected], tel. 4097.

Congres 'Chips in de telecommunicatie'

KIvI Afd. Telecommunicatie organiseert op vrijdag 5 februari a.s. een congres 'Chips in de telecommunicatie'. Ontvangst en lunch om 12.00 uur in hotel Golden Tulip te Geldrop. Daarna worden er werkbezoeken afgelegd bij ASM Lithography Velthoven (toekomst chip productie), Philips Research Lab. Eindhoven (chips voor telecommunicatie), Philips Semiconductors Nijmegen (chips in cellulaire communicatie). Voor partners is er een apart programma naar het Textielmuseum in Tilburg en het Trappistenklooster in Berkel-Enschot. Om 16.00 uur wordt er een bezoek gebracht aan de Rabobank Eindhoven (chipknip ontwikkelingen) met een borrel na afloop. Om 19.30 uur begint het avondprogramma in Kasteel Geldrop, bestaande uit een buffet-diner classique met klassieke muziek en een buffet-dessert dansant met jazz-dixieland band. Kosten f85 en f150 met partner.

NIVE-JMC Twente

Ruzie? Problemen in je projectgroep? NIVE-JMC Twente organiseert een cursus 'Conflicthantering' op 19 februari ('s ochtends) en 23 februari (hele dag). Schrijf je snel in, er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. Meer informatie bij de bestuurskamer.# Nog geen lid? Lid worden van NIVE-JMC kost slechts f15 per jaar. Dus voor dit bedrag ben je tot het eind van de eeuw lid van de studentenvereniging voor management.# In maart is er een congres over veranderingsmanagement in het Best Western Dish Hotel te Enschede. Precieze datum en tijd volgt.# Wil je zelf ook zo'n congres organiseren? Neem eens contact op voor informatie over de nieuwe congrescommissie.# Voor informatie: Kamer 204 (Vrijhof) op ma/di/wo van 12.30 tot 16.00, tel. 4894020, e-mail: [email protected] Of kijk op http://www.student.utwente.nl/~nive-jmc.

Studieverenigingen

Ideefiks

Waartoe denkt de mens? wat heeft het voor nut? Waartoe berekent hij hoe sterk een stoomketel moet worden en laat hij de sterkte van de wanden niet aan het toeval over? Het is toch niet meer dan een ervaringsfeit dat ketels waarvan de sterkte op die manier berekend is, niet zo vaak exploderen! Maar net zoals hij alles eerder zal doen dan zijn hand in het vuur steken waarvan hij zich ooit gebrand heeft, zo zal hij alles eerder doen dan de sterkte van de ketel niet berekenen. - Omdat oorzaken ons niet interesseren, - zullen wij zeggen: mensen denken inderdaad: ze gaan bij voorbeeld op die en die manier te werk wanneer ze een stoomketel bouwen. Kan nu een zo gefrabiceerde ketel niet exploderen? O jawel.# Leg dit antwoord uit en win een prijs! Stuur je antwoord op naar [email protected]

Communiqué

Het heeft ons bloed zweet en tranen gekost, maar we zijn er uit: het OS-bestuur heeft het dineetje met de vijf Communiqué-dames gewonnen. Wij willen alle andere kandidaten natuurlijk van harte bedanken voor de moeite en wie weet zullen er nog meer dineetjes volgen!# Zoals jullie inmiddels misschien wel weten, organiseert Communiqué elke eerste woensdagavond van de maand vanaf 21.00 uur een gezellige borrel in Paddy's. De volgende 'wie kent wie?'-borrel zal dus op 3 februari plaatsvinden. Be there!

Inter-Actief

Zaterdag is het gala in de Assinkhof. Het begint om 20.00 uur en kaartjes zijn nog te koop voor f60 per paar.# Let op: op 8 en 9 februari wordt er in CC een film gedraaid!# Morgen is de deadline voor de I/O Vivat.# Wil je in de Vivat-redactie, kom dan een keer langs op de vergadering op een donderdagin de lunchpauze.# Inter-Actief kun je bereiken op toestel 3756 of door te mailen naar [email protected]

ConcepT

Er zijn nog steeds plaatsen vrij in de Symposium-commissie voor volgend jaar! Geef je dus snel hiervoor op!# Ook kun je je nog inschrijven om het symposium van 11 februari bij te wonen. Het thema is 'Integratie van informatie- en communicatietechnologie in de civiele techniek'.# Op 30 januari vindt het Gala 'Walking on the Moon' plaats. Geef je dus op als je een spetterend feest wil meemaken!# Op 3 februari geeft dhr. Horvat een lezing over Ondergronds Bouwen.# Op 4 februari vindt de volgende borrel plaats met als thema 'Happy Hour'.

