INFO

| Redactie

De campusgids nr. 33, 1996/1997 is uit. Voor alle studenten, behalve eerstejaars, die bij de Centrale Studenten Administratie in de Vrijhof hun nieuwe collegekaart op komen halen ligt bij CSA een exemplaar klaar. Eerstejaars studenten hebben de gids inmiddels tijdens de introductie ontvangen. Extra exemplaren kunt u aanvragen bij Gerry Beumers, Vrijhof kamer 139, tel. 5248.

Algemeen

Nieuwe campusgids

Bureau Internationale Samenwerking

Studenten gevraagd voor uitwisseling met Catalonië, in kader ECO-projekt.

ECO stelt zich ten doel het bevorderen van het grensoverschrijdend samenleven en samenwerken tussen de verschillende bevolkingsgroepen met als doel de wederzijdse verdraagzaamheid en het actualiseren van de gemeenschappelijke geschiedenis. Deze doelstelling wordt ondersteund door Euregio (Twente/Bentheim) samen met de Spaans-Franse Euregio Albera in Catalonie. ECO schept de mogelijkheid tot het organiseren van ontmoetingen tussen de vier deelnemende landen door een groot aantal economische, ecologische en oecomenische projekten. Voor een bouwprojekt (restauratie van een oude waterput) in de omgeving van Llansa aan de Costa Brava kunnen we in de periode 30 september - 12 oktober a.s. nog enkele studenten inzetten. Informatie en aanmelding bij Joke Heisterkamp tel. 053-489.4697 of op de gebruikelijke openingstijden op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00 en 13.30 uur.

Workshop Onderwijsbeleid voor leden opleidingscommissies

Voor (aankomende) leden van Opleidingscommissies, studenten en medewerkers, en andere belangstellenden, wordt door het Onderwijskundig Centrum bij voldoende deelname weer een workshop georganiseerd over Onderwijsbeleid voor leden van Opleidingscommissies. Data: 12 september 's middags en 13 september de hele dag. Inhoud: Onderwijsbeleid: proces en document; kwaliteitszorg en visitatie, curriculumplanning en -verandering, onderwijsevaluatie. - Wat mag en kan een opleidingscommissie (onderwijsbeleid, mogelijkheden van de opleidingscommissie) - De opleidingscommissie als bewaker van kwaliteitszorg (kwaliteitsbeleid, criteria voor goed onderwijs) - Mogelijke werkwijze van een opleidingscommissie (beleidsinstrumenten, hoe maak je een concreet plan). Deze zaken zullen zo praktisch mogelijk aan de orde komen, zodat deelnemers in staat zijn een vertaling te maken voor de situatie in hun eigen faculteit. Daarnaast is uitwisseling van ervaringen met andere faculteiten mogelijk, omdat deelnemers uit verschillende studierichtingen meedoen. De deelname voor studenten en medewerkers van de UT is kosteloos. Voor meer informatie en aanmelding, uiterlijk 2 september, belt u het secretariaat van het Onderwijskundig Centrum, tel: 2050.

Methodisch Literatuur zoeken

Doel: De cursus maakt u vertrouwd met manieren om gericht literatuur op te sporen ten behoeve van onderwijs en onderzoek. De nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden en op het benutten van hedendaagse mogelijkheden om snel en efficient (literatuur) informatie te vinden en te bewaren.

Bestemd voor: Wetenschappelijk medewerkers van de UT. Programma: De cursus bestaat o.a. uit voordrachten, zelfstudie, een computersimulatie, praktische oefeningen en een zoekactie in geautomatiseerde internationale informatiebestanden. Uw eigen onderwerp staat daarbij centraal. Bij de cursus hoort een syllabus die ook als naslagwerk goede diensten kan bewijzen bij het methodisch opzoeken van literatuur.

Informatie: Nadere informatie en aanmelding via uw vakreferent of bij J. Braaksma (INF-gebouw B-012). Data: 22 en 23 oktober 1996. Aanmelden voor 8 oktober 1996. Kosten: Bijdrage van de faculteit/dienst per deelnemer: f 250.-

Scriptiewedstrijd Wetenschapswinkel

Leg je scriptie niet op zolder maar breng hem voor 20 september naar de Wetenschapswinkel. Daarmee kun je een prachtige aluminium kano winnen. Dit jaar viert de Wetenschapswinkel Universiteit Twente zijn derde lustrum. Onderdeel van de feestelijkheden die daarmee samenhangen is een scriptiewedstrijd. Studenten van de Universiteit Twente kunnen hun scriptie of onderzoeksverslag inzenden wanneer dit het resultaat is van een praktijkonderzoek. Andere voorwaarden zijn: de opdrachtgever is een ander dan de docent die het onderzoek begeleid heeft; De opdrachtgever heeft direct of indirect belang bij de resultaten van het onderzoek; Het onderzoek dient een maatschappelijk belang. Projectgroepen mogen ook meedoen.

De jury bestaat uit: dr. W. Wallinga-de Jonge, prof.dr. F.A. van Vught, drs. C.T.A. Ruijter, ir. F.G.M. Kokkeler en een nader te bepalen jurylid van Midden- en kleinbedrijf. Op vrijdag 11 oktober zullen zij bekendmaken welke inzending het hoogste scoort op het gebied van wetenschappelijkheid, klantgerichtheid en maatschappelijke relevantie. (Deze criteria hanteert de Wetenschapswinkel al vijftien jaar bij het onderzoek dat studentonderzoekers doen voor de klanten van de Wetenschapswinkel.)

Stop je scriptie dus niet weg maar breng hem naar de Wetenschapswinkel, Vrijhof kamer 207 of stuur hem op naar: Wetenschapswinkel UT, postbus 217, 7500 AE Enschede. Meer weten? bel 053-4893848. Wij zijn open op werkdagen.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 15 augustus 1996

Het College heeft besloten naar aanleiding van de Evaluatie IMC een nader onderzoek in te stellen naar de plaats en de vorm van de centrale technische dienstverlening.

Het College heeft besloten het College van Dekanen om advies te verzoeken m.b.t. de definitieve tekst van de notitie en procedure Benoeming Hoogleraren.

Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken de heer R.A.W.L.C. Ekelmans te benoemen tot lid van de Raad voor de Campusvoorzieningen voor de periode van 1-9-1996 tot 1-9-1998.

Het College heeft de volgende besluiten genomen inzake Aanpassingen/wijziging Regeling Afstudeersteun en verzoekt de Universiteitsraad hiermee in te stemmen: 1. Als overgangsregeling tot het moment van in werking treden van de wijziging van de WHW op het punt van de afstudeerfondsen voor reeds ingediende effectueringsverzoeken voor de toewijzing van auditorensteun/afstudeersteun te bepalen: a. degenen die toch al aan de eis van de tweede causaliteit zouden hebben voldaan krijgen (nog voor in werking treden van de wetswijziging) een toekenningsbeschikking conform de huidige vigerende interne UT-regeling zonder dat er sprake is van het stellen van aanvullende voorwaarden; b. bij degenen die een afwijzende beschikking zouden krijgen op grond van het niet voldoen aan de tweede causaliteit zal die tweede causaliteit niet in aanmerking worden genomen waarbij bij een toekennings- beslissing (na in werking treden van de wetswijziging) als bijkomende voorwaarde wordt bepaald dat tijdens de looptijd van de financiele steun gemiddeld 3,5 SP per maand studievoortgang wordt geboekt of dat er tijdensde periode van financiele steun wordt afgestudeerd. De steun wordt naar rato van het aantal behaalde studiepunten verleend. 2. Na het moment van in werking treden van de wijziging van de WHW op het punt van de afstudeerfondsen te bepalen dat dan gedane effectueringsverzoeken, nieuwe meldingen van bijzondere omstandigheden en inmiddels geregistreerde bijzondere omstandigheden uit het verleden zullen worden behandeld volgens het nieuwe wettelijk regime, de inhoud van de brochure van de minister van OC&W en de oude instellingsregeling voorzover deze niet door de wet wordt 'overschreven'. Voor effectueringsbeslissingen te bepalen dat tot het moment dat er een nieuwe UT afstudeerregeling is daarbij een studievoortgangseis wordt gehanteerd zoals aangegeven onder 1b. 3. In te stellen een ambtelijke werkgroep WAR (werkgroep afstudeerregelingen) die tot taak krijgt het voorbereiden van een nieuwe Regeling Afstudeersteun vast te stellen door de Universiteitsraad eind oktober 1996. Samenstelling: Lid CVA (voorzitter), Studentendecaan, beleidsmedewerker BBO, twee studenten aan te wijzen door de Universiteitsraad. 4. De faculteitsbesturen schriftelijk te informeren, b) Het College verzoekt de Universiteitsraad twee studenten aan te wijzen voor de Commissie WAR (Werkgroep AfstudeerRegelingen).

