INFO

| Redactie

Tijdens de vakantieperiode hebben de Centrale Bibliotheek en Faculteitsbibliotheken afwijkende openingstijden: CB: 1 juli t/m 9 augustus, 8.30 - 17.00 uur; CT: 8 juli t/m 23 augustus, 8.30 - 17.00 uur; EL/TN: 8.30 - 17.00 uur; 15 juli t/m 2 augustus 12.30 - 13.30 uur gesloten.

Algemeen

Openingstijden Universiteitsbibliotheek

CT&M (TBK): 8.30 - 17.00 uur; 15 juli t/m 2 augustus, 8.30 - 12.30 uur. TO/INF: 1 juli t/m 14 juli, 8.30 - 17.00 uur; 15 juli t/m 19 juli, 8.30 - 12.30 uur; 20 juli t/m 30 augustus, 8.30 - 17.00 uur; 1 juli t/m 16 augustus 12.30 - 13.30 uur gesloten. TW/BSK/WMW: 1 juli t/m 9 augustus, 8.30 - 17.00 uur; WB/CT&M, 8 juli t/m 19 juli, 13.30 - 17.00 uur.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 13 juni 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Financiele situatie OC. Het College heeft besloten: a) het te hanteren uurtarief van het OC voor 1997 vast te stellen op f 160,- en formuleert in verband hiermee een adviesaanvraag aan de CCO; b) het OC te verzoeken te streven naar een tarief van f 149,- per uur in het jaar 2001; c) in het 3e kwartaal 1996 te bezien of sanering van de negatieve OC-bedrijfsreserve noodzakelijk en mogelijk is; d) vorenstaande punten aan de Universiteitsraad te melden in aanvulling op de nota Ontwerp-Begrotingsrichtlijnen.

Dienst Studenten Zaken: a. Het College is akkoord gegaan met de inrichting van een Dienst Studentenzaken conform het voorstel 'Realisatie dienst Studentenzaken' en zendt deze notitie met beschrijvingen (proces/inhoud/bekostiging) naar de Universiteitsraad met het verzoek daarmee in te stemmen, b. Het College heeft per 1-9-1996 een budget ingesteld ter realisering van de dienst.

Het College heeft de Uitvoeringsregeling Inschrijving 1996/1997 vastgesteld en zendt deze regeling ter informatie toe aan de Universiteitsraad.

Vervolgonderzoek Voorlichting- en Managementinformatie: het College heeft ingestemd met de aktiviteit 'werving/voorlichting studenten' t.b.v. het verkrijgen van aanvullende informatie over de instroom van de studenten bij de Universiteit Twente en bij de Hogeschool Enschede. Beide instellingen zullen hiervoor een bijdrage leveren. Het College stelt voorlopig voor één jaar hiervoor kf 100 ter beschikking.

Het College heeft de heer prof.dr.ir. S.B. Luitjens voor de periode van 1 juni 1996 tot 1 juni 1999 herbenoemd als hoogleraar Magnetische Recording (aanstelling in deeltijd, omvang 0,2 fte); het betreft hier een z.g. nulbenoeming.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 6 juni 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken over te gaan tot hernieuwde bevoegdverklaring van het Universiteitsfonds tot vestiging van de bijzondere leerstoel Japan en Management en Techniek bij de fakulteit TBK voor een periode van drie jaar.

Het College heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit INF beoogde kandidaat voor de vakature van hoogleraar Operationele Aspecten van Netwerken en Open Systemen.

Studiefinancieringsmaatregelen voor vrouwelijke techniekstudenten. Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken in te stemmen methet desbetreffend voorstel.

Het College heeft het concept voor de Reorganisatieprocedure en Sociaal Statuut vastgesteld voor bespreking met de vakbonden in de OPUT-vergadering van 19 juni 1996. Voorafgaand aan de bespreking met het OPUT zal het standpunt van de COBE (12-6) worden gevraagd.

Het College heeft besloten de aanvraag voor de aanvullende financiering van de onderzoekschool ICO ad f 150.000,- aan de Universiteitsraad voor te leggen met het verzoek tot toekenning van de (reeds gereserveerde) middelen over te gaan.

Het College heeft de notitie 'Evaluatie beleidsvoornemens Instellingsplan 1995-1998' vastgesteld en zendt die naar de Universiteitsraad ter

informatie.

Het College heeft de nota 'Stand van zaken Ontwikkelingen MKB' vastgesteld en zal die ter informatie aanbieden aan de Universiteitsraad.

Het College heeft de m2-tarieven 1997 volgens een nieuwe structuur vastgesteld, zoals vastgelegd in de nota 'm2-tarieven 1997'.

Het College heeft de benoeming van de heer prof.dr.ir. M.P. Koster als hoogleraar Mechatronica verlengd tot 1 januari 1997; het betreft hier een deeltijd-aanstelling (0,4 fte).

Cursus 'Begeleiden van werkcolleges'

Deze cursus van het Onderwijskundig Centrum is bedoeld voor docenten die werkcolleges begeleiden, ook als die werkcolleges in projectgroepen plaats vinden. Cursisten uit eerdere jaren vonden de cursus leerzaam voor zowel ervaren als onervaren docenten. In de cursus staan wij stil bij vragen als: Hoe verbeter ik de bespreking van vraagstukken voor het bord? Hoe organiseer ik mijn werkcolleges nog efficiënter? Hoe vergroot ik de zelfwerkzaamheid van studenten en verbeter ik mijn manier van terugkoppelen? Hoe begeleid ik efficiënt simultaan twee of drie groepen in verschillende ruimten?

De cursus bevat korte inleidingen en oefeningen. Daarnaast presenteert iedere deelnemer een keer een stukje van een werkcollege. Dat wordt op video opgenomen en nabesproken. Rond de oefeningen is volop gelegenheid voor onderlinge discussie. Voor individuele vragen wordt ruim tijd gemaakt.

Cursusdata: woensdag 21 augustus (hele dag) en woensdag 4 september (ochtend). Aanmelding (vóór 9 augustus!): secretariaat OC (telefoon: 2050; e-mail: [email protected]). Meer informatie: Harry van de Wouw (2626).

De Bastille tijdens de zomervakantie 1996

Café: maandag 8 juli t/m zondag 4 augustus; maandag t/m vrijdag: 10.30-19.30 uur; zaterdag en zondag: 16.30-19.30 uur. Sociëteit: zaterdag 13 juli t/m zondag 4 augustus gesloten. Mensa: lunch: maandag t/m vrijdag via buffet 1 van 12.15 uur - 13.15 uur voor lunch en warme maaltijd (met vegetarisch alternatief). Mensa maaltijd: zaterdag 29 juni t/m zondag 11 augustus via buffet 1 van 17.00 uur - 18.45 uur uitsluitend warme maaltijd (met vegetarisch alternatief ).

