INFO

| Redactie

Op 19, 20 (mo) en 26 november 1996 organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een Onderwijskundige Oriëntatiecursus (OOC). Deze cursus is geschikt voor zowel beginnende als ervaren docenten en voor assistenten in opleiding. De OOC maakt al meer dan 15 jaar deel uit van het dienstenpakket van het OC. De cursus biedt een brede oriëntatie op verschillende onderwijstaken en is, volgens de docenten die er reeds aan hebben deelgenomen, een goede voorbereiding op het geven van hoor- en werkcolleges, het begeleiden van werkgroepen en dergelijke. Aan de orde komen thema's als het maken van lesopzetten, systematisch aanpakken van problemen, boeiender maken of efficiënter organiseren van onderwijs, beoordelen van studieresultaten enzovoort. De cursus bevat verder talrijke aanwijzingen om de tijd, die men besteedt aan onderwijs doelmatiger te gebruiken. Tijdens de cursus zullen de deelnemers veelal zelf actief zijn, onder meer door het houden van presentaties en het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Deelname is voor UT-medewerkers kosteloos. Meer informatie over de cursus bij Harry van de Wouw (2626), Wim Weenk (2048) of op Internet (http://www.nic.utwente.nl/wwwut/oc/dagen.htm). Op Internet kunt u ook informatie vinden over andere OC cursussen. Cursusdata: dinsdag 19 (hele dag), woensdag 20 (ochtend) en dinsdag 26 (hele dag) november 1996.

Algemeen

Onderwijskundige Oriëntatiecursus

Aanmelding: per telefoon (2050), via email ([email protected]) of via Internet. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden tot 4 november.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 26 september 1996

Het College heeft de 'Regeling Compensatie eerste jaar Prestatiebeurs' voorlopig vastgesteld en vraagt hierover het advies van de CCO en de CVA (Commissie Verlening Afstudeersteun). Het onderwerp komt met die adviezen terug op de CvB-agenda voor vaststelling van CvB-zijde en doorgeleiding naar de Universiteitsraad ter definitieve vaststelling. Het College besluit voorts alle eerste jaars studenten te informeren over de inhoud van de regeling onder kennisgeving van het voorbehoud van vaststelling door de Universiteitsraad; ook volgt publicatie in UT-Nieuws.

Het College heeft de nota's vastgesteld voor bekostiging van de opleidingen CT&M, BIT en TCW voor het begrotingsjaar 1997. Deze nota's worden verzonden aan de penvoerende fakulteiten ter informatie en aan de Universiteitsraad ter vaststelling in het kader van de Begroting 1997.

Het College heeft de heer dr.ir. H.H.J. ten Kate benoemd per 1 januari 1996 tot Universitair Hoofd Docent Industriële Toepassing van Supergeleiding.

Het College heeft besloten een z.g. loongerelateerde BWOO-uitkering (Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekpersoneel) te garanderen voor personeelsleden die na een 4-jarige tijdelijke aanstelling onvrijwillig werkloos worden. Alle eenheden zullen van dit besluit in kennis worden gesteld.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 3 oktober 1996

Het College heeft besloten t.b.v. stimulering van de leerstoel Computational Materials Science kf 100 per jaar gedurende de kalenderjaren 1997 t/m 2001 als bijdrage in de salariskosten van een medewerker ter beschikking te stellen ten laste van het budget Centrale Stimulering Onderzoek. DeUniversiteitsraad zal worden verzocht hiermee in te stemmen. Het College heeft de Voortgangsrapportage Nieuwe Opleidingen vastgesteld en zendt die ter kennisneming naar de Universiteitsraad.

Het College heeft aan de Universiteitsraad voorgesteld om ten laste van de centrale stimulering 1995: kf 300 toe te wijzen aan de fakulteit T&M t.b.v. CT&M (curriculumontwikkeling), kf 300 toe te wijzen aan de fakulteit INF t.b.v. BIT (curriculumontwikkeling), kf 300 toe te wijzen aan de fakulteit WMW t.b.v. TCW (curriculumontwikkeling).

Het College heeft de heer dr.ir. C.B. Vreugdenhil per 1 december 1996 benoemd tot hoogleraar Processen rond Oppervlaktewater t.b.v. Beheer.

Het College heeft het werkplan College van Bestuur - Universiteitsraad over de periode oktober 1996 tot en met januari 1997 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter kennisneming toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

Het College heeft mw K. de Vries per 1 september 1996 benoemd tot student-lid van het Campuscollege voor de periode van één jaar.

Bureau Internationale Samenwerking

Fluor Daniel Studiebeurs 1997 voor chemisch of fysisch technologe. De Fluor Daniel Stichting stelt in 1997 twee jonge Nederlandse Chemisch of Fysisch Technologen in de gelegenheid om ca. drie maanden in de USA door te brengen. De kandidaten volgen gedurende acht weken vier cursussen aan de 'Graduate School of Industrial Administration' van de Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania. Daarna maken ze gedurende vier weken kennis met de Engineering Contracting Industry tijdens een werk/orientatie programma op het hoofdkantoor van Fluor Daniel in Irvine, California. De reis, de kosten van onderwijs in de USA en de kosten van levensonderhoud worden door de Fluor Daniel Stichting vergoed. Net als in voorgaande jaren maakt een selectie van de Netherlands America Commission for Educational Exchange (NACEE) een voorselectie. De dossiers van de beste kandidaten zullen door NACEE naar de Fluor Daniel Stichting gestuurd worden, die de eindselectie doet. De deadline voor aanmelding is 1 februari 1997. Inlichtingen en aanmeldingsformulieren bij Joke Heisterkamp, Mobiliteitsfunctionaris, Infocentrum de Boerderij, tel. 053-489.4697.

De Landelijke Studenten Vakbond zoekt Vriend(inn)en

Oud-activisten van de LSVb hebben de 'Vriend(inn)en van de LSVb' gevormd. Dit netwerk steunt door de werving van donateurs de algemene taken van de Landelijke Studenten Vakbond. Activiteiten als de persoonlijke hulp aan studenten, het advocatennetwerk, ledenwerfacties en de ondersteuning van beginnende studentenvakbonden. Als netwerk bieden de Vriend(inn)en bovendien gezelligheid, nuttige contacten en nostalgie.

Wilt u donateur en Vriend(in) worden, maak dan minimaal f 25 over op giro 323826 t.n.v. Vrienden o.v.v. uw naam en adres en u ontvangt de LSVb lustrumuitgave 'Oude liefde roest niet'. Of bel voor meer info: Ady Hoitink (030)2581481.

Algemene ledenvergadering UT Kring 31 oktober 1996

Aanvang: 12.30 uur, plaats: CC-complex

Agenda: 1. Opening, 2. Verslag ALV 25 september 1995, 3. Mededelingen, 4. Jaarverslagen: 4.1 algemeen, 4.2 commissaris algemeen, 4.3 commissaris publiciteit, 4.4 commissaris sport, 4.5 penningmeester, 5. Verslag kascommissie, 6. Benoeming Kascommissie 1996-1997, 7. Begroting 1996 - 1997, 8. Boerderij Bosch, 9. Bestuurssamenstelling 1996 - 1997, 10. Rondvraag, 11. Sluiting.

Onderwijs

Alle faculteiten

Roosterwijziging Internationaal Management (188009)

Voor: TBK D3, Erasmus

Zie onderwijsmededeling onder TBK !!

Inschrijven keuzevakken 2e trimester

Voor: TBK D2,3, alle faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder TBK !!

Inschrijving INF- en BIT keuzevakken.

Zie mededeling onder INF

KASTA-case (180052)

In week 49 begint het IV-practicum de KASTA-case. Er zal een inleiding op dit practicum gegeven worden tijdens het college organisatiekunde van woensdag 13 november. Tijdens deze inleiding zal het practicumrooster en de eerste opdracht uitgedeeld worden. Hierna zijn deze te verkrijgen in BB 328. De KASTA-case is verplicht voor alle tweedejaars TBK en BIT studenten. Voorwaarde om mee te doen: een voldoende voor organisatiekunde en productiemanagement 1 (1 vijf is toegestaan). De practicumhandleiding is te koop bij de UTake. Inschrijving in groepjes van drie studenten kan in week 48 vanaf woensdagmiddag 13.30 uur tot en met vrijdagmiddag 15.00 uur. Voor BIT studenten kan dit bij BOZ INF/BIT en voor TBK studenten op het bord naast BB 322. Herhalers van de KASTA-case moeten zich ook inschrijven (op de lijst aangeven dat zij herhaler zijn) en in groepjes met andere herhalers. Voor vragen over de KASTA-case mailen met [email protected]

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: marktonderzoek, management informatie systemen, ISO-9002, machineontwikkeling, procesanalyse, ondernemingsplannen en ontwerp. Deze projecten hebben een goede beloning, ongeveer 25 gulden per uur, bovendien leveren ze een schat aan ervaring op. De uitvoering van de meeste projecten kan je zelf plannen en is goed te doen naast je studie.

