Info

| Redactie

-Het college heeft de jaarplannen met de daaronder liggende deelbegrotingen 2001 van de faculteiten, speerpuntinstituten en diensten in principe goedgekeurd met dien verstande dat deze gelezen dienen te worden in de context van de verslagen van de najaarsoverlegronde 2000, waarbij voor een enkele eenheid nog vervolgoverleg noodzakelijk is. Tevens is de nota Financiële uitkomsten najaarsoverlegronde 2000 door het college vastgesteld. Deze nota wordt tegelijkertijd met de Ontwerp-Begroting 2001 ter informatie gestuurd naar de Universiteitsraad en de CoBe.

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 16 november 2000

-Het CvB heeft de onderwerpen vastgesteld die het naar verwachting kan aanbieden voor de overlegvergaderingen met de Universiteitsraad van 12 december 2000 en 6 februari 2001 en heeft het presidium van de Universiteitsraad hierover geïnformeerd.

-Het CvB heeft besloten tot wijziging van artikel 10, lid 1 van het Bestuurs- en Beheersreglement in die zin dat de zinsnede "bestaande uit maximaal drie leden" wordt vervangen door de zinsnede "bestaande uit maximaal vijf leden" en deze wijziging van het Bestuurs- en Beheersreglement ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht. Hierbij is overwogen het voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht van 28 september 2000 dat het centrale bestuur van de Universiteit Twente in de komende zittingsperiode zal bestaan uit vijf leden en de verkregen instemming hiervoor van de Universiteitsraad in de vergadering van 7 november 2000.

d.d. 22 november 2000

-Het CvB heeft het voorgenomen besluit genomen de bachelor-masterstructuur als organiserend principe in te voeren zoals geschetst in de notitie; de notitie ter advies voor te leggen aan het MT; de notitie voor te leggen aan de U-Raad ter instemming op hoofdlijnen.

-Het CvB heeft in principe besloten: -dat de GST formeel wordt opgeheven en de interimdecaan GST onder dankzegging wordt gedechargeerd; -de bevoegdheden en taken van het bestuur van de GST worden overgeheveld naar het College voor Promoties; -dat de taken (zoals omschreven in paragraaf 6 van de notitie) zullen worden ingevuld door de diensten CenT, BB en DISC en de diensten worden verzocht op korte termijn een voorstel te doen zodat personele invulling mogelijk is en de financiële consequentieskunnen worden afgewogen; -dat P&O en FEZ de organisatorische en financiële consequenties van de GST afwikkelen.

Daarbij is overwogen dat de internationaliseringsactiviteiten (van ondere ander de GST) geïncorpereerd dienen te worden in de reguliere activiteiten van de diensten en faculteiten; dat de GST als beheerseenheid organisatorisch wordt opgeheven en financieel moet worden afgewikkeld nu de activiteiten van de interimdecaan zijn beÙindigd; dat internationalisering als een belangrijk beleidsterrein wordt gezien;

-Het CvB heeft besloten tot het toekennen van trekkingsrechten op een jaarlijks extra strategisch budget van Mf1,238 aan CTIT voor 2001 en 2002 zodat CTIT uitkomt op een totaal aan strategisch comptabel budget van jaarlijks Mf 2,5 voor 2001 en 2002. Dit aanvullende strategische budget wordt ten laste gebracht van de bestemde reserve "Impuls onderzoek". Overwogen is: de financiële afspraken die zijn gemaakt tussen het CvB en de heer Zijm in verband met de aanstelling van de heer Zijm als WD CTIT; het belang van een goede verdere ontwikkeling van het speerpuntinstituut CTIT in relatie tot de ambities van de UT om verder uit te groeien tot een ICT-universiteit;

-Het CvB heeft voor de organisatie van de voorrondes en organisatie van de finale van de ontwerpwedstrijd Createch in 2000 Kf 25 beschikbaar gesteld. Daarnaast verleent het CvB een garantiestelling van Kf 10.

-Het CvB heeft in verband met de uitbreiding van het CvB van drie naar vijf leden besloten een aantal noodvoorzieningen te treffen zodat de nieuwe collegeleden gehuisvest kunnen worden.

-Het CvB heeft de benoeming van dr. K. Seshan tot UHD Heterogene Katalyse bij de faculteit der Chemische Technologie goedgekeurd.

d.d. 30 november 2000

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit TW beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Discrete Wiskunde en Mathematische Programmering op voorwaarde van een positieve meningsvorming van het MT.

-Het CvB heeft de heer dr. H.E. Roosendaal benoemd tot hoogleraar Wetenschappelijke informatie bij de faculteiten WMW en INF. Het betreft een benoeming voor 0,3 fte ingaande 1 december 2000 voor een periode van vijf jaar.

-Het CvB heeft de heer dr.ir. M.J.F. Wouters benoemd tot hoogleraar Financieel Management en Bedrijfseconomie bij de faculteit T&M. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte ingaande 1 december 2000 voor onbepaalde tijd.

-Het CvB heeft de nota 'Ziekteverzuim UT' goedgekeurd en voorgelegd aan het MT, de U-raad en het OPUT, waarbij overwogen is dat het CvB als werkgever een op schrift gesteld ziekteverzuimbeleid moet hebben dat aansluit op de arbowetgeving en dat vooral preventief van aard is.

-Het CvB heeft de heer prof.dr. W.H.M. Zijm benoemd tot Wetenschappelijk Directeur van het CTIT voor 0,6 fte voor de periode 1 december 2000 tot 1 december 2005.

-Het CvB heeft besloten de dr. G.J. van Hoytema Stichting in 2001 en in 2002 jaarlijks kf 50 toe te wijzen, waarvan kf 25 in natura, bijvoorbeeld in de vorm van computers, computer- of financiële ondersteuning, geleverd door de diensten van de UT. Hierbij is overwogen de reeds eerder gedane toezegging van kf 5 per jaar als compensatie voor de huisvestingslasten van de dr. G.J. van Hoytema Stichting en de daarna bijgekomen kf 10 ter verdere lastenverlichting; dat de activiteiten van de Van Hoytema Stichting goed complementair gekoppeld kunnen worden aan de UT goes Medical activiteiten; dat de UT voldoende vertrouwen heeft in de nieuwe beleidslijn van de Van Hoytema Stichting om een herstart mogelijk te maken.

-Het CvB heeft besloten kf 20 bij te dragen aan het ICT project Stedelijk Lyceum. De toewijzing van de bijdrage is afhankelijk van de uitvoering van het project en dient te worden verantwoord in de jaarrekening van de faculteit Toegepaste Onderwijskunde.

-Het CvB heeft de benoeming van mevrouw dr. S.J.M.H. Hulscher tot Universitair Hoofddocent bij de faculteit T&M goedgekeurd, vooralsnog voor een periode van vijf jaar.

-Het CvB heeft de benoeming van mevrouw dr.ir. P.C. de Weerd-Nederhof tot Universitair Hoofddocent bij de faculteit T&M goedgekeurd, vooralsnog voor een periode van vijf jaar.

-Het CvB heeft besloten tot het omzetten van de leerstoel Curriculumtechnologie in de leerstoel Curriculumontwerp en -implementatie en benoemt de heer prof.dr. J.J.H. van den Akker tot hoogleraar op deze nieuwe leerstoel voor 1,0 fte voor onbepaalde tijd.

-Het CvB heeft ingestemd met het voorstel van de wnd. decaan T&M en de Commissie van Toezicht tot verlenging van de benoeming van prof.dr. P. Bouw als bijzonder hoogleraar Bedrijfskunde in de Praktijk voor de periode 1 januari 2001 tot 1 januari 2004 en verzoekt de bevoegdverklaarde instantie Stichting Universiteitsfonds Twente over te gaan tot uitvoering van de verlenging van de benoeming van de heer prof.drs. P. Bouw voor een periode van 3 jaar, ingaande 1 januari 2001.

-Het CvB heeft besloten: *Een Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK) in te stellen met als taak het adviseren van het CvB op het gebied van aanschaf, onderhoud, beheer en ontsluiting van de Universitaire Kunstcollectie in de breedste zin. *Als leden van de ABK te benoemen: -Prof. S. Huismans; -Gerhard Fliehe Boeschoten (Beleidsmedewerker Overijssel K&C, Zwolle); -Dr. Petran Kockelkoren (Voorzitter TARt, WMW). *Toe te voegen aan deze commissie om het functioneren van de ABK binnen de UT te optimaliseren: -hoofd Vrijhof cultuurcentrum (Hannah de Vries) als secretaris; -medewerker FB (Peter op den Brouw); -medewerker griffie CvB (Joke Huisman). De leden voor drie jaar te benoemen en herbenoembaar te laten zijn. *Als budget voor de verwerving van beeldende kunst kf 35 per jaar vast te stellen, te financieren uit de algemene middelen.

