INFO

| Redactie

Dinsdag 7 en woensdag 8 mei wordt de cursus Methodisch Literatuur Zoeken weer gegeven door de UB. De cursus maakt U vertrouwd met manieren om gericht literatuur op te sporen ten behoeve van onderwijs en onderzoek. De nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden en op het benutten van hedendaagse mogelijkheden om snel en efficiënt (literatuur)informatie te vinden en te bewaren.

Algemeen

Cursus Methodisch Literatuur Zoeken

De cursus is bestemd voor wetenschappelijk medewerkers van de UT en wordt aan de hand van eigen onderwerpen van de deelnemers gegeven. De kosten van de cursus inclusief begeleidend materiaal bedragen 250.-.

Nadere informatie en aanmelding vóór 23 april via Uw vakreferent of bij mw.drs. J. Braaksma (tel.: 2081, e-mail: [email protected]).

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 6 maart 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft de Universiteitsraad verzocht om een standpunt te bepalen over de nota Topinstituten.

Het College heeft besloten om het College van Dekanen advies te vragen over Telematica aan de UT. De Universiteitsraad wordt om instemming verzocht met een gerichte stimulering voor Telematica aan de UT: gedurende 5 jaar Mf 1 per jaar ten laste van het fonds Centrale Stimulering Onderzoek.

Het College heeft het Kwaliteitsplan, in het kader van het programma Kwaliteit en Studeerbaarheid, zijnerzijds vastgesteld en zendt dit naar de Universiteitsraad ter definitieve vaststelling.

Verkiezing Universiteitsraad

woensdag 24 april 1996: verzamellijst voor de geleding van de studenten

Groepslijst 1: Democraten Drienerlo: 1. Dieuwke Dijkstra (TBK), 2. Marjorie Hattink (CT), 3. Jan Bouwman (TBK), 4. Kim Groot Zwaaftink (BSK), 5. Remco van Mook (BIT/INF), 6. Xander van Mechelen (WB), 7. Peter-Paul van Beekum (EL), 8. Georges Beukering (TW), 9. Marleen Sanderse (BSK), 10. Marike Schutter (TO), 11. Adriënne van der Sar (CT&M/TBK), 12. Annet Struik (TCW/WMW), 13. Grégor Bollen (BSK), 14. Sikko van Reeuwijk (TN), 15. Vincent Rump (CT&M/TBK).

Groepslijst 2: Waar gaat het over?: 1. Mark Schravesande (INF), 2. Michael Jongeneel (INF), 3. Aart Boer (TBK).

Groepslijst 3: Kiesvereniging Progressieve Samenwerking: 1. Marike Bonhof (BSK), 2. Pelle Aardema (BIT/INF), 3. Karen Jakschtow (BSK), 4. Dennis Dierikx (CT&M/TBK), 5. Floriaan Tasche (CT&M/TBK), 6. Henkjan Gersen (TN), 7. Regje Vos (WB), 8. Eelko Bos (CT), 9. Debbie Beerendonk (TBK), 10. David van Mechelen (WB), 11. Bernd Horsman (TW), 12. Margot Mulder (TCW/WMW, 13. Ger Nijmeier (EL), 14. Dennis Anthony (BIT/INF), 15. Reneke van Soest (CT).

Onderwijs

Alle faculteiten

Seminarium Sociale psychologie I en II

Zie mededeling onder BSK.

OR I tentamen

Tweede- en hogerejaars studenten van alle faculteiten hebben dit trimester de mogelijkheid om aan het WB-tentamen voor OR I op maandagmorgen 15 april mee te doen. Inschrijven is verplicht bij de eigen BOZ.

Voortgezette numerieke wiskunde

Het praktikum Voortgezette Numerieke Wiskunde start op maandag 25 maart, 13.45 uur in TW-B102.

BSK

Bestuurskunde Arbeidsmarktdag

Het stagebureau van de faculteit Bestuurskunde organiseert op zaterdag 30 maart a.s., in samenwerking met de studievereniging Sirius, een Arbeidsmarktdag. Deze dag zal een samenspel zijn van theorie en praktijk. De kosten voor deze dag zijn f 5,- (incl. koffie/thee en een lunch). Dit bedrag moet voldaan worden bij binnenkomst op zaterdag 30 maart.

Het ochtendprogramma bestaat uit inleidingen van verschillende deskundigen op het gebied van de arbeidsmarkt en het proces van solliciteren. Tijdens de lunch is er gelegenheid kennis te maken met de netwerkcoördinatoren van de Vereniging Twente Bestuurskundigen. In de middag vinden workshops plaats, die aansluiten op het ochtendprogramma. Voor informatie over de workshops verwijzen wij naar de arbeidsmarktsyllabus (vanaf heden te koop bij de Utake voor f 8,50). Inschrijven voor deze dag is verplicht. De inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij het Stagebureau, TW-C103.

Colloquia

Edwin Koning over: Risicomanagement & financieringsbeleid. Een onderzoek naar de risico's van het financieringsbeleid van de gemeente Deventer; 4 april 1996, 15.45 uur, TW-C238.

Christa Oude Nijhuis over: De raad aan het roer. Het functioneren van de gemeenteraad in relatie tot de inrichting van het uitvoerend apparaat; 28 maart 1996, 16.00 uur, TW-B209.

Afstudeeropdracht

Voor: D3-studenten BSK

PNO Consultants te Hengelo biedt een afstudeeropdracht. Omschrijving: de vraagstelling heeft te maken met het in kaart brengen van de financieringsstromen tussen de verschillende overheidsniveaus, waarbij de gemeente een centrale positie inneemt. Dat daarbij de veranderende verhouding rijk - lagere publiekrechtelijke lichamen een rol speelt is evident. In overleg met de afstudeerder willen wij een aantal aandachtsgebieden selecteren.

Aan de vraagstelling zouden wij graag een commercieel element willen toevoegen. Welke positie zou een subsidie-adviesbureau kunnen innemen op de gemeentemarkt? Welke produkten zou zij dienen te voeren en welke prijsstelling past daarbij? Gedacht wordt aan een student met kennis van de Openbare financiën en belangstelling voor gemeenten. Aanvangsdatum: april/mei 1996. Inlichtingen: Stagebureau BSK, tel. 053-4893240 ('s morgens).

Algemene sociologie II

Voor: D1-studenten BSK

Het hoorcollege Algemene sociologie II van woensdag 3 april a.s., 5e en 6e uur, is verplaatst naar zaal CT-2520.

Beleidsprocessen II

Voor: D1-studenten BSK en CT&M

Op woensdag 27 maart a.s. vindt de algemene nabespreking van het tentamen Beleidsprocessen II plaats (zowel voor BSK als CT&M-studenten). De nabespreking is van 12.30 tot 13.30 uur in zaal TW-B209. Bij de nabespreking kan men de tentamens inkijken.

