INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 30 oktober 1997 -Het College heeft mw H. Warger en de heer H. Morée benoemd tot lid van het Campuscollege respectievelijk per 1 september 1997 en 1 november 1997 voor de periode van één jaar. -Het College heeft de heer prof.dr. J. Greve benoemd tot decaan van de faculteit der Technische Natuurkunde voor de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 19

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 30 oktober 1997

-Het College heeft mw H. Warger en de heer H. Morée benoemd tot lid van het Campuscollege respectievelijk per 1 september 1997 en 1 november 1997 voor de periode van één jaar.

-Het College heeft de heer prof.dr. J. Greve benoemd tot decaan van de faculteit der Technische Natuurkunde voor de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 1999.

-Het College heeft tot leden van de Commissie Wetenschappelijke Informatievoorziening UT (COWI) benoemd: prof.dr.ir. N.J.I. Mars (voorzitter), prof.dr. P.R.J. Simons, prof.dr. Maurice B Line, prof.dr. F.A. van Vught; als secretaris zal optreden mw drs. A.E. Oude Grotebevelsborg.

De opdracht aan de COWI stelt het College als volgt vast: Formuleer, uitgaande van het advies van de Taskforce, welk beleid de UT op het gebied van de wetenschappelijke informatie-voorziening moet voeren gericht enerzijds op het onderwijsproces en anderzijds op de wetenschapsbeoefening; geef aanbevelingen m.b.t. de organisatie waarin dit beleid verwezenlijkt kan worden.

-Het College heeft besloten de nota 'Nieuwe opleidingen en opleidingsvarianten' ter informatie toe te zenden aan de Universiteitsraad.

-Het College heeft het werkplan College van Bestuur - Universiteitsraad voor de periode november en december 1997 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

-Het College heeft het centraal vergaderschema 1998 vastgesteld. Hierin zijn opgenomen de vergaderdata in 1998 voor het College voor Promoties, het Management Team, het College van Hoogleraren, CCO, OWD (Overleg Wetenschappelijke Directeuren), CoBe, Centrale Ondernemingsraad/Centrale Studentenraad/gezamenlijke vergadering, alsmede voor de Raad van Toezicht onder voorbehoud.

-Het College stelt zich richting OC garantie voor maximaal kf 20 ten laste van de beleidsreserve CvB ten behoeve van de dekking van de kosten in verband met de produktie van de videofilm '[email protected]' en promotieactiviteiten opening ICT-web-site.

-Het College neemt de door de WAR voorgestelde wijzigingsvoorstellen in verschillende regelingen voor financiële ondersteuning van studenten over en legt deze wijzigingsvoorstellen ter vaststelling voor aan de Universiteitsraad.

-Het College stelt de Regeling Compensatie Diplomatermijn Prestatiebeurs zijnerzijds vast en legt die ter definitieve vaststelling voor aan de Universiteitsraad.

Cursus Presenteren op Congressen/Korte Voordrachten

Op 8, 10 en 12 december 1997 (middagen) organiseert het Onderwijskundig Centrum bovengenoemde cursus, geschikt voor een ieder die wil leren om in weinig tijd veel informatie over te dragen op een voor het publiek begrijpelijke en boeiende wijze. De cursus mikt zowel op het voorbereiden als op het presenteren van voordrachten. Naast een aantal gerichte oefeningen wordt de meeste tijd besteed aan het houden van voordrachten. Bij de voor- en nabespreking hiervan komen uw eigen vragen aan bod alsmede een aantalalgemene thema's zoals: selectie van de te presenteren informatie; voordracht opbouw; afstemming op doel/publiek; boeien van het publiek; uitlokken/beantwoorden van vragen; houding/gebaren; afwisseling. U kunt uzelf terugzien op video. Kosten: UT-medewerkers kosteloos. Informatie: Wim Weenk (2048) of internet: http://www.nic.utwente.nl/wwwut/oc/dagen.htm. Aanmelding tot 26 november: per telefoon, tst. 2050; e-mail: [email protected] of internet. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Bureau Internationale Samenwerking

De VSB beurs, een initiatief van de Stichting VSB Fonds, het fonds van de VSB bank, stelt studenten in staat om na afronding van hun opleiding een aanvullende postdoctorale studie in het buitenland te volgen of onderzoek te doen om de kennis te verbreden/verdiepen: dit moet minimaal 3 maanden en mag maximaal 24 aaneengesloten maanden duren en moet een duidelijk afgerond geheel zijn. De beurzen zijn bestemd voor studenten die gedurende het studiejaar 97/98 afstuderen. De maximum leeftijd bij vertrek is 26 jaar. Voor het komende studiejaar heeft de UT wederom de beschikking over 5 beurzen. De beurs bedraagt afhankelijk van de begroting f9.000, f12.000 of f15.000 (de ene helft is een schenking, de andere een renteloze lening). Het VSB Fonds stelt in 1998 voor het eerst ook een Themabeurs ter beschikking van f25.000 (volledige schenking). Het thema dit jaar is: 'Onderzoek doen naar de patronen van integratie van culturele minderheden over een verloop van generaties'. Informatie/brochures/aanmeldingsdiskettes: Joke Heisterkamp, BIS, Boerderij (dinsdag, woensdag, donderdag, 10.00-13.30 uur), tel. 053-4894697.