-Het CvB heeft de benoeming goedgekeurd van de heer dr.ir. H.J.W. Zandvliet tot Universitair Hoofddocent bij de leerstoel Vastestoffysica/TN per 1-1-2001.

d.d. 6 december 2000

-Het CvB heeft besloten de bestelling XPS goed te keuren en het originele orderformulier, waarbij de bestelling gegund wordt aan Physical Electronics GmBh, te ondertekenen. Hierbij is overwogen dat onderhavig instrument een wezenlijke bijdrage vormt voor de analyse-capaciteiten binnen het onderzoeksinstituut MESA+ en dat voor de hieruit voortvloeiende afschrijvingsverplichtingen voldoende dekking bestaat.

-Het CvB heeft besloten een 5 jaar durende overeenkomst aan te gaan met Amicon, betreffende een collectieve ziektekostenverzekering voor het UT-personeel. De ingangsdatum is 1-1-2001. Daarbij is overwogen dat andere verzekeringsmaatschappijen qua collectiviteit niet met Amicon, ondanks een premieverhoging van 20,3%, kunnen concurreren.

-Het CvB heeft het besluit genomen: 1.Het arbeidsvoorwaardenbudget van het project Afstemming Arbeidsvoorwaarden UT ad kf 304 wordt structureel toegevoegd aan het budget Premiespaarregeling. 2.Het project Afstemming Arbeidsvoorwaarden UT wordt opgeheven; de eenheden dienen zelf de meerkosten van bovengenoemde arbeidsvoorwaarden te dragen. 3.Eénmalig wordt kf 200 uit de reserve van het project Loopbaanontwikkeling toegevoegd aan het budget Premiespaarregeling. 4.Eénmalig wordt kf 200 uit de reserve Arbeidsmarktsteunpunt toegevoegd aan het budget Premiespaarregeling.

In overleg met het OPUT wordt in het voorjaar van 2001 een besluit genomen aangaande de toekomstige structurele financiering van de premiespaarregeling, waarbij aan de hand van de beschikbare middelen een premie wordt vastgesteld voor de komende jaren. Overwogen is dat het OPUT zich in de vergadering van 14 november jl. uitgesproken heeft bereid te zijn bij te dragen in het ontstane tekort op voorwaarde dat ook het college een bijdrage levert.

-Het CvB heeft besloten in de SUT A regeling op te nemen dat wanneer werknemers op een brugdag moeten werken, deze dagvolledig in vrije uren gecompenseerd wordt.

-Het CvB heeft ten aanzien van de Seniorenregeling UT (SUT A) het volgende besloten: *De instapleeftijd wordt tot augustus 2003 gehandhaafd op 57 jaar; *De compensatie van de eenheden bedraagt 6% per jaar van het bruto-salaris inclusief sociale lasten; *Deze compensatie wordt geboden over de gehele periode van 57 tot 61 jaar.

Besluiten Raad van Toezicht d.d. 28 september 2000

Op 12 december 2000 heeft de Raad van Toezicht de besluiten d.d. 28 september 2000 goedgekeurd:

-Gezien het door de decanen uitgebrachte advies over de voordracht van de Rector Magnificus; het advies van de Structuurcommissie, gehoord: de beraadslagingen, heeft de Raad van Toezicht besloten de voordracht van de decanen te volgen voor het benoemen van prof.dr. F.A. van Vught met ingang van de komende zittingsperiode in de gecombineerde functie van Rector Magnificus/Voorzitter en de Universiteitsraad hierover vertrouwelijk te horen.

-Gezien het advies van de Structuurcommissie van juli 2000; gehoord de beraadslagingen; heeft de Raad van Toezicht besloten: 1)Dat het centrale bestuur van de Universiteit Twente in de komende zittingsperiode zal bestaan uit 5 leden; 2)Het College van Bestuur te verzoeken de decanen en de Universiteitsraad advies te vragen over het voorliggende besluit en de toelichting van de Raad van Toezicht, waarbij het advies van de structuurcommissie ter informatie wordt aangeboden; 3)Gezien het bovenstaande het College van Bestuur te verzoeken een voorgenomen be-sluit te nemen tot wijziging van het Bestuurs- en Beheersreglement en dat ter instemming voor te leggen aan de Universiteitsraad; 4)Het College van bestuur te verzoeken de wijziging van het Bestuurs- en Beheersreglement ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht en gelijktijdig de vacatures voor de nieuwe leden van het bestuur open te stellen.

-Gezien het voorstel van het College van Bestuur om voor de opleidingen Gezondheidswe-tenschappen, Bedrijfswetenschappen, Psychologie en Industrieel Ontwerpen, alsmede voor de lerarenopleidingen Economie, Bedrijfseconomie en Maatschappijleer een adviesaanvraag bij de ACO in te dienen; gehoord: -het positieve advies van het Management Team, -het positieve advies van de Centrale Commissie Onderwijs, -de instellingsbesluiten van de beoogde penvoerende faculteiten van bovengenoemde opleidingen, -de instemming van de Universiteitsraad met de adviesaanvraag aan de ACO; Overwegende dat: -de start van enkele nieuwe opleidingen kan bijdragen tot het op een bedrijfsmatig verantwoord peil brengen (en houden) van de eerstejaars instroom van de Universiteit Twente, -de beoogde nieuwe opleidingen Gezondheidswetenschappen, Bedrijfswetenschappen, Psychologie en Industrieel Ontwerpen goed passen binnen het onderwijs- en onderzoeksprofiel van de UT, -debeoogde opleidingen elders in het land zorgen voor een substantiële instroom van studenten; -de beoogde lerarenopleidingen Economie, Bedrijfseconomie en Maatschappijleer zullen bijdragen aan het afdekken van een zich aftekenend tekort aan leraren, -deze lerarenopleidingen zullen bijdragen aan een betere benutting van de capaciteit van de Algemene Didactiekvoorzieningen aan de UT; -de besluitvorming inzake de feitelijke start van bovengenoemde opleidingen zal plaatsvinden zodra de adviezen van de ACO zijn ontvangen; heeft de Raad van Toezicht besloten goedkeuring te hechten aan het indienen van een adviesaanvraag bij de ACO inzake: a)de opleiding Gezondheidswetenschappen door de faculteit Bestuurskunde, b)de opleiding Bedrijfswetenschappen door de faculteit Technologie & Management, c)de opleiding Industrieel Ontwerpen door de faculteit Werktuigbouwkunde, d)de opleiding Psychologie door de faculteit Toegepaste Onderwijskunde, e)de lerarenopleidingen Economie, Bedrijfseconomie en Maatschappijleer door de faculteiten Bestuurskunde en Technologie & Management.

-Gezien de volgende stukken: -brief ACO aan CvB UT d.d. 31-1-2000; -brief CvB UT aan Ministerie OC&W d.d. 23-2-2000; -brief Ministerie OC&W aan CvB UT d.d. 24-3-2000; -brief CvB aan decaan CT d.d. 14-4-2000 over de aanmerking van de faculteit CT tot pen-voerder van de opleiding Biomedische Technologie; -brief CvB aan decaan CT d.d. 13-7-2000 over Bedrijfsplan BMT, met de bekostiging van de opleiding; heeft de Raad van Toezicht besloten de instelling van de opleiding Biomedische Technologie aan de Universiteit Twente goed te keuren en daarmee met de desbetreffende wijziging in het Bestuurs- en Beheersreglement.

Besluiten Raad van Toezicht d.d. 18 oktober 2000

Op 12 december 2000 heeft de Raad van Toezicht de besluiten d.d. 18 oktober 2000 goedgekeurd: De raad heeft besloten tot het indienen van een verzoek aan de minister van OCenW om voor de komende zittingsperiode van het College van Bestuur het aantal leden van het College van Bestuur te mogen uitbreiden tot vijf personen onder gebruikmaking van artikel 9.50a WHW.

De toekomst van verkeer en vervoer/Verkenning van de grenzen van technologie en systeem

Op donderdag 1 februari a.s. wordt er weer een lunchlezing georganiseerd i.h.k.v. de serie research colloquia van Civiele Techniek (UT). Dr. Boeli Elzen, werkzaam bij het Centrum voor de Studie van Wetenschap, Technologie en Samenleving van de Universiteit Twente zal a.d.h.v. een aantal voorbeelden zijn visie op een toekomstgerichte innovatiestrategie voor verkeer en vervoer schetsen onder de titel: Visies en experimenten. Een toekomstgerichte innovatiestrategie voor verkeer en vervoer. Vervolgens geeft ing. Kasper van Zuilekom, medewerker van de afdeling Verkeer & Vervoer, Civiele Techniek (UT) een overzicht van technieken die beschikbaarzijn om het engergieverbruik van auto's te beperken onder de titel: Innovatie van de automobiel. Ofwel de niet aflatende ijver om het toch vooral bij het oude te laten. Aansluitend vindt een forumdiscussie plaats onder leiding van ir. Leo de Jong (Keypoint Consultancy, Enschede). Datum: 1 februari 2001. Locatie: Universiteit Twente te Enschede, WB gebouw, Hal V zaal 212. Tijd: 12.25-13.30 uur.

