INFO

| Redactie

Vrijdag 14 juni a.s. organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een introductie-workshop voor docenten die studenten willen voorbereiden op praktijksituaties door echte of contextrijke opdrachten in zowel beta als gamma vakken. Van 9:15 uur tot 16:30 uur in het KCT-gebouw T300.

Algemeen

Workshop over onderwijs met Cases en Projecten.

Inhoud van de workshop: soorten cases, simulaties, de doelen die je met cases en projecten kunt bereiken, vinden en schrijven van cases en opdrachten voor projectmatig werken, Harvard-cases en technische cases, Aalborg als inspiratie, ontwerpen van case-onderwijs, begeleiden van projectgroepen en de toetsing van cases en projecten. Begeleiding: F.B. de Mink.

Voor meer informatie en aanmelding, uiterlijk 31 mei, belt u het secretariaat van het Onderwijskundig Centrum, tel. 2050.

Symposium Elektromagnetische Compatibiliteit.

Donderdag 30 mei in de faculteit Elektrotechniek, Mekelweg 4 in Delft. Informatie en aanmelding: tel.: 015-2781957. E-mail: [email protected]

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 25 april 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft met veel waardering kennis genomen van het Jaarverslag Onderwijskundig Centrum 1995.

Het College heeft de Jaarrekening UT 1995 vastgesteld en zendt die ter informatie toe aan de Universiteitsraad en de fakulteiten, de onderzoekinstituten, de centrale diensten en de diensten van het Bureau van de Universiteit.

Het College heeft de nota Overschotten en Tekorten 1995 alsmede de totaalstand van de reserves van de fakulteiten, de onderzoekinstituten, de centrale diensten en de diensten van het Bureau van de Universiteit vastgesteld en zendt de nota aan de Universiteitsraad met het verzoek enkele vermogensmutaties vast te stellen.

Het College heeft de notitie 'Werk voor derden en tarifering' vastgesteld en zendt deze naar de beheerseenheden OC, CIV, FB, IAD met het verzoek conform de notitie te handelen, alsmede naar de in de notitie genoemde organisatieonderdelen en overige instanties.

Het College heeft een notitie vastgesteld met betrekking tot het bieden van de mogelijkheid aan meisjes, die opteren voor een technische opleiding aan de UT om zonder het risico van verlies van studiefinancieringsmogelijkheden gedurende enige tijd die opleiding aan de UT te volgen en vraagt in verband met het aspect studiebegeleiding het advies van de CCO. Daarna zal de Universiteitsraad worden gevraagd met het voorstel in te stemmen.

Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken over te gaan tot verlenging van de bevoegdverklaring van het Universiteitsfonds inzake de leerstoel Revalidatietechniek (Niers-leerstoel) bij WB voor een periode van zes jaar.

Het College heeft besloten een Onderwijskwaliteitsdag te organiseren (10 juni 1996) en besluit tot een financi0.000000e+00 garantiestelling voor dit doel van circa kY 15.000.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 2 mei 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft de nota Systeemwijzigingen voor de Begroting 1997 vastgesteld en zendt deze naar de CCP en de CCR (voor het onderdeel onderzoekmodel) ter advisering en naar de Universiteitsraad ter informatie.

Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken de Gemeenschappelijke Regeling Universitaire Lerarenopleiding (ULO) vast te stellen en in te stemmen met de nieuwe organisatiestructuur van de ULO; de Universiteitsraad ontvangt voorts informatie over de landelijke organisatievorm van de ULO.

Het College heeft de nota Onderzoekinstituten en Onderzoekscholen vastgesteld en zendt die toe aan de Universiteitsraad met het verzoek daarover een standpunt te bepalen. Het College heeft het werkplan over de periode mei t/m oktober 1996 vastgesteld en zendt dit ter informatie toe aan het Presidium van de Universiteitsraad.

Het College heeft de Universiteitsraad verzocht het student-lid L. Simons te dechargeren van zijn taken in de Commissie Studium Generale en de heer E. Walther (TN) te benoemen als student-lid van deze commissie.

Voorlichting over WWTS voor Propedeusestudenten.

Als je een technische doctoraalopleiding wilt doen, - als je filosofie interessant vindt (en de W&M component te beperkt) - en als je de maatschappelijke kanten van techniek even boeiend vindt als de techniek zelf - dan is de doctoraalopleiding Wijsbegeerte van Wetenschap Technologie en Samenleving mogelijk een interessante optie. WWTS is een multidiciplinaire opleiding. De opleiding omvat een voortzetting van je technologische discipline in een deelgebied, een wijsgerige onderbouw en een wijsgerig afstudeertraject.

Informeer je over de mogelijkheden van de opleiding WWTS. Vraag de brochure aan en kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 21 mei, 12.30-13.30 uur, in TWRC D236.

Inlichtingen over WWTS bij de coördinator onderwijs, telefoon 053 489 4393, E-mail [email protected]

Interactieve videopractica bij de faculteit TBK

Op 30 mei a.s zal een symposium interactieve videopractica bij de faculteit TBK plaatsvinden, met een presentatie van Case de Waaier, een interactief videopracticum op het gebied van organisatiekunde en projectmanagement in de bouw. Het symposium begint om 13.30 uur en vindt plaats in het collegezalencomplex, zaal 2. Belangstellenden zijn welkom. Voor meer informatie: mw.ir. P.Y Chan, toestel. 4512.

Maken van schriftelijk studiemateriaal

Op maandagmiddag 10 juni organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een studiemiddag voor docenten over de didactische eisen die je moet stellen aan schriftelijk studiemateriaal. Vooral bedoeld voor docenten die overwegen een syllabus te gaan samenstellen of te verbeteren. Van 13.30-16.30 uur in de cursuszaal van het OC. Opgave bij het OC-secretariaat, tel. 2050, voor 28 mei a.s.

Bureau Internationale Samenwerking

In verband met een cursus buitenshuis is de Mobiliteitsfunctionaris niet bereikbaar vanaf dinsdag 21 mei t/m donderdag 23 mei a.s. Voor dringende zaken kan men telefonisch kontakt opnemen met mevrouw Ria Stegehuis tel. (489)4687, of in de boerderij tijdens het gebruikelijke spreekuur.

Onderwijs

Alle faculteiten

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: management informatie systemen, ISO-9000, strategisch management, machineontwikkeling. Daarnaast starten er projecten op het gebied van ISO-9002, machineanalyse en procesanalyse. Voor het bestuur en projectmanagement van UniConsult Twente zijn wij op zoek naar enkele goede studenten met organisatorische ervaring. Daarnaast moet je over goede contactuele eigenschappen beschikken en vooral een doorzetter zijn. Heb jij behoefte aan een ijzersterke ervaring neem dan kontakt op met UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (naast het stagebureau)

Sluiting BOZ/WB d.d. 17 mei 1996

Voor alle studenten

BOZ/WB is vrijdag 17 mei a.s. (de dag na hemelvaart) de hele dag gesloten.

Inschrijving tentamens FMT-2 en VSF derde trimester 1995/96

Keuze tussen juni en augustus

Op verzoek van enkele derdejaarsstudenten wordt er dit jaar onder voorwaarden de gelegenheid geboden om te kiezen tussen een tentamenzitting in juni of augustus voor de vakken Fysische Meettechniek-2 en Vaste-stoffysica.

De voorwaarden zijn: Het aantal deelnemers aan de augustuszitting is minimaal 10. U kiest vóór 31 mei 1996 hetzij voor de juni-zitting hetzij voor de augustuszitting; onvoldoendes in juni kunnen niet worden gerepareerd in augustus. Indien u zich voor de augustuszitting aanmeldt, en desondanks niet op het tentamen verschijnt, wordt het cijfer 1 genoteerd voor het desbetreffende vak.

