Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 2 februari 2000 -Het CvB heeft de heer dr. B.G. de Grooth m.i.v. 1 februari 2000 benoemd tot hoogleraar Biofysische Techniek bij de faculteit TN. Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte voor onbepaalde tijd. -Het CvB heeft de heer dr. M.F. Steehouder m.i.v. 1 februari 2000 benoemd tot hoogleraar Technische Communicatie bij de faculteit WMW. Het betre

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 2 februari 2000

-Het CvB heeft de heer dr. B.G. de Grooth m.i.v. 1 februari 2000 benoemd tot hoogleraar Biofysische Techniek bij de faculteit TN. Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte voor onbepaalde tijd.

-Het CvB heeft de heer dr. M.F. Steehouder m.i.v. 1 februari 2000 benoemd tot hoogleraar Technische Communicatie bij de faculteit WMW. Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte voor een periode van vijf jaar.

-In het kader van de CvB-agendapunten 'Bachelor/Masters als organiserend principe voor het UT-onderwijs' en 'Organisatie van internationalisering' en overwegende dat op korte termijn grote inhoudelijke voortgang van 'internationalisering' van belang is om de aansluiting bij andere universiteiten niet te verliezen en nationaal en internationaal een effectief en aantrekkelijk onderwijsaanbod te creëren met bachelors en masters, heeft het CvB besloten: -prof.dr.ir. J.H.A. de Smit aan te stellen tot hoofdverantwoordelijke en tijdelijk 'decaan' van de Graduate School Twente belast met de herstructurering van de GST; -een werkgroep Organisatie Internationalisering ter ondersteuning van de decaan in te stellen, met in ieder geval deelname door P&O en FEZ, met als taak het herstructureren van de GST aan de hand van het advies van het Bestuur van de GST en de aanbevelingen uit het Evaluatierapport GST; -tot opheffing van het Bestuur van de GST; -dat de tijdelijke decaan rechtstreeks rapporteert aan het CvB via de Rector Magnificus; -dat de aanstelling van personen en werkgroep geldt voor de periode van een half jaar; -het Management Team, de faculteiten/diensten en het personeel van de GST op de hoogte te brengen van dit besluit.

-In het kader van het advies van de stuurgroep [email protected]+, plan 2000 Digitale leeromgeving en gezien het feit dat de ontwikkeling van [email protected]+ van groot strategisch belang is en een faculteitsoverstijgende aansluiting van [email protected]+ noodzakelijk is heeft het CvB besloten tot toekenning van totaal kf 1.050 uit de CSOW 2000 t.b.v. stimulering ICT aan DINKEL voor de volgende activiteiten: *kf 809: [email protected]+ plan 2000, *kf 75: Overdracht Decision Support Tool TO naar DINKEL, *kf 166: Matching TeleTOP aß. Ten laste van CSOW 2001 zal de resterende matching van TeleTOP aß ad kf 203 plaatsvinden. Aan DINKEL wordt verzocht om uiterlijk in april 2000 een meerjarige begroting van de [email protected]+ en omgeving aan het College voor te leggen. Voorts dient DINKEL in augustus 2000 en in het voorjaar 2001 over de activiteiten een financiële en inhoudelijke voortgangsrapportage voor te leggen. Als onderdeel van deze verantwoording rapporteert hij tevens over de door haar overgedragen en uitbestede delen van het plan 2000.

-In het kader van de beleidsnota Project Gezond en Sterk op het Werk (GSW) waarbij er van uit wordt gegaan dat het aanbieden van gezondheidsprogramma's aan medewerkers positieve effecten kan hebben voor medewerkers, het werk en het ziekteverzuim, heeft het CvB besloten tot instelling van de projectgroep Gezond en Sterk op het Werk met als taken: -het doen verrichten van een behoefte-analyse; -het maken van een uitvoeringsplan inclusief financiële onderbouwing; -het zorgdragen voor de implementatie van het project; -het coördineren van de activiteiten; -het bewaken van de continuteit. De projectgroep bestaat uit: Drs. U.J. de Boer/BB (voorzitter), Drs. E.C.M. van Leer/AMD / drs. H.H. Klaasboer/AMD (afwisselend); de heer .A. van Regteren (Sportcentrum/AMD), Ing. M.A.C.G. van de Graaf /CT, Drs. A.B.M. Koppen/CIV, mw J.M. van den Berg/DISC/P&O, de heer A.V. Schoonheijt/FEZ. Het College heeft de projectgroep verzocht om na de uitwerking van fase 1 van het project het projectplan ter nadere besluitvorming aan het college voor te leggen.

Civil Engineering & Management research colloquium

Speaker: Prof. dr. John Whitelegg (Professor of Environmental Studies at Liverpool John Moores University and head of Ecologica, a transport and environment consultancy firm, based in Lancaster (UK). Title: Transport, Environment and Society, friday 18 februari 2000, 12.30-13.30 h, WB-building, Hal V-212. The colloquium covers the wide range of aspects of infrastructural problems versus the environment and will therefore be of interest to everyone who is interested in environmental issues. The current state-of-the-art of theory and practice with respect to transport and the environment will be discussed.

Vlag CT gebouw gestolen

Het glimt en ik wil het hebben, het wappert en dus is het ook voor mij. Sommige lieden voelen zich blijkbaar stoer met het wegnemen van een vlag uit de vlaggenmast. Ik persoonlijk vind het niet stoer maar puur onvolwassen gedrag. Dat mag, dat houd je zelfs jong maar, er komt een moment van bezinning, hoop ik. Misschien zorgt dit bericht er voor dat iemand het sociale deel van z'n hersenen laat werken, waardoor de kans bestaat dat de vlag die bij het CT- gebouw verdwenen is, het is de derde al, terugbezorgt wordt bij de receptie CT of de hoofdportier. Richard H. Arends, medewerker gebouwzaken CT.

Stipendia voor deelneming aan Zomercursussen

De Stichting Universiteitsfonds Twente kent jaarlijks een aantal stipendia toe aan studenten voor het bezoeken van zomercursussen. Een stipendium bedraagt f1500 voor een cursus in het buitenland en f1000 voor een cursus in Nederland, met dien verstande dat niet meer dan de werkelijk te maken kosten worden gesubsidieerd. De beurs is te zien als erkenning voor bijzondere prestaties en is daarom bestemd voor studenten, die zich hebben onderscheiden door uitstekende studieresultaten, of door buiten de studie gelegen activiteiten in het belang van de Universiteit Twente. De beurs is bestemd voor deelneming aan zomercursussen die van voldoende niveau zijn en bovendien zinvol voor de betrokken student(e). De student(e), die meent voor een stipendium in aanmerking te komen, dient daartoe vóór 1 mei a.s. een gemotiveerd verzoek in bij de Stichting Universiteitsfonds Twente, Postbus 217, 7500 AE Enschede. Dit verzoek moet voldoen aan de volgende richtlijnen: 1.Een motivering of studieplan waarin wordt aangegeven waarom deelneming aan juist deze cursus voor de aanvrager zinvol is. 2.Een begroting, waarin opgenomen de op de betreffende cursus betrekking hebbende kosten. (Formulieren hiervoor kunnen bij het Universiteitsfonds worden opgevraagd, tel. 053-4894534). 3.De aanvraag te completeren met een korte aanbeveling door de (afstudeer)begeleider die hierin een opgave doet van de studievorderingen en andere aantoonbare kwaliteiten van de betreffende student(e). Enschede, januari 2000.

Wetenschapswinkel

Gezocht: studenten voor een tevredenheidsonderzoek naar de kwaliteit van de dienst/hulpverlening van de Stichting Oppas- en Thuiscentrale Gehandicapten Twente (SOTGT). De Stichting bemiddelt tussen ouders en/of verzorgers van mensen met een handicap, een chronische ziekte of dementie én vrijwilligers, met de opzet enerzijds om ouders, partner en/of verzorgers praktische steun te geven bij de zorg van hun kind, partner of familielid, anderzijds om de integratie van mensen met een handicap, een chronische ziekte of dementie in de samenleving praktisch gestalte te geven. Informatie: J.A.P.Smit, tel. 053-4893942, [email protected]

Onderwijskundige Oriëntatiecursus

Op dinsdag 21 (hele dag), woensdag 22 (mo) en dinsdag 28 maart (hele dag) a.s. organiseert het DINKEL Instituut/Onderwijskundig Centrum bovenstaande cursus, geschikt voor beginnende en ervaren docenten en voor aio's. De cursus biedt een brede oriëntatie op verschillende onderwijstaken en is, volgens de docenten die er reeds aan hebben deelgenomen, een goede voorbereiding op het geven van hoor- en werkcolleges, het begeleiden van werkgroepen en dergelijke. Aan de orde komen thema's als het maken van lesopzetten, systematisch aanpakken van problemen, boeiender maken of efficiënter organiseren van onderwijs, beoordelen van studieresultaten enz. De cursus bevat verder talrijke aanwijzingen om de tijd, die men besteedt aan onderwijs, doelmatiger te gebruiken. Deelname: voor UT-docenten kosteloos. Docenten die later eventueel deelnemen aan het Didactisch UT-Inwerktraject, krijgen daarvoor een gedeeltelijke vrijstelling op basis van de OOC. Informatie: Elly Govers (4870), http://www.oc.utwente.nl. Aanmelding (tot 6-03): tel. 5453, [email protected] of via Internet.

