INFO

| Redactie

In verband met het grote aantal inschrijvingen voor de ski/langlaufdag is besloten een grotere bus (een dubbeldekker) te bestellen. Hierdoor zijn er nu nog enkele plaatsen vrij. Belangstellenden kunnen nog tot vrijdagmiddag 17 februari, 12.00 uur contact opnemen met Joachim Olde Bolhaar (tel. 2934 of 05427-28954) of Frans Hefti (tel. 4071 of 074-770267).

Algemeen

UT-Kring Ski/langlaufdag

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 19 januari 1995

Het College van Bestuur heeft de nota Hoofdlijnen Geïntegreerd Communicatieplan vastgesteld en zal hierover het advies van het College van Decanen vragen.

Het college heeft de procedure voor de herinpassing en invulling van het stelsel dynamisering onderzoek inzake facultair kwaliteitsmanagement vastgesteld en nodigt de faculteiten uit vóór 1 maart 1995 te reageren op een voorlopige analyse van het facultaire kwaliteitsmanagement.

Het College heeft besloten de combinatie van de functies adjunct-secretaris en hoofd Bureau BeleidsOndersteuning op termijn ongedaan te maken en heeft de secretaris van de Universiteit verzocht tot werving voor een full-time hoofd BBO over te gaan. Totdat een nieuw hoofd BBO is aangetreden, blijft de adjunct-secretaris belast met de dagelijkse leiding van BBO. Het College heeft de samenstelling van de voorgestelde Benoemingsadviescommissie vastgesteld en heeft de BAC hoofd BBO ingesteld.

Het College heeft eveneens de wervingsprocedure vastgesteld. Het College heeft het Informatieplan Onderwijs/studenten vastgesteld als inventarisatie en als vertrekpunt voor verdere uitwerking. Vervolgprojecten zullen worden ingevuld via prioriteringen in het Automatseringsjaarplan UT. Het College heeft de Stuurgroep Onderwijsinformatieplan gedechargeerd en heeft een Stuurgroep Organisatie Onderwijsinformatie benoemd die wordt gevraagd een advies voor te bereiden over de eerste twee vervolgprojecten.

Het College heeft voorts de informatie aan de Universiteitsraad inzake het Informatieplan Onderwijs/studenten vastgesteld. Het College heeft het Studentenpastoraat Enschede voor het jaar 1995 een budget ter beschikking gesteld van % 7.500,-.

Het College heeft voor de periode 1 januari 1995 tot 1 januari 1997 tot lid van het Centraal Stembureau de volgende personen (her)benoemd: prof.mr.dr. H.C.J.G. Janssen, tevens voorzitter; H.F.M. Geerdink, lid; E.C. Trip, lid; R.H. Arends, plaatsvervangend lid; H. Kamsteeg, plaatsvervangend lid.

Het College heeft een vergoedingsregeling 'Brillen bij Beeldschermwerk' vastgesteld.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 26 januari 1995

Het College heeft zijn reactie op het Reorganisatieplan 'De toekomst van de Faculteit Informatica Versie 2' d.d. 7-12-1994 vastgesteld.

Het College heeft het profiel voor de functie hoofd BBO vastgesteld en verzoekt de benoemingsadviescommissie op basis van het profiel te werven.

Mede op basis van het CCO-advies d.d. 24-1-1995 (in vervolg op zijn besluit nr. 3 d.d. 12-1-1995), zal het College van Bestuur de Universiteitsraad verzoeken om via een richtlijn ex artikel 9.17 WHW vast te stellen dat de UT met ingang van het studiejaar 199 6 -199 7 een onderwijsjaarcyclus heeft van drie trimesters van elk 14 weken.

Het College heeft het werkplan College van Bestuur - Universiteitsraad overde periode februari t/m juni 1995 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

Het College heeft de heer dr. R.J. van der Veen benoemd tot hoogleraar Bestuurssociologie (aanstelling in deeltijd voor 0,8 fte).

Het College heeft aan het Facilitair Bedrijf via de Nota "Overschotten en tekorten 1994" over 1994 eenmalig een tegemoetkoming toegekend van % 60.000 in de kosten van de uitgaven voor reprorechten.

Het College heeft in beginsel besloten de SOP-regeling te verlengen tot 1 januari 1996 en agendeert dit voor formeel overleg met het OPUT. Mocht het terzake met OPUT gevoerde overleg positief worden afgerond dan wordt dit principe-besluit geacht definitief te zijn.

Het College heeft, op advies van de RARE, besloten de besteding van de Fondsen Toepassingsprogrammatuur en Onderwijsprogrammatuur te wijzigen conform de voorstellen van de Coördinatiegroep Softwarelicenties. Tevens neemt het College de daarbij gestelde aantekeningen van de RARE over.

Het College heeft onder dankzegging de heer drs. F.C. Verschoor per 15 februari 1995 van zijn bestuurslidmaatschap namens de UT van de Stichting BASICS Congresbelangen Twente gedechargeerd en heeft per diezelfde datum de heer dr.ir. F. Schutte, vice-voorzitter van het College van Bestuur, tot bestuurslid van deze stichting benoemd.

Het College heeft onder dankzegging de heer drs. F.C. Verschoor per 15 februari 1995 van zijn directeurschap van de Drienerbeek Onroerend Goed Maatschappij B.V. gedechargeerd en heeft per diezelfde datum de heer drs. H. Klomp, hoofd van de dienst Financiële en Economische Zaken, tot directeur benoemd.

Het College heeft onder dankzegging de heer drs. F.C. Verschoor per 15 februari 1995 van zijn bestuurslidmaatschap namens de UT van de Stichting Business & Science Park Enschede gedechargeerd en heeft per diezelfde datum de heer dr.ir. J.A. van Alsté, hoofd van de dienst Transfer Research & Development, benoemd in die functie.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 2 februari 1995

Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken over te gaan tot verlenging van de bevoegdverklaring voor een periode van drie jaar van de Stichting Universiteitsfonds inzake de leerstoel Celbiofysica.

Het College heeft besloten definitief mee te doen in het MFK-pilot project van de IBGroep c.s.

Ten behoeve van de implementatie van de MFK (multi functionele kaart) op de Universiteit Twente heeft het College een projectgroep-MFK ingesteld.

Het College heeft een brief + notitie vastgesteld aan de Universiteitsraad waarin de raad op de hoogte wordt gebracht van de actuele stand van zaken en de raad om instemming wordt verzocht over de in de notitie gedane voorstellen met bijbehorende randvoorwaarden.

Het College heeft ingestemd met de samenstelling van de Lustrumcommisie 1996, de voorgestelde werkwijze en randvoorwaarden.

Het College heeft een voordracht vastgesteld voor invulling van een bestuurszetel in het bestuur van de Stichting voor Studentenhuisvesting Drienerlo namens de UT en hoort daarover de Universiteitsraad.

Het College heeft per 1-12-1994 de heer A.B. Gellekink gedechargeerd van zijn functie van voorzitter van de beleidsgroep en de Commissie Studievoorlichting en heeft per 1-1-1995 de heer

dr.ing. D.H.A. Blank tot zijn opvolger benoemd. De omvang van de functie wordt ongewijzigd vastgesteld op 0,3 fte.

Het College heeft de heer dr.ir. C.J. Asselbergs tot hoogleraar technisch Economsiche Evaluatie benoemd voor de periode van 1 februari 1995 tot 1 februari 2000; het betreft hier een aanstelling in deeltijd (0,2 fte).

Cursus 'Presenteren van Theorie'

Het Onderwijskundig Centrum organiseert op 14 en 21 maart a.s. weer de cursus "Presenteren van Theorie". Deze cursus is vooral bedoeld voor ervaren docenten, die hun vaardigheid in het behandelen en overdragen van informatie willen vergroten. Dit kan van belang zijn tijdens hoorcolleges, colstructies of voordrachten op congressen. In de cursus komen vragen aan de orde als: hoeveel stof kan ik behandelen? komt wat ik te vertellen heb wel over? welke stof uit het dictaat of boek moet ik behandelen en welke niet; wat moet ik herhalen? hoe bevorder ik dat studenten thuis de stof bijhouden? hoe kan ik de presentatie afwisselender en aantrekkelijker maken; hoe zorg ik ervoor dat iedereen aan mijn lippen hangt? hoe krijg ik de toehoorders aan het meedenken? hoe deel ik mijn tijd zo efficiënt mogelijk in?