Restaurant: weekends gesloten. Vanaf zaterdag 20 juli t/m zondag 4 augustus gesloten. Vestingbar: iedere dag geopend vanaf 22.00 uur.

Alle medewerkers(sters) van de Restauratieve Voorzieningen wensen u een hele prettige vakantie.

Bureau Internationale Samenwerking

Summercourses: *UCLA. De University of California at Los Angeles biedt de mogelijkheid om gedurende de zomerperiode een aantal summercourses te volgen. Er zijn cursussen van zes, acht en tien weken. Verblijf op de campus behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie en inschrijvingen:UCLA Center Nederland, tel. 050-3633700. *London School of Economics. Het International Summer Programme van de London School of Economics and Political Science bestaat uit een aantal drieweekse cursussen op het gebied van management, financiën, criminologie en internationale studies. Elke cursus bestaat uit 42 contacturen met tenminste een examen. De cursussen worden aangeboden op drie niveaus. Cursuskosten v.a. 900 EP voor een cursus. Meer informatie en aanmeldingen: Continuing and Professional Education Unit, London School of Economics and Political Science, Houghton Street, London WC2A 2AE, tel. 00.44-171.9557227. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Mobilitetisfunctionaris Joke Heisterkamp op dinsdag woensdag en donderdag tussen 10.00 en 13.30 uur in de Boerderij tel. 053-4894697.

Bureau Studentendecanen

Tijdens de academische vakantie (van 29 juni tot 11 augustus 1996) komen de inloopspreekuren bij het Bureau Studentendecanen te vervallen. In deze periode is er wel een studentendecaan aanwezig en kun je altijd een afspraak maken (2035 of 2036).

Wetenschapswinkel

Ontwerpen decor. De Wetenschapswinkel zoekt een werktuigbouwkundig student die kan helpen bij het ontwerpen van (de constructie van) een decor voor de in het najaar in Enschede op te voeren musical `Sweeping the city...'. Inlichtingen bij Dick Schlüter, Vrijhof kamer 207, tel. 053-4891135, E-mail: [email protected]

Het Paradijs. Met de hulp van circa 130 vrijwilligers heeft de kunstenaar Adriaan Schalken in een voormalige fabriekspand aan de Nicolaas Beetsstraat in Enschede een natuurkunstwerk gebouwd van 700 vierkante meter dat bestaat uit afvalmateriaal. Wie helpt er mee om dit kunstzinnig initiatief een stevige basis te geven in de vorm van een onderzoek naar een passende organisatiestructuur? Inlichtingen bij Dick Schlüter, Vrijhof kamer 207, tel. 053-4891135, E-mail: [email protected]

De Wissel. De VSO MLK De Wissel aan de Wethouder Nijhuisstraat in Enschede is een school voor moeilijk lerende kinderen. De school wil graag uitbreiden. Richting gemeente is het noodzakelijk om met een doorwrochte prognose voor de toekomstige leerlingaantallen te komen. Een interessante opdracht voor onder andere TO-student(en). Inlichtingen bij Dick Schlüter, Vrijhof kamer 207, tel. 053-4891135, E-mail; [email protected]

Vrije School. De Wetenschapswinkel zoekt een student die onderzoek wil doen naar de juridische kant van de bestuurlijke samenwerking, die de Vrije Scholen in Oost-Nederland met elkaar willen aangaan. Inlichtingen: J. Smit, Vrijhof, kamer 208, telefoon: 053-4893942.

Studentonderzoekers. De Werkgroep Bomen van de Stichting Natuur- en Milieuraad in Enschede zoekt civiel technologen met hart voor bomen. Inlichtingen ir. Cisca Wagenmakers (ochtenden behalve dinsdag), tel. 053-4331366/053-4893848).

* Praktijkgericht onderzoek, studiepunten en wat geld, training in adviesvaardigheden, is dat iets voor jou? Kom dan eens langs bij de Wetenschapswinkel!

Onderwijs

Alle faculteiten

ERASMUS beurzen BMTI collegejaar 96/97

Het BMTI heeft voor het collegejaar 96/97 wederom ERASMUS beurzen ter beschikking voor de netwerken met het programma Biomedical Engineering en Celbiofysica. De ERASMUS beurzen zijn bedoeld voor het uitzenden van studenten en promovendi (AIO/OIO) naar de universitaire deelnemers van het netwerk voor een periode van minimal 3 en maximaal 6 maanden.

Van het netwerk Biomedical Engineering zijn de deelnemers: University of Aalborg, Aalborg (DK); Politecnico di Milano, Milaan (I); Katholieke Universiteit Leuven, Leuven (B); Technische Universität Graz, Graz (A); University of Linköping, Linköping (S); University of Liverpool, Liverpool (UK); Technische Universität Ilmenau (G); Universiteit Twente, Enschede (NL).

Van het netwerk Molecular Biophysics zijn de deelnemers: Université de Reims Champagne - Ardenne, Reims (F); Université d'Orleans, Orleans (F); Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Paris (F); Universita degli studi di Milano, Milaan (I); Universita degli studi de Firenze , Florence (I); Université Louis Pasteur, Strasbourg (F); Agricultural University of Athens (Gr.); Erasmus Universiteit, AZ-Dijkzigt, Rotterdam (NL); Universiteit Twente, Enschede (NL)

Europese cursus 'Biomedical Engineering and Medical Physics':

Het BMTI participeert in het netwerk t.b.v. de cursus 'Biomedical Engineering and Medical Physics'. De cursus duurt 8 maanden en wel van aanvang oktober 1996 tot medio mei 1997. Ze wordt gegeven in Patras (Griekenland) door een keur van Europese docenten. Voor het collegejaar 96/97 zijn 2 plaatsen beschikbaar.

De Erasmus beurzen bedragen 150 ECU voor de zgn. 'dure bestemmingen' als o.a. Zweden, Denemarken en de stad Parijs; voor de overige bestemmingen bedraagt de beurs 100 ECU.

Meer informatie verkrijgbaar bij: mw A.D. Kamphuis (ERASMUS-koördinator BMTI), tel. 2573.

BSK

Afstudeeropdracht bij de Gemeente Almelo

Binnen de overheid wordt een aantal systemen van functiewaarderingen gebruikt. In het kader van een afstudeeropdracht is de afgelopen maanden een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een vergaande standaardisering van functiebeschrijvingen. De uitkomsten van dit onderzoek geven aan dat een nadere studie alleszins verantwoord is waarbij de mogelijkheid van daadwerkelijke uitvoering een belangrijk onderdeel zou moeten zijn. Gezocht wordt naar een uitstekende student met een analytische aanleg met affiniteit tot automatisering en die in staat is het project - in het kader van zijn of haar eindscriptie - af te ronden. Voor nadere informatie over het tijdstip en inhoud van de opdracht kunt u zich wenden tot Gerrit Verwoerd, telefoonnr: 0456-541473.

