INFO

| Redactie

Op 29 mei, 31 mei en 2 juni (alleen de middagen) organiseert het Onderwijskundig Centrum een cursus 'Presenteren op Congressen / Korte Voordrachten'. De cursus is geschikt voor een ieder, die wil leren om in weinig tijd veel informatie over te dragen op een voor het publiek begrijpelijke en boeiende wijze.

Algemeen

Presenteren op congressen / korte voordrachten

De cursus mikt zowel op het voorbereiden als op het presenteren van voordrachten. Naast een aantal gerichte oefeningen wordt de meeste tijd in de cursus besteed aan het houden van voordrachten. Door het gebruik van video kunt u uzelf terugzien. Deelname aan de cursus is voor medewerkers van de UT kosteloos. Aanmelding voor 12 mei en meer informatie: secretariaat OC. (tel. 2050; E-mail: [email protected]@OC).

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 30 maart 1995

Het College heeft besloten de definitieve opdracht voor levering van de nieuwe bedrijfstelecomcentrale te gunnen aan PTT Telecom/Ericssson VOX 6110. De totale investering bedraagt % 3.992.000, te dekken uit het fonds Telefonie (% 3.055.000), apparatuurfonds fakulteiten/diensten (% 652.000) en fonds Huisvestingslasten (% 285.000). Het tarief per maand per aansluiting is voor 1995 vastgesteld op % 22,25. In verband met beheersaangelegenheden is besloten: het technisch (=configuratie, storing en prestatie) en financieel beheer van de Telecomcentrale bij het CIV te leggen; het operationeel beheer wordt conform de taakverdeling gelegd bij het CIV en het Facilitair Bedrijf, 0,5 fte operationeel beheer wordt vooralsnog voor een jaar uitbesteed aan PTT Telecom, op korte termijn 1,0 fte tactisch beheerder PABX aan te stellen bij het CIV (op budget-neutrale grondslag, uitsluitend intern te werven). Het CIV stelt een Gebruikersraad Telefonie en Klankbordgroep Telefonie in.

Het College heeft het werkplan College van Bestuur - Universiteitsraad over de periode april tot en met september 1995 vastgesteld. Dit plan wordt het presidium van de Universiteitsraad ter informatie toegezonden.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 20 april 1995

Het College heeft toestemming gegeven aan de fakulteit CT om tot werving voor de (deeltijd)leerstoel Biocompatibiliteit over te gaan. Tevens verleende het College ontheffing van de advertentieplicht.

Het College heeft toestemming gegeven aan de fakulteit CT om tot werving voor de (deeltijd)leerstoel Neurofysiologie over te gaan.

Het College heeft besloten de Stichting Universiteitsfonds Twente te verzoeken over te gaan tot benoeming van de door de fakulteit der Bestuurskunde voorgedragen kandidaat voor bijzonder hoogleraar Bestuurskundige Criminologie voor de periode van 1 maart 1995 tot 1 maart 1998 (deeltijd-aanstelling).

Het College heeft de 'Gedragslijn voor de omgang met adviseurs in personele aangelegenheden' vastgesteld en zendt die ter informatie toe aan het OPUT.

Het College heeft besloten de dienst VEB op te dragen om de huisstijl van de UT verder uit te werken, waarbij aan de naam van de UT op een dynamische wijze "de ondernemende universiteit" wordt toegevoegd. Daarnaast dient volgens vaste richtlijnen altijd te worden vermeld dat de UT een universiteit is voor technische en maatschappijwetenschappen. Voorts zal deprofilering "onderzoekend-ontwerpend-ondernemend" met nadruk in de communicatie worden vervlochten.

Het College heeft een aangepaste notitie vastgesteld t.b.v. behandeling in de vergadering van de Universiteitsraad d.d. 25 april 1995, over de procedure en het tijdschema voor het instellingsplan 1997-2000.

Het College heeft ingestemd met de nota "Doelmatigheid van interne doorberekeningen aan de UT" en zendt deze ter informatie toe aan de CCP en de Universiteitsraad.

Het College heeft besloten: a) De resterende tekorten van UT-Mediair en Alumni van resp. % 91.000,-- en % 44.000,-- af te dekken via de nota "Overschotten en Tekorten 1994". b) Goed te keuren dat de dienst VEB voor nieuwe en niet-kerntaken de kosten aan de opdrachtgever in rekening brengt.

Het College heeft de heer drs. K.A. de Jonge benoemd als fakulteitsbestuurder van de fakulteit der Informatica in het bijzonder belast met het onderwijsdekanaat voor de periode vanaf 1 maart 1995 tot 1 september 1995.

Stemcommissie Campus 1995

De Stemcommissie Campus heeft 27 april 1995 het kandidatenoverzicht voor de verkiezingen van de Raad voor de Campusvoorzieningen 1995 definitief vastgesteld. De kandidaten zijn:

Lijst 1: CaBaal: 1. Michael Jongeneel, 2. Femke Box, 3. Nanno Scheringa, 4. Ellen Lichteveld, 5. Evert-Jan van der Marck, 6. Gerben van der Weert, 7. Mark van Meijel, 8. Robin Sinke, 9. Jochem Pater, 10. Joachim Olde Bolhaar (geen student, maar ingeschreven als personeelslid UT), 11. Reneke van Soest, 12. Aart Boer, 13. Wijnand Derks, 14. Roel Scholten, 15. Karin de Vries.

Lijst 2: De Alliantie: 1. Danny van der Voorden, 2. Joyce Satijn, 3. Folkert van Delden, 4. Alice van den Tillaart, 5. Nicolette du Rieu, 6. Jacob Klok, 7, Sander Stegeman, 8. Bram Boeve, 9. Louis de Rieu, 10. Ab Bevers (geen student, maar ingeschreven als personeelslid UT), 11. Wouter van Aerle, 12. Ivo van der Meulen, 13. Dennis Janssen, 14. Harmen Abma, 15. Roger Bergs.

Een kiesgerechtigde die geen, dan wel onvolledige stembescheiden heeft ontvangen, of wiens stembescheiden in het ongerede zijn geraakt, kan eenmalig, uiterlijk op 23 mei 1995, bij de Stemcommissie (Vrijhof, kamer 119) verzoeken om een duplicaat. Indien een duplicaat van de retourenveloppe is afgegeven, verklaart de Stemcommissie de oorspronkelijke retourenveloppe van onwaarde.

De Wetenschapswinkel zoekt:

- één of twee studenten die onderzoek willen doen naar de sociaal-psychologische achtergronden van slachtoffer- en daderschap ten aanzien van malafide verkooppraktijken waarvan kleine ondernemers slachtoffer zijn.

Diepte-interviews en literatuuronderzoek zullen vermoedelijk de onderzoeksmethoden worden voor dit onderzoek. Contactpersoon: ir. Cisca Wagenmakers tel.894407, dinsdag t/m vrijdagochtend, Vrijhof 016.

-één of twee studenten die een evaluatieinstrument willen ontwikkelen voor trainingen aan groepsleiders van de vereniging Scouting Nederland.

Contactpersoon ir. Cisca Wagenmakers, 4407/3848, Vrijhof 016 ('s ochtends).

Praktijkgericht onderzoek, training in adviesvaardigheden, studiepunten en wat geld, is dat iets voor jou? Kom dan eens langs bij de Wetenschapswinkel!