Deelnemers zullen in de cursus veelal zelf actief zijn, onder meer door het presenteren van delen uit hun colleges of voordrachten en door het uitwisselen van ideeën en ervaringen met andere deelnemers en de cursusleiding. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Cursusdata: dinsdag 14 en dinsdag 21 maart (2 hele dagen). Aanmelding (vóór 25 februari!): secretariaat OC (2050). Meer informatie: Wim Weenk (2048) of Harry van de Wouw (2626).

Mededelingen Bureau Studentendecanen

Kostwinnerschap: een ieder die vanaf november 1994 tot 13 februari 1995, bij Bureau Studentendecanen, naar aanleiding van de brochure 'Kostwinnerschap', een voorbeeld-samenlevingscontract heeft opgehaald, heeft per abuis een fout contract meegekregen. Zij worden verzocht dit voorbeeld-contract niet te gebruiken en zo spoedig mogelijk een copie van het juiste contract af te halen.

Cursus Solliciteren: woensdag 1, dinsdag 7 en woensdag 8 maart a.s. wordt er weer een cursus solliciteren gegeven. De kosten bedragen % 25 (te betalen bij aanmelding). Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Op 1 maart wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: een aantal juridische zaken: aanstelling, ontslag, octrooirecht, concurrentiebe ding; het sollicitatiegesprek; de sollicitatieprocedure; het schrijven van de sollicitatiebrief; de overgang van studie naar baan. 7 maart wordt aandacht besteed aan 'Assessment-Centre' en aan het psychologisch onderzoek. Tevens zal een deel van de door de deelnemers geschreven sollicitatiebrieven worden besproken. Op 8 maart wordt geoefend door middel van rollenspel en worden de laatste sollicitatiebrieven besproken. Aanmelding (en betaling) bij Bureau Studentendecanen, Vrijhof kamer 234. Wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Onderwijs

Alle faculteiten

Biochemie (135522)

Woensdag 15 maart a.s. begint het hoorcollege Biochemie I. Dit college wordt gegeven van 10.40 tot 12.25 uur in CT 2127. Bij het college behoren het collegedictaat Biochemie I, no. 118033A en de bijlagen bij het collegedictaat Biochemie I, no. 118033B. Zij die het college willen volgen, worden verzocht zich op te geven bij Sandra de Jonge, secretaresse vakgroep Materiaaltechniek, kamer 1358, telefoon 2974.

Inschrijven keuzenvak Projectorganisatie en Projectmanagement (181012)

Voor: Alle faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder TBK!

IV-case 'de Zwaan'

Dit jaar is het mogelijk om bij het keuzevak Kwaliteit (181008) een vaardigheidstraining te volgen op het gebied van kwaliteitsmanagement en organisatieverandering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een interactieve videocase op beeldplaat. Voor nadere informatie: zie onder TBK.

Wijziging studiemateriaal Informatica-vakken derde trimester

Keuzevakken: 211111 Parallelle processen: Alleen dictaat (reader vervalt). 213005 Computerarchitectuur: Alleen practicumhandl. en dictaat (reader en sheets vervallen). 211032 Seminarium theoretische informatica: gaat via college. 211033 Neurale netwerken en neuro-comp: knipkaart i.p.v. practicumhandleiding. (+boek). 211109 Voortgezette logica: geen dictaat, wel boek. 212017 Kennistechnologie voor technische toepassingen: dictaat+practicumhandl. 212029 Technische wetenschappelijke informatiesyst.: gaat via college.

BSK

Ketenbeheer (code 114503)

Voor WB P-herhalers gen. '93 / ex-Friesland-propaedeuse, gen. '93 / ex-HTS-P gen. '94 / BSK D2 / CT&M D2/3, bouw & bouwprocessen

In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) voor het vak 'Ketenbeheer' dienen studenten, die in het komende 3e trimester aan dit vak willen deelnemen, zich uiterlijk vrijdag 24 februari a.s. bij BOZ/WB te hebben ingeschreven. Een intekenlijst ligt gereed. Zonder deze inschrijving is deelname aan de cursus niet mogelijk.

Het eerste college voor 'Ketenbeheer' is in week 12, op donderdag 23 maart, 1/2e uur in zaal WB C.101. Daaraan voorafgaande is er in week 11 nog een voorbereidingsbijeenkomst. Deelname hieraan is verplicht

Opm.: Deze mededeling is niet bestemd voor de reguliere studenten WB-P gen. '94.

StudentenOverleg BSK,

Tot 17 februari kunnen BSK-studenten zich kandidaat stellen voor de Faculteitsraad en/of de Opleidingscommissie. Als je dit wilt of als je informatie wilt hebben over de werkzaamheden van deze organen, dan kun je contact opnemen met iemand van het bestuur van het StudentenOverleg BSK. Marjo: 329225; Arjan: 760185; Ineke: 320854; Michiel: 343443.

CT

Fysische Transportverschijnselen I deel Stromingsleer (FTV-I SL) vakcode 137001 (D1)

Studenten die in het derde trimester de werkcolleges voor het SL-deel van FTV-I wensen te volgen worden dringend verzocht hiervoor bij de onderwijsadministratie CT in te schrijven. Het eerste (inleidende) werkcollege wordt, in afwijking van hetgeen op het rooster is aangegeven, in week 11 gegeven.

Prakticum Membraantechnologie

Het doctoraal prakticum membraantechnologie (2 SP) zal worden gegeven in week 14 (3 april) en week 15 (11 april). Eventueel gemiste experimentenkunnen in week 16 worden ingehaald. Het prakticum zelf duurt een week en is verplicht voor diegenen die binnen de onderzoeksgroep Membraan Technologie willen afstuderen. Een korte voorbespreking wordt gehouden in week 13 op dinsdag 28 maart om 12.45 uur in CT1343. Tijdens deze voorbespreking wordt de handleiding uitgedeeld en de indeling bekend gemaakt. Intekenen, met voorkeuze voor de week bij de vakgroep secretaresse mw. Bruggink of mw. van der Voort CT1316 , tel. 2950.

Integrand

Integrand zoekt een enthousiaste CT-er of TBK-Per die gedurende een maand een opdracht wil doen bij een textielbewerkingbedrijfbedrijf in Goor. Het is de bedoeling dat onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn voor een versnelde krimpbepaling bij textiel. Heb je enige affiniteit met textiel en een technisch organisatorische achtergrond kom dan voor meer informatie even bij ons langs. Referentienummer: 421.

Integrand zoekt een afgestudeerde CT-er, die bij ons ingeschreven staat en zich bezig wil houden met de R&D op het gebied van grensvlakchemie/corrosie bestrijding en adsorptieverschijnselen voor een bedrijf in Uithoorn (NH) dat emulsies maakt voor hydraulisch werkende procesapparatuur. Je krijgt een proefcontract van 1 jaar en daarna eventueel een vaste baan. Referentienummer 423.

Integrand zoekt voor een vleesverwerkend bedrijf in de regio Nijmegen een student die als stage werkzaam wil zijn op het gebied van milieukunde. Te denken valt aan een of meer van de volgende opdrachten: Ontwikkeling van een milieuzorgsysteem en -handboek, bedrjijfsenergieprogramma, waterbesparingsplan, onderzoek naar PAK's in het afvalwater, het terughouden van mest uit het rioolwater, afvalpreventie, milieuprogramma's m.b.t. geluid, geur, afvalwater, afval, energiewater, etc. en/of het uitvoeren van bodemonderzoek. Referentienummer: N1.

Heb je interesse in een van de opdrachten, kom dan eens langs bij onze vestiging: Integrand Twente, Vrijhof kamer 205/206, tel.893909.

EL

College Meet- en Regeltechniek (124174)

Het eerste deel en het tweede deel van het college Meet- en Regeltechniek worden apart getentamineerd. Het tentamen over het eerste deel heeft inmiddels plaats gevonden. Het tweede tentamen zal op vrijdag 17 februari zijn. Het eindcijfer voor dit vak wordt berekend als het gemiddelde van de twee onderdelen. Met dien verstande dat als dit gemiddelde niet een geheel getal is, afronding zal plaats vinden naar het gehele getal dat het dichtst bij het voor het eerste onderdeel behaalde cijfer ligt. Studenten van andere faculteiten dan Elektrotechniek die of aan het eerste of aan het tweede deel van dit college deelnemen, kunnen dus aan de afzonderlijke tentamens meedoen. Bij de herkansing in de zomer is dezelfde regeling van toepassing. Zo spoedig mogelijk zal een extra datum bekend gemaakt worden waarop het tweede deel kan worden herkanst. (Op 16 juni zal de herkansing van het eerste deel zijn.)

Doctoraalvoordrachten

F. Wessels over: Hardware design for 3D visualisation; 17 februari 1995, 11.00 uur, EL/TN-gebouw, kamer B 1220.

M.J. Geels over: Meetsysteem voor geringe weerstandsveranderingen t.g.v. electromigratie; 17 februari 1995, 10.00 uur, EL/TN-gebouw, kamer 3.164.

