INFO

| Redactie

De Campusgids 1995/1996 is uit. Voor alle studenten, behalve eerstejaars, die bij de Centrale Studenten Administratie hun nieuwe collegekaart op komen halen ligt in de ruimte bij CSA in de Vrijhof een exemplaar klaar. Eerstejaars studenten krijgen de gids aan het begin van de introductieperiode en UT-medewerkers ontvangen de gids op hun werkplek. Verzoeken voor eventuele extra exemplaren, na 21 augustus, richten aan de redactie: Gerry Beumers, Vrijhof kamer 153, tel. 5248.

Algemeen

De nieuwe Campusgids

Workshop Onderwijsbeleid voor leden Opleidingscommissies

Voor (aankomende) leden van Opleidingscommissies, studenten en medewerkers, en andere belangstellenden, wordt door het Onderwijskundig Centrum bij voldoende deelname weer een workshop georganiseerd over Onderwijsbeleid voor leden van Opleidingscommissies. Data: 7 september 's middags en 8 september de hele dag. Inhoud: Onderwijsbeleid: proces en document; kwaliteitszorg en visitatie, curriculumplanning en -verandering, onderwijsevaluatie. Wat mag en kan een opleidingscommissie (onderwijsbeleid, mogelijkheden van de opleidingscommissie); de opleidingscommissie als bewaker van kwaliteitszorg (kwaliteitsbeleid, criteria voor goed onderwijs); mogelijke werkwijze van een opleidingscommissie (beleidsinstrumenten, hoe maak je een concreet plan). Deze zaken zullen zo praktisch mogelijk aan de orde komen, zodat deelnemers in staat zijn een vertaling te maken voor de situatie in hun eigen faculteit. Daarnaast is uitwisseling van ervaringen met andere faculteiten mogelijk, omdat deelnemers uit verschillende studierichtingen meedoen. De deelname voor studenten en medewerkers van de UT is kosteloos.

Voor meer informatie en aanmelding, uiterlijk 1 september, belt u het secretariaat van het Onderwijskundig Centrum, tel: 2050.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 6 juli 1995

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het CvB heeft ingestemd met het voorstel de verzekering van gebouwen en inventaris onder te brengen bij de ABN-AMRO conform de dekkings- bevestiging van 31 mei 1995.

Het CvB heeft ingestemd met integratie van de eenheden TRD, CAE en de nieuw te vormen eenheid BIS.

Het CvB heeft aan het Bureau Universiteit/de ARBO- & Milieudienst (AMD) voor de begroting 1995 incidenteel kf 100 toegekend als NNT voor de dienstverlening aan faculteiten en diensten en kf 50 als ondersteuning van de invoering van een ARBO-zorg systeem. De bedragen zullen meegenomen worden in de nota Overschotten/tekorten 1995. In het begrotingsvoorstel voor 1996 zullen hiervoor ook kf 100 en kf 50 opgenomen worden. In het begrotingsvoorstel voor 1997 alleen kf 100 t.b.v. dienstverlening aan faculteiten en diensten.

Het CvB is accoord gegaan met toezending van de bevindingen van de IAD over de toetsing regeling nevenwerkzaamheden aan de UR.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 12 juli 1995

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het CvB kan zich in hoofdlijnen vinden in de nota Advies dienstverleningStudentenwelzijn en heeft besloten de nota nader te laten uitwerken. Na de definitieve besluitvorming in het CvB gaat het ter raadpleging aan de faculteitsbesturen. In een later stadium zal overleg met het OPUT en de UR plaatsvinden.

Het CvB heeft de heer dr. L. Ferreira Pires benoemd tot UHD Ontwerp van Gedistribueerde Systemen per 1 augustus 1995, voor 1,0 fte.

Opdrachten Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel zoekt:

-een student (v/m) die onderzoek wil doen naar het verloop van het stadsvernieuwingsproject in de wijk Tubantia. De opdracht is geschikt voor een student met interesse in het lokaal bestuur. Gezien de zwaarte van het onderzoek, is het voornamelijk geschikt als afstudeeropdracht. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met: Carla Veldkamp, TWRC C 108, tel: 4055, Jelle Smit, Wetenschapswinkel, Vrijhof 16, tel: 3942.

-één of twee studenten Technische Bedrijfskunde, bij voorkeur met kennis van marktonderzoek, die een onderzoek willen doen naar de behoefte aan professioneel herstelde gebruikte meubelen in Oldenzaal en omstreken. Belangstelling? Neem dan contact op met Saïd Benjadi (777904), Maurice Prins (895041) als leden van de Wetenschapswinkelcommissie TBK of ir. Cisca Wagenmakers, medewerkster van de Wetenschapswinkel (894407, 's morgens).

-één of twee studenten die voor de Organisatie Industriebond FNV van het district Overijssel en omstreken een onderzoek willen doen naar de zinvolheid voor de FNV om vakbondsleden te begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap. Heb je belangstelling voor dit onderzoek? Neem dan spoedig contact op met ir. Cisca Wagenmakers van de Wetenschapswinkel, tel 053-894407 (dinsdag tot en met vrijdag ochtenden) of kom langs in de Vrijhof, kamer 016.

- studenten die voor de Stichting Wijkraad Twekkelerveld in Enschede onderzoek willen doen naar de wens en de mogelijkheid om het gebouw Wijkcentrum Twekkelerveld te behouden.

Heb je belangstelling voor (een deel van) dit onderzoek? Neem dan contact op met Saïd Benjadi (053-777904) of met ir. Cisca Wagenmakers van de Wetenschapswinkel (053-894407/893848, 's ochtends), Vrijhof 016.

