INFO

| Redactie

De Wetenschapswinkel UT helpt groepen, kleine bedrijfjes en individuen die zelf onvoldoende middelen en mogelijkheden hebben om wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten. De dienstverlening gebeurt tegen (zeer) geringe vergoeding afhankelijk van de draagkracht van de klant. De wetenschapswinkel is gevestigd in de Vrijhof, kamer 016, tel. 053-893848. Postadres: postbus 217, 7500 AE Enschede. Het team van de winkel bestaat uit coördinator drs. Dick Schlüter (893848), ing. Jelle Smit (893942), ir. Cisca Wagenmakers (894407) en secretaresse Elly Reimerink-Velthuis (893848). Net als een professioneel advies-/ingenieursbureau sluit de Wetenschapswinkel een contract met haar klanten over het werk dat voor een onderzoek moet gebeuren en de bijdrage die de klant daarin zal leveren. Je kunt als student reageren op de oproepen die in het UT-Nieuws of in het UTIS-hoofdmenu onder Aktueel te vinden zijn. De oproepen hangen ook op de prikborden in de verschillende faculteiten of zijn verkrijgbaar bij de winkel in de Vrijhof. Informatie en opgave bij ir. Cisca Wagenmakers (894407). Voor informatie over de Wetenschapswinkel in het algemeen: 053-893848.

Algemeen

Wetenschapswinkel UT

De Wetenschapswinkel zoekt:

-studenten Technische Bedrijfskunde, bij voorkeur met kennis van marktonderzoek. Het is de bedoeling om voor een werkervaringsproject in Oldenzaal de behoefte naar professioneel herstelde en/of opnieuw gestoffeerde meubelen te onderzoeken. Belangstelling? Neem contact op met Said Benjadi (tel. 777904), Maurice Prins (895041) als leden van de Winkelcommissie TBK of Cisca Wagenmakers, medewerkster van de Wetenschapswinkel (tel. 894407, 's morgens).

-student(en) Bedrijfskunde en/of Bestuurskunde om onderzoek te doen naar boerenmarkten. Het onderzoek moet leiden tot een advies aan gemeenten in de regio met betrekking tot boerenmarkten voor biologisch geteelde producten. Belangstellende kunnen contact opnemen met Said Benjadi (777904), Maurice Prins (895041) als leden van de Winkelcommissie TBK of Cisca Wagenmakers, medewerkster van de Wetenschapswinkel (894407, 's morgens).

-een of meer studenten die voor de Stichting Technika 10 Twente een meisjesvolgsysteem willen opzetten met betrekking tot het al of niet kiezen voor een exact beroep. Technica 10 geeft technische cursussen aan meisjes rond de tien jaar met de bedoeling hen te interesseren voor een exacte studie en/of beroep. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Cisca Wagenmakers, medewerkster van de Wetenschapswinkel (tel. 894407, 's morgens).

-een of meer studenten) Chemische Technologie die onderzoek wil doen naar geuremissie van een klein bedrijfje in Haaksbergen. De firma Frankenhuis Fleece bv produceert viltmatten, die als basis dienen voor allerlei toepassingen, bijvoorbeeld als basismateriaal voor ondertapijt en als vulling voor matrassen. Bij de faculteit CT is apparatuur beschikbaar om de bedoelde metingen te verrichten. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de medewerkers Dick Schluter (893848) of Jelle Smit (893942) van de Wetenschapswinkel.

-een of meer studenten) die onderzoek willen doen voor de Stichting Wijkraad de Maten in Apeldoorn. De wijkraad signaleert weinig betrokkenheidvanuit de wijk. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Wouter Werner (893797) van de Winkelcommissie BSK, of met medewerkster van de Wetenschapswinkel, Cisca Wagenmakers (894407, 's

morgens).

-een of meer studenten die onderzoek wil doen naar het verloop van het stadsvernieuwingsproject in de wijk Tubantia in Enschede. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Carla Veldkamp (894055), van de Winkelcommissie BSK, of medewerker van de Wetenschapswinkel Jelle Smit (893942).

-een student met kennis van milieuwetgeving en affectie voor milieuvriendelijke bedrijfsvoering en technologie die biologische zuivelboerderij Duivelshof in de Lutte wil begeleiden bij ambtelijke zaken rondom de aanleg van een (huishoudelijk-)afvalwaterzuiveringssysteem dat gebruikt maakt van rietvelden. Contactpersonen: Saïd Benjadi (777904), Maurice Prins (895041) of Cisca Wagenmakers, Wetenschapswinkel tel 894407 ('s morgens).

Exit Joegoslavie

De Commissie Universitaire Vredesdagen houdt dinsdag 4 april een avond over voormalig Joegoslavie. Onder de titel 'Exit Joegoslavie. Mogelijkheden voor vrede' voeren vanaf half acht in het Amfitheater ir. Jan Schaake en mevrouw Nicole Lucas het woord. Schaake heeft aan de Universiteit Twente Informatica gestudeerd en is op dit moment werkzaam als AIO voor dezelfde faculteit. Namens vredesgroepen uit de regio bezocht hij enkele vredesgroepen in Klein-Joegoslavie. Nicole Lucas is als redacteur buitenland verbonden aan het dagblad Trouw. Vanaf 1990 houdt zij zich bezig met de ontwikkelingen in voormalig Joegoslavie. Begin april komt zij terug van een bezoek aan het oorlogsgebied. Tijdens de avond van de UVD zal zij over haar ervaringen en bevindingen vertellen. Beide sprekers krijgen een half uur spreektijd, waarna het publiek vragen kwijt kan en aan de discussie kan deelnemen. Dinsdag 4 april: Amfitheater Vrijhof, 19.30 uur. Toegang gratis.

Tentamens maken en nakijken

Het Onderwijskundig Centrum organiseert binnenkort weer een bijeenkomst over 'Tentamens maken en nakijken'. Deze is bedoeld voor docenten die een tentamen moeten opstellen of verbeteren. Op deze middag staat centraal: hoe maak je een goed tentamen dat gemakkelijk hanteerbaar is, dat objectief na te kijken is en gemakkelijk verwerkt kan worden. Datum: woensdagmiddag 19 april: 13.30 - 17.00 uur. Voor meer informatie en aanmelding, uiterlijk 5 april, belt u het secretariaat van het OC, tel.: 2050.

Lezingencyclus Geschiedenis van de Wiskunde

Alumnivereniging Kwadrant organiseert op de dinsdagavonden 11 april, 2 en 16 mei een lezingencyclus met als thema: 'Geschiedenis van de Wiskunde'. Centraal thema van de cyclus is de geschiedenis van de praktische wiskunde in Nederland, met name het wiskundig modelleren. De lezingen worden gegeven door Jan Schut (TW-UT) op: 11 april, 2 en 16 mei; tijd: 20:00 tot 22:00; plaats: café-restaurant 'De Oude Tram', Stationsplein 104, Amersfoort. Entree: gratis voor leden, %10,- voor niet-leden. Opgeven bij Sjaak Schuit, De Mast 1, 7908 LJ Hoogeveen, tel. 05280- 79297 of Paul van der Moolen, E-mail: [email protected], tel.: (89)2769 (overdag).

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 16 maart 1995

Het CvB is accoord gegaan met het huisvestingsplan WB/CT&M en dringt aan op een spoedige implementatie van het CT&M-deel.

Het CvB heeft het reorganisatieplan Campushuisvesting - SSHD vastgesteld en zendt het ter standpuntbepaling naar het OPUT en ter instemming naar de UR.

Het CvB heeft een principe-besluit t.a.v. de bekostiging van de VestigingFriesland genomen en zal dit besluit ter bespreking voorleggen aan VF, TW en de andere betrokken faculteiten.

Het CvB heeft in beginsel de reorganisatieprocedure en Sociaal Statuut 1995 vastgesteld en vraagt het standpunt aan de COBE en het OPUT. Afsluitend kan formeel overleg gevoerd worden met het OPUT.

Het CvB heeft voor het initiëren en organiseren van HOVO-aktiviteiten en budget beschikbaar gesteld van % 30.000, t.l.v. de beleidsreserve CvB. De voorzitter UR stemt hiermee in.

Het CvB heeft de wervingsprocedure van een hoofd BBO opgeschort voor een periode van 1 à 2 jaar. In deze periode zal het CvB een intern interim-hoofd aanzoeken die positie en taak van BBO opnieuw definieert en ordent.

