Info

| Redactie

-Het CvB heeft besloten de benoeming van de heer prof.dr.ir. W.F. Druyvesteyn als hoogleraar Elektro-Akoestiek bij de faculteit Elektrotechniek te verlengen van 1 juni 2001 tot 1 juni 2004. Gezien het Insituutsplan BMTI 2002-2006, gehoord de wetenschappelijk directeur van het BMTI, heeft het CvB goedkeuring gehecht aan het Instituutsplan BMTI 2002-2006.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 11 april 2001

d.d. 26 april 2001

-Gezien de brief van de faculteit EL d.d. 28 maart 2001, overwegende de uitkomst van advisering door het MT (schriftelijke raadpleging), heeft het CvB ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Sensorsystemen voor Biomedische en Milieutoepassingen.

-Gezien de brief van de faculteit EL d.d. 11 april 2001 overwegende de uitkomst van advisering door het MT (schriftelijke raadpleging), heeft het CvB ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Micro and Nanofluidic Systems en heeft daarbij tevens de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-Gezien de brief van de faculteit INF d.d. 17 april 2001, overwegende de uitkomst van advisering door het MT (schriftelijke raadpleging), heeft het College van Bestuur ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Datamanagementtechnologie.

-Gezien de notitie 'Organisatie Bureau College van Bestuur BCvB na 1 mei 2001; gehoord de discussie in de CvB-vergadering van 26 april 2001; overwegende:

de uitbreiding van het aantal leden van het CvB per 1 februari jl; de toevoeging van een adviseur aan de eenheid CvB per 1 maart jl; het vertrek van de bestuurssecretaris a.i. per 1 mei 2001; het vertrek van de huidige griffier per 1 maart 2002; het streven naar een verdere optimalisatie van en het realiseren van een doorzichtige, efficiënte verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van de directe dienstverlening aan het CvB; is het CvB akkoord gegaan met de gedane voorstellen in de notitie; Organisatie Bureau CvB (BCvB) na 1 mei 2001; per 1 mei 2001 drs. P.A. Binsbergen te benoemen tot Secretaris van het CvB en hiermee het toekennen van de tekenbevoegdheid van het CvB aan de Secretaris van het CvB; per 1 mei 2001 drs. W.H. Fij te benoemen tot directeur BCvB; de vacature (juridisch)griffier/bestuurssecretaris CvB open te stellen. Deze functionaris zal ook leidinggeven aan de griffie van het CvB en het secretariaat van de leden van het CvB; in de CvB-vergadering van 10 mei 2001 een nadere uitwerking van de organisatie van het bureau CvB te bespreken en waarnodig nadere besluiten te nemen. Gezien de concepttekst van het Instellingsjaarverslag van 2000, overwegende artikel 2.9 WHW en de Richtlijnen voor de inrichting van het Verslag Hoger Onderwijs alsmede artikel 9.8d. WHW waarin wordt gesteld dat de Raad van Toezicht het goedkeuringsrecht heeft voor het verslag, heeft het CvB het Instellingsjaarverslag 2000 vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Gezien het memo d.d. 9 april 2001van Florijn/Olde Agterhuis, betreffende projectteam Vastgoedplan UT, gehoord de discussie in de CvB-vergadering van 26 april 2001, overwegende het belang voor de UT van het verder uitvoeren van het Masterplan UT en het realiseren van daaruit voorkomende nieuwbouw- en renovatieprojecten, heeft het CvB een projectorganisatie; Vastgoedplan UT ingesteld en doel, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financiering en de relatie met het Facilitair Bedrijf vastgesteld.

d.d. 10 mei 2001

-Het CvB heeft ingestemd met de procedure-leidraad aanbesteding onderhoud, alsmede de daarvoor benodigde advieskosten.

-Het CvB heeft de notitie Hoofdlijnen Begrotingsrichtlijnen 2002 vastgesteld en deze ter raadpleging aan het MT voorgelegd en ter advisering aan de UR.

-Het CvB heeft ten aanzien van de bekostiging van nieuwe opleidingen tot het volgende besloten: Voor de opleidingen industrieel ontwerpen, bedrijfswetenschappen en psychologie wordt per opleiding voor 2001 kf 156 gereserveerd voor de ontwikkelkosten van de eerste helft van de P-fase ten laste van Csow nieuwe opleidingen. Hiermee is reeds rekening gehouden in de Begroting 2001. Voor de opleiding telematica wordt voor 2001 kf 208 gereserveerd voor de ontwikkeling van de tweede helft van de D2-fase en de eerste helft van de D3-fase ten laste van Csow nieuwe opleidingen (is al rekening mee gehouden in de begroting 2001) en wordt kf 1.277 toegekend aan INF voor de aanloopkosten van de opleiding telematica ten laste van Csow nieuwe opleidingen. De in de Begroting 2001 opgenomen reservering van kf 1.180 wordt hiermee een definitieve toekenning van kf 1.277. Voor de opleiding biomedische technologie wordt voor 2001 kf 312 gereserveerd voor de ontwikkeling van de tweede helft van de P-fase en de eerste helft van de D1-fase ten laste van Csow nieuwe opleidingen (is al rekening mee gehouden in de Begroting 2001) en wordt kf 625 toegekend aan Csow nieuwe opleidingen. De in de Begroting 2001 opgenomen reservering van kf 626 wordt hiermee een definitieve toekenning van kf 625.

-Het CvB heeft besloten om oraties per 1 september 2001 door te berekenen aan de faculteit van de orator, met daarbij de verplichting de organisatie van de oratie en het drukwerk te laten verzorgen door de dienst CenT en de notitie van directeur CenT als schriftelijke mededeling te sturen aan het Management Team.

-Het CvB is accoord gegaan met de uitwerking van de organisatie inzake het bureau CvB.

-Het CvB heeft de reorganisatiecode 2001 in beginsel vastgesteld en deze ter instemming voorgelegd aan de universiteitsraad en ter informatie aan het lokaal overleg verzonden. Hierbij is overwogen dat de huidige reorganisatiecode onvoldoende aansluit bij de verscheidenheid aan vraagstukken waartoe een reorganisatie als oplossing wordt aangemaakt. Als het overleg in juni 2001 tot instemming leidt, treedt de reorganisatiecode op 1 juli 2001 in werking.

d.d. 16 mei 2001

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit WMW beoogde kandidaat voor de vacature op de bijzondere leerstoel Toekomststudies Gezondheidszorg.

-Het CvB heeft ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Bouw/Infra: Innovatie in de bouw bij de faculteit T&M.

-Het CvB heeft besloten de Stichting Universiteitsfonds te verzoeken over te gaan tot herbenoeming van de huidige bijzonder hoogleraar IndustriÙle Toepassingen van Supergeleiders bij de faculteit TN. De benoemingsperiode loopt van 1 mei 2001 tot 1 mei 2004.

