Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 5 november 2001 -Gezien de brief van de decaan van de faculteit Technische Natuurkunde, heeft het CvB de benoeming van de heer dr.ir. F.F.M. de Mul tot Universitair Hoofddocent met bijzondere taken Onderzoek naar Internationale Masterprogramma's en Biomedische Optica goedgekeurd. -Gezien de notitie "Overgangsregeling toekenning afstudeermaanden aan stude

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 5 november 2001

-Gezien de brief van de decaan van de faculteit Technische Natuurkunde, heeft het CvB de benoeming van de heer dr.ir. F.F.M. de Mul tot Universitair Hoofddocent met bijzondere taken Onderzoek naar Internationale Masterprogramma's en Biomedische Optica goedgekeurd.

-Gezien de notitie "Overgangsregeling toekenning afstudeermaanden aan studentenorganisaties i.v.m. afschaffing hantering tijdschrijfsysteem i.h.k. van de Regeling Afstudeersteun UT" (d.d. 9 oktober 2001), gehoord het advies van de Werkgroep Afstudeer Regelingen (WAR). overwegende dat: -de UR in zijn vergadering van 2 okt. 2001 besloten heeft zijn intitiatiefvoorstel tot het afschaffen van het tijdschrijfsysteem -na akkoordverklaring van het CvB - over te nemen; -de UR daarbij heeft aangetekend dat per 1 juli 2001 geen nieuwe tijdschrijfprocedures van studentenorganisaties meer in behandeling worden genomen; -de WAR gevraagd is z.s.m. een nieuwe systematiek te ontwikkelen voor het toekennen van maanden afstudeersteun aan studentenorganisaties; -teneinde de overgang in het te wijzigen aantal aan studentenorganisaties etc. toe te wijzen maanden niet te abrupt te laten zijn er een overgangsregeling dient te zijn; -voor de toekenning van het aantal afstudeermaanden aan studentenorganisaties waarvoor het begin van het verenigingsjaar (peildatum) valt op of na 1 februari 2002 en voor de datum dat de nieuwe systematiek van kracht wordt, het in de overgangssfeer redelijk is dat op het aantal maanden afstudeersteun uit lijst B een korting van 30% wordt toegepast, heeft het CvB besloten: -de "Overgangsregeling toekenning afstudeermaanden aan studentenorganisaties i.v.m. afschaffing hantering tijdschrijfsysteem i.h.k. van de Regeling Afstudeersteun UT" (d.d. 9 oktober 2001) vast te stellen; -deze regeling op te nemen in het Studentenstatuut van de UT; -de Universiteitsraad te verzoeken met dit besluit in te stemmen.

-Het CvB heeft besloten in de Reorganisatiecode op te nemen dat de vraag, of er al dan niet sprake is van een reorganisatie, ter advisering wordt voorgelegd aan het betreffende medezeggenschapsorgaan. De brief aan de UR maakt onderdeel uit van dit besluit.

d.d. 19 nov. 2001. -Gezien de notitie Kwaliteitsmanagement in het onderwijs aan de Universiteit Twente. De verdere ontwikkeling van kwaliteitsmanagement gericht op kwaliteitsverbetering en accreditatie; overwegende dat de universiteit, i.v.m. een tijdige voorbereiding op het komende accreditatiestelsel en de noodzaak tot internationale vergelijkbaarheid van de opleidingen, kwaliteitsmanagementsprocessen in het onderwijs verder dient te ontwikkelen; heeft het CvB de notitie Kwaliteitsmanagement in het onderwijs aan de Universiteit Twente de verdere ontwikkeling van kwaliteitsmanagement gericht op kwaliteitsverbetering en accreditatie; vastgesteld en besloten ter advies voor te leggen aan het CCO en het MT alsmede ter informatie aan de UR te zenden. Het CvB heeft het voorlopig Centraal Vergaderschema voor 2002 vastgesteld.

Supervising Tutorials (werkcolleges)

Do you supervise tutorials in your work? Would you like to improve your knowledge and skills in educational and didactic aspects of your task inHigher Education? The Educational Centre (DINKEL Institute) at the University of Twente organises a course especially designed for you in case you wish to support studentss' self-activity in tutorials. The overall aim of the course is to increase the skills in tutoring groups in which students spend most of the time on solving problems or comprehending and applying theory. By the end of the course you should be able to supervise tutorials more effectively. The course will take approximately 16 hours. Plenary sessions with individual coaching during 11/2 day and 4 hours of individual preparation and self-study. Examples and practical exercises will focus on your own tutorials and educational setting. The course is free of charge for UT staff members. Information: Elly Govers (4870/[email protected]). Registration: Subscription to the course through either E-mail: [email protected] or Telephone: 3364 (Ms. Corine Rietman) Course dates: March 11 and March 18 (morning), 2002 (subscribe before: February 25, 2002).

Stichting IAPC

Stichting IAPC verkoopt computeronderdelen op non-profit basis en geeft advies over de aanschaf en onderhoud van computers. Wij verlenen onze service aan de gehele UT en zijn te vinden op de 1e verdieping van Hal B (ingang CC-gebouw). Bezoek onze website op www.iapc.nl. Stichting IAPC is op zoek naar winkel- en technische coöperanten. Als winkelcoöperant neem je bestellingen op, verkoop je computeronderdelen of geef je advies. IT-kennis is meegenomen, maar zeker niet vereist. Technische coöperanten kunnen zich bezighouden met het volgen van nieuwe ICT ontwikkelingen, het beschrijven van producten of het in elkaar zetten van computers. Uiteraard is hiervoor kennis en/of ervaring erg handig. Verder houden wij in week 7 (11 t/m 15 februari) een actieweek. Meer info op onze website.