Het College heeft de klachtenregeling Ongewenste Intimiteiten Universiteit Twente 1995 met toelichting vastgesteld en stuurt deze ter informatie aan de OPUT.

Het College heeft de regeling Betaald Educatief Verlof Universiteit Twente 1995 met toelichting in beginsel vastgesteld en stuurt deze voor formeel overleg aan de OPUT.

Nieuwe kandidaten ISO

De sollicitatiecommissie van het Interuniversitair Studenten Overleg (ISO) zoekt bestuursmensen voor de landelijke onderwijspolitiek. Eerdere bestuurs- of raadservaring of andere organisatorische ervaring wordt aanbevolen. Eventuele militaire dienst vormt geen probleem, goede financiele regelingen. Gaarne vooraf contact met het ISO. De sollicitatietermijn sluit op 28 april 1995. Meer info 030-544446.

Bureau Studentendecanen

In verband met afwezigheid van de decanen komt het spreekuur van woensdag 5 april a.s. te vervallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag 6 april van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Stemcommissie Campus

De stemcommissie Campus deelt mee, dat Maarten Oonk per 6 maart 1995 op eigen verzoek is gedéchargeerd als lid van de 13e raad voor de Campusvoorzieningen. Op grond van artikel 27 van het Kiesreglement Campus komt de Heer Jelle Bakker in aanmerking om plaats te nemen in de RCV op de opengevallen zetel van Centurion gedurende de resterende periode van het bestuursjaar 1994/95. Jelle Bakker heeft kenbaar gemaakt, dat hij bereid is een benoeming in de RCV te zullen aanvaarden. De stemcommissie Campus heeft derhalve besloten hem met ingang van 6 maart 1995 te benoemen tot lid van de 13e Raad voor de Campusvoorzieningen.

Oratie

Oratie

Dr. Johannes M. Akkermans wordt benoemd tot hoogleraar in de Technisch Wetenschappelijke Informatiesystemen. Donderdag 6 april, 16.00 uur, zaal IV, collegezalencomplex.

Onderwijs

Alle faculteiten

Lerarenopleiding

Voor de vakken 199102 (onderwijsvaardigheden 1), 199212 (onderwijsvaardigheden 2), en 199223 (complexe problemen) zijn er zaalwijzigingen doorgevoerd. Nadere informatie is te verkrijgen op het LO-secretariaat (TO-gebouw, H221) bij Pauline Teppich. Iedere woensdag gesloten.

AIESEC Carrièreweek roosters

Zie onder TBK.

Gastcollege van het vak Methoden en Technieken in de Marketing

Voor: Alle faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder TBK !!!

College Information Management Engineering (186313)

Voor: Alle faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder TBK !!!

Bureau Onderwijszaken WB op 31 maart gesloten.

Voor: alle studenten

Bureau onderwijszaken WB is vrijdag 31 maart a.s. de gehele dag

gesloten.

Stages/afstuderen bij SHELL...

Heb je interesse in een topstage bij Shell, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Sander van den Berg. Op onze vestiging liggen inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell kan stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 205/206, tel. 053-893909.

BSK

M & T II

Voor: D1-studenten

De nabspreking van het tentamen Methoden en technieken II vindt plaats op vrijdag 31 maart 1995 om 13.45 uur in zaal TW-C238.

Colloquia

Yvonne Wijchers over: Samen werken. Een analyse van samenwerking tussen organisaties en de afstemming van beleid in het gebiedsgericht beleid voor Noordoost-Twente; 6 april 1995, 15.45 uur, TW-C238.

Valery Hunnik over: Geïntegreerd gebiedsgericht beleid voor de agrarische enclave Uddel- Elspeet-Garderen-Speuld. Een analyse van samenwerking tussen organisaties en afstemming van beleid; 7 april 1995, 13.30 uur, TW-C238.

Knelpunten in de organisatie (176701)

Voor: D3-studenten BSK

Het herhaaltentamen Knelpunten in de organisatie vindt plaats op maandag 3 april a.s. van 9.00 tot 12.00 uur in zaal TW-C238.

Integrand

Integrand zoekt een TBK/BSK-student of een bij ons ingeschreven afgestudeerde die een capaciteitsplan gaat opstellen voor een bedrijf gevestigd in Enschede. Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar de bereikbaarheid en de lokatie van de personeelsleden. De opdracht kan zowel full-time als part-time uitgevoerd worden en duurt ongeveer twee of drie maanden. Heb je interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunktie je wat, kom dan langs of bel ons even. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel. 053-893909. Referentienummer 426.

INFO onder alle studierichtingen

Stages/afstuderen bij SHELL...

Heb je interesse in een topstage bij Shell, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Sander van den Berg. Op onze vestiging liggen inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell kan stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen.

Integrand Twente

Vrijhof, kamer 205/206

tel. 053-893909

CT

Doctoraalgeslaagden 15 maart 1995

Aa B.J. van der, Benschop A.D. (PT-er), Boon G., Delft mw. Y.C. van, Ebbing M.H.K, Eck E. van, Elk E.P. van (met lof), Elting R.L. (PT-er), Engel M.F.M., Geurtsen M., Ham M. ten, Heusden mw. D.I. van, Hogeweg S., Hoomans B.P.B., Huttenhuis P.J.G., Ipema J.R., Jonker M.E., Leemreize C.C.W., Lemmers, S.P.B. (PT-er), Lentelink M.H.T., Molemaker mw. F.J., Nieuwhof R.P., Onnekink P.A., Pelle M.P., Penders mw. N.J.M.C., Timmer, R.M.C. (PT-D-er), Ytsma mw. S.D., Zuurendonk P.A.

Integrand

Opdracht voor INF, EL of CT student

zien onderwijsmededeling onder INF

EL

Vertalerbouw (211035)

De eerste serie opgaven is op college uitgereikt. De uiterste datum van inlevering is 10 april.

D-voordracht

H. van der Linde over: Implementatie van DPI en m2m in de UT SNMPv2-structuur; 6 april 1995, 13.30 uur, TW gebouw, zaal TW A-101.

Ahmadi Izadi over: Estimation of glottal pulses from sustained vowels using additional informatin obtained from unvoiced vowels; 7 april 1995, 11.00 uur, EL/TN B 1220.

Extra hertentamen Transduktietechniek (122921)

Er is een extra herhaaltentamen voor Transduktietechniek (122921) op dinsdag 15 augustus a.s. van 9.00 - 12.30 uur. Het zaaltje wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Aanmelding D1- en doctoraalexamen EL

Voor het D1-examen en het Doktoraalexamen in juni 1995 geldt de volgende regeling: Aanmelding open: 3 april 1995. Sluiting aanmelding: 21 april 1995. Terugtrekken t/m: 16 juni 1995. Uitreiking Doktoraal: 23 juni 1995

Men kan zich aanmelden: -voor het Doktoraalexamen als de omschrijving van de Doktoraalopdracht en het Doktoraalstudiepakket bij Bureau Onderwijszaken aanwezig zijn. -voor het eerste gedeelte (D1) van het Doktoraalexamen als men verwacht alle examenonderdelen uit het tweede studiejaar vóór 16 juni 1995 voltooid te hebben.(Geslaagd is I: degene die voor al deze examenonderdelen een voldoende (6 of hoger) behaald heeft en II: degene die voor één examenonderdeel een 5 behaald heeft die naar het oordeel van de examencommissie door de overige resultaten gecompenseerd wordt). U bent alleen ingeschreven als het door u ingevulde en getekende inschrijvingsformulier bij het Bureau Onderwijszaken aanwezig is. Na de sluitingsdatum kan voor bovengenoemde examens niet meer worden ingeschreven.

Integrand

Opdracht voor INF, EL of CT student

zie onderwijsmededeling onder INF

INF/BIT

D-geslaagden INF

P. Boersma, Nijmegen; B.J. Brandse, Diemen; A.P. Bulthuis, Bedum; R.P. Elfferich, Barneveld; G.J.A. Hagesteijn, Dordrecht; R.D. Hoetmer, Bussum; M.A. Jacobs, Vleuten-de Meern; E. Kloosdijk, Amstelveen; G.F. Kuis, Zwolle; A.J.F. le Loux, Enschede; F.G.W. van Orden, Apeldoorn; J.C.A. Peper, Rotterdam; U.O. Pijpker, Epe; J.H. Schuringa, Groningen; G.J. Steinfelder, Veendam (met lof); H.V. Tran, Saigon; C.H. Vuijst, 's-Gravenhage; F. Wesselius, Heerenveen; J. Wessels, Oostburg; F.H.J. Wierenga, Coevorden; F.H. Zwaal, Doetinchem (met lof).

