INFO

| Redactie

Training of Mobility of Researchers (TMR): voor de vierde maal start de Europese Unie een kaderprogramma. Deze keer is het onderdeel Training of Mobility of Researchers (TMR) erin opgenomen. Post-docs en AIO's maken goede kans op subsidie. Voor de komende vier jaar is 744 miljoen ECU uitgetrokken. De dienst Transfer Research and Development van de UT staat onderzoekers met raad en daad terzijde om deze 'Zilvervloot' binnen te halen. Op no cure no pay basis. Het programma Training of Mobility of Researchers (TMR) bestaat uit verschillende onderdelen. TMR bestaat uit: onderzoeknetwerken; toegang tot grote installaties; beurzen voor onderzoekers; begeleidende maatregelen (conferenties, stages, prijzen). Voor de begeleiding van aanvragen voor alle onderdelen kan men een beroep doen op TRD. De deadline voor aanvragen gericht op onderzoeknetwerken is 15 juni a.s. Voor de begeleiding hiervan bieden wij een nieuwe vorm van ondersteuning: een cursus 'Hoe vraag ik zelfstandig subsidie aan in Brussel?'

Algemeen

TRD biedt hulp bij subsidieaanvragen in Brussel

In zeven stappen naar een goede aanvraag. In kleine groepjes leert u in zeven bijeenkomsten tussen 24 april en 15 juni van een van onze ervaren consultants een TMR-subsidie voor het onderdeel 'Netwerk' aan te vragen. Daarna volgen twee persoonlijke adviezen van ongeveer twee uur om uw specifieke situatie goed toe te lichten en uw aanvraag te onderbouwen. Het stappenplan is bedoeld voor onderzoekers/onderzoekgroepen, die als hoofdaanvrager voor subsidie van TMR in aanmerking willen komen.

Het aantal onderzoekgroepen dat aan de bijeenkomsten kan deelnemen is vijf tot acht. Aan de orde komen de eisen waaraan aanvragen moeten voldoen, de planning ervan, budgettering, projectmanagement, organisatorische en administratieve afhandeling enzovoort. Alleen als u succes boekt met uw aanvraag ontvangt u van ons een rekening van f 15.000. Uw aanmelding zien wij graag tegemoet voor donderdag 13 april bij mw. Helma Poort (tel. 8007 of via e-mail).

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 23 maart 1995

Het College heeft dr.ir. M.F.A.M. van Maarseveen per 1 april 1995 benoemd tot hoogleraar Verkeer en Vervoer.

Het College heeft het voornemen ondersteund tot de opzet van een geïntegreerde dienst TRD/CAE/BIS1.

Het College heeft de agendapunten vastgesteld die het wil inbrengen in het bilateraal overleg met het College van Bestuur van de Hogeschool Enschede d.d. 3 april 1995.

Het College heeft besloten de 'Regeling Compensatie fakulteiten en diensten inzake de SOP-regeling' te verlengen tot 1 januari 1996.

Het college heeft voor de zittingsperiode 1 april 1995 tot 1 april 1997 benoemd tot leden van de Coördinatie Commissie Informatie Onderzoek (CCIO): dr. P.A.Th.M. Geurs (BsK), voorzitter; ir. P.H. Vroegop (WB); dr. G.A.J.S. van Marle (UB); drs. L. de Hoop (VEB). Als ambtelijk secretaris is benoemd mw drs. T.N. Doornbos (CIV).

Het College heeft de notitie 'Vrouwen aan de UT/stand van zaken 1995' toegestuurd aan de Adviescommissie Emancipatie met het verzoek het Colege hieromtrent te adviseren. De standpuntbepaling van het CvB ten behoeve van de Universiteitsraad zal met medenemen van dit advies plaatsvinden.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 4 april 1995

Het College heeft zijn standpunt over de notitie 'Universiteitsraden in de toekomst' vastgesteld.

Het College heeft de procedure voor de totstandkoming van het Instellingsplan 1997-2000 vastgesteld en stuurt deze naar de Universiteitsraad met de vraag hiermee in te stemmen.

Het College heeft de Universiteitsraad verzocht een wijziging van het Bestuursreglement Campus 1994 vast te stellen m.b.t. de zittingstermijn van de studentleden in het Campuscollege. Daartoe wordt een brief aan de Universiteitsraad vastgesteld.

Het College heeft ingestemd met een herbenoeming door de Stichting Universiteitsfonds Twente van de heer prof.dr. C.G. Figdor tot bijzonder hoogleraar Celbiofysica voor de periode van 1 januari 1995 tot 1 januari 1998.

De Wetenschapswinkel zoekt:

-studenten die voor de Stichting Wijkraad Twekkelerveld in Enschede onderzoek willen doen naar de wens en de mogelijkheid om het gebouw Wijkcentrum Twekkelerveld te behouden. Contactpersonen: Saïd Benjadi (053-777904) of met ir. Cisca Wagenmakers van de Wetenschapswinkel (053-894407/893848, 's ochtends), Vrijhof 016.

-één of twee studenten bedrijfskunde en/of bestuurskunde die voor biologische boerderij Duivelshof in Oldenzaal onderzoek doen naar boerenmarkten. Contactpersoon Cisca Wagenmakers, tel. 4407 ('s morgens).

- één of twee studenten die voor de Stichting Technika 10 Twente een meisjesvolgsysteem willen opzetten met betrekking tot het al of niet kiezen voor een exact vakkenpakket. Contactpersoon Cisca Wagenmakers. tel. 053-894407/893848, Vrijhof kamer 016.

-één of twee bedrijfskundestudenten die voor een kleinschalig transportbedrijf een isonormering opzetten. Contactpersonen de TBK-studenten Saïd Benjadi (tel 053-777904) of Maurice Prins (tel 053-895041) of ir. Cisca Wagenmakers (tel. 053-894407/893848), Vrijhof kamer 016.

-een student (v/m) die onderzoek wil doen naar de behoeften en wensen van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten te Oldenzaal in verband met uitbreiding van de (voorzieningen voor) sportbeoefening. Contactpersonen Jelle Smit tel. 894407, of Wouter Werner; TW-C 113b; 893797.

-een student Bestuurskunde die onderzoek wil doen voor een belangenvereniging in Sinderen (Gld). Contactpersonen Wouter Werner, TW - C 113b (893797), Carla Veldkamp, TW - C 108 (894055) of Jelle Smit, Wetenschapswinkel (894407) in de Vrijhof.

Doceren en leren in Higher Education (16+17+23 mei).

Op 16-17 en 23 mei houdt het Onderwijskundig Centrum een Engelstalige cursus Teaching and Learning in Higher Education, bestemd voor beginnende en meer ervaren docenten, en AIO's.