- UniConsult Twente is op zoek naar projectmanagers voor de begeleiding van projecten. Naast het schrijven van vooronderzoeken en het coordineren van de projecten houden projectmanagers zich onder andere bezig met de vorming van het beleid, met acquisitie en met de externe communicatie. Er bestaan doorgroeimogelijkheden naar het bestuur van UniConsult Twente en naar het bestuur UniConsult Nederland. Als je interesse hebt, kan je een afspraak maken voor een oriëntatiegesprek.

- Ben jij derde jaars of hoger en heb je minimaal 2 dagen in de week tijdom een project uit te voeren of heb je interesse in een functie als projectmanager kom dan langs op onze kamer (CT-3144, bij stagebureau) of bel (3811 of 4312975) en schrijf je gratis en vrijblijvend in. Als je een CV hebt, is het handig om deze mee te nemen. UniConsult staat ook op internet (www.ct.utwente.nl/~uct). UniConsult Twente wordt gesteund door het Theatercafe, onderdeel van de Twentse Schouwburg NV.

Integrand

Integrand is voor de volgende projecten op zoek naar:

- een INF-student die kan programmeren in Cobolt, RP 6, Oracle en analyse werkzaamheden kan verrichten. Zeer interessante voorwaarden en voor zeer lange tijd!! Referentienummer 460.

- een INF-student die kan programmeren in C en voor twee jaar naar Japan wil en daar wil werken voor een zeer groot concern. Daarna zeer goede mogelijkheden binnen het bedrijf. Referentienummer 481.

- een TW-student met OR-kennis voor een SHELL-stage. Referentienummer 483.

- een TBK-i-student voor een onderzoek en advies aan een bedrijf voor een nieuw aan te schaffen softwarepakket. Referentienummer 492.

- een TBK-i-student voor het schrijven van een handboek voor het programma Triton 3.1. Referentienummer 503.

- een TBK-l-student of WB-l-student voor een onderzoek naar de gehele verbetering van de logistiek binnen een bedrijf. Referentienummer 486.

Heb je interesse in een van deze opdrachten of in een bestuursfunctie kom dan even langs. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel 053-4893909. Internet: Voor de opdrachten zie http:/www.jobnet.nl/integrand. Voor info over Integrand Twente zie http:/snt.utwente.student.nl/~integrand.

BSK

Leer/werkervaringsplaatsen Ministerie van OCW

Voor: D2/3-Studenten BSK

De kweekvijver van het ministerie van OC & W biedt een tweetal leer/werkervaringsplaatsen voor Doctoraal studenten Bestuurskunde. De opzet is dat kandidaten een jaar in dienst treden van het ministerie en een vastgestelde opdracht verrichten. In overleg is het mogelijk dit te continueren met een stage of afstudeeropdracht. Opdracht 1. Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Onderwerp: literatuurstudie naar pensioenen, lasten van vergrijzing e.d. De doelstelling kan worden gedifferentieerd naar: pensioen inhoudelijk; opbouw van informatienetwerk; financieel economisch; fiscaal; politiek/bestuurlijk.

Opdracht 2. Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Onderwerp: ontwikkeling van een informatie- en monitoringssysteem m.b.t. : algemeen en Europees arbeidsrecht; verschuivingen in arbeidsverhoudingen/arbeidsvoorwaarden; medezeggenschapsstructuren; arbeidsconflicten.

Aanvang: per direct. Inlichtingen: Stagebureau, kamer C 103, tel. 489 32 40 (alleen 's morgens).

BSK gastheer voor Erasmus PA Netwerk Meeting 1996

De faculteit Bestuurskunde vierde afgelopen week niet alleen het vierde lustrum, doch was van 3 t/m 5 oktober j.l. ook gastheer voor de jaarlijkse vergadering van het internationale Erasmus Public Administration Network. Jaarlijks volgen ongeveer 15 studenten van de faculteit Bestuurskunde gedurende 4 a 6 maanden vakken bij diverse Europese universiteiten,aangesloten bij dit reeds negen jaar lang goed functionerende netwerk. De studiepunten die de studenten behalen tijdens de uitwisseling in het buitenland worden door de eigen faculteit gehonoreerd en de vakken worden opgenomen op de BSK-bul. Jaarlijks ontvangt de faculteit BSK in haar Engelstalig onderwijsprogramma ook ongeveer 15 buitenlandse studenten van universiteiten uit dit netwerk. 30 Erasmuscoordinatoren van 23 Europese universiteiten namen deel aan deze bijeenkomst in het ICSC De Drienerburght en Gerrit Rosken, hoofd BOZ en coördinator Internationalisering van de faculteit Bestuurskunde, kon terugkijken op een succesvolle vergadering. Er werd gesproken over de uitwisseling van studenten en staf, over de ontwikkeling van zogenaamde 'joint modules', over de wenselijkheid van een 'thematisch netwerk' onder het nieuwe programma Socrates, over long distance learning en over de toekomst van het netwerk onder de Institutionele Socrates Contracten, die gaan gelden vanaf 1997-1998. Door diverse coordinatoren werd tijdens deze netwerkbijeenkomst echter de wens uitgesproken om ook in de toekomst jaarlijks een keer bijeen te komen om zaken door te spreken, ook indien dit een extra bijdrage van de deelnemende instelling vraagt. Het idee werd dan ook geopperd om het netwerk in een (van Brussel) onafhankelijke vorm voort te zetten. Nadere voorstellen hieromtrent zullen tijdens de volgende vergadering in 1997 in Madrid worden besproken.

Colloquia

Sasja Schermer over: De veiligheid van VN-personeel. De 'Convention on the safety of united nations and associated personnel' een juridische noodzaak of politieke wens; 4 november 1996, 14.00 uur, TW-C 238.

Christel Kohlman over: Sociaal-Culturele zeggenschap! Een onderzoek naar de invulling van het begrip sociaal-Culturele zeggenschap op basis van de empowerment benadering en diversiteit zoals toegepast door Project Aisa; 31 oktober 1996, 15.45 uur, TW-C 238.

Wiebren Kuindersma over: Netwerken, netwerksturing en bosbeleid. De mogelijkheden en effecten van netwerksturing in het bosbeleid; 28 oktober

1996, 16.00 uur, TW-C 238.

Eline Beemsterboer over: Zelfstandige Taakgroepen: Must, Mode of Ideaal ? Een onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van de implementatie van zelfstandige taakgroepen binnen de hoofdafdeling OBV/Invoer, de Postbank; 24 oktober 1996, 15.45 uur, TW-C 238.

Hans Inberg over: Social partnership under pressure ? Comparative research on the consequences of closer European integration for social partnership in Austria and The Netherlands, with special attention for trade unions; 25 oktober 1996, 15.45 uur, Filmzaal Vestingbar.

Peter Visser over: Gedifferentieerd integreren in de Europese Unie; 29 oktober 1996, 15.30 uur, CT-1345.

Joran van der Ploeg over: Bestrijdingsmiddel diuron bestreden? Case-study naar het sturend vermogen van de drinkwatersector; 30 oktober 1996, 16.00 uur, BB-6.

Maarten Poot over: Tussen retoriek en realiteit. Een onderzoek naar de weerstand van Europese landbouw-producenten tegen hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid als gevolg van uitbreiding van de Europese

Unie; 30 oktober 1996, 14.00 uur, TW-C 238.

Carel den Hartog over: Transitie op lokaal niveau. Het functioneren van civic associations in Zuid-Afrika; een GIS-perspectief; 31 oktober 1996, 12.00 uur, CT-3126.

Vincent Lander over: Worden binnenlandse zaken buitenlandse zaken en vice versa? Onderzoek naar nieuwe inzichten in de structuur van het internationale systeem. In het bijzonder gericht op de relatie tussen substatelijkeen internationale betrekkingen en toegepast op de case: 'De conventie van Basel'; 29 oktober 1996, 16.00 uur, HL-208.

Theresa Henden over: 'Natuur aan het stuur'. De mogelijkheden en effecten van netwerksturing in natuurontwikkelingsprojecten; 28 oktober 1996, 14.30 uur, TW-C 238.

