Info

| Redactie

-Gezien de brief van de faculteit CTW d.d. 6 september 2001, overwegende de uitkomst van het Management Team (schriftelijke raadpleging), heeft het CvB ingestemd met het hernieuwde verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Oppervlaktetechnologie en Tribologie en heeft het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 26 november 2001

-Gezien de brief van de faculteit EL d.d. 11 juli 2001 en de brief van het Universiteitsfonds d.d. 18 oktober 2001 overwegende de uitkomst van het College voor Promoties (schriftelijke raadpleging); heeft het CvB ingestemd met de bevoegdverklaring van het Universiteitsfonds voor de instelling van de bijzondere leerstoel Mechatronisch Ontwerpen (EL/CTW).

-Gezien de brief van de faculteit BSK d.d. 9 juli 2001 en de brief van het Universiteitsfonds d.d. 18 oktober 2001, overwegende de uitkomst van het College voor Promoties (schriftelijke raadpleging); heeft het CvB ingestemd met de bevoegdverklaring van het Universiteitsfonds voor de instelling van de bijzondere leerstoel Intercultureel Bestuur (BSK).

-Gezien de brief van de faculteit CTW d.d. 11 oktober 2001 en de brief van het Universiteitsfonds d.d. 17 oktober 2001, overwegende de uitkomst van het College voor Promoties (schriftelijke raadpleging); heeft het CvB ingestemd met het verzoek tot verlenging van de bevoegdverklaring van de bijzondere leerstoel Toegepaste Lasertechnologie en herbenoeming van de hoogleraar voor een periode van drie jaar.

-Gezien de uitwerking van de Notitie Internationalisering en de ondernomen actie tot nu toe; gehoord het intern overleg, overwegende dat snel lopende zaken formeel binnen een beleidskader geplaatst dienen te worden, heeft het CvB besloten de nota vast te stellen en over te gaan tot de benoeming van een werkoverleg van coördinatoren internationalisering bij de faculteiten en diensten die als opdracht heeft een implementatieplan, inclusief financiële afwikkeling (zowel Cash als Fte), op te stellen binnen een termijn van 2 maanden.

-Gezien de schets van een educatief kenniscentrum te Enschede, het verslag van het CvB UT, Drienerwoold, ES en SLO (27-6-2001), de offerte van SARDES en het verslag d.d. 18-9-2001 van de procesbegeleidingsgroep 'educatief kenniscentrum Twente'; gehoord de diensten BB en FEZ en prof. J. van den Akker (TO); overwegende -het bestuurlijk overleg dat voorafging aan de instelling van de procesbegeleidingsgroep; -het belang van een zorgvuldige inhoudelijke afweging van het idee om te komen tot een educatief kenniscentrum in Twente; -de afgewogen keuze die de procesbegeleidingsgroep heeft gemaakt ten faveure van de offerte van SARDES; -de redelijkheid van de verdeelsleutel zoals die wordt gehanteerd door de procesbegeleidingsgroep (de UT betaalt 10% van de gemaakte kosten, wat naar verwachting neerkomt op kf 3,332 ofwel k€ 1,512); -heeft het CvB ingestemd met de binnen de procesbegeleidingsgroep gemaakte financiële afspraak. Betaling zal te zijner tijd plaatsvinden uit het fonds 'advieskosten'; van het CvB.

-Het College heeft ingestemd met de ondertekening van de gunninglevering elektrische energie UT 2002

-Het CvB heeft besloten om over te gaan tot de ondertekening van het contract 'grootonderhoud'.

d.d. 3 december 2001

-Gezien het voorstel van DINKEL om over te gaan tot herbouw van TeleTOP en een commercieel traject voor TeleTOP in te zetten; gehoord de adviezen van BB, FEZ, DINKEL, de Stuurgroep ICTO en de beraadslagingen; overwegende -het belang voor het UT-onderwijs bij het robuust maken van de TeleTOP; -het belang van continuïteit ten aanzien van de door docenten en studenten van de UT te gebruiken digitale leeromgeving; -de mogelijkheden die er op de markt voor TeleTOP zijn; -de noodzaak op korte termijn van een robuuste versie van TeleTOP voor vermarkting; -dat het vermarkten van TeleTOP en het ondersteunen van derden geen UT kernactiviteit is; -het vervangen van TeleTOP door een ander systeem geen besparingen oplevert; -dat de UT gebaat is bij blijvende invloed op TeleTOP-functionaliteit en gerelateerde onderzoeksmogelijkheden

heeft het CvB besloten: -tot het doen uitvoeren van een ontwerp en herbouw van TeleTOP onder regie van DINKEL. DINKEL krijgt toestemming hiervoor tot een maximum van kf 260 te investeren. Hierin is inbegrepen de inzet van DINKEL en CIV terzake.

-Het College heeft besloten toestemming te geven tot externe werving voor de vacature groepsleider mechanische groep.

-Gezien de brief van de Stichting Arbodienst Drienerlo, d.d. 23 oktober 2001, heeft het CvB besloten de heer ing. M.A.C.G. van de Graaf te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Arbodienst Drienerlo, met ingang van 1 december 2001 voor een periode van drie jaar.

-Gezien het Memo afstemmingspunt CvB 5-10 continuering Createch (30 oktober), gehoord de beraadslaging, heeft het CvB ingestemd met de oprichting van een Stichting Createch, met daarin participerend de Technische Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente; Prof.mr.dr. H.M. de Jong vanuit het CvB af te vaardigen als bestuurslid in de betreffende stichting en de jaarlijkse subsidie van f1500 in 2001 toe te kennen ten laste van budget CvB-projecten.

Studium Generale/Cyclus: Hersenen en bewustzijn

Dat wij met ons hoofd denken is algemeen aanvaard, maar waar in ons hoofd zitten onze gedachten precies? En wie denkt deze gedachten eigenlijk? Twee cognitieve neurowetenschappers demonstreren aan de hand van talrijk 'brain-imaging'-materiaal wat zich zoal in onze bovenkamer afspeelt. Zij laten zien met welke hersengebieden wij horen en zien, en waar onze gedachtes en verlangens zitten. Tevens gaan ze op zoek naar het bewustzijn, de vrije wil en het vermeende mannetje dat in ons hoofd aan de touwtjes trekt. 26 februari - Bewustzijn, het ik en de vrije wil Prof. dr. Peter Hagoort is als directeur en hoogleraar verbonden aan het F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging van de Katholieke Universiteit Nijmegen. 5 maart - Ons denken in beeld Prof. dr. Fernando Lopes da Silva is emeritus hoogleraar dierfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Aanmelden vooraf is niet nodig. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof/Amphitheater.

Studium Generale/Everything you always wanted to know about... Demonarchie - van Lodewijk XIV tot Beatrix

De Franse Revolutie betekende het einde van de 'van God gegeven' politieke macht van koningen. Om in de moderne tijd te kunnen overleven heeft de monarchie zich aan moeten passen. Zo is er op het politieke vlak veel macht ingeleverd. In ruil daarvoor kreeg de koning(in) een grotere sociale rol toegewezen: als symbool van de natie. Monarchie-deskundige, dr. Jaap van Osta van de Universiteit Utrecht, vertelt hoe de overgang van absolute vorst tot 'speeltje van natie' precies in zijn werk ging en welke nieuwe rituelen daarbij ontstaan zijn. Lezing op woensdagmiddag 27 februari van 16.00 uur tot 17.00 uur. Vrijhof/Amphitheater. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Studium Generale Symposion/Singapore & Thailand

De Zuid-Aziatische stadstaat Singapore, die alleen al door zijn enorm dichte bebouwing tot de verbeelding spreekt, is een van de reisdoelen van studenten Informatica en Chemische Technologie. Daarnaast bezoeken ze ook Thailand. Twee Zuidoost Azië experts beschrijven de sociaal/culturele achtergronden van beide landen en gaan in op de belangrijkste cultuurverschillen, zodat de studenten goed voorbereid op studiereis gaan. 1 maart, 19.30 uur - Singapore Dr. Brigitte Sie is gepromoveerd op het proefschrift 'Singapore, a modern Asian city-state: relationship between cultural and economic development'. 2 maart, 10.00 uur - Thailand Drs. Luuk Knippenberg is werkzaam op het Centre for International Development Issues Nijmegen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en is gespecialiseerd in de cultuurgeschiedenis van Thailand. Symposion op vrijdagavond 1 en zaterdagmorgen 2 maart. Vrijhof / Amphitheater. Dit symposion is i.s.m. de studieverenigingen Alembic en Interactief tot stand gekomen en is in eerste instantie voor hen bedoeld. Andere belangstellenden zijn eveneens welkom. Aanmelden (t/m 25 febr.), via onze website, e-mail: [email protected] of tel. 053-4893321. Kosten: EUR 1,25 (studenten), EUR 2,50 (anderen).