Arago

May they, in heaven, have been with you, while you were making your exams. Now it is time to party again. De donderdagavond begint al goed met de tropische borrel, vanaf 16.30 uur, in de Tombe. 'Voor een beetje warmte in deze donkere dagen.'# Aanstaande zaterdag vindt het gala 'Walking on the Moon' plaats, in 'De Assinkhof'. Dit fantastische evenement mag je zeker niet missen. Tijdens het gala zal de band 'Souled' optreden, die afwisselend met DJ Niels Bartels (een DJ die ook in de Kapsalon draait) voor de muzikale ondersteuning zorgt. Verder is er een fotograaf en een casino, waarbij je onder het genot van een sigaartje uit kunt rusten van de danspassen op de dansvloer. Tevens is er een dating-service: [email protected] Kaarten (f60 per paar) zijn elke middagpauze te verkrijgen in de Aragokamer.# Tot slot: volgende week sluiten we af met een heerlijk biertje van de BRAK ridders op de gebruikelijke BRAK vrimibo.

Alembic

Het is weer bijna zover. Er komt weer een com-en-taart sessie. Deze keervoor derdejaars en hoger. De koffie met taart zal geserveerd worden op 2 februari om 12:30 in de borrelkelder.# Je kan nog steeds meedoen met de gespreksronden van de sollicitatiecursus. Maar dan moet je wel snel zijn! Als je vandaag nog het inschrijfformulier afhaalt op de Alembickamer kan ook jij nog een proef-sollicitatiegesprek doen.# De inschrijving voor het klaverjastoernooi loopt zeer voorspoedig maar loopt nog steeds. Voorkom dat anderen met deze felbegeerde titel naar huis gaan en schrijf je in!# De inschrijving voor de IKCT is in volle gang. Wil jij de nieuwe eerstejaars de intro van hun leven bezorgen? De lijst hangt op het Alembicbord.

TObias

Het boek voor Curriculumtheorie 1 (P-vak) is bekend: 'Basic priciples of curriculum & instruction', van Tyler, R.W. De inschrijflijst hangt op het mededelingenbord. Je kunt je intekenen tot 5 februari.# Woensdag 3 februari om 20.00 uur filmavond van de ACCIE! Kies je favoriete film op het medelingenbord.# We hebben nog mensen nodig voor de Ouderdagcie, de TurboTrip en andere commissies! Kom langs in de TObiaskamer.# Informatie over activiteiten, kijk op: http://www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

Isaac Newton

Iedereen heeft het er al weken over, het gala van Sirius en Newton. Maar nog niet iedereen heeft een kaartje gekocht! Gelukkig kan dat nog de hele week, op dinsdag en donderdag bij WB en op maandag en woensdag bij bestuurskunde.# Zin in organiseren van allerlei cursussen? Meld je dan nu aan als bestuurslid van STOOM. Informatie en inschrijven bij Sander Jacobs, commissaris onderwijs.# Vanmiddag is er weer een borrel in onze eigen kelder.# De Newton-kamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend, tel. 053-4892531; [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Abacus

De tentamens zijn weer bijna voorbij. Dat betekent dat het mathematisch café weer in zicht is op dinsdag 2 februari om 15.40 in c238. Na afloop is er een Amerikaanse borrel met hamburgers.# Woensdag 3 november om 20.00 is er een pool toernooi. Je kan je hiervoor inschrijven in onze kamer.# Op maandag 8 februari is er een Grolsch excursie. Inschrijven hiervoor kan bij de Abacuskamer.# We zijn nog steeds op zoek naar mensen voor in de studiereiscommissie, wil je hierover wat meer informatie kom dan naar de Abacuskamer.# Tevens zijn we op zoek naar iemand voor in de promoco (= promotieartikelen commissie). Lijkt het je wat kom dan gezellig langs de Abacuskamer.