De deelnemers hebben een actieve inbreng tijdens de cursus. Er zijn presentaties en er worden ervaringen uitgewisseld.

Deelname voor UT-personeel is gratis. Data dinsdag 16 mei (9.00-17.00), woensdag 17 mei (9.00-12.30), dinsdag 23 mei (9.00-17.00). Aanmelding voor 5 mei bij het OC, 2050. Meer info: Wim Weenk (2048) en Harry van de Wouw (2626).

Onderwijs

Alle faculteiten

AIESEC-Twente

Ben jij op zoek naar een uitdaging? AIESEC-Twente biedt je die kans! Meld je aan voor het nieuwe bestuur. Je gaat dan een jaar vol professionele trainingen, teamwork, gezelligheid, internationaliteit en ervaringen met bedrijven tegemoet. Voor meer informatie is er een info-bijeenkomst op 2 mei tussen 12.30 en 13.30 in BB7. Ook is er een folder te krijgen bij het AIESEC kantoor in BB100a. Of bel 893959. De deadline om je aan te melden is 8 mei. Dus meld je aan voor het te laat is!

Extra college Produktiemanagement (181056)

Voor: alle faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder TBK!

BSK

Voorlichtingsavond afstudeerrichtingen

Di. 25 april 1995: Hoofdstroom Bestuurskunde, zaal TW-B209: 19.00-19.30 uur:Bestuurskundig Onderzoek en Theorie (dr. C.W.A.M. Aarts); 19.30-20.00 uur:Inrichting van het Openbaar Bestuur (prof.mr. H.M. de Jong); 20.00-20.30 uur: Beleidsstudies (dr. A. van der Veen); 20.30-21.00 uur: Organisatie en financieel management (dr. F.G. Peters); Europese Bestuurskunde, zaal TW-C238; 19.00-19.30 uur: Nationaal bestuur & Europese integratie (dr. J.A.I. Coolen); 19.30-20.00 uur: Internationale betrekkingen & Europese integratie (dr. J.H. de Wilde). Technische Bestuurskunde, zaal TW-B101: 19.00-19.30 uur: Infrastructuur (dr. P. de Vries); 19.30-20.00 uur: Milieu (dr. P-J. Klok). Aansluitend: 21.00 uur, borrel Sirius.

Colloquium

Hennie Slotboom over: Wijkveiligheidsbeleid in Rotterdam. Onderzoek naar het samenwerkingsproces in de Provenierswijk en de wijk Bospolder. 28 april 1995; 16.00 uur. TW-B 209

Afstudeeropdrachten in het kader van het HOMES-project

Het CSTM is als onderzoekscentrum betrokken bij het interdisciplinaire `Homes'-project (HOusehold Metabolism Effectivity Sustainable). In het HOMES-project wordt door onderzoekers van verschillende universiteiten samengewerkt aan een onderzoek op het gebied van mobiliteit, verwarming en witgoedgebruik in huishoudens. In het bestuurskundige deel van het HOMES-project onderzoeken we het overheidsbeleid ten aanzien van deze gedragingen in huishoudens. We kijken daarbij naar de factoren die een rol spelen bij de keuze van beleidsinstrumenten. De keuze van beleids-instrumenten speelt een belangrijke rol in het al dan niet doorvoeren van nieuwe methoden en technieken om duurzame consumptie te bereiken. Door het achterhalen van de factoren die deze instrumentenkeuze bepalen, kunnen we de haalbaarheid van toekomstige beleidsinstrumenten inschatten. Huishoudens zijn een interessante groep, omdat zij de aard en hoeveelheid van produkten door middel van de vraag naar produkten bepalen. Binnen dit onderzoek is het mogelijk een afstudeeropdracht te doen op het gebied van beleid ten aanzien van het gebruik van verwarming in huishoudens of op het gebied van beleid ten aanzien van het witgoedgebruik in huishoudens.

Voor meer informatie contact opnemen met Josee Ligteringen, CT 3176, tel. 4540.

Statistiek I (153013)

Voor: P-studenten

M.i.v. het studiejaar '94-'95 is de inhoud van het vak Statistiek 1 veranderd. Studenten die het vak 'Statistiek 1- oude inhoud' willen afronden worden hiertoe nogmaals in de gelegenheid gesteld op maandag 29 mei van 13.30 tot 16.30 uur. (Intekening verplicht). De definitief laatste gelegenheid voor afronding van het vak 'Statistiek 1-oude inhoud' is in .... augustus 1995. Studenten die dan nog niet het vak "Statistiek 1 oude inhoud" hebben gehaald kunnen het vak Statistiek 1 dan nog alleen maar halen via het tentamen 'Statistiek 1 nieuwe inhoud'.

M&T-II-practicum

Studenten die in '95 of in eerdere jaren het M&T-II-practicum hebben gevolgd, kunnen zich opgeven voor het afnemen van enquetes over 'Veilig wonen'. De eerste meting heeft plaatsgevonden tijdens het afgelopen practicum. Het interviewen vindt plaats van 19 tot 30 juni en er is een uurvergoeding van ca. f14 netto. Je kunt je opgeven bij Lucas Kroes en Hilde Scholtens, kamer TW-C-332 of tel.nr. 894057.

Colloquia

Klaas Nieuwhof over: Hartpatiënten uit Curaçao naar Nederland. Een onderzoek naar de mogelijkheden die het Nederlands gezondheidsbeleid en het medisch uitzendbeleid in Curaçao bieden voor het creëren voor een hartpatiëntenstroom van Curaçao naar een Nederlands medisch centrum; 4 mei 1995, 13.45 uur. TW-B209

Jeroen Debets over: Overeenstemmen, instemmen en afstemmen. Een case-studie naar samenwerkingsrelaties van het RBA IJssel-Vecht; 2 mei 1995, 15.45 uur. TW-B209.

Voorlichting afstudeerfase/-opdracht.

Op maandag 8 mei 1995 zal een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden voor D2/D3-studenten die op korte termijn met hun afstudeeropdracht beginnen. Aanvang: 15.45 uur in zaal TW-C-238. Het programma voor de afstudeerfase/-opdracht luidt als volgt: 15.45 - 16.05 uur: B. van Rein: algemene inleiding; 16.05 - 16.25 uur, dr. P.A.Th.M. Geurts: opzet van de afstudeeropdracht; 16.25 - 16.35 uur, pauze; 16.35 - 16.50 uur, bijdrage afgestudeerde; 16.50 - 17.00 uur, B. van Rein: administratieve procedure afstuderen; 17.00 - 17.15 uur, gelegenheid tot het stellen van vragen; 17.15 - ? uur, borrel Sirius (kantine TW).