-Het CvB heeft besloten de "Regeling vergoedingen medezeggenschapsorganen UT 2000" in beginsel vast te stellen en naar de UR te sturen voor instemming, waarbij is overwogen dat er binnen degrenzen van het beschikbare budget een inzichtelijke en uitvoerbare regeling moet komen voor de vergoedingen aan de leden van de nieuwe medezeggenschapsorganen en de eenheden.

Inschrijving op minors verlengd

I.v.m. aanloopproblemen in MAST is de inschrijving op minors voor het opleidingsjaar 2001 - 2002 met vier dagen verlengd. Inschrijving is nu mogelijk t/m do. 21 juni. Studenten die een minor moeten of willen kiezen kunnen zich via MAST inschrijven op alle geïnstutitionaliseerde minors die voor hen openstaan. Let wel op eventuele beperkende voorwaarden in de minortoelatingsmatrix en de lijst met minorspecifieke ingangseisen (Major-minor-website). Inschrijven op een individuele minor geschiedt bij je eigen BOZ.

Aangepaste openingstijden CSA voor zomerperiode

Van 9 juli t/m 24 augustus zijn de openingstijden van de informatiebalie CSA van 13.00 - 16.00 uur. In deze periode kunnen medewerkers en studenten in de "Kleine Zaal" in de Vrijhof, van 10.00 - 16.00 uur, terecht voor het laten maken van een digitale pasfoto en het ophalen van de collegekaart of medewerkerskaart.

Oput vergadering d.d. 23 mei 2001

In de vergadering is gesproken over een nieuw sociaal statuut. Over twee punten uit het voorgestelde sociaal statuut is nog geen overeenstemming bereikt. Dit betreft onder meer het verschil in de duur van het herplaatsingsonderzoek bij het opheffen van een functie binnen of buiten een reorganisatie. De voorgestelde nieuwe reorganisatiecode is besproken. De door het OPUT naar voren gebrachte punten worden meegenomen in het overleg met de Universiteitsraad. Er is een melding gedaan van een vooronderzoek naar een reorganisatie bij U-techno van het Facilitair Bedrijf. De reorganisatie van de regiegroep van het FB is voor wat het OPUT betreft afgerond. De volgende vergadering van het Lokaal Overleg is op 2 juli 2001.

Kamerzoekdagen

Vrij. 29 en za. 30 juni zijn er weer kamerzoekdagen. Vrij. vanaf 22:00 zal het traditionele kamerzoekdagenfeest met de band Voor de Bakker in de VB gehouden worden. Za. kunnen er kamerzoekers langs komen van 11:00 tot 15:00. Voor beide dagen zijn we nog op zoek naar activisten en logeerflats. Je kunt je hiervoor opgeven via email: [email protected], of je kunt bellen naar Marjolijn (#5167) of Wytse (#5022). Voor meer info zie: http://www.student.utwente.nl/~cbr

Oecumenische Vieringen Drienerlo

Zo. 24 juni zal voorgaan in de Oecumenische Vieringen Drienerlo Frans ter Huurne, pastor te Groenlo. Koor o.l.v. Peter Laport,pianobegeleiding Peter Paul Verbeek. Kindercreche en -nevendienst aanwezig. Audiozaal 10.30 uur.

Minor Economie, Bedrijf en Beleid

'Economie is het enige vakgebied waarin mensen die het tegenovergestelde beweren beiden een Nobelprijs kunnen krijgen' Nieuwsgierig geworden? Kies dan voor de minor Economie, Bedrijf en Beleid (EBB). Na een basisdeel met daarin algemene en bedrijfseconomie kun je je specialiseren in (a) Strategie en Innovatie of in (b) Internationale Economie en FinanciÙn. Meer weten? Informatie bij Gert-Jan Hospers (TWRC C-118, tel. 4554, mail [email protected]).

Wetenschapswinkel

Bij de Wetenschapswinkel UT kun je ook tijdens de vakantieperiode 'winkelend wijzer worden'. Wij hebben verschillende projecten in portefeuille waar tijdens de zomermaanden aan kan worden gewerkt en waar enig geld mee is te verdienen of een combinatie van geld en studiepunten. Bel voor een afspraak met ons in de Vrijhof tel. 4893848 of stuur een email naar [email protected] en geef aan wat je studierichting is en waar je belangstelling naar uit gaat.

Promoties

Drs. W.J.W. Ottevanger (TO) over 'Teacher Support Materials as Catalyst for Science Curriculum Implementation in Namibia' (voorlopige titel), 27 juni 2001, 13.45, BB2.

Dhr. X. Liu (T&M) over 'Employing MEASUR Methods for Business Process Reengineering in China' (voorlopige titel), 27 juni 2001, 15.00 BB2.

Drs. J.J. Michels (CT) over 'Cyclodextrin Assemblies Based on Multiple Non-Covalent Interactions', 28 juni 2001, 13.15, BB2.

Mw.drs. F.C.M. Woudenberg (CT) over 'Nanostructured Oxide Coatings via Emulsion Precipitation', 28 juni 2001, 15.00, BB2.

Ir. H.J. Bergveld (EL) over 'Battery Management Systems - Design by Modelling' (voorlopige titel), 28 juni 2001, 16.45 uur, BB2.

Ir. D. Paulusma (TW) over 'Complexity Aspects of Cooperative Games', 29 juni 2001, 13.15 uur, BB2.

Mw.drs. J.M. Modde (WMW) over 'Procedural Fairness and Non-Compliance' (voorlopige titel), 29 juni 2001, 16.45 uur, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen. Activiteiten : Iedere donderdag: Vesper om 17.30 uur in de Vrijhof, Stiltecentrum, t.o. kamer 205. Iedere donderdag: Zen-meditatie; een avond even rust en stilte tijdens de zit- en loopmeditatie. Zen munt uit in aandacht voor eenvoud. 20.00 uur, she.

Vieringen : Zondag 23 juni, Oecumenische Vieringen Drienerlo 10.30 uur, UT-Vrijhof, vg. Frans ter Huurne. Informatie en opgave ; SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369 (secretariaat) SPE-SHE: 053 4871927 Kortenaerstraat 59, 1e verd. ingang dr. Haijkens. Hier vinden alle SPE-SHE aktiviteiten plaats. www.utwente.nl/spe. [email protected] Pastores : Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Arent Weevers (SHE) 074 2909064.

Alle faculteiten

Aangepaste openingstijden CSA voor zomerperiode

Zie mededeling algemeen.