Cursus Effectief en Efficiënt Onderwijs Geven

Het DINKEL Instituut/Onderwijskundig Centrum organiseert op donderdag 23 en donderdag 30 maart (2 hele dagen) a.s. bovenstaade cursus, bedoeld voor alle docenten. Doel van de cursus is het leren van methoden om in korte tijd veel informatie over te dragen op een manier dat studenten er zo veel mogelijk van leren. In de cursus komen vragen aan de orde als: -Wat moeten studenten leren in het vak? Welke rol hebben hoorcolleges daarin? -Hoe kan ik media en studiemateriaal het beste inzetten? -Welke stof uit boek of dictaat behandel ik en welke niet; wat herhaal ik? -Hoe activeer ik de studenten? Deelname: voor UT-docenten kosteloos. Informatie: Wim Weenk (2048), Elly Govers (4870) of http://www.oc.utwente.nl, zie onder cursussen. Aanmelding (tot 9-03): tel. 5453, [email protected] of via http://www.oc.utwente.nl zie onder cursussen.

Alle faculteiten

UniPartners

Wij zoeken studenten die interesse hebben in het uitvoeren van interessante projecten. Heb je nog tijd over naast je studie en wil je kennis opdoen binnen jouw studierichting, kom dan langs of stuur een mailtje. De verdiensten zijn rond de f25 per uur. Wij zitten in WB hal V, kamer 127-c. Mailen kan naar: [email protected] Bellen kan ook: 3811 of 053-4312975. Kijk op www.utwente.nl/UniPartners voor meer informatie.

Integrand Twente

Zin in een leuke (afstudeer-)stage, een nuttige bestuursfunctie of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op WWW.Integrand.nl. Tel: 4893909, Vrijhof kamer 120.

BSK

Afstudeercolloquia

Ferdinand Soeteman over 'Adequate veiligheidsnota's.' Een onderzoek naar de kwaliteit van gemeentelijke veiligheidsnota's in het kader van lokaal integraal veiligheidsbeleid, 23 februari 2000, 16.00 uur, TWRC A-116.

Christel Nijland over 'Deïnstitutionalisatie voor verstandelijk gehandicapten in Nederland en Noorwegen.' Een evaluatie van het Nederlandse en Noorse beleid voor de verstandelijk gehandicaptenzorg, 9 maart 2000, 15.30 uur, TWRC B-102.

Openbare financiën I (173501)

Voor P studenten BSK. Roosterwijziging: Voor dit vak stond, in het kader van de overgangsregeling, een laatste tentamenkans gepland voor dinsdag 21/3/2000. Dit tentamen wordt verschoven naar maandag 20/3/2000, van 9.00-12.00 uur, en vindt nu dus op hetzelfde moment plaats als het tentamen Overheidsfinanciën (1771100).

Dagbesteding dak- en thuislozen

De Wetenschapswinkel zoekt een studentonderzoeker die zijn of haar capaciteiten wil inzetten voor een project van het Platform Maatschappelijke Opvang Twente (PMOT). Deze instelling biedt opvang aan dak- en thuislozen alsmede aan vrouwen die moeten vluchten voor huiselijk geweld. Het Platform wil de behoefte aan dagbestedingsmogelijkheden voor de doelgroep in kaart brengen. Ook wil men graag de oorzaken aanwijzen waarom lang niet alle mogelijkheden voor dagopvang worden benut. Met deze kwantitatieve en kwalitatieve studie wil het PMOT de doelgroep beter van dienst zijn. De opdracht wordt bij voorkeur uitgevoerd als onderdeel van het studieprogramma. Informatie: Egbert van Hattem, Vrijhof kamer 207/208, tel. 053-4894407, [email protected]

CT

Anatomie en fysiologie (135531)

Voor CT, EL, TN. Dit vak word gegeven in de weken 13 t/m 23 op woensdag het 7e en 8e uur in zaal CT1814. Het dictaat voor dit vak is verkrijgbaar bij de Utake. Inschrijven voor dit vak is verplicht en kan nog t/m 18 februari bij BOZ CT. Eerdere inschrijvingen moeten gevolgd worden door een definitieve inschrijving.

CT student gezocht

Het gebruik van magnesiumpoeder, dat gebruikt wordt in sporthallen, heeft nadelen. Behalve allergische reacties op de handen is het slecht voor het houtwerk van de toestellen/ringen en bezorgt het de schoonmaakploegen in de sporthallen na ieder toernooi de nodige opruimwerkzaamheden. Twee turnscholen hebben de Wetenschapswinkel te onderzoeken of er een mogelijk alternatief is voor het gebruik van magnesiumpoeder. Wij zoeken daarom een student CT die wil proberen het 'ei van Columbus' te vinden in de vorm van een poeder of stof met dezelfde eigenschappen als magnesiumpoeder maar zonder (alle) nadelen. Informatie: Dick Schlüter; [email protected], tel. 053-4891135.

Fysiologie II (129351)

Voor EL, INF, TN, WB, CT. Zie mededeling EL.

EL

Zaalwijziging colleges Fysiologie II (129351)

De colleges van dit vak worden op de donderdagen het 5e, 6e en 7e uur niet, zoals vermeld op het rooster gegeven in CT 1814, maar in het EL/TN gebouw in zaal B 1220.

Vooraanmelding D1-project

Voor 2e jaars EL studenten. Het D1 project omvat het uitvoeren van een ontwerp gerichte opdracht van 8+1 SP in het derde trimester van het tweede jaar. Belangrijke elementen die het project bepalen zijn: -In team verband van vier studenten een niet te complex probleem zelfstandig aanpakken en op een gestructureerde manier op lossen; -Leren "ingenieuren"; -Projectmatig werken met (zelf op te stellen) strakke tijdsplanning en projectplan; -Inzicht in eigen rol en die van anderen in teamwerk; -Training in informatie verwerving, schriftelijke rapportage en mondelinge presentatie. Op maandag 27 maart a.s. start het D1 project om 13.45 met een bijeenkomst in T4. Naast algemene informatie verschaffing maken de studentgroepen hierbij kennis met de begeleiders en als dat al niet gebeurd is met elkaar en worden de eerste afspraken gemaakt. Om te kunnen deelnemen aan het D1 project is het nodig om je hiervoor aan te melden. Dit in verband met de voorkennis eis van 12 behaalde SP uit de D1 vakken en om het aantal benodigde opdrachten te peilen. Let op, deze aanmelding is nog niet de definitieve aanmelding. Vooraanmelden kan bij BOOZ-EL hier ligt op de balie een vooraanmeldingsformulier. Na toelating tot het project volgt nog de inschrijving voor een opdracht naar keuze. De definitieve aanmelding is op donderdag 16 maart 13.00 - 14.00 uur. De beschikbare opdrachten liggen vanaf 6 maart bij BOOZ - EL ter inzage. De opdrachten komen ook op het internet, t.z.t. wordt de internetpagina via een onderwijsmededeling op het UTIS bekend gemaakt. Coördinator C.H. Slump.

Zomercursussen

De Stichting Universiteitsfonds Twente stelt jaarlijks stipendia beschikbaar aan studenten om deel te nemen aan binnen- en buitenlandse zomercursussen. Verzoeken om in aanmerking te komen moeten voor 1 mei 2000 worden ingediend. Bij de stagecoördinator EL zijn aanvraagformulieren beschikbaar. De volgende zomercursussen zijn voor EL-studenten zeker interessant: -IMEC, Leuven: http://www.imec.be/student/Welcome.html; -Ecole Polytechnique Federale de Lausanne: http://www.epfl.ch/POSTFORMATION/perfect.html; -CERN, Geneve: http://www.cern.ch/CERN/Divisions/PE/HRS/Recruitment/summ.html (intekening voor zomer 2000 al gesloten, goede optie voor 2001; vergelijkbare cursussen te verwachten). Een algemene verkenning kan bijvoorbeeld op: http://google.netscape.com. Voor verdere informatie: Willemien Wallinga-de Jonge, kamer EL/TN B1132, tel. 2763, [email protected]

Fysiologie II (129351)