Stages 1996-1997

Voor: Studenten BSK

Degenen die in het studiejaar 1996-1997 op stage willen en zich nog niet hebben gemeld voor een gesprek met de stage-co=F6rdinator dienen dat alsnog te doen. Ter voorbereiding op het gesprek dient het stage-aanvraag formulier ingeleverd te worden en de stage-syllabus te zijn bestudeerd. De stage-syllabus is te verkrijgen bij de Utake =E0 f 10,50.

Staats- en bestuursrecht I

Voor: P-studenten BSK

De werkcolleges Staats- en bestuursrecht I (groep R1 en R2) van vrijdag 5 april (Goede Vrijdag) zijn verplaatst naar donderdag 4 april, 5e en 6e uur.

Groep R1: zaal CT-2133, Groep R2: zaal CT-2127.

Seminarium Sociale psychologie I en II

Voor: Bestuurskunde-studenten en studenten bijvakregeling 'Communicatiekunde'

Sociale psychologie I en II (166412 en 166422 )

Docenten: Prof.dr. O. Wiegman en Prof.dr. E.R. Seydel

BSK d2,d3 keuzevak/andere faculteiten

Dit seminarium is onder meer bedoeld voor BSK-studenten die Organisatiediagnose en organisatie-ontwikkeling volgen (176709) en voor studenten die gebruik maken van de W&M-bijvakregeling 'Communicatiekunde'. Het seminarium bestaat uit twee delen: Sociale psychologie I (166412): Fundamentele begrippen en toepassingen met als docent prof.dr.O.Wiegman. Sociale psychologie II (166422): Communicatie in een organisatorische en maatschappelijke context. Docent is prof.dr. E.R. Seydel.

166412 Sociale psychologie I: fundamentele begrippen en toepassingen. Prof.dr. O. Wiegman, 2 SP

Data: dinsdagen: 12, 19, 26 maart en 2 april. Tijd: vijfde tot en met het achtste uur. Plaats: TW B-103

Sociale psychologie kan worden opgevat als een poging tot begrip en verklaring van de wijze waarop gedachten, gevoelens en gedrag worden beïnvloed door de werkelijke, voorgestelde of geïmpliceerde aanwezigheid van andere wezens. In aansluiting op deze omschrijving kan de sociale psychologie als empirische wetenschap worden gekarakteriseerd. In dit seminarium krijgt het empirische karakter de nadruk, waarbij getracht wordt aansluiting te vinden bij bestuurskundige en beleidsmatige invalshoeken.

Daarbij komen de volgende vragen op de voorgrond te staan: - wat zijn de belangrijkste vooronderstellingen, begrippen, theorieën en methoden van desociale psychologie, en - hoe zouden sociaal-psychologische noties in bestuurskundige en beleidsmatige praktijksituaties kunnen worden toegepast?

De cursus wordt toegespitst op thema's, zoals sociale beïnvloeding in het algemeen, sociaal psychologische verschijnselen binnen en tussen groepen. Onder meer komen aan de orde: communicatiestructuren in groepen, competitie en coöperatie, billijkheid en macht, leiderschap en groepsprestaties. Tevens zal uitgebreid worden ingegaan op het attitudebegrip, het meten van attitudes en op een aantal theoretische benaderingen met betrekking tot attitude en attitudeverandering. Voorts zal het accent komen te liggen op beïnvloeding van attitudes en op de rol die de (massa-)media spelen bij de totstandkoming van attitudes en gedrag.

Voor dit vak dient men aan te schaffen het dictaat 'Sociale Psychologie I: Fundamentele begrippen'. Dit dictaat is verkrijgbaar op het secretariaat van de Vakgroep Psychologie TW-RC gebouw, kamer A246. De verplichte literatuur dient men voorafgaand aan de bijeen-komsten te bestuderen.

166422 Sociale psychologie II: Communicatie in een organisatorische en maatschappelijke context: de communicatie-adviespraktijk.

Prof.dr. E.R. Seydel, 2 SP

Data: dinsdagen 16 en 23 april, 7 en 14 mei. Tijd: vijfde en zesde uur. Plaats: TW B-103

In dit deel van het seminarium wordt vanuit het eerder behandelde sociaal psychologisch perspectief de basis gelegd om communicatieproblemen in hun organisatorische en maatschappelijke context te analyseren, strategieën en beleid te ontwikkelen, betrokkenen te adviseren en te begeleiden. Centraal staat de koppeling tussen communicatieprocessen binnen organisaties en de wijze waarop deze organisaties zich naar buiten toe via communicatie profileren (zie ook het vak PR en Voorlichting 167222). Naast beleids- en bestuurskundige invalshoeken, komen vitale peilers van communicatie in een organisatorische context aan de orde, zoals communicatie als managementinstrument, de structuur en de organisatie van de communicatie, omgaan met weerstanden tegen verandering, conflicthantering en leiderschapsstijlen. Ruime aandacht wordt geschonken aan de theorie en praktijk van de advisering op het terrein van communicatieproblemen.

Bestudering van theorie, behandeling van cases en opdrachten maken deel uit van het seminar.

Verplichte voorkennis: Sociale psychologie I (166412) of vergelijkbaar.

Literatuur: voor dit onderdeel dient men aan te schaffen: Koeleman, H., 1995 (2e herziene druk), Interne communicatie als managementinstrument: Strategieën, middelen en achtergronden, Bohn Stafleu en Van Loghum. Voorts wordt waar nodig aanvullende literatuur uitgereikt.

Beoordeling: beide vakken worden afgesloten met het schrijven van een paper over een nader met de docent overeen te komen onderwerp. Degenen die zowel Sociale Psychologie I als II hebben gevolgd, kunnen volstaan met het schrijven van één paper.

Aanwezigheid: gezien het karakter van dit seminarium is aanwezigheid verplicht.

Wijziging tentamen data 182060 (Beslissen onder Onzekerheid), 182073 (Systemen en Modellen) en 226020 (OCC I)

Voor: TBK-D1 / BIT / CT&M / BSK

De tentamendata van de volgende vakken zijn gewijzigd: Beslissen onder Onzekerheid (182060) is verschoven naar 14 juni, 's ochtends van 09.00 tot 12.30 uur. Systemen en modellen (182073) is verschoven naar 4 juni, 's ochtends van 09.00 tot 12.30 uur en OCC I (226020) gaat naar 31 mei, 's middags van 13.30 tot 17.00 uur. De zalen worden t.z.t. bekend gemaakt.

Inschrijven kan van 15 april t/m 3 mei 1996.