Oecumenische Vieringen Drienerlo

Op zondag 25 februari a.s. zal voorgaan in de dienst van Oecumenische Vieringen Drienerlo: Bernard Rootmensen, bekend van '40 Woorden in de woestijn'. Plaats: Universiteit Twente de Vrijhof. Datum en tijd: 25 februari, 11.30 uur. Koor o.l.v. Peter J.C. Laport. Begeleider Peter Paul Verbeek. Kinderopvang en kindernevendienst aanwezig.

Amerika in alle staten bij Studium Generale

In Amerika is alles groot: het land, de auto's en de tijdsduur om een nieuwe president te kiezen. Ook de misverstanden die over dit land de ronde doen liegen er niet om: politici zouden alles voor geld doen, iedereen doet iedereen een proces aan en het land zou geen eigen cultuur hebben. Op 6 februari geeft Studium Generale uitsluitsel. Niemand minder dan de ambassadeur voor de Verenigde Staten in Nederland, mevrouw Cynthia Schneider, zal op 6 februari bij Studium Generale spreken. Zij zal ingaat op de belangrijkste cultuurverschillen tussen Nederland en de VS en hoe deze tot misverstanden en vooroordelen kunnen leiden. In haar verhaal concentreert zij zich met name op het Amerikaanse universitaire onderwijssysteem. Lezing op 6 februari in het Amphitheater van de Vrijhof. Aanvang: 19.30u, toegang gratis.

Finland en Letland bij Studium Generale

Studium Generale houdt een weekend over Finland en Letland. Bestuurskunde-studenten van Sirius reizen deze zomer namelijk naar het Hoge Noorden. In Finland en Letland onderzoeken zij hoe het met de Europese integratie is gesteld. Om de studenten op de reis voor te bereiden doen twee kenners hun verhaal over de taal, cultuur en politiek van deze noordelijke landen. Op vrijdag 9 februari (19.30u) vertelt mevrouw Schot-Saikku over de politiek en cultuur van Finland. Zij is van oorsprong Finse en doceerde Finse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zal aandacht schenken aan de historie van Finland en de bijzonderheden van de Finse taal. Op zaterdag 10 februari (10.00u) is de Honorair Consul voor Letland, de heer Schuur, te gast. Hij gaat in op wat er sinds 1987, toen het Sovjet-regime op haar einde liep, in Letland veranderd is. Schuur besteedt aandacht aan de plattelandscultuur, de natuurgebieden, het kiesstelsel en de volksmuziek. Het symposion is in De Boerderij. Aanmelden kan t/m 5 februari via tel. 053-4893321. Kosten: f5/f2,50 (studenten).

RSK

Vanmiddag (donderdag 1 februari) is er weer een Open Maaltijd van de christelijke studentenvereniging RSK. Deze maaltijd is speciaal bedoeld voor gasten die geïnteresseerd zijn in onze vereniging en een keer willen komen kijken wie wij zijn en wat wij zoal doen. als je dit wat lijkt, kom dan ook (gratis) mee-eten. De maaltijd vindt plaats in de kantine van speeltuin "het Kozakkenpark", G.J. van Heekstraat 2 te Enschede en begint om 17:30. Voor meer informatie kun je bellen met Janneke; 053-4350340.

KIvI

KIvI-afd. Kerntechniek organiseert op woensdag 14 februari a.s. om 13.30 uur een symposium over kernfusie bij FOM Rijnhuizen, Edisonbaan 14 in Nieuwegein. Nadat het een aantal jaren vrij stil is geweest rond het kernfusie onderzoek, lijkt er weer enig schot in de zaak te zijn gekomen. KIvI-Kerntechniek en Dutch Scientific organiseren daarom een bijeenkomst waarin de voortgang van het fusie onderzoek, de materiaalproblematiek bij de bouw van de reactor en de kansen voor de Nederlandse industrie aan de orde komen. Gastheer is prof. dr. G. Meyer, directeur van FOM Rijnhuizen. Dit instituut speelt een belangrijke rol in het plasma onderzoek dat ten grondslag ligt aan de fusie reactor. Hierna volgt een inleiding over kernfusie door prof. dr. N. Lopez Cardozo, waarna ir. J.W. Rensman (NRG Petten) iets over laagactiverende constructiestalen voor fusiecentrales zal vertellen. Vervolgens is er een paneldiscussie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. Deelname is gratis. Aanmelding: Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097. Meer informatie is te vinden op www.kivi.nl.

Centrale Studentenadministratie en International Office

I.v.m. een dienstuitje zijn de Centrale Studentenadministratie en International Office dinsdag 6 februari 2001 gesloten.

CD-Uitleen Drienerlo

Februari is Klassiekmaand bij CD-Uitleen Drienerlo. Daarom 10 klassieke cd-tips: 1.Reinhard Keiser-Croesus (barokopera) 2.Peter Sculthorpe-Strijkkwartetten (Australische componist, uitgevoerd door Brodsky Quartet & Anne Sofie von Otter) 3.Terry Riley-In C (minimale muziek) 4.Anghela Gheorghiu-Verdi Heroines (meesterlijk en meeslepend recital van deze grote operaster) 5.Robert Stolz-Blumenlieder (romantiek en pittoreske humor) 6.Renee Fleming-The Beautiful Voice (recital) 7.Orazio Vecchi-L'Amfiparnaso (madrigaalkomedie, link tussen madrigaal en opera 8.Edward Elgar-Celloconcert (door Jacqueline du Pre) 9.Muzio Clementi-Pianosonates (inventief) 10.Zbigniew Preisner-Requiem for my Friend (= regisseur Krzysztof Kieslowski). Meer info: www.cd-uitleen.nl of 053-

4361130.

Oratie

Prof. dr. H.J. Veringa, benoemd tot hoogleraar Energietechnologie aan de faculteit Werktuigbouwkunde, over 'De kunst van het weglaten', 22 februari 2001, 16.00 uur, BB2.

Promotie

ir. A.W.G. de Vries (WB) over 'Path and Wake of a Rising Bubble', 15 februari 2001, 15.00 uur, BB2.

Alle faculteiten

Numerieke Wiskunde (154020, 154022, 154023)

Dit vak met bovengenoemde vakcodes wordt in de weken 6 t/m 11 gegeven en wel als colstructie op maandag en woensdag, 7e + 8e uur, in WB-Hal IV 206. Het bijbehorende practicum heeft een andere opzet dan voorheen. Telkens is er een practicumsessie op vrijdag, 5e +6e uur, in TW-A 106 waar de theorie van die week aan de orde komt en ter plekke een verslag ingeleverd dient te worden. Het practicum is alleen verplicht voor degene die het voorheen nog niet heeft afgerond (practicumcijfers die voorheen zijn behaald blijven altijd geldig!). Inschrijven voor het practicum is verplicht en kan tijdens het eerste college. De practicumopgaven worden wekelijks uitgereikt. De toets is op donderdagmiddag 22 maart. In week 11 komt uitsluitend de toetsstof (hoofdstukken 2, 9 en 10) nog eens aan de orde. Inschrijven voor de toets is verplicht (via TAST). Voor meer informatie: www.math.utwente.nl/-numwis.

Nieuw keuzevak: Social aspects of the new media (248200)

Zie mededeling 'TCW'.

BSK

Afstudeercolloquia

Yvonne Huizing over 'Snel geld'. Een onderzoek naar de wijze waarop jonge Antiliaanse mannen als dealer in een drugsscene terechtkomen, 9 februari 2001, 16.00 uur, TWRC A-101.

Marko Ploeger over 'Wijkbeheer niet ontwijken: een onderzoek naar ontwikkelingen en mogelijke verbeteringen in het wijkbeheer', 15 februari 2001, 16.30 uur, TWRC C-238.