Voor EL, INF, TN, WB, CT. Geïnteresseerden zijn welkom. Het college wordt gegeven door Prof.Dr. E. Marani. Elk laatste uur zal worden ingevuld door een gastdocent. Het college is op Do en begint om 13.45 in collegezaal EL/TN B1220. Gezien het grote aantal vrije donderdagen van 27 april tot 25 mei wordt de college reeks in deze tijd onderbroken. Belangstellenden mogen in die tijd een scriptie schrijven, die bij voldoende beoordeling, EEN tentamencijfer punt extra oplevert. Indeling van de college cyclus: Do. 30 maart 2000: 13.45-16.30 uur in CT 1814. 1.Actiepotentiaal: Basale ion mechanismen. Dr. J. Taal: Hersenoedeem, 15.45-16.30 uur. Do. 6 april 2000: 13.45-16.30 uur in CT 1814. 2.Het celmembraan: Kanalen, receptoren en transductie. Prof. dr. P. Bergveld: Meten met een membraan, 15.45-16.30 uur. Do. 13 april 2000: 13.45-16.30 uur in CT 1814. 3.Synaptische transmissie: JPSP en EPSP. Drs. H. Heldoorn: Modellering van synaptische transmissie, 15.45-16.30 uur. Do. 20 april 2000: 13.45-16.30 uur in CT 1814. 4.Bouwstenen van het zenuwstelsel. Dr. H. Feirabend: Morfometrie van axonen, 15.45-16.30 uur. Do. 27 april 2000: 13.45-16.30 uur in CT 1814. 5.Sensibiliteit. Dr. J. Holsheimer: Neuromodulatie van pijn, 15.45-16.30 uur. Do. 25 mei 2000: 13.45-16.30 uur in CT 1814. WERKSTUK INLEVEREN. 6.Motoriek: Cortex cerebellum, basale ganglia. Drs. G. Wilts: EEG, 15.45-16.30 uur. Do. 8 juni 2000: 13.45-16.30 uur in CT 1814. 7.Motoriek: Ruggenmerg. Dr. M. Malessy: Plexus brachialis lesies, 15.45-16.30 uur. Do. 15 juni 2000: 13.45-16.30 uur in CT 1814. 8.Motoriek: Spieren. Drs. M. Kinder: EMG van de urineblaas, 15.45-16.30 uur. Do. 22 juni 2000: 13.45-16.30 uur in EL/TN 6150. 9.S&S Demonstraties: Buitenweg, Heida, Rutten. Schriftelijk tentamen is op Do 6 juli in CT1814 aanvang 13.45. Slechts indien een onvoldoende gehaald is voor dit schriftelijk is een mondeling hertentamen mogelijk.

Werkcollege NWP voor EL (154023)

In verband met de verminderde inschrijvingen worden de groepen 1 en 2 samengevoegd. De werkcolleges in week 7 op WO 1+2 zijn in CT 1345 en op DI 7+8 in week 10 in CT 1349.

Uitnodiging voor alle eerstejaars studenten EL

Op 22 februari 2000 vertelt Ir. Linda Schneider over haar beroepservaring als elektrotechnisch ingenieur bij Lucent Technologies. Plaats: CC3. Tijd: aansluitend op het college Basisbegrippen in de digitale techniek, ± 11.15 uur. De titel van Linda's voordracht luidt: Customer Information Developer: Techniek alleen is niet genoeg! Samenvatting: Lucent Technologies is een wereldwijd bedrijf dat producten op het gebied van communicatie ontwikkelt en produceert. Naast de vele ontwikkel- en produktie-afdelingen is er ook een afdeling die zich bezig houdt met "Customer Information" die alle informatie omvat die de klant nodig kan hebben om met de gekochte producten te werken. Hierbij kan bv worden gedacht aan documentatie en training. Het is de taak van de "Customer Information Developer" om deze informatie voor de klanten te ontwikkelen en te produceren. Geïnteresseerden van hogere studiejaren zijn ook welkom. Informatie: Willemien Wallinga-de Jonge, mentor coördinator, kamer EL/TN B 1132, tel. 2763.

INF en BIT

Wiskunde II voor BIT (152007)

In verband met de algemene voorlichting wordt het HC wiskunde II voor BIT op vrijdag 18 februari het 5e+6e uur verplaatst van TW-B209 naar WB-H4-206

Geslaagden Propedeutisch examen Informatica

Fleur E. Aalbersberg per 29 oktober 1999, Wolfgang I. Al per 29 oktober 1999, Sebastiaan Dijkstra per 29 oktober 1999, Erik J.W. Dikkers per 29 oktober 1999, Jelmer Feenstra per 29 oktober 1999, Xander Hoose per 30 september 1999, Johannes H. Kartouw per 29 oktober 1999, Bastiaan A. van Sisseren per 29 oktober 1999, Frank C. van Viegen per 29 oktober 1999, Alexander Willemsen per 29 oktober 1999.

Gevraagd: Student-assistenten voor het vak Vertalerbouw (211035) in het derde trimester

Taken: -het nakijken van opgaven (inl. H. Alblas, INF 1063), en -assistentie bij het practicum (inl. H. Groen, INF 4038). Vereisten: Vertalerbouw. Sollicitatieformulieren afhalen en inleveren bij mevr. E.V.M. Dijkhuis, INF 1090 ('s morgens tussen 10.00 en 11.00 uur).

Studiemateriaal voor het vak Vertalerbouw (211035)

Voor het vak Vertalerbouw staat in de studiegids als studiemateriaal onder andere vermeld het boek van H. Alblas & A. Nymeyer "Practice and Principles of Compiler Building with C, Prentice Hall, 1996. Dit boek is echter uitverkocht. Hiervoor in de plaats komt een dictaat dat kort voor de start van het derde trimester verkrijgbaar zal zijn bij de U-Take. Het overige vermelde studiemateriaal blijft hetzelfde.

Aanmelding D-examenvergaderingen INF en BIT

Voor D3-studenten INF

Voor D3-studenten BIT

Algemeen : Aanmelden dient schriftelijk te gebeuren middels het aanmeldingsformulier. Het info-setje met daarin o.a. het formulier aanmelding D-examen en het formulier aankondiging D-voordracht is af te halen bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien daar toestemming voor gegeven wordt, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet er een losbladig exemplaar van het verslag worden ingeleverd bij het secretariaat van het INF-cluster. Studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ.

Fysiologie II (129351)

Voor EL, INF, TN, WB, CT. Zie mededeling EL.

Zaalwijziging Operationele Research I (158017)

Voor TW, WB, INF/BIT. Zie mededeling TW.

TBK en CT&M

Maple voor CT&M (150532)

De diskettes met de toets van 21 januari kunnen worden opgehaald bij BOZ CT&M. Een voldoende beoordeling van het tweede deel van het Mapleprakticum (150532) is nodig om het tentamencijfer voor Wiskunde II (151082) geldig te maken. Voor degenen die nog geen voldoende voor het Mapleprakticum hebben is er een inhaalmogelijkheid op: donderdag 24 februari 2000, 15.45-17.30, TW-A106. Het Mapleboek en het dictaat Wiskunde II mogen worden gebruikt bij de toets. Bestudeer tevoren uit het Mapleboek de modules 8-13 en 18-19. Neem een diskette mee om de uitwerkingen in te leveren.

Keuzevak Kennistechn. v. Bestuurlijk Juridische Toepassingen

Voor CT&M D3. Op het bord in de hal bij BOZ CT&M hangt een intekenlijst voor het keuzevak Kennistechnologie voor Bestuurlijk Juridische Toepassingen voor CT&M (175910, 3.0 SP). Het vak wordt in het 3e trimester (blok 5 en 6) aangeboden. Intekenen kan t/m 10 maart a.s. Voor informatie over de colleges / bijeenkomsten kun je je wenden tot dr. R.E. Leenes (BSK), tel. 4231.

Roosterwijziging en zaalwijziging Methodische Probleemanalyse en Productontwerp (MPAP, 226012)

Voor CT&M D1. Voor dit vak gelden de volgende wijzigingen: -De colleges op dinsdag 22 februari a.s.(week 8) komen te vervallen. -Voor groep 1 en 2 is de zaal m.i.v. week 7 gewijzigd van WB HIV-201 naar BB1.

Tentamens filosofie & sociologie van modellen (162340)

Voor CT&M D3. De tentamens voor dit vak zijn gepland op 20 maart 2000 's middags van 13.30 -17.00 en op 6 juli 2000 's ochtends van 9.00-12.30.

Colloquium

J.J.H. Donders over 'PPS bij stedelijke vernieuwing. Een onderzoek naar het organisatorische proces van PPS bij stedelijke vernieuwing', 3 maart 2000, 13.30 uur, CC 3.

Aanvullend studiemateriaal Civieltechnische Materiaalkunde I (226072)

Voor CT&M P, TBK-B D1. Op de reader voor dit vak is een aanvulling gemaakt. Deze aanvulling maakt deel uit van het studiemateriaal en de examenstof en is gratis verkrijgbaar tijdens colleges, bij de docent (dr. ir. H.J.H. Brouwers, kamer WB W-105) en bij het vakgroepsecretariaat (mevr.Y.R.G. Bosch, kamer WB W-115).