De procedure is als volgt: U schrijft zich in voor het desbetreffende vak voor juni of augustus. Tevens geeft u aan, of u alsnog aan de juni-zitting wilt deelnemen, mocht de augustus-zitting niet doorgaan. Indien het aantal deelnemers voor augustus voldoende blijkt te zijn, krijgt u daarvan geen bericht meer: het augustustentamen gaat dan door. Mocht u zich voor de augustuszitting hebben ingeschreven maar blijkt het aantal deelnemers te klein, dan ontvangt u hiervan uiterlijk op 5 juni 1996 bericht in uw postvakje: het tentamen in augustus gaat dan niet door.

Opmerking: Studenten die zich op 7 mei al hebben ingeschreven krijgen deze mededeling in hun postvakje. Zij kunnen hun inschrijving nog herzien bij BOZ.

Integrand

Integrand is op zoek naar een of meer studenten die een opdracht willen doen bij een bedrijf in Den Haag dat aan haar klanten produkten en diensten levert om op basis van informatie vanuit meerdere bronnen consumentengedrag te analyseren en te voorspellen, klantentrouw te belonen, aankoopmotivatie te stimuleren en nieuwe klanten/doelgroepen te vinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van databestanden en analysetechnieken. De studenten moetenondersteuning verlenen bij implementatie en gebruik van hun produkten bij de relaties van het bedrijf. De student(en) moet kennis hebben van informatica, database-marketing, data-analyses en marketing in het algemeen. De student krijgt een interne opleiding en de mogelijkheid tot een vaste baan

Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je leuk, kom dan even langs op de Integrand-kamer. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) -4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

BSK

Propaedeuse-geslaagden

Onderstaande studenten zijn geslaagd voor hun Propaedeuse-diploma. De diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 24 mei om 16.00 uur in het TW-gebouw.

Saskia Arends, Leah Barsema, Jurriaan Berger, Dagmar van Beurden, Jeroen Eikema, Pascale Emons, Thea Ensing, Marco-Jan van der Galien, Noortje Gerritsen, Riquette de Groot, Jeroen Ham, Vincent Hassink, Karsten ten Heggeler, Marian van Henten, Sophie van 't Hoogerhuijs, Kim Klein Koerkamp, Corine Koopmans, Patrick Lode, Trudy Mensink, Jarijn Nijkamp, Roelant Noppe, Imre ten Pas, Commerijn Plomp, Margot Potman, Kirsten Prakken, Mariken Prust, Carolien Scholten, Pepijn Sleyfer, Thijs Slippens, Marnix Smit, Simon Terpstra, Marcel Tielen, Robert Tjoonk, Marijn Veenhuizen, Bas Veerman, Chawa Verwer, Maarten Vollenbroek, Loekie de Vries, Niek Wennink, Paul van der Wielen, Neeldert Wielenga, David Wubs.

De Eerste-Baangids

De Eerste-Baangids: Praktische handleiding voor starters op de arbeidsmarkt

Voor: BSK-studenten

Bij het Stagebureau BSK kunnen studenten 'De Eerste-Baangids' lenen. Deze gids bestaat uit acht boekjes: De Sollicitatiegids; De Testgids; De Onderhandelingsgids; De Taal- en stijlgids; De Carrièregids; De Eerste-Baangids; De Gids voor Leidinggeven; De Tekstgids. De maximale uitleentermijn is 14 dagen. Het Stagebureau BSK is geopend van 09.00 tot 12.30 uur, kamer TW-C103.

D2-vak 'Milieubewust Ontwerpen' (code 114504)

WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant

In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) voor het vak 'Milieubewust ontwerpen', dat in het 1e en 2e trimester (cursusjaar 1996-1997) wordt gegeven, dienen studenten die in het 1e trimester willen deelnemen zich uiterlijk woensdag 26 juni a.s. bij BOZ/WB te hebben opgegeven. Een intekenlijst ligt gereed. In verband met de genoemde opzet is deelname aan colleges en groepsbijeenkomsten verplicht. De colleges worden gegeven in de weken 36, 37 en 38 steeds op maandag, 1e en 2e uur en woensdag, 1e en 2e uur.

BSK-studenten doen het milieuvariant-vak Ketenbeheer' (114503) via de cursus Milieubewust ontwerpen' (114504).

WB-studenten kunnen deelnemen aan 114504, indien zij geallokeerd zijn.

Colloquia

Maxim ter Hedde over: Wegen naar Nordrhein-Westfalen. Een onderzoek naar deformele en informele besluitvorming over infrastructuur in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen; 4 juni 1996, 16.00 uur, TW-C238.

Ellen Oude Breuil over: Stichting BestuursRegister. Een onderzoek naar de bemiddeling tussen non-profit organisaties en beschikbare bestuurders; 24 mei 1996, 10.30 uur, TW-A137.

Edo Haitsma over: Kiezen voor Pneumatisch Afval Transport? Een beslissingsondersteunend systeem voor de afvalinzameling; 23 mei 1996, 14.00 uur, TW-C238.

Rogier Bakker over: Japan's participation in United Nations peacekeeping operations; a study on the relation between United Nations peacekeeping operations and Article 9 of the Japanese constitution; 4 juni 1996, 16.00 uur, BB-6.

Jolanda van Zanen over: Kwaliteit in de dienstverlening. Een onderzoek gericht op de keuze en de invoering van een kwaliteitszorgsysteem bij MarketResponse; 30 mei 1996, 14.00 uur, TW-C238.

Duco Bannink over: Het Basisinkomen. Inkomensverdeling, zekerheid, legitimiteit; 28 mei 1996, 11.00 uur, TW-C238.

Maaike Straathof over: Verscheidenheid in Kwaliteit; een onderzoek naar het perspectief en de benadering van kwaliteit door factoren in de verpleeghuissector; 24 mei 1996, 15.00 uur, TW-C238.

Danielle Relou over: De hoofdmedewerker belicht. Een evaluatie-onderzoek naar de invulling van de functie van hoofdmedewerker binnen het regiokorps Rotterdam-Rijnmond; 30 mei 1996, 12.00 uur, TW-C238.

Bert Deterd over: Produktiviteitsmeting en -analyse in Overijsselse gemeenten; 30 mei 1996, 15.45 uur, TW-C238.

StudentenOverleg

Voor: alle studenten BSK

De volgende en tevens laatste bijeenkomst van het StudentenOverleg van dit collegejaar zal zijn op woensdag 22 mei in de middagpauze. Uiteraard is iedereen daarbij van harte welkom. Blijf op de hoogte van wat er binnen de faculteit allemaal gebeurt en hoe de samenwerking met Sirius vorm gaat krijgen. Regelmatige bezoekers van de bijeenkomsten krijgen de stukken vandaag over de post, voor anderen liggen er vanaf vandaag uitnodigingen met notulen en agenda op de plank bij BOZ. Het StudentenOverleg is ook de komende tentamenweken bereikbaar voor iedereen middels de RODE brievenbus in het halletje voor de Siriuskamer (TW-B-108). Wij wensen jullie allemaal enorm veel sterkte met de tentamens en veel plezier tijdens de welverdiende vakantieweken. Gerald-Jan Ellen, Nicky Bouwers, Marleen Visser en Pieter Hoekstra.

CT

Werkcollege Fysische Transportverschijnselen voor TBK.

De twee laatste werkcolleges FTV voor TBK/P zullen gegeven worden op dinsdag 21 mei 3e + 4e uur in zaal BB108 en op donderdag 23 mei van 5e + 6e uur in zaal BB106. In deze werkcolleges zullen opgaven behorende bij hoofdstuk 6 behandeld worden.

Woensdag 5 juni vanaf 13.30 in zaal BB108 is er een extra gelegenheid tot het stellen van (algemene) vragen.

Inschrijving Technisch Fysisch Praktikum 3.1 1996-1997

Voor: CT-studenten

Studenten die aan het praktikum willen deelnemen dienen zich in te schrijven bij het Bureau Onderwijszaken CT.