Teaching and Learning in Higher Education (16+17+23 May)

In May the Educational Centre organizes an English spoken course on Teaching and Learning in Higher Education. This course is useful both for starting and more experienced lecturers as well as for AIO's.

The Dutch spoken edition of this course is one of the evergreens of the Educational Centre. The course gives participants a broad orientation on teaching tasks and is, according to the lecturers who already followed the course, a good preparation when one has to give lectures, tutorials, practicals and so on.

Part of the course are subjects such as 'designing a lesson', 'systematic problem approach', 'making teaching more attractive', 'stimulating student activity', 'student assessment' and so on. Furthermore the course contains numerous suggestions to use the time spend for teaching more efficiently.

Participants will have an active share in the course, among other things by doing presentations and by exchanging ideas and experiences. Participation is free of charge for UT employees. Dates: Tuesday 16 (9.00-17.00), Wednesday 17 (9.00-12.30), Tuesday 23 (9.00-17.00) May. Enrolment (before 5 May!): Educational Centre (2050). More information: Wim Weenk (2048), Harry van de Wouw (2626).

Cursus 'Methodisch literatuur zoeken'

Door de Universiteitsbibliotheek (UB) wordt op dinsdag 30 mei en woensdag 31 mei 1995 de cursus 'Methodisch literatuur zoeken' georganiseerd. Deze cursus is in de eerste plaats bestemd voor wetenschappelijk medewerkers van de Universiteit Twente en heeft tot doel vaardigheden aan te leren in het systematisch zoeken en vastleggen van documentaire informatie.

De cursus maakt de deelnemers vertrouwd met algemene en specifieke bronnen die nuttig kunnen zijn voor gericht literatuur zoeken. De nadruk zal liggen op vaardigheden, waardoor op efficiënte wijze gezocht kan worden naar informatie die nodig is voor onderzoek- en onderwijsdoeleinden.

Met name voor begeleiders van afstudeeropdrachten en voor hen die een promotie-onderzoek uitvoeren, is kennis van oude beproefde methodieken om literatuur te zoeken en van moderne zoekmethoden onontbeerlijk.

Het programma bestaat uit zelfstudie, voordrachten en praktische oefeningen, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van COO. Bij de cursus hoort een syllabus die aan alle deelnemers zal worden uitgereikt. De cursus vereist een intensieve begeleiding door het bibliotheekpersoneel. Dit maakt het noodzakelijk een limiet aan het aantal deelnemers te stellen.

De kosten van de cursus, die door de dienst P&O wordt gesubsidieerd, bedragen % 250,-- voor de cursist.

De aanmeldingen lopen via de vakreferent van de eigen faculteit, die desgewenst ook inlichtingen verstrekt over het programma. Opgave dient te geschieden tot uiterlijk 16 mei 1995

Onderwijs

Alle faculteiten

Legitimatie tentamens/examens

Voor alle tentamens/examens is legitimatie verplicht. Bij onderstaandetentamens/examens wordt in ieder geval door de surveillanten gecontroleerd: Inleiding in het Programmeren (211000); Voortgezet Programmeren (211010); Inleiding in het Programmeren mbv MAPLE (211021); Functioneel Programmeren (211200); Imperatief Programmeren (211201); Programmeertechnieken (211202); Basisbegrippen digitale techniek (213001); Digitale techniek (213100). Deelnemers aan deze tentamens dienen de legitimatie zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

Lezing

Dr. Jim Fairweather, senior research associate van het 'Center for the Study of Higher Education', verbonden aan de PennState University, houdt een lezing over 'the American system of higher education; 19 mei, 15.30-16.30 uur, TWRC C138.

Studentassistentschappen cursusjaar 1995/96 bij de faculteit TN

In het cursusjaar 1995/96 kunnen een aantal studentassistentschappen vervuld worden bij het Eerstejaars Natuurkunde Praktikum en bij het Voortgezet Praktikum van de faculteit TN. Tevens zoeken wij enkele assistenten voor de Friese Propedeuse te Leeuwarden. Voor de assistentschappen komen in de eerste plaats studenten Technische Natuurkunde in aanmerking doch ook anderen kunnen solliciteren. Een overzicht van de beschikbare taken en overige gegevens kan worden afgehaald bij het faculteitsbureau van de faculteit TN. Sollicitaties dienen op het daarvoor bestemde formulier uiterlijk 1 juni a.s. aldaar te zijn ingediend.

Ook degenen die in het lopend cursusjaar een assistentschap hebben vervuld moeten een sollicitatieformulier indienen.

High Technology Marketing (186206)

The reading exam for High Technology Marketing is planned for June 6th, 13:30 - 17:00 hrs. Official enrolment for this exam is not necessary. However, for taking the test participation in the Mercator simulation or the alternative assignment is required to receive a grade for this course. This exam will test your understanding of high-technology marketing concepts and your ability to apply these concepts. At the exam session you are allowed to use all course materials. Your total grade for the High Technology Marketing course will be composed of your performance in the simulation game and your grade for the reading exam.

Stages/afstuderen bij SHELL...

Heb je interesse in een topstage bij Shell, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Sander van den Berg. Op onze vestiging liggen inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell kan stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 205/206, tel. 053-893909.

Centrale Studentenadministratie

Vrijdag 26 mei a.s., de dag na Hemelvaartsdag, is de Centrale Studentenadministratie gesloten.

BSK

Sluiting onderwijsbureau

Het onderwijsbureau BSK is donderdag 4 mei vanaf 12.30 uur gesloten.

Afstudeeropdrachten in het kader van het HOMES-project

Het CSTM is als onderzoekscentrum betrokken bij het interdisciplinaire `Homes'-project (HOusehold Metabolism Effectivity Sustainable). In het HOMES-project wordt door onderzoekers van verschillende universiteiten samengewerkt aan een onderzoek op het gebied van mobiliteit, verwarming en witgoedgebruik in huishoudens. In het bestuurskundige deel van het HOMES-project onderzoeken we het overheidsbeleid ten aanzien van deze gedragingen in huishoudens. We kijken daarbij naar de factoren die een rol spelen bij de keuze van beleidsinstrumenten. De keuze van beleids-instrumenten speelt een belangrijke rol in het al dan niet doorvoeren van nieuwe methoden en technieken om duurzame consumptie te bereiken. Door het achterhalen van de factoren die deze instrumentenkeuze bepalen, kunnen we de haalbaarheid van toekomstige beleidsinstrumenten inschatten. Huishoudens zijn een interessante groep, omdat zij de aard en hoeveelheid van produkten door middel van de vraag naar produkten bepalen. Binnen dit onderzoek is het mogelijk een afstudeeropdracht te doen op het gebied van beleid ten aanzien van het gebruik van verwarming in huishoudens of op het gebied van beleid ten aanzien van het witgoedgebruik in huishoudens. Voor meer informatie contact opnemen met Josee Ligteringen, CT 3176, tel. 4540.

Statistiek I (153013)

Voor: P-studenten

M.i.v. het studiejaar `94-`95 is de inhoud van het vak Statistiek 1 veranderd. Studenten die het vak 'Statistiek 1- oude inhoud' willen afronden worden hiertoe nogmaals in de gelegenheid gesteld op maandag 29 mei van 13.30 tot 16.30 uur. (Intekening verplicht). De definitief laatste gelegenheid voor afronding van het vak 'Statistiek 1-oude inhoud' is in augustus 1995. Studenten die dan nog niet het vak 'Statistiek 1 oude inhoud' hebben gehaald kunnen het vak Statistiek 1 dan nog alleen maar halen via het tentamen 'Statistiek 1 nieuwe inhoud'.