CD-uitleen Drienerlo

Selectie uit de cd's van deze week: Pop: 1. Chemical Brothers (Come With Us) 2. Kirsten (The Chick Singer) 3. Bad Religion (Process Of Belief) 4. Dream Theater (Six Degrees Of Inner Turbulence) 5. KRS-One (Spiritual Minded) 6. Dale Watson - (Every Song I Write Is For You) 7. FunkStorung (Viceversa) 8. POD (Satellite) 9. Thin Lizzy (Vagabonds Kings Warriors Angels) 10. Soundtracks van Vanilla Sky (met o.a. REM, Bob Dylan) en Mulholland Drive (David Lynch & Angelo Badalamenti); Blues: Luther Tucker - Sad Hours; JAZZ: John Scofield - Uberjam; Klassiek: P. Hindemith - Der Damon; wereldmuziek Ballake Sissoko (Deli); DVD: Cradle Of Filth (Heavy, Left-Handed & Candid). Meer info en nog 40.000 cd's op www.cd-uitleen.nl.

Oratie

Prof.dr. G. Neave, benoemd tot hoogleraar Comparative Higher Education Policy Studies bij het Center for Higher Education and Policy Studies aan de faculteit Bestuurskunde, over 'On Stakeholders, Cheshire Cats and Seers: Changing visions of the University', 14 maart 2002, 16.00 uur, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek, moderne filosofie, kritische economie, allerlei religies, je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten : Do. 7 febr. beroemde teksten van Friedrich Nietzsche, 19.30-21.00 uur, UT - Vrijhof kamer 201. Wo. 13 febr. Broodje Actueel. Gesprekken over nieuws uit de media, 12.30-13.30 uur, UT - Vrijhof kamer 202. Do. 14 febr. Broodje Valentijn. Homoseksualiteit, een ziekte uit hetwesten? 12.30-13.30 uur, UT - Vrijhof zaal 8. Do. 14 febr. The Lord of the Rings. Een beroemde vertelling waarin goeden en slechten, sterken en zwakken om de voorrang strijden. Gesprekken over mythologie en cultuur, verbeelding en werkelijkheid, hoop en volharding - 20.00-21.30 uur, UT - Vrijhof kamer 201. Iedere di. [email protected], het accent ligt op teksten uit het Nieuwe Testament 19.30-21.00 uur, UT - Vrijhof kamer 201. Iedere di. Zen-meditatie;, 20.00 uur, SHE.

Vieringen

Info/opgave

BSK

Afstudeercolloquia

D. van Vilsteren over: De burger als "onvrijwillige klant". Een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het 'ken uw klant'-principe binnen het digitale loket Enschede, 14 feb. 2002, 15.45 uur, TWRC A-114.

S. Terpstra: over: Het ontwaken van de Rode Draak. Een analyse van het devolutieproces in Wales met behulp van het BIC-model, 19 feb. 2002, 16.00 uur, TWRC C-238.

B. Tjin Liep Shie over: De technische uitvoering van het project A5 bestuurskundig belicht. Een bestuurskundig onderzoek naar enkele niet-technische invloedsfactoren op de realisatie van het project A5 bij Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, 15 feb. 2002, 14.00 uur, TWRC C-238.

Onderzoekspraktijk

Voor D2/D3 studenten. Vanaf 18 feb. is de Teletopsite van de onderzoekspraktijk geopend. Je kunt hier dan terecht voor allerlei info omtrent dit vak. Aanvullende info wordt gegeven op de voorlichting van 7 maart.

Afstudeeropdrachten

Politieregio Gelderland-Midden te Arnhem: De projectorganisatie 'Doorbraakteams' van de Politieregio Gelderland-Midden te Arnhem biedt een of meerdere afstudeeropdrachten. Onderwerp: het verbeteren van de kwaliteit en het effect van het operationele politiewerk binnen de politieorganisatie en in het verlengde hiervan wordt gestreefd naar een betere dienstverlening aan de burger en het vergroten van het veiligheidsgevoel onder de burgers.

Politie Regio Twente, afdeling Milieu: Onderwerp: Onderzoek binnen de vijf regiokorpsen van Gelderland en Overijssel naar een drietal aspecten van luchtinspecties, t.w. 1) de vorm waarin de inspecties worden uitgevoerd, 2) de effectiviteit en 3) de efficiëntie van de inspecties.

Stichting Rechtsbijstand te Zwolle: Onderwerp: de Stichting constateert dat de ontvangsten aan buitengerechtelijke kosten achterblijven ten opzichte van het aantal behandelde zaken. Onderzoek naar de oorzaken, alsmede het formuleren van aanbevelingen.

Gemeente Rijssen: Onderwerp: Inventarisatie problematiek op het terrein van wetgeving en bestuurlijke uitgangspunten rond een zomerhuisjesterrein, etc..

Enkco (een productiebedrijf van vleesproducten met 200 medewerkers) te Holten. Onderwerp: het opstellen van een Bedrijfsmilieuplan.

Centrum Onderzoek Gezondheidszorg: Onderwerp: Onderzoek naar de effecten van diverse mogelijke screeningsscenario's, alsmede berekening kosteneffectiviteit. Start: z.s.m. Info: Bureau Praktijkcomponent. Bereikbaar: di.-, wo.- en do. ochtend van 9.00-13.00 uur (tel. 053-4893240, kamer TW/RC-C-103).

