INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 18 mei 1995 (formulering ter vergadering vastgesteld) Het College heeft besloten de faculteit Elektrotechniek toestemming te geven om tot werving voor de leerstoel Micro Systeem Technologie over te gaan. Het College heeft daarnaast ontheffing verleend van de advertentieplicht. Het College heeft besloten de faculteit Informatica toestemming te gev

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 18 mei 1995

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft besloten de faculteit Elektrotechniek toestemming te geven om tot werving voor de leerstoel Micro Systeem Technologie over te gaan. Het College heeft daarnaast ontheffing verleend van de advertentieplicht.

Het College heeft besloten de faculteit Informatica toestemming te geven om tot werving voor de leerstoel Ontwerpen van Informatie Systemen over te gaan. Het College heeft daarnaast ontheffing verleend van de advertentieplicht.

Het College heeft besloten de Stichting Nicolette Bruining Fonds te verzoeken over te gaan tot benoeming van de door de faculteit WMW voorgedragen kandidaat voor hoogleraar Natuur- en Techniekfilosofie vanuit een vrijzinnig protestantse levensbeschouwing, ingaande 1 februari 1995 voor een periode van drie jaar; het betreft een deeltijd-aanstelling (0,4 fte).

Het College heeft de halfjaarlijkse rapportage nieuwe opleidingen (CT&M, BIT, TCW) vastgesteld en zal deze rapportage ter informatie aan de Universiteitsraad toezenden.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 29 mei 1995

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft een Nota van Aanvulling vastgesteld op de Ontwerp-Nota Bezuinigings- en Stimuleringsmaatregelen 1996-1998 (d.d. 16 mei 1995) en zal deze toezenden aan de voorzitter van de Universiteitsraad ten behoeve van behandeling in de Universiteitsraadvergadering d.d. 30 mei 1995. De Universiteitsraad wordt verzocht de in de Nota van Aanvulling vervatte gewijzigde voorstellen vast te stellen.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 1 juni 1995

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft de concept-tekst van het Jaarverslag UT 1994 vastgesteld.

Tevens stemde het College in met de gemaakte bestemming van sec voor de minister van OC&W bestemde tekstdelen.

Het College vraagt de Universiteitsraad het Jaarverslag 1994 UT goed te keuren.

Het College heeft op basis van de nota 'm2-Tarieven Fonds Huisvestingslasten 1996' de m2-tarieven voor het jaar 1996 vastgesteld. Hierover zal de CCP worden geraadpleegd.

Het College heeft de nota 'Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 1996' vastgesteld en zal deze naar de Universiteitsraad zenden met het verzoek de Begrotingsrichtlijnen 1996 vast te stellen. De faculteiten en diensten ontvangen de nota 'Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen 1996' ter informatie.

Het College heeft aan de Universiteitsraad voorgesteld om a) ten laste van het budget Centrale Stimulering 1994 de volgende toewijzingen te doen:

- f 300.000 aan de faculteit TBK tbv. CT&M (curriculumontwikkeling), f 300.000 aan de faculteit INF tbv. BIT (curriculumontwikkeling), f 300.000 aan de faculteit WMW tbv. TCW (curriculumontwikkeling); b) ten laste van het budget Centrale Stimulering 1995 de volgende toewijzing te doen: f 150.000 aan de faculteiten CT en WB tbv. Milieutechnologie (curriculumontwikkeling).

Het College heeft de Rapportage Stand van Zaken Voornemens Instellingsplan 1995-1998 vastgesteld en zal die naar de Universiteitsraad ter informatie toezenden.

Het College heeft het werkplan CvB-UR over de periode juni t/m november 1995 vastgesteld. Het presidium van de Universiteitsraad zal het werkplan ter informatie ontvangen.

Het College heeft het vergaderschema 1996 vastgesteld voor de centrale adviesorganen (Raad voor de Graduate School en College van Dekanen, CCO, CCR, CCP) en voor de Universiteitsraad.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 8 juni 1995

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het CvB heeft de tweede nota van aanvulling op de nota Bezuinigings- en stimuleringsmaatregelen 1996-1998 vastgesteld. Deze zal na bespreking in de UR met de eerdere nota's over dit onderwerp worden geïntegreerd tot een nieuwe en definitieve nota 'Bezuinigings- en stimuleringsmaatregelen 1996-1998'.

Het CvB heeft de UR voorgesteld om het in de Begroting 1995 gereserveerde bedrag voor het instituut CSHOB, ten bedrage van k% 300, toe te wijzen.

Het CvB heeft ingestemd met de organisatorische opzet van het instituut TWICE en zal het instituutsplan naar de UR sturen met het verzoek dit plan goed te keuren onder voorwaarde dat alle betrokkenen formele goedkeuring aan dit plan geven.

Het CvB heeft besloten de Stichting Technologie van Gestructureerde Materialen te verzoeken over te gaan tot benoeming van de door het faculteitsbestuur CT beoogde kandidaat voor bijzonder hoogleraar Technologie van Gestructureerde Materialen. Het betreft hier een deeltijd-aanstelling (0,1 fte).

Het CvB heeft beloten tot de volgende toewijzingen uit de centrale stimulering 1995: WB, CT, TW, TBK, INF kf125; CiT kf 125; BSK, TO kf 60; WMW, TCW kf 60; WMW,W&M kf 60. Het CvB heeft de richtlijnen voor de facultaire bijdragen aan het UT-Instellingsplan 1997-2000 vastgesteld en zal deze ter behandeling naar de faculteiten sturen en ter informatie naar de voorzitter UR.

Het CvB heeft besloten de UR instemming te vragen met een aantal voorstellen tot wijziging van de Regelingen financiële ondersteuning van studenten, auditoren en extraneï.

Cursus techniek voor ontwikkelingswerkers (25 juni - 1 juli)

Van zondag 25 juni tot en met zaterdag 1 juli organiseert de WOT de jaarlijkse Technische week (T-week) voor ontwikkelingswerkers. De T-week is bedoeld voor mensen zonder een technische opleiding, die op korte termijn worden uitgezonden naar een ontwikkelingsland. De bedoeling is om de technische vaardigheid van ontwikkelingswerkers te vergroten. Opgave voor deze week zo spoedig mogelijk. Informatie bij de WOT. Tel: 053-892845, email: [email protected]

Mededeling Bureau Studentenpsycholoog

Woensdag 7 juni is het Bureau Studentenpsycholoog gesloten. Studenten kunnen in dringende gevallen contact opnemen met de campusarts c.q met de eigen huisarts.

Promoties

Klaas Gerrit van den Berg op 23 juni 1995 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal 4 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr.ir. A.J.W. Duijvestijn en prof.dr. N.E. Fenton. Het proefschrift is getiteld: software measurement and functional programming.

Gertjan Dirk Otten op 23 juni 1995 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 4 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. W. Albers. Het proefschrift is getiteld: statistical test limits in quality control.

Jose Manuel Zalvivar Comenges op 22 juni 1995 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 4 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr.ir. K.R. Westerterp. Het proefschrift is getiteld: mathematical modelling and numerical simulation of aramatic nitrations by mixed acid in discontinuous reactors.