J.P. van Loenen over: Characterisation and optimisation of Er:Y2O3 integrated optical ring lasers; 24 februari 1995, 15.00 uur, BB 5.

G. Pronk over: Fast access to 3D data for medical applications using a high performance prefect unit; 24 februari 1995, 13.30 uur, EL/TN-gebouw, kamer B 1220.

Calculus 2a (151004)

Het examen calculus 2a voor EL P-studenten is op vrijdag 17 februari 1995 van 13.30-17.00 uur en vindt plaats in Hal-D 100. HBO-ers EL en INF mogen hier ook aan deelnemen.

Grondslagen Digitale Transmissie

In het oude curriculum verzorgde de vakgroep TIOS een keuzevak genaamd 'Grondslagen Digitale Transmissie' (125112). In het nieuwe curriculum wordt een keuzevak opgenomen onder de naam 'Digitale Communicatiesystemen' (125156). De inhoud van dit laatste vak zal aanzienlijk verschillen van het oude vak 125112. Dit hangt samen met het feit, dat in het orientatie-vak 'Inleiding Communicatiesystemen' (125154) reeds een aantal basisprincipes van digitale transmissie worden aangedragen. Studenten die nog het oude curriculum volgen, kunnen in het vak 125112 nog wel examen afleggen (zie examenrooster), doch het vak wordt niet meer gedoceerd. De examenstof is vastgelegd in een dictaat van het vak, waarin voor bepaalde gedeelten verwezen wordt naar het boek van Carlson. In de plaats van 125112 kan men ook het nieuwe orientatie-vak 125154 volgen en daarin examen afleggen. Met nadruk wijzen we er echter op, dat dit orientatievak 2 SP oplevert en het oude keuzevak 2,5 SP.

Digitale regelsystemen

In de handout voor bovengenoemd vak 124115 stond vermeld, dat hierop eventueel errata zouden verschijnen. Vanaf 8 februari is een vel met deze errata voor bezitters van de handout gratis verkrijgbaar bij het secretariaat BSC-RT, kamer EL/TN 8246. Verder was in het UT-nieuws van 15 december vermeld, dat het vak Digitale regelsystemen dit cursusjaar voor het laatst gegeven wordt en dat een deel van de stof is opgenomen in het nieuwe vak 124174 Meet- en regeltechniek. Dit betreft alleen hoofdlijnen in de tweede helft van dit college. Het voornemen is, deze tweede helft volgend jaar apart te tentamineren. Ter aanvulling zij vermeld, dat details over digitaal regelen worden opgenomen in het vak 124118 Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek, dat ook de volgende jaren gegeven blijft worden.

INF/BIT

Doctoraalvoordrachten

W.J. van Dieten over: Dimensioning of a Connectionless Overlay Network on

top of ATM; 1 maart 1995, 13.30 uur, TW C-238.

J.H. Schuringa over: Performance modelling of location management stategies in mobile networks; 6 maart 1995, 15.30 uur, Demozaal INF, Hal B

Practicumverslagen Kennistechnologie(212016)

De practicumverslagen bij het vak Kennistechnologie (212016) zijn nagekeken. De verslagen kun je terugkrijgen bij het college of bij de docent (Bakker, INF-3122). Een deel (ca 30%) van de verslagen moet worden aangevuld en een deel is onvoldoende (ca 4%). Je moet zelf je verslag ophalen om te zien of je een aanvulling moet maken. De aanvulling moet voor maandag 27 februari worden ingeleverd samen met het eerder gecorrigeerde verslag.Als je verslag onvoldoende is moet je de opdracht overmaken of een nieuwe opdracht doen (opdrachtnummer = (studentnummer + 10) mod 50. Het nieuwe verslag moet je samen met het oude verslag inleveren voor 31 mei 1995. Je kunt dan aan het examen deelnemen.

Digitale Regelsystemen

Voor D2, D3.

Zie onder EL

OEC-BIT en OEC-INF

De onderwijs evaluatie commissie van BIT en INF, OEC-BIT en OEC-INF, zijn tegenwoordig te bereiken via email-adress: [email protected] en [email protected] Ook zijn zij tegenwoordig te bereiken via WWW. Het HTTP is 'http://www.cs.utwente.nl/data/restr_inf/commissies/oec/index.html'. Ook voor klachten over het onderwijs kunnen jullie bij hen terecht, zie de WWW-pagina's.

Hulpmiddelen voor informatiesysteemontwerp (212028) trim. 3

Het college Hulpmiddelen voor informatiesysteemontwerp (212028) in trimester 3 wordt in tegenstelling tot wat op het rooster vermeld staat op vrijdagmiddag 13.45-16.30 uur gegeven, en wel op de volgende middagen: 17-3, 24-3, 31-3, 28-4, 19-5 in de demozaal in Hal B. 12-5 in zaal TW A-137 (Het college was verroosterd op vrijdag 5+6, in TW A-137.).

Wijziging studiemateriaal Integratieproject BIT (239980)

Het studiemateriaal voor het Integratieproject BIT (239980) bestaat uit het boek van Steehouder: Leren communiceren + reader managementvaardigheden +handleiding Integratieproject BIT (incl. case).

Postbakjes studenten

Met ingang van 27 januari 1995 hebben alle BIT- en INF-studenten een postbakje in Hal B. Vanaf heden worden poststukken aan studenten niet meer naar het huisadres verstuurd. Zie voor nadere gebruiksregels van de postbakjes e-mail of op het onderwijsmededelingenbord.

Stageplaatsen

De volgende stageplaatsen staan nog open: 1. Rabobank Cura%ao- Implementatie nieuwe trust-module dat geontegreerd moet worden met de huidige bank-software (het front- en backofficesysteem); - opzet/implementatie MIS-database in een client-server omgeving dat gebruik gaat maken van de gegevens afkomstig van de AS/400 platform. 2. PepsiCo/ Tuxtia Mexico: Trainee will get acquainted and evaluate the computer systems used by companies with wich our firm works with the purpose of improving their use, and developing the necessary "software" to make more efficient the ongoing and future tasks. Bij nr. 2 is kennis van de Spaanse taal vereist! Degene die belangstelling heeft, neemt contact op met de stagecoördinator O. Broenink, kamer 3102 INF-gebouw.

AIO-plaats: Verification of LOTOS Specifications

The Formal Methods and Tools research groups, which are part of the Department of Tele-Informatics and Open Systems at the Faculty of Computer Science at the University of Twente, are offering a PhD position in Verification of LOTOS Specifications. This project is part of the research programme VALIDE, which aims at the study and development of formal methods for the design of distributed systems and supporting tool environments. There is a strong emphasis on the application of process-algebraic methods.The fundamental research themes in this programme are: development and application of formal theories of concurrency; design methodology for distributed systems; software tools for the design of distributed systems The PhD student is expected to carry out research in the design and development of verification-oriented tools that check equivalence between 2 models of LOTOS specifications, or check whether a given formula holds for a model of a specification. Applicants are expected to have some experience in formal specification languages. Suitable applicants are asked to contact: Dr Henk Alblas, phone: 053 893685. E-mail: [email protected]

Vakgroepopdrachten

In het kader van onderzoek op het gebied van ontwerpen van technische systemen bij een bedrijf in Enschede moeten op korte termijn enkele cases worden uitgewerkt door middel van vakgroepopdrachten. De omvang van een dergelijke opdracht is twee tot drie weken; het werk moet voor 1 april gereed zijn. Inlichtingen en aanmelden bij Dr. R. Engmann, kamer 3031, tel. 3691.

SOi bespreekt zelfstudie van INF

Voor de visitatie van de opleiding INF (= grootschalig onderzoek van het onderwijs) bespreekt het Studentenoverleg dinsdag 21 februari om 12:30 in INF L200 (Hal B) de zelfstudie van Informatica. Wil jij ook je mening geven, kom dan langs. Stuur voor meer informatie (en de stukken) een mailtje aan [email protected]

TBK/CT&M

Ketenbeheer (code 114503)

Voor WB P-herhalers gen. '93 / ex-Friesland-propaedeuse, gen. '93 / ex-HTS-P gen. '94 / BSK D2 / CT&M D2/3, bouw & bouwprocessen

In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) voor het vak 'Ketenbeheer' dienen studenten, die in het komende 3e trimester aan dit vak willen deelnemen, zich uiterlijk vrijdag 24 februari a.s. bij BOZ/WB te hebben ingeschreven. Een intekenlijst ligt gereed. Zonder deze inschrijving is deelname aan de cursus niet mogelijk. Het eerste college voor 'Ketenbeheer' is in week 12, op donderdag 23 maart, 1/2e uur in zaal WB C.101. Daaraan voorafgaande is er in week 11 nog een voorbereidingsbijeenkomst. Deelname hieraan is verplicht

Fysische Transportverschijnselen I deel Stromingsleer (FTV-I SL) vakcode 137001 (D1)

Studenten die in het derde trimester de werkcolleges voor het SL-deel van FTV-I wensen te volgen worden dringend verzocht hiervoor bij de onderwijsadministratie CT in te schrijven. Het eerste (inleidende) werkcollege wordt, in afwijking van hetgeen op het rooster is aangegeven, in week 11 gegeven.

