INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 31 augustus 1995 (formulering ter vergadering vastgesteld) Het College heeft besloten vier kandidaten voor te dragen vanuit de fakulteiten TN, WB, TO en BsK voor het KNAW-programma Akademie-onderzoekers 1995-1996. Het College heeft volgens voordracht van de Universiteit tot lid van het Campuscollege de studenten: de heer D. Stevens voor de period

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 31 augustus 1995 (formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft besloten vier kandidaten voor te dragen vanuit de fakulteiten TN, WB, TO en BsK voor het KNAW-programma Akademie-onderzoekers 1995-1996.

Het College heeft volgens voordracht van de Universiteit tot lid van het Campuscollege de studenten: de heer D. Stevens voor de periode van 1-9-1995 tot 1-3-1996 (her)benoemd en de heer J. Tigchelaar voor de periode van 1-9-1995 tot 1-9-1996 benoemd.

Het College heeft de nota Begrotingsbod 1996 voor de fakulteiten en diensten voor het begrotingsjaar 1996 vastgesteld en zendt deze nota naar de fakulteiten en diensten ter behandeling en naar de Universiteitsraad ter informatie.

Het College heeft tot toezending van een wijzigingsvoorstel inzake de missie van de UT aan het College van Dekanen besloten.

Het College heeft met belangstelling kennis genomen van de inhoud van het evaluatierapport en wil nu hierover het standpunt vernemen van de fakulteiten TN en WB en van NCLR.

Het College heeft het werkplan College van Bestuur - Universiteitsraad vastgesteld over de periode september t/m december 1995. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

Via gemandateerde besluitvorming: Aanvraag KIVI voor medefinanciering van een Arbeidsmarktbarometer voor TU-ingenieurs: aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te 's-Gravenhage wordt bevestigd dat het College van Bestuur van de UT bereid is te participeren in de financiering van een arbeidsmarktbarometer voor TU-ingenieurs op basis van studentenaantallen. Voor 1995 is een bedrag toegezegd van f 2.500,-. Voor de voortzetting van de aktiviteiten is het college bereid om voor 1996 een bedrag van ten hoogste f 5.000,- op basis van studentenaantallen mede te bekostigen.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 7 september 1995

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft besloten een voorstel aan de Universiteitsraad voor te leggen voor het instellen van een nieuwe vijfjarige opleiding Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving conform artikel 7.4 lid 3 van de WHW.

Het College heeft zijnerzijds de derde Begrotingswijziging 1995 vastgesteld en zendt deze naar de Universiteitsraad ter definitieve vaststelling en ter informatie naar fakulteiten en diensten.

Het College heeft de fakulteit Elektrotechniek toestemming gegeven om tot werving voor de leerstoel Transductietechniek over te gaan.

Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken om Stichting Universiteitsfonds Twente bevoegd te verklaren tot hernieuwde vestiging van de bijzondere leerstoel Functionaliteit van het Bewegingsapparaat voor een periode van drie jaar.

Vastgesteld wordt de verdeling der aandachtsgebieden tussen de leden van het College van Bestuur. Eveneens wordt daarbij vastgesteld de wijze waarop bij afwezigheid of verhindering van een der leden t.a.v. de uitoefening van die taken in vervanging wordt voorzien.

Het College heeft besloten de Universiteitsraad te vragen in te stemmen methet MEWO-pilot project, getiteld 'Maatschappelijke effecten van wetenschappelijk onderzoek aangaande de Telematica stad Twente' en voor het project f 100.000 in het begrotingsvoorstel van 1996 op te nemen.

Het College heeft besloten tot vaststelling van een Nieuwe Regeling Tempobeurs en vraagt de Universiteitsraad hiermee in te stemmen.

Het College heeft beloten om ten laste van het fonds Centrale Stimulering/Internationalisering voor engelstalig informatiemateriaal jaarlijks f 50.000 toe te wijzen aan UT-Liaison (TRD/CAE/BIS), geoormerkt voor het onderdeel Bureau Internationale Samenwerking.

De wetenschapswinkel zoekt

- één of twee studenten die onderzoek willen doen naar de sociaal-psychologische achtergronden van slachtoffer- en daderschap ten aanzien van malafide verkooppraktijken waarvan kleine ondernemers slachtoffer zijn. Meer info: ir. Cisca Wagenmakers,tel 894407, dinsdag t/m vrijdagochtend, Vrijhof 016.

- een afstudeerder die voor de actiegroep Megapark Nee onderzoek wil doen naar de besluitvormingsprocedure rondom het internationaal bedrijvenpark Friesland in Heerenveen. Meer info: Jelle Smit (tel.894407) of Peter Hulsen (tel. 893268).

- studenten die voor de Stichting Wijkraad Twekkelerveld in Enschede onderzoek willen doen naar de wens en de mogelijkheid om het gebouw Wijkcentrum Twekkelerveld te behouden. Meer info: Saïd Benjadi (tel.777904) of met ir. Cisca Wagenmakers (tel.894407/893848, 's ochtends), Vrijhof 016.

Eindredacteur Wetenschapskrant

De Wetenschapswinkel zoekt één of twee studenten die de eindredactie van de Wetenschapskrant willen overnemen. De Wetenschapskrant komt vier keer per jaar uit. Tijdsbesteding: één dagdeel per week bezig met de krant, tegen een redelijke vergoeding. Meer informatie Brigitte Wolffenbuttel (tel.324614) of coördinator Dick Schlüter (tel.893848).

Wetenschapswinkel zoekt werkgroepleden

De Wetenschapswinkel UT zoekt enthousiaste studenten voor de promotiecommissie en de TBK-werkgroep. Nieuwe leden van de commissie krijgen kosteloos de mogelijkheid om een tweedaagse training op het gebied van promotie en communicatie te volgen. Meer info Brigitte Wolffenbuttel (tel.324614), Karin de Moel (tel.355791) of coördinator Dick Schlüter (tel.893848).

Studeer je Bedrijfskunde? Wil je in een klein werkgroepje dat maandelijks bijeenkomt gedurende één studiejaar mee helpen aan een beleid dat ertoe moet leiden dat potentiële klant van de Wetenschapswinkel vaker en effectiever geholpen worden met hun bedrijfskundige vragen? Bel 894407 (Cisca Wagenmakers, Wewi di t/m vr.ochtend) of 777904 (Saïd Benjadi, lid van de werkgroep TBK) of 895041 (Maurice Prins, lid van de werkgroep TBK).

De Wetenschapswinkel zoekt een lay-outer

Voor de opmaak en het drukklaar maken van onze rapporten zoeken wij een student. Op wisselende tijdstippen zullen wij een beroep doen op je vaardigheden met de computer om aan de hand van ons stijlboek en tegen vergoeding een verslag om te toveren in een bij de repro te drukken rapport. Bel voor meer informatie Jelle Smit, tel. 053-894407.

UniConsult Twente

In het streven naar grotere omzetten wil UniConsult Twente nieuwe projectmanagers aantrekken. Hiertoe wordt op dinsdag 3 oktober een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Indien er daarna wederzijdse belangstelling bestaat kunt u na een intensieve opleidingsweek aan de slag. Om u alvast enigszins te enthousiasmeren worden de voordelen van het projectmanagerschap bij UCT (gedeeltelijk) opgesomd: ervaring opdoen met het bedrijfsleven en het managen van projecten; bij afgerond project een financiële verrassing; af en toe een borrel; prettige werkomgeving. Om in uw agenda te zetten: dinsdag 3 oktober, 13:35 in zaal CT 3100B, voorlichting UCT.

'Studiebeurs' van de Stichting Universiteitsfonds Twente

Het bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente stelt voor het academisch jaar 1996-1997 wederom een beurs beschikbaar ter grootte van f. 20.000,-- (maar niet meer dan de werkelijke kosten) om daarmee een afgestudeerde van de Universiteit Twente, in aansluiting op zijn of haar doctoraalexamen, in staat te stellen gedurende twee semesters aan een instituut van onderwijs en/of onderzoek in het buitenland de wetenschappelijke studie voort te zetten.