Nurelegne Tefera Shibeshi op 29 juni 1995 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 4 van het collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.dr.ir. K.R. Westerterp en prof.dr.ing. G. Weikert. Het proefschrift is getiteld: development and selection of kinetic models for radical polymerization up to high monomer conversion.

Alfons Christiaan Anthonius ten Brummelhuis op 29 juni 1995 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 4 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. Tj. Plomp. Het proefschrift is getiteld: models of educational change: the introduction of computers in Dutch secondary schools.

Theodorus Wilhelmus Arnold Camps op 22 juni 1995 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 4 van het collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.dr. F.A. van Vught en prof.dr. A. Godfroij. Het proefschrift is getiteld: het besloten concilie der deskundigen: een studie naar de praktijk van stratische besluitvorming en bestuurlijke informatievoorziening in Nederlandse universiteiten in de periode 1975-1990.

Franciscus Dikker op 30 juni 1995 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 4 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr.ir. N.J.I. Mars. Het proefschrift is getiteld: a knowledge based approach to eva luation of norms in engineering disign.

Onderwijs

Alle faculteiten

Inschrijving keuzevakken INF

Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. I.v.m. sluiting BOZ tijdens de vakantie wordt deze periode verlengd. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Inschrijven voor eerste trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 29 mei t/m woensdag 2 augustus 1995. Zie verder de onderwijsmededeling op de borden.

Openingstijden WB/CT&M-bibliotheek

In verband met vakantie is de WB/CT&M-bibliotheek in de periode 10 juli t/m 21 juli a.s. alleen 's middags geopend. De openingstijden zijn dan: 13.30 - 17.00 uur.

Sluiting BOZ-INF in de zomervakantie

In de zomervakantie heeft BOZ-INF gewijzigde openingstijden: normaal: geopend van 10.00-14.00; 10 t/m 21 juli: geopend van 10.00-12.00; 22 t/m 30 juli: gesloten. Intekenlijsten liggen buiten bij de balie: links BIT-vakken, rechts INF-vakken.

Stages/afstuderen bij SHELL

Heb je interesse in een topstage bij Shell, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Sander van den Berg. Op onze vestiging liggen inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell kan stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 205/206, tel. 053-893909.

BSK

Colloquia

Niek van Munster over: Personeelsinformatiesystemen: gewogen en te licht bevonden. Een bestuurskundig onderzoek naar de besluitvormingsprocessen rond de aanschaf van personeelsinformatiesystemen in vier overheidsorganisaties; 27-06-1995, 15.45 uur, TW C-238.

Bertand Leushuis over: Verandering, maar ook verbetering? Een onderzoek naar de gevolgen van het huidige en toekomstige openbaar vervoerbeleid op de kwaliteit van het openbaar vervoer; 27 juni 1995, 16.00 uur, TW B-209.

Marjan van der Meulen over: De BiZa-medewerker in het besluitvormingsproces van de Europese Unie. Een onderzoek naar het functioneren van medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het besluitvormingsproces van de Europese Unie; 28 juni 1995, 13.30 uur, TW C-238.

Daniëlle Vos over: Eén loket, een juiste en haalbare zet? Een onderzoek naar de mogelijkheden om de toegankelijkheid tot en de effectiviteit van de zorg- en hulpverlening voor ouderen in Almelo te verbeteren; 29 juni 1995, 15.00 uur, TW A 131.

Gert-Jan Bosch over: Beslissingen rond opleidingsbeleid. Een onderzoek naar de overwegingen die van invloed zijn op de keuze van opleidingen en de soorten opleidingen waaraan het opleidings- budget bij gemeenten wordt besteed; 29 juni 1995, 15.45 uur, TW C-238.

Marc van Ooijen over: Interdepentie: mythen en realiteit. Een onderzoek naar interdependentie in het Neo-realisme van Kenneth Waltz op basis van een analyse van het Europese integratieproces, 29 juni 1995, 16.00 uur, TW A-137.

Nils Rosmuller over: DHV Bouwkostenmanagement. Een vooronderzoek naar verbeteringen volgens de ISAC-methodiek; 30 juni 1995, 15.00 uur, TW A-131.

Henriëtte Otter over: Alleviating Floods; An investigation into floodplain management; 30 juni 1995, 16.00 uur, TW A-101.

CT

Practicum Database-ontwerp (211078) trim. 1 1995-1996

TW, CT-i en WB-studenten die in het eerste trimester studiejaar 1995-1996 willen deelnemen aan het practicum Database-ontwerp (211078) dienen zich voor 2 augustus a.s. in te schrijven bij BOZ-INF. Openingstijden: 10.00-14.00 uur. Het practicum is op dinsdagmorgen of vrijdagmiddag, start in week 37 en vindt plaats in de practicumzalen in het INF-gebouw. Het hoorcolleges is op donderdag 5+6.

Colloquia

Lorette Nijhuis over: het opzetten van een simulatie programma voor PPO polymerisatie; 29 juni, 12.30 uur, zaal BB6.

René Blokhuizen over: metalloceen gekatalyseerde propeen polymerisatie; 28 juni 1995, 16.00 uur, zaal CT 1814.

Mededeling voor eerste jaars studenten: CT-Informatica

Vanaf het tweede studiejaar (d-1) kan binnen CT het studieprogramma CT-informatica gevolgd worden. In deze opleiding zijn chemische technologie en informatica met elkaar verweven. In de plaats van een aantal vakken in het standaard CT-programma wordt op chemische technologie gerichte informaticakennis aangeboden. De in deze richting afgestudeerde chemisch technoloog wordt in staat geacht automatiseringsprojecten in chemische fabrieken en laboratoria uit te voeren en complexe toepassingsprogrammatuur te ontwikkelen. In de studiegids 1994/1995 zijn op de blz. 151, 160, 184 en 185 verdere bijzonderheden gegeven, terwijl dr. ir. M. Bos (kamer CT-1713, tel. 2982) en ikzelf graag bereid zijn eventuele vragen over het programma te beantwoorden. De eerste informaticavakken worden in het tweede trimester gegeven. Een uitvoerige voorlichting over deze CT-i-stroom zal tijdens de 2e-jaars introductiedag op vrijdag 25 augustus 1995 plaatsvinden. In verband met de organisatie van het onderwijs is het echter noodzakelijk dat studenten die overwegen het CT-i-programma te gaan volgen, vroegtijdig van hun belangstelling blijk geven. Dit kan door vóór 10 juni a.s. een briefje met naam, adres en tel.nr. aan mij te zenden. Dr. B. Nieuwenhuijse (kamer CT-3526, tel. 2995).

Integrand

Zie onder WB.

EL

Doctoraalvoordrachten

G.W. Haasjes over: een nieuw mechatronisch project: Smart disc; 27 juni 1995, 13.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T 4.

E. Wienk over: a model of membrane behavior of skeletal muscle fibres; 30 juni 1995, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1224.