Colloquium

Rick van der Linde over: Kwaliteitshandvesten: Een handvat voor kwaliteitsverbetering! De invloed van kwaliteitshandvesten op de sturingsrelatie tussen een kerndepartement en een zelfstandig bestuursorgaan, bezien in het licht van de principaal-agent theorie; 4 juli 1996, 15.45 uur, INF-Hal L-212.

Mededeling voor P-studenten die hun studie bij TCW voortzetten.

Op maandag 26 augustus wordt in CC2 de eerste bijeenkomst voor TCW-(D1)studenten gehouden. Op het programma staat in ieder geval het uitreiken van het rooster en de boekenverkoop. Je bent welkom om 10.40 uur.

Afstudeeropdracht bij de Da Vinci Groep te Amsterdam

Voor: D3-studenten BSK

Het ontwikkelen van een model/toetsingskader voor kennismanagement en frontoffices binnen de rijksoverheid; inventarisatie van bestaande theoretische inzichten; het opstellen van een moden en/of visie. Gevraagd wordt een bestuurskundig student met belangstelling voor organisatie-advieswerk en informatietechnologie. Aanvang op korte termijn. Da Vinci Groep, drs. A.A. Spruitenburg, tel. 020-5503750.

Intekening voor 1e trimester vakken 1996/1997

Voor: D1 en D2/D3 studenten BSK

Intekening voor het Doctoraal onderwijs (vakken) in het 1e trimester van het komende studiejaar dient te geschieden voor 16 augustus a.s. bij BOZ BSK.

Overgangsregeling n.a.v. wijzigingen vakken aanbod Beleidsprocessen

Voor: D3 studenten BSK

Met ingang van het studiejaar 1996/1997 komen enkele vakken te vervallen en worden enkele nieuwe vakken aangeboden. Deze wijzigingen hebben betrekking op diverse afstudeerrichtingen. De bijbehorende overgangsregeling is af te halen bij BOZ/BSK tussen 9.00 - 13.00 uur.

Afstudeeropdracht

De Vereniging van Nederlandse Niet-Gouvernementele Organisaties actief op het gebied van Ontwikkeling in relatie met de Europese Unie: het NGO-EU Netwerk, biedt een afstudeeropdracht. Het betreft een gezamenlijke campagne rond het Nederlandse voorzitterschap van de EU, gecentreerd rond een aantal thema's die inzake de relatie met het zuiden van belang zijn. Er wordt gestreefd naar de bevordering van een coherent beleid ten gunste van ontwikkelingslanden tussen de verschillende beleidsterreinen van de Unie en tussen het beleid van de lidstaten en de EU. De thema's worden nog vastgesteld; gedacht wordt aan: conflictpreventie, mensenrechten, wapenhandel, humanitaire hulp, structurele ontwikkelingssamenwerking.

Aanvang: september 1996. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het Stagebureau ('s morgens van 9.00 tot 12.30 uur), tel. 053-4893240.

CT

Aanmelding D-examen alsmede getuigschrift Procestechnologie Deel 1 en/of 2 op 18 september 1996

Voor: CT-studenten

Uiterlijk tot 23 augustus a.s. kan men zich opgeven voor het D-examen en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie Deel 1 en/of 2 op 18 september 1996 door middel van inschrijving op een intekenlijst bij het Bureau Onderwijszaken CT, kamer CT3504. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 30 augustus a.s. Het colloquium dient uiterlijk 30 augustus a.s. te zijn gehouden. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden zal plaatsvinden op vrijdag 20 september in CT2520 op een nader bekend te maken tijdstip. Een exemplaar van het D-verslag dient voor 6 september a.s. bij het Bureau Onderwijszaken CT te zijn ingeleverd.

EL

Inhaaltentamen Elektronische functies (122245)

Voor: P-studenten

Op vrijdag 5 juli a.s. is een inhaaltentamen gepland voor het vak Elektronische functies(122245) van 13.30 - 17.00 uur in T4. Het vragenuurtje voor Elektronische functies is op donderdag 4 juli a.s. van 10.00 - 11.00 uur in B 1228.

Aanmelding D1 en D-examen sept.1996

Voor het D1-examen en het Doktoraalexamen in september 1996 geldt de volgende regeling: Aanmelding open: 1 juli 1996. Sluiting aanmelding: 19 juli 1996. Terugtrekken tot: 13 september 1996. Uitreiking Doktoraal diploma's: 20 september 1996.

Men kan zich aanmelden: voor het Doktoraalexamen als de omschrijving van de Doktoraalopdracht en het Doktoraalstudiepakket bij Bureau Onderwijszaken aanwezig zijn; voor het eerste gedeelte (D1) van het Doktoraalexamen als men verwacht alle examenonderdelen voor 13 september 1996 voltooid te hebben. Geslaagd is I: degene die voor alle examenonderdelen een voldoende (6 of hoger) behaald heeft en II: degene die voor een examenonderdeel een 5 behaald heeft die naar het oordeel van de examencommissie door de overige resultaten gecompenseerd wordt. U bent ingeschreven als het door u ingevulde en getekende aanmeldingsformulier bij het Bureau Onderwijszaken aanwezig is. Na de sluitingsdatum kan voor bovengenoemde examens niet meer worden ingeschreven.

P.s.: Voor het slagen per 30 augustus 1996 kan men zich vanaf heden aanmelden tot uiterlijk 18 augustus a.s., indien de omschrijving van de Doktoraalopdracht en het Doktoraalstudiepakket bij Bureau Onderwijszaken aanwezig is.

Doktoraal geslaagden

R.M. Dingshoff, Drachten; C. Yilmaz, Enschede. R. de Vries, Denekamp. H.J. Bergveld, Amersfoort; T.C. de Bruin, Hardegryp; G. Diemel, Amstelveen; J. van Ee, Rhenen; B. Gelissen, Nijmegen; J. Grooten, Meppel; P. van der Hulst, Enschede; M. de Jager, Sneek; L.P.F. Koning, Hardenberg; J.G. Koopmans, Wolvega; A.H. Lammertink, Markelo; D. Jansens, Sneek; R. van Oeffel, Enschede; J.H. van der Spek, Leusden, H.C. Strijker (met lof), Nunspeet; I.M. van der Vlies, Hoevelaken.

INF/BIT

Doctoraalvoordracht en

A.C.W. Rongen over: An Ontology for Method Engineering: to a formal definition of methodological concepts by an ontological construction; 11 juli 1996, 14.30 uur, INF L204 (demozaal).

E.J.A. Bakker over: Extending DNS with Secure Arbitrarily-typed Updates; 23 augustus 1996, 15.00 uur, INF L204 (demozaal).

R.G.P. Bon over: Modelvorming van teamgedrag van samenwerkende autonome robots; 26 juni 1996, 14.00 uur, INF L204 (demozaal).