Enthousiaste student-assistent (m/v) gezocht

Voor: D2/3-Studenten BSK

Ten behoeve van een onderzoek naar de publicaties van Nederlandse bestuurskundigen wordt op korte termijn een student-assistent gezocht bij de Nederlands Onderzoekschool voor de Bestuurskunde (NOB). Het assistentschap behelst in totaal ongeveer 14 eenheden die gedurende een periode van 3 a 4 maanden beschikbaar zijn (1 eenheid = 1/2 dag per week gedurende een periode van een maand). De vacature gaat uit naar een D-student bestuurskunde met affiniteit voor onderzoekstechnieken. Voor meer informatie kunt u terecht bij, dr. Bernard Steunenberg (faculteit Bestuurskunde, TWRC-gebouw, kamer C-311, tel. 4893231. Uw schriftelijke sollicitatie, inclusief cijferlijst, kunt u voor 1 november a.s. opsturen aan dr. Bernard Steunenberg (postvak bij de vakgroep Organisatie en Financien, TWRC-gebouw, kamer C-218.

Studentenparlement 1996-1997

Voor: D3-Studenten BSK

Dit collegejaar wordt er weer een studentenparlement georganiseerd. Dat houdt in dat studenten van iedere juridische faculteit in Nederland en van de faculteit bestuurskunde van de Universiteit Twente een studentenfractie vormen. Deze fractie zal deelnemen aan een gefingeerd wetgevingsproces, waarbij de studentenfracties de rol van Tweede Kamerfracties op zich zullen nemen. Op basis van een voorstel tot wijziging van wet van de Regering zullen de fracties debatteren en het voorstel van wet - al dan niet geamendeerd- aannemen of verwerpen. Daartoe zal op 17 mei 1997 (datum onder voorbehoud) een plenaire zitting in de vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats hebben onder leiding van - en dit zeker onder voorbehoud- de heer Deetman, voorzitter van de huidige Tweede Kamer. Het voorstel van wet beoogt een wijziging te maken van de artikelen 137c, 137d en 137e van het Wetboek van Strafrecht en enkele artikelen uit de Wet openbare manifestaties. De directe aanleiding wordt gevormd door de verstoring van de openbare orde in Zwolle naar aanleiding van een demonstratie van de CD en CP'86 op 24 februari 1996. De strekking van het voorstel van wet behelst dat de mogelijkheid wordt geopend in het Wetboek van Strafrecht een doelcriterium ter beperking van de vrijheid van demonstratie op te nemen. Tevens zou dan artikel 2 van de Wet openbare manifestaties worden gewijzigd in die zin dat een onderscheid wordt gemaakt tussen het recht op betoging en het recht op het belijden van godsdienst en levensovertuiging.

Het voorstel komt er op neer dat de burgemeester de mogelijkheid krijgt om preventief een verbod van demonstratie uit te vaardigen indien naar zijn oordeel te verwachten is dat er strafbare feiten gepleegd kunnen worden.

Het is de bedoeling dat vanuit de faculteit Bestuurskunde een studentenfractie wordt geformeerd. Deze zal bestaan uit 5 tot 8 personen. Het wetgevingsproces zal als volgt doorlopen worden. De fractie zal in eerste instantie in een schriftelijk fase van gedachte wisselen met de andere fracties, waarbij de voor- en nadelen van het voorstel van wet worden besproken. Dit mondt uit in de plenaire zitting in mei. Een onafhankelijk jury zal een winnaar aanwijzen. De deelnemende studenten kunnen studiepunten (max. 3 SP) krijgen voor hun deelname aan het studentenparlement. Voornadere inlichtingen en intekening kan je je wenden tot de heer A.C. van Wageningen (TWRC- C204; tel. 053-4894233) of mevr. A.C.F.A van Broekhoven (TWRC- C228; tel. 053-4894825).

Voorlichting afstudeeropdracht

Voor: D2/3-Studenten BSK

De voorlichting voor de afstudeerfase wordt gehouden op: 21 oktober a.s. Plaats CC-3, aanvang 15.45 uur. Uit onderzoek onder studenten blijkt dat met het afstuderen een lange periode is gemoeid, waarin vele vragen en problemen rijzen. De nominale tijd voor de afstudeeropdracht bedraagt 20 weken terwijl uit ervaring blijkt, dat de opdracht een doorlooptijd heeft van bijna een jaar. De faculteit wil d.m.v. een handleiding (nr. 606 bij de U-take) en d.m.v. een voorlichting over de afstudeerfase studenten een handreiking doen om effectiever en efficienter te werken. Het bijwonen van de voorlichting wordt ten zeerste aanbevolen.

Programma: 15.45 - 16.05 uur: B. van Rein: algemene inleiding; 16.05 - 16.25 uur: Dr. P.A.Th.M. Geurts: opzet van de afstudeeropdracht; 16.25 - 16.35 uur: Pauze; 16.35 - 16.50 uur: Bijdrage oud-student, drs. W. vd Leest; 16.50 - 17.00 uur: G.J. Rosken: administratieve procedure afstuderen; 17.00 - 17.15 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen; vanaf 17.15 uur : Borrel Sirius (Kantine TW).

Enthousiaste student-assistent (m/v) gezocht

Voor: D2/3-Studenten BSK

Ten behoeve van een onderzoek naar de publicaties van Nederlandse bestuurskundigen wordt op korte termijn een student-assistent gezocht bij de Nederlands Onderzoekschool voor de Bestuurskunde (NOB). Het assistentschap behelst in totaal ongeveer 14 eenheden die gedurende een periode van 3 a 4 maanden beschikbaar zijn (1 eenheid = 1/2 dag per week gedurende een periode van een maand). De vacature gaat uit naar een D-student bestuurskunde met affiniteit voor onderzoekstechnieken. Voor meer informatie kunt u terecht bij, dr. Bernard Steunenberg (faculteit Bestuurskunde, TWRC-gebouw, kamer C-311, tel. 489 32 31. Uw schriftelijke sollicitatie, inclusief cijferlijst, kunt u voor 1 november a.s. opsturen aan dr. Bernard Steunenberg (postvak bij de vakgroep Organisatie en Financien, TWRC-gebouw, kamer C-218.

Nabestelling foto's introduktie

Voor: P-Studenten BSK

De nabestellingen van de foto's van de introduktie kunnen tegen betaling bij Bureau Onderwijs Zaken Bestuurskunde, kamer C-101 worden afgehaald.

Mechanica I

Voor: T.BSK-Studenten Infrastructuur

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat op blz. 330 van de studiegids 1996-1997 ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat Mechanica I een keuzevak zou zijn. Mechanica I is een verplicht vak voor T.BSK-studenten Infrastructuur. Deze onjuiste suggestie is veroorzaakt door de wisseling van studiejaar van Mechanica I met Kosten Baten en Decisie-analyse; vanwege de afstemming op Kwant. Meth. III. Kosten Baten en Decisie-analyse is in dit verband nog steeds een keuzevak en derhalve blijft in de gewraakte passage op blz. 330 'kerndeel (12 sp)' van kracht. Indien u Kosten Baten en Decisie-analyse in het voorgaande jaar gekozen heeft, behoeft u inderdaad nog slechts 2 vakken uit bedoeld rijtje te kiezen. Inlichtingen: Dr P. de Vries, coordinator T.BSK-Infrastructuur, tel. (489) 34 76.

Training en communicatie (168318)

Voor: D1-Studenten BSK

In het in de studiegids 96/97 gepubliceerde Studieprogramma tweede studiejaar (pag. 326) staat bij trimester 2.3 een streepje bij het vak 168318 (training en communicatie) bij de stroom Alg.BSK dit moet echter 2 SP zijn.

Hertoets Staatkunde

Voor: P-Studenten BSK

Op 18 november 1996 wordt van 9.00 tot 10.30 uur een hertoets gepland voor Staatkunde, onderdeel van het vak Recht, politiek en samenleving (178007). Op 13 augustus 1997 (van 9.00 tot 10.30 uur) zal de laatste kans worden aangeboden (in het studiejaar 1996-1997) om deze MC-toets af te ronden. Dit in aanvulling op het P-rooster BSK.

Methoden en Technieken I (177001)

Voor: P-Studenten BSK

Voor de groepen 3 en 4 vervalt het werkcollege op dinsdag 1e-2e uur in de weken 43 en 45. Daarvoor in de plaats wordt een werkcollege gegeven op dinsdag het 5e-6e uur in de weken 42 en 44 voor groep 3 in BB-106 en voor groep 4 in BB-7.