Internationaal Management (188048) en Bedrijfsvoering in Niet-Westerse Landen (188007)

Voor TBK D2/3. Op 17 maart is er een tentamen voor bovengenoemde vakken gepland. Beide tentamens zullen in combinatie met elkaar worden gegeven. Dat wil zeggen dat je beide of één van beide tentamens kunt afronden op dat moment. Met het tentamen kun je ook het vak afronden als je al één of twee modules gedaan hebt in de vorm van een zelfstudie-opdracht. Je maakt dan dat gedeelte van het tentamen dat betrekking heeft op de modules die je nog niet gedaan hebt. Inschrijven voor het tentamen is mogelijk via TAST tot en met 1 maart 2000. Heb je vragen bel of mail dan naar Mark Wullink, tel. 4893534 of [email protected]

Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (BOON, 185259)

Voor TBK D2/3. Deze mededeling geldt ook voor degenen die zich hebben ingeschreven voor de BOON-case op 27-29 maart. Van maandag 27 t/m woensdag 29 maart is de eerstvolgende gelegenheid om de BOON-case te doen. Je dient je voor deze case in te schrijven op de inschrijflijst bij BOZ. Dit is mogelijk t/m vrijdag 10 maart a.s. Als je je reeds eerder hebt ingeschreven dien je dit OPNIEUW te doen. Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen. Studenten die in het derde trimester op stage gaan hebben voorrang. De eerstvolgende gelegenheid om de instaptoets af te leggen is op maandag 6 maart van 09.00-11.00 uur in CC1. De herkansing is op maandag 20 maart van 09.00-11.00 uur in BB1. Je moet deze toets met een voldoende hebben afgerond om te mogen deelnemen aan de case. Je moet ook het COO-practicum hebben afgerond. Ook voor de instaptoets moet je je inschrijven en wel via TAST. Er is geen maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Van maandag 28 t/m woensdag 30 augustus wordt de BOON-case gehouden voor studenten die in het eerste trimester van het volgende studiejaar op stage willen. De data voor het afleggen van de instaptoets zijn: -Woensdag 5 juli van 13.30-15.30 uur; -Dinsdag 15 augustus van 9.00-11.00 uur.

Stagehandleiding

Uitsluitend bestemd voor CT&M-studenten die in blok 4, 5 of 6 op stage gaan. De stagehandleiding kan 's morgens tussen 09.00-13.00 uur worden opgehaald bij het Stagebureau CT&M (kamer W-122) of 's middags tussen 13.30-16.00 uur bij BOZ (kamer W-126).

Studeren in het buitenland

Voor TBK D2/D3. Interesse om het komende collegejaar een tijdje in het buitenland te studeren? Meld je dan uiterlijk 1 maart aan bij de Socratescoördinator, Frank van den Berg (BB 306, tel. 4893522). Meer informatie over studeren in het buitenland vind je op de homepage van TBK (www.sms.utwente.nl/tbk/TBK-intern/TBKinternationaal.htm).

Gezocht: afstudeerder HRM

Voor TBK D3. Competentiemanagement bij Norit Process Technology te Hengelo. Norit PT (project engineering in procestechnologie, met name brouwerijen) is sterk groeiend en heeft nu 140 mensen in dienst (meest hbo/wo, gem. leeftijd 31 jaar). Er is behoefte aan gestructureerd personeelsmanagement. Er is een interessante afstudeeropdracht geformuleerd op het gebied van competentiemanagement. Een uitgebreide omschrijving hiervan ligt ter inzage bij BOZ TBK. Begeleiding door dr. B.I.J.M. van der Heijden en prof.dr. J.C. Looise. Start per 1 maart of z.s.m. daarna. Info: dr.ir. J. de Leede (BB 302, tel. 3648).

Lezingencyclus "Toppers in Twente"

Voor TBK. Op maandag 6 maart 2000 zal drs. M.A. van den Bergh, voorzitter Raad van Bestuur Shell een lezing verzorgen in het kader van de lezingencyclus "Toppers in Twente". Hij zal ingaan op de ontwikkelingen in de chemie en hoe Shell daar mee omgaat. Vanaf 17:30 is de ontvangst met koffie en broodjes (kosteloos). De lezing is van 18:00 tot 19:45 in BB 2. Aanmelding en meer informatie zijn te vinden op www.stress.utwente.nl/lezingen. Studenten, medewerkers en ondernemers uit de regio zijn van harte uitgenodigd. De toegang is gratis.

MDOO-opdrachten 3e trimester 1999/2000

Voor CT&M D3. Bij Bureau Onderwijszaken CT&M ligt de projectbundel van de Multidisciplinaire Ontwerpopdrachten (MDOO) voor het 3e trimester van studiejaar 1999/2000 ter inzage. Geïnteresseerden dienen zich voor 28 februari a.s. op te geven middels een bij BOZ CT&M verkrijgbaar formulier.

Tentamendatum Pyrotechniek en Beschermingsconstructies (223100)

Voor CT&M D3/KMA generatie '98. Het tentamen voor dit vak is op dinsdag 14 maart a.s. Het tentamen begint om 13.00 uur i.p.v. om 13.30 uur! Het is niet nodig je voor het tentamen in te schrijven. De lokatie is WB Z-122.

Extra hertentamen Veiligheid en risicomanagement (162362)

Voor W&M en CT&M. Zie mededeling W&M.

TN

Roosterwijziging Grootschalige toepassing van supergeleiders (145016)

Voor D-studenten en promovendi. Het doctoraal college is inmiddels begonnen. Het eerste college vond plaats op 4 Februari. In overleg met de aanwezige studenten is de collegetijd veranderd naar het 3e+4e uur en zijn de volgende data voor de colleges overeengekomen; iedere keer een vrijdagochtend 3+4e uur: 2e college op 11 februari, 3e college op 25 februari, 4e college op 10 maart, 5e college op 17 maart en als laatste het 6e college op 24 maart. Studenten en AIO/OIO's die het college alsnog willen volgen worden hierbij uitgenodigd deel te nemen. Aanmelding voor deelname bij Ans Veenstra (secretaresse): [email protected], tel. 053-489.3841 of EL/TN-kamer 4222 o.v.v. naam, e-mail adres en telefoonnummer. Dus: het eerstvolgende college is op 11 februari, college uren 3+4, vanaf 10:30 in zaal EL/TN 8128. Inhoudelijke informatie: docent Prof. Herman H.J. ten Kate, TN, [email protected], +41.22.767.1187 of 053-489.3841.

Quantumelektronica (146004)

Studenten die belangstelling hebben voor bovengenoemd vak worden verzocht voor 25 februari a.s. contact op te nemen met de docent dr. G.J. Ernst, tst 3966.

Electriciteit en magnetisme (140525) (ma 5/6)

De groepnummers staan op de maandag het 5e+6e uur verkeerd vermeld op het rooster; Groep 1 wordt verwacht in BB6 en groep 2 in BB7. Groep 3 heeft Ontwerpen in de fysische techniek.

Fysiologie II (129351)

Voor EL, INF, TN, WB, CT. Zie mededeling EL.

Integrand Twente

Ja, echt waar, ook voor TN-ers bemiddelen we voor jouw perfecte (afstudeer-)stage of zakcentje op niveau! Ook zoeken we nog ondernemende TN-ers voor een uitdagend jaar bestuur! Kijk op WWW.Integrand.nl voor info en vele opdrachtsomschrijvingen. Of Vrijhof k120, tel:4893909.

TO

Zaalwijzigingen Onderwijskundig meten (196019)

Voor TO-D1 en TO-deeltijd. De werkcolleges op vrijdag 17 maart, het 5e en 6e uur, vrijdag 14 april, het 5e en 6e uur, vrijdag 26 mei, het 7e en 8e uur, vrijdag 23 juni, het 3e en 4e uur zal worden gegeven in zaal L102.

Presenteren (168515)

Voor TO-D2. Het werkcollege voor dit vak op donderdag 17 februari, het 7e en 8e uur komt te vervallen.

Planning en beleid t.b.v. schoolorganisaties en opleidingen binnen arbeidsorganisaties (195506)

Voor TO-D3. Het hoorcollege voor dit vak wordt van woensdag 19 april verschoven naar dinsdag 11 april, het 3e en 4e uur in zaal L105.

Dataverzameling en -verwerking 1 (196202)

Voor TO-P. Het werkcollege voor dit vak van groep 4-6 van donderdag 24 februari, het 5e en 6e uur wordt verplaatst naar zaal L216. Op verzoek van de studenten is op donderdag 17 februari en donderdag 24 februari het werkcollege voor dit vak verplaatst van het 7e en 8e uur naar het 5e en 6e uur in zaal L105.

Zaalwijziging tentamens (194525/196201)

Voor TO-P, TO-D1, TO-deeltijd. Het tentamen voor het vak Inleiding methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek van vrijdag 18 februari is in zaal TW A114. Het tentamen voor het vak Technologie en kennisbeheer in opleiding, organisatie en maatschappij van vrijdag 18 februari is in zaal TW A101.

Afstudeercolloquium

Frouwke Ebbens over 'Van Competentie naar Interventie', vrijdag 3 maart 2000, 16.00 uur, L216.