Colloquia

Harry Zondag over: Fiscal federalism en het Nederlands en Europees regionaal-economisch beleid; 10 mei 1995, 16.15 uur, TW-A101.

Ronald Oortgiesen over: Europa: een paradox? Een onderzoek naar differentiaties in milieunormen binnen de Europese Unie; 17 mei 1995, 16.00 uur, TW-A137.

Staats- en bestuursrecht I, werkcollege groep R3

Voor: P-studenten BSK

Het werkcollege Staats- en bestuursrecht I voor groep R3 van woensdag 10 mei a.s. is verplaatst naar het 1e en 2e uur in zaal CT-2127.

Afstuderen in juli/augustus

Voor: D3-studenten BSK

Studenten die hun afstudeercolloquium plannen aan het eind van het huidige studiejaar (juli/augustus) dienen, conform artikel 7 van de RegelingAfstudeeropdracht Bestuurskunde, uiterlijk 1 juli aan al hun verplichtingen hiervoor te hebben voldaan. Dit impliceert dat uiterlijk op 1 juli zowel a) door de afstudeercommissie het 'groene licht' is gegeven, d.w.z. de concept-afstudeerscriptie is in de beoordelingsvergadering als voldoende beoordeeld, waarmee toelating tot het colloquium openstaat, b) de verklaring door het Onderwijsbureau is afgegeven waaruit blijkt, dat aan alle studieverplichtingen is voldaan.

Politieke sturing en intermediaire structuren (176703)

Voor: D3-studenten BSK

Het college Politieke sturing en intermediaire structuren van dinsdag 16 mei a.s. is verschoven naar dinsdag 23 mei, 1e en 2e uur in zaal TW-RC103b.

Bestuurlijk organisatierecht

Voor: D3-studenten BSK

Het herhaaltentamen Bestuurlijk organisatierecht vindt plaats op woensdag 14 juni a.s. van 13.30 tot 16.30 uur. De zaal wordt t.z.t. bekend gemaakt in het UT-Nieuws.

CT

Aanmelding D-examen alsmede getuigschrift Procestechnologie deel 1 en/of 2 op 14 juni 1995.

Uiterlijk tot 12 mei a.s. kan men zich opgeven voor het D-examen en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie deel 1 en/of 2 op 14 juni 1995 door middel van inschrijving op een intekenlijst bij het bureau onderwijszaken CT, kamer CT 3504. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 2 juni 1995. Het colloquium dient uiterlijk 2 juni a.s. te zijn gehouden. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden zal plaatsvinden op vrijdag 16 juni a.s. in CT 2520 op een nader bekend te maken tijdstip. Een exemplaar van het D-verslag dient voor 2 juni a.s. bij het bureau onderwijszaken CT te zijn ingeleverd.

Integrand

Voor een bedrijf in Hengelo zoeken wij een student dat veiligheidsinformatiebladen (VIB's) of chemical safety data sheets kan samenstellen. Dit gebeurt aan de hand van gegevens die het bedrijf van haar leveranciers ontvangt. Deze chemical safety data sheets moeten volgens de geldelijke wettelijke normen worden samengesteld. Het bedrijf heeft ook behoefte aan studenten die op de universiteit zelf eventuele proeven ten behoeve van die chemical safety data sheets kan uitvoeren. Op de vestiging ligt een voorbeeld chemical safety data sheet. Denk je met deze sheets om te kunnen gaan kom dan even langs om ze te bekijken dan noteren we je als eventuele kandidaat. Integrand Twente, Vrijhof kamer 205/206, tel. 053-893909 .

EL

Studentassistentschappen cursusjaar 1995/96 bij de faculteit TN

In het cursusjaar 1995/96 kunnen een aantal studentassistentschappen vervuld worden bij het Eerstejaars Natuurkunde Praktikum en bij het Voortgezet Praktikum van de faculteit TN. Tevens zoeken wij enkele assistenten voor de Friese Propedeuse te Leeuwarden.

Voor de assistentschappen komen in de eerste plaats studenten Technische Natuurkunde in aanmerking doch ook anderen kunnen solliciteren. Een overzicht van de beschikbare taken en overige gegevens kan worden afgehaald bij het faculteitsbureau van de faculteit TN. Sollicitaties dienen op het daarvoor bestemde formulier uiterlijk 1 juni a.s. aldaar te zijn ingediend.

Ook degenen die in het lopend cursusjaar een assistentschap hebben vervuld moeten een sollicitatieformulier indienen.

Doctoraalvoordrachten

J.T.M. Neggers over: Self-organising Feature Map speech recognition network with context dependent recurrent; 10 mei 1995, 10.30 uur, EL/TN-gebouw, kamer B 1220.

J.J. Trooster over: Closed loop control of FES-supported standing up; 10 mei 1995, 14.00 uur, WB-gebouw, zaal WB T 709.

M.J. van der Reijden over: Characterisation of RF-sputtered silicon for application in micromechanics; 16 mei 1995, 15.00 uur, EL/TN-gebouw, zaal T4.

INF/BIT

Voorlichting keuzevakken BIT

In het derde trimester van het studiejaar 1994-1995 zal de eerste afstudeerorikntatievoorlichting voor doctoraalstudenten Bedrijfsinformatietechnologie worden georganiseerd. Deze voorlichting bestaat uit een deel algemene informatie over de afstudeerorikntatiekeuze, over de samenstelling van het doctoraal studieprogramma, over de stage en over de D-opdracht. Dit algemene deel zal worden georganiseerd door de covrdinator onderwijs. Daarna organiseren de aan een orikntatie deelnemende vakgroepen de voorlichtingsaktiviteit. Hiervoor wordt het volgende schema gehanteerd. Algemene informatie: 16 mei 1995, 09.00 uur in CT-1814. Integratie van informatietechnologie: 18 mei 1995, 15.45 uur in CT-1814. Methodologische informatiekunde: 19 mei 1995, 13.00 uur in BB-3. Organisatie en informatietechnologie: 23 mei 1995, 15.45 uur in BB-6.

Eenmalige verplaatsing college Ontwerpen van Informatisystemen (211007)

Het college Ontwerpen van Informatiesystemen (211007) van 16 mei 1995 wordt verplaatst van BB-4 naar CC-3.

Doctoraalvoordrachten

R. Ekkelenkamp over: Kennisgestuurde layout-analyse; 29 mei 1995, 14.30 uur, Hal B-200.

Arjen van Bekkum over: Elicitation of workflow design knowledge for the

Scarabaeus project; 14 juni 1995, 11.00 uur, TW B-209.

Jeroen Teuben over: Ontwerp en realisatie van een managementinformatiesysteem in een produktie-omgeving; 16 juni 1995, 10.00 uur, INF-L204 (demoruimte).

Gerrit-Jan Bloem & Marcel Heijmans over: 'Meeting', a distributed multimedia conference tool: design and implementation of a conferencing tool for Microsoft Windows; 30 mei 1995, 14.00 uur, INF-L204 (demoruimte).

