Treurige TOM Top Tien

| Dick Meijer

De eerstejaars sluiten hun eerste module vandaag af in de Grolsch Veste met een conferentie. Wiskundedocent Dick Meijer heeft geen tijd om daar bij te zijn. Hij zet een paar kritische punten over TOM op een rij.


De treurige TOM Top Tien

  1. Aan soft skills wordt in de TOM-modules meer waarde gehecht dan aan hard skills: voor projecten moet je een voldoende halen, maar voor wiskundige en andere 'harde' vaardigheden is een vijfje of zelfs een viertje wel genoeg.
  2. Een hoog modulerendement is belangrijker dan de eindtermen van de opleiding: om te voorkomen dat te veel studenten alle 15 studiepunten niet halen zijn, lopende het kwartiel, slaagnormen naar beneden bijgesteld. In sommige gevallen mag je een onvoldoendes voor de helft van het kwartiel compenseren.
  3. Het niveau van het onderwijs is daarmee verlaagd en reeds na één kwartiel zijn diepe hiaten geslagen in de kennisopbouw van de ingenieursopleidingen.
  4. De meeste opleidingen kennen te veel toetsen, presentaties en inlevermomenten voor opdrachten. Hierdoor voelen studenten zich opgejaagd en vinden zij zeker geen tijd voor academische bezinning op de inhoud.
  5. Studenten maken veel uren, maar besteden die tijd niet effectief: vakinhoudelijke kennis en vaardigheden krijgen pas aandacht als een (laatste) toets in aankomst is.
  6. Als gevolg van TOM zijn docenttaken nog meer verschoven van kennisoverdracht naar coördineren, management, administreren, 'proces begeleiden' en corrigeren.
  7. De werkdruk voor het onderwijzend personeel is onaanvaardbaar hoog, als zij de studenten goed proberen te bedienen. Dit komt door de veelheid van extra taken, de vermindering van de personele capaciteit en het ontbreken van ontwikkelingsbudget voor echt onderwijs (is al opgegaan aan extra management en 'houtskoolschetsen'). Een voorbeeld: als er tussen een toets en zijn herkansing 5 werkdagen zitten en een student hoort 5 dagen voor de herkansing de uitslag van de toets te weten, dan moet de docent het blijkbaar in zijn vrije tijd heel snel nakijken en geldt de nakijktermijn van 2 weken even niet.
  8. Studenten bezitten lang niet allemaal de eigenschappen en competenties waarop het TOM-ideaal is gebaseerd.
  9. Het TOM-onderwijs is nog inflexibeler dan al gevreesd werd: herhalers, tijdelijk uitgevallenen, premasters en studenten die niet full time kunnen we geen adequate programma’s meer bieden.
  10. Het module-onderwijs zoals het nu opgezet is, is structureel duurder (in plaats van goedkoper) en de bekostiging van docenten is de sluitpost.
Trek zelf uw conclusie!

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.