B.B. Goeree over: spatial sliding control; 4 juli 1995, 13.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

A.C. Score over: wrijvingscompensator ten behoeve van de OSCAR-6 robot; 4 juli 1995, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

M.G.J. Versteegen over: DC-volumeregelaar; 30 juni 1995, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 3.164.

A.M. van de Pol over: ontwerp van een hierarchisch 64x8 RAM-geheugen tot op layout niveau; 30 juni 1995, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1228.

Practicum Systeemprogrammering (211004) trim. 1 1995-1996

Zie onder WB

Practicum Gegevensbanken (211076) trim. 1 1995-1996

EL- en WWTS-studenten die in het 1e trimester studiejaar 1995-1996 willen deelnemen aan het practicum Gegevensbanken (211076, inf-versie), op woensdag het 1e t/m 4e uur, dienen zich voor 2 augustus a.s. in te tekenen bij BOZ-INF. Openingstijden: 10.00 - 14.00 uur. Het practicum wordt gegeven in week 38 t/m week 41 en vindt plaats in de practicumzalen in het INF-gebouw. De hoorcolleges zijn op: dinsdag 1+2, alle weken, en donderdag 5+6, oneven weken.

Inhaaltentamens in week 27

In week 27 is op donderdag 6 juli 1995 een inhaaltentamen gepland voor het vak Calculus 2B (151005) van 13.30 - 17.00 uur in zaal TW--A101.

Op vrijdag 7 juli 1995 zijn er inhaaltentamens gepland voor Elektronische functies (122245) van 9.00 - 12.30 uur in zaal WB-H IV-206 en voor EM-veld (127112) van 13.30 - 17.00 uur eveneens in zaal WB-H IV-206. Het vragenuurtje voor EM-veld is op woensdag 5 juli van 10.40 - 11.15 uur en voor Elektronische functies van 11.15 - 12.30 uur in B 1220.

Doctoraalopdrachten EL

Bij het Laboratorium voor Meettechniek en Instrumentatie (vakgroep BSC) wordt o.a. onderzoek gedaan naar het schatten van parameters van voorwerpen aan de hand van camerabeelden. Binnen het CARPET project onderzoeken we hoe kleurenbeelden nuttig kunnen worden gebruikt om de fysieke randen van voorwerpen te localiseren. Op dit moment zijn er een tweetal doctoraalopdrachten beschikbaar binnen dit project. De eerste D-opdracht betreft het ontwerpen en realiseren van een geautomatiseerd meetsysteem ter bepaling van de spectrale reflectie van licht (= kleur) aan het materiaaloppervlak van een voorwerp. De tweede D-opdracht betreft het schatten van de geometrische parameters van een cilindrisch voorwerp uit opnames die worden verkregen met een kleurencamera. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Jaap Glas (kamer EL/TN 8124, tel 2785 (werk) of 5016 (thuis))

of e-mail naar [email protected]

Stage EL-studenten

Op dinsdag 19 september 1995 om 15:45 uur wordt in T4 voorlichting over de stage gegeven. EL-studenten, die stage denken te kunnen doen vanaf nu tot januari 1997 wordt dringend aanbevolen dan aanwezig te zijn. Je krijgt algemene informatie over stage's in binnen- en buitenland, subsidie, sollicitatie en dergelijke. Tevens heb je de gelegenheid in te schrijven voor een eerste gesprek met de stagecoordinator. Mocht je verhinderd zijn op 19 september, kom dan toch zo snel mogelijk langs om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. Drs. Wubbo Gruisinga, EL/TN B2122, tel. 2745

INF/BIT

Doctoraalvoordrachten

Martijn Sanders over: Vector-overlay in een databasesysteem; 28 augustus 1995, 13.45 uur, INF L204 (demozaal).

Andre Olthof over: Effects of Worst Case Traffic Patterns in an ATM Network; 12 juli, 15.00 uur, Inf L-204 (Demozaal).

Afstudeerhandleiding INF

Er is een afstudeerhandleiding Informatica, te verkrijgen bij BOZ-INF. Deafstudeerhandleiding staat ook op WWW: http://www/data/onderwijs/onderwijs.html.

RCC stage

AIESEC zoekt geinteresseerden voor een stage van drie maanden bij RCC in Apeldoorn, te starten vanaf 1 juli of 1 september. De stage betreft een automatiseringsproject in het kader van de landelijke AIESEC-Carriereweken. De student die dit project onder professionele begeleiding van RCC gaat uitvoeren zal de nodige programmeerkennis op het gebied van vierde generatie talen moeten bezitten (eventueel met Delphi kunnen werken). Het project omvat het ontwerpen van een database en een roosterprogramma. Het programma is betrekkelijk eenvoudig te schrijven. Interesse? Neem contact op met AIESEC-Twente BB-100A, tel. 893959 of AIESEC-Nederland, tel. 010-4081793 (Patrick Witte).

Aanmelding d-examenvergadering in augustus/september 1995

Uiterlijk tot en met woensdag 9 augustus 1995 kan men zich aanmelden voor het doctoraalexamen Informatica op 7 september 1995. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF. Openingstijden: normaliter 10.00 - 14.00 uur. Van 10 juli t/m 21 juli10.00 - 12.00 uur. Van 24 juli t/m 28 juli gesloten.

Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 28 augustus 1995. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 31 augustus 1995 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het doktoraalverslag dient (voor 31augustus a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op 15 september 1995.

Inschrijving keuzevakken INF

Zie onder Alle faculteiten

Inschrijving groepsindeling D-1 studiejaar 1995-1996

INF- en BIT studenten die in het eerste trimester van het studiejaar 1995-1996 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), dienen zich voor 2 augustus a.s. in te tekenen voor de groepsindeling bij BOZ-INF. Tevens dient men op de intekenlijsten duidelijk aan te geven aan welke practica men wenst deel te nemen. Studenten die het P-diploma nog niet gaan behalen mogen deelnemen aan het onderwijs van het tweede jaar (D1) als ze voldoen aan iin van de volgende voorwaarden: -70% van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg hebben afgelegd; -50% van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg hebben afgelegd en voor de tweedejaars-vakken waaraan ze willen deelnemen beschikken over de voorkennis zoals die vermeld staat in de studiegids.

Specificatiemethoden (211215) en Kansrekening en Statistiek (153008) INF-studenten die in het 1e trimester studiejaar 1995-1996 willen deelnemen aan de vakken: Specificatiemethoden (211215) en Kansrekening en statistiek (153008) dienen zich voor 2 augustus a.s. bij BOZ-INF in te tekenen voor een groep. Openingstijden: 10.00 - 14.00 uur.

Specificatiemethoden voor BIT (231800), Statistiek voor BIT (153031) en BIT-BV 2 (239801)

BIT-studenten die in het 1e trimester studiejaar 1995-1996 willen deelnemen aan de vakken Specificatiemethoden voor BIT (231800), Statistiek voor BIT (153031) en BIT-BV 2 (239801) dienen zich voor 2 augustus a.s. bij BOZ-INF in te tekenen voor een groep. Openingstijden: 10.00 - 14.00 uur.