Promoties

Jeanette Mareike Hofman -Zuter op 31 augustus 1995 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 2 van het Collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.dr.ir. A.J. Burggraaf en prof.dr.ir. H. Verweij. Het proefschrift is getiteld: Chemical and thermal stability of classical and modified mesoporous membranes.

Zeger Alexander Eduard Pieter Vroon op 31 augustus 1995 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal 2 van het Collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.dr.ir. A.J. Burggraaf en prof.dr.ir. H. Verweij. Het proefschrift is getiteld: Syntesis and transport properties of thin ceramic transported zeolite (MFI) membranes.

Paul Erik de Haan op 8 september 1995 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal 2 van het Collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. H. Wallinga. Het proefschrift is getiteld: Analog circuit design on digital sea-of-gates arrays.

Johannes Reinder Marc Luchies op 1 september 1995 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 2 van het Collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. J.F. Verweij. Het proefschrift is getiteld: Electrostatic discharge in integrated circuits; testing and protection.

Adrianus Franciscus Petrus Pop op 7 september 1995 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal 2 van het Collegezalencomplex. Promotor is prof.dr.ir. W.E. During. Het proefschrift is getiteld: Technologie als strategische factor.

Martijntje Johanna de Krijger op 8 september 1995 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 2 van het Collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.dr.ir. J. van Amerongen en dr.ir. P.C. Breedveld. Het proefschrift is getiteld: Bond graph modelling and control of flexible robot arms.

Jan Herman Laarhuis op 8 september 1995 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 2 van het Collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.ir. A.M.J. Koonen en prof.dr.ir. I.G.M.M. Niemegeers. Het proefschrift is getiteld: Multichannel interconnection in all-optical networks.

Johannes Cornelis Maria Timmermans op 14 september 1995 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 2 van het Collegezalencomplex. Promotor is prof.dr.ir. W.J. Witteman. Het proefschrift is getiteld: Double discharge XECi-laser.

Arjan Peter Verweij op 15 september 1995 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 2 van het Collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. C. Daum. Het proefschrift is getiteld: Elecctrodynamics of multistrand cables in superconducting magnets.

Katrin Ebert op 15 september 1995 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 2 van het Collegezalencomplex. Promotor is prof.dr.ing. H. Strathmann. Het proefschrift is getiteld: Thin film composite membranes of glassy polymers for gas separation-preparation and characterization.

Al-Noor Ladhani op 1 september 1995 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal 2 van het Collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.dr. J.C.M.M. Moonen en prof.dr.ir. N.J.I. Mars. Het proefschrift is getiteld: Modelling and using performance knowledge for courseware degign.

Onderwijs

Alle faculteiten

Lerarenopleiding

De roosters voor het pre- en postdoctoraal gedeelte 1995/1996 kunnen opgehaald worden op het secretariaat van de Lerarenopleiding bij Pauline Teppich (TO-gebouw, H 221, woensdags gesloten). Tevens behoort men zich hier in te schrijven voor de LO en voor de vakken die door TO verzorgd worden. Dictaten zijn ook op het secretariaat verkrijgbaar.

Programmeeropdracht Voortgezet Programmeren (211010)

Voor de opdracht dient u in te schrijven in groepen van drie personen. Inschrijflijsten liggen vanaf week 34 bij BOZ-INF, kamer 1038 in het INFORMATICA gebouw. Voor studenten van de faculteit TW liggen de inschrijflijsten bij BOZ-TW. De inschrijving sluit in week 35. Vanaf week 37 neemt de toegewezen begeleider kontakt op om afspraken te maken betreffende de begeleiding (verslaggeving tijdens ontwerpfase, documentatie, demonstratie en inleverdata).

Voor eerstejaarsstudenten / Aparte tentamenregeling

Voor studenten met dyslexie (leesmoeilijkheden), danwel slechtziendheid, is een aparte tentamenregeling getroffen. Deze regeling luidt als volgt: De student kan op een aparte plaats tentamen doen. De tentamentijd kan met maximaal 1,5 uur verlengd worden. (Dit zal per faculteit verschillen).

Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient de student zich zospoedig mogelijk te melden bij de P-coordinator/studie-adviseur van zijn faculteit, zodat deze van zijn situatie op de hoogte is. Bij inschrijving voor de tentamens meldt de student dit voor iedere tentamenperiode apart aan de P-coordinator/studie-adviseur van zijn faculteit en aan zijn eigen BOZ. Deze laatste neemt contact op met de andere faculteiten over de tentamenfaciliteit voor de betreffende student. De student ontvangt via BOZ van de eigen faculteit schriftelijk bericht over plaats en tijd van de tentamens. N.B. Ook voor studenten met een andere handicap is het aan te raden zo spoedig mogelijk een gesprek met de P-coordinator/studie-adviseur aan te vragen.

Numerieke Wiskunde en Programmeermethoden (154020/22)

Studenten die het praktikum willen volgen in het eerste trimester dienen zich hiervoor persoonlijk in te schrijven (via PC's) in de TW-praktikumzaal A-103. Lees de inschrijvingsprocedure op de publicatieborden. Er zijn slechts gereserveerde plaatsen (voor WB: 60, CT: 72, CT&M: 36, INF: 7; N.B. ook in het tweede trimester zijn er gereserveerde plaatsen en wel: WB: 60, CT: 48, CT&M: 12, INF: 5) en reserve-plaatsen (voor alle faculteiten). Er zijn 3 praktikumbijeenkomsten (in de weken 37, 40 en 44); aanwezigheid is verplicht. De intekenperiode is van ma. 28 augustus t/m wo. 30 augustus dagelijks van 9.00 - 16.30 uur. Bij het intekenen wordt o.a. naar het studentnummer gevraagd! Tevens kan men zijn voorkeur voor een bepaalde praktikumdag kenbaar maken. De groepsindeling zal vanaf wo. 6 september via een publicatiebord in de TW-praktikumzaal bekend gemaakt worden. U dient in het bezit te zijn van de praktikumhandleiding Juli 1995 of een later verschenen druk. Nadere inlichtingen bij BOZ-TW, tel. 3378.