UniConsult Twente

UniConsult Twente zoekt voor een project m.b.t. het ontwerpen van een machine voor de grafische sector met spoed een TBK-student bij voorkeur W-stroom. Het project zal meerdere maanden lopen en behelst het hele traject van ontwerp tot constructie in multidisciplinair verband. Je krijgt voor je inspanningen een ruime financiële vergoeding. Aanmelding kan elke middag in CT-3144 of tel. 312975, of stuur een brief naar UCT, CT-3144, Postbus 217,7500 AE Enschede.

Integrand

Integrand zoekt een enthousiaste CT-er of TBK-Per die gedurende een maand een opdracht wil doen bij een textielbewerkingbedrijfbedrijf in Goor. Het is de bedoeling dat onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn voor een versnelde krimpbepaling bij textiel. Heb je enige affiniteit met textiel en een technisch organisatorische achtergrond kom dan voor meer informatie even bij ons langs. Referentienummer: 421. Integrand Twente Vrijhof kamer 206 Tel: 053-893909.

Integrand zoekt een vergevorderd/afgestudeerd TBK-C of CT&M student voor een gerenomeerd waterbouwkundig metaalconstructiebedrijf dat o.a. bruggen fabriceert. Deze student zal een marktorientatie moeten doen naar de bruggen in Nederland. Daarna zal hij/zij een ondernemingsplan moeten opstellen voor een nieuwe afdeling in het bedrijf dat zich zal bezig specifiek zal bezig houden met het onderhoud van bruggen. De opdracht is full-time en moet zo snel mogelijk aanvangen. Lijkt deze opdracht je iets of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging. Ref.nr. 424.

Integrand zoekt in opdracht van SHELL per direct een student bedrijfskunde voor een projekt van 3 maanden: Performance indicators voor financiele processen. Achtergrond: Na een business process inprovement onderzoek en vlak voor de implementatie van de aanbevelingen daaruit (waaronder uitvoering van een nieuw geintegreerd computersysteem), is er behoefte om performance indicators voor de verbeterde processen op te stellen. Deze moeten gericht zijn op efficiency, effectiviteit en kwaliteit. Ze moeten in lijn zijn met bedrijfs- en financiele doelstellingen. Deze performance indicators zijn een hulpmiddel om aan continue procesverbetering te werken, bijvoorbeeld door het wegnemen van knelpunten en overbodig werk. Locatie: Rotterdam. Referentienummer 422. Heb je interesse in deze of andere opdrachten kom dan even langs bij een Integrand. Vrijhof kamer 206, tel. 053-893909.

I - Stroom

Voor: Alle BK-I studenten

Aangezien er bij sommige studenten onduidelijkheid is m.b.t. de te volgen I-stroomvakken in verband met diverse curriculum-wijzigingen, wordt erop gewezen dat het uiteraard mogelijk is om een afspraak te maken met de I-stroom coördinator: Ir. C. van Slooten. Afspraken worden geregeld door mevrouw E. v.d. Veen (tel. 3912). Overgangsregelingen zijn beschikbaar bij het Bureau van TBK.

Inschrijven keuzevak Projectorganisatie en Projectmanagement (181012)

Voor: D2,3 alle faculteiten

Vanaf donderdag 16 februari t/m 2 maart a.s. kan men zich inschrijven voor het vak Projectorganisatie en Projectmanagement. Dit vak wordt gegeven door de heer Hedemans in het 3e trimester op de woensdag het 7e en 8e uur. De zaal wordt t.zt. bekend gemaakt.

Literatuur: Verplicht : Projecten Leiden; G.P. Groote/C.J. Sasse/P. Slikker. Aanbevolen: Projectmatig Wierden; Gert Wijnsel/Willem Renes/Peter Storm, Projectbeheersing, Theo Mierdema RI. Tevens wordt men verzocht op de inschrijflijst aan te geven of de literatuur via studievereniging STRESS wordt afgenomen. Mocht u het boek niet bestellen via de studievereniging STRESS dan kunt u voor nadere informatie terecht bij de secretaresse mevrouw V. Scholten kamer BB-318 (telefoon 3480).

Colloquia

Hendrik de Roos over:

de mogelijkheden van Waterleiding Friesland om de aannnemer meer bij het ontwikkelingsproces van nieuwbouwplannen en wegreconstructies te betrekken; 27 februari 1995, 15.45 uur, BB6.

Alexandra E. van Werkhoven over:

A marketing Information System, ProMIS for the future? Research of the information needs of Philips Semiconductors Zürich (Faselec); 24 februari 1995, 15.45 uur, BB6.

IV-case 'de Zwaan'

Studenten die in het derde trimester het keuzevak Kwaliteit volgen (181008), krijgen dit jaar de mogelijkheid om het geleerde meteen in praktijk te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een interactieve videocase op beeldplaat die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. Aan de hand van de gang van zaken bij het bedrijf De Zwaan B.V. wordt geoefend in het toepassen van vaardigheden op het gebied van het management van kwaliteit en organisatieverandering. Het gaat om een extra keuzemodule binnen het vak Kwaliteit die beloond wordt met 1 SP. Deelname hieraan staat dus alleen open voor studenten die zich hebben ingeschreven voor het vak Kwaliteit. Nadere informatie wordt op het eerste college gegeven door de docente, Drs. J.F.B. Gieskes, kamer BB439 (tel. 3498).

Systeemcomponenten (211058)

1. Tijdens het laatste college is een herhaalcollege/vragenuur afgesproken. Tijd: 3 maart 1995, 9:30-11:15 uur; plaats: WB Hal IV 206. 2. De twee in de colleges uitgereikte stukken zijn af te halen op het secretariaat van INF/SPA, INF-gebouw, kamer 4047. Het betreft: a. correcties van fouten bij het drukken van de Syllabus 94, 1e druk; b. speciale overhead-sheets en syllabus-updates over deel 3 (speciaal voor wie geen Modula-2 maar wel Pascal kent, door het vak Inleiding in het Programmeren).

Practicumverslagen Kennistechnologie(212016)

zie onder INF

Hulpmiddelen voor informatiesysteemontwerp (212028) trim. 3

Zie onder INF

College Integraal ontwerpproces (226090)

Voor: CTM d2, BT&M-stroom

Het college Integraal ontwerpproces op donderdag 9 februari a.s. komt te vervallen. Dit college (tentamenbespreking) zal plaatsvinden op woensdag 15 februari a.s. van 8.30 tot 9.30 in WB HIV 204. Aansluitend geeft dhr. H. Flapper van NBM-Amstelland de geplande voordracht.

Colleges Installatietechnologie (226040)

Voor: CT&M D2,3

De hoorcolleges voor Installatietechnologie worden verschoven van de donderdag het 7e en 8e uur in WB Hal IV 204 naar woensdag het 3e en 4e uur in WBT 1109. Tevens zullen er in de weken 12 t/m 17 werkcolleges plaatsvinden op maandag (in het UT-nieuws van 9 februari stond dinsdag) het 5e en 6e uur in WBhal IV 206. Studiemateriaal valt te verkrijgen bij ConcepT.

Extra tentamenmogelijkheid Mechanica II (115716)

Voor: CT&M- D1 studenten

Op vrijdag 8 juni 's morgens wordt er voor CT&M-studenten een extra tentamenmogelijkheid aangeboden voor het vak Mechanica II.

Inschrijven voor dit tentamen kan vanaf maandag 17 april t/m donderdag 4 mei a.s via de inschrijflijn telnr. 8044.

TN

Doktoraalvoordracht

Q.R. von Geldern over: 'The influence of optical interfaces on Laser Doppler Anemometry measurements'; 22 februari 1995, 11.00 uur, EL/TN B 1224.

College Voortgezette Quantummechanica II

Voor: TN D3-studenten.

Het college Voortgezette quantummechanica II, 3e trimester (code 141120, prof. Wiegel) gaat niet door. T.z.t volgt hierover een nadere mededeling.