Inschrijving minor management van Technologie in de Samenleving

Graag willen wij jullie wijzen op de mogelijkheid om in te schrijven op de minor "Management van Technologie in de Samenleving" (MTS). Informatie over de deze minor vindt je op www.bsk.utwente.nl/minormts. Je kunt je via deze pagina direct inschrijven. De minor "Management van Technologie in de Samenleving" biedt een aantrekkelijk programma voor alle studenten met interesse voor processen en patronen van technologie-ontwikkeling. In vier samenhangende vakken worden sociaal-wetenschappelijke, bestuurskundige en bedrijfskundige inzichten en vaardigheden opgedaan. Het gaat hierbij niet alleen om technologie-ontwikkeling in wisselwerking met maatschappelijke veranderingen, maar ook om sturingsvragen, managementmogelijkheden en het 'grenzenwerk' tussen het wetenschappelijk niveau, het bedrijfsniveau en het overheidsniveau. De overzichtskennis die je hiermee verwerft, is een meerwaarde voor je toekomstige beroep als leidinggevende, manager of beleidsmaker.

BSK

Afstudeeropdrachten

Voor D2/D3 studenten BSK. Cap Gemini Ernst & Young biedt afstudeeropdrachten op het gebied van besturing- en organisatievraagstukken bij de lokale overheid m.b.t. onderwerpen, die variren van planning- en controlonderwerpen tot organisatieveranderingstrajecten. Inlichtingen: Bureau Praktijkcomponent en Studieadvies ('s ochtends), kamer TW/RC C-103.

CT

Stralingsdosimetrie en -hygiene (141117)

Zie mededeling TN.

EL

Afstudeercolloquia

D.S. Kroekenstoel over: Feasibility study of an audio Clock Recovery Circuit using a Frequency Locked Loop implementation. 20 juni 2001, 16.00 uur, EL/TN gebouw, B 1224

E. Janssen over: Ontwerp van een energiezuinige mobiele multi-media terminal met A|RT, 25 juni 2001, 15.30 uur, EL/TN gebouw, T4

N. van Seters over: Compensation of friction in the flight simulator stick using an adaptive friction compensator, 25 juni 2001, 17.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 8128.

P.M.J. Tabbers over: Design, realisation & characterisation of a mode-mismatch sensor with thermal-optical feedback and a AEO/PTMS polysiloxane cladding, 27 juni 2001, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Posterpresentatie D1 project

De posterpresentatie (in principe één poster per groep) is op Do. 5 juli 2001 Om 15.30 - 17.00 uur, Plaats: TOMBE (kelder van het EL/TN-gebouw). De poster dient de A0 maten: 85 cm breed en 119 cm hoog niet te overschrijden. De bedoeling is dat de groepsleden aan de hand van de poster uitleg geven aan belangstellenden omtrent de essentie van de opdracht/resultaten. Bij de poster mag het behaalde resultaat ook gedemonstreerd worden. Scintilla zal de omlijsting van deze postersessie verzorgen en ook een wedstrijd organiseren voor de beste posterpresentatie. (N.B. Het gaat hierbij om de inhoud van de poster, de lay-out is niet onbelangrijk maar ook niet doorslaggevend). Het is wel de bedoeling i.v.m. de eindbeoordeling dat het eindverslag uiterlijk 6 juli klaar is. E.e.a. dient elke groep met de begeleiders af te spreken.

HiTecMasterclass

TNO en de Koninklijke marine zijn voornemens een HiTecMasterclass te organiseren voor WO-afgestudeerden in technische/wiskundige vakken in september/oktober dit jaar. Meer informatie is te vinden op: www.hitecmasterclass.nl.

Stralingsdosimetrie en -hygiene (141117)

Zie mededeling TN.

Aanmelding P-examen augustus 2001 (P-studenten en HBO-ers)

Opdat de uitslag van het P-examen vastgesteld wordt, dient men zich aan te melden bij BOOZ-EL (van 10.00 tot 14.00 uur) door middel van het invullen van een daartoe bestemd formulier. In de laatste tien kalenderdagen van augustus (ook al is de uitslag van de augustus-zittingen nog niet bekend). De diploma-bescheiden worden officieel uitgereikt in een openbare zitting van de Examencommissie in de tweede helft van september; het diploma wordt gedateerd op 31 augustus 2001.

Practicum ASIC Design

I.v.m. het maken van een geschikte groepsindeling dienen aanstaande derdejaars studenten die van plan zijn in het studiejaar 2001-2002 het Practicum ASIC Design te volgen, zich in te schrijven bijBOOZ-EL. Het practicum is een verplicht onderdeel van het EL-curriculum. De inschrijvingstermijn loopt van ma. 13 augustus t/m di. 21 augustus 2001. Eerstejaars HBO'ers hoeven zich niet vooraf in te schrijven, maar doen dit op de eerste zitting van het practicum. De groepsindeling zal vanaf 22 augustus 2001 bij BOZ-EL ingezien kunnen worden. Het nummer van de groep waarin men is ingedeeld zal terug te vinden zijn in het rooster. Op de eerste zitting van het practicum dient men in het bezit te zijn van de handleiding (alleen de editie voor het studiejaar 2001-2002 is bruikbaar!) en een practicumjournaal. De handleiding zal vanaf ongeveer 22 augustus verkrijgbaar zijn bij de Union Shop.

Betrouwbaarheid van Halfgeleidercomponenten (121709)

Er valt een Concorde uit de lucht, en meteen mag er niet meer gevlogen worden. Is dit terecht? Het lijkt een mooi voorbeeld van emotie die het van de ratio wint. In het college van het keuzevak "Betrouwbaarheid van Halfgeleidercomponenten" (121709) gaan we in op de manier hoe je (on)betrouwbaarheidsdata zoals die van de Concorde moet interpreteren. Verder gaan we uitvoerig in op de fysische mechanismes die een rol spelen bij het "verslijten" en uiteindelijk stuk gaan van halfgeleidercomponenten. Het vak wordt eens in de twee jaar gegeven door Cora Salm (UT) en prof. Fred Kuper (Philips en UT). Eerste college zal zijn op 28-8-2001. Meer informatie is te vinden op de teletop site, of neem contact op met de docenten.

INF/BIT/TEL

Announcement OTP

We would like to inform the 2nd year students of BIT that the OTP course starts on the 30th of August, Thursday (3/4 hours) with the Introduction session for all students.