Implemtentatie kwaliteitssysteem Woonwerk

De Stichting Woonwerk te Hengelo wil een effectief kwaliteitssysteem implementeren. De Stichting is op zoek naar concrete werkdoelen waaraan per cluster kan worden gewerkt. De taken voor de top, de 'kwaliteitscoördinator', de leden op de werkplek en de zorgnemers moeten daarbij worden gedefinieerd. Zo mogelijk wil Woonwerk in de toekomst komen tot ISO-certificering maar belangrijker vindt de Stichting om haar doelstellingen kwalitatief hoogstaand en effectief uit te voeren. De Stichting biedt mensen met een lichamelijke handicap een eigen woon- en werkomgeving. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de primaire en specifieke zorgvragen. Tegelijkertijd worden individuele vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk mogelijkheden zoveel mogelijk optimaal benut. De Wetenschapswinkel is voor deze aanvraag op zoek naar een student of een afgestudeerde die, al dan niet in het kader van zijn/haar studieprogramma, gedurende ± drie werkweken een interessante, praktijkgerichte onderzoeksopdracht wil verrichten tegen een kleine vergoeding. Informatie: Wetenschapswinkel, Egbert van Hattem, Vrijhof 207/208, tel. 4407/3848.

Promoties

Dominicus Kasilo over 'Profitability impact of working capital investment decisions', 20 november 1997, 13.15 uur, BB2.

Maarten IJzerman over 'Design and evaluation of a hybrid orthosis for people with paraplegia', 21 november 1997, 13.15 uur, BB2.

Wilko Emmens over 'Tribology of flat contacts and its application in deep drawing', 21 november 1997, 15.00 uur, BB2.

Gert Baardman over 'Design and evaluation of a hybrid orthosis for peoplewith paraplegia', 21 november 1997, 16.45 uur, BB2.

Iris Leene over 'Innovatie bij gemeentelijke sociale diensten', 26 november 1997, 15.00 uur, BB2.

Hermanus Brus over 'Compliance and patient education in rheumetoid arthritis', 26 november 1997, 17.00 uur, BB2.

Markus Vink over 'Efficiency in higher education', 28 november 1997, 13.15 uur, BB2.

Alle faculteiten

Practicum Operationele Research I (158018)

Bestemd voor TW-, BIT-, INF-, BSK- en CT&M-studenten. Dit practicum behorende bij de colleges 158017 en 158004 is gepland in de weken 50-51-6-7-9-10 van het tweede trimester, woensdag 7-8e uur, zaal TW-A106. Op woensdag 3 december 1997 is er op het 7-8e uur in zaal TW-C238 een inleidend college om de opzet duidelijk te maken waarbij ook de indeling voor het practicum bekend wordt gemaakt.

Wijziging College Onderwijskunde I

Dit college is op dinsdag 9 december 1997 en niet op dinsdag 2 december zoals eerder is aangekondigd. Tijd: 13.45-15.30 uur. Plaats: zaal L105 in het TO-gebouw.

Wijziging College Onderwijskunde 2

Er zijn enkele wijzigingen opgetreden in de bijeenkomsten. Meer informatie is te verkrijgen op het secretariaat van de Lerarenopleiding (tel. 3560/e-mail: [email protected]). Tevens wordt voor dit vak een nieuw boek gebruikt: Lowyck, J. en Verloop, N. (1995). Onderwijskunde. Een kennisbasis voor professionals. Groningen: Wolters-Noordhoff. Degenen die eerder het boek van Gage, & Berliner, hebben aangeschaft en de daaruit opgegeven hoofdstukken hebben bestudeerd kunnen contact opnemen voor het bespreken van vragen en het afleggen van een mondeling tentamen.