Openbare financien II (173502)

Voor: D1-Studenten BSK

Op 4 november a.s. is er vanaf 9.00 uur gelegenheid het tentamen Openbare Financien II van 30 september j.l. in te zien. De Intekenlijst hangt bij het secretariaat van de vakgroep O&F, kamer C-218.

Staats- en bestuursrecht II (175003)

Voor: D1-Studenten BSK

Op 12 november 1996 zal er een nabespreking van de tussentoets van 10 oktober 1996 plaatsvinden. De nabespreking wordt gehouden in CC-4 van 13.45 uur tot 15.30 uur ( 5e en 6e uur). Tevens zal deze bijeenkomst het karakter van een tenteercollege hebben ter voorbereiding op het tentamen van 25 november 1996. U heeft dus ook de gelegenheid om eigen vragen over de tentamenstof te stellen!

CT

Aanmelding D-examen alsmede getuigschrift Procestechnologie Deel 1 en/of 2 op woensdag 11 december 1996

Uiterlijk tot 15 november a.s. kan men zich opgeven voor de D-examenvergadering en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie Deel 1 en/of 2 op 11 december a.s door middel van inschrijving op een intekenlijst bij BOZ-CT, kamer CT3504. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 29 november a.s.

Het colloquium dient uiterlijk 29 november a.s. te zijn gehouden. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden zal plaatsvinden op vrijdag 13 december a.s. in CT 2520 op een nader bekend te maken tijdstip. Een exemplaar van het D-verslag dient voor 29 november a.s. bij BOZ CT te zijn ingeleverd.

Ingenieur in Bedrijf (162313)

Zie mededeling onder WMW.

EL

Doctoraalvoordrachten

J. Kampstra over: 20-Sim Modellen Bibliotheek (20-Sim STORED: model Selection Tool by using an Open Repository for Engineering Design); 28 oktober 1996, 13.30 uur, HL 208.

M. Horsthuis over; Closed-loop Identification for Mass Estimation; 25 oktober 1996, 9.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220.

M.J.B. Oostendorp over: Materiaalkarakterisatie m.b.t. een Eddy current sensor; 29 oktober 1996, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220.

Ingenieur in Bedrijf (162313)

Zie mededeling onder WMW.

Herhaaltentamens

Voor: P-studenten EL

Het herhaaltentamen Inleiding Programmeren (2110211) wordt op vrijdagmiddag 25 oktober van 13.30 - 17.00 uur gehouden in INF-P102. Indien de studenten vragen hebben kunnen ze zich tot hun practicum begeleider wenden.

Het herhaaltentemen Calculus I (151008) wordt op dinsdagmiddag 29 oktober van 13.30-17.00 uur gehouden in WB-T500. Het vragenuurtje voor Calculus I is op maandagmiddag 28 oktober van 13.45-15.00 uur in TW-A201C.

160516 Techniekontwikkeling in Noord Zuid perspectief

Voor: EL P-studenten

Het collegeblok 'Techniekontwikkeling in Noord Zuid perspectief' vindt plaats van maandag 18 november tot en met vrijdag 29 november. Docenten zijn prof. dr. D. Nauta (WMW) en dr. N.G. Schulte-Nordholt (Vakgroep Ontwikkelingskunde). Voor dit blok dienen EL-P studenten zich in te schrijven. Dit kan bij BOZ-EL uiterlijk t/m 1 november a.s. De collegestof bestaat uit de reader 'Techniekontwikkeling in Noord-Zuid perspectief' en aanvullende literatuur, waarvoor een knipkaart aangeschaft dient te worden. Beiden zijn vanaf begin november verkrijgbaar bij de UTake. Nadere mededelingen omtrent het vak volgen nog.

250-uurs voordrachten

Douwe Zijlstra over: Global position measurement; 30 oktober 1996, 14.30 uur, Hal L 208.

INF/BIT

Doctoraalvoordracht en

Ilja Heitlager over: Extending Genjac for Implicit Finite Difference Schemes; 30 oktober 1996, 16.00 uur, INF-L204 (demozaal).

Cecilia Harbantomo over: Een koppeling tussen een digitaal EEG systeem en een EEG database systeem; 29 oktober 1996, 11.00 uur, INF-L204 (demozaal).

Frits-Johan Walraven en Johan Boer over: Performance and PVC management of ATM networks; 31 oktober 1996, 14.00 uur, CC-3.

Marnix Harssema over: Integration of CORBA and TMN; 29 oktober 1996, 14.00uur, TW C238.

Christiaan H. Mast over: Finance & IT. Een referentiemodel voor de toepassing van front- mid- en back-offices binnen deinformatievoorziening van het verzekeringswezen; 31 oktober 1996, 14.00 uur, INF L-204 (demozaal).

Joost Hage over: Neurale netwerken & Tijdreeksen; 24 oktober 1996, 14.00 uur in INF L-204 (Demozaal)

Jimmy Witkam over: Empirisch onderzoek naar de situationele afhankelijkheid van Informatiesysteemontwikkelmethoden bij ABN AMRO Bank; 25 oktober 1996, 15.00 uur, INF-L204 (demozaal).

Fred Koenders over: CASE-tool ondersteuning voor OTIF, een OntwerpTechniek voor InformatieFuncties in een 4GL omgeving; 25 oktober 1996, 15.30 uur, BB-4.

A. Tanir en S. Shariff over Comparison of the performance of NFS applications using Ethernet and IP/ATM; 28 oktober 1996 om 16.00 uur in CC-3.

Cecilia Harbantomo over: Een koppeling tussen een digitaal EEG systeem en een EEG database systeem; 29 oktober 1996, 11.00 uur, INF-L204 (demozaal).

Specificatiemethoden voor BIT (231800)

Voor: D2/3-studenten BIT

Het hoorcollege Specificatiemethoden van maandag 21 oktober a.s. (5e en 6e uur) is komen te vervallen. Dit hoorcollege is verschoven naar vrijdag 25 oktober (3e en 4e uur), zaal TW-C238. De werkcolleges die voor deze dag gepland stonden komen hierdoor uiteraard te vervallen.

Kwaliteit van de informatievoorziening (236001)

Voor: BIT-studenten

Onderstaand het complete overzicht voor het vak Kwaliteit van de informatievoorziening. Seminar: maandag 4 november, 12.30 - 17.00 uurzaal: INF-L204; dinsdag 5 november, 09.00 - 17.00 uur, zaal: CC-4; woensdag 6 november, 09.00 - 17.00 uur, zaal: TW-A101; donderdag 7 november, 9.00 - 12.30 uurzaal: CC-4. Inleveren werkstuk: Het werkstuk (tezamen met een volledig ingevuld beoordelingsbriefje) dient uiterlijk woensdag 11 december ingeleverd te zijn bij de docent en bij de contactpersoon van het bedrijf. Terugkomdag i.v.m. presentaties: donderdag 19 december09.00 - 17.00 uurzaal: CT-1812

Aanmelding D-examenvergadering INF in december 1996

Voor: D3-studenten INF

Uiterlijk tot en met woensdag 6 november 1996 kan men zich aanmelden voor de doctoraalexamenvergadering Informatica van 5 december 1996. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF. Wij zijn geopend van 10.00 - 14.00 uur. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 28 november 1996. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 28 november 1996 in het bezit te zijn van BOZ-INF.

Een exemplaar van het doctoraalverslag dient (voor 28 november a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het vakgroepsecretariaat. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 13 december 1996.

Aanmelding D-examenvergadering BIT in december 1996

Voor: D3-studenten BIT

Uiterlijk tot en met woensdag 13 november 1996 kan men zich aanmelden voor de doctoraalexamenvergadering Bedrijfsinformatietechnologie van 12 december 1996. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF. Wij zijn geopend van 10.00 - 14.00 uur. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 5 december 1996. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 5 december 1996 in het bezit te zijn van BOZ-INF.

Een exemplaar van het doctoraalverslag dient (voor 5 december a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het vakgroepsecretariaat. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 4 juli 1997.

Inschrijving groepsindeling D-1 tweede trimester 1996-1997

Voor: INF + BIT P-studenten en verwevenen

INF- en BIT studenten die in het tweede trimester van het studiejaar 1996-1997 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), dienen zich in de periode van 21 oktober t/m 1 november 1996 in te tekenen voor de groepsindeling bij BOZ-INF. Tevens dient men op de intekenlijsten duidelijk aan te geven aan welke practica men wenst deel te nemen. Studenten die het P-diploma nog niet hebben behaald, mogen deelnemen aan het onderwijs van het tweede jaar (D1) als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: -ze hebben tenminste 50 procent van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg hebben afgelegd; voor de tweedejaars-vakken waaraan ze willen deelnemen beschikken ze over de verplichte voorkennis zoals die vermeld staat in de studiegids.