CT

College Relativiteit en Gravitatie

Bij voldoende belangstelling zal dr. W.J. Briels in het 3e trimester een college Relativiteit en Gravitatie verzorgen. Een eerste bespreking zal plaatsvinden op 25 maart a.s. om 11.30 uur kamer CT 1314 alwaar het tijdstip van het college nader zal worden vastgesteld.

Integrand

Integrand Twente is op zoek naar een gemotiveerde CT-student die een opdracht wil doen bij een bedrijf in Almelo. Wij zoeken hiervoor een student die kan assisteren bij het spinnen van membranen. Dit project moet full-time worden begeleid door 2 studenten. De duur is 2 maanden, werktijden van 13.00 - 21.00 uur.

Heb jij interesse voor deze opdracht of lijkt een bestuursfunctie jou wat, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof kamer 119/120, tel: 053- 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

EL

Zaalwijziging tentamen Vaste stof fysica (122809)

Voor: EL-studenten

Het tentamen Vaste stof fysica (122809) wordt niet gehouden in WB H V 108 maar in WB C 101.

250-uurs voordracht

R. Mossel over: Optimisation of waveguide geometry and erbium distribution of an erbium-doped Y2 O3 integrated optical amplifier; 29 maart 1996, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

Doctoraalvoordracht

A. Smith over: Modelling, Fabrication and Characterisation of a Planar Receiver Coil in an eye Implant; 28 maart 1996, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Mededeling Praktikum ASIC Design ( 122247 )

Module 3 ( het test gedeelte ) van het praktikum ASIC Design vangt Maandagmiddag aan op 25 Maart om 13:45. De groepsindeling en locaties blijven dezelfde als in de voorgaande modules. De andere data zijn 1, 15, 22 en 29 April, alle op Maandagmiddag. Practicumcoordinatoren: Dr.ir. H. Kerkhoff (2646) en Dr.ir. S. Gerez (3156).

INF/BIT

Doctoraalvoordracht en

Helmuth Stockmann over: Re-engineering van Legacy Systemen; 19 april 1996,15.00 uur, BB-6.

Eelco Klaver over: Design and Implementation of a real-time kernel; 4 april 1996, 16.00 uur, INF L204 (demozaal).

Wijziging tentamen data 182060 (Beslissen onder Onzekerheid), 182073 (Systemen en Modellen) en 226020 (OCC I)

Voor: TBK-D1 / BIT / CT&M / BSK

De tentamendata van de volgende vakken zijn gewijzigd: Beslissen onder Onzekerheid (182060) is verschoven naar 14 juni, 's ochtends van 09.00 tot 12.30 uur. Systemen en modellen (182073) is verschoven naar 4 juni, 's ochtends van 09.00 tot 12.30 uur en OCC I (226020) gaat naar 31 mei, 's middags van 13.30 tot 17.00 uur. De zalen worden t.z.t. bekend gemaakt.

Inschrijven kan van 15 april t/m 3 mei 1996.

Doctoraalgeslaagden INF

J.P. van der Bijl; D.H.R. Bos; G. Bruggink; B. Dolleman; R. van Meurs; A.M.R. Slingerland; A.G.L. Spruit; S. Vos.

TBK/CT&M

Beleidsprocessen II

Voor: D1-studenten BSK en CT&M

Op woensdag 27 maart a.s. vindt de algemene nabespreking van het tentamen Beleidsprocessen II plaats (zowel voor BSK als CT&M-studenten). De nabespreking is van 12.30 tot 13.30 uur in zaal TW-B209. Bij de nabespreking kan men de tentamens inkijken.

Materiaalkunde, BT&M trimester 2.3 en 3.3

Bij het vak Materiaalkunde, BT&M trimester 2.3 en 3.3 (vakcodes 226070 en 226071) hoort een verplichte deelname aan het betonpraktikum. Dit betonpraktikum begint voor alle studenten die het praktikum dit trimester willen doorlopen met twee opeenvolgende instruktiemiddagen die op donderdag 21 maart 7e en 8e uur en op vrijdag 22 maart het 5e en 6e uur zullen plaatsvinden. De plaats van instruktie en de vorm van distributie van de bijgehorende handleiding worden later bekend gemaakt door ing. G. Snellink. Verder dienen belangstellenden zich in groepjes van vier personen op het rooster bij ing. Snellink in te schrijven voor de vervolgmiddagen van het praktikum.

Zaalwijziging Operationele Methoden oor Logistiek en Bedrijfszekerheid (182068)

Voor: TBK-D1

In het derde trimester wordt het college Operationele Methoden voor Logistiek en Bedrijfszekerheid (182068) gegeven in zaal BB5 en niet in BB7.

Alléén in week 20 wordt het college gegeven in zaal BB7.

Nieuwe stagecoördinator

Voor: TBK-D1

Met ingang van 1 april a.s. zal Hans Heerkens zijn functie als stagecoördinator overdragen aan Bart Velner. Dit houdt o.a. in dat de afronding van de februari-stage door Bart Velner zal gebeuren. Diegenen die in de zomer op stage gaan, zullen begeleid worden door de nieuwe stagecoördinator.

Voor korte vragen omtrent stages kun je bellen (4707) of op het inloopspreekuur langskomen. Dit inloopspreekuur is elke dinsdag van 12.30 tot 13.30 uur, kamer BB400. Voor uitgebreidere vragen is het gewenst om een afgspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via Bureau Onderwijszaken (3516).

CVA voorlichtingsbijeenkomst

Voor: TBK-studenten

Daar er bij sommige studenten onduidelijkheid heerst over het al dan niet in aanmerking komen voor auditoren-/afstudeersteun, heeft de CVA besloten om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Tijd en plaats: maandag 25 maart a.s., 12.30-13.30 uur, TW-B209.

Zaalwijziging Operationele Methoden oor Logistiek en Bedrijfszekerheid (182068)

Voor: TBK-D1

In het derde trimester wordt het college Operationele Methoden voor Logistiek en Bedrijfszekerheid (182068) gegeven in zaal BB5 en niet in BB7.

Alléén in week 20 wordt het college gegeven in zaal BB7.

Vervallen college Operationele Research I (158017)

Voor: TBK-Propedeuse en CT&M-Propedeuse

In verband met een symposium bij CT&M komt het college OR I van donderdag 28 maart a.s. (5e/6e uur in CC1) te vervallen.

Colloquia

Nicolette J.M. Lakemond over: met ProMES presteren: Een onderzoek naar de kritische succes factoren bij de invoering van het prestatiesturingssysteem ProMES in de Oxystaalfabriek 1, Hoogovens Staal Lange Produkten, Koninklijke Hoogovens N.V. IJmuiden; 4 april 1996, 15.30 uur, CT1814.