De inschrijving is verplicht en sluit op: 23 mei 1996. Het Technisch Fysisch Praktikum 3.1 begint op maandagmiddag 26 augustus 1996 (week 35) en vindt plaats gedurende 2 opvolgende perioden van elk 4 weken in het 1e trimester.

In de bovengenoemde perioden dienen praktikanten (in groepjes van 2 personen) 2 verschillende experimenten onder begeleiding van een bijbehorende praktikum assistent tot een goed einde zien te brengen.

Een catalogus vna de praktikum experimenten en het inschrijfformulier is te plekke aanwezig. In verband met verroostering van de experimenten dient het formulier voor 23 mei 1996 ingeleverd te worden bij: ing. S. Kuipers, kamer 3129, tel. 4800.

UniConsult Twente

* Uniconsult Twente is op zoek naar een CT-student (bij voorkeur) met ervaring in afvalzuivering en/of membraantechnologie voor een mogelijk project bij een bedrijf in Deventer. Verdere informatie over dit project is te verkrijgen bij UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom langs op de UniConsult kamer: CT-3144.

D2-vak 'Milieubewust Ontwerpen' (code 114504)

WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant

In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) voor het vak 'Milieubewust ontwerpen', dat in het 1e en 2e trimester (cursusjaar 1996-1997) wordt gegeven, dienen studenten die in het 1e trimester willen

deelnemen zich uiterlijk woensdag 26 juni a.s. bij BOZ/WB te hebben opgegeven. Een intekenlijst ligt gereed. In verband met de genoemde opzet is deelname aan colleges en groepsbijeenkomsten verplicht. De colleges worden gegeven in de weken 36, 37 en 38 steeds op maandag, 1e en 2e uur en woensdag, 1e en 2e uur.

BSK-studenten doen het milieuvariant-vak Ketenbeheer' (114503) via de cursus Milieubewust ontwerpen' (114504).

WB-studenten kunnen deelnemen aan 114504, indien zij geallokeerd zijn.

College 'Ingenieur in Bedrijf' (code 162313)

Zie onder 'Onderwijsmededelingen W&M'

Integrand

Integrand is op zoek naar een (bijna) afgestudeerde CT-student(e) die voor een chemisch bedrijf een onderzoek naar de uitstoot van ISO Propiel Alcohol (IPA) moet vertalen naar een realistische bedrijfssituatie. De opdracht zal zo spoedig mogelijk beginnen en zal zo'n 4 weken duren. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 475, of bel: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, Tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

EL

Voordrachten D1-projekt d.d. 27 juni 1996

Zaal: EL/TN B 1220: 9.30 - 10.00 uur. TIOS: Aansturing golfbak. Studenten: Stijns, G.; Stolk, C.J.; Velde, G. van der. Begeleider(s): ir. J. Geerlings

10.15 - 10.45 uur: TIOS: Verkeersproblemen op de elektronische snelweg; Studenten: Brunsting, R.; Joosen, V.M.; Kuitert, M.J.; Simons, T.I.A.

Begeleider(s): dr. P.F. Chimento, dr.ir. V.F. Nicola, J.M.A. Daemen

11.00 - 11.30 uur: TDM: Energy supply for autonomous microdevice. Studenten: Vet, A.J.T., Voormolen, M.M. Begeleider(s): dr. J.G.E. Gardeniers

11.45 - 12.15 uur: ICE: Linearisatie van een audioversterker met behulp van een neuraal netwerk. Studenten: Elst, M.F. van den, Scholten, P., Visser, M., Beurze, R.H. Begeleider(s): ir. R.A.R. van der Zee, ir. P.M. Stroet, ir. S.L.J. Gierkink

13.00 - 13.30 uur: BIO: Meer meten aan de mens. Studenten: Peelen, B.F., Buma, D.G., Bergsma, D.J., Susanna, M. Begeleider(s): W.J.B.M. van Riel, dr.ir. P.H. Veltink, dr. W. Wallinga-de Jonge

13.45 - 14.15 uur: BIO: Integratie van meerdere sensoren op een chip. Studenten: Bankras, R.G., Neut, J. van der, Lievers, C., Roos, E. Begeleider(s): dr.ir. W. Olthuis, ir. G.R. Langereis.

14.30 - 15.00 uur: ICE: Electromigration: or How do I keep my aluminium on my chip? Studenten: Hoeve, M., Bokma, J., Vrielink, B.J., Roetenberg, D. Begeleider(s): dr.ir. A.J. Mouthaan, ir. V. Petrescu, ing. H. de Vries, E.H.J. Ruiter

Voordrachten D1-projekt d.d. 27 juni 1996

Zaal: EL/TN B 1224

9.30 - 10.00 uur: ICE: Een (non-interruptable) DC - AC Power supply. Studenten: Louwsma, S.M., Wal, S. van der, Blaakmeer, S.C., Tiggelaar, B.M. Begeleider(s): ing. H. de Vries, ir. M.G. van Leeuwen.

10.15 - 10.45 uur: ICE: CMOS oscillatoren. Studenten: Kruif, B.J. de, Wermeskerken, B. van, Ommeren, P. van, Versteeg, R.M. Begeleider(s): ir. S.L.J. Gierkink, ir. R.A.R. van der Zee, ir. M.A.T. Sanduleanu

11.00 - 11.30 uur: TDM: Ontwikkeling van de Spin-valve Transistor. Studenten: Meijer, L.F., Hof, A.J., Posthuma, N.F., Timmer, B.H. Begeleider(s): ir. D.J. Monsma, dr. K. Shimatsu, dr. J.C. Lodder.

11.45 - 12.15 uur: BSC-NT: Demonstratiesoftware voor hoog-niveausynthese. Studenten: Meewis, C.E.P.J., Schuurman, E., Daamen, D., Blauwendraad, B.H.M., Egmond, J.D. van. Begeleider(s): dr.ir. S.H. Gerez,

13.00 - 13.30 uur: BSC-MT: Ontwikkeling computersturing voor miniatuur raceauto's. Studenten: Hoogelander, G., Kluwer, T.J., Grundlehner, F.B., Schrijen, G.J. Begeleider(s): dr.ir. F. van der Heijden, dr.ir. L.J. Spreeuwers.

13.45 - 14.15 uur: BSC-MT: Een demonstratiesysteem voor het realiseren van meetopstellingen. Studenten: Klaren, A.C., Marsman, R., Klein, E.J., Buchli, M. Begeleider(s): dr. M.J. Korsten, prof.dr.ir. P.P.L. Regtien.

Voordrachten D1-projekt d.d. 27 juni 1996

EL/TN-gebouw, zaal B 1228

9.30 - 10.00 uur: BSC-MT: Het geautomatiseerd meten van de reflectie-eigenschappen van AKZO-garens. Studenten: Addink, L., Spreeuwers, L., Potman, J., Nitert, W.G. Begeleider(s): drs. J.C. Glas, dr.ir. F. van der Heijden, ir. Z. Houkes.

10.15 - 10.45 uur: TDM-Micromechanica: Ontwerp en realisatie van stuurelektronica t.b.v. draadloze energievoorziening en sturing van een oogdrukregulator. Studenten: Ditmar, J.M., Wiggerink, R., Shun, W., Striper, J.B. Begeleider(s): dr. J.G.E. Gardeniers, ir. C.R. Neagu

11.00 - 11.30 uur: ICE: Demonstratie opstelling analoge elektronica. Studenten: Bos, A.G. van den, Blom, R.S., Dogan, Y., Klaassen, P.S., Koene, D.M.P.B. Begeleider(s): ing. E.A.M. Klumperink,

11.45 - 12.15 uur: BSC-RT: Ontwikkeling van een VWO-praktikum `CD-speler'. Studenten: Logt, M. van der, Gerrits, B.M., Borman, A., Wezel, M. van. Begeleider(s): dr.ir. J.F. Broenink, ing. R. Bruis, ing. M.H. Schwirtz.

