Kennispark: bedrijven rond UT-instituten

| Redactie

De UT, provincie Overijssel en de gemeente Enschede hebben vorige week donderdag een convenant ondertekend. Daarin staat beschreven hoe de drie partijen gezamenlijk werken aan de fysieke en inhoudelijke ontwikkeling van een Kennispark Twente. Door de vestiging van jonge, kennisintensieve bedrijven zullen er, als alles goed gaat, in 2010 tienduizend arbeidsplaatsen zijn ontstaan. Het CvB noemt de


De UT, provincie Overijssel en de gemeente Enschede hebben vorige week donderdag een convenant ondertekend. Daarin staat beschreven hoe de drie partijen gezamenlijk werken aan de fysieke en inhoudelijke ontwikkeling van een Kennispark Twente.

Door de vestiging van jonge, kennisintensieve bedrijven zullen er, als alles goed gaat, in 2010 tienduizend arbeidsplaatsen zijn ontstaan. Het CvB noemt de plannen `nogal ambitieus', maar zeker haalbaar. Die tienduizend is een verdubbeling van het aantal plaatsen dat de laatste vijftien jaar vanuit de UT is ontstaan. In 2008 moet het Kennispark al goed zijn voor vijfhonderd nieuwe arbeidsplaatsen en dertig nieuwe, kennisintensieve bedrijven

De UT heeft sinds het aantreden van rector magnificus Harry van den Kroonenberg (begin jaren tachtig) veel ervaring en kennis opgebouwd in het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid en kennisvalorisatie, maar stopte daar tot voor kort niet veel meer effort in dan het aanbieden van de succesvolle TOP-regeling voor jonge starters. Het kan en moet veel professioneler, is de algehele overtuiging. En wel zo snel mogelijk.

Een nieuw fenomeen daarbij zijn de zogenaamde accelerators: `versnellers', die binnen de UT worden aangesteld als aanjager van contacten en daaruit voortvloeiende initiatieven. Het zijn functionarissen die op basis van hun specifieke kennis van de markt de wetenschap en commercie bij elkaar brengen. Op eigen kracht lukt dat onderzoekers vaak niet en omgekeerd al evenmin.

Op initiatief van het BMTI is sinds april business accelerator Frank-Jan van de Velde aan het werk voor dit UT-speerpuntinstituut. Zijn werkterrein omvat de tissue engineering. Tijdens de bijeenkomst van vorige week meldde Van de Velde dat er in korte tijd reeds vier spin offs zijn ontstaan: Porogen, Progentix, Micro Candela Systems en CellCoTec, die zich alle bezighouden met diverse facetten van biomedische materialen of optica.

De focus van het Kennispark Twente loopt synchroon met het UT-onderzoek in de speerpuntinstituten. Een rol in het Kennispark Twente is ook weggelegd voor de Nederlands-Duitse Internet Exchange (Ndix) met vestigingen in Enschede (aan de overkant van de UT) en Münster. Ndix wordt omschreven als de virtuele ontmoetings- en marktplaats voor bedrijven en kennisinstellingen zoals de UT.

De plannen kunnen rekenen op steun van het Rijk (hoeveel is nog niet bekend) en provincie (vijf miljoen). De UT steekt zelf jaarlijks zeker een half miljoen euro in de `onderneming'. De ministeries van VROM en EZ hebben toegezegd actief mee te werken aan de realisering van de plannen, die de UT zal inbrengen in het drie-TU-overleg.

CvB-lid Willem te Beest, die met Erik Helder (wethouder Enschede) en C. Abbenhues (gedeputeerde provincie Overijssel) zitting heeft in de Stuurgroep Kennispark, voorziet dat de bedrijvigheid rond de UT-instituten de komende jaren sterk zal toenemen. Zijn voorbeeld is Mesa+, onder de rook waarvan jonge ondernemers zich maar al te graag willen vestigen. Verder sluit hij de komst van een instituut als TNO en een nanotechnologisch topinstituut, ter versterking van Mesa+, op de campus op termijn niet uit. Ook zullen er nog meer accelerators worden aangesteld, verwacht hij.

Kennispark Twente is, zo bleek uit de presentatie vorige week, een wezenlijk onderdeel van het Kennisbeleid Landsdeel Oost en Visie Triangle. Daarin staan centraal Food Valley (Wageningen), Health Valley (Arnhem-Nijmegen) en Technology Valley (Twente).

GESPREK met Willem te Beest, zie elders in het UT-Nieuws