Rudmer van der Meulen & B.F.C. Lunenburg over: het Management van strategie en technologie in de schoenenindustrie in de Republiek China (Taiwan) en de Volksrepubliek China; 19 april 1996, 15.45 uur, BB5.

Cees Verschut over: het verhogen van de produktiviteit van een nabewerkingsmachine voor Twaron Garen bij AKZO Nobel te Emmen; 29 maart 1996, 13.45 uur, BB6.

Integraal Ontwerpproces (226090)

Voor: CT&M D2 B&Bp

Het vak Integraal Ontwerpproces (226090) wordt alleen gegeven op de dinsdag het 3e en 4e uur in WB H IV206. De hoor- en werkcolleges worden dan gecombineerd. De werkcolleges op vrijdag het 1e en 2e uur VERVALLEN !

Bijeenkomsten Materiaalkunde (226070/226071)

Voor: CT&M D1, D2 B&Bp

Bijeenkomsten voor Materiaalkunde: donderdag 21 maart het 7e en 8e uur in BB5; vrijdag 22 maart a.s. het 5e en 6e uur in EFT 4 (EL/TN-gebouw). Tevens is er een zaalwijziging op woensdag 24 april a.s. Het hoorcollege voor Materiaalkunde is dan niet in EFT 4, maar in BB5.

Wijziging rooster Mariene Dynamica (224242)

Voor: D2,3 CT&M

De colleges voor het vak Mariene Dynamica vervallen op: vrijdag 22 maart, vrijdag 5 april (Goede Vrijdag) en vrijdag 10 mei. De nieuwe data, tijden en plaatsen zijn: woensdag 1 mei het 3e en 4e uur in WB Z124; woensdag 8 mei het 3e en 4e uur in WB Z124; dinsdag 14 mei het 3e en 4e uur in WB Z122.

Collegevrije dag 28 maart 1996

Voor: CT&M

In verband met een symposium is donderdag 28 maart a.s. een college-vrije dag voor alle CT&M studenten/docenten. Voor informatie over dit symposium kun je terecht bij: Studievereniging ConcepT, WB N122, tel.: 4893884.

Inschrijven Stage CT&M

Voor: CT&M D2, D3

Studenten die in het 2e trimester van volgend studiejaar (1996-1997) op stage willen, dienen zich hiervoor vóór 15 april a.s. in te schrijven bij de stagecoördinator van CT&M, drs. M. Rinket (WB N107, tel.: 053-4894326)

Produktiesystemen I (112402)

Voor: TBK Propedeuse

Door enige onduidelijkheid op het roze rooster hieronder de juiste collegedagen en -tijden van het vak Produktiesystemen I (112402): elke maandag 3e/4e uur - zaal BB1; elke woensdag 3e/4e uur - zaal BB1. De colleges zijn bestemd voor de BK-I, BK-W, BK-L-stroom.

Wijziging tentamen data 182060 (Beslissen onder Onzekerheid), 182073 (Systemen en Modellen) en 226020 (OCC I)

Voor: TBK-D1 / BIT / CT&M / BSK

De tentamendata van de volgende vakken zijn gewijzigd: Beslissen onder Onzekerheid (182060) is verschoven naar 14 juni, 's ochtends van 09.00 tot 12.30 uur. Systemen en modellen (182073) is verschoven naar 4 juni, 's ochtends van 09.00 tot 12.30 uur en OCC I (226020) gaat naar 31 mei, 's middags van 13.30 tot 17.00 uur. De zalen worden t.z.t. bekend gemaakt. Inschrijven kan van 15 april t/m 3 mei 1996.

Werkcolleges Grondmechanica (226560) 3e trimester en Funderingstechnieken (226563), volgend jaar 1e trimester

Voor: CT&M D1/D2 B&Bp

De werkcolleges Grondmechanica (226560) gedoceerd door dhr. S. Karim worden gegeven in het 3e trimester, 3/4 uur in WB HIV 206. Colleges vinden plaats in twee groepen, groep 1 de on-evenweken en groep 2 de even weken van week 11 t/m week 20. Funderingstechnieken (226563) zal in trimester 3.1 gegeven worden, verdere informatie volgt t.z.t.

Bovenstaande vakken vervangen het vak Grondmechanica en Funderingstechniek (226060) zoals reeds in eerder is medegedeeld.

Zaalwijziging Fysica voor TBK

Het hoorcollege Fysica voor TBK (140536) van dinsdag het 5e + 6e uur wordt verplaatst van BB4 naar BB1.

TN

Doctoraalvoordracht

B.J. Vreugdenhil over: een analytisch en numeriek model van de microflown; 1 april 1996, 11.00 uur, WB-N105 (filmzaal).

College Relativiteit en Gravitatie

Bij voldoende belangstelling zal dr. W.J. Briels in het 3e trimester een college Relativiteit en Gravitatie verzorgen. Een eerste bespreking zal plaatsvinden op 25 maat a.s om 11.30 uur in kamer CT 1314 alwaar het tijdstip van het college nader zal worden vastgesteld.

TO

Doctoraalvoordracht

Marjan Alberding over: Evaluation of chemistry in-service training at SMART in Swaziland; 26 april 1996, 16.00 uur, L 213.

Clementine M. Nobbenhuis over: Integrating systems thinking in a TQM simulation training; 22 maart 1996, 16.00 uur, L 213.

Cognitiewetenschap (194523)

Voor: TO-D1-studenten

Op donderdag 2 mei 1996 zal het 1e college Cognitiewetenschap vervallen. Het 1e college voor bovengenoemd vak zal dus nu zijn op: donderdag 9 mei.

Het vervallen college zal in overleg met de studenten opnieuw worden ingepland.

Voorlichtingsbijeenkomst over TCW

Voor: TO-studenten

Op donderdag 2 mei 1996 zal er een voorlichtingsbijeenkomst over TCW plaatsvinden van 10.40 uur tot 11.00 uur in L213. Hierin wordt de procedure voor inschrijven toegelicht.

TW

Pract. analyse en lin. algebra

In verband met het verplaatsen van het W&M-college naar dinsdag 7+8 worden de practicumbijeenkomsten verplaatst naar de woensdagmiddag in dezelfde weken: groep 1: TW-C 138 : (weken 16,19, 22 en 24); groep 2: TW-B 103 : (weken 16,19, 22 en 24).

Fundamentele analyse II

In verband met het succes bij Fundamentele analyse I zal ook bij Fundamentele analyse II begeleide zelfstudie gegeven worden. Dit extra aanbod is verroosterd op dinsdag 5+6 in CT-2151 in de weken 14, 16 t/m 18.

