Info

| Redactie

d.d. 14 maart 2001: Het CvB heeft besloten de naamwijziging van de leerstoel Interne Geneeskunde in Moleculaire Aspecten van Cel- en Weefseltechnologie goed te keuren en in te stemmen met polsing van de door de faculteit CT beoogde kandidaat voor de vacature op deze leerstoel.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

-Het CvB heeft ingestemd met het verzoek tot verlenging van de bevoegdverklaring inzake de bijzondere leerstoel Celbiofysica. Tevens heeft het college ingestemd met herbenoeming van de hoogleraar. Het College van Bestuur heeft besloten de huidige strategische toewijzing (Mf 1) aan het BMTI voor 1 jaar te continueren. Voor CTIT, MESA+ en PIT worden de basistoewijzingen en strategische toewijzingen gecontinueerd conform het huidige beleid.

-Het CvB heeft besloten: -een onderzoek te laten uitvoeren naar het vermogen van UT-docenten om Engelstalig onderwijs aan te bieden; -het onderzoek te laten uitvoeren door UT-studenten van de faculteit Toegepaste Onderwijskunde op basis van het door hen voorgelegde onderzoeksvoorstel; -op basis van de resultaten van het onderzoek, die voor 1 juni aan het CvB worden gerapporteerd, nader te bepalen of maatregelen nodig zijn om het gewenste niveau van Engelse Taalvaardigheid bij UT-docenten te garanderen. Hierbij is overwogen dat het College van Bestuur het grote belang onderkent van het behoud van de kwaliteit van het (Engelstalig) onderwijs binnen de UT.

-Het College van Bestuur heeft de Slotregularisatie 2000 vastgesteld en deze ter advisering verzonden naar de UR.

-Het CvB heeft het budget behorend tot Centrale Stimulering onderwijs Medisch voor 2001 verhoogd van kf 415 tot kf 515, waarbij is overwogen dat de verwachte kosten de eerder gemaakte reservering van kf 191 voor 2001 zullen overstijgen.

-Het CvB heeft besloten een nulmelding te doen bij het OPUT en de Universiteitsraad, door middel van het toezenden van memo [email protected]

22 maart 2001: -Het CvB heeft besloten: - de verroostering Major-minor vast te stellen conform het CCO advies; - dit besluit ter advies aan de UR voor te leggen. Hierbij is overwogen: - dat de verroostering Major-minor gebaseerd is op de jaarcirkel 2001/2002; - dat de CCO in het kader van de jaarcirkel binnenkort zal kijken naar de mogelijkheden voor betere aansluiting van de roosters op de nationale en/of internationale situatie, door middel van een discussie over de voor- en nadelen van een semestersysteem. Indien dit wijzigingen betekent voor de jaarcirkel, zal de verroostering Major-minor opnieuw in dit licht bekeken worden; - dat gezien het terugbrengen van de minor naar 14 SP het wenselijk is geen drastische wijzigingen aan te brengen in de verroostering Major-minor, teneinde het minoraanbod komend studiejaar op een goede wijze te latenverlopen; - dat indien geen besluit tot een van de huidige jaarcirkel afwijkend systeem wordt genomen, het college komend studiejaar de CCO zal vragen de verroostering Major-minor in het licht van internationalisering opnieuw te bekijken.

Wijziging zaal Voordrachtsvaardigheden

Het college Voordrachtsvaardigheden (Fer Coenders) zal op 09 mei plaatsvinden in zaal TO L213 (i.p.v. TO L216)

De opzet van conferenties en studiedagen

Een bijeenkomst voor wetenschappelijk medewerkers die betrokken zijn bij het organiseren van congressen, conferenties en studiedagen. Doel congressen: het delen en/of produceren van kennis. Daar komt soms niet veel van terecht als het blijft bij de klassiek vormen zoals papervoorlezen kans op enige vragen als er tijd over is. In deze bijeenkomst worden tips gegeven over een breed scala aan werkvormen om dergelijke bijeenkomsten productiever te maken, zoals: workshops, schriftelijke brainstormsessies, simulaties, scenario's, Open Space, panelsessies, zaalinterviews. ook wordt aandacht besteed aan de vraag hoe deelnemers en begeleiders hierop kunnen worden voorbereid.

De bijeenkomst duurt circa 2 uur, op 21 mei 2001 (13.30 - 15.30 uur). Informatie bij: Frank de Mink (2051 / [email protected]). Aanmelden: tot uiterlijk 7 mei bij Sandra Schuite (5453 / [email protected]

Tips voor promovendi

Adviezen van en voor AIO's en OIO's over het starten en volhouden van de werkzaamheden aan de promotie. Over omgang met verschillen in werkstijl, opvatting en aanpak tussen promovendus en supervisor, over collegiale ondersteuning, hoe hoe je commentaar moet vragen, hoe je om kunt gaan met tegenstrijdige adviezen, het opzetten van supportgroepen van onderzoekers en hoe om te gaan met lastige begeleiders? Datum 14 mei 2001:, 13:30-15:30. Inlichtingen: F.B. de Mink tel: (2051 /[email protected] Aanmelden: voor 1 mei bij Sandra Schuite (5453 / [email protected]).

CD-uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Tool - Salival (cd+dvd) ('tussendoortje', crossovermetal) 2.Spacer - Beamer (triphop, techno) 3.Divine Comedy - Regeneration (Radiohead-achtige alt. pop) 4.Shea Seger - May Street Project (singer-songwriter-pop) 5.Fizzarum - Monochrome Plural (luistertechno) 6.Fear Factory - Digimortal (industrial-metal) 7.Analog Brothers - Pimp To Eat (=Ice-T & Kool Keith! hiphop) 8.My Vitriol - Fine Line (alt.rock) 9.Kayak - Chance For A LIVE Time (symfonische rock, deels opgenomen in de Vrijhof!) 10.Dennis Brown - Money In My Pocket; Anthology1970-1995 (reggae); Blues: John Mayall - Along For The Ride (met vele ex-Bluesbreakers); Jazz: Chris Potter - Gratitude; Klassiek: K. Sorabji - Orgelsymfonie no.1 (Bowyer); Wereldmuziek: Ali Bahia El Idrissi - Arhul (Arabische muziek op triphopgetinte ondergrond); dvd: Yngwie Malmsteen - Live!! Meer info: 053-436 11 30 of www.cd-uitleen.nl .

Vraag nu om uitbetaling van afstudeersteun

Voor alle ut studenten: de SRD roept alle studenten die afstudeersteun/auditorensteun hebben opgebouwd op om voor 22 mei te vragen deze steun uit te laten betalen. Dit kan per maand steun ongeveer f100 schelen. Het volgende is namelijk aan de hand. In het UT-nieuws van 5 april staat dat het College van Bestuur in principe geen OV-vergoeding meer wil uitbetalen bij afstudeersteun. Dit betekent dat studenten als afstudeersteun alleen nog basisbeurs en eventueel aanvullende beurs krijgen. Nu komt daar nog een OV-vergoeding van ongeveer f100 bij. Het college wil alleen aan studenten die voor 2 april hebben gevraagd hun maanden uit te betalen nog een OV-vergoeding uitkeren. Volgens de SRD is het besluit van het College van Bestuur niet wettig. De universiteitsraad zou namelijk eerst moeten instemmen met het besluit van het College van Bestuur voordat het besluit mag worden ingevoerd. De universiteitsraad kan voor het eerst op 22 mei instemmen met dit voorstel. Volgens de SRD en een geraadpleegde onderwijsadvocaat betekent dit dat alle studenten die voor 22 mei bij CVA vragen om hun toegekende maanden uit te betalen (ook wel: laten effectueren) nog recht hebben op een OV-vergoeding. De SRD wil studenten die voor 22 mei vragen om uitbetaling van hun afstudeersteun ,een geen OV-vergoeding krijgen van de UT, juridisch helpen. De SRD zal dit doen door met één student een proces te voeren. De UT zal dan door de uitspraak van de rechter in dit ene geval gedwongen zijn om iedereen die voor 22 mei om uitbetaling heeft gevraagd een OV-vergoeding toe te kennen. Heb je dus maanden opgebouwd, vraag dan nu om uitbetaling. Vragen om uitbetaling gaat als volgt. Je hebt allereerst een beschikking nodig waarin staat dat je een bepaald aantal afstudeermaanden toegekend hebt gekregen. Studenten die dit jaar zo'n brief hebben gekregen hebben ook een formulier waarmee je om uitbetaling kunt vragen. Dit formulier moet dus voor 22 mei bij CVA worden ingeleverd. Als je de beschikking, waar in staat dat je recht hebt op afstudeersteun vorig collegejaar of eerder hebt gekregen, dan moet je naar CVA toe om een formulier te vragen waarmee je om uitbetaling kunt vragen. Ook hier geldt dat het ingeleverde formulier voor 22 mei ingeleverd moet zijn. CVA is te vinden in de Vrijhof in kamer 249 en is geopend van 8:30 tot 17:00. Voor meer informatie kun je terecht bij het SRD steunpunt.

Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel UT is een klantgerichte organisatie die volgend jaar 20 jaar bestaat. De Winkel bemiddelt tussen de vraag naar wetenschappelijke kennis en op de universiteit aanwezige expertise. Studenten kunnen voor ons zelfstandig onderzoek uitvoeren of onder begeleiding van een docent werken. Wij hebben voor alle studierichtingen aanvragen voor onderzoek in portefeuille. Het gaat daarbij om kortdurende zowel als langdurige projecten. De beloning in geld en studiepunten is daarmee in overeenstemming. De combinatie geld en studiepunten spreekt studenten altijd erg aan evenals het opdoen van praktijkervaring. Wij werken voor midden- en kleinbedrijf, non-profitorganisaties, verenigingen, stichtingen en particulieren. Wandel voor informatie over werkwijze, projecten in portefeuille even bij ons binnen; Vrijhof kamers 207 en 208 of bekijk de site: http://www.twente.nl/~wewi/ Wij zijn telefonisch bereikbaar via nummer 053-4893848.

Oratie

Prof. dr. ir. G. Brem (WB), benoemd tot hoogleraar Thermische Conversie Biomassa aan de faculteit Werktuigbouwkunde, over 'Biomassa B het duurzame alternatief voor steenkool, olie en aardgas', donderdag 10 mei 2001, 16:00 uur, BB2.

Promoties

Drs. R. Stoffer (TN) over 'Uni- and omnidirectional simulation tools for integrated optics', 3 mei 2001, 15.00 uur, BB2.

ir. H. Visscher (WB) over 'On the friction of thin film rigid disks', 4 mei 2001, 13.15 uur, BB2.

ir. D. Lutters (WB) over 'Manufacturing integration based on information management', 10 mei 2001, 13.15, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten : Iedere wo. "Geloof belijden", het geloof in de brede stroom van de christelijke traditie. 12.30 - 13.30 uur SPe-UT, Vrijhof 201. Donderdag 26 april organiseert het SPe in samenwerking met HoBiHe een lezing over "Cyber-love" door Rebeca Sevilla, 19.30 uur SPe-UT, Vrijhof 201. Do 26 april Eetgroep, 18.00 uur, SPe-HE. Iedere do: Vesper om 17.30 uur in de Vrijhof, Stiltecentrum, t.o. kamer 205. Iedere do: Zen-meditatie; een avond even rust en stilte tijdens de zit- en loopmeditatie. 20.00 uur, HE. Vieringen: Zo 29 april, Ochtendgebed, vg. Kees Kuyvenhoven 10,30 UT - Vrijhof - Audiozaal. Zo 6 mei, Ochtendgebed door Gemeente leden, 10.30 uur UT - , Vrijhof - Audiozaal. Wo 9 mei, Taizéviering. Enkele jongeren uit Enschede en Hengelo organiseren in samenwerking met het SPe een viering in de stijl van Taizé,19.30 uur, Opstandingskerk, Zonstr.9, Enschede., Vrijhof.

Informatie en opgave ; SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369 (secretariaat) SPE-HE: 053 4871927 Kortenaerstraat 59, 1e verd. ingang dr. Haijkens. Hier vinden alle SPE-HE aktiviteiten plaats. www.utwente.nl/spe. [email protected]

Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

SRD

HoBiHe

HoBiHe, SPE en Mixed Up organiseren een lezingendrieluik over cultuur en homoseksualiteit. De lezingen gaan over Cyberlove (Rebecca Sevilla, ex-voorzitter internationale homobeweging), de homobeweging in Zimbabwe (Pauline Vos, AIO TO en ervaringsdeskundige) en Islam en homoseksualiteit (Omar Nahas van Stichting Yoesuf, expert op dit gebied). # De eerste lezing over Cyberlove is op do 26 april om half 8 in de filmzaal in de Vestingbar (Bastille, UT). Daarna gaan we naar Mixed Up's jongerencafé (dit café is bestemd voor jongeren t/m 26 jaar). # HoBiHe en Mixed Up draaien de film 'Beautiful Thing' in café Stonewall (Walstraat 12-14) in Enschede-stad op donderdagavond om 21:00. Vanaf 19:00 uur is het café open. # HoBiHe is de homo-emancipatiewerkgroep van de Studentenvakbond SRD die de zichtbaarheid van homo-, lesbische en bi-studenten wil bevorderen door interessante activiteiten te organiseren voor ho's, les', bi's en he's. Meer info: http://hobihe.srd.utwente.nl/, bel Lisette: (053) 461 8678 en (06) 5161 0586 of mail [email protected] # Mixed Up is de jongerengroep van het COC in Enschede. Meer info: http://www.surf.to/mixed_up/ en [email protected]

Alle faculteiten

Minorvoorlichtingsmarkt

Minorkiezers opgelet! Op donderdag 26 april is er in de foyer en het Amphitheater van de Vrijhof een minorvoorlichtingsmarkt waar alle informatie over minors in het opleidingsjaar 2001 - 2002 op ÚÚn plaats en tijdstip bijeengebracht wordt. Onmisbaar bij je voorbereiding op een verantwoorde minorkeuze! Het programma luidt als volgt. 16.00-16.30 uur: Algemene uitleg over minors (Amphitheater). 16.30-19.00 uur: Minorvoorlichtingsmarkt (foyer). 18.30-19.00 uur: Herhaling algemene uitleg over minors (Amphitheater). 19.00-19.30 uur : Vragensessie (Amphitheater). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Major-minor, Martin Beusekamp, [email protected]

BSK

Afstudeercolloquium

Everard van Zuthem over 'Cyberterrorisme: feit of fictie? een onderzoek naar de mate en vormen waarin cy-berterrorisme voorkomt in de Nederlandse maatschappij', 20 april 2001, 15.00 uur, TWRC A-101.

Ontwerpen van beleid II (171160)

P-studenten moeten zich inschrijven voor dit project, dat is verroosterd in blok 6. Dit kan via Teletop, vanaf23/04/2001 t/m 04/05/2001. Hiertoe dient u zich eerst aan te melden voor het vak in Teletop en later, nadat de aanmelding is geaccepteerd, kunt u zich via Teletop inschrijven. Aanmelden voor het vak is dus niet gelijk aan inschrijven voor het project! U kunt zich inschrijven voor een van de rollen: regering, parlement, ondernemers en vakbonden. Nadere bijzonderheden vindt u op Teletop.

Ronde tafel conferentie

Op 3 mei a.s. wordt er een ronde tafel conferentie georganiseerd, met als onderwerp: Low Level initiatives - High level consequenses; Eastern Netherlands in the European Union. Plaats: conferentiehotel Drienerburght, van 14.30 tot 17.00. Gastsprekers: de ambassadeurs van Finland en Letland, en Jelle Bakker van het Europees Parlement. Onderwerp: de invloed van lokale initiatieven op het Europese Integatieproces. Genodigden: Dhr. Brandsma (gem. Enschede), Dhr. Des Tombe (gem. Hengelo) en Dhr. Bos van de Politie Regio Twente. De projecten worden toegelicht, waarna de invloed van deze projecten wordt besproken door de gastsprekers. Vervolgens is er een discussie over de onderwerpen: -Europese Integatie, en de link naar concrete initiatieven -Pan-Europese contacten en een sterkere Europese Unie-Oost-Nederland in een uitbreidende Europese Unie. Tijdens de discussie zal je in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen. We hopen je te zien op de Ronde Tafel Conferentie op 3 mei a.s. van 14.30 tot 17.00 in het Drienderburght Hotel. Na de conferentie is er nog een mogelijkheid om even na te borrelen, om de ervaringen nog even met elkaar te bespreken.