CT

132003 Industrieel Toegepaste Chemie

Bij voldoende belangstelling, d.w.z. minimaal 35 deelnemers, zal op donderdag 22 juni 1995 van 14.00-±16.00 uur (in CT 1345) een werkcollege worden ingelast, waar het organische deel van het examen van februari 1994 zal worden besproken. Voor dit werkcollege kan worden ingeschreven bij het secretariaat van het Stagebureau/Fysische Scheidingen tot en met 22 mei a.s. Daar is ook - voor zover nodig - een exemplaar van het te bespreken examen beschikbaar. In het UT-Nieuws van 1 of 15 juni zal worden meegedeeld of het werkcollege daadwerkelijk doorgaat. N.B. Inschrijving verplicht tot deelname!

Integrand

Voor een bedrijf in Hengelo zoeken wij een student dat veiligheidsinformatiebladen (VIB's) of chemical safety data sheets kan samenstellen. Dit gebeurt aan de hand van gegevens die het bedrijf van haar leveranciers ontvangt. Deze chemical safety data sheets moeten volgens de geldelijke wettelijke normen worden samengesteld. Het bedrijf heeft ook behoefte aan studenten die op de universiteit zelf eventuele proeven ten behoeve van die chemical safety data sheets kan uitvoeren. Op de vestiging ligt een voorbeeld chemical safety data sheet. Denk je met deze sheets om te kunnen gaan kom dan even langs om ze te bekijken dan noteren we je als eventuele kandidaat. Integrand Twente, Vrijhof kamer 205/206, tel. 053-893909.

Inschrijving Technisch Fysisch Praktikum 3.1 1995-1996

Voor: CT-studenten

Studenten die aan het praktikum willen deelnemen moeten zich inschrijven bij het Bureau Onderwijszaken CT. De inschrijving is verplicht en sluit op: 11 mei 1995. Het Technisch Fysisch Praktikum 3.1 begint op dinsdag 29 augustus 1995 (week 35) en vindt plaats gedurende 3 perioden van elk 3 weken in het 1e of 2e trimester afhankelijk van het aantal deelnemers.

In 2 van bovengenoemde perioden moeten praktikanten (in groepjes van 2 personen) 2 verschillende experimenten onder begeleiding van een bijbehorende praktikum -assistent tot een goed einde zien te brengen. Een catalogus vna de praktikum experimenten en het inschrijfformulier voor de keuze van een experiment is ter plekke aanwezig.

In verband met verroostering van de experimenten moet het formulier met uw keuze voor 11 mei 1995 ingeleverd worden bij: ing. S. Kuipers, kamer 3107/tel. 2406.

EL

Integrand

Integrand is voor KPN-Research in Groningen op zoek naar een enthousiaste student(e) die onderzoek wil doen naar IP Next Generation. Hierbij is kennis van datacommunicatie en TCP/IP gewenst. De opdracht duurt 12 weken. Heb je interesse kom dan voor meer informatie even langs op onze vestiging. Integrand zit in de Vrijhof, kamer 206. Tel:053-893909.

250-uurs voordrachten

E.G. Olde Engberink over: Monitor voor bewegingsanalyse bij Parkinson patiënten; 2 mei 1995, 15.00 uur, EL/TN-gebouw, kamer B 1220.

M. Winkelman over: Coronair angio dynamica; 4 mei 1995, 14.30 uur, EL/TN-gebouw, kamer B 1224.

INF/BIT

Doctoraalvoordracht

Anton Weijsenfeld over: PCSP-oplossing voor personeelsroostering voor een

ziekenhuisapotheek; 27 april 1995, 16.00 uur, INF-L204 (demozaal Hal B).

OEC-BIT en OEC-INF

De onderwijs evaluatie commissie van BIT en INF, OEC-BIT en OEC-INF, zijn tegenwoordig te bereiken via email-adress: [email protected] en [email protected] Ook zijn zij tegenwoordig te bereiken via WWW. Het HTTP is 'http://www.cs.utwente.nl/data/commissies/restr_ut/oec/index.html'. Ook voor klachten over het onderwijs kunnen jullie bij hen terecht, zie de WWW-pagina's.

College Databasetoepassingen (211090)

In verband met een demonstratie van het multimedia-DBMS ILLUSTRA wordt het college van dinsdag 2 mei 1995 in de demo-zaal van HAL B gegeven.

Afstudeerprojecten in Finland

Bij het MetaPhor project van de Universiteit van Jyvaskyla in Finland bestaat de mogelijkheid om een afstudeerproject uit te voeren. De MetaPhor-groep onder leiding van prof. Lyytinen werkt al enige jaren nauw samen met de groep Ontwerpmethodologie van de vakgroep IS. De projecten betreffen uitbreidingen aan het MetaEdit+ tool, waarvoor naast een deel theorievorming ook een deel implementatie in Smalltalk uitgevoerd dient te worden. Studenten die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met dr. R. Engmann (tst. 3691). 1. Method libraries and method hierarchies Goal is to develop principles and rules to classify and maintain method libraries and to identify and search for appropriate method components. Modelling will be accomplished in GOPRR model. One outcome is to build a method library browser and search utility for MetaEdit+. Different search strategies including similarity based reasoning, analogical reasoning etc. could be studied. 2. Method metrics and analysis Goal is to develop metrics and principles to analyze method and methodology components and their complexity and other features. Analysis will be based on GOPRR instances and analysis methods will be built around method browser and query facility. The study will include also an analysis of a sample of methodology components.

Integrand

Integrand is voor KPN-Research in Groningen op zoek naar een enthousiaste student(e) die onderzoek wil doen naar IP Next Generation. Hierbij is kennis van datacommunicatie en TCP/IP gewenst. De opdracht duurt 12 weken. Heb je interesse kom dan voor meer informatie even langs op onze vestiging. Integrand zit in de Vrijhof, kamer 206. Tel:053-893909.

TBK/CT&M

132004 Industrieel Toegepaste Chemie voor TBK-P

Bij voldoende belangstelling, d.w.z. minimaal tien deelnemers, zal op vrijdag 23 juni 1995 van 14.00-±16.00 uur (in CT 2127) een werkcollege worden ingelast, waar het organische deel van het examen ITC voor TBK-P van juni 1992 zal worden besproken. Voor dit werkcollege kan worden ingeschreven bij het secretariaat van het Stagebureau/Fysische Scheidingen tot en met 22 mei a.s. Daar is ook - voor zover nodig - een exemplaar van het te bespreken examen beschikbaar. In het UT-Nieuws van 1 of 15 juni zal worden meegedeeld of het werkcollege daadwerkelijk doorgaat.

N.B. Inschrijving verplicht tot deelname!