Afstudeerder gezocht bij vakgroep IS voor externe opdracht

Ontwerp van een integraal managementinformatiesysteem dat gebruik maakt van kennistechnologie t.b.v. het hoogspanningslaboratorium van KEMA. Het hoogspanningslaboratorium van KEMA biedt haar diensten aan op het gebied van beproeven, keuren, inspecteren en certificeren van componenten die worden gebruikt voor het opwekken, transporteren en distribueren van elektrische energie in midden- en hoogspanningssystemen. Het management-team van het hoogspanningslaboratorium heeft de gewenste ontwikkeling van haar informatievoorziening vastgelegd in een informatieplan. In dit informatieplan krijgt de ontwikkeling van een integraal projectbewakings-, klachten-, markt- en managementinformatiesysteem de hoogste prioriteit. KEMA nodigt informatica-studenten uit om bij het hoogspanningslaboratorium hun afstudeeropdracht uit te voeren met als doelstelling het ontwerpen van genoemde informatiesystemen. Prototyping kan deel uitmaken van de afstudeeropdracht. Van bijzonder belang is het ontwerpen van kennistechnologische modulen die assisteren bij het verzamelen van informatie uit de verschillende deelsystemen en het zodanig bewerken dat de gebruiker overzicht krijgt. Daarvoor kunnen bijvoorbeeld technieken op het gebied van data mining worden gebruikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in Arnhem. Aanvang zo spoedig mogelijk. Voor nadere inlichtingen: Rene Bakker (tel. 3782, email [email protected]). Paul van der Vet (tel. 3694, email [email protected])

Sluiting BOZ-INF in de zomervakantie

In de zomervakantie heeft BOZ-INF gewijzigde openingstijden: normaal: geopend van 10.00-14.00; 10 t/m 21 juli: geopend van 10.00-12.00; 22 t/m 30 juli: gesloten. Intekenlijsten liggen buiten bij de balie: links BIT-vakken, rechts INF-vakken.

Hertentamen SBW (184163)

Voor: Propedeuse TBK, CTM, BIT

Vanaf vandaag kan het hertentamen SBW op 27 juni a.s. worden voorbereid door middel van een oefententamen in het COO-programma in de computerzalen van TBK. Dit is vrijwillig en men hoeft zich er niet voor in te schrijven. Om in te loggen is geen password nodig, elk willekeurig vierletterwoord geeft toegang. Het oefententamen is sessienummer 1.

Integrand

- Integrand zoekt een INF, TBK-I of BIT-student of afgestudeerde, die zich al voor zijn afstudeerdatum heeft ingeschreven. Het gaat om een part-time opdracht, dus makelijk met je studie te combineren! De student moet de kantoorautomatisering van een bedrijf uit Oldezaal ondersteunen. Hij of zij moet kunnen programmeren binnen Lotus 1-2-3, WP 5.1 en dBase IV.

- Integrand zoekt voor een software-bedrijf uit Hengelo een enthousiaste INF/TBK-I student(e) of afgestudeerde die zich al ingeschreven heeft tijdens zijn studie. Deze student moet een calculatie offerte systeem afmaken in DB Oracle, versie 6. Vervolgens moet hij/zij de mogelijkheden voor het overzetten naar versie 7 voor Windows bekijken en uitvoeren.

Startdatum: zo spoedig mogelijk. Projectduur: 2 à 3 maanden. Referentienummer: 444. Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan even langs op onze vestiging in de Vrijhof, kamer 206, tel. 053-893909.

TBK/CT&M

Inleveren verslagen Civiel Technisch Meetpracticum (221120)

Voor: CT&M P

Diegene die in juni hun Propaedeuse willen halen, moeten voor 30 juni alle verslagen afgerond hebben ingeleverd. Alle overige studenten dienen dit voor 1 augustus gedaan te hebben. Wie na 1 augustus inlevert, krijgt volgend jaar weer een kans om studiepunten te halen. Om studiepunten etc. te kunnen krijgen moet iedereen een tentamenbriefje invullen. Verkrijgbaar en in te leveren bij Dhr. G. Snellink WB-N104.

Herhaaltentamen Toelevering en Prefab (226540)

Voor: CT&M-D2 BTM-stroom

Op het tentamenrooster staat per abuis niet vermeld dat er in augustus een hertentamen zal plaatsvinden voor Toelevering en Prefab; er zal echter wel een herhaaltentamen gegeven worden in die periode. Nadere informatie zal t.z.t. in het UT-nieuws staan en bij CT&M-BOZ op het prikbord hangen.

Systeemcomponenten (211058)

Uit de herdruk Syllabus 94 zijn de 1e 2 bladz. van 3.4.2 weggevallen. Deze zijn af te halen bij secretariaat van de vakgroep SPA, INF-4047. Daar zijn ook de eerder uitgereikte stukken nog te krijgen.

Hertentamen SBW (184163)

Voor: Propedeuse TBK, CTM, BIT

Vanaf vandaag kan het hertentamen SBW op 27 juni a.s. worden voorbereid door middel van een oefententamen in het COO-programma in de computerzalen van TBK. Dit is vrijwillig en men hoeft zich er niet voor in te schrijven. Om in te loggen is geen password nodig, elk willekeurig vierletterwoord geeft toegang. Het oefententamen is sessienummer 1.

Afstudeeropdracht

Voor: TBK D3

Reobijn B.V. te Haaksbergen zoekt een afstudeerder die op korte termijn kan beginnen met de uitvoering van zijn/haar afstudeeropdracht, waarbij een uitbreiding van de bestaande c.q. het uitwerken/onderzoeken van nieuwe marktsegmenten voor Reobijn als co-designer/co-maker van technische kunststofspuitgietprodukten centraal zal staan. Informatie: Prof.mr.dr. H.C.J.G. Janssen (tel. 893519).

Hertentamen SBW (184163)

Voor: Propedeuse TBK, CTM, BIT

Vanaf vandaag kan het hertentamen SBW op 27 juni a.s. worden voorbereid door middel van een oefententamen in het COO-programma in de computerzalen van TBK. Dit is vrijwillig en men hoeft zich er niet voor in te schrijven. Om in te loggen is geen password nodig, elk willekeurig vierletterwoord geeft toegang. Het oefententamen is sessienummer 1.

Colloquia

Kristian Mark Lof

over: the Evaluation of IT Projects; an empirical study of IT evaluations in the insurance industry; 30 juni 1995, 15.45 uur, BB6.

Eric G.L. Smit over: verbetering van de effectiviteit van kwaliteitsinspecties; een onderzoek in het produktieproces van Holec Laagspanning Componenten; 3 juli 1995, 16.00 uur, CT 1814.

Petra Hoogendoorn en Gerda Oomkes over: Brokerfunctie en samenwerking bij KLM Management Consultancy? Men moet hard werken om van de lucht te kunnen leven; 23 juni 1995, 15.30 uur, Logica.