Inschrijving schil- en keuzevakken

Voor: INF, BIT en alle opleidingen

Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF- en BIT-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Uiterlijk iin week na sluiting van inschrijving zal op de publicatieborden bij BOZ-INF bekend worden gemaakt wie toegang heeft tot het vak. Eventueel zal een wachtlijst gepubliceerd worden. Studenten die alsnog na ingetekend te hebben afzien van deelname aan het vak dienen zich bij BOZ-INF af te melden. Bij nalatigheid hiervan komen in de toekomst alle rechten van voorrang te vervallen.

Inschrijven voor tweede trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 21 oktober t/m vrijdag 1 november 1996

Let op: telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt; inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen.

INF-vakken: 211046, B.O. besturingssystemen; 211097, B.O. gegevensbanken; 211107, Formele methoden voor open gedistribueerde systemen; 211114, Logisch programmeren; 211120, Prestatie-analyse van computersystemen; 211122, B.O. architectuur van parallelle systemen; 211123, Object-georiënteerde systemen; 211127, Formele analyse van natuurlijke taal; 211129, Taaltechnologie; 212018, Kennistechnologie voor bedrijfskundige toepassingen; 212026, Methodologie van informatiesysteemontwerp; 212027, Ontwerpmethoden voor informatiesystemen (niet voor INF); 213016, Bijzondere onderwerpen computerarchitectuur; 214010, Complexiteit van berekeningen schilvakken: 211124, Object-georiënteerde software-analyse en -ontwerp; 212016, Kennistechnologie; 213011, Gedistribueerde operarting systemen; 214006, Applicatieprotocollen. BIT-vakken: 232010, Ontwerpen van user interfaces; 232011, Architectuur van complexe informatiesystemen; 236002, Beheer van informatieverzorging.

Samenstelling afstudeerpakket INF.

Voor: INF-studenten

Minimaal 12 maanden voor de start van de doctoraalopdracht dient de student een keuze te maken m.b.t. de vakgroep waar hij/zij denkt af te studeren. Op dat moment dient de student tevens in overleg met de studie-adviseur een afstudeerpakket samen te stellen. Zuiver alleen om je een idee te geven hoe je een dergelijk afstudeerpakket zou kunnen samenstellen liggen er op de balie bij BOZ-INF voorbeelden van studieprogramma's ter inzage. Het is dus niet de bedoeling dat je deze voorbeelden letterlijk overneemt, uiteraard mag dit wel. De voorwaarden waaraan je afstudeerpakket dient te voldoen staan vermeld in de keuzegids deel 2 van INF. Deze wordt tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten van de vakgroepen ter beschikking gesteld en is verder bij BOZ af te halen. Bij BOZ kun je tevens een formulier verkrijgen waarop je je afstudeerpakket kunt vermelden.

Samenstelling afstudeerpakket BIT.

Voor: BIT-studenten

Minimaal 12 maanden voor de start van de doctoraalopdracht dient de student een keuze te maken m.b.t. de vakgroep waar hij/zij denkt af te studeren. Op dat moment dient de student tevens in overleg met de covrdinator van de afstudeerdiscipline en de studie-adviseur een afstudeerpakket samen te stellen. De voorwaarden waaraan je afstudeerpakket dient te voldoen staan vermeld in de handleiding Afstuderen bij BIT. Deze wordt tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten van de vakgroepen ter beschikking gesteld en is verder bij BOZ af te halen. Bij BOZ kun je tevens een formulier verkrijgen waarop je je afstudeerpakket kunt vermelden.

Voorkenniseisen BIT.

Voor: BIT-studenten

De doctoraalfase fase bevat een aantal verplichte vakken die je pas mag volgen als je bepaalde vakken hebt gehaald. Omdat je daar misschien tijdig rekening mee wilt houden volgt er nu een overzicht van de betreffende vakken. 231003 Software engineering: de verplichte voorkennis is Functioneel programmeren (211200) en Imperatief en object-georiënteerd programmeren (211201). 180052 KASTA: de verplichte voorkennis is Organisatiekunde (181055) en Produktiemanagement I (181056). 233100 Analyse en ontwerp van informatiesystemen: de verplichte voorkennis is Informatiesystemen (212010 of 212100). En voor BIT-BV 1 (239800) en BIT-BV 2 (239801) moet je het vak Integratieproject BIT (239980) hebben gehaald.

Verbouwing BOZ-INF/BIT

Voor: INF/BIT-studenten

In verband met de verbouwing van BOZ in de maand november zijn wij op donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november a.s. de gehele dag gesloten.

Tijdens de verbouwing zijn wij gehuisvest in zaal U2 (P005). Voor zaalwijzigingen verwijzen wij naar de mededeling op de deur van U2.

SETI BIT-stage.

Voor: BIT-studenten

Bij het hoofdkantoor van Schuitema N.V. (C1000, Spar, Casper) in Amersfoort kan een bedrijfstage (3 maanden) worden uitgevoerd. De opdracht betreft een analyse van de kosten betreffende een bestaand centraal inkooptraject van een enkel product en de vraag hoe dit traject verbeterd kan worden. Het traject omvat een voorspelling van de vraag naar het product een week later. Vragen die beantwoord moeten worden zijn: wat zijn de kosten van het inkooptraject? Wat zijn de kosten van foute voorspellingen van de vraag? Zijn er bedrijfskundige mogelijkheden voor het verbeteren van het inkooptraject? Wat leveren die op? Hoeveel kan er geinvesteerd worden in verbeteringen van het traject door het toepassen van neurale netwerken? Een onderdeel van de stage is het verzamelen van de benodigde gegevens bij bedrijfsonderdelen van Schuitema N.V. Kandidaten voor deze stage hebben relevante bedrijfskundig kennis en een resultaatgerichte houding. Kennis van neurale netwerken is een pre'.

De aanvang van de stage is zo spoedig mogelijk. Het precieze tijdstip is mede afhankelijk van de stagiair. Er wordt een alleszins redelijke stagevergoeding geboden. Voor inlichtingen en aanmelding kan men zich wenden tot prof. A. Nijholt (kamer Inf./Seti 2055, tel 4893680) of tot M. Drossaers (kamer Inf./Seti 2031, tel 4893745).

Externe Doctoraalopdracht SETI.

Bij 3T B.V. in Enschede kan een externe afstudeeropdracht worden uitgevoerd. 3T is een bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met technische automatisering. De opdracht betreft het ontwerpen van een neuraal-netwerkalgoritme voor het optimalizeren van een comfortfunctie. Bij 3T wordt momenteel gewerkt aan de besturing van electrische rolstoelen. De besturing van deze rolstoelen geschiedt d.m.v. een joy stick. De gevoeligheid van de joy stick en de reactie van de rolstoel op manipulatie van de joy stick moet worden ingesteld op de vermogens en de comfort-ervaring van de invalide bestuurders. Dit aanmeten van de rolstoel is nu een handmatig proces wat wordt uitgevoerd door ervaren `aanmeters'. Meestal lukt het

aanmeten redelijk, maar soms heel slecht. Het te ontwerpen algoritme zal worden geimplementeerd in een systeem dat het met optimaal comfort aanmeten van rolstoelen mogelijk moet maken. Kandidaten voor deze afstudeeropdracht hebben kennis van neurale netwerken. Kennis van fuzzy logic is een pre'.

De aanvang van de afstudeeropdracht is 1 december 1996 of zo spoedig mogelijk daarna. Er wordt een alleszins redelijke vergoeding voor deze externe opdracht geboden. Voor inlichtingen en aanmelding kun je je wenden tot prof. A. Nijholt (kamer Inf./Seti 2055, tel 4893680) of tot Marc Drossaers (kamer Inf./Seti 2031, tel 4893745).