Vacature projectmedewerker

Voor een recent afgestudeerde BSK biedt het Projectbureau Rampbestrijding en Veiligheid van de Gemeente Enschede een vacature van 2 jaar als projectmedewerker. Globale functie-informatie: de projectmedewerker richt zich op het gehele werkterrein van gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht en rampbestrijding, ondersteunt de projectleider procesmatig en inhoudelijk bij het projectmatig uitvoeren geven aan de vastgestelde verbeteracties. Info: Bureau Praktijkcomponent (di.-, wo.- en do. van 9.00-13.00 uur, tel. 053-4893240, kamer TW/RC-C-103).

Studentassistenten gezocht voor organisatie debatteerwedstrijd

Voor alle studenten BSK. Gezocht: twee studentassistenten voor het organiseren van de eerste Bestuurskundige Debatteerwedstrijd. Bedoeling van het debat is het met elkaar in discussie brengen van medewerkers en studenten van onze faculteit. In het debat worden een aantal stellingen over het onderwijs aan onze faculteit bediscussieerd. Met de resultaten van deze discussie kan de kwaliteit van het onderwijs worden verhoogd. Maar ook actuele maatschappelijke onderwerpen komen aan bod! Durf jij deze uitdaging aan? Mail dan voor 11 feb. naar [email protected]

Inschrijftermijn D2/D3 vakken Civiele Techniek in 3e trimester

Zie mededeling CIT.

CIT

Collegecyclus Bodemsanering

Voor CiT D2/D3. In blok 4 wordt bovenstaand keuzevak weer verzorgd. Een eerste bijeenkomst ter info en verdere planning wordt gehouden op 14 februari as. om 12.45 uur, in zaal WB W 121. Meer info: dr. ir. D.C.M. Augustijn (tel. 4510) en dr. ir. H.J.H. Brouwers (tel. 4056) van Civiele Techniek.

Inschrijftermijn D2/D3 vakken Civiele Techniek in 3e trimester

Voor CiT D2/D3, TBK, BSK. Vanaf heden t/m vrijdag 1 maart a.s. is de inschrijving geopend voor de D2/D3 vakken van Civiele Techniek die in het derde trimester van start gaan. De intekenlijsten liggen op de tafel in de gang bij BOZ CiT (WB Z127). Dit bericht is ook van belang voor TBK studenten die het vak Bouwrecht (189067) of Publiek Private Samenwerking (226568) of Markt, organisatie en innovatie in de bouw (226220) moeten doen en voor TBK en BSK studenten die een vak van Civiele Techniek in hun keuzeruimte willen opnemen. Let op: de intekenlijsten liggen op de tafel in de gang bij BOZ CiT. Je kunt je dus niet intekenen bij BOZ TBK of BSK. Mocht je zelf niet in de gelegenheid zijn je in te schrijven, dan wordt je geacht iemand anders te vragen dat namens jou in de hierboven genoemde periode te doen.

Gezocht: studentassistent voor het pakket M1 (Oppervlaktewatersystemen)

Voor CiT D2/D3. Voor het pakket M1 (Oppervlaktewatersystemen) zoeken wij een student-assistent voor het aanpassen van opdrachten en het begeleiden van werkcolleges. Periode: gehele derde trimester of een deel ervan. Inspanning: 1-1.5 dg/week. Vereisten: Pakket M1 met goed gevolg afgerond hebben. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met: J.S. Ribberink ([email protected] of tel 053-4892767).

Carrièreweek

Zie mededeling Internationaal.

EL

Vooraanmelding D1-project

Voor: Tweedejaars EL studenten. Het project houdt in: uitvoeren van een ontwerpgerichte opdracht van 8+1 SP in het 3e trim. 2e jaar. Belangrijke elementen: In teamverband van vier studenten een niet te complex probleem zelfstandig aanpakken en op een gestructureerde manier oplossen, Leren "ingenieuren", Training in informatieverwerving, schriftelijke rapportage en mondelinge presentatie. 25 maart a.s. start het D1 project om 13.45 met een bijeenkomst in T4. Hier wordt meer info verschaft en maken de studentgroepen kennis met de begeleiders en met elkaar en worden de eerste afspraken gemaakt. Om te kunnen deelnemen aan het D1 project moet je je hiervoor verplicht vooraanmelden. Dit i.v.m. de voorkennis eis van 12 behaalde SP uit de D1 vakken en om het aantal benodigde opdrachten te peilen. Als je niet voldoet aan de eis van 12 SP en je wilt toch deelnemen, kun je dit melden bij BOOZ-EL en wordt er, na een gesprek met jou, door de coördinator van het D1-project beslist. Let op, deze aanmelding is nog niet de definitieve aanmelding. Vooraanmelden kan bij BOOZ-EL hier ligt t/m 20 feb. een vooraanmeldingsformulier. Vooraanmelden per e-mail (t/m 20 feb.) kan ook o.v.v. je naam, studentnr. en tel.nr. naar: [email protected] Na toelating tot het project volgt nog de inschrijving voor een opdracht naar keuze. De definitieve inschrijving: do. 7 maart a.s. tussen 9.00-10.00 uur. Coördinator: C.H. Slump, Inlichtingen: [email protected]

Lezing voor eerstejaars EL

Laatste lezing in de serie "Blik op het beroep van de elektrotechnisch ingenieur". Spreker: Ir. Daan Bijl MTD. Huidige functie: Program Officer bij de Stichting Technische Wetenschappen (STW) (coordinator van toepassingsgerichte technisch wetenschappelijke universitaire onderzoeksprojecten). Titel van de voordracht is: "De studie Elektrotechniek: Een enkele reis SiberiÙ?". Datum: 12 feb. 2002, 15.45 uur. Zaal EL/TN T4. Vanaf 15.30 uur staat er bij de zaal koffie en thee klaar! In de lezing wordt geïllustreerd dat de studie EL een beginpunt is voor vele mogelijkheden. De schijnbare eenzijdigheid van de studie is geen belemmering voor je eigen veelzijdigheid. Ook komen serieuze gedachten aan bod over het maken van keuzes, het leven na het studentenleven en waar je tijdens je studie al rekening mee kan houden.