TW

Functionaalanalyse I (151020)

In tegenstelling tot voorgaande jaren, zal dit vak dit jaar als "gesloten boek-tentamen" getentamineerd worden. Voor de reguliere zitting op 17 maart 2000 is een huiswerkregeling van toepassing; voor informatie hierover (en andere zaken), zie www.math.utwente.nl/-post/151020. Studenten, die eerder tentamen hebben gedaan, en zich benadeeld voelen door deze nieuwe regeling, kunnen contact opnemen met de docent, G. Post.

D-voordracht

Pim Arends over 'Kredietrisico in omvangrijke portefeuilles', maandag 21 februari 2000, 13.30 uur, TW-A112.

Voorlichting Afstudeerspecialisaties TW

De interne voorlichting, over de afstudeerspecialisaties TW, FWS, MDOO en ULO, is op dinsdag 15 februari en donderdag 2 maart. Op beide dagen begint de voorlichting om 13.45 uur. Kijk voor het programma van de dagen op de publicatieborden bij BOZ-TW.

Zaalwijziging Operationele Research I (158017)

Voor TW, WB, INF/BIT. In verband met de algemene voorlichting wordt het HC OR I (158017) op vrijdag 18 februari het 3e+4e uur verplaats van CC4 naar CT1405.

Integrand Twente

Welke ondernemende student wil ons bestuursteam komen versterken?! In maart zijn er weer plaatsen vrij. Kom, geheel vrijblijvend, eens langs in de Vrijhof kamer 120. Opdrachten vindt je op WWW.Integrand.nl. Integrand Twente, Vrijhof k120 tel: 4893909.

W&M

Studiemateriaal W&M vak Wetenschapscommunicatie en kennisverspreiding (160507)

In tegenstelling tot wat er in de UT-studiegids vermeld staat, zal t.b.v. het bovenstaande eerstejaars W&M-vak (docenten: Heuvelman en Steehouder, 3e trimester) niet het boek "Communicatie over wetenschap en techniek" (red. A. Heuvelman en J.L.C. van der Staak, Bohn Stafleu van Loghum) als studiemateriaal gebruikt worden, maar een reader. Deze reader zal ongeveer 2 weken voorafgaande aan de start van het 3e trimester te verkrijgen zijn via de U-take.

Extra hertentamen Veiligheid en risicomanagement (162362)

Voor W&M en CT&M. Op dinsdag 21 maart a.s. vindt 's middags (13.30-17.00 uur) in TW B101 een extra hertentamen plaats van bovengenoemd vak (docent: dr. W.A. Smit). Voor dit hertentamen behoeft u zich niet in te schrijven.

WB

Afstudeercolloquium

A. Heijnis (WA) over 'Het ontwerp van een energiezuinig schakelmechanisme', 21 februari 2000, 14.00 uur, WB N.105.

Hoorcolleges Meetmethoden in de Wtb. (113711)

Zoals eerder aangekondigd zal het tweede gedeelte van de hoorcolleges van dit vak worden gegeven op 22 en 29 februari en 7 maart, 1e en 2e uur in zaal BB-5. Nadere mededelingen zijn te vinden op http://www.wa.wb.utwente.nl/Lectures/113712/.

Roosterwijziging Calculus II (152027)

In verband met de algemene voorlichting wordt het HC van Calculus II voor WB van vrijdag 18 februari het 5e+6e uur verzet naar dinsdag 22 februari het 3e+4e uur in BB4.

Integrand Twente

Welke ondernemende student wil ons bestuursteam komen versterken?! In maart zijn er weer plaatsen vrij. Kom, geheel vrijblijvend, eens langs in de Vrijhof kamer 120. Opdrachten vindt je op WWW.Integrand.nl. Integrand Twente, Vrijhof k120 tel: 4893909.

Fysiologie II (129351)

Voor EL, INF, TN, WB, CT. Zie mededeling EL.

Zaalwijziging Operationele Research I (158017)

Voor TW, WB, INF/BIT. Zie mededeling TW.

WMW

Zaalwijziging Wijsbegeerte van het Besturen (161724)

Vanaf week 7 zal dit vak (docenten: Fokkink en Tijmes) op dinsdag 3e en 4e uur niet meer plaatsvinden in BB 3, maar in CC1

Studieverenigingen

ConcepT

Vandaag is het symposium 'Shifting boundaries towards a waterproof future'. Lijkt het je leuk om volgend jaar het symposium te organiseren, meld je aan voor het sympsium 2001! # Op 22 en 24 februari is er resp. een lezing en excursie (in de vorm van een case) over verkeersbeheersings-maatregelen omtrent het komende grote onderhoud op de A10 West van Goudappel Coffeng. Inschrijven op onze kamer # Volgende week is er weer een borrel. Kom allemaal langs! # Wie loopt er mee met de Betonne Bikkels? De inschrijflijst voor de Bata hangt er! # Er worden nog mensen gezocht voor de volgende commissies: Onderwijs-, Borrel-, Ouderdag-, ConcepTueel- en Mediacommissie # Vragen of info: bel 3884, e-mail naar [email protected] of surf naar http://www.ConcepT.utwente.nl.

Stress

Voor de maand februari organiseert de ExcurCie (voorheen de Stromencommissie) weer een interessante excursie! Op woensdag 23 februari kan je gratis naar STORK, waar het programma o.a. zal bestaan uit een lunch, case, rondleiding en borrel. Inschrijven en meer info is te krijgen in de Stresskamer, of via [email protected] Of kijk eens op internet: www.stress.utwente.nl/stromen.# De boeken voor het 3e trimester kunnen binnenkort weer besteld worden!! Tussen 15 februari en 28 februari kun je je boeken bestellen via internet: www.stress.utwente.nl. Schriftelijke bestelling van boeken is niet meer mogelijk. De boekenverkoop is overigens van 27 t/m 31 maart # Voor overige informatie: www.stress.utwente.nl.

Arago

Op maandag 21 februari wordt het jaarlijkse aktievelingen-etentje georganiseerd! Iedereen die in 1999 aktief is geweest bij Arago is van harte uitgenodigd mee te eten in SamSam aan de Oude Markt. Teken je in op het prikbord! # Op 23 februari is er een excursie voor ouderejaars naar het hoofdkantoor van ABN-AMRO in Amsterdam. Schrijf het vast in je agenda en teken je in op het prikbord of via internet op www.arago.utwente.nl/excursie/inschrijf # Zin om mee te helpen (en veel geld te verdienen) bij de voorlichtingsdagen op 18 en 19 februari? Vraag bij het bestuur! Ook mensen die interesse hebben om meelopers of examenprojecten van vwo-ers te begeleiden zijn welkom.

Ideefiks

Wie wil er mee naar Berlijn? De ISAAC-trip zal plaatsvinden van 31 maart t/m 2 april. De kosten zijn f 125,- en we vertrekken op vrijdag om 12.00 uur. Inschrijven kan bij Ideefikskamer. # We hebben nog tentamens nodig voor de tentamenbank op onze homepage. Kijk of je nog tentamens hebt die er niet op staan, en doe ze in onze kopijbus! # We kunnen nog lopers gebruiken die mee willen lopen met de BATA. Itresse, laat het ff weten! # Kom een keer langs, we zijn niet moeilijk te vinden: TW B104, tel. 053-4893284, meel: [email protected], internet: www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Communiqué

Nog iets meer dan een weekje en dan is het zover: het Gala van Abacus, Sirius en Communiqué. Heb je nog steeds geen kaartje gekocht, dan kan dit nog tot en met 24 februari, in de kantine van het TWRC-gebouw # Afgelopen donderdag was de eerste borrel in cafe Riche. Wil je de volgende keer helpen organiseren? Meld je dan aan voor de borrel-cie # Verder zoekt ook onze boekencommissie nog leden voor het aankomende collegejaar!#Ook voor de batavierenrace kunnen we nog wat lopers gebruiken. Je hoeft geen topatleet te zijn, het gaat er tenslotte om dat het gezellig wordt! Dus twijfel niet meer en schrijf je in!# De Communiquékamer is open van ma. t/m do. (10:30-16:00) en vr. tot 14:00 uur # Tel. 053- 4894461 # www.communique.utwente.nl # [email protected]

Inter-Actief

EertejaarsFEEST *** Dinsdag 22 Februari *** Kom gezellig langs en neem je net gescoorde vriend(-in) mee *** Voor de workshop van Atfront zijn er nog twee plaatsen over. Informatici zijn ook welkom! *** De koekjes komen zo snel mogelijk weer! *** Iets te drinken: 29 Februari kun je de eerste schrikkeldag van het millenium meemaken op onze borrel. *** Weten wat je hebt gedronken?: Grolsch-excusrie!! 1 Maart. Schrijf je in, en kijk/proef mee *** Natuurlijk zijn we erg benieuwd hoe jouw valentijn was. Kom het vertellen bij Inter-Actief: bovenin hal-B. Telefoon: 3756, E-mail: [email protected]

Scintilla

De BinEx organiseert woensdag 23 februari een rondje langs verschillende instuten op de Campus. We vertrekken om 13:30 en gaan o.a. langs de Mesa+ en CTIT. Inschrijven kan in de kantine en via internet. #De Borrel houdt op 29 februari om 16:00 uur in de Tombe een extra borrel. Op deze Schrikkelborrel kun je bijkomen van de extra dag van dit jaar. #Op woensdag 1 maart gaan we klimmen bij Arque in de buurt van het oude Diekman-stadion. Inschrijven kan in de kantine en via internet. #Het Symposium "Smart Highway" was een groot succes. #Wil je meehelpen aan de organisatie van de Createch 2000 finale op de UT, stuur dan een mailtje naar [email protected] #Mocht je zin hebben in koffie, kom langs in de SK.