J.H.J. Venneman over: Optimizing the process of packaged software production; 27 juni 1996, 14.00 uur, BB-5.

Aanmelding d-examenvergadering in augustus 1996

Uiterlijk tot en met woensdag 7 augustus 1996 kan men zich aanmelden voor de doctoraalexamenvergadering Informatica van 5 september 1996. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-INF. Wij zijn geopend van 10.00 - 14.00 uur. Gedurende de zomervakantie zijn er gewijzigde openingstijden: 7 juli t/m 20 juli: gesloten; 21 juli t/m 3 aug.: maandag t/m donderdag 12.30-14.00 uur geopend, vrijdag gesloten. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, tot en met 30 augustus 1996. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 30 augustus 1996 in het bezit te zijn van BOZ-INF.

Een exemplaar van het doktoraalverslag dient (voor 30 augustus a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan.

Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het vakgroepsecretariaat. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 13 september 1996.

Geslaagden doctoraal Informatica

Robert M. Blaakmeer, Leeuwarderadeel; Wiltje de Boer , Wymbritseradeel (met lof); Hugo W. Brand, Castricum; Lute E. Engels, Emmen; Paulus A. Hoogstede, Wageningen; Eelco Klaver , Den Helder (met lof); Robert Lievaart, Woerden; Petrus B.P. van Loon, Schvppingen; Simone D. van Meijgaarden, Leiden; Eduard Th. Metz, Wymbritseradeel; Roelof Nijholt, Sneek; Jan P. Noordhof, Delfzijl; Peter Oosterhoff, Noordoostpolder; Ewout W. Prangsma, De Bilt; Andries A. Prins, Ruinen; Vasilios Retsios, Athene; Jacques de Ruiter, Loppersum; Rienk van der Scheer, Gieten; Helmuth A. Stockmann, Menaldumadeel; Hendrik F. Terpstra, Smilde; Alfred H.E.M. Terwindt, Nijmegen; Musa R. Unmehopa, Hengelo O; Willem J. van der Veer, Groningen (met lof) ; Anne van der Wal, Achtkarspelen; Hendrik B. Willems, Winschoten; Erik van Zegveld, Rotterdam.

Afstudeeropdrachten bij Hollandse Signaalapparaten, Hengelo.

Om complexe en kostbare produkten te kunnen ontwikkelen is samenwerking nodig met (wereldwijd verdeelde) consortiumpartners. Deze zg. virtuele ondernemingen kunnen alleen goed presteren als communicatie, samenwerking en coordinatie goed zijn geregeld. Concurrent Engineering biedt hiertoe een handvat maar zal herkenbaar en werkbaar gemaakt moeten worden.

Hollandse Signaal Apparaten is een organisatie die samenwerkt in virtuele ondernemingen. Signaal zoekt voor verschillende deelprojecten enthousiastestudenten die in hun afstudeerfase onderzoek willen doen in een technische omgeving die voortdurend op zoek is naar verbeteringen in de organisatie en de technologie. De afstudeerrichting van deze studenten kan ofwel bedrijfskundig ofwel informatietechnisch zijn. In alle projecten is contact met medewerkers in de organisatie een noodzakelijke randvoorwaarde. De projecten maken deel uit van het ConcERT-programma (Concurrent Engineering Research Twente). ConcERT heeft als doel het ontwikkelen van een methode om bedrijven te ondersteunen bij het adopteren en implementeren van Concurrent Engineering.

Mogelijke opdrachten zijn: uitwerken van een dynamisch model van processen in Signaal, definieren van metrieken om de prestatie van R&D-processen te kunnen meten, uitwerken van een basisontwerp van een informatiemodel gekoppeld aan een bestaand procesmodel, etc. Aanvang: in overleg. Informatie: Dr. P.M. Wognum, tst. 3736/4408 (secr.)

TBK/CT&M

Afstudeeropdracht bij Holec Projects, vestiging Oost.

Holec Projects is een organisatie op het gebied van industriële middenspannings-installaties. Holec Projects ontwerpt de installaties volgens specificaties van de klant en doet ook de uitvoering ervan. De ontwerpen zijn gebaseerd op standaard bouwstenen. Het ontwerpen van nieuwe (delen van) produkten is nu de taak van het hoofdkantoor. De ontwerp- en uitvoeringsprojecten die bij Holec Projects, vestiging Oost, tot nu toe werden uitgevoerd, waren vooral kleinschalig van aard. De toekomst vereist echter dat ook grotere, complexe projecten in deze vestiging worden uitgevoerd. Expertise om grote complexe projecten te managen en uit te voeren ontbreekt op dit moment nog. De afstudeeropdracht omvat onderzoek naar mogelijkheden voor het verbeteren van het engineering proces, met name het verkorten van de doorlooptijd van dit proces. Hierbij moet rekening gehouden wordt met bestaande ontwikkelingen. De opdracht moet leiden tot concrete aanbevelingen voor verandering. Aanvang: in overleg

Informatie: Dr. P.M. Wognum, tst. 3736/4408 (secr.)

Afstudeeropdrachten bij Hollandse Signaalapparaten, Hengelo.

Zie mededeling onder INF.

Direktievoering (181019) bij TSM Ondernemerscentrum

Voor: D1, D2/D3 studenten TBK

Het TSM Ondernemerscentrum start 18 september a.s. weer met de cursus Direktievoering. Direkteuren van middelgrote en kleine ondernemingen leren een ondernemingsplan te maken, waarbij de gehele bedrijfsvoering kritisch moet worden bekeken. Het TSM Ondernemerscentrum biedt aan D-studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen door een student als adviseur te koppelen aan een ondernemer, om zo assistentie te verlenen bij het maken van een ondernemingsplan. Deze assistentie wordt gehonoreerd met een capita selecta vak van 2,5 tot 4 SP. De cursus en de begeleiding door de student lopen van september 1996 tot eind januari 1997.

Voorkennis: Bij voorkeur de vakken Financieel Management, Strategisch Management en een Doctoraal Marketing vak. Inschrijven voor dit bijzonder Onderwijsproject kan vanaf 19 augustus a.s. bij BOZ/TBK. Voor inlichtingen kan men terecht bij prof.dr.ir. W.E. During, kamer BB-333, tst. 4531,b.g.g. 3484. Op dinsdag 10 september a.s. van 12.30-13.30 uur wordt er in BB-108 (BB gebouw) een voorlichtingsbijeenkomst gehouden, die verplicht is om bij te wonen.

Stageplaats Fokker Hoogeveen

Voor: D1 en D2/D3 TBK

Er bestaat op dit moment de mogelijkheid om (betaald!) stage te gaan lopen bij Fokker in Hoogeveen. Deze stage kan ingevuld worden als tweedejaars bedrijfsstage, maar kan ook door iemand vervuld worden die een extra stage-ervaring/werkervaring wil opdoen. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het voorbereiden en uitvoeren van testen. Meer informatie bij Bart Velner, kamer BB 400, telefoonnummer 4707.