Uitvoeringstechnologie (226080)

Voor: CT&M D2/3

Inschrijven voor de 2e serie opdrachten van Uitvoeringstechnologie kan plaatsvinden tot 26 april 1995 op prikbord BOZ-CT&M. Het uitreiken van de opdrachten zal plaatsvinden op donderdag 27 april 1995, het 3e uur in C101.

Inschrijving examen Inleiding in het programmeren (211000)

Voor TBK P-studenten en CT&M D1-studenten.

Pas op! Dit vak wordt gekxamineerd in de tentamenperiode, en de termijn van inschrijving is dan ook van 24 april t/m 4 mei 1995.

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK-L student(e) of afgestudeerde die zich al ingeschreven heeft tijdens zijn studie. Deze student zal het gehele logistieke proces van een houtbedrijf in Winterswijk in kaart moeten brengen en doorlichten. Bovendien zal hij/zij moeten aangeven waar verbeteringen mogelijk zijn. Projectduur: 5 maanden. Vergoeding: minimumloon + evt. bonus. Referentienummer: 426. Heb jij interesse in deze of een andere opdracht kom dan even langs op onze vestiging in De Vrijhof, kamer 206. Tel: 053-893909.

Integrand is voor KPN-Research in Groningen op zoek naar een enthousiaste student(e) die onderzoek wil doen naar IP Next Generation. Hierbij is kennis van datacommunicatie en TCP/IP gewenst. De opdracht duurt 12 weken. Heb je interesse kom dan voor meer informatie even langs op onze vestiging. Integrand, Vrijhof, kamer 206. Tel:053-893909.

Afstudeer-opdracht voor TBK-I

Voor twee TBK-studenten met I-stroom die zich reeds hebben verdiept in organisatiekundige en onderhoudsvraagstukken bestaat de mogelijkheid om middels een afstudeeropdracht bij Vertis B.V. mee te werken aan het herontwerpen van de ondersteunende functies bij Avebe te Veendam. Vertis B.V. is ontstaan uit een vijfjarige samenwerking tussen het aardappelconcern Avebe en het chemieconcern Akzo op het gebied van de toepassing van hoogwaardige informatietechnologie in alle bedrijfsgeledingen van Avebe. De opdracht heeft betrekking op het informatiebeheer bij een van de bedrijfsgeledingen, t.w. de unit Technisch Installatie Management - Technische Dienst (TIM). De eerste opdracht bij TIM past in de ontwikkeling van onder houdsconcepten gericht op een bepaalde installatiebeschikbaarheid. Aangezien de informatievoorziening bij het opzetten, evalueren en onderhouden van onderhoudsconcepten nogal tijdrovend is richt de opdracht bij Vertis zich op het vereenvoudigen van de informatievoorziening door het ontwerpen van een informatiesysteem met de daarbij behorende werkwijzen. De tweede opdracht is gericht op het verhogen van de efficiënte omgang met de installatiegegevens. Hierbij is het gewenst om 'intelligente' document-overdracht te doen waarbij (inter)nationale ontwikkelingen worden gevolgd. Deze afstudeeropdracht is gericht op het assisteren bij het opzetten van de database en het verbeteren van de informatie-overdracht tussen engineering en onderhoud. Studenten die geïnteresseerd zijn in de opdrachten of graag nadere informatie willen, kunnen contact opnemen met dr ir Marco Kerkhof (BB-338, tel. 893840).

Afstudeer-opdracht logistiek aanspreekpunt Feijen Staalservice

Voor een TBK-student bestaat de mogelijkheid om middels een afstudeer-opdracht mee te werken aan het ontwerpen van een nieuwe logistiek aanspreekpunt, gericht op logistieke dienstverlening aan Feijen Staalservice te Maastricht. Feijen Staalservice is een organisatie die opereert in de Staalmarkt. Om haar distributie te verbeteren, wordt gestreefd naar éénlogistiek aanspreekpunt voor alle distributie-activiteiten. Dit logistieke aanspreekpunt zal worden ontwikkeld, startend vanuit het wegvervoer, waarna andere functies op termijn kunnen (/moeten) volgen. De afstudeeropdracht richt zich in eerste instantie op de vormgeving van de organisatie van het logistieke aanspreekpunt, middels ontwerp van processen, taken en functies. Tevens moet worden aangegeven hoe een dergelijke organisatie er in de toekomst uit kan zien. De opdracht zal in onderling overleg met Feijen Staalservice nader vorm worden gegeven. Van de studenten wordt verwacht dat ze zich reeds hebben verdiept in organisatiekundige vraagstukken. Kennis, inzicht en eventuele ervaring in de logistieke dienstverlening is een pre.

Studenten die geïnteresseerd zijn in de opdracht of graag nadere informatie willen, kunnen contact opnemen met dr ir Marco Kerkhof (BB-338, tel. 893840).

Studenten opgelet!

De Wetenschapswinkel zoekt een student Technische Bedrijfskunde, bij voorkeur met kennis van marktonderzoek. Het is de bedoeling dat deze student voor een werkervaringsprojekt in Oldenzaal de behoefte naar professioneel herstelde en/of opnieuw gestoffeerde meubelen gaat onderzoeken. Dit werkervaringsprojekt wordt opgezet in samenwerking met een kringloopwinkel in Oldenzaal. Bij dit onderzoek gaat het om de volgende vragen: Wat zijn de mogelijke doelgroepen? Welke behoeften hebben deze groepen aan tweedehands meubels? Hoe zouden de meubels op de markt gezet moeten worden? (prijs, locatie e.d.) Wat voor uitkomst geeft een vergelijking met commerciële alternatieven. Belangstelling? Neem dan contact op met Saïd Benjadi (777904), Maurice Prins (895041) als leden van de Wetenschapswinkelcommissie TBK of ir. Cisca Wagenmakers, medewerkster van de Wetenschapswinkel (894407, 's morgens). Wat wij bieden: Praktijkgericht onderzoek; training in adviesvaardigheden; studiepunten en wat geld. Is dat iets voor jou? Ga eens praten met de leden van de winkelcommissie TBK. Lees de Wetenschapskrant voor informatie over het werk van de winkel.

Zie ook de mededelingen onder Algemeen.

Practicum Verkeerskunde (222010)

Voor: TBK P en D1 studenten - C-stroom

Gebleken is dat er nog steeds veel onduidelijkheid heerst rond het vak verkeerskunde. Voor de goede orde: bij het vak verkeerskunde hoort een practicum; deelname aan het practicum is voorwaarde voor toelating tot het tentamen. Studenten die het practicum alsnog willen volgen moeten direct (week 17) contact opnemen met de coördinator A. de Craen, WB-N224a, telefoon 4517.

Extra college Produktiemanagement I (181056)

Voor: TBK D1

Dinsdag 23 mei a.s. het 3/4 en 5/6 uur is er een extra college gepland van het vak Produktiemanagement in zaal BB1.