Het College heeft het Beoordelingsvoorschrift Universiteit Twente 1996, inclusief toelichting en bijlagen, definitief vastgesteld.

Het College heeft besloten in beginsel om de SOP-regeling, zoals gepubliceerd in Personeelsmededeling 323 (km 256.062) en 337 (km 271.780), alsmede de 'Regeling compensatie faculteiten en diensten inzake de SOP-regeling' te verlengen tot 1 april 1997. Als het OPUT met deze verlenging instemt dan wordt dit besluit geacht definitief te zijn.

Dankbetuiging

Langs deze weg bedank ik een ieder die met zijn/ haar aanwezigheid mijn afscheidsreceptie op 19 juni j.l. opluisterde. Hartelijk dank voor alle bloemen en mooie cadeaus. Jan en Annie Broekman.

Promoties

Elisabeth Maria Antonia Gerarda van Dijk op 23 augustus 1996 van 15.00 uur tot 15.45 uur in BB2. Promotoren zijn prof.dr. S. Dijkstra en prof.dr.ir. A.J.W. Duijvestijn. Het proefschrift is getiteld: Composing SQL Queries; a study on problem-solving strategies in computer science education.

Zhang Ji Ping op 22 augustus 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.dr. J.C.M.M. Moonen. Het proefschrift is getiteld: Investigating portability of multimedia learning resources: design for a 'teaching models tool kit'.

Zhu Zhi Ting op 22 augustus 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. J.C.M.M. Moonen. Het proefschrift is getiteld: Cross-cultural portability of educational software: a communication -oriented approach.

Onderwijs

Alle faculteiten

Voor eerstejaarsstudenten/aparte tentamenregeling

Voor studenten met dyslexie (leesmoeilijkheden), danwel slechtziendheid, is een aparte tentamenregeling getroffen. Deze regeling luidt als volgt: De student kan op een aparte plaats tentamen doen. De tentamentijd kan met maximaal 1,5 uur verlengd worden. (dit zal per faculteit verschillen).

Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient de student zich zo spoedig mogelijk te melden bij de P-coördinator/studie-adviseur van zijn faculteit, zodat deze van zijn situatie op de hoogte is. Bij inschrijving voor de tentamens meldt de student dit voor iedere tentamenperiode apart aan de P-coördinator/studieadviseur van zijn faculteit en aan zijn eigen BOZ. De laatste neemt contact op met de andere faculteiten over de tentamenfaciliteit voor de betreffende student. De student ontvangt via BOZ van de eigen faculteit schriftelijk bericht over plaats en tijd van de tentamens. NB: ook voor studenten met een andere handicap is het aan te raden zo spoedig mogelijk een gesprek met de P-coördinator/studie-adviseur aan te vragen.

Stages/afstuderen bij Shell, Procter & Gamble of Unilever

Heb je interesse in een topstage bij Shell, Procter & Gamble of Unilever, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Peter Hagedoorn. Op onze vestiging liggen folders en inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell, Procter & Gamble en Unilever kunnen stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Afstudeerproject CTM, WB of CT

Aanvang: in overleg. Plaats: KEMA Arnhem. Informatie: dr.ir. H.J.H. Brouwers (CT&M). Tel: 053-4894056/4254.

Een van de grondstoffen voor de produktie van kunstmest is fosforzuur. In de kunstmestindustrie komt jaarlijks te Vlaardingen ongeveer 2 miljoen ton fosfogips als bijprodukt vrij. Tot op heden mocht deze afvalstof in de Nieuw Waterweg worden geloosd. Momenteel wordt naar toepassingsmogelijkheden in de civiele techniek gezocht, zoals de bouw en de weg- en waterbouw. Voor toepassing dient de fosfogips eerst gestabiliseerd te worden om: de weer- en waterbestendigheid van het gips te verbeteren; mechanische eigenschappen (zoals sterkte) te verbeteren; de mate van uitloging te verminderen. Stabilisatie kan worden bereikt door de toepassing van een bindmiddel en een toeslagstof. Als bindmiddel wordt binnen KEMA gedacht aan cement en/of kalk. De hoofdproblemen zijn het vinden van de juiste samenstelling en de optimale uithardingscondities (tijd, druk). Het afstudeeronderzoek zal zich richten op: literatuurstudie, theorievorming, experimenten, conclusies en aanbevelingen. Ten behoeve van de uitvoering in Arnhem stelt de KEMA een maandelijkse afstudeervergoeding ter beschikking.

BSK

Openbare Financiën (173502)

Voor: D1-Studenten BSK

Op 30 september a.s. is er een laatste mogelijkheid om het tentamen Openbare Financiën oude stijl te doen. Dit betreft de onderdelen Public choice en Bedrijfseconomie voor de collectieve sector. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat dit tentamen gelijktijdig en op dezelfde plek plaatsvindt als het tentamen Openbare Financiën 2 nieuwe stijl (public choice en neo institutionele economie). Intekening voor de tentamens bij BOZ-BSK is verplicht voor 20-09-96 a.s.!

Vacature student-assistent(e) sectie Staats- en bestuursrecht

Voor: Studenten BSK

De sectie Staats- en Bestuursrecht zoekt voor de periode van 1 september 1996 tot 1 maart 1997 een student-assistent(e) voor 0,2 fte per week (1 dag). Werkzaamheden zullen bestaan uit met name onderwijs gerelateerde werkzaamheden (uitzoeken jurisprudentie, nakijken tentamens, surveilleren bij tentamen, samenstellen van tentamens, uitzoeken onderwijs gerelateerde literatuur etc.). Daarnaast kan het voorkomen dat assistentie wordt gevraagd ten aanzien van onderzoekwerkzaamheden van de medewerkers van de sectie. Kandidaten dienen te beschikken over interesse voor en kennis van het recht, meer in het bijzonder het staats- en bestuursrecht. Minimale instapeis is het behaald hebben van alle propaedeuse- en D1-rechtvakken. Keuze voor D2/D3-rechtvakken met behaalde goede resultaten strekt tot aanbeveling. Kandidaten kunnen hun sollicitatie (inclusief cijferlijst) voor woensdag 4 september (evt. via postvakje) richten aan: R. Schobben, UTwente, Fac. BSK, Vakgroep Bestuur en Beleid, Postbus 217, 7500 AE Enschede. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 5 september en vrijdag 6 september a.s.

Recht, politiek en samenleving (BSK) 178007=20

Deelnemers aan de toets Staatkunde worden verzocht een goed geslepen potlood en een gum mee te nemen naar het tentamen. Het meenemen van een rekenmachine kan zinvol zijn (in verband met het uitvoeren van eenvoudige berekeningen: berekening kiesdelers en restzetels).

CT

139914 Stage

Voor die studenten die in het kaldenderjaar 1997 op stage denken te gaan, d.w.z. voor studenten van de generaties 1993 of eerder, wordt op donderdag 5 september a.s. om 15.45 uur in CT2520 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Tijdens de bijeenkomst zal o.a. worden ingegaan op het doel en de organisatie van de stage alsmede op de (on)mogelijkheden van stages in binnen - en buitenland. Omdat daar informatie wordt verstrekt die nergens anders te vinden is, is aanwezigheid een must.

Bij de Utake is verkrijgbaar de 'Handleiding voor de Doctoraalstage' (f7,50). Studenten die in 1997 op stage willen, dienen bijlage 1 uit deze handleiding voor 19 oktober 1996 ('s ochtends) persoonlijk bij de stagecoördinator CT, dr. P.H. Benders, CT3126b, ingevuld in te leveren.