Doctoraalvoordrachten

Patrick van Leuveren over: Over het gebruik van ontwerpmethoden bij het project Reisinformatie Op Afstand; 10 april 1995, 14.00 uur, INF U2.

M. Buurmeijer over: Een vergelijking van drie empirisch inductieve technieken; 13 april 1995, 13.00 uur, BB-7.

Robert Wijnbelt over: Functions and Interface of a distributed diary; 24 april 1995, 14.00 uur, Demoruimte (Hal B-204).

Verplaatsing tentamen Decision support systemen (212035)

Het tentamen Decision support systemen (212035) van 2 juni 1995 wordt verplaatst van de middag naar de ochtend. De nieuwe tijd is dus: vrijdag 2 juni 1995, 09.00-12.30 uur.

Doegroepleiders gezocht!

Zoals je misschien al weet is de introduktie kommissie informatica (IKI) al volop bezig om de aankomend 1e-jaars INF-ers en BIT-ers een geweldige intro te bezorgen. Voor de intro '95 hebben we nog een aantal doegroepleiders voor Informatica en BIT nodig en ook een aantal activisten om te helpen bijde verschillende activiteiten. Geef je nu op als doegroepleider of activist en maak van de intro '95 een geweldig feest! Vul het aanmeldingsformulier in en geef het af bij de portier van het INF-gebouw. Voor vragen kun je altijd Henk bellen (tel: 053-314862).

Vertalerbouw (211035)

De eerste serie opgaven is op college uitgereikt. De uiterste datum van inlevering is 10 april.

Herkansing KASTA-case (180052)

Voor: BIT deelnemers KASTA-case

Studenten die dit jaar in het tweede trimester voor de KASTA-case een onvoldoende hebben gehaald, bestaat de mogelijkheid mee te doen aan een herkansing. Deze is gepland in week 27 (3 t/m 7 juli) en zal deze gehele week beslaan. Inschrijving is t.z.t. mogelijk per groep, gelijktijdig met de inschrijving voor de hertentamens in juni. Nadere informatie bij de docente, mw. P.C. de Weerd-Nederhof (tel.3499, BB435).

VERVALLEN college Inleiding Bedrijfskunde BIT (235008)

Voor: BIT-P

Het college Inleiding Bedrijfskunde (235008) op donderdag 30 maart a.s., 7e + 8e uur in WBC101 vervalt.

OEC-BIT en OEC-INF

De onderwijs evaluatie commissie van BIT en INF, OEC-BIT en OEC-INF, zijn tegenwoordig te bereiken via een email-adress: [email protected] en [email protected] Ook zijn zij tegenwoordig te bereiken via WWW. Het HTTP is veranderd, en is nu 'http://www.cs.utwente.nl/data/commissies/restr_ut/oec/index.html'. Ook voor klachten over het onderwijs kunnen jullie bij hen terecht, zie de WWW-pagina's.

Stageplaatsen en Externe D-Opdrachten Neurale Netwerken

Het onderzoeksprojekt Parlevink van de Faculteit Informatica onderhoudt contacten met bedrijven en instituten geonteresseerd in toepassing van neurale netwerken. In mei zijn er een drietal stageplaatsen beschikbaar bij een Amsterdams bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd op de toepassing van neurale netwerken voor beeld-, tekst- en data-retrieval.De opdrachten hebben betrekking op, respectievelijk, het zoeken in grote bestanden bestaande uit (elektronische) portretten, het associatief zoeken in bestanden bestaande uit korte teksten, en meer algemene zoekmethoden met behulp van neurale netwerken in grote gevarieerde databestanden.De stage-opdrachten kunnen beginnen in mei. Een afwijkende begindatum is mogelijk. De stage-opdrachten zijn in eerste instantie bestemd voor informatica-studenten. Nadere inlichtingen over de stages zijn te verkrijgen bij prof.dr.ir. A. Nijholt, 053-893686.

Zaalassistent gezocht (herhaling)

Voor het nieuwe studiejaar zijn er enige vacatures voor de functie van 'zaalassistent praktikumvoorzieningen'. In de onderwijsmededeling hierover staan de taken en eisen beschreven. Indien de functie je aanspreekt en je bent het gehele studiejaar beschikbaar dan kan je voor nadere informatie en/of aanmelding terecht bij: ing. Carel van Leeuwen Btw., INF 2015, tel: (053 89)3738. De schriftelijke aanmelding dient in de vorm van een sollicitatiebrief te geschieden. Verwacht wordt dat in deze brief duidelijk tot uiting komt waarom je denkt voor deze functie geschikt te zijn. De sollicitatieperiode loopt tot 10 april.

Integrand

Integrand zoekt een enthousiaste student(e) informatica of een bij ons ingeschreven afgestudeerde die ondersteuning kan bieden bij de realisatie van een multimediaal systeem voor het afnemen van toetsen. Er zal gebruik gemaakt worden van Borland C++ versie 4.5, ervaring op het gebied van Windows en programmeren in C/C++ is gewenst. De opdracht is full-time en duurt ongeveer 6 maanden. Heb je interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunktie je wat, kom dan langs of bel ons even. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, Tel. 053-893909, Referentienummer 429.

Integrand is op zoek naar een INF-student die informatietechnologische ondersteuning kan bieden bij en het zelfstandig uitvoeren van ontwerp- en realisatie(deel)opdrachten binnen een team van 6 medewerkers. Dit alles is ten behoeve van de realisatie van een multiemediale leeromgeving op CD-ROM. De duur van de opdracht is 6 maanden full-time. Op onze vestiging is een uitgebreider omschrijving aanwezig van deze opdracht. Heb jij interesse in deze of een andere opdracht kom dan even langs op onze vestiging. Integrand is gevestigd in de Vrijhof, kamer 206. Tel:893909. Refnr. 427.

Integrand zoekt een EL-, CT- of INF-student of afgestudeerde, die zich al voor zijn afstudeerdatum heeft ingeschreven. De student moet voor een volledig geautomatiseerde Membraan Test Installatie (MTI) een Remote Control Module ontwikkelen en programmeren. Hiermee moet van een willekeurige plaats in Europa de MTI, via een PC en modem, bestuurd kunnen worden en op de PC moet het proces on line gevolgd kunnen worden. Lijkt deze opdracht je wat of heb je interesse in een bestuursfunktie kom dan eens langs op onze vestiging: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 205/206, tel. 053-893909.

TBK/CT&M

Inkijken tentamen Inleiding Organisatiekunde (181051)

Degenen die het tentamen Inleiding Organisatiekunde d.d. 20-02-1995 willen inkijken kunnen bellen met Vera Scholten, tst. 3480, voor een afspraak op vrijdag 7 april a.s.

Verplaatsing tentamen Decision support systemen (212035)

Het tentamen Decision support systemen (212035) van 2 juni 1995 wordt verplaatst van de middag naar de ochtend. De nieuwe tijd is dus: vrijdag 2 juni 1995, 09.00-12.30 uur.

AIESEC Carrièreweek roosters

Herinnering aan diegenen die zich hebben ingeschreven voor de carrièreweek: de roosters voor komende week (4 april: de orientatie arbeidsmarkt, 5 april: bedrijvenpresentaties en 6 april: sollicitatietraining) kunnen nu opgehaald worden op het kantoor! Verder vindt er donderdagavond 30 maart om 18.30 in BB5 een voorlichtingsavond plaats voor de geselecteerden voor de individuele gesprekken. Hier worden o.a. de persoonlijke roosters en verscheidenene jaarverslagen uitgereikt.

Integrand

Integrand zoekt een vergevorderd/afgestudeerd TBK-C of CT&M student voor een gerenomeerd waterbouwkundig metaalconstructiebedrijf dat o.a. bruggen fabriceert. Deze student zal een marktorientatie moeten doen naar de bruggen in Nederland. Daarna zal hij/zij een ondernemingsplan moeten opstellen voor een nieuwe afdeling in het bedrijf dat zich zal bezig specifiek zal bezig houden met het onderhoud van bruggen. Eventueel kansen op een vaste aanstelling. De opdracht is full-time en moet zo snel mogelijk aanvangen. Lijkt deze opdracht je iets of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 205/6, tel: 893909. Ref.nr. 424.