D-opdracht op het gebied van Virtual Reality

De Virtual Reality Modeling Language (VRML) is een taal waarmee het mogelijk is driedimensionale virtuele werelden te specificeren. Hiervoor zijn ookandere talen beschikbaar, maar deze ondersteunen vaak niet het gebruik van hyperlinks. VRML is dan ook in eerste instantie bedoeld voor het specificeren van virtuele werelden op het World Wide Web (WWW). Door het gebruik van deze hyperlinks wordt het mogelijk virtuele werelden aan elkaar en aan multimediadocumenten op het WWW te koppelen. In 1995 verscheen VRML 1.0 voor het beschrijven van statische virtuele werelden en in 1996 VRML 2.0, met extra mogelijkheden, bijvoorbeeld het toevoegen van geluid (lokaal, achtergrond, verplaatsend), collision detection en animatie van objecten.Ten behoeve van deze talen en virtuele werelen worden ook VRML browsers ontwikkeld. Binnen de Faculteit Informatica van de UniversiteitTwente wordt gewerkt aan het SCHISMA-project: een schouwburg-informatie- en reserveringssysteem dat (ook) via natuurlijke taal toegankelijk moet zijn. Bij het onderzoek wordt niet alleen naar praak en taal gekeken, maar ook naar andere modaliteiten voor de gebruiker om informatie van het systeem te krijgen. Daarbij wordt ook gedacht aan het bieden van de mogelijkheid aan de gebruiker om zelf rond te kijken in de schouwburg, plaats te nemen in een gereserveerde stoel, of op zoek te gaan naar het invalidentoilet.

Globaal bestaat de opdracht uit onderzoek naar de mogelijkheden van de taal VRML 2.0 oor het SCHISMA-project en het laten zien hoe deze taal gebruikt kan worden door een virtuele wereld op te bouwen die van deze mogelijkheden gebruik maakt. Concreet worden de volgende taken onderscheiden:

1. Extra mogelijkheden VRML 2.0 t.o.v. VRML 1.0 onderzoeken. Aspecten van VRML 2.0 die van belang kunnen zijn voor SCHISMA onderzoek. De ergonomie van web-pagina's waar VRML-werelden in voorkomen onderzoeken. 2. Ontwerp en implementatie van een (aspect van een) virtuele schouwburg voor SCHISMA. 3. Stage-verslag schrijven. Voor nadere inlichtingen over bovenstaande opdracht kan men contact opnemen met: Anton Nijholt, tel: 053-4893686, email: [email protected]

Kansrekening en statistiek

Bij deeltoetsen en tentamens over het deel Statistiek wordt een formule-overzicht uitgereikt, dat in het dictaat is opgenomen. Studenten met een dictaat van voor 1996 kunnen een exemplaar van het formule-overzicht bij de docent verkrijgen (TW-B 217).

KASTA-case (180052)

In week 49 begint het IV-practicum de KASTA-case. Er zal een inleiding op dit practicum gegeven worden tijdens het college organisatiekunde van woensdag 13 november. Tijdens deze inleiding zal het practicumrooster en de eerste opdracht uitgedeeld worden. Hierna zijn deze te verkrijgen in BB 328. De KASTA-case is verplicht voor alle tweedejaars TBK en BIT studenten. Voorwaarde om mee te doen: een voldoende voor organisatiekunde en productiemanagement 1 (1 vijf is toegestaan). De practicumhandleiding is te koop bij de UTake. Inschrijving in groepjes van drie studenten kan in week 48 vanaf woensdagmiddag 13.30 uur tot en met vrijdagmiddag 15.00 uur. Voor BIT studenten kan dit bij BOZ INF/BIT en voor TBK studenten op het bord naast BB 322. Herhalers van de KASTA-case moeten zich ook inschrijven (op de lijst aangeven dat zij herhaler zijn) en in groepjes met andere herhalers. Voor vragen over de KASTA-case mailen met [email protected]

TBK/CT&M

Beheer van IT voorzieningen (236002)

Voor: D2/3-studenten TBK

Inhoud college: Intranetten, computersystemen en werkplekvoorzieningen moeten 99.9 beschikbaar zijn. Op de werkplek moet voldoende respons aanwezig zijn. En tegelijk mogen de kosten per werkplek niet de pan uit rijzen. Dit college gaat methodisch in op de bestuurlijke en technische maatregelen, welke organisaties nemen om hun IT voorzieningen optimaal te beheren. Het college is een keuzevak voor zowel studenten van de studierichting BIT als TBK. Het sluit direct aan bij de TBK-vakken voor informatiemanagement. Het college wordt in het 2e trimester aangeboden op vrijdag, 3e en 4e uur, in zaal TW-C238. Intekening voor dit college is mogelijk vanmaandag 21 oktober t/m vrijdag 1 november 1996 bij BOZ-INF/BIT.

MICS I (221220)

Voor: D-studenten CT&M

Op dinsdagmiddag 1 april 1997 vindt er een extra herkansing plaats van het vak Modellering van integrale civieltechnische systemen I (221220).

Inschrijving Technisch practicum TBK W-stroom

Voor TBK D1-studenten

Studenten die willen deelnemen aan het Technisch Practicum (113915) in het tweede trimester dienen zich vooraf persoonlijk in te schrijven. Inschrijven is mogelijk woensdag 30, donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november van 12.30 - 13.30 uur in Hal III, kamer 201 van het WB-gebouw.

Afstudeeropdracht Business Proces Simulation

De grote aandacht voor business process redesign (BPR) heeft geleid tot de ontwikkeling van een methode om medewerkers 'op de heide' te laten oefenen met deze nieuwe manier van werken. Dit wordt Business Proces simulation (BPS) genoemd. Doel van de afstudeeropdracht is om te bekijken wat het effect van BPS is op BPR. Wanneer kan BPS het beste worden ingevoerd. Hoe zit het met voorzorg en nazorg? Kan met BPS gedragsverandering worden bereikt? Deze vragen zullen worden beantwoord in samenwerking met een adviesbureau dat BPS ontwikkelt en toepast. Belangstellenden voor deze afstudeeropdracht kunnen zich melden bij drs. M.M. Rietdijk, BB 306, tel. 4892180.

Subject: Schedule-change International Management (188009)

To: Erasmus-students

Change in lectures for international management: wednesday 6 november from 16.15 - 17.45 hrs in BB1 (in stead of 10.40 - 12.25 hrs)

Subject: E-mail for Erasmus

To: Erasmus-students

Exchange students who are not familiar with the email system at the University of Twente can call the Erasmus-assistant Ruben Schoenmakers (tel.: 5113) to make an appointment for a training session. For students who are already familiar with the system, please check your e-mail once a week to keep up-to-date with current activities.

Subject: Change in lectures International and Comparative Business Law (189068)

To: Erasmus-students

At Thursday 31.10.1996 there is no lecture for International and Comparative Business Law. In stead of 31.10, Prof. Janssen will give this lecture at Thursday 28.11.1996 from 13.45 - 15.30 hrs. in CT 1812.

The exam will be at Thursday 5 december 1996 in BB3 from 13.45 - 15.30 hrs.

Technologie- en Organisatievernieuwing (181063)

Voor: TBK D3

Zoals bekend vinden in week 40 en 42 de excursies plaats. Naar aanleiding van de excursie (deelname verplicht) dient individueel een case-opdracht te worden uitgewerkt: de case-opdracht staat beschreven in de reader; het te hanteren model bij vraag 4 wordt tijdens de excursie bekend gemaakt; de uitwerking van de case-opdracht mag maximaal bestaan uit vier pagina's; aan de uitwerking van de case-opdracht wordt een cijfer toegekend, dat voor 30 procent meetelt in de eindbeoordeling van dit vak; de uiterlijke inleverdatum van de case-opdracht is vrijdag 8 november. Later ingeleverde case-opdrachten worden niet nagekeken; de case-opdracht kan worden ingeleverdbij de secretaresse, kamer BB 318 (tot uiterlijk 15.00 uur). Op 19 november worden hier tevens de cijfers bekend gemaakt en kunnen de nagekeken case-opdrachten worden ingekeken; studenten die geen uitgewerkte case-opdracht inleveren zijn uitgesloten van deelname aan het (her-)tentamen.

De data en tijden voor de div. excursies zijn als volgt: Philips Drachten 3 oktober van 10:00 - 16:00. Thomassen Rheden 15 oktober van 10:00 - 16:00. Fokker Hoogeveen 18 oktober van 14:00 tot 18:00. Centraal Beheer Apeldoorn 18 oktober van 10:00 - 15:00. Voor actuele OV-reisinfo. bel 06-9292 (ca. 50 c.p.m.).

Prognosetechnieken (182074)

Voor: TBK D2, L-stroom

In plaats van alle schriftelijke tentamens voor het vak Prognosetechnieken, wordt er een een praktikum gegeven. Het praktikum wordt gegeven in de praktikumzaal in het BB-gebouw. Inschrijven voor dit praktikum kan bij de publikatieborden op de 3e verdieping naast BOZ/TBK in de weken 43 en 44.

Je kunt kiezen uit de volgende middagen: 12 november, 14 november of 26 november a.s.