BSK

Afstudeeropdrachten

Voor: D3-studenten BSK

Het Instituut voor Werkloosheids- en achterstandsvraagstukken (IWA) te Zwolle biedt op korte termijn twee afstudeeropdrachten. 1) Onderzoek naar mogelijkheden van afstemming en samenwerking van bedrijfsverenigingen, sociale diensten en de arbeidsvoorziening. Kandidaten moeten goed zijn ingevoerd in de complexe materie van sociale zekerheid en arbeidsmarktvraagstukken. 2) Bijdrage aan ontwikkelingsprojecten in Suriname en India. In Suriname is het IWA betrokken bij visserijprojecten, i.h.b. het stimuleren van de export. In India loopt een uitwisseling van informatie met Nederland over het functioneren van het politieapparaat. Keuze van het onderwerp in overleg met de student.

Inlichtingen: Stagebureau ('s morgens van 8.30 - 12.30 uur), kamer TW-C103, tel. (89)3239/3240.

Afstudeerstage bij de Europese Commissie

Voor: D3-studenten BSK

Studenten die in aanmerking willen komen voor een afstudeerstage bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen per 1 maart 1996 dienen vóór 20 september a.s. hun aanvraagformulieren bij het stagebureau in te dienen.

In beginsel komen alleen studenten Europese Bestuurskunde in aanmerking.

Goede studieresultaten en meertaligheid zijn een vereisten.

Inlichtingen: Stagebureau ('s morgens van 8.30 - 12.30 uur), kamer TW-C103,tel. (89)3239/3240.

Wijziging weekrooster

Voor: D3-studenten BSK

Het hoorcollege Openbare financiën van de EU is verplaatst naar vrijdag, 1e en 2e uur, zaal TW-A101. Het hoorcollege Verzorgingsstaten en sociaal beleid is verplaatst naar woensdag, 3e en 4e uur, zaal TW-RC103b.

CT

College Textiele Materiaalkunde (138513)

Vanaf donderdag 31 augustus zal prof. Warmoeskerken het college Textiele Materiaalkunde verzorgen. Het wordt gedurende het 5e en 6e uur gegeven in collegezaal CT-2127. In het college zullen de vormgeving, de opbouw en de eigenschappen van vezelstrukturen aan de orde komen. Voor het college is een diktaat (143473) beschikbaar.

Zaalwijzigen P-rooster weken 35 en 36 t.a.v. Projectzalen

Voor: Propaedeusestudenten

De werkcolleges calculus I (152026) worden in week 35 en 36 verplaatst van projectzalen: dinsdag 1+2 uur, gr.1 - naar CT 1345; dinsdag 1+2 , gr.2 - naar CT 1407; dinsdag 1+2, gr.3 - naar CT 3522; dinsdag 3+4, gr.4 - naar CT 1845; dinsdag 3+4, gr.5 - naar CT 3100B; vrijdag 1+2, gr.4 - naar CT 1345; vrijdag 1+2, gr.5 - naar CT 3148A; vrijdag 3+4, gr.1 - naar CT 1345; vrijdag 3+4, gr.2 - naar CT 3148A; vrijdag 3+4, gr.3 - naar TW B103. De werkcolleges Project 1.1 (130001) worden in week 35 verplaatst van projectzalen: donderdag 3+4 uur, gr.1 naar CT 1845; donderdag 3+4 uur, gr.2 naar CT 2127; donderdag 3+4 uur, gr.3 naar CT 3134; donderdag 3+4 uur, gr.4 naar CT 3148A; donderdag 3+4 uur, gr.5 naar TW B102; De werkcolleges Structuur en Reactiviteit (130004) in 35 en 36 verplaatst van projectzalen: vrijdag 1+ 2 uur, gr. 1 naar CT 2127; vrijdag 1+ 2 uur, gr. 2 naar CT 2133; vrijdag 1+ 2 uur, gr. 3 naar CT 1349; vrijdag 3+ 4 uur, gr. 4 naar CT 1845; vrijdag 3+ 4 uur, gr. 5 naar TW A137.

Colloquium

J.J. Mulder over: De invloed van het molgewicht en de kristalliniteit op het deformatiegedrag van polypropyleen; vrijdag 1 september 1995, 14.00 uur, zaal CT1814.

Reinier Akkermansb over: Moleculaire Dynamica Simulaties van Lineaire Alkanen; 24 Augustus 1995, 16.00 uur, zaal CT 1812.

College Bijzondere onderwerpen uit de natuurkunde: stralingsbescherming en -dosimetrie, code 141117.

Zie mededeling onder TN

EL

Doctoraalvoordrachten

E.A. Dijkstra over: Ultrasonic distance detection in an epidural spinal cord stimulation system; 31 augustus 1995, 14.30 uur, EL/TN gebouw, zaal 10.132.