Grote IP-hernummeractie van het UTnet op donderdag 21 februari

Door de groei van het aantal thuiswerkplekken - aangesloten op het UTnet -via Inbellen, Kabel en ADSL is er geen ruimte meer voor toekenning van IP-adressen aan nieuwe diensten. Er wordt op korte termijn een enorme groei van het laptopgebruik voorzien, zowel draadloos als door middel van een UTP-kabel, aangesloten op het UTnet. Deze schaarste geeft aanleiding om over te gaan tot grootschalige hernummeractie, welke op 21 februari 2002 zal plaatsvinden. Alle computers die aangesloten zijn op het UTnet krijgen een nieuw IP-adres. Ook de computers aan het campusnet, [email protected] en [email protected] worden hernummerd. Hernummeractie: De hernummeractie gaat op 21 februari 2002 vanaf 18.00 uur plaatsvinden en zal een groot deel van de avond beslag zal nemen. Er is dan geen netwerkverkeer mogelijk. Configuratie naar DHCP: Om na de hernummeractie gebruik te kunnen maken van het netwerk dient uw PC te zijn geconfigureerd met DHCP. De PC verkrijgt dan de benodigde netwerkinformatie van de DHCP-server. Na 21 februari is dan een reboot voldoende om uw PC van de nieuwe netwerkinformatie te voorzien. Raadpleeg zonodig uw netwerkcontactpersoon of lokale werkplekondersteuner voor nadere informatie. Mobile werkplek: Na 21 februari 2002 kunnen, studenten en medewerkers een werkplek laten registreren als "mobile werkplek". De computer is dan zonder herconfigureren te gebruiken op een willekeurige geactiveerde UTnet-aansluiting. Dit geldt ook voor [email protected], [email protected] en op het campusnet. Voor meer informatie hierover wordt u verzocht om contact op te nemen met uw netwerkcontactpersoon. Ondervindt u na21 februari netwerkproblemen, neem dan contact op met uw werkplekondersteuner of de CIV helpdesk - telefoon: 2311 - e-mail: [email protected] Meer informatie: http://www.utwente.nl/civ/netwerk/hernummeren.

Tips for PH-D students

Advises for AIO's and OIO's about the start, continuation and finish of writing a thesis. How to cope with differences in working- and thinkingstyle? How to handle differences in approach, expectations and planning between student and supervisor? How to organise support and feedback? How to handle contradictory advises and what to do with difficult supervisors? When: March 18th, Monday 13:30-15:30 hours. Information: F.B. de Mink tel: 2051 [email protected] Subscribe: before March 11th Sandra Schuite (5453 / [email protected]).

Onderwijskundige Oriëntatiecursus

Op dinsdag 19, woensdag 20 (ochtend) en dinsdag 26 maart a.s. organiseert het DINKEL Instituut/Onderwijskundig Centrum een Onderwijskundige Oriëntatiecursus (OOC), geschikt voor zowel beginnende als ervaren docenten en voor assistenten in opleiding. De cursus biedt een brede oriëntatie op verschillende onderwijstaken en is, volgens de docenten die er reeds aan hebben deelgenomen, een goede voorbereiding op het geven van hoor- en werkcolleges, het begeleiden van werkgroepen en dergelijke. Aan de orde komen thema's als het maken van lesopzetten, systematisch aanpakken van problemen, boeiender maken of efficiënter organiseren van onderwijs, beoordelen van studieresultaten enzovoort. De cursus bevat verder talrijke aanwijzingen om de tijd, die men besteedt aan onderwijs, doelmatiger te gebruiken. Tijdens de cursus zullen de deelnemers veelal zelf actief zijn, o.m. door het houden van presentaties en het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Docenten die later eventueel deelnemen aan het Didactisch UT-Inwerktraject, krijgen daarvoor een gedeeltelijke vrijstelling op basis van de OOC. Meer info: Elly Govers (4870) of op http://www.dinkel utwente.nl. Aanmelding (tot 5 maart a.s.): per tel. (5453), via e-mail ([email protected]) of via Internet.

Ontwerpen van Bachelor-eindopdrachten

Voor opleidingsdirecteuren, onderwijscoördinatoren, opleidingsonderwijskundigen, vertegenwoordigers van leerstoelgroepen en docenten, die eindopdrachten voor de Bacheloropleiding willen ontwerpen. Een bijeenkomst op woensdag 13 maart van 13.30 -16.00 uur. Inhoud: Met de komst van de Bacheloropleiding gaan opleidingen over tot het invoeren van de Bachelor-eindopdracht. Uitgangspunt voor deze middag vormen de competenties van de eigen opleiding. Van hieruit wordt gewerkt aan de inbedding van de Bachelor- eindopdracht in de opleiding, aan de criteria voor een dergelijke eindopdracht en de verschillen met de ons bekende (Master)eindopdracht en aan belangrijke accenten voor de begeleiding van dit type opdrachten. De deelname voor docenten van de UT is kosteloos. Info/aanmelding (tot 27 febr): secr. DINKEL Instituut/Onderwijskundig Centrum, tel: 5453 of via e-mail ([email protected]).

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de cd's van deze week: Pop: 1. Nicolai Dunger - Soul Rush (singer-songwriter) 2. Cracker - Forever (intelligente rock) 3. Fila Brazillia - Jump Leads (lounge) 4. Rhythm & Sound - idem (minimale techno-dub van Maurizio) 5. King Diamond - Abigail II: Revenge (soort metal-hoorspel) 6. They Might Be Giants - Mink Car (humorvolle alt. pop) 7. Wibutee - EightDomestic Challenges (nu-jazz) 8. Fulanito - El Padrino (salsapop) 9. Kultur Shock - Fucc The INS (hardcore-metal-wereldmuziek-mix) 10. Pain Of Salvation - Remedy Lane (progmetal); Blues: John Lee Hooker - Ultimate Collection 1948-1990; Jazz: Other Quartet - Sound Stains; Klassiek: F. Schubert - Complete Strijkkwartetten (LeisQ., 9CD-box); Wereldmuziek: Benny Andersson - Orkester (die van ABBA!); Dvd: Fear Factory - Digital Connectivity (industrial metal). Meer info en nog 40.000 cd's: www.cd-uitleen.nl.

Tennisvereniging UT-kring

Beste (adspirant-)leden, We zijn een sub-vereniging van de personeelsvereniging UT-Kring van de Universiteit Twente. We hebben momenteel ruim 70 leden. Hun tennisniveau varieert van beginner tot B-niveau.Er is nog volop ruimte voor nieuwe leden. We hebben permanent twee kunstgrasbanen ter beschikking met de mogelijkheid ook te spelen op twee andere kunstofbanen en zes hard-court banen. Moeten wachten tot er een baan vrij is komt nauwelijks voor. Tennissen dicht bij het werk heeft voordelen.Veel leden gebruiken de lunchpauze om een uurtje te tennissen. Anderen doen dit na vijven of ze hebben dan les. U leert nieuwe collega's kennen van binnen en buiten de eigen faculteit of dienst. U bent van harte welkom. Ineke ten Dam, voorzitter. Meer informatie: Frits Lubben, tel. 053- 4892296.

Oratie

Prof. dr. W.H. van Harten, benoemd tot hoogleraar Kwaliteitsmanagement van Zorgtechnologie aan de faculteit Technologie & Management, over

'Beter, in balans', donderdag 7 maart 2002, 16.00 uur, Agora van het gebouw de Vrijhof.

Prof.dr. G. Neave, benoemd tot hoogleraar Comparative Higher Education Policy Studies bij het Center for Higher Education and Policy Studies aan de faculteit Bestuurskunde, over 'On Stakeholders, Cheshire Cats and Seers: Changing visions of the University', donderdag 14 maart 2002, 16.00 uur, BB2.