INF/BIT/TEL

Onderbreking beschikbaarheid practicumvoorzieningen

I.v.m. een omschakeling in de netwerkconfiguratie van de practicumzalen zijn op ma. 11 feb. alle practicumcomputers tegelijkertijd gedurende een aantal uren niet bruikbaar. Voor vragen neem contact op met de heer Van Luin, tel. 3738.

Gezocht: Student-assistent BITbv-1

Voor: BIT D2-studenten. Voor het vak BITbv-1 in het 3e trimester zoeken we op korte termijn een student-assistent. Zijn/haar belangrijkste taken zijn: -i.s.m. de docent- het onderhouden van de bedrijfscontacten, het herzien/updaten van de studiehandleiding (op korte termijn) en het onderhouden van de website. Afhankelijk van de hoeveelheid werk gaat het om 4 tot 6 SAE. Vereisten: BITbv-1 afgerond, actief mee-organiseren en meedenken over de inrichting van het vak. Meer info: Lodewijk Bergmans (kamer INF5098, tel. 4271, [email protected]). Sollicitatieformulieren kunnen worden afgehaald bij BOZ-INF (tussen 10:00 en 14:00 uur) en ingeleverd bij Lodewijk Bergmans.

Carrièreweek

Voor BIT: Zie mededeling Internationaal.

TBK

Afstudeercolloquia

Onno van Denzen over: Een financiële afweging tussen een investering in een te renoveren Oosterparkstadion of nieuwbouw van het Euroborg-complex voor FC Groningen, 8 feb. 2002, 15.45 uur, CT 1814.

Gruus van Woerkom over: Marktonderzoek in mobiel Internet, 15 feb. 2002, 15.45 uur, BB 6.

Marloes Blaauw over: De mogelijkheden en consequenties van franchising bij PTT Post, 22 februari 2002, 15.45 uur, BB6.

Roosterwijziging tentamen BISO (186357)

Voor TBK D1 en BIT D1: Het tentamen wordt verplaatst van 11 maart 2002 's ochtends naar ma. 18 maart 2002 's ochtends.

Business Game (186060)

Voor TBK D2. Let op: Houden jullie er rekening mee dat de Business Game dit studiejaar in week 20 (is tentamenweek) wordt gehouden i.p.v. de eerste vakantieweek van de zomervakantie.

Inschrijftermijn D2/D3 vakken Civiele Techniek in 3e trimester

Zie mededeling CIT.

TO

Inleiding in examentechnieken (196205) tentamens verplaatst

De tentamens van bovenstaand vak zijn op verzoek verplaatst. Tentamen vrij. 24 mei 5e+6e uur in L216. Herkansing vrij. 28 juni 5e+6e uur in BB6.

WB

Afstudeercolloquia

H. Duringhof (WA) over: Learning based disturbance rejection on the fast and accurate manipulator module, 12 feb. 2002, 15.00 uur, WB N.109.

M. Prins (OPM) over: Computer Ondersteund Conceptueel Ontwerpen en Kwalitatieve Simulatie, 15 feb. 2002, 14.00 uur, WB N.109.

E. van Schrojenstein Lantman (BW) over: Stability of the Scoliotic Spine; Do back muscles really make a difference?, 27 feb. 2002, 13.30 uur, WB N.109.

Carrièreweek

Zie mededeling Internationaal.

Studieverenigingen

Ideefiks

Dit is het eerste stukje in UTnieuws dat van de hand komt van het bestuur 2002. Op wo. 13-2 is er de onderwijsmiddag, die over competenties in het onderwijs gaat, en op do. 21-2 houdt Ideefiks weer een filofilm. Deze keer is dat Gattaca, en Marianne Boenink is er ook bij. Meer info: www.wmw.utwente.nl/ideefiks of kom langs in de middagpauzes. (TWRC-B115). Koffie en thee staan. Je kunt je daar ook inschrijven voor de Batavierenrace op 27-4.

Interactief

Brain Storm, het symposium over Artificial Intelligence in Business & Science, is op 20-02-2002! Internationale kopstukken op het gebied van AI komen op Brain Storm hun visie op de zaak geven. Techniek wordt afgewisseld met toekomstvisies en toepassingsmogelijkheden, zowel in de wetenschap als het bedrijfsleven. Schrijf je nu in op de website www.brain-storm.nu # Valentijnsweek bij Inter-Actief! Van di 12 tot di 19 feb, met activiteiten als filmavond en borrel # Inter-Actief loopt samen met TObias de Bata444-race. Loop ook mee! Inschrijven kan op het prikbord in Hal B # Voor de symposiumcommissie, redactie I/O-Vivat en webmasters voor de website zoeken we nog mensen. Info: kom eens langs in onze kamer in Hal-B, L216, tel 3756, geopend: 12.30-15.30, of mail: [email protected], of kijk op: www.inter-actief.net.

