INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 28 maart 1996 (formulering ter vergadering vastgesteld) Het College heeft het definitieve concept-Instellingsplan 1997-2000 vastgesteld en zendt dit naar het College van Dekanen voor advies en naar de Universiteitsraad ter vaststelling. Het College heeft besloten Y 150.000 toe te kennen aan de faculteit CT ten laste van het fonds Centrale Stimule

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 28 maart 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft het definitieve concept-Instellingsplan 1997-2000 vastgesteld en zendt dit naar het College van Dekanen voor advies en naar de Universiteitsraad ter vaststelling.

Het College heeft besloten Y 150.000 toe te kennen aan de faculteit CT ten laste van het fonds Centrale Stimulering Onderwijs onder de voorwaarde dat de Beoordelingscommissie Centrale Stimulering Onderwijs 1996 een positief oordeel uitbrengt.

Het College heeft een voorstel voor de nieuwe organisatie van de Lerarenopleiding en de Gemeenschappelijke Regeling ULO voorgelegd aan de faculteiten TO, CT, TN en TW.

Het College heeft de heer R. Wielinga per 1 maart 1996 benoemd tot student-lid van het Campuscollege voor de periode van ,,n jaar.

Het College heeft besloten voor maximaal acht leden van de Campus Introductie Commissie 1997 in het kader van de Regeling Bestuurdersbeurzen een bestuurdersbeurs toe te wijzen indien aan de voorwaarden van die Regeling wordt voldaan. Het structurele aantal beschikbaar bestuurdersbeurzen komt daarmee voor het studiejaar 1996-1997 op 30 (excl. de vrije beleidsruimte van 5 bestuurdersbeurzen).

Het College heeft ten aanzien van de 168 SP-problematiek besloten: a) Een notitie ten behoeve van de Universiteitsraad vast te stellen waarin het College zijn standpunt kenbaar maakt m.b.t. de zgn. 168 SP problematiek (studiepunten in relatie tot auditorensteun); b) De antwoorden vast te stellen op een aantal gestelde schriftelijke UR-vragen; c) Het CVA-advies ten aanzien van de toepassing van de ROTS-regeling over te nemen; d) Een wijziging t.a.v. de auditoren-/afstudeerregeling vast te stellen (beperking van toekenning steun tot 168 SP zijnde het aantal studiepunten dat nodig is om een opleiding van 168 SP te voltooien) en het standpunt van de Universiteitsraad daarover te vragen.

Het College heeft het werkplan College van Bestuur - Universiteitsraad over de periode april tot en met september 1996 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

Het College heeft de inhoud van het Jaarverslag UT 1995 vastgesteld en zendt dit naar de Universiteitsraad ter goedkeuring.

Het College heeft Y 23.000 ten laste van de beleidsreserve CvB beschikbaar gesteld voor de vervaardiging van vier nieuwsbrieven over de MUB;

voorzitter UR stemt hiermee in.

Het College heeft in beginsel het 'Beoordelingsvoorschrift UT 1996' inclusief toelichting en bijlagen (overzicht beoordelingsautoriteiten, beoordelingslijst) vastgesteld en legt dit voor formeel overleg voor aan het OPUT. Als dit overleg niet tot inhoudelijke wijzigingen leidt dan wordt het Beoordelingsvoorschrift UT 1996 geacht definitief te zijn vastgesteld en zal de dienst P&O hieraan bekendheid geven bij de beheerseenheden en het personeel.

Het College heeft in beginsel de 'Regeling Functiebeschrijven en Functiewaarderen UT 1996' inclusief toelichting vastgesteld en legt deze voor formeel overleg voor aan het OPUT. Als dit overleg niet tot inhoudelijke wijzigingen leidt dan wordt de Regeling geacht definitief te zijn vastgesteld en zal de dienst P&O hieraan bekendheid geven bij de beheerseenhedenen het personeel.

Het College van Bestuur heeft, op voordracht van de Adviescommissie Emancipatie, tot lid van de Adviescommissie Emancipatie mw C. Schulten en mw K. Nijmeijer benoemd. Hierbij wordt voorzien in de opengevallen plaatsen van mw G. Hamhuis en mw J. Unk.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 3 april 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft besloten t.a.v. het Financieel meerjarenplan 1996-1999 Universiteitsbibliotheek: a) extern advies in te winnen over de gewenste totale universitaire bibliotheekfunktie en de daaraan verbonden kosten; b) voor de interne advisering over de universitaire bibliotheekfunktie een beleidscommissie UB op te starten met name bedoeld voor advisering op het punt van technische expertise en prioritering; c) het daarheen te leiden dat de taak van de UBAC meer richting gebruikerscommissie gaat; d) de nota Financieel meerjarenplan 1996-1999 UB ter informatie toe te zenden aan de Universiteitsraad onder toelichting van de reeds afgelopen procedure en daarover uitgebrachte adviezen alsmede over de vervolgstappen.

RCV zoekt bestuurders

De kiesverenigingen De Alliantie en CaBaal uit de Raad voor de Campusvoorzieningen (RCV) zijn op zoek naar actievelingen, die interesse hebben voor het bestuur over de studentenvoorzieningen, de RCV.

De RCV vormt samen met het Campuscollege het bestuur over de studentenvoorzieningen, zoals de faciliteiten voor cultuur en sport op de Campus, het Polaroidpand aan de oude markt en de medische en tandheelkundige dienst. De RCV houdt zich bezig met beleid op hoofdlijnen; de toekomst van de campus, de begroting en de bezuinigingen.

Ook het komende jaar komen een aantal belangrijke zaken aan bod die belangrijk zijn voor de toekomst van de Campus en het voortbestaan van het huidige aanbod van studentenvoorzieningen.

Spreken de bovengenoemde zaken jou aan of wil je meer informatie laat dit dan even weten. Bel Robin Sinke (4338607) of Alice v.d. Tillaart (44895118).

Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel zoekt een student (v/m) die onderzoek wil doen voor Humanitas, afdeling Enschede. Het gaat hierbij om een vooronderzoek ten behoeve van kansarme allochtone jongeren, zo mogelijk met behulp van succesvolle allochtone jongeren. Het doel is het starten van projecten die zullen worden uitgevoerd door vrijwilligers, ondersteund door een professional. Het onderzoek zal deel uitmaken van een landelijke projectgroep, onder leiding van een coordinator. Samenwerking is dus mogelijk en gewenst.

Het onderzoek moet uitmonden in conclusies en concrete aanbevelingen voor Humanitas. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met: Carla Veldkamp, TWRC C 108, tel: 4055; Jelle Smit, Wetenschapswinkel, Vrijhof 16, tel: 3942.

Onderwijs

Alle faculteiten

Sluiting BOZ-INF op 29 april 1996

Op maandag 29 april is BOZ-INF de hele dag gesloten.

Produktiemanagement II

Het inkijken/bespreken van het tentamen Produktiemanagement II d.d. 19 februari 1996 zal plaatsvinden op donderdag 25 april 8.30 - 10.15 uur in BB-5.

UniConsult

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: management informatie systemen, ISO-9000, strategisch management, machineontwikkeling. Daarnaast starten er projecten op het gebied van ISO-9002, machineanalyse en procesanalyse.

Voor het bestuur en projectmanagement van UniConsult Twente zijn wij op zoek naar enkele goede studenten met organisatorische ervaring. Daarnaast moet je over goede contactuele eigenschappen beschikken en vooral een doorzetter zijn. Heb jij behoefte aan een ijzersterke ervaring neem dan kontakt op met UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (naast het stagebureau)

Afstudeeropdracht in Nepal

Zie mededeling onder BSK.

BSK

Politicologie van de Europese Samenwerking

Voor: D3-studenten BSK

In verband met het verblijf van dr. J.H. de Wilde in de Verenigde Staten in week 16, zal het college van woensdag 17 april a.s. komen te vervallen. Op het eerstvolgende college (24 april) zal een datum worden vastgesteld voor een ingelast college ergens in de periode 1 mei - 15 mei. Mochten er vr de 24e onoverkomelijke problemen ontstaan bij het voorbereiden en schrijven van de paper: donderdag 11 april tussen 13.00 en 15.00 uur bestaat de mogelijkheid deze met dr. J.H. de Wilde door te nemen (TW-C109).

Voorlichtingsavond Afstudeerrichtingen, Woensdag 24 april 1996

Hoofdstroom Bestuurkunde, zaal TW-B209: 19.00 - 19.30 uur: Bestuurskundig Onderzoek en Theorie (dr. C.W.A.M. Aarts); 19.30 - 20.00 uur: Inrichting van het Openbaar Bestuur (dr. S.A.H. Denters); 20.00 - 20.30 uur: Beleidsstudies (dr. A. van der Veen); 20.30 - 21.00 uur: Veiligheidsstudies (prof. dr. G.J.N. Bruinsma); 21.00 - 21.30 uur: Organisatie en Financieel Management (dr. F.G. Peters)

Europese Bestuurkunde, zaal TW-B101: 19.00 - 19.30 uur: Nationaal Bestuur en Europese Integratie (dr. M. Wolters); 19.30 - 20.00 uur: Internationale Betrekkingen en Europese Integratie (dr. J.H. de Wilde).