13.00 - 13.30 uur: BSC-RT: Realisatie van een mechatronische trein-koppeling. Studenten: Paus, D.D.J., Ganzevles, J.H., Brederveld, M., Koycu, M. Begeleider(s): dr.ir. J.F. Broenink, ing. M.H. Schwirtz, ing. R. Bruis

13.45 - 14.15 uur: TIOS: Draadloze microfoon. Studenten: Wart, M.R. van der, Heuvelmans, S., Dorland, M.R., Commissaris, K.H. Begeleider(s): ir. J. Geerlings, ing. H.E.P. Tattje

College 'Ingenieur in Bedrijf' (code 162313)

Zie onder 'Onderwijsmededelingen W&M'

Vragenuurtje Computersystemen (211054)

Donderdag 13 juni, 's middags, is er een tentamen Computerarchitectuur voor INF. Dit tentamen kan ook door EL-studenten als tentamen Computersystemen worden gedaan. Op maandag 3 juni, 5e en 6e uur, is er in INF-P001 (U1) nog een vragenuurtje waarin ook het tentamen van 13 maart 1996 zal worden besproken.

INF/BIT

Doctoraalvoordrachten

H.B. Willems over: De efficiënte levering van informatie; 11 juni 1996, 14.00 uur, INF L208.

A.W. Kwak over: Ontwerp en Implementatie van een Instrument ter Navigatie in Hypermedia bestanden; 31 mei 1996, 13.30 uur, INF L204 (demozaal).

Rienk van der Scheer over: Aplication of program generation techniques for the construction of parallel finite elements solvers; 24 mei 1996, 14.00 uur, INF L 204 (demozaal).

Rienke Terpstra over: Aplication of testing theory and realization of a test platform for the conference protocol; 21 mei 1996, 15.00 uur, INF L204 (demozaal).

Afstudeer- of Stageproject INF/BIT

Automatische herkenning en transformatie van 'jaar 2000' problematiek.

In de programmatuur van vele administratieve informatiesystemen is geen rekening gehouden met de naderende eeuwwisseling, waardoor mogelijk na 1 januari 2000 fouten kunnen gaan optreden, zoals bijvoorbeeld een leeftijdsberekening die een negatief getal oplevert. Moret Ernst & Young, Management Consultants in Utrecht ontwikkelt in samenwerking met de groep Ontwerpmethodologie van de vakgroep Informatiesystemen een geautomatiseerd systeem (CORE) voor de reverse-engineering van verouderde (legacy) systemen. Van deze legacy systemen is meestal geen ontwerpdocumentatie voorhanden, die nu echter door het CORE-tool gerecapituleerd kan worden. In de programmatuur wordt door middel van algoritme-clichés inzicht in de procesflow verkregen.

In dit project dienen clich'es voor de herkenning van jaar 2000 problemen in de source-code te worden ontworpen en in CORE geïmplementeerd. Na uittesten in de praktijk dienen transformatieclich'es voor de onderhoudsprogrammeur te worden uitgewerkt.

Dit project is urgent en kan per direct starten. Het kan bij voorkeur als afstudeerproject, maar ook als stageproject of vakantiewerk, door een INF of BIT student uitgevoerd worden. Kennis van Ontwerpmethodologie en Software Engineering is noodzakelijk. Uitvoering is bij Moret in Utrecht. Aanmelden en informatie bij: Dr. S. Brinkkemper, tel. 053-4894189 (werk) of 074-2775805 (priv'e); [email protected]

Specificatiemethoden (231800 en 211215)

De tentamens Specificatiemethoden voor BIT en INF (231800 en 211215) op 18 juni gaan niet door. Studenten die dit tentamen hadden willen maken dienen contact op te nemen met: BIT: Rom Langerak, INF-5039, tel. 3714, e-mail: langerak; INF: Rolf de By, INF-3011, tel. 3753, e-mail: deby

Afgestudeerd, en dan nog een ontwerpersopleiding?

Abstract. t.b.v. voorlichtingsbijeenkomst aan de Technische Universiteit Twente, faculteit der Informatica. Datum: maandag 20 mei, 13.30 uur. Locatie: INF L204 (Demozaal). Spreker: dr.ir. Marloes van Lierop (TUE)

Ontwerpersopleidingen zijn tweejarige tweede-fase opleidingen die enkel

aan de Technische Universiteiten bestaan. Ze vormen voor een deel van de afgestudeerde academici een aantrekkelijke mogelijkheid voor verdere scholing in ontwerpvaardigheden. Voor deze scholing krijg je betaald, want bij toelating kom je voor de duur van de opleiding als (TW)AIO (Tweejarige Assistent-in-opleiding) in dienst van de universiteit.

De ontwerpersopleidingen zijn ontstaan vanuit de behoefte van het bedrijfsleven aan afgestudeerden die zich moeiteloos in de multidisciplinaire wereld van het ontwerpen kunnen bewegen en op de hoogte zijn van de laatste ontwerpmethodologieen. Dit vereist niet alleen kennis van andere vakgebieden, kostenbesef en technische creativiteit, maar ook presentatievaardigheden in woord en geschrift.

Er bestaan in Nederland zo'n 30 ontwerpersopleidingen, elk met een uniek profiel. Op het gebied van informatica zijn er een vijftal, elk met een ander thema. In Twente zijn dat de opleidingen Ontwerpen van Technische Informatiesystemen (OTIS) en Tele-Informatica en Open Systemen (TIOS), en in Eindhoven de opleiding Technische Informatica (OOTI). De lezing gaat kort in op het verschijnsel ontwerpersopleiding in het algemeen, en op de voor- en nadelen om voor zo'n vervolgopleiding te kiezen. De coordinator van de opleiding OOTI zal vervolgens de inhoud en organisatie van haar opleiding behandelen. Tenslotte zullen enkele huidige TWAIO's en reeds afgestudeerden vertellen over hun ervaringen met deze opleiding. (Meer informatie: http://www.win.tue.nl/win/cs/ooti/)

214100 Tele-informatica

Voor INF/BIT studenten

Op het secretariaat van TIOS, INF-gebouw, vloer 5, kamer 5047 kan van 09.15 tot 12.00 uur een aanvulling m.b.t. de 4e editie van het dictaat F. Halsall afgehaald worden.

Integrand

- Integrand is op zoek naar een (bijna) afgestudeerde Informatica student(e) die kan programmeren in Cobolt, RPG, Oracle en welke analyse werkzaamheden kan uitvoeren m.b.t. het schrijven van software programma's. Zeer interessante opdracht/voorwaarden. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 460, of bel: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, Tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste BIT student(e) die, bij een IT-bedrijf, onderzoek gaat verrichten naar de mogelijkheid voor uitbreiding van het bestaande netwerk voor de hypotheekbranche. De student gaat zich ook bezig houden met het uitwerken\begeleiden van Internet toepassingen m.b.t. de hypotheekbranche. Dit alles kan in de vorm van een stage of afstudeerproject worden gedaan. Heb je interesse in deze opdracht kom dan even langs of bel. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909.

TBK/CT&M

Vragenuur MICS I (221220)

Voor: D-studenten CT&M

Op dinsdag 28 mei a.s. van 10.00 tot 12.00 uur vindt er een vragenuur plaats voor het vak MICS I (221220) in zaal WB T500.

Tentamen Veiligheid en risicomanagement I voor CT&M (162362)

Voor: D-studenten CT&M

Het tentamen van het vak Veiligheid en risicomanagement I voor CT&M (162362) is gepland op 5 juni a.s. van 9.00 tot 12.30 uur in zaal TWRC A131.