Arago

Hee Lullo, kom je vanavond effe borrelen man! Je weet wel, de BALLEN-borrel van de BACO om 16.30 in de Tombe. Echt iets voor ons, kom doe je das aan! # Morgen VriMiBo zoal altijd. Sleur eens wat medewerkers mee! # Wo. 13 feb. is er leerstoelvoorlichting van de leerstoel Computational Dispersion Reology # Wo. 13 februari is er WEerstejaarsactiviteit om 18.00 uur in de Tombe georganiseerd door Petra. Ben je eerstejaars, schrijf je dan in op de inschrijsten in de el/TN-kantine en in het WB-gebouw. Er wordt een heel heus casino voor je georganiseerd!

TObias

Lekker gefeest in Aspen Valley gisteren? # Word jij de nieuwe penningmeester van TObias? Kom voor meer info langs in de TObias-kamer # Discussieer mee over TObias en psychologie in het forum. DE manier om mee te praten over de toekomst van TObias. Het forum is de vinden via de link op http://www.svtotobias.nl # 13 feb. is het schaatsen met de masters, je kunt je nog inschrijven hiervoor # De Orator zoekt mensen, lijkt het je wat om mee te werken aan ons faculteitsblad? Mail voor meer info naar [email protected] of kom even langs # 28 februari is het feest van de EJC! # Kijk voor meer info op http://www.svtotobias.nl of bel 3641.

S.V. ConcepT

Als je klachten hebt over de vakken of de tentamens, kun je deze via de website doorgeven. De onderwijscommissie bespreekt deze dan met het Cluster CiT # 13 feb. wordt door de InducCie een workshop georganiseerd in combinatie met Berenschot. Schrijf je snel in voor deze leerzame workshop over contracteren # De ConcepTueel commissie zoekt nieuwe leden om de ConcepTueel te maken. Gebrek aan ervaring is geen enkel probleem. Schrijf je snel in! # Ga je verhuizen? Geef op onze website je nieuwe adres door # Op de ConcepT-kamer kun je altijd langskomen voor gezelligheid, koffie of informatie over bedrijven # Vragen of info: bel 3884, mail naar [email protected] of surf naar www.ConcepT.utwente.nl.

Abacus

Om Jacob Jan Paulus, onze eigen voorzitter, en Paul Bonsma te kunnen horen praten moet je op vandaag naar het Mathematisch Café komen met na afloop een gezellige borrel om bij te kletsen # Op 20 feb. is er een excursie naar Marin, voor alle geïnteresseerden, de inschrijflijst hangt bij Abacus # Op 26 feb. is er de kans om te gaan karten # We zoeken nog mensen voor een aantal activiteiten zoals daar zijn: klaverjasavond en poolen Vragen? Bel 3435, mail naar [email protected], surf naar www.abacus.utwente.nl. of wap naar www.abacus.utwente.nl/wap.

Stress

Binnenkort starten er weer een aantal nieuwe commissies. 11 feb. om 15:30 is er een informatieborrel in de CC-kantine. # Op 21 feb. is er een excursie naar Heijmans. Het bouwbedrijf Heijmans bouwt aan een tunnel voor de Betuwelijn in de omgeving van Rotterdam. Ook komt de bedrijfskundige kant van het project aan de orde. Inschrijven kan in onze kamer. Vragen? mail [email protected] # Inschrijven voor de Batavierenrace kan op lijst in de Stresskamer of mail een mailtje naar [email protected]! # De inschrijving voor de studiereis naar China loopt nog tot 15 feb. Inschrijven kan op de lijst in onze kamer. # Meer info over de activiteiten van Stress: www.stress.utwente.nl.

W.S.G. Isaac Newton

Het bestuur is op zoek naar opvolgers die de vereniging een jaar lang willen besturen. Heb je interesse om een jaar het bestuur van Newton in te gaan? Kom langs op de Newtonkamer # Het bestuur is vorige week de uitdaging aangegaan tegen het bestuur van Alembic. Alembic is met dubbele cijfers ingemaakt en de stand om de gedestilleerde appel is nu 3-1 in het voordeel van Newton # Heb je interesse om commissiewerk te gaan verrichten, kom langs op de Newtonkamer of stuur een mailtje naar het bestuur. Heb je zin in een lekker bakje koffie of heb je vragen? Kom langs in onze kamer, dagelijks van 10 tot 16 uur geopend, tel. (053489)2531; mail: [email protected]

Cultuur

Vereniging Campusomroep Drienerlo

Altijd al je eigen tv- of radio-programma willen maken? Of zou jij graag willen bezighouden met de nieuwste ontwikkelingen op Internet (streaming media)? Dat kan allemaal bij de VCD! De VCD houdt zich bezig met het maken van tv, radio en Internet. We kunnen altijd mensen met nieuwe, creatieve ideeën gebruiken. Van ma. t/m do. zitten we van 12.30 - 13.30 in studio 55 (de Vrijhof). Dus kom eens langs! # Radio Drienerlo zendt 24 uur per dag non-stop muziek uit! Je kunt ons vinden op 96.0 FM. # Info: [email protected], http://www.utvlive.nl.