Sirius

Na de tentamens kun je a.s. woensdag v.a. 21.00 uur even bijkletsen op de 'blokse' borrel in café De Kikker. Dit keer is het een wijnborrel met bijbehorend stokbrood en kruidenboter.# Woensdag 3 februari is er een politiek café vanaf 19.30 uur onder leiding van Rob Schobben. Komt allen!# Je hebt nog een week om kaarten te bemachtigen voor het gala 'De Gouden Eeuw'. Maandag en woensdag in de middagpauze (kantine). De overige dagen kun je bij de Siriuskamer terecht.# Op 17 februari zijn de gesprekken voor het kandidaatsbestuur. Als je interesse hebt voor een van de volgende functies: secretaris, penningmeester of vice-voorziter, meld je dan aan!# Opgave voor de commissies die vermeld staan in de afgelopen Nieuwsbrief kan door het strookje in te leveren bij Sirius.# Een radioloog in Duitsland zoekt iemand met verstand van SPSS om data voor hem te verwerken. Uiteraard tegen betaling. Heb je interesse? Kom dan even langs in de Siriuskamer.

Stress

Wij hopen dat iedereen zijn tentamens afgelopen weken weer heeft gehaald, zo niet: Kijk op de Stress internetpagina voor uittreksels.# Vorige week waren de voorrondes van T.I.M.E.S en het sterkste team heeft zich geplaatst voor de halve finales die op 2 t/m 4 maart in Eindhoven en Enschede zullen plaatsvinden.# Op 4 februari organiseert Shell in samenwerking met Stress een workshop. Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers, dus schrijf je in bij de Stress-kamer als je interesse hebt.# Over een paar weken zullen er weer commissies van start gaan. Op onze internetpagina staat alles wat jij moet weten om actief te worden bij Stress. Tevens organiseren wij een Stress-geïnteresseerden-borrel op 11 februari om 16:00 in de BB-kantine. Kom allemaal, want STRESS ZOEKT JOU!# Bezoek ook eens onze homepage: http://www.stress.utwente.nl/.

Scintilla

Op dinsdag 2 februari 1999 organiseert de BINEX samen met de elektrotechnische studieverenigingen Thor en ETV uit Eindhoven en Delft een workshop bij Arthur D. Little in Rotterdam. Deze workshop is met name voor vierdejaars en oudere studenten en zal zich richten op het wederopbouwen van een failliet bedrijf.# Scintilla zal binnenkort weer de tentamenbank op internet zetten. Heb jij nog oude tentamens met of zonder uitwerkingen en wil je andere studenten daarmee helpen, kom dan langs in de Scintillakamer.# Voor zover het nog niet bekend was: Er is wel degelijk een vrijdagmiddagborrel in de Tombe om 16.30 en eindigt in de late uurtjes. Heb je zin om een biertje te pakken na deze dramatische week, kom dan.

Sport

Basketballen bij Arriba

Dinsdag 2 februari, introtraining in het sportcentrum om 19.30 uur. Interesse al gewekt? Het gaat om basketballen. Bij Arriba, de basketbalvereniging. Met 6 herenteams en 3 damesteams is elk niveau mogelijk. Dus, basketbal je al je hele leven en ben je jouw oude basketbalvereniging zat of heb je nog nooit eerder gebasketbald, dan is het nu mogelijk om (weer) te beginnen. Kom gewoon langs of bel voor meer informatie met Jeroen, tel. 4895158 of email, [email protected]

D.R.V. Hippocampus

Heb je altijd al een keertje willen paardrijden en zoek je gezelligheid, dan moet je beslist kennismaken met Hippocampus. Wij rijden op donderdagavond op manege 'de Horstlinde' die net buiten de campus ligt. Er wordt gereden in verschillende groepen, van (absoluut) beginners tot (ver-)gevorderden. Lijkt het je iets voor jou, kom dan eens langs op donderdagavond of bel voor meer informatie Mark (053-4324987) of Frans (053-4351234).