Medewerker v/m kostprijsonderzoek sociale activering (vacaturecode: PAA.2) bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)

Voor studenten BSK. Het NIZW is een onafhankelijke organisatie die zich richt op innovatie van de sector zorg en welzijn. Ter ondersteuning van de ruim 400.000 beroepskrachten en vele vrijwilligers houden de medewerkers van het NIZW zich bezig met onderzoek, expertiseontwikkeling en implementatie van nieuwe methodieken en modellen. Dat resulteert in een breed scala aan producten en diensten, zoals congressen, trainingen, boeken, databestanden, websites, cd-rom's, video's en informatielijnen. Het NIZW te Utrecht telt 350 medewerkers. Een van de deelterreinen waarop het NIZW zich richt is activering en arbeidstoeleiding van mensen die voor hun levensonderhoud langdurig afhankelijk zijn van een uitkering (ABW, WW, WAO). De werkontwikkeling op dit terrein is ondergebracht in het cluster Sociaal Beleid dat in 1999 is opgericht. Ter versterking van het programmateam Activering en Arbeidstoeleiding zoekt het cluster een collega. Arbeidsvoorwaarden: een dienstverband van 80% van een 36-urige werkweek voor de duur van anderhalf jaar. Salaris: min. f5.315 en max. f6.892 bruto (volledig dienstverband). Informatie/sollicitatie: mevr. I. Leene, programmacoördinator Activering en Arbeidstoeleiding, tel. 030-2306474/2306694. Uw sollicitatie kunt u voor 15 februari richten aan het NIZW, afd. P&O, Postbus 19152, 3501 DD in Utrecht, of per e-mail aan [email protected]

Transformatieprocessen in Centraal- en Oost Europa (173715)

Voor D2/D3 studenten BSK (blok 5/6). Helaas is er iets misgegaan in de studiegids voor het vak transformatieprocessen. Het verkeerde boek wordt opgegeven voor de verplichte literatuur. In plaats van de verplichte literatuur: 1.World Bank, World Development Report 1996, From Plan to Market, Oxford, Oxford University Press, 1996. zou het moeten zijn: 1.Lavigne, Marie (1999), The Economics of Transition. tweede editie, 1999.

Statistiek II (153036)

Voor D1 studenten BSK. Statistiek II/Methoden en technieken practicum. Voor het SPSS-gedeelte van Statistiek II (153036, blok 4) en van het Methoden en Technieken practicum (171230, blok 5) wordt het boek Basishandboek SPSS 10 van Alphons de Vocht (sterk) aanbevolen. Kosten f25. De campusboekhandel zal een aantal exemplaren van dit boek op voorraad houden.

Afstudeeropdracht: International Centre for Integrative Studies (ICIS)

Voor studenten BSK. Het ICIS is een jonge groep onderzoekers die zich bezighoudt met omgevingsvraagstukken. ICIS Consultancymaakt deel uit van de holding van de Universiteit Maastricht en specialiseert zich m.n. in het toepassen van wetenschappelijke kennis. Naast de advieswerkzaamheden is er binnen ICIS Consultancy ook aandacht voor onderzoek en RD&D (Research Development and Demonstation). Afstudeeropdracht: Gemeenten moeten in een steeds complexer wordende omgeving opereren: trends als commercialisering, dalende belangstelling voor lokale verkiezingen en lokale politieke partijen, behoefte aan nieuwe vormen van participatie in besluitvorming en ICT-ontwikkelingen komen op de gemeente af waardoor haar rol aan verandering onderhevig is. De centrale onderzoeksvraag van de afstudeerstage luidt: Zijn de huidige beleidsinstrumenten van gemeenten toereikend in de context van integraal en interactief beleid? In principe is de afstudeerstage per direct beschikbaar en zal circa zes maanden duren. Afhankelijk van wensen en de ambities van de student kan de stage als afstudeer-project worden ingevuld. Contactpersoon: Drs. N. Rijkens: 043-3883188 ([email protected]). Voor een meer uitgebreide omschrijving van de opdracht kan contact op worden genomen met het stagebureau.

Overheidsfinanciën (171100)

Voor P studenten BSK. Roosterwijziging: Het college OverheidsfinanciÙn van donderdag 7 februari 2001 (week 6) is om zaaltechnische redenen verplaatst van CC-3 naar CC-1.

Integrand Twente

Een Consultantkantoor in Deventer op zoek naar student die samen met een consultant, bedrijven en instellingen gaat begeleiden bij het verwerven van subsidies voor product- en procesinnovaties bij opdrachtgevers. Nadat je binnen de organisatie je kennis op het gebied van subsidieregelingen hebt vergroot, word je ingezet bij het maken van zogenaamde subsidiescans. Daarbij koppel je investeringen, projecten en activiteiten en activiteiten van opdrachtgevers aan de subsidieregelgeving. Ref.G735. Voor meer info: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909 of www.integrand.utwente.nl.

CT

Numerieke Wiskunde (154022)

Zie mededeling 'Alle faculteiten'.

EL

Keuzevak VLSI System Design (121713)

Voor EL en INF. Zoals eerder meegedeeld zal dit keuzevak dit jaar in het derde trimester, op de dinsdagen 3e/4e uur, worden gedoceerd. Als verplicht studiemateriaal zal daarbij gebruik worden gemaakt van het boek: Wolf, W., "Modern VLSI Design, Systems on Silicon, Second Edition", Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, New Jersey, (1998). Het boek is te bestellen via Scintilla mits tijdig aangemeld voor de reguliere bestelling voor het 3e trimester. Meer informatie over de nieuwe opzet van het vak is te vinden op de webpagina die in de komende tijd verder zal worden uitgebreid.

Numerieke Wiskunde (154020, 154023)

Zie mededeling 'Alle faculteiten'.

Roosterwijziging Computersystemen (211054)

Bovenstaand hoorcollege op maandag het 1e en 2e uur te beginnen in week 6 (5 febr.) t/m week 10 (5 maart) vindt plaats in CT 1345 en niet in CT 1814 zoals eerdere berichtgeving.

Integrand Twente

Met je WAP een sanering regelen en besturen! Heb je interesse in onderstaande punten, kom dan langs. -Het ondersteunen en/of (door) ontwikkelen van de gebruikte elektronica, bestaande interface's en de software voor de besturing. -Het onderzoeken en vergelijken van de mogelijkheden betreffende instrumentatie en interfacing. -Het begeleiden en ondersteunen van het productie proces van de componenten.Een student die bovenstaande punten in de praktijk wil brengen wordt gezocht door een innovatief bedrijf in Enschede, welke gespecialiseerd is in milieutechnologie. Het bedrijf is een leverancier van o.a. ozonsystemen en richt zich op o.a. bodemsaneringen en (zwembad)regelingen. Ref.G786. Voor meer informatie: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909 of www.integrand.utwente.nl.

INF/BET/TEL

BOZ gesloten

BOZ-BIT/INF/TEL zal op 8 en 9 februari 2001 gesloten zijn in verband met cursus van de medewerksters.

Afhalen materiaal keuzevakvoorlichting

Voor INF D1-studenten. Studenten die niet op de bijeenkomst over keuzevakvoorlichting op 24 januari jl. zijn geweest kunnen de keuzegids deel 1 afhalen bij BOZ.

Onderzoeksmethodologie (185260)

Het college Onderzoeksmethodologie in week 13 van maandag het 1e en 2e uur is verplaatst naar week 13 donderdag het 1e en 2e uur. Het college zal plaatsvinden in CC-3.

Nieuw keuzevak XML-technologie in E-commerce (232055)

In het derde trimester zal met een nieuw keuzevak, XML-technologie in E-commerce, worden gestart. De colleges worden verroosterd op dinsdag het 5e en 6e uur. In week 13 t/m 18 vinden de colleges plaats in TW-B102. In de weken 21 t/m 24 vinden de colleges plaats in INF-U4. Inschrijving voor het vak is mogelijk op de gebruikelijke wijze in de periode van 12 februari t/m 2 maart a.s. Enige informatie over de inhoud van het vak: An important factor in the evolution of the Web is Electronic Commerce: the ability to buy, sell, and advertise goods and services to customers and consumers. The potential for global electronic commerce is immense; much of this potential is and will be realized by the continued development of Web technologies, in particular the Extensible Markup Language (XML) and related developments. XML will play an increasingly important role in the exchange of a wide variety of data on the Web, especially in Business to Business Electronic Commerce and Electronic Data Interchange. This course treats XML and related technologies from a technical point of view. It is related to the courses: Information Management Engineering, Information Retrieval and Knowledge Management, and E-Commerce. The following topics (provisional list) will be treated in the course: Document Type Definition (DTD), Schema's, Validation with the Document Object Model (DOM) and Simple API for XML (SAX), Stylesheets (CSS and XSL), XPath and XLink, Metadata with the Resource Definition Framework (RDF), Simple Object Access Protocol (SOAP) and the BizTalk Framework.

BIT-er/TBK-er gezocht voor stage

Wil jij een jaar op avontuur? Er is op dit moment een stage bij Ericsson in Finland beschikbaar. Ben jij bedrijfskundige met affiniteit met en kennis van IT, dan kan jij een jaar lang genieten van Finland! # Of wil jij liever je kennis gebruiken voor het helpen van mensen die het minder hebben getroffen? Dan kan je op humanitaire stage met AIESEC. Kijk ook voor stages met het Foster Parents Project op www.aiesec.nl. Deadline 7 februari! # Denk om je aanmelding voor stages in september, meld je voor 21 februari aan # Heb je nog vragen? 14 februari is er een infolunch, wees erbij 12.30 in BB6 # Heb je interesse voor het bovenstaande? Kom dan even langs bij ons AIESEC-kantoor in BB of stuur een mailtje naar [email protected]

Inl. stochastische processen (153070)

Voor TBK en INF. Zie mededeling 'TBKCiT'.