Diversen

KIvI

KIvI Regio Oost organiseert op wo. 27 feb. a.s. een presentatie 'Succes door dynamische business planning' door drs. ir. Harry Tossaint in vergaderzaal 8 (Vrijhof). Met deze presentatie krijgt u inzicht en invloed op de ontwikkelingen die gebeuren rondom en in uw organisatie door toepassing van het business navigatie systeem met de dynamische business planning als kloppend hart. Winstgroei, ook in tijden van tegenvallende economische omstandigheden, kan alleen indien zeer vroegtijdig gereageerd wordt op veranderingen. Er is een Business Navigatie Systeem ontwikkeldwaarmee dat kan. Centraal in die methode staat de Dynamische Business Planning. Deze methode is eenvoudig en voor iedereen begrijpbaar. In de lezing wordt ingegaan op de systematiek die wordt gehanteerd om te leren uit het verleden, de resultaten van het afgelopen kwartaal goed te interpreteren en om de businessplannen op te stellen voor de komende drie jaar. Een systematiek die bovendien de samenwerking én de communicatie in de organisatie bevordert. Vanaf 19.00 uur is er ontvangst met koffie, na afloop wordt u een drankje aangeboden in het Theatercafé van de Vrijhof. Kosten: KIvI-leden en studenten gratis, niet-leden EUR 7. Aanmelding/info: Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097.

Agapè

Agapè is een christelijke studentenvereniging voor studenten van de UT en het HBO # Je bent van harte welkom bij al onze activiteiten # 19 feb. om 18:00 uur is er weer een trefavond in het Kozakkenpark, G.J. van Heekstraat 14 met als thema: seks # Voor mensen die meer over het christelijke geloof en de Bijbel willen weten is er elke twee weken de ontdekkring. Wil je er een keer bij zijn, neem dan contact op met Erik ([email protected]) # Op Valentijnsdag is er vanaf 20:00 uur de Agapè Loveparty in de Vestingbar. # Info over Agapè: www.student.utwente.nl/~agape.

Internationaal

AEGEE

14-20 feb. kun je in Kayseri deelnemen aan een Winter University. Een mogelijkheid om leren skiën te combineren met buikdansen en de geheimen van de vulkaan Erciyes te ontdekken! # Van 14 tot 17 maart kun je in Madrid mee doen aan de Cinemad 2002, tijdens dit event word je de hoofdrolspeler van je eigen film! Geniet van de hoofdstad van Spanje achter de camera # De Think Europe Planning Meeting is van 8 tot 10 maart met een aansluitende unieke vikingsschip cruise naar Stockholm # Info: bel 0534321040, kijk op http://www.aegee-enschede.nl of mail [email protected]ente.nl.

International Office (DiSC)

Het IO ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, e-mail:[email protected], Je kunt iedere dag bij ons terecht van 08.30-17.00. # Er zijn weer diverse beurzen beschikbaar en info over zomercursussen, kom gauw langs bij IO of kijk op onze site # Let op de deadlines van de post-doctorale beurzen voor 2002-03: 1 maart is de deadline voor het talentenprogramma, VSB beurzen en de studiebeurs van het universiteitsfonds! # 5th International Summer University at Freie Universitaet Berlin (Germany) from July 20th through August 16th 2002.FUBiS is an intensive four week summer program offering sixteen fully-credited courses covering topics on Berlin, Germany, and Europe. The disciplines represented in the course offerings are drawn from the fields of Contemporary History, Political Science, German Studies, Film Studies, Urban Studies, Modern Languages, Art History and German as a Foreign Language. Except for the language courses and the course on German literature the language of instruction of all other course is english. All courses include excursions within the Berlin area either as part of the presentations or as an additional offer. In concluding colloquia, students will discuss the themes of the courses in an interdisciplinary setting. Admission requirements are two years of college / university education. The tuition fee for each course is DM 613,55. There is an additional onetime registration fee of EUR 76,69. More information on summer university housing please follow this link: www.fu-berlin.de/fubis/8_residential/8_1_accommodation.html. The application deadline is May 15, 2002. An online registration form is available at http://www.fu-berlin.de/fubis/10_application/10_5_online_application4.html. For more information contact the Summer University Office by email: [email protected]

Global experience program

Heb je interesse in een volledig betaalde humanitaire stage bij Foster Parents Plan tijdens de zomermaanden en heb je minimaal 84 punten? Als jij de uitdaging van het werken in een volstrekt onbekende cultuur aan wilt gaan, geef je dan voor 28 feb. op voor het Rabobank Global Experience programma via: www.rabobankgroep.nl/globalexperience en meld je aan bij het AIESEC-kantoor tussen BB3 en BB4.

Carrièreweek

Di. 9 en wo. 10 april is de AIESEC Carrièreweek er weer. Maak kennis met verschillende bedrijven via bedrijfspresentaties, individuele gesprekken en informele gesprekken bij de borrel en doe mee aan de workshops van verschillende organisaties. Schrijf je in voor vrij. 15 feb. en maak kans op een van de twee ballonvaarten die wij onder de snelle inschrijvers verloten! # Ook de AIESEC trainingen komen er weer aan; 21 feb. is de Oriëntatietraining, 28 maart is de Assessmenttraining en 4 april kun je deelnemen aan de Sollicitatietraining. Schrijf je in via [email protected] of loop ons kantoor eens binnen (in het BB-gebouw tussen BB-3 en BB-4).