Abacus

Dinsdag 22 februari organiseren we weer een gezellig Pooltournooi. Het begint om 8 uur (om 19.45 uur aanwezig) en kost slechts f2,50. Je kunt je nu per team opgeven bij Abacus # Op vrijdag 25 februari organiseren wij het Gala 'El mundo de Ensue±o'. Het wordt gehouden in de Asssinkhof en het begint om 9 uur. Entree voor paar waarvan 1 of beide lid zijn van bovenstaande vereningen is f95 en voor een niet-leden paar f110. Hier zijn dan de hapjes en de drankjes inbegrepen! Kom dus naar het gala, de moeite waard! Kaartje zijn verkrijgbaar tijdens de middagpauze bij de ingang van het TW-gebouw # Woensdag 1 maart is de halfjaarlijkse ledenvergadering die om 14.00 uur begint in D103a. Voor de agenda en verdere informatie verwijs ik je naar je postvakje (en anders je brievenbus).

TOBias

Zin om eens lekker uit je dak te gaan met je mede-studenten? Je kunt je nog steeds inschrijven als je mee wilt met de bus naar de Dieka, een discotheek in Markelo. Als je wilt kun je 1 of 2 mensen meenemen. # Ga mee schaatsen met de masters! 1 maart gaat het gebeuren.... # Er staan nog een paar afstanden open voor de Batavierenrace. Mensen die houden van een beetje sportiviteit en gezelligheid, doe mee! # De NS-excursie was een groot succes! Er gingen ongeveer 40 studenten mee. De foto's van deze activiteit staan nu op de TObias-site! # De TObias-site gaat binnenkort drastisch veranderen. Hij wordt uitgebreid met o.a. de notulen van de commissies en een samenvattingenbank. http://to-www.edte.utwente.nl/TO/verenigingen/tobias.

Sirius

Op 25 februari vindt het Gala "El Mundo de Ensueno" plaats. Kaartverkoop in de middagpauzes # Van 31 maart tot 2 april vindt de jaarlijkse ISAAC-Trip plaats. Dit jaar gaan we naar Berlijn. De rijs voor leden is maximaal f125 en voor introducees (max. 1 p.p.) f135,-. Meld je snel aan, aar in elk geval voor 29 februari. er hangt een inschrijflijst bij de Siriuskamer # Inschrijven voor de Bata is vanaf nu mogelijk bij de Siriuskamer # De Materiaal commissie en Almanak commissie zoeken nog enkele mensen, heb je interesse kom even langs bij de Sirius kamer TW B 108, of bel 053-4893204.

Isaac Newton

Vandaag is er om 15.30 u een Commissie Interesse Borrel. Alles is voor de gelegenheid in de abdijsfeer aangekleed en zo ook het bier. Heb jij interesse in commissie- of bestuurswerk of gewoon in een gezellige borrel? Kom dat vanmiddag langs in onze borrelkelder! # Maandag a.s. is er een excursie naar 'Fokker Space' in Leiden. We vertrekken om 10.00u uit Enschede en iedereen kan GRATIS mee! Als je snel bent kan je jezelf nog inschrijven op het Newtonbord # Ook dit jaar gaat Isaac Newton weer meelopen met de Batavierenrace. Dus houd de 29e april vrij en schrijf je in op het Newtonbord! # W.S.G. Isaac Newton is op zoek naar bestuursleden voor het bestuur 2000-2001. Interesse? Kom eens langs bij het bestuur! # Woensdag 1 maart is er weer een 'Newtonfeest'. Dit jaar staat het in het thema 'Maffia' dus je moet niet raar opkijken als je binnenkort een aantal Godfather taferelen ziet. # De Newtonkamer (WB Z-103) is volgende week elke dag open van 10.00-16.00 uur, tel. 053-4892531; [email protected]; www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Alembic

Wil jij dit jaar de spetterende faculteits-intro te organiseren, dan kun je je inschrijven voor de IKCT tot vrijdag 18 feb. De lijst hangt op het Alembic-bord # Op 2 maart wordt er weer een zaalvoetbaltoernooi gehouden. Ga vast op zoek naar een team en begin vast met oefenen, dan kun je je binnenkort inschrijven. # De buitenlandreis voor 2001 gaat naar New York - Washington. Meer informatie over de datum en de eisen kun je vinden op het Alembic bord. Ook kun je voor informatie naar de Alembic kamer komen. Inschrijfformulieren zijn daar ook verkrijgbaar. Je kunt je inschrijven tot 3 maart. # Alembic viert dit jaar haar 7e lustrum. Hou daarom de week van 27 t/m 31 maart vrij. Op maandag 27 maart

brengt de cabaretgroep "NIET SCHIETEN!" haar nieuwste voorstelling "Noodlot" in de Agora (Vrijhof), 20.30 uur, f12,50 (Alembicleden), f17,50. Info: http://go.to/lustrum2000. Reserveren: tel (053-489)2866. Verdere informatie volgt in The Cat en op het Alembicbord! # Je kunt je nu ook inschrijven voor de borrelcommissie. Lijkt het je leuk om de tap een keer van de andere kant te zien, schrijf je dan nu in op het Alembicbord. Dit kan tot 1 maart.

CSR

Een 'hot item' binnen het studenten-bestuurswereldje op de UT is op dit moment het strategisch plan van de Student Union. Het bestuur van iedere vereniging heeft hier waarschijnlijk al het nodige van gehoord. In het strategisch plan zet de Union haar beleid uit voor de periode 2000-2004. Nadat de Union overlegd heeft met al haar deelnemende verenigingen en het commentaar van ze verwerkt heeft in haar beleid, is het nu aan de CSR om het plan grondig te bestuderen en te beoordelen. Uiteindelijk zal de CSR in moeten stemmen met het plan en dus met het beleid van de Union. De CSR kijkt hierbij vooral naar hoe het plan strookt met het overige beleid op de UT, dat tot uiting komt onder andere het instellingsplan. Ook vergelijken we zaken als het rapport van de stuurgroep activisme, over stimulering van studentenactivisme, met het beleid dat in het plan beschreven wordt # Over activisme gesproken: we zoeken mensen voor de universiteitsraad van volgend jaar. Meer weten? Kom eens langs op kamer, BB-507, bel 4219 of mail [email protected]

Cultuur

Utopiano

Donderdag 17 februari om 19.30 in de Agora begint de tweede serie open lessen. Je krijgt van meesterpianist Michail Markov en mede-Utopianisten opbouwend commentaar op de stukken die je speelt. En als je wilt, kun je toewerken naar het concert eind van het jaar, waarop we de resultaten van onze inspanningen vertolken op de Steinway. Een motiverende aanvulling of vervolg op je pianolessen! Kom vrijblijvend kijken op de open les en laat je verleiden om lid te worden van Utopiano. Je kunt dan meedoen met de lessen en tevens meedoen met al onze andere activiteiten. We hebben onder andere een inleiding pianostemmen en een groepscomponeeravond in de planning. Kijk op onze website http://www.student.utwente.nl/~utopiano.

Broodje Cultuur

Theater Kamak speelt Troel op maandag 28 februari 2000, 12.35 uur, Amphitheater (Vrijhof), f5/f2. Voor informatie & reserveringen: 053-4898002. Zie cultuuragenda.

Pythische Spelen Enschede 2000

De inschrijvingen beginnen op gang te komen, maar we zitten nog lang niet op duizend. Doe mee met het grootste culturele studentenfestival van Nederland en schrijf je in! Meer info: 053-4893877 en www.pythischespelen.nl.