Het bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente roept thans gegadigden voor deze beurs op, met het verzoek om vóór 1 maart 1996 een aanvraag in te zenden voor het academisch jaar 1996-1997. Maatstaven die bij de beoordeling o.a. zullen gelden zijn: zeer goede studieresultaten; sterk advies van vakgroep/faculteit/afstudeerdocent; motivatie van de kandidaat; het onderwijs in het buitenland moet door de kandidaat met vrucht kunnen worden gevolgd; de taal van het land van keuze moet door de kandidaat in voldoende mate beheerst worden. Bij de aanvraag dient tevens vermeld te worden: de vermoedelijke datum van afstuderen; een omschrijving van de afstudeeropdracht; een omschrijving van de geplande vervolgstudie met begroting; de naam van de universiteit of het instituut waar de gegadigde de studie wil voortzetten.

Een formulier waarin opgenomen de gegevens waaraan de aanvraag moet voldoen, kan opgevraagd worden bij mevr. T. Kamst, directeur van de Stichting Universiteitsfonds Twente, BB-gebouw kamer 228, Postbus 217, 7500 AE Enschede, tel. 053-894534 (na 1 oktober 1995 053-4894534).

Het bestuur van het Universiteitsfonds Twente zal binnenkomende aanvragen ter advisering voorleggen aan het college van decanen. Na ontvangst van het advies van dit college zal over de toewijzing door het bestuur van het fonds een beslissing worden genomen.

De Studiebeurs 1996 zal worden uitgereikt in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente, die is vastgesteld op vrijdag 24 mei 1996.

Overbevolkingssymposium

Abacus organiseert 12 oktober het symposium: 'Overbevolking? Populatiemodellen en problematiek'. Als eerste spreekt prof.dr. H.J. Achterhuis over: 'Leuke mensen zijn er nooit genoeg?' Vervolgens spreekt prof.dr.ir. F.J. Wikkens van de RUG over: 'Wetmatigheden en toeval in demografische processen'. Dr.ir. J.A.P. Heesterbeek van het OLO in Wageningen spreekt over: 'De invloed van epidemieën op bevolkingsgroei, een wiskundig model'. 'Economische theorie en bevolking' is de titel van de voordracht van dr.ir. M.D. Merbis van de SO-wereldvoedselvoorziening van de VU. De laatste voordracht wordt gehouden door ir. M.B.A. van Asselt, oud TW&WWTS over: 'Het verkennen van de controverse in integrated accessment modellen'. Dagvoorzitter is prof.dr. C. Hoede.

Kosten studenten f 10/f 12.50 (lid/geen lid Abacus). Medewerkers en overigen f 15. Lunch f 12.50 extra. Inschrijven en inlichtingen vanaf heden in de Abacuskamer TW-BC06 (3435).

Onderwijs

Alle faculteiten

Sluiting BOZ/WB op 4 oktober 1995

Bureau Onderwijszaken WB is woensdag 4 oktober a.s. de hele dag gesloten.

Verplaatsing hoorcollege Voortgezet programmeren (211010)

Voor CT, TN, TW, WB.

Het hoorcollege Voortgezet programmeren (211010) van 23 oktober 1995 wordt verplaatst naar: 2 november 1995, 7+8 uur, BB-5.

Inschrijving INF- en BIT-keuzevakken

Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF- en BIT-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Uiterlijk iin week na sluiting van inschrijving zal op de publicatieborden bij BOZ-INF bekend worden gemaakt wie toegang heeft tot het vak. Eventueel zal een wachtlijst gepubliceerd worden. Studenten die alsnog na ingetekend te hebben afzien van deelname aan het vak dienen zich bij BOZ-INF af te melden. Bij nalatigheid hiervan komen in de toekomst alle rechten van voorrang te vervallen. Inschrijven voor tweede trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 2 oktober t/m vrijdag 13 oktober 1995. LET OP: telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt; inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen. INF-vakken: 211046, B.O. besturingssystemen; 211097, B.O. gegevensbanken; 211107, Formele methoden voor open gedistribueerde systemen; 211114, Logisch programmeren; 211120, Prestatie-analyse van computersystemen; 214120, Aanvullingsmodule 211120; 211122, B.O. architectuur van parallelle sysstemen; 211123, Object-georiënteerde systemen; 211127, Formele analyse van natuurlijke taal; 211129, Taaltechnologie; 212026, Methodologie van informatiesysteemontwerp; 212027, Ontwerpmethoden voor informatiesystemen (niet voor INF); 213016, Bijzondere onderwerpen computerarchitectuur; 214010, Complexiteit van berekeningen. schilvakken: 211124, Object-georiënteerde software-analyse en -ontwerp; 212016, Kennistechnologie; 213002, Ontwerpen van digitale systemen; 214003, Communicatieprotocollen. BIT-vakken: 232010, Ontwerpen van user interfaces; 236002, Beheer van informatieverzorging.

Public Management and Productivity: National and International Perspectives

Voor: Alle faculteiten

Prof.dr. Arie Halachmi, werkzaam bij de Tennessee State University, werkt t/m april 1996 als gasthoogleraar binnen BSK, uitgenodigd door de NOB en de vakgroep Organisatie & Financiën. Hij is een specialist op het gebied van beleidsanalyse, produktiviteit in de publieke sector en 'social re-engineering'. Hij zal in het komende 2e trimester een keuzevak aanbieden dat ook open staat voor studenten van andere faculteiten.

BOZ gesloten

Voor: alle studenten

Bureau Onderwijszaken Technische Bedrijfskunde is gesloten op 4 oktobera.s.

Inkijken tentamen Produktie Management II (vet)

Het inkijken van het tentamen Produktie Management II d.d. 21 augustus 1995 is gepland op donderdag 19 oktober v.a. 15.00 uur. Hiervoor moet u zich wel aanmelden bij Vera Scholten, tel: 893480.

OR II op 1 december

In verband met de Diesviering en een groot congres wordt het eerste college op 1 december a.s. verplaatst van CC 4 naar BB 1.

Sluiting BOZ-INF

BOZ-INF is op woensdag 4 oktober 1995 de hele dag gesloten.

Integrand

Heb jij zin om dit jaar extra praktijk ervaring op academisch niveau op te doen? Schrijf je dan gratis en vrijblijvend (voor je afstuderen) in bij Integrand. Wij zijn het hele jaar op zoek naar enthousiaste doctoraal studenten van alle studierichtingen. Voor deze studenten heeft Integrand betaalde opdrachten, die full-time of part-time vervuld kunnen worden. De duur van de opdrachten varieert van 3 weken tot enkele maanden. Dus kom je snel gratis en vrijblijvend inschrijven! Wij zijn op werkdagen geopend van 9.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-893909.

Stages/afstuderen bij Shell, Procter & Gamble of Unilever

Heb je interesse in een topstage bij Shell, Procter & Gamble of Unilever, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Casper Paardekooper. Op onze vestiging liggen folders en inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell, Procter & Gamble en Unilever kunnen stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206,, tel: 053-893909.

BSK

P-diploma uitreiking

Voor: P-studenten BSK

Studenten die geslaagd zijn voor het Propaedeutisch examen in de periode 25 mei t/m 31 augustus 1995 hebben in week 38 hierover bericht ontvangen van het Onderwijsbureau BSK. Studenten die geen bericht hebben ontvangen doch van mening zijn dat zij wel geslaagd zijn voor hun Propaedeuse worden verzocht zich zo spoedig mogelijk te vervoegen bij het Onderwijsbureau BSK.

De diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 20 oktober a.s. om 16.00 uur in zaal TW-B209.

Staats- en bestuursrecht II

Voor: D1-studenten BSK

De nabespreking van het herhaaltentamen Staats- en bestuursrecht II vindt plaats op dinsdag 3 oktober om 12.30 uur in zaal TW-C138.

Staats- en bestuursrecht II

Voor: D1-studenten BSK

Het hoorcollege Staats- en bestuursrecht II van donderdag 5 oktober, 5e en6e uur, wordt verplaatst naar zaal CT-2520.