TC Ludica

Maandag 1 februari gaat het tennispaviljoen weer open! Alle gelegenheid dus om weer even lekker een kopje koffie te komen drinken tussen de colleges door. Ook de komende dinsdagen is er weer genoeg te doen, te beginnen met dé tos/kaartavond op 2 februari om ± 20.30 uur. Verder wordt het op vrijdag/zaterdag 12/13 februari weer nachtwerk tijdens het S.M.S.D.D.K.U.J.J.-Toernooi ter ere van de 34e verjaardag van Ludica. Schrijf je in en vier dit feestje mee! Tevens moet even vermeld worden dat volgende weekvrijdag het tweede happy-Ludica-hour in de Geus is van 16.30 tot 17.30 uur. Voor vragen, bel Koen (4350171 of 4895173).

Drienerlose Hockey Club

Tropical Party op de Boortoren! Morgen 29 januari, toegang en welkomstdrankje gratis. Zand, palmbomen en tropische muziek brengen je naar het Caribisch gebied. Kom langs vanaf 19.00 uur! Piekuur tussen 21.30 en 22.30 uur! Na een korte winterstop begint voor de meeste teams over twee weken de competitie alweer. Nieuwe leden zijn nog altijd welkom, zowel op prestatie- als recreatieniveau. Interesse? Bel Wouter (4319827) of Frank (4326414), of kom langs tijdens een van de trainingen. Bezoek ook eens onze website: http://snt.student.utwente.nl/~dhc/.

D.S.T.V. Aloha

Kom vrijblijvend eens meetrainen met Aloha, de triahtlonvereniging bij uitstek! De trainingen: maandag 16.30 uur krachttraining (krachthonk), maandag 19.30 uur looptrainging (verzamelen sportcentrum), dinsdagochtend 7.15 uur zwemtraining (binnenbad), dinsdagavond 21.30 uur conditietraining (Sporthal II), woensdag 20.30 uur zwemtraining (binnenbad) en vrijdag 21.00 uur zwemtraining (binnenbad). Zondag 28 februari vindt de Campuszwemloop plaats, schrijf je nu in! Voor inlichtingen bel Frans (4339288) of George (4895048).

Roeien doe je bij de D.R.V. Euros

De nieuwbouw is opgeleverd en vanaf maandag 1 februari maken we er ook daadwerkelijk gebruik van. Met de verhuizing wordt vrijdag al begonnen en het hele weekend zijn we bezig met de inrichting. De bar komt later, dus de borrels vinden nog wel in de Kwispedoor plaats. Vanavond (28 januari) kan er gegeten worden op de Kwispedoor. Er wordt vandaag heerlijk gekookt door de Roeicommissie. Op dinsdag 2 februari is er voor alle Regiocoaches een Informatieavond in het nieuwe gebouw. Jan van Delden geeft dan uitleg over het coachen en andere belangrijke aspecten van het roeien. Komt dus allen vanavond naar de Euros!

Trainen bij KRONOS

De eerste training van de week is de kracht/coördinatie training op maandag. O.l.v. Paul kun je in het krachthonk werken aan je spiermassa. Dit natuurlijk om krachtiger en sneller te worden. Ook werkt dit prima als blessure preventie en als beachlook opbouw. In de zaal kun je werken aan je snelheid en coördinatie. Ter afsluiting wordt er altijd gezaalvoetbald. Trainingstijden: ma, krachthonk/sporthal II, 16:30 uur; di, sintelbaan UT, 18:00 uur; wo, sportcentrum, 12:15 uur, 60 min. herstel duurloop; do, FBK-stadion Hengelo, 18:00 uur; za/zo, duurloop. Informatie: John, 4345; [email protected]

Zeilen bij D.Z. Euros

Aanstaande woensdag 3 februari is er een Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze AV wordt het interim-bestuur gedechargeerd en zal er een nieuw bestuur gechargeerd worden. De AV wordt gehouden in het nieuwe Watersportcomplex bij het Twentekanaal en begint om 20.00 uur. Het is belangrijk dat je hier bij bent. Na de AV is er een borrel in de Kwispedoor.