Afstudeerproject CTM, WB of CT

Zie mededeling onder Alle faculteiten

Afstudeeropdracht

Voor: CT-studenten

From the ERASMUS program of the EU the UT are sponsoring UT-students who are willing to do experimental work of their D-opdrcht abroad. At the beginning of August, september and october 1996 there are offered 3 different opportunities with German universities and companies. Theprojects are supervised by the research group IPP (prof.dr.ir. K.R. Westerterp). The subjects are: Reaction Engineering Study of the Water Gas Shift Reaction; Reaction Kinitic Study of a Model Reaction in Gas-Solid-Catalysis; Verification of Scale-Up-Tools for Synthesis in Pharmaceutical Processes. At interest and for further information please contact: dipl.ing. Konrad Muendlein, CT3133, fax: 053-4894738. Tel: 053-4893038 (secr.) or 074-2429952 (private). Email: [email protected]; homepage: http//www.utwente.nl/

EL

Aanmelding Projekt Voortgezette Elektronica (122226, 2.5 SP)

Dit projekt vindt plaats in week 38 t/m 45, en vergt ca. 12 uur tijdsbesteding per week. Er zijn wekelijkse voortgangsgesprekken. Geïnteresseerden dienen zich uiterlijk 13 september in te schrijven op de inschrijflijst op kamer EL/TN 3220. Voor informatie: W. de Jager of E.A.M. Klumperink, tel. 2736.

Studiegroep Mobiele Communicatie (van Etten, Smit(Ericsson),Tattje) 2.5 SP d3

Voor: EL studenten

In deze cursus zullen de volgende onderwerpen behandeld worden: het cellulaire concept, propagatie, modulatie, egalisatie, multiple access, systemen en standaarden. Studiemateriaal: Wireless communications,T.S.Rappaport. Gewenste voorkennis: Inleiding communicatiesystemen. Voor inlichtingen en opgave voor deelname kunt u terecht bij H.Tattje INF 5031 tel. 2108.

Doctoraalvoordracht

K.R.C. Bennebroek over: Design of a fast hardware implementation of the OpenGL illumination Model for Surface Rendering Applications; 3 september 1996, 15.45 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Afstudeeropdrachten

Philips ontwerpt complexe programmerbare logica devices (CPLD) met meer dan 8 miljoen transistoren. Om een hoge kwaliteit te garanderen wordt veel aandacht aan de testbaarheid besteed. Opdrachten voor D-studenten behelzen o.a. het relateren van tests aan reele circuit defecten en het onderzoeken hoe timing fouten hierdoor gedekt worden. Kwaliteitsverbetering middels het aanleveren van nieuwe tests en herontwerpen van hardware is inherent aan dit onderzoek. Er zal een nauwe samenwerking met het Philips Natlab zijn en sommige activitieiten zullen in Eindhoven uitgevoerd moeten worden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr.ir. H.G. Kerkhoff, tel. 2646, kamer 3252 of email [email protected]

INF/BIT

Doctoraalvoordracht

Dennis Joosten over: A generic architecture for application generators. 30augustus 1996, 14.00 uur, CT-1345.

Afstudeeropdrachten bij Hollandse Signaalapparaten, Hengelo.

Om complexe en kostbare produkten te kunnen ontwikkelen is samenwerking nodig met (wereldwijd verdeelde) consortiumpartners. Deze zg. virtuele ondernemingen kunnen alleen goed presteren als communicatie, samenwerking en coordinatie goed zijn geregeld. Concurrent Engineering biedt hiertoe een handvat maar zal herkenbaar en werkbaar gemaakt moeten worden.

Hollandse Signaal Apparaten is een organisatie die samenwerkt in virtuele ondernemingen. Signaal zoekt voor verschillende deelprojecten enthousiaste studenten die in hun afstudeerfase onderzoek willen doen in een technische omgeving die voortdurend op zoek is naar verbeteringen in de organisatie en de technologie. De afstudeerrichting van deze studenten kan ofwel bedrijfskundig ofwel informatietechnisch zijn. In alle projecten is contact met medewerkers in de organisatie een noodzakelijke randvoorwaarde. De projecten maken deel uit van het ConcERT-programma (Concurrent Engineering Research Twente). ConcERT heeft als doel het ontwikkelen van een methode om bedrijven te ondersteunen bij het adopteren en implementeren van Concurrent Engineering. Mogelijke opdrachten zijn: uitwerken van een dynamisch model van processen in Signaal, definieren van metrieken om de prestatie van R&D-processen te kunnen meten, uitwerken van een basisontwerp van een informatiemodel gekoppeld aan een bestaand procesmodel, etc. Aanvang: zo spoedig mogelijk. Informatie: Dr. P.M. Wognum, tst. 3736/4408 (secr.)

Integrand

- Integrand is op zoek naar een (bijna) afgestudeerde INFORMATICA student(e) die kan programmeren in Cobalt, RPG, Oracle en welke analyse werkzaamheden kan uitvoeren m.b.t. het schrijven van software programma's. Zeer interessante opdracht/voorwaarden. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 460, of bel: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, Tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

- Integrand is op zoek naar een of meer studenten die een opdracht willen doen bij een bedrijf in Den Haag dat aan haar klanten produkten en diensten levert om op basis van informatie vanuit meerdere bronnen consumentengedrag te analyseren en te voorspellen, klantentrouw te belonen, aankoopmotivatie te stimuleren en nieuwe klanten/doelgroepen te vinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van databestanden en analysetechnieken. De studenten moeten ondersteuning verlenen bij implementatie en gebruik van hun produkten bij de relaties van het bedrijf. De student(en) moet kennis hebben van informatica, database-marketing, data-analyses en marketing in het algemeen. De student krijgt een interne opleiding en de mogelijkheid tot een vaste baan

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je leuk, kom dan even langs op de Integrand-kamer.

- Integrand is op zoek naar een student die voor een autobedrijf in Sleen een voorraadbeheer systeem wil opzetten. Er is reeds een systeem opgezet maar dit moet uitgebreid worden voor meerdere vestigingen. Verstand van MODEMS is dus vereist!

Referentienummer 472 Heb je interesse in deze opdracht kom dan even langs of bel. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909.

Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

TBK/CT&M

Practicum Grondmechanica (keuzevak 226564) 1 SP (Bt&Bp)

Voor: D-studenten CT&M

Het practicum bestaat uit het uitvoeren en uitwerken van vier proeven. (4 halve dagen in het 1ste en het 2de trimester). De proeven worden door 3-4 studenten gezamenlijk gedaan, afhan-kelijk van de aantal ingetekende studenten en het te plannen rooster.

Dit is een tijdelijk opzet. De bedoeling van deze tijdelijk opzet is, om de studenten die het vak grondmechanica en/of funderingstechniek al hebben gevolgd, de kans te geven de basis van grondmechanische laboratoriumproeven te leren. In het studiejaar '97-'98 wordt dit vak verplicht voor alle Bt&Bp studenten. De volgende laboratoriumproeven-serie is gepland: 1. Classificatie (Atterberg's grenzen); 2. Classificatie (korrelverdeling); 3. Samendrukkingsproef; 4. Triaxiaalproef

De laatste inschrijvingsdatum voor dit vak is 2 september a.s. (zie inschrijvingslijst publicatiebord bij BOZ CT&M). Een rooster zal op 9 september a.s. bekendgemaakt worden op het publicatiebord. Een week voor het begin van de proeven kunnen de handouts, tegen een minimaal bedrag, gekocht worden bij ing. G. Snellink, Kamer W100.

Goed voorbereiden is vereist. Op een na, worden alle verslagen ter plaatse uitgewerkt en ingeleverd, en kunnen na goedkeuring weer worden opgehaald.

Voor nadere informatie s.v.p. dhr G. Snellink bellen: tel. 2565.

Overstap naar de Hogeschool Enschede

Voor: P-studenten CT&M

CT&M-studenten die na het bekend raken van de uitslagen van de augustus-tentamens alsnog overwegen/besluiten per 1 september a.s. over te stappen naar de Hogeschool Enschede, richting Civiele Techniek, worden verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de studie-adviseur CT&M, dhr. A.B. Gellekink, toestel 4882.

TBK-P trim 2.1 Algemene chemie Vakcode 133017

Op verzoek van de docent zal het hoorcollege algemene chemie gedurende het hele 1e trimester ook op dinsdag (1e en 2e uur) gegeven worden in zaal BB-7 (i.p.v. in CT-1812)

Afstudeeropdracht

Binnen Holec Laagspanning B.V. wordt het produktcreatieproces geformaliseerd door middel van een procedure, de HR 222. Deze procedure beschrijft het ontwikkelproces in een aantal fasen, die vooral geori%nteerd zijn op mechanisch ontwerpen. De procedure is goed bruikbaar voor monodisciplinaire ontwikkelingen. In veel projecten zijn echter meerder disciplines betrokken, zoals bij de ontwikkeling van technische informatiesysteme, waabij nieuwe elektronica, firmware en PC-software gerealiseerd moet worden. Dergelijke projecten bestaan uit samenhangende deelontwikkelingen die elk hun specifieke problemen en doorlooptijden kennen. De huidige procedure is niet toereikend voor de beheersing van deze projecten.

