Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 10 februari 2000 -Het CvB heeft besloten het Universiteitsfonds Twente bevoegd te verklaren tot vestiging van de bijzondere leerstoel CFD Multi-phase Flows bij de faculteit Werktuigbouwkunde voor een periode van drie jaar. -Het CvB heeft ingestemd met de bevoegdverklaring van de Stichting Universiteitsfonds Twente tot vestiging van de bijzondere leerstoe

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 10 februari 2000

-Het CvB heeft besloten het Universiteitsfonds Twente bevoegd te verklaren tot vestiging van de bijzondere leerstoel CFD Multi-phase Flows bij de faculteit Werktuigbouwkunde voor een periode van drie jaar.

-Het CvB heeft ingestemd met de bevoegdverklaring van de Stichting Universiteitsfonds Twente tot vestiging van de bijzondere leerstoel Grote Stedenbeleid bij de faculteit Bestuurskunde voor een periode van drie jaar en daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit Toegepaste Wiskunde beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Deterministische Systeem- en Besturingstheorie.

-Het CvB heeft de Stichting Universiteitsfonds Twente verzocht over te gaan tot benoeming van de door de faculteit Elektrotechniek beoogde kandidaat tot bijzonder hoogleraar Microgolftechnieken. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte voor een periode van drie jaar met als beoogde ingangsdatum 1-3-2000.

-Het CvB heeft de heer prof.dr. K.G. Larsen benoemd tot hoogleraar Industriële Toepassingen van Formele Methoden in de faculteit Informatica. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte ingaande 1-3-2000 voor een periode van drie jaar.

-Het CvB heeft de heer prof.dr. W.Kainz benoemd tot hoogleraar Geografische Informatiesystemen in de faculteit Informatica. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte ingaande 1-4-2000 voor een periode van vijf jaar.

-Het CvB heeft besloten tot 'voorlopige' vaststelling van het Kiesreglement van de Universiteitsraad. Te zijner tijd zal het Kiesreglement, als onderdeel van het Reglement van de Universiteitsraad, ter instemming worden voorgelegd aan de nieuw gekozen Universiteitsraad. Tevens benoemde het CvB de volgende personen voor de periode van 1-1-2000 tot 1-1-2002 tot lid resp. plaatsvervangend lid van het Centraal Stembureau: Mr. G. Jansen, lid, tevens voorzitter; Mr. R.H. van den Boezem, lid; E.C. Tripl lid; M.D. Roelofs-Kamphuis, plv.lid; R.H. Arends, plv.lid.

-Het CvB heeft besloten tot voorlopige vaststelling van de UT Onderwijsjaarcirkel 2000-2001, zoals neergelegd in het voorstel van de projectgroep-Verroostering Major/Minor en met in achtneming van het advies van de CCO, en de Onderwijsjaarcirkel 2000-2001 voor advies voorgelegd aan de Centrale Studentenraad. Daarbij is overwogen dat de onderwijsjaarcirkel een faculteitsoverstijgend onderwerp is en derhalve vaststelling door het College van Bestuur behoeft; dat vanuit de opleidingen de wens bestaat om de ruimte voor de voorbereiding van herkansingen door de student te vergroten en dat op UT-niveau afspraken gemaakt dienen te worden over de herkansingsperiodes.

-Het CvB heeft de opdrachtformulering voor de drie deelprojectgroepen "Nieuw bekostigingsmodel" vastgesteld en zal deze ter informatie toezenden aan het Management Team en de Centrale Gezamenlijke Vergadering.

-Het CvB heeft het advies van de Stuurgroep HRM inzake de voortgangsrapportages Invoering Competence Management van de faculteiten, overgenomen en zal de faculteiten over de inhoud daarvan informeren.

-Het CvB heeft besloten het met de OPUT overeengekomen incidenteel bedrag uit de bestaande reserves arbeidsvoorwaardengelden ad kâ 1.600, inzake de bestemming van de niet-bestede arbeidsvoorwaardengelden, als volgt te bestemmen: -kf 750 als bijdrage aan de financiering van de Pre-FPU-regeling; -kf 500 ter verbetering van de Premiespaarregeling; -kf 350 voor medefinanciering van het beleid voortvloeiend uit het project Arbeidssatisfactie.

-Het CvB heeft besloten: a.ingaande september 2000 voor in het studiejaar 2000-2001 voor het eerst aan de UT-opleidingen instromende HBO-studenten (verticaal en horizontaal) te bepalen dat hen vanwege de UT aanvullende studiefinanciering wordt geboden voor maximaal 12 maanden ter hoogte van de laatstelijk vanwege de IBG genoten (basis)beurs en vraagt de CSR hiermee in te stemmen en de COR hierover te adviseren; b.de WAR te verzoeken hiervoor een uitgewerkte regeling te ontwerpen met als randvoorwaarden: -dat de regeling experimenteel voor 3 jaar geldt; continuering van de regeling afhankelijk is van evaluatie door DISC/FEZ in het derde jaar; -aan de studenten de eis van voldoende voortgang/afstuderen te stellen voor het verkrijgen van de beurs waarbij gewerkt wordt met het toekennen van voorwaardelijke renteloze leningen; -oneigenlijk gebruik van de regeling tegen te gaan. c.de kosten van de regeling te brengen ten laste van de begrotingspost "overige voorzieningen, onderdeel ondersteuning studenten".

-Het CvB heeft inzake Major-Minor een financieel economisch specialist aangesteld voor 0,2 fte. De overeenkomst geldt voorlopig voor zeven maanden (1 december 1999 tot 1 juli 2000), en wordt eventueel verlengd met een half jaar. De benodigde financiële middelen ad kf 28.6 op jaarbasis worden toegekend uit reserve Major-Minor.

OCenW-toernooi 2000

Het jaarlijkse sportevenement, het OCenW-toernooi, vindt op vrijdag 19 mei 2000 plaats. De organisatie van dit toernooi is dit jaar in handen van de KUB Tilburg en heeft naast de reguliere takken van sport ook de alternatieve onderdelen in zijn programma opgenomen. 1.Badminton (2 dames/2 heren). 2.Bridge (1 dame of 1 heer of 2 dames of 2 heren). 3.Tennis (2 dames/2 heren). 4.Tafeltennis (2 dames/2 heren). 5.Voetbal (team van 11 personen). 6.Volleybal dames. 7.Volley heren. 8.Schaken (1 dame/1 heer of 2 dames of 2 heren). Alternatieve sport: 1.Darts (1 dame/1 heer). 2.Recreatieve bosloop (2 dames/2 heren). 3.Oriëntatie wandeltocht (1 dame/1 heer). 4.Kleiduifschieten (alle deelnemende sporters kunnen hieraan meedoen). Voor opgave kunt u contact opnemen met de volgende mensen: Badminton: Thérèse ter Heide (commissaris Sport UT-kring; [email protected]. Voetbal Raymond Linderhof (053-4892399). Volleybal dames: Ethien Overberg (053-4898000, [email protected]). Volleybal heren: Luuk Lagerwerf (053-4893567 (werk), 034-3513881 (privé). Bridge, Tennis, Tafeltennis, Schaken, Darts, Recreatieve bosloop, Oriëntatie wandeltocht: Thérèse ter Heide, tel. 053-4892044 (werk), 053-4760043 (privé) of Ethien Overberg, tel. 053- 4898000 (werk), 074-2781550 (privé).

Materiaal voor zelfstudie

Op maandagmiddag 10 april organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een studiemiddag voor docenten over de didactische eisen die je moet stellen aan materiaal voor zelfstudie op papier of via Internet. Vooral bedoeld voor docenten die overwegen een syllabus, een homepage, studieteksten, opdrachten of een case te gaan samenstellen of te verbeteren. Van 13.30-16.30 uur in de vergaderzaal van het OC. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Aanmelding (tot 24 maart): per telefoon (5453), via e-mail ([email protected]) of via Internet (http://www.oc.utwente.nl zie onder cursussen).

Griffie van de centrale medezeggenschapsraden

De griffie van de centrale medezeggenschapsraden verhuist dinsdag 14 maart tijdelijk (voor 3 maanden?) van BB-gebouw naar gebouw B (dat is het noodgebouwtje achter het CT-gebouw, waar ook de repro is gehuisvest) en betrekt de kamers 177 (Patricia Kuiper) en 180 (George Jansen). De centrale studentenraad gaat tijdelijk naar het CCC en komt in de kamers 101 en 102. Telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Begeleiders gezocht

Twente SUMMERCAMPus zoekt voor komende zomer enthousiaste begeleiders. Lijkt het je wat om een kamp te begeleiden en zo jezelf en de deelnemers een onvergetelijke tijd te bezorgen? Kijk dan voor meer informatie op www.utwente.nl/vacatures.summercampus en vraag het sollicitatiepakket aan!!

Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel heeft diverse opdrachten voor studenten bij: 1.De Stichting Braintrain voor het schrijven van een business-plan. Info: Egbert van Hattem, tel. 4407, [email protected]. 2.Wooncentrum Korenbuurt in Hengelo voor een enquete onder de bewoners. Info: Egbert van Hattem, tel. 4407, [email protected]. 3.Gehandicapten Platform Ootmarsum en de Gemeente Ootmarsum voor een enquete onder de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten). Info: J.A.P. Smit, tel. 053-4893942, [email protected]. 4.Het Regionaal Opleiding Centrum ( ROC) in Almelo voor een onderzoek naar het Internetgebruik van haar scholieren op niveau 3 en 4. Info: J.A.P. Smit, tel. 053-4893942, [email protected].

Alle faculteiten

Biomedische Materiaaltechniek II

Het college Biomedische Materiaaltechniek II start op maandag 27 maart, het 3e en 4e uur in CT-1405. De opzet van het college is gewijzigd van een relatief passieve docent-student overdracht naar een interaktieve student-student overdracht van de collegestof. Hierbij is het de bedoeling dat de studenten zelf een deel van de collegestof voorbereiden en deze in zijn of haar college-uur aan de overige studenten presenteren. De voorbereiding van deze colleges gebeurt in nauwe samenwerking met de docenten. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de presentatie van het college alsmede de bijdrage aan de discussies n.a.v. de colleges. Een eventuele herkansing vindt via een schriftelijk tentamen plaats dat slechts toegankelijk is voor studenten die aan de colleges hebben deelgenomen. Verdere afspraken omtrent het college worden tijdens bovengenoemde eerste bijeenkomst gemaakt. Opgave (via intekenlijst) bij de secretaresse van de werkeenheid Polymeerchemie en Biomaterialen, kamer CT 1360, tel 2968 of per e-mail: k.g.hend[email protected] o.v.v. naam, adres, tel. nr. en e-mail adres.

Hoorcollege Biochemie (135522)

In het derde trimester zal op woensdagen het derde en vierde uur in CT 1405 het hoorcollege Biochemie worden gegeven. Dit gedurende de weken 13 t/m 17, 19, 21 t/m 24. Studenten kunnen zich voor dit college opgeven via een intekenlijst bij de secretaresse van de werkeenheid Polymeerchemie en Biomaterialen, kamer CT 1360, tel. 2968 of per e-mail [email protected] met vermelding van naam, adres en tel. nr./e-mail adres.

Integrand Twente

Zin in een leuke (afstudeer-)stage, een zeer leerzame bestuursfunctie of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op WWW.Integrand.nl. Tel: 4893909, Vrijhof kamer 120.

Rectificatie Lerarenopleiding-oriënterend deel

Voor Universitaire Lerarenopleiding, WB, EL, CT, TN, TW, INF/BIT. Zie mededeling Universitaire Lerarenopleiding.

UniPartners

Wij zijn op zoek studenten die interesse hebben in het uitvoeren van een project. Heb je nog tijd over naast je studie en wil je kennis opdoen binnen jouw studierichting, kom dan langs of stuur een mailtje. De verdiensten zijn rond de f25 per uur. Wij zitten in WB hal V, kamer 127-c. Mailen kan naar: [email protected]. Bellen kan ook: 3811 of 053-4312975. Kijk op www.utwente.nl/UniPartners voor meer informatie.

Milieubeleid (174012)

Voor D2/D3 studenten alle faculteiten. Het vak milieubeleid biedt een overzicht van allerlei aspecten van het streven naar een duurzame samenleving. Daarbij wordt zowel over theoretische invalshoeken als over inhoudelijke milieu-onderwerpen gesproken. Behalve door BSK studenten (4 studiepunten) kunnen ook studenten van andere faculteiten het vak kiezen, eventueel in een 2,5 SP variant. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. In afwijking van hetgeen in de roosters heeft gestaan zijn de colleges niet in CT 1407, maar in TW C-238, en gaat het college van 5 april gewoon door. Aangezien het vak dit jaar ook gevolgd zal worden door studenten uit diverse Europese landen in het kader van het Erasmus programma, zullen de colleges in het Engels worden gegeven. Vragen kunnen natuurlijk wel in het Nederlands worden gesteld. Ook zal voor UT studenten het boek 'Milieubeleid' verplichte studiestof blijven. De colleges zijn op woensdag 7/8 uur, te beginnen op 29 maart, in TW C-238.

BSK

Afstudeercolloquia

Jeroen Tellings over 'Public-Private Partnerships in South African Water Supply and Sanitation'. A study into the conditions in South Africa, 24 maart 2000, 16.00 uur, BB-6.

Bertram van der Wal over 'Building partnerships in South Africa?' Study into the role of the public, private and community sectors and their ability to form partnerships, which may benefit the housing provision of urban poor in South Africa, 24 maart 2000, 16.00 uur, BB-6.

Rosanja Evertman over 'Samen werken aan transmurale diabeteszorg in regio Noord West Twente.' Een onderzoek naar de transmurale samenwerking tussen internisten, huisartsen en diabetesverpleegkundigen in regio Noord West Twente, 29 maart 2000, 15.30 uur, TWRC A-116.

Methoden en technieken I (171040)

Voor P studenten BSK. Roosterwijziging: Het hoorcollege van dit vak op maandag 3/4 uur in week 16 komt te vervallen. Dit wordt verschoven naar de donderdag 5/6 uur in week 15 (let op!!! week 15) in zaal BB-4.

Internationale economische betrekkingen en de EU (173205)

Voor D2/D3 studenten BSK. Voor dit vak (derde trimester 1999-2000) is de literatuur gewijzigd. Verplicht: 1.The economics of Monetary Integration, Paul De Grauwe, Oxford, nieuwste druk. 2.Reader.

Studenten Overleg

Voor alle studenten BSK. Vorig jaar is tijdens de openbare vergaderingen van het Studentenoverleg verschillende malen de vraag gerezen waarom er voor bepaalde periodes geen cijferbriefjes zijn verstrekt voor gemaakte tentamens. Volgens de administratie bij BOZ krijgt iedereen voor een behaald eindresultaat een cijferbriefje. Mochten er studenten zijn die van bepaalde eindresultaten geen cijferbriefje hebben gekregen en deze alsnog willen ontvangen dan kunnen deze zich melden bij BOZ. Cijferbriefjes worden echter maar 1 keer verstrekt, dus dit geldt niet voor studenten die een verkeerd correspondentieadres hebben opgegeven (en daardoor geen briefje hebben gekregen), voor studenten die hun cijferbriefje zijn kwijtgeraakt of studenten die om een andere, niet aan BOZ te wijten reden, geen cijferbriefje hebben gekregen.

Zaalwijziging vak Communicatie in organisaties (168224/168228)

Voor TBK, BSK, W&M. Zie mededeling W&M.

Ontwerp een Skillslab!

Voor TBK, CT&M, TCW, TO en BSK. Zie mededeling TBK/CT&M.

CT

D-geslaagden examenvergadering 8 maart 2000

Bergsma, E.J., Sloten; Boskma, M.H., Assen; Cellissen, T., Geleen; Greven, R.J., Zoetermeer; Heideman, G., Dinxperlo; Heuzeveldt, P., Emmen; Homminga, D.S., Heerenveen; Jansen, R.H.S., Weststellingw.; Kleinjan, W.E., Zwolle; Metselaar, G.A., Franeker; Middelbeek, E.H.W., Oss; Mulder, A., Meppel; Peters, N.P.W., Gennep; Postma, T.R., Heerenveen; Rutten, J.M., Leiderdorp; Verhoog, J.L. mw., Rhenen; Zinck Stagno, O.P.E., Maracay.

Project Chemische Technologie (137502)

Voor CT en TBK. Voor de studenten CT en TBKP die in het derde trimester willen deelnemen aan dit vak wordt op donderdagmiddag 16 maart a.s. het 5e/6e uur in CT-2520 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden met tevens de mogelijkheid zich voor dit vak in te schrijven. Inschrijving voor Project CT is verplicht! Bij verhindering of voor vragen en/of opmerkingen s.v.p. contact opnemen met Louis van der Ham, CT A-1.24, tel. 2619.

Biomedische Materiaaltechniek II

Voor CT en alle faculteiten. Zie mededeling alle faculteiten.

Hoorcollege Biochemie (135522)

Voor CT en alle faculteiten. Zie mededeling alle faculteiten.

EL

Student-assistent gezocht voor practicum ELektronische Functies (pELFUN)

Voor bovenstaand eerstejaars practicum kan nog een student-assistent geplaatst worden, bij voorkeur derde jaars of ouder. Het practicum is in de periode van dinsdag 28 maart t/m woensdag 19 april 2000. In de week hieraan voorafgaand, vindt voorbereiding en training van alle assistenten plaats, die als team zullen werken aan begeleiding, correctie en beoordeling. De totale tijdsbesteding zal ± 120 uur werk bedragen en wordt beloond met 7 SA-eenheden. Nadere informatie bij de practicumdocent, ir. M.G. van Leeuwen, tel. 2728. Aanmelden via het WEB, graag zo spoedig mogelijk: http://www.el.utwente.nl/onderwijs/welp/formulieren/. H.Vos, coördinatie practica (e-mail: [email protected]).