Bellettrie Bibliotheek

Van maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari organiseert de Bellettrie Bibliotheek een themaweek met als thema: "First Contact". Op maandag 21 februari om 20:30 wordt in de Bellettrie Bibliotheek (onder in de Bastille) de film "The War of the Worlds" gedraaid, de verfilming van het beroemde hoorspel. Op woensdag 23 februari wordt om dezelfde tijd de film "Contact" gedraaid. Verder worden nog een aantal boeken speciaal gepresenteerd. Prijzen films: leden gratis, f2,50 (U+, CJP, E-pas), f5.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop : 1.Laurent Garnier-Unreasonable Behaviour [progressieve techno] 2.Trockener Kecks- >TK [ingetogen nederpop] 3.Brute [=Vic Chesnut e.a.]-Nine High A Pallet [vreemde folkrock] 4.Dr. John-Duke Elegant [rhythm & blues, Ellington-tribute] 5.Hank Williams III-RisinÆ Outlaw [country] 6.Tracy Chapman-Telling Stories [singer-songwriter] 7.Bryan McKnight-Back At One [R&B] 8.Marjan Luif-Een goed gesprek [cabaret] 9.Captain Beyond [hardrockklassieker] 10.Wendy Carlos-Switched On Box Set [4 legendarische cd's met synthesizer-Bach] Jazz : Pat Metheny-Trio 99->00 Wereldmuziek : Di Gojim-Oostenwind [nederklezmer] Meer info : 053-4361130 of come.to/cd-uitleen.

Diversen

Studium Generale

Van Confusius tot Mao, van keizerrijk tot communistische staat, van Chinese muur tot voorzichtige openheid voor de wereldeconomie; Studium Generale houdt een cyclus over een land waar alles enorm is: China.Na de eerste twee avonden krijgt de cyclus een afronding met een lezing van dr. S.R. Landsberger op dinsdagavond 22 februari. Hij zal spreken over 'Het moderne China: booming of grenzen aan de groei?'. Volgens de westerse media gaat het goed in en met China. Landsberger zal daar zijn vraagtekens bij zetten en de sleetse plekken en grenzen duidelijk maken. De inleider is verbonden aan de vakgroep Sinologie van de Universiteit Leiden. De lezingen begint om 19.30 in het Amphitheater (Vrijhof). De toegang is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig.

Karen Armstrong

De bekende Engelse godsdienstkenner Karen Armstrong geeft op donderdag 24 februari om 19.30 uur in de Grote Kerk aan de Oude Markt te Enschede een lezing (Engels) over fundamentalisme en de moderne wereld. Aanleiding is de verschijning van haar nieuwe boek 'De strijd om God, fundamentalisme in jodendom, christendom en islam'. Armstrong is een van de meest vooraanstaande commentatoren van religieuze kwesties in de wereld. Zij verwierf roem en respect met haar boek 'Een geschiedenis van God', een adembenemende cultuurgeschiedenis van 4000 jaar christendom, jodendom en islam. Andere boeken van haar zijn: 'Mohammed', 'Jeruzalem' en 'Heilige Oorlog'. Na de lezing beantwoordt Armstrong vragen van de toehoorders. Entree: f10, f5 (met studentenpas). Kaarten zijn te koop bij boekhandel Broekhuis en voorafgaand aan de lezing aan de Grote Kerk.

G.A.T.

Begin van het jaar betekent ALV-tijd. Iedere vereniging nodigt zijn leden uit voor een avondje discussie over begrotingen en beleid. Na de stoelendans van bestuursleden is het dan tijd om gezellig met de hele vereniging een biertje te drinken. Natuurlijk wil G.A.T. jullie dit alles niet onthouden en daarom is 24 februari 2000 de Algemene Ledenvergadering van G.A.T.. Vanaf 20:00 uur kun je een kop thee komen halen waarna we dan om 20:30 uur beginnen met de vergadering. Dit geheel vindt zoals gewoonlijk plaats in Vivaan. Kom dus 24 februari naar Vivaan en laat jouw mening over G.A.T. horen! Voor vragen bel Nicole de Haan 053-4355216/Arnold Hendriks 053-4895032.

RSK

Op donderdag 24 februari organiseert de christelijke studentenvereniging RSK weer een gratis Open Maaltijd, bedoeld voor alle belangstellenden. Naast het genieten van de warme maaltijd, kun je dan vrijblijvend kennismaken met de leden van de RSK. De maaltijd begint om 17:40. De plaats is, zoals gewoonlijk in Het Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Wil je meer weten? Bel dan Renate: 074-2909384. Kun je deze avond niet, dan geen nood. De volgende Open Maaltijd wordt op 16 maart gehouden, zelfde tijd, zelfde plaats.

KIvI

De Afdeling Jonge Leden Oost van het KIvI organiseert een excursie naar de Twentse Schouwburg, Langestraat 49, Enschede op maandag 28 februari a.s. om 19.30 uur. In de loop der tijd is de schouwburg enkele malen uitgebreid en aangepast aan de maatstaven van de tijd. Tegenwoordig omvat de Twentse Schouwburg veel

meer dan alleen het oorspronkelijke pand aan de Langestraat. Het Muziekcentrum en de Grote Kerk behoren ook tot de accomodatie. Tijdens deze excursie wordt de gelegenheid geboden eens in de keuken van de theatertechnicus te kijken. Kosten: leden gratis, niet-leden f5. Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel. 4097 of ir. Ron de Wit, [email protected], tel. (074) 2496231.

Amnesty International

We zijn hard op zoek naar iemand die wil helpen met het organiseren van schrijfmiddagen. Verder kunnen we ook nog mensen gebruiken die contactpersoon willen worden van een Regionaal Actie Netwerk. Als dit je leuk lijkt of als je meer wil weten over Amnesty kun je contact opnemen met Eddy tel. 4895025.

B.S.C. Duitenberg organiseert New York 2000-02-15

Beleggingsvereniging Duitenberg organiseert eind april de beleggingsdroom reis naar het financiële hart van de wereld, New York!! Voor meer informatie over deze reis verwijzen we graag naar ons emeel adres: [email protected], de Duitenberg-kamer WB-hal V127-b of bel 053-4894245.

Internationaal

AIESEC

Nog 2 dagen om je in te schrijven voor de CARRIERÈWEEK en HET AMBASSADEURS PROGRAMMA. Van 17 t/m 20 april organiseert AIESEC weer een Carrièreweek. In deze week zijn er bedrijfspresentaties, workshops en individuele gesprekken. Dus schrijf je snel in bij kamer C117 (in het BB-gebouw) # Ben jij eerste of tweedejaars en ben jij geïnteresseerd in andere culturen en wil jij je horizon verbreden? Dan is het Ambassadeurs Programma zeker iets voor jou! Je kunt je nog inschrijven tot 18 feb. voor de eerste locale voorronde op 21 feb # Ga op internationale stage met AIESEC! Selectieronden voor een stage in het eerste of tweede trimester volgend jaar zijn op donderdag 24 feb. Je kan je daarvoor inschrijven tot vrijdag 18 feb.

Menu

Week 8

Zaterdag 19 februari

Soep van de dag

***

Tagliatelli verde met ham

Champignonroomsaus

Doperwten

Zondag 20 februari

Soep van de dag

***

Varkenssteak met Stroganoffsaus

Snijboontjes

Gebakken of gekookte aardappelen

Maandag 21 februari

Franse mosterdsoep

***

Rollade met vleessaus

Andijvie à la crème

Gebakken of gekookte aardappelen

Dinsdag 22 februari

Heldere ossenstaartsoep

***

Gebakken of gepocheerde visfilet

Of vleesgerecht met currysaus

Wortelen of doperwten

Frites of gekookte aardappelen

Woensdag 23 februari

Courgette-crèmesoep

***

Griekse Moussaka met tomatensaus

Roerbakgroente

Donderdag 24 februari

Franse uiensoep

***

Hutspot met verse worst of speklap

Vleessaus

Of gegratineerde Spaghetti Bolognaise

Vrijdag 25 februari

Groente-vermicellisoep

***

Duitse biefstuk of twee kroketten

Uiensaus - Sperziebonen

Frites of gekookte aardappelen

VEGETARISCH

Maandag 21 februari

Franse mosterdsoep

***

Bonengoulash met roerbakgroente

Gekookte aardappelen

Dinsdag 22 februari

Groentesoep

***

Vegetarische schnitzel met currysaus

Witlof

Frites of gekookte aardappelen

Woensdag 23 februari

Courgette-crèmesoep

***

Omelet met champignons - Sperziebonen

Roomaardappelen met peterselie

Donderdag 24 februari

Franse uiensoep

***

Pizza

HAP AAN DE TAP

Maandag 21 t/m vrijdag 25 februari

Varkensschnitzel met zigeunersaus

Frites - Rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 21 en dinsdag 22 februari

Varkenslendesteak tutti frutti met rauwkostsalade

Verse groente met Rosti-aardappelen

Woensdag 23 en donderdag 24 februari

Kipsaté met Foe Yong Hay

Nasi Goreng

Atjar Tjampoer - Kroepoek

Pakkerij

C.S.V. Alpha

Een heel weekend vol activiteiten staat voor de deur. Vanavond is het Alpha-diner op de Vuige Bastards # zaterdagavond 19 februari is er weer een spannende Pater/Mater contest vanaf 20:00 uur op Uskumolle. Welke familie roelt het hardst? #zondag 20 feb. is er een IKV+. Komt allen! #Kom ook naar de ALV op 23 feb. En als je niet kunt, machtig dan iemand anders. #Ook belangstelling voor Alpha? Kom eens langs in sociëteit Flux (De Pakkerij, derde verdieping). Elke donderdagavond is de sociëteit geopend. Meer informatie op http://alpha.student.utwente.nl, of bel Rudi (4762862) of Martin (4317152).