In de afstudeeropdracht moet de ontwikkelprocedure worden verfijnd en vernieuwd, zodanig dat er beheersing is op zowel deelprojecten als op het hoofdproject, er heldere synchronisatiepunten zijn, specificatie- en verificatietrajecten helder en eenduidig zijn en reviews, documentatie en bestelmomenten geregeld zijn. Om een en ander concreet te houden richt de opdracht zich vooral op ontwikkelingen die bestaan uit elektronica, embedded software, gebruikerssoftware en mechanische omhullingen.

Start van de opdracht: zo spoedig mogelijk. Inlichtingen bij Dr. P.M. Wognum, Faculteit T&M-T&O, tel. 3736.

Afstudeeropdrachten bij Hollandse Signaalapparaten, Hengelo.

Om complexe en kostbare produkten te kunnen ontwikkelen is samenwerking nodig met (wereldwijd verdeelde) consortiumpartners. Deze zg. virtuele ondernemingen kunnen alleen goed presteren als communicatie, samenwerking en coordinatie goed zijn geregeld. Concurrent Engineering biedt hiertoe een handvat maar zal herkenbaar en werkbaar gemaakt moeten worden.

Hollandse Signaal Apparaten is een organisatie die samenwerkt in virtuele ondernemingen. Signaal zoekt voor verschillende deelprojecten enthousiaste studenten die in hun afstudeerfase onderzoek willen doen in een technische omgeving die voortdurend op zoek is naar verbeteringen in de organisatie en de technologie. De afstudeerrichting van deze studenten kan ofwel bedrijfskundig ofwel informatietechnisch zijn. In alle projecten is contact met medewerkers in de organisatie een noodzakelijke randvoorwaarde. De projecten maken deel uit van het ConcERT-programma (Concurrent Engineering Research Twente). ConcERT heeft als doel het ontwikkelen van een methode om bedrijven te ondersteunen bij het adopteren en implementeren van Concurrent Engineering. Mogelijke opdrachten zijn: uitwerken van een dynamisch model van processen in Signaal, definieren van metrieken om de prestatie van R&D-processen te kunnen meten, uitwerken van een basisontwerp van een informatiemodel gekoppeld aan een bestaand procesmodel, etc.

Aanvang: zo spoedig mogelijk. Informatie: Dr. P.M. Wognum, tst. 3736/4408 (secr.)

Zaalwijziging Fysische Transport Verschijnselen (137015)

Voor: TBK-P D2/3

Het college FTV (137015) op vrijdag het 1e/2e uur wordt gegeven in zaal CT2520 i.p.v. zaal CT1405.

Vervallen college PBBO (185257)

Voor: TBK D2/3

In verband met afwezighheid van de docent vervalt het college PBBO (185257) op donderdag 5 september a.s. .

Boek bij het vak Management Accounting (186056)

Voor: TBK D1

In de studiegids staat bij 'S' het boek 'Management Accounting' door Colin Drury. Dit vervalt en hoeft dus niet meer door studenten te worden aangeschaft.

Voorlichting internationaal afstuderen in niet-westerse landen

Voor: TBK- en CT&M studenten

Voor TBK- en CT&M studenten, die dit studiejaar willen beginnen met hun afstudeeropdracht in NW-land, wordt voorlichting gegeven op donderdag 5 september a.s. om 12.30 uur in BB6. Centraal staan de procedures en mogelijkheden om een internationale afstudeeropdracht uit te voeren bij de leerstoel Bedrijfsvoering in NW-landen van Prof.dr.ir. E.J. de Bruijn.

Aan de orde komen: het werkgebied, het afstudeerproces en de aktuele mogelijkheden om af te studeren in een niet-westers land.

Werkcolleges Wiskunde I (151075)

Voor: P-studenten CT&M; tweede jaars

Herhalers Wiskunde I (151075) die zich hebben opgegeven voor de werkcolleges zijn allen ingedeeld in groep 5 op het rooster.

Grondslagen bestuurlijke bedrijfseconomie (186052)

Voor: P-studenten CT&M

In het kader van het vak GBBE (186052) vindt maandag 2 september a.s. het eerste en tweede uur een extra college "Bedrijfsadministratie" plaats in zaal CC1.

Prognosetechnieken (182074)

Voor: TBK-L D2/3

De inhoud van dit vak is nagenoeg gelijk aan de inhoud van het vak Planning en Scheduling. Een belangrijke verandering is wel dat er vanaf nu een verplicht practicum wordt toegevoegd. Dit practicum bestaat uit drie delen en wordt uitgevoerd in groepjes van twee studenten. Indien u zich nog niet heeft ingeschreven op het college, dan kunt u dit nog doen via de inschrijflijst die op kamer BB316 ligt. Inschrijving is mogelijk tot en met dinsdag 3 september a.s. Vanaf 5 september a.s. hangt de definitieve indeling op het prikbord tegenover kamer BB415. Het eerste deel van het practicum vindt plaats op 6 september a.s. voor de eerste groep en op 10 september a.s. voor de tweede groep. Het tentamen bestaat uit opdrachten die individueel gemaakt moet worden. Er zijn dus geen schriftelijke tentamens zoals vermeld op het collegerooster! Nadere mededelingen over de opdracht volgen nog.

Studenten die het vak Planning en Scheduling reeds gevolgd hebben en nog op de oude manier tentamen willen afleggen, dienen zich uiterlijk 4 september a.s. te melden bij de docent (L.L.M. van der Wegen, BB415). Het tentamen 'oude stijl' dient uiterlijk 15 november a.s. afgerond te zijn.

Colloquia

Jeroen D. van den Berg over: Opstellen van een ondernemingsplan voor het op te richten 'Centrum voor Medisch- en Geneesmiddelenonderzoek' in het Streekziekenhuis Midden-Twente te Hengelo; 27 september 1996, 13.45 uur, BB4.

A.H. van den Berg over: Kwaliteit van de bedrijfsprocessen bij Rabobank Westland Zuid-West: de ontwikkeling van een instrument waarmee afdelingshoofden en medewerkers de kwaliteit van de bedrijfsprocessen kunnen meten, beheersen en verbeteren; 27 september 1996, 16.00 uur, BB3.

Maaike A. Fernhout en Véronique A.H.R. Joosten over: All hands to the pumps! Commercialisation of solar photovolaic water pumping systems under the programs of the government of India; 30 augustus 1996, 13.45 uur, CC3.

Jacobus Johannes van der Haar over: een optimalisering van de tijdsbeheersing binnen het voortbrengingsproces van de afdeling Nieuwe Werken van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied; 30 september 1996, 10.40 uur, BB7.

Maurice Hellemons over: Een strategisch beleidsplan voor de opleidingsinstituten TIO College & MICRO TEACH; 27 september 1996, 13.45 uur, TW B209

H.J. Hofstede over: Life Cycle Cost Analysis Estimating the cost of owning and operating utility equipment during their lifetime; 11 september 1996, 13.45 uur, TW C238.

Bart J. Hollemans over: 'Het prestatieconcept als organisatorische innovatie - knelpunten bij implementatie in de utiliteitsbouw'; 26 september 1996, 13.45 uur, TW C238.

Mirko P. Hoogerwerf over: Congestion or digestion? The design of a model for the logistical analysis of different tank station configurations; 4 september 1996, 15.45 uur, BB7.

Vroni Mulder over: ProMES in Oxystaalfabriek 2, inbedding van prestatiesturing in een veranderende organisatie; 18 september 1996, 15.45 uur, BB7.

Eric Otto over: Zelfsturende teams bij Fokker, een blik in de toekomst? Een onderzoek naar de mogelijkheden stafdiensten in de produktielijn te integreren; 19 september 1996, 15.45 uur, BB6.

Maurice A. Prins over: Implementatie van Activity Based Costing bij Amstel Hungary; 20 september 1996, 9.00 uur, BB4.

B. de Reuver en J.W.T. Ekelenkamp over: Performance of futures markets; 'What can the Chinese learn from Europe?' Een opdracht uitgevoerd voor 'Jin Peng International Futures Co. Ltd'; 27 september 1996, 14.45 uur, CC3.

Jan P. Schippers over: De berekening van de landelijke besparing door het in eigen beheer produceren van apotheekbereidingen op voorraad binnen de Nederlandse ziekenhuisapotheken; 30 augustus 1996, 15.45 uur, BB3.