Roosterwijziging Prakticum ASIC Design (HBO'ers)

Op verzoek van de studenten worden de zittingen van de HTS-groep in de weken 21 t/m 25 verplaatst van de vrijdagmiddag naar de maandagmiddag. Dit lukt niet in week 24 (2e Pinksterdag). Dan blijft het practicum op de vrijdagmiddag tenzij in overleg met de begeleiding een andere inhaalmogelijkheid wordt gevonden.

College Inleiding Telematica (125164)

Bovenstaand college gaat op woensdag 29 maart a.s. niet door omdat de docent in het buitenland is. Het eerste college is een week later op woensdag 5 april in WBH4 208. Bij het college wordt de Teletop-omgeving gebruikt. Studenten die het vak gaan volgen moeten zich bij dit systeem aanmelden. Zij krijgen dan een eigen paswoord waarmee ze o.m. tijdens het college opgaven kunnen inleveren. Aanmelden bij het Teletop systeem voor Inleiding Telematica kan vanaf 29 maart via: teledu.cs.utwente.nl. Daar vind je "create account" waar je je kunt aanmelden. De bevestiging krijg je, met je paswoord, per email toegestuurd. Bij het college heb je het boek van J. Walrand: "Communication Networks" (2e editie) nodig.

INF/BIT

Voortgezette Grafentheorie (152051)

Voor TW en INF/BIT. Zie mededeling TW.

D-voordrachten INF

E.R. Barten over 'Music Search. Een systeem voor content based audio retrieval', 17 maart 2000, 14.30 uur, INF L-204 (Demozaal).

J.J. Harssema over 'Determining characteristics for co-reference resolution', 23 maart 2000, 16.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

Gezocht

Vier gemotiveerde vrijwilligers die het vak Databasetoepassingen in alternatieve vorm willen volgen. Omdat we dit vak in de toekomst willen uitbreiden met een practicum, zoeken we studenten die in projectvorm meehelpen dit practicum te ontwikkelen. Dit practicum wordt gebaseerd op de software die door de VPRO gebruikt wordt voor hun eigen websites, alsmede de websites van Lowlands en Pinkpop. In plaats van het gewone tentamen word je getoetst met een mondeling over het project. Je kunt je per e-mail bij Arjen de Vries aanmelden als kandidaat ([email protected]).

Studie- en reisbeurs van Lucent Technologies voor de VS

Voor INF P-studenten. Lucent Technologies stelt een studie- en reisbeurs beschikbaar voor een eerstejaars student Informatica of Elektrotechniek van de Universiteit Twente en een student van de TU Delft. Voor meer informatie en voor aanmeldingsformulieren zie het publicatiebord van INF.

Groepsindeling Vertalerbouw (211035) en Inleiding wiskundige systeemtheorie (156057)

Voor INF D2-studenten. Voor de practica Vertalerbouw op de woensdagochtend en voor de werkcolleges Inleiding wiskundige systeemtheorie op de donderdag het 5e en 6e uur in het derde trimester komt groep 4 te vervallen. Kijk op het publicatiebord van INF bij welke groep je bent ingedeeld.

Eenmalige zaalwijziging Besturingssystemen (211045)

Voor INF D1-studenten. Op dinsdag 28 maart a.s. het 1e en 2e uur zal het hoorcollege Besturingssystemen plaatsvinden in zaal CC-1 in plaats van in CC-2 zoals op het rooster vermeld staat. De overige hoorcolleges zullen gewoon in zaal CC-2 plaatsvinden.

Kantoorautomatisering (237110)

Voor BIT D1-studenten. Het dictaat voor dit vak zal dit jaar alleen als elektronisch document beschikbaar zijn - dit in aansluiting op de inhoud van het vak. Alle materiaal en informatie zal vanaf 27 maart op het web beschikbaar zijn via URL www.cs.utwente.nl/~grefen/ka.

Projectmanagement (235024)

Het college Projectmanagement op vrijdag 31 maart 's middags in week 13 komt te vervallen. Er is een extra college gepland in week 15 op vrijdag 14 april het 1e, 2e en 3e uur.

Integrand Twente

Ben jij iemand die dingen altijd weet te voorspellen? Doe daar dan eens wat mee! Ga bijvoorbeeld bezig met het optimaliseren van voorspellingsmethodiek voor een bedrijf in Almelo. Ref.G741. Ook zijn wij dringend op zoek naar mensen die weten om te gaan met Delphi. Wil je applicaties ontwikkelen of een laser aansturen? Je zegt het maar. Voor Delphi en andere informatica opdrachten kun je altijd bij ons terecht, Vrijhof kamer 120, tel: 4893909, [email protected], WWW.Integrand.nl.

Stage bij de Commercial Bank of Africa

Zie mededeling TBK/CT&M.

KASTA-Case (180052)

Voor TBK en BIT D1. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Zaalwijziging vak Communicatie in organisaties (168224/168228)

Voor TBK, BSK, W&M. Zie mededeling W&M.

Colloquium

S. de Hek over 'Activity Based Management, een rekenmethodiek om kosteninzicht te vergaren waarmee voor- en nacalculaties uitgevoerd kunnen worden in een warehouseomgeving', 27 maart 2000, 15.45 uur, BB5.

Nabespreking pakket Juridische aspecten v/d bouw (226130)

Voor CT&M D2. Er is op 23 maart van 2 tot 4 uur in WB HIV204 een nabespreking van de opdrachten van de volgende vakken: Juridische aspecten van de bouw (226130), Bouwrecht (189067) en Ruimtelijke ordening en recht (173903).

Nabespreking opdrachten Bouwrecht (189067)

Voor TBK-D D2. Er is op 23 maart van 2 tot 4 uur in WB HIV 204 een nabespreking voor de opdrachten voor het vak Bouwrecht (189067).

Financiële Logistiek (186013)

Voor TBK D3. Bovensetaand college (voorheen: 'Finance/IT') wordt als werkcollege gegeven op donderdag het 7e en 8e uur. Het eerste college is op 30 maart. Voor dit keuzevak kunnen zich maximaal 12 studenten inschrijven, middels de inschrijflijst bij BOZ. Dit jaar heeft het vak als thema 'de invloed van ICT op externe verslaggeving'. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe verslaggeving via Internet en het komen van a tempo rapportage. Er zal gezamenlijk worden gewerkt aan een paper waarin de verstrekte literatuur, eigen onderzoek en ideeën worden verwerkt. Met nadruk wordt gesteld dat van de studenten eigen inbreng en onderzoek wordt verwacht. Voor vragen: [email protected].

Impact van informatisering voor bedrijf en bedrijfsvoering (kortweg: 'Impact', 182005)

Voor TBK D1, D2. Bovenstaand college wordt gegeven op donderdag het 3e en 4e uur in BB6. Voor het eerste college (30 maart) ligt na de tentamens literatuur met opgave klaar bij het secretariaat, kamer BB 320. Deelnemende studenten wordt verzocht dit af te halen en voorafgaand aan het eerste college te hebben bestudeerd. Tijdens de colleges zullen gastsprekers Generaal Bosch (KMA), advocate mevr. Seignette en dhr. Op 't Land (CAP/Gemini) uiteenzetten welke impact informatisering in hun werkgebied heeft.

Aansluitend is er een forum waar actuele ontwikkelingen aan de orde komen. Ook niet TBK-I studenten de gastcolleges bijwonen. Voor vragen over de data van deze gastcolleges kunnen zij terecht bij: [email protected].

Lezingencyclus 'Toppers in Twente'

Op maandag 27 maart 2000 (18:00-19:45, BB 2) verzorgt mr. C.J.A. van Lede, voorzitter Raad van Bestuur Akzo-Nobel, een lezing over de ontwikkelingen in de chemie en hoe Akzo-Nobel daar mee omgaat. Op maandag 3 april 2000 houdt drs. C. G. van Luijk, President-directeur Getronics een lezing over de ontwikkelingen van internet en automatisering en hoe Getronics daar mee omgaat. Beide lezingen zijn van 18.00-19.45 uur in BB 2. Vanaf 17.30: ontvangst met koffie en broodjes (kosteloos). Aanmelding/informatie: zie www.stress.utwente.nl/lezingen. Studenten, medewerkers en ondernemers uit de regio zijn van harte uitgenodigd. De toegang is gratis.

College Kwaliteitsmanagement VERVALT (181020)

Voor TBK D3. Het college Kwaliteitsmanagement VERVALT op woensdag 29 maart a.s.

Ontwerp een Skillslab!