Stageplaats Documentverwerking beschikbaar

Er is een stageplaats beschikbaar bij Lingware Services, een onderdeel van Cap Volmac te Utrecht. Dit bureau van Cap Volmac houdt zich bezig met 'document processing', dat wil zeggen het aanbieden van software gereedschap en systemen voor het zoveel mogelijk automatisch genereren, samenstellen, onderhouden en vertalen van documenten. Men wordt opgenomen in een enthousiast en klein team. Van de student wordt belangstelling verwacht voor onderwerpen als compilerbouw en taaltechnologie. Nadere inlichtingen over de stage zijn te verkrijgen bij prof.dr.ir. A. Nijholt, Inf 2055, telefoon: 893686, email: [email protected]

Integrand

Integrand is voor KPN-Research in Groningen op zoek naar een enthousiaste student(e) die onderzoek wil doen naar IP Next Generation. Hierbij is kennis van datacommunicatie en TCP/IP gewenst. De opdracht duurt 12 weken. Heb je interesse kom dan voor meer informatie even langs op onze vestiging. Integrand zit in de Vrijhof, kamer 206. Tel:053-893909.

TBK/CT&M

Inschrijving examen Inleiding in het programmeren (211000)

Voor TBK P-studenten en CT&M D1-studenten.

Pas op! Dit vak wordt gekxamineerd in de tentamenperiode, en de termijn van inschrijving is dan ook van 24 april t/m 4 mei 1995.

Verplaatsing tentamen Decision support systemen (212035)

Het tentamen Decision support systemen (212035) van 2 juni 1995 wordt verplaatst van de middag naar de ochtend. De nieuwe tijd is dus: vrijdag 2 juni 1995, 09.00-12.30 uur

Gezocht: Student-onderzoekers Perceptie en trends in Logistiek & Telematica

Er worden studenten gezocht die willen meewerken aan een onderzoek gericht op perceptie en ontwikkeling van EDI-toepassingen in voorbrengingsketens. Doel van het onderzoek is om te achterhalen welke (intergrerende) mogelijkheden daadwerkelijk worden geboden door bedrijfsoverschrijdende technologie-toepassingen en met name hoe deze toepassingen zich in de loop van de tijd verder ontwikkelen. Er worden ongeveer 10 studenten gezocht de bereid zijn om mee te werken aan het onderzoek middels het afnemen en verwerken van interviews. De interviews zullen worden afgenomen en verwerkt in de periode juni tot en met augustus. De student- onderzoekers zullen in tweetallen gehele voorbrengingsketens in kaart brengen (zowel producent, consument als intermediaire dienstverleners). Een redelijke kostenvergoeding is beschikbaar voor dit deel van het onderzoek. Naast inzet voor het afnemen en verwerken van interviews wordt ook gedacht aan medewerking inopzet, analyse en rapportage. Voor dit deel van het onderzoek is slechts een geringe kostenvergoeding beschikbaar, maar het verkrijgen van studiepunten is bespreekbaar. Studenten die willen participeren in het onderzoek of graag nadere informatie willen, kunnen contact opnemen met dr.ir. Marco Kerkhof (BB-338, tel. 893840 of secr. 3480).

Afstudeeropdrachten bij de vakgroep FM/BE

Met spoed gezocht: drie afstudeerders voor opdrachten binnengekomen bij de vakgroep FM/BE: 1. Onderneming: Textielveredelingsbedrijf KTV (bleken, verven, bedrukken, finishen) te Eibergen. Opdracht: aanpassing/vernieuwing van het huidige,'traditioneel' geachte kostprijsberekeningssysteem, in verband met een op handen zijnde reorganisatie. De gedachten gaan uit naar een student met affiniteit voor activity based costing en interesse in marketing. 2. Onderneming: NIBRA (Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding) te Arnhem. Opdracht: Certificering van de afdeling Onderwijszaken volgens de ISO 9000 kwaliteitsnorm in samenwerking met een extern adviesbureau, waarbij contact wordt gelegd met reeds gecertificeerde instellingen, de nul-audit en de pré-audit worden begeleid en er aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van het verbeteren van bestaande procedures. De gedachten gaan uit naar een student met affiniteit voor semi-overheidsinstellingen en kwaliteit van onderwijs. 3. Onderneming: Bedrijfsjuridisch Adviesbureau Van der Meer B.V. te Heerde. Opdracht: Bedrijfskundig onderzoek naar de toepasbaarheid van een computerprogramma voor het beheer van contracten en daaraan te koppelen activiteiten. Door middel van een aantal case-studies, waaronder Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem, dienen de kosten en baten van een dergelijk systeem kwantificeerbaar worden gemaakt en algemene criteria worden geformuleerd waaraan een organisatie moet voldoen, wil de investering in een systeem voor contractenbeheer rendabel zijn. Additionele informatie bij Jeroen Weimer (tel. 4093) of Aswin Bartels (tel. 3548).

Mondelinge presentaties tweedejaars bedrijfsstage bij dhr Heerkens

Studenten die op stage zijn geweest en de mondelinge presentatie nog niet hebben afgerond. De mondelinge presentaties ter afronding van de tweedejaars bedrijfsstage voor degenen die zijn begeleid door de stagecoördinator, dhr Heerkens, vinden plaats in groepen van maximaal zes studenten. Tijdsduur per groep: twee uur. Bij Bureau Onderwijszaken kun je je intekenen voor de presentaties, op een tijdstip naar keuze. De data waaruit je kunt kiezen zijn: Ma. 15 mei: 13.30-15.35 uur, zaal BB106; di. 16 mei: 13.30-15.35 en 15.45-17.50 uur, BB 108; wo. 17 mei: 13.30-15.35 en 15.45-17.50 uur, BB3; do. 18 mei: 13.30-15.35 en 15.45-17.50 uur, BB108; ma. 22 mei: 13.30-15.35 uur, BB108; di. 23 mei: 13.30-15.35 en 15.45-17.50 uur, BB108.

Let op!! De aanvangstijden wijken af van de normale collegetijden. Je kunt alleen intekenen bij een groep van de docent die jou tijdens de stage heeft begeleid. De zalen worden aangegeven op het intekenformulier.

N.B. Het bovenstaande geldt niet voor degenen die hun stage hebben uitgevoerd en moeten afronden onder begeleiding van een assistent in opleiding (AIO) of van de heer Gerritsen, de practicumcoördinator. Ter voorbereiding van de mondelinge presentaties wordt op donderdag 11 mei van 12.30-13.30 uur een instructie over het voorbereiden en uitvoeren van presentaties gegeven voor de stagiaires van beide docenten. Plaats: BB106. Deelname is niet verplicht maar wel aan te raden.

Integrand

Integrand zoekt voor een instituut in Balkbrug een TBK-I student of pas afgestudeerde, mits die zich tijdens de studie ingeschreven heeft, die onderzoek naar de informatiestromen moet doen. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen: 1.Het huidige informatiesysteem moet geëvalueerd

worden. Welke eisen worden er gesteld en voldoet het 5 jaar oude systeem nog wel aan deze eisen. 2. Op landelijk niveau zijn er bepaalde eisen aan de gegevens die het systeem moet bevatten. Bepaald moet worden of het eigen systeem alle benodigde gegevens bevat. 3. Verschillende bronnen binnen de organisatie geven informatie over een project. De bedrijfsleider moet aan de hand van deze informatie beslissingen nemen. De hoeveelheid informatie is echter zo groot dat het nemen van een beslissing te veel tijd kost. Onderzocht moet worden hoe de informatie van de verschillende bronnnen effectiever aangeleverd kan worden. De opdracht zal ongeveer vijf maanden duren. Het is mogelijk om met personeelsleden mee te rijden. De student zal ongeveer begin juni moeten beginnen. Wellicht is het mogelijk deze opdracht als afstudeerproject of als technische opdracht te doen.