Integrand Twente

Voor INF: Voor de verwerking van de dagelijkse stroom briefpost heeft PTT Post de beschikking over 6 sorteercentra. In deze sorteercentra wordt voor het plannen van de inzet van personeel en machines gebruik gemaakt van diverse geautomatiseerde planningssystemen. Een van deze systemen is het VVS, het Volume Voorspel Systeem. Minimaal tweemaal per jaar worden voor de 6 sorteercentra de modellen bijgewerkt met de meest recente historie en worden correcties uitgevoerd voor bijvoorbeeld de zomervakantie en feestdagen. Gedacht wordt aan een expertsysteem dat automatisch de beste modelspecificatie vindt voor de diverse poststromen. Belangrijk hierbij is een goede aansluiting bij de bestaande in- en uitvoerbestanden. Ref.DD195. Info: Vrijhof kamer 120, tel: 053-4893909, www.integrand.utwente.nl.

Beperkte opening practicumzalen

In verband met werkzaamheden aan het meubilair zullen alle practicumzalen van Informatica op maandag 25 juni, woensdag 27 juni en donderdag 28 juni de gehele dag beperkt geopend zijn.

D-voordracht INF

A.J. Zaaijer over: On the design of a Quality of Service negotiation mechanism for CORBA audio/video streaming, 27 juni 2001, 16.00 uur, BB-5.

Mondeling tentamen Object-georienteerde datamodellen (211099)

Het schriftelijk tentamen Object-georiÙnteerde datamodellen op maandagochtend 2 juli om 9.00 uur komt te vervallen. In plaats hiervan zal het tentamen mondeling worden afgenomen. Voor meer informatie kun je je wenden tot de docent, de heer H. Balsters, tel. 3772, e-mail: [email protected]

Student-assistenten gezocht voor het vak Inleiding ICT (213120)

Voor: INF-studenten. Het vak Inleiding ICT wordt gegeven aan tweedejaars TBK-I studenten en wordt gegeven in het tweede blok van het eerste trimester. Voor het begeleiden van het practicum worden student-assistenten gezocht. Heb je interesse, of wil je meer informatie, neem dan contact op met Jaap-Henk Hoepman, INF 4098, [email protected]

Aanmelding D-examenvergadering Bedrijfsinformatietechnologie in september 2001

Voor: BIT D3-studenten. Aanmelden D-examenvergadering van 12 september 2001 uiterlijk t/m wo. 8 aug. 2001 middels een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-BIT/INF/TEL. (BOZ is open op ma. t/m vr., 10.00- 14.00). LET OP: BOZ is van 23 juli t/m 3 aug. gesloten! Terugtrekken is mogelijk t/m 31 aug. 2001. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 31 aug. 2001 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het D-verslag dient (voor 31 aug. a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster INF. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking is op vrijdag 5 oktober 2001.

TBK/CIT

Afstudeercolloquia

René Doff over: Vervroegde aflossingen van hypotheken. Het onderzoek beschrijft een survival-model dat ontwikkeld is bij Rabobank Nederland, 29 juni 2001, 15.30 uur, BB7.

Peter van Rheenen over: Privaat infrabeheer; sneller, beter en goedkoper? Een onderzoek naar de organisatie van privaat beheer van infrastructuur, 3 juli 2001, 15.45 uur, BB6.

Marloes Beerlage over: Capaciteitsplanning van railtransport bij Corus: een onderzoek naar mogelijkheden voor een betere afstemming van de vraag naar en het aanbod van locomotieven en wagons, 6 juli 2001, 15.45 uur, BB7.

Nicole Jansen & Ingeborg Jansen over: Quality; How to get there? Self-assessment with the EFQM-model and the implementation of improvement projects in an Indonesian hospital, 12 juli 2001, 13.45 uur, TW C238.

Overstap 4-jarig naar 5-jarig programma

Voor: CiT. Studenten die m.i.v. het studiejaar 2001-2002 overstappen van het 4-jarig naar het 5-jarig curriculum dienen zich i.v.m. de correcte afhandeling van de inschrijving bij CSA z.s.m. te melden bij de studieadviseur van Civiele Techniek mevr. Annet de Kiewit (kamer WB W-124). Dit geldt ook voor studenten die hun inschrijvingsformulier reeds naar CSA hebben opgestuurd. Studenten die hun inschrijving bij CSA al eerder hebben omgezet hoeven zich niet opnieuw te melden.

Mens, technologie & organisatie II in 2001/2002 (184170)

Voor TBK D1. Op ma. 27 augustus a.s., het 3e en 4e uur is er een introductiecollege voor alle studenten die MT&O II in studiejaar 2001/2002 moeten volgen. Noteer deze datum s.v.p. alvast in je agenda.

Produktie- en Logistiek Management (181075) vervalt

Voor TBK. Het college van dit vak van a.s. maandag 18 juni 2001, 1-2 uur komt te vervallen.

BOZ gesloten op vrijdag 22 juni

Voor: CiT. Op vrij. 22 juni a.s. is Bureau Onderwijszaken CiT gesloten i.v.m. een interne verhuizing. Vanaf ma. 25 juni kun je ons vinden in kamer WB Z-127.

Integrand Twente

Een bedrijf in Almelo is op zoek naar een student die zich wil gaan bezighouden met het optimaliseren van de gehele bedrijfsvoering of onderdelen daarvan. Speerpunten hierbinnen zijn onder andere ISO 9001 certificering, strategiebepaling en het schrijven van een marketingplan. Ref.G803. Info: Vrijhof kamer 120, tel: 053-4893909, www.integrand.utwente.nl.

Prognosetechnieken (182076)

Voor TBK D2, L-stroom. Op wo. 22 augustus 2001 van 14.00-17.00 uur is er een herkansing verroosterd in BB205 voor de toets voor Prognosetechnieken. Opgave hiervoor is mogelijk middels een inschrijflijst op de balie bij BOZ-TBK van 9 juli t/m 2 augustus a.s.

Stage voor TCW-er of TBK-er

Zie mededeling TCW.

Wijziging tentamendatum herkansing Bodemsanering (226143)

Voor: CiT D2/D3. Het hertentamen voor het vak Bodemsanering is verschoven van woensdagmiddag 22 augustus 2001, naar woensdagmiddag 15 augustus 2001.

TCW

D-voordracht

Petra Obbes over: virtual communities, 27 juni 2001, 16.00 uur, TWRC B209.

BOZ TCW gesloten

Op do. 21 juni is BOZ TCW gesloten. Vrij. 22 juni zijn wij weer geopend tussen 10.00 en 14.00 uur.

Stage voor TCW-er of TBK-er

Ben jij nieuwsgierig naar de gebruiken in India, Bolivia of Joegoslavië? Heb jij dus zin in een buitenlandse stage? Schrijf je dan nu in een avontuur met AIESEC. Er zijn enkele prachtige marketingstages beschikbaar in Oost-Europa en AziÙ. Kom langs bij het AIESEC kantoor in het BB-gebouw voor meer informatie of mail naar: [email protected]

Spss-toets Dataverzameling- en verwerking, d.d. 29 juni 2001

Voor deze spss-toets is een groepsindeling gemaakt. Let goed op, want er zijn groepen ingedeeld in de ochtend (9.00-10.30 uur) en groepen voor de middag (13.30-15.00 uur en 15.30-17.00 uur). De groepsindelingen hangen vanaf woensdag 20 juni op het prikbord bij BOZ TCW. Tevens staat het op de site van TCW vermeld.