Voor TBK, CT&M, TCW, TO en BSK. Voor de periode van april tot juni worden 3e/4e jaars studenten gezocht met belangstelling om een onderzoek te doen naar het maken van een ontwerp voor een Vaardigheidslaboratorium (Skillslab met programma van eisen) op de UT. Diverse opleidingen verzorgen trainingen in managementvaardigheden, maar missen hiervoor een goed geoutilleerd gebouw met de nodige audio-visuele voorzieningen. Onderzocht moeten worden in hoeverre deze opleidingen behoefte hebben aan zo'n voorziening. Ook moet worden nagegaan hoe groot de belangstelling onder UT-studenten is aan managementvaardighedentraining (meer dan in het huidige curriculum). De opdracht wordt met 6 studiepunten (vergelijkbaar met een MDO-opdracht) gehonoreerd, wanneer studenten hieraan een half trimester werken. Voor begeleiding wordt gezorgd. Aanmelding bij: dr. W.M. van Woerden (coördinator), [email protected], BB 328, tel. 4893514 (dinsdag-/donderdagmiddag) of door in te tekenen op een lijst die hangt bij de BOZ's van TCW, TO, TBK, CT&M en BSK.

KASTA-Case, interactieve video-practicum (180052)

Voor TBK en BIT D1. Het practicum wordt dit jaar weer in het derde trimester gegeven, startend op ma 10 april (wk 15) in de middagpauze met een inleidend college. Lokatie: BB-1. Inschrijving (ma 3 april) bij BB-236 is noodzakelijk en dient te geschieden in groepjes van 3 personen. Wie mogen er meedoen: 2e jaars TBK-studenten, 3e jaars TBK-studenten en ouder, die de Kasta-case niet eerder gedaan hebben, 3e TBK-studenten en ouder, die eerder een onvoldoende hebben behaald voor de Kasta-case (herhalers), en voorzover de capaciteit toelaat voor BIT-studenten die eerder een onvoldoende hebben behaald voor de Kasta-case (herhalers). Voorkennis: voor deelname is een voldoende resultaat verplicht voor Mens Technologie en Organisatie II (184170) en Produktie en Logistiek Management (181075), 1 vijf op een van beide vakken is toegestaan, deelcijfers voor P&LM gelden niet! Voor TBK studenten die in 1995 of eerder zijn begonnen met hun studie geldt dat om deel te mogen nemen aan dit practicum een voldoende resultaat verplicht is voor de vakken Organisatiekunde (181055) en Produktiemanagement I (181056). (1 vijf is toegestaan). N.B. Herhalers dienen zich op een aparte lijst in te schrijven. De practicumhandleiding is bij de UTake te koop. Vragen?: [email protected].

Rectificatie: mededelingen Strategisch Management (186456)

VOOR: TBK D2. In de mededeling die vorige week geplaatst is stond week 16 vermeld; dit moet zijn week 17).

Stage bij de Commercial Bank of Africa

Wil jij voor 16-24 weken op stage naar Kenia?!? Voor deze stage zoeken we een student TBK-I of BIT. Het gaat hier om een financiële opdracht bij de Commercial Bank of Africa. Tijdens de stage zal je meewerken aan International Management Information System projects. Kijk voor meer informatie op het stagebord of kom even langs op het AIESEC-kantoor in het BB-gebouw.

TCW

Theoriedeel Communicatie in profit en non-profit Organisaties (168631)

Voor D-3 studenten TCW. Het hoorcollege voor dit vak wordt in week 16 d.d. 18-4-2000, 5e/6e uur gegeven in BB-5.

Major-Minor informatie

Voor (alle) TCW-studenten. Vanaf heden vind je via de website van TCW actuele informatie over het aanbod van TCW-majors, UT-minors die per volgend jaar beschikbaar zijn, de opzet van het Major-Minor programma en de voorlichtingsdagen op 30 maart (majors) en 6 april (minors) a.s. Zie: http://www.wmw.utwente.nl/onderwijs/tcw5/onderwijs/home.htm.

Dataverzameling en -verwerking (243207)

Voor P studenten TCW. Voor dit vak zijn in de weken 13, 14 en 15 de zalen als volgt gewijzigd: Week 13 L216, Week 14 L105 en Week 15 L216. Deze wijziging geldt voor de hele woensdag, voor de resterende weken zie rooster.

Ontwerp een Skillslab!

Voor TBK, CT&M, TCW, TO en BSK. Zie mededeling TBK/CT&M.

TN

Speciaal college; het ontstaan van het heelal

Donderdag 16 maart van 15.30-17.15 (in EL/TN B1228) wordt een speciaal college gegeven over het ontstaan van het heelal in het kader van HEF. Het college zal niet al teveel voorkennis verwachten, zodat geïnteresseerden (studenten + staf) van andere leerstoelen van harte welkom zijn.

Tentamen Licht en materie (148005)

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op vrijdag 24 maart van 9.00 tot 12.30 uur zaal WB HIV 208.

TO

Integrand Twente

TO'er zijn. Dat is echt heel fijn en het betekent meteen dat jij degene bent bedrijven zoeken!! Ben jij op zoek naar een leuke werkervaring, een stage of een mooie afstudeeropdracht? Bij

ons kan je terecht voor opdrachten op multimediagebied, onderwijs en leertoepassingen. Meer info: Vrijhof kamer 120, tel: 4893909, WWW.Integrand.nl.

Ontwerp een Skillslab!

Voor TBK, CT&M, TCW, TO en BSK. Zie mededeling TBK/CT&M.

TW

Inl. wiskundige systeemtheorie (156056)

Door personele omstandigheden komt de onderwijsmededeling van 14 januari jl. over dit vak weer te vervallen. Het oude rooster is nu weer van kracht. Het hoorcollege van DI 5+6 in de weken 13 t/m 16 gaat terug naar MA 3+4 in TW-D 103b. Onze excuses voor de verwarring.

D-voordracht

Paul Bonsma over 'Routing and Wavelength Assignment in Optical Networks', woensdag 19 april, 16.00 uur, TW-B209.

Voortgezette Grafentheorie (152051)

Voor TW en INF/BIT. Het vragenuurtje voor dit vak dat plaatsvindt op woensdag 15 maart a.s. het 7e+8e uur is, in verband met een verbouwing, verplaatst van TW-A101 naar TW-B209.

Functionaalanalyse II (151025)

Bovenstaand vak zal in het 3e trimester normaal gegeven worden. Tijdens het 1e hoorcollege (wo 3+4, 29 maart a.s., in B101) zullen in overleg met de aanwezige studenten nadere afspraken gemaakt worden. Nadere informatie bij: G.F. Post (hoorcollegedocent), [email protected].

Wiskundige Statistiek (153015)

Voor D1-studenten TW. Gezien het positeive effect (25% cijfers afsluitend tentamen 8 of hoger) zal ook dit studiejaar weer een huiswerk-systeem worden gehanteerd bij dit vak. Deelname levert bij voldoende inzet een bonuspunt op bij het tentamen en wordt dus ten zeerste aanbevolen. Details over de regeling worden op het eerste college (dinsdag 28 maart) verstrekt.

W&M

Tentamendata 1e jaars W&M-vak Maatschappijgericht ontwerpen (160515)

Abusievelijk staan in het W&M-rooster verkeerde tentamendata vermeld bij bovenstaand vak (docent: Jelsma). De correcte data zijn: 5 juli 2000 middagzitting, 23 augustus 2000 ochtendzitting en 11 oktober 2000 middagzitting.

Wijzigingen W&M-vak Mangement en Organisatie (180099)

Onderstaand enige wijzigingen in bovengenoemd W&M-vak, dat in het 3e trimester op dinsdag 3e en 4e uur in BB 6 van start gaat: 1.Docenten: A. Nijhof en M. Drucker; 2.Boek: Grondslagen van het management, Keuning, tweede druk, 1999, prijs f109,50; 3.Stof omvat het gehele boek (ook deel V); 4.Geen gastcolleges meer.

Zaalwijziging vak Communicatie in organisaties (168224/168228)

Voor W&M, TBK, BSK. Bovenstaand vak (docent: Van Gemert e.a.) zal in het 3e trimester op dinsdag 3e en 4e uur niet plaatsvinden in BB 7, maar in TW A112.

WB

Afstudeercolloquia

A. Huttinga (OPM) over 'Cost Analysis in Capacity Loading - Representation of Cost Information to Support Cost Estimation and Minimisation', 17 maart 2000, 13.15 uur, WB N.105.

J. van Oosterhout (OPM) over 'Simulatie met betrekking tot de opslagcapaciteit bij Danzas Acht I', 17 maart 2000, 14.30 uur, WB N.105.

M. Hollink (TMK) over 'Het mechanisch ontwerp van de draagbare Page radar. Optimalisatie naar massa en functionaliteit', 29 maart 2000, 10.00 uur, WB N.105.