UniConsult Twente

* UniConsult Twente is op zoek naar een TBK-student (bij voorkeur) met ervaring, met ISO certificering voor een project bij een bedrijf in Hengelo. Het betreft het volledig invoeren van de ISO-9002 normen.

* Uniconsult Twente is op zoek naar een BK-student (bij voorkeur) met ervaring voor een mogelijk project in afvalzuivering/membraantechnologie bij een bedrijf in Deventer. Hij/zij zal betrokken worden bij de kostencalculaties. Verdere informatie over deze projecten is te verkrijgen bij UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom langs op de UniConsult kamer: CT-3144.

Techniek I (code 114502)

Voor TBK P, D2 studenten

In verband met het tentamen op dinsdag, 18 juni a.s. is er op vrijdag 15 juni a.s., het 5e en 6e uur in WB Hal IV.204 een vragenuur.

Rectificatie Tentamen OCC I (226020)

Voor: Studenten CT&M, BSK en TBK

Het tentamen van het vak Ontwerpen van civieltechnische constructies I (226020) vindt plaats op 31 mei a.s. van 13.30 tot 17.00 uur in de Sporthal UT.

Studiejaar 96'/97'

Voor: CT&M-studenten

Bij Bureau onderwijszaken CT&M ligt vanaf 20 mei a.s. voor belangstellenden een informatiepakketje klaar over de nieuwe structuur van het studiejaar. Zaken als 'verblokking', snelle herkansingen e.d. worden daarin duidelijk uiteengezet.

D2-vak 'Milieubewust Ontwerpen' (code 114504)

WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant

In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) voor het vak 'Milieubewust ontwerpen', dat in het 1e en 2e trimester (cursusjaar 1996-1997) wordt gegeven, dienen studenten die in het 1e trimester willen deelnemen zich uiterlijk woensdag 26 juni a.s. bij BOZ/WB te hebben opgegeven. Een intekenlijst ligt gereed. In verband met de genoemde opzet is deelname aan colleges en groepsbijeenkomsten verplicht. De colleges worden egeven in de weken 36, 37 en 38 steeds op maandag, 1e en 2e uur en woensdag, 1e en 2e uur. BSK-studenten doen het milieuvariant-vak Ketenbeheer' (114503) via de cursus Milieubewust ontwerpen' (114504).

WB-studenten kunnen deelnemen aan 114504, indien zij geallokeerd zijn.

SPM - Congresdag op 22 mei a.s

Voor: D1 TBK

Het middag-programma van de SPM - congresmiddag komt te vervallen in verband met het grote aantal studenten dat 's middags verplicht bij de eerste jaars integratie-case aanwezig moet zijn. De congresdag duurt nu dus van 10.00 uur 's morgens tot 13.00 uur 's middags. De start is in BB2.

Case De Zwaan (Kwaliteitsmanagement 181020)

Voor: TBK D3

In tegenstelling tot het rooster is er naast de terugkoppeling op vrijdag 10 mei a.s. ook nog een laatste terugkoppeling. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 24 mei a.s. in BB6 van 12.30 - 13.30 uur en is evenals de vorige bijeenkomsten verplicht.

Colloquia

Damian Froklage en Alfons van der Galiën over:

Booming Bao's Steel! Een onderzoek naar nieuwe internationale marktmogelijkheden voor Bao Steel, een Chinees staalconcern; 21 juni 1996, 15.45 uur, BB1.

Bas Jansen over: De resultaten van een onderzoek naar het marktgericht functioneren van een professionele organisatie uitgevoerd bij KEMA Nederland B.V.; 4 juni 1996, 13.45 uur, BB106.

T.A.J. Nagel over: De personeelsvoorziening van ziekenhuis Rijnstate te Arnhem; 5 juni 1996, 15.45 uur, BB7.

E.G. Kotter over: De sleutel tot succes - een analyse van de transfer van de machinewerkplaats van Brooks Instruments B.V. naar Székesfehérvár; 29 mei 1996, 13.45 uur, BB7.

S.C. Staring en I.F. Bartelds over: Small and medium sized enterprise development at Techniken Free State, South Africa; 23 mei 1996, 13.45 uur, BB3.

Léonie Timmer over: Stuurmaatregelen binnen de sector Klantenservice & Operaties Leven. Een analyse van mogelijkheden ter verbetering van de beheershaarheid van het verwerkingsproces bij AEGON Verzekeringen te Leeuwarden; 4 juni 1996, 15.45 uur, BB3.

Rectificatie 'rechtsingang'

Voor: (nieuwe lichting) P-studenten TBK

In het UT-Nieuws van 9 mei jl. kondigde Prof. Mr. Dr. H.C.J.G. Janssen in een advertentie de cursus 'rechtsingang' aan als onderdeel van de TBK-propaedeuse in cursusjaar 1996-1997. Deze informatie is feitelijk onjuist en misleidend voor de (nieuwe) 1e-jaarsstudenten. De Faculteitsraad van de Faculteit Technische Bedrijfskunde heeft in haar vergadering van 27 februari jl. het nieuwe propaedeuse-programma 'PRAXIS' goedgekeurd. Hierin is géén plaats ingeruimd voor het vak 'rechtsingang'. De nieuwe lichting 1e-jaarsstudenten TBK zullen voortaan pas in het 2e cursusjaar kennismaken met de eerste beginselen van recht voor technische bedrijfskundigen. Dr. W.M. van Woerden, Coördinator TBK-propaedeuse.

Inhaalpracticum Fysica voor TBK (140536)

Studenten die nog practicum moeten inhalen, kunnen dit doen op woensdag 12 juni 1996, naar keuze 's ochtends of 's middags (twee practica inhalen kan dus ook). S.v.p. intekenen bij Dhr. B. Oude Alink, EL/TN 4242, tel. 3127.

214100 Tele-informatica

Zie mededeling onder INF.

Integrand

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK-i student(e) die, bij een IT-bedrijf, onderzoek gaat verrichten naar de mogelijkheid voor uitbreiding van het bestaande netwerk voor de hypotheekbranche. De student gaat zich ook bezig houden met het uitwerken\begeleiden van Internet toepassingen m.b.t. de hypotheekbranche. Dit alles kan in de vorm van een stage of afstudeerproject worden gedaan. Heb je interesse in deze opdracht kom dan even langs of bel. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909.

- Integrand is op zoek naar een (bijna) afgestudeerde student TBK, welke geïnteresseerd is in zeer interessante functie als Assistent Controller bij een zeer groot expeditie- en warehouse bedrijf. De student moet affiniteit hebben met organisatiekunde, bedrijfseconomie, informatiekunde en recht. Voldoe jij aan dit profiel en beschik je over een goed analytisch vermogen, ondernemersgevoel, adviseursvaardigheden, goede sociale vaardigheden en een behoorlijke (onderbouwde) overtuigingskracht, kom dan even langs op de vestiging van Integrand. Het referentienummer van deze opdracht is 467.

- Integrand heeft op dit moment zeer veel opdrachten open staan op het gebied van kwaliteit. Hierbij valt te denken aan ISO-normeringen, het ontwikkelen van kwaliteitshandboeken en Total Quality Management. Heb JIJ interesses op het gebied van kwaliteit, schrijf je dan NU gratis en vrijblijvend in bij Integrand!

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste afgestudeerde of bijna afgestudeerde TBK student(e) die voor een fabriek de bedrijfsprocessen in kaart wil brengen; naast het opzetten van een ISO-systeem, is het belangrijk dat inzicht wordt verkregen in het bedrijf en in de bedrijfscultuur. Deze opdracht is namelijk een aanloop op de functie Kwaliteitsmanager VASTE BAAN op. Het referentie is 473. Heb je interesse in deze opdracht kom dan even langs of bel. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel 053-4893909.

TN

Doctoraalvoordrachten

Rectificatie: E.P. Volkerts over: Frequency tunable RF excited continuous wave Ar-Xe laser; 6 juni 1996, 9.00 uur, Hl 212 (CC-complex).