Integrand zoekt een TBK/BSK-student of een bij ons ingeschreven afgestudeerde die een capaciteitsplan gaat opstellen voor een bedrijf gevestigd in Enschede. Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar de bereikbaarheid en de lokatie van de personeelsleden. De opdracht kan zowel full-time als part-time uitgevoerd worden en duurt ongeveer twee of drie maanden. Heb je interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunktie je wat, kom dan langs of bel ons even. Referentienummer 426.

Studenten opgelet!

De Wetenschapswinkel zoekt een student Technische Bedrijfskunde, bij voorkeur met kennis van marktonderzoek. Het is de bedoeling dat deze student voor een werkervaringsprojekt in Oldenzaal de behoefte naar professioneel herstelde en/of opnieuw gestoffeerde meubelen gaat onderzoeken. Dit werkervaringsprojekt wordt opgezet in samenwerking met een kringloopwinkel in Oldenzaal. Bij dit onderzoek gaat het om de volgende vragen: - Wat zijn de mogelijke doelgroepen? - Welke behoeften hebben deze groepen aan tweedehands meubels? - Hoe zouden de meubels op de markt gezet moeten worden? prijs, locatie e.d.) - Wat voor uitkomst geeft een vergelijking met commerciële alternatieven. Belangstelling? Neem dan contact op met Saïd Benjadi (777904), Maurice Prins (895041) als leden van de Wetenschapswinkelcommissie TBK of ir. Cisca Wagenmakers, medewerkster van de Wetenschapswinkel (894407, 's morgens). Wat wij bieden: * Praktijkgericht onderzoek; * training in adviesvaardigheden; * studiepunten en wat geld;

* Is dat iets voor jou? * Ga eens praten met de leden van de winkelcommissie TBK. * Lees de Wetenschapskrant voor informatie over het werk van de winkel.

Colloquia

Quirinus A.B. van Dijk over:

Ontwerpen van R&D. De R&D-afdeling van Van Doorne's Transmissie B.V. Evaluatie van een reorganisatie. Datum : 12 april 1995; 15.45 uur, BB5.

Irene Klein over:

Orderverwerking 'The Philips Way', Analyse en vererking van het orderverwerkingsproces bij de divisie Licht van Philips Nederland B.V. te Eindhoven; 21 april 1995, 15.45 uur, BB6.

Martin E. Pekárek over:

Improvement of the logistic steering situation in the GLS factory of Philips Lighting Poland; 7 april 1995, 15.30 uur, BB7.

Nicoline E. Vos over: 'Het groeperen van cijfers blijkt een kunst'. Een kostprijscalculatiemodel voor w. Schuurman Elektrotechnische Groothandel B.V.; 13 april 1995, 16.00 uur, BB7.

Truus Vernhout over:

'Kwaliteitszorg in de juridische dienstverlening'

Het ontwikkelen en invoeren van een systeem van kwaliteitszorg in de organisatie van het advocaten- en belastingadvieskantoor Groener Vestering Rieske c.s. te Hengelo; 4 mei 1995, 16.30 uur, Twickelzaal (Ondernemingshuis Twente).

Marcel Eulderink over:

Key-decision criteria, bij bedrijven met een IBM-mainframe omgeving met betrekking tot right-, of downsizing; 28 april 1995, 16.00 uur, BB5.

W.M.P. Beekman over:

Beschrijving en analyse van knelpunten in de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitssysteem volgens NEN/ISO-9001 bij een middelgrote installateur; 13 april 1995, 13.30, BB3.

W.F.R. Groenen over:

Hoe worden de door Akzo Nobel Engineering (AE) geïnventariseerde onderhoudsproblemen door plants ervaren en hoe kan door AE, op basis van eigen informatie en die van plants en leveranciers, worden bijgedragen in het (gedeeltelijk) oplossen van de onderhoudsproblemen; 21 april 1995, 13.30 uur, BB6.

Herkansing KASTA-case (180052)

Voor: TBK-D1

Studenten die dit jaar in het tweede trimester voor de KASTA-case een onvoldoende hebben gehaald, bestaat de mogelijkheid mee te doen aan een herkansing. Deze is gepland in week 27 (3 t/m 7 juli) en zal deze gehele week beslaan. Inschrijving is t.z.t. mogelijk per groep, gelijktijdig met de inschrijving voor de hertentamens in juni. Nadere informatie bij de docente, mw. P.C. de Weerd-Nederhof (tel.3499, BB435).

I.T. en Organisatorisch leren (186360)

Voor: TBK D2,3

In het kader van informatiekundige afstudeerdifferentiaties kunt u het bovengenoemde vak volgen in het eerste trimester van het volgende studiejaar. U wordt gevraagd om bij de docent (dr. F. Wijnhoven) kenbaar te maken of u aan de dan lopende cursus wilt deelnemen, en dan tevens uw telefoonnummer en adres door te geven. Dit kan door een briefje of een email (a.b.j.m. [email protected]). Graag reageren voor mei a.s. U wordt nog voor de vakantie uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst.

VERVALLEN college Inleiding Methodologie (180049)

Voor: TBK-P

Het college Inleiding Methodologie op donderdag 30 maart a.s., 7e + 8e uur in WBC101 vervalt.

College Information Management Engineering (186313)

Voor: TBK D2,3

Het college Information Management Engineering wordt in het derde trimester gegeven op donderdag het 3e + 4e uur in zaal CT2522.

Gastcollege van het vak Methoden en Technieken in de Marketing

Voor: Studenten en docenten

In het kader van het vak Methoden en Technieken in de Marketing houdt

Ir. P.D. Bootsma (KLM - UT) een gastcollege met als titel Marketing Modellen in de Luchtvaart; 7 april 1995, 8.30 - 10.15, BB7.

OCC II 14/03/1995

Voor: CT&M d1

Het OCC II college (hr. Veenvliet) op donderdag 13 april aanstaande komt te VERVALLEN.

MICS I (221220) donderdag 3e/4e uur, groep 3

Voor: CT&M d1

Het werkcollege van MICS I (221220) wat 2.3 donderdags het 3e/4e uur wordt gegeven aan groep 3 is verschoven van CT 2522 naar WB hal V 108. Bovenstaande geldt voor het gehele trimester.

Verkeerskunde (222010)

Voor: CT&M p, TBK-C p

In verband met de CT&M ouderdag op 7 april zullen de werkcolleges van die dag verplaatst worden: groep 1 wordt maandag 10 april 5/6 uur WB T 1011;

groep 2 wordt maandag 10 april 7/8 uur WB T 1011, groep 3 wordt dinsdag 11 april 1/2 uur WB hal V 208; groep 4 wordt dinsdag 11 april 3/4 uur WB hal V 208.

Tentamens week 17 (24/4/95) CT&M P

Voor: CT&M P

Voor de tentamens op 24 april a.s. voor CT&M P studenten kan per heden tot 8 april bij BOZ-CT&M (WB-N112) worden ingeschreven. Studenten kunnen zich voor één tentamen inschrijven. Het betreft 115706, 151076 en 186052, alléén voor CT&M.

Bespreking tentamen Produktie Management II (vet)

De bespreking van het tentamen Produktie Management II (181062) d.d. 20 februari 1995 zal plaatsvinden op dinsdag 4 april het 7e en 8e uur in BB 3.

Inleiding wiskundige economie (158060)

In verband met Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag worden de werkcolleges als volgt verplaatst: Groep 1: van 14 april 5+6 naar 27 april 1+2 in TW-A 131 en van 5 mei 5+6 naar 11 mei 1+2 in TW-A 131. Groep 2: van 14 april 1+2 naar 13 april 1+2 in TW-A 131 en van 5 mei 1+2 naar 4 mei 1+2 in TW-A 131.

Wiskunde III voor CTM (151077)

Voor: CTM groep 5

Met ingang van dinsdag 21 maart worden de werkcolleges van de groepen 5 en 6 samengevoegd. De tijd blijft dinsdag 7+8, de zaal wordt WB-T 1211.