L. van Schoonhoven over: Verbeterteams in de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk; Onderzoek, toepassing en evaluatie van voorwaarden voor succesvol functionerende teams; 18 september 1996, 15.45 uur, BB3.

Stijntje Stalenhoef over: Imagoverbetering: een kwestie van communicatie of organisatie? 20 september 1996, 15.45 uur, BB3.

Frederieke Ubels over: Management control in het licht van marktwaarde. Vormgeving van een marktwaardegericht management control systeem voor Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker; 11 september 1996, 13.45 uur, BB5.

Judith Unk over: Het invoeren van rotatie-offset bij een vellen-offset drukker in Zuid-Afrika; 20 september 1996, 13.45 uur, BB3.

H.J. Veerbeek en W.J. Franken over: Looking beyond the bounds of the ISO 9000-series: Heading towards TQM. Analysis of the quality system of PT Pindad (Persero) and implementation of improvements to increase the total performance of the organisation; 19 september 1996, 13.45 uur, TWRC-C238

A.J. van der Vinne over: Ontwikkeling en realisatie van een logistiek concept. Verbetering van de beheersing van projecten bij ROWIT Spuitkabines Kampen Holland B.V.; 25 september 1996, 15.45 uur, BB6.

Hans Visschers over: Structuring for effectiveness: The impact of the organizational structure on the effectiveness of an electricity distribution facility in Lahore, Pakistan; 13 september 1996, 15.45 uur, Amfitheater, Bastille.

Hoorcollege Rekenmodellen voor de bouw (code 115726)

Voor CT&M D2-studenten

Dit vak wordt in de tweede helft van het eerste trimester gegeven. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het boek: Finite Element Analysis, Theory and Practice van M.J. Fagan, ISBN 0-582-02247-9. Daarnaast wordt een gecombineerde aanvulling/practicumhandleiding gebruikt, die begin oktober beschikbaar komt. Ten opzichte van vorige uitvoeringen van dit college zullen er enige accentverschuivingen optreden. Herhalers wordt daarom aangeraden tenminste het eerste college aanwezig te zijn. Bij dit vak hoort een vernieuwd practicum met computeroefeningen, dat uitgevoerd moet zijn voor het tentamen. Een voldoende voor het oude practicum geeft vrijstelling voor dit nieuwe practicum.

Integrand

- Integrand heeft op dit moment zeer veel opdrachten open staan op het gebied van kwaliteit. Hierbij valt te denken aan ISO-normeringen, het ontwikkelen van kwaliteitshandboeken en Total Quality Management. Heb JIJ interesses op het gebied van kwaliteit, schrijf je dan NU gratis en vrijblijvend in bij Integrand!

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK-i student(e) die, bij een IT-bedrijf, onderzoek gaat verrichten naar de mogelijkheid voor uitbreiding van het bestaande netwerk voor de hypotheekbranche. De student gaat zich ook bezig houden met het uitwerken\begeleiden van Internet toepassingen m.b.t. de hypotheekbranche. Dit alles kan in de vorm van een stage ofafstudeerproject worden gedaan. Heb je interesse in deze opdracht kom dan even langs of bel. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909.

- Integrand is op zoek naar een of meer studenten die een opdracht willen doen bij een bedrijf in Den Haag dat aan haar klanten produkten en diensten levert om op basis van informatie vanuit meerdere bronnen consumentengedrag te analyseren en te voorspellen, klantentrouw te belonen, aankoopmotivatie te stimuleren en nieuwe klanten/doelgroepen te vinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van databestanden en analysetechnieken. De studenten moeten ondersteuning verlenen bij implementatie en gebruik van hun produkten bij de relaties van het bedrijf. De student(en) moet kennis hebben van informatica, database-marketing, data-analyses en marketing in het algemeen. De student krijgt een interne opleiding en de mogelijkheid tot een vaste baan

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je leuk, kom dan even langs op de Integrand-kamer. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) -4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

Afstudeerproject CTM, WB of CT

Zie onder Alle faculteiten

TCW

Overgangsregeling: Communicatie en organisatieprocessen (168706) & Theoriedeel differentiatie Communicatie in profit en non-profit organisaties (168631)

Voor: TCW-studenten

Bovenstaande vakken worden in het collegejaar 1996/1997 in nieuwe vorm aangeboden. Studenten die zich in het collegejaar 1995/1996 of eerder hebben ingeschreven voor de betreffende vakken, kunnen in het collegejaar 1996/1997 nog mondelinge tentamens afleggen op basis van de voorgeschreven collegestof in het jaar 95/96 a). Communicatie en organisatieprocessen vakcode 168706. Inlichtingen bij: dr. Peters, TW-C326, Tel.:3245.

b). Theoriedeel differentiatie Communicatie in profit en non-profit organisaties vakcode 168631. Inlichtingen bij prof.dr. Seydel , TWRC-A245, Tel.: 3289.

TN

Calculus I (152026)

Voor: P-studenten van TN generatie 1996

Het werkcollege Calculus I op woensdag 1e + 2e uur voor de groepen 1, 2, 3 en 4 loopt, in tegenstelling tot het huidige rooster, door tot en met week 40. Er is dus één extra werkcollege. De zalen blijven gelijk.

Sluiting BOZ TN

In verband met vervanging van meubilair en apparatuur is Bureau Onderwijszaken TN van vrijdag 6 tot en met dinsdag 10 september a.s. gesloten.

Wij zijn ook niet telefonisch bereikbaar.

TO

Doctoraalvoordracht

Saskia Janssen over: Effecten Opleidingen Logistiek PCA; 30 augustus 1996, 16.00 uur, TO L216.

Marlo M.J. Kengen over the functioning of the mentor system in the Induction Programme in Lesotho; 3 september 1996, 14.00 uur, BB-3, BB-gebouw.

Geclausuleerd Nader Onderzoek

Voor: TO-studenten

Volgens de OER (Onderwijs en Examenregeling ) van TO wordt voor elk schriftelijk tentamen jaarlijks driemaal de gelegenheid geboden dat tentamen af te leggen. De derde kans vindt plaats in de periode van het Nader Onderzoek (augustus).In de vergadering van 24 juni 1996 heeft de TO Raad besloten het aantal tentamens waarin de student een Nader Onderzoek kan doen te beperken. De regeling is de volgende: een student mag binnen een periode van het Nader Onderzoek na inschrijving deelnemen aan maximaal drie tentamens. Een student die voor tenminste twee van de tentamens waaraan hij/zij deelneemt in de periode van het Nader Onderzoek eerder tenminste het cijfer 5 heeft behaald, kan bij de coördinator onderwijs een verzoek indienen om aan een vierde tentamen in die periode deel te nemen. In de regel wordt aan een dergelijk verzoek voldaan.

Dit betekent dat een student voor een tijdig bekend gemaakte datum inschrijft voor maximaal 3 vakken. Vervolgens bestaat de mogelijk om voor een bepaalde datum een verzoek voor deelname aan een vierde vak in te dienen. Daarna krijgt de student schriftelijk bericht tot welke tentamens voor het Nader Onderzoek hij/zij is toegelaten, tegelijk met het rooster voor het Nader Onderzoek. Elke examinator krijgt een lijst met de namen van de studenten die voor zijn/haar vak zijn toegelaten tot het Nader Onderzoek.

Temponorm en OKT-1

Voor: TO-P-studenten

Voor het vak OKT-1 (4 SP) wordt een totaalcijfer gegeven. Als niet het totale vak is afgerond, maar wel voldoendes zijn gehaald voor afzonderlijke modules, zullen de studiepunten van deze modules meegeteld worden voor de tempobeurs. Dit geldt voor 95/96 en ook voor de komende jaren voor de prestatiebeurs.

TW

Doctoraalvoordracht

K. Valkering over: Stability of swirling flows; 30 augustus 1996, 10.30 uur, TW-A 101.

Integrand

Integrand is op zoek naar een of meer studenten die een opdracht willen doen bij een bedrijf in Den Haag dat aan haar klanten produkten en dienstenlevert om op basis van informatie vanuit meerdere bronnen consumentengedrag te analyseren en te voorspellen, klantentrouw te belonen, aankoopmotivatie te stimuleren en nieuwe klanten/doelgroepen te vinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van databestanden en analysetechnieken. De studenten moeten ondersteuning verlenen bij implementatie en gebruik van hun produkten bij de relaties van het bedrijf. De student(en) moet kennis hebben van informatica, database-marketing, data-analyses en marketing in het algemeen. De student krijgt een interne opleiding en de mogelijkheid tot een vaste baan

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je leuk, kom dan even langs op de Integrand-kamer. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) -4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

WB

Colloquia

B. Wesselink over: Designing and testing of a finite element model for a fibre reinforced pipe T-joint; 29 augustus 1996, 10.00 uur, WB N.105.