Inleiding Bedrijfsleer voor WB (181001)

Voor WB d1-studenten. Deelnemers aan bovenstaand vak worden erop gewezen dat van de vereiste literatuur het boek van Boer & Krabbendam, Inleiding Organisatiekunde, 3e druk, niet meer verkrijgbaar is. De betreffende stof is toegevoegd aan de Reader Inleiding Bedrijfsleer voor Werktuigbouwkunde, die bij de U-take verkrijgbaar is.

Integrand Twente

Voor Wb'ers die een extra zakcentje willen verdienen en tegelijkertijd hun kennis in de praktijk willen brengen liggen er op dit moment een aantal hele leuke opdrachten klaar bij Integrand. Kijk op WWW.Integrand.nl voor info en vele opdrachtsomschrijvingen. Of kom bij ons langs, Vrijhof kamer 120, tel:4893909, [email protected].

WWTS

Start college Sociologie van orde en verandering (162980)

Het bovenstaande WWTS-college (vak in het kader van het afstudeertraject FWT, docent: Disco) zal in het 3e trimester niet starten in week 13, maar in week 14 op dinsdag 4 april a.s., 5e en 6e uur in TW D105B.

Studentenverenigingen

Stress

De boekenverkoop zal plaatsvinden van 27 t/m 31 maart. De termijn voor het bestellen van boeken is verlopen # In week 21, van maandag 22 t/m donderdag 25 mei, zal de Stress Business Week plaatsvinden, toegankelijk voor alle studenten. Gedurende deze 4 dagen zijn er allerlei activiteiten, zoals een openingssymposium, excursies, managementgame, bedrijvendiner, congres en een afsluitend feest, die zeker de moeite waard zijn!! Nadere informatie zal volgen # Voor overige informatie kun je natuurlijk altijd kijken op de Stress-website: www.stress.utwente.nl.

Ideefiks

Op 20 mei zal er een ouderdag plaatsvinden voor de WWTS-ouders. Zelf mag je natuurlijk ook meekomen. Het programma duurt van 10.30 tot 17.00 uur. Kosten van de dag, zullen inclusief lunch f25,= p.p. bedragen. Als je met je ouders wil komen, laat dit dan graag voor 31 maart weten. Zie ook de brief in je postvakje # Er wordt nog een dame en een heer gezocht die WijsGeRen willen versterken. Dit BATA-team wacht in spanning af # Kom een keer langs, we zijn niet moeilijk te vinden: TW B104, tel. 053-4893284, meel: [email protected], internet: www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Arago

Al een galadate gevonden? Het Silvergala is op 7 april. Kaartjes zijn te koop bij het bestuur! # Op donderdag 30 maart aanstaande vindt de halfjaarlijkse Algemene LedenVergadering plaats. Kom meebeslissen over de toekomst van de vereniging! De ALV begint om 19.30u in een bunkerzaaltje # Tijdens de tentamenweken is de Aragokamer open van 11.30 tot 15.30 # Arago wenst iedereen veel succes bij de tentamens de komende week!

Communiqué

De boekenverkoop voor het derde trimester vindt plaats in week 13: D1: maandag 27 maart; P: woensdag 29 maart; D2+D3: donderdag 30 maart; Vrije verkoop: maandag 3 april. Alle verkopen zijn van 12.30 t/m 13.30 u in TWRC D236 # Voor de mensen die nog tentamens hebben: veel succes! # De Communiqué kamer is van maandag tot en met donderdag open van 10:30 tot 16:00 uur en op vrijdag tot 14:00 # telefoon: 053-4894461 # internet: www.communique.utwente.nl # e-mail: [email protected].

Scintilla

Vanaf nu kan je je inschrijven via internet, in de kantine of SK, voor het studieproject 'ShinTabi' naar Japan, Taiwan en Singapore begin november 2000. Niet geweest op de info-avond? De info-brochure ligt klaar in de SK # Dinsdag 28 maart is er in B-1220 om 20:00 uur de Algemene Ledenvergadering, waar o.a. het bestuur zal wisselen # Tijdens de constitiereceptie op woensdag 29 maart om 16:00 uur kan je het nieuwe bestuur feliciteren in de Tombe # Dinsdag 4 april om 13:30 uur organiseert de BinEx een excursie naar onze plaatselijke bierbrouwer de Grolsch. Inschrijven kan in de kantine en via internet.

Alembic

Alembic viert dit jaar haar zevende lustrum en dat is reden voor een hele week feest. Schrijf je in voor de diverse activiteiten op het Alembic bord of kom bij ons # In verband met de tentamens zijn de openingstijden van de Alembickamer gewijzigd: van 10.00 tot 16.00 uur. Ook in de lustrumweek zijn de tijden aangepast: maandag en dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur. Woensdag van 9.00 tot 12.30 uur en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Vrijdag zijn wij gesloten # Tijdens de laatste ALV is het huishoudelijk regelement gewijzigd. Deze kan ingezien worden op de Alembickamer # Zouden de eerstejaars die nog niet hun studie-adres hebben doorgegeven dit zo z.s.m. willen doen? # Tot slot wensen we iedereen veel succes met de tentamens!

Isaac Newton

Projectverslag af en ingeleverd, tentamen gedaan en/of gewoon zin in gezelligheid? Vanmiddag is er weer een Newtonborrel vanaf 15.30u in onze eigen borrelkelder! # Woensdag 19 april vindt er een symposium rond het thema 'Rapid Reality' plaats waar lezingen en exposities worden gehouden over 'Virtual Reality' en 'Rapid Prototyping'. Iedereen heeft intussen een folder met inschrijfformulier gekregen en je kunt je ook inschrijven op internet (www.isaacnewton.wb.utwente.nl/symposium). De Newtonkamer (WB Z-103) is open van 10.00 tot 16.00 uur, tel. 053-4892531; [email protected]; www.isaacnewton.utwente.nl.

TOBias

Het nieuwe TObias-bestuur is compleet! Adam Handelzalts heeft zich kandidaat gesteld voor de functie penningmeester en Jeroen ten Have is de kandidaats-secretaris # De wissel van het bestuur is op 28 maart, tijdens de algemene ledenvergadering. Wanneer 2/3 van de leden op deze ALV verschijnt, worden ook de statutenwijzigingen besproken. Ben je TObiaslid? Kom dan zeker naar deze ALV! # Houd 7 april vrij in je agenda, want dan is het Gala! Kaartjes zijn f65 per paar en zijn te koop in de TObiaskamer # 15 april begint de Cursus 'Sponsoring' (19:30-22:00). Stuur een email indien je deze cursus wilt volgen. Op 11 april start de cursus "Besluitvaardig vergaderen" (2 keer op dinsdagavond van 19:30-22:00).

Inter-Actief

Hopelijk gingen je tentamens vet flex! # Als je nog een tentamen moet, zorg dat je de goede aantekeningen mag koppiepeesten en je geen sequels hoeft te doen # Geen blauw-scherm hebt gekregen met je tentamens? Inter-Actief organiseert op woensdag 29 maart een pokeravond die zeer clickable is, compleet met whiskey en sigaren! # Dinsdag 28 maart kun je rudimentair je jaarboek-unit gaan scoren op de de jaarboek-borrel-sessie, 17:00, in de borrelkelder # We beffen nog! # Meer info, consult Inter-Actief: bovenin hal-B, tel. 3756, [email protected].

Sirius

Wil je meebeslissen over de toekomst van Sirius, dan ben je welkom op de ALV op maandag 3 april ± 20.00u, de lokatie en tijd volgen nog # I.t.t. eerdere berichten is de wisselborrel op dinsdag 11 april # Op woensdag 5 april is er een groots Student Union feest in de Pakkerij # In Week 41 (8 t/m 15 oktober) van dit jaar is er een Politie Studiereis voor studenten van de afstudeerrichting veiligheidsstudies. Dit jaar bezoeken wij Frankrijk en Duitsland. Voor een redelijk bedrag wordt jou de kans geboden om vergelijkingen tussen de twee landen te maken rond het actuele thema 'Immigratie'. Naast studenten zal het reisgezelschap ook uit 25 experts van de politie en ministeries bestaan. In de nieuwste Sirius Sights staat meer informatie # De Materiaal-, Almanak- en Excursie-commissie zoeken nog enkele mensen. Interesse? Kom langs in kamer TW B 108, bel 053-4893204 of mail [email protected].

CSR

Kiesvereniging Progressieve Samenwerking

Voor de Universiteitsraad 2000 zoekt de KPS actieve studenten die zich een jaar lang willen inzetten voor de studentenbelangen op de UT. Vind jij het een uitdaging om het beleid van het CvB te beoordelen of nieuw beleid te initiëren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beoordelen van het onlangs verschenen Masterplan, de invoering van Major/Minor en Bachelor/Master of het Strategisch plan van de Student Union. De KPS gaat voor de aanstaande verkiezingen een lijst indienen met studenten en medewerkers; hier kan jij ook op staan! Voor het opvragen van het verkiezingsprogramma of

meer informatie: zie http://kps.student.utwente.nl; http://www.utwente.nl/medezeggenschap, Arjan van der Bijl: [email protected], tel. 053-4895035.