Werkcollege Electriciteit en magnetisme (140526)

Voor: P-TN-studenten.

Het werkcollege Electriciteit en magnetisme (140526) voor groep TN 1 op vrijdag het 3e en 4e uur wordt verplaatst naar dinsdag het 3e en 4e uur in CT 2127.

Digitale Regelsystemen

Voor D2, D3.

Zie onder EL.

TO

Avondlezing David Merrill

ToPoS, de vereniging van afgestudeerde TO-ers, organiseert op maandagavond 20 februari een lezing door Dr. M. David Merrill. Merrill zal ingaan op het onderwerp 'Learner Centered Instructional Design'. Merrill is werkzaam als professor aan de Utah State University (Department of Instructional Technology) en Research Director van het ID2 Onderzoeksteam. Belangrijke bijdragen van Merrill aan de instructietechnologie zijn: het auteurssysteem TICCIT CAI, Component Display Theory, Elaboration Theory (met Reigeluth), Instructional Transaction Theory en recentelijk het instructie-ontwerpsysteem ID Expert. Ook medewerkers en studenten van de UT zijn van harte welkom. Deelname is gratis. Aanvang: 19.30 koffie, 20.00 uur start van de lezing. Afsluiting: 21.30 uur. Plaats: Hal D105. Inlichtingen bij Marianne Roes, tel. 3557.

Student-assistent gevraagd.

Gezocht: een student-assistent, bij voorkeur TW (STOR) of TO. Vereist: ervaring met multivariate analyse methoden (SPSS). Start: zo snel mogelijk. Voor informatie: Mevr.Drs.E.A. Smit, TBK, Vakgroep Marketing en Informatiekunde, Kamer BB 211, telf. 3522/3510, prive: 074 - 439973.

TW

Roosterwijziging Electriciteit en magnetisme

Voor: D1-TW-studenten.

Het hoorcollege Electriciteit en magnetisme (140529) van donderdag het 1e en 2e uur wordt verplaatst naar maandag het 1e en 2e uur en wordt gehouden in TW A 101.

Practicumverslagen Kennistechnologie(212016)

Zie onder INF

Digitale Regelsystemen

Voor D2, D3.

Zie onder EL

Tensoranalyse (152030)

Voor: D2/D3-studenten TW, TN, WB

Voorbereidende bespreking: Donderdag 16 maart 1995, 8.30 uur in TW-C 138. In het derde trimester zal een college TENSORANALYSE worden gegeven aan de hand van het dictaat Tensoranalyse (P. Jonker, F. Twilt). Veel aandacht zal worden besteed aan de in het dictaat opgenomen vraagstukken. Het college vindt in beginsel wekelijks plaats op donderdag 1+2 en vrijdag 5+6*. Eventueel kan in onderling overleg worden afgeweken van de verroosterde collegetijden. Belangstellende studenten, die niet op deze voorbereidende bespreking kunnen komen, worden verzocht zich te melden bij de docent P. Jonker, TW-A 301c, tel. 3422, of bij de secretaresse van de vakgroep ADAM, Diana Dalenoord, TW- A 203, tel. 3450. Bij geringe belangstelling zal er gedurende het derde trimester een wekelijkse vragen / bespreekmiddag worden georganiseerd over een van te voren vastgesteld gedeelte van de tentamenstof. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de docent.

Kansrekening (153003)

Op woensdag 22 februari is er een extra vragenuur voor beide groepen. Tijd: 3+4, plaats: TW-B 102

Student-assistent gevraagd.

Gezocht: een student-assistent, bij voorkeur TW (STOR) of TO. Vereist: ervaring met multivariate analyse methoden (SPSS). Start: zo snel mogelijk. Voor informatie: Mevr.Drs.E.A. Smit, TBK, Vakgroep Marketing en Informatiekunde, Kamer BB 211, telf. 3522/3510, prive: 074 - 439973.

WB

Ketenbeheer (code 114503)

Voor WB P-herhalers gen. '93 / ex-Friesland-propaedeuse, gen. '93 / ex-HTS-P gen. '94 / BSK D2 / CT&M D2/3, bouw & bouwprocessen

In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) voor het vak 'Ketenbeheer' dienen studenten, die in het komende 3e trimester aan dit vak willen deelnemen, zich uiterlijk vrijdag 24 februari a.s. bij BOZ/WB te hebben ingeschreven. Een intekenlijst ligt gereed. Zonder deze inschrijving is deelname aan de cursus niet mogelijk.

Het eerste college voor 'Ketenbeheer' is in week 12, op donderdag 23 maart, 1/2e uur in zaal WB C.101. Daaraan voorafgaande is er in week 11 nog een voorbereidingsbijeenkomst. Deelname hieraan is verplicht

Digitale Regelsystemen

Voor D2, D3.

Zie onder EL.

Inschrijving practicum Produktiesystemen II (112412)

Voor WB-studenten

Studenten die in het derde trimester '94-'95 willen deelnemen aan het practicum Produktiesystemen II dienen zich vooraf persoonlijk in teschrijven. Inschrijving is mogelijk, woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 februari a.s. van 12.00 tot 13.30 uur in kamer Z.104 van het WB-gebouw. Het practicum wordt gegeven op alle middagen, met uitzondering van vrijdag. Verplichte tijdsbesteding; 4 opeenvolgende weken één middag. Studenten die in trimester 3.1 van het komende studiejaar het college Produktiesystemen II gaan volgen, kunnen zich ook inschrijven voor deelname.

UniConsult Twente

UniConsult Twente zoekt voor een project m.b.t. het ontwerpen van een machine voor de grafische sector met spoed een of meerdere WB-studenten. Het project zal meerdere maanden lopen en behelst het hele traject van ontwerp tot constructie in multidisciplinair verband. Je krijgt voor je inspanningen een ruime financiële vergoeding.

Aanmelding kan elke middag in CT-3144 of tel. 312975, of stuur een brief naar UCT, CT-3144, Postbus 217, 7500 AE Enschede.

Campus en studentenleven

SPE

Broodje Prof

Dit keer een coproduktie van TObias en SPE. Donderdag 9 maart om 12.30 uur (in de lunchpauze) zal in het TO-gebouw prof.dr.J.M. Pieters geïnterviewd worden door Jan de Jongh. Wat bezielt de mens in de hooggeleerde, wat vindt hij fascinerend aan zijn vak? Hoe is het begonnen en heeft het iets met levensbeschouwing of zingeving te maken? De precieze plaats wordt nog aangekondigd.

Voor wat hoort wat?

Dat is het thema a.s zondag in de viering van het SPE. Voorganger Jan de Jongh. 10.30 uur, Audiozaal Vrijhof.

Ga mee naar de Moskee!

Op 19 maart brengt het SPE een bezoek aan een moskee in Enschede. Op woensdagavond 22 februari is er een voorbereidend gesprek in de DETA-kerk, H.B. Blijdensteinlaan 30 te Enschede. Deze voorbereiding begint om 20.00 uur, deelname gewenst als je naar de moskee wilt. Begeleiding: Kees Kuyvenhoven.

Drewermann in Enschede

Dinsdag 18 april houdt de bekende theoloog-psychoanalyticus Eugen Drewermann uit Padderborn een lezing in Enschede. Thema: geloven in vrijheid. Het SPE is bij de organisatie betrokken, evenals o.a. Studium Generale.

Hemel op aard e

Behalve de deelnemers aan deze groep zijn ook anderen hartelijk welkom bij de vertoning van een video (50 minuten) over Romaanse plafondschilderingen (1130) uit Zwitserland. 23 februari, 19.30 uur. Verzamelen in de Vrijhof, kamer 204. Informatie: Carla van der Heijden.

Opbrengst collecten

29 januari voor de vereniging Sarvodaya Twente f 131,55. Deze vereniging ondersteunt het revalidatieproject van het Roessingh in Sri Lanka. Daar werken twee Nederlandse fysiotherapeuten aan be- en opleiding. 5 februari Stichting Communication Middle East f 191,25. Het Come wil tussen Joden, Arabieren en Palestijnen een brug slaan door het organiseren van ontmoetingen. De stichting verzorgt ook contacten tussen Europeanen en bewoners van Israël-Palestina.

Bereikbaarheid pastores : Carla van der Heijden (rk), tel. 053-894020 of 776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer201-204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

Kantoor Vrijhof kamer 33, dagelijks geopend van ca. 09.00 - 17.00 uur, tel. 053-895236 of intern 4033.