TBK/CT&M

Opleveren projectkamers blok 3

Voor CiT. De oplevering van de projectkamers die in blok 3 zijn gebruikt voor de vakken: -Strategisch Verkeersmanagement (pakket B7); -Projectontwikkeling en Vastgoed (pakket B10) gaat als zoals hieronder wordt beschreven. Omdat het vak Stroming iets uitloopt in blok 4 hoeven de projectkamers die voor dat vak in gebruik zijn nog niet te worden opgeleverd. Nader bericht hierover volgt. De sleutels voor de betreffende projectkamers kunnen van maandag 29 januari t/m donderdag 1 februari (dus niet later) worden ingeleverd bij dhr. Ab Bevers. De kamer van dhr. Bevers bevindt zich bij de receptie van het WB-gebouw (tegenover de kantine). Dhr. Bevers controleert de projectkamers op eventuele schade. Is alles in orde dan wordt de borgsom teruggestort op het bankrekeningnr. dat destijds op het sleutelafgifteformulier is ingevuld. Voordat de sleutel wordt ingeleverd worden de gebruikers van de projectkamers geacht de kamer schoon te maken.

Roosterwijziging Methodische Probleemanalyse en Produktontwerp MPAP (226012) op 13 februari 2001

Voor CiT D1. In het rooster voor dit vak is het volgende gewijzigd: Op dinsdag 13 februari a.s., het 1e + 2e uur, is er één gezamenlijk college voor alle werkcollegegroepen in zaal CT-2520. Dit betekent dat het college dat het 5e + 6e uur staat verroosterd voor werkcollegegroep 1 en 2 die dag komt te vervallen.

Inschrijving Betonpracticum bij Civieltechnische Materiaalkunde (226072)

Voor CiT P. Vanaf heden ligt op de balie bij BOZ een intekenlijst voor het betonpracticum dat hoort bij bovenstaand vak dat in blok 4 wordt gegeven. NB. Voor CiT-studenten is het practicum verplicht, voor TBK-B-studenten niet! Het betonpracticum vindt plaats in twee sessies van elk een halve dag. Je tekent je in één keer in voor twee sessies. Tussen de eerste en de tweede sessie zitten ongeveer 3 weken. Maximaal 4 studenten per groep.

Nieuw rooster pakket Industrialisatie (226210)

Voor CiT D2/D3. In het rooster voor pakket B11 - Industrialisatie (226210), dat in blok 4 wordt gegeven, is geheel gewijzigd. Het nieuwe rooster ziet er als volgt uit: week 6 (Voordijk): -maandag 2e t/m 6e uur in zaal WB HV112; -dinsdag 2e t/m 6e uur in zaal CC3. week 7 (Bennenk): -maandag 2e t/m 6e uur in zaal WB HV212 (2e t/m 4e uur) en WB HV112 (5e + 6e uur); -dinsdag 2e t/m 6e uur in zaal WB T500B; -woensdag 2e t/m 6e uur in zaal WB HIV208; -vrijdag excursie (gehele dag). week 8 (Bennenk): -dinsdag gehele dag gastcolleges (extern); -woensdag en donderdag gehele dag opdrachten op UT (alleen donderdag projectkamers beschikbaar); -vrijdag excursie (gehele dag). week 9 (Voordijk): -maandag 2e t/m 6e uur in zaal WB HV112; -dinsdag 2e t/m 6e uur in zaal TW B209; -woensdag excursie (gehele dag). week 10 (Voordijk):-maandag 2e t/m 4e uur in zaal WB HV112 (presentaties/ feedback). week 11 (Voordijk): -maandag 2e t/m 4e uur in zaal WB HV112 (presentaties / feedback). week 12 (Voordijk): -dinsdag 5e t/m 8e uur in zaal WB HV212 (feedback).

Roosterwijzigingen Inleiding Modelleren A (221231)

Voor CiT D1. In het rooster voor dit vak, dat in het 3e trimester wordt aangeboden, zijn de volgende wijzigingen opgetreden: -Het hoorcollege op vrijdag het 3e + 4e uur in week 14 is vervroegd naar vrijdag het 3e + 4e uur in week 13, zaal BB-3. -Het hoorcollege op dinsdag het 5e + 6e uur in week 22 is vervroegd naar woensdag het 5e + 6e uur in week 21, zaal CT2520. -Het werkcollege op dinsdag in week 24 wordt vervangen door een hoorcollege. Dit hoorcollege vindt diezelfde dag plaats op het 5e + 6e uur in zaal BB4. -Het hoorcollege op dinsdag in week 25 wordt vervangen door een werkcollege: *groep 1 en 2: dinsdag in week 25, het 5e + 6e uur in zaal WB HIV206; *groep 3: dinsdag in week 25, het 3e + 4e uur in zaal WB HIV201.

Inschrijftermijn D2/D3-vakken Civiele Techniek in 3e trim.

Voor CiT D2/D3, TBK, BSK. Vanaf heden t/m vrijdag 2 maart is de inschrijving geopend voor de D2/D3 vakken van Civiele Techniek die in het derde trimester van start gaan. De intekenlijsten liggen op de balie bij BOZ CiT (WB W126). Dit bericht is ook van belang voor TBK studenten die het vak Bouwrecht (189067) of Publiek-Private Samenwerking (226568) moeten doen en voor TBK en BSK studenten die een vak van Civiele Techniek in hun keuzeruimte op willen nemen. Let op: de intekenlijsten liggen op de balie bij BOZ CiT. Je kunt je dus niet intekenen bij BOZ TBK of BSK (met uitzondering van Milieu-economie). Mocht je zelf om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid zijn je in te schrijven, dan wordt je geacht iemand anders te vragen dat namens jou in de hierboven genoemde periode te doen.

Studentassistent gezocht voor Strategisch Management (186456)

Voor TBK. Taken: Algemene ondersteuning en nakijken/terugkoppelen van tentamens. Eisen: Strategisch Management met voldoende afgerond en (bij voorkeur) ook Corporate Strategy. Andere additionele kennis m.b.t. strategisch management strekt tot aanbeveling. Voor afspraak met docenten (dr ir J.W. Stoelhorst en ir E.M. van Raaij) contact opnemen met laatstgenoemde, kamer BB 333, tel. 489 3907, e-mail: [email protected]

Roosterwijziging pakket V2 (222120)

Voor CiT D2/D3. Het college voor pakket Verkeer en Vervoer in de Beleidscontext (V2) op donderdag 8 februari a.s. (week 6) komt te vervallen.

Aanmelden voor Management van Technologie (MvT, 180067)

Voor TBK D2/3. In het derde trimester wordt MvT aangeboden. De ingangseisen zijn: D1 afgerond en 11 SP aan stroomvakken in D2. De toelatingsdatum (het moment waarop aan de eisen voldaan moet zijn) is vastgesteld op 2 maart 2001. Nominale studenten die door deze eis in de problemen komen met hun studieplanning, kunnen v¾¾r 2 maart een schriftelijk verzoek tot deelname aan MvT richten aan de Examencommissie TBK (p/a BOZ-TBK). Voor de overige studenten geldt echter zonder meer dat zij in het derde trimester niet mee kunnen doen aan MvT, wanneer zij op 2 maart het D1 niet afgerond hebben en/of minder dan 11 SP aan stroomvakken in het D2 hebben. De eerstvolgende mogelijkheid om MvT te volgen is het tweede trimester van het studiejaar 2001/2002. Aanmelden voor MvT kan tot uiterlijk vrijdag 9 februari bij BOZ-TBK.

Gastcolleges bij het vak 'De Luchtvaartindustrie'

Voor TBK. In het kader van bovenstaand vak worden binnenkort enkele gastcolleges georganiseerd (zie het onderstaande schema). Mocht je één of meer colleges willen bijwonen, dan kan dat, ook al volg je het vak niet. Meld je wel even aan via e-mail ([email protected]) want het aantal plaatsen in de zaal is beperkt. Tijd en plaats: dinsdags derde en vierde uur, BB7. 6 februari 2001: dhr. René Kalmann, Corporate Fleet Development, KLM: -het vertalen van strategische doelen van een luchtvaartmaatschappij in planningen van routenetten en eisen aan de benodigde vliegtuigen. 13 februari 2001: dhr. Mike Ogg, Manager Product Support, Lockheed Martin International: -veranderingen in de Amerikaanse en Europese luchtvaartindustrieën en de gevolgen daarvan voor de onderlinge concurrentieverhoudingen; -internationale (met name transatlantische) samenwerking tussen vliegtuigfabrikanten. 20 februari 2001: dhr. John Boele, voorheen werkzaam bij Fokker Aircraft, thans TNO: -de samenhang tussen technische en gebruikskenmerken van vliegtuigen. 27 februari 2001: dhr. Benno Baksteen, voormalig voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeers-vliegers, thans voorzitter van het Platform voor de Nederlandse Luchtvaart: -bedrijfskundige aspecten van veiligheid; -de vlieger als manager.