TN

HiTecMasterclass

Zie mededeling EL.

Stralingsdosimetrie en -hygiene (141117)

In het kader van de repeterende collegeserie "Bijzondere onderwerpen uit de natuurkunde" wordt in het komende trimester weer het college "Stralingsmeting" over stralingsdosimetrie en -hygiene gegeven (3 SP) docent dr.ir. F.F.M. de Mul. Het college leidt ook op voor het landelijke examen "Stralingsdeskundige-niveau 3/4B". Dit diploma is vereist voor het werken in en het beheer van stralingslaboratoria, zoals in ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen.Bij het college hoort dan een vierdaags practicum, op 19, 21, 23; en 26 of 28 november 2001. I.v.m. de practicumcapaciteit (maximum 16 personen) is het gewenst nu al een indicatie te hebben van de belangstelling. Belangstellenden worden verzocht dit te melden voor 3 juli a.s. bij BOZ TN (tst. 3070).

D-voordrachten

Bas Swinkels over "Squeezing light through tiny holes: Surface Plasmon enhanced transmission through sub-wavelength hole arrays ", vrijdag 22 juni 2001, 16.00 uur, EL/TN T4.

B.G.A. Rolink over "Sub-%m Nb/Al Ramp-Type Junctions", vrijdag 29 juni 2001, 11.00 uur, EL/TN T4.

TO

D2 en keuzevakken voor het studiejaar 2001-2002

Voor TO-d1, d2, d3, deeltijd. Afgelopen vrij. is er een overgangsregeling D2 vakken, een overgangsregeling keuzevakken en een trimesteroverzicht 2000-2001 in de postvakjes gedeponeerd. Bovendien zijn deze mededelingen nogmaals per e-mail verstuurd. Let op! Na de verdeling over de postvakjes is het keuzevak trainingsontwikkeling (195007) van trimester 3 naar trimester 1 verschoven.

Dataverzameling en -verwerking 1 (196202)

Voor: TO-p en TO-deeltijd. De herkansing voor dit vak van a.s. vrijdag, 22 juni, het 5e en 6e uur zal plaatsvinden in zaal WB hal IV 206.

TW

Afstudeercolloquium

Agaath van den Ende over "Toepassing van clusteranalyse methoden op DNA-chips", vrijdag 29 juni 2001, 14.00 uur, TWRC C238.

WB

Roosterwijziging hoorcollege CAD/CAM (112415)

Voor: WB D1-studenten. Bovengenoemd hoorcollege wordt verplaatst van do. 21 juni a.s. het 3/4e uur naar vrij. 22 juni het 5/6e uur in zaal WB Hal IV.208.

Student gezocht voor evaluatiecommissie

Voor: WB P-studenten. De evaluatiecommissie evalueert de projecten en de vakken van de opleiding werktuigbouwkunde. De commissie houdt zich bezig met het verzamelen en verwerken van gegevens over het onderwijs aan de faculteit. De commissie, nu bestaande uit drie personen, zoekt een eerstejaars student die de commissie wil komen versterken. Je krijgt voor je werkzaamheden een vergoeding. Wil je er mede voor zorgen dat het onderwijs op een goed niveau blijft, stuur dan een mailtje voor meer informatie naar [email protected]

Afstudeercolloquia

H. Jak (ThW) over: Heat Transfer in a Gas Spring, 29 juni 2001, 14.00 uur, WB T.1300.

H. van Dalfsen (OPM) over: Systematic lean layout planning, 29 juni 2001, 15.00 uur, WB T.1300.

Stralingsdosimetrie en -hygiene (141117)

Zie mededeling TN.

WTM

Inschrijving WTM-vakken, 1e trimester studiejaar 2001/2002

Vanaf ma. 25 juni a.s. t/m vrij. 24 augustus a.s. inschrijving mogelijk voor de WTM-vakken "Vergader- en discussietechniek" (168104) en "Mondeling Presenteren" (168106) bij BOZ WTM, 1e etage in de buurt van kamer TW A231. De inschrijving voor het vak "Vergader- en discussietechniek" is beperkt tot 15 personen en voor het vak "Mondeling presenteren" tot 12 personen. Beide vakken zullen ook in het 2e en 3e trimester worden aangeboden. Beide vakken vinden plaats op donderdag 3e en 4e uur. Electronische aanmelding voor beide vakken via 'Teletop' kan niet beschouwd worden als 'officiele' inschrijving.

Diversen

Kivi

Kivi Afdeling Jonge Leden gaat in het najaar 2001 weer van start met een aantal managementcursussen: Kive Center of Excellence for development of personal skills (KCE). Het is een opleidingstraject dat, samen met de Progress Management Group, speciaal is opgezet voor jonge ingenieurs. Alle aspecten waarmee zij te maken krijgen komen aan bod. In het traject worden zes basistrainingen (time management, effectief communicereren, presentatietechnieken, vergadertechnieken, onderhandelingstechnieken, projectmanagement) en twee masterclasses aangeboden. Als je dit traject volledig doorloopt, krijg je interessante kortingen. Het is ook mogelijk afzonderlijke trainingen te volgen. Meer info over het Kivi en het lidmaatschap op www.kivi.nl en voor de activiteiten in regio Oost op www.utwente.nl/kivi.

G.A.T.

Gezellig Alternatief Theedrinken houdt nog enkele donderdagavonden vanaf 20:30 een gezellige avond, mis ze niet! # Tijd voor wat nutteloze doch informatieve informatie: wist je dat het universum op zeer grote schaal eruit ziet als een spons? Nee?? Tss... # Wil je ook met G.A.T. mee naar Lowlands? Koop zelf een kaartje (ja duh) en geef je op bij voorzitter Martijn # www.student.utwente.nl/~gat - niet voor analfabeten!