Wat betreft de nieuwe jaarcycli. HELLUP !!! Wij hebben daar dus zelf al menige tijd de tere hersencellen mee gepijnigd. Semesters, trimesters en blokonderwijs... En dat terwijl ik gewoon op tijd wil afstuderen. Jullie hebben onze prijsvraag omtrent de indeling van de tentamens al zien schijnen. Doe mee, want wellicht wordt jouw plan het plan van de UT! Laatste dag van inzending: 15 maart a.s.

En een ander belangrijk bericht. Het onweert boven het Bureau Studenten Psychologen. Een door het College van Bestuur aangestelde commissie, de commissie Horsch, gaat bekijken op welke manier gereorganiseerd kan gaan worden. Een verkapte bezuiniging?

Een ieder die vindt dat hij/zij daar nog niet voldoende z'n zegje over heeft kunnen doen: de SRD zit er bovenop! Blijven de belangen van de student wel gewaarborgd? Voor vragen, opmerkingen, suggesties of whatever omtrent het BSP, het BSD of de commissie Horsch kun je terecht bij Basile of Koen, of gewoon in kamer 33 in de Vrijhof.

Andere belangrijke data: 22 februari 1995, 17.30 uur: DB/AB etentje Mensa en aansluitend om 19.30 uur AB-vergadering, zaal 4 Vrijhof; 19 maart 1995, Multiculturele Manifestatie Anti-Discriminatie Bureau in Enschede; 21 maart 1995, Internationale dag tegen Racisme.

En natuurlijk nog altijd te koop: diverse milieuvriendelijke (papier)artikelen; derde wereldprodukten; infopakket 'op kamers', poenboek, Vakwerk, milieuvakkengids. Herinkten van (printer)linten is ook mogelijk. Maar helaas niet door iedereen. Zeker niet door die BSK'ers in het Dagelijks Bestuur.

Diversen

Trefavond Agapè

Dinsdag 21 februari is er weer de trefavond van christelijke studentenvereniging Agapè. Plaats en aanvang: 20.00 uur in zaal 5 van de Vrijhof. Vooraf eten in de mensa, verzamelen 18.00 onderaan trap mensa 1. Voor meer info, bel Arjan (340284).

IAPC

Tijdens de tentamens is de IAPC geopend van 12:30 tot 13:30 uur. Na de tentamens zullen we weer gewoon van 12:30 tot 15:00 uur geopend zijn. IAPC is nog steeds op zoek naar enthousiaste cooperanten en bestuursleden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Remko Wiersma, [email protected], of kom eens langs bij de IAPC, INF L 228.

Amnesty International Schrijfmiddag

Woensdag 22 februari kunnen in de kantine van de Vrijhof weer (voorbeeld)brieven geschreven worden voor gevangenen. De eerstvolgende schrijfmiddag is er o.a. aandacht voor de 41-jarige vakbondsleider dr. Muchtar Pakpahan uit Indonesië, die op 7 november 1994 werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het 'opstoken' tegen de regering tijdens demonstraties in april van dat jaar. Hij had arbeiders onder meer aangespoord loonsverhoging te vragen. Dr Pakpahan wordt dan ook beschouwd als gewetensgevangene. Het proces tegen dr Pakpahan verliep bijzonder oneerlijk; zo kreeg deverdediging pas drie dagen voor de eerste zitting te horen wat de exacte aanklacht was. In de brieven zal president Suharto gevraagd worden om dr Pakpahan onmiddelijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Tevens kan er geschreven worden voor mensen in Brazilië en Rwanda. De schrijfmidddagen worden gehouden op woensdag 22 februari, 22 maart, 19 april, 24 mei en 21 juni in de kantine van de Vrijhof vanaf 12.30u. Voor info bel Arvid 351414 of Hendrik 895132.

AIESEC en Procter & Gamble

Ben jij geïnteresseerd in een stage van hoge kwaliteit? Zou jij een aantal maanden willen meewerken aan een marketing project voor een van de bekende P&G produkten? Deze stages vinden plaats in Italie (Rome), Zweden (Stockholm) en Nederland (Rotterdam). De stages beginnen in de zomer van 1995. Je kunt informatie vragen en je opgeven in het AIESEC-kantoor (BB-100a). De uiterste inleverdatum is 24 februari.

AIESEC en Heineken: Heineken organiseert van 3 - 8 september 1995 in Amsterdam een International Business Course. Hiermee verschaft Heineken jou de kans op een interactieve manier ervaring op te doen over verscheidene bedrijfskundige thema's. Daarnaast krijg je de unieke kans je mogelijkheden op een toekomstige carriere in het internationale management van Heineken in te schatten. Meer informatie is verkrijgbaar op het AIESEC-kantoor (BB-100a).

CSV Alpha

Het jaarlijkse zusterweekend vindt dit jaar plaats in Groningen, van 10 tot en met 12 maart. Aanmeldingen voor dit evenement zijn welkom bij het Algemeen Bestuur. Ook voor de zeilweek is de inschrijving reeds geopend. We gaan dit jaar naar Woudsend, van 1 tot en met 8 juli. De inschrijvingslijst hangt in Vivaan. Informatie over Alpha en haar aktiviteiten wordt gegeven door Jeroen (777518) en Peter (336542).

Cheiron

Sociëteit Philyra, Walstraat 45-49, Tel 328384 (Senaat), 324357 (Sociteit)

Hopelijk heeft iedereen op woensdagavond in de begeleidingsweek, 15 februari, nog genoeg tijd om samen met de leden van DJC een bier te komen drinken. Na de verkenningstocht van het D.S.C. Cheiron in de Tor krijgen nu de leden van het DJC de kans om onze sociteit te verkennen; ditmaal zonder een discodreun op de achtergrond. De sociteit is vanaf 21:00 uur geopend (slechts voor leden en DJC-ers). Op donderdagavond 16 februari is de gelegenheid om de borrel met de DJC-leden te analyseren onder het genot van een kleine versnapering. Deze avond is slechts toegankelijk voor leden. Ook op donderdag is de sociëteit vanaf 21:00 uur geopend.

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zul je nog een functie uitoefenen waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Proctor & Gamble, Randstad, Heineken enz. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging, Vrijhof, kamer 205/206, tel. 893909.

AEGEE

Heb je zin om Carnaval te vieren? Zo ja, dan is de uitnodiging van AEGEE-Maastricht wel iets voor jou. Op 26 februari ben je bij hun van harte welkom om carnaval te komen vieren. Lodging is geen probleem als voor 20 februari laat weten dat je komt. Als je tentamens maken belangrijker vindt kun je na de tentamenperiode van 9 tot 12 maart de Academy 'Keys to Europe' volgen in Passau. Als je toch in de buurt bent kun je meteen even door reizen naar Wenen om daar de Academy over 'Environmental Problems in Eastern Europe' (17 tot 19 maart) te volgen. Voor meer informatie en inschrijving kun je terecht op de AEGEE-Kamer, Vrijhof 232 (053-892207) of elke woensdag op de borrel in sociëteit Asterion, Stadsgravenstraat 19 vanaf 22.00 uur.

Tsjerk Hiddes

Op 28 febrewaris is der in sûpke yn kleintje VB. It sûpke begjint om 10:00 oere. Op sneon 1 april wolle we nei de fuotbalwedstiid Hearrefean-Ajax. Wa't interesse hat kin Andries skilje. Tillefoan 074-503067 .

Studieverenigingen

Sirius

Landelijke Bestuurskunde Dag in Leeuwarden: 9 maart. Jullie hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. In de Siriuskamer liggen nog extra folders. Jullie kunnen je rechtstreeks inschrijven bij de LBD commissie in Leeuwarden* Na de tentamens vindt er weer de traditionele grote boekenverkoop plaats. Op maandag tussen 12.30 uur en 13.30 uur voor de eerstejaars. Op dinsdag om dezelfde tijd voor de tweedejaars en op woensdag voor ouderejaars* Na de tentamens is er weer tijd voor borrelen. Op donderdag 16 maart is er om 16.30 uur in de TW kantine een Suske en Whiskey borrel. Als extra is er natuurlijk whiskey (what's in the name)

* De studiereis naar Brussel, Straatsburg en Maastricht heeft nog enkele plaatsen vrij. Schrijf je daarom snel in voor deze onvergetelijke reis. De inschrijflijst hangt op het publikatiebord voor de Siriuskamer* Dinsdag 21 maart wordt een drukke dag. Om 12.30 uur vindt er een groot studentenoverleg plaats in TW B209. Alle bestuurskundestudenten kunnen deelnemen. Deze dag zal gebruikt worden om allerlei zaken over het onderwijs en de studie aan te kaarten. Hoe meer mensen, des te meer ideeën* Ook op dinsdag 21 maart vindt er een excursie plaats. Op deze dag zal een bezoek worden gebracht aan de geheimzinnige BVD en aan de International Court of Justice (in het Nederlands het Vredespaleis).