De toekomst van verkeer en vervoer/Verkenning van de grenzen van technologie en systeem

Zie mededeling 'Algemeen'.

Inschrijven Bouwrecht en Publiek-Private Samenwerking

Voor TBK-B D2, TBK D3. Vanaf heden t/m vrijdag 2 maart is de inschrijving geopend voor het D2 vak Bouwrecht (189067) en het D3 vak Publiek-Private Samenwerking (226568). Beide vakken maken deel uit van een pakket. Bouwrecht is een onderdeel vanpakket B3, Juridische aspecten van de bouw en Publiek- Private Samenwerking is een onderdeel van pakket B5, Planvorming en conceptontwikkeling. Let op: De intekenlijsten liggen op de balie van BOZ CiT (WB W126). Je kunt je dus niet intekenen bij BOZ TBK.

Tentamen Asset & Liability Management (186015)

Voor TBK-F stroom. Het hertentamen voor Asset & Liability Management wordt gegeven op dinsdag 14 augustus 2001, van 13.30 - 16.30 uur. Noteer dit s.v.p. alvast in je agenda.

Colloquia

J. Groen over 'Feasibility Indicators of Project Financed Integrated Projects', 16 februari 2001, 15.45 uur, BB 5.

Maarten J.A. Vernooij over 'Customer Profitability Analyse en een verkenning naar waardevolle klanten bij DiverseyLever NL', 23 februari 2001, 15.45 uur, BB7.

Roostertoevoeging Pakket V2 (222120)

Voor CiT D2/D3. Voor het vak Verkeer en vervoer in de beleidscontext (V2) (222120) zijn de afsluitende opdrachten gepland op 20 maart in WB HV 108.

Gezocht: Student-assistent bij de afdeling T&O

Voor TBK. Voor het (in het kader van een internationaal onderzoek) uitvoeren van een (schriftelijke) enquête naar kontinu verbeteren bij middelgrote bedrijven, het analyseren van de resultaten, en het opstellen van een rapport erover; taal: Engels. Start van het student-assistentschap zo spoedig mogelijk, duur circa 3 maanden, voor 3de/4de-jaars TBK. T.z.t. is ook afstuderen binnen dit projekt mogelijk. Inlichtingen bij ir. W. Bandsma (tel: 3840; e-mail: [email protected]).

Inl. stochastische processen (153070)

Voor TBK en INF. Op 5 februari a.s. is er het 3e+4e uur een vragenuurtje in TWRC-B 101. Op 12 februari a.s. is er van 13.30 - 16.30 een tentamen in TWRC-D 103b.

Numerieke Wiskunde (154022)

Voor CiT. Zie mededeling 'Alle faculteiten'.

UniPartners Twente-Choose to go UP!

Zie mededeling 'Diversen'.

BIT-er/TBK-er gezocht voor stage

Zie mededeling 'INFBITTEL'.

TCW

Nieuw keuzevak: Social aspects of the new media (248200)

Voor: hogerejaars studenten TCW. Met ingang van het 3e trimester wordt door TCW een derde nieuw keuzevak aangeboden, namelijk: Social aspects of the new media, docent: dr. J.A.G.M. van Dijk, 3.5 SP, TCW, D2/3, trim 3. Optional course in English. This course offers a complete overview of general aspects of information and communication technology appearing in research of social and communication science. The interdisciplinary scientific analysis of all these aspects is accompanied by a treatment of applications, policy objectives and consequences for the future practice of professionals in communication. The course deals with sociological, psychological, economical, organizational and political (policy) issues of the new media from the view of communication studies. Such diverse issues will pass the review as: interactivity and integration (convergence) in the new media, user-centered new media design, virtual and networked organizations, the information and network economy, digital democracy, the digital divide, virtual communities, the psychology of HCI and CMC and finally the effects of the new media on the profession and discipline of communication. Students are free to introduce their æownÆ new media aspects and the lecturer will fit them into the program.

S: Jan van Dijk (1999). The Network Society, Social aspects of new media. London, Thousand Oaks CA, New Delhi: Sage Publications.

B: paper (80%) and presentation (20%). Het vak wordt in het derde trimester in het Engels aangeboden op donderdag het 5e/6e uur, 6 hoorcolleges in TW-A118 (week 13 t/m 19). In week 24 vinden de individuele presentaties plaats in TW-C238. Inschrijving via intekenlijsten bij BOZ-TCW (week 7 t/m 10). Deze informatie staat ook op de website van TCW.

UniPartners Twente-Choose to go UP!

Zie mededeling 'Diversen'.

AIESEC-stages

Enthousiast geworden over een stage? Ga dan op avontuur met AIESEC! Meld je aan voor een onvergetelijke ervaring in het buitenland. Op woensdag 14 februari is er een infolunch waar al je vragen beantwoord zullen worden. Wees erbij 14 februari 12.30 in BB6. Of kom langs bij ons AIESEC-kantoor in BB of stuur een mailtje naar [email protected]

TN

Tentamen en vragenuurtje Detectie en signaalverwerking (146003)

Het tentamen zal plaatsvinden op donderdag 15 februari a.s. van 9.00 - 12.30 uur in BB4. Het vragenuurtje is op donderdag 8februari a.s. om 14.00 uur in EL/TN 8130.

TO

Onderwijskundig ontwerpen; ontwerpopdracht (195804)

Voor TO-D1. Voor bovenstaand vak wordt op dinsdag 6 februari een extra college ingelast over het werken met style sheets in Word. Dit wordt het 3e en 4e uur in L209 gegeven. Op de TeleTOP-site staat informatie over de inhoud en voorbereiding. Voor de reflectiecolleges op woensdag 27 juni, donderdag 28 juni en vrijdag 24 augustus staan de groepsindelingen op de TeleTOP-site.

COVA

Voor TO-P en TO-deeltijd. Het werkcollege voor COVA dat op vrijdag 9 februari het 9e en 10e uur in L213 zou worden gegeven komt te vervallen.

TW

Wiskundig modelleren IV (150529)

De twee verroosterde colleges voor dit vak worden als volgt verplaatst: WO 1-4 week 13 in C 238 wordt DO 7+8 in dezelfde week maar dan in TW-A 118. WO 1-4 week 25 in C 238 wordt VR 5-8 in dezelfde week maar dan in TW-A 118.

Programma Voorlichting Afstudeerspecialisaties en MDOO

StudieVoorlichtingsCommissie Toegepaste Wiskunde. Programma Interne Voorlichting op 6 en 7 februari 2001. Over de afstudeerspecialisaties van TW en MultiDisciplinaire OntwerpOpdracht (MDOO). Dinsdag 6 februari in zaal TW-B209: 13.45 uur Opening door dr. K. Poortema; 13.50 uur Discrete Wiskunde door dr. ir H.J. Broersma; 14.05 uur Deterministische Operationele Research / Logistiek door dr. J.L. Hurink; 14.20 uur Stochastische Operationele Research / Logistiek door prof. dr. W.H.M. Zijm; 14.35 uur Gelegenheid voor vragen; 14.45 uur Pauze met koffie; 14.55 uur Toegepaste Analyse & Mathematische Fysica door dr. S.A. van Gils; 15.10 uur Numerieke Wiskunde door dr. R.M.J. van Damme; 15.25 uur Computational Mechanics door prof. dr. ir. J.J.W. van der Vegt; 15.40 uur Gelegenheid voor vragen; 15.50 uur Einde. Woensdag 7 februari in zaal TW-C238: 13.45 uur Opening door dr. K. Poortema; 13.50 uur Statistiek & Kansrekening door prof. dr. W. Albers; 14.05 uur Systeem- en Besturingstheorie door prof. dr. A. Bagchi; 14.20 uur Systeem- en Besturingstheorie door prof. dr. A.J. van der Schaft; 14.35 uur Gelegenheid voor vragen; 14.45 uur Pauze met koffie; 14.55 uur Analyse & Algebra door dr. P.H.M. Kersten; 15.10 uur Multidisciplinaire Ontwerpopdracht door dr. F.P.H. van Beckum; 15.25 uur Gelegenheid voor vragen; 15.35 uur Einde.

WB

Wijziging college Verwerking en eigenschappen van kunststoffen VEK (112112)

Voor WB D1-studenten. Bovenstaand hoorcollege op 8 februari is verplaatst van 5/6 uur BB.4 naar 3/4 uur in BB.5.

Zaalwijziging Tribologie (115522)

Voor WB D1/D2 studenten. Bovenstaand hoorcollege op vrijdag 11 mei 2001 (week 19) het 5/6e uur wordt verplaatst van CT.2520 naar CC.2.

Tentamens Analyse C (151044)

Voor WB D1/D2 studenten. Voor bovenstasand vak zullen de navolgende tentamens worden gehouden op: -dinsdag 26 juni (week 26) om 9.00 uur; -dinsdag 21 augustus (week 34) om 9.00 uur. Vragenuurtje in juni: wordt nader bekend gemaakt.