Voortgezet Bestuurlijke Bedrijfseconomie (186053)

Voor: TBK D3

Inschrijven voor het 2e trimester keuzevak VBBE (186053, 5 SP) kan nog t/m 1 november 1996 bij de secretaresse van de vakgroep FM/BE op kamer BB 320. Telefonische inlichtingen via drs. J.A. Schoo, tel.: 3504.

Roosterwijziging Internationaal Management (188009)

Voor: TBK D3, Erasmus

Het college Internationaal Management zal op woensdag 6 november a.s. NIET het 3e en 4e uur plaatsvinden, maar van 16.15 - 17.45 uur in BB1.

Zaalwijziging Inl. niet-westers management en bedrijfsvoering niet-westerse landen (188047 + 188007))

Voor: TBK D2

In verband met een symposium op woensdag 11 december a.s. worden de hoorcolleges voor Inleiding niet-westers management (188047) en Bedrijfsvoering niet-westerse landen (188007) niet gegeven BB2, maar in CC2.

Zaalwijziging Inleiding Technische Bedrijfskunde (180063)

Voor: TBK- Propedeuse (PRAXIS)

In verband met een symposium op woensdag 11 december a.s. in wordt het hoorcollege Inleiding Technische Bedrijfskunde (180063) niet gegeven in BB2, maar in CC2.

Inschrijving Stagepresentatie (begeleiding door dhr. Gerritsen)

Voor: TBK D1

Studenten die hun stage hebben afgerond onder begeleiding van de heer Gerritsen, kunnen zich inschrijven voor de stagepresentaties, die plaatsvinden op: 6 november 1996 om 15.45 uur in BB7; 14 november 1996 om 15.45 uur in BB6 (max. 6 personen per groep)

Inschrijven keuzevakken 2e trimester

Voor: TBK D2,3, alle faculteiten

In de periode van 21 oktober t/m 1 november a.s. kunnen studenten zich inschrijven voor onderstaande keuzevakken van het tweede trimester.

181072-Kreatief Probleem Oplossen; 189059-Computer Law; 185006-Loopbaanontwikkeling; 184166-Organisatie Advies; 185258-Luchtvaartindustrie; 181015-Nieuw productie concepten; 189057-Arbeidsrecht; 182010-Inkoopmanagement; 188007-Bedrijfsvoering niet-westerse landen; 186053-Inschrijving via secr. FM/BE; 189062-International Trade Relations; 181073-MKB; 182005-Impact van automatisering; 186010-Vermogensmarkten en ondernemingsfinanciering; 186104-Fiscale aspecten van het bedrijfsbeleid; 184161-Internationaal Personeelsmanagement; 186311-Informatie

Colloquia

Bram N.H.M. van Hasselt over: Methoden en instrumenten die door Nederlandse organisatie-adviesbureaus voor diagnose van cultuur worden gebruikt; 24 oktober 1996, 13.45 uur, CC3.

Merel Saarberg en Pascal ter Horst over: Developing the logistical concept and a approach for the implementation of the Triton information system at Philips and Sky Medical Systems in Nanjing; 25 oktober 1996, 15.45 uur, BB5.

Jean-Pierre J.J. Dijcks & Ralf H. Hanekamp over: Development of the information utilization and the manufacturing process to improve the order winning capability of a job-shop manufacturer in Indonesia; 7 november 1996, 13.45 uur, BB6.

Abbe A. Zwaal over: Beheersoptimalisering van de Materieel Pool op de centrale materiaalafdeling bij Stork Nolte Infratechniek; 29 oktober 1996, 13.45 uur, BB4.

Stephan A. Versteege over: Towards Environmental Management in Costa Rican Coffee Mills; 7 november 1996, 15.45 uur, Filmzaal Bastille.

Beheer van IT voorzieningen (236002)

Voor: D2/3-studenten TBK

Inhoud college: Intranetten, computersystemen en werkplekvoorzieningen moeten 99.9% beschikbaar zijn. Op de werkplek moet voldoende respons aanwezig zijn. En tegelijk mogen de kosten per werkplek niet de pan uit rijzen. Dit college gaat methodisch in op de bestuurlijke en technische maatregelen, welke organisaties nemen om hun IT voorzieningen optimaal te beheren. Het college is een keuzevak voor zowel studenten van de studierichting BIT als TBK. Het sluit direct aan bij de TBK-vakken voor informatiemanagement. Het college wordt in het 2e trimester aangeboden op vrijdag, 3e en 4e uur, in zaal TW-C238. Intekening voor dit college is mogelijk van maandag 21 oktober t/m vrijdag 1 november 1996 bij BOZ-INF/BIT

Tentamen Systeemanalyse I (221310)

Voor: studenten TBK-C

Het tentamen van het vak Systeemanalyse I (221310) is op verzoek van studenten verplaatst van dinsdagmiddag 26 november a.s. naar woensdagochtend 27 november a.s.

Tentamen Projectorganisatie & Projectmanagement (181022)

Voor: D-studenten CT&M

In verband met de late berichtgeving heeft de docent van het vak Projectorganisatie & Projectmanagement (181022) besloten het tentamen dat ten onrechte verroosterd stond op 28 november a.s. alsnog te laten doorgaan.

KASTA-case (180052)

In week 49 begint het IV-practicum de KASTA-case. Er zal een inleiding op dit practicum gegeven worden tijdens het college organisatiekunde van woensdag 13 november. Tijdens deze inleiding zal het practicumrooster en de eerste opdracht uitgedeeld worden. Hierna zijn deze te verkrijgen in BB328. De KASTA-case is verplicht voor alle tweedejaars TBK en BIT studenten. Voorwaarde om mee te doen: een voldoende voor organisatiekunde en productiemanagement 1 (1 vijf is toegestaan). De practicumhandleiding is te koop bij de UTake. Inschrijving in groepjes van drie studenten kan in week 48 vanaf woensdagmiddag 13.30 uur tot en met vrijdagmiddag 15.00 uur. Voor BIT studenten kan dit bij BOZ INF/BIT en voor TBK studenten op het bord naast BB 322. Herhalers van de KASTA-case moeten zich ook inschrijven (op de lijst aangeven dat zij herhaler zijn) en in groepjes met andere herhalers. Voor vragen over de KASTA-case mailen met [email protected]

UniConsult Twente: waardevolle ervaring naast je studie

UniConsult is op zoek naar TBK-studenten voor de uitvoering van de onderstaande opdrachten. Onderstaande opdrachten hebben een uurloon van ongeveer 25 gulden en hebben een flexibele tijdsindeling. Verder zoekt UniConsult projectmanagers en bestuursleden.

- ISO-9000: UniConsult is op zoek naar studenten met ISO 9000 ervaring. Heb jij gedurende het tweede en derde trimester tijd voor een project op kwaliteitsgebied, schrijf je dan nu in. Het betreft projecten van ongeveer 50 tot 100 uur, die gespreid over een langere tijd uitgevoerd kunnen worden.

- Arbo-zorg: UniConsult zoekt studenten met ervaring op het gebied van Arbo-zorg voor de invoering van een Arbo-zorg systeem bij een machinebouwer in de regio.

- Marktonderzoek: UniConsult is op zoek naar studenten met marketing ervaring die een imago-onderzoek willen doen voor een middelbare school in de regio.

- Logistiek: UniConsult is op zoek naar studenten met logistiek ervaring voor de analyse en optimalisatie van de logistieke situatie in een bedrijf in de regio.

Kijk voor meer informatie bij Onderwijsmededelingen alle faculteiten.

Stagepresentatie (180059)

Voor: TBK D1

Onderstaand een overzicht voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de stagepresentaties: 4 november 1996, groep 1, 8.30 - 10.35, BB5; groep 2, 10.45 - 12.50, BB5; groep 3, 13.30 - 15.35, BB5; 5 november 1996, groep 1, 13.30 - 15.35, BB3; groep 2, 15.45 - 17.50, BB3; 6 november 1996, groep 1, 8.30 - 10.35, BB106; groep 2, 10.45 - 12.50, BB106; 8 november 1996, groep 1, 8.30 - 10.35, BB5; groep 2, 10.45 - 12.50, BB5; 11 november 1996, groep 1, 8.30 - 10.35, BB7; groep 2, 10.45 - 12.50, BB7; 14 november 1996, groep 1, 8.30 - 10.35, BB5; 15 november 1996, groep 1, 8.30 - 10.35, BB3.

Zie voor de groepsindeling de inschrijflijsten in de blauwe bakjes.