CD-uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: 1.Pop: Muse - Origin Of Symmetry (Britpop) 2.Faithless - Outrospective (dance) 3.Sparklehorse - It's A Wonderful Life (alt. pop) 4.Nitin Sawhney - Prophecy ('tabla 'n' bass') 5.Clouddead - Clouddead (avant-gardistische hiphop) 6.Wellwater Conspiracy - Scroll And Its Combination (psychedelische rock) 7.Diversen - Compost 100 (lounge) 8. Shaver - Earth Rolls On (country, singer-songwriter) 9.Cradle Of Filth - Bitter Suites To Succubi (black metal) 10.Soundtracks - Bamboozled (Spike Lee-filmsoundtrack met mooie nu-soul en sterk Stevie Wonder-werk); blues: Diversen - Natural Blues (verzamelaar rond tracks die Moby samplede); jazz: Matthew Shipp - New Orbit (uitdagende pianojazz, op North Sea 2001); klassiek: H. Pfitzner - Das Dunkle Reich; wereldmuziek: Yat-Kha - Aldin Dashka (Tuveense boventoonzang, op Lowlands 2001); dvd: Alfred Brendel - In Portrait. Meer info: 053-4361130 of www.cd-uitleen.nl.

Cultuur

KunstzOnnig

'Waar zijn toch al die blauw-gele posters van? En waar moeten we ons zo nodig meteen voor inschrijven?' Voor KunstzOnnig! Het culturele workshopweekend op de campus. Het begint vrijdagavond als de tentamens afgelopen zijn en duurt tot zondagmiddag. Keuze uit 17 workshops. Van streetdance tot poÙzie, van ruimtelijk kunstwerk tot capoeira. Leer onder begeleiding van een professionele docent veel over het onderwerp van je keuze en wordt hiernaast vermaakt met voorstellingen en bands! Kijk maar op de cultuurpagina achterin, daar staat een heel artikel over dit prettige begin van je vakantie, of kijk op www.utwente.nl/kunstzonnig. Hierop staat ook een inschrijfformulier! P.S. we zoeken ook nog wat activisten!

Utopiano Zomerconcert

Leden van Utopiano hebben het afgelopen half jaar een concert voorbereid met pianomuziek uit overwegend de 19e en 20e eeuw. Op do. 21 juni vind het concert plaats en kun je luisteren naar muziek van Tchaikovsky, Liszt, Grieg, Janaceck, Rackmaninov, Debussy, Scriabin, Bach, Chopin en Ravel.

Internationaal

International Office (DiSC)

Het IO ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, e-mail: [email protected], Kijk voor de website onder onderwijs: studie & stage buitenland. (www.utwente.nl/disc/international-office). De ING Groep biedt internationale stages aan voor veelbelovende studenten die binnen een jaar afstuderen. Je kunt je aanmelden via www.recruitment.ing.nl De deadline voor inschrijving is 1 september 2001 en de selectiedag is half september. Deze dag bestaat uit een interveiw met twee recruiters en dekandidaat moet een korte Engelstalige presentatie geven over een financieel-economisch onderwerp. Verder is er dan nog een assessment centre # Als je een scriptie hebt geschreven m.b.t. de Nederlandse antillen of Aruba, en je studeert tussen 1 juli 2000 en 1 juli 2001 af, dan kun je in aanmerking komen voor de Peter-Smits scriptieprijs. De prijs bestaat uit een studiereis van een week naar de Nederlandse antillen of Aruba, waarbij de kosten tot een maximum van 3.000 gulden door de stichting betaald worden. De deadline is 1 september 2001. Meer informatie kun je krijgen bij IO.

AIESEC

Wil je tussen juni en november een wereldervaring beleven? Ga dan met AIESEC op stage! Schrijf je in voor een stage in bijvoorbeeld Bolivia, Polen of Togo. Meer info [email protected] Er zijn enkele prachtige marketingstages beschikbaar in Oost-Europa en AziÙ. Kom langs bij het AIESEC kantoor in het BB-gebouw voor meer informatie of mail naar: [email protected]

AEGEE

Mocht je na de Intro nog energie over hebben dan kun je naar het congres "International Youth Forum" in Bosnia-Herzegovina van 26-30 augustus. # Van 2 t/m 6 juli is in Genua het congres "The role of European students in the World Summit (G8)" # Van 1 tot 5 oktober vindt i.v.m. Quo Vadis Europe het congres "Parliament of 28" plaats in Brussel # Let verder goed op de deadlines voor de congressen na de zomervakantie! Voor actuele informatie over deze congressen kun je terecht op www.aegee.org # Van 15 t/m 26 september vindt in Boekarest een Debate school plaats. Hier leer je alles over overtuigend debatteren en hoe je een debatclub opzet # Voor meer informatie over AEGEE bel naar 053-4321040, kijk op http://www.aegee-enschede.nl of mail [email protected]

Mensa-menu

Week 26

Zaterdag 23 juni

Soep van de dag

***

tagliatelle Verde met ham en

champignons in roomsaus

groente macédoine

Vegetarisch: volkoren macaroni

Zondag 24 juni

Soep van de dag

***

gebakken kipfilet - pepersaus

doperwten

gebakken kriel of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaas groenteschijf

Maandag 25 juni

Aspergesoep

***

biefstuk tartaar - uiensaus

sperziebonen

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: braadworst

Dinsdag 26 juni

Chinese tomatensoep

***

Bami Goreng met loempia

satésaus - Gado Gado

kroepoek

Vegetarisch: loempia

Woensdag 27 juni

Florida groentesoep

***

gebakken schartongfilet of

gepocheerde vis of vleesgerecht

remouladesaus - bietjes

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: groenteburger

Donderdag 28 juni

Champignonsoep

***

gebraden gehakt - vleessaus

spinazie of keuze groente

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gevulde aubergines

Vrijdag 29 juni

Franse uiensoep

***

kotelet Bonne Femme met een garnituur van

aardappel, ui, doperwten en champignons

Vegetarisch: omelet Bonne Femme

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Maandag 25 juni t/m vrijdag 29 juni

Civapcici

Balkan gehakt met Balkansaus

Djuvecrijst

saladebar

Pakkerij

Audentis

Afgelopen donderdag vond de launch van onze vernieuwde website plaats op de door onze eerstejaars georganiseerde Caribbean Party. Deze website ging precies om 24:00 uur de lucht in. Dus ben je nieuwsgierig, neem dan een kijkje op onderstaand adres. Vanavond onze reguliere kroegavond, waarbij iedereen kan napraten over de Algemene Ledenvergadering van gisteren. Hierbij is de nieuwe Skicommissie gechargeerd die weer een leuke skivakantie gaat organiseren voor de komende winter. Heb je nog ideeÙn voor een eventuele bestemming, mail gerust even. Voor meer informatie kunt u de Senaat bellen op nummer: 4328384 of mailen naar: [email protected] De homepage is te vinden op: www.audentis.nl.