Algemene sociologie II

Voor: D1-studenten BSK

Het herhaaltentamen Algemene bestuurssociologie II van 3 november a.s. is de derde en tevens laatste kans om in dit vak tentamen af te leggen over de (oude) leerstof van het studiejaar 1994-1995.

Algemene methodologie

Voor: D3-studenten BSK

Het herhaaltentamen Algemene methodologie vindt plaats op donderdag 12 oktober a.s. om 13.30 uur in de Sporthal.

Werkcolleges Politicologie en bestuurlijke organisatie

Voor: D3-studenten BSK

De opgaven voor het eerste werkcollege zijn vanaf maandag 25 september verkrijgbaar bij het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek (kamer TW-C219). U dient de gemaakte opgaven uiterlijk maandag 2 oktober vóór 22.00 uur te hebben ingeleverd bij de docent (postvakje secretariaat Staat en Politiek of per E-Mail: s.a.h. [email protected]).

Stagevoorlichting, -syllabus en -aanvraag

Voor: BSK Algemeen

Op dinsdag 10 oktober a.s. zal in zaal CC-4 van 15.45 - 17.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden voor degenen die in het studiejaar 1996-1997 op stage willen gaan.

Bijwoning van deze bijeenkomst is verplicht.

Tijdens deze bijeenkomst circuleert een rooster voor een gesprek met de stagecoördinator. Stage-aanvraag uiterlijk vrijdag 13 oktober a.s. bij het stagebureau (TW-C103, 's morgens van 8.30 tot 12.30 uur).

Stagesyllabus (13e druk, juli 1995 ad f 10,50) te verkrijgen bij UTake. Aanbevolen wordt de syllabus vóór de bijeenkomst te bestuderen en mee te nemen. Op het stagebureau ligt iedere morgen een lijst ter inzage van door stagiairs verrichte aktiviteiten. Ook de (meeste) stageverslagen kunnen worden ingezien.

Degenen die reeds eerder een stage-aanvraag hebben ingeleverd worden verzocht met het stagebureau kontakt op te nemen op 4, 5 of 6 oktober a.s. ('s morgens). Zij moeten op de afsprakenlijst worden gezet en hun aanvraag aktualiseren.

De voorlichtingsbijeenkomst wordt éénmaal per jaar gehouden.

Als je absoluut niet kunt op 10 oktober a.s. kan je deelnemen aan de aparte voorlichting voor studenten van de Vietnam-excursie op 2 november a.s., zaal TW-A101 van 10.30 - 11.30 uur.

Public Management and Productivity: National and International Perspectives

Voor: Alle faculteiten

Prof.dr. Arie Halachmi, werkzaam bij de Tennessee State University, werkt t/m april 1996 als gasthoogleraar binnen BSK, uitgenodigd door de NOB en de vakgroep Organisatie & Financiën. Hij is een specialist op het gebied van beleidsanalyse, produktiviteit in de publieke sector en 'social re-engineering'. Hij zal in het komende 2e trimester een keuzevak aanbieden dat ook open staat voor studenten van andere faculteiten.

Inhoud van het college

The purpose of this course is to review global trends and the research agenda concerning the efforts to improve the performance of public agencies. The course evolves around a series of class presentations, case studies, lectures and small discussions. Participants are expected to examine in a critical manner the applicability and relevance of various aspects of public management to the practice and research agenda of public sector organizations in The Netherlands.

Prof.dr. Arie Halachmi received his Doctor of Philosophy degree (with distinction) in 1972. He is the author/co-author of more than 100 articles and the author/editor/co-editor of 12 books and 8 symposia in refereed journals. Prof. Halachmi is the Rapparture of the International Working Group on Public Sector Productivity for IIAS (Brussels based International Institute of Administrative Sciences). He is the immediate past editor of Public Productivity and Management Review and the National Council of the American Society for Public Administration (ASPA). Prof. Halachmi holds a tenured position as a full - professor with the Institute of Government at Tennessee State University (USA) and is a Fellow of NIG (The Netherlands). In the last three years he has done consulting work on productivity related issues in the USA, Taiwan, Columbia, Australia, Finland, Hungary and Spain.

Het college wordt tijdens het 2e trimester aangeboden op woensdag het 5e en 6e uur in zaal TW-C138.

Intekening voor dit college is verplicht en is mogelijk t/m vrijdag 24 november a.s.

P-diploma uitreiking

Voor: P-studenten BSK

Studenten die geslaagd zijn voor het Propaedeutisch examen in de periode 25

mei t/m 31 augustus 1995 hebben in week 38 hierover bericht ontvangen van

het Onderwijsbureau BSK. Studenten die geen bericht hebben ontvangen doch van mening zijn dat zij wel geslaagd zijn voor hun Propaedeuse worden verzocht zich zo spoedig mogelijk te vervoegen bij het Onderwijsbureau BSK. De diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 20 oktober a.s. om 16.00 uur in zaal TW-B209.

EL

250-uurs voordracht

A. Lalkens over: korte termijn prognose van het regionale gasverbruik m.b.v. neuronale netwerken; 29 september 1995, 10.30 uur, EL/TN gebouw, zaal 3.164.

Practicum Besturingssystemen EL (211045) trim. 2 1995-1996

Studenten die in het 2e trimester studiejaar 1995-1996 willen deelnemen aan het practicum Besturingssystemen (211045), dienen zich in te tekenen bij BOZ-INF, kamer 1038. Intekenen is mogelijk van 2 t/m 13 oktober 1995. Openingstijden BOZ-INF: 10.00 - 14.00 uur. Het practicum start in week 49 en vindt plaats in de practicumzalen in het INF-gebouw. De practica vinden plaats op dinsdagmiddag, maar bij onvoldoende belangstelling worden de EL-studenten na overleg ingedeeld bij de Informatica groepen.

Aanmelding D1 en D ex. november 1995

Voor het D1-examen en het Doktoraalexamen in november 1995 geldt de volgende regeling: aanmelding open: 25 september 1995; sluiting aanmelding: 13 oktober 1995; terugtrekken tot en met: 16 november 1995; uitreiking Doktoraal dipl.: 24 november 1995. Men kan zich aanmelden: voor het Doktoraalexamen als de omschrijving van de Doktoraalopdracht en het Doktoraalstudiepakket bij Bureau Onderwijszaken aanwezig zijn; voor heteerste gedeelte (D1) van het Doktoraalexamen als men verwacht alle examenonderdelen uit het tweede studiejaar voor 17 november 1995 voltooid te hebben. Geslaagd is I: degene die voor alle examenonderdelen een voldoende (6 of hoger) behaald heeft en II: degene die voor een examenonderdeel een 5 behaald heeft die naar het oordeel van de examencommissie door de overige resultaten gecompenseerd wordt. U bent ingeschreven als het door u ingevulde en getekende aanmeldingsformulier bij het Bureau Onderwijszaken aanwezig is. Na de sluitingsdatum kan voor bovengenoemde examens niet meer worden ingeschreven.

INF/BIT

Vakgroepopdracht in het kader van het CORSO-project

De faculteit Informatica is bezig om in samenwerking met de firma Moekotte b.v. een methode en CASE-tool te ontwikkelen voor het ontwerpen van real-time systemen. Het CASE-tool bestaat uit een grafische front-end waarmee de specificaties van proces- en machinebesturing kunnen worden ingegeven, en een codegenerator voor het produceren van de bijbehorende programmacode voor PLC's (Programmable Logic Controllers). De vakgroepopdracht betreft de codegeneratie, ofwel het genereren van PLC-programmacode aan de hand van (tekstuele) informatie uit State Transition Diagrams. De opdracht zal worden afgesloten met een demonstratie waarbij de codegenerator op een klein systeem in de praktijk zal worden getest. Vereisten: omdat het voor het genereren van code nodig is om tekst te scannen/parsen strekt het succesvol afleggen van het vak 'Vertalerbouw' tot aanbeveling. De programmeertaal waarin de codegenerator zal worden geschreven is in overleg te bepalen. Kennis van PLC's is niet vereist. Contactpersoon: dr. R. van de Weg, vakgroep Informatiesystemen, INF 3029, tel. 893696.