Extra college Systemen en Modellen (182073)

Voor: TBK D1, BIT D1

Voor het vak Systemen en Modellen (182073) wordt op maandag 22 mei a.s. het 3e - 4e uur een extra college gegeven in zaal BB1.

Colloquia

Folbert J. Boersma over: Invoering van een kwaliteitssysteem bij Gebr. van Doorn B.V. te Geldermalsen, een familiebedrijf in de Grond-, Water- enWegenbouw sektor; 8 mei 1995, 13.00 uur, BB4.

Marie A. ten Have over:

Milieuzorg bij Loders Croklaan B.V., het ontwerpen en gedeeltelijk implementeren van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem; 9 mei 1995, 17.00 uur, BB6.

Baukje Oostenbrug over:

Integratie van produkt- en procesontwerp. Concurrent Engineering als oplossingsrichting voor de verbetering van produktontwikkeling bij Vredestein Fietsbanden B.V.; 31 mei 1995, 16.30 uur, BB6.

Truus Vernhout over: '

Kwaliteitszorg in de juridische dienstverlening'; 18 mei 1995, 14.00 uur, Twickelzaal (Ondernemingshuis Twente)

Albert W. Weier over:

Planning en Organisatie van onderhoud bij Kuwait Petroleum Europoort B.V.; 27 april 1995, 10.00 uur, BB6.

TN

Colloquium

Prof.dr. E.J. Baerends (Scheikundig Laboratorium der Vrije Universiteit te Amsterdam) over: 'Electronic States and the Bonding of Molecules at Surfaces'; 3 mei 1995, 16.00 uur, EL/TN T4.

Studenten Vakgroep Toegepaste Optika

Met terugwerkende kracht (ingangsdatum 1 september 1994) geldt voor studenten die afstuderen bij de Vakgroep Toegepaste Optika: Verplicht: 144016, korte introductiecursus TOP; 148005, Licht en Materie; 144007, Lichtverstrooiing en Spectroscopie.

Keuze: 144010, Biofysica (verplicht voor afstudeerders bij BF); 144012, NLO-spectroscopie (verplicht voor afstudeerders bij OT). Verder een keuze van 3 vakken uit de onderstaande lijst. In overleg met de afstudeerhoogleraren kunnen ook andere vakken gekozen worden: 144010: Biofysica; 144008: Capita Selecta uit de biofysica; 144012: NLO-spectroscopie; 144001: Opto-elektronica; 146003: Detectie en Signaalverwerking; 146005: Fundamentele Optica; 211010: Voortgezet Programmeren; 141117: Stralingsbescherming en Dosimetrie; 141113: Theorie van Membranen en macromoleculen; 148002: Structuuronderzoek; 143003: Materiaalkunde van Transducenten; 127115: Practische Biomedische Signaalanalyse; 122729: Digitale Beeldverwerking; 134001: Quantumchemie; 143002: Microtechnologie t.b.v. Transducenten; 135002: Fysische Chemie; 142005: C.S. Oppervlaktefysica.

TO

Doctoraalvoordracht

Marian J. van Blanken over: het ontwikkelen van een instructie voor bedienend operators van de Contimill; 19 mei 1995, 14.00 uur, L 213.

Ella Steggerda over: Het ontwerpen en ontwikkelen van een volgsysteem voor het projectonderwijs binnen de opleiding Management Informatica aan de Hogeschool Enschede; 19 mei 1995, 16.00 uur, L 216.

Methodisch ontwerpen van toetsen (196015)

Voor: TO-D3-studenten

De afgelopen jaren is door diverse studenten de opdracht in dit vak niet op tijd ingeleverd. Vanaf het komende cursusjaar zal de regeling gelden dat in zulke gevallen niet meer deelgenomen kan worden aan de tentamens in dit vak in het betreffende cursusjaar. Bij wijze van generaal pardon worden alle ouddeelnemers die hun opdracht nog niet voltooid hebben, in de gelegenheid gesteld deze op korte termijn alsnog in te dienen. De uiterste inleverdatum hiervoor is vrijdag 19 mei 1995, 17.00 uur. Vanaf dit tijdstip is de nieuwe regeling van kracht.

WB

Integrand

Integrand zoekt een enthousiaste student(e) werktuigbouwkunde of een bij ons ingeschreven afgestudeerde die een offertesysteem kan automatiseren bij een metaalverwerkingsbedrijf in Borne. Er moet informatie verzameld worden over standaardtrappen. Deze informatie moet vervolgens worden ingevoerd in een aan-wp-gekoppelde spreadsheet. Goede kennis van spreadsheets en een praktische instelling zijn gewenst. Ervaring met CAD is een pré.

De opdracht kan zowel full- als parttime en duurt ongeveer 2 maanden. Heb je interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunkte je wat, kom dan langs of bel ons even. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel. 053-893909. Referentienummer 429.

Colloquium

H.O. Wenning over: 'Simulaties aan een thermoplastische buis belast tussen twee parallelle platen'; 8 mei 1995, 10.30 uur, zaal WB N.105.

Campus en studentenleven

SPE

Voedsel voor de toekomst

Dat is het aandachtsveld van de werkgroep Diaconaat voor dit jaar. In de viering van a.s. zondag proberen we door middel van tekst en beeld de problematiek van rechtvaardige produktie en verdeling van voedsel aan te stippen. Na de viering (± half twaalf) wordt er op het SPE-plein een dia-klankbeeld vertoond dat te denken geeft. Een en ander levert zeker voldoende stof op discussie (tot uiterlijk 12.45 uur). Voorganger is Carla van der Heijden in samenwerking met de werkgroep Diaconaat. De viering begint om half elf in de Audiozaal.

Nachtclub - Geloven

Let op: Vanavond (27/4) zijn de aanvangstijden van twee groepen afwijkend: Geloven vandaag begint om 19.00 uur en de Nachtclub van het kapitaal begint om 20.45 uur (dat wordt dus een echte nachtclub). Er is een vesper om 17.30 uur.

Diensten in de toekomst

Alle diensten beginnen om half elf en vinden plaats in de Audiozaal van de Vrijhof, behalve de dienst van 21 mei (zie onder). 7 mei voorganger Kees Kuyvenhoven, aandacht voor 50 jaar bevrijding. 14 mei voorganger Kees Kuyvenhoven, doop van Maartje de Meij, oud studenten. 21 mei voorganger Jan de Jongh en doop Reint Jan Holterman. N.B. Wegens doop door onderdompeling VERPLAATSEN WE DE DIENST naar de kerk van de Zevende-dags Adventisten Haaksbergerstraat 468. 28 mei voorganger Jan de Jongh, belijdenis Kirstie Güthe.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-894020 of 776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

kantoor Vrijhof kamer 33, tel. 053-895236 of intern 4033, dagelijks geopend van ca. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak ook 's avonds).