Pakkerij

AEGEE

Di. 12 feb. begint damesdispuut Quenouille met haar driedelige cyclus Woorden als Wapen, gebaseerd op Shakespeare, met het eerste deel Rede en Waanzin. Kom ook, als jij niet alleen wilt dromen over een andere wereld maar deze ook echt wilt zien # 22 feb. begint het Internal Education Programme, ben je actief of wil je actief worden dan doe je hier onmisbare kennis op. # Het nieuwe bestuur organiseert 13 feb. haar wisselborrel. Kom vanaf 20.00u ook het nieuwe bestuur succes wensen # Sociëteit Asterion is iedere di- en do geopend vanaf half 10. Meer info: 053-4321040, mail [email protected] of kijk op www.aegee-enschede.nl.

Audentis

Veel Audentianen staan nu op de piste in Les Deux Alpes. Maar dat betekent niet dat er in Enschede niets te doen is. Zo zijn er dit weekeinde op de Universiteit de voorlichtingsdagen met op vrij. een feest voor de aankomende eerstejaars op Sociëteit T.R.A.M., waarbij u natuurlijk ook een biertje kan komen drinken vanaf een 22:00 uur. Di. wordt het thema van onze XXIe Dies Natalis onthuld door onze Diescommissie. Do. 14 feb. is het jaarlijkse Valentijnsfeest in de Kater en de Geus, zal cupido toeslaan? Info over Audentis: tel: 4328384, mail: [email protected] , www.audentis.nl.

A.S.V.Taste

Afgelopen wo. is de Aurora commissiedag in Nijmegen gehouden en deze dag was behalve leerzaam ook erg gezellig. De gezelligheid hield niet op, want 's avonds werden er nog enkele biertjes genuttigd in de Beiaard!# De AC heeft een geweldige activiteit gepland voor di. 5 februari: skiÙn in Winterberg!# Za. 9 feb. houdt Gaudium haar gala te Rotterdam en alle leden zijn uitgenodigd. # Societeit Antigoon is geopend op di. do. vr. en zo. voor de nodige gezelligheid en ontspanning. # Voor vragen aan het bestuur bel (053-4326238) of mail ([email protected]).

Sport

D.B.V. de Stretchers

Wel zin in sporten maar niet in al te veel verplichtingen? Kom dan eens een kijkje nemen bij de Stretchers, de enige studenten-breedtesportvereniging van Nederland. Het rooster voor de komende drie trainingen: do 7 feb: basketbal en handbal/volleybal, ma 11 feb: unihockey en voetbal, do 14 feb: volleybal/trefbal en knuppelen. Di. 12 februari hebben we weer redactievergadering: gezellig met zijn allen een Stretch in elkaar knutselen. Info: bel Casper (06-47274082) of Richard (053-4783657), mail ([email protected]) of kijk op (www.stretchers.nl). Je kunt ook gewoon een keer langskomen: ma. 19.30-21.00 en do. 21.00-22.30, beide keren in sporthal 1. Heren gebruiken kleedkamer 1 en dames kleedkamer 3.

D.R.V. Hippocampus

Altijd al een keertje willen paardrijden? Dan is dit je kans! Om kennis te kunnen maken met de paardensport, biedt Hippocampus je een proefles aan. Deze les is op do. 14 feb. en kost 6 euro. Natuurlijk kun je ook gewoon een keer de sfeer komen proeven. Elke do. hebben we zelf de beschikking over de bar van de manege en daar kun je ons dan ook zeker vinden. Enthousiast geworden? Info: bel Jeroen Bemelmans, (0651798217) of mail [email protected]

Vakgericht

Zin om te korfballen? De trainingsleden van Vakgericht trainen op dinsdag om 17:30-18:30 en woensdag om 21:00-22:30. De competitieleden trainen op dinsdag om 18:30-19:30 en donderdag om 18:00-19:30. Alle trainingen zijn in sporthal 2 van het sportcentrum. Kom gerust een keer langs op de training als je interesse hebt. Afgelopen zondag hebben we gelijk gespeeld tegen WIKO, ondanks dat staat het team nog steeds bovenaan. Komende zo. speelt het team uit tegen de SIOS. Info: www.vakgericht.nl of bel Marjette: 053-4354431.

Piranha

Op wo. 27 feb. is er een tiroler/carnavals borrel in kleintje VB. Ook zijn zij bezig met het organiseren van een zeilweekend van 14 t/m 16 juni.Hiervoor kunnen jullie je opgeven door een mail te sturen naar [email protected] # De meeste spullen van de 1e verkoop actie zijn uitgedeeld, als je deze nog niet hebt gekregen neem dan even contact op met de interne. # Inmiddels is de kleding actie gestart. Er kunnen zwembroeken, badpakken, sweaters, shorts en badjassen worden besteld. Het is ook mogelijk om een sporttas te bestellen. De Bestellijsten hangen op het prikbord bij het Spiegelbad # Meer info: www.zpv-piranha.nl.

D.S.T.V. Aloha

Zit je eraan te denken om te gaan sporten, maar kun je geen sport kiezen? Kom dan bij Aloha! Daar kun je namelijk niet alleen zwemmen, fietsen en lopen, maar ook naar conditietraining, mountainbiken en krachttraining op elk niveau # trainingstijden staan op www.alohatriathlon.nl # Za. 9 feb. NSK Cross in Delft onder aanmoediging van de mascotte! # Je kan je nog inschrijven voor de klimavond die de Parc Fermé organiseert op do. 21 feb. Mail hiervoor naar [email protected] # Info over Aloha bel Vanessa (053-4895173) of Wil (074-2502920) of mail naar [email protected]

D.W.V. Hardboard

Wo. 13 feb. as. is er een alv met de bestuurswissel. Bovendien kan er weer volop gesurft aangezien het kwik weer boven de tien graden is gestegen.