Cultuur

Presentatieconcert UT-Big Bands

Vanaf augustus 1999 bestaat de vereniging Stubiba uit 2 big-bands. De nieuwe big-band, die geheel uit UT-studenten bestaat, zal onder de naam "UTmost Big Band" haar optredens gaan verzorgen. De band die voorheen onder de naam Stubiba optrad zal in de toekomst de "Far East Big Band" heten. Op woensdag 22 maart presenteren beide bands zich tijdens een concert in het Amphitheater in de Vrijhof. De aanvangstijd is 20.15 uur. Entree: f5/f2,50. Onder leiding van Bart Bijleveld zal door beide bands een gevarieerd programma gebracht worden.

Bellettrie Bibliotheek

Op 27 maart begint om 20:15 de Bellettrie Bibliotheek ALV, in de Bellettrie-ruimte. Onder andere komt de proef met Fanaat aan bod en ook de gesprekken met de SU. Dus, als je iets te zeggen hebt, of gewoon wil weten wat dat bestuur nou allemaal uitspookt, kom dan naar de ALV. Als je echt een nieuw punt hebt, neem dan even contact op met het bestuur of mail [email protected]. De stukken komen op de balie ter inzage te liggen. Agenda's en uitnodigingen worden ook nog rondgestuurd.

Stijldansgala 2000

Ook in dit nieuwe millennium organiseert 4 Happy Feet weer een spetterend gala op vrijdag 24 maart met een fantastisch optreden door een Boogie Woogie showteam. Zij zullen je ook nog een dansje aanleren. Dit festijn wordt gehouden in Danscentrum Rouwhorst in Oldenzaal. Dit alles wordt natuurlijk muzikaal omlijst door live muziek. Kosten: leden f37,50 per persoon, niet-leden f45 per persoon. Er is vervoer geregeld vanaf diverse plaatsen in Enschede. Schrijf je dinsdag tijdens de lessen in voor Gala 2000. Wil je meer weten over het gala, dan kun je bellen met Claire (053-4359101) of Rinze (053-4895017).

Pythische Spelen Enschede 2000

Hoera hoera, de inschrijvingen beginnen nu echt te lopen! Waarom wacht iedereen toch tot de deadline met inschrijven? Als je nog mee wilt doen, schrijf je dan nu in. We hebben weliswaar de termijn verlengd tot 7 april, maar enkele onderdelen beginnen al aardig vol te raken. Inmiddels hebben ook enkele bekende Nederlanders toegezegd te willen jureren. We wachten nog even met namen noemen tot het zwart-op-wit is, maar binnenkort hoor je ongetwijfeld meer. Voor een informatiebrochure met inschrijfformulier kun je terecht bij de organisatie (053-4893877, www.pythischespelen.nl).

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Matrix-Sleepwalk [drum-'n-bas] 2.Day One-Ordinary Man [Britpoptriphopmix] 3.Angie Stone-Black Diamond [soul] 4.Misery Loves Co.-You're Vision Was Never Mine To Share [metalindustrial] 5.Ceberus Shoal-Homb [verstilde postrock] 6.A:xus-Soundtrack Of Life [gloedvolle house] 7.Artension-Machine [melodische powermetal] 8.Fault Line-Closer Colder [avant-gardetechno] 9.VNV Nation-Empires [electrogothic] 10.The Byrds-Byrdmaniax/Farther Along/Untitled [opnieuw uitgebracht met bonustracks] Blues: Monti Amundson-Prove Me Wrong Jazz: Bley/Peacock/Motian-Not Two, Not One Werelmuziek: Mafalda Arnauth [fado] Klassiek: Anthologie/Caruso-Caruso 2000 [historisch] Meer info: 053-436 11 30 of come.to/cd-uitleen.

Foton

Leden van Foton hebben de afgelopen tijd foto's gemaakt van het thema 'Industrie'. Een selectie van deze foto's is te zien op de gelijknamige tentoonstelling in de Vrijhof, die dinsdag 4 april om 16.00 feestelijk geopend zal worden # De deadline voor het inleveren van foto's is 22 maart # In het CT-gebouw is momenteel een nieuwe expositie van de Enschedese kermis te bezichtigen # De buitenlandexcursie is gepland van 20 tot en met 23 april # Voor meer info mail naar: [email protected].

Drienerloos Vocaal Ensemble (DVE)

Om eens andere hoogten te bereiken, dan alleen muzikale gaat het DVE deze week haar sportiviteit beproeven tijdens een avondje muurklimmen. Ben je op zoek naar een gezellige vereniging en houd je van zingen? Kom eens langs op woensdagavond in Audiozaal in de Vrijhof. We zijn vooral op zoek naar aanvulling in de hogere stemgroepen (sopraan en tenor).

Diversen

B.S.C. Duitenberg organiseert New York 2000

Beleggingsvereniging Duitenberg organiseert eind april de beleggingsdroomreis naar het financiële hart van de wereld, New York!! Voor meer informatie over deze reis verwijzen we graag naar ons email adres: [email protected], de Duitenberg-kamer WB-hal V127-b of bel 053-4894245.

Studium Generale

Artsen zonder Grenzen is onlangs beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. Een beloning voor jarenlang goed werk, maar tegelijkertijd een prijs die de nodige verplichtingen schept. Kan de organisatie op een structurele manier zorgen voor meer vrede en veiligheid in de wereld of blijft het bij symptoombestrijding? Directeur externe zaken van Artsen zonder Grenzen Nederland, Austen Davis, komt op uitnodiging van Studium Generale in het kader van de Universitaire Vredesdagen op 21 maart een lezing geven over 'Human security, peace and Utopia - collective responsibility in development'. Hij gaat in op de rol van Artsen zonder Grenzen maar ook op de rol die de universiteit en individuen kunnen spelen. De lezing is in het Engels en begint om 19.30 uur in het Amphitheater (Vrijhof). Entree: gratis.

KIvI

KIvI Afdeling Jonge Leden Oost organiseert op maandag 20 maart een excursie naar Roessingh Research & Development, Roessinghsbleekweg 33 in Enschede, aanvang 15.30 uur. RRD is een zelfstandige onderneming. I.s.m. met revalidatiecentrum 't Roessingh en de UT richt RRD zich op onderzoeksactiviteiten op het gebied van herstel van het bewegingssysteem. Tijdens de excursie wordt het onderzoekscentrum voor Motoriek en Cognitie binnen RRD bezocht. Tijdens de rondleiding is er gelegenheid enkele onderdelen van dit onderzoek met eigen ogen te aanschouwen. Kosten: f5, leden gratis. Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel. 4097 of ir. Judith Inberg, [email protected], tel. 3890.

G.A.T.

We zijn nog steeds verdwaald in de Bastille! Ook deze donderdagavond komen we tussen 20:30 en 0:00 weer bij elkaar in het midden van het gebouw, onder het Grolsch-bord. Als je ons kan vinden, kom dan ook gezellig wat drinken. Tip: neem een lange draad mee of broodkruimels ofzo, dan kunnen we met z'n allen het gebouw uit komen # Groetjes aan de twee AKI-studenten die ons vorige week gezelschap kwamen houden! # Gezellig alternatief meelopen met ons Bata-team kan ook nog steeds, bel Sander 4895026 of mail [email protected].

RSK

Vanmiddag, 16 maart, organiseert de christelijke studentenvereniging RSK een gratis Open Maaltijd waar je vrijblijvend kennis kunt maken met de RSK leden. De warme maaltijd begint om 17:40. De plaats is, zoals gewoonlijk in 't Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Wil je meer weten? Bel dan Renate: 074-2909384. Kun je vanavond, dan geen nood, de volgende wordt op 6 april gehouden, zelfde tijd, zelfde plaats.

Internationaal

Monsoon

We zoeken actievelingen voor de symposium'cie, de evenementen'cie en de Que Pasa'cie. Kom in de pauze eens langs in de Monsoonkamer (CT-1796) of bel 3543 voor meer informatie # Ga je stage lopen of afstuderen in het buitenland? Kom dan even bij Monsoon langs voor het Kompas. Dit is een boekje met handige tips en o.a. een voorbeeld van een Engelse c.v. Het Kompas is te koop bij de Monsoonkamer en kost f5 (leden) en f9,50 (niet-leden).