J.J.M. Fischer over: Ontwerp van een nozzle xy-manipulator en bundelpositiedetector; 16 september 1996, 10.00 uur, WB N.105.

D.J. Bijvoet over: 3D submicro meetmachine.; 2 september 1996, 10.30 uur, WB N.105.

Hoorcollege Kunststoffen, construeren en eigenschappen (code 112111)

Voor WB D1-studenten

Het bovengenoemde hoorcollege zal als volgt worden ingedeeld: week 35 t/m 37: donderdagen, 5/6e uur: Dr. P. Reed: Mechanical Properties of Plastics (dictaat sectie D). Week 38 t/m 40: donderdagen, 5/6e uur: Prof. P. Powell: Design in Composite Materials (dictaat sectie C). Week 47 t/m 51: dinsdagen, 1/2e uur, plus donderdagen, 5/6e uur (t/m week 50): Dr. D.J. van Dijk: Materiaalkunde van kunststoffen (boek Van der Vegt: 'Polymeren, van keten tot kunststof' + dictaat sectie B).

Het deel gegeven door Prof. Powell zal niet apart worden geexamineerd, evaluatie vindt plaats in het kader van het project. In deze colleges worden aspecten behandeld die van belang zijn voor het project.

De stof behandeld door Dr. Reed en Dr. van Dijk spelen in mindere mate een rol in het project en worden schriftelijk geexamineerd. Tentamendatum: woensdag 18 december, 09.00 t/m 12.00 uur. Sectie A in het dictaat is een inleiding en dient door de studenten zelfstandig te worden doorgenomen.

Praktikum Meet- en regeltechniek (code 113120)

Voor WB D3-studenten

Studenten die voor Regeltechniek in de Werktuigbouw een 5 of meer hebben kunnen zich samen met een partner inschrijven voor het praktikum Meet- en regeltechniek dat wordt gehouden vanaf maandag 16 september a.s.

Aanmelden: Dinsdagmorgen 3 september van 08.30 t/m 10.30 uur; Woensdagmiddag 4 september van 13.30 t/m 15.30 uur; dinsdagmorgen 10 september van 09.00 t/m 10.30 uur en 11.00 t/m 12.30 uur. Hierna op afspraak. Verdere mededelingen betreffende het inschrijven staan vermeld op het prikbord bij kamer WB Z.106. Inlichtingen: G.D. Kornegoor, Leerstoel WA, kamer WB Z.106. Telefoonnummer: 2432 of 2430.

Hoorcollege Stijfheid en sterkte 3 (code 115711)

Voor WB D2 en herhalers D1

Dit vak wordt in de tweede helft van het eerste trimester gegeven. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het boek: Finite Element Analysis, Theory and Practice van M.J. Fagan, ISBN 0-582-02247-9. Daarnaast wordt een gecombineerde aanvulling/practicumhandleiding gebruikt, die begin oktober beschikbaar komt. Ten opzichte van vorige uitvoeringen van dit college zullen er enige accentverschuivingen optreden. Herhalers wordt daarom aangeraden tenminste het eerste college aanwezig te zijn. Bij dit vak hoort een vernieuwd practicum met computeroefeningen, dat uitgevoerd moet zijn voor het tentamen. Een voldoende voor het oude practicum geeft vrijstelling voor dit nieuwe practicum.

Integrand

- Integrand Twente is op zoek naar een gemotiveerde WB-student die een opdracht wil doen bij een staalbeheer bedrijf in Velp. Het gaat om het opzetten van een systeem, ter bepaling van het gewenste tolerantiegebied van de mechanische waarden van het door het bedrijf gebruikte bandstaal voor de produktie van stalen geperste banddragers. Het referentie nummer is 469.

- Integrand Twente is op zoek naar een gemotiveerde WB-student die een opdracht wil doen bij een bedrijf in Vorden, met zeer goede vvoruitzicht. Het gaat om het electrochemisch polijsten en het electrochemisch ontbramen. De benodigde kennis hiervoor is al aanwezig binnen het bedrijf, maar er moet verder onderzoek naar worden gedaan. Tevens moet dit verder ontwikkeld worden op productieniveau. Het laatste project betreft het automatiseren van de bestaande productielijnen, hiervoor moeten nieuwe machine's ontwikkeld worden. Deze projecten dienen door een student te worden afgerond, met uitzicht op een VASTE BAAN. Het referentie nummer is 469.

Heb jij interesse voor deze opdracht of lijkt een bestuursfunctie jou wat, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel: 053-489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Afstudeerproject CTM, WB of CT

Zie mededeling onder Alle faculteiten

Campus en studentenleven

SPE

Lezing Mystiek

Donderdag 5 september 19.30 uur op het SPE-plein (2e verdieping Vrijhof, bij kamer 201-203).

Spe-raad en gemeentevergadering

Op 4 september 19.30 uur zal de SPE-raad vergaderen over een nieuwe bestuursstructuur en huishoudelijk reglement. Een belangrijk moment in de geschiedenis van het SPE. De gemeentevergadering hierover is op 18 september. Ieder die zich verbonden voelt met het SPE is hiervoor uitgenodigd.

Oecumenische viering 1 september

Waarschijnlijk nog in de Boerderij - wanneer het anders is zal dit door borden worden aangegeven - zal Eric Corsius, stafmedewerker van de Zwanenhof voorgaan. De dienst begint om half elf.

Bereikbaarheid pastores:

Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Het nieuwe collegejaar staat weer aan het begin. Dinsdag 2 september is de

gewoonlijke opening van het academisch jaar. De SRD kan natuurlijk niet

achterblijven; de Alternatieve Opening van het Academisch Jaar komt er dus

ook weer aan. Op deze, inmiddels, traditionele gelegenheid zal er een

kritische blik op het beleid van de UT worden geworpen. Deze Alternatieve

Opening zal plaatsvinden op woensdag 16 oktober.

Omdat, zoals net ook gezegd, het nieuwe collegejaar begonnen is, is het weer

tijd voor een nieuw dagelijks bestuur. Op de bestuurswisselborrel op maandag

30 september om 17.00 uur is de mogelijkheid voor iedereen kennis te maken

met dit nieuwe bestuur.

De strijd tegen de Modernisering van de Universitaire Bestuursstructuur (MUB)

gaat de laatste fase in. Door deze MUB Volgende week maandag zal de SRD het

bestuursgebouw gaan bezetten. Doe allemaal mee!

De studentenvakbond SRD kun je op de onderstaande manieren bereiken.

Je kunt natuurlijk bellen: (053)4895236 bgg (053)4894033.

Je kunt ons kantoor bezoeken. Dat is in de Vrijhof (kamer 151, postbus 217,

7500 AE, Enschede) naast de bibliotheek. Kom gerust langs. Wij kunnen je

helpen met allerlei problemen die je hebt op het gebied van onderwijs en

rechtspositie. Ook kun je ons vinden op internet:

http://snt.student.utwente.nl/~srd

Per electronische post kun je ons je schrijfsels ook toedoen. Ons adres is:

[email protected]

Diversen

Startavond Agapé

Dinsdag 3 september heeft christelijke studentenvereniging Agapé haar eerste trefavond van het nieuwe seizoen. Op deze avond komen we met alle bijbelstudie- en celgroepers bij elkaar, om samen het jaar te beginnen. Je hoort dan ook in welke groep je zit. Deze avond is ook een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging! Plaats en aanvang: 19.30 uur in de Kegelbar in de Bastille. Daarvoor eten in de mensa, verzamelen 18.00 uur onderaan trap mensa 1. Voor meer info, bel Duko (431 94 98).

Taste

1e collegeweek minder gaaf dan de intro? Toch (stiekum) een ontgroening? De enige algemene vereniging heeft nog een paar plaatsen over. De sociëteit is geopend op zondag-, dinsdag- en donderdagavond. Kom eens langs. Morgen officiële opening van de sociëteit, slechts voor leden. 6,7,8 september intro-kamp. 14,15 september doelstellingenkamp voor commissieleden. Telefoon 053-4326238. Sociëteit Antigoon 1e verdieping Polaroidpand.

Openingstijden 't Kwekhoes (UT-Kring)

Met ingang van 1 september a.s. is de openingstijd van 't Kwekhoes: maandag 12.00 - 13.30 uur, en verder op afspraak. Tel. 4071.