Inschrijving groepsindeling D-1 tweede trimester studiejaar 1995-1996

INF- en BIT studenten die in het tweede trimester van het studiejaar 1995-1996 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), dienen zich voor 14 oktober a.s. in te tekenen voor de groepsindeling bij BOZ-INF. Tevens dient men op de intekenlijsten duidelijk aan te geven aan welke practica men wenst deel te nemen. Studenten die het P-diploma nog niet gaan behalen, mogen deelnemen aan het onderwijs van het tweede jaar (D1) als ze voldoen aan een van de volgende voorwaarden: 70 van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg hebben afgelegd; Verplichte Voorkennis-eisen (VV) gelden hierbij wel; 50 van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg hebben afgelegd in voor de tweedejaars-vakken waaraan ze willen deelnemen beschikken over de voorkennis (Verplicht, Noodzakelijk en Gewenst: VV, NV en GV) zoals die vermeld staat in de studiegids.

Doctoraalvoordracht

G. Hartman over: Membership management of the Scattered Backup System; 6 oktober 1995, 16.00 uur, INF L204 (demozaal).

Hugo Brand over: Ontwerpen van technische componenten op basis van generieke specificaties; 6 oktober 1995, 15.00 uur, TW C-238.

Produktie-automatisering (237300)

In plaats van het werkcollege Produktie-automatisering op maandag 5+6 in de weken 48 en 49 (27 november en 4 december) wordt er een hoorcollege gegeven. Dit is op hetzelfde tijdstip, in BB-6.

Inschrijving schil- en keuzevakken

Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF- en BIT-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Uiterlijk 1 week na sluiting van inschrijving zal op de publicatieborden bij BOZ-INF bekend worden gemaakt wie toegang heeft tot het vak. Eventueel zal een wachtlijst gepubliceerd worden. Studenten die alsnog na ingetekend te hebben afzien van deelname aan het vak dienen zich bij BOZ-INF af te melden. Bij nalatigheid hiervan komen in de toekomst alle rechten van voorrang te vervallen. Inschrijven voor tweede trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 2 oktober t/m vrijdag 13 oktober 1995

LET OP: telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt; inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen.

INF-vakken: 211046, B.O. besturingssystemen; 211097, B.O. gegevensbanken; 211107, Formele methoden voor open gedistribueerde systemen; 211114, Logisch programmeren; 211120, Prestatie-analyse van computersystemen; 214120, Aanvullingsmodule; 211120, 211122, B.O. architectuur van parallelle sysstemen; 211123, Object-georiënteerde systemen; 211127, Formele analyse van natuurlijke taal; 211129, Taaltechnologie; 212026, Methodologie van informatiesysteemontwerp; 212027, Ontwerpmethoden voor informatiesystemen (niet voor INF)213016, Bijzondere onderwerpen computerarchitectuur; 214010, Complexiteit van berekeningen schilvakken: 211124, Object-georiënteerde software-analyse en -ontwerp; 212016, Kennistechnologie; 213002, Ontwerpen van digitale systemen; 214003, Communicatieprotocollen.

BIT-vakken: 232010, Ontwerpen van user interfaces; 236002, Beheer van informatieverzorging.

Inschrijving INF- en BIT keuzevakken

Zie onder Alle faculteiten

OZI zoekt student-lid.

De onderzoekscommissie Informatica (OZI) zoekt met spoed een student-lid. De OZI bepaalt mede het te voeren onderzoeksbeleid binnen de faculteit. Zo moeten alle plannen met betrekking tot onderzoek door de OZI worden goedgekeurd. Verder moeten onderzoeken worden verantwoord aan de faculteitsraad en het faculteitsbestuur.

De taak van het student-lid is met name kijken of het onderwerp van onderzoek past binnen het onderwijs. Als waarde voor de student kan worden gegeven: bedrijven hechten waarde aan onderzoek, zij bepalen (soms) hun toekomst daaraan (toekomstperspectieven voor INF- en BIT-studenten) en onderzoek kan tot toekomstig(e) colleges en studiemateriaal leiden.

Wil je in aanmerking komen voor deze vacature of wil je meer informatie, bel dan: Jan Jaap Nijemeisland, tel.053-(4)320881 of Rolf Engmann, tel.053-(4)893691.

Zaalwijziging Werkcollege Meth. van informatiesysteemontw. (212026) 2e trim.

Het werkcollege Methodologie van informatiesysteemontwerp (MISO, 212026) in het tweede trimester, vrij. 5+6 wordt verplaatst naar WB Hal V-112.

Integratieproject INF (219100)

Voor: eerstejaars INF

In de studiegids ontbreekt de vakbeschrijving van het Integratieproject, vakcode 219100. Die luidt als volgt. Het integratieproject INF heeft driedoelen. In het project wordt aan studenten een informaticaprobleem voorgelegd, dat systematisch opgelost moet worden. Daarbij moet kennis uit het merendeel van de andere propedeusevakken worden toegepast. Tenslotte is een doel van het project dat deelnemers ervaring opdoen met samenwerken in een groep van zes personen. Het project zal draaien om de beslissingsondersteunende software van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Om in het derde trimester mee te kunnen doen aan het Integratieproject (vakcode 219100) moet voldaan zijn aan enkele verplichte voorkenniseisen: 1. Tenminste 15 SP behaald, 2. Twee van de volgende drie vakken gehaald: 211200 Functioneel programmeren, 212100 Informatiesystemen, 211201 Imperatief programmeren.

Samenstelling afstudeerpakket INF.

Minimaal 12 maanden voor de start van de doctoraalopdracht dient de student een keuze te maken m.b.t. de vakgroep waar hij/zij denkt af te studeren. Op dat moment dient de student tevens in overleg met de studie-adviseur een afstudeerpakket samen te stellen. Zuiver alleen om je een idee te geven hoe je een dergelijk afstudeerpakket zou kunnen samenstellen liggen er op de balie bij BOZ-INF voorbeelden van studieprogramma's ter inzage. Het is dus niet de bedoeling dat je deze voorbeelden letterlijk overneemt, uiteraard mag dit wel. De voorwaarden waaraan je afstudeerpakket dient te voldoen staan vermeld in de keuzegids deel 2 van INF. Deze wordt tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten van de vakgroepen ter beschikking gesteld en is verder bij BOZ af te halen. Bij BOZ kun je tevens een formulier verkrijgen waarop je je afstudeerpakket kunt vermelden.

Sluiting BOZ-INF

BOZ-INF is op woensdag 4 oktober 1995 de hele dag gesloten.

Fouten op overzichten tempobeurs

Het kan zijn dat op het overzicht dat je voor de tempobeurs hebt gehad fouten staan. Als je vorig jaar een vak meerdere malen hebt gedaan, en je hebt alleen onvoldoendes gehaald, staat een willekeurige onvoldoende op je overzicht. Dit is niet persi het laatst behaalde en dus geldige cijfer.

Op verzoek maakt BOZ een nieuwe uitdraai.

AOIS (233100) en OIS (211007)

In tegenstelling tot hetgeen in de studiegids en keuzegidsen staat vermeld, is het toegestaan de vakken Analyse en ontwerp van informatiesystemen (233100) en Ontwerpen van informatiesystemen (211007) beiden op te voeren op je vakkenpakket.

TBK/CT&M

Tentamen Inleiding Civiele Techniek (221110)

Voor: CT&M-P

Het tentamen Inleiding Civiele Techniek (221110) op donderdag 5 oktober a.s. wordt gehouden in WB C101 van 9.00 tot 12.30 uur.

Tentamen Instalatietechnologie (226040)

Voor: CT&M-D2/D3 B&B

Het tentamen Instalatietechnologie is verplaatst van woensdag 15 november 's middags naar donderdag 16 november 13.30 tot 17.00 uur. De zaal zal t.z.t. via het UT-nieuws en een onderwijsmededeling bekend worden gemaakt.