De Bata heeft ons gezelligheid en spierpijn opgeleverd, maar dat laat

onverlet dat we aanstaande dinsdag 25 april met "argusoren" het Kamerdebat

over de prestatienorm zullen volgen...

De SRD heeft acte de presence gegegeven op de UT-informatiedagen. Dat heeft ons nieuwe leden opgeleverd. Wilt je ook lid worden of info hebben over ons werk kom dan langs op het kantoor. Lidmaatschap voor dit studiejaar kost je nog maar % 10,00.

We zijn al weer actief bezig met de samenstelling van het bestuur voor het

nieuwe studiejaar. Heb je belangstelling of interesse we houden een INFO-AVOND op dinsdag 2 mei aanstaande om 19.30 uur in zaal 1 van de Vrijhof. Het voltallige DB alsmede AB'ers zullen aanwezig zijn. Dit is de plek om allerlei informatie over de SRD, haar werkveld en mogelijkheden te vernemen.

Diversen

Tsjerk Hiddes

Moandei 1 maaie is der in diajûn oer Zimbabwe troch Adalgard. Omdat Adalgard lange tiid yn Zimbabwe op stage west is, wit sy in protte oer it lân en de kultuer. It begjint om 20:00 en it sil yn it filmsealtsje fan de Vestingbar plak fine. Oanslútend is der in sûpke yn de grutte VB. Op snein 30 april is der in keninginnefeest yn de Vestingbar organisearre troch it 'Oranje comité Drienerlo'. We kinne yn in groep fan ±8 persoanen meidwaan oan de spultsjes en it jûnsprogram (opjaan by my). Freed 19 en sneon 20 maaie hâlde ús susterselskippen Aldgilles en Finn der diës. It KKK'94 hawwe it ynhâldlik ferslach fan it KK'94 ôf. Waad hjirfoar ynteresse hat, kin it ophelje/ynsjin by my. Eltsenien kin by my de foto's besjin en neibestelle fan it bolsmiten en de legerekskursje(Lieuwe 5065).

AIESEC-Twente

Zie onder Alle faculteiten

Apollo Academy Awards

Op dinsdag 16 mei is het weer zover: Open Podium! In een geheel nieuwe wervelende opzet zal dit jaarlijkse hoogtepunt van de UT bruisen als nooit te voren. Iedereen die vindt dat hij of zij nu wel lang genoeg op het zolderkamertje of tussen de schuifdeuren heeft geoefend en de stap naar het podium aandurft kan zich aanmelden voor een optreden.

Alles is welkom: muziek, cabaret, toneel, dans, voordracht enz. Je deelname wordt beloond! Misschien win jij wel de publieksprijs of de Apollo Academy Award. Bovendien kan het een opstap betekenen naar een roemrijke culturele carrière. Voor meer informatie en inschrijfformulieren, Apollo, Vrijhof kamer 30, 894404 of Femke 340540. Reserveer ondertussen in zoveel mogelijk agenda's dinsdagavond 16 mei, 20.15 uur in de Vrijhof: Apollo Academy Awards!

Apollo, cultuurkoepel UT

Apollo is op zoek naar nieuwe bestuursleden om de belangen van alle culturele gebruikers ook in de toekomst goed te kunnen behartigen. Voor dit werk wordt er door het bestuur wekelijks vergaderd en is er regelmatig overleg met allerlei instanties op de campus (BCC, FBC, RCV). Al met al kost het je ongeveer 12 uur per week. Voor dit werk krijgt ieder bestuurslid een bestuursvergoeding, auditorensteun en een passe-partout dat gratis toegang geeft tot vrijwel alle voorstellingen in de Vrijhof. Wil je meer weten en/of heb je belangstelling, laat het even weten. Apollo 894404, Femke 340540.

CSV Alpha

Op 28 april bestaat de Christelijke Studentenvereniging 'Alpha' 15 jaar. Dit wordt gevierd van 6 t/m 13 mei, met onder meer een ouderdag, een lezing, een cabaretavond en uiteraard een grote feestavond op 12 mei. Meer info volgt. Overige aktiviteiten: vrijdag 28 april: Alpha-diner op hetPaalhuis; dinsdag 2 mei: ALV (zie uitnodiging). Iedere woensdag is de societeit Vivaan (Bastille) geopend vanaf 21.00 uur. Informatie: Jeroen (053-777518) of Peter (053-336542).

Oud papier - Amnesty International

Elke maand - ook in vakanties - zamelt Amnesty International oud papier in. Op de eerste maandag van de maand om 13.00 uur worden containers geplaatst, de daaropvolgende dinsdag om 13.00 uur worden ze opgehaald. De eerstvolgende containers staan van maandag 1 mei 13.00 uur tot dinsdag 2 mei 13.00 uur op het parkeerterrein bij de Casper supermarkt. Eerstvolgende data: 12/13 juni, 3/4 juli, 7/8 augustus. Wil iedereen zich aan de volgende regels houden: breng het papier alleen op de bovenvermelde tijden en data (niet 's maandags vóór 13.00 uur of dinsdags ná 13.00 uur); verpak uw papier zo stevig mogelijk: in dichte dozen of goed vastgebonden, in de containers kan dan méér papier; alleen papier; geen plastic zakken, glas, houten kratten e.d.; breng uw papier overdag, 's avonds en 's nachts zijn de containers afgesloten.

Trefavond Agapè

Dinsdag 2 mei is er weer de trefavond van christelijke studentenvereniging Agapè. Plaats en aanvang: 20.00 uur in zaal 5 van de Vrijhof. Vooraf: deel 2 van de training in het leiden van een bijbelstudiegroep (aanvang 18.30). Heb je deel 1 gemist, dan is dat geen probleem. Daarvoor eten in de mensa, verzamelen 17.30 onderaan trap mensa 1. Voor meer info, bel Duko (357679).

AEGEE

Op 6 mei houdt de Reiscommissie een stapavondje met de Duitse buurlocals. Er zijn nog een aantal plaatsen nodig voor lodging, en natuurlijk kun je zelf ook mee doen. Van 12 t/m 14 mei is er een kamp op Ameland, daar gaan we wadlopen, beachvolleyballen etc. De kosten zijn ongeveer %70,= inclusief overtocht, camping en eten. Mocht je een hekel hebben aan zand tussen de tenen, dan kun ook altijd op 13 mei nog naar het AEGEE-GALA in Leiden gaan. Dit wordt georganiseerd door Amsterdam & Rotterdam. (kosten: %50). Voor meer informatie kun je terecht op de AEGEE-Kamer, Vrijhof 232 (053-892207) of elke woensdag op de borrel in sociteit Asterion, Stadsgravenstraat 19 (vanaf 22.00 uur.) Hier is ook onze reismap aanwezig waarin je je kunt inschrijven voor deze en alle andere activiteiten.