Technische Bestuurkunde, zaal TW-B103: 19.00 - 19.30 uur: Infrastructuur(dr. P. de Vries); 19.30 - 20.00 uur: Milieu (dr. M. Arentsen); 20.00- 20.30 uur: Bestuurlijke Informatisering (dr. J.G.J. Wassink).

Colloquia

Richard de Vries over: Openbaar vervoer in beweging. De gevolgen van privatisering van de openbaar vervoersector; 17 april 1996, 11.00 uur, BB-5.

Dennis Lacroix over: Voorkomen is beter dan genezen! Een studie naar de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit binnen de gemeente Apeldoorn; 25 april 1996, 15.30 uur, TW-A137.

Jan Flikkema over: Beleidsregels in het recht. Van een 'bottom-up' naar een 'top-down' benadering; 26 april 1996, 15.30 uur, TW-C238.

Ingeborg Klaassen over: In delen delen. Een onderzoek naar knelpunten in het classificatie-instrument (de categorie-indeling) van de Gemeentelijke Sociale Dienst in Hengelo. 26 april 1996, 15.45 uur, TW-A137.

Miriam de Jong over: Differentiatie bij Propago Software; onderzoek naar de voorwaarden en mogelijkheden van differentiatie bij een dochtermaatschappij van de Caesar Groep; 24 april 1996, 17.30 uur, TW-C238.

Abigail van Broekhoven over: Besluitvorming in het huis van Thorbecke; een evaluatie van het besluitvormingsproces omtrent de gemeentelijke herindeling van Midden-Limburg, casus Roermond; 26 april 1996, 14.00 uur, TW-C238.

Jacqueline Douven over: Het netwerk-instrumentenmodel getoetst; een toetsing van de empirische houdbaarheid van het netwerkinstrumentenmodel aan de hand van het 'kwartje van Kok'; 26 april 1996, 12.00 uur, TW-C238.

Jacqueline van Vliet over: M.e. (e) r. waarde belevingsonderzoek. Een onderzoek naar de procesmatige en inhoudelijke integratie van een belevingsonderzoek in de milieu-effectrapportage-procedure; 25 april 1996, 16.00 uur, TW-C238.

Statistiek IIB

Maandag 15 april a.s. is het eerste inleidende college SPSS (docent: S. Draisma) voor het vak Statistiek IIB. In dat college wordt een rooster bekend gemaakt voor practicum-uren in week 17 en 18. Het testimonium kan verkregen worden door het uitvoeren van practicum-opdrachten en een zelfstandige eindopdracht. Het SPSS-onderdeel is verplicht voor het vak Statistiek IIB.

AIESEC Twente: nieuw bestuur

Zie mededeling onder Diversen

Afstudeeropdrachten

Voor: D3-studenten BSK

- ENECO (een groot gefuseerd energiebedrijf in Zuid-Holland) biedt een afstudeeropdracht binnen het energiebedrijf Den Haag.

Thema: cultuurverandering rondom de opzet van Accountmanagement voor de grootzakelijke markt. Trefwoorden: analyse van huidige en gewenste cultuur; verandering van managementstijl, ontkokering van de organisatie en meer klant- en servicegerichtheid. Aanvang: op korte termijn. Inlichtingen: Stagebureau, kamer TW-C103 ('s ochtends van 09.00 - 12.30 uur).

- Het waterschap Wold en Wieden te Steenwijk biedt een afstudeeropdracht.

Onderwerp: Dienen de financiële gevolgen van besluiten die (met name) door andere overheden worden genomen c.q. door hen worden geïnitieerd en waarmee het waterschap wordt geconfronteerd ten laste van een beperkte groep in een beperkt gebied te komen of ten laste van de algemene middelen? Aanvang: op zeer korte termijn. Inlichtingen: Stagebureau, kamer TW-C103 ('s ochtends van 09.00 tot 12.30 uur). Gedacht wordt aan een student met kennis vanoverheidsfinancien.

Bestuurssociologie

Voor: studenten BSK

Aan alle doctoraalstudenten die vakken van de sectie Bestuurssociologie volgen of willen gaan volgen. Mede door personele wisselingen is er een groot aantal wijzigingen in het aanbod van vakken van Bestuurssociologie gekomen. Een volledig overzicht van de nieuwe vakken per afstudeerrichting, alsmede de tekst van de overgangsregeling is verkrijgbaar bij BOZ/BSK.

Student-assistent

Voor: BSK-studenten

In het kader van het project "Beleidsvoering in een parlementaire context: de rol van de rechterlijke macht bij beleidsvorming" wordt een student-assistent gezocht. Het gaat daarbij om een assistentschap van één à anderhalve dag per week gedurende een periode van drie à vier maanden. De voorkeur gaat uit naar een enthousiaste Bestuurskunde-student (m/v) met belangstelling voor Openbare Financiën/Politicologie die in de tweede helft van dit jaar voor dit assistentschap beschikbaar is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Bernard Steunenberg (tel. 053-4893231), vakgroep Organisatie & Financiën, TW-C311. Geïnteresseerden kunnen zich vòòr 1 mei a.s. schriftelijk aanmelden bij dr. B. Steunenberg. Naast adres en telefoonnummer wordt u verzocht een cijferlijst te overleggen van tot dusverre gevolgde en afgeronde vakken.

Verplaatsing college Bouw en werking van de gezondheidszorg

Maandag 22 april zal het vak Bouw en werking van de gezondheidszorg het 1e en 2e uur in TWRC-A101 worden gegeven en het 3e en 4e uur in TWRC-B101. Het college van vrijdag 19 april komt hiermee te vervallen.

StudentenOverleg Bestuurskunde

Voor: alle studenten

Vlak voor Pasen hebben jullie behalve voor de verkiezing van de Universiteitsraad ook nog een stembiljet gekregen voor de verkiezing van de OpleidingsCommissie. De verkiezing van de OpleidingsCommissie is georganiseerd door het StudentenOverleg en wordt alleen bij Bestuurskunde gehouden. Let er even op dat je de beide stembiljetten gescheiding instuurt! Er staat een antwoordnummer voorgedrukt op de antwoordenveloppe, je hoeft dus niet te frankeren! De stemmen voor de OpleidingsCommissie zullen tijdens een bijzondere bijeenkomst van het StudentenOverleg worden geteld.

Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd!

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 april om ± 12.40u. in TW-B-209. Komt allen!

Afstudeeropdracht in Nepal

Op korte termijn bestaat de mogelijkheid tot een afstudeeropdracht in Nepal. Het betreft een case study gericht op het analyseren van de mogelijkheden van duurzaam gebruik van hout als brandstof in zowel toeristische als niet toeristische gebieden.

Doelgroep: BSK studenten of technische studenten die hun afstudeeropdracht willen uitbreiden met een ontwikkelingskundige vraagstelling. In de studie kunnen nevenaccenten worden gelegd op milieuaspecten, gezondheidsaspecten, economische aspecten enz. Vereist is, dat voldoende voorbereidende vakken zijn gevolgd bij de vakgroep. Belangstellenden kunnen contact opnemen met J. Hans M. Opdam, VOK, CT1793, tst. 3542/45.

EL

Doktoraalopdracht

Bij de vakgroep ICE is een doktoraalopdracht beschikbaar: 'Layout optimalisatie bipolaire powertransistoren'.

Al enige tijd wordt er onderzoek verricht aan de bestudering van elektro-thermische interaktie in powertransistoren (van der Scheer, Krabbenborg, e.v.a.) en we zijn nu zover dat een beetje zicht begint te komen op de eisen waaraan een layout van een powertransistor in een IC moet voldoen wil deze op een zo klein mogelijk oppervlak zoveel mogelijk vermogen aankunnen. We zitten nog met een probleem m.b.t. de juiste modellering van de emitter en haar interne verdeelde weerstand, en de maximlale temperatuur die kan worden bereikt. Verder moet er nog meer gemeten worden. Dit projekt wordt samen met Philips Semiconductors in Nijmegen uitgevoerd en er zijn enkele proeflayouts beschikbaar. We zoeken iemand die dit projekt wil afronden door het model (vml.vnl. van de emitter, maar mogelijk is er nog meer mis) te verbeteren en verdere metingen te doen om het temperatuurgedrag te analyseren. Het geheel zal worden afgerond met een publikatie.

Inlichtingen: Ton Mouthaan, [email protected], tel 2726.