U-bouw / Hoogbouw (226570) correctie!

Voor: CT&M D2/D3 TBK-C D2/D3

Per abuis staat er in het UT-nieuws en op de onderwijsmededeling van 18 september j.l. vermeld dat het tentamen U-bouw/Hoogbouw zal plaatsvinden op 7 november p.m. Dit is fout, de datum blijft gewoon 17 november, zoals in het rooster vermeld staat.

Beheer en Onderhoud in de Civiele Techniek (226030)

Voor: CT&M D2/D3 TBK-C D2/D3

Voor het afronden van het vak 'Beheer en onderhoud in de Civiele Techniek' is het nodig om: A. drie opgaven te maken die uitgereikt zullen worden op het college (22 september,29 september, 13 oktober). Deze opgaven dienen voor het college van 6 oktober, resp. 13 oktober resp. 27 oktober ingeleverd te worden (of voor deze data bij de secretaresse Monique van London);

B. een opdracht uit te voeren. Instructies voor deze opdracht zijn uitgereikt tijdens het college, en kan verkregen worden bij de secretaresse. Voor deze opdracht dient men zich in te schrijven bij de secretaresse. Het eindcijfer is het gemiddelde van: gemiddelde van de drie opgaven en de opdracht. Voor alle volledigheid: het tentamen/examen gaat niet door. Studenten die hierdoor in de problemen komen kunnen zich in verbinding stellen met dhr. Van Lieshout.

Zaalwisseling

Voor: TBK-studenten

Met ingang van maandag 2 oktober a.s. (week 40) wordt zaal WBT909 opgeheven en zal vervangen worden door zaal WB HV 112. Staat deze zaal genoemd op je rooster verander dit dan !

BOZ gesloten

Voor: alle studenten

Bureau Onderwijzaken Technische Bedrijfskunde is gesloten op 4 oktober a.s.

Vervallen college Groepswerk Ondersteunende Systemen (186359)

Voor: TBK D2

Het college Groepswerk Ondersteunende Systemen (186359) van woensdag 4 oktober a.s. komt te vervallen.

Wiskunde IV op 04/10

Het hoorcollege op woensdag 4 oktober a.s. wordt i.v.m. de Bedrijvendagen verplaatst van CC 4 naar BB I.

Wiskunde I CTM groep 4

In verband met de geluidsoverlast worden de werkcolleges van dinsdag 5+6 verplaatst van WB-T 909 naar TW-A 144.

Colloquium

Maarten A. Timmers over: het bepalen van kostprijzen voor derivaten bij ABN /AMRO met behulp van Activity Based Costing; 13 oktober 1995, 15.45 uur, BB3.

Inkijken tentamen Produktie Management II (vet)

Het inkijken van het tentamen Produktie Management II d.d. 21 augustus 1995 is gepland op donderdag 19 oktober v.a. 15.00 uur. Hiervoor moet u zich wel aanmelden bij Vera Scholten, tel: 893480.

AIESEC

Op stage naar het buitenland? Schrijf je dan nu in bij AIESEC! Kom even langs voor meer informatie of voor een inschrijvingsformulier. Let op: Dedeadline ligt op 6 oktober. AIESEC-kantoor: BB-gebouw kamer 100a.

TN

D3 - Tentamen Theorie van de Vastestoffysica (142008)

In verband met de verandering van het curriculum worden alle studenten die dit trimester tentamen willen doen voor het vak Theorie van de Vaste Stof (142008, Dr. C.M.J. Wirs) verzocht zich voor 1 november a.s. te melden bij het secretariaat van de leerstoel Vastestoffysica, kamer 5222 (EL/TN-gebouw), tel 3147.

D3 - College Quantumvelden theorie

Bij voldoende belangstelling (10 personen) is prof. Caspers bereid het tweede trimester het vak Quantumvelden theorie te geven. Aan geïnteresseerden wordt hierbij gevraagd zich op te geven bij Herman Offerhaus (tst 3969) of Bart van Oerle (3972). (Het liefst voor 13 oktober a.s.).

TO

Aanmelding Doctoraal Examen November 1995

Uiterlijk t/m 27 oktober 1995 kan men zich aanmelden voor het doctoraal examen Toegepaste Onderwijskunde d.d. 27 november 1995. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende D-aanmelding, D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-TO. Terugtrekken voor de vergadering is mogelijk t/m 24 november 1995 bij BOZ. De diploma-uitreiking is op vrijdag 8 december ('s middags). Inschrijven voor het doctoraalexamen na de sluitingsdatum is niet mogelijk. Zie voor de gehele procedure de studiehandleiding differentiele gedeelte.

Bij BOZ moet aanwezig zijn voor maandag 20 november: goedgekeurd studieprogramma; contract doctoraalwerk; bewijs dat je de vereiste 10 colloquia hebt behaald; verslagen t.b.v. bibliotheek (ingebonden); alle cijfers.

Sluiting BOZ-TO

Voor: Alle TO-studenten

BOZ-TO is op woensdag 4 oktober de hele dag gesloten.

WB

Student-assistent CAD/CAM (112430)

Voor WB D3-studenten

Bij het vak CAD/CAM zijn we overgegaan tot gebruik van een nieuw 2D CAD-systeem (Vellum). Daarom zoeken we ten behoeve van het onderdeel Applicatiebouw een student-assistent(e) die medewerking kan verlenen aan het schrijven van een nieuwe versie van de praktikum handleiding applicatiebouw. Vereisten: WB student, vak CAD/CAM met een goed resultaat afgerond, de mogelijkheid om tot eind '95 hieraan ongeveer 120 uur te besteden.

Aanmelding en inlichtingen bij: ing. H. Tragter, WB Z234, tel: 2596/2514.

Tentamen Inleiding bedrijfsleer voor WB (181001)

Voor WB D1 + D2 studenten

Bovengenoemd tentamen wordt verplaatst van woensdag 8 november 1995 van 13.30 t/m 17.00 uur naar dinsdag 7 november 1995 van 9.00 t/m 12.30 uur. De zaal wordt t.z.t. in het UT-nieuws bekend gemaakt. (via tentamenoverzicht met zalen).

B.o. op het gebied v.h. Ontwerpen in Kunststoffen (112150)

WB D3-studenten

In het kader van het vak OK-BO zijn er regelmatig opdrachten op het terrein van produktie- en ontwerp van kunststof produkten. De opdrachten hebben veelal een technisch danwel applicatief innovatief karakter. Er wordt een beroep gedaan op uw werktuigbouwkundige vakkennis en uw vermogen deze kennis te integreren om produkten te ontwikkelen, de haalbaarheid ervan aan te tonen, danwel concepten concreet uit te werken. De opdracht kan door door een of twee personen worden uitgevoerd. In enkele gevallen bestaat de mogelijkheid de opdracht voort te zetten in een afstudeer opdracht. Aanmelding en inlichtingen bij: ing. H. Tragter, WB Z234, tel: 2596/2514.

Calculus I

Het tentamen Calculus I wordt gehouden op maandag 2 oktober van 9.00 tot 12.00 uur in het Sportcentrum?

Tentamen Meetmethoden voor WB (113711)

Voor WB D1-studenten

Bovengenoemd tentamen zal gehouden worden op woensdag 4 oktober a.s. van 9.00 uur t/m 12.30 uur in zaal WB C.101.

Inschrijven voor college Statistiek en stochastiek (153019)

Voor WB D1/D3 studenten

In verband met het tijdig kunnen inschatten welke studenten de colleges of werkcolleges voor dit vak willen gaan volgen, dient men zich bij BOZ/WB hiervoor in te schrijven: heeft nog nooit een college/werkcollege voor dit vak gevolgd of is herhaler. Inschrijven is mogelijk tot woensdag 18 oktober a.s.

WWTS

Mumford Colloquium

Henny van de Windt (R.U. Groningen) over: 'Wat is natuur nog in dit land' en de implicaties daarvan op het terrein van de milieufilosofie; 2 oktober 1995 van 11.00 uur tot 12.30 uur in TWRC C238 (met een reactie van dr P.J.H. Kockelkoren).