TWIST

Het studentenoverleg TWIST organiseert vrijdag 22 maart a.s. om 12.30h een gesprek tussen studenten en de stagecoordinatoren Scholten en Schreuder. De laatste tijd circuleerden er negatieve geluiden omtrent de procedure rond stages. Hebben studenten te hoge verwachtingen van wat een stagecoordinator voor hen moet doen, of is er meer aan de hand? TWIST wil in dit open(!) gesprek waarbij alle partijen (ook de D-coördinator en de onderwijsdecaan)aanwezig zijn de ontevredenheid over de procedure boven tafel krijgen. Het is een open gesprek. Studenten die dus kritiek hebben geuit zullen dus later daar niet (!) op worden aangesproken. Plaats: A131, koffie en thee aanwezig. Als je mee wilt praten, kom dan ook!

WB

Project 1.2: Beweegbare spoorbrug

Voor WB P-studenten

Op woensdag 27 maart 1996 om 13.45 uur in collegezaal BB.1 zal er een afsluitende bijeenkomst plaatsvinden van het project 1.2, 'beweegbare spoorbrug'. Hierin zullen de heren Van Pelt en Tempelman van Holland Rail Consult een voordracht verzorgen over beweegbare spoorbruggen. Zij zullen hun ontwerp presenteren voor de nieuwe spoorbrug bij Gouda. Ook zullen zij aandacht besteden aan het proces, dat aan de totstandkoming van het ontwerp vooraf gaat. Aan de projectgroep, die binnen project 1.2 het beste resultaat heeft geleverd, zal een prijs worden uitgereikt.

Behandeling laatste tentamen Calculus II d.d. 6 maart 1996.

Voor WB P-studenten generatie 1995

Dhr. Kersten zal het laatste tentamen Calculus II behandelen en eventuele vragen beantwoorden op: donderdag 21 maart 1995 om 09.00 uur in zaal BB.5.

Herhaaltentamens: Stijfheid en sterkte I, Calculus II, Grondslagen bedrijfseconomie

Voor: WB P-studenten

Tentamen: Stijfheid en sterkte I (115718). Datum: 22 maart 1996, tijd: 13.30 - 17.00 uur. Zaal: Sportcentrum UT.

Tentamen: Calculus II (152027). Datum: 22 maart 1996, tijd: 13.30 - 17.00 uur. Zaal: Sportcentrum UT

Tentamen: Grondslagen bedrijfseconomie (186002). Datum: 22 maart 1996, tijd: 13.30 - 17.00 uur. Zaal: Sportcentrum UT.

Colloquium

F.J. van der Veen over: Shrinkage and Warpage of Glass Fibre Filled Injection Moulded PBT Plates; 29 maart 1996, 14.00 uur, WB N.105.

Campus en studentenleven

SPE

SPE

Vesper

Wegens afbraak kapel en stof overlast is het vesper voorlopig verplaatst naar De Boerderij. Iedere donderdag om half zes en in de weken naar Pasen toe daarna een gezellige vastenmaaltijd van meegebracht droog brood. Na Pasen kun je als je wilt gezamenlijk eten in de mensa.

Nieuwsbrief

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief moeten 22 maart op het secretariaat zijn. De nieuwsbrief verschijnt 1 april.

Secretariaat en groepen

Het ziet er naar uit dat het niet goed mogelijk is de kamers van het SPE door stof overlast de komende weken normaal te gebruiken. Het is nog niet bekend wanneer de zaak weer een beetje schoon zal zijn. Het secretariaat zal daarom niet altijd op de normale uren geopend zijn. Je kunt in voorkomende gevallen altijd een van de pastores thuis bellen. Via de telefoonbeantwoorder en mededelingen op de deur worden alternatieven bekend gemaakt. Leden van groepen krijgen bericht waar de bijeenkomsten gehouden worden.

Vieringen Paastijd

Alle vieringen vinden voorlopig plaats in 'De Boerderij'! Palmzondag 31 april 10.30 uur: Palmviering en begin van de Goede Week, voorganger Jan de Jongh; Witte Donderdag 4 april 19.30 uur: Liturgische maaltijd, voorganger Kees Kuyvenhoven. Goede Vrijdag 5 april 19.30 uur: voorganger Jan de Jongh. Paasnacht 23.00 uur begin van de Paasviering met lichtliturgie, doopvernieuwing en overweging. Vanaf 0.30 uur ieder half uur lezingen en liturgie, 6.45 uur Paasevangelie en delen van brood en wijn, 7.30 uur afsluitende viering ook bedoeld voor kinderen. Voorganger Kees Kuyvenhoven, coördinatie van de nachtwake Jan de Jongh. Wie 's nachts hand en spandiensten wil doen of een deel van de liturgie kan zich opgeven. De hele nacht kun je komen en gaan. Er is thee, koffie enz. en brieven schrijven in het kader van Amnesty.

Collecten

4 febr. Werelddiaconaat % 239,00; 11 febr. Alternatieve boerderij 'De Viermarken' % 138,35; 18 febr, KIOF % 187,90; 25 febr. Pax Christi Kinderhulp % 165,85.

Taizé

Op vrijdag 19 april is er in de St. Laurenskerk in Rotterdam een ontmoeting met elkaar en een aantal broeders van Taizé, waaronder de prior Roger Schütz. Alle inlichtingen bij het SPE (op de gang hangt ook een poster). Misschien is samenreizen mogelijk.

Bereikbaarheid pastores:

Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

Diversen

IAPC

De stichting IAPC is er voor studenten en medewerkers en geeft informatie en advies over computers en componenten. Tevens verkopen we (op non-profit basis) bijna alles dat met computers te maken heeft.

Openingstijden: 12.30-15.00 uur. Heb je vragen, kom dan eens langs op de IAPC-kamer: INF L288 of bel even: 053-4893927 (faxen kan ook: 053-4894260). E-mail: [email protected] Kijk ook eens op onze web-pagina: http://www.cs.utwente.nl/iapc.

FSST Tsjerk Hiddes

Yn it kader fan de kulturele integraasje, gean wy fan 'e middei te kloatsjitten yn de bosken rûnom Enschede. Wy sammelje om 14:00 oere by Calslaan 6. Eltsenien dy't in kloat hat (begryp my net ferkeard) wurd fersocht die mei te nimmen. Nei in slache striid kinne we noch in burgje drinke om de kjeld ferdriuwen.

Folgjende wyke woansdei hâlde wy wer in sûpke. Dit kear is it yn de Societeit fan de Bastille. Der komst troch de yngong fan de Mensa te nimmen. Der is ek de mooglikheid om in keu-ke lizze op in biljerttafel en in snookertafel. Op it dies wie hy der net troch it ferwachte minne waar, mar no komt hy dan echt. It plak fan barren is de Boortoren yn Hengelo. En de man om wa't it allegearre draait, DOEDE BLEEKER !!! It feest begjint om-ende-by 21:00 oere.