Numerieke Wiskunde (154020)

Zie mededeling 'Alle faculteiten'.

Integrand Twente

Een afstudeeropdracht is het ontwikkelen van materiaalmodellen, die het elastisch en plastisch gedrag van papier en karton beschrijven. Daarbij komt het ontwikkelen van de nodige papier/karton testmethodieken. Meer informatie over deze opdracht? Kom dan even bij ons langs! Ref.B474 (4). Voor meer informatie: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909 of www.integrand.utwente.nl.

Studieverenigingen

Scintilla

We wensen het nieuwe borrelbestuur natuurlijk veel succes in de komende periode. De constipatieborrel van vorige week dinsdag was in ieder geval een succesvol begin # De STORES bestaat 10 jaar en houdt daarom een lustrumborrel op dinsdagmiddag 6 februari. Vanaf 16.30 uur kan iedereen langskomen in borrelkelder "de Tombe". De STORES trakteert op gratis drank # Hoe zorg je dat jouw ideeën worden overgenomen door de groep? Tijdens de presentatie beïnvloedingstechnieken, die op het programma staat tijdens het Press-Meets event, wordt hier nader op ingegaan. Het event is op 14 februari van 13.45 tot ± 20.00 uur in de CC zalen. Inschrijven kan alleen in de Scintillakamer # De traditionele Cantus Scintillae staat gepland voor 15 februari. Houdt deze avond en eventueel de volgende ochtend vrij in je agenda # Voor alle eerstejaars wordt er op 15 februari een excursie naar Holland SignaalApparaten georganiseerd.

Inter-Actief

Bind de ijzers maar vast onder, want we gaan op 8 februari schaatsen in Deventer # Arthur zegt dat er weer borrels aankomen volgende week, en hij zegt dat hij de waarheid spreekt! # Regel alvast een date voor 23 februari, want dan is er namelijk weer een gala, dit jaar samen met Abacus en Arago. 'Gala Atlantis' is in de Jaargetijden # Ook in het nieuwe jaar verzorgt Inter-Actief weer de nodige activiteiten. Zo is er o.a. een studiereis naar Zuid-Afrika # Loop mee met de Bata met het Inter-Actief team. Met mede studenten genieten van deze sportieve gezelligheid, in het team van Inter-Actief, en geniet van de vele voordelen # 14 februari (op valentijn) vindt in het CC-complex het press-meets event plaats. Het thema is beïnvloeding en manipulatie. Schrijf je in op de lijst in Hal B # Wij zoeken nog enthousiaste mensen die aan de slag willen met het werken aan ons professionele magazine, I/O-vivat. Mail ons als je het leukt lijkt # Als je bezwaren hebt tegen de plaatsing van je foto in het jaarboek, mail dan naar [email protected] # Kom langs bij Inter-Actief, Hal-B L224, tel 3756, [email protected], of surf naar: www.inter-actief.net.

Abacus

Hopelijk zijn de tentamens bij iedereen goed verlopen. En als je er nog een te gaan hebt, heel veel succes! # Dinsdag 6 en woensdag 7 februari is er een voorlichting over de afstudeerspecialisaties. Het begint om 13.45uur en dinsdag is het in TW-B209 en woensdag in TW-C238. Deze voorlichting is bedoeld voor de studenten die volgend jaar met hun D3 beginnen # Donderdag 8 februari is er weer een Mathematisch Café om 15.40uur in C238. Als het goed is wordt dan de mini-almanak van de eerstejaars uitgereikt door de eerstejaarscommissie. Na afloop is er een borrel in kleintje VB # Dinsdag 13 februari gaan we bowlen bij Miracle Planet! Er komt binnenkort een inschrijflijst bij de Abacuskamer te hangen # Vrijdag 23 februari is er een gala van Abacus, Arago en Inter-Actief. De kaartverkoop is vanaf 5 februari iedere maandag, woensdag en vrijdag in de middagpauze. Er komt nog meer informatie over het gala via de Abacus-mail # Vragen? bel 3435, mail naar [email protected], surf naar www.abacus.utwente.nl. of wap naar www.abacus.utwente.nl/wap.

Alembic

De BuCo 2001 organiseert i.s.m. het Studium Generale op de dinsdagen 6 en 13 februari een lezingencyclus 'Amerika in alle staten'. Hierin komen de cultuurverschillen tussen Nederland en de VS aan bod, alsook de zogenaamde 'Amerikaanse toestanden'. Beide lezingen beginnen om 19:30 uur in het Amphitheater in de Vrijhof. Aanmelden vooraf is niet nodig. Deelnemers en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd # Woensdag 7 februari is er een wijnproefavond. Schrijf je nu in op het Alembic-bord en je krijgt voor f15 vijf verschillende wijnen te proeven, aangevuld met stukjes stokbrood en kaas # Maandag 12 februari is er voor derdejaars en hoger in de middagpauze een lunchlezing van The IFP School. Schrijf je hiervoor in op het Alembic-bord # De nabestelde boeken van het tweede trimester zijn binnen! Nog enkele mensen moeten de bestelde boeken tegen contante betaling ophalen # Schrijf eens iets leuks in het nieuwe gastenboek van Alembic op de homepage!

TObias

Dinsdag 6 februari in de middagpauze is er in de TObias-kamer een informatiebijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in een functie in het bestuur van TObias. In maart komen de functies van penningmeester en secretaris vrij, en iedereen die daar meer over wil weten, kan dan zijn vragen stellen. Dus kom op dinsdag 6 februari naar de TObias-kamer! # Voor iedereen die het leuk vindt, ligt er een SCOONbundel klaar in de TObias-kamer. Dit is een bundel die dit overkoepelende orgaan voor onderwijskunde uitgeeft, en er staan allerlei interessante stukjes in.

Arago

Komende woensdag 7 februari is er de leerstoelvoorlichting van de leerstoel lage temperaturen. Voor iedereen die nog geen leerstoel gekozen heeft en bovengemiddeld geïnteresseerd is in ijs # 13 februari is er het actievelingenetentje. Voor iedereen die in 2000 actief bij Arago is geweest organiseert het bestuur een etentje in de Bastille. Schrijf je in op de lijst in de kantine mocht je meewillen # Op 14 februari zal het zogenaamde Cap Gemini Event plaatsvinden, georganiseerd in samenwerking met Inter-actief, Scintilla en Cap Gemini Ernst & Young. Er zal een workshop overtuigingstechnieken worden georganiseerd en dit alles is inclusief gratis borrel en eten. Inschrijven kan op de lijst op het prikbord en vol=vol.

Ideefiks

WOEF!! # Maandag 5 februari wordt Ideefiks weer uitgelaten. We vertrekken om 15:45 bij de Ideefikskamer # De BATA komt er weer aan: op 28 april zal er weer Wijs GeRend worden. Op de deur hangt de inschrijflijst. ### Vragen of gewoon behoefte aan een luisterend hondenoor? Tel. 053-4893284, Meel: [email protected], Internet: http://www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Stress

Stress start binnenkort een aantal nieuwe commissie op, waaronder een Almanak, Introkamp en Bedrijvendiner & Managementgame. Ook zoeken we mensen voor de Bktrends, het Webbeheer en de Onderwijscommissie. Daarvoor wordt er een borrel georganiseerdop dinsdag 6 februari om 15.30 uur in de BB-kantine. Heb je interesse om je studie in praktijk te brengen, kom dan zeker langs # Op 13 februari gaat Stress een kijkje nemen bij Grolsch. Hier krijg je een rondleiding door de brouwerij en ter afsluiting kun je enkele bieren proeven. Inschrijven kan in de Stresskamer # Op 17 februari vindt de ouderdag van Stress plaats. De ouders van de eerstejaars maken dan een dag uit het leven van een TBK-student mee # Van 21 t/m 23 februari is er weer een CFT, dit keer naar Utrecht. Een aantrekkelijke afweging tussen enerzijds bedrijfsbezoeken aan o.a. TPG, FORTIS, de Automatiseringsdienst van de Belasting en Interbrew (Oranjeboom en Dommelsch), en anderzijds het proeven van het bruisende Utrechtse uitgaansleven. Inschrijven aan het voorportaal van onze kamer # Meer informatie is te vinden op www.stress.utwente.nl.