Vraag nu om uitbetaling afstudeersteun

Zie: alle faculteiten

Gevraagd Student Bestuurskunde met affiniteit op het gebied van organisatieontwikkeling

Voor: D2/D3 studenten BSK. De afdeling P&O van het stadsdeel Osdorp gemeente Amsterdam heeft een prominente plaats ingenomen in de ontwikkeling van de organisatie. Wij zijn op zoek naar een student bestuurskunde in zijn of haar afstudeerfase die ons komt assisteren bij ons initiatief om de organisatieontwikkeling verder vorm te geven. Wij vragen: De onderzoeksopdracht heeft te maken met het opzetten van een systeem van Management Development (MD-systeem) onder meer door het ontwikkelen van competentieprofielen en een daarmee samenhangend ontwikkelingsprogramma voor het management. Nog dit jaar willen we dit systeem compleet gerealiseerd hebben voor ons top- en middenkader. Je kunt er dus vanuit gaan dat je zeer actief begeleidt gaat worden. De bouwstenen voor het systeem zijn voor een groot deel al aanwezig. Ze moeten wel nog verder geconcretiseerd, ingevuld, uitgebreid en met name op elkaar af-gestemd worden. Aan dit MD-systeem moeten op termijn andere P&O-instrumenten worden opgehangen zoals: een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), variabele beloning, Functionerings- en beoordelingssysteem, werving en Selectie-assesments. Wat wij bieden: Een uitdagende afstudeeropdracht met kwalitatief hoge begeleiding. Een opdracht die voor overheid en bedrijfsleven behoorlijk vernieuwend is. Een afstudeeropdracht in een bruisende en cultuurrijke stad. Een vergoeding voor je werkzaamheden. Heb je interesse, neem dan contact op met Jurrien Biessen, beleids-medewerker P&O, telefoon 020-5180768.

Straf- en strafprocesrecht (175810)

Voor: D2/D3 studenten BSK Roosterwijziging: In week 18 is een extra werkcollege ingelast op woensdag 2 mei 1/2 uur in zaal TWRC A-118.

Enqueteurs gezocht

Voor: studenten BSK. De faculteit der Bestuurskunde verricht in samenwerking met het onderzoeksbureau I&O Research onderzoek naar de participatie van bewoners in de besluitvorming over de wederopbouw van Roombeek-West. Op 13 mei 2000 werd deze Enschedese getroffen door de vuurwerkramp. Voor dit onderzoek wordt een aantal enqueteurs gezocht. Interviewervaring strekt tot aanbeveling. Het veldwerk voor dit onderzoek vindt naar verwachting plaats begin mei. Interviewers treden in tijdelijke dienst bij I&O. Geinteresseerden kunnen zich voor 27 april a.s. melden bij drs. G. Huijgen, tel: 053-4825033 (e-mail: [email protected]).

Kwantitatieve methoden I (151009)

Voor: P studenten BSK. Roosterwijziging: De werkcolleges in blok 5 zijn allemaal vervallen en vervangen door 2 hoorcolleges per week in de weken 13, 14, 15, 17 en 18 op dinsdag 5/6 uur en donderdag 5/6 uur. 12-04-01: De colleges in week 18, dinsdag 5/6 en donderdag 5/6 uur zijn vervallen. In week 19 dinsdag 5/6 uur is een college ingelast in zaal B-209. Er zijn herdrukken van het dictaat beschikbaar.

CT

Werkbezoek Apparaatkunde (138501)

In het kader van dit vak wordt een werkbezoek gebracht aan DSM, Cyclohexanon fabriek te Geleen op dinsdag 15 mei. Programma: 06.00 uur: Vertrek per autobus vanaf hoofdingang CT-gebouw naar Geleen, DSM noord, Research. 10.30 uur: Voordrachten door studenten over eigen apparaat-ontwerpen, gevolgd door commentaar DSM-deskundigen 12.30 uur: Lunch, 14.00 uur: Bezoek cyclohexanon fabriek, 16.00 uur: Evaluatie werkbezoek, 17.00 uur: Vertrek, 20.30 uur: Aankomst bij hoofdingang CT gebouw. Deelname bestemd voor studenten die het vak dit jaar, of in uitzonderingsgevallen in vorige jaren hebben gevolgd. Van studenten die zich voor het vak hebben opgegeven wordt verwacht dat zij deelnemen aan dit werkbezoek. Bij verhindering of voor verdere inlichtingen: Dr.ir. I.G. Rácz, tel.: 053-4893019/3017; [email protected]

AIESEC zoekt een nieuw bestuur!

Zie mededeling TCW

Wijziging zaal Voordrachtsvaardigheden

Zie mededeling Algemeen

EL

Mathematical Finance (151520)

Op verzoek van de docent komt het hoorcollege op do 3 mei a.s. te vervallen. Dit college wordt ingehaald op donderdag 26 april a.s. 5e + 6e uur in de MSc-room B 219 van TW.

D-voordracht

G. Klaasse (Leerstoel MK) over 'Wavelength and multiplexer, based on adiabatic fusion of singlemode and multimode waveguides and asymmetric splitting of multimode waveguides', 27 april 2001, EL/TN T4.

Wijziging zaal Voordrachtsvaardigheden

Zie mededeling Algemeen.

Roosterwijziging Eindvoordracht/posterpresentatie D1-project

De eindvoordrachten en de posterpresentatie van het D1-project zijn niet, zoals op het rooster vermeld staat op 28 juni, maar op donderdag 5 juli.

Roosterwijziging Calculus IIB

Het blok Calculus IIB welke begint op maandag 14 mei a.s. is enigzins gewijzigd. Een gewijzigd exemplaar vindt U in uw postvakje.

Faculteitsraad EL

De FREL vergadert donderdag 26 april van 3 tot 4 op het EL/tn-dak over o.a. de volgende onderwerpen: advies over het programma van het eerste jaar van de Bacheloropleiding (die september 2001 start) - IMC - discussiemiddag Hartslag # De discussiemiddag over de Hartslag wordt uitgesteld naar een donderdag 26 april bekend te maken datum. Dit omdat het CvB een nieuw discussiestuk presenteert aan de hand waarvan we concreter kunnen discussieren, terwijl er dan nog niets vastligt. Meer in het volgende UT-Nieuws hierover. # Meer info? Mail naar [email protected] en bekijk http://www.el.utwente.nl/faculteit/frel/.

INF/BIT/TEl

AIESEC zoekt een nieuw bestuur!

Zie mededeling TCW

Roosterwijziging Computerorganisatie (213115)

Voor TEL P-studenten. Het college van dit vak zal op 3 mei (week 18) eenmalig plaatsvinden in CC-1 in plaats van CC-3.

Zaalwijziging Vertalerbouw (211035) week 18

Voor: INF. Het hoorcollege van dit vak (D2 rooster) op donderdag 5/6 uur vindt in week 18 plaats in CC-3 i.p.v. CC-2.

Aanmelding D-examenvergadering INF in juni 2001

Voor: INF D3-studenten. Uiterlijk t/m wo 30 mei 2001 kan men zich aanmelden (via aanmeldingsformulier) voor de doctoraalexamenvergadering Informatica van 28 juni 2001. U moet hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. afhalen bij BOZ-BIT/INF/TEL. Openingstijden BOZ: ma t/m vrij van 10.00 - 14.00 uur. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, t/m 21 juni 2001. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 21 juni 2001 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het doctoraalverslag dient (voor 21 juni a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, met uw toestemming, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster INF. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking vindt plaats op vrij 6 juli 2001.

Aanmelding D-examenvergadering BIT in juni 2001

Voor: BIT D3-studenten. Uiterlijk t/m wo 30 mei 2001 kan men zich via aanmeldingsformulier aanmelden voor de doctoraalexamenvergadering Bedrijfsinformatietechnologie van 27 juni 2000. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-BIT/INF/TEL. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 20 juni2001. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 20 juni 2001 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het doctoraalverslag dient (voor 20 juni a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, met uw toestemming, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster INF. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 6 juli 2001.

Subject for final project

Design of a personalization model to support E-business. At the Nyenrode University, in tight co-operation with Achmea, research is going on the development of computational models that describes the intentions of a customer. This project is focussed on the intention that lies behind the onset of a particular dialogue, namely the dialogue between a (potential) customer and a representative from an organisation. This intention is what is called the larger purpose in literature. "Speakers intend their larger purposes to be inferred from their utterances as construed in the current situation." This larger purpose might be a promising tool for organisations to know their customer better. An organisation likes to know for what reason a customer contacted the organisation. When this reason is known, products or services can be provided that are tailored to the particular needs of that customer. We have collected a large amount of records of human-to-human dialogue. Examples are e-mail messages, chat software log files, transcripts of telephone calls and possibly videos of face-to-face conversations with customers. After analysing these records, the student should propose a conceptual (warehouse) model to store these records that is suitable for personification purposes, e.g., data or text mining. A proof of concept should illustrate the usefulness of your model. Detailed information about the project can be obtained from drs. Martin Groen, Nyenrode University, phone: 0346- 291313, email: [email protected] and dr.ir. Sunil Choenni, Univ. Twente/Nyenrode Univ., phone: 06-11320780, e-mail: [email protected]

Afstudeervoorlichting BIT

Voor: BIT D1-studenten. In het derde trimester van het studiejaar 2000-2001 zal de jaarlijkse afstudeervoorlichting voor doctoraalstudenten Bedrijfsinformatietechnologie worden georganiseerd. Deze voorlichting bestaat uit een deel algemene informatie over de cluster- en afstudeeroriëntatiekeuze, over de samenstelling van het doctoraal studieprogramma, over de stage en over de D-opdracht. Dit algemene deel wordt georganiseerd door de coördinator onderwijs. Daarna verzorgen de clusters zelf hun voorlichtingsactiviteit volgens het volgende schema: Algemene informatie 8 juni 2001 10.40 uur in CC-3 Voorlichting INF 15 juni 2001 10.40 uur in CC-3. Voorlichting T& 22 juni 2001 10.40 uur in CC-3.