Integrand

- Technische Bedrijfskunde Informatiekunde/Logistiek. Integrand Twente zoekt voor een textielbedrijf in Enschede een TBK-I of TBK-L student die de informatiestroom omtrent de orderdoorloop gaat analyseren en eventueelverbeteren. De opdracht bestaat uit een aantal stappen: vaststellen welke informatie noodzakelijk moet worden vastgelegd; analyse van de werkzaamheden en de informatie die daarbij wordt ingevoerd (i.v.m. dubbele invoering, etc); optimalisatie van de verzendingen naar en van de produktie-afdeling in Roemenië. Na de eerste week zal een evaluatie plaatsvinden om te inventariseren of doorgaan zin heeft en hoe lang dat zal gaan duren. De opdracht zal (waarschijnlijk) tussen de 1 en 6 weken duren en zal ongeveer 20 juni aanvangen. De vergoeding is minimum loon. Referentienummer 441.

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK student(e) of afgestudeerde die zich al ingeschreven heeft tijdens zijn studie. Deze student moet een marktonderzoek doen voor een bedrijf in Ootmarsum, dat kunststof isolatiematerialen produceert en moet de mogelijkheden met betrekking tot lijmmachines in kaart brengen. Het bedrijf moet uiteindelijk in staat zijn om aan de hand van een adviesrapport een verantwoorde keuze te maken in lijmmachines, om aan de toekomstige vraag en groei te kunnen voldoen. Projectduur: 2 à 3 maanden. Referentienummer: 442.

- Integrand zoekt een TBK student met financiële kennis die voor een landelijk adviesbureau een opdracht gaat uitvoeren bij een produktie/handelsbedrijf in het oosten van het land. De opdracht bestaat uit een kostprijsanalyse, waarde/winst berekeningen en het opzetten van een nieuwe systematiek op basis van Activity Based Costing. Projectduur: 6 maanden (start in juni). Referentienummer: 439.

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK student(e) of afgestudeerde die zich al ingeschreven heeft tijdens zijn studie. Het is de bedoeling dat deze student één van de twee volgende projecten gaat vervullen.

Het doel van het eerste project is het geven van een aanzet voor het systematisch uitbreiden van de verkoopactiviteiten van het bedrijf in het Midden Oosten. Projectduur: ongeveer 4 maanden. De vergoeding is ongeveer %2500 bruto. Referentienummer: 440

Het tweede project is een uitgebreid marktonderzoek, gepaard met commerciële acties richting het agentennetwerk en dochterbedrijven in Zuid-Oost Azië. Projectduur: ongeveer 4 maanden. De vergoeding is ongeveer %2500. Referentienummer: 446

Voor beide kandidaten gelden de volgende eisen: een zeer zelfstandige werkattitude; een natuurlijk gevoel voor commercie; een krachtige persoonlijkheid; goed in talen. Bij een succesvol verloop van de opdracht behoord een vast dienstverband tot de mogelijkheden.

- TBK-I. Integrand zoekt voor een instituut in Balkbrug een TBK-I student of pas afgestudeerde, mits die zich tijdens de studie ingeschreven heeft, die onderzoek naar de informatiestromen moet doen.

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen: het huidige informatiesysteem moet geëvalueerd worden. Welke eisen worden er gesteld en voldoet het 5 jaar oude systeem nog wel aan deze eisen; op landelijk niveau zijn er bepaalde eisen aan de gegevens die het systeem moet bevatten. Bepaald moet worden of het eigen systeem alle benodigde gegevens bevat; verschillende bronnen binnen de organisatie geven informatie over een project. De bedrijfsleider moet aan de hand van deze informatie beslissingen nemen. De hoeveelheid informatie is echter zo groot dat het nemen van een beslissing te veel tijd kost. Onderzocht moet worden hoe de informatie van de verschillende bronnnen effectiever aangeleverd kan worden.

De opdracht zal ongeveer vijf maanden duren. Het is mogelijk om met personeelsleden mee te rijden. De student zal ongeveer begin juni moeten beginnen. Wellicht is het mogelijk deze opdracht als afstudeerproject of als technische opdracht te doen. Ref.nr. 437.

- Marketing onderzoek. Integrand Twente zoekt voor een project gericht op de vernieuwing van het openbaar vervoer in Twente een student die de markt van het openbaar vervoer in kaart gaat brengen. De student zal zich gaan bezighouden met de volgende onderdelen: communicatie met de doelgroep, specifiek ouderen en gehandicapten; communicatie met de pers, gemeenten, vervoerbedrijven; opstellen van een communicatie-promotieplan ten behoeve van de invoering van het beleid; onderzoek naar de ervaringen met andere projecten; opzetten van reizigersinformatie; inhoudelijke bijdrage aan het begrip `toegankelijkheid' van openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten. Wij zijn op zoek naar een student met een marketing/communicatieachtergrond met enige affiniteit met informatisering. De opdracht zal plaatsvinden in twee fasen. De eerste fase is vanaf heden t/m eind oktober 1995 en bij succesvolle uitvoering van de eerste fase vervolg t/m eind mei 1996. Tevens is het mogelijk de eerste fase als afstudeeropdracht te doen. De vergoeding is minimum loon en de opdracht is full-time (tenminste 4 dagen per week). Referentienummer: 443. Heb je interesse in deze of een andere opdracht of eventueel in een bestuursfunctie, kom dan eens langs op de vestiging of bel ons. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel. 053-893909.

Cijferlijst

Voor: TBK Propedeuse

In de eerste week van juli krijgen de eerstejaars studenten een overzicht van de behaalde cijfers van het derde trimester en de juni examens.

Aan de hand van deze lijst kun je nagaan of inschrijven voor de examens in augustus nodig is. Dit kun je doen van 3 juli t/m 28 juli a.s. via telefoonnummer 8044. Het overzicht wordt naar je ouderlijk adres gestuurd. Mocht je het overzicht op een ander adres willen ontvangen meld dit dan bij Bureau Onderwijszaken TBK, voor 3 juli 1995.

TCW

Integrand

Marketing onderzoek: Integrand Twente zoekt voor een project gericht op de vernieuwing van het openbaar vervoer in Twente een student die de markt van het openbaar vervoer in kaart gaat brengen. De student zal zich gaan bezighouden met de volgende onderdelen: communicatie met de doelgroep, specifiek ouderen en gehandicapten; communicatie met de pers, gemeenten, vervoerbedrijven; opstellen van een communicatie-promotieplan ten behoeve van de invoering van het beleid; onderzoek naar de ervaringen met andere projecten.; opzetten van reizigersinformatie; inhoudelijke bijdrage aan het begrip `toegankelijkheid' van openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten. Wij zijn op zoek naar een student met een marketing/communicatie achtergrond met enige affiniteit met informatisering. De opdracht zal plaatsvinden in twee fasen. De eerste fase is vanaf heden t/m eind oktober 1995 en bij succesvolle uitvoering van de eerste fase vervolg t/m eind mei 1996. Tevens is het mogelijk de eerste fase als afstudeeropdracht te doen.

De vergoeding is minimum loon en de opdracht is full-time (tenminste 4 dagen per week). Referentienummer: 443. Heb je interesse in deze of een andere opdracht of eventueel in een bestuursfunctie, kom dan eens langs op de vestiging of bel ons. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel. 053-893909.