International Office

Er is een beurs beschikbaar voor een 1ste jaars INF of EL-student aangeboden door Lucent Technologies. De beurs dekt de kosten van een bezoek aan het bedrijf in de VS, een studiebeurs t.w.v. $5.000,- en een stage in Nederland in de zomer van 2001. Meer informatie op www.nacee.nl of bij ons! # Het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt Europese studenten de mogelijkheid om het land van dichtbij te leren kennen. Het essay voor de Nederlandse inzenders: 'A New era of Japanese/Dutch Relations based on four centuries of shared history' op te sturen voor 31 maart naar Nuffic (mw. M. Daniël). De winnaars krijgen een studieverblijf van twee weken aangeboden in Hiroshima. Meer info via 070-4260232 # Je talen aanscherpen of verdiepen in bepaalde onderwerpen in een internationale omgeving? Dat kan middels onze zomercursussen (financiële ondersteuning mogelijk!) # Voor meer info: kamer 206 (Vrijhof), tel. 4895424, into[email protected], www.utwente.nl/disc/international-office.

AIESEC

Deze zomer nog geen plannen?!? Dan heb je de kans om nu met AIESEC een geweldige internationale humanitaire stage ervaring op te doen via het Foster Parents Plan. Inschrijven kan tot 30 maart via www.aiesec.nl of met het inschrijfformulier, die je op kan halen op het AIESEC- kantoor in het BB-gebouw. Verder heeft AIESEC natuurlijk het internationale stageprogramma waarmee je het hele jaar door op stage kunt. We hebben op het moment een stage voor een INF/BIT student als software engineer bij een IT-bedrijf in Singapore. Bezigheden o.a. software development for telecommunication & network solutions. Kijk voor meer informatie op het stagebord of kom even langs op ons kantoor # Geïnteresseerd in een jaartje AIESEC? Wil jij naast je studie: internationale ervaring opdoen, werken in een gezellig team, jezelf persoonlijk ontwikkelen, binnenlandse en buitenlandse congressen bezoeken? Kom dan naar de gratis informatieve lunch op 30 maart om 12.30 u. in BB6.

Lerarenopleiding

Rectificatie Lerarenopleiding-oriënterend deel

Voor Universitaire Lerarenopleiding, WB, EL, CT, TN, TW, INF/BIT. In een onderwijsmededeling van vorige week werd gemeld, dat in het 3e trimester de oriënterende vakken van de lerarenopleiding gevolgd kunnen worden. Hierbij werd onder andere Oriëntatie Vakpraktijk genoemd. Dit is onjuist, het moet zijn Vakdidactiek en Schoolpracticum 1 (wi, 199322, na, 199323, sk, 199324).

Pakkerij

C.S.V. Alpha

Iedereen succes gewenst met de tentamens! Knijp er even tussenuit voor het IKV op 19 maart. De dienst is in de Ned. Ger. Kerk Zuid. De Vuige Bastards hebben vervolgens nog wat koffie en thee # 31 maart kan er gegeten worden op Eau Rouge. Aansluitend is er weer een thema-avond in Flux. Het thema is 'rituelen in de kerk' # 7-9 april is het zusterweekend! Schrijf je even in voordat je dit leuke weekend met onze zusters uit Amsterdam, Utrecht en Delft meemaakt # Ook belangstelling voor Alpha? Kom eens langs in sociëteit Flux (De Pakkerij, 3e verdieping). Elke donderdagavond is de sociëteit geopend. Meer informatie op http://alpha.student.utwente.nl, of bel Rudi (4762862).

A.S.V. Taste

Iedereen allereerst succes met zijn/haar tentamens. Voor volgende week staan de volgende activiteiten gepland # Wo 22-3 SB-Info avond. De stichting presenteert dan haar jaarcijfers/verslag # Do 23-3 is de SM-sluiting en vr 24-3 wordt er een Lagerhuis georganiseerd met twee echte Lagerhuispanalleden. Er zijn 18 plaatsen dus schrijf je in # Za 24-3 is er een commissie-evaluatiedag/doelstellingendag. De dag wordt afgesloten met eten en presentaties # Voor vragen kan je terecht bij het bestuur (tel. 053-4326238) of kom langs op een van onze sociëteitsavonden (do. en di., 21.00u en op vr. en zo. 22:00u).

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten

Vieringen

Zen-meditatie

Informatie

Sport

OCenW-toernooi 2000

Het jaarlijkse sportevenement, het OCenW-toernooi, wordt dit jaar op vrijdag 19 mei 2000 gehouden. De organisatie is in handen van de KUB Tilburg en heeft naast de reguliere takken van sport ook de alternatieve onderdelen in zijn programma opgenomen. Voor opgave: zie mededeling algemeen.

Hoge Lage Torenloop

Trainen voor de Bata? Loop op zondag 9 april de Hoge Lage Torenloop. Deze wedstrijd gaat over 15 km van Oldenzaal naar Enschede met de finish op de campus en past in een ideale voorbereiding op de bata. Van 10.00 tot 11.00 uur vertrekken er bussen van het sportcentrum naar de Oldenzaal, waar om 12.00 uur de start zal zijn. Na-inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 11.45 uur op het secretariaat in Oldenzaal. Informatie: Arnout Salome: 053-4355791, Martin Goedhart: 053-4895160 of kijk op http://run.to/kronos.

Piranha rules the Waves

Gezocht: Gezellige vereniging in het bezit van riante badkuip zoekt dames/heren voor een langdurige badrelatie. Liefst bartypes. Interesse? Kom dan eens kijken bij één van onze trainingen. Kom voor een wedstrijdzwemtraining langs op een maandag, om 20.45 uur bij het binnenzwembad in het sportcentrum van de UT. Voor een onderwaterhockeytraining kan je op een woensdag om 19:15 uur langskomen. En voor waterpolo kan je bij het binnenbad terecht op een donderdag, om 19:15 uur voor een damestraining en om 20:30 uur voor een herentraining. Meer info bij: Dennis Vis: 053-4895161 (of 06-22544516), pi[email protected] of bekijk www.student.utwente.nl/~piranha/.

D.Z. Euros

Woensdag 15 maart is er een borrel in de Sevende Camer (± 20:00). Het weekend van 25 en 26 maart is er een zwaardboottraining op het Twentekanaal (meer informatie bij Maarten Wassink, tel:053-4350821, [email protected], voor inschrijvingen: Jantien van Aken, tel:053-4335079, [email protected]). Woensdag 29 maart worden de boten te water gelaten. Vanaf 1 april vertrekken de kleine bootjes (de hele vloot, behalve de Ebenhaëzer en de zwaardboten) naar Friesland. Vrijdagavond (31 maart) zullen de mensen die de heenvaart gaan varen zich bij de bootjes verzamelen (opgeven kan nog bij Jantien of Leonie, 053-4341533, [email protected]).

Ook niks te doen op moederdag??

Schrijf je dan in voor de Signaal UT Triathlon! Het is echt een enorme uitdaging om een keer aan een triathlon mee te doen. Dus waarom niet nu die zo dichtbij op de campus is? Mocht je nou echt niet willen of kunnen deelnemen, dan daag ik je uit om je aan te melden als activist. Doe je toch nog wat nuttigs op een doorgaans saaie moederdag. Krijg je trouwens ook nog een t-shirt, een lunch en een borrel voor. Mooi meegenomen, toch? Neem eens een kijkje op onze homepage http://www.student.utwente.nl/~aloha/utt of bel George (4332056).

TC Ludica

Aankomende dinsdag 21 maart is er op het Paviljoen de PRE-Skireis 2000 Borrel, met piekbier-anderhalfuur vanaf 20:00-21:30 uur. De laddercompetitie gaat begin april van start. Voor de competitiespelers is er op zaterdag 8 april een competitie-voorbereiding-uitwisseling georganiseerd met TC Diekman. Voor inschrijvingen voor de laddercompetitie en de uitwisseling, bezoek je het Paviljoen of de website: http://www.snt.utwente.nl/~ludica. Heb je interesse om lid te worden? Train eens een keer mee. Kijk op de website voor de trainingstijden. Voor meer info bel of mail je naar Marloes Vogelzang (053-4340860, [email protected]).

D.W.V. Klein Verzet

Vandaag (donderdag 16-3) vertrekken we om 12.30 voor de wedstrijdtraining, een helm en een redelijke conditie zijn een vereiste. Volgende week is deze training weer op de gebruikelijke dinsdag, dezelfde tijd. Woensdag gaan we weer om 14.00 atb'en, bel Mark even als je meewil. Op zondag begint de toertraining weer om 13.01. Voor al deze trainingen voor het sportcentrum verzamelen. Nog vragen bel dan mark (4895054) of mail naar [email protected]. Kijk ook eens op onze homepage voor activiteiten, jaartrainingsrooster en nog veel meer http://www.student.utwente.nl/~kverzet/.