D-opdrachten

Afvalverwerking is een nijpende problematiek in onze Westerse maatschappij. Het laboratorium voor Meettechniek en Instrumentatie pakt dit probleem aan voor wat betreft afval afkomstig van elektronische apparatuur. De printplaten in deze apparatuur bevatten namelijk componenten die bij verbranding schadelijke uitstoot veroorzaken en de terugwinning van bruikbaar koper bemoeilijken (bv. elektrolytische condensatoren). Ook zijn er componenten die hergebruikt kunnen worden (bv. geheugen-IC's). Om de vervelende en waardevolle componenten te herkennen worden verschillende beeldvormende sensoren gebruikt (camera, Eddy-current-sensor, ultrasone transducer). Wat betreft beeldbewerking, fusie van sensordata en objectklassificatie is er echter nog het nodige werk te verzetten. Er zijn dan ook verschillende D-opdrachten beschikbaar voor de geinteresseerde student. Deze kunnen contact opnemen met Natasha Gorte, Dick Snippe of Erik van Dop, ELTN 8.124, tel. 2785.

College Bijzondere onderwerpen uit de natuurkunde: stralingsbescherming en -dosimetrie, code 141117.

Zie mededeling onder TN

INF/BIT

Doctoraalvoordrachten

Frank Wiersma over: Fraude detectie met behulp van Neurale Netwerken en regel extractie uit Neurale Netwerken; 31 augustus 1995, 14.00 uur, INF L-204.

J.A. van Diermen: Een onderzoek naar het gebruik van kennistechnologische technieken bij middelbare-schoolroosters; 29 augustus 1995, 13.30 uur, INF L-208.

C.M. van Loon over: CASE Tool Integration by Means of a Link; 28 augustus 1995, 15.30 uur, INF L204 (demozaal).

David Gielen over: Parallelle executie van multi-joins; 29 augustus 1995, 16.00 uur, INF L212.

Studentassistenten gevraagd

Gevraagd: Studentenassistenten voor het praktikum Gegevensbanken (211076).

Het praktikum wordt het 1e trimester gehouden. Als eis geldt, dat het vak Gegevensbanken (incl.praktikum) met een voldoende moet zijn afgesloten. Inlichtingen bij:Ir. O.Broenink, INF-gebouw, kamer 3102.Telefoon: 053-(89)3692. Bij sollicitatie dient een aanstellingsformulier en een loonbelastingsverklaring ingevuld te worden. Deze zijn bij de personeelsassistente mevr. E. Elferink (INF gebouw, kamer 1035, tst. 4127) te verkrijgen en kunnen daar ook ingeleverd worden. Ook de assistenten die vorig jaar aangegeven hebben om dit jaar weer te assisteren moeten bovenstaande procedure volgen. Einddatum sollicitaties: vrijdag 1 september 1995.

TBK/CT&M

Inkoopmanagement (182010)

Het college Inkoopmanagement zal dit jaar in een enigszins gewijzigde vorm gegeven worden. Vanaf het tweede college (5-9) zal ieder college in het tweede uur door een groepje studenten een case behandeld en gepresenteerd worden over de in het eerste uur behandelde stof. Hiertoe worden de studenten verdeeld in totaal 8 groepjes (van 5 a 6 studenten). De acht groepen worden weer onderverdeeld in 4 A-groepen en 4 B-groepen. Zowel de A-groepen als de B-groepen analyseren 4 keer een case (afwisselend A en B), schrijven hiervan verslagen en bereiden presentaties voor. Per college leveren de 4 groepen die aan de beurt zijn uiterlijk dinsdagochtend hun verslag en sheets in voor de presentatie. Een van de vier groepen houdt 's middags tijdens het tweede uur een presentatie. Studenten die het vak Inkoopmanagement willen volgen, worden beoordeeld op 1) de vier cijfers voor de ingeleverde case-verslagen 2) een schriftelijk tentamen en 3) een cijfer op de presentatie. Het gemiddelde cijfer op de case-verslagen en het individuele tentamencijfer tellen even zwaar mee bij de eindbeoordeling. Op het tentamen dient minimaal een 5 behaald te worden. Het cijfer op de presentatie wordt gebruikt ter afronding. Tijdens het eerste college (29-8) zal de groepsindeling worden vastgesteld. Aanwezigheid is dus vereist! Nadere inlichtingen: ir. L. de Boer, 053-894090, BB-423.

Colloquia

B.C.M. Peper & H.J.L. van Asselt over:

Organisatieverandering door opzetten van een verbetersysteem bij een aannemingsbedrijf; 29 september 1995, 13.45 uur, BB6.

Herma Bouwer over:

Wordt de 'Core Competence' van een onderneming ondersteund door een thuisbasis of een cluster; 25 augustus 1995, 15.30 uur, BB3.

Rectificatie: Wim F.A. Heerbaart over:

Product Introduction Monitoring; 28 augustus 1995, 11.00 uur, WB Z-122.

Mark Hentschke over:

Marktonderzoek naar toepassingsmogelijkheden van keramische membranen in de milieumarkt; 29 september 1995, 15.45 uur, BB6.

A.A. Hodes over:

de invloed van situatiefactoren op de aanpak van automatiseringsprojecten; 15 september 1995, 15.45 uur, WB T1109.

Bart Hoogwerff Kroon & Bart Jan Scholte over:

Een onderzoek naar de haalbaarheid, ontwikkeling en introductie van een nieuwe produktlijn voor speciale reiniging bij Lever Otarès; 15 september 1995, 13.00 uur, BB5.

Femke de Jager over:

Haalbaarheidsstudie naar de inzet van drinkwaterslib als grondstof in de produktie van ijzercoagulanten bij Kemwater BV; 19 september 1995, 15.45 uur, CT 1405.

M.P.M.M. van der Looij over:

Saneren met IT: bodemloze put of BodemInformatieSchat. Een onderzoek en haalbaarheidsstudie naar de automatiseringsmogelijkheden ter verbetering van de informatievoorziening van Geofox B.V.; 22 september 1995, 15.45 uur, BB5.

M.P. Denneboom over:

Rente-afgeleide instrumenten in het algemeen en swaptions in het bijzonder. Hierbij zal de nadruk liggen op het prijzen van swaptions; 26 september 1995, 15.45 uur, BB4.