TN

Practicum Systeemprogrammering (211004) trim. 1 1995-1996

Zie onder WB

Colloquium

J. van Es over: cavitatie en instabiliteit; analytisch onderzoek naar de invloed van instabiliteiten op de afschudding van delen van een cavitatievlies op een profiel; 22 juni 1995, 15.00 uur, WB N-105.

TO

Intekenen Practicumgroepen 1995-1996

Bestemd voor: (aankomend 2e jaars en aankomend 3e jaars TO studenten.

Voor de volgende vakken dient men zich voor een practicumgroep in te schrijven. Voor de vakken: 161137, 193032, 193518, 193519, 193525, 195602, 196006, 195018, en 196038. Intekening sluit donderdag 24 augustus 1995.

D1 193032: Instrumentatietechnologie 2, grondslagen. Start in week 35 in 5 groepen (1,2,3,4,5). Voor HBO-studenten gen. '95 zijn plaatsen gereserveerd in groep 3. 193518: Inleiding educatieve kennistechnologie. Start in week 37 in 3 groepen (1,2,3) Voor HBO-studenten gen. '95 zijn plaatsen gereserveerd in groep 3. 193519: Muldimedia programmeren. Start hc. in week 50. Start practicum in week 5 in 3 groepen (A,B,C). Voor HBO-studenten gen. '94 zijn plaatsen gereserveerd in groep A. 195018: Practicum evaluatie. Start in week 42. Start practicum in week 44 in 5 groepen (1,2,3,4,5). Groep 1 en 2 vallen samen met groep 1 en 2 van het vak 193518. Voor HBO-studenten gen. '94 zijn plaatsen gereserveerd in groep 3 en 4. 195602: Onderwijskundige technologie 2. Start in week 35. Start practicum in week 50 in 3 groepen (A,B,C) voor module 4 en 5. Voor HBO-studenten gen. '94 zijn plaatsen gereserveerd in groep A. (195602 module 6 en 196019 Onderwijskundig meten volgt de intekening vanaf week 11.) D2 193525: Lineaire en hypermedia. Start in week 35 in 3 groepen (A,B,C). Deze groepen worden onderverdeeld in 6 groepen, nl. A3, A4, B1, B2, C5 en C6. Voor HBO- studenten gen. '94 zijn

plaatsen gereserveerd in groep A3 en A4. 196038: Toetstechnologie. Start in week 46. Start practicum in week 3 in 3 groepen (A,B,C). Voor HBO-studenten gen. '94 zijn plaatsen gereserveerd in groep A. 196006: Systeembenaderingen in de onderwijskunde. Start in week 49.

Start practicum in week 2 in 2 groepen (A,B). Voor HBO-studenten gen. '94 zijn plaatsen gereserveerd in groep A. 161137: Filosofie en onderwijskundige technologie start in week 35. Start practicum in week 44 in 3 groepen (A,B,C).

Doctoraalvoordracht

Mira Carleer over: schoolwerkplan-ontwikkeling in Schleswig-Holstein, Duitsland; 23 augustus 1995, 16.00 uur, L 213.

Claudia Scheepers over: verbetering van nascholing van docenten in Swaziland; 16 augustus 1995, 16.30 uur, L 216.

Hilda Sterk over: het ontwikkelen van prestatie-indicatoren en evaluatieinstrument voor de Hotell-och Restaurangskolan in Goeteborg; 6 juli 1995, 14.00 uur, L 213.

Wijziging openingstijden

Voor: TO-studenten

Tijdens de vakantieweken (maandag 31 juli t/m woensdag 15 augustus) is bureau onderwijszaken geopend van: 13.00 uur t/m 16.00 uur. Na deze datum gelden de normale openingstijden. (Van 10.00 - 14.00 uur).

Aanmelding Doctoraal Examen Augustus 1995

Voor: TO D3 studenten

Uiterlijk t/m 31 juli 1995 kan men zich aanmelden voor het doctoraal examen Toegepaste Onderwijskunde d.d. 11 september 1995. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende D- aanmelding, D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-TO. Terugtrekken voor de vergadering is mogelijk t/m 30 augustus 1995 bij BOZ. De diploma-uitreiking is op vrijdag 22 september ('s middags). Inschrijven voor het doctoraalexamen na de sluitingsdatum is niet mogelijk. Zie voor de gehele procedure de studiehandleiding differentiele gedeelte. Bij BOZ moet aanwezig zijn voor donderdag 31 augustus: goedgekeurd studieprogramma; contract doctoraalwerk; bewijs dat je de vereiste 10 colloquia hebt behaald; verslagen t.b.v. bibliotheek (ingebonden); alle cijfers.

Integrand

Integrand zoek voor een groot opleidingsbureau in de buurt van Enschede, een enthausiaste TO-student(e). De student(e) moet een team ondersteunen bij het opzetten van een bedrijfstraining. Het is een part-time opdracht,werktijden in overleg met het bedrijf, bovendien kan een gedeelte van het werk thuis gedaan worden. De vergoeding voor deze opdracht is minimumloon en ook de reiskosten worden vergoed. Lijkt deze opdracht (ref.nr. 335) je wat of heb je interesse om via Integrand een andere opdracht te doen kom dan even langs op de Integrand kamer.Vrijhof, kamer 205/206. Tel. 890939.

TW

Practicum Database-ontwerp (211078) trim. 1 1995-1996

Zie onder CT

WB

Programma voor WB P/D1 studenten op 25 aug. '95 in zaal WB C.101

Voor: Herhalers van het oude programma p? en d1. Project-groepen voor trim.1.1 en sem.2.1

10.30 - 11.15: bijeenkomst voor deelnemers aan het 2.1 semester. 11.30 - 12.30: voorlopige groepsvorming (de cijfers van de herhaaltentamens zijn dan nog niet allemaal binnen!) voor het tweedejaarsproject 2.1. 13.30 - 13.45: bijeenkomst voor de herhalers van het 1.1 trimester (projectonderwijs). Hier komt o.a. de groepsindeling aan de orde. 14.00 - 14.45: bijeenkomst voor herhalers van het oude programma P? en D1 (niet projectonderwijs).

Nieuwe sleutels. Het afhalen van de sleutels voor projectkamers vindt plaats in de hal voor WB C.101 en gebeurt groepsgewijs. Legimitatie verplicht middels studentenkaart of ander geldig legitimatiebewijs. Borgsom f 30 voor de nieuwe studenten. De tijdstippen zijn op de roosters ingepland:

Voor trimester 1.1: Na het hoorcollege van het 3/4e uur op maandag 28 augustus 1995. Voor semester 2.1: Na de middagpauze om 13.45 uur op maandag 28 augustus 1995.