Campus en studentenleven

SPE

Begin groepen

De volgende groepen beginnen zeer binnenkort: 28/9 Het Verhaal van de Bijbel en Geen Plaat voor je Hoofd; 3/10 Een Geschiedenis van God (Armstrong); 4/10 Ik besta dus ik lieg; 5/10 De Droom van je Leven (HE), Postmodern Geloven en Bach in hemelse sferen. Uitvoerige informatie in het programmaboekje dat aangevraagd kan worden bij het secretariaat.

Lunchen met Ageeth

Ageeth Potma ging als een van de Nederlandse afgevaardigden naar de alternatieve Vrouwenconferentie in Peking. De media gaven de indruk dat daar heel wat te beleven was, maar de inhoudelijke informatie bleef wat oppervlakkig. Tijdens een lunchbijeenkomst op donderdag 5 oktober (12.30 uur) op het SPE-plein van de Vrijhof (2e verdieping) zal zij vertellen van haar ervaringen. Brood e.d. meenemen, voor drinken wordt gezorgd.

Viering

Laatste viering rond de Jacobus-brief. Een aantal weken zijn wij heel praktisch bezig geweest, omdat Jacobus om zijn woorden geen doekjes bindt. De laatste dienst rond Jacobus op zondag 1 oktober a.s. heeft als thema: Ja is ja en nee is nee.

Voorganger is Kees Kuyvenhoven.

Bereikbaarheid pastores:

Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-776678 is tot 1 november afwezig wegens studieverlof. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Heb je de info-avond van 25/9 gemist, kom dan gewoon even langs op het SRD kantoor voor informatie. Het lustrum begint bijna, voor het programma kun je ook even langs komen of op de posters kijken. Zie ook elders in dit UT-nieuws. Ook komt er een lustrumkrant uit. Lezen dus.

Heb je je naam ingevuld op de lijst van de OV-kaart restitutie, kom dan langs, we zijn er mee bezig en er moet een standaad-brief worden ingevuld. Ook hebben we een verklaring van de universiteit dat je in het buitenland bent geweest nodig. Heb je problemen met de chip-kaart, een conducteur wil hem niet accepteren of je hebt hem zelfs nog niet. De SRD helpt je op weg. Dus wederom kom langs. We zoeken nog mensen voor een aantal werkgroepen: onderwijs, rechtspositie en emancipatie. Lijkt het je interessant, meld je dan even.

Diversen

KIvI-activiteiten

- KIvI-AJL Oost bezoekt op 17 oktober de Stichting Nederlands Wijnmuseum Arnhem, Robbers & van den Hoogen B.V. Met o.a een rondleiding in het museum alwaar de vroegere processen voor het bereiden van de wijn worden verteld. Ook zijn er twee exposities, over kurketrekkers en over Spanje. Hierna mogen we een kijkje nemen in de grote wijnkelder. Deze is maar liefst 1 hectare groot, dit betekent dat er opslagruimte is voor 4 miljoen flessen. Als afsluiting kunnen er twee soorten wijn worden geproefd. Aanvang: 17.30-19.30 uur. Kosten: KIvI/Niria: f15; niet-leden: f17,50. Deelnemers: minimaal 20. Aanmelden voor 25 september, inschrijving verplicht. Voor informatie en inschrijvingen kun je terecht bij de KIvI-dependance (tel. 053-894097) of bij Nienke Boersma (053-350694).

- Cursus Steno: Geef je op voor de cursus inleiding steno, georganiseerd door het KIvI-AJL Oost. Het is een inleidende cursus, je zal een begin maken aan het leren van een nieuwe manier van schrijven. De cursus bestaat uit tien lessen die elk anderhalf uur duren. Voor lesmateriaal en een steno-schrift wordt gezorgd. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 12, het minimum aantal deelnemers 10. Aanvang: maandagavonden, eerste les 9 oktober van 20.00 tot 21.30 uur. Kosten: KIvI/Niria: f 100; Niet leden: f125 (incl. cursusmateriaal en consumpties). Aanmelden voor 29 september, inschrijving verplicht. Voor informatie en inschrijvingen kun je terecht bij de KIvI-dependance (tel. 053-894097)of bij Ard Verboon (053-305591)of Nienke Boersma (053-350694).

-KIvI organiseert samen met beleggingsstudieclub Duitenberg op 5 en 12 oktober een cursus beleggen, verdeeld in drie dagdelen. De eerste twee bijeenkomsten worden gebruikt om basiskennis te verkrijgen omtrent aandelen en opties. De eerste lezing, over aandelen, wordt verzorgd door de heer Havercate, die als beleggingsadviseur is verbonden aan de Rabobank Enschede. De tweede avond wordt verzorgd door de heer Ruitenburg, werkzaam bij de optiebeurs te Amsterdam. Hij zal het onderwerp opties behandelen. Voor deze lezingen wordt een gratis dictaat uitgegeven. Tenslotte wordt nog een beleggingsspel gespeeld, waarin deelnemers actief en fictief op de aandelen- en optiemarkt kunnen opereren. Het is mogelijk om alleen aan de lezingen of het beleggingsspel deel te nemen. De lezingen zullen plaatsvinden in het BB-gebouw, Universiteit Twente, om 19.30 uur. Plaats en tijd van het beleggingsspel zal ter zijner tijd bekend worden gemaakt. De kosten bedragen f10 voor KIvI/Niria/Duitenberg-leden en f15 voor niet-leden. Er is ruimte voor ongeveer 30 deelnemers. Inschrijven is mogelijk tot 1 oktober bij de KIvI-dependance (053-894097) of Harry Gruben (053-338967).

Cabaretvereniging Contramime

Dit jaar viert cabaretvereniging Contramime haar derde lustrum. Om dit te vieren zijn er een aantal activiteiten op touw gezet die voor iedereen toegankelijk zijn. Donderdag 12 oktober is er de cabaretvoorstelling 'Verreck!' van Marcel Verreck om 21.00 uur in het Amphitheater in de Vrijhof. De toegang is %10,-/%7,50 met campuskaart of CJP. Vrijdag 13 oktober is er een theatersportwedstrijd met Pro Deo, NEST en Contramime om 20.30 uur in het openluchttheater (bij slecht weer in het Amphitheater in de Vrijhof). Deze voorstelling is gratis. Voor meer informatie: Manon Robroek, tel: 053-(4)302361.

Oud papier - Amnesty International

Elke maand - ook in vakanties - zamelt Amnesty International oud papier in. Op de eerste maandag van de maand om 13.00 uur worden containers geplaatst, de daaropvolgende dinsdag om 13.00 uur worden ze opgehaald. De eerstvolgende containers staan van maandag 2 oktober 13.00 uur tot dinsdag 3 oktober 13.00 uur op het parkeerterrein bij de Casper supermarkt. Eerstvolgende data: 6/7 november, 4/5 december, 8/9 januari. Wil iedereen zich aan de volgende regels houden: breng het papier alleen op de bovenvermelde tijden en data (niet 's maandags vóór 13.00 uur of dinsdags ná 13.00 uur); verpak uw papier zo stevig mogelijk: in dichte dozen of goed vastgebonden, in de containers kan dan méér papier; alleen papier; geen plastic zakken, glas, houten kratten e.d.; breng uw papier overdag, 's avonds en 's nachts zijn de containers afgesloten; De opbrengst van het papier is op dit moment ongeveer 25 cent per kilo!

RKS Johannes

De katholieke studentenvereniging Johannes is weer begonnen met een cyclus filosofie onder leiding van de broeders van St.Jan. Dit jaar staat de zogenaamde 'realistische filosofie' centraal, waarin met name aandacht zal worden besteed aan Aristoteles, en wat zijn benadering van de werkelijkheid zegt over onze tijd. De eerstvolgende bijeenkomst is op 3 oktober a.s. in een zaaltje van de St.Paulus kerk (hoek Van Heekstraat, weegschaalstraat), aanvang 20.00 uur. Voor info: bel Emmeline: 053 - 895151.