Promotie

Ir. F.J. Sluiman (INF) over 'Linear Data Structures for Storage Allocation in Attribute Evaluators', 1 maart 2002, 16.45 uur, BB2.

mw. M. Peter (CT) over 'Engineering of surfaces with organometallic poly (ferrocenylsitanes)', 15 maart 2002, 13.15 uur, BB2.

mw. S. Mendes (CT) over 'Cultured Bone on Biomaterial Subsrates: A Tissue Engineering Approach to treat Bone effects', 15 maart 2002, 15.00 uur, BB2.

ir. Bambang Baroto MBA (T&M) over 'Telecommunication in a developing economy. The case of Indonesia', 15 maart, 16.45 uur, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten : Do. 14 febr. Broodje Valentijn. Homoseksualiteit, een ziekte uit het westen? 12.30-13.30 uur, UT - Vrijhof zaal 8. Do. 14 febr. The Lord of the Rings. Gesprekken over mythologie en cultuur, verbeelding en werkelijkheid, hoop en volharding - 20.00-21.30 uur, UT - Vrijhof kamer 201. Ma. 18 febr. De Wonne is een woongemeenschap, die onderdak biedt aan mensen, die om een of andere reden geen onderkomen hebben of een poosje tot rust willen komen. Het bezoek bestaat uit: mee eten metde leefgemeenschap, helpen bij een aantal klussen in de Wonne, napraten met een van de vaste bewoners van de Wonne. 17.25 uur verzamelen bij de Wonne, Noorderhagen 25. Opgave uiterlijk zo 17 febr. via 053-4345107 of [email protected]; Wo. 20 febr. Broodje Actueel. Gesprekken over nieuws uit de media tot wat je nu op dit moment bezighoudt, 12.30-13.30 uur, UT - Vrijhof kamer 202. Do. 21 febr. Friedrich Nietzsche, we lezen zijn beroemde teksten, 19.30-21.00 uur, UT - Vrijhof kamer 201. Iedere di. [email protected], De bijbel wordt op allerlei manieren uitgelegd. Het accent ligt op teksten uit het Nieuwe Testament 19.30-21.00 uur, UT - Vrijhof kamer 201. Iedere di. Zen-meditatie (zi- en loopmeditatie), 20.00 uur, SHE. Iedere dinsdag in febr. Vastenvesper 17.30 uur, UT - Vrijhof Stiltecentrum (t.o. kamer 205). Na afloop gezamenlijke vastenmaaltijd bestaande uit droog brood en thee.

Vieringen : Zo. 17 febr. Ochtendgebed, vg. Arent Weevers 10.30 uur, UT - Vrijhof.

Informati/opgave : SPe-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369 (secr.) SPe-SHE: 053 4871927 Kortenaerstraat 59, 1e verd. Hier vinden alle SPe-SHE aktiviteiten plaats. www.utwente.nl/spe [email protected]

Pastores : Hélène van den Bemt (UT) 053 4345107 Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Arent Weevers (SHE) 074 2909064.

Qlle faculteiten

Inschrijving keuzevakken INF/BIT/TEL, trim. 3 voor alle opleidingen Voor Alle faculteiten. Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF, BIT en TEL, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster van INF gemarkeerd met een klavertje. -studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben voorrang. Inschrijven voor derde trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 11 februari t/m vrijdag 28 februari 2002 bij BOZ-INF (de intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen). LET OP: -Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt. -Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen. INF-vakken: 211033-Neurale netwerken en neuro-computing; 211035-Vertalerbouw (zie D2-rooster INF); 211045-Besturingssystemen (zie D1-rooster INF); 211090-Databasetoepassingen; 211095-Gedistribueerde database & middleware technologie; 211109-Voortgezette logica; 211111-Parellelle processen; 211130-Ubiquitous computing; 211131-Statische object analyse & typering; 213002-Ontwerpen van digitale systemen; 213014-Procesbesturing en robotica; 217001-Testtechnieken. BIT-vakken: 232012-Information retrieval en kennisbeheer; 232050-Electronic commerce; 232055-XML-technologie in e-commerce; 232060-Multi agent systemen; 232080-Requirements engineering; 234001-Productie-informatietechnologie; 234004-Software-managementtechnieken; 234026-Voortgezette informatiesysteemmodellering; TEL-vakken: 262001-Mobile & wireless networking; 265310-Internet management protocols.

BSK

Gastcollege over prestatiemeting bij overheidsorganisaties

Voor Studenten Organisatie en Financieel Management/Publiek Management. Op donderdag 21 februari 2002 zal prof. dr. A. Halachmi, Tennessee State University, een gastcollege verzorgen over prestatiemeting bij overheidsorganisaties, getiteld: Issues and considerations in performance measurement. Deze lezing vindt plaats in CT 1814 van 10.40 tot 12.30 u.

Tentamenwijziging Statistiek II

Voor D1 studenten BSK. I.v.m. een dubbele roostering in de tentamenweek wordt het tentamen Statistiek II in Blok 5 van 13-05-2002 verplaatst naar 07-05-2002. Tijdstip 13.30-16.30.

Extra college bedrijfseconomie (176323)

Voor D2/D3 studenten BSK. Op donderdag 28 februari, 3e/4e uur vindt er een gastcollege Bedrijfseconomie plaats in zaal CT 1814.

Afstudeercolloquium

R. Vossen over 'Recht op informatie? Een onderzoek naar de noodzakelijkheid en wenselijkheid van een aanpassing van de juridische mogelijkheden tot informatieverstrekking door politie en justitie aan verzekeraars ter bestrijding van verzekeringsfraude', 26 februari 2002, 13.30 uur, TWRC A-112.

EL

Datacompressie voor communicatiesystemen (122732)

Met ingang van de cursus 2001-2002 treedt dr.ir. R.N.J. Veldhuis op als docent van bovengenoemd vak. In verband met vernieuwing van de vakinhoud in relatie tot het onderwijsaanbod, wordt het vak in 2001-2002 niet gegeven. Studenten die dit vak willen doen wordt aangeraden om contact op te nemen met de docent (tel. 2838) omtrent zelfstudie en het verrichten van het aan het vak verbonden practicum.

VSLI Signal processing (122733)

In de cursus 2001-2002 wordt bovengenoemd vak in het a.s. derde trimester in een nieuwe opzet gegeven. In het eerste gedeelte van het derde trimester worden 7 hoorcolleges gegeven. Het tweede gedeelte (vanaf 23 april) is voor het verrichten van een ontwerpopdracht, de realisatie van een DSP algoritme in een FPGA met behulp van de Adelante tools. Docenten zijn S.H. Gerez en C.H. Slump. Voor meer informatie over dit vak zie: http://utelnt.el.utwente.nl/links/gerez/vslidsp/index.html.

Project informatie-overdracht

Voor derdejaars EL. Het project Informatie-overdracht vindt plaats van 11 maart t/m 22 maart a.s. Voor deelname aan dit project dient men zich in te schrijven bij Bureau Onderwijszaken. De inschrijving kan plaatsvinden t/m 1 maart a.s.

Ethiek: Beroepsverantwoordelijkheid van de ingenieur

Bovengenoemd vak wordt (voor de tweede keer dit cursusjaar) in het 3e trimester als voorbereiding op de stage gedoceerd. Het college vindt plaats op donderdag het 1e en 2e uur in de weken 13 t/m 17 en 21 t/m 25 en wordt gegeven in EL B1220. Degene die dit college gaan volgen dienen zich hiervoor bij Bureau Onderwijszaken EL in te schrijven. Inschrijven hiervoor kan tot en met 8 maart a.s.

INF/BIT/TEL

Aanmelding D-examenvergadering INF in maart 2002

Voor: INF D3-studenten. Uiterlijk tot en met woensdag 27 februari 2002 kan men zich aanmelden voor de doctoraalexamenvergadering Technische Informatica van 28 maart 2002. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-BIT/INF/TEL. Openingstijden BOZ: maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 14.00 uur. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, toten met 20 maart 2002. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 20 maart 2002 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het doctoraalverslag dient (voor 20 maart a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster INF. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 5 april 2002.

Aanmelding D-examenvergadering BIT in maart 2002

Voor: BIT D3-studenten. Uiterlijk tot en met woensdag 27 februari 2002 kan men zich aanmelden voor de doctoraalexamenvergadering Bedrijfsinformatietechnologie van 27 maart 2002. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-BIT/INF/TEL. Openingstijden BOZ: maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 14.00 uur. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 20 maart 2002. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 20 maart 2002 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het doctoraalverslag dient (voor 20 maart a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster INF. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 5 april 2002.

Vervallen tentamen Discrete wiskunde en logica (151050)

Voor INF P-studenten, oud curriculum. In week 12 staat twee maal het tentamen Discrete wiskunde en logica verroosterd, namelijk op dinsdagochtend 19 maart en op donderdagochtend 21 maart. Het tentamen van dinsdagochtend 19 maart komt te vervallen. Het college zal plaatsvinden in BB-5.