Gijs Wuite over: The Development of a Laser Trap-Based Optical Detector for Detecting Single Molecule Events; 21 mei 1996, 14.00 uur, Hl 208 (CC-complex).

E.M. Berends over: Analyse van EEG- en MEG-data met behulp van informatie criteria; 12 juni 1996, 14.00 uur, EL/TN B1220.

R. Versluis over: Temperatuurregeling van de hartscanner; 10 juni 1996, 15.30 uur, EL/TN T4.

College 'Ingenieur in Bedrijf' (code 162313)

Zie onder 'Onderwijsmededelingen W&M'

TO

Doctoraalvoordrachten

Eveline Bouhuis over: een cursus voor eerste verkopers bij Hoogvliet Supermarkten; 22 mei 1996, 14.00 uur, TW C 238.

Remco Lieon over: training development for computernetwork use and maintenance.; 21 mei 1996, 15.30 uur, L 213.

TW

214100 Tele-informatica

Zie mededeling onder INF.

WB

D2-vak 'Milieubewust Ontwerpen' (code 114504)

WB/TBK-W/CT/CT&M d2-studenten en BSK d1-studenten, milieuvariant

In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) voor het vak 'Milieubewust ontwerpen', dat in het 1e en 2e trimester (cursusjaar 1996-1997) wordt gegeven, dienen studenten die in het 1e trimester willen deelnemen zich uiterlijk woensdag 26 juni a.s. bij BOZ/WB te hebben opgegeven. Een intekenlijst ligt gereed.

In verband met de genoemde opzet is deelname aan colleges en groepsbijeen komsten verplicht. De colleges worden gegeven in de weken 36, 37 en 38 steeds op maandag, 1e en 2e uur en woensdag, 1e en 2e uur. BSK-studenten doen het milieuvariant-vak Ketenbeheer' (114503) via de cursus Milieubewust ontwerpen' (114504). WB-studenten kunnen deelnemen aan 114504, indien zij geallokeerd zijn.

214100 Tele-informatica

Zie mededeling onder INF.

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiaste WB student(e) die de kan programmeren in/affiniteit heeft met programmeren in een CAD-CAM, C++, pascal v. Windows 3.11 en Borland. Het programmeerwerk betreft programmeerwerkzaamheden voor voltooien van een pakket voor aansturing van werktuigbouwkundige apparaten. Opdrachtduur: 2-3 maanden. In overleg part-time/full-time mogelijk. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 471, of bel: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, Tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

WWTS

Campus en studentenleven

SPE

Viering 19 mei

Voorganger is Trees Verstegen, Zwanenhof. Aanvang 10.30 uur in de Boerderij.

Collecten

14 april Medisch Comité Nederland-Vietnam: % 166,50; 21 april Vluchtelingenwerk Enschede: % 146,80; 28 april Steungroep voor de Innu-indianen, die lijden onder de terreur van onze F 16's: % 120,95.

Bereikbaarheid pastores: Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Kees Kuijvenhoven (prot.), afwezig wegens studieverlof. R.K.pastor vacature tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

Information overload?! In samenwerking met de SRD organiseert de Landelijke Studenten Vakbond op zaterdag 8 juni een onderwijscongres over de rol van informatietechnologie in het onderwijsproces. Naast een aantal inleidende sprekers zullen er workshoprondes worden georganiseerd naar aanleiding van de stukken uit de reader. Voor meer info kun je natuurlijk bij de SRD terecht.

Sex op de Universiteit: mandag 20 mei zal er om 19.30 uur een lezing van de emancipatiewerkgroep van de SRD zijn. Deze lezing zal plaatsvinden in het Amphitheater in de Bastille. De spreker op deze avond zal Gert Hekma, van homo- en lesbostudies op de UvA, zijn. Tonnie Buitink zal de avond voorzitten.

Tentamenbank: zals al eerder in deze rubriek bericht, zal de SRD de tentamenbank digitaliseren. Als je nog tentamens hebt voor onze tentamenbank, breng ze dan snel nog even langs zodat we het mee kunnen nemen in het digitaliseringsproces.

ALV: d laatste Algemene Ledenvergadering van dit collegejaar staat er weer aan te komen. Deze ALV is op 26 juni om 19.30 uur in de kegelbar in de Bastille. Voor deze vergadering zal er een barbeque gehouden worden. Wil je meedoen aan deze maaltijd? Geef het even door aan ons zodat we rekening met je kunnen houden.

Adres: voor vragen en problemen op allerlei gebied kun je nog altijd bij de SRD terecht! We zitten in de Vrijhof naast de bibliotheek (kamernr. 151). Kom gerust langs voor info over bovenstaande dingen of andere zaken. Je kunt natuurlijk ook bellen: 053-4895236 of 053-4894033. We hebben ookemail: [email protected] Voor informatie over de SRD kun je ook o het internet terecht en wel op http://huizen.dds.nl/~srd.

Diversen

2

Amnesty International

Amnesty bedankt iedereen voor hun steun en contributie. De handtekeningenactie die met de Batavierenrace werd gehouden tegen doodstraf in Georgia, was een succes. Wij hebben toen ongeveer 500 handtekeningen ingezameld. Ook bij de Hogeschool Enschede hebben wij die week tegen de 500 handtekeningen bij elkaar gekregen. Zoals jullie weten is de ellende ondanks deze grote successen de wereld nog niet uit. In China worden de mensenrechten op grote schaal geschonden. Hierbij kun je denken aan administratieve detentie en gruwelijke martelingen met onder andere elektrische staven. China is nu een potentiële markt voor het westen. Naast het puur economisch belang zou het westen dan ook aandacht moeten besteden aan bepaalde ethische normen, waaronder ook mensenrechten. Amnesty is daarom bezig met een actie om zowel China als het westen bewust te maken van deze gruwelijke schendingen van mensenrechten.

In week 17 heeft Amnesty International bij de verschillende gebouwen van Hogeschool Enschede gestaan. Amnesty wil namelijk een groep bij de Hogeschool beginnen en wilde daarom een beetje rondspeuren om te kijken wat daar de belangstelling voor was. Het was een succes. Vorige week was de eerste voorlichting voor de studenten van de hogeschool die voor Amnsty belangstelling hebben. Op vrijdag 17 mei is er weer een voorlichting over Amnesty. De verzamelpunt is om 13:00 op station Enschede (loket 1). Dus als jij belangstelling hebt voor de mensenrechten en je je geroepen voelt om te helpen ben jij ook van harte welkom.

Studenten steunen El Salvador

SVO (Studenten Voor Ontwikkeling) organiseert dit jaar voor de vierde keer een werkkamp in Latijns Amerika. Dit jaar bestaat het project uit de bouw van een regen-waterreservoir en een 4 km lange waterleiding naar de dorpen Azacualpa en Chilcuyo (gemeente Texistepeque, El Salvador). Er zijn nog plaatsen beschikbaar in de groep van deelnemers (ongeveer 30 studenten uit verschillende Nederlandse universiteiten). Bel voor meer informatie met Juleon (overdag 053-4893161, `s avonds 074-2502884).

Waterskiën met het KiVI

Op donderdagavond 30 mei biedt het KIvI je de mogelijkheid om de lange latten eens op het water te proberen. Deze introduktiecursus waterskiën wordt voorafgegaan door een zomerse barbeque. Aanvang: 19.30 uur, Rutbeek te Enschede. Inschrijving voor dit sportieve evenement kan tot 23 mei bij de KIvI-kamer (053-4894097) of bij Mariëlle van Dooren (053-4337903). De deelnamekosten bedragen f25,- voor leden en f30,- voor niet-leden.