Extra tentamen Informatietheorie (1241730)

Voor: EL-studenten

Op woensdag 24 april 1996 wordt er van 13.30u tot 17.00u in het Sportcentrum een extra tentamengelegenheid geboden voor het vak Informatietheorie. Inschrijven voor dit tentamen is mogelijk tot en met vrijdag 19 april. De inschrijvingslijst voor dit tentamen is aanwezig tijdens de colleges Informatietheorie die deze weken gegeven worden aan de HTS-groep. Daarnaast bestaat als vanouds de mogelijkheid tot inschrijven bij BOZ-EL. Het al verroosterde tentamen Informatietheorie op maandag 13 mei van 13.30u tot 17.00u gaat gewoon door. De inschrijving voor dit tentamen dient plaats te vinden bij BOZ-EL. De zaal voor dit tentamen wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Colleges Informatietheorie (1241730) en Signaaltheorie (1241731)

Op donderdag 18 april 1e en 2e uur en op vrijdag 19 april 3e en 4e uur zijn voor de HTS groep colleges Signaaltheorie verroosterd. In plaats van colleges Signaaltheorie zullen er dan colleges Informatietheorie gegeven worden. In week 17 worden de eerste colleges Signaaltheorie gegeven (eerste college op maandag 22 april, 3e en 4e uur).

Extra tentamen Inleiding communicatiesystemen

Het extra tentamen Inleiding communicatiesystemen (125154) op maandag 22 april a.s. van 13.30 - 17.00 uur, is verschoven naar vrijdag 3 mei 1996, 9.00 - 12.30 uur, in CC1. Inschrijven voor dit tentamen is mogelijk t/m 26 april. Het vragenuurtje is op 1 mei 1996 het 5e en 6e uur in BB 5.

Stageplaatsen

Zie mededeling onder INF.

250-uurs voordracht

J.H.M. Kiekebosch over: Private Network Node Interface-A; 25 april 1996, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Doctoraalvoordracht

I.M. van der Vlies over: Second stage character classification for automatic licence plate registration; 23 april 1996, 16.15 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

INF/BIT

AIESEC Twente: nieuw bestuur

Zie mededeling onder Diversen

Mededeling van het stembureau Informatica: verkiezing van de studentleden van de faculteitsraad

De verkiezing van de studentleden van de faculteitsraad vindt plaats op 23 en 24 april a.s. De stemformulieren zijn in de week voor Pasen verzonden aan de stemgerechtigde studenten. De bepaling van de uitslag van de verkiezingen wordt bepaald in een openbare zitting van het stembureau op 24 april om 12.15 uur in INF 3126. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de leden van het stembureau: Rolf Engmann, kamer 3031, tel. 3691, Hans Scholten, kamer 4037, tel. 3733 en Jan Jaap Nijemeisland (studentlid), tel. 432 08 81.

Sluiting BOZ-INF op maandag 29 april 1996

Op maandag 29 april 1996 is BOZ-INF de hele dag gesloten.

Sluiting BOZ-INF op donderdag 18 april 1996

Vandaag (donderdag 18 april 1996) is BOZ-INF de hele dag gesloten.

Doctoraalvoordracht

Willem de Boer over: Applying Cryptography in a Scattered Backup System; 29 mei 1996, 14.00 uur, INF L204 (demozaal).

Stageplaatsen

Bij de vakgroep TIOS zijn van drie bedrijven een verzoek binnengekomen voor een stagiaire. Incaa Datacom (Apeldoorn) biedt stagiaires een ideale gelegenheid om praktische ervaring op te doen bij de implementatie van een Management filosofie op basis van SNMP. Wil je geld verdienen dan kun direct bij Detecon in Bonn, Duitsland stage lopen. Dit bedrijf is een dochter van de Deutsche Bundespost Telekom. Het betreft een stage op het gebied van de verwerking van billing data uit een Siemens EWSD telefooncentrale. De derde stageplaats is bij KPN Research in Groningen per juli 1996. Het betreft het ontwikkelen van een prototype waarmee het beheer van een gateway gedemonstreerd kan worden die X.400 mail over een satellietverbinding mogelijk maakt. Interesse? Maak dan even een afspraak met Jan Geerlings (tel. 3773, e-mail: [email protected]). Nadere informatie is tevens te vinden op WWW: http://wwwtios.cs.utwente.nl/tios/dg/education/stages.html.

Wijziging college Inleiding bedrijfskunde BIT (235008)

Voor: BIT - Propedeuse

Het college Inleiding bedrijfskunde op donderdag 18 april vervalt. In plaats daarvan is er tweemaal een bijeenkomst van een uur waarop je commentaar kunt krijgen op de uitgevoerde opdrachten. Deze bijeenkomsten vinden plaats op maandag 22 april en dinsdag 23 april van 12.30-13.30 uur. Plaats: BB4.

Inleiding methodologie voor verwevenen en herhalers

Voor: P-studenten TBK / BIT-P

Verwevenen en herhalers die het vak 'Inleiding Methodologie' nog niet hebben gehaald kunnen op 25 april en 9 mei tentamen doen samen met de huidige generatie eerstejaars. Zij krijgen dan een apart tentamen. Als je de facultatieve opdracht wilt uitvoeren, neem dan even contact op met Hans Heerkens, BB425, tel. 3492. Je kunt met deze opdracht je tentamencijfer met een punt verhogen.

Wijziging tentamendata Systemen & Modellen (182073) en Beslissen Onder Onzekerheid (182060)

Voor: TBK D1 / BIT

LET OP! Het verschuiven van de tentamens voor Systemen en Modellen (182073) én Beslissen onder onzekerheid (182060) blijft problemen geven daarom onderstaand de nieuwe data: 182073- Systemen en modellen, maandag 3 juni van 09.00 - 12.30 uur; 182060- Beslissen onder onzekerheid, donderdag 13 juni van 13.30 - 17.00 uur. Hiermee komen eerdergenoemde data te vervallen!!.

TBK/CT&M

Beleidsprocessen II voor CT&M (174902)

Voor: D1-studenten CT&M

Op 31 mei a.s. is de volgende mogelijkheid om een tentamen te maken voor Beleidsprocessen II. Dit betreft zowel de oude als de nieuwe stof. Het tentamen vindt plaats van 09.00 tot 12.00 uur. Met betrekking tot de nieuwe stof geldt dat het cijfer voor de groepsopdracht blijft staan. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met H.F. de Boer (tel. 3263).

AIESEC Twente: nieuw bestuur

Zie mededeling onder Diversen.

Algemene Economie (173800) en Betuweproject (221131/221132)

Voor: studenten CT&M D

Met ingang van dit collegejaar is er in het D1 programma een wijziging opgetreden ten opzichte van voorgaande jaren. Omdat een deel van de stof van het vak Algemene Economie is opgenomen in het Betuweproject, is de omvang van Algemene Economie van 3 SP naar 2 SP gegaan, terwijl de omvang van het Betuweproject van 3 SP naar 4 SP is opgehoogd.

Tijdens de tentamenzittingen van 31 mei en 13 augustus a.s. wordt het vak Algemene Economie getentamineerd in twee versies: 2 SP en 3 SP.

De 2 SP versie omvat de collegestof van dit jaar, de 3 SP versie die van vorig jaar. Het verschil betreft de hoofdstukken 8 en 9 uit het boek van van Gent et al. Feitelijk betekent dit, dat de 3 SP-versie van het tentamen een extra vraag bevat over deze hoofdstukken. Na dit studiejaar wordt de 3 SP-versie niet meer getentamineerd. Voor studenten van de generatie '93 en eerder, die Algemene Economie nog niet gehaald hebben, geldt de volgenderegeling: studenten die het Betuweproject (3 SP) al wél gehaald hebben, dienen de 3-SP versie van het tentamen Alg.Ec. af te leggen. (Op basis van de collegestof van vorig jaar of op basis van die van dit jaar + zelfstudie hfst. 8 en 9); studenten die het Betuweproject nog niet gehaald hebben, dienen de 2 SP versie van het tentamen Alg.Ec. af te leggen. Voor het Betuweproject krijgen zij na voldoende afronding 4 SP.

Prakticum Operationele Methoden voor Logistiek en Bedrijfszekerheid

(182068/182069)

Het prakticum bestaat uit twee opdrachten, en dient bij voorkeur in groepjes van twee personen te worden uitgevoerd. Voor beide opdrachten is gedurende een kwart dagdeel prakticumruimte BB-205 gereserveerd, en is tevens begeleiding aanwezig. De data zijn als volgt: Opdracht 1 : woensdag 1 mei (5e+6e uur) OF donderdag 2 mei (3e+4e uur); Opdracht 2 : woensdag 15 mei (5e+6e uur) OF woensdag 15 mei (7e+8e uur). De uitgewerkte opdrachten dienen uiterlijk twee weken later, d.w.z. 17 respectievelijk 31 mei, bij dhr. Van Dijkhuizen (BB-421) of in zijn postvakje (BB-316) te worden ingeleverd.