TN

Doctoraalvoordrachten

A.T. Smit over: 'A control system to dampen torsional drilstring vibrations'; 7 april 1995, 15.30 uur, EL/TN B 1220.

S. Hoogeveen over: 'Resonances in monolithic flux transformer coupled high-T dc SQUIDS'; 30 maart 1995 te 11.00 uur in EL/TN B 1220.

Colloquium

Prof.dr. J.P. Woerdman, Huygens Laboratorium te Leiden over: 'Quantum Physics of small Lasers'; 5 april 1995, 16.00 uur, EL/TN T4.

Geslaagden doktoraal TN

Op 14 maart j.l. zijn voor het doktoraalexamen TN geslaagd: H.A. de Boer - Kubaard, M.J. van Burik - Bunnik, B.J.M. Fransen -Enschede, B.J. Groenewoud - Bergen NH, R.H. Jongen - Enschede, F.A. Karelse - Dordrecht, G. Koster - Emmen, R. Moerman - Coevorden, H.C. Muller - Wierden, L.J. Riemersma - Hiaure, J.A. Veerman - Huizen.

Analyse A voor TN (152028)

Voor: TN groep 5

De werkcolleges Analyse A voor groep 5 op vrijdag 5+6 in WB-T 909 worden verplaatst naar: ma 3 april 5+6 in TW-A 131; ma 24 april 7+8 in EF-B 1220; ma 8 mei 5+6 in EF-B 1228; ma 22 mei 5+6 in EF-B 1228.

TO

Doctoraalvoordrachten

Maria Hendriks over: Integrale kwaliteitszorg op het Twents MBO-College. De ontwikkeling van een (deel) indicatorenstelsel voor de vestiging Hengelo-Centrum van het Twents MBO-College èn de ontwikkeling van een stappenplan aan de hand waarvan de vestiging zelf het (deel) indicatorenstelsel verder kan uitwerken en verbreden; 6 april 1995, 14.00 uur, L 216.

J.C. Twilt over: Het stimuleren van veilig werkgedrag bij medewerkers middenspanning. Aan het uitvoeren van werkzaamheden binnen het engergienet zijn gevaren verbonden. Om een optimale veiligheid te waarborgen dienen monteurs middenspanning, voorafgaand aan de werkzaamheden, bepaalde veiligheidsmaatregelen te treffen. Bij het aleven van de veiligheidsmaatregelen spelen niet alleen de actuele kennis en vaardigheden een rol, maar vooral de attitude van de monteur. Tijdens de opdracht is een

oplossing ontwikkeld om de houding ten aanzien van veiligheid op de werkplek te verbeteren; 11 april 1995, 16.00 uur, CT 1812.

Geslaagden doctoraalexamen TO

Doctoraal examen TO: Miriam C. Abreuk, Enschede; Gregory J. Ball, Salt Lake City; Inez E.M. van Beek, Uden; Irene E.A. Biemond, Zaandam; Astrid ter Braak, Wierden; Olaf J.G. Dood, Losser; Antonia W.C. Kuppens, Sint Anthonis; Gerlinde Podt, Hellendoorn; Annette M. Thijs, Amsterdam; Esther M. van Weele, Terneuzen; Rachel J. Zandbergen, Noordoostpolder.

Betreft: geslaagden P-TO

Geslaagden Propaedeuse TO

Generatie 1992: M.A. Harink, Tubbergen.

Generatie 1993: J.J.M. van der Ark, Enschede, J. ter Burg, Zwolle; B. den Elsen, Leiderdorp; N.M. Ikink, Enschede; S. Jonker, Noordoostpolder; G.J.M. Meijerink, Hengelo; L.L. Roosink, Enschede; E.M. Rusman, Alkmaar;

D. Timmerman, Kampen; E.B. Workel, Haaksbergen.

TW

Electriciteit en Magnetisme (140529)

Het college Electriciteit en Magnetisme van donderdag wordt vanaf week 13 als volgt verroosterd: In week 13, 15, 18 en 19 is het college op dinsdag 7+8 in TW-A 101; In week 14, 17 en 20 is het college op maandag 1+2 in TW-A 101. In week 21 wordt er een vragenuurtje gehouden op dinsdag 7+8 in TW-A 101.

Inleiding wiskundige economie (158060)

In verband met Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag worden de werkcolleges als volgt verplaatst: Groep 1: van 14 april 5+6 naar 27 april 1+2 in TW-A 131 en van 5 mei 5+6 naar 11 mei 1+2 in TW-A 131. Groep 2: van 14 april 1+2naar 13 april 1+2 in TW-A 131 en van 5 mei 1+2 naar 4 mei 1+2 in TW-A 131.

WB

Bijzondere onderwerpen op het gebied van de Werktuigbouwkundige Automatisering (code 113141)

Voor WB D3-studenten

In het kader van het WA-BO liggen er diverse opdrachten op het terrein van de Werktuigbouwkundige Automatisering, Mechatronica en het Ontwerpen. De opdrachten hebben veelal een technisch danwel applicatief innovatief karakter, waarbij een beroep wordt gedaan op uw werktuigbouwkundige vakkennis-integratie om produktconcepten te ontwikkelen, de haalbaarheid ervan aan te tonen danwel een concept concreet uit te werkten. De opdracht kan door een of twee personen worden uitgevoerd. In enkele gevallen bestaat de mogelijkheid de opdracht voort te zetten in een afstudeeropdracht. Aanmelding en inlichtingen bij ir. E. Gerritsen, WB Z.110, tel: 2434/2520.

Wijzigingen betreffende de hoorcolleges Ketenbeheer (code 114503)

Voor WB P/BSK D1/CT&M D2-studenten

Op dinsdag 4 april 1995 het 1/2e uur wordt het hoorcollege verplaatst van zaal WB C.101 naar zaal BB.1. In week 18, maandag 1 mei a.s. het 7/8e uur, vindt het hoorcollege plaats in zaal WB C.101. Het hoorcollege gepland in week 19, donderdag 11 mei a.s. het 1/2e uur komt te vervallen. In week 21, maandag 22 mei a.s. het 3/4e uur, vindt het hoorcollege plaats in zaal WB C.101.

Hoorcollege Roterende stromingsmachines I (code 114131)

Voor WB D3-studenten

Bovengenoemd hoorcollege verroosterd op woensdag het 3/4e uur wordt verplaatst van zaal WB W.245 naar zaal WB Hal IV.206.

Campus en studentenleven

SPE

Zondag 2 april

Twee weken voor het feest gaat Carla van der Heijden in de viering voor. Audiozaal Vrijhof om half elf.

Rondom een

Maandag 3 april is er een viering Rondom Een in de Grote Kerk aan de Markt in Enschede, 12.45-13.15u. In deze viering lopen we alvast vooruit op de Goede Week en Pasen. Op het mooie orgel zal een student van het conservatorium een eigen compositie spelen. Informatie: Carla van der Heijden.

Exit Joegoslavië

Onder deze weinig opwekkende titel organiseren SPE en Studium Generale in het kader van de Universitaire Vredesdagen een avond over 'mogelijkheden tot vrede' in voormalig Joegoslavië. Sprekers: Nicole Lucas, redacteur buitenland Trouw - die dan net terug is uit de Balkan - en Jan Schaake (INF) - die onlangs een reis maakte langs vredesgroepen in het gebied. Ze zullen ieder vanuit hun eigen ervaring en analyse de vraag naar mogelijkheden tot vrede proberen te beantwoorden. Informatie: Jan de Jongh. Dinsdag 4 april, 19.30 uur in het Amphitheater.

Clara van Assisi

Donderdagavond 19.30 uur is de tweede avond over de levens van Franciscus en Clara. Dit keer is alle aandacht voor Clara met informatie over de huidige Clarissen. Een diaserie van Tini Bruggen zal daarbij uitgangspunt zijn. Voordracht en leiding: Jan de Jongh. Plaats: Vrijhof Pastoraatsplein.

Diensten Goede week

Palmzondag, Jan de Jongh, 10.30 uur. Witte Donderdag, Kees Kuyvenhoven, 19.30 uur. Goede Vrijdag, Carla van der Heijden, 19.30 uur.