Heb je interesse in deze of een andere opdracht, kom dan bij ons langs op de vestiging of bel: 053-893909. Integrand Twente, Vrijhof kamer 205-206.

TN

Studentassistentschappen cursusjaar 1995/96 bij de faculteit TN

In het cursusjaar 1995/96 kunnen een aantal studentassistentschappen vervuld worden bij het Eerstejaars Natuurkunde Praktikum en bij het Voortgezet Praktikum van de faculteit TN. Tevens zoeken wij enkele assistenten voor de Friese Propedeuse te Leeuwarden.

Voor de assistentschappen komen in de eerste plaats studenten Technische Natuurkunde in aanmerking doch ook anderen kunnen solliciteren. Een overzicht van de beschikbare taken en overige gegevens kan worden afgehaald bij het faculteitsbureau van de faculteit TN. Sollicitaties dienen op het daarvoor bestemde formulier uiterlijk 1 juni a.s. aldaar te zijn ingediend.

Ook degenen die in het lopend cursusjaar een assistentschap hebben vervuld moeten een sollicitatieformulier indienen.

TO

Methodisch Ontwerpen van toetsen

Voor de keuzevakken van het eerste trimester 1995-1996 en keuzevakken met beperkte deelname 1995-1996 kan men zich intekenen vanaf 22 mei a.s. De intekening sluit op 16 juni a.s.

Methodisch Ontwerpen van toetsen

De afgelopen jaren is door diverse studenten de opdracht in dit vak niet op tijd ingeleverd. Vanaf het komende cursusjaar zal de regeling gelden dat in zulke gevallen niet meer deelgenomen kan worden aan de tentamens in dit vakin het betreffende cursusjaar. Bij wijze van generaal pardon worden alle ouddeelnemers die hun opdracht nog niet voltooid hebben, in de gelegenheid gesteld deze op korte termijn alsnog in te dienen.

De uiterste inleverdatum hiervoor is vrijdag 19 mei 1995, 17.00 uur. Vanaf dit tijdstip is de nieuwe regeling van kracht.

Doctoraal studenten TO

Voor de keuzevakken van het eerste trimester 1995-1996 en keuzevakken met beperkte deelname 1995-1996 kan men zich intekenen vanaf 22 mei a.s. De intekening sluit op 16 juni a.s.

Simulatie als leermiddel (193510)

Bestemd voor D3-studenten

Voor het vak Simulatie als leermiddel is er een herkansing ingepland op woensdag 17 mei a.s. om 8.30 uur in zaal L213.

Doctoraalvoordracht

Ella Steggerda over: Het ontwerpen en ontwikkelen van een volgsysteem voor het projectonderwijs binnen de opleiding Management Informatica aan de Hogeschool Enschede; 19 mei 1995, 16.00 uur, L 216.

WB

Tussentijdse allocatie mei 1995

Voor WB-studenten

In november 1994 heeft allocatie plaatsgevonden. De eerstvolgende reguliere allocatie zal plaatsvinden in september/oktober 1995 volgens het examenreglement. Studenten van de generatie 1993 zullen - indien hun studievoortgang dat wettigt - daaraan kunnen deelnemen.

Voor studenten van de generatie 1992 en eerder die nog niet gealloceerd zijn heeft het fakulteitsbestuur een tussentijdse (bezem) ronde ingelast.

De voorwaarden voor plaatsing bij een vakgroep luiden: Start van de studie in 1991 of eerder (voor bezitters HBO-diploma: 1994 of eerder). Geslaagd voor het P-examen. Per 1 april 1995 20 studiepunten of meer met voldoende cijfer voltooid van het programma na de propaedeuse (hierbij wordt maximaal één vak met cijfer 5 meegeteld). Voor ex. HBO-ers 1994 of eerder geldt de volgende norm: Studiesnelheid excl. vrijstellingen = > 60%. Voor nadere informatie via de mentor. Procedure: Het allocatie opgave-formulier, verkrijgbaar bij BOZ/WB dient uiterlijk 12 mei a.s. te zijn ingeleverd bij BOZ/WB. De wijze van invullen staat vermeld op het betreffende formulier.

Het fakulteitsbestuur zal vraag en aanbod op elkaar afstemmen en zonodig het examenreglement toepassen, hetgeen loting kan inhouden.

Studenten die in deze ronde niet worden gealloceerd kunnen aan de eerstvolgende ronde in september/oktober 1995 deelnemen.

U dient er rekening mee te houden dat u telefonisch kunt worden benaderd met het verzoek een gesprek te hebben met het fakulteitsbestuur indien het kenbaar maken van uw voorkeuren daartoe aanleiding geeft.

Hoorcollege Materiaalkunde I (code 115205)

Voor WB P-studenten

Het bovengenoemde hoorcollege zal in week 19 verplaatst worden van dinsdag 9 mei het 1/2e uur naar donderdag 11 mei het 1/2e uur. Het college zal gehouden worden in zaal WB T.500.

Hoorcollege CAD/CAM (code 112430)

Voor WB D2-studenten

De hoorcolleges gepland op de dinsdagen 2, 9 en 16 mei a.s. komen te vervallen. Op maandag 29 mei a.s. het 5/6e uur is er een vragenuur in zaal WB T.500. Het diktaat 'Technological Planning' is vanwege editing problemen niet op tijd gereed gekomen. Het behoort in het cursusjaar 1994-1995 niet tot de tentamenstof. Tentamenstof voor het tentamen CAD/CAM op 31 mei is: Mc Mahon: CAD/CAM from principles to practice, hoofdstuk 1 t/m 11.

Doctoraaluitreiking d.d. 15 juni 1995

Voor WB D3-studenten

WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op 15 juni 1995 dienen zich vóór 24 mei 1995 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamen-resultaten dienen uiterlijk 1 juni 1995 bij BOZ/WB binnen te zijn.

Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist!

Het vak 'Milieubewust ontwerpen' (code 113931)

Voor WB D3-studenten in de ontwerpstroom die 'Ketenbeheer' (code 114503) reeds hebben afgerond

De inhoud van het vak 'Milieubewust ontwerpen' komt momenteel grotendeels overeen met het recent ingestelde vak 'Ketenbeheer'. In verband daarmee geldt als tussentijdse richtlijn voor de studenten in de ontwerpstroom die het vak 'Ketenbeheer' hebben afgerond dat zij in plaats van 'Milieubewust ontwerpen' een ander vak uit het pakket ontwerpstroom-vakken kiezen.

Colloquia

S.G. Wiersema op 11 mei 1995 om 14.00 uur in zaal WB T.809 over: 'Het evalueren en her-ontwerpen van een ENKEL - VOETMECHANISME voor beenprothesen'.

M. Vink op 12 mei 1995 om 14.00 uur in zaal WB N.105 over: 'Ontwerp van een Vliegas Recirculatie-Systeem m.b.v. een Valpijp.'

Hoorcollege Elasticiteitstheorie (code 115738)

Voor WB D2-studenten

De hoorcolleges van bovengenoemd vak komen in week 19 (dinsdag 9 mei en donderdag 11 mei) te vervallen. In week 20 (dinsdag 16 mei en donderdag 18 mei) vinden er wel hoorcolleges plaats.