AEGEE

Di. 19 juni is er voor de AEGEE doegroepen en activisten een Pre-Introborrel. Wil jij al wat van de sfeer tijdens de komende Intro proeven kom dan om 19.30u naar Asterion! # Deze Pre-Introborrel wordt gevolgd door een thema-avond van het SB en wel de Turkse Avond. Met buikdanseres, Turkse pijp en natuurlijk Raki! # Sluit het jaar goed af, vier samen met AEGEE het begin van je vakantie en kom naar het slotfeest op do. 5 juli. Het thema is nog een verrassing! # SociÙteit Asterion is iedere di. en do. geopend vanaf half 10. Bel voor meer info naar 053-4321040, mail naar [email protected] of kijk op www.aegee-enschede.nl.

C.S. Alpha

Vanavond is de thema-avond met Jan den Ouden van Operatie Mobilisatie over zijn organisatie en over evangelisatie in het algemeen. Het belooft een interessante avond te gaan worden, dus komt allen naar Flux! De thema-avond begint om 20:00 uur # Do. 28 juni is er weer een sing-in in Flux. Om 19:45 uur is er koffie en thee. Om 20:00 uur willen we dan een uurtje gaan zingen # Nog wat zaken voor op de lange termijn: Op do. 5 juli is het slotfeest met Barbecue. Schrijf je in voor de barbecue via de homepage. Van 6tot 14 juli is de beroemde en beruchte zeilweek. Heb je je al ingeschreven? # Heb je ook belangstelling voor een christelijke studentenvereniging? Kom dan eens langs tijdens een societeitsavond. Elke donderdagavond in societeit Flux, Oude Markt 24 (3e verdieping). Kijk voor meer info op www.csvalpha.nl of bel Maarten: 053-4353456.

A.S.V. Taste

Wederom heeft A.S.V. Taste haar hockey talent bewezen door voor het vierde opeenvolgende jaar de Aurora Cup te winnen van haar zusterverenigingen! Het was een geslaagd evenement; mooi weer, niveau hockey, een heerlijke BBQ en een prima feest!! # Iedereen succes met het leren voor de tentamens! Een ontspannend biertje om alle stress weg te krijgen kan natuurlijk nooit kwaad in onze societeit Antigoon! # Wederom ook dit blok doet SBSP! haar werk goed, kijk op de posters voor de vakken die gegeven worden in kroegcollege-vorm of met behulp van tentamenbundels # Verheug je maar alvast op do. 5 juli, want dan is er het spetterende slotfeest! # Voor info: bel 053-4326238, surf www.asvtaste.nl of mail [email protected]

Sport

Drienerlose Zweefvlieg Club "Vleugellam"

Heb jij nog geen vakantie gepland? Of heb je nog een weekje vrij. Meld je dan z.s.m. aan voor het zomerkamp van de Drienerlose Zweefvlieg Club. Het kamp wordt dit jaar gehouden van 7 juli tot 5 augustus. Dit jaar gaan we naar TsjechiÙ om te vliegen. De kosten voor een weekje vliegen inclusief eten en vervoer: slechts f500. Een weekje Spanje is veel duurder. Overdag is het heel gezellig op het vliegveld en daarnaast zijn de avonden geweldig gezellig in het dorp waar we zitten. Om je aan te melden voor het zomerkamp kan je contact opnemen met Daan (06 22231119), mailen naar: [email protected] of langskomen op de informatieavond op wo. 20 juni om 20.00 in Vrijhof zaal 4.

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (ongeveer 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van eerste divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Elke do. is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2. Als je het leuk vindt om een keer mee te doen dan kan dat. Elke maandag van 18.30-20.00 wordt er beginnerstraining gegeven om de fijne kneepjes van het badmintonvak te leren. Voor vragen kan je bellen met Frank (053-4357641). Kijk ook op www.diok.nl voor meer informatie.

Breedtesportvereniging De Stretchers

Rooster voor de komende trainingen: Do. 21 juni Blokjesvoetbal en Handbal, Ma. 25 juni Volleybal en Unihockey, Do. 28 juni Laagbasketbal en Frisbee. Ook tijdens de zomermaanden kun je bij de Stretchers trainen. Hiervoor worden weer de speciale zomertrainingen georganiseerd, elke maandag om 20.00u, tijdens de hele zomervakantie (buitentraining). Belangstelling? Schrijf je dan in. Check voor de laatste nieuwtjes onze website www.student.utwente.nl/~stretchers. Hier kun je ook voor ons online-clubblad, foto's, uitslagen, historie en verdere informatie terecht. Ben je benieuwd of breedtesport ook iets voor jou is, kom dan eens langs op een training, elke ma. (19.30-21.00u) en elke do. (21.00-22.30u) in sportzaal 1. Info: Alisia (053-4760566) of Casper (053-4307436).

Kronos

Een unicum in de geschiedenis van de studentenatletiek, Kronos heeft zich voor het derde achtereenvolgende jaar verzekerd van een plaats in de Landelijke Eerste Divisie (dat is bij de Top 30 van Nederland!). Ondanks de vele stagegangers en afgestudeerden, heeft de enorme inzet van de huidige teamleden geleid tot prolongatie van het verblijf in de Eerste Divisie. Voor het eerst in de geschiedenis! Schitterende prestaties van Martin Goedhart & Ruben van Moppes droegen bij aan dit feit! Dan nu even een rustigere periode. Af en toe een wedstrijdje, maar geen competitie meer. Op zich een perfect moment om eens langs te komen op een training! We trainen om 18.00 uur op dinsdag op de Sintelbaan en op donderdag in het FBK stadion in Hengelo. Voor meer informatie: Arnout Salomé (053-4301726 of 06-53685276), [email protected] en http://run.to/kronos.

ZPV-Piranha

Wat is er nou mooier dan sporten op het zonnigste plekje van de UT. Kom langs op een introductietraining van Piranha. Vandaag kun je langs komen voor waterpolo voor beginners en dames van 19:15 tot 20:30 en voor gevorderden van 20:30 tot 21:30 Voor zwemmen kun je langskomen van 18:00 tot 19:15. Natuurlijk kun je ook op andere dagen langskomen. Kijk voor ons trainingsrooster en meer interessante informatie op www.zpv-piranha.nl.