FSST Tsjerk Hiddes

Woansdei, 11 oktober is der wer in sûpke yn de Vesting Bar. It begjint om 22:00 oere en it is yn de (grutte) VB. Oant dan kinne jimme ek kopij ynleverje. De 'deadline' is jûns op it sûpke. Wêz kreatyf en leverje in stikje yn.

DJC Rossinant

Na een hectische week waarin een zes uur durende ALV plaatsvond met een nieuw bestuur als concreet resultaat en twee dagen later de wissel van de sociëteitscomissie, gaan we ons klaarmaken voor de vierde dies natalis. Deze zal plaatsvinden van 7 tot en met 14 oktober. Op de zevende wordt er begonnen met de buitenactiviteit, maandag is de diesreceptie, dinsdag is de culturele avond, donderdag diesfeest en dit alles wordt zaterdag afgesloten met een grandioos galabal. Het ziet ernaar uit dat dit een onvergetelijke week wordt. Tot die tijd is de Tor op dinsdag- en donderdagavond open voor de reguliere borrel. Inschrijven voor de diesactiviteiten is op deze avonden mogelijk. Het entreebewijs voor het gala is %155,- per paar inclusief drank, bij de deur betaalt u %10,- meer. Geïnteresseerden voor de inauguratieperiode van december zijn van harte welkom op de borrel.

ASV Taste

Deze week hebben wij verschillende mensen mogen feliciteren. Allereerst heeft afgelopen dinsdag op onze jaarvergadering het oude bestuur plaatsgemaakt voor een nieuw bestuur. De leden van dit nieuwe bestuur zijn: Pepijn Sleyfer (Voorzitter), Maaike van Grieken (Secretaris), Ruurd Jan Rauwerda (Penningmeester), Hans Wrekenhorst (Coördinator Intern) en Gijs van Duijn (Coördinator Extern). Daarnaast hebben wij vorige week donderdag een grote groep nieuwe leden mogen verwelkomen. Komend weekend is het cultuurweekend in Brugge. Dit wordt net als de afgelopen cultuurweekenden weer een groot feest. Donderdag 5 t/m zondag 8 oktober is de Military te Boekelo. In verband met de werkactie zijn er nog vrijwilligers nodig. Meld je aan! Voor vragen over deze werkactie kun je terecht bij Ronald Scheer. De openingstijden van sociëteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn zondag van 21.00 tot 0.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot 4.00 uur.

Lezing René Polman

Op 9 en 16 october zal René je alles vertellen over de oorzaak en behandeling van al die hinderlijke blessures die je tijdens het sporten zo lekker kunnen kwellen. De toegang is gratis, de avonden beginnen om 22:00 uur en vinden plaats in de Vrijhof. Schrijf je in bij je vereniging of op het Sportcentrum.

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen, die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zal je nog een functie uitoefenen, waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Procter & Gamble, Randstad, Heineken enz. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-893909.

Studieverenigingen

Sirius

De algemene boekenverkoop is uitsluitend dinsdag tussen 12.30 en 13.30 uur # Ouderejaars die mee willen op het BBK kunnen zich intekenen op een lijst buiten de Siriuskamer (kamer TW B108) # Het BBK vindt plaats van 29 september tot en met 1 oktober 1995. Zowel voor eerste als voor ouderejaars zijn de kosten f 47,50. Voor de eerstejaars is het nog mogelijk om je op te geven bij een BBK-lid. # Londen-reis, zie vorige week in in deze rubriek # Donderdag 26 oktober, 14.00 uur, lezing over het ontstaan van het Bosnie-conflict. # Donderdag 7 december de Landelijke Onderzoeks Dag. Met sprekers als Hirsch- Ballin, Doctors van Leeuwen en Hoogerwerf. De dag kost voor studenten f 30, de inschrijving start binnenkort # Sirius zoekt nog actieve leden. Wij zoeken eerstejaars, tweedejaars, maar ook ouderejaars voor wat meer verantwoordelijke taken. Voor vragen, kom gerust langs in de Siriuskamer of bel Thijs (327061) # De kopijsluitingsdatum voor artikelen in de komende Infobul is donderdag 19 oktober. Een ieder is welkom om een bijdrage te leveren in WP 5.1 of word 6.0. Het schijfje (met naam, voor retour) kan afgegeven worden in de Siriuskamer of in het Infobulbakje gelegd worden # Tevens op 19 oktober weer een oergezellige BSK borrel, vanaf 16.30 uur.

ConcepT

De binnenlandexcursiecommissie presenteert: op 10 oktober een excursie naar de Hoogovens in IJmuiden en de Wijkertunnel. Bij de Wijkertunnel zal verder ingegaan worden op de geologische formatie van de bouwputten. Dus voor mensen die het vak Funderingstechniek en Grondmechanika volgen is dit extra interessant! Vervoer per bus, deelnemers moeten rekening houden met een gedeeltelijke vergoeding van % 20,-. Maximum aantal deelnemers is 40 * Contributie: degenen die nog niet betaald hebben, kunnen dit doen tot en met 8 oktober op de ConcepTkamer (N122) * Tentamenbundels voor D1 zijn vanaf nu op te halen op de ConcepTkamer.

Alembic

Bedrijvendagen: de presentatiedagen zijn woensdag 4 en donderdag 5 oktober in het nieuwe collegezalen complex. Meer informatie en een boekwerk zijn te verkrijgen op de BD-kamer (CT 1347a) of op de Alembic-kamer. Kosten boekwerk: f 2,50 # Heb je nog een boek nodig? Kom dan langs op de Alembic kamer, wie weet is het er nog wel # Donderdag 19 oktober het symposium '3D-architectuur op nanoniveau', CT 2520. Er zal o.a. door een van de sprekers een spectaculaire 3D stereopresentatie gehouden worden. Meer info op de Alembic kamer of op de posters van het symposium # Gala: 27 oktober, thema 'Paris'.

Arago

De naintroductie was gaaf! Hoogtepunten: fantastische tocht naar Vasse, bierestaffette (gewonnen door het bestuur), de borrel door de BACO, het bosspel, de lekkere friet, de mister TN verkiezingen (gewonnen door Michiel Klompenhouwer), de Cantus dixi, oh dixi! (bedankt Bram, Pollus en Dave) en tenslotte het contact met de ouderejaars # Bedrijvendagen, op 4 en 5 oktober. Zie het speciale boek, af te halen in de Aragokamer voor f 2,50 # Vandaag (donderdag) God save de baco-borrel # Dinsdag 10 oktober AGTN-vergadering over het onderwijs binnen deze faculteit. Donderdag 12 oktober Aurum-borrel voor alle geinteresseerden voor de studiereis naar Japan, Zuid-Korea en China. Dit is de eerste mogelijkheid je definitief in te schrijven! Op 26 oktober ALV, het bestuur zal wisselen. Kandidaatsbestuur, zie UT-nieuws van vorige week # Er zijn een aantal dingen ontvreemd tijdens de Safari; daders of informanten melden bij het bestuur, zo spoedig mogelijk. Over beloning valt te praten.

Isaac Newton

Lustrum. Wil je vanavond nog naar Jules Deelder? Koop dan snel een kaartje (leden f12,50, niet-leden f 15) # Morgenmiddag (29 september) vindt om 12.30 u. in WB-C.101 de finalewedstrijd plaats van Inventech Twente 1995. Na drie dagen bouwen strijden de deelnemende teams om de eerste plaats # Morgenavond breekt het stijlvolle feestgedruis los in het 'Grand Cafe' van de 'Hof van Eden', f 50 voor jou en je partner # Ben je nog geen lid van Newton, wordt dan nu lid voor f15 per jaar. Daarvoor krijg je fikse korting bij onze boekenverkoop en kun je meedoen aan onze activiteiten. Degenen die vorig jaar al lid zijn geworden en toen een machtiging hebben ingevuld, kunnen nu hun pasje ophalen bij de Newton-winkel (in de pauzes tussen 12.30 u. en 13.30 u.). # Denk eraan: morgen (29 september) is het de laatste dag dat je je boekenbestellijsten voor het tweede trimester kunt inleveren. # Op woensdag 4 oktober organiseren we een excursie naar de IJsselmij. Vandaag is uiterste inschrijvingsdatum! # Op 4 en 5 oktober, zoals bekend, de Bedrijvendagen 1995!