Inschrijving groepsindeling/practica D1, trim. 3 INF, BIT en TEL

Voor INF + BIT + TEL P-studenten en verwevenen. INF-, BIT- en TEL-studenten die in het derde trimester van het studiejaar 2001-2002 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), dienen zich in de periode van maandag 11 februari t/m vrijdag 28 februari 2002 in te tekenen voor de groepsindeling. De intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen INF. Tevens dient men op de intekenlijsten duidelijk aan te geven aan welke practica men wenst deel te nemen.

Vertalerbouw (211035) en Inleiding wiskundige systeemtheorie (156057)

Voor INF D-2 studenten. INF-studenten die in het 3e trimester studiejaar 2001-2002 willen deelnemen aan de vakken Vertalerbouw (211035) en Inleiding wiskundige systeemtheorie (156057) dienen zich in de periode van maandag 11 februari t/m vrijdag 28 februari 2002 in te tekenen voor de groepsindeling. De intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen INF.

Inschrijving keuzevakken INF/BIT/TEL, trim. 3

Voor INF, BIT- en TEL -studenten. Er zijn speciale inschrijvingsweken voorschil- en keuzevakken INF, BIT en TEL, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster van INF gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers geldt de volgorde van inschrijving. INF-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben voorrang. Inschrijven voor derde trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 11 februari t/m vrijdag 28 februari 2002 bij BOZ-INF (de intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen). LET OP: -Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt. -Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen.

INF-vakken: 211033-Neurale netwerken en neuro-computing; 211090-Databasetoepassingen; 211095-Gedistribueerde database & middleware technologie; 211109-Voortgezette logica; 211111-Parellelle processen; 211130-Ubiquitous computing; 211131-Statische object analyse & typering; 213002-Ontwerpen van digitale systemen; 213014-Procesbesturing en robotica; 217001-Testtechnieken. BIT-vakken: 232012-Information retrieval en kennisbeheer; 232050-Electronic commerce; 232055-XML-technologie in e-commerce; 232060-Multi agent systemen; 232080-Requirements engineering; 234001-Productie-informatietechnologie; 234004-Software-managementtechnieken; 234026-Voortgezette informatiesysteemmodellering. TEL-vakken: 262001-Mobile & wireless networking; 264002-Business process engineering; 265310-Internet management protocols.

Roosterwijziging Bedrijfsoriëntatie (269002) en Technology Assessment (162326)

Voor TEL D1-studenten. Het hoorcollege Bedrijfsoriëntatie in week 21 op 22 mei het derde en vierde uur komt te vervallen, evenals het hoorcollege Technology Assessment (162326) in week 24 op woensdag 12 juni het derde en vierde uur. Er wordt een extra college Bedrijfsoriëntatie verroosterd in week 16 op maandag 15 april het vijfde en zesde uur.

Integrand Twente

1)Een consultancybedrijf dat zich bezig houdt met internet en E-business strategie, advies en realisatie is op zoek naar een student die ongeveer anderhalve dag per week gaat meewerken in nieuwe media(e-business) trajecten en oplossingen van e-business gaat ontwikkelen.

2)Een bedrijf in Eerbeek dat gespecialiseerd is in internationale groupage voor voornamelijk West-Europese bestemmingen alsmede Warehousing en logistieke dienstverlening, heeft vorig jaar een voor- en nacalculatiesysteem opgezet. Het bedrijf zoekt nu een student die gaat proefdraaien met het systeem en de knelpunten binnen het systeem gaat oplossen. Meer info: zie mededeling TBK. Info: Vrijhof kamer 120, tel:053-4893909, www.integrand.utwente.nl.

Studentassistent gezocht voor de Kasta-case (180052)

Voor TBK D2 en BIT D3. Zie mededeling TBK.

KASTA-case (180052)

Voor TBK D1 en BIT D2. Zie mededeling TBK.

BISO

Voor TBK D1 en BIT D1. Zie mededeling TBK.

TBK

Student(e) gezocht voor afstudeeropdracht logistiek

Voor TBK en WB D3. Bij Power-Packer in Oldenzaal, een producent van hydraulische systemen voor de automotive industrie, is op korte termijn plaats voor een afstudeerder met specialisatie logistiek. De opdracht betreft de logistieke analyse van een nieuwe spuitbaan met behulp van simulatie. Voor meer informatie: Matthieu van der Heijden, BB-236, tel. 2852, email [email protected]

Studentassistent gezocht voor de Kasta-case (180052)

Voor TBK D2 en BIT D3. Voor algemene ondersteuning bij de Kasta-case. Eis: Kasta case met voldoende resultaat afgerond. Start van het studentassistentschap zo spoedig mogelijk, duur circa een jaar (de pieken bestaan uit vier weken in het 1e en 3e trimester). Inlichtingen bij Anette Beijaard [email protected] of tel.06 47 27 63 44.

KASTA-case (180052)

Voor TBK D1 en BIT D2. Het IV-practicum de KASTA-case wordt dit jaar voor TBK in het derde trimester gegeven. De KASTA-case is verplicht voor alle tweedejaars TBK studenten. Het practicum zal plaatsvinden in de weken 13 t/m17. Studenten dienen er rekening mee te houden dat na deze practica nog een eindopdracht ingeleverd dient te worden in week 22. Bij inschrijving zal het practicumrooster worden uitgereikt. Inschrijving in groepjes van drie studenten kan alleen in week 10 in de middagpauzes van 12.35 tot 13.35 uur in BB 428. In week 11 zal de inleidende brief bij de secretaresse in BB 424 af te halen zijn. Om deel te mogen nemen aan dit practicum is een voldoende resultaat verplicht voor de vakken MTOII (184170) en PLM (181075) (1 vijf is toegestaan). Studenten van zowel BIT als TBK die eerder een onvoldoende voor de Kasta-case behaald hebben kunnen aan het practicum deelnemen. Zij dienen zich op een aparte lijst in te schrijven. De practicumhandleiding is t.z.t. bij de UnionShop te koop. Voor vragen en/of opmerkingen mailen naar [email protected]

Afstudeeropdracht

Voor TBK D3 G-stroom. Het Centrum Onderzoek Gezondheidszorg biedt een afstudeeropdracht aan. Onderwerp: Onderzoek naar de effecten van diverse mogelijke screeningsscenario's (heupafwijkingen bij zuigelingen), alsmede berekening kosteneffectiviteit. Start: zo spoedig mogelijk. Nadere inlichtingen: bureau Praktijkcomponent (tel. 053 - 489 3240, kamer TW/RC C-103 dinsdag- woensdag- en donderdagochtend van 9.00 - 13.00 uur).

BISO

Voor TBK D1 en BIT D1. Het tentamen BISO wordt verplaatst van 11 maart 2002 's ochtends naar maandag 18 maart 2002 's ochtends.

Inschrijving excursies

Voor TBK P. Naar aanleiding van de stromenkeuze moeten studenten zich inschrijven voor minimaal 2 excursies. Inschrijven is mogelijk van 12 februari t/m 8 maart, de inschrijflijsten liggen bij de balie van BOZ TBK. Deelname aan excursies is niet verplicht voor HTS'ers. Contactpersoon is Frank Kamminga van Stress, e-mail [email protected]

Studieassistenten gezocht voor Strategisch Management (186456)

Voor TBK D3. Ter ondersteuning van de werkcolleges en het project in het kader van bovengenoemd vak worden twee studentassistenten gezocht. Kandidaten dienen dit vak met goed gevolg te hebben afgerond. Er zal voorkeur worden gegeven aan studenten die ook de vakken Corporate Strategy en/of Business Marketing hebben afgerond. De werkzaamhedenzullen plaatsvinden in de periode maart - juli, met het zwaartepunt in de weken 16 en 17, alsmede de maand juni. Reacties zo spoedig mogelijk richten aan de docent: J.W. Stoelhorst, BB-340, tel. 489 3337.

Colloquia

Arjan Mastwijk over 'Software process improvement in e-business: Advies over en initiatie van organisatieverandering door middel van software process improvement bij een kleine e-business solution provider', 19 februari 2002, 15.45 uur, BB 5.

Michiel Kramer over 'Het ontwerpen van een strategisch marketing plan voor het speciale product space master van Vredestein Banden B.V. te Enschede', 22 februari 2002, 13.30 uur, BB7.