Cijferlijst

Voor: TBK-Propedeuse

In de eerste week van juli krijgen de eerstejaars studenten een overzicht van de behaalde cijfers van het derde trimester en de juni examens.

Aan de hand van deze lijst kun je nagaan of inschrijven voor de examens in augustus nodig is. Dit kun je doen van 1 juli t/m 26 juli a.s. via telefoonnummer 8044. Het overzicht wordt naar je ouderlijk adres gestuurd. Mocht je het overzicht op een ander adres willen ontvangen meld dit dan bij bij Bureau Onderwijszaken TBK, voor 1 juli 1996.

Inschrijven her-tentamens (her-examens) in augustus 1996

Voor: Alle TBK en CT&M-studenten

Inschrijven voor de her-examens/-tentamens in augustus is mogelijk van maandag 1 juli t/m vrijdag 26 juli 1996 (tentamenlijn voor TBK & CT&M studenten: 8044). Studenten van andere faculteiten, die willen deelnemen aan TBK-tentamens, kunnen zich inschrijven bij hun EIGEN BOZ!

Afstudeeropdracht Kwaliteit/Logistiek

De DCW is een groep bedrijven ten behoeve van de sociale werkgelegenheid. De divisie Industrie bestaat uit een vijftal bedrijven met in totaal ca. 700 medewerkers. n deze divisie wordt het logistieke proces vanaf 1 januari 1996 ondersteund door het bedrijfsbesturingspakket Triton. De informatiestromen zijn in principe vrij uniform voor de gehele divisie. De uitwerking voor de specifieke bedrijven en ondersteunende afdelingen kan al naar gelang de aard per bedrijf of afdeling verschillen.

De afstudeeropdracht bestaat uit het volgende: het in kaart brengen van de huidige regelprocessen en het bepalen van de kwaliteit van deze regelprocessen als sturende processen voor de fysieke goederenstroom; het geven van aanbevelingen voor verbetering van de informatiestromen en het geven van een aanzet voor de implementatie.

Startdatum: rondom 1 september 1996, liever eerder dan later. Begeleider bij de DCW divisie Industrie is Dhr. W.J. Kleijn. tel. 053-4829222

Contactpersonen UT/TQC zijn Lambert Drouven, tel. 053-4893489 of 0546-561143 (privé) en Gerard Berendsen, tel. 053-4849855 of 074-2772180 (privé). Deze opdracht valt onder de vakgroep T&O.

Afstudeeropdracht Kwaliteitsmanagement

Boekos BV bestaat uit een vijftal vleeswarenfabrieken in Brabant. Binnen de fabrieken wordt gewerkt met verschillende zorgssystemen. In de praktijk vertonen deze systemen overlap, maar de systemen sluiten niet op elkaar aan en zien niet uniform. Het onderhouden van al deze gesscheiden systemen kost veel inspanning. Boekos heeft als beleidsdoelstelling te komen tot een verregaande integratie en standaardisatie van de systemen binnen het gehelebedrijf. Daarvoor dient een inventarisatie plaats te vinden van de huidige gehanteerde systemen op overeenkomsten en verschillen en op de mate van werking en toepassing binnen de fabrieken.

Aansluitend dient een plan van aanpak te worden opgesteld om tot integratie en verbetering van de systemen te komen, waarbij verschillende alternatieven worden aangereikt. Gezien de complexiteit van de opdracht wordt gewerkt in groepsverband met andere stagiaires. De gevraagde afstudeerder fungeert daarvoor als coördinator. Startdatum: met onmiddellijke ingang

Contactpersoon UT/TQC is Gerard Berendsen, tel. 053-4849855 of 074-2772180 (privé). Deze opdracht valt onder de vakgroep T&O.

Colloquia

Reint J. Holterman over: Gateway: wens of realiteit? Een onderzoek naar de relaties tussen het Nederlandse en Indonesische bedrijfsleven; 29 augustus 1996, 13.45 uur, plaats nog niet bekend.

Erik Meerbeek over: 'Door het bos de bomen niet meer zien?' Ontwerp van een individueel beoordelingssysteem voor de zelfsturende teams van business unit 747 van KLM engineering & maintenance; 12 juli 1996, 15.45 uur, TW-B209.

Herbert van de Ridder over: 'TO BUY OR NOT TO BUY' Een onderzoek naar een beslismodel t.b.v. de uitbestedingsbeslissing bij Remeha Fabrieken BV te Apeldoorn; 29 augustus 1996, 15.45 uur, plaats nog niet bekend.

S.A. Roggeveen over: Onderzoek naar het kostprijssysteem van Wavin Repox B.V.; 12 juli 1996, 13.45 uur, BB5.

Harm Scholte over: De adviesbehoeften van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in de regio Twente, en hoe KPMG daarop kan inspelen; 14 augustus 1996, 15.40 uur, nog niet bekend.

Jos van Straten over: Recommendations towards improvement for a Mexican Paper Producer within the packaging industry; 3 juli 1996, 13.45 uur, CT2133.

Jeroen Vriend over: Failissementsvoorspelling op basis van fiscale jaarrekeningen; 23 augustus 1996, 14.00 uur, plaats nog niet bekend

Patrick Zeeman over: 'Het dynamische Magazijn voor (B/S) U!' een onderzoek naar de mogelijke herindeling van het Magazijn Technische Materialen (MTM) van Akzo Nobel Hengelo; 8 juli 1996, 16.30 uur, BB6.

TCW

Mededeling voor TCW-studenten

TCW studenten die in het 1e trimester van komend collegejaar het analyse, ontwerp en onderzoekgedeelte van een of meerdere differentiaties willen volgen kunnen zich hiervoor inschrijven bij BOZ WMW, (inschrijftafel TCW). De inschrijving sluit op 28 juni. Na inschrijving wordt je geinformeerd over plaats en tijd van de 1e bijeenkomst.

TN

Aanmeldingsprocedure examen doctoraal TN in augustus 1996

Studenten die aan het examen willen deelnemen moeten zich daarvoor altijd zelf opgeven, ook wanneer de doctoraalvoordracht het laatste onderdeel vanhet afstuderen is of alle cijfers reeds binnen zijn. Bureau Onderwijszaken is immers onbekend met de plannen van de student: er kunnen diverse redenen zijn waarom een student de formele datum van het doctoraal-examen zou willen uitstellen. Verder wordt u gevraagd u te willen houden aan de hieronder vermelde data: aanmelding open: 1 juli 1996; sluiting aanmelding: 6 augustus 1996; terugtrekken tot: 26 augustus 1996; examenvergadering (uitslag): 27 augustus 1996; uitreiking van de diploma's: 29 augustus 1996

Twee exemplaren van het doctoraalverslag dienen bij BOZ TN te worden ingeleverd (1 ex. archief, 1 ex. bibliotheek). U dient er rekening mee te houden dat u ongeveer 3 weken voor de doctoraalopdracht contact opneemt met BOZ zodat tijdig voor een zaal kan worden gezorgd.