Inter-Actief

De nieuwe Accie is weer actief, eerste activiteit is een klaverjasavond op 3 oktober in de Kegelbar van de Bastille. Meer informatie en een inschrijvingslijst vind je op het prikbord van I/A # De volgende activiteiten zijn al gepland: De bedrijvendagen zijn op 4 en 5 oktober a.s. Boeken (f 2,50) en CV-formulieren zijn op te halen in de Inter-Actief-kamer # De BOCIE organiseert op 18 oktober de bekende Grolsch-excursie. Schrijf je snel in! Wil je daarvoor al genieten van herfstbok, kom dan naar de 'Herfstbok-borrel' op 10 oktober # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief-kamer in Hal-B kamer L224. # E-mail: '[email protected]' #

WWW: 'http://wwwbeno.cs.utwente.nl/ InterActief/'.

TObias

Alle deelnemers aan het Kamp: een heel prettig weekend toegewenst! # 4 en 5 oktober vinden de BedrijvenDagen plaats, in CC. De BD-bundel kun je voorslechts f 2,50 afhalen in de TObiaskamer. # Bij deze worden alle TObiasleden van harte uitgenodigd voor de ALV. Dinsdag 3 oktober om 20:00 uur in L216.

Stress

Het eerste onderdeel van de Harry-cyclus staat op het programma. Harry Mens is bereid gevonden een lezing over de Toekomst te geven. Dit spektakelstuk zal plaats vinden op 10 oktober. Bovendien zijn Harry van den Kroonenberg, 'Turbo' Harry Janssen en een 'mystery' Harry gecontacteerd. Hou de informatieborden in de gaten! # Voor het studiejaar '95/96 zoekt Stress bestuursleden. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de voorzitter. Op 3 oktober 20.00 is er een informatie-/kennismakingsborrel in kleintje VB. # Wil jij intensief kennis maken met (eventueel) je toekomstig werkgever. Schrijf je nu in voor de TIME business-course van DSM, de Gourami business-course van Shell en voor de internationale stages van Unilever # Boeken + c.v. voor de bedrijvendagen 4/5 oktober kunnen afgehaald worden in de Stresskamer (kosten f 2,50). Heb je vragen, opmerkingen kom langs in de Stresskamer, bel 3527 of mail [email protected] .# Stress rules !!!

Scintilla

Het bestuur van Scintilla wil iedereen die meegeholpen heeft aan de succesvolle lustrumweek bedanken voor zijn inzet # Op 16 oktober volgende ALV, aanvang 19.30 uur # De openingstijden van Stores zijn maandag 12.30-13.30, woensdag 12.30-14.30 en vrijdag 12.30-13.30. # De Bus Miles actie van de Stores loopt ten einde, er worden geen nieuwe miles uitgegeven, volle kaarten zijn nog wel inwisselbaar voor de 65+ strippenkaart. # De netwerkkaarten zijn weer volop leverbaar bij de Stores. Nieuw: universele afstandsbedieningen voor een zeer scherpe prijs! # De eerstejaars groepsfoto kan door de eerstejaars opgehaald worden in de Scintillakamer # voor komend jaar zijn er weer een aantal leuke vacatures: de Introduktie Kommissie ELektrotechniek zal binnenkort weer aan de slag gaan, verder zal er ook komend jaar weer een symposium georganiseerd worden.

STOOM-cursussen

STOOM organiseert op 4, 5 en 6 oktober de cursus 'Continuïteit van besturen', bedoeld voor studenten die bestuurlijk actief zijn of willen worden. De hoofdvraag die tijdens de cursus wordt beantwoord is 'hoe kun je een bestuur het beste overdragen aan je opvolgers?' Sprekers Didy Knaken, secretaris SRD , drs. José Elbersen, psychologe omgangskunde, en drs Famke Kwee, politicologe. Kosten f 10,- voor de gehele cursus en f 5 voor het volgen van één lezing. Inschrijving op het SRD-bord of telefonisch (extern 895236 en intern 4033).

Sport

Harambee Volleybal

Volleybalvereniging Harambee is nog op zoek naar een aantal enthousiaste spelers en speelsters. Op dit moment zijn er met name dames 1e klasse nodig en heren 3e en 4e klasse. Heb jij interesse? Geef je dan op bij Harambee door een briefje in de bak in het sportcentrum te gooien. Of bel voor meer informatie Marjoline, tel. 053 - 350869 of de Harambeelijn, tel. 053 - 895220.

VSB-zwemmers

U bent verplicht om een zwemkaart te kopen, ook al bent u in het bezit van een Campuskaart! Met campuskaart kost de zwemkaart f10. Zonder campuskaart f50 (verkrijgbaar bij secr. - sportcentrum). Vergeet uw pasfoto niet! Ook kunt u als voorheen iemand introduceren. Een introductiekaart kost f3,50 (verkrijgbaar bij badmeester - zwembad).

DSV De Skeuvel

Afgelopen week zijn de Enschede trainingen weer begonnen. In de IJshal aan de Patmossingel wordt elke dinsdag van 16.45 tot 18.00 schaatsles gegeven. Kun je al schaatsen, dan ben je hier van harte welkom om je techniek en snelheid verder uit te bouwen. Beheers je het schaatsen nog niet zo goed, laat je door onze trainers de fijne kneepjes van het schaatsen bijbrengen. Probeer het ook eens! Heb je vragen, bel dan Martin Knip (053-341731).

Lezing Rene Polman

Zie onder Diversen

Menu

Week 40

ZATERDAG 30 SEPTEMBER

Franse uiensoep

***

Gegratineerde Macaronischotel

Bolognaise

Gebakken gemengde groente

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 1 OKTOBER

Kerriesoep

***

Fricandeau-Bourguignonnesaus

# Rundervink

Witlof-Rauwkostsalade buffet

Gebakken aardappelen of Rijst

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 2 OKTOBER

Goulashsoep

***

Gebakken Tartaar-Uiensaus

# Duitse braadworst

Mexicaanse groente

Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 3 OKTOBER

Oosterse groentesoep

***

Nasi Goreng-Babi Ketjap

# Japanse rol

Sambalboonjes-Atjar Tjampoer

Kroepoek-Rawkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 4 OKTOBER

Champignonsoep

***

Varkensstaek Bastille met

Shoarmakruiden-Ui-Champignons

Pepersaus

# Fricandeau

Doperwten-Rauwkostsalade buffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 5 OKTOBER

Groentevermicellisoep

***

Gebakken op Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht-Choronsaus

# Tartaar

Wortelen-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 6 OKTOBER

Aspergesoep

***

Hutspot met Verse worst

of Rookworst-Vleessaus

# Speklapje

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

# = VLEESGERECHT VAN BIOLOGISCH

DYNAMISCH VLEES

__________________________________

VEGETARISCH

__________________________________

MAANDAG 2 OKTOBER

Kerriesoep

***

Bonengoulash-Mexicaanse groente

Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 3 OKTOBER

Oosterse groentesoep

***

Omelet Foe Yong Hay-Tjap Tjoy

Zilvervliesrijst-Atjar Tjampoer

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 4 OKTOBER

Champignonsoep

***

Tagliatelle Verde met

Champignonroomsaus-Doperwten

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 5 OKTOBER

Groentevermicellisoep

***

Groentesojaburger-Sauce Tartare

Gebakken gemengde groente

Rauwkostsalade buffet

Aardappel in de schil

***

Keuze nagerecht

C A F E

h a p a a n d e t a p

Schnitzel Madras

Kerriesaus met Ananas en

Rozijnen,

Frites

Rauwkostsalade

B R A S S E R I E

D e S o c i ë t e i t

Maandag 2 t/m vrijdag 6 oktober

BRASPAN! Speciaal gerecht uit de reuze koekepan

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.