Studium Generale/Taalcursussen

Studenten en medewerkers van de UT kunnen evenals voorgaande jaren taalcursussen Frans, Duits, Spaans en Engels volgen. Deze cursussen worden gegeven op de UT. Met ingang van het tweede blok (week 42) begint een nieuwe serie cursussen van 10 weken. De aanmelding hiervoor sluit op 18 september. Uitgebreide informatie is, evenals het aanmeldingsformulier, te vinden in de speciale folder. Deze folder ligt in de onderwijsgebouwen. Ze kan ook aangevraagd of opgehaald worden bij het Studium Generale, TWRC-gebouw; kamer A331, telefoon 3321.

Audentis

Vanavond vindt de laatste zaaltijd plaats voor de eerste lichting novieten. Aanstaande dinsdag vindt er een BLV plaats, waar ook de eerste lichting novieten geïnaugureerd. De kroeg zal voor aspirant-leden vanaf vrijdag weer geopend zijn. Inschrijven voor de tweede kennismakingstijd van Audentis is ten allen tijden mogelijk tot en met donderdag 12 september. Kom gerust nog eens langs op de sociëteitsavonden. Dinsdag, donderdag en vrijdag is de societeit open. Sociëteit "T.R.A.M.", Oude markt 24, tel.4324357, Senaat 4328384.

Oproep

Het cultuurcentrum is op zoek naar enthousiaste studenten die mee willen praten over de programmering voor Broodje Cultuur en de Avondvoorstellingen. Als commissielid word je er regelmatig op uit gestuurd om in het land ideeën voor het thuisfront op te doen. Als tegenprestatiekrijg je een passe partout, dat voor (bijna) alle voorstelligen in de Vrijhof geldig is. Je mening wordt serieus genomen, want je bent op deze wijze medeverantwoordelijk voor een groot deel van de programmering in de Vrijhof. Belangstelling? Bel dan met Tineke Grootenboer, tel. 4894432.

Amnesty International

Oud papier. Vanaf maandag 13.00 uur tot dinsdag 13.00 uur staat er een oud papier container bij de Casper. Hier kun je je oud papier achterlaten. De dozen zoveel mogelijk achterin de container plaatsen. Dit scheelt een hoop sjopuw- en stampwerk. Het nieuwe seizoen is begonnen. Maandag 2 september is de eerste ALV in de Vrijhof, 20.00 uur. Maandag 9 september is de voorlichtingsavond voor belangstellenden. Aanvang 20.00 uur in zaal 5 van de Vrijhof. Voor vragen: Aleid, tel. 4775729.

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen, die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zal je nog een functie uitoefenen, waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Procter & Gamble, Randstad, Heineken enz. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

OVATIE

Volgende week dinsdag zal de officiële opening zijn van de nieuwe Beiaard# Voor deze happening zijn alle leden uitgenodigd# Binnenkort zal er een vernieuwde versie van het OVATIE-journaal verschijnen, de deadline is door de redactie vastgesteld op 10 september# Nieuwe ideeën en inzendingen over de vakantie, de introductie, en andere onzin s.v.p. per e-mail naar [email protected]# Binnenkort zal er een Algemene ledenvergadering plaatsvinden, waarover u nog persoonlijk wordt ingelicht# Voor meer info kunt u zich wenden tot onze secretaris Roy (tel: 4338450)

Studieverenigingen

ConcepT

Op de eerste plaats worden alle eerstejaars van harte welkom geheten. In deze rubriek in het UT-nieuws kun je wekelijks lezen welke activiteiten voor de aankomende weken door ConcepT, studievereniging van Civiele Technologie & Management, worden georganiseerd. Ben je nog geen lid van ConcepT, wordt dan snel lid, want 3 september a.s. is er speciaal voor de eerstejaars een Grolsch-excursie. Inschrijven kan op een van de publikatieborden in de buurt van de ConcepT-kamer (WB hal V-201). * Op 5 september's-middags zal er voor de ouderejaars een Grolsch-excursie worden georganiseerd. Schrijf je snel in, want vol is vol. * Verder staat in deze rubriek voor welke commissies we nog enthousiaste leden zoeken. Dus toon je organisatievermogen en leef je uit bij ConcepT. * Zo zijn er een aantal plaatsen vrij in de Eerstejaarscommissie. De bedoeling is dat deze commissie een spetterend na-intro-feest organiseert voor en door eerstejaars. * Binnen IACES, de internationale tak van ConcepT, zijn een aantal plaatsen vrij gekomen. Heb je internationale ambities en interesse in IACES, neem dan contact op met een van de commissieleden. * Heb je nog een (civiel-technisch) vakantieverhaal, lever het in bij de ConcepTueelcommissie. * Wil jij de strijd met de oude ConcepTueelcommissie aangaan om eeen nog dikkere ConcepTueel uit te brengen. Neem dan contact op met het bestuur, we zoeken namelijk een nieuwe ConcepTueelcommissie. * Schrijf alvast in je (nieuwe) agenda: Isaac Newton en ConcepT organiseren op 12 oktober gezamenlijk het gala. * Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884. De ConcepT-kamer is dagelijks open van 9.30 - 17.00 uur. Kom gerust eens langs. * Verder wenst ConcepT iedereen een succesvol en een gezellig collegejaar!

Inter-Actief

De intro is helaas ten einde, ook de vakantie is voorbij: iedereen weer van harte welkom! Speciaal voor de eerstejaars: we hopen dat je het hier naar je zin hebt. Een nieuw begin, ook voor studievereniging Inter-Actief. Als je interesse hebt in het organiseren van activiteiten, kom dan eens langs en vraag naar de mogelijkheden. Ook kun je eens bij iemand van een bepaalde commissie informeren. # Woensdag 28 augustus was alweer de eerste borrel. Onze borrels worden gehouden in de CC-kantine en beginnen om een uur of 5. Ben je er vroeg bij, dan is het eerste pilsje gratis. Hetzelfde geldt natuurlijk voor fris-drinkers. # Op de derde dinsdag in september is er niet alleen de troonrede, maar ook onze Algemene Ledenvergadering (ALV). Op deze vergadering legt het huidige bestuur verantwoording af voor het afgelopen jaar. Tevens wordt het nieuwe bestuur voorgesteld en zullen ze iets vertellen over wat ze zoal van plan zijn te gaan doen. # Voor vragen, opmerking, thee of koffie en koeken kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. Ook zijn we op electronische wijze bereikbaar. # E-mail: '[email protected]' # WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

TObias

Hallo TObiassers, welkom terug van vakantie.# Er worden nog 2 bestuursleden gezocht. Zorg dat je er snel bij bent.# De volgende commissies kunnen ook nog actieve leden gebruiken: Almanak-commissie; Activiteitencommissie; P.R.-commissie en de Lezingen en Excursiecommissie.# Op 27/28/29 september is er een kamp speciaal voor de eerste jaars TOers. Schrijf je nu in bij de KC'96 in de TObias-kamer. Kosten slechts 35,-# Tussen 12.30 en 13.30 worden er weer boeken verkocht tot en met 6 september, daarna gaan ze in de vrije verkoop. # De ALV is gepland op 24 september.

Sport

Korfballen bij SKV Vakgericht

Heb je zin om te korfballen, kom dan vrijblijvend eens langs op een van de trainingen. Wij trainen iedere maandag en woensdag van 19:30 tot 21:00 uur op het kunstgrasveld bij het sportcentrum. Wanneer je wil weten wat een studententoernooi inhoudt, geef je dan op voor het Synergy toernooi in Nijmegen op zondag 22 september. De avond ervoor zal er een groot feest zijn. Voor alle vragen kun je bellen met Michiel (053-4895007) of Harald (053-4340106).

Basketballen voor meisjes en jongens

Ja je ziet het goed eerst meisjes en dan jongens. Het nieuwe seizoen is in aantocht en er staan een aantal meiden van DBV Arriba te springen om wat teamgenoten en springen dat kunnen ze, net als wat we jou gaan leren. Bij deze fantastisch leuke club wordt dan ook naast alle gezelligheid 2 maal getraind. Er is plaats voor zowel mensen die competitie gaan spelen als mensen die willen recreëren. Ook springende kerels zijn uiteraard meer dan welkom. Groot of klein, dik of dun, iedereen kan basketballen, want bij Arriba zijn teams van beginnend tot ver gevorderd voor zowel jongens als meisjes. Heb je zin om eens geheel vrijblijvend mee te komen trainen dan volgen hier de trainingstijden: meiden: di en wo 19.30-21.00 in sporthal 1 jongens: di 19.30-21.00 ook in sporthal 1 (wel op een ander veld dus niet samen). Heb je nog vragen of kun je niet op een van deze tijden, maar je wilt wel graag meetrainen bel dan even naar: Luuk, 053-4350675 of Maaike, 053-4895019.