Doctoraalvoordrachten afstudeerders vakgroep MST

D-project Warmte en tuinbouw: T.M.C. Tijhaar; vrijdag 16 augustus 1996, 16.00 uur, WB-105; M.C. Oldenhof; maandag 19 augustus 1996, 16.00 uur, EL/TN B1220; J. Limbeek; woensdag 21 augustus 1996, 16.00 uur, EL/TN T4; D.J. Mulder; vrijdag 23 augustus 1996, 16.00 uur, EL/TN T4; J. Sanders; maandag 26 augustus 1996, 16.00 uur, EL/TN B1220

Doctoraalvoordrachten

Mattieu Bijnagte over: The Morphology of the Cu(001) Surface after Homoepitaxial Growth; 4 juli 1996, 13.30 uur, EL/TN T4.

Luciano Pinna over: Capacitive and Super Blue Spectral Characterisation of a-Si: H p-i-n Solare Cells (Subtitle: Towards the final defect pool model); woensdag 3 juli 1996, 15.00 uur, EL/TN B1220.

TO

Onderzoeksopdracht

Voor: HBO-studenten generatie '94 die versneld de onderzoeksopdracht willen afronden.

HBO-studenten generatie '94 die indertijd te kennen hebben gegeven dat zij de onderzoeksopdracht versneld willen afronden. En uiteraard aan alle voorkenniseisen voldoen.

Op vrijdag 23 augustus zal er een bijeenkomst zijn in zaal H 108 om 14.00 uur waarin we afspraken maken, opdrachten kiezen etc. Voor degenen die zich in de vakantie al op een opdracht willen oriënteren door alvast literatuur door te gaan nemen, bestaat daarvoor in principe de mogelijkheid. Doe dit echter alleen als je aan weinig nadere onderzoeken meedoet, alle voorkennisvakken binnen hebt en behoorlijk wat tijd tot je beschikking hebt! Wil je hiervan gebruik maken, neem dan even contact met mij op. Voor de planning is het voor mij van belang dat jij je voor eind juni bij BOZ opgeeft. Bij niet tijdig opgeven, ga ik ervan uit dat je de opdracht in het normale tempo uit gaat voeren.

Aanmelding Doctoraal Examen Augustus 1996

Voor: TO D3 studenten

Uiterlijk t/m 9 augustus 1996 kan men zich aanmelden voor het doctoraal examen Toegepaste Onderwijskunde d.d. 9 september 1996. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende D-aanmelding, D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-TO. Terugtrekken voor de vergadering is mogelijk t/m 6 september 1996bij BOZ. De diploma-uitreiking is op vrijdag 13 september ('s middags).

Inschrijven voor het doctoraalexamen na de sluitingsdatum is niet mogelijk. Zie voor de gehele procedure de studiehandleiding differentiele gedeelte.

Bij BOZ moet aanwezig zijn voor vrijdag 30 augustus: goedgekeurd studieprogramma; contract doctoraalwerk; bewijs dat je de vereiste 10 colloquia hebt behaald; verslagen t.b.v. bibliotheek (ingebonden); alle cijfers; kopie samenvattingen (Nederlands en Engels) verslag doctoraalopdracht; formulier afgestudeerden TO.

Uitslag doctoraal examenvergadering TO, d.d. 20 juni 1996.

De volgende studenten slaagden voor het doctoraal examen Toegepaste Onderwijskunde: Marjan Alberding, Alkmaar; Robertus F.G. Dollevoet, 's-Hertogenbosch; Clementine M. Nobbenhuis, Lichtenvoorde; Ryan R. Peterson, Aruba; Sharon Sjoerdsma, Nijmegen; Kitty A.W.M. Sogtoen, Weerselo ; Reinildis M.A. Walter, Oldenzaal.

Geslaagden P-TO

R.M. Scheer, Enschede; C. Bokdam, Almelo; R. Kroner, Hengelo (O); M. Koerselman, Wageningen; M. Slechtenhorst, Baarn; G.J. Verheij, 's-Gravenhage.

Pedagogiek/andragogiek (191005)

Voor: TO-P-studenten

De eindcijfers voor dit vak kunnen pas half juli bekend worden gemaakt. Studenten die voor de toets nog geen voldoende hebben gehaald, kunnen zich nu inschrijven voor het Nader Onderzoek van de toets op 19 augustus 1996. Een voldoende voor de toets is een voorwaarde voor een voldoende eindcijfer. Als je al een voldoende voor de toets hebt staan, hoef je je dus niet in te schrijven voor het Nader Onderzoek.

Mededeling voor P-studenten die hun studie bij TCW voortzetten.

Op maandag 26 augustus wordt in CC2 de eerste bijeenkomst voor TCW-(D1)studenten gehouden. Op het programma staat in ieder geval het uitreiken van het rooster en de boekenverkoop. Je bent welkom om 10.40 uur.

WB

Colloquia

F.B. van Ditshuizen over: 'In-process control in air bending'; 28 juni 1996, 10.00 uur, WB N.105.

J.J. de Winter over: Ontwerp van een sealunit; 5 juli 1996, 14.00 uur, WB N.105.

Sluiting BOZ/WB

Voor alle studenten

BOZ/WB is donderdag 4 en vrijdag 5 juli a.s. de gehele dag gesloten.

Doctoraaluitreiking d.d. 10 oktober 1996

Voor WB D3-studenten

WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op donderdag 10 oktober 1996 dienen zich voor 20 september 1996 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. Studenten die binnen de cursus 95-'96 willen afstuderen dienen alle tentamens uiterlijk 31 augustus a.s. te hebben afgerond.

De tentamen-resultaten dienen uiterlijk 20 september 1996 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist!

Enkele notities voor de vakantieperiode

Voor: alle WB-studenten

Bureau Onderwijszaken is donderdag 4 en vrijdag 5 juli a.s. gesloten. Ook in de vakantieperiode worden door BOZ/WB geen cijfers doorgegeven! Men kan zich voor de WB augustus-examens inschrijven t/m vrijdag 5 juli a.s. op de intekenlijsten bij BOZ. C.S.A. zal de augustus-examenoverzichten met zalen naar het studie-adres sturen.

De WB week- en jaarroosters '96-'97 zijn vanaf maandag 19 augustus a.s. (week 34) af te halen bij BOZ/WB. De colleges beginnen weer op maandag 26 augustus 1996.

WWTS

Colloquium

C.A. Wiebering over: Bergson en de relativiteitstheorie. Een kleine hermeneutiek van tijd en ruimte; 27 juni 1996, 15.00 uur, CT 1349.