Verplaatsing college Marine Dynamica (2245242)

Voor: Studenten CT&M D3 onderwijsstroom Wh&M

Het college Marine Dynamica van 26 april a.s. het 3e en 4e uur is verplaatst naar 26 april a.s. het 5e en 6e uur in zaal WB Z124.

Produktiemanagement II

Het inkijken/bespreken van het tentamen Produktiemanagement II d.d. 19 februari 1996 zal plaatsvinden op donderdag 25 april 8.30 - 10.15 uur in BB-5.

UniConsult

UniConsult Twente is op zoek naar een student met ervaring met ISO certificering voor een project bij een bedrijf in Hengelo. Het betreft het volledig invoeren van de ISO-9002 normen. Verdere informatie over dit project is te verkrijgen bij UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom langs op de UniConsult kamer: CT-3144.

Integratiecase Inleiding Technische bedrijfskunde (180049)

Voor: TBK-afgestudeerde HTS-ers en HEAO-ers

Afgestudeerde HTS-ers en HEAO-ers kunnen de Integratiecase eventueel nu doen. Wel moet men dan zelf een groep van maximaal 6 personen samenstellen en contact opnemen met Jorgen de Vries (student assistent IC) kamer 324, tel. 4893514; b.g.g. 4321271. Uiterlijke inleverdatum is 3 mei a.s.

Inschrijving Integratiecase 1996 (180049)

Voor: TBK-Propaedeuse

Het laatste onderdeel van het vak 'Inleiding Technische Bedrijfskunde' is de Integratiecase, die zal plaatsvinden van 20 t/m 24 mei 1996.

Studenten die willen meedoen aan de Integratiecase dienen zich 13, 14 of 15 mei, tussen 12.30 uur en 13.30 uur in te schrijven bij de student-assistent (Jorgen de Vries) in de hal van het BB-gebouw. Tevens kan men dan het case-dossier aanschaffen.

Nog even voor de duidelijkheid, om te mogen deelnemen aan de Integratiecase moet aan de volgende eisen worden voldaan:

1. voldoende of vrijstelling voor tenminste 4 van de 7 niet-technische BK-vakken uit het 1e en 2e trimester (Recht/SBW/GBBE/Marketing/Orgk/GIO/OBIK),

2. voldoende voor het onderdeel Bedrijfsbezoek van Inleiding Technische Bedrijfskunde,

3. voldoende voor de onderdelen Grondslagen Technische Bedrijfskunde en Methodologie, of hooguit één vijf voor één van beide onderdelen.

Organisatie Advies (184166)

Voor: TBK D2/3

Op 23 april a.s., het 7e/8e uur, vindt er een bespreking plaats van de opdrachten voor het vak Organisatie Advies. De lokatie is BB4.

Wijziging college Inleiding methodologie (180049)

Voor: TBK - Propedeuse

Het college Inleiding methodologie op donderdag 18 april vervalt. In plaats daarvan is er tweemaal een bijeenkomst van een uur waarop je commentaar kunt krijgen op de uitgevoerde opdrachten. Deze bijeenkomsten vinden plaats op maandag 22 april en dinsdag 23 april van 12.30-13.30 uur. Plaats: BB4.

Wijziging tentamens Systemen en Modellen (182073) en Beslissen onder onzekerheid (182060)

Voor: TBK/BIT D1

Omdat het verschuiven van de tentamens voor Systemen en Modellen (182073) én Beslissen onder onzekerheid (182060) nogal wat problemen geeft, zijn de data nu als volgt: 182060 - Beslissen onder onzekerheid, maandag 3 juni van 09.00-12.30 uur; 182073 - Systemen en Modellen, donderdag 30 mei van 13.30-17.00 uur.

Business Game ORSIAM (186060, 2sp)

Voor: TBK D2

In week 27, van 1 t/m 5 juli a.s. zal de Business Game ORSIAM weer worden gespeeld. Voor meer informatie omtrent inschrijving wordt verwezen naar de onderwijsmededeling nr. BOZ95.049, d.d. 1 maart jl.

Het vermelde e-mail adres is niet juist. Voor vragen over ORSIAM kun je gebruik maken van het (interne) adres [email protected]@bk, of het (externe) adres: [email protected]

Zaalwijziging Informatiemanagement (186363)

Voor: TBK-I D1 en keuze D2/3

De colleges Informatiemanagement (186363) worden voor de rest van het 3e trimester (1e/2e uur) in zaal BB5 gegeven in plaats van zaal BB1.

Inleiding methodologie voor verwevenen en herhalers

Voor: P-studenten TBK / BIT-P

Verwevenen en herhalers die het vak 'Inleiding Methodologie' nog niet hebben gehaald kunnen op 25 april en 9 mei tentamen doen samen met de huidige generatie eerstejaars. Zij krijgen dan een apart tentamen. Als je de facultatieve opdracht wilt uitvoeren, neem dan even contact op met Hans Heerkens, BB425, tel. 3492. Je kunt met deze opdracht je tentamencijfer met een punt verhogen.

Wijziging tentamendata Systemen & Modellen (182073) en Beslissen Onder Onzekerheid (182060)

Voor: TBK D1 / BIT

LET OP! Het verschuiven van de tentamens voor Systemen en Modellen (182073) én Beslissen onder onzekerheid (182060) blijft problemen geven daarom onderstaand de nieuwe data: 182073- Systemen en modellen, maandag 3 juni van 09.00 - 12.30 uur; 182060- Beslissen onder onzekerheid, donderdag 13juni van 13.30 - 17.00 uur. Hiermee komen eerdergenoemde data te vervallen!

Colloquia

Sylvia Salm over: Cannondale, verhoging flexibiliteit door een gedifferentieerd logistiek concept; 25 april 1996, 14.00 uur,, TW-A101.

Gerard Hendrik Jan Waanders over: de bruteringsoperatie: een evaluatief onderzoek naar de organisatorische regelingen en geautomatiseerde verwerkingssystemen; 3 mei 1996, 15.45 uur, BB6.

Wendy Wes over: samenwerking in de distributie. Een onderzoek bij Feijen Staalservice B.V. naar de mogelijkheden om via samenwerking met een logistieke dienstverlener en de klant de distributie te verbeteren; 8 mei 1996, 15.45 uur, BB5.

André M. van Schuijlenburg over: voorraadreductie: ontwikkeling van een produktieplanningsmodel voor de Grolsche Bierbrouwerij B.V.; 19 april 1996, 15.00 uur, Grolsch Brouwerij.

TCW

Wijziging Toegepaste communicatiewetenschap II

Wegens verbouwing rond zaal TWRC A103 en het daarmee gepaard gaande rumoer zullen de bijeenkomsten van Toegepaste communicatiewetenschap II (168602) van 22 april, 6 mei en 13 mei a.s. plaatvinden in zaal CT 3126.

D2 en HBO studenten van de opleiding TCW

TCW-studenten die in het 1e trimester van het komend collegejaar willen starten met een differentiatie dienen het studieplanningsformulier differentiele fase voor 1 mei 1996 in te leveren bij de coordinator onderwijs TCW, Nelleke van Adrichem.

TN

Inhaaltentamen Calculus II (152027)

Bestemd voor TN-studenten P-fase.

Het inhaaltentamen voor het vak Calculus II wordt verplaatst van 15 april a.s. naar maandag 13 mei a.s. van 9.00 - 12.00 uur. De zaal wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Herhaaltentamen Warmteleer (140521) en Dynamica (140529)

Voor TN-studenten P-fase.

Het herhaaltentamen voor het vak Warmteleer wordt gehouden op maandag 15 april a.s. om 13.30 uur in WB HLIV 206. Het herhaaltentamen voor het vak Dynamica wordt gehouden op maandag 15 april a.s. om 13.30 uur in WB C 101. Men hoeft zich niet in te schrijven.

Doctoraalvoordrachten

Marcel J.R. Verbiesen over: Integration of Functional MRI and MEG of median Nerve Stimulation; 6 mei 1996, 14.00 uur, EL/TNT4.

Frans J.B. Stork: The Thickness Dependence of the Morphology, AC and DC Properties of Laser Ablated YBa2Cu3O7- Thin Films; 18 mei 1996, 14.00 uur,CT 1812.

Roosterwijziging

D-studenten TN

Het college Hoge Energie Fysica (code 141125) gaat in week 21 niet door. Het college wordt nu gegeven in week 23 op do 6 juni a.s. het 3e en 4e uur in EF B 1228 en op vr het 1e en 2e uur! in EF B 1224.

Colloquium TN

Prof.dr. J. Kuijpers, Sterrenkundig Instituut, Utrecht, over: Kosmische dynamo's: 15 mei 1996, 16.00 uur, EL/TN-gebouw, zaal T4.

TO

Sluiting BOZ-TO

Voor: Alle TO-studenten

BOZ-TO is op vrijdag 17 mei de hele dag gesloten (dag na hemelvaartsdag).

Laatste kansen Onderwijskundig computergebruik 2 (193507)

Voor: D2-studenten 'oude stijl' die COO-technieken (193508) hebben gehaald en Onderwijskundig computergebruik 2 (193507) nog niet.

Volgens de D2-overgangsregeling kan het tentamen OCG2 nog twee keer worden afgelegd. Wij gaan ervan uit dat je aan een van deze kansen wilt deelnemen. Deze kansen zijn als volgt verroosterd: 1. donderdag 23 mei 1996, 5e en 6e uur 2. donderdag 6 juni 1996, 5e en 6e uur (allerlaatste kans). Intekening voor de eerste kans kan vanaf 1 mei 1996 bij BOZ. Als je de laatste kansen voor OCG2 laat schieten, ben je verplicht als vervanging het vak Kennistechnologie in organisatie en maatschappij (194525) te doen. Wij zullen dan je studieprogramma overeenkomstig aanpassen. Mochten er onduidelijkheden zijn, vraag het dan aan BOZ.

WB

Tentamen Statistiek en Stochastiek (code 153019)

Voor: WB D1-herhalers

Voor de goede orde willen wij u erop wijzen dat bovengenoemd tentamen wordt afgenomen op dinsdagmiddag 4 juni 1996 zoals ook op het definitieve D1-herhalersrooster van 18 december 1995 staat vermeld. Uiteraard komt hiermee een eerdere mededeling d.d. 22 november 1995 te vervallen, waarin abusievelijk 24 i.p.v. 4 juni stond vermeld.

Tentamen Technische thermodynamica (code 114101)

Voor: WB P-studenten

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op maandag 6 mei 1996 van 09.00 uur t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 19 april 1996. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 25 april 1996 bekend worden gemaakt.

Doctoraaluitreiking d.d. 13 juni 1996

Voor: WB D3-studenten

WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op 13 juni 1996 dienen zich voor 23 mei 1996 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier.

De tentamen-resultaten dienen uiterlijk 30 mei 1996 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist!

UniConsult

UniConsult Twente is op zoek naar een student Tribologie voor een project bij een bedrijf in Enschede. Het betreft een onderzoek naar het verhelpen van vroegtijdige slijtage in de lagers en kettingen in een machine. Verdere informatie over dit project is te verkrijgen bij UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom langs op de UniConsult kamer: CT-3144

Campus en studentenleven

SPE

Slot en nieuw begin

Gezellige met een groep samenzijn en mogelijk ook ideeën spuien over activiteiten die het spe het volgend collegejaar kan gaan ondernemen. Dus: heb je een goed onderwerp voor een symposion, een idee voor een boeiende spreker of juist iets heel anders, vertel het ons. Ook als je geen ideeën denkt te hebben ben je natuurlijk hartelijk welkom. Wil je vooraf gezamenlijk eten in de mensa: We verzamelen om 18.00 uur bij opwaardeerautomaat in het Café. De avond begint ongeveer half acht in de Kegelbar van de Bastille.

Doop

Zondag 21 april wordt Nienke Johanna Bunning gedoopt in de Spe-viering. Voorganger is Jan de Jongh en we beginnen om half elf in de Boerderij.

Collecten

31 april Milieudefensie Enschede % 141,00; 17 april UAF % 255,85.

Taizé

Op vrijdag 19 april is er in de St. Laurenskerk in Rotterdam een ontmoeting met elkaar en een aantal broeders van Taizé, waaronder de prior Roger Schütz. Alle inlichtingen bij het SPE (op de gang hangt ook een poster). Misschien is samenreizen mogelijk.

Bereikbaarheid pastores:

Kees Kuijvenhoven (prot.), (wegens studieverlof afwezig). Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhofkamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

Diversen

AIESEC TWENTE; Werving nieuw bestuur

AIESEC Twente, de grootste internationale studentenorganisatie, is op zoek naar kandidaten voor het bestuur van volgend jaar. Als jij je afvraagt welk bestuur nu eigenlijk verantwoordelijk is voor het komende congres 'Rolling into Central & Eastern Europe' 25 april a.s. of als jij je afvraagt wie er nu de carrièreweek organiseert of als jij wilt weten wie er nu eigenlijk internationale stages regelen voor studenten ... ? En lijkt het je wat om dit volgend jaar zelf te organiseren ? Kom dan woensdag 17 april om 12.30 of vrijdag 13:00 uur in het BB-gebouw bij het AIESEC-kantoor. Vrijdag is er aansluitend op de voorlichting een borrel. Je kunt natuurlijk ook gewoon langskomen voor info op het AIESEC-kantoor, kamer 100 a in het BB-gebouw. Deadline voor aanmelding kandidaten nieuw AIESEC-bestuur is 26 april a.s..

Ovatie

De komende tijd zullen er een tal van activiteiten worden georganiseerd. Zoals op 29 april een 11-bierentocht bij Huub# Op koninginnedag is er een mogelijk om naar Amsterdam te gaan# Woensdag 8 mei is er een etentje + ALV bij Sander H# De week erna wordt er weer geborreld op maandag of woensdag# Zaterdag 18 mei is er een uitstapje naar het casino gepland en ten slotte is er op eerste pinksterdag een volleybaltoernooi in Leiden. Voor meer info kunt u zich wenden tot onze secretaris Roy (4338450).

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een ideëel studenten-adviesbureau die het Junior-Entreprise Concept hanteert. Dit concept houdt in dat UCT een non-profit organisatie is welke op projectmatige wijze haar doelstellingen realiseert, en deel uit maakt van een Europees netwerk van soortgelijke studenten-adviesbureaus verbonden aan ongeveer 200 universiteiten en hogescholen. De doelstellingen zijn: kennistransfer van universiteit naar opdrachtgever en praktijkervaring aanbieden aan studenten in hun studierichting. UCT wordt door de UT ondersteund en is in januari 1995 begonnen met haar activiteiten. De projecten worden uitgevoerd door studenten die studeren aan de UT. Deze studentuitvoerders ontvangen hiervoor een ruime geldelijke vergoeding. Heb je zin om -vaak in multidisciplinaire teams- te werken aan een opdracht in het MKB? Kom langs of pak de telefoon en bel voor een mooie, leerzame, en gezellige ervaring. Ons adres is: UniConsult Twente, CT-3144, postbus 217, 7500 AE Enschede. Telefoon: 053-4312975.

AEGEE

De AEGEE local in Cluj-Napoca, Romenië, zal van 5 t/m 8 mei de conferentie 'European integration and cultural diversity' organiseren, met discussies over de Europese culturen en een mogelijke Europese Cultuur. van 9 t/m 11 mei kun je in Maastricht terecht voor the Final Conference 'A step towards Europe's future'. De resultaten van deze conferentie zullen aan het EPgepresenteerd worden als AEGEE's visie over de toekomst van Europa. In Passau zal van 17 t/m 19 mei het congres 'Rebirth of a continent' plaatsvinden. AEGEE-Amsterdam viert van 26 t/m 30 april haar tiende dies natalis. Je kunt je inschrijven om aan de diverse activiteiten deel te nemen. Op zondag 28 april wordt o.a. een European Night georganiseerd. Dinsdag 30 april kun je natuurlijk met AEGEE-Amsterdam Koninginnedag vieren. Als je je voor een of meerdere van deze activiteiten wilt inschrijven, kom dan naar de AEGEE-kamer; Vrijhof 232 (053-4892207) of op woensdag naar de sociëteit: Brinkstraat 81.

Amnesty International

In de paasnacht is er de schrijfmarathon gehouden. Gedurende de nacht kon er uit een aanbod van zo'n 20 voorbeeldbrieven, brieven worden overgeschreven. Een groep van ongeveer 20 man heeft de nacht schrijvend doorgebracht. De reacties van de deelnemers waren zo positief, dat we deze nacht zeker willen gaan herhalen. Amnesty International gaat in de maanden mei en juni actie voeren tegen landen waar homosexualiteit door de wet strafbaar wordt gesteld. Onze groep zal hier ook aan deelnemen. Binnenkort gaan we met de voorbereidingen beginnen. Als je het van harte met deze actie eens bent, nodigen we je bij deze uit om (eenmalig?) mee te denken en helpen bij het invulling geven aan deze actie. Voor meer informatie kan je hiervoor bij Erik terecht. Tel. 4895034.

Eindelijk gaan we binnenkort beginnen met een mailinglist. Hierbij willen we als eerste groep in Nederland (en voor zo ver wij weten ook Europa) met behulp van internet actie gaan voeren. Tevens hopen we zo veel mensen te kunnen bereiken met informatie over mensenrechten. Hou de berichten in deze rubriek in de gaten voor meer informatie over de mailinglist.

Radio Drienerlo

Vanavond is er natuurlijk weer zoals gebruikelijk om 21.00 uur Radio Drienerlo met Mixed up in Wonderland. Verder komende maandag (22/4) is er weer een Hardcore business om 21.00 uur en verder dinsdag (23/4) om 19.00 uur Grindpad en 21.00 uur Ranja Radio. De woensdag (24/4) wordt vrijgehouden voor Paul'2 om 19.00 uur en voor CandleCool om 21.00 uur. Donderdag (11/4) is er om 21.00 uur weer Mixed up in Wonderland. De VCD geeft ook het electronische omroepblad uit. Je kunt het omroepblad vinden in de Newsgroep: UTWENTE.ANOUNCE (elke vrijdag een nieuwe versie). Je kunt je ook aboneren. Stuur e-mail naar [email protected] met als tekst SUBSCRIBE OMROEPBLAD, of kijk op het WWW: http://vcd.student.utwente.nl/ De Radio is een mactig medium voor als jij of je vereniging wat te melden hebben, een evenement, een belangrijke gebeurtenis: Radio Drienerlo doet dat voor je. Neem hiervoor contact op met het hoofd Radio (Wilko) via e-mail: [email protected] of bel 0546 827363.

Alpha

Deze week staat voor Christelijke studentenvereniging Alpha in het teken van haar 16e dies!. De positie van oudste studentenvereniging wordt door deze blijde gebeurtenis geconsolideerd. Het thema van de dies dit jaar is "Heer". Dit zal te pas en te onpas terugkeren in de verschillende programma-onderdelen. Gisteren was na de receptie de officiele opening gevolgd door een cabaret. Donderdag 18 april staat er een lezing van dhr. W.B. Drees op het programma met als titel "Cristendom tussen engagement en realiteit". De lezing zal worden gehouden in TW C-238 en zal beginnen om 19.30 uur.Iedereen is van harte welkom. Vrijdag kan iedereen zich voorbereiden op het gala van zaterdag. Dit bestaat uit een diner gevolgd door een stijlvol feest. Zondag is er om 11.00 uur een brunch gevolgd door klootschieten en als afsluiting een kerkdienst. Volgende week keert de rust weer en zal societeit Vivaan, onder in de Bastille als altijd woensdagavond geopend zijn vanaf 21.00 uur. Belangstellenden zijn dan ook van harte welkom. Voor meer informatie: 074-2912019 (Melchior) of 053-4353456 (Sander).

RSK

Vanavond, donderdag 18 april heeft de christelijke studenten vereniging RSK een spreker te gast. Dit is Ds. Laseur. Hij zal een lezing houden over: "Normen en waarden in een tijd van ontkerkeling en ontzuiling". Deze lezing begint om 20.00 uur in de Opstandingskerk, hoek Zon- en Maanstraat, Enschede. Om 19.30 uur staat hier de koffie klaar. Voorafgaande aan deze lezing is er een openmaaltijd. Deze maaltijd begint om 18.00 uur in het YMCA-gebouw, Blijdensteinlaan 55, Enschede. Iedereen is van harte uitgenodigd voor de maaltijd en de lezing. Voor opgave en informatie, bel Natasja (053-4333294).

DSV 4 happy feet

Vanavond is er weer een vrijdansavond. Dit keer is het een thema-vrijdansavond en het thema is: Las Vegas. Er zal o.a. een roulette zijn en verder is er, uiteraard, de gehele avond gelegenheid om te vrijdansen. Plaats: danscentrum Tuininga, Ledeboerstraat 10-12. Tijd: 20:30.

JMC Twente

Training Effectief presenteren en spreken in het openbaar. Deze training is voor personen die in hun werk/studie voor een groep moeten spreken, een presentatie moeten houden, ideeën moeten verkopen, of voor de tv-camera komen te staan. De trainingen vinden plaats op 17 en 24 april en de kosten bedragen FL 60,-. Je kunt je inschrijven op de inschrijflijsten bij het BB-gebouw of de JMC-kamer. Ook binnenkort de lezingencyclus 'Sport en Management' met als sprekers Peter Murphy, Henk Gemser, Arnold Vanderleijden, Willy van der Kerkhof, Carina Benninga, Tom van het Hek, Jeroen Bijl en Ronald Florijn. Meer informatie over trainingen en activiteiten van de Management Club bel Sascha Honing (053-4331665) of Marco Koorn (053-4327950). Of kom langs. NIVE-JMC Twente, kamer 204 in De Vrijhof. Tel:053-4894020. Fax:053-4894880.

Mededelingen WOT

Gezelligheidstraining BATA444loop onder leiding van een heel goede (!) coach. Elke dinsdag om 19.30 uur bij de Kiwanda aan de Achterhorst. The WOT goes Ibi Hibi!

Afscheidsborrel René donderdag 18 april om 20.00 uur in de Kiwanda .

Activiteiten-weekeinde 20/21 april. Komt allen en laat je verrassen op het terrein! Bovendien: zaterdag 's avonds een lezing van Han Zweers over waterkracht in Suriname. Borrel toe. Nogmaals: komt allen!

WOT High-risk tournament met fantastic combat rules. 2 mei om 19.30 uur in de Kiwanda! Een inschrijflijst hangt klaar op het WOT-kantoor (Vrijhof 205, tel. 2845).

MSO

Dit is hèt moment om lid te worden van het Musica Silvestra Orkest! Had je altijd al eens in een goed en gezellig studentenorkest willen spelen, maar kwam het er nooit van? Kom dan nu eens langs op een van onze repetities op dinsdagavond in de Audiozaal van de Vrijhof (19.30 - 22.15). Of proef de sfeer na de repetitie in de sociëteit.

Er staat een hoop activiteiten aan te komen, zoals een repetitieweekend,deelname aan de batavierenrace en een concert op 12 mei in de Grote Kerk in Enschede. Volgend jaar werken we mee aan het Lustrumconcert van de UT, aan de grote produktie 'Promissa' in December en hebben we natuurlijk ook weer onze reguliere concerten. Kom dus eens langs op dinsdagavond of bel voor informatie Harald Tepper (053-4309868 / 053-4892928) of Judith Dekkers (053-4324415).

FSST Tsjerk Hiddes

It jier rint op syn ein, sadat it oantal aktiviteiten wat ôfnimt, mar toch binne der noch in pear nijsgjirriche saken.

Sa gean wy op 2 maaie nei de Grolsch-fabriek yn Enschede. Om 13:30 wurde wy dêr ferwachte. Nei de tige ynteressante rûnlieding kinne wy dan noch wat ôfpilsje yn de Taverne van de Fabriek.

17 en 18 maaie hâld Aldgillis har lustrum yn Starum. It program is noch net bekend, mar it sil fêst in moaie happening wurde.

Yn de simmer is der noch, fan de Federaasje, it sylwykein. Dit wurd hâlden fan 14 oant 16 juny.

Fierdere informaasje, tillefoan 053-4895025 (Siebren Mellema) of 053-4895007 (Michiel Tamminga).

ASV Taste

Vanavond zal j.c.i.o. 'Sneeuwwitje en de zeven dwergen' zich als laatste jaarclub van dit jaar presenteren. De kopijsluiting is vanavond om 23.23:59. Zoals ieder jaar zal ook dit jaar weer een Mr.Taste gekozen gaan worden. De leden die aanspraak denken te kunnen maken op deze titel worden verzocht zich in te schrijven bij een van de leden van de club van Mr.Taste's. De openingstijden van sociëteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn zondag van 21.00 tot 1.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot 4.00 uur. tel.: 4326238.

Ook wij stemmen KPS!

Arjan Krabbendam, EL, AGEL; Mariëlle Goettsch, CT, Alembic, Bedrijvendagen '95; Berend Meijerink, TBK, Duitenberg; Brigitte Brinkman, TCW, DSC/DJC; Cecile de Vos, TN, OLC, Shot; Chi Shing Chang, TBK, Stork UT prijs '96; Elisabeth Meulman, TO, DSC/DJC; Eljakim Schrijvers, INF, IAPC; Emiel van der Herberg, EL, UR; Mariëlle van Dooren, CT&M, KIVI; Merei Wagenaar, CT, UR; Eric Lammerts, EL, Scintilla; Siert Wijnia, WB, Taste; Gaby Mulderij, TBK, DSC/DJC; Gerjan Maters, BIT, OLC; Nienke Boersma, TN, Arago; Heino van Houwelingen, TBK, Aegee; Henno Theisens, BSK, SPE, Studium Generale; Ivo de Ruijter, TW, Abacus; Andries Hamster, Taste; Sascha Roelofs, BSK, Alliantie, Harambee; Jelmer van der Zee, CT, SRD; Jaap Velthuis, TN, Arago; Merijn Nelissen, CT&M, ConcepT; Jan Kees Walrave, TN, KIVI; Jeroen Wissink, EL, Taste; Judith Bakker, TO, Nest, Kunstzonnig; Joost Heutink, TN; Karin Guijt, CT, Kronos; Kasper Jonk, EL; Witho Oost, BSK, Monsoon, SRD; Lillian van Duijnhoven, TW, Taste; Luuk Lummen, TN, Arriba; Margriet Bieuwenga, TBK, Taste; Marco van Burgsteden, CT&M, OLC; Jan-Willem Trenning, TN, Bedrijvendagen '95; Vincent Boers, CT, StOC, SRD; Luuk van der Pol, TN, Arago; Jeroen Voogt, BSK, Onderwijsprijs '95; Mark van Bergen, TO, Tobias; Michiel Schutler, INF, Taste; Milja Braam, BSK, Studium Generale; Niels Janssen, TN, Stork UT prijs '95; Reineke Boot, TCW, DSC/DJC; Arjan Kraijo, BSK, Monsoon; Theo Wijers, BIT, Interactief; Victor Croes, TN, Arriba; Peter Roes, EL, Taste; Roger Bergs, TN, Euros, RCV; Karin de Vries, CT, CaBaal; Dirkjan Stevens, EL, Campuscollege; Arjan Boersma, CT, KIVI; Hugo Roele, Nest, Pro Deo.

Audentis

Het jaarclub-aanname-traject zit er bijna op. Vanavond zullen de aspirant-jaarclubs de laatste beproeving moeten doorstaan. Op de agenda staat de bokaalavond op en rond de Oude Markt. De leden van Audentis kunnen zo op ludieke wijze kennis maken met de nieuwe jaarclubs. De senaatswissel staat dinsdag 23 april gepland. Tevens zal op deze avond nog een aantal belangrijke besluiten genomen dienen te worden. De Senaat wil vanaf deze plaats de leden aansporen om hun stem uit te brengen bij de Universiteitsraadsverkiezingen. Zeker in deze onzekere studietijden is de stem van studenten in een belangrijk orgaan als de U-raad een absolute must. Kortom: stemmen dus! De Senaat is telefonisch bereikbaar onder nummer: 053-4328384.

Studieverenigingen

Paradoks

Er zijn diverse spannende biomedische activiteiten in aantocht. Er wordt onderhandeld met verschillende bedrijven over excursies en je kunt nu voor vijf piek, schitterende Paradoks-T-shirts verkrijgen! # Je kunt je misschien nog net inschrijven voor de excursie naar Infotronic in Hengelo, die eind april plaatsvindt # Lijkt het je wat om vanaf 1 september in het bestuur plaats te nemen, kom dan eens langs de Paradoks-kamer (Z 101), in het WB-gebouw naast de Newton kamer of mail E.: [email protected]

ConcepT

De D2-uitreikstukken (3sp) van het vak materiaalkunde (226070) en het boek voor Algemene Economie zijn op de ConcepT-kamer te verkrijgen * IACES organiseert van 25 - 30 april de MidTerm Meeting, de halfjaarlijkse ALV van IACES. Er zullen in deze week een aantal workshops worden gehouden. Wil je meer informatie, kom dan even langs op de ConcepT-kamer. Verder zoekt IACES nog naar een aantal slaapplaatsen (zowel op de campus als in de stad) voor de deelnemers van de MidTerm Meeting. Heb je ruimte over, schrijf je dan in op het ConcepT-bord of neem contact op met de ConcepT-kamer. * Vrijdag 10 mei is de studenstaaldag. Meer informatie op de ConcepT-kamer * Er worden nog mensen gezocht voor de Studiereiscommissie. Inschrijven kan op het ConcepT-bord * Vandaag, donderdag 18 april organiseert Monsoon met medewerking van o.a. ConcepT een symposium over nieuwe ontwikkelingsrelaties tussen noord en zuid. * Rijkswaterstaat en o.a. ConcepT willen samen een dag in het kader van de stormvloedkering in de nieuwe Waterweg organiseren. Heb je interesse in het organiseren van deze dag schrijf je dan in op het ConcepT-bord * Vrijdag 19/4 ouderdag, woensdag 24/4 sportdag Stress, Sirius en ConcepT, dinsdag 14 mei de Laatste-loodjes-borrel * Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Isaac Newton

Woensdag 24 april het Newton-symposium 'Vezelversterkte kunststoffen, een sterk staaltje'. Inschrijving is mogelijk middels het invullen van een aanmeldingsformulier # Donderdag 2 mei bestuurswissel, met om 13.00 uur de Algemene Ledenvergadering in WB-N105 en om 15.30 uur de traditionele stunt achter het WB-gebouw; om 17.00 de wisselborrel, waar de mogelijkheid bestaat het nieuwe bestuur te feliciteren # Op 3 mei organiseert Newton eencase bij Iglo-Ola in Hellendoorn. Inschrijving is nog mogelijk tot 19 april op het Newton-bord # Vandaag borrel in de borrelkelder, vanaf 15.45 uur # Newton zoekt nog mensen voor de symposiumcommissie, intercontinentale reiscommissie en de BoeWie (boeken- en winkelcommissie). Meer informatie op het Newton-bord of in de Newton-kamer.

Inter-Actief

Voor de Introductiecommissie (IKI) worden nog enkele leden gezocht, bij voorkeur informatica-studenten # Wil je nog actiever zijn, dan kun je ook zorgen voor een onvergetelijk Lustrum. Help mee en meld je aan bij de Lustrumcommissie # Ook de Commissie voor Lezingen en Excursies zoekt leden. Kom langs of stuur een mailtje naar [email protected] # Op 1 mei organiseert de BorrelCommissie een Borrel, plaats en tijd: CC-kantine, 17.00 uur # Voor meer informatie over het derde lustrum op 6 t/m 9 mei van Inter-Actief en de faculteit kun je de WWW pagina's bekijken. Het lustrum wordt afgesloten met een slotfeest! # Op donderdag 9 mei vindt het symposium INFuture, Informatica in de toekomst plaats. Info op WWW-adres: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/commissies/symp/. # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. # E-mail: '[email protected]' # WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

Monsoon

Vanmiddag vanaf 13.00 in zaal CC 3 van het collegezalencomplex het symposium: 'Op gelijke voet? Een symposium over nieuwe ontwikkelingsrelaties tussen noord en zuid.' Na afloop borrel in de kantine. Kosten symposium f7,50.

TObias

De Turbo-Trippers naar Berlijn moeten niet vergeten hun paspoort, slaapzak, handdoek en goede humeur mee te nemen. Vertrektijd: 00.30 vanaf het busstation # Donderdag 18 april, vandaag dus, lezing van de heer Wunderink over het Jenaplan onderwijs (12.30 uur, L213). Kom ook het TO-team aanmoedigen tijdens de voetbalwedstrijden op maandag 22 en maandag 29 april om 20.00 uur, Bastilleveld # Op donderdag 23/4 geeft de heer Bruinsma, directeur van het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden, een lezing (12.30-13.30 uur, L216). Wil je de lezing bijwonen, schrijf je dan in op het TObias-bord # ToPoS, de vereniging van afgestudeerde TO-ers, organiseert op zaterdag 11 mei een studiedag over 'onderwijstechnologie'. Meer informatie over deze dag op het TObias-bord # Als je graag als activist bij de Ouderdag op zaterdag 1 juni aanwezig wilt zijn, dan kun je je voor deze job opgeven.

Stress

Op 8 mei is het jaarlijkse Stresscongres, dit jaar over 'Vermogen tot Vernieuwen'. Alle Stressleden hebben de BKtrends ontvangen waarin alle informatie over het congres staat. Inschrijven kan op het Stressbord. # Stress biedt jou de kans om jezelf te ontplooien! Schrijf je nu in voor de Almanakcommissie '96/'97 op het Stressbord # Op 24 april organiseert Stress in samenwerking met Sirius en Concept de sportdag. Teams van minimaal zes personen kunnen zich in de Stresskamer inschrijven # De TBKI-commissie organiseert op 24 april een workshop bij de ABN-Amro, speciaal voor studenten die de I-stroom doen. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen in de Stress-kamer # Voor vragen, opmerkingen, koffie en vooral gezelligheid: kom naar de Stress-kamer. Voor verdere informatie over Stress, bel (489)3527.

Arago

Vandaag is de kopijsluiting van de Arago Focus # Denk aan de Paasborrel in de kantine # Dit weekend worden de college- en practicumzalen bevolkt met vaders, moeder, broertjes en zusjes. Het is namelijk ouderdag # Woensdag 24 april is het voorjaarssymposium van Arago: 'De Digitale Toekomst', over de toepassingen van de nieuwste computertechnologieën en de invloeden hiervan op de maatschappij. Inschrijven kan met de flyers of op het Arago prikbord # Op de eerste dag van mei komen er voetbal- en volleybalteams van alle andere technisch natuurkundige studieverenigingen in Nederland naar Twente. SPIN sportdag! # Donderdag 2 mei Koninginneborrel # Ga stemmen voor de faculteitsraadverkiezingen! Het is erg belangrijk dat er veel studenten hun stem komen uitbrengen. Anders lopen we het gevaar dat er maar één student in de faculteitsraad komt in plaats van twee.

Scintilla

Als je zin hebt om de introductie (13-24 augustus) te organiseren of wil je doegroeppappie (of mammie) worden, kom dan eens langs in de SK, of schrijf je in op het prikbord in de kantine (binnenkort ook via Internet) * Binex organiseert de volgende excursies: Holec Excursie op 23 april, Automatic Holland op 9 mei, Océ op 28 mei, KPN-research op 14 juni. Schrijf je snel in, want het aantal plaatsen is beperkt * De SCALA heeft nog enkele mensen nodig voor de slotetappe van de Batavierenrace. Kom even langs in de Scintillakamer * De Stores komt deze keer met een primeur: De Cyrix 6x86!! Informeer eens naar de prijzen. En voor de mensen die vinden dat hun quadspeed CD-ROM speler (nu voor f99) niet meer snel genoeg is: nu heeft de Stores six-speed CD-ROM spelers in de aanbieding voor maar f160. Actuele prijslijst op http://www.scintilla.utwente.nl/Committees/STORES/ lijsten/prijslst.html. Tot slot: pak een SUN, maak je keuze en ga stemmen!

Sport

Start cursus Elementair Tennis

Maandag 22 april a.s. start er weer een nieuwe cursus Elementair Tennis. Tijd: 14.00 tot 15.00 uur. De kursus bestaat uit 10 lessen en wordt gegeven door dhr. Timp, op het Tennispark, baan 1 en 2. Voorwaarde: campuskaart '95/'96 + pasfoto meenemen. Inschrijfgeld: fl. 25,=. Voor verdere informatie en inschrijving: Secretaresse Sportcentrum. Aanwezig: maandags van 12.30 tot 16.30 uur; woensdags en donderdags van 09.00 tot 17.00 uur.

Biljarten op de UT

Altijd al goed willen leren biljarten voor weinig geld? Dat kan; vanaf nu tot september lid zijn van Biljart Vereniging Drienerlo kost slechts f22.50. Voorwaarde: je moet een campuskaart hebben. Voor verdere informatie bel (489)5053 (Martijn) of (489)5094 (Fred). Ook is iedereen natuurlijk van harte welkom om eens langs te komen in ons biljartzaaltje (achter de nieuwe fitnessruimte in het sportcentrum).

Twaalfde UT-Triathlon

Geef je op voor de UT-Triathlon op 5 mei! De wedstrijd gaat over 1 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen. Je kunt je opgeven voor de totale afstand, maar deelname als team is ook mogelijk (2 of 3 personen). Inschrijven kan nog tot 23 April. Kun je niet deelnemen maar wil je er wel bij zijn, meld je dan aan als activist! Meer info: 053-4309099 (Martijn) of053-4309408 (Sebastiaan)

NSK-zaalvoetbal op 25 en 26 april

Op 25 en 26 april zullen verschillende universiteitsteams tegen elkaar strijden om het Nederlands Studenten Kampioenschap voor zaalvoetbal. De opening is op woensdagavond 24 april in café Van Eijck. Op donderdag en vrijdag beginnen de wedstrijden om 9.00 uur in de sporthal van de Universiteit Twente. Vrijdag om 17.00 uur zal de finale zijn.

Cursus Elementair Tennis

Maandag 22 april a.s. start er weer een nieuwe cursus Elementair Tennis. Tijd: 14.00 tot 15.00 uur. De kursus bestaat uit 10 lessen en wordt gegeven door dhr. Timp, op het tennispark; baan 1 en 2. Voorwaarde: Campuskaart '95/'96 + pasfoto meenemen. Inschrijfgeld: f25. Voor verdere informatie en inschrijving: secretaresse Sportcentrum. Aanwezig: ma. van 12.30 tot 16.30, wo. en do. van 09.00 tot 17.00 uur.

Frisbeeën bij Disc Devils Twente

Voor iedereen die de sport frisbee wil ontdekken bestaat er nu de mogelijkheid om mee te trainen bij DDT. Het maakt niet uit of je zo'n schijf goed kunt gooien, want dat word je allemaal bijgebracht. Naast de werpoefeningen worden er uiteraard ook partijtjes gespeeld.

De frisbee-trainingen zijn woensdags op 24 april, 1 mei en 8 mei en beginnen om 20.15 en duren een kleine twee uur. De trainingen vinden plaats op het Sintelbaanveld en zijn niet alleen kosteloos maar ook geheel vrijblijvend. Als je sportschoenen met noppen hebt, is het verstandig ze mee te nemen. Opgave is niet nodig. Wil je meer weten, bel dan Maurice (4895022) of Xander (4895012).

Wees erbij op 10 mei! Want dan is er het OpenFrisbeeToernooi op de Campus. Je speelt in teams van vijf man/vrouw om de grootst mogelijke eer...

Opgeven kan bij Maurice (4895022), en wie slim is gaat vast oefenen bij DDT.

Kano introductiecursus

Ben je ook zo'n waterfreak? Kom kanoën bij Euros. In de weken 17, 19, 20 en 21 zijn enkele introductietrainingen. Dan leer je de belangrijkste technieken van het kanovaren. Ook kun je met koninginnedag in de grachten van Amsterdam varen. De eerste training wordt gegeven op het Twente-kanaal, bij de kano-loods op het Eurosterrein (aanvang woensdag 24 april, 16.30 uur tot 18.00 uur). De kosten voor de cursus bedragen f15. Inlichtingen bij: Jolande Grotenhuis 074-2423007, Gert-Jan Bakker 053-4895006 of Petra Jalink 053-4302798.

NSK Voetbal

Woensdag 8 en donderdag 9 mei vindt in Utrecht het GNSK plaats. Ook dit jaar zal er weer gevoetbald worden door zowel de heren als de dames. Het is natuurlijk de bedoeling dat onze universiteit met een zo sterk mogelijk team vertegenwoordigd is. Wil je meedoen aan dit kampioenschap bel dan voor meer informatie naar Marriëlle van de Merbel (4302361) of Harry Gruben (4338967). Bij de dames hebben we nog een keeper nodig, lijkt je dit leuk om te doen, bel dan even.

Avondje Drienerlo

Het avondje NAC mag dan zijn laatste uitvoering hebben gehad, voor de echte voetballiefhebbers introduceren wij het avondje Drienerlo. Voetbal je al je hele leven of denk je erover om er mee te beginnen? Maandag 22 aprilbeginnen we met een training op het veld. Van 18.30 tot 20.00 uur ben je van harte welkom (interesse: bel Harry Gruben, 4338967). Als je eerst even rustig wil kijken kan dit ook. Om 20.30 uur speelt ons eerste zaalteam een van haar laatste wedstrijden van dit seizoen. Hierna is nog de mogelijkheid om een training in de zaal mee te maken. Deze training begint om 21.30 uur (bel Ilja de Wolf, 4300505). Er is maandag geen voetbal op teevee, dus tijd om zelf actief te worden.

Volleybal GNSK

Heb je zin om het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap volleybal mee te spelen op 8 en 9 mei a.s in Utrecht? Van studentenvolleybalvereniging Harambee doen een heren- en een damesteam mee. Zij spelen respectievelijk op derde divisie en promotieklasseniveau en zoeken nog wat versterking. Het kampioenschap staat alleen open voor studenten of ex-studenten die maximaal één jaar afgestudeerd zijn (UT of HBO). Speel jij ongeveer op dit niveau volleybal en lijkt het je leuk mee te spelen, neem dan even contact op met Marjoline, tel: 053-4350869 of Harriët, tel 053-4339877. Wacht niet te lang met reageren, want de teamopgaven moeten al snel gedaan worden!

Menu

Week 17

ZATERDAG 20 APRIL

Ribkarbonade-Vleessaus

Rode kool-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 21 APRIL

Linzensoep

***

Hamburger-Currysaus Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Frites

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 22 APRIL

Champignonsoep

***

Roomschnitzel Haway-Kerriesaus

Pikante witte Kool-Rauwkostsalade buffet-Rijst of Gek.aardapplen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 23 APRIL

Hollandse groentesoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet of

Vleesgerecht-Remouladesaus

Bietjes-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 24 APRIL

Tomatensoep

***

Stamppot Raapstelen-Verse worst

Vleessaus of Mexicaanse bonenschotel met Pilavrijst

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 25 APRIL

Oosterse groentesoep

***

Bami Goreng-Loempia

Chinese Ketjapsaus met Taugé en

Champignons-Kroepoek

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 26 APRIL

Aspergesoep

***

Varkenssteak-Jachtsaus

Snijbonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken Krielaardappelen of