A.S.V. Taste

Komt vanavond allen! INVAL van Gaudium! Wees om 21:00u aanwezig voor de optimale voorbereiding. Neem meel en eieren mee. * Morgen begint het winterkamp met afsluitend de inauguratie op 24 feb. * 22 feb organiseert de AC de squash/spare-rib activiteit. Ga tot op het bot! * 29 feb is de Coho-Auroradag in Rotterdam. * 1 mrt is er een Open Forum. * De coordinator intern is op zoek naar cie-leden voor IK, Gala, Dies en Almanak. * Voor vragen kan je terecht bij het bestuur (tel. 053-4326238) of kom langs op een van onze sociÙteitsavonden. De sociÙteit opent op donderdag en dinsdag om 21.00u en op vrijdag en zondag om 22:00u.

Audentis

Vanavond zal de tweede avond van jaarclubpresentaties plaats vinden. Daarnaast zal er vanavond de verenigingsfoto gemaakt worden voor de almanak. Dit zal geschieden rondom 21:30 uur, dus zorg dat u op tijd aanwezig bent! Volgende week dinsdag zal tenslotte de laatste jaarclubpresentatie-avond zijn. Tot slot nog even aandacht voor het Kater/Geus/Audentis-Valentijnsfeest. Dit spektakel is op 24 februari en verdient nu al een plekje in de agenda's! Vanaf 21:00 uur zal dat feest losbarsten met alle ingredienten voor een succes: Trammelam, Banque Route, goedkopere bieren. Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd terecht op onze homepage, www.audentis.nl. Bellen of mailen kan ook naar 4328384 of [email protected]

AEGEE

De activiteiten blijven maar komen, AEGEE-Enschede zit niet stil! Morgen wordt de 'Dies' van AEGEE-Amsterdam (die op 7 maart plaatsvindt) gevierd met het grote 'Gala van Amsterdam'. Natuurlijk zijn ook wij van de partij! # A.s. dinsdag 22 februari staat de eerste avond in de Zoektocht door Literatuur gepland. Deze avond staat in het teken van Poëzie. We hopen je om 19.30 u. te zien in sociÙteit Asterion! # En deze sociÙteit gaat natuurlijk elke dinsdag- en donderdagavond open om 21.30 u. Tot 22.30 u. kost je biertje maar 1 piek. Je kunt AEGEE-Enschede bereiken door (053-) 4321040 te bellen of te mailen naar [email protected]

Sport

Kursus krachttraining

Op maandag 21 februari (21.00-22.30), en bij genoeg deelname ook dinsdag 22 (18.00-19.30) en woensdag 23 februari (16.30-18.00) start weer een nieuwe cursus krachttraining. Deze bestaat uit 4 lessen van 1_ uur (o.a. techniek en trainingsopbouw) en wordt gegeven door dhr. Oranen in het krachthonk van het Sportcentrum. Inschrijving: secretaresse Sportcentrum (3e deur kantorengang, open van 9.00-14.00, vrijdag gesloten). De kosten bedragen f10 mét en f30 zonder Unionpluskaart, te voldoen bij inschrijving. Vergeet niet een pasfoto (of duidelijk kopie) mee te nemen! Na het beëindigen van de cursus kun je een krachtsportpas kopen, t.b.v. f50 met en f110 zonder Unionpluskaart. Geldig t/m augustus 2000!

TC Ludica

TC Ludica, is de studenten tennisvereniging van Enschede en is al 35 jaar een van de grootste sportverenigingen van de campus. TC Ludica is tevens supporter van het Nederlandse Daviscupteam. Regelmatig gaat een Ludica-delegatie naar een van de Davis- en Fedcupontmoetingen. Maar naast tennis staat bij Ludica gezelligheid ook hoog in het vaandel en dat komt tot uiting door de diverse activiteiten. Zoals komende dinsdag 22 februari, dan organiseert Ludica z'n eigen Darttoernooi. Leden kunnen zich inschrijven in het Paviljoen of via de website. TC Ludica is meer dan tennis alleen. Surf naar http://www.snt.utwente.nl/~ludica ! Of bel naar het Paviljoen, 053-4892347, als je vragen hebt.

Euros Kano

Op maandagavond 28 februari is er een verenigingsetentje in de Sevende Camer na afloop van de training in het binnenbad. Het bestuur zal iedereen dan voorzien van een heerlijke maaltijd. Komt dus allen! Verder bestaat er het plan om in het weekend van 11 en 12 maart te gaan wildwatevaren in de Ardennen. Dit gaat alleen door bij voldoende deelname. Geef je dus zo snel mogelijk op bij Frans (053 4350938) of mail naar euros[email protected]

Wielervereniging Klein Verzet

Begin maart zullen eindelijk de beloofde thermojacks arriveren! We hebben een tijdje gepoogd een sponsor bij te krijgen op het jack, maar we hebben ze nu toch maar eens besteld. Er is een nieuwe training: de zondagtoertraining. Elke zondag om 13h01 vertrekken we vanaf het Sportcentrum. Elke woensdag vertrekt daar de MTB training om 14h00. Kleed je wel warm. Donderdag 24 februari is de laatste zaaltraining. Hierbij wordt alle leden opgeroepen om je voorkeur op te geven voor de bardienst. Het Verzetje was iets te laat, maar geef de informatie toch even door aan Wilco. Tweede oproep: vul de machtigingskaarten in doe deze in het postvakje van KV (hal Sportcentrum, t.o. damestoiletten). Maandag 21 februari is er de jaarlijkse sleutelavond. Er wordt om ± 20h00 sleutelles gegeven door een echte mechanicien in het sleutelhok van KV. Je kunt je ook nog opgeven voor de Bata (bij Ilse) en voor het uitje naar Gazelle (bij Bart).

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (± 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Er kan zowel op beginners- als competitieniveau getraind worden. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2, waar ook niet-leden van harte welkom zijn om een keertje te komen kijken. Voor vragen kan je bellen met Alex (053-4304753) of Arno (053-4895092), of kijk op ons internetadres: www.diok.nl.

Drienerlose Hockey Club

Aanstaande zondag gaat de tweede helft van de competitie weer echt beginnen! Een aantal teams kent nog enkele onbezette posities. Of je nu voor de prestaties gaat of liever de derde helft speelt in ons unieke clubhuis de Boortoren, je bent altijd van harte welkom. Op alle niveaus kunnen we nog mensen gebruiken. Wil jij kennis maken met de hockeysport of weer de draad oppakken, kom dan eens meetrainen met een van onze teams. Voor informatie over de club en de trainingstijden kun je bellen met Robert (4895167) of Bas (4358234) of een mailtje sturen naar [email protected] Bezoek ook eens onze homepage op http://snt.student.utwente.nl/~DHC.

Kronos traint voor de BATA!

D.A.V. Kronos is zich al weer aan het voorbereiden op de Batavierenrace. In samenwerking met de sportraad en Aloha werkt de selectie van het Utopics/UTteam aan een topvorm. Ondertussen maakt het tweede team van Kronos zich ook al op voor de confrontatie met het Aloha-team. Zullen we dit jaar weer in staat zijn de triatleten voor te blijven? Voor degenen die het met de Batavorm nog niet zo zien zitten: train gewoon een keer mee met onze loopgroep! Trainingen: dinsdags 18.00 uur sintelbaan. Info: run.to/kronos, Erik: 4307226.

BSV de Stoottroepen

Heb je zin om te biljarten of snookeren? Kom dan eens langs bij onze snooker- of biljarttafel. Op dinsdagavond kun je vanaf 20:00 uur kennismaken met de snookeraars (in de Bastille, boven de Belletrie) en met de biljarters (in het sportcentrum, bij ingang meteen rechts, dóór het fitnesshok). Je kan nu voor een half jaar tot september lid worden voor slechts f30 # Voor de leden: Woensdag 23 februari wordt het 'Het kan vriezen, het kan dooien'-snookertoernooi gehouden. Inschrijven kan op de lijsten in het biljarthok en bij de snookertafel en via internet op www.student.utwente.nl/~stoottroepen/activiteiten.htm # Voor meer informatie bel Rob (4364599) of Hugo (4895041).

NSK-zaalvoetbal

Op 15 en 16 April 2000 vindt in Delft het Nederlands Studenten Kampioenschap zaalvoetbal plaats. Hiervoor zoeken we nog studenten of mensen die minder dan een jaar geleden afgestudeerd zijn, en een balletje kunnen trappen in de zaal (ongeveer 1e klasse niveau of hoger). Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je gewoon meer informatie, stuur dan even een mailtje naar r.j.m[email protected] of bel 053-4314767 en vraag naar Renate. Je hoeft dus geen lid te zijn van een (studenten)voetbalvereniging om mee te kunnen doen!

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.