Campus en studentenleven

SPE

Zomerstilte

Gedurende de vakantietijd is er iedere zondag een morgengebed. Het doorlopend thema is 'Zomerstilte', een aantal lezingen en overdenkingen rond de betekenis van stilte. Het morgengebed wordt gehouden om half elf in 'De Boerderij'.

De eerste dienst van Woord en Tafel wordt gehouden op 18 augustus.

Vakantie Jan de Jongh

Vanaf heden tot 15 juli is Jan de Jongh afwezig door vakantie. In dringende gevallen kan een beroep gedaan worden op ds Jan van Twist, telefoon 074-2909832.

Bereikbaarheid pastores: Kees Kuijvenhoven (prot.), afwezig wegens vacantie en studieverlof. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230, tot 15 juli afwezig (vervanger: zie boven). Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Vanaf 15 juli ma-do 's middags.

Diversen

Uitslag verkiezing RCV 1996

Hieronder vindt u de namen van de verkozenen: Cabaal: Femke Box, Tonnie Buitink, Robin Sinke, Dirkjan Stevens. De Alliantie: Alice van den Tillaart, Ab Bevers, Joris Uilenreef, Harry van Rijbroek, Arjen Dijkstra. Campus OPen: Rogier van 't Land, Cecile de Vos, Erik Kolkman, Garmt van Soest. Dirkjan Stevens heeft zich teruggetrokken. Hij zal worden vervangen door Susanne van Dijk.

Kamerzoekdagen 1996

Op 1 en 2 juli en 1 en 2 augustus organiseert de Kamerzoekdagencommissie 1996 van de Centrale Bewonersraad in samenwerking met de SSHD weer de Kamerzoekdagen. De deelnemers worden op 1 juli resp. 1 augustus ontvangen, waarna zij op 2 juli resp. 2 augustus een kamer kunnen zoeken op de Campus.

De eerste dag bestaat uit een kennismaking met de Campus. De deelnemers kunnen dit jaar kennismaken met een aantal sportverenigingen door middel van workshops die de verenigingen zelf zullen verzorgen. Natuurlijk wordt er weer gelogeerd op gastvrije Campusflats. Door deze flats zal ook weer een rondleiding over de Campus worden verzorgd, waarbij de deelnemers een kijkje kunnen nemen in verschillende woongroepen. Als afsluiting van de eerste dag en als goed begin van de tweede is er 's avonds het traditionele feest in de Vestingbar.

De tweede dag is de dag van het eigenlijke kamerzoeken. Vanaf half tien 's ochtends zullen de deelnemers met het bekende gele boekje over de Campus zwermen. Tot een uur of drie 's middags kan worden gezocht. Daarna worden de contracten getekend en de sleutels uitgedeeld. Voor de rest van de dag is er geen vastgesteld programma, maar er is ruimte om te sporten, te zwemmen of iets anders te doen.

De Kamerzoekdagencommissie '96 hoopt op ieders medewerking om de Kamerzoekdagen 1996 te laten slagen. Voor meer informatie kan gebeld worden met Harwin Panjer ( 5227 ).

Amnesty International

Goed nieuws! Sinds een paar maanden is Amnesty International bezig met een actie om de mensenrechtensituatie in China onder de aandacht te brengen en indien mogelijk te verbeteren. Vorige week hebben de Chinese autoriteiten bekend gemaakt dat het snelrecht (voor bepaalde categorien beschuldigingen) in China zal worden afgeschaft. Het zal dan niet meer mogelijk zijn om reeds 10 dagen na arrestatie een uitgesproken doodvonnis te voltrekken. Amnesty is de enige organisatie geweest die zich de afgelopen jaren actief heeft beziggehouden met de doodstrafpractijk in China. Deze (bescheiden) vooruitgang is een opsteker voor alle mensen die de laatste jaren brieven naar Chinese autoriteiten hebben geschreven (en blijven schrijven) om aandacht voor dit soort situaties te vragen!

Ook bij de komende Introductie zal onze Amnesty-groep zich actief presenteren aan de nieuwe eerste jaars. Tevens is er weer de traditionele loterijwaarvan de opbrengst naar Amnesty International gaat. Wil jij meehelpen met de lotenverkoop of andere activiteiten van onze groep tijdens de introductie? Bel dan Erik: (489)5034. De studentenvakbond SRD maakt ieder jaar geld over naar verschillende goede doelen. Dit jaar heeft het SRD-bestuur Amnesty International gekozen als een van de goede doelen. Via deze weg wil onze groep de SRD bedanken voor haar bijdrage! Tevens willen we iedereen een hele fijne vakantie toewensen.

ASV Taste

Het is weer bijna vakantie, en dat moet gevierd worden. Daarom is er vanavond het slotfeest. Dit feest dat tevens het afscheid zal betekenen van ons aller Antigoon, zal worden opgeluisterd door een groot aantal oerhollandse smartlappen. Heeft u echter vrijdag nog onverhoopt een tentamen, bent u slecht in het nemen van afscheid, of vindt u het gewoon fijn in de sociëteit, dan is er morgenavond ook nog het slot-slotfeest.

Na deze feesten moet er in de vakantie echter wel aan ons nieuwe onderkomen gewerkt worden. Hiervoor zijn natuurlijk altijd vrijwilligers nodig. Heeft u nog een gaatje vrij in uw drukbezette vakantieplanning schroom dan niet en meldt u aan. Schrijf trouwens de volgende data even in uw agenda, 15 augustus copysluiting Smaakmaker en 2 september officiële opening van de sociëteit. De laatste openingstijden van sociëteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn donderdag van 21.00 tot 4.00 en vrijdag van 21.00 uur tot 2.00 uur.

Studieverenigingen

ConcepT

De symposiumboeken zijn op de ConcepT-kamer te koop. Wie het boek besteld heeft, kan het voor f15 komen ophalen * Van 19 - 21 augustus wordt het intro-kamp gehouden. Hiervoor worden nog dagactivisten gezocht. Inschrijven kan op het ConcepT-bord * Binnen IACES zijn een aantal plaatsen vrij gekomen. Heb je internationale ambities en interesse in IACES, neem dan contact op met een van de commissieleden * We zoeken ook nog een nieuwe ConcepTueelcommissie * Een oproep van de onderwijscommissie: vul na de tentamens de evaluatieformulieren in en lever ze op de ConcepT-kamer in * Er komt een plaats voor CS&M vrij in de Bestuurscommissie. Schriftelijke sollicitaties op de ConcepT-kamer t.a.v. Robert-Jan van Bottenburg inleveren * Gezamenlijk gala Newton en ConcepT op zaterdag 12 oktober * Tijdens de tentamenperiode is er alleen in de pauze van 12.30- 13.45 uur kamerdienst. * Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884. * Bij deze bedankt ConcepT alle actieve leden voor hun geweldige inzet in het afgelopen collegejaar en wenst iedereen een prettige vakantie !