Kennismakingscursus Handboogschieten

bij Handboogsportvereniging Sagittarius, woensdag 4 September, 20:00 uur in Arcadia. Arcadia bevindt zich in de kelder van het CT-gebouw, tegenover de bushalte van lijn 1. Als de bel verlicht is zijn we aanwezig, het kan even duren voordat er iemand opendoet. (Arcadia heeft telefoon: 053 489 3014)

Iedereen die interesse heeft is welkom, ook als je je nog niet had opgegeven voor de cursus kun je gerust langskomen. Er is ook een WWW-pagina voor deze cursus: http://snt.student.utwente.nl/campus/sagi/nl/speciaal/cursus.shtml. Vragen kunnen via e-mail naar [email protected] worden gestuurd. Je kunt ook bellen: Marcelo 5115, Simon 5004 of Gerard 5196

Badminton bij DIOK

Wil je gaan badmintonnen bij DIOK, dan zijn er vele mogelijkheden. Je kunt al vanaf f.55,- lid worden. Heb je nog nooit gebadmintond, maar wil je het graag leren, neem dan contact op met onze beginnersbegeleider Sonja Vennegoor (tel: 053-4322183). Als je al badmintonervaring hebt, kun je ook bij DIOK terecht. Voor de competitie zoeken we vooal nog een aantal dames, maar heren zijn natuurlijk ook van harte welkom. Als je geen competitie wilt spelen, kun je bijvoorbeeld ook alleen bij DIOK gaan trainen.

Neem voor alle verschillende mogelijkheden contact op met Marleen van Brandenburg (tel: 053-4895104) of Margreet Kiewiet (tel: 053-4320854) of kom eens langs op onze Verenigingsavond (vanaf de eerste collegeweek elke donderdagavond van 21.00 - 24.00 uur in Sporthal II).

Mededelingen Sportcentrum

Algemene Konditietraining: vanaf woe. 18 sept. Tijd: woe. van 18.30-19.30 uur in de Spelzaal van het Sportcentrum. Duur: gehele kursusjaar '96/'97. De kursus wordt gegeven door de heer Oranen. Voorwaarden: géén kosten aan verbonden, wél dient u in het bezit te zijn van een geldige Campuskaart'96/'97. Inschrijvingen bij secr. sportcentrum.

Krachttraining (8 lessen): vanaf maandag 16 en dinsdag 17 sept. Keuzetijden: ma. 20.30-21.30 uur, di. 15.30-16.30 óf van 18.00-19.00 uur. Plaats: krachthonk sportcentrum. De kursus wordt gegeven door de heer Oranen. Inschrijfgeld: mét campuskaart % 10, zonder campuskaart %25. Pasfoto meenemen! Na afloop van de kursus kunt u een Krachtsportpas kopen.

Zelfverdediging: vanaf woe. 18 sept. Tijd: woe. van 17.30 tot 18.30 uur. Plaats: Dojo sportcentrum. De kursus bestaat uit 12 lessen en wordt gegeven door dhr. Splint. Voorwaarden: campuskaart '96/'97 + pasfoto meenemen!! Inschrijfgeld: f10.

Aerobic (30 lessen): vanaf ma. 16 sept. Tijden: ma. van 17.30 tot 18.30 óf 18.30 tot 19.30 óf 19.30 tot 20.30 uur. Plaats: schermzaal sportcentrum. De kursus wordt gegeven door mevr. Manuhuwa. Inschrijfgeld: mét campuskaart f60, zónder campuskaart f125. Pasfoto meenemen!

Fitnessruimte: Na 1 uur (gratis) instructie-les (aanmelden bij secr. sportcentrum), die gegeven wordt door de heer van Regteren, kunt u een pasje kopen en gebruik maken van de toestellen: roeiergometers, fietsergometers, steps en de loopband. Er zijn speciale uren gereserveerd om te trainen. Kosten: f50 mét campuskaart, f105 zónder campuskaart. Pasfoto meenemen!

Krachtsportpashouders: vanaf heden kan de nieuwe krachtsportpas voor het kursusjaar '96/'97 aangeschaft worden. Kosten: f50 mét campuskaart, f105 zónder campuskaart. Pasfoto meenemen!

Combi-pas fitness/krachthonk: als krachtsportpashouder kunt u nu ook een gecombineerde toegangskaart kopen voor het krachthonk én de fitnessruimte. Mét campuskaart f75, zónder campuskaart f155. Pasfoto meenemen!

Vrije sportbeoefening: u kunt nu mét maar ook zónder Campuskaart gebruik maken van het zwembad en de tennisbanen. U bent echter wél verplicht een aparte tennis en/of zwemkaart te kopen, óók als u een campuskaart heeft. Toegangskaart zwembad: f10 mét campuskaart, f55 zónder campuskaart. Jeugdkaarten t/m 13 jaar zonder ca.krt. % 40. Pasfoto meenemen! Het buitenzwembad is geopend t/m vrij. 13 sept. a.s. Op di. 17 sept. gaat het binnenbad open!.

Toegangskaart tennisbanen: f25 mét campuskaart, f105 zónder campuskaart. Jeugdkaarten t/m 13 jaar zonder ca.krt. %55. Pasfoto meenemen! Om gebruik te maken van de vrije accommodaties in het sportcentrum, is een campuskaart verplicht. U kunt bijvoorbeeld voetballen, volleyballen en badminton spelen. U dient dan wel eerst bij de portier te informeren of er op dat moment een zaal beschikbaar is.

Voor alle bovenstaande cursussen en passen, kunt u terecht bij: Paulina Masselink, secr. sportcentrum. Tel: 4891148 b.g.g. 4898001. Tijden voor de kaartverkoop t/m do. 26 sept a.s: maandags t/m donderdags van 09.00 tot 16.00 uur: Ná 26 sept weer de normale verkooptijden: Maandags: 12.30-16.00 uur; dinsdags: gesloten; woensdags: 9.00-16.30 uur; donderdags: 9.00-16.30uur; vrijdags: gesloten.

Vergeet niet uw pasfoto + campuskaart (indien nodig) mee te nemen. Ook moet u kunnen aantonen dat u aan de UT verbonden bent.

Introductiecursus Schermen

Niet bang zijn, we prikken niet! Kom naar de introduktiecursus schermen op dinsdag 3 september 17:30 in de schermzaal. Meer informatie: Wilhelm 053-4779403 ('s avonds).'

Zweefvliegen

Op zoek naar een spannening en avontuur? Leer zweefvliegen! Je opleiding tot piloot bij de Drienerlose zweefvliegclub kan het aankomende weekeindeal beginnen. Ook kan je van zaterdag 7 september tot en met zondag 15 september een paar dagen (of alle) met ons mee op herfstkamp. Ga mee! Bel voor meer informatie Maarten (4358032), Alte/Martin (4330120) of Axel/Maarten (4309834).

Cabezota

Lijkt het je leuk om een keertje te gaan handballen? Kom dan eens kijken tijdens een training van handbalvereniging Cabezota. De trainingstijden zijn: dinsdag van 19.30 tot 22.00 en donderdag van 18.00 tot 19.30 deze tijden gelden zowel voor jongens als meisjes. De plaats is het sportcentrum. Dinsdag in sporthal 2 en donderdag in sporthal 1. Wil je meer inlichtingen over de vereniging? Bel dan de secretaris Mariske 053-4301959 of onze voorzitter Jorens 074 2910474.

Introduktiecursus Go

Go is een oosterse denksport. Vanaf woensdag 4 september organiseert de Drienerlose Go Vereniging een introduktiecursus. Kosten: f20,- inclusief het boek GO. De eerste avond kan je vrijblijvend kennismaken met dit spel in het café in de Bastille vanaf 20.00 uur. Voor meer info, bel Jan Willem (053-4355496).

Tennisclub Ludica

Voor alle eerstejaars: kom eens kijken op het tennispaviljoen en laat je informeren over T.C.Ludica. Er is zowel overdag als 's avonds altijd een actief lid van de vereniging op het paviljoen aanwezig die je alles kan vertellen wat je wilt weten. Inschrijfformulieren zijn op het paviljoen aanwe

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.