Campus en studentenleven

SPE

Vieringen

Zondag 7 mei: Gedenken. voorganger Kees Kuyvenhoven.

Zondag 14 mei: voorganger Kees Kuyvenhoven, doop van Maartje de Meij, oud studenten.

Verplaatsing dienst!

Wegens doop door onderdompeling VERPLAATSEN WE DE DIENST op 21 mei naar de kerk van de Zevende-dags Adventisten Haaksbergerstraat 468. Zegt het voort.

Naar Münster 13/14 mei

Op 13/14 mei zijn wij te gast bij de Katholische StudentInnen Gemeinde Münster. Er zijn nog een aantal open plaatsen. Opgave uiterlijk 7 mei. Voorbereidende bijeenkomst: woensdag 10 mei, 17.30 uur mensa, 18,30 vergadering Vrijhof 201. Inlichtingen Bert Bats, tel. 356792, Email: [email protected]

Geloven Vandaag

Voorbereiding doop en belijdenisdienst op woensdag 10 mei om 19.00 uur en donderdag 18 mei 19.30 uur, kamer 202 Vrijhof.

Ontmoetingsweekeinde

Samen met oud-studenten is er op 13-14 mei een ontmoetingsweekeinde. Het thema is: Fundamentalisme. Informatie over programma en tijden bij het secretariaat. Begeleiding: Kees Kuyvenhoven.

WIS

In plaats van 10 mei komen we op 16 mei bij elkaar om 19.30 uur, kamer 201 Vrijhof. Onderwerp: De uniciteit van Jezus en de vele mogelijke bewoonde werelden.

Bolletje docent

Op 10 mei 12.30 uur is er bij TW weer een 'bolletje docent'. Een co-produktie van Abacus en SPE. Jan de Jongh zal de heer G.J. Still, die iets numerieks doet, er toe verleiden het achterste van zijn tong te laten zien. Het evenement vindt plaats in de buurt van cantine in RC/TW. Zie de posters en berichten Abacus. Ook niet-TW studenten zijn welkom.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-894020 of 776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

kantoor Vrijhof kamer 33, tel. 053-895236 of intern 4033, dagelijks geopend van ca. 09.00 - 17.00 uur (vaak ook 's avonds).

Provinciaal bevrijdingsfeest Zwolle (provinciehuis). Discussiebijeenkomst Jongeren 8 mei van 11.00 - 16.30 uur. Nederlandse en Duitse jongeren gaan een grensoverschrijdend dialoog aan over het gelijkheid en anti-discriminatiebeginsel (artikel 1 van de Grondwet). De SRD is vertegenwoordigd. Heb je ook belangstelling, neem kontakt met ons op.

Onderwijsfestival te Amsterdam; STUDIE & WERK op 12 mei Oudemanhuispoort (sprekers: Kysia Hekster, Aad Nuis, Rick van der Ploeg) van 10.30 uur tot en met een feest na afloop. De SRD gaat zich op deze dag bezighouden met het mentoraat en heeft stellingen voor een disussie hiervoor opgesteld.

Conferentie over EMANCIPATIEKWALITEIT van het Hoger onderwijs te Driebergen (Hogeschool De Horst). Wil je meer info bel ons of kom langs!

Diversen

Cheiron

Sociëteit Philyra, Walstraat 45-49, Tel 328384 (Senaat), 324357 (Sociteit). Woensdag 3 mei is het lustrumjaar geopend en het thema bekendgemaakt door de Lustrumcommissie. Het programma voor het komende jaar zal binnenkort bekend gemaakt worden. Vandaag (donderdag 4 mei) is de sociteit in verband met de Dodenherdenking gesloten. De Dodenherdenking zal in het Volkspark plaats vinden. Rond 19.30 kan men vanaf het gemeentehuis in een gezamenlijke tocht naar het Volkspark lopen. Vrijdag 5 mei zal het DSCC in samenwerking met Fact kinderopvang regelen. Leden die hier aan willen meewerken kunnen zich opgeven bij de Senaat. 's Avonds is de sociëteit geopend (slechts voor leden). Verschillende disputen uit het buitenland zorgen voor het amusement. Woensdag 10 mei staat de avond in het teken van een jaarclubpresentatie. Uitnodigingen volgen. Sociëteit open vanaf 21.00 uur, om 22.00 uur gaan de deuren dicht. De avond is slechts voor leden. Donderdag 11 mei sociteit open vanaf 17.00 uur, in verband met de uitval naar Tragos. Er kan ter sociteite gegeten worden. Vertrek bussen om 18.00 uur. Wanneer u wilt onderzoeken of het Maastrichtse studentenleven de moeite waard is, dient u zich bij de Sociteitscommissie op te geven. U kunt zich tegelijkertijd ook opgeven voor het eten. De kosten voor dit uitstapje naar onze Maastrichtse vrienden zullen ongeveer % 35 zijn.

CSV Alpha

Alpha viert haar derde lustrum. Het programma van de feestweek: 6 mei: ouderdag; 7 mei: officiele opening van de feestweek, om 16.30 uur in de Lasonderkerk; 9 mei: lezing pastoor Tervoort over mystiek en riten, 20.00 uur, Kegelbar (Bastille); 10 mei: vanaf 21.00 uur maskeradefeest in societeit Vivaan; 11 mei: lustrumcabaret om 20.00 uur in het Amphitheater van de Bastille; 12 mei: receptie voor leden en genodigden vanaf 17.00 uur in de Twentse Schouwburg. Aansluitend lustrumdiner en feestavond; 13 mei: afsluitende fietstocht, vertrek om 13.30 uur vanaf Vivaan.

Informatie: Jeroen (053-777518) of Peter (053-336542).

RSK Enschede

Op donderdag 11 mei a.s. wordt door de RSK (Reformatorische Studenten Kring) een open maaltijd georganiseerd. Altijd al willen weten wat de RSK nou precies inhoudt, of gewoon honger. Het maakt niet, zolang je maar om 18.00 uur aan de Blijdensteinlaan 55 (YMCA-gebouw) bent. Voor opgave en informatie: 053-332401 (Ellen) of 053-335952 (Gerben Jacob).

Tsjerk Hiddes

Freed 19 maaie hâld ús susterselskip Âldgilles der diës yn Starum. It program is noch net bekend. Snein 20 maaie hâld ús susterselskip Finn der diës yn Leien. Op it diës is in lêzing oer 'Fryske stúdzje yn Leien tusken 1600 en 1900', it Leidsk Akedemysk Museum wurd besocht en we kinne der waarm ite. Yn it wykein 26/28 maaie sil it beruchte Federaasje Amelânwykein plak fine. It wurd organisearre troch Bernlef. Der binne dus genoch geselliche sûpers oanwêzich. In barren wat jimme seker net misse moatte. De kosten binne %60,-. Opjaan (en beteljen) by Lieuwe (5065).