Susan Meulemans over 'Een simulatiestudie naar het ondergronds logistieke systeem voor Schiphol met pullbesturing en een uitgebreid verzamelcentrum', 1 maart 2002, 15.45 uur, BB6.

Integrand Twente

Een bedrijf in Eerbeek dat gespecialiseerd is in internationale groupage voor voornamelijk West-Europese bestemmingen alsmede Warehousing en logistieke dienstverlening, heeft vorig jaar een voor- en nacalculatiesysteem opgezet. Het bedrijf zoekt nu een student die gaat proefdraaien met het systeem en de knelpunten binnen het systeem gaat oplossen. Ook zal er een beoordeling gemaakt moeten worden over het toepassen van de calculatiemethode. Verder zal de student zich nog bezig moeten houden met het genereren van standaardprocedures die bijdragen aan het inzichtelijk maken van de rendementen van de verschillende transportpakketten. Info: Vrijhof kamer 120, tel: 053-4893909. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.integrand.utwente.nl.

TN

Colloquia

Erik Droog over 'Development of a low-cost method for absolute cell enumeration', dinsdag 19 februari 2002, 15.30 uur, EL/TN T4.

M.F.B. van Beurden over '4 Pi Confocale Microscopie', woensdag 20 februari 2002, 15.30 uur, EL/TN B1220.

TO

College TOO: complexe systemen (193703)

Voor D1-studenten. Bovengenoemd college van 24 mei is verplaatst naar het 7e en 8e uur in L102.

Afstudeercolloquium

Willeke Hoiting over 'Looking in the rearview mirror', maandag 25 februari 2002, 16.00 uur, L216.

Presenteren (168515)

Alle bijeenkomsten van het vak Presenteren worden verplaatst van week 13 naar week 12 i.v.m. de oriënterende stage. D1. Groep1, ma 18 maart, TW A114 (1+2 uur); Groep2, do 21 maart, TW A112 (5+6 uur); Groep3, do 21 maart, TW A112 (7+8 uur). D2. GroepA, ma 18 maart, TW A101 (5+6 uur); GroepC, di 19 maart, TW A114 (3+4 uur).

WB

Afstudeercolloquia

J. Hagendoorn (TMK) over 'Truck ontwerp op basis van aero-akoestiek', 21 februari 2002, 13.30 uur, WB N.109.

H. Dinh (BW) over 'Ontwikkeling van een isokinetische kniedynamometer', 25 februari 2002, 13.30 uur, WB N.109.

Tentamen Stijfheid en sterkte 1 (115718)

Voor IO P-studenten. Bovengenoemd tentamen is verroosterd op maandag 25 februari 2002 van 09.00 uur t/m 12.30 uur. Inschrijven via TAST t/m 15 februari a.s.

Student(e) gezocht voor afstudeeropdracht logistiek

Voor TBK en WB D3. Zie mededeling TBK.

WTM

Annulering WTM/WWTS-college 'Argumentatie-analyse' (168012)

I.v.m. het vertrek van de docent (dr. L. Lagerwerf) zal het WTM-vak 'Argumentatie-analyse' in het 3e trimester niet worden aangeboden. WWTS-studenten die het vak nog moeten doen, dienen voor de eerste collegeweek (week 13) contact op te nemen met prof.dr. P.J.M.C. Schellens, kamer TW A344, tel. 489 3317, e-mail: [email protected]

WWTS

Annulering WTM/WWTS-college 'Argumentatie-analyse' (168012)

I.v.m. het vertrek van de docent (dr. L. Lagerwerf) zal het WTM-vak 'Argumentatie-analyse' in het 3e trimester niet worden aangeboden. WWTS-studenten die het vak nog moeten doen, dienen voor de eerste collegeweek (week 13) contact op te nemen met prof.dr. P.J.M.C. Schellens, kamer TW A344, tel. 489 3317, e-mail: [email protected]

Studieverenigingen

Alembic

Vandaag is er weer borrel in de borrelkelder # Heb jij ook zoveel losse blaadjes op je bureau liggen en genoeg van deze wanorde. Alembic heeft gratis ordners over, kom langs op de kamer en vraag # Vandaag zal naast liefde ook in het teken staan van Onderwijs: in de middagpauze is het Grote Valentijns-ASOCT. Speciaal punt op de agenda is de nieuwbouw van CT # Wil je niet dat je foto in het jaarboek komt, neem dan met ons contact op # Hart voor de vereniging? Kies uit onze merchandise collectie: dassen, chokers, mokken, aanstekers# C.T.S.G. Alembic. Tel.: 053-489 2866 http://alembic.ct.utwente.nl/.

W.S.G. Abacus

Hallo allemaal! Mogen wij nogmaals aan u voorstellen: SMAAD: Super Maffe Abacus Almanak Delegatie. Voor u gaan zij dit jaar gaan proberen een Super Mooie Abacus Almanak in elkaar te Draaien. Maar dat kunnen zij natuurlijk niet alleen! En daarom nodigen wij u nogmaals uit een leuk stukje te schrijven voor de Almanak 2001-2002. Het onderwerp van de nieuwe almanak is nog steeds: Op weg naar.... Wij hopen dat u iets leuks te melden heeft dat inhaakt op dit onderwerp. Natuurlijk mag het stukje ook ergens anders over gaan: een activiteit, commissiewerk, een bijzondere gebeurtenis of iets anders leuks, als het maar uiterlijk 31 april 2002 bij een van ons is ingeleverd. (Bij voorkeur via e-mail: [email protected]). Het zou leuk zijn als er bijvoorbeeld foto's bij het stukje geplaatst kunnen worden, dus als u foto's heeft, geef ze ons. Helaas hebben wij tot nog toe slechts twee stukjes mogen ontvangen. Wij vragen u dan ook dringend om uw best te doen en ons een mooie bijdrage televeren, zodat wij ook daadwerkelijk een leuke almanak kunnen maken.

Ideefiks

Leden van Ideefiks zullen binnenkort de eerste nieuwsbrief ontvangen via e-mail. Deze nieuwsbrief verschijnt 2-wekelijks en houdt je o.a. op de hoogte van de te gekke activiteiten van Ideefiks. Ben je geen lid, maar wil je deze nieuwsbrief toch ontvangen? Mail dan even naar [email protected] De komende activiteiten: 13-2: onderzijsmiddag, 21-2: filofilm, 26-2: karten met ISAAC en op 6-3 een 'filo-kroegentocht'. Kom voor meer informatie langs in TWRC-B115; in de middagpauzes staan daar ook koffie en thee klaar! Of kijk op www.wmw.utwente.nl/ideefiks. Tevens wil het bestuur iedereen die bij onze wisselborrel is geweest bedanken voor de gezelligheid!

W.S.G. Isaac Newton

Vanmiddag om 15.30 uur is er weer een Newtonborrel in onze eigen borrelkelder "Diepzat" met vandaag de "Valentijnsborrel". Speciaal voor deze borrel is er Grimbergen van de tap # Het bestuur zoekt opvolgers die de vereniging een jaar lang willen besturen. Interesse? Kom eens langs # Het bestuur wenst iedereen een fijne valentijnsdag vandaag # Woensdag 20 februari gaat de activiteitencommissie 's avonds Disco bowlen samen met de activiteitencommissie van Communiqué. Heb je zin om mee te gaan met deze activiteit? Kom bowlen en integreer onder het genot van een biertje met de TCW vrouwen. Schrijf je in op het Newtonbord of op onze kamer. Kosten: EUR 3,50 # Donderdag 21 februari organiseert de Colexcie een excursie naar Oce. Heb je zin om mee te gaan? Schrijf je in op het Newtonbord of kom langs op onze kamer. De excursie is uiteraard geheel gratis # Heb je interesse om commissiewerk te gaan verrichten, kom langs op de Newtonkamer of mail het bestuur # De Newtonkamer (in de kelder) is elke dag minimaal van 10 tot 16 uur geopend. Tel. (053-489)2531; e-mail: [email protected]

TOBias

Zaterdag 23 februari gaan we samen met Scintilla naar Scala in Duitsland. Schrijf je snel in want vol=vol! # 28 februari is het feest van de EJC. Haal je sandalen, toga of menhirkostuum maar uit de kast, want het wordt een Romeinse avond! # De Oratorredactie is nog steeds druk op zoek naar mensen. Wil jij meewerken aan ons faculteitsblad? Kom eens langs in de TObias-kamer.# Heb jij het TObiasspel al gespeeld?? Volg de link op de site # Voor meer info: http://www.svtotobias.nl of tel. 3641.