Isaac Newton

In deze allerlaatste editie voor de zomer ook het laatste stukje van studievereniging Isaac Newton. Ook tijdens de introduktie zul je Isaac Newton regelmatig tegenkomen. Met name in de faculteitsintro, waarin het reilen en zeilen binnen de faculteit WB aan de nieuwe eerstejaars duidelijk gemaakt zal worden # In een van de eerste uitgaven van UT-nieuws na de vakantie wordt bekend gemaakt wanneer de boek-verkoopdagen zullen zijn # Een goede vakantie zonder studiezorgen!

Inter-Actief

Iedereen een prettige vakantie gewenst! # Tijdens de vakantie is de Inter-Actief kamer onregelmatig geopend. Let er even op, in het bijzonder de commissies die nog wat willen regelen # Wil je nog op de hoogte gehouden worden van de studiereis naar Canada en heb je nog steeds niet je naam op één van onze lijsten genoteerd? Geen nood, laat het ons nog even weten # Het nieuwe studiejaar 96/97 komt eraan. Misschien een mooi moment om eens na te denken over actief worden binnen de studievereniging. Vraag gewoon eens naar de mogelijkheden # Heb je een (al dan niet literaire) ingeving die perfekt is voor het komende jaarboek (waaraan trouwens hard gewerkt wordt): laat het ons even weten # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. # E-mail: '[email protected]' # WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

Paradoks

Paradoks is de studievereniging voor Biomedische Techniek # Op 28 augustus om 13.30 is de ALV # Je kunt nog steeds voor 5 piek een origineel Paradoks-T-shirt verkrijgen in drie verschillende kleuren: oranje (leuk voor op vakantie), kaki en Chinees-rood. # Volgend voorjaar buitenlandse excursie. We zoeken daarvoor nog een of twee leden die in een 'buitenlandse-excursiecommissie' plaats willen nemen. Interesse? Kom dan langs de Paradoks-kamer (Z 101), in het WB-gebouw naast de Newton kamer # Ga je ook het vak 'Functionaliteit van het bewegingsapparaat' volgen, bestel dan alvast het benodigde boek via ons # Heb je het vermoeden dat wij jouw adres verkeerd in ons ledenbestand hebben staan, laat het mij dan even weten: Henk Visser, tel. 5042 # De excursie naar Infotronic is verplaatst, waarschijnlijk naar de laatste examenweek. Nader bericht volgt # Er wordt nog onderhandeld over medewerking van Paradoks studenten aan het IEEE EMBS congres in november. Meer hierover in september # Ook wij zijn bereikbaar via Email: [email protected] # Wij zijn ook tijdens de vakantie af en toe nog bereikbaar, maar namens het bestuur van Paradoks: een heel fijne vakantie allemaal!

Sport

Openingstijden/sluiting sportcentrum vakantie-periode.

Maandag 1 t/m vrijdag 5 juli a.s. is het sportcentrum tot max. 17.00 uur geopend!! Tijdens de vakantie-periode is het sportcentrum van vrijdag 5 juli, vanaf 17.00 uur, t/m zondag 4 augustus a.s gesloten!! Maandag 5 t/m vrijdag 9 augustus a.s. is het sportcentrum tot max. 20.00 uur geopend! Tijdens de vakantie-periode kunnen de sportverenigingen hun post ophalen in de postkamer van UT-Service centrum, CT-1137, tussen 09.00-12.30 en 13.30-16.00 uur.

Zweefvliegvakantie

Op zoek naar een spannende en avondtuurlijke vakantie? Ga met de Drienerlose zweefvliegclub mee op zomerkamp in het Boheemse Paradijs (Tsjechie) en leer zelf een zweefvliegtuig besturen! We zijn op kamp van zaterdag 6 juli tot en met zondag 4 augustus en je kunt een paar (of alle) weken mee. We vliegen iedere dat tot zonsondergang met twee tweezitters en twee solovliegtuigen en op die ene dag dat het slecht weer is gaan we een biertjedrinken in Pilzen of Praag. Ga mee! Bel nu Alte/Martin (4330120) of Axel/Maarten (4309834) of kom naar de kampvoorlichting op donderdag 27 juni om 20:00 uur in vergaderzaal A van het sportcentrum.

Piranha

Na de zomer begint er weer een nieuw competitie-seizoen. Meld je nu aan, dan kun je na de zomer al competitie spelen of zwemmen. Natuurlijk kun je ook gewoon eens mee trainen. Ons trainingsrooster kun je ophalen bij de Kiosk in het buitenbad. Voor meer informatie kun je bellen met: Waterpolo: Walter (053-4333909); Onderwaterhockey: Stijn (053-4895012); Zwemmen: Tanya (053-4337791).

Klein Verzet

Deze week waren voorlopig de laatste trainingen. De trainingen beginnen in de vakantie weer. De eerste trainingen zijn in week 33, dus vanaf 12 augustus. We hebben de volgende trainingen: Maandag toertraining 19.00 uur; dinsdag wedstrijdtraining 18.00 uur (met een nieuwe, hele goede trainer); woensdag ATB-training 19.00 uur. Dit zijn tevens introduktietrainingen, dus als je zin hebt om fietsen in een groep eens te proberen, schrijf deze tijden dan in je agenda!

Menu

Week 27

ZATERDAG 29 JUNI

Hollandse groentesoep

***

Zigeunerschnitzel-Zigeunersaus

Savooiekool-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 30 JUNI

Tomatensoep

***

Gebraden Kippebout of Vleesgerecht

Doperwten-Appelmoes

Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 1 JULI

Goulashsoep

***

Varkenssteak-Vleessaus

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 2 JULI

Minestronesoep

***

Ravioli gegratineerd met Kaas

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 3 JULI

Kerriesoep

***

Duitse biefstuk-Uiensaus

Mexicaanse groente-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of Gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 4 JULI

Oosterse groentesoep

***

Tjap Tjoy van Kipkerrie

Kroepoek-Rauwkostsalade buffet-Rijst

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 5 JULI

Aspergesoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of Vleesgerecht-Hollandaisesaus

Wortelen-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

H A P A A N D E T A P

TEX MEX

Mexicaanse Chili Con Carne

Rauwkostsalade,Rijst

BRASSERIEMENU

Maandag 1 + Dinsdag 2 juli

Jägerschnitzel

Verse groente,Rauwkostsalade,

Gebakken aardappelen Lyonaise

Woensdag 3 + Donderdag 4 juli

Entrecôte Café Paris

Verse groente,Rauwkostsalade,Frites

i.v.m. Zomervakantie

Buffet 2 gesloten

vegetarisch alternatief

verkrijgbaar op Buffet 1

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.