Menu

WEEK 5

ZATERDAG 30 JANUARI

Soep van de dag

***

Spaghetti in Bolognese

Doperwten

ZONDAG 31 JANUARI

Soep van de dag

***

Boeuf Stroganoff

Spruitjes of Keuze groente

Gebakken of Gekookte aardappelen

MAANDAG 1 FEBRUARI

Champignon soep

***

Hutspot - Vlees jus

Verse worst of Speklapje

of

Mexicaanse Bonen schotel met Rijst

DINSDAG 2 FEBRUARI

Mexicaanse Bonen soep

***

Grieks Gehakt - Uien saus

Rode kool - Appelmoes

Gebakken of Gekookte aardappelen

WOENSDAG 3 FEBRUARI

Oosterse Groente soep

***

Nasi Goreng

Salie en Omelet

Saté saus

Kroepoek

DONDERDAG 4 FEBRUARI

Asperge soep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of Vleesgerecht - Sauce Tartare

Bietjes

Frites of Gekookte aardappelen

VRIJDAG 5 FEBRUARI

Kip Vermicelli soep

***

Pepersteak - Peper saus

Bloemkool of Keuze groente

Carré of Gekookte aardappelen

----------------------

VEGETARISCH

-----------------------

MAANDAG 1 FEBRUARI

Hollandse groente soep

***

PIZZA

DINSDAG 2 FEBRUARI

Bonen soep

***

Oekraïne schotel - Paprika saus

Omelet

Gekookte aardappelen

WOENSDAG 3 FEBRUARI

Oosterse groente soep

***

Gevulde paprika

met Groente melange en Roerei

Gegratineerd met Kaas

Rabarber

Gebakken aardappelen

DONDERDAG 4 FEBRUARI

Asperge soep

***

Griekse Moussaka

Tomaten saus

H A P A A N D E T A P

Griekse steaks met Gyroskruiden, zaziki saus,

rauwkostsalade en gebakken aardappelen

BRASSERIEMENU

Maandag 1 feb. + dinsdag 2 feb.

Kotelet Suisse - Tomaten saus

Verse groente

Rauwkostsalade

Lyonaise aardappelen

Woensdag 3 feb. + donderdag 4 feb.

Varkenssteak van de grill met kruidenboter

Verse groente

Rauwkostsalade

Gebakken aardappelkroketjes

CSR

In tegenstelling tot het vergaderschema is de eerste CSR-overlegvergadering verplaatst naar 3 februari in verband met dringende andere bezigheden van de rector magnificus. In de CGV gaan we praten over het meerjarenplan Arbo- en Milieudienst, Renovatie WB-gebouw, Naar een kwaliteitszorgsysteem voor onderwijs: format kwaliteitsborging, cluster UB/OC en deel van CIV. Daarnaast krijgen we nog informatie over de voortgang van USE en het vastgoedplan. Tevens zijn we blij met de overweldigende belangstelling voor ons debat over de vluchtelingenopvang op de campus en de uitkomst daarvan.De komende periode gaan we druk bezig met de verdere uitwerkingen van onze plannen. Heb je hier ideeën over en wil je met ons meedenken, dan kun je ons bellen op 4219 of langsgaan op kamer 432 in het BB-gebouw. Er is bijna altijd wel iemand aanwezig tussen 10.30 en 15.30. Mochten we toch afwezig zijn i.v.m. een vergadering, dan kun je ons altijd een e-mail sturen op het volgende adres: [email protected] Zijn er verder nog zaken die volgens jou onze aandacht verdienen, je weet nu hoe je ons moet bereiken.

Cultuur

Open les theatersport van Pro Deo

Heb je vaag iets gehoord over theatersport, maar weet je niet wat het is? Altijd al eens lekker spontaan uit je dak willen gaan? Willen improviseren? Geen tekst uit je hoofd leren, geen decor maken, maar het zelf zijn? Je 'fantasieën' uitleven? Kom dan naar de open dag van theatersport vereniging Pro Deo en ervaar het. De open dag is op 29 januari in het Amphitheater in de Vrijhof. Het begint om 20.00 uur. Heb je vragen bel dan voor info naar Sander: 4895038 of Koen: 4303151.