AEGEE

Op 6 mei organiseert de Reiscommissie een stapavondje met de Duitse buurlocals. Er zijn nog een aantal plaatsen nodig voor lodging, en natuurlijk kun je zelf ook mee doen. Van 12 t/m 14 mei is er een kamp op Ameland, daar gaan we wadlopen, beachvolleyballen etc. De kosten zijn ongeveer f70,= inclusief overtocht, camping en eten. Mocht je een hekel hebben aan zand tussen de tenen, dan kun ook altijd op 13 mei nog naar het AEGEE-GALA in Leiden gaan (kosten f50,). Voor meer informatie: AEGEE-Kamer, Vrijhof 232(053-892207) of elke woensdag op de borrel in sociteit Asterion, Stadsgravenstraat 19 (vanaf 22.00 uur.) Hier is ook onze reismap aanwezig waarin je je kunt inschrijven voor deze en alle andere activiteiten.

ASV Taste

Vrijdag 5 mei zal Fact in de binnenstad het jonge burgervolk gaan vermaken. Er zal onder andere een luchtkasteel aanwezig zijn. Op 6 mei komen er een hele hoop oudere burgers naar Enschede die vermaakt zullen worden op de ouderdag! (denk aan inschrijfkosten). Donderdag 11 mei is de grote jaarclubdag, waar alle jaarclubs aan mee kunnen doen. Informatie verkrijgbaar bij jaarclub Kamikaze. Na dit grote festijn is het weer tijd voor een nog grandiozer ledenkamp, op 12 13 en 14 mei. Het feest zal zich afspelen in adventurepark Hellendoorn. Inschrijving mogelijk op het prikbord. Het is koud, en daarom: grote truienverkoop, met name vanavond (4 mei). Ook kan bij ieder commissielid van de PR een trui gekocht worden. Verder moet u de mop in de Smaakmaker even lezen! Activiteiten alleen voor leden. ASV Taste, sociëteit Antigoon, Oude Markt 18 (boven La Conga), tel 326238. Openingstijden: zo 21.00 tot 1.00, di 21.00-2.00 en do 18.00-4.00.

LSD Phaedrus

De één na laatste thema-avond van dit collegejaar is woensdag 17 mei. Het thema is deze keer het boek 'Indische duinen' van Adriaan van Dis. De zeer actuele bestseller gaat heel algemeen gezegd over een familie in Indonesië en de herinneringen aan vroeger (20.00 uur, Bellettrie, toegang gratis voor passe-partoutleden, f4,- voor andere leden en f5,- voor niet leden.

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zul je nog een functie uitoefenen waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Proctor & Gamble, Randstad, Heineken enz. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 205/206, tel. 893909.

Studieverenigingen

Alembic

Voor eerste, tweede en derdejaars wordt op woensdag 10 mei het jongerejaarssymposium georganiseerd in CC3 (nieuwe college zalencomplex), getiteld: 'Materialen op maat, de wereld van de kunststoffen'. Diverse sprekers uit het bedrijfsleven zullen dit onderwerp nader toelichten.#Excursies: 12 mei CTi-excursie naar Akzo. Inschrijven op het Alembic bord.#25 en 26 mei zijn op de UT de Open Nederlandse Chemische Sportdagen (ONCS). Je kunt je nu voor 6 verschillende sporten inschrijven op het Alembicbord, er zijn in totaal ongeveer 25 mensen nodig die de strijd aangaan tegen andere chemische verenigingen. Ben je niet zo'n sportfanaat of ben je geblesseerd, maar wil je dit spektakel niet missen, dan kun je je opgeven als activist.#CT- hardloopkampioenschappen op donderdag 11 mei. Inschrijven op de Alembic kamer.#Symposium studiereis: Vrijdag 19 mei zal er een interessant symposium plaatsvinden over de studiereis naar Zweden en Finland. Meer info op de Alembic kamer.#Jaarboeken: vergeet niet je jaarboek op te komen halen op de Alembic kamer.#Alembic is verhuisd naar CT2134.#Geef je op als doegroepleider.#De vakgroepvoorlichting is nog steeds aan de gang. Infoboekjes en roosters in de BOOTS-bak.#Dinsdag 30 is er een Nationale Milieubedrijvendag. De Utrechtse Studenten Organisatie Milieukunde wil met de organisatie van deze dag de student met een milieuopleiding wat op weg helpen met de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Meer informatie op de Alembickamer.

Sirius

Vrijdag 12 mei uitstapje naar het Provinciehuis in Zwolle. Daar kun je zien en horen hoe de provincie Overijssel te werk gaat. Vertrek 11.15 vanaf station Enschede. Deelname gratis, weekendkaarthouders krijgen de helft van de reis teruggestort. Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijven op het Siriuspublikatiebord. # Op maandag 15 mei geeft Djoeke Veeninga (VPRO-radio) een lezing over haar ervaringen in Vietnam. Tijd en plaats 11.30 uur, B101 of B103 (dit zijn de lokalen bij de TW kantine) # Donderdag 18 mei, vanaf half vijf oergezellige borrel van Sirius in een speciaal aangeklede TW- kantine.# De roadrunners van de Bestuurskunde Introductie Commissie zijn nog op zoek naar enthousiaste doegroeppappa's en mamma's. Schrijf je op het Siriuspublicatiebord in met een groepje en leidt de nuldejaars naar een nieuw hoogtepunt in hun leven# De deadline voor de volgende Infobul is donderdag 18 mei. Heb je ideeën om de Infobul te sieren met een verhaal, stukje, gedicht of iets anders lever deze dan op flop 5,25 inch in WP 5.1 in de Siriuskamer. Schrijf wel je naam op de flop# Mocht men interesse hebben in een verslag van het Hongarijesymposium neem dan contact op met Werner Zuurbier (895074) of Marc Otto (327213). De Sirius-Hongarije commissie zoekt nog mensen, liefst tweedejaars, die de huidige commissie op willen volgen. Heb je belangstelling bel dan bovenstaande nummers. De mensen die zitting nemen in de commissie hebben voorrang met uitzending naar Hongarije en kunnen delen vergoed krijgen.

TObias

Er is nog een heel beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de Praagreis van 5-7 mei. Dus als je nog mee wilt, wees er snel bij (onder voorbehoud). #Woensdag 9 mei komt de heer J. de Maar vertellen over onderwijs aan gedetineerden in Veenhuizen. Tijd 12.30 uur, de plaats wordt nog bekend gemaakt. # Woensdag 31 mei organiseert LEX een excursie naar een ZMLK-school in Enschede. # Wadlopen! Vrijdag 2 juni reizen we hiervoor af naar het hoge Noorden.

Inter-Actief

Iedereen die mee gaat naar Praag: een goede reis en veel plezier in Praag gewenst! #Donderdag 11 mei is de DET (Delft-Eindhoven-Twente) dag. Meer informatie in de Inter-Actief-kamer. #Het halfjaarlijkse uitje naar de enige echte brouwerij staat weer geprogrammeerd voor dinsdag 16 mei a.s. Schrijf je zo snel mogelijk in voor de excursie. # Woensdag 17 mei houdt Sape Mullender een lezing over het Pegasusproject in de demozaal. Iedereen die meer wil weten over multimedia en operating system oplossingen is van harte uitgenodigd! #Kopij voor het UT-Nieuws, de agenda op news en WWW, sturen naar:[email protected] #Er worden nog mensen gezocht om voor eind 1995 een BIT-symposium te organiseren. Kom even langs in de Inter-Actief-kamer. # Op de leestafel in de Inter-Actief-kamer liggen nieuwe interessante bladen, zoals Net, maar ook de wekelijkse UTnieuws-uitgave. De laatste UT-Nieuws kun je altijd bij ons komen ophalen. # Een lijst van alle activiteiten wordt bijgehouden op onze WWW-pagina's en deze wordt ook wekelijks gepost op de newsgroupen inf.student.interactief en inf.announce. #Voor meer informatie kun je altijd op het World Wide Web kijken. Het adres is veranderd in http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/. Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief-kamer in Hal-B kamer L224. Ook kun je e-mail sturen naar [email protected]

Isaac Newton

Donderdag 9 mei is er een excursie naar de energiecentrale van de IJselmij in Enschede. Schrijf je in op het Newtonbord!! # 11 mei is de Algemene Ledenvergadering van Isaac Newton. Hier zal ook het nieuwe bestuur gecharcheerd worden. Alle leden zijn van harte welkom om 13.00 in T1300. Aansluitend zal de stunt voor het WB-gebouw plaatsvinden en om 17.00 is er een borrel in de borrelkelder. # 18 mei is de laatste borrel van dit collegejaar alweer. Kom even gezellig naar de kelder om jezelf vast geestelijk voor te bereiden op de komende tentamenperiode.