Minorvoorlichtingsmarkt

Op do 26 april is er van 16.00 - 19.30 uur in de foyer en het Amphitheater van de Vrijhof een minorvoorlichtingsmarkt waar alle informatie over minors in het opleidingsjaar 2001 - 2002 op één plaats en tijdstip bijeen gebracht wordt. Het programma: 16.00 - 16.30 uur Algemene uitleg over minors (Amphitheater) 16.30 - 19.00 uur Minorvoorlichtingsmarkt (foyer) 18.30 - 19.00 uurHerhaling algemene uitleg over minors (Amphitheater) 19.00 - 19.30 uur Vragensessie (Amphitheater). Deze minorvoorlichtingsmarkt is interessant voor alle studenten die in 2001 - 2002 een minor moeten of kunnen kiezen. Dus óók voor studenten van technische opleidingen, die formeel nog niet aan het kiezen van een minor toe zijn en óók voor alle studenten die formeel geen minor in hun curriculum hebben (o.a. lichting 1998 en eerder). In dit min of meer experimentele jaar blijkt al dat veel studenten belangstelling hebben voor het kiezen van een minor in hun keuzeruimte en daar eventueel wel een paar extra studiepuntjes voor over hebben.Concreet gaat het om studenten die na de juni-tentamens van dit jaar (inclusief herkansingen) in totaal 56 studiepunten of meer hebben en nog ruimte hebben om een minor van 14 studiepunten in hun programma te accommoderen.

Zaalwijziging Computerorganisatie voor TEL (213115)

Voor TEL P-studenten. Het hoorcollege voor dit vak op dinsdag 1 mei het 1e en 2e uur vindt plaats in zaal CC-1 i.p.v. CC-3 zoals op het rooster vermeld staat.

TBK/CIT

Afstudeercolloquia

Siete Hamminga over 'De effectiviteit van businessmodellen van internetaanbieders', 27 april 2001, 15.45 uur, CC2.

M.A. Cornelissen over 'De mogelijkheden om zonder directe toezichthouder te werken bij complexe werken binnen de GWW-sector', 8 mei 2001, 15.30 uur, WB HV112.

Peter Heere over 'Speed, stretch and innovation in the Calcium; Osteoporosis portfolio of Procter & Gamble Pharmacenticals in Franc. Strategy analysis and recommendation', 11 mei 2001, 13.00 uur, BB7.

Mathematical Finance (151520)

Zie mededeling EL

Wiskunde III voor TBK (152073)

In verband met diverse zaalwijzigingen in het 6e blok vindt u hier het juiste overzicht:Groep 1a heeft ZS op VR 3+4 in week 22 in CT-1349, in week 25 in CT-1407. Groep 1b heeft ZS op VR 3+4 in de weken 22 en 25 in CT-1845. Groep 2a heeft ZS op VR 3+4 in de weken 22 en 25 in CT-3520. Groep 2b heeft ZS op VR 3+4 in de weken 22 en 25 in CT-3522.

Werkbezoek Apparaatkunde (138501)

Zie mededeling CT

Productie- en logistiek management project (181075)

Voor:TBK PRAXIS. De casebeschrijving behorende bij de tweede opdracht wordt uitgedeeld tijdens het hoorcollege op 4 mei. Eventueel kan de opdracht na dit college opgehaald worden op kamer BB224. De opdrachten behorende bij de case worden uitgedeeld door de studentassistenten aan het begin van de verroosterde projecturen, dus di 8 mei om 13.45 uur en do 10 mei om 8.30 uur. Deuitwerking van de opdrachten moet na uiterlijk 3.5 uur ingeleverd worden op kamer BB224, dus di 8 mei voor 17.15 uur en do 10 mei voor 12 uur.

Organisatiewaarden en bedrijfsethiek (184157)

Voor TBK D2. Inschrijven Ethiekdagen. In mei en juni vinden weer de Ethiekdagen plaats. Van 23 april t/m 27 april kun je je inSschrijSven voor de Ethiekdagen. De inschrijflijsten liggen bij BOZ TBK op de balie. De Ethiekdagen worden gehouden op: 3 en 4 mei 2001 in WB HV 112, 8 en 9 mei 2001 in WB T 500 A, 21 en 22 mei 2001 in WB HIV 201, 13 en 14 juni 2001 in CT 1349 (13 juni) en WB HIV 208 (14 juni). Er kunnen zich per sessie maximaal 25 studenten aanmelden. De studenten dienen voor begin van de Ethiekdagen het werkboek Ethiekdagen; Maatschappelijk verantwoord ondernemen; nr. 326 in de U-take aan te schaffen en het werkboek ook vooraf al te bestuderen. Voorwaarde om deel te nemen aan de ethiekdagen is dat men minimaal een 4.0 heeft gehaald voor het tentamen; Organisatiewaarden en bedrijfsethiek; de studenten worden geacht beide dagen (1e t/m 8e uur) beschikbaar te zijn.

Wijziging collegetijd Asset & Liability (186015)

Voor TBK: Wijziging collegetijd van dit vak Op 26 april a.s. zal het college beginnen om 9.30 uur i.p.v. 8.30 uur.

Minorvoorlichtingsmarkt

Op do 26 april is er van 16.00 - 19.30 uur in de foyer en het Amphitheater van de Vrijhof een minorvoorlichtingsmarkt waar alle informatie over minors in het opleidingsjaar 2001 - 2002 op één plaats en tijdstip bijeen gebracht wordt. Het programma luidt als volgt. 16.00 - 16.30 uur Algemene uitleg over minors (Amphitheater) 16.30 - 19.00 uur Minorvoorlichtingsmarkt (foyer) 18.30 - 19.00 uur Herhaling algemene uitleg over minors. (Amphitheater) 19.00 - 19.30 uur Vragensessie (Amphitheater). Deze minorvoorlichtingsmarkt is interessant voor alle studenten die in 2001 - 2002 een minor moeten of kunnen kiezen. Dus óók voor studenten van technische opleidingen, die formeel nog niet aan het kiezen van een minor toe zijn en óók voor alle studenten die formeel geen minor in hun curriculum hebben (o.a. lichting 1998 en eerder). In dit min of meer experimentele jaar blijkt al dat veel studenten belangstelling hebben voor het kiezen van een minor in hun keuzeruimte en daar eventueel wel een paar extra studiepuntjes voor over hebben.

Vervallen college pakket B3 op 22 mei 2001

Voor: CiT D2/D3 De bijeenkomst voor pakket B3, Juridische Aspecten van de Bouw, op dinsdag 22 mei a.s., 5e t/m 8e uur, komt te vervallen.

uiterste inleverdatum opdracht niet fysisch meten (221121)

Voor CiT P. Er zijn nog steeds studenten die hun opdracht niet fysisch meten niet hebben ingeleverd. De deadline is inmiddels al meer dan twee weken overschreden. Er is nog gelegenheid tot uiterlijk 27 april om de verslagen in te leveren. Degenen die dan geen opdracht hebben ingeleverd, kunnen pas volgend jaar opnieuw meedoen (waarschijnlijk aan een nieuwe opdracht).

AIESEC zoekt een nieuw bestuur!

Zie mededeling TCW.

TCW

AIESEC zoekt een nieuw bestuur!

Voor ons bestuur van komend jaar zijn we op zoek jou! Wil jij komend jaar feesten met mensen van over de gehele wereld? Een training of nationaal congres krijgen bij multinationals? Jezelf en anderen ontwikkelen? Studenten matchen met fantastische stages over de hele wereld? Op internationaal congres? Een onderdeel zijn van 's werelds grootste studentenorganisatie? # Laat deze kans niet schieten! Kom eens langs ons kantoor voor informatie of een inschrijfformulier. # Let op de deadline is al vrijdag a.s. 27 april! # Vragen of interesse? Meld je dan nu aan bij het AIESEC-kantoor. Of mail [email protected]

Psychologie v.d. persuasieve communicatie (241103)

Voor: D1 en HBO-studenten TCW. Het hoorcollege van dit vak op wo 2 mei het 3e/4e uur vindt plaats in CC-1.