Practicum Systeemprogrammering (211004) trim. 1 1995-1996

WB-, TN-, EL- en WWTS-studenten die in het 1e trimester studiejaar 1995-1996 willen deelnemen aan het practicum Systeemprogrammering, op vrijdag het 5e t/m 8e uur, dienen zich voor 2 augustus a.s. in te tekenen bij BOZ-INF. Openingstijden: 10.00 - 14.00 uur. Het practicum start in week 36 en vindt plaats in de practicumzalen in het INF-gebouw. De hoorcolleges zijn op: maandag 3+4, alle weken, en donderdag 5+6, even weken.

Practicum Database-ontwerp (211078) trim. 1 1995-1996

Zie onder CT

Doctoraaluitreiking d.d. 5 oktober 1995

Voor WB D3-studenten

WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op 5 oktober 1995 dienen zich voor 14 september 1995 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamenresultaten dienen uiterlijk 21 september 1995 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist!

Integrand

Integrand zoekt een WB of CT-student of afgestudeerde, die zich al voor zijn afstudeerdatum heeft ingeschreven. Het gaat om een energiebesparings-project bij een bedrijf uit Eerbeek met 8 vestigingen in de Benelux. Voor dit project zal allereerst geinventarisseerd moeten worden hoe de energiekosten verdeeld zijn, vervolgens moet een implementatieplan geschrevenmoeten worden de energiekosten aan te pakken. De opdracht begint in september en duurt ongeveer 3 maanden (full-time). De vergoeding voor deze opdracht is minimum-loon. Lijkt deze opdracht (refnr. 438) je wat of heb je interesse in een bestuursfunktie kom dan eens langs op onze vestiging: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 205/206, tel. 053-893909.

WWTS

Practicum Systeemprogrammering (211004) trim. 1 1995-1996

Zie onder WB

Practicum Gegevensbanken (211076) trim. 1 1995-1996

Zie onder EL

Campus en studentenleven

SPE

Met Tobit op reis

Het is al eeuwenoud, het sprookje over de blinde Tobit en Tobias en de engel. Het verhaal heeft vele kunstenaars en geleerden gefascineerd. Rembrandt van Rijn vond er een levenlang inspiratie in. In een groep is het verhaal gelezen. Een dieptepsychologische meditatie van Eugen Drewermann diende hierbij als achtergrond. In een viering willen we de stemmen van de personages uit het verhaal laten klinken. We zullen dat doen op een wijze die 'half-scenisch' genoemd kan worden. Dat wil zeggen dat we de rollen niet echt spelen, maar wel met verschillende stemmen werken en er wellicht eenvoudige dramatische handelingen aan toevoegen. De viering vindt plaats op 25 juni, half 11, Audiozaal. Voorganger is Carla van der Heijden.

Vieringen in de vakantie

Vanaf 2 juli tot en met 13 augustus is er iedere zondag om half 11 een viering in het voorlichtingscentrum 'De Boerderij'. We lezen uit het boek Genesis en de vieringen worden door enkele gemeenteleden voorbereid.

Vakantie

Jan de Jongh: 15 juni tot half juli, Riet Glas: 17 juni tot half juli, Kees Kuyvenhoven: 10 juli tot 26 juli, Carla van der Heijden 15 juli met aansluitend sabbatverlof tot 1 november.

Bereikbaarheid pastores : Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-894020 of 776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369.

Diversen

Afrika-festival

Op zaterdag 24 juni van 20.00 tot 24.00 uur en op zondag van 14.00 tot 23.00 uur is de WOT aanwezig met een stand op het Afrika-festival in Hertme bij Borne. Een aantal onderwerpen tijdens de het festival: muziek, dans, markt, ambachten en exotische gerechten. Voor meer informatie: VVV Borne. tel: 074-666502.

Paraboolkoker in Makkum (19-20 juni)

Maandag 19 en dinsdag 20 juni 1995 zal de zonne-energiegroep van de WOT eenparaboolkoker installeren op het terrein van Makkum Kleinbootverhuur (MKV). Het MKV verhuurt kano's, waterfietsen en elektrisch aangedreven bootjes. De plaatsing sluit aan bij het milieuvriendelijke imago van het MKV. Met de paraboolkoker kan op zonne-energie gekookt worden. De gasten kunnen bij goed weer zelf een kopje thee koken of een eitje bakken.

Het adres van MKV is: Suderseewei 19, Makkum. Meer info: [email protected]

ASV Taste

Op 29 juni wordt het verenigingsjaar afgesloten met het grandioze slotfeest. Ergens op de hei zal eerst een potje gepaintballed worden, waarna er een denderend feest in de sociëteit zal zijn. Ook DE BAND zal op dit feest aanwezig zijn. Inschrijven kan op het prikbord. Mocht je nog op vakantie gaan: 's nachts kan het heel koud zijn, dus koop een goede trui (bij de PR-commissie). De sociëteit is in juli gesloten en op 1 augustus weer open. A.S.V. Taste, sociëteit Antigoon, Oude Markt 18 (boven La Conga), tel. 326238. Openingstijden: zondag van 21.00 tot 24.00, dinsdag van 21.00 tot 24.00 en donderdag van 21.00 tot 02.00 uur.

FSST Tsjerk Hiddes

Freed 23 juni en sneon 24 juni stjin in it teken fan Federaasje wetterskiën. Freeds is der jûns om 20:00 oere fierljeppen en dernei in sûpke in de grutte VB. Sammelplak by Calslaan 6. Sneon gjin we dan te wetterskiën in it Rutbeek fan 11:00 oere oant 12:00 oere. Opjefte by Siebren Mellema (til: 053-895025). Tsjerk Hiddes hat no ek syn eigen Internet-blèdzide. It adres hjir fan is http://cal006052.student.utwente.nl:80/vereniging/Tsjerk/Tsjerk .html. Dit is oars as yn't Grut Frisia stjit. It e-mail-adres is [email protected] .

Apollo

Per september zoekt Apollo nieuwe bestuursleden. Apollo is de overkoepelende organisatie van alle culturele studentenverenigingen van de UT. Zij heeft twee hoofdtaken: het behartigen van de belangen van alle culturele verenigingen en het stimuleren en organiseren van culturele activiteiten en cultuur in het algemeen. Het bestuur van Apollo geeft invulling aan deze taken door het bijwonen en voorbereiden van overleggen met diverse organisaties op de campus, het uitbrengen van adviezen en het organiseren/coördineren van activiteiten. Lijkt het jou leuk om hierbij te helpen of wil je meer weten over het bestuur van Apollo, laat het dan even weten. Bel de Apollo-kamer 894404 of Mette 074-504750.

Jazz

Miles Davis, Oscar Petersen of liever toch Coen Bais. Wij zijn op zoek naar jazz-liefhebbers van de UT, om het Jazz Podium Drienerlo een nieuw leven in te blazen. Lijkt het jou een uitdaging om actief met jazz om te gaan, concerten te organiseren, maar misschien ook gezamenlijk concerten te bezoeken. Laat je ideeën aan ons weten en vorm samen met andere het nieuwe bestuur van JPD. Bel voor meer informatie of om ons je ideeën te laten weten 894404 (Apollo-kamer) of 074-504750 (Mette). Je kunt ook altijd langskomen op ons spreekuur: dinsdag tussen 12.30-13.30 uur in de Apollo-kamer, kamer 30 van de Vrijhof.