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (± 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Elke do. is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2. Als je het leuk vindt om een keer mee te doen dan kan dat. Elke ma. van 18.30-20.00 wordt er beginnerstraining gegeven om de fijne kneepjes van het badmintonvak te leren, maar bel even of er plaats is omdat het nu redelijk druk is. Vragen?: bel met Ruben (0534895065) of mail ([email protected]). Info: www.diok.nl.

D.R.V. Euros

Vandaag voor alle regioroeiers de Tweede Euros Ergometer Kampioenschappen. Daarnaast is er vanavond natuurlijk weer avondeten # Wil je weten wat er allemaal speelt binnen de vereniging? Kom dan volgende week di. 12 feb. naar de ALV. Opening om 19.15 uur. # Info over de vereniging is te vinden op www.DRV-Euros.nl.

D.Z. Euros

Als Euros-lid kun je de komende week genieten van de volgende activiteiten: # Vanavond begint om 19:30 de navigatielezing in de Vrijhof (zaal 6). Wil je leren hoe je een zeekaart kan gebruiken, het coördinatenstelsel moet toepassen en hoe je de koersen en afstanden op zee kan berekenen? Kom dan langs. Tevens kun je je dan inschrijven voor 4 vervolglezingen, die meer een praktische insteek zullen hebben op het navigeren # 9 en 10 feb. wordt de dekmal van Waterrat geplakt. Wil je meehelpen (er is nog iemand voor de catering nodig!) mail naar [email protected] # Wo. 13 feb. om 20:00 is er een beginners- en een schipperslezing in de Vrijhof, gegeven door Karin Reuvers (beginners) en Ewout Muis (schippers). Genoeg te doen dus deze week! Info: www.euros.nl of mail [email protected]

Volleybalvereniging Harambee

Op 14 februari wordt er geschaatst. Geef je samen met je date of je team even op bij de EC. Meer info staat op de website natuurlijk. Volleybal je nog niet maar lijkt het je toch wel heel leuk? Bij Harambee kun je op jouw niveau volleyballen en bovendien is 't ook nog eens erg gezellig. Kom gewoon een keer langs om 'ns mee te trainen. Weet je niet precies wanneer de training is of wil je meer informatie, kijk dan even op de website (www.harambee.nl) of bel Ronald (053-4895102) en hij kan je alles precies uitleggen.

Student Union

Bestuur Student Union

Het bestuur van de Student Union is gewisseld. Jurgen Schutte, Maarten Bekking en Arnout Brouwers pakken na een jaar SU bestuur weer hun studie op. Het bestuur gaat komend half jaar met 4 bestuurders verder. Pieter Meijers (Voorzitter en Commercie), Tijmen Augustijn (Externe Betrekkingen, PR, Communicatie en Onderwijs), Leonie van der Steen (Interne Betrekkingen en Internationalisering) en Michiel Coolen (Accommodatie en FinanciÙn). Het nieuwe bestuur bedankt Jurgen, Maarten en Arnout voor hun inzet afgelopen jaar! # Wo. 20 feb. a.s. organiseert het bestuur van de SU i.s.m. OC&C Strategy Consultants de training 'Structuur als tweede natuur'. Ieder bestuur wordt in zijn zittingsperiode geconfronteerd met belangrijke, complexe vraagstukken: Hoe kunnen wij het aantal actieve leden vergroten? Op welke manier kunnen we meer inkomsten voor de vereniging genereren? Hoe kunnen wij de besluitvorming door het CvB beïnvloeden? Door dit soort strategische vraagstukken snel en doeltreffend op te lossen haal je het maximale uit je bestuursjaar. Een gestructureerde aanpak is hiervoor onmisbaar, maar niet altijd vanzelfsprekend. Deze gratis training is op de UT en duurt van 10:00 tot 17:00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd en direct na de training drinken wij graag een borrel met de deelnemers. Opgeven kan door te mailen naar [email protected] # Zoek je een kamer of heb je een kamer vrij? Dan is dit de site waar je moet zijn! www.studentunion.nl/kamers.# Activiteiten aankondigen op onze website: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected] # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28, 29, tel: 4898006, mail: [email protected] # De Student Union bouwt aan hét studentengebouw!

Mensa-menu

Zaterdag 9 februari

Soep van de dag

***

Gebakken kipfilet - stroganoffsaus

sperziebonen

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaasgroenteschijf

Zondag 10 februari

Soep van de dag

***

Gepocheerde zalm of vleesgerecht

roomsaus - broccoli

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: Provençaalse

paddestoelen ragout

Maandag 11 februari

Champignonsoep

***

runderschnitzel - pepersaus

savooiekool

carré of gekookte aardappelen

Vegetarisch: groente schnitzel

Dinsdag 12 februari

Chinese tomatensoep

***

Nasi goreng - saté en omelet

satésaus - sambalboontjes

kroepoek

Vegetarisch: omelet

Woensdag 13 februari

Hollandse groentesoep

***

Varkensoester - jachtsaus

bloemkool

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gevulde vleestomaat

Donderdag 14 februari

Goulashsoep

***

Stamppot boerenkool rookworst of

speklap - vleessaus of

Chili Con Carne met rijst

Vegetarisch: veg. braadworst

Vrijdag 15 februari

Kipvermicellisoep

***

Visgratin of vleesgerecht

wortelparisienne

aardappelpuree

Vegetarisch: gevulde paprika

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Maandag 11 februari t/m vrijdag 15 februari

Twentse gehaktbal siepeljus

aardappelkroketten

saladebar