'Come to your senses'

Programma symposium 'Come to your Senses' op 10 februari: 12.30-13.00: Ontvangst deelnemers/inschrijving (Hardyhal). 13.00-13.30: Openingswoord: rector magnificus Frans van Vught en AKI-directeur Sipke Huismans (Hardyhal). 13.45-15.00: 1e sessie workshops (Vrijhof/AKI). 15.00-15.30: Pauze, gelegenheid om u naar de 2e workshop te begeven. 15.30-16.45: 2e sessie workshops (Vrijhof/AKI). 17.00-18.00: Slotlezing: Piet Borst (Hardyhal). 18.00: Borrel (Hardyhal). Zie cultuuragenda.

Beiaardkring zoekt leden

Elke UT-student kent natuurlijk de carillontoren. Er zijn echter slechts weinig mensen die weten hoe het er boven in de toren uitziet. Deze mensen zijn verenigd in de Campus Beiaard Kring. Lijkt het je leuk om beiaard te leren spelen en heb je al enige ervaring met piano of orgel, dan let niets je meer om eens te komen kijken. Als lid van de CBK krijg je elke twee weken les op de toren. Bovendien organiseren we elk jaar een paar excursies naar torens elders in het land. Vorig jaar bijvoorbeeld kon de Kalverstraat in Amsterdam genieten van het spel van de UT-beiaardiers. Nieuwsgierig geworden? Neem dan even contact op met Sander, tel. 053-4895038 of stuur een mailtje naar [email protected]

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's. Pop: 1)TQ-They Never Saw Me Coming [R&B met hiphopattitude] 2)Elliott Smith-Roman Candle/Elliott Smith. 3)Cher-Believe. 4)Holsappel-Nooit Meer Slapen [Zwolse rock met soms cabareteske trekjes]. 5)Faith Hill-Faith [new country]. 6)Soundtrack-Comedian Harmonists [Duitse vooroorlogse close-harmony-zanggroep; film draait nu in Concordia]. 7)Chaka Khan-Come To My House [geruggesteund door Prince werkt deze soul queen aan een comeback] 8)Das Ich-Morgue [Duitse gotiek]. 9)DJ Hype & True Playaz-Real Vibes [opzwepende en ook inventieve drum-'n-bass-dubbelaar]. Jazz: Jann-Jann* [romantische jazzbalads]. Wereldmuziek: Bulgarian Voices 'Angelite', The Moscow Art Trio & Huun-Huur-Tu-Mountain Tale [intrigerende volksmuziek-synthese]. Meer informatie: 053-4895222.

Contramime zoekt oogcontact

Op woensdag 3 februari om 20.00 uur in het Amphitheater (Vrijhof) nieuwjaarsshow 'Contramime zoekt oogcontact'. Entree: f7,50/f5. Zie cultuuragenda.

FACT

AEGEE

Het congres 'Ancient Civilisations, Unfinished History, Unsolved Mysteries' komt steeds dichterbij; 19-22 februari. We zoeken nog mensen die: mee willen helpen, lodging aanbieden en natuurlijk deelnemers! Schrijf je in in de reismap of trek iemand van de organisatie aan de mouw. Natuurlijk is iedereen dinsdag en donderdag 's avonds vanaf 21.30 uur welkom in de sociëteit Asterion in de Pakkerij.

C.S.V. Alpha

Vanavond kun je vanaf 20.00 uur terecht in sociëteit Flux om mee te doen met de Sing-inn (alleen luisteren mag natuurlijk ook). Tijdens het januariweekend hebben we al een voorproefje gehad met behulp van gitaarspel, maar nu zal de piano zich moeten bewijzen.# Vergeet niet dat we 3 februari ALV hebben. Als je niet kunt, zorg dan dat je iemand anders gemachtigd hebt.# Donderdag 11 februari is er een thema-avond, onderwerp: de Oecumene: nobel doel of noodoplossing? De zondag erna gaan we naar een oecumenische dienst en na deze dienst drinken we gezamenlijk koffie.# Geïnteresseerd? Kom eens langs in sociëteit Flux (Oude Markt 24, trap naar links, helemaal naar boven, derde etage) of bel Johan (4353965) of Lenneke (4311335). Meer informatie op http://surf.to/c.s.v.alpha/.