Paaswake de hele nacht

De wake begint om 23.00 uur op zaterdagavond en gaat door tot de volgende morgen. Na het begin met o.a. vuur en het aansteken van de Paaskaars, delen van water en brood, overweging en doopvernieuwing, zal om ± 0.30 uur ieder half uur een eenvoudige liturgie zijn rond een van de twaalf lezingen. Bij het morgenkrieken wordt het Paasevangelie (buiten) gelezen. Na een gezongen overgang worden dan vanaf ± 7.15 uur ook de kinderen verwacht. Er is dan vanaf 7.30 uur een afsluitende dienst met delen van brood en wijn en overweging, waarin ook aandacht voor de kinderen zal zijn. In de voornacht doet het koor mee, in de vroege morgen is er een kinderorkest. De hele nacht kan er in-uit-in gelopen worden. Er is koffie en thee. Uitvoerige informatie in het boekje 'Rond Pasen in SPE' dat bij het secretariaat verkrijgbaar is. Voorganger is Jan de Jongh. Het geheel vindt plaats in de Audiozaal van de Vrijhof.

IKV

Op 8 april organiseert het Interkerkelijk Vredesberaad-Overijssel een studiedag over modernisering van en handel in wapens.

Plaats en tijd: 10.00u tot 15.30u, in Wierden, Gereformeerd ontmoetingscentrum, Parallelweg 7, tel: 0546-571813

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-894020 of 776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

Vrijhof 33, dagelijks geopend van ca. 09.00 - 17.00 uur, tel. 053-895236 of intern 4033. De SRD zoekt t/m oktober een bestuurder/ster (onder de daarvoor geldende voorwaarden) die alleen als taakstelling heeft 'organisatie 25-jarig jubileum okober 1995'. Info Didy Knaken kantoor SRD. De LSVb (landelijke studentenvakbond) heeft onder redactie van Anja van der Aa, Arjan Biemans, Menno Hurenkamp en Toon van de Put het boekwerk 'De mythe van de piramide (naar een volwassen democratische universiteit)' uitgegeven. De prijs is % 12,50 en het boek is bij de SRD te koop. Een ander interessant boekwerkje bij ons verkrijgbar is 'De laatste loodjes.... handleiding voor afstuderen' een uitgave van POK (projectgroep onderwijskwaliteit). Activiteiten: 30 maart, 20.30 uur: discussie met Tweede Kamerlid Sharon Dijksma (Vrijhof Kleine Zaal); 4 april, LSVb/ISO Seminar 'Onderwijs en afspraak'; 4 april, 19.30 uur in het kader van de Universitaire Vredesdagen lezing 'Exit Joegoslavie' (Vrijhof-Audio); 5 april, KPS-Opening verkiezingen universiteitsraad; 6 april, 12.45 uur UThema 'Ontwerpen 5-jarig curriculum' (BB3); 8 april, Ledenvergadering LSVb.

Diversen

SG in Debat

Ook geweest bij de Grote Hypnoseshow van SG in Debat? Wel eens zin om een dergelijke avond te organiseren? Dat kan. De studentenwerkgroep van Studium Generale zoekt nog nieuwe, enthousiaste leden. Heb je goede ideeën, wil je meedenken, maar heb je niet zo heel veel tijd, dan is SG in Debat wat voor jou. Heb je belangstelling of wil je meer weten; bel 's middags telefoonnummer 4456 of 3321. Langskomen bij Studium Generale kan ook, kamer A335 in het TW/RC-gebouw.

UT-Kring eieren zoeken

Woensdag 5 april 's middags om 14.30 uur wordt er vanaf de parkeerplaats van het BB-gebouw eieren gezocht met de kinderen (3 t/m 12 jaar). Er zijn aan deze middag geen kosten verbonden, wel graag even opgeven i.v.m. de hoeveelheid kinderen die we kunnen verwachten. Ook is er voor ieder kind een verrassing. We hopen als bestuur dat er veel kinderen mee zullen doen. Om 17.00 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen van de parkeerplaats BB-gebouw. Opgave bij T. Hondelink, kantine TW of bij D. Hulsbeek, kantine CC complex (voor 3 april).

Tsjerk Hiddes

Woansdei 5 april is der in ekskursje nei de haven fan Den Helder. We sille ien skip fan binnen besjin. We kinne der waarm ite en krye in rûnfeart troch de haven. Waad interesse hat kin skilje mei Aiso (5025). Woansdei 12 april is der in sûpke yn Kleintje Vestingbar. Moandei 1 maaie is der in diajûn oer Zimbabwe troch Adalgard. Omdat Adalgard lange tiid yn Zimbabwe op stage west is, wit sy in protte oer it lân en de kultuer. It begjint om 20:00 en it plak is noch net bekend.

OPENLUCHTTHEATER

Het wordt al weer lekker weer, dus is het bijna tijd om een voorstelling te gaan bezoeken in het Openluchttheater. Voor het zover is zal het Openluchttheater eerst een opknapbeurt krijgen. Onder deskundige leiding zal dit op 2 zaterdagen in mei gebeuren. Help jij ook op 13 en/of 20 mei mee?!?! Laat het even weten aan Apollo, kamer 30 in de Vrijhof, 894404.

OPEN PODIUM

Altijd al op een podium willen staan. Op het open podium van Apollo kan iedereen, dus ook jij, terecht met een leuke, originele of alledaagse act. Voor het instuderen heb je nog even tijd, het open podium wordt gehouden op 16 mei (o.o.v.). Maar geef je nu al vast op bij Apollo, kamer 30 in de Vrijhof, 894404.

Logowedstrijd

De Wetenschapswinkel (Wewi) van de Universiteit Twente wil zijn bekendheid vergroten. Daarom is de Wewi op zoek naar een herkenbaar logo dat gebruikt kan worden op folders, posters en de Wetenschapskrant. De Wewi heeft hiertoe een logowedstrijd georganiseerd. Zin in deze uitdaging? Stuur je inzending voor 3 april 1995 naar onderstaand adres en maak kans op een prijs van f.100,-. Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. Voor meer informatie en het wedstrijdregelement: Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente, Vrijhof-kamer 016, antwoordnummer 323, 7500 VB Enschede, tel.: 053-893848.

CSV Alpha

Op woensdag 12 april vindt er een forum plaats dat is georganiseerd in samenwerking met de andere christelijke studentenverenigingen. Het onderwerp van dit forum zal zijn de vluchtelingenproblematiek. 's Middags is er een inleidende lezing, 's avonds nemen diverse deskundigen plaats in het forum. Volgende week volgt meer informatie. De societeit Vivaan (Bastille) is zoals gewoonlijk geopend op woensdag vanaf 21.00. Informatie over de Christelijke Studentenvereniging Alpha wordt gegeven door Jeroen (053-777518) en Peter (053-336542).

RKS Johannes

Iedere eerste dinsdag van de maand is er een cursus-avond filosofie. Deze cursus wordt verzorgd door de broeders van de St.Paulus kerk in Enschede. De eerst volgende cursus-avond is dinsdag 4 april. Aanvang 20.00, verzamelen om 19.45 op Maanstraat 30 in Enschede. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen bel: 053-330843.

ASV Taste

Na een geslaagd bezoekje aan het Nijmeegse eitje is het op 23 april weer feest in Houten. Hier zal dan de 112de Varsity worden gehouden. Je kunt je inschrijven op het prikbord, en als je er meer van wilt weten moet je bij Pepijn zijn. Op 28 april zal er een feest worden gegeven ter ere van de inboorlingen: het Boerenfeest. Twee dagen later (30 april) zal de verjaardag van de koningin gevierd worden in de sociëteit, die dan open is. Precies een week later (6 mei) gaat de ouderdag plaatsvinden. Heb je hier nog vragen over, dan moet je die aan Moniek stellen. En van 12 t/m 14 mei is er weer een ledenkamp. Dit keer is er een privézwembad bij (???). Schrijf je hiervoor in op het prikbord. Het trimester zal dan worden afgesloten met het slotfeest op 29 juni. Tot zover de verenigingsagenda. Activiteiten alleen toegankelijk voor leden. A.S.V.Taste, sociëteit Antigoon, Oude Markt 18 (boven La Conga), tel 326238. Openingstijden: zondag 21.00 tot 01.00, dinsdag van 21.00 tot 02.00 en donderdag van 16.00 tot 04.00.

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zul je nog een functie uitoefenen waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Proctor & Gamble, Randstad, Heineken enz. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 205/206, tel. 893909.