Stephan Toxopeüs over:

Het gebruik van Business Process Reengineering bij de invoering van Total Quality Management bij Weweler Nederland B.V; 8 september 1995, 15.45 uur, BB5.

Gerben Kolkman over:

De ontwikkeling en definiëring van een royalty systeem voor het zgn. 3P proces bij BDM Nederland BV.; 26 september 1995, 15.45uur, BB5.

M. Oosterveen over:

The development of a management control system prototype at Philips Sound & Vision, region Overseas; 29 september 1995, 15.45 uur, BB5.

Groepsindeling Statistiek I (153028) en Wiskunde IV (151078)

Voor: CT&M D1

De groepsindeling voor de werkcolleges Statistiek I en Wiskunde IV hangt bij Bureau Onderwijszaken aangeplakt

Verkeersbouwkunde (222040)

Voor: CT&M D2

De colleges Verkeersbouwkunde door Ir. L. de Jong zullen worden gegeven vanaf 30 augustus a.s. Dictaten hiervoor (2 delen) zijn reeds beschikbaar bij de U-Take.

Tentamen Projectorganisatie en Projectmanagement (181012)

Voor: TBK D3 / CT&M D3

Het tentamen Projectorganisatie en Projectmanagement (181012) dat gehouden wordt op vrijdag 25 augustus a.s. vindt plaats in BB4 van 13.30 - 17.00 uur. Dit tentamen wordt alleen gehouden voor de studenten die 14 augustus j.l. voor niets zijn gekomen, omdat het tentamen niet doorging. Hun namen zijn opgeschreven en deze worden gecontroleerd.

Groepsindelingen Werkcolleges en practica

Voor: CT&M Propedeuse

De groepsindeling voor werkcolleges en practica hangt bij Bureau Onderwijszaken aangeplakt !

ID - D1 blok (Betuweproject), 1e trim. (221131)

Voor: CT&M D1 (studentnr. t/m 93.....)

Voor studenten die voor 2 juni 1995 hebben ingeschreven voor dit blok zijn diegenen toegelaten, die inmiddels geslaagd zijn voor het P-examen. Een desbetreffende lijst is opgehangen aan de deur van de Betuwekamer (WB N115), waarop in het vervolg alle mededelingen en wetenswaardigheden inzake dit blok bekend gemaakt worden. Het is voor betrokkenen dus zaak e.e.a. goed in de gaten te houden.

Voor het project is in het 3e jaars rooster van het eerste trimester 1995/1996 de gehele donderdag vrij gehouden. De start is op 31 augustus 1995. Alle deelnemende studenten dienen dan om 09.25 uur aanwezig te zijn in de hal van CT&M bij de filmzaal WB N105. Het programma zal de gehele dag in beslag nemen. De coördinatie van het blok is in handen van Ir. E. Kanters, tel. (UT) 053 - 893478 óf (huis) tel. 05759 - 2509.

Werkcolleges Inleiding civiele techniek (221110)

Voor: CT&M Propedeuse

Extra werkcolleges staan gepland in week 35 t/m 39 voor Inleiding civiele techniek op: donderdag 1e en 2e uur voor groep 5 in WB HV111; donderdag 3e en 4e uur voor groep 3 en 4 in BB4; vrijdag 3e en 4e uur voor groep 1 en 2 in BB5.

College Ondergronds Bouwen (226561)

Voor: CT&M D3 B&B

In tegenstelling tot wat op het rooster vermeld staat, zal het vak Ondergronds Bouwen gegeven worden op de donderdag 5e t/m 8e uur in de weken36,39,40,42 en 43 in WB T809. Het studiemateriaal zal bestaan uit uitreikstukken. Het college Hoogbouw (226570), dat gepland stond op de donderdag het 7e en 8e uur komt hiermee te vervallen.

TCW

Annulering 1e college 'Inleiding Psychologie'(168904)

Voor: D1 TCW-studenten

I.v.m. afwezigheid van de docent prof.dr. J.M. Pieters vervalt het 1e college 'Inleiding Psychologie' (168904) op maandag 28 augustus a.s. (5e en 6e uur/TW C238). Tijdens het 2e college (4 september a.s.) zal de opzet van het vak besproken worden.

TN

Doctoraalvoordrachten

Martin Woudstra over: Electromagnetic characterisation of BSCCO-2212 multifilamentary wires; 28 augustus 1995, 15.45 uur, EL/TN T4.

J.M. de Bruin over: Onderdrukking van temperatuurfluctuaties in een magnetocardiograaf; 29 augustus 1995, 15.30 uur, EL/TN T4.

Bram Gerbrandij over: Co-lineaire akoesto-optische interaktie in zink oxide; 31 augustus 1995, 15.30 uur, EL/TN 10152.

Oscar Willemsen over: Design of a Measurement system for time Resolved Fluorescence Microscopy; 25 augustus 1995, 10.30 uur, EL/TN B 1224.

College Bijzondere onderwerpen uit de natuurkunde: stralingsbescherming en -dosimetrie, code 141117.

Het college Stralingsbescherming en -dosimetrie van 29 augustus a.s. komt te vervallen. Het 1e college zal worden gegeven op vrijdag 1 september a.s. het 5e en 6e uur in TW B 101.

College Materiaalkunde en supergeleidende sensoren, code 154004.

Het 1e college zal worden gehouden op vrijdag 8 september a.s. het 3e en 4e uur in EL/TN kr. 4110.

TO

Verplaatsing eerste college Instructieontwerp (194515)

Voor: D3-studenten TO

Het eerste college Instructieontwerp (194515) is verplaatst van dinsdag 29 augustus 1995 naar dinsdag 5 september 1995, 5e en 6e uur in L213.