Audentis

Deze week is een rustige week voor de vereniging. Iedereen heeft tentamens gedaan of heeft er morgen nog een voor de boeg. Volgende week zijn er weer volop jaarclubpresentaties. De huidige Senaat en Soccie zijn dinsdagavond niet aanwezig, aangezien zij zich ergens in den lande aan het beraden zijn over de belangrijke dingen van het verenigingsleven. Deze avond worden beide functies overgenomen door resp. de oud-Senaat en oud-Soccie. De jaarclubpresentaties worden op 16 februari afgesloten met een stedentocht. Daarnaast worden de jaarclubs op donderdag 18 februari officieel geïnstalleerd. Op woensdag 17 februari vindt het grootse Union feest plaats in de Pakkerij, waarbij iedereen van harte welkom is. Audentis is als volgt te bereiken: Sociëteit TRAM 053-4324357, e-mail: [email protected], Senaat 053-4328384, e-mail: [email protected], homepage: http://www.audentis.nl.

A.S.V. Taste

Aanstaande vrijdag gaat een Taste-delegatie van 30 man op weg om tien dagen lang de skipistes van Serre Chevalier onveilig maken. Het bestuur wil dan ook de skicommissie bedanken voor de organisatie en iedereen die mee gaat heel veel plezier toe wensen.# Leden die tijdens de UT-introductie een gave tijd willen hebben en zich willen inzetten voor de vereniging kunnen een verenigingsdoegroep doen. Wanneer je hier interesse in hebt kun je je, zowel individueel als in groepsverband, bij de coördinator intern aanmelden.# Half februari is er weer een introductieperiode voor nieuwe leden. Om nieuwe mensen kennis te laten maken met de vereniging staat voor leden natuurlijk altijd de mogelijkheid open om vrienden, huisgenoten en vage bekenden te introduceren. Hiernaast kunnen mensen die interesse hebben voor het Taste-lidmaatschap langs komen op onze sociëteitsavonden of bellen met het bestuur (053-4326238). De sociëteit is open op donderdag, 21.00-4.00;dinsdag 21.00-2.00 en vrijdag en zondag, 22.00-1.00.

Internationaal

AEGEE

Wat te doen, wat te doen?? Nou, wat dacht je hiervan: van 11-14 februari wordt er een heel erg actueel en interessant congres gehouden in Groningen "Immigration policy: a search for balance". Wat ook nog zou kunnen is carnaval vieren in Rijeka in Kroatië van 12-14 februari. En natuurlijk is hier in Enschede nog het congres: "Ancient Civilisations, Unfinished History, Unsolved Mysteries" van 19-22 februari, lees hierover meer onder het stukje FACT.

Studeren in het Buitenland na je studie

Met de VSB beurs (een initiatie van het VSB Fonds) kunnen studenten na afronding van hun opleiding een studie volgen of onderzoek doen in het buitenland van min. 3 en max. 24 aaneengesloten maanden. De beurs bedraagt afhankelijk van de begroting van de aanvrager, max. f15.000 en dat is nieuw, een totale schenking. De kandidaten moeten afstuderen of afgestudeerd zijn in het lopend academisch jaar. Vertrek naar het land van bestemming moet plaatsvinden tussen 1 juli 1999 en 30 juni 2000. Selectiecriteria: een sterke motivatie, een concreet en uitgewerkt studieplan met begroting, voldoende studieresultaten, toereikende beheersing van de taal van het land van bestemming en op het moment van vertrek niet ouder zijn dan 26 jaar. De sluitingstermijn voor het indienen van een aanvraag bij International Office is 1 maart a.s. Informatie, brochures en diskettes zijn verkrijgbaar bij Joke Heisterkamp International Office in de Boerderij (di/wo/do van 10.00-13.30 uur) of via tel. 053-4894697. Het aanvraagformulier is ook op de website van het VSB Fonds beschikbaar: www.vsbfonds.nl/beurs.

Monsoon

Op vrijdag 5 februari 99 organiseert Monsoon een excursie naar Buitenlandse Zaken. Je kan je hiervoor opgeven bij de Monsoonkamer, intekenlijst hangt op de deur. Een mededeling voor de sportievelingen onder ons: de inschrijving voor de Batavierenrace is nog steeds open. We hebben nog versterking nodig om deze uitdaging aan te gaan, dus schrijf je in op de inschrijflijst op de deur van kamer CT 1796. En verder kan je je natuurlijk ook opgeven voor de symposiumcommissie, die binnenkort van start gaat. Dus lijkt he

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.