Studieverenigingen

Inter-Actief

Er worden nog mensen gezocht om voor eind 1995 een BIT-symposium te organiseren. Kom even langs in de Inter-Actief-kamer. * Op de leestafel in de Inter-Actief-kamer liggen nieuwe interessante bladen, zoals Net, maar ook de wekelijkse UTnieuws-uitgave. De laatste UTnieuws kun je altijd bij ons komen ophalen. * Een lijst van alle activiteiten wordt bijgehouden op onze WWW-pagina's en deze wordt ook wekelijks gepost op de newsgroupen inf.student.interactief en inf.announce. * Voor meer informatie kun je altijd op het World Wide Web kijken. Het adres is veranderd in http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/. Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief-kamer in Hal-B kamer L224. Ook kun je e-mail sturen naar [email protected]

Scintilla

De excursie naar het 380kV-hoogspanningstation van de NV SEP in Hengelo is verplaatst naar 16 mei. Je kan je dus nog steeds inschrijven. Op het prikbord in de kantine hangt de inschrijflijst en het programma van deze excursie. * Voor de introductie 1995 zijn wij op zoek naar Doegroepleiders (m/v). Heb je zin om de introductie nog een keer over te doen maar nu als papa/mama en daarnaast een financiële vergoeding te ontvangen schrijf jedan in (bij voorkeur met twee personen) op de lijst in de kantine of Scintillakamer. * Heb je nog oude tentamens/examens voor de bundels van de SaTE, breng ze even naar de Scintillakamer. Dan heeft iedereen er baat bij, dus jij zelf ook. * In september komt er een symposium met als titel: 'Telecommunicatie aan huis'. Wil jij hierbij helpen kom dan even langs in de Scintillakamer. * Heb jij zin om actief te worden bij Scintilla? In o.a. de Scala (allerlei leuke activiteiten) en de lustrumcommissie is nog plaats voor je. Heb je interesse of vragen? Kom langs in de Scintillakamer of bel 2810.

Alembic

Onze nieuwe en vrij ruime residentie is gesitueerd in CT2134. * Op 10 mei organiseert Alembic voor de tweede keer het jongerejaarssymposium. De titel voor dit jaar is 'Materialen op maat, de wereld van de kunststoffen'. Diverse sprekers uit het bedrijfsleven zullen op de verschillende aspecten van dit onderwerp ingaan. *Excursies: op 2 mei naar KSLA (Shell) in Amsterdam en op 12 mei naar Akzo voor CT-i-ers. Inschrijven op het Alembic bord. * Om te kijken of je na de Batavierenrace nog wat conditie over hebt en je je tijd kan verbeteren, zal Alembic op 11 mei om 12.45 uur voor de 5e keer de Open CT-hardloopkampioenschappen organiseren. Er zijn diverse categorieën: studenten, medewerkers, veteranen en VWO-scholieren. Bij voorinschrijving kost dit evenement f4,= (t/m 9 mei) en inschrijving bij de start % 5,=, waarvoor je een mooi t-shirt krijgt. * op 25 en 26 mei worden op de UT de Open Nederlandse Chemie Sportdagen georganiseerd. Je kunt in diverse takken van sport deelnemen. Tevens hebben we activisten nodig die deze dagen tot een succes gaan maken. Schrijf je in op Alembicbord *Er wordt weer een reanimatiecursus georganiseerd. Je kunt je inschrijven bij Alembic. *We zoeken nog doegroepleiders, schrijf je in op het Alembicbord.

ConcepT

Schrijf je nu in als doegroepleider. Indien gewenst kun je dan ook een doegroepleiderscursus volgen. * 5, 6 en 7 Mei zal er een onderzoek plaatsvinden naar vervoersstromen over water. Thema: 'Hoe ga ik in mijn valkje van A naar B, zonder de kant te raken?'. Wil je mee? Meldt dit dan bij Rogier (895034) of Erik (322574). * In de eerste begeleidingsweek van de komende tentamenperiode, waarschijnlijk van zondag 21 Mei tot en met donderdag 25, organiseert IACES LC Twente een uitwisseling met Hannover, alwaar ook andere LC's aanwezig zijn. Aanmelden bij Arjan (895096). Voor geïnteresseerden: de Newsletter is uit, je kunt hem nu inzien op de ConcepT-kamer. Hierin staan ook een aantal summercourses vermeld die worden georganiseerd, misschien een leuk idee voor een betaalbare, leerzame, maar vooral leuke zomervakantie. * Voor onze commissieleden: 4 Mei ALB, gevolgd door een borrel. * Er zijn een aantal leuke ontwerpen binnen voor onze nieuwe stropdas. De winnaar zal op de eerst volgende borrel bekend worden gemaakt.

Stress

Nu al zijn we op zoek naar enthousiate mensen, die het volgende Stress-congres willen organiseren. Is je profiel ouderejaars student, sociale vaardigheden en heb je interesse, dan kun je info inwinnen op de Stress-kamer, of je inschrijven op de lijst op het Stress-bord. Heb je verder nog opmerkingen, suggesties en klachten etc., kom langs in de Stresskamer of bel 3527/3547.

Arago

Vanmiddag: Koninginneborrel met oranjebitter, 16.30 uur * Maandag 1 mei Pooltoernooi o.l.v. Maarten te Hengelo. Ook als je nog niet kunt poolen. Inschrijving op het Aragobord. * Dinsdag 2 mei politburo over een nieuwe structuur AGTN voor geïnteresseerden. * Woensdag 3 mei excusie naar Energie onderzoeksCentrum Nederland te Petten. Zeer leuk en boeiend programma! Inschrijven op het bord in de kantine. * Woensdag 10 mei: eerste-jaarssportmiddag. * Donderdag 11 mei promotieborrel Aurum-studiereis 1996 met eerste inschrijvingsmogelijkheid.

Sport

Sportcentrum gesloten

Het sportcentrum is voor vrije sportbeoefening gesloten op: Batavierenrace 22 april; koninginnedag 30 april; bevrijdingsdag 5 mei, hemelvaartsdag 25 mei; pinksteren 4 en 5 juni. Zomersluiting 8 juli t/m 6 augustus.

Tevens is er in het binnenbad van 14 t/m 17 april geen Vrije sport zwemmen. Uiteraard zijn de tennisbanen op bovengenoemde data wel toegankelijk voor de vrije sport.