Communiqué

Dit is het eerste bericht van het bestuur 2002. Wij hebben er erg veel zin in en we hopen jullie vaak tegen te komen in de Communiqué-kamer en op leuke activiteiten. Op woensdag 20 februari is onze volgende activiteit. We gaan samen met studievereniging Isaac Newton discobowlen. Meer informatie over tijd en plaats volgt nog. Een aantal commissies kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Heb je zin om actief te worden binnen één van de commissies van Communiqué, kom dan even langs in de Communiqué-kamer of stuur een mailtje naar [email protected] Meer informatie over Communiqué is te vinden op www.communique.utwente.nl.

Arago

Vrijdag is er natuurlijk VriMiBo getapt door Scintilla. Dit betekent dat de schuimparty van het Arago bestuur verplaatst wordt naar 22 februari # Woensdag 20 februari is er leerstoelvoorlichting van Lage Temperaturen #Verder is er deze week niet zo heel erg veel bijzonders. Kom eens een keer in de pauze een kop heerlijke koffie drinken.

Scintilla

Het is weer mogelijk om boeken te bestellen via het iBBS. De link naar het iBBS pagina is te vinden op onze homepage http://www.scintilla.utwente.nl/. Hier zijn overigens ook al onze andere activiteiten te vinden. # Op zaterdag 23 februari organiseert de SCALA samen met de accie van TObias een uitstapje naar de Index in Duitsland. Heb je zin om mee te gaan, kom dan een keer in de SK langs om te kijken of je jezelf kan in schrijven. # Op 5 April organiseert Scintilla samen met Abacus, Inter-Actief en TObias een gala met als thema 'Droomvlucht'.

Sirius

Het vijfde lustrum zit erop. Sirius bedankt daarom de lustrumcommissie voor de mooie week die achter ons ligt Mooi werk mensen!. # We kunnen uiteraard niet te lang stilstaan bij het verleden want er zitten alweer nieuwe activiteiten in de pen. Zo gaan we 27 februari naar de beurs van Berlage en het B & W cafÚ. # De dag daarvoor kunnen we ons op snelheid meten met andere verenigingen op de kartbaan in Nordhorn. Race mee en prik daarna ook een vorkje mee. Uiteraard kun je, je voor dit alles inschrijven bij Sirius. # De BATA komt eraan, de voorbereidingen zijn in volle gang. Help ons en loop mee in deze legendarische tocht. Inschrijven kan ook weer bij de Sirius kamer # Vele commissies zouden graag wat nieuwe mensen erbij willen hebben. Wil jij je academisch ontwikkelen of gewoon een paar gave activiteiten neerzetten, kom dan een keer langs bij De Siriuskamer of stuur een mailtje naar [email protected] Vacatures zijn er bij de excursiecommissie en de borrelcommissie.

Inter-Actief

Nog maar een kleine week en dan is het symposium over Artificial Intelligence al! Brain Storm vindt plaats op 20-02-2002. Je hebt je nog niet ingeschreven??? Ga naar de website: www.brain-storm.nu. # Deze week is het valentijnsweek bij Inter-Actief! De filmavond is al weer voorbij, maar we hebben nog de ValentijnsViZioN en de Valentijnsborrel (di 19 feb) voor je in de aanbieding! # Inter-Actief loopt samen met TObias de Bata444-race. Loop ook mee! De inschrijflijst hangt op het prikbord in Hal B. # We zijn nog op zoek naar actieve mensen! Bijvoorbeeld voor de nieuwe symposiumcommissie, de www-commissie, redactie I/O-vivat. Voor meer info: kom eens langs in onze kamer in Hal-B, L216, tel 3756, geopend: 12.30 - 15.30, of mail: [email protected] Meer informatie www.inter-actief.net.

Cultuur

Open Repetitie Musilon

Op maandag 18 februari a.s. om 19.30 uur open repetitie van Musilon in de Vrijhof. Iedereen kan zowel kijken als meedoen.

Pythische Spelen

Zin om van een megafestival een feestje te bouwen? Zoals velen van jullie al weten, worden op 8 t/m 12 mei 2002 de Pythische Spelen gehouden. De Pythische Spelen, Nederlands grootste culturele studentenfestival, beloven ook dit jaar weer een succes te worden. In meer dan 30 onderdelen, variërend van ballet tot webdesign en van poëzie tot popmuziek, zal er om de eer gestreden worden door studenten uit heel Nederland. Voor het organiseren van een aantal van deze onderdelen zoeken we nog mensendie graag hun ideeÙn aan dit festival willen meegeven. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op: 053-4893877, [email protected], www.pythischespelen.nl.

Musica Silvestra Orkest (MSO)

Het Musica Silvestra Orkest, het studenten symfonie orkest van de Universiteit Twente, is op zoek naar altviolisten, contrabassisten, fagottisten, hoorns, tuba en een slagwerker maar ook andere instrumenten zijn van harte welkom. Heb jij zin om dinsdagsavonds met ons mee te repeteren en geregeld leuke concerten te geven? Kom dan eens langs op dinsdagavond in de Agora (Vrijhof) en neem vooral je instrument mee! Voor meer informatie kijk op onze website: www.student.utwente.nl/~mso of mail onze orkestchef Anne Nijland: [email protected] Mso: kwaliteit door gezelligheid.

4 Happy Feet

Dinsdag 19 februari houden we de jaarlijkse Teammatch. Voor de mensen die meedoen: Maak er iets leuks van. Er is dan dus geen dansles. Doe je niet mee dan kun je natuurlijk altijd even komen kijken! # 23 Maart organiseert 4 happy feet de landelijkse stijldanswedstrijd in de Audiozaal. Heb je zin om mee te doen (er is zowel een ballroom als latin wedstrijd) dan kun je je aanmelden bij [email protected] Vanaf 12 februari zijn de kaartjes ook op de les te verkrijgen. De kosten bedragen 8 euro voor beide wedstrijden en 7 euro voor alleen ballroom of latin. # Donderdag 21 februari is er weer vrijdansen. Iedereen is weer van harte welkom bij Cafe Geritsen, Voortsweg 109 te Enschede.

Apollo zoekt bestuur!

Apollo is voor cultuur wat de sportraad voor sport is. De belangenbehartiger voor de organisaties en (in mindere mate) voor de individuele gebruikers. Apollo praat met Vrijhof Cultuurcentrum, met de Student Union en met de Koepels en zorgt zo dat cultuur meetelt op de Universiteit. Apollo onderhoudt goed contact met de 20 bij haar aangesloten culturele campus-organisaties en beheert bijvoorbeeld het subsidiefonds cultuur. In het bestuur zitten kost je een jaartje studie (30 uur per week) en levert je een unieke leerervaring, veel gezelligheid en 9 afstudeermaanden op! Iets voor jou of voor iemand die je kent? Iedereen is welkom voor een gesprekje bij de thee. Bel 053-4894404, mail [email protected] of kom langs in kamer 030 van de Vrijhof. Wie weet begin je al in maart!

Diversen

KIVI

KIVI Afdeling Technische Fysica organiseert een excursie naar CORUS, IJmuiden in het Dudok Huis op woensdag 27 februari a.s. vanaf 13.30 uur. Bij Corus wordt veel onderzoek gedaan naar de eigenschappen van staal in relatie tot de toepassing. Veel aandacht wordt nu besteed aan de vervormbaarheid van de voorkant van auto's i.v.m. de veiligheid voor voetgangers. De afdeling research onderzoekt daartoe de plastische eigenschappen van legeringen en het in service gedrag. Tijdens het werkbezoek krijgt u een presentatie van Corus Research Development & Technology over research en automotive. Daarna is er een rondleiding in het Product Application Centre en een afsluiting in de foyer. Einde circa 17:30u. Het aantal deelnemers is beperkt tot ca. 20 personen. Deelnamekosten bedragen EUR 5 (KIVI-leden) en EUR 10 (niet-leden). Aanmelding/info: Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097. Bezoek voor de overige activiteiten van het KIVI onze vernieuwdewebsite: www.kivi.nl.

Agapè

Agapè is een christelijke studentenvereniging voor studenten van de UT en het HBO # Vanavond is er vanaf 20:00 uur de Agape Loveparty in de Vestingbar. De pop/rock formatie Image '97 zal optreden en tussendoor zullen er videobeelden te zien zijn van liefde op de campus # Kijk voor meer info over Agapè op www.student.utwente.nl/~agape.