FSST Tsjerk Hiddes

De ALG fan folgjende wike begjint om 18:30 oere i.f.m. de foatbalfinale van Ajax. Dizze kriich kinne wy dan sjen yn it Neutje yn Hengelo, want der is dan ek de ALG. De T-shirts binne der! Uteinlik binne se dan toch noch kommen. Jimme kinne se bewûnderje, en keapje, by Siebren. Se kostje 16,50 gûne. Dan binne der ek noch in pear aktiviteiten. Op freed 17 en sneon 18maaie hâlt Aldgillis har lustrum yn Starum. Op it program stjit û.o. fierljeppe, keatsen, piipsmoke, sile en in grutsk feest. It Federaasje sylwykein is op 14 oant 16 juny op in Frysk mar. Fierdere informaasje, tillefoan 053-4895025 (Siebren Mellema) of 053-4895007 (Michiel Tamminga).

Audentis

Morgen is het zover. De Concreet Rally zal vanaf de oude markt van start gaan. Inschrijvingen zijn nog steeds mogelijk bij jaarclub Concreet.

Er zal snel gereserveerd moeten worden als je nog bij het cabaret aanwezig wil zijn op dinsdag 21 mei om 20.00 uur in de schouwburg. Vol=vol! Entree is 20 gulden inclusief de cd. De sociëtiet is elke week geopend op dinsdag en donderdag. Sociëteit 'TRAM' Walstraat 45-49, Tel 4324357, Senaat 4328384.

Integrand

Integrand is een landelijke studentenorganisatie en op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen, die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zal je nog een functie uitoefenen, waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Procter & Gamble, Randstad, Heineken enz.

Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053)4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

DSV 4 happy feet

Op 1 mei jl. is een nieuw bestuur gechargeerd. Dit bestuur is als volgt samengesteld: Mireille Blijleven, voorzitter; Alexandra van Brummen, secretaris; Marcel Brinkman, penningmeester; Cindy Abrahams, algemeen lid. Als eindfeest is er op 23 mei een barbecue georganiseerd, de plaats zal tijdens de lessen bekend gemaakt worden. Er is een ALV op 3 juni. De laatste dansles is op 4 juni!

AEGEE

De Human Rights Working Group van AEGEE-Udine organiseert van 23 t/m 26 mei een congres met als titel:'Towards a better future'. Er zal dan gediscussieerd worden over de oorlog in voormalig Joegoslavië en tevens zal naar een oplossing worden gezocht. Van 6 t/m 9 juni wordt door AEGEE-Hamburg het congres 'Entering the maritime milennium' georganiseerd. In Erlangen kun je van 4 t/m 7 juli deelnemen aan het congres 'Sounds of Europe'.

Tenslotte vindt van 22 t/m 31 augustus in Utrecht een Summer Course Aqua plaats. Als je je voor een van deze activiteiten wilt inschrijven of gewoon meer informatie wilt over AEGEE, kun je langs komen bij de AEGEE-kamer; Vrijhof 232 ( 053-4892207) of de sociëteit elke woensdagavond; Brinkstraat 81.

ASV Taste

Vanavond zal om 19.30 gevoetbald gaan worden tegen het lutrumvierende Enschedese Boys. De wedstrijd zal gespeeld worden op het terrein van deze voetbalclub aan de Geesinkweg. Komt allen! Moregenavond zal zich een nieuw herendispuut aan de vereniging presenteren. De presentatie zal om 21.30 uur aanvangen in Café Paddy's. Komende zaterdag organiseert moresgenootschap Ius Sanctus een grootse cantus. Dit feest in het kader van hun lustrum zal plaatsvinden in Hal D van het Hallencomplex. De openingstijden van sociteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn zondag van 21.00 tot 1.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot 4.00 uur. tel.: 4326238.

JMC Twente; Sport & Management

Tom van 't Hek en Carina Benninga bij Sport & Management. Vanavond woensdag 15 mei om 19.30 uur. Plaats: Hogeschool Enschede Tromplaan. Toegang alleen voor mensen boven de 18 jaar en voor eigen risico. Dit in verband met rond vliegende sticks en ballen (We hebben leergeld betaald voor de rake klappen die Arnold Vanderleijde uitdeelde). Gratis voor de leden van NIVE-JMC, andere betalen een toegangsprijs van f5. Zij kunnen echter dit geld terug krijgen! Waar gaat het over? Succesfactoren, motivatie, teambuilding en het opzetten van een eigen adviesbureau (Carina).

Dinsdag 21 mei Ronald Florijn (bekendvol roeier) en Willie van de Kerkhof (voormalig voetballer en nu Directeur van een eigen adviesbureau). Plaats: BB2 in het BB-gebouw UT. Tijd: 19.30 uur. Deze lezing ook GRATIS voor de leden van NIVE-JMC.

Bijeenkomst Financieel Economisch Management op dinsdag 21 mei te Utrecht. JMC-leden f25, anders f50.

Gezocht actieve leden voor maximaal 1 uur per week. Meer informatie over trainingen en activiteiten van de Management Club bel Sascha Honing (053-4331665) of Marco Koorn (053-4327950). Telefonisch lid worden kan ook, of kom langs. NIVE-JMC Twente, kamer 204 in De Vrijhof. Tel:053-4894020. Fax:053-4894880.

OVATIE

Zoals besloten op de ALV wordt er tot de vakantie geborreld op de woensdagavond, alle leden zijn uitgenodigd om 21:30 in de Beiaard# Volgende week verschijnt het OVATIE-journaal, kopy kan tot en met vandaag worden ingeleverd bij de redactie# De notulen van de ALV d.d. 7 mei zullen hierbij worden verspreid# Voor onze activiteiten tijdens de introductie is een commissie samengesteld die bestaat uit de volgende mensen: Rob Moons(vz.), Sander van den Broek, Roy van Putten en Jeroen Kreijkamp# Voor meer info kunt u zich wenden tot onze secretaris Roy (4338450).

Studieverenigingen

Arago

Vanmiddag de zomerborrel met barcecue, samen Scintilla. Bij slecht weer gaan we de kantine in # Donderdagmorgen gaat er een club aragonauten dauwtrappen # Woensdag 22 mei de eerstejaars sportmiddag. Er zijn negen teams ingeschreven, dus het wordt een gezellige dag. De prijzen van de sportdag zijn heerlijke zelfgebakken taarten # De tentamentijd is bijna weer aangebroken en we begrijpen het volledig dat iedereen zich terugtrekt om te gaan studeren. Mocht je echter wat afleiding zoeken, kom dan langs in de Aragokamer. Het bestuur draait gewoon computerdiensten en ziet jullie graag # Binnenkort wordt er waarschijnlijk een bierbrouwcommissie opgericht. Dus als je graag mee wilt helpen met het brouwen van Arago bier, kom dan even langs # Tot slot een belangrijke onderwijsmededeling. Voor de vakken FMT 2 en Vaste Stof Fysica wordt ook een herkansing ingeroosterd in augustus. Er moeten zich wel minstens 10 personen inschrijven bij BOZ. # Succes met de tentamens!

ConcepT

De uitgewerkte tentamens van Waterbeweging & Morfologie zijn op de ConcepT-kamer te verkrijgen * Vrijdag 24 mei lezing Paul Rosenmöller over het Nederlandse infrastructuurbeleid. Plaats en tijd: zaal CC-4, 10.40 uur * Binnen IACES zijn een aantal plaatsen vrij gekomen. Heb je internationale ambities en interesse in IACES, neem dan contact op met een van de commissieleden * Er komen twee plaatsen vrij in de Opleidingscommissie (OLC), een plaats voor BT&M en een voor WH&M. Schriftelijke sollicitaties voor 27 mei op de ConcepT-kamer inleveren * Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Inter-Actief

Hopelijk is het 22 mei schitterend weer, want dan organiseren we een barbecue. Kosten 10 tot 15 gulden. # De inschrijving voor de excursie naar HSA sluit vandaag # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. # E-mail: '[email protected]' # WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

TObias

Gezocht: studentvoorlichters die, tegen een vergoeding, voorlichting over TO op scholen willen geven. Neem even contact op met het coördinatieteam van TO # Op 24 mei thema-dag over de Vensterscholen in Groningen.