Arago

Woensdag 10 mei: eerstejaarssportmiddag, met voetbal, volleybal en stockey. Wees sportief, doe mee! # Donderdag 11 mei informatieborrel Aurum-studiereis 1996 naar Japan, China en Zuid-Korea met eerste inschrijvingsmogelijkheid. # Donderdag 18 mei is er samen met Scintilla een Zomerborrel. Er is een fust witbier aanwezig. Tot dan!

ConcepT

Voor diegenen die een MICS-boek hadden besteld: dit is nu af te halen op de ConcepTkamer, neem dan wel je stencilpakket mee. * Op 10 mei organiseert de binnenlandexcursiecommissie een excursie naar de herinrichting van het stationsplein in Leiden, het gebouw van het VROM en de bouw van een kantoor over de Utrechtsebaan in Den Haag. Zie voor meer informatie en de inschrijflijst het ConcepTbord. * ConcepT is op zoek naar mensen die voor de tweede ConcepTalmanak willen zorgen. * Donderdag 18 mei is de laatste borrel voor de tentamens! * Maandag 22 mei van 10.40 tot 12.30 uur is er een lezing over de Combiterminal in Oldenzaal. Dit is een, vanuit zowel technisch, organisatorisch als milieukundig oogpunt gezien, complex project. Er komen sprekers van de provincie, DHV, en het Twents bedrijfsleven. * De foto's van de ouderdag en de Batavierenrace hangen bij de ConcepTkamer, nabestellen kan * ConcepT is ook nog op zoek naar enthousiaste studenten die tijdens de introductie een doegroep willen leiden. Schrijf je hiervoor in op het ConcepTbord. * Maandag 8 mei voetbalt het ConcepT team zijn laatste westrijd in het Staff-toernooi!

Scintilla

Het Scintilla Bata444-team 'Sparks Forever' is geëindigd op plaats 232. Foto's van de race kunnen in de Scintillakamer bekeken en besteld worden. # Zaterdag 13 mei is er weer een ouderdag, helaas staat in de verstuurde brief de verkeerde datum. # De excursie i.s.m. het KIvI naar het 380kV-hoogspanningstation van de NV SEP in Hengelo is verplaatst naar 16 mei. Je kan je dus nog steeds inschrijven. Op het prikbord in de kantine hangt de inschrijflijst en het programma van deze excursie. # Er zijn nog steedsdoegroepleiders (m/v) nodig voor de introductie 1995. Schrijf je zo snel mogelijk in (bij voorkeur met 2 personen) op de lijst in de kantine of Scintillakamer. # Breng je oude tentamens/examens voor de bundels van de SaTE even naar de Scintillakamer. Dan heeft iedereen er baat bij, dus jij zelf ook. # Wil je naast studeren ook activiteiten organiseren bij Scintilla? In o.a. de Scala (allerlei leuke activiteiten) en de symposium- en lustrumcommissie is nog plaats voor je. Heb je interesse of vragen? Kom langs in de Scintillakamer of bel 2810.

Sport

Trainingstijdrit D.W.V. Klein Verzet

Met het UT-tijdritkampioenschap tijdrijden op 20 juni op komst organiseert D.W.V. Klein Verzet op a.s. maandag 8 mei een trainingstijdrit. Deze wordt gehouden op het bekende traject tussen Oldenzaal en Denekamp. De afstand is ca. 10.5 km. Vertrek om 19.00 bij de ingang van het Sportcentrum. Tot dan! Informatie: Erwin Kuipers (053-353673).

Vacatures Sportraad

Gezocht: enthousiaste, sport-minded mensen die zich in willen zetten voor sport d.m.v. een functie in de Sportraad. In oktober wisselen de volgende functies: vice-voorzitter/voorzitter (3/2 jaar) en commissaris sport (1 jaar). Heb je interesse en wil je meer weten? Kom dan naar de info-avond op 15 mei 19.30 uur in vergaderzaal A van het sportcentrum, of kom langs in de sportraadskamer (tel 8001).

Voetbal

Op 13 en 14 mei vindt voor de twaalfde maal het Berno Slotman Internationaal Toernooi plaats op de voetbalvelden van de UT. Meer dan dertig heren- en damesteams uit zestien verschillende landen zullen aan dit prestigieuze toernooi deelnemen. De organisatie is in handen van de v.v. Drienerlo.

Gezocht organisatie KSKR-toernooi

Er worden enthousiaste mensen gezocht voor de organisatie van het Komt Sport Komt Raad-toernooi in september. Dit is een breedtesporttoernooi waaraan ongeveer 500 studenten en medewerkers deelnemen. Vanaf eind april start een commissie van 6 personen met de voorbereidingen voor dit toernooi. Opgeven of meer informatie bij de Sportraad (tel 8001)

Menu

Week 19

ZATERDAG 6 MEI

Cellerysoep

***

Kotelet Suisse-Paprikaroomsaus

Snijbonen-Rauwkostsalade

buffet-Frites of Gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 7 MEI

Franse uiensoep

***

Boeuf Bourguignonne

Rijst of Gebakken Krielaardappelen

Doperwten-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 8 MEI

Kipvermicellisoep

***

Stamppot Raapstelen-Verse worst

Vleessaus

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 9 MEI

Tomatengroentesoep

***

Gehakt Cordon Bleu-Vleessaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 10 MEI

Oosterse groentesoep

***

Babi Pangang-Witte rijst-Kroepoek

Atjar Tjampoer-Rauwkostsalade

buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 11 MEI

Minestronesoep

***

Peppersteak-Pepersaus

Gegratineerde Bleekselderij of

Keuzegroente-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 12 MEI

Champignonsoep

***

Fricandeau-Zigeunersaus

Tuinbonen met Wortelen

Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

______________________________

VEGETARISCH

______________________________

MAANDAG 8 MEI

Groentevermicellisoep

***

Stamppot Raapstelen

2 Kaaskrokantjes

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 9 MEI

Tomatengroentesoep

***

Provencaalse Champignonragout

Tagliatelle Verde-Kikkererwten

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 10 MEI

Aspergesoep

** *

Griekse Moussaka

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 11 MEI

Champignonsoep

***

Kaasgroenteschijf-Kaassaus

Groente Macedoine

Rauwkostsalade buffet

Gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

GRIEKSE SPIES met Gyroskruiden

***

Zazikisaus

***

Rauwkostsalade

***

Frites

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.