Herkansing SPSS-toets Meten in het onderzoek (243204)

Voor: D1-studenten TCW. De herkansing van de SPSS-toets Meten in het onderzoek vindt plaats op di 15 mei a.s. van 13.30 tot 15.00 uur. Inschrijven voor deze herkansing is alleen mogelijk bij BOZ-TCW. Intekening is mogelijk vanaf do 12 april t/m do 3 mei a.s.

D-voordrachten

Masja Brouwer over: 'Evaluation of the dissemination and use of the Chronic Disease Self-management Program', 27 april 2001, 16.00 uur, Filmzaal (Vestingbar).

Debby Kotte over 'E-services, een kans van slagen?', 2 mei 2001, 16.00 uur, C238 (TWRC).

TN

Colloquium

B. Schuurman over "Design, realization, and operation of a pigtailed electro-optic polymer-based Mach-Zehnder interferometer at cryogenic temperatures", woensdag 9 mei 2001 om 13.30 uur in EL/TN T4.

Leerstoelvoorlichting Optische Technieken

Leerstoelvoorlichting Optische Technieken woensdag 2 mei a.s. Ontvangst en kennismaking met de leerstoel Optische Technieken om 13.45 in zaal 10.252 EL/TN. Na de ontvangst volgt een rondleiding door het laboratorium. De voorlichting wordt afgesloten met een borrel.

Wijziging zaal Voordrachtsvaardigheden

Zie mededeling Agemeen.

Werkbezoek Apparaatkunde (138501)

Zie mededeling CT.

TO

Afstudeercolloquium

Cindy L. Poortman over 'Aanbevelingen voor het ontwerp(en) van een leerlijn onderwijskundig ontwerpen voor het curriculum van de Faculteit Onderwijskunde van de Universidade Eduardo Mondlane', 11 mei 2001, 12.45 uur, TO L 226.

Instructietheorie 2 (194514)

Voor TO-D3 Het college voor dit vak van donderdag 3 mei wordt verplaatst naar dinsdag 15 mei a.s., het 3e en 4e uur in zaal L226.

Ergonomie (196522)

TO-D3 Het college voor dit vak van donderdag 21 juni, het 3e en 4e uur is verplaatst naar zaal TW B209.

Onderwijsorganisatieleer (192006)

Voor: TO-D1 en TO-deeltijd De herkansing voor dit vak wordt afgenomen in de periode van het Nader Onderzoek. Dinsdag 14 augustus 5e en 6e college uur in zaal L216.

Herkansing Instructietheorie (194202)

Voor D1, Deeltijd. De herkansing voor dit vak van vrijdag 27 april, het 2e t/m 4e uur zal plaatsvinden in zaal L216.

Tentamenzaal v. h. vak Inl. management van onderw. (192202)

Voor P, deeltijd. Het tentamen voor dit vak Inleding management van onderwijs van vrijdag 27 april a.s., het 3e en 4e uur zal plaatsvinden in zaal CC4.

TW

Economische Theorie (173114)

Voor D1-studenten TW. In verband met de Kaleidoscoopdag op 3 mei wordt, in overleg met de docent, de KOL van het vak Economische Theorie (173114) verplaatst van donderdag 3 mei (week 18) 5+6 uur, naar 1+2 uur (op dezelfde dag) in TW-D103b.

Inleiding Wiskundige Economie (158061)

Voor P-studenten TW. In verband met de Kaleidoscoopdag op 3 mei wordt, in overleg met de docent, het WC van dit vak verplaatst van donderdag 3 mei (week 18) 7+8 uur, naar woensdag 2 mei (zelfde week) 5+6 uur, in dezelfde zaal (TW-A108b).

Wijziging zaal Voordrachtsvaardigheden

Zie mededeling Agemeen.

Mathematical Finance (151520)

Zie mededeling EL.

WB

Werkbezoek Apparaatkunde (138501)

Zie mededeling CT

Wijziging zaal Voordrachtsvaardigheden

Zie mededeling Agemeen.

AIESEC zoekt een nieuw bestuur!

Zie mededeling TCW.

Economische Theorie (173114)

Voor D1-studenten. In verband met de Kaleidoscoopdag op 3 mei wordt, in overleg met de docent, de KOL van dit vak verplaatst van donderdag 3 mei (week 18) 5+6 uur, naar 1+2 uur (op dezelfde dag) in TW-D103b.

Analyse C (151044)

Op speciaal verzoek is er op donderdag 14 juni 7/8 uur een vragenuurtje georganiseerd in TWRC-B 102.

Tentamen/Toetsen Stijfheid en sterkte 2 (115710/15)

Voor: WB D1-studenten. Het vak Stijfheid en Sterkte II bestaat uit de delen 'a' (vakcode 115715, hfdst 1,2 en 5 dictaat) en 'b' (vakcode 115710, hfdst 3 en 4 diktaat). IOPM studenten doen alleen deel 'a', OAMS studenten en studenten van voor de splitsing in IOPM en OAMS de delen %a% en %b%. Aan het begin van dit collegejaar is besloten beide delen alleen nog maar afzonderlijk te toetsen. Voor IOPM-studenten geldt voor Stijfheid en Sterkte IIa de normale slaagregeling voor een vak. De regeling voor Stijfheid en Sterkte IIa&b (OAMS-studenten en studenten van voor de splitsing) wordt als volgt: 1. men is geslaagd wanneer het gemiddelde voor beide delen tenminste 5,5 bedraagt, en mits cijfer deel a >= 4 en cijfer deel b >= 4, 2. men is niet geslaagd wanneer aan de voorwaarden genoemd onder 1. niet is voldaan. In dit geval dient men één of beide delen over te doen. 3. De mogelijkheid om beide delen alséén vak in zijn geheel in één keer te doen is vervallen. De eerst volgende toets voor Stijfheid en Sterkte IIb is op 28 juni 2001. Vervolgens is er op 16 augustus 2001 een herkansing voor Stijfheid en Sterkte IIa en op 21 augustus een herkansing voor Stijfheid en Sterkte IIb. Voor de (duur van de) geldigheid van toetscijfers geldt hetzelfde als die voor tentamencijfers.

Afstudeercolloquia

M. Poodt (TMK) over 'Voorspellen van falen van wolfraam lampfilamenten tijdens triltesten', 27 april 2001, 10.00, WB T.1300.

G.J. de Boer (TMK) over 'Truck dynamics with road excitation. Frequency domain versus non-linear time domain approach', 2 mei 2001, 10.30 uur, T.1300

R. Mennens (TMK) over 'Hygrothermal behaviour of two composite systems. The effect of moisture on residual stresses', 2 mei 2001, 13.00 uur, WB T.1300.

WTM

Rooster WTM-vak Internationale economische Betrekkingen

Voor dit WTM-vak (vakcode: 173102, docent: Van der Veen) is het rooster gewijzigd. Voor 3 mei a.s. zijn aan de orde: Hfst 13, 14, 15, 16 en 17. Voor 31 mei a.s.: Hfst 5, 6 en 7. Voor 7 juni a.s.: Hfst 8, 9 en 10. En voor 14 juni Hfst 10, 11 en 12. A. van der Veen.

WWTS

Afstudeercolloquium

Chantal Blockhuis over 'Werkvormen in nascholingscursussen en trainingen voor docenten', 22 mei 2001, 14.00 uur, TO L216.

Cultuur

4 Happy Feet

Do 10 mei a.s. wordt een discussieavond georganiseerd. Alle leden zijn welkom om mee te discussiëren over zaken die de vereniging aangaan. De discussieavond begint om 19.30 uur in vergaderzaal 8 van de Vrijhof. # 4 happy feet is op zoek naar een nieuw bestuur voor het jaar 2001-2002. Interesse in een functie als voorzitter, secretaris, penningmeester, commissiecoördinator of PR-functionaris? Mail dan naar [email protected]

KunstzOnnig '01

De inschrijving is geopend! Wil je meedoen op 6, 7 en 8 juli aan het culturele workshopweekend? Dat kan! Geef je nu op voor: Acrylverven, Afrikaanse Dans, Afrikaanse Percussie, Capoeira, Circus, Beeldhouwen, Film, Fotografie, Jazz Improvisatie, Musical, Poezie schrijven, Ruimtelijk kunstwerk, Streetdance, Tai chi tao, Theater, Verhalen vertellen of Wereldzang. Of wordt activist! Kijk op www.utwente.nl/kunstzonnig voor meer info en een inschrijfformulier. Vind de geheime links op de site en schrijf jouw Dagdromen en Nachtgedachten op de kladmuur. Tot ziens aan het beginvan je vakantie!