Studieverenigingen

Sirius

Vanavond (donderdag 30 maart) om 20.00 in de Vrijhof lezing Sharon Dijksma. Zaterdag 1 april is er het fantastische OPEN gala georganiseerd door Sirius, Tobias en ConcepT, aanvang: 22.30 uur in het Hof van Eden in Enschede (Volkspark). Kaartverkoop: iedere dag van 12.30 tot 13.30 uur in de Sirius-kamer. Kaarten kosten f 55 en we zijn nog niet uitverkocht# Op 4 april Grolsch-excursie plaats. De kosten bedragen f 2,50, aanvang 9.00 uur, aldaar# Donderdag 6 april in Rotterdam een IBA dag (Informatiedag over Bestuurskundige en Arbeidsmarkt). Voor meer informatie bel 010-4530758# Donderdag 13 april, 16.00 uur Bedrijvenpresentatie van adviesbureau MCKinsey. Plaats wordt nog nader bekend gemaakt. Tevens om half vijfborrel, TW-kantine# Op 25 april excursie Tweede Kamer. Nadere info volgt # Op 27 april komt het Groot Studenten Overleg weer bij elkaar. Dit in het kader van de faculteitsraad en opleidingscommissie verkiezingen. Iedereen is van harte welkom op deze open bijeenkomst# Op 2 mei: een PvdA-er en een CDA-er zullen elkaar bestrijden met het thema soft drugs. Verdere aankondigingen volgen nog# Sirius zoekt nog actieve leden. Heb je interesse of vragen bel dan 3204. Zie voor meer informatie de infobul.

ConcepT

Heb jij al een ontwerp gemaakt voor een nieuwe stropdas? Lever hem dan snel in, want morgen is de sluitingsdatum. Wanneer jij een VCT boek hebt aangeschaft, kun jij hem als je wilt je geld terug krijgen op de ConcepTkamer, mits het boek nog in ongebruikte staat is. Kom dan even in een pauze langs. Zeven april de ouderdag, twee dagen eerder een borrel. Civiel in Tsjechië? Alles kan! Schrijf je in voor de studiereis. Over twee weken sluit de inschrijving.

Arago

Maandag 3 april excursie naar Grolsch. # Ouders van eerstejaars kunnen 8 april eens een kijkje nemen op de universiteit en meemaken wat Dynamica nou eigenlijk werkelijk inhoudt. De ouderdag belooft een enorm succes te worden. # Er is op dinsdag 11 april weer een AGTN-vergadering in één der bunkerzaaltjes van het el/TN gebouw. # Woensdag 12 april (als er geen practica zijn) wordt er een excursie georganiseerd naar het Koninklijke Shell Laboratorium (KSLA) in Amsterdam. Inschrijven kan op het welbekende Arago-mededelingenbord in de kantine tot het moment dat de lijst vol of weggehaald is. # Op donderdag 13 april vertelt het bureau McKinsey&Company het één en ander over hun bedrijf, nieuwe zalencomplex, zaal CC-3. # Na de paasvakantie excusie naar het KNMI.

Inter-Actief

Donderdag 30 en vrijdag 31 maart worden de ouderdagen voor INF en BIT weer gehouden. #De eerstvolgende borrel is woensdag 5 april a.s. Er worden nog mensen gezocht om voor eind 1995 een BIT-symposium te organiseren. Heb je zin om mee te helpen, kom dan even langs in de Inter-Actief-kamer. #Op de leestafel in de Inter-Actief-kamer liggen nieuwe interessante bladen, zoals Net, maar ook de wekelijkse UTnieuws-uitgave. De laatste UTnieuws kun je altijd bij ons komen ophalen. #Een lijst van alle activiteiten wordt bijgehouden op onze WWW-pagina's en deze wordt ook wekelijks gepost op de newsgroupen inf.student.interactief en inf.annouce. #Voor meer informatie kun je altijd op het World Wide Web kijken. Het adres is http://www.cs.utwente.nl/data/interactief/ # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief-kamer in Hal-B kamer L224. Ook kun je e-mail sturen naar [email protected]

Isaac Newton

Vanmiddag commissie-interesseborrel!! De volgende commissies zullen in mei gaan wisselen en komen dus vrij: activiteitencie (4/5 pers.), almanakcie (5 pers.), boeken/winkelcie (6 pers.), excursiecie (4 pers.), na-introcie (6 pers.) en de sympocie/ lustrumsympocie (6 + 1 pers.). # 4 april: Symposium Integrale Produktie Vernieuwing! Schrijf je nu in op het Newtonbord! # Op 5 april is er weer borrel! Dit keer gezamenlijk met Concept. Zin om lekker te integreren met CT&M-ers, dat kan dan nu! # 11 april excursie naar Thomassen International B.V., inschrijven kan op het Newtonbord. # Ook op 11 april: Karten!! Meet jezelf met andere WB-ers op het F1 parcours in Oldenzaal. Inschrijflijst hangt op het Newtonbord.

Stress

In december zal er een studiereis met de titel %Eutopia" (EUropean Topics On Process Innovative Achievements) richting Centraal Europa. Alle W-stromers kunnen mee. Meer info donderdag 30 maart, 12.30 uur, BB3. # Op 10 mei is er het jaarlijkse Stress Congres, onderwerp 'Digitale Diensten: ondernemen op de elektronische snelweg'. Prijzen zijn voor studenten f35,=; voor universitaire of HBO- medewerkers f105,=; voor Bekader-leden f395,=; voor mensen uit het bedrijfsleven f425,=; Bovendien als je Stress-lid bent krijg je op de prijs f 5,= korting! Interesse? Bel de Stress-kamer, of http://driene.student.utwente.nl/studver/stress/congres.htm #Op 23 maart was er de Nike-lezing. Wat een succes! Iedereen bedankt voor het langskomen ! Stress organiseert op 29 maart om 16.00 de lezing van Rover. # Op 12 april gaan de BK-P'ers naar ESSO. Inschrijven kun je op het Stressbord. 18 april gaat Stress sporten in Amsterdam. Heb jij zin om te voetballen, volleyballen, basketballen of tennissen en 's avonds naar de Roxy te gaan. Schrijf je in! #Actief worden? De almanakcie, introkampcie, BK-trends en de TBK-Icie zoeken nieuwe enthousiaste mensen, dus schrijf je in op het Stressbord. Heb je verder nog opmerkingen, suggesties en klachten etc., kom langs in de Stresskamer of bel 3527/3547.

Abacus

Het bestuur van Abacus is op zoek naar een nieuw bestuur en een IKTW voor de introductie. Aanmelden in de Abacuskamer. # De jaarlijks terugkerende ouderdag zal gehouden worden op 1 april. # Batavierenrace: het abacusteam zoekt nog een loopster. # Het trivianttoernooi is een voorbeeld van een nieuw initiatief. Op 11 april krijgen zowel studenten als medewerkers de kans om door middel van een gezonde geest de eerste plaats te bereiken. Inschrijven en informatie vragen kan bij de Abacuskamer. # Op 4 april Bolletje Prof.

Sport

Voorjaarsintroduktie D.Z. Euros

Ben jij de winter ook zo zat? Heb jij ook zo'n zin in de zomer, zonnebaden, lol maken en lekker buiten zijn? Dan is een weekendje zeilen net iets voor jou! Vroeg in april gaat de zeilvereniging van de Universiteit Twente met haar negen (!) zeilboten erop uit om te genieten van een lekker briesje en hopelijk een zonovergoten seizoen. Met de Ebenha%zer als homeschip ( een 25 meter lange platbodem met o.a. bar en piano) gaan we in Friesland van start met een geweldig evenement van D.Z. Euros: de voorjaarsintroduktie! Heb je nog nooit gezeild? Het maakt niet uit of je een freak ben of juist niet, er is voor iedereen wat wils. We zeilen met de hele vloot langs verschillende plaatsen in Friesland, een tocht die veel gezelligheid biedt en voor iedereen onvergetelijk zal zijn. Het evenement begint op vrijdag 28 april en eindigt op zondagavond 30 april. Bel voor meer informatie de Euroslijn: 335079. Tot vrijdagavond 28 april!

Batavieren, let op!