Alembic

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Na de zomervakantie zal er een kandidaat-bestuur geformeerd worden. Kom maandag 20 mei geheel vrijblijvend naar de infoborrel, vanaf 17.00 uur in de borrelkelder. # De nieuwe prijslijst voor de computerverkoop is uit: cheaper, better, faster # Op 23 mei zal het Zuid-Afrika Symposium plaatsvinden. Voor studenten en ouders zijn de kosten voor dit evaluerende symposium f10. Schrijf je in op het Alembic-bord # De door omstandigheden misgelopen vakgroepvoorlichting Proceskunde zal gehouden worden op maandag 20 mei.

Isaaac Newton

Isaac Newton zoekt nog actieve leden voor de Boek- en Winkelcommissie. Meld je aan voor deze essentiële Newton TON-aktiviteit die niet al te veel tijd kost # Verder organiseert Newton voor Philips de voorronde van de 'Philips Design Competition' (ook wel bekend als Inventech). Er is inmiddels een gedeelte van de commissie gevormd. Durf je de uitdaging aan om als WB-er deel uit te maken van het team dat bestaat uit 3 WB- en 2 EL-studenten, geef je dan nu op! # Op 24 mei is er de jaarlijkse ouderdag voor alle ouders & eerstejaars # Op 2 mei was de bestuurswissel. Voor geïnteresseerden is het jaarverslag op te halen van het bestuursjaar '95-'96 # Dinsdag en woensdag in de pauze de film Crimson Tide (met Denzel Washington en Gene Hackman) in C-101.

Stress

Om volgend jaar weer een congres te kunnen zetten, is Stress op zoek naar nieuwe mensen. Kom eens langs in de Stresskamer en schrijf je in op het Stressbord # Op dinsdag 22 mei organiseert de TRAIN-commissie een lezing in BB4. Tijdens deze lezing geven twee sprekers, gezien vanuit hun eigen werkzaamheden, hun visie op de infrastructuur van Korea. De sprekers zijn werkzaam bij respectievelijk de Korean Maritime Institute en Hanjin Shipping. # Van 16 tot 20 mei organiseert ESTIEM een excursie naar Berlijn, alwaar achtereenvolgens een workshop bij Daimler Benz, een company visit bij Otis Liften en een trip naar de Internationale Lucht- en Ruimtevaartbeurs zullen plaatsvinden. De kosten van dit geheel bedragen f60 p.p. Inschrijven kan op het Stressbord # Op 21 mei gaat de TBKL-commissie op excursie naar NS/Cargo in Almelo # Op dezelfde dag is er ook de halfjaarlijkse ALV, 20.00 uur in BB1 # Voor vragen, opmerkingen, koffie en vooral gezelligheid: kom naar de Stress-kamer. Voor verdere informatie over Stress, bel (489)3527.

Abacus

Donderdag 23 mei presentatie van de eerste Almanak van Abacus. Vol sappige verenigingsverhalen en onverwachte kiekjes # Zaterdag 18 mei het Abacus Volleybal-toernooi. Er worden nog wat studententeams verwacht, schrijf je in nabij de Abacuskamer. Na afloop is er een etentje gepland bij Pinoccio met pizza's voor een tientje # De actieve ledendag is kort na de vakantie, dus leden blijf actief! # De enquete die je in je postvakje hebt gevonden kun je inleveren bij de Abacuskamer in de ideeenbus. Er zal een prijsverloot worden onder de ingeleverde enquetes. Inleveren dus! # Abacus wenst iedereen veel succes met tentamens.

Sirius

Word activist: geef je op voor een commissie bij Sirius, in het bijzonder de Computercommissie voor informatica-kenners, de Infobulcommissie voor schrijftalenten en de Buitenlandreiscommissie voor internationals. Kom eens langs in de grote pauze! Siriuskamer, TW B-108. # 1 juli is de deadline van het Sirius Bestuurskunde Essay. Er kan geschreven worden over verschillende bestuurskundig relevante onderwerpen. Hoofdprijs f250. Haal de speciale folder bij de Siriuskamer.

Sport

Introductietraining Honk- en Softbal

Heb je zin om een keer te softballen of te honkballen? De honk- en softbalvereniging High Tech Hitters heeft donderdag 23 mei een intro-training voor geinteresseerden. De training begint om 18.00 uur. Wil je ons een keer zien spelen? Zondag 19 mei a.s. zijn we te bewonderen op het honkbalveld op de campus. De dames en de heren spelen daar vanaf 11.00 uur. Voor meer info: Maarten de Valk, tel 053-4303021.

Frisbeeën bij Disc Devils Twente

Ultimate Frisbee is een gemengde teamsport die zowel als competitielid als recreant kunt beoefenen bij DDT. Voor iedereen die kennis wil maken met de sport frisbee bestaat er nu de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend mee te trainen

De frisbee-trainingen zijn iedere woensdag op het Sintelbaanveld, beginnen om 20.15 en duren een kleine twee uur. Voor meer informatie, bel Maurice (4895022).

Badminton bij DIOK

De studenten-badmintonvereniging DIOK is op zoek naar enthousiaste leden. Met name dames voor de districts-kompetitie zijn hard nodig. Natuurlijk zijn ook heren van harte welkom. Ben je geïnteresseerd, kom dan eens langs op de verenigingsavond (don. 21:00-24:00, sporthal 2) of bel voor meer informatie Evelien (secretaris), tel. 053-4325863 of Margreet (technische commissie), tel. 053-4320854.

Menu

Week 21

ZATERDAG 18 MEI

Cellerysoep

***

Gebakken Griekse Gehakt-Uiensaus

Rode kool-Rauwkostsalade buffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 19 MEI

Heldere ossestaartsoep

***

Kipfilet met Champignonsaus

Bleekselderij gegratineerd met Kaas

of keuze groente-Rauwkostsalade buffet-Gebakken Krielaardappelen of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 20 MEI

Kipvermicellisoep

***

Stamppot Andijvie-Verse worst

Vleessaus of

Indische Curryschotel met Rijst

en Sambalboontjes

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 21 MEI

Tomatensoep

***

Lasagne Bollognaise

Gebakken verse groente

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 22 MEI

Champignonsoep

***

Bami Goreng met Prikadel en Omelet

Kroepoek-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 23 MEI

Floridagroentesoep

***

Rollade-Vleessaus

Spinazie of Keuze groente

Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 24 MEI

Hollandse groentesoep

***

Fricandeau-Paprikasaus Sperciebonen-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of Gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

___________________________________

VEGETARISCH

___________________________________

MAANDAG 20 MEI

Hollandse groentesoep

***

Bonengoulash

Gebakken gemengde groente

Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 21 MEI

Tomatenspoep

***

Gevulde Paprika met Groentemelange

en Roerei Gegratineerd met Kaas

Groente Macedoine-Rauwkostsalade buffet-Carré aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 22 MEI

Floridagroentesoep

***

Gegratineerde volkoren Macaronischotel met Champignonsaus groente en Kaas-Rauwkostsalade buffet

Kerriesaus-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 24 MEI

Franse uiensoep

***

Vegetarische Cajundish

Jambalayarijst-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

C A F E

h a p a a n d e t a p

Kip Bonne Femme met garnituur van o.a. Gebakken champinons,doperwten,

spek,ui,aardappel,wortel

Rauwkostsalade

B R A S S E R I E

D e S o c i ë t e i t

Maandag 20 + Dinsdag 21 mei

Duitse biefstuk met gebakken uien

verse groente, rauwkostsalade, frites

Woensdag 22 + Donderdag 23 mei

Boerenomelet met bacon, rauwkostsalade, stokbrood

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.