Diversen

KIvI

KIvI Regio Oost organiseert op di 8 mei een avondbijeenkomst 'Welke claim kun je nog aan?' Mr. Olivier R. van Hardenbroek, advocaat-vennoot van Van Harmelen Beijneveld Tubbergen Van Houten uit Rotterdam houdt een lezing over de ingenieur en aansprakelijkheid. De bijeenkomst vindt vanaf 19:00 plaats in zaal 5 van de Vrijhof. Gratis deelname voor KIvI-leden en studenten, niet-leden betalen f15. KIvI Afdeling Jonge Leden Oost organiseert op donderdag 10 mei van 19.00-21.30 uur een workshop 'Creatief probleem oplossen' in de Vrijhof (kleine zaal). Heb je ook wel eens van die briljante ideeën op de meest rare momenten of in de meest vreemde situaties? In ons dagelijks leven, tijdens de studie en op het werk zijn we vaak bezig met het oplossen van problemen of het aangaan van uitdagingen. Tijdens de studie wordt onevenredig veel aandacht geschonken aan analytische en logistieke technieken om onze slimheid verder te ontwikkelen. Maar al te vaak is het echter zo dat er andere vaardigheden gewenst zijn zoals fantastie, intuïtie en creativiteit. Oorspronkelijk denken wordt vaak gezien als het exclusieve domein van 'grote denkers'. Dit is niet terecht. Tijdens deze lezing demonstreert ir. Leo van Geffen welke mechanismen hierbij een rol spelen en hoe iedereen in innovatieprocessen beter gebruik zou kunnen maken van zijn eigen 'gaven'. Voorwaarde is een goede balans tussen intuïtie en structuur. Deelname is gratis. Aanmelden en informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, accountmanager KIvI, e-mail: [email protected], tel. 4097.

GAT

Iedere donderdag vanaf 20:30 is een Gezellige Alternatieve Theedrink-avond: natuurlijk schenken we niet alleen thee! # Tot 30 april kun je online stemmen wat de bestemming wordt van het Weekendje Weg in juni: Arnhem, Delft of Maastricht. Geef ook aan op welke data je mee kan! # Schrijf je in voor het G.A.T. FlaVoy-team, 18 mei zijn de voorrondes en 8 juli de finale # De Grolsch-excursie was extreem gezellig en een groot succes! # Is de Bastille al dicht? Bel de GAT-barlijn: 8046 en we laten je naar binnen # Reis af naar www.student.utwente.nl/~gat en blijf up to date van alle activiteiten...

Internationaal

International Office (DiSC)

Het International Office ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, e-mail: [email protected], Kijk voor de website onder onderwijs: studie & stage buitenland. (www.utwente.nl/disc/international-office) #Het NUFFIC (WilWeg programma) stimuleert alle universiteiten om tegelijkertijd een internationale week te houden. In 2001 zal dit van 3 t/m 10 oktober zijn. Vanuit de UT heeft PITS (samenwerking tussen AIESEC, AEGEE, Monsoon, WOT, SMIT, IEEE, UR, ESTIEM, SRD en de Student Union) besloten deel te nemen aan deze landelijke internationale week en ook een programma in Enschede te organiseren. Wij willen een ieder die affiniteit heeft met internationalisering uitdrukkelijk vragen te solliciteren naar een functie binnen de commissie. Ook studenten of medewerkers die denken op een of andere manier bijdrage te kunnen leveren in andere vorm dan onderdeel te zijn van de commissie worden gevraagd te reageren. Aangezien deze week nog niet eerder georganiseerd is op de UT zijn er vele mogelijkheden en uitdagingen in het organiseren. Op het moment wordt eraan gedacht om de week in drie delen uiteen te laten vallen; een algemene kijk op internationale ervaringen: het wel en wee en het waarom van de ervaring; hoe kan ik naar het buitenland: informatie over alle mogelijkheden inclusief reis- en werkvakanties, stages, afstuderen; wat kan ik op de universiteit aan internationalisering doen: welke verenigingen zijn hiermee bezig, hoe kan men zich voorbereiden op ervaringen. Verder zal Wim Kok op 10 oktober een lezing komen geven. De tijdsbesteding: ca. enkele uren per week.

AIESEC zoekt nieuwe members!

Zie mededeling TCW

AEGEE

Van 10-13 mei wordt in Rotterdam het congres "The Strength of Culture" gehouden. Verschillende aspecten van cultuur worden belicht, toekomstige ontwikkelingen en er zijn workshops over zangtechnieken, filosofie, debatteren en toneelspelen. # Houd je ervan om flink te lachen, ga dan naar het congres "Smile" In Erlingen/Nürnberg. Experts zullen je alles vertellen over de wetenschappelijke, medische en filosofische aspecten van het lachen. En uiteraard zal het geheel doorspekt zijn met grappen. # Voor meer informatie over een van deze activiteiten of over AEGEE bel naar 053-4321040, kijk op http://www.aegee-enschede.nl of mail [email protected] .

Lerarenopleiding

Wijziging zaal Voordrachtsvaardigheden

Zie mededeling Algemeen.

Mensa-menu

Week 18

Zaterdag 28 april

Soep van de dag

***

Kipfilet met paprikasaus

Mexicomix

rijst

Vegetarisch: Mexicaanse schnitzel

Zondag 29 april

Soep van de dag

***

Varkensschnitzel - roomsaus

tuinbonen met wortelen

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: veg. kaas groenteschijf

Maandag 30 april

(Koninginnedag)

Koninginnesoep

***

Kipjachtschijf - jachtsaus

bloemkool of keuze groente

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gevulde paprika

Dinsdag 1 mei

Courgette crémesoep

***

Griekse moussaka - roomsaus

gebakken gemengde groente

carré aardappelen

Vegetarisch: veg. moussaka

Woensdag 2 mei

Kerriesoep

***

Runderhamburger - currysaus

groente macedoine

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: veg. hamburger

Donderdag 3 mei

Franse uiensoep

***

Gevulde varkensrollade - vleessaus

andijvie of keuze groente

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gevulde koolrollade

Vrijdag 4 mei

Asperge crèmesoep

***

Gebakken tongscharfilet of

vleesgerecht - remouladesaus

rode bietjes frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: groente sojaburger

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Dinsdag 1 mei t/m vrijdag 4 mei

Griekse steaks met Gyroskruiden

Zazikisaus - frites

saladebar

Week 19

Zaterdag 5 mei (bevrijdingsdag)

Soep van de dag

***

Twentse gehaktbal met uiensaus

snijbonen

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: veg. stoofpotje

Zondag 6 mei

Soep van de dag

***

Gebakken kipfilet - stroganoffsaus

doperwten

gebakken kriel of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaas groenteschijf

Maandag 7 mei

Hollandse groentesoep

***

Spaghetti Bolognaise of

Mexicaanse stoofschotel

groente macedoine

rijst

Vegetarisch: volkorenmacaroni

Dinsdag 8 mei

Champignon crèmesoep

***

Varkensoester Bastille - pepersaus

sperziebonen

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: pizza

Woensdag 9 mei

Chinese kippensoep

***

Bami Goreng met prikadel en

Omelet - zoetzure saus

Tjap tjoy - kroepoek

Vegetarisch: veg. tahoe

Donderdag 10 mei

Tomaten crèmesoep

***

Gepocheerde wilde zalm of

vleesgerecht - Hollandaisesaus

wortel Parsienne

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: bonengoulash

Vrijdag 11 mei

Broccoli crèmesoep

***

Shoarmaschotel - knoflooksaus

gemengde gebakken groente

gebakken aardappelen

Vegetarisch: veg. shoarma

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Maandag 7 mei t/m vrijdag 11 mei

Boeuf Bourguignonne

Runderstoofschotel met champignons,

doperwten, spek, ui en worteltjes

aardappelen en saladebar

Cafe Bastille

Mexicaanse dagen

Dinsdag 8 mei t/m donderdag 10 mei

17.00 -1900 uur

Taco's -Chilli Con Carne

Drumsticks met hot chocosaus

Tortilla chips met toaat/komkommer

Dipsaus - Paella-Mexican hot dish

Cajun dish - Kidney beans

Yambalaya

Sorbet van kokos- en anananasijs met

Pina colada en slagroom

Pakkerij

AEGEE

Heeft iedereen zich dinsdag uitgeleefd tijdens het naaktmodel tekenen georganiseerd door damesdispuut Quenouille? # Vanavond kun je je weer uitleven door te genieten van de presentatie van onze Intro-commissie, gevolgd door een gezellige kroegavond. # Donderdag 3 mei zal om half 10 het grote intro-forum beginnen. Heb je ideeën over de intro, discusieer dan mee! # Onze sociëteit Asterion is iedere dinsdag- en donderdagavond geopend vanaf half 10 en je kunt voor meer info bellen naar 053-4321040, mailen naar [email protected] of kijken op www.aegee-enschede.nl.