Schrijf je snel in want er is door de BVD een maximum van 20 personen gesteld. De inschrijving sluit op 13 maart* Hou vrij... woensdag 29 maart is er een borrel samen met Abacus. Bestuurskunde en Toegepaste Wiskunde gaan integreren* Dit wordt een grote naam. Ex BSK-studente Sharon Dijksma, thans lid van de tweede kamer voor de PVDA, komt op donderdag 30 maart (onder voorbehoud) naar Enschede. Zij zal om 20.00 uur de microfoon ter hand nemen. Sharon Dijksma is op dit moment het jongste kamerlid en zal vertellen over haar ervaringen. Zie voor verdere aankondigingen het publikatiebord van Sirius* Last but certainly not least Het Gala van 1 april. Jullie hebben inmiddels uitnodiging ontvangen. Het is absoluut geen grap. Wij hopen dat jullie massaal een kaartje komen kopen bij de studievereniging. Iedere dag van 12.30 uur tot 13.30 uur staat er iemand voor jullie klaar.

Alembic

Omdat het tentamenperiode is zijn we de komende weken slechts van 10.00 tot 15.00 uur geopend. Houd hier rekening mee als je tentamens wilt copieren, wilt werken op de Alembic kamer, vragen hebt aan het bestuur etc.*In meivinden de Open Nederlandse Chemie Spordagen (ONCS) plaats in Enschede. Deze sportdagen kunnen zonder de hulp van activisten niet slagen. Schrijf je dus in als activist op het Alembic bord. Je kunt je ook inschrijven als deelnemer aan het ONCS. Op het Alembic bord vindt je informatie over welke sporten je kunt beoefenen. Dit is de ideale kans op met studiegenoten uit binnen- en buitenland te sporten en natuurlijk ook te feesten.

*Schrijf je nu in voor de studiereis naar Zuid-Afrika met als thema 'Challenges in Colourful Chemistry'. Meer informatie over deze studiereis vindt je op het Alembic bord of in de informatiefolder, die verkrijgbaar is op de Alembic kamer.*Er is 21 maart een excursie naar Basf. Je kunt je natuurlijk weer inschrijven op het Alembic bord.*Je kunt je nog steeds inschrijven voor de Bata444race, zodat je mee kunt helpen ervoor te zorgen dat Alembic een mooi plaatsje krijgt op de ranglijst.*Zoals je misschien al weet bestaat Alemic dit jaar 30 jaar. Hier zijn we als oudste studievereniging van de Universiteit Twente natuurlijk harstikke trots op. We gaan dit jubileum dan ook vier dagen (28 t/m 31 maart) uitgebreid vieren. Zorg dus dat je deze dagen vrij houdt, zodat je niets mist van al deze feestelijkheden. Houd het Alembic bord goed in de gaten, zodat je niets mist over het jubileum. *Tweede en derde jaars hebben binnenkort de kans f1000,- te winnen door mee te doen aan de Travel bursaries van Shell. Het enige wat jij hoeft te doen is het deelname formulier in te vullen. Kom langs in de Alembic kamer voor meer info en een deelname formulier.

Arago

Tijdens de tentamenperiode is de Aragokamer geopend van half twaalf tot half vier. * Op maandag 13 en dinsdag 14 maart vindt de boekenverkoop plaats. In de middagpauze kun je je boeken afhalen in de gang naast de Aragokamer. Wanneer je je boeken niet afhaalt op een van deze twee dagen, dan gaan ze vanaf woensdag in de vrije verkoop. * Dinsdag 14 maart is er om half twaalf een AGTN-vergadering in een van de bunkerzaaltjes. Wil je wat bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs (of de tentamens) hier aan de UT, kom dan eens langs. * Donderdag 16 maart Algemene Leden Vergadering. Op deze vergadering zullen drie nieuwe bestuursleden aantreden. Natuurlijk wordt deze avond weer besloten met een fantastische borrel. * Dinsdag 21 maart vertrekt de COSMOS studiereis, naar Tsjechië, Hongarije en Oostenrijk. * woensdag 22 maart: tweede lezingenmiddag, waarop twee sprekers uit het bedrijfsleven vertellen over hun ervaringen en de sociale kanten van hun werk. Ongetwijfeld zal deze middag het succes van de eerste evenaren, dus kom zeker langs!

TObias

Na de vergadering is er op donderdag 16 februari weer een erg gezellige TObias-InterActief-borrel om 17:00 in Hal B. *De inschrijving voor de Bata444race is officieel gesloten. Wel worden er nog enkele deelneemsters (v/m) (liefst dames) voor de kleine afstanden gezocht. De inschrijflijst hangt er nog. *Als je interesse hebt om regelmatig via e-mail op de hoogte gehouden te worden van activiteiten, kun je een berichtje sturen naar [email protected] Als subject vul je dan 'Mailing List' in. Als inhoud van je bericht kun je iets vermelden als je speciale wensen hebt, bijvoorbeeld alleen borrels. * Voor meer informatie kun je altijd op het World Wide Web kijken.

Isaac Newton

Newton doet mee aan de Batavierenrace! Doe mee en schrijf je in op het Newtonbord! * Na de tentamens komen de volgende activiteiten aan bod: 14 maart Grolsch-excursie 's middags. * 18 maart is de Nationale Talentendagvoor Techniek van TSM Business School. Informatie is op de Newtonkamer te verkrijgen. * 23 maart wordt een lezing verzorgd door Gastec over 'rijden op aardgas'. * Ook op 23 maart wordt door de activiteitencommissie een biertapwedstrijd georganiseerd. * 29 maart is een excursie naar KPN Zwolle gepland. * 30 maart is er een speciale commissieinteresse-borrel. Indien je geïnteresseerd bent in een van de commissies die in mei van start gaan, kom dan vooral op deze borrel. Hier zal van elke commissie minstens een persoon aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. * Op dit moment zoekt Newton enthousiaste mensen om plaats te nemen in de nieuwe symposiumcommissie. Op het Newtonbord hangt een inschrijflijst, maar je kunt je ook melden bij een van de bestuursleden. * Newton wenst iedereen veel succes met de komende tentamens!

Abacus

Het is weer zover, tentamentjes. Iedereen in de stress en weinig tijd voor ontspanning. Het bestuur van Abacus wenst iedereen alle prettige dingen toe en hoopt goede resultaten te zien ontstaan, SUCCES. * De Artiesten Avond is door omstandigheden verplaatst naar het derde trimester. In het begin van dat trimester zullen de mensen dan meer open zijn voor cultuur. De inschrijving is al begonnen bij de Abacuskamer. * De Batavierenrace is een jaarlijks terugkerende estafette van Nijmegen naar Enschede. Ergens ver weg in mei zal Abacus ook deelnemen met een team. Het is de bedoeling dat we zo snel mogelijk een team op poten kunnen stellen met enthousiaste deelnemers. Bij de ingang van de Abacuskamer kun je je inschrijven. Het is niet echt belangrijk dat je kunt hardlopen. Eigenlijk helemaal niet belangrijk.

* Er zijn een aantal belangrijke zaken die na de tentamenperiode aan bod zullen komen. Ten eerst zal er door het bestuur gezocht worden naar een nieuwe IKTW. Het is de bedoeling dat geinteresseerde mensen zich aanmelden (alleen, met zijn tweeen of zelfs met een grotere groep) in de Abacuskamer. Vanuit deze kandidaten zal dan de meest geschikte IKTW gevormd worden. Ten tweede zal het bestuur gaan zoeken naar nieuwe bestuursleden. Als je wil zien wat de mogelijkheden zijn of je hebt meteen al interesse, laat dat dan ook even weten zodat het duidelijk is waar het oude bestuur aan toe is.

Stress

Tijdens de ALV op 1 februari het nieuwe Stress-bestuur geconstitueerd. Dennis, Vincent , Jappe, Marc, Arnoud en Marc wensen alle Stress-leden enn b(l)oeiend nieuw verenigingsjaar toe. Binnenkort bij Stress: lezingen van o.a. Nike (23 maart), Rover, Phillip Morris,... Voor meer informatie, let op het Stress-bord!. * Estiem organiseert voor alle avontuurlijk ingestelde TBK-ers een reis naar FINLAND. Geboden wordt: bedrijfsbezoeken (o.a. NOKIA en een papierfabriek), uitstapjes, een Laskiainen-party, meeting met TBK-studenten uit heel Finland, Finnish league ijshockey wedstrijd, veel sneeuw etc. etc. Vervoerskosten zijn ± fl.400,- en verblijfskosten zijn gratis.* Op vrijdag 17 februari wordt om 16.00 in BB 6 het eindverslag van de P-reis naar Duitsland en Polen gepresenteerd. Alle deelnemers en belangstellenden zijn van harte welkom. * Je kunt, indien je Stress-lid bent, je almanak ophalen in de Stress-kamer. * Voor alle excursies, vacatures in commissies, enz. geldt: Inschrijven en meer info op het Stress-bord in de hal van BB. Heb je vragen, klachten of suggesties? Kom dan langs in de Stresskamer of bel 893527.'