Integrand

Voor de volgende projecten zoeken wij:

1) een student die 6 maanden bij Andersen Consulting (stafafdeling) wil werken als event organizer. 2) 2 TBK/L/Financieel-studenten voor een logistiek bedrijf (o.a. National Starch & Chemical Company). Opdracht: activity based costing Ref 586. 3) afgestudeerde INF/BIT voor Technical Support Innovation Centre (verzorgt de marketing voor Andersen) 4) Andersen te Zeist zoekt een afgestudeerde INF-student. Opdracht: geavanceerde intra-/internetpagina's. 5) een bedrijf in Zutphen zoekt een afgestudeerde TBK-I/BIT-student. Functie: projectmedewerker automatisering (met evt. een baan). Opdracht: veranderingsprojecten. Ref 566. 6) 2 TBK/BSK-studenten voor het opzetten, inrichten, evalueren van interactief pilotproject op het gebied van communicatie. Ref 584. 7) een TBK-L-student voor een onderzoek naar voor-/nadelen van het uitbesteden van transport bij een bedrijf in Hengelo. Ref 587. 8) 2 TBK/BSK-studenten voor een management consultancy bedrijf (Zutphen/Lookeren). Opdracht: ISO-normering. Ref B30. 9) een BSK/TBK-student voor een adviesbureau in Apeldoorn. Functie: technisch subsidie adviseur. Ref B29.

Er staan ook een aantal ING stage opdrachten bij ons open. Wil je een jaarbestuurservaring bij ons opdoen, bel Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909.

Aiesec-Integrand-dag

Op donderdag 11 december 1997 is er van 15.00 tot 18.00 uur een Aiesec-Integrand-dag op het Rabobank hoofdkantoor in Enschede, Raiffeisenstraat 75. Er wordt uitleg gegeven over de Integrand- en Aiesec-organisatie en over de stage-mogelijkheden zij studenten kunnen bieden. Studenten komen o.a. aan het woord die via Integrand of Aiesec stage hebben gelopen en verder zijn er sprekers van de Universiteit en Procter & Gamble. Voor deze dag kan men zich kostenloos op onze vestiging inschrijven. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909.

UniConsult Twente

UniConsult voert voor bedrijven opdrachten uit in projectvorm. UniConsult projectmanagers begeleiden het gehele project en voor elk project worden 1 of meerdere studenten geselecteerd voor de uitvoering. UniConsult zoekt gemotiveerde studenten BIT/INF, die ervaring hebben met Microsoft Visual FoxPro 5.0. Het gaat om een bedrijf in Duitsland dat ons gevraagd heeft om hun database af te maken. Verder zoekt UniConsult projectmanagers. Grijp deze kans aan om naast je studie een leuke ervaring op te doen. Als projectmanager kom je regelmatig in contact met allerlei bedrijven, begeleid je studenten en je werkt in een gezellig team. Voor informatie: kamer WB hal V, kamer 127C, tel. 4893811/4312975; e-mail: [email protected]

SGOR congres 97/98 mededingingsrecht

Op 17 december 1997 organiseert het Studenten Genootschap voor Onderneming en Recht uit Groningen haar jaarlijkse congres over mededingingsrecht, n.a.v. de nieuwe mededingingswet. Sprekers: prof.mr. M. Mok (emiritus hoogleraar RuG, A.G. Hoge Raad der Nederlanden), mw mr. H. Akyuerek-Kievits (Min. van EZ), mr. P. PLompen (hoofd juridische zaken Philips), mr. M. Biesheuvel (advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek). Dagvoorzitter: mr. I. VerLoren van Themaat (advocaat Houthoff). Tijdens het middagprogramma zijn er workshops van: De Brauw Blackstone Westbroek (hoofdsponsor), Clifford Chance, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Nauta Duthilh, Nysingh Advocaten. Locatie: 'Stadsparkpaviljoen', Paviljoenlaan 3, Groningen. Kosten: f17,50 (studenten); f50 (uiniversitair personeel). Informatie: Peter Fousert, tel. 050-5267091; e-mail: [email protected] of Gert-Jan Gooszen, tel. 050-3146680, e-mail: [email protected]

BSK

Afstudeercolloquia

Jessica Visser over 'Naar een beter lokaal gehandicaptenbeleid. Onderzoek naar de invloedsmogelijkheden van een lokaal gehandicaptenplatform op het gemeentelijk gehandicaptenbeleid', 25 november 1997, 14.00 uur, TW C-238.

Dennis Kamst over 'EDON in ontwikkeling. Een empirisch onderzoek naar EDON als lerende organisatie in een monopolie- en een marktomgeving', 27 november 1997, 14.00 uur, TW C-238.

Karin Brons over 'Soevereiniteit en aansprakelijkheid: twee handen op een buik? Een onderzoek naar de invloed van Europese integratie op soevereiniteit en aansprakelijkheid', 28 november 1997, 14.00 uur, TW C-238.

Roland Schwind over 'Privatisering van sportaccommodaties. Een onderzoek naar economische en sociale gevolgen van privatisering van sportaccommodaties in de gemeente Gramsbergen', 1 december 1997, 15.45 uur, TW C-238.

AIESEC-Integrand-dag

Zie mededeling alle faculteiten.

Voorlichting afstudeerrichting Technische Bestuurskunde

De