Taste

Deze week al de AC-activiteit paintball en de ALV overleefd, dan moet je vanavond (donderdag 26 april) zeker op de societeit komen, want voor alle Taste-leden: alle hens aan dek want Ovum Novum komt invallen!! Kom voor 22:00 met eieren en meel in de aanslag, anders wordt het moeilijk naar binnen komen! # Koninginnedag vier je dit jaar natuurlijk weer bij Taste. De Societeit is de hele dag open en dus komt allen! # Plato bij de federatie Aurora? Oordeel zelf en schrijf je nu nog in voor dinsdag 1 mei, want dan gaan we met 100 man naar Plato! Dat kun je niet missen! # Bij deze wil het bestuur van A.S.V.Taste alle leden bedanken die afgelopen dinsdag en donderdag meegedaan hebben aan de Calslaan 14a werkactie! Hulde! # Voor vragen bel (053-4326238) of mail ([email protected])het bestuur.

Alpha

De diesweek is begonnen; alles staat in het teken van het eenentwintigjarig bestaan van Alpha. Vanavond is de jaarlijkse eloquentia en cabaret-avond. Het begint om 20:00 uur. # Na het diner en gala van vrijdag is er zaterdag brunch en afterchill vanaf 12:00 uur in Park Boswinkel (bij GJV en Japser in de buurt). # Zondag is er een IKV. Om 16:30 gaan we naar de NGK-Zuid (Vredeskerk). Na de dienst nababbelen en eten op de Vuige Basterds. # Wo 2 mei komt professor Maris een lezing geven over het thema credo. De lezing wordt ergens op de campus gehouden, waar wordt nog bekend gemaakt. # Donderdag 3 mei staat Flux weer op zijn kop tijdens het SB-feest. # Heb je ook belangstelling voor een christelijke studentenvereniging? Kom dan eens langs tijdens een societeitsavond. Elke donderdagavond in societeit Flux, Oude Markt 24 (derde verdieping). Kijk voor meer info op alpha.student.utwente.nl of bel Maarten: 053-4353456.

Audentis

Dinsdag 10 April jongstleden heeft de VIe Senaat van het DSCC/DJCR 'Audentis et Virtutis' voor het verenigingsjaar 2001/2002 zich als volgt geconstitueerd: dhr. P.A. Paauw-praeses; dhr. D.L. Braakman-ab actis I; mej. M.G.R. Roetgerink-quaestrix I; dhr. J.S. Siegerink-ab actis II; dhr. S. Reterink-quaestor II; dhr. T.L. Bloemarts-nuntius. We hopen vele besturen te mogen ontmoeten op onze constitutieborrel op 1 mei a.s. om 17:00 ter sociëeit. Voor vragen kunt u ons als volgt te bereiken: Sociëiteit TRAM 053-4324357, e-mail: [email protected], Senaat 053-4328384, e-mail: [email protected] De homepage is te bereiken op http://www.Audentis.nl.

Sport

Drienerlose Basketball Vereniging Arriba

Heb jij een hoge dunk van jezelf? Kom dan eens meetrainen bij Arriba en laat zien wat je kan! Er wordt gespeeld op verschillende niveaus, van Rayon Hoofdklasse tot de 2e klasse. Kortom, iedereen kan er terecht. Van 1.50m tot 2.20m en van man tot vrouw met alles wat er tussenin zit. Arriba heeft 10 teams, waarvan er 2 alleen toegankelijk zijn voor het vrouwelijke deel van de bevolking. Er is ook volop plek voor recreanten, deze kunnen plaatsnemen in een competitieteam of in het recreantenteam. Er is dus altijd wel een team voor jou bij. Heb jij zin om een keer mee te trainen, dan ben je altijd welkom. De heren trainen maandagavond van 19.30-21.00 uur in de Houten Zaal en dinsdagavond van 21.00-22.30 uur in de spelzaal van het Kottenpark op Pierenkampweg 11 (dit is een zijstraat van de Deurningerstraat). De dames trainen op maandagavond van 18.00-19.30 uur in de Houten zaal in het sportcentrumen op dinsdagavond van 19.30-21.00 uur in Sporthal 1. Kijk voor meer informatie op onze website: www.come.to/arriba of neem contact op met Casper Roseboom (053-4303911).

High Tech Hitters

Vorige week de introtraining gemist? Geen nood, je kunt altijd gewoon langskomen op een van de traingingen op dinsdag of woensdag om 18.00. We spelen alweer een paar weken buiten, dus je kunt ons vinden op het honkbalveld op de campus. Of je kunt bellen naar Piet (053-4355811) of mailen naar: [email protected]

SKV Vakgericht

Wil jij het korfballen op de UT eens uitproberen? Kom dan kijken bij Vakgericht. Het veldseizoen is weer begonnen en trainingstijden zijn er op maandag op het Sintelbaan veld van 19:30 tot 21:00 voor trainings- en competitieleden en op woensdag op het kunstgrasveld van 19:00-20:00 voor trainingsleden en van 20:00-21:00 voor competitieleden. Vakgericht 1 speelt volgende week zaterdag uit tegen Kesteren 1. Volgend weekend is ook het Atilla toernooi in Eindhoven. Zin om mee te gaan, geef je dan op bij Tom of Maarten van de toernooicommissie. Deze donderdag organiseert de activiteitencommissie weer een klaverjasavond om 20:00u. in het theatercafe. Voor competitie- en midweekwedstrijdschema's en andere informatie kijk op www.vakgericht.nl of bel Marjolein van Veenendaal (053-4895044)

De Stretchers

Voor de komende trainingen ziet het rooster er als volgt uit: Do. 26 april Trefbal/Volleybal en Basketbal, Ma. 30 april koninginnedag, dus geen training, Do. 3 mei TT Handbal en Unihockey. Ook de komende tijd is er weer genoeg te doen: woensdag 2 mei een specialistenuurtje roeien, diverse unihockeytoernooien, en ook nog eens een dag naar Hellendoorn met de EC op 12 mei. Schrijf je dus op tijd in ! Doe dit via de map of onze website: www.student.utwente.nl/~stretchers. Hier kun je ook voor ons online-clubblad, foto's, uitslagen en verdere informatie terecht. Wil je ook eens zien of breedtesport iets voor jou is, kom dan gerust langs en train mee. Onze trainingen zijn elke ma van 19.30 tot 21.00 uur en elke do van 21.00 tot 22.30 uur in sportzaal 1. Dames gebruiken kleedkamer 3 en heren kleedkamer 1. Als je meer informatie wilt, kun je bellen met Alisia (053-4760566) of Casper (053-4895055) of komen kijken tijdens een training.

BSV De Stoottroepen

Ballenduwers gezocht ! Voor maar f30 ben je al lid tot september 2001 en kun je de hele dag gratis snookeren en biljarten. Je krijgt bovendien (beginners-)training, toernooien en ander activiteiten er voor niks bij. Kom dus eens langs bij onze tafels. Op dinsdagavondkun je kennismaken met de snookeraars (in de Bastille, boven de Bellettrie). Op maandagavond kun je ook langskomen bij de biljarters (sportpaleis Stokkers). # Voor de leden: Dinsdag 1 mei gaan we 3-banden. Kijk voor meer info of schrijf je in op het prikbord of op www.student.utwente.nl/~stoottroepen. De kosten bedragen uiteraard weer f0! # Meer informatie over dit alles? Bel Oscar Otto (489 5152), of stuur hem een mailtje [email protected]).

D.R.V. Euros.

De zon hangt al een tijdje in de kroeg, maar vanavond is het dan eindelijk zover: De lente-intro begint weer! Weet je nog iemand die het leuk zou vinden om eens te roeien? Bel dan het nummer onderaan dit bericht. Vanavond echter nog iets leuks: het thema van het Jaarfeest (24 mei) wordt onthuld. A.s. zondag is er Regiodag in Enschede. Het begint 's ochtends al met een ontbijt, daarna natuurlijk een dag vol gezelligheid, roeien, broodjes hamburger, lekker weer (?) en 's avonds weer met z'n allen eten. Volgende week dinsdag is er weer borrel. Voor info: bestuurskamer:053-4341136 of email: [email protected]

vv Drienerlo

Bij voetbalvereiging Drienerlo kun je terecht voor al je voetballusten. Wij hebben namelijk voetbal op het veld en in de zaal, voor mannen en voor vrouwen, op hoog en op een lager niveau, voor serieus sporten en/of voor gezellig even ballen. Naast al die voetbalactiviteiten doen wij ook nog veel andere leuke dingen. Gemiddeld is er elke twee weken wel een niet-voetbal actviviteit. En dat houdt in schaatsen, klaverjassen, darten, poolen, beachvoetvolley en ik vergeet hier nog genoeg. Wil je meer informatie kun je kijken op www.vvdrienerlo.nl, een mailtje sturen naar [email protected] Je mag ook bellen, voor veldvoetbal naar Mark Ubbink, 053 4306888, of voor zaalvoetbal naar Romano Wannyn, 053 4895173.