ConcepT

Zaterdag 1 april organiseert ConcepT samen met TObias en Sirius een gala. Kaarten hiervoor (á f 55,- per paar) zijn te verkrijgen op de ConcepTkamer. * Ook organiseert ConcepT een stropdassenwedstrijd. De huidige das is wataan de saaie kant, heb jij een leuk idee, doe mee en win een diner voor twee! * Zoals jullie al hebben gemerkt, wordt De Brug niet meer met de post verstuurd. Dit blaadje wordt nu uitgedeeld bij de colleges, ook kun je hem bij de ConcepTkamer ophalen. Ben jij echter aan het afstuderen of loop je stage, waardoor je geen mogeljkheid hebt om De Brug te verkrijgen en wil je hem toch ontvangen, meldt dit dan bij ons. Er zal dan gekeken worden of en hoe wij hem naar je op kunnen sturen.

* In april vindt de Bata444race weer plaats. Vorig jaar heeft het ConcepTteam fantastisch gepresteerd, zal dat dit jaar weer lukken? Heb je zin om mee te doen, schrijf je dan in op het bord. * Verder zoeken wij nog studenten die zin hebben om actief te worden bij onze vereniging. Vooral de symposiumcommissie en de introkampcommissie hebben nog nieuwe leden nodig! * Tot Slot: Sinds twee weken heeft ConcepT een nieuw bestuur, bestaande uit Roel Scholten (voorzitter), Robert-Jan van Bottenburg (vice-voorzitter), Arjan van Breukelen (secretaris), Dennis Dierikx (penningmeester), Bas van der Veen (PR-functionaris) en Mariëlle van Dooren (FIB). Wij hebben er veel zin in en hopen er een goed bestuursjaar van te maken. Voor vragen en klachten kun je altijd bij ons terecht. Ook willen wij het oude bestuur bedanken voor hun inzet afgelopen jaar. * Veel succes met de tentamens!

Inter- Actief

Donderdag 16 februari organiseren de Activiteitencommissies van Inter-Actief en TObias samen een spetterende borrel in Hal B op de inmiddels vertrouwde plek: onder de wenteltrap. Aanvang: 17:00 uur. Er zijn heerlijke tosti's. * Volgende week is M. David Merrill op de Faculteit aanwezig. Professor Merrill is onder meer bekend van zijn Component Display Theory (CDT). Maandag 20 februari zal Merrill 's avonds een lezing houden, en woensdagmiddag 22 februari om 12:30 uur zal hij een andere lezing verzorgen. Voor meer informatie kun je aankloppen bij de TObiaskamer en bij ToPoS. * Woensdag 8 maart vindt er een excursie plaats naar het opleidingsinstituut van McDonald's in Amsterdam. We krijgen daar een lezing en een rondleiding, eventueel ook door de keukens. De rondleiding en lezing zijn 's middags, maar we vertekken samen tegen 11 uur. De prijs bedraagt f 3 voor leden van TObias en Communiqué (!), en f 5,50 voor niet-leden. Houd voor preciezere informatie de posters in de gaten!

* In samenwerking met het SPE organiseert LEX donderdag 9 maart in de middagpauze het Bolletje Prof met professor Jules Pieters. Wil je meer weten over de mens achter de prof, kom dan om 12:30 uur naar D101. * Vrijdag 24 maart vindt de Werkvelddag plaats. Afgestudeerde TO-ers vertellen over hun huidige werk, het leven nà TO. * Alvast: Week 17: de Buitenland Excursie. Maandag 24 tot en met zaterdag 29 april in Duitsland, waar veel interessante instellingen bezcht gaan worden, en waar het erg gezellig dreigt te worden. Reserveer deze data alvast in je agenda. * Lever snel je kopy in voor de Almanak! Voor slechts vijf nederlandse guldens schittert jouw quote, groet, liefdesverklaring of anderssoortige hersenspinsel in de Enige Echte. Inleveren van je stukje kan in de TObiaskamer.

Scintilla

Op 21 februari vindt de Eerstejaars Eet Film & Borrel Avond (EEFBA) plaats. Schrijf je nu in!!. * Wij zijn nog op zoek naar enkele personen die onze symposiumcommissie compleet willen maken. Voor meer info: kom langs in de kelder, of bel:2810, of mail: [email protected] * Nieuw bij de Stores: Busmiles. Koop bij de Stores en spaar voor gratis strippenkaarten. * De Stores verkoopt de goede ethernetkaarten voor zowel een Campus-Utnet aansluiting alswel een eigen netwerk thuis. Dit alles uiteraard tegen de aantrekkelijke lage Storesprijzen. Vergeet je pasje niet! * Scintilla'sWWW server is te vinden op: HTTP://130.89.30.50/ . Hierop is allerlei informatie over Scintilla te vinden waaronder een Stores afdeling met daarin het laatste Stores nieuws en de Stores prijzen. Onze Gopher-server is te vinden op: 130.89.30.50 en hetzelfde geldt voor onze ftp-site. Kom eens een kijkje nemen! * 7 maart 1995 om 20.00 hr. zal onze ALV plaats- vinden. Op de agenda staan o.a. de jaarafrekening en de bestuurswissel. Het geheel zal plaatsvinden in zaal B 1220. Twee weken van te voren zijn de notulen af te halen in de Scintilla-kamer.

Sport

Rollenspel Dag

Zaterdag 18 maart, 11.00 uur in de Vrijhof. Toegang/deelname = gratis. Deze door fanaat georganiseerde dag is bedoeld voor zowel gevorderde spelers als diegenen die niet weten wat een rollenspel (RPG) is. Op deze dag zullen ervaren Game Masters verschillende systemen uitleggen en wordt er natuurlijk ook gespeeld. De volgende systemen zullen aanwezig zijn: URG (fantasy/wildwest); GURPS (fantasy/SF); (A)D&D (fantasy); Werewolves (fantasy); Shadowrun (SF).

Wil je informatie of zelf een adventure leiden, bel dan Martijn Gillissen 053-895017 of Eric Kamphues 053-895038.

Aloha

De triathlonvereniging heeft nu een redactiebakje in het sportcentrum. Hierin is te vinden: de nog niet ontvangen kokosnoten, inschrijvingsformulieren en declaratieformulieren. Voor inlichtingen over Aloha: bel Harm, 341209 of Lysander, 895114.

Cursus elementair tennis

Dinsdag 7 maart a.s. starten er 2 nieuwe cursussen Elementair Tennis. Tijden: 14.30 tot 15.30 óf van 15.30 tot 16.30 uur, op de banen 5 + 6 van het tennispark. De kursussen bestaan uit 10 lessen en worden gegeven door dhr. Timp. Voor verdere informatie en inschrijving: secretaresse Sportcentrum. Voorwaarde: Campuskaart '94/'95. Inschrijfgeld: f 25.

Menu

Week 8

ZATERDAG 18 FEBRUARI

Oostersegroentesoep

***

Babi Pangang-Tjap Tjoy

Kroepoek-Rijst-Atjar Tjampoer

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 19 FEBRUARI

Aspergesoep

***

Gebakken Tartaar-Koolrabi in

pikante Kaassaus

Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 20 FEBRUARI

Floridagroentesoep

***

Schnitzel-Vleessaus-Pikante kool

Rauwkostsalade buffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 21 FEBRUARI

Tomatensoep

***

Tjap Tjoy van Kip Kerry-Rijst

Kroepoek-Atjar Tjampoer

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 22 FEBRUARI

Chinese groentesoep

***

Fricandeau-Jachtsaus

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 23 FEBRUARI

Kerriesoep

***

Stamppot Zuurkool-Rookworst

of Speklapje-Vleessau

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 24 FEBRUARI

Kipvermicellisoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht-Choronsaus

Wortelen-Frites of gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

____________________________________

VEGETARISCH

____________________________________

MAANDAG 20 FEBRUARI

Floridagroentesoep

***

Sojaburger Haway-Kerriesaus

Pikante kool-Rauwkostsalade

buffet-Volk

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.