Sirius

Op 8 februari organiseert Sirius een inhousedag bij de gemeente Den Haag. Wij bieden jou een rondleiding, boeiende workshops, bijbehorende borrel (zoals het hoort) en gratis culinair dineren. Hiervoor kan jij je inschrijven op de lijst bij onze commissiekamer. # Vrijdag 9 februari organiseren wij i.s.m. de Socialistische Partij een gastcollege van Kamerlid Marijnissen en een politiek café Van Vugt # Op 28 februari organiseert onze excursiecommissie een bezoek aan de Rekenkamer in Den Haag. Ook hiervoor kan je jezelf op de eerdergenoemde manier opgeven # In maart brengt de excursiecommissie ook een bezoek aan het VU-ziekenhuis. Hiervoor kan jij je ook inschrijven # In september 2001 viert Sirius haar 25-jarig bestaan. Wij zoeken enthousiastelingen die bij de lustrumcommissie willen. Opgave bij [email protected] # Heb jij interesse voor bestuurskundige onderwerpen in de praktijk. Heb je een zwak voor lezingen. Wil jij de bestuurskundige kopstukken die elke dag op de bijvoorbeeld de tv ziet in levende lijve ontmoeten. Wacht dan niet langer en geef je op voor het Lectoraal Genootschap. Net zoals voor de andere commissies kan je jezelf opgeven bij [email protected]

ConcepT

Altijd al een fietsenmaker willen neerschieten? Dan is dit je kans, schrijf je in voor het laserschieten en poolen tegen Newton # Op te halen in onze kamer: de prachtige Rijkswaterstaatkalender en de nieuwe, opvallende almanak # Op 22 en 24 februari vindt respectievelijk een lezing en een excursie (case) van Goudappel Coffeng plaats. Het gaat over verkeersbeheersingsmaatregelen omtrent het komende grote onderhoud op de A10 West. Inschrijven kan op onze kamer # Meelopen met de Betonne Bikkels? De inschrijflijst voor de Bata hangt er! # Kan de ConcepTueel er volgens jou nóg mooier uit komen te zien? Geef je dan op voor de ConcepTueelcommissie # Niet weg te slaan uit de borrelkelder? De Borrelbikkels zoekenversterking! # Als je een mening hebt over het onderwijs, schrijf je dan in voor de Onderwijscommissie # Op 17 februari is het symposium 'Shifting boundaries towards a waterproof future'. Lijkt het je leuk volgend jaar het symposium te organiseren, meld je dan aan voor het symposium 2001! # Laat je ouders zien wat je hier nou eigenlijk doet, geef je op voor de Ouderdagcommissie! # Dit jaar doet ConcepT weer mee aan de internationale Betonkanorace, die in Mechelen, België, georganiseerd wordt. Schrijf je in voor de Betonkanoracecommissie! # Vragen/info: tel. 3884, e-mail: [email protected] of http://www.ConcepT.utwente.nl.

W.S.G. Isaac Newton

Vanmiddag is er weer een borrel in de kelder. Iedereen is vanaf 15:30 van harte welkom! # Meelopen met de bata444-race? Je kan je nu inschrijven bij het Newton-bata-team, wees er snel bij van vol = vol! Inschrijven kan op de homepage of op het Newtonbord # 8 februari is het dan zover! De nieuwe kamer wordt samen met die van ConcepT feestelijk geopend. Meer details volgen nog # 7 februari worden we in de gelegenheid gesteld om te strijden tegen ConcepT. De bedoeling is ze te pakken met behulp van laserquesten. Schrijf je allemaal in! # Volgende week dinsdag 6 en woensdag 7 februari is de film 'Final Destination' te zien in de pauze. De film is voor het eerst te zien in T1300! # Nieuwe kamer bekijken, bakje koffie of vragen? Kom langs in de nieuwe Newtonkamer # De Newtonkamer (in de kelder) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend. Tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]

Internationaal

Monsoon

Het actieve leden etentje op 23 januari was heel gezellig en inspirerend, maar helaas niet zo druk bezocht. Gelukkig is er in ieder geval uit voorgekomen dat een nieuwe poging ondernomen gaat worden voor de 'Werken aan Ontwikkeling' activiteit. Wel in een iets andere setting, en in samenwerking met de afdeling jonge leden van het KIvI. Uit deze samenwerking is een plan voortgekomen voor een unieke, UT-brede, 'gat-in-de-markt' activiteit, welke gegarandeerd een succes gaat worden. Om de commissie compleet te maken zijn we eigenlijk nog op zoek naar een MONSOON-lid dat de komende vier maanden mee zou kunnen denken aan de practische aanpak van de organisatie. Dus als je altijd al interesse gehad hebt in de 'Werken aan Ontwikkeling'-dag, stuur dan voor meer informatie even een mailtje naar [email protected]

AIESEC

Denk om de deadline voor het Foster Parents Project! Als je mee wilt in de race om een stage georganiseerd en mede-gefinancierddoor Foster Parents Plan en de Rabobank, meld je dan voor 7 februari aan bij het AIESEC-kantoor # Staat er in jouw planning dat je in september op stage wilt? Dan kan je je nu al inschrijven! Over twee weken is er een infolunch voor antwoorden op al je vragen over AIESEC en de stages. Wees erbij 14 februari 12.30 in BB-6 # Heb je interesse voor het bovenstaande? Kom dan even langs bij ons AIESEC-kantoor in BB of stuur een mailtje naar [email protected]

Pakkerij

Audentis

Op maandag 5 februari zijn alle commissies van Audentis uitgenodigd voor de maandelijks commissieborrel. Een nieuwe commissie welke Audentis op deze avond mag verwelkomen, is de Symposiumcommissie. Zo'n 9 leden hebben besloten zich te gaan bezighouden met het organiseren van een Symposium. Voor meer informatie kan je terecht bij Julian Hessels # Op de agenda staat verder een ALV op woensdag 14 februari en het Bedrijven-diner op 28 februari. Leden kunnen zich bij Jelle Jan Bruinsma voor dit evenement opgeven. Meer informatie hierover is in de volgende Gnosis te vinden. Donderdag 22 februari is het jaarlijks valentijnsfeest, georganiseerd door de PR-commissie, in café de Geus en café de Kater waarna op vrijdag 23 februari de beste tappers van beide café's zullen strijden tegen de beste tappers van Audentis. Bij het Sociëteitsbestuur kan je voor vragen hieromtrent terecht. Voor algemene informatie: www.audentis.nl/ [email protected] .nl/ 053-4328384 (de Senaat).

A.S.V. Taste

Vanavond (donderdag 1 februari) geen jaarclupresentaties maar een debat over alcoholgebruik. Op initiatief van Studium Genenrale en Fact zal Lex Lemmers het debat alcohol leiden. Deze alcohol-discussie begint om 9.30 beginnen bij Taste en alle studenten uit Enschede zijn welkom # Dinsdag 6 februari organiseert de AC voor alle leden van A.S.V.Taste de playbackshow! Schrijf je in op het mededelingenbord # Woensdag 7 februari is het Student Union feest! De Pakkerij zal omgetoverd worden tot een groot feest en ook Taste zal natuurlijk niet achterblijven # Zaterdag 10 februari is het Gaudium gala!! Lijkt het je leuk om te gaan, meer informatie bij het bestuur # Voor de rest van je vragen bel (053-4326238) of mail ([email protected]) het bestuur.

C.S.V. Alpha

Morgen is er een pater/mater-contest op Uskumolle. Geef je snel op als je dat nog niet hebt gedaan # Vrijdag en zaterdag zijn er voorlichtingsdagen. Er kunnen rondleidingen gegeven worden om deAlpha-kas te spekken. Help je mee? # Zondag 4 februari is er een IKV op Uskumo/lle. We gaan naar de Vrije Evangelie Gemeente aan de Boddenkampstraat 2b (t.o. het ITC). De dienst begint om 10:00 uur # Woensdag 7 februari is er een Union-feest in de Pakkerij. 'Bij ons' in Flux treedt een band op tussen 22:00 en 1:00 uur # Heb je ook belangstelling voor een christelijke studentenvereniging? Kom dan eens langs tijdens een sociëteitsavond. Elke donderdagavond in sociëteit Flux, Oude Markt 24 (3e verdieping). Kijk voor meer info op alpha.student.utwente.nl of bel Maarten: 053-4353456.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten : Maandag 5 februari 16.55 uur; Bezoek aan woongemeenschap "de Wonne", Noorderhagen 25, Enschede. De Wonne is een woongemeenschap, die daklozen opvangt. Als je een avondje mee wilt helpen in de Wonne, de mensen daar wilt leren kennen en meer wilt weten over de Wonne, geef je dan uiterlijk donderdag 1 februari op bij het SPE. Tel. 053-4892369, e-mail; [email protected]

Dinsdag 6 februari, Ik besta dus ik lieg. De romans van DOSTJOJEWSKI gaan over het drama van de mens. 19.30 -21.00 uur, SPE-UT, Vrijhof, kamer 201.

Iedere woensdag: Geloof belijden. Meningen over de bijbel, het geloof in de brede stroom van de christelijke traditie. 19.30 uur SPE-UT, Vrijhof 201.

Donderdag 8 februari, Filosofie maar dan leuk, een kerngedachte van een filosoof daagt je uit om te reageren. 19.30 -21.00 uur, Vrijhof, kamer 201.

Vesper

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.