Toernooien en Evenementen in het Sportcentrum:

Batavierenrace, 22 april; Nederl. Stud. Kamp. Badminton, 29 en 30 april; UT-Badminton kampioenschap, 6 en 7 mei; Arriba Breedte toernooi, 13 en 14 mei; kanopolotoernoooi (buitenbad), 13 mei; VV-Drienerlo B.S.I.T. (voetbaltoernooi), 13 en 14 mei; UT-Triathlon, 14 mei; buitenbad open voor publiek, 15 mei; Thibats Moekotte tafeltennistoernooi, 21 mei; Alembic sporttoernooi, 25 mei; MASS-internation. breedtetoernooi, 26, 27 en 28 mei; Intern. Jeugd Handbaltoernooi, 3 en 4 juni; strand-volleybal toernooi Harambee, 10 en 11 juni; Nederl. Student. Kamp. Tafeltennis, 10 en 11 juni; Jeugdkamp. Nederl. Badminton Bond, 11 juni; Intern. Badminton Jeugdtoernooi, 17 en 18 juni; Arriba Slottoernooi, 24 juni.

UT-kampioenschap wielrennen 1995

Wielrenners opgelet!! A.s. woensdag 3 mei wordt op het rondje rond het WB-gebouw weer het jaarlijkse UT-kampioenschap wielrennen georganiseerd door D.W.V. Klein Verzet. Deelname staat voor iedereen open en is gratis. Het dragen van een helm is verplicht. Start om 19:00 u. bij de boerderij van de Grontmij. Inrijden mogelijk vanaf 18:30 u. Inlichtingen bij Erwin Kuipers: 053 - 353673.

UT-Triathlon 1995

Zondag 14 mei vindt voor de elfde keer de UT-Triathlon plaats, bestaande uit een kwart- en een triotriathlon. De kwart-triathlon houdt in dat je in je eentje 1km moet zwemmen, 40km moet fietsen en vervolgens 10km moet lopen. De kosten van de kwart-triathlon zijn %20 (met campuskaart %15). Ben je niet zo fanatiek, maar mag je toch graag sporten dan kun je ook nog mee doen aan de trio-triathlon. Hierbij dien je een team te vormen van drie personen, één persoon dient dan 1km te zwemmen, een andere moet 40km fietsen en de derde persoon moet 10km lopen. De kosten van de triotriathlon bedragen %35 per team (per campuskaart korting van %2,50). Lijkt één van de beide wedstrijden je wat, dan kun je opgeven door het formulier, dat bij ons postbusje hangt, in te vullen en vervolgens dit weer te deponeren in deze postbus. Telefonisch inschrijven kan bij Jean-Paul/ Eric (tel: 053-304106) of Richard (053-319599) bellen. Wij zijn ook nog op zoek naar activisten die ons willen helpen, uiteraard staat hier een 'beloning' tegenover, in de vorm van een gratis borrel en een t-shirt. Heb je hiervoor belangstelling dan kun je ook bovenstaande personen bellen.

UT-kampioenschappen Tennis 1995

Voor de mensen die zich nog niet hebben opgegeven en toch hun krachten willen meten met andere tennissers hier op de UT is dit de laatste oproep om zich alsnog op te geven. Inschrijfformulieren hiervoor staan in de aprilsnaar of liggen op het tennispaviljoen. Vrijdag 28 april is de uiterste inschrijfdatum, dus bedenk je niet en geef je snel op. Voor nadere informatie kan je ook Johan bellen (895105).

Gezocht organisatie KSKR-toernooi

Er worden enthousiaste mensen gezocht voor de organisatie van het Komt Sport Komt Raad-toernooi in september. Dit is een breedtesporttoernooi waaraan ongeveer 500 studenten en medewerkers deelnemen. Vanaf eind aprilstart een commissie van 6 personen met de voorbereidingen voor dit toernooi. Opgeven of meer informatie bij de Sportraad (tel 8001).

Activisten

Op 14 mei is het zover, dan wordt er voor de elfde keer de UT-Triathlon gehouden. Om deze dag tot een succes te maken is het echter wel nodig dat er veel activisten zijn, die ervoor zorgen dat de deelnemers een optimale prestatie kunnen neerzetten. Wanneer je je dus geroepen voelt, geef je dan op en ontvang als beloning een uniek T-shirt en na afloop een gratis borrel. Voor aanmelding of voor meer informatie kun je bellen naar Ieke (326418) of naar Eric of Jean-Paul (304106).

Flavoy-toernooi

Heb jij ook weer eens zin om samen met je huisgenoten, vriendjes en vriendinnetje te volleyballen? Geef je dan op voor het flatvolleybaltoernooi. Op vrijdagavond 19 en 26 mei worden de voorronden gespeeld, op 2 juni de verliezersronde en op 9 juni de winnaarsronde. Je speelt met je team dus twee avonden. Opgeven doe je door, voor 5 mei, te bellen naar Nicolette (352717) of Caroline (313416) en door f40,= over te maken op girorekeningnr. 4457777 t.n.v. VV Harambee Flavoy-toernooi. Vergeet bij het opgeven niet je voorkeursdatum voor de voorronde op te geven.

Menu

Week 18

ZATERDAG 29 APRIL

Heldere ossestaartsoep

***

Varkenssteak Bastille

met Sharmakruiden-Ui en Champignons

Witlof of keuze groente Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 30 APRIL

KONINGINNEDAG!

Koninginnesoep

***

Kipfilet met Pepersaus

Groente Macedoine-Rauwkostsalade buffet-Frites of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 1 MEI

Goulashsoep

***

Gebakken Tartaar-Uiensaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 2 MEI

Groentevermicellisoep

***

Tjap Tjoy Kipkerrie

Atjar Tjampoer

Rauwkostsalade buffet-Rijst

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 3 MEI

Kerriesoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin of

Vleesgerecht-Choronsaus

Wortelen en Doperwten

Rauwkostsalade buffet

frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 4 MEI

Floridagroentesoep

***

Ribkarbonade-Vleessaus

Pikante kool-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardapplen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 5 MEI BEVRIJDINGSDAG!

Chinese tomatensoep

***

Lasagne gegratineerd met Kaas

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet

***

Keuze nagerecht

_______________________________

VEGETARISCH

_______________________________

MAANDAG 1 MEI

Tomatensoep

***

Omelet Oekraïneschotel-Paprikasaus

Rauwkostsalade buffet

Aardappel in de schil

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 2 MEI

Groentevermicellisoep

***

Gebakken Tahoe-Gado Gado

Pindasaus-Rauwkostsalade buffet

Zilvervliesrijst

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 3 MEI

Kerriesoep

***

Pizza

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 4 MEI

Flofidagroentesoep

***

Vegetarische Schnitzel-Kerriesaus

Pikante Kool-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

CEVAPCICI

Balkanvlees met Balkansaus

Djuvecrijst, Rauwkostsalade

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.