BSV De Stoottroepen

Kom ook eens een kijkje nemen in Biljartpaleis Stokkers, hier is namelijk onze nieuwe clublocatie voor biljart gevestigd. Dit gezellige café aan de Oldenzaalsestraat 128 is vrijwel altijd geopend en vaak is er iemand van onze vereniging aanwezig om een potje tegen te spelen. Speciaal op dinsdagavond organiseren wij elke week introductielessen. Als je geïnteresseerd bent, kun je, natuurlijk geheel vrijblijvend, een keertje langskomen om eens te kijken of de edele biljartsport wellicht iets voor jou is. De komende tijd snookeren wij nog lekker verder in de Bastille. Hier kun je sinds kort opvertoon van je pasje dag en nacht terecht. Ook bij het snookeren vinden er op dinsdagavond introductielessen plaats. # Voor de leden: Kom naar de BBQ op 28 juni om gezellig samen dit collegejaar af te sluiten. Voor meer info mail Oscar [email protected]

T.C. Ludica

De laatste activiteiten van het seizoen zitten erop. De competitieuitstuif was een groot succes. Door de grote opkomst en de grote hoeveelheid gratis (sterke) drank escaleerde het als vanouds. De kampioenen en promovendi nogmaals gefeliciteerd en we hopen dat de competitie volgend jaar weer zo'n succes zal brengen. Met de NSK afterparty van afgelopen dinsdag is een zeer geslaagd NSK op een mooie manier afgesloten en is het Paviljoen ook weer een mooie bank rijker dankzij de inzet van "de slopers". Rest nog het extern toernooi van 16 t/m 22 juli in Middelburg, waarvoor het aantal inschrijvingen nu snel op beginnen te lopen. Toon je een diehard Ludicaan en schrijf je snel in. Mis het niet! Verder is er de komende dinsdagavonden natuurlijk de gelegenheid de tentamens bij Ludica opzij te drinken. Voor verder informatie of vragen kom eens langs op het paviljoen of bel de Ludica-lijn: 053-4892347 of kijk op www.ludica.nl.

D.R.V. Euros

Aanstaande zaterdag gaat nu eens niet de wedstrijdkolom, maar de regiokolom naar Tilburg. Growing Fast en Roei***** gaan daar bewijzen dat ze het snelst zijn van heel Nederland! De dag erna (dat is zondag!) komen alle ouders een keertje kijken op Euros. Kunnen je ouders niet komen? Dan kun je naar de ORCA slotwedstrijd gaan. # Dinsdag is het dan eindelijk zover: het kandidaatsbestuur stelt zich voor! Inmiddels hebben jullie in de uitnodiging voor de AV gezien, wie dat zijn. En als toetje dit seizoen, serveren wij natuurlijk nog de NSRF. Ditmaal met een sausje van Skoll, opgediend op de Sloterplas. Daarna kan iedereen zich uiteraard tradiotioneel tegoed doen aan het goudgele vocht, wat dan rijkelijk zal vloeien; Dansen bij Jansen voor een voordelig tarief, maar het geheel compleet. Tegen 6 juli verwachten we dat iedereen wel weer nuchter is, zodat dan de boten schoongemaakt kunnen worden!

Studieverenigingen

Abacus

Iedereen heel veel succes met zijn of haar tentamens!# Di. 21

augustus is de intro-BBQ tijdens de faculteitsintroductie. Kennis maken met de nieuwe eerstejaars? Elkaar vakantieverhalen vertellen? Schrijf je dan in op het Abacusbord. De kosten zijn ong. f15. Als je wilt blijven overnachten komt daar nog ongeveer fl 12,50 bij # Alvast een datum om in je agenda te zetten: Wo. 12 september iser een ISAC-feest. Je krijgt er meteen na de vakantie meer over te horen # Dan rest mij nog jullie allemaal een hele prettige vakantie te wensen. Tot in de intro!# Vragen? bel 3435, mail naar [email protected], surf naar www.abacus.utwente.nl. of wap naar www.abacus.utwente.nl/wap.

TObias

Het einde van het jaar is in zicht, dus ook het einde van de activiteiten. Gisteren was het slotfeest voor de reguliere studenten, maar de masters moeten hier nog een weekje op wachten. Op 29 juni, vanaf ongeveer 17.30 zal er een "graduation" borrel gegeven worden in de TO kantine. De masters stellen het altijd erg op prijs als er ook reguliere studenten zijn, dus kom gezellig even langs!!

Inter-Actief

Welkom bij je wekelijke actiepuntenlijstje # Wo. 20 juni kan je helemaal laten informeren over het wel en wee van webportals, tijdens het broodje bedrijf van Utopics. Dus kom lunchen cq. ontbijten en je bent weer wat wijzer#28 juni, de befaamde BBQ-borrel. Bier, karbonades en veel commissies die jou kunnen vertellen wat ze doen. Voor jou zit er zeker ook wel wat leuks tussen # Wil jij een jaar lang een mega SV als Inter-Actief leiden, meld je nu aan als bestuurslid van komend jaar # Als je het leuk lijkt, mail ons even, of kom gezellig langs. Zelf een leuk initiatief? Laat het ons weten, en wij kijken wat we ermee kunnen # De koffie en thee staan klaar voor je. Kom langs bij Inter-Actief, Hal-B L224, tel 3756, [email protected], of surf naar: www.inter-actief.net.

S.V. ConcepT

De boeken voor het komende trimester bestel je via onze website. Hebben wij jouw studentnummer verkeerd geadministreerd? Geef dan snel het juiste nummer door. Zie de brief bij de afgelopen ConcepTueel # We zoeken mensen voor de InducCie of de Galacommissie # Morgen is de Ouderdag. Als je als activist wilt meehelpen, kun je je nog snel aanmelden # Op 28 juni is de laatste borrel van dit studiejaar. Tevens vindt de uitreiking van de afsluitende cd-rom van het symposium plaats onder het genot van een aantal gratis fusten en gratis speciaalbier! # Tegenvallende tentamens of onhaalbare vakken? Dien een klacht in via het digitale klachtenformulier op onze website # Ga je verhuizen? Geef op de website je nieuwe adres door # Ben jij een ervaren zeiler? Geef je op als begeleider van een boot tijdens het zeilweekend in september # Op 8 en 9 september doet ConcepT mee aan de Betonkanorace in Delft. Voor f50 ben jij het hele weekend supporter (catering inbegrepen!). Schrijf je nu in! # Vragen/info: tel. 3884, [email protected]epT.utwente.nl of www.ConcepT.utwente.nl.

Student Union

Bestuur Student Union

Ben je op zoek naar een kamer of heb je een kamer vrij? Kijk dan op www.studentunion.nl/kamers. Wil jij tijdens de introductie 2001 meehelpen? Geef je nu op bij de IK2001 # Krijg een eerstejaars in je bed. Neem een logé tijdens de Intro! IK2001, p/a Vrijhof, tel: 053-4892356, [email protected], www.utwente.nl/ik # De Unionpluskaart heeft vele jaren een prijs gekend van f130. De SU kreeg een eenmalige bijdrage van het CvB om de prijs van de kaart laag te kunnen houden. Aan deze bijdrage is een eind gekomen waardoor de prijs van de kaart 55 euro is geworden voor UT-studenten en 65 euro voor UT-medewerkers # Activiteiten aankondigen op onze WAP/website: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected] # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28, 29, tel: 053-4898006, [email protected], www.studentunion.nl.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.