WB

Colloquia

A. van Bentem over: Rapid Prototyping door middel van Laser Generating; 18 september 1995, 15.00 uur, WB N.105.

M. Kroes over: Voorspelling van werkhoudingen, de ontwikkeling van een simulatiemodel; 5 september 1995, 14.00 uur, WB N.105.

E. Bergman over: Rapid Prototyping door middel van Laser Generating; 18 september 1995, 15.00 uur, WB N.105.

H. Wiersma over: Prediction of spring-forward in continuous fiber-polymer L-shaped parts; 31 augustus 1995, 14.00 uur, WB T.1300.

S. Galisv over: A thin airlayer as a viscous damper for flexible plates; 1 september 1995, 10.30 uur, WB N.105.

H.J. Brink over: Luchtkrachten op een paneel, dat een rotatietrilling uitvoert; 25 augustus 1995, 10.00 uur, WB N.105.

B.A. Kayser over: Detecting the Course of Stripes on Textile; 31 augustus 1995, 10.00 uur, WB T.1300.

D.J. Treur over: Design and Implementation for a Test Configuration for the Kat Heat Exchanger; 25 augustus 1995, 14.00 uur, WB N.105.

W. Swart Ranshuysen over: Interlaminaire spanningen in gelamineerde platen; 30 augustus 1995, 13.30 uur, WB N.105.

M. Kuijper over: Profile Measurement of Micro-EDM holes with 3D Vibroscanning Method; 28 augustus 1995, 9.00 uur, WB N.105.

B. Rouwenhorst over: Carrousel-systemen: een analytische prestatie-evaluatie; 11 september 1995, 13.30 uur, WB N.105.

S. Klein over: Implementatie van een tweede orde sluiting voor turbulent scalar transport in het ThW-CO/H2 verbrandingsmodel; 29 augustus 1995, 14.00 uur, WB W.245.

M. Kerkhoff over: Een pinball contact algoritme voor dieptreksimulaties gebaseerd op CAD data; 31 augustus 1995, 13.30 uur, WB W.245.

P.L.J. Morsink over: Ontwerp-optimalisatie van het kleppensysteem in de hartondersteunende PUCA-pomp; 29 augustus 1995, 14.00 uur, WB N.105.

College Bijzondere onderwerpen uit de natuurkunde: stralingsbescherming en -dosimetrie, code 141117.

Zie mededeling onder TN

Campus en studentenleven

SPE

SPE

Het SPE is een initiatief van de UT en verschillende kerken: de Rooms Katholieke kerk, de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken, de Doopsgezinde Gemeenten en de Remonstrante Kerk.

Geen woorden maar daden

De oecumenische viering a.s. zondag is om half elf in de Audiozaal van de Vrijhof. Het is de tweede dienst rond de Jacobusbrief. Het koor werkt mee en er is kindernevendienst/oppas. Voorganger is Jan de Jongh.

Kapel-Vesper

Het SPE beschikt over een kleine kapel op de tweede verdieping van deVrijhof. Deze ruimte is altijd open voor wie even tot zichzelf wil komen. Daarnaast wordt hier wekelijks een vesper gehouden. Dit is een korte meditatieve bijeenkomst aan het eind van de donderdagmiddag om 17.40 uur. Er worden liederen gezongen uit allerlei tradities. We lezen fragmenten uit de gevangenisbrieven van Dietrich Bonhoeffer. Daarnaast voor de liefhebbers eten in de mensa.

Jaarprogramma

Het programma van het SPE wordt in de loop van september aan alle eerste- en tweede jaars, die bij hun inschrijving aan de UT een godsdienst hebben opgegeven, toegestuurd. Anderen kunnen een exemplaar van het programma inzien of ophalen bij het secretariaat.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (rk) heeft studieverlof tot november. Andere pastores nemen waar en eventueel kan gebeld worden met G. Janssens (rk-pastor aan de Zwanenhof), tel. 074-661904. Jan de Jongh (prot.), tel. 074-430230. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 203 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369 (ma. t/m do. middag).

Diversen

IAPC

De stichting IAPC is gedurende de tentamenweek iedere dag geopend van 12:30 tot 13:30. Vanaf maandag 28 augustus zijn we weer dagelijks van 12:30 tot 15:00 geopend. Boeken kunnen nog worden besteld gedurende de eerste twee collegeweken. De vrije verkoop van de overgebleven boeken begint maandag 11 september om 12:30. Voor het nieuwe jaar zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden en medewerkers. Heb je interesse of vragen, neem dan eens contact op met het bestuur, tel. 3927, of mail naar [email protected] IAPC is ook te vinden op het WWW: http://www.cs.utwente.nl/data/iapc.

AEGEE

Van 31 augustus tot 3 september wordt er door AEGEE-Antalya een Cultural Festival georganiseerd. Voor diegenen die dat te ver weg vinden, is er ook binnenkort iets in Nijmegen, namelijk een "Academy on Europe and the involvements of it's citizens". Tevens organiseert AEGEE-Groningen een wadloopweekend op 23 en 24 september.

Voor de nieuwe studenten die tijdens de introductie geïnteresseerd zijn geraakt in AEGEE, wordt er door ons een Intro Kamp georganiseerd van 15 tot 17 september. Hierbij zijn natuurlijk ook de ouderejaars leden van harte welkom om de nieuwe aanwinsten te komen bewonderen.

Als je je wilt opgeven voor deze activiteiten of gewoon meer informatie wilt kun je terecht op de AEGEE-kamer: Vrijhof 232 (0534-892207) of elke woensdag in sociëteit Asterion aan de stadsgravenstraat 19 (naast 'De Muur').