IAPC

Vanaf week 26 zal de IAPC op vakantiesterkte draaien. Dit betekent dat wij alleen op woensdag geopend zijn van 12:30 tot 13:30. Alle prijslijsten zijn nog steeds op het WWW te vinden : http://www.cs.utwente.nl/data/iapc/index.html

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zul je nog een functie uitoefenen waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Proctor &Gamble, Randstad, Heineken enz. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 205/206, tel. 893909.

Studieverenigingen

Sirius

De boeken voor het volgend seizoen worden weer centraal verkocht tijdens de grote boekenverkoop dinsdag 29 augustus tussen 12.30 en 13.30 uur voor de tweedejaars en woensdag 30 augustus op dezelfde tijd voor de ouderejaars. *De buitenlandreiscommissie van Sirius betreffende Vietnam zoekt nog een enthousiaste deelnemer. Informatie, vragen of opgave: Joost, Joscha of Gerbrich (053-339068)* Sirius zoekt nog mensen die voor volgend jaar een Gala willen organiseren * Prettige vakantie* Noteer maar vast: maandag 18 september Algemene Leden Vergadering, alle Siriusleden zijn van harte welkom.

Inter-Actief

Iedereen veel succes gewenst met de laatste tentamens. Oude tentamens zijn te vinden in de tentamenbank in de Inter-Actief-kamer. *Vergeet niet op tijd je stukje voor het jaarboek in te leveren! *Kopij voor het UT-Nieuws, de agenda op news en WWW, sturen naar:[email protected] *Op de leestafel in de Inter-Actief-kamer liggen interessante bladen, zoals Net en de Automatiseringsgids, maar ook de wekelijkse UT-Nieuws-uitgave. Laatstgenoemde kun je altijd bij ons komen ophalen. *Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief-kamer in Hal-B kamer L224. * E-mail: [email protected] *WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/.

Isaac Newton

Isaac Newton viert in september haar zesde lustrum, te beginnen met een spetterend feest in het Circus op donderdag 21 september (zie ook UT-nieuws van vorige week). Voor meer informatie: bel Joost Mikkers, tel. 053-338312 of via Internet: http://www.wb.utwente.nl/students/newton/inventech/ * De commissie STOOM is op zoek naar activelingen, bel Folkert 053-309868. * Het zonneauto-project SolUTion zoekt mensen met organisatorisch talent, bel. Matthijs 053-338596. * Wij willen graag een commissie oprichten, de IT-cie, die zich met onze Internet-activiteiten zal gaan bezighouden. Bel Erik 053-328324 of kom even langs bij Newton. * P.S. denk je aan het inleveren van de boekenlijsten?

TObias

Het jaar zit er weer bijna op. Alle OKT-opdrachtmakers nog heel veel succes met de afronding ervan, en ook iedereen succes met alle andere laatste loodjes! * Wil jij in het TObiasbestuur 1995-1996? Dat kan! Is zelfs zeer aan te raden. Kom voor meer info langs in de TObiaskamer.

ConcepT

Volgend collegejaar komt er weer een nieuwe ConcepTalmanak, wij zijn nog op zoek enthousiaste bikkels die hem in elkaar willen draaien. * Ook is de actieve introductiekampcommissie nog op zoek naar actieve activisten die willen helpen tijdens het kamp. * Tot slot: het bestuur is al vanaf de 19e op vakantie, er worden dan ook geen kamerdiensten meer gehouden. * Allemaal een prettige, dus vooral zonnige vakantie toegewenst.

Scintilla

Het bestuur van Scintilla wenst alle leden succes met de komende en gemaakte tentamens en een prettige vakantie. * Wil je tijdens de introduktie in augustus een of meer leuke dagen hebben, meld je dan aan om te helpen bij de faculteitsintroduktie. Dit kan op het prikbord in de kantine. Bij een van de leden van de IKEL'95 of het bestuur kan je terecht metverdere vragen. * Scintilla goes Europe! Binnenkort wordt er een nieuwe commissie opgericht, de EESTEC, Electrical Engineering STudent's European assoCiation. Een samenwerkingsverband van elektrotechniek studievereningen uit heel Europa. We zoeken jongerejaars die zin hebben om uitwisselingen te organiseren met en bezoeken te brengen aan andere landen. De eerste uitwisseling voert ons naar Slovenië.

* Vul met spoed de boekenbestelformulieren in * Op 9 september bestaat Scintilla dertig jaar. In de week van 14 tot en met 21 september zullen er vele activiteiten plaatsvinden. Het programma is als volgt: do 14: presentatie jaarboek met openingsborrel; vr 15: symposium 'Telecommunicatie aan huis'; za 16: Viri-dag en gala; ma 18: Stores veiling en borrel/barbeque; di 19: excursie Grolsch; wo 20: Highland games; do 21: grandioos eindfeest. * Voor de organisatie van de volgende studiereis (voorjaar '97) zoeken we eerste-, tweede- en derdejaars studenten * De STORES is vrijdag 23 juni voor de laatste maal geopend met grandioze aanbiedingen!

Menu

Week 26

ZATERDAG 24 JUNI

Aspergesoep

***

Spaghetti Bolognaise

# Blinde vink

Groente Macedoine

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 25 JUNI

Heldere ossestaartsoep

***

Kipfilet-Pepersaus

# Gehaktbal

Selderij gegratineerd met Kaas

Rauwkostsalade buffet

Gebakken Krielaardappelen of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 26 JUNI

Groentevermicellisoep

***

Hamburger-Currysaus

# Duitse braadworst

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 27 JUNI

Mexicaanse bonensoep

***

Bami Goreng met Loempia-Satésaus

# Japanse rol

Kroepoek-Atjar Tjampoer

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 28 JUNI

Florida groentesoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht-Remouladesaus

# Hamschijf

Bietjes-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 29 JUNI

Champignonsoep

***

Gebraden gehakt-Vleessaus

# Hamburger

Spinazie of Keuze groente

Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 30 JUNI

Franse uiensoep

***

Kotelet-Vleessaus

# Gebraden gehakt

Snijbonen-Rauwkostsalade buffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

__________________________________

VEGETARISCH

__________________________________

MAANDAG 24 JUNI

Groente vermicellisoep

***

Capucijners op hun vrije dag

Kerrieroomsaus-Rauwkostsalade

buffet-Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 25 JUNI

Mexicaanse bonensoep

***

Gebakken Tahoe-Gado Gado-Pindasaus

Rauwkostsalade buffet

Zilvervliesrijst

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 26 JUNI

Florida groentesoep

***

Sojaburger Haway-Gembersaus

Wortelen-Rauwkostsalade buffet

Frites

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 27 JUNI

Champignonsoep

***

Gegratineerde Volkoren Macaroni-

schotel met Champignons groente en

Kaas-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

Tortelini met Ham en Champignons in Roomsaus ***

Rauwkostsalade

# = VLEESGERECHT VAN BIOLOGISCH

DYNAMISCH VLEES

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.