'College, kom met streefcijfers topvrouwen 2020'

| Redactie

Graag reageren wij als georganiseerde belangenbehartigers van genderdiversiteit op het positieve bericht in het UT nieuws van 8 april jl., over de keuze van onze collegevoorzitter om de portefeuille gender in de VSNU te behartigen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Geacht CvB, geachte voorzitter,

Het verheugt ons, dat u zich voor ‘genderdiversiteit’ breder dan alleen binnen de UT wilt inzetten.
Jaar na jaar laten de resultaten van de Monitor ‘Talent naar de Top’ zien, dat het op de Nederlandse universiteiten nog droevig is gesteld met de vertegenwoordiging van vrouwen in de top en subtop.
De cijfers over 2014 tonen een gemiddelde vertegenwoordiging van vrouwelijke wetenschappers in de top van de Nederlandse universiteiten van 17,8% en in de subtop 26,3%.

Voor een minderheid is een vertegenwoordiging met 30% de ondergrens om niet langer de uitzondering op de regel te zijn en te worden gehoord. Er is dus op de Nederlandse universiteiten nog genoeg werk aan de winkel. De cijfers bij het ondersteunend personeel zijn gelukkig aanzienlijk beter, respectievelijk 38,2% en 40%.

Hoe zit het in eigen huis?

Een korte terugblik. In 2005 verenigden vrouwelijke wetenschappers zich in het Female Faculty Network Twente, FFNT. Vrouwen behorend tot het ondersteunend en beheerspersoneel volgden in 2007 met het OBP-vrouwennetwerk. Op initiatief van het CvB werd het Ambassadeursnetwerk gevormd, een netwerk van mannen en vrouwen uit de faculteiten, op hun vakgebied aan de top van de organisatie, dat zich inzet voor het wegwerken van de achterstand van vrouwen in alle geledingen van de UT.

Toenmalig CvB voorzitter Anne Flierman toonde zich een gedreven voorvechter van genderdiversiteit.

De UT nam in 2007 als een van de eerste universiteiten in Nederland het initiatief aan talentvolle vrouwen met de potentie door te groeien naar de top iets extra’s te bieden. Het ‘UT Stimuleringsfonds’ werd opgericht, gevolgd door het ‘UT Aspasiafonds’. Op centraal niveau werd de functie ‘coördinator diversiteit’ gecreëerd, ter ondersteuning van beleidsontwikkeling, -uitvoering en -monitoring. In 2009 verscheen de nota ‘In‐ en doorstroom van vrouwen aan de UT 2009’.

De UT sloot zich aan bij de Charter Talent naar de Top. In alle faculteiten en UT-breed werden streefcijfers per eind 2014 vastgesteld, voor de vertegenwoordiging van vrouwen in de top en subtop van de organisatie. In 2014 werd de UT door dit Charter gehonoreerd met een Diamond Award, als de beste in de sector ‘Onderwijs en Onderzoek’ voor het leiderschap en de inbedding van genderdiversiteit in de top van de organisatie.

Heeft dat alles vruchten afgeworpen?

Zeer zeker! Onze universiteit toont eind 2014 een mooie verbetering van de percentages en afgezet tegen de streefcijfers per 2014, een behoorlijk resultaat:

WP

31-12-2008 (zonder ITC)

31-12-2014

Streefcijfers 2014

#

%

#

%

#

%

Top

11

6

29

15,1

28

15,4

Subtop

18

12

30

16,8

37

22,0

OBP

Top

5

17

9

32,1

8

31

Subtop

5

18

10

35,7

10

37

Is het werk daarmee nu gedaan?

Zeker niet! Onze percentages voor het WP liggen nog ruim onder de ‘kantelscore’ van 30%. Zelfs de ‘droevige’ gemiddelde score van de Nederlandse universiteiten halen we niet. Bij het OBP is het kantelpunt van 30% UT-breed weliswaar bereikt, maar dat wil niet zeggen, dat dat voor de individuele diensten geldt en bovendien, waarom niet streven naar 50%?

Zet UT nu een tandje bij?

Zeer zeker niet! In uw brief aan de netwerken d.d. 6 januari jl., stelt u dat de focus van uw genderdiversiteitsbeleid komt te liggen op:

· Awareness

· Beleidsneutraliteit

· Ondersteuning individuele vrouwen.

De focusgebieden zijn op zich geen bron van zorg. Aandacht voor de omgeving waarin wij samen ons werk doen, juichen we toe. Het creëren van bewustwording van het bestaan en hardnekkig standhouden van stereotypen over mannen en vrouwen (anders gezegd, over wat ‘de norm’ is en wat daarvan ‘afwijkt’), is voor alle vrouwen en mannen op de UT van groot belang. Bewustwording is ook een voorwaarde voor beleidsneutraliteit. De aangekondigde ‘mindbug workshops’ zullen daaraan beslist een impuls geven. Ze zullen echter alleen bijdragen aan blijvende gedragsverandering, als ze UT-breed georganiseerd en regelmatig herhaald worden, net zolang tot gender-inclusief denken en handelen ieders ‘tweede natuur’ is geworden. Met andere woorden, totdat het kantelpunt van 30% vertegenwoordiging in het WP wordt benaderd. Dat naast een stevige inzet op de organisatie ook individuele vrouwen gefaciliteerd blijven worden, lijkt ons niet meer dan logisch.

Beperkte focus

Waar we ons wel grote zorgen over maken, is de consequentie van deze beperkte focus. Namelijk dat de decanen en directeuren de verantwoordelijkheid krijgen voor de verdere toename van het aandeel vrouwen in de top en subtop van de UT. Zolang genderinclusief denken en handelen niet ieders tweede natuur is, vergt dit ‘buitengewone’ aandacht, ‘extra’ werk en bovenal het besef dat er op gehamerd moet blijven worden!

In 2011 werd besloten de centrale coördinatie functie voor diversiteit af te bouwen. De functie vervalt uiteindelijk per 1 juli a.s. U geeft daarmee het signaal af –binnen en buiten de UT- dat met afbouw van de steigers kan worden begonnen omdat genderdiversiteit in eigen huis voldoende staat. Misschien werd in 2011 gehoopt, dat het nu ‘klaar’ zou zijn. De werkelijkheid is anders. Met deze maatregel maakt u het met name voor het ambassadeursnetwerk moeilijk, zo niet onmogelijk, om hun werk te blijven doen. Als bijkomend gevolg wordt het praktisch functioneren van de twee UT ondersteuningsfondsen en het faciliteren van individuele vrouwen in de waagschaal gesteld.

Streefcijfers 2020

Geachte voorzitter, we willen geloven, dat u meer wilt zijn dan het boegbeeld van genderinclusiviteit op de Nederlandse universiteiten, en daadwerkelijk een verschil wilt maken. Dat u begrijpt dat een enkele serie mindbug workshops voor een beperkte groep geen blijvend effect zal hebben als het daarbij blijft. En dat u voor genderinclusiviteit, i.c. instroom, doorstroom en behoud van talentvolle vrouwen op de UT, voldoende ‘extra’ middelen, maatregelen en menskracht wilt inzetten.

We dagen u uit genderinclusiviteit op onze universiteit een expliciete plaats te geven in uw ambities voor Vision 2020. Om te beginnen met een oproep aan de faculteiten en diensten om streefcijfers voor 2020 vast te stellen.

Vertrouwend op een voorzetting van de vruchtbare samenwerking,

Ambassadeursnetwerk
Female Faculty Network Twente
OBP Vrouwennetwerk
Coördinator Diversiteit

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.