Technologie-en Organisatievernieuwing (181063)

Voor: TBK D3

Voor het tentamen dienen de volgende artikelen te worden bestudeerd. Uit de oude reader de artikelen 1, 3 (alleen het tweede deel), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, de cases over Fokker en VDT plus nog drie uit te reiken artikelen. Uit de nieuwe reader (nummer367) alle artikelen plus eveneens nog drie uit te reiken artikelen. Deze artikelen worden uitgereikt in een van de eerstvolgende colleges. Het heeft dus geen zin om hiervoor naar de secretaresse te gaan, want die heeft ze niet! Zoals bekend dienen de case-opdrachten uiterlijk op vrijdag 8 november te worden ingeleverd (voor 15:00 uur) bij de secretaresse op kamer BB 318. Op 19 november (na 12:00 uur) worden hier tevens de cijfers bekend gemaakt. De uitwerking van de case-opdrachtmag maximaal bestaan uit vier pagina%s en de bedoeling is dat iedereen deze case-opdracht individueel uitwerkt. Studenten die wel op excursie zijn geweest maar geen case-opdracht inleveren kunnen niet deelnemen aan het tentamen. Heb je vragen? Aarzel niet en mail of bel de student-assistent Huub van Dommelen, tel. 4308698, Email: [email protected]

Keuzevakken Voorlichting

Stress organiseert Keuzevakken Voorlichting voor de technische stromen TBKW, TBKP, TBKL en TBKI. Hierbij zullen per technische stroom vijf docenten voorlichting geven over de keuzevakken. Bijwonen van deze keuzevakspecials is van essentieel belang voor een verantwoorde keuze. Elke voorlichting zal worden afgesloten met een borrel. De voorlichtingen zullen op de volgende locaties plaatsvinden: Op 29 oktober TBKI (15:45 - 17:25 in BB4) en TBKL (15:45 - 17:25 in BB6), en op 30 oktober TBKP (13:45-15:30; plaats wordt nader bekend gemaakt) en TBKW (15:45 - 17:25 in BB4). .

TCW

Filosofie van de communicatie (168609)

Het vak Filosofie van de communicatie (168609) wordt alleen op dinsdagochtend en donderdagmiddag aangeboden. Studenten die hierdoor in de problemen komen, omdat zij nog vakken moeten volgen uit de D1, kunnen voor een individuele regeling in aanmerking komen. Zij dienen zich voor 1 november a.s. bij de docent de heer Fokkink te melden.

Roosterwijziging Inleiding Sociale Psychologie (168610)

Voor: D1 TCW-studenten

Het College 'Inleiding Sociale Psychologie'(168610) is verplaatst in week 45 van woensdag 6 november het 5e en 6e uur in BB 3 naar maandag 4 november het 3e en 4e uur in BB 6.

Methoden en technieken I (168906)

Voor: D1 TCW-studenten

Hierbij deel ik u mee dat de praktikumbijeenkomst van 18 oktober niet doorgaat. Het volgende praktikum is op vrijdag 1 november.

MC-Toets Staatkunde

Voor: D1-Studenten TCW

Op 18 november 1996 wordt van 9.00 tot 10.30 uur de gelegenheid geboden om de MC-toets Staatkunde te maken, onderdeel van het vak Inleiding politicologie en beleidsprocessen (168707). Op 16 december 1996 en 13 augustus 1997 zal er van 9.00 tot 10.30 uur gelegenheid zijn om deze toets te herkansen.

Dit in aanvulling op het D1-rooster TCW.

TN

Modules Lage Temperaturen in 2e trimester

In het 2e trimester worden de volgende modules van de leerstoel Lage Temperaturen gegeven: 145015 / Supergeleidende elektronica: Sensoren / Flokstra; in de weken 49, 50 en 51: maandag 7e en 8e uur EL/TN B 1220; dinsdag 5e en 6e uur CT 1845. 145014 / Supergeleidende elektronica:Hoogfrequente en digitale toepassingen / Gerritsma; in de weken 2 t/m 4 en 6 t/m 8: dinsdag 5e en 6e uur CT 1845. 145017 / Instrumentatie en biomagnetisme / Peters en ter Brake; in de weken 2 t/m 4 en 6 t/m 8: vrijdag 5e en 6e uur CT 1405.

Ingenieur in Bedrijf (162313)

Zie mededeling onder WMW.

TO

Onderwijskundige technologie 1 (195601)

Voor: TO-P-studenten

Het college voor het vak Onderwijskundige technologie 1 (195601), mod. 1, op Vrijdag 18 oktober, het 7e en 8e uur wordt verplaatst naar het 5e en 6e uur in BB3.

Instrumentatietechnologie 1, introductie (193031)

Voor: TO-P-studenten

In week 47 wordt op Dinsdag 19 november het vak Instrumentatietechnologie 1 van het 1e en 2e uur verplaatst naar het 7e en 8e uur in CC3.

Doctoraalvoordrachten

Brenda Vos over: Vliegtuigherkenning: blauwdruk van een COO-module; 30 oktober 1996, 16.00 uur, TO L216.

Erika ter Aardt over: Didactisch handelen op het Politie Verkeersinstituut; 28 oktober 1996, 16.15 uur, L213.

Helmi Verbakelover: 'School Case Studies and Impact Evaluation' in Belize: een evaluatie; 8 november 1996, 16.00 uur, L213.

Onderzoeksopdracht (196037)

Voor: TO-studenten

De bijeenkomst voor het vak Onderzoeksopdracht van woensdag 6 november a.s. gaat niet door.

Symposium `Lifelong learning'

Bestemd voor:TO-studenten

29 Oktober organiseert TObias het symposium 'Lifelong learning: leer voor je leven!'. Hiermee wordt aangesloten bij het European Year of Lifelong Learning en het Kennisdebat. Er wordt een breed beeld geschetst van lifelong learning in het veld van educatie; beroepsonderwijs & volwasseneneducatie en bedrijfsopleidingen. Aan bod komen het economisch, maatschappelijk en individueel belang van een leven lang leren. 15 Personen leveren een bijdrage: sprekers, workshops en excursies. Het symposium wordt gehouden in het Collegezalencomplex, en duurt van 9:00 tot ongeveer 17:00 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij de Symposiumcommissie (telefoon 4472; e-mail [email protected]) of via internet: http://www.to.utwente.nl/tobias/sympo96/sympo96.htm.

TW

Doctoraalstage in 1997

Studenten die van plan zijn om in het kalenderjaar 1997 op stage te gaan dienen hiertoe een aanmeldingsformulier bij BOZ-TW af te halen. Na invulling en inlevering van dit formulier wordt U voor een gesprek uitgenodigd met de stagecoordinator van TW. U kunt tot uiterlijk 1 november a.s. dit formulier inleveren bij: Diana Dalenoord, kamer A 203.

WB

Zaalwijziging hoorcollege Statica (code 115717)

Voor WB P-studenten

Bovengenoemd hoorcollege wordt in week 44, dinsdag 29 oktober a.s. het 3/4e uur, verplaatst van zaal CC.4 naar zaal CC.3.

Colloquia

J.A. Kamphuis over: Het Mark IV belichtingsraam. Ontwerp van een zelfregistrerend belichtingsraam t.b.v. de produktie van High-Resolution schaduwmaskers; 28 oktober 1996, 13.00 uur, WB N.105.

M.B.P. van Dijk (OK) over: Doorrekening van het chassis & Ontwerp van de verbindingen van de UT zonne-auto; 23 oktober 1996, 14.00 uur, WB N.208.

O. Sluiter (OK) over: Design for Impact of Liquid Filled Vessels; 25 oktober 1996, 10.00 uur, WB N.105.

F.L. Deen (ThW) over: Studie naar geavanceerde gasturbine-systemen. Meertrapsverbranding d.m.v. partiele oxidatie; 29 oktober 1996, 14.00 uur, WB N.105.

M. Linnenbank (OK) over: An examination of the layer removal technique for measuring residual stresses; 29 oktober 1996, 12.30 uur, WB N.105.

H. Logtenberg over: Het ontwerpen van een geautomatiseerd distributiecentrum; 31 oktober 1996, 13.30 uur, WB Hal V.112.

W. Getkate (ThW) over: Natural gas combustion study, the first step towards pulverised coal combustion; 31 oktober 1996, 14.00 uur, WB Hal IV.212.

H. de Vries (OK) over: Shrinkage of coloured injection moulded HDPE plaques; 30 oktober 1996, 14.00 uur, WB N.105.

Computeroefeningen Stijfheid en Sterkte 3 (115711)

Voor WB D3-studenten

In het kader van het vak Stijfheid en Sterkte III worden 3 computeroefeningen gehouden op 3 ochtenden of middagen. Voor deze oefeningen moet je je inschrijven in groepjes van 2 studenten. Schrijf tegelijk in voor a

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.