‘Wij zijn geen waarheidsvinders’

| Jelle Posthuma

Het verhaal van UT-professor Vanessa Evers over seksuele intimidatie bereikte de Volkskrant en zelfs de New York Times. Woensdag 8 november organiseert de UT een debat over de stand van zaken op de campus. 'Het moet UT-breed meer aandacht krijgen', zegt vertrouwenspersoon Melanie Braamhaar.

Wat vond je van het verhaal van Vanessa Evers?

‘Natuurlijk vind ik het heel erg wat er is gebeurd. Tegelijkertijd is het supergoed dat Vanessa Evers zich uitsprak, en dat er vanuit de UT-gemeenschap een reactie kwam op de #metoo. Ook ben ik blij dat ze ons als vertrouwenspersonen noemde in haar verhaal. Als er iets gebeurt op de UT, dan is er opvang.’

Hoe vaak is er sprake van seksuele intimidatie op de UT?

‘Op de UT onderscheiden we vier typen meldingen van ongewenst gedrag: discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en agressie. In de afgelopen vier jaar zijn er zes meldingen gedaan van seksuele intimidatie. Wij rapporteren dit op hoofdlijnen in het jaarverslag aan het CvB, maar doen verder geen uitspraken over de aard van de klachten. Het is niet te zeggen hoe de UT het doet in vergelijking met andere organisaties, want we hebben geen vergelijkingsmateriaal. Daarnaast zien we geen ontwikkelingen in de tijd. Het is niet meer of minder geworden, naar onze inschatting.’

Wat is het protocol voor seksuele intimidatie op de UT?

‘Medewerkers moeten weten dat zoiets niet hoort en je het niet over je kant moet laten gaan. De vertrouwenspersoon vormt de eerste laag die mensen intern kan opvangen. Het belangrijkste is dat de melder zijn of haar verhaal kwijt kan. Dat begint met goed luisteren en diegene de kans geven om vrijuit te vertellen. Bij ons hoeft het slachtoffer zich niet te schamen voor de details.’

Hoe gaat zo’n gesprek?

‘Het slachtoffer moet weten dat er iemand volledig achter hem of haar staat. Wij zijn geen waarheidsvinders. Het gaat ons erom dat iemand zijn verhaal kan doen, dat ze op steun kunnen rekenen. In die zin hebben we als vertrouwenspersoon een aparte rol. Wij zijn in dienst van de UT, maar nemen een onafhankelijke positie in. In een gesprek stellen we geen kritische vragen. Het slachtoffer moet zien dat de vertrouwenspersoon geen eigen belang heeft. Daarom doen wij niets proactief. Wij gaan niet nabellen hoe het nu met iemand gaat, want dat is onze rol niet. Soms is dat wel een uitdaging.’

Doen jullie meer dan alleen het slachtoffer de kans geven om zijn verhaal te doen?

‘Een vertrouwenspersoon draagt hulp aan naar behoefte. We bespreken samen met degene die bij ons komt wat de mogelijke vervolgstappen zijn. Soms is bij grensoverschrijdend gedrag aangifte op zijn plaats. Ook begeleiden we formele klachten tegen de UT. We bereiden iemand voor op een gesprek, maar zeggen ook: daar zal wel hoor en wederhoor plaatsvinden, dat doen wij nu niet. Ons team bestaat uit vier vertrouwenspersonen. Het is zo evenredig mogelijk verdeeld: twee mannen, twee vrouwen. Een van de dingen waar we rekening mee houden, zijn de cultuurverschillen. Daarom zit een van de vertrouwenspersonen op de ITC-faculteit.’

Wat gaan jullie doen naar aanleiding van de #metoo-verhalen?

‘We willen ons bestaan beter onder de aandacht brengen. Op 8 november zal er een debat plaatsvinden met als thema: wat is de stand van zaken op de UT? Daar zal collegevoorzitter Victor van der Chijs aanwezig zijn. We hebben nog geen meldingen gekregen naar aanleiding van het verhaal van Vanessa Evers, maar misschien kost dat tijd. Het moet UT-breed meer aandacht krijgen: onderkennen dat het gebeurt en dat er support beschikbaar is. Misschien leidt het debat tot een kritische blik op onze rol als vertrouwenspersonen.’ 

Wil je melding maken van seksuele intimidatie, of heb je te maken met discriminatie, pesten of agressie? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon op de UT.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.