Demo rolstoeltennis bij NSK 2001

Op woensdag 2 mei aanstaande wordt bij de Enschedeese tennisclub "Ludica" een zeer bijzondere demonstratie Rolstoeltennis gehouden worden. Het wordt een demonstratie van een zo hoog niveau als in Enschede en omgeving nog niet eerder te zien is geweest. Deelnemers zijn: Maaike Smit, Robin Ammerlaan, Eric Stuurman en Djoke van Marum. Maaike Smit is momenteel de nummer 4 van de wereld in het damesenkelspel. Haar hoogtepunt was misschien in Atlanta 1996, waar ze op de Paralympics een gouden medaille won. Robin Ammerlaan is de huidige nummer vier van de wereld in het herenenkelspel. Momenteel speelt hij in Japan het belangrijke Kobe Open. Robin is de huidige titelhouder op de NEC Wheelchairtennis Masters, gehouden in Amersfoort. Djoke van Marum is de huidige nummer 6 van de wereld bij de dames; ze haalde de zilveren medaille bij de NEC Wheelchairtennis Masters vorig jaar. EricStuurman is de huidige nummer twaalf op de wereldranglijst; hij won vorig jaar de eerste dubbelspelmasterstitel. De vier toprolstoeltennissers spelen een gemengddubbelspel, dat begint om 14.00 uur (en eindigen zal tussen 15.00 en 15.30 uur) ter gelegenheid van de NSK, waarvan de finales zijn op vrijdag 4 mei. Belangrijkste kanshebbers op dit evenement zijn: Bart Beks en Pamela van Boekel. Beide verdedigen tijdens dit toernooi hun titel van vorig jaar. Bart Beks staat 17e op de Nederlandse ranglijst. Pamela van Boekel staat bij de dames op een 44e plaats.

Studieverenigingen

S.V. ConcepT

De introductie komt er weer aan. Schrijf nu jouw doegroep in om een groepje eerstejaars te laten zien wat civiele techniek en het Enschedese nachtleven betekenen. # Op wo 2 mei horen we tijdens de discussieavond graag je mening over een aantal studiereis-gerelateerde en overige vraagstukken. # Wil jij in een nieuwe commissie workshops en lezingen organiseren? Wil jij de nieuwe Almanak maken? Wil jij betrokken zijn bij de studieboeken? Of weet je veel van computers of websites? Meld je dan aan voor de InducCie, Almank-, Boeken- of Mediacommissie. # De laatste ontwikkelingen rond de studiereis lees je in de Studiereis Nieuwsflash op onze website. # Tegenvallende tentamens of onhaalbare vakken? Dien een klacht in via het digitale klachtenformulier op onze website. # Ga je verhuizen? Geef op de website je nieuwe adres door. # Kom op de ConcepT-kamer of op het tegenoverliggende studentenplein onder het genot van een bakje koffie uitrusten van een vermoeiende vakantie. # Vragen of info: bel 3884, e-mail naar [email protected] of surf naar www.ConcepT.utwente.nl.

Alembic

# De vakgroepvoorlichtingen gaan ook na de paasvakantie onverminderd voort: er zijn nog voorlichtingen nog tot 10 mei. Bijna elke middagpauze in CT1814. # Vanmiddag om 17:00 uur kun je weer borrelen in onze borrelkelder tot een uurtje of half zeven. # Doegroepen gezocht! Eerstejaars: vorm met je vrienden een doegroep, verzin een slechte naam en schrijf je voor 1 mei in op het Alembicbord. Er zijn minstens drie doegroepen nodig! # Eerste- en tweedejaars kunnen zich nu inschrijven - op het Alembicbord - voor de excursie naar Rohm & Haas. Deze fietsexcursie is 's ochtends op 15 april: 's middags die dag zal de halfjaarlijkse ALV worden gehouden. # De lunchlezing van Accenture is verzet naar 10 mei. # C.T.S.G. Alembic. Tel.: 053-489 2866 http://alembic.ct.utwente.nl/.

Inter-Actief

De koffie staat klaar, de thee is gereed, dus schroom niet om een lekker bakkie te halen bij Inter-Actief. # 2 # Volgende week, 1mei, is er een broodje bedrijf Logica. Schrijf je in op het bord in Hal B # 2 # 2 mei is het onderwijsdebat versie 2.0. Discusseer mee over het onderwijs bij de faculteit Informatica # 2 # Zelf een leuk initiatief? Laat het ons weten, en wij kijken wat we ermee kunnen. # 2 # Zin in even wat anders? Inter-Actief biedt mogelijkheden! Er is nog plek in de I/O-vivat-redactie, in de Commissie voor Lezingen en Excursies, en in onze automatiseringscommissie Neptunus. Tevens kunnen we extra ondersteuning voor systeembeheer gebruiken. Als je het leukt lijkt, mail ons even, of kom gezellig langs. # 2 # De koffie en thee staan klaar voor je. Kom langs bij Inter-Actief, Hal-B L224, tel 3756, [email protected], of surf naar: www.inter-actief.net.

Abacus

Vanmiddag is er in de middagpauze Bolletje Prof in C238. Deze keer met Dhr. van der Vegt. Als je iets aan hem wil vragen is dit je kans!# Donderdag 26 april is er ook een Klaverjastoernooi in café de Doedelzak. Het begint om 20.00uur. Er hangt een inschrijflijst bij de Abacuskamer. Je moet je inschrijven in teams van 2.# Donderdag 3 mei is de kaleidoscoopdag met als thema Cryptografie. Dit is hetzelfde als een symposium, maar dan groter. Dit wordt een zeer gave dag! Inschrijven kan in onze kamer. Meer informatie(ook voor inschrijving)? www.abacus.utwente.nl/kaleidoscoopdag/.# Maandag 7 mei is er een lunchlezing van Corus. Corus houdt hier een lezing en bieden een lunch aan. Corus is het oude Hoogovens. Er hangt een inschrijflijst in onze kamer. Je kan alleen deelnemen aan de lunch, als je ook bij de lezing aanwezig bent.# Do 10 mei is er weer om 15.40 een Mathematisch Café met vervolgens een borrel.# Ons huidige bestuur zoekt een bestuur voor 2001-2002. Interesse? Er liggen inschrijfformulieren in onze kamer. Vrijdag 27 april is er een vragenuurtje in de middagpauze met het huidige bestuur. De inschrijving sluit 4 mei.# Vragen? bel 3435, mail naar [email protected], surf naar www.abacus.utwente.nl. of wap naar www.abacus.utwente.nl/wap.

Ideefiks

# 6 mei is er een matinee bij Ideefiks in het Vestzaktheater. Als je snel bent dan kun je nog deelnemen # Vragen of gewoon behoefte aan een luisterend hondenoor? Tel. 053-4893284, Meel: [email protected], Internet: http://www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

TObias

Op 12 mei gaat de Accie naar Dieka! Vorig jaar was het uitstapje naar deze discotheek een geweldig succes, dus hou het mededelingenbord in de gaten, en schrijf je in zodra het kan! # Vrijdag is de majormarkt op TO. Wil je informatie over de verschillende majors? Dan is dit je kans! Dit geldt alleen voor de mensen die nu in hun Pof D1 fase zitten.

Scintilla

Draadloze communicatie is de toekomst: snel internetten, mailen, realtime mp3's luisteren en video bekijken op elke plek die je maar wilt. Bij de toepassingen kun je je vast wel iets voorstellen, maar hoe werkt draadloze communicatie nou eigenlijk? Scintilla organiseert op dinsdag 1 mei een lezing i.s.m. het European Wireless Institute met als titel "UMTS Exposed - Down To Its Core!". Tijdens deze lezing zal de techniek achter UMTS uitgebreid besproken worden, o.a. WCDMA. Na afloop is er een borrel in "de Tombe". Wil je weten welke technieken draadloze communicatie sneller zullen maken? Kom dan op di 1 mei om 16:00 naar EL/tn T4! # Lijkt het je wat om een symposium te organiseren? Wij zoeken enkele mensen die zich voor de symposiumcommissie aktief willen inzetten. Meer informatie: vraag het bestuur! # Vrijdagmiddag kun je de stress van deze week weer afblazen op de Vrijdagmiddag Borrel. Vanaf 16.00 uur ben je welkom in borrelkelder "de Tombe". De borrelcommissie zal op dinsdag 8 mei de verlate eerste-dinsdag-van-de-maand-borrel organiseren.

Student Union

Bestuur Student Union

Heb je al ideeën om het activisme te

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.