Zondag 9 april organiseert DAV KRONOS weer de HogeLageToren-loop. Deze voert over een licht dalend parcours van Oldenzaal naar de Campus, wat een afstand is van 15 km. Dat lijkt misschien ver, maar voor verzorging onderweg wordt gezorgd. Bovendien de BATAVIERENLOOP nadert, dus is het misschien tijd dat je je conditie eens test! Iedereen, die wel eens wil weten hoe zijn conditie is, kan zich inschrijven bij Olav (tel: 895106) ofJelle-Bart (tel: 330882). Dit kost (10,- ((9,- met campuskaart) als je voor 4 april inschrijft. Uiteraard kun je ook op 9 april aan de start in Oldenzaal inschrijven (tot 11.45), maar dit kost je dan wel (12,50. Vanaf 10.15 rijden er bussen vanaf het sportcentrum op Campus, die je GRATIS naar het Plechelmusplein in Oldenzaal brengen, waar om 12 uur gestart wordt. Je bagage wordt ook weer naar de Campus teruggebracht. Na afloop is er voor iedereen een leuke en originele herinnering, dus tot ziens op 9 april.

Motorrijders opgelet! De Batavierenrace zoekt nog enkele enthousiaste motorrijders die mee willen helpen bij de 23-ste race op 22 april. Belangstellenden kunnen zich opgeven door een briefje met naam en telefoonnummer in onze brievenbus in het sprotcentrum te deponeren.

1000 ballen toernooi BVD

Ook dit jaar hebben we weer vier leden gevonden die een recordpoging wagen in de biljartsport. Gedurende de hele maandag 3 april zal een libre partij gespeeld worden over 1000 caramboles. Frank de Haan en Roeland Moraal zullen deze partij beginnen om 9.00 uur. Op het tweede biljart in onze zaal zullen tegelijkertijd Eelco Kuipers en Eli-Jean Leyssens elkaar afmaten in een driebanden partij over 250 driebanders. Komt en aanschouw wie het eerst de eindstreep haalt. By the way: morgen is de ALV.

Algemene Vergadering Drienerlose Studenten Triathlon Vereniging Aloha

Op maandag 10 april is er een AV gepland om 20:00 u in vergaderzaal 6 van de Vrijhof. Leden kunnen tot 72 uur vóór de Vergadering bij de secretaris agendapunten aandragen. De stukken voor de Vergadering liggen uiterlijk 14 dagen vóór de Vergadering ter inzage in het verenigingsbakje in de verenigingskamer. Voor meer informatie kun je bellen naar Harm (341209) of Lysander (895114).

Eskimoteercursus

De Drienerlose KanoVereniging EUROS organiseert op 9 april en 7, 14 en 21 mei de jaarlijkse eskimoteercursus. Deze cursus zal plaatsvinden in zwembad 'De Brug' te Glanerbrug. Hier leren we je boven te komen (na het omslaan) zonder je kano te verlaten. Ervaring is niet vereist. Leden betalen 20 en niet-leden 40 gulden. Mocht je na de cursus besluiten lid te worden dan krijg je alsnog 20 gulden korting. Inlichtingen en inschrijvingen bij Eelco Bos, tel: 053-339653.

Introcursus Kanoën

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, of een manier om de wereld eens van een andere kant te bekijken, schrijf je dan in voor de voorjaars-introcursus kanoën van DKV EUROS. Of je nu houdt van het gezellige vlakwatervaren, het spectaculaire wildwatervaren of de teamsport kanopolo, in zes lessen zullen we jou met alle aspecten van het kanovaren kennis laten maken. Deze lessen gaan plaatsvinden op 24 april en 1, 8 en 15 mei, vanaf 16.00 tot ongeveer 17.30, op het EUROS-terrein aan het kanaal. Hierna kun je deelnemen aan een gezamenlijke maaltijd. Bovendien zijn we woensdag 10 en 17 mei te vinden in het UT-buitenbad van 20.00 tot 21.30. De cursus zal worden afgesloten op zaterdag 20 mei wanneer je je aangeleerde kunsten zult kunnen vertonen op een wildwaterbaan. De kosten bedragen slechts 20 gulden. Inlichtingen en opgave bij Leendert, tel:053-895060.

Piranha-onderwaterhockey

Afgelopen zondag werd door het Piranha-onderwaterhockeyteam weer meegedaan aan het internationale Mosam-toernooi in Maastricht, georganiseerd doorAstacus. Piranha kwam hier uit in de poule voor tweede klasse teams. De eerste poulewedstrijd tegen regiogenoot HSD (Hengelo) ging helaas jammerlijk met 1-0 verloren. De tweede wedstrijd tegen het franse Sedan (Sedan) werd eveneens verloren, dit maal met 3-0. In de derde wedstrijd kon Piranha eindelijk haar eerste en enige winstpartij noteren tegen Scuba Libre uit Den Haag met 2-1. De laatste twee wedstrijden waren erg spannend, maar gingen op het laatste moment helaas beide verloren: tegen Hilversum (Hilversum) met 3-2 en tegen V.R.B. (Vlaardingen) met 2-0. Al met al eindigde Piranha hiermee op een vierde plaats in de poule op tegendoelpunten. Uitslag: 1. Sedan, 2. V.R.B., 3. Hilversum, 4. Piranha, 5. Scuba Libre, 6. HSD.

Opening buitenzwembad

Door een aantal oorzaken is ernstige vertraging opgetreden in de nieuwbouw van de kleedaccommodatie, badmeestersruimte en kiosk van het buitenzwembad. Op z'n vroegst zal e.e.a. pas halverwege het zwemseizoen in gebruik genomen worden. Zonder stakings-acties in de bouw is de streefdatum: 20 juli a.s. Omdat LV&S al een groot aantal activiteiten, vóór 20 juli, in het buitenbad heeft gepland, zal het buitenbad - ondanks de bouw-activiteiten, op de normale tijd geopend worden: 13 mei: kanopolo, 14 mei: triatlon en 15 mei: open voor publiek. De sportieve activiteiten kunnen in de vernieuwde bassins zonder problemen plaatsvinden. Ook de ligweide is toegankelijk. Op het terrein zullen een toiletwagen en een uiterst simpele nood-kleedruimte worden geplaatst. Douches zijn tot 20 juli a.s. niet aanwezig. Gebruikers wordt geadviseerd een tas mee te nemen (voor het opbergen van kleding en schoenen) en de tas mee te nemen naar de ligweide. LV&S hoopt op begrip voor het ongerief: de genomen beslissing lijkt LV&S beter dan het openhouden van het binnenbad tot 20 juli! Het wachten op de nieuwe accommodatie zal overigens worden beloond: Er komen nieuwe, hyginisch verantwoorde, kleedkamers, wisselcabines, douches en bergingen.

De kiosk en de badmeestersruimte worden nieuw gebouwd, terwijl het centrale pleintje een overkapping krijgt.

Menu

Week 14

ZATERDAG 1 APRIL

Braziliaanse tomatensoep

***

Cajundish-Jambalayarijst

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 2 APRIL

Floridagroentesoep

***

Schnitzel met Pepersaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken Kriel aardappelen of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 3 APRIL

Cellerysoep

***

Varkenssteak met Bacon en ui

Vleessaus-Groente Macedoine

Rauwkostsalade buffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 4 APRIL

Oosterse groentesoep

***

Babi Pangang-Tjap Tjoy-Kroepoek

Atjar Tjampoer-Rauwkostsalade buffet-Rijst

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 5 APRIL

Goulashsoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet of

Vleesgerecht-Remouladesaus

Worteltjes-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 6 APRIL

Kipvermicellisoep

***

Griekse Moussaka-Tomatensaus

Groente Macedoine

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 7 APRIL

Kerriesoep

***

Gehakt Cordon Bleu-Paprikaroomsaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

__________________________________

VEGETARISCH

__________________________________

MAANDAG 3 APRIL

Celerysoep

***

Gevulde Aubergine-Pikante Kool met

Kerriesaus-Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 4 APRIL

Oosterse groentesoep

***

Groentesojaburger-Sauce Tartare

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Frites

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 5 APRIL

Vermicellisoep

***

Gebakken Kaasplak-Tuinbonen met

Wortelen-Rauwkostsalade buffet

Roomaardappelen met Peterselie

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 6 APRIL

Mexicaanse bonensoep

***

Vegetarische Cajundish

Jambalayadish-Cole slaw

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

SCHNITZEL MADRAS,Kerriesaus met

Ananas en Rozijnen

***

Frites

***

Rauwkostsalade

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.