Internationaal

International Office (DiSC)

Het International Office ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, e-mail: [email protected] Kijk voor de website onder onderwijs: studie & stage buitenland. (http://intoffice.utwente.nl) # Er zijn weer diverse beurzen beschikbaar en informatie over zomercursussen, kom bij ons langs of kijk op onze site # Let op de deadlines van de post-doctorale beurzen voor 2002-03: 1 maart is de deadline voor het talentenprogramma, VSB beurzen en de studiebeurs van het universiteitsfonds!#Het Vidzeme University College in letland organiseert wederom de baltic International Summer School van 6-28 juli 2002. Er zijn ook beurzen voor beschikbaar. De deadline voor indiening is uiterlijk 1 maart 2002 # Helsinki Summer School from August 5 to 23, 2002. http://summerschool.helsinki.fi Helsinki Summer School offers Top Learning at the Top of Europe! The programme combines effective studies meeting high academic standards and many opportunities to explore Helsinki. Our multidisciplinary courses are designed for advanced students from all over the world. The topics of the fully credited courses, all of which are given in English, vary from technology and business to arts, science and politics. For further information please visit our website or contact us directly at: [email protected] The financial support given to the Summer School by the organising universities makes it possible to keep the cost of participating at a reasonable level. The total cost varies between 600-900 euros (incl. participation fees, accommodation with breakfast and daily student lunches) Helsinki Summer School provides also scholarships for talented students, to be given primarly to applicants from countries where local funds are more limited.# Als je in aanmerkgin wilt komen voor een VSB of Talentenbeurs, lever dan z.s.m., maar uiterlijk 1 maart a.s. je aanmeldingspakket bij IO in!

Foundation SMIT

Coming up this Friday (15 February): VALENTINE PARTY, the day after... Love games, love songs, love drinks, love in general. From about 22.00 onwards you are all invited at SMIT's Love Party. Place to be: Asterion (the big white building behind the church), entrance is free # Do you have international friends at the UT who do not get our monthly newsletter (the Talkative) but who are interested, have them send their name, address, etc. to [email protected] # For questions: Our office in the portocabins next to the Vrijhof is open every working day from 12:45 till 13:30. Telephone: 4052, and E-mail: [email protected] Or take a look at our website: http://www.student.utwente.nl/~smit.

AEGEE

In Helsinki vindt de 'Think Europe Planning Meeting' plaats van 8 tot 10 maart met aansluitend een unieke vikingsschip cruise naar Stockholm! # Van 14 tot 17 maart kun je in Madrid mee doen aan de Cinemad 2002,tijdens dit event word je de hoofdrolspeler van je eigen film! Geniet van de hoofdstad van Spanje achter de camera # Wil je alles te weten komen over de Italiaanse geschiedenis, architectuur en cultuur van Trento, kom dan naar dit geweldige event dat plaatsvindt van 15 tot 17 maart! # Voor meer informatie over AEGEE bel naar 053-4321040, kijk op http://www.aegee-enschede.nl of mail naar [email protected]

Pakkerij

Audentis

Aanstaande dinsdag beginnen de Jaarclubpresentaties, waarbij de leden weer verast zullen worden met verschillende presentaties van de nieuwe lichting jaarclubs welke zal aanvangen om negen uur. De vrijdag daarna zal Dispuut Koh-I-Noor zijn dispuutsfeest geven om een uur of tien ter Sociëteite. Vanavond, 14 februari wordt het jaarlijkse Valentijnsfeest gegeven in de Kater en de Geus, zal cupido bij je toeslaan? Voor meer informatie over Audentis en de komende activiteiten kunt u bellen op nummer: 4328384 of mailen naar: [email protected] De homepage is te vinden op: www.audentis.nl.

c.s.v. Alpha

Hoi allemaal, weer genoeg te doen bij Alpha de komede week. Vanavond is er in de Vestingbar een Valentijnsfeest van Agape. Ook zal in Flux dit liefdesfeest niet onopgemerkt blijven. Vergeet niet de ALV dinsdag 19 februari, kan je niet, machtig dan iemand anders om te stemmen over IFES! Aanvang: 20.00! Volgende week donderdag gaan we met z'n allen de zusters in Utrecht opzoeken, in Flux is er dan een SB feest. Geïtereseerd in Alpha? Kom dan op donderdagavond eens kijken in Flux, Oude markt 24 (Pakkerij 3 hoog), of bel Hesther 053 4336542.

A.S.V. Taste

Afgelopen week hebben bijna alle eerstejaars jaarclubs hun presentaties gehouden in Societeit Antigoon. # Zaterdag 9 februari zijn het Bestuur, het SB en enkele Taste leden naar het Gaudium gala in Rotterdam geweest. # A.S.V. Taste zat afgelopen week in het panel tijdens een bijeenkomst van de PvdA, een mooi opstapje voor het ontbijt met de Rector van 6 maart "De student heeft geen politieke idealen (meer)" # Vandaag zijn vele Taste leden verrast door een roos van zijn of haar geheime aanbidder!# Vrijdag 15 februari zal de oud-besturen borrel in Societeit Antigoon worden gehouden # Dinsdag 19 februari houdt Quick Focus een kijkmiddag en donderdag 21 februari kunnen leden foto's bijbestellen. # Verder heeft de AC donderdag 21 februari een English Pub Party georganiseerd, waarbij Taste leden vele Engelse biersoorten kunnen proeven! # Voor vragen aan het bestuur bel (053-4326238) of mail ([email protected]).

AEGEE

Ook de komende tijd is er weer veel te doen in Enschede. Je kunt bijvoorbeeld meedoen met het 'Internal Education Program'! Op vrijdagmiddag 22 februari is eer een lecture en op zaterdag 23 en zondag 24 februari vindt er een case plaats. Door het volgen hiervan leer je goed in een commissie te functioneren # Dinsdag de 26e februari organiseert damesdispuut Quenouille een paneldiscussie tussen specialisten vanuit verschillende vakgebieden met als onderwerp 'Vrijheid en afhankelijkheid'. Wil je ook mee discussiëren of gewoon luisteren kom dan naar Asterion! # Sociëteit Asterion is iedere dinsdag- en donderdagavond geopend vanaf half 10. Bel voor meer info naar 053-4321040, mail naar [email protected] of kijk op www.aegee-enschede.nl.

Sport

D.B.V. de Stretchers

Breedtesport? Heeft dat iets met atletiek te maken? Nou, niet zo direct, te oordelen naar het rooster voor de komende drie trainingen: do 14 feb: volleybal/trefbal en knuppelen, ma 18 feb: laagbasketbal en handbal, do 21 feb: unihockey en mertebagbal. Meer weten over de Stretchers? Bezoek onze website (www.stretchers.nl), stuur ons een mailtje ([email protected]) of bel Casper (06-47274082) of Richard (053-4783657. Nog beter: kom gewoon een keer langs, maandag 19.30-21.00 en donderdag 21.00-22.30, beide keren in sporthal 1. Heren gebruiken kleedkamer 1 en dames kleedkamer 3.

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

Jaaaaaahhhh het is weer zo ver, het BBUTK komt er aan, dat betekent dat iedereen weer kan proberen om universiteitskampioen te worden. Waarneer maak je hier nu kans op? Nou op 16 & 17 maart kun je je best doen in het sportcentrum, gewoon komen kijken kan natuurlijk ook. Wil je je inschrijven? Download dan het inschrijfformulier van www.diok.nl, doe dit wel vóór 11 maart want dan sluit de inschrijving. Voor alle vragen of opmerkingen kun je ook mailen naar [email protected] Verder gaat het 'normale' programma natuurlijk ook door, dus elke don. vanaf 21.00 uur een gezellige verenigingsavond waaraan iedereen mee kan doen. Vragen? Info? Zie www.diok.nl.

Kronos

Op het NSK-Cross afgelopen weekend in Delft scoorde Pieter van Langen een bronzen plak op de korte cross! Donderdag gaan we naar Londen, de Hyde Park Relays wachten alweer op ons! Wil je ook klaargestoomd worden voor medailles op een van de atletiek-NSK's of mee met de buitenlandreis? Kom dan eens langs op onze trainingen! Op dinsdag trainen we op de Sintelbaan van de Universiteit Twente van 18.00 tot 19.30 (bij slecht weer op het hockey-kunstgrasveld). Verder is er een training op donderdag van 18.00 tot 19.30 in het FBK stadion in Hengelo en ook daar ben je natuurlijk van harte welkom! Natuurlijk is er bij Kronos ruimte voor alle takken van de atletieksport, dus ook trainen voor de Bata is prima mogelijk!!! Er is iedere dinsdag mogelijkheid tot massage na de training! Voor meer informatie kun je terecht bij Arnout Salomé (053-4301726 of 06-53685276), [email protected] en http://run.to/kronos.