DJC Rossinant

Na een zeer enerverende introduktie -waar nog lang over nagepraat zal worden- begint het gewone leven weer, maar wees niet ongerust, Rossinant laat het hier niet bij. Op dinsdagavond is er weer een sociteitsavond opde Tor (Walstraat 21), deze is geopend voor leden, introducés en eerstejaars, aanvang 22.00 uur. En dan, wegens succes geprolongeerd, het eerstejaarsfeest. Dit feest vindt plaats op donderdag 31 augustus in sociëteit De Tor, aanvang 22.00 uur. Toegang alleen voor leden, introducés en eerstejaars. Leuke suggestie: eerstejaars, nodig jullie doegroeppappa's en -mamma's uit om te gaan eten en kom vervolgens naar De Tor om de introduktie '95 nog eens dunnetjes over te doen. Lid worden van Rossinant kan nog steeds, inschrijving is mogelijk op De Tor. Rossinant is nu ook te bereiken via E-mail, het adres: [email protected]

Infoavond Agapè

Dinsdag 29 augustus heeft christelijke studentenvereniging Agapè een info-avond. De ideale gelegenheid om je te oriënteren op onze vereniging. We beginnen om 18.00 met een gezellige maaltijd in gebouw 't Heelal aan de Jupiterstraat te Enschede (vanaf U.T. onder het viaduct door, tweede weg links, gebouw is na ong.400 m aan je rechterhand). Ook zullen we iets vertellen over onze vereniging, wie we zijn en wat we doen. Je kunt ook na de maaltijd om 19.30 komen. Opgave voor Agapè-ers: Peter (357530). Gasten hoeven zich niet op te geven!

Studieverenigingen

Arago

Wij hebben na de vakantie weer vele activiteiten gepland, mede voor de nieuwe (inmiddels geïntroduceerde) eerstejaars. Zo is er op 5 september weer de eerste AGTN-vergadering in een bunkerzaaltje. # De ALV, die gepland was op 30 augustus gaat (he-laas?) niet door i.v.m. het nog niet bekend zijn van de auditorensteunregelingen. De AGTN op 29 augustus gaat om dezelfde reden niet door. # Op 7 september staat de openingsborrel weer garant voor de knallende opening van het nieuwe academisch jaar. Hier kunnen alle vakantieverhalen weer opgehaald worden en een nieuw leven gaan leiden. # 13 september gaan we met de KAC wadlopen. Let op het Arago-prikbord in de kantine, waar de inschrijflijsten komen te hangen. # Het weekend van 22 tot 24 september staat in het teken van de SAFARI: Het na-intro-kamp, waar alle eerstejaars elkaar echt goed leren kennen. # 27 september is er een excursie(drank-) in het Limburgse Land naar de Leeuw-brouwerijen. # 4 en 5 oktober worden de bedrijvendagen gehouden. # 18 oktober is er een eerstejaars-excursie naar Dodewaard. De inschrijflijst hangt al op het bord. Vol=Vol. # Iedereen veel succes met de studie naast al deze activiteiten.

Inter-Actief

Alle eerstejaars: veel succes gewenst in de komende eerste collegeweek. We hopen jullie gauw terug te zien op de borrels (eerste op dinsdag 29 augustus a.s.). Kom langs in de Inter-Actief-kamer voor meer informatie over komende activiteiten. Je kunt ook altijd in onze zithoek een drankje komen nuttigen. #Op dinsdag 12 september wordt er door de COLEX een excursie georganiseerd naar Softlab te Naarden. #Kopij voor het UT-Nieuws, de agenda op news en WWW, sturen naar: [email protected] Dan wordt ook jouw activiteit snel bekend! Natuurlijk kun je ook een bericht in Michiels postvakje achterlaten. # Op de leestafel in de Inter-Actief-kamer liggen interessante bladen, zoals Net en de Automatiseringsgids, maar ook dewekelijkse UT-Nieuws-uitgave. Laatstgenoemde kun je altijd bij ons komen ophalen. # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief-kamer in Hal-B kamer L224. # E-mail: "[email protected]" #WWW: "http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/".

Scintilla

Het bestuur van Scintilla wenst alle eerstejaars nieuwe leden een prettige tijd bij Scintilla en succes met de studie. # Op 9 september bestaat Scintilla 30 jaar. Daarom zal op vrijdag 8 september het actievelingenuitje gehouden worden met aansluitend de viering van ons dertig jarig bestaan. In de week van 14 tot en met 21 september zullen er vele lustrumactiviteiten plaatsvinden; noteer deze data dus alvast in je agenda! Het (voorlopige) programma is als volgt: do 14: Openingsreceptie en presentatie jaarboek; vr 15: symposium "Telecommunicatie aan huis" en cantus; za 16: Viri-dag en gala in het parkhotel; ma 18: Scintilla Highland Games en borrel met barbecue; di 19: Excursies naar Texas Instruments en Grolsch; wo 20: Stores veiling en vlottenrace; do 21: Grandioos eindfeest. Informatie over de aanvangstijden en inschrijvingen van de activiteiten volgt nog. # Voor de volgende studiereis zijn wij op zoek naar eerste, tweede en derde jaars studenten die deze willen organiseren. De reis zal voorjaar '97 plaats vinden, kom eens informeren. # De STORES zal op maandag 28 augustus van 12.30-13.30 open zijn voor de boekenverkoop. Let op de openingstijden zijn gewijzigd: maandag 12.30-13.30, woensdag 12.30-14.30 en vrijdag 12.30-13.30. # Binnenkort wordt er een nieuwe commissie opgericht en wel de EESTEC, Electrical Engineering STudent's European assoCiation. Dit is een samenwerkingsverband van elektrotechniek studievereningen uit heel Europa. Hiervoor zoeken wij jongere jaars studenten die zin hebben om uitwisselingen te organiseren met en bezoeken te brengen aan andere landen. De eerste uitwisseling die op stapel staat zal ons naar Slovenië voeren. # Voor komend jaar staan weer vele leuke activiteiten op stapel, te beginnen met ons lustrum. Voor al deze activiteiten hebben wij actieve leden nodig, dus kom eens langs in de Scintillakamer en informeer naar de mogelijkheden.