Sportraad

Geef je op bij de Sportraad voor een duikcursus. Er zijn drie mogelijkheden: A.Kennismakingscursus (1 theorie avond, 1 zwembad avond, f25) B.Oriëntatiecursus (1 theorie avond, 1 buitenduik, 1 zwembadavond, f75) C.Open water cursus (6 avonden theorie, 6 avonden zwembad, 8 buiten duiken, brevet, f650). Peter-Marc Dijcks van Action Dive Centre verzorgt de cursus. Hij is aangesloten bij Instructor Dive Development (IDD). Stuur een mailtje naar [email protected] met daarin je naam, adres, telefoonnummer en geef aan welke cursus je wilt doen. Je ontvangt dan meer informatie # Blauwe-, groene- en gele paaltjes op de campus en verfstrepen. Waartoe? Hou het UT Nieuws in de gaten en je leest meer. Woensdag 12 april onthulling tussen de middag.

Harambee

Harambee is de volleybalvereniging van de campus en speelt met 11 Heren- en 6 Damesteams van de 2de divisie tot aan de laagste klasse. We zoeken mensen, die deze zomer het leuk vinden om te gaan beachvolleyballen en we zoeken mensen voor de Grote Nederlandse Studenten kampioenschappen (GNSK) op 15-17 mei in Rotterdam. Voor beide zaken kun je contact opnemen met Tjeerd Smit, tel. 4306888 of mail naar [email protected].

Linea Recta

De turnvereniging Linea Recta organiseert zaterdag 18 maart een wedstrijd in het sportcentrum. Voor mensen die zich ingeschreven hebben ziet de agenda er als volgt uit: De wedstrijd begint rond 19:00 uur en duurt ongeveer tot 22:30 uur. Voor de wedstrijd wordt er ± om 17:00 gezamenlijk gegeten en na de wedstrijd is er een kans om op je verlies te drinken tijdens het feesten! Als je geen onderkomen in Enschede hebt kun je blijven slapen en de volgende dag wordt er voor ontbijt gezorgd. Ook toeschouwers zijn van harte welkom. Mocht je niet kunnen dan is er ook altijd de mogelijkheid om op een normale training in Sportzaal (houten zaal) van het Sportcentrum te komen kijken of meedoen: ma. 21:00 -23:00; wo. 19:30-21:30; vr. 14:30-16:00 uur. Meer informatie: Laura (053-4305064) of Sandra (053-4363534).

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Lekker sporten op eigen niveau? Kom eens trainen bij Aloha # Wij willen de zwemloop deelnemers hartelijk feliciteren met de eerste overwinning in de onderlinge competitie met Squadra Veloce (1-0) # Op 30 maart is in de Vrijhof (zaal 5) om 20:30 het AV. Een week hiervoor liggen de AV stukken in de Aloha-bak (sportcentrum). Met in de pauze natuurlijk weer taart # De trainingstijden: ma. 16:30-18:00 krachttraining, krachthonk, sportcentrum; ma. 20:00-21:30 Looptraining, sintelbaan; di. 7:15-8:15 zwemmen, binnenbad, sportcentrum; di. 21:30-22:30 conditietraining, sporthal II, sportcentrum. Na de AV wordt dit de fietstraining, verzamelen bij de Casper (tijdstip volgt); wo. 20:30-21:45 zwemmen, binnenbad, sportcentrum; vr. 21:00-22:00 zwemmen, binnenbad, sportcentrum # Meer informatie: Marco (4618498) of Jetse (4337422).

DSV Gascogne

Voor alle student-schermers bij DSV Gascogne: het onderdeel schermen op het GNSK-2000 in mei gaat niet door! Dit vanwege financiële en organisatorische problemen. Verder is er nog geen nieuwe materiaalcommissaris, wie wil deze taak op zich nemen?

Basketballen bij Arriba

Ben je op zoek naar een uitdagende sport? Bij Arriba kun je vanaf het laagste niveau tot aan Rayon Hoofdklasse competitie spelen. Alleen trainen is natuurlijk ook mogelijk. Als je geïnteresseerd bent, kom dan eens langs bij één van de trainingen van Arriba in het Sportcentrum van de UT. Heren op maandag om 21u00 in Sporthal 1 en op dinsdag om 22u30 in de Houten Zaal, dames op maandag om 18u00 in de Houten Zaal en op dinsdag om 19u30 in Sporthal 1.Naast sportiviteit biedt Arriba ook veel gezelligheid: jaarlijks vier eigen toernooien, diverse externe toernooien, feesten en borrels. Bel voor meer informatie Wessel Wits (053-4895028) of e-mail: [email protected]. Zie ook http://come.to/arriba.

Batavierenrace

Op 29 april 2000 zal de 28ste Batavierenrace plaatsvinden. Wij zoeken mensen die zich 1 of 2 jaar op de Batavierenrace willen storten om er een nog mooier spektakel van te maken dan het nu al is! Durf jij deze uitdaging aan? Neem dan nu contact op met de Organisatiecommissie, want dan kun jij tijdens de komende race als medewerker al kijken hoe het nu werkelijk is om zo'n evenement te organiseren. Wie weet organiseer jij dan volgend jaar de grootste estafetteloop ter wereld, afgesloten met het grootste studentenfeest van Nederland: 7000 deelnemers, 178 kilometer parcours, 20 gemeenten, 750 bewegwijzeringbordjes, 450 medewerkers, 125 motorrijders, 60.000 glazen bier. Allemaal onder de hoede van 10 organisatiecommissieleden, van wie jij er één kunt zijn!!! Voor meer informatie: [email protected] of tel. 053-4893787.

SRD

Integrating Cultures: een verslag van deze zeer geslaagde dag komt binnenkort op de homepage http://ic.srd.utwente.nl/. Voor meer info kun je bellen met de SRD: 4895236 # SRD zoekt nieuwe bestuursleden! Zin een een wervelend en afwisselend jaar vol uitdagingen? Kom langs bij de SRD! # Tentamen gedaan? Lever ze in bij de SRD en bekijk oude tentamens op http://orakel.srd.utwente.nl/ # De SRD woont in de onderste portacabin langs de Promenade, geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00, tel. 4895236/4033, e-mail: [email protected], homepage: http://www.srd.utwente.nl/.

HoBiHe

Ook homo, bi, lesbisch, hetero of kweenie? HoBiHe organiseert naast symposia, de jaarlijkse HoBiHe Filmmaand en posteracties ook andere dingen. Aanstaande woensdag is iedereen welkom op onze thema-avond. Iedere maand kijkt HoBiHe een film met een roze tintje. Het bigroepje bespreekt iedere maand na een etentje een bi-achtig thema. Bij HoBiHe in SPE kun je over alles wat met coming out te maken heeft praten (da's het erachter komen en ervoor uitkomen dat je niet hetero bent). Deze groep wordt i.s.m. het studentenplein SPE georganiseerd. Verder zoeken we ook nog bestuurs- en pr-mensen. Bekijk ook eens http://hobihe.srd.utwente.nl, mail [email protected] of bel de SRD (4895236) of Tamara 06-23811349.

Student Union

De Unionkaart is inmiddels naar elke student gestuurd. Met jouw Unionkaart zijn een aantal leuke voordelen te verkrijgen. Binnenkort zullen nog meer voordelen met de Unionkaart te verkrijgen zijn. Mocht je hem nog niet ontvangen hebben, mail dan naar [email protected] # Wij zoeken een student voor de verdere opzet en het onderhoud van onze nieuwe homepage. Naast informatie over de Union moet de homepage die informatie gaan bevatten waar studenten op zitten te wachten: denk bijvoorbeeld aan informatie over daghappen, bioscoopfilms, openbaar vervoer, etc. Er is professionele ondersteuning van de kant van een studentenbedrijf en eigen inbreng is natuurlijk mogelijk. Compensatie is in de vorm van afstudeermaanden. Geschatte tijdsbesteding: eerste maand 8 uur per week, daarna 4 uur per week. Geïnteresseerd? Mail ([email protected]) of bel (8006).

Menu

Week 12

Zaterdag 18 maart

Soep van de dag

***

Peperstaek met pepersaus

Snijboontjes

Gebakken kriel of gekookte aardappelen

Zondag 19 maart

Soep van de dag

***

Rollade met Bourguignonesaus

Broccoli of keuze groente

Gekookte of gebakken aardappelen

Maandag 20 maart

Braziliaanse maïs crème soep

***

Schouderkarbonade met vleessaus

Bloemkool

Gebakken of gekookte aardappelen

Dinsdag 21 maart

Goulash soep

***

Stampot andijvie met verse worst en

Vleessaus of shoarmaschotel

Knoflooksaus en doperwten

Frites

Woensdag 22 maart

Chinese kippensoep

***

Bami Goreng met Loempia

Sambalboontjes

Satèsaus en kroepoek

Donderdag 23 maart

Tomatensoep

***

Runderlapje met uiensaus

Spinazie of keuzegroente

Aardappelpuree

Vrijdag 24 maart

Groente vermicellisoep

***

Gepocheerde zalmfilet of vleesgerecht

Hollandaisesaus

Geglaceerde wortelen

Frites of gekookte aardappelen

VEGETARISCH

Maandag 20 m

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.