Piranha

Piranha is een gezelligheids vereniging waar gesport kan worden op wedstrijd of recreatie niveau. Er zijn drie takken van sport Waterpolo, Onderwaterhockey en Zwemmen. Naast het trainen zijn er bij Piranha ook veel mogelijkheden tot ontspanning. Bijvoorbeeld de borrels of de weekenden. Daarnaast heeft Piranha ook nog speciale avonden zoals Piranha goes Mini en de Ladies Night. Heb je belangstelling om eens mee te komen trainen bij Piranha kom dan gerust langs en vergeet je zwemspullen dan niet. De trainingstijden staan op www.zpv-piranha.nl # Du EVC is weer druk bezig met het organiseren van activiteiten zo is er op woensdag 27 februari een tiroler/carnavals borrel in kleintje VB. Ook zijn zij bezig met het organiseren van een zeil weekend van 14 tot en met 16 juni. Hiervoor kunnen jullie je opgeven door een mail te sturen naar [email protected] # Inmiddels is de kleding actie gestart. Er kunnen zwembroeken, badpakken, sweaters, shorts en badjassen worden besteld. Het is ook mogelijk om een sporttas te bestellen. De Bestellijsten hangen op hetprikbord bij het Spiegelbad, er kan ingeschreven worden tot 24 februari # Kijk voor verdere informatie over Piranha op www.zpv-piranha.nl.

v.v. Drienerlo

Donderdag 14 en vrijdag 15 februari wordt het NSK Futsal (zaalvoetbal) voor heren en dames gehouden in het sportcentrum. Wil je de beste studentenzaalvoetballers en -zaalvoetbalsters uit het hele land in actie zien, kom dan zeker even een kijkje nemen. Vele topteams, waaronder de titelverdediger uit Rotterdam, de eerste divisie-toppers uit Eindhoven en natuurlijk de heren en dames van onze eigen vereniging zullen er een waar spektakel van gaan maken! Bij v.v. Drienerlo kun je terecht voor voetbal in veel verschillende vormen, zoals voetbal op het veld en in de zaal, voor mannen en voor vrouwen, op hoog en op een lager niveau, voor serieus sporten en / of voor gezellig even ballen. Naast al die voetbalactiviteiten is er gemiddeld elke twee weken wel een niet-voetbalactiviteit, zoals bijvoorbeeld schaatsen, klaverjassen, darten, poolen, beachvoetvolley en nog veel meer. Wil je meer informatie, dan kun je kijken op www.vvdrienerlo.nl. Je kunt ook een mailtje sturen naar [email protected] Ook kun je bellen, voor veldvoetbal naar Mark Ubbink, 053-4306888, of voor zaalvoetbal naar Romano Wannyn, 053-4895173.

Volleybalvereniging Harambee

Er wordt weer flink gewonnen! Wie gaan er allemaal promoveren? Kijk op het thuisweekend van 22 en 23 feb naar jouw favoriete team! En volleybal je nog niet maar lijkt het je toch wel heel leuk? Bij Harambee kun je op jouw niveau volleyballen en bovendien is 't ook nog eens erg gezellig. Kom gewoon een keer langs om 'ns mee te trainen. Weet je niet precies wanneer de training is of wil je meer informatie, kijk dan even op de website (www.harambee.nl) of bel Ronald (053-4895102) en hij kan je alles precies uitleggen.

D.R.V. Euros

De TEEK was afgelopen donderdag erg geslaagd. Veel nieuwe records en een hoop gezelligheid # De skireis is ook alweer terug uit de ijzige

sneeuwvelden. Veel bruine negertjes met witte brillen bevolken Euros nu # Volgende week dinsdag een actieve dag voor de boeg: Matcie-avond, Regio-coach-avond en natuurlijk borrelavond met als thema de dart-kampioenschappen. Wie wordt de nieuwe Barny? # Vanavond is er weer de mogelijkheid om overheerlijk te eten. Teken je in op de website: www.drv-euros.nl.

D.Z. Euros

Het zeilseizoen nadert snel, maar voor het zover is moet de vloot gereed worden gemaakt. Vandaar dat in het weekend van 16 en 17 februari een klusweekend in de Achterhorstloods gaat plaatsvinden. De Euros Powertools worden dan weer uit de kast gehaald! Een ieder's hulp is welkom vanaf 11:00 beide dagen. # Op zaterdag 16 februari is het eerstejaarsuitje naar Hengelo. We verzamelen om 20:30 op de Ebenhaezer. Geef je wel van tevoren op bij [email protected] # Tot slot is er woensdag 20 februari vanaf 18:30 de derde-woensdag-van-de-maand borrel in de 'Sevende Camer' op het Watersportcomplex. Wil je mee-eten? Mail [email protected] of kijk op www.euros.nl voor meer informatie.

T.C. Ludica

Na een geweldig openingsfeest is vanaf heden het paviljoen weer elke daggeopend. Ook beginnen binnenkort de introtrainingenen en voorjaarstrainingen weer. Opgeven hiervoor kan bij [email protected] of kom even langs op het paviljoen. Introtrainingen zijn voor iedereen, dus wil je eens proeven aan tennis doe dan vooral mee! Het smoelenboek is in volle voorbereiding. Aan alle leden: stuur je pasfoto digitaal op naar [email protected] of breng 'm langs op het paviljoen, zodat het smoelenboek dit jaar compleet is. A.s. dinsdag geeft de Sjaarscie haar Kinderfeestje. Wil je allemaal leuke spelletjes spelen en ondertussen schaatsen kijken vanuit de ballenbak: komt dan allen! Voor meer info: www.ludica.nl.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Zit je eraan te denken om te gaan sporten, maar kun je geen sport kiezen? Kom dan bij Aloha! Daar kun je namelijk niet alleen zwemmen, fietsen en lopen, maar ook naar conditietraining, mountainbiken en krachttraining op elk niveau # Kijk voor de trainingstijden op de homepage www.alohatriathlon.nl # Een prachtig erepodium voor uw evenement huurt u bij Aloha # Volgende week donderdag organiseert de Parc Fermé een klimavond. Inschrijven kan via: [email protected] # Maandag 25 feb. sluit de vroege collectieve inschrijving, meer info bij de TC: [email protected] # Voor meer informatie over Aloha bel Vanessa (053-4895173) of Wil (074-2502920) of mail naar [email protected]

Student Union

Bestuur Student Union

Behalve dat de partnership met Grolsch voor de SU veel betekent, zijn er ook een aantal voordeelpunten te behalen voor de deelnemers van de SU. Als eerste is er het Subsidiefonds Grolsch, dat gericht is op het centraal coördineren van incidentele subsidies die in het verleden door Grolsch werden gegeven. Vanaf nu gaat de aanvraag hiervoor via de SU, met een bijbehorend subsidiereglement. Dit document is terug te vinden op onze website. Naast de voordelen die op de inkoop van het bier zijn bereikt, is ook de inkoop van frisdrank via KSV meegenomen. Vooral voor verenigingen met een frisdrankautomaat is dit interessant omdat vanaf heden ook op de blikjes korting wordt gegeven. Hiervoor dient door een geïnteresseerde vereniging gebeld te worden naar haar leverancier KSV en doorgegeven te worden dat zij met de deal van de SU meedoen. Hiervoor hoeft geen apart contract met de SU ondertekend te worden # Woensdag 20 februari a.s. organiseert het SU bestuur i.s.m. OC&C Strategy Consultants de training 'Structuur als tweede natuur'. Praktisch ieder bestuur wordt in zijn zittingsperiode geconfronteerd met strategische vraagstukken. Door deze vraagstukken snel en doeltreffend op te lossen haal je het maximale uit je bestuursjaar. Een gestructureerde aanpak is hiervoor onmisbaar, maar niet altijd vanzelfsprekend. De training (+ lunch) is op de UT, van 10:00 tot 17:00 uur. Na de training is er een borrel. Kosten: geen. Opgave: via e-mail [email protected] # Zoek je een kamer of heb je een kamer vrij? Dan is dit de site waar je moet zijn!! www.studentunion.nl/kamers.# Activiteiten aankondigen op onze website: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected] # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28, 29, tel:

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.