Stress

De tentamens zijn over, tijd voor Stress; tijd voor gezelligheid. # Stress heeft een groot aantal vacatures voor de bulletincommissie, congrescommissie, boekencommissie, ESTIEM, BK-P commissie, BK-C commissie en de internationale reiscommissie. Een vacaturelijst ligt in de Stresskamer. Voor de meeste geldt: ervaring niet vereist, eerstejaars welkom! Inschrijven kan op het ook Stressbord.# In het weekend van 16/17 september gaat Stress paintballen. Alle actieve leden kunnen zich inschrijven in de Stresskamer of Marc le Clercq (343377) bellen.# Schrijf je in voor DSM TIME business-course; inschrijfformulieren in de Stresskamer.# 14 september, excursie KPN over Operatie Decibel. De inschrijving is beperkt dus wees snel!. Voor vragen, suggesties, opmerkingen en verdere grappen: bel ons (893527) of kom langs in de Stresskamer.

Sport

Klein Verzet

In de eerste collegeweek beginnen alle Klein Verzet trainingen weer.

Op maandag 28 augustus begint de (introductie)toertraining en op woensdag30 augustus de (introductie)ATB-training. Beide starten om 19.00 uur vanaf het Sportcentrum. Dit zijn geheel vrijblijvende, vierweken durende kennismakingstrainingen. Dus: komt allen!! Voor de bikkels begint dinsdag 29 augustus de wedstrijdtraining weer. Ook deze vertrekt vanaf het Sportcentrum. Mochten er na dit stukje nog vragen zijn, neem dan contact op met Marit(892882 of 340463).

Harambee Volleybal

Op dit moment zijn er 15 heren- en 7 damesteams actief in de competitie. We zoeken met spoed spelverdeelsters. Ben jij degene die we zoeken, geef je dan op bij Harambee door een briefje in de bak in het Sportcentrum te gooien. Of bel: Sander, 053-339877 of de Harambeelijn, 053-895220. Zie ook de Uteetjes.

Komt Sport Komt Raad Toernooi

Woensdag 20 september wordt weer het jaarlijks terugkerend KSKR-toernooi georganiseerd. Teams van 7 tot 10 personen kunnen zich voor deze dag, vol sporten en spelen, opgeven bij de Sportraad (Spc. tel. 8001).

Waterskien

Dinsdag 5 september organiseert de Sportraad een uur waterskiën op het Rutbeek voor slechts f 7,50. Deelname is beperkt! dus geef je snel op bij de Sportraad (Spc. tel.8001)

Nieuwe bestuurders NSSS

Heb je interesse in besturen en in studentensport, dan kun je hier een jaar lang ervaring opdoen, plus vergoeding. Bel tijdens kantooruren: 030-731265.

Menu

Week 35

ZATERDAG 26 AUGUSTUS

Cellerysoep

***

Grieks gehakt, Uiensaus

# Verse worst

Snijbonen, rauwkostsaladebuffet

Gebakken of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 27 AUGUSTUS

Heldere Ossestaartsoep

***

Kipfilet, Paprikaroomsaus

# Fricandeau

Dopertwen

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken krielaardappelen of

gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 28 AUGUSTUS

Hollandse groentesoep

***

Lasagne gegratineerd met kaas

Groente Macedoine

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 29 AUGUSTUS

Champignonsoep

***

Varkenssteak Bastille met

shoarmakruiden, ui, champignons

Pepersaus

# Slavink

Sperciebonen, rauwkostsaladebuffet

Carré of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 30 AUGUSTUS

Chinese groentesoep

***

Bami Goreng met prikadel,omelet Satésaus, Atjar tjampoer,Kroepoek

# Japanse rol

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 31 AUGUSTUS

Tomatensoep

***

Gebakken of gepocheerde visfilet

of vleesgerecht, remouladesaus

# Hamburger

wortelen, rauwkostsaladebuffet

Frites of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 1 SEPTEMBER

Kipvermicellisoep

***

Peppersteak, vleessaus

# Gehaktbal

Mexicaanse groente

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

_______________________________

VEGETARISCH

_______________________________

MAANDAG 28 AUGUSTUS

Hollandse groentesoep

***

Bonengoulash

Gebakken gemengde groente

Rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 29 AUGUSTUS

Champignonsoep

***

PIZZA

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 30 AUGUSTUS

Chinese groentesoep

***

Gebakken tahoe, gado gado

Pindasaus, zilvervliesrijst

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 31 AUGUSTUS

Tomatensoep

***

Sojaburger Haway, kerriesaus

Wortelen, rauwkostsaladebuffet

Frites

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

KIP BONNE FEMME

met garnituur van o.a.

geb.champignons,doperwten,

spek,ui.aardappel,wortel

Rauwkostsalade

# = Vleesgerecht van Biologisch

Dynamisch Vlees

Brasseriemenu Week 35

Maandag 28 + dinsdag 29 augustus

Duitse biefstuk met gebakken uien

verse groente,Rauwkostsalade,frites

Woensdag 30 + donderdag 31 augustus

Boerenomelet met bacon/Rauwkostsalade,Stokbrood.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.