ASV Taste

De puinhopen van na het bezoek van Ovum Novum zijn weer opgeruimd en we zijn ondertussen weer een beetje bekomen van al die 'Goddelijke Lijven' uit Leiden. In Twente is het lente. De vogeltjes fluiten, de bloempjes ontwaken, de bijtjes zoemen en Taste heeft vanavond weer een jaarclub presentatie. Omdat de frisse buitenlucht nu eenmaal trekt zijn de tappers vanmiddag naar de Grolsch vertrokken. Kom dus vooral ook profiteren van hun nieuw opgedane kennis. De openingstijden van sociëteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn zondag van 21.00 tot 1.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot 4.00 uur. tel.:4326238.

Amnesty International

Woensdag 13 Maart is Amnesty International begonnen met een actie waarin aandacht wordt gevraagd voor de mensenrechtensituatie in China. Al vele jaren maakt Amnesty zich zorgen om de situatie in de volksrepubliek. Een van de aandachtpunten is het enorm hoge aantal excecuties dat wordt voltrokken in China. Doordat China een gigantisch grote afzetmarkt vormt, neigen veel landen in de wereld ernaar om geen (of weinig) aandacht te schenken aan de problemen. Daarom is Amnesty een wereldwijde actie begonnen. De Amnestygroep op de campus doet ook mee aan deze actie die tot in September doorloopt. Wil je ook meehelpen, of meer informatie over de actie of de mensenrechtensituatie in China? Bel dan Erik: 4895034 Binnenkort kan je ook de nodige informatie over deze actie op internet vinden: http://snt.student.utwente.nl/campus/amnesty/index.shtml.

CSV Alpha

Vanavond zal een afvaardiging van de CSV Alpha de societeit van SSR-NU, een van de zusterverenigingen, met een bezoek vereren. Als je nog mee wilt, meld je dan snel aan bij Marcel. Woensdag 27 maart houdt het societeitsbestuur een feest in onze societeit Vivaan (in het midden van de Bastille). Tijdens dit feest zal de voorzitter vermoord worden. Knajij de moordenaar tussen de verdachten vandaanhalen? Verder staan nog op de agenda: eenlaserquest, verscheidene Alpha-diners en onze dies (17-21 april).

DSV 4 happy feet

Vanavond is het dan zover: de All You Need Is A Tandeborstel-party. Het begint om 20:30 in danscentrum Tuininga (Ledeboerstraat 10-12). Naast het vrijdansen zijn er nog een aantal andere leuke activiteiten zoals de ruggendans en de tandeborstelrace. Verder komt er een bekend Nederlands Duo... Het wordt een onwijs gezellige avond. Kom dus ook langs! Entree: een tandenborstel plus voor niet-leden f2,50.

Radio Drienerlo

Radio Drienerlo maakt op maandag tot en met donderdag, 's avonds, radioprogramma's. Deze zijn te beluisteren op de campuskabel 96.0FM. De komende week kun je luisteren naar de volgende programma's. Vanavond (do) om 21.00 uur Mixed up in Wonderland. Maandag om 21.00 uur: Hardcore Business. Dinsdag om 19.00 uur: Grindpad en 21.00 uur: Ranja Radio. Woensdag om 19.00 uur: Paul^2 en 21.00 uur: CandleCool en op donderdag om 19.00 uur Foute uren en om 21.00 uur: Mixed up in Wonderland. Voor meer info kun je bellen 5235 of kijken op het electronische omroepblad in de Newsgroep: UTWENTE.ANOUNCE (elke vrijdag een nieuwe versie). Je kunt je ook aboneren. Stuur e-mail naar [email protected] met als tekst SUBSCRIBE OMROEPBLAD. of kijk op het WWW: http://vcd.student.utwente.nl/~ronny/blad.htm

KIvI Afdeling Jonge Leden Oost

Woensdag 17 april organiseert de Afdeling Jonge Leden Oost van het KIvI een excursie naar het Interfacultair Reacor Instituut in Delft. Het IRI is een onderdeel van de faculteit Technische Natuurkunde van de TU Delft. Er wordt onderzoek verricht aan o.a. neutronenbundels en snel vervallende nucliden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Neerlands enige open reactor. Het grote voordeel voor bezoekers is dat het gehele proces in de reactor goed te zien zal zijn! Tijdens de excursie zal er een inleiding in de verschillende aspecten van straling gegeven worden. Daarna zal er een lezing volgen over (onder voorbehoud) de stralingsbeschermingsdienst en haar werkzaamheden. Ter afsluiting wordt er een bezoek gebracht aan de Reactor. Bijzonderheden: Aan de excursie zijn geen kosten verbonden. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen. Aannmelding en inlichtingen bij de KIvI-kamer Twente, tel. 053-4894097, Hugo Gelevert, tel. 053-4308560, Joost Bekkers, tel. 053-4895132, Nanda Duin, tel. 053-4895121. Bij opgave dient naast de gebruikelijke gegevens ook de geboortedatum doorgegeven te worden. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Het vervoer geschiedt via het openbaar vervoer (10 min. lopen vanaf station Delft-Zuid).

DJC/DSC

De eerste twee presentaties zitten er inmiddels op. Vanavond zal een drietal aspirant-jaarclubs zich aan de leden van de vereniging presenteren, te weten Waus, Dempf en ?. Komende dinsdag zal de beurt zijn aan Méli-Mélo, Caqueatous en Rex. Tussen al dit presentatie-geweld bestaat natuurlijk nog steeds de mogelijkheid om op donderdagavond in de sociëteit een vorkje mee te prikken. Opgeven hiervoor dient voor maandagavond 21.00 uur te geschieden bij de heer van Hunen (tel: 4332055). Volgende week zaterdag, 30 maart, zal het grote geboortefeest van de nieuwe vereniging plaatsvinden in de sociëteit aan de Walstraat 45-49 (tel: 4324357). Houdt hier alvast rekening mee! Tot slot is de Senaat telefonisch bereikbaar onder nummer 4328384.

Ovatie

# De PR-cie biedt binnenkort nieuwe kleding aan, bel voor info Huub (4357484)# Op eerste pinksterdag is er een volleybaltoernooi van een zustervereniging in Leiden, opgeven bij Sander B (4336654)# Er worden nog mentoren gezocht voor de studie bestuurskunde, aanmelden bij Sander H (4311335)# Donderdag 26 april is de halfjaarlijkse ALV, uitnodiging + agenda volgt# Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze secretaris Roy (tel: 4338450)

Studieverenigingen

Ideefiks

Het Filosofisch Café is deze maand met Eric Bolle, 28 maart, 20.00 uur in de Kegelbar van de Bastille # Er worden nog steeds nieuwe bestuursleden gezocht, verdien ervaring, auditorensteun, flessen wijn, etc.

Alembic

Er zijn nieuwe prijslijsten voor de computerverkoop af te halen op de Alembic-kamer. Veel modellen zijn alweer goedkoper geworden! 4 MB extra nodig? Dat kost nu f150 # Vanaf deze week is het vakgroepvoorlichtingsboekje te verkrijgen in de BOOTS-bak # Je kunt je nog een week inschrijven voor het 'Struggle for life game' # Op 17 en 18 april zal in Enschede het OSTS-symposium plaatsvinden, onderwerp 'Wat er stroomt in de technologie; de chemisch technoloog als waterbeheerder'. Inschrijven op het Alembic-bord # Er zijn nog steeds activisten nodig voor de ouderdag van 26 april. Schrijf je in op het Alembic-bord # Op 2 april excursie naar Holland Colours in Apeldoorn. Schrijf je ook daarvoor in op het Alembic-bord vóór 27 maart.

Inter-Actief

De Commissie voor Lezingen en Excursies zoekt actievelingen. Kom eens langs in de Inter-Actief kamer of stuur een mailtje naar [email protected] # Inter-Actief viert haar derde lustrum op 6 t/m 9 mei. Het thema van deze vier dagen is tijd (zie vorige UT-Nieuws) # Op donderdag 9 mei vindt het lustrum symposium INFuture: Informatica in de toekomst, plaats (van 10.30 tot 17.00 in CC-1). Bekende sprekers: Kees Neggers, Gregor Kiczales, Maurice de Hond en Remi Bourgonjon. Meer info op WWW-adres: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/commissies/symp/ # Je kunt je inschrijven voor de Batavierenrace op zaterdag 27 april # Op dinsdagochtend 2 april kun je heerlijk in de CC-kantine paasbrunchen, samen met de Accie. Waarschijnlijk hoef je niet eens te betalen voor het paasbrood, de drank en de eieren! # Op 3 april borrel in de CC-kantine. De dag erna middag-excursie naar Grolsch. Binnenkort meer informatie over inschrijving op de posters! # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. # E-mail: '[email protected]' # WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

TObias

Boekenverkoop van 12.30 tot 13.30 uur. Alleen vandaag nog de trimester-verkoop. Volgende week dinsdag begint de vrije verkoop # Er kunnen nog steeds mensen mee naar Berlijn. Het maakt niet uit wie je mee neemt. # Op 27 maartis er weer een borrel, 17.00 uur TO-kantine # Op 28 maart excursie naar de SLO in Enschede, kosten f2,50 voor leden van TObias en f5 voor niet-leden. Er is een uitgebreid programma met interessante onderwerpen voor de echte TO-er # Paasbrunch op 4 april # Je kunt je ook alvast opgeven voor een excursie naar België van 29 mei tot 1 juni. Aan het programma wordt nog gewerkt. Kosten f150.

ConcepT

De uitreikstukken van het vak materiaalkunde (226070) kosten fl. 27,50 en zijn op de ConcepT-kamer te verkrijgen. * De Akcie organiseert op 2 april de Danny-Is-Jarig Paasborrel * Vrijdag 29 maart lezing Paul Rosenmöller (fractievoorzitter GroenLinks) tijdens het 3de en 4de collegeuur in WBC-101 * IACES organiseert van 25 - 30 april de Mid Term Meeting, de halfjaarlijkse ALV van IACES. Er zullen in deze week een aantal workshops worden gehouden. Meer informatie op de ConcepT-kamer * 23 maart 'Debat aan de Markt' met als thema 'de toegankelijkheid van het hoger onderwijs'. Zie voor meer informatie het ConcepT-bord * De eerste ouders hebben zich al voor de ouderdag (19 april) aangemeld * De deadline voor de volgende ConcepTueel is maandag 15 april. Iedereen die een leuk en/of interessant stukje heeft voor de ConcepTueel kan deze in het bakje van de ConcepTueelcommissie leggen. * Op 24 april wordt er een sportdag georganiseerd door Stress, Sirius en ConcepT. Nadere informatie volgt nog * Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Isaac Newton

Donderdag 28 maart start bij Newton het 'Water-War'. Voor slechts f4 mag je meedoen aan een enerverende machtsstrijd. Er is een briefing op 27 maart om 12.30 uur in C101 # Op 3 mei houdt Newton een excursie naar Iglo-Ola (Unilever). Inschrijven op het Newton-bord # Woensdag 24 april organiseert Newton het jaarlijkse symposium met als thema dit jaar vezelversterkte kunststoffen # Voor de symposium-commissie voor volgend jaar en voor de nieuwe Intercontinentale Reiscommissie zijn we op zoek naar enthousiaste commissieleden. Opgeven op de inschrijflijsten op het Newton-bord. Meer info bij Newton # Maandag 25 maart is er een voorlichtingsbijeenkomst over de ROTS-regeling en de auditorensteun (TW-B209 om 12.30 uur) # Vanmiddag gratis borrel, 15.30 uur, borrelkelder.

Paradoks

Biomedici opgelet! Paradoks heeft sinds 7 maart een nieuw bestuur, bestaande uit: Regje Vos (voorzitter), Ralph Gudde (secretaris), Henk Visser (penningmeester) en Martine Claassen (excursiecommissaris). Het vorige bestuur wordt hartelijk bedankt voor het vele werk dat afgelopen jaar is verzet. Je kunt je nog inschrijven voor de excursie naar Infotronic in Hengelo. Houd de publikatieborden in de gaten of word lid, zodat je op de hoogte wordt gehouden via het verenigingsblad 'De Parallaks%. Ook zoeken wij nog enkele mensen die actief willen zijn voor Paradoks. Er zijn nog wat leuke en nuttige funkties open zoals het (mede-) organiseren van een buitenlandse excursie! Kom dus eens langs de Paradoks-kamer (Z 101), in het WB-gebouw naast de Newton kamer of mail elektronisch: [email protected]

Arago

Vandaag is de kopijsluiting van de Arago Focus. Heb je een interessant onderwerp waar je graag wat over wil schrijven? Doe dat dan en stuur het in! # Dinsdag 26 maart laserquest. Haal je holster uit het stof en oefen je reflexen # Donderdag 28 maart ALV. Op deze gezellige vergadering kun je jemening geven over het doen en laten van de vereniging. Na afloop gratis borrel # Een bericht voor alle eerstejaars: hebben je ouders zich al opgegeven voor de ouderdag? # Stuur nog snel je formulier in voor de Shell International Business Competition. Op 4 april is er weer een Case Study Dag bij Unilever. Schrijf je in op het Arago prikbord.

Sport

Zweefvliegen

In de paasvakantie, van 5 april tot en met 14 april, houdt de DZC weer haar jaarlijkse voorjaarskamp. Dit jaar gaan we met al onze vliegtuigen naar vliegveld Achmer, nabij Osnabruck. Dit kamp leent zich perfect om te ontdekken hoe te gek het zweefvliegen is. Ga dus mee een leer zelf een vliegtuig besturen. Bel Axel/Maarten (4309834) of Alte/Martin (4330120) voor meer informantie.

Basketball introductiecursus van DBV Arriba

Er staat weer een introcursus aan te komen van de DBV Arriba. Iedereen die het basketballspelletje wel eens onder de knie wil krijgen, krijgt nu de kans. Onder de deskundige leiding van de hoofdtrainer van Arriba wordt in een zestal weken de basis van het basketball bijgebracht. In deze zes weken krijg je een goede indruk of het de sport is waar jij volgend jaar verder mee wil gaan. De cursus kost f15,-. Er wordt gemengd getraind op woensdag van 18.00u tot 19.30u en de eerste training is woensdag 17 april. Als je je wilt opgeven of als je nog vragen hebt bel dan even, groetjes Luuk (053-4350675), Maaike (053-4895019).

Euros Zeilen

Alle leden zijn van harte welkom bij het 'Tewaterlatings-etentje'. Dit wordt gehouden in de Kwispedoor na de Tewaterlating op donderdag 28 maart a.s. Dit zal om ongeveer 18:00 zijn. Als je wilt helpen bij de tewaterlating of de voorbereidingen ervan, bel dan met Erwin (895070). De instructieweken komen er weer aan!!! Voor een mooie vakantie waarin je ook nog eens leert zeilen, geef je je op bij Veronique (4335079).

Leer Zeilen!

Heb je zin in een leuk weekend zeilen, ga dan mee de voorjaarsintro van Euros Zeilen. De introductie vindt plaats in het weekend van 20/21 april. Zeilervaring is absoluut niet nodig. Bel voor meer informatie en/of opgave met Martine (4304246) of Josien (4895026).

Paardrijden

Neem nu 4 lessen bij D.R.V. Hippocampus voor slechts %40,- en je dromen kunnen werkelijkheid worden. De lessen zijn in april/mei op donderdagavond en bestaan uit een theorie en een praktijkgedeelte. Informatie of opgeven: bel Meeuwis 4895053 of Nienke 4355219 of 4891144 (Sportraad).

NSK Squash

Gezocht: Studenten die regelmatig squashen en zin hebben om mee te doen met het Nederlands Studenten Kampioenschap op 3 en 4 April 1996 in Rotterdam. Twijfel niet aan jezelf maar doe gewoon mee. Het zou toch moeten kunnen om een echt UT-Squash team af te vaardigen. Heb je interesse, kom dan even langs op het sportcentrum voor meer info en/of inschrijving. Bellen kanook: (89)1144.

Snertloop

Ook al is het bijna lente, toch bestaat er weer de mogelijkheid om op een gezellige manier te traienen voor de Batavierenrace. Neem je vrienden, flatgenoten, collega's of teamgenoten mee en kom woensdag 27 maart om 12.30 uur naar het sportcentrum om de snertloop te starten. De snertloop gaat langs de mooiste plekjes op de campus en is ongeveer 5 kilometer lang. Na afloop krijgt elke deelnemer gratis een heerlijke kop soep. Info bij de Sportraad 891144.

Disc Devils Twente

Na de tentamenperiode heb je vast zin in iets anders dan studeren. Tijd voor de Frisbee Intro-training. Woensdag 27 maart en 3 april kun je op het sintelbaanveld meedoen aan een frisbee-training, waar je naast werpoefeningen ook uitgebreid de gelegenheid krijgt om je moe te rennen. De trainingen beginnen om 20.15 uur en duren zo'n twee uur. Als je sportschoenen met noppen hebt, is het verstandig ze mee te nemen. Meedoen kost niets en informatie kun je krijgen bij Maurice (053-4895022).

Bridge-cursus

In april start de AVRO in samenwerking met de Nederlandse Bridgebond een cursus bridge. In navolging hiervan organiseert de Bridge Kring Drienerlo een speciale bridgecursus voor studenten en medewerkers van de UT en Hogeschool Nederland. Zowel voor gevorderden als beginners. De cursus omvat acht avonden (op dinsdagavond of vrijdagavond, in overleg met de deelnemers. Tijd en plaats volgen. Kosten f 65,- all in. Meer info Geon Steenbakkers (o74-2439609) of Remko Kootstra (074-2435280).

Menu

Week 13

ZATERDAG 23 MAART

Aspergesoep

***

Pepersteak-Vleessaus

Snijbonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken Krielaardappelen of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 24 MAART

Heldere ossestaartsoep

***

Fricandeau-Bourguignonnesaus

Gesauteerde Witlof-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of Gek aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 25 MAART

Mexicaanse bonensoep

***

Zigeunerschnitzel-Zigeunersaus

Pikante Savooiekool-Rauwkostsalade

buffet-Frites of Gek aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 26 MAART

Heldere groentesoep

***

Kotelet-Vleessaus

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 27 MAART

Tomatensoep

***

Runderlapje-Vleessaus

Andijvie-Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 28 MAART

Chinese groentesoep

***

Nasi Goreng-Chinese pikante

Vleesgroente schotel-Omelet

Satésaus-Sambalboontjes met taugé

Atjar Tjampoer-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 29 MAART

Champignonsoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht-Choronsaus

Bietjes-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

_________________________________

VEGETARISCH

_________________________________

MAANDAG 25 MAART

Mexicaanse bonensoep

***

Griekse Mousaka

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 26 MAART

Heldere groentesoep

***

Omelet Champignons-Bloemkool

Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 27 MAART

Tomatensoep

***

Kaasgroenteschijf-Kerrieroomsaus

Doperwten-Rauwkostsalade buffet

Fusili noedels

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 28 MAART

Chinese groentesoep

***

Rijsttafel: Veg.Loempia-Tjap Tjoy

Satésaus-Atjar Tjampoer-Rauwkost-

salade buffet-Zilvervliesrijst

***

Keuze nagerecht

_________________________________

C A F E

h a p a a n d e t a p

Kip Bonne Femme met garnituur van o.a. gebakken champignons, doperwten, spek, ui, aardappel, wortel rauwkostsalade

B R A S S E R I E

D e S o c i ë t e i t

Maandag 25 + Dinsdag 26 maart Jägerschnitzel, verse groente,

rauwkostsalade, gebakken aardappelen lyonaise

Woensdag 27 + Donderdag 28 maart

Entrecôte Café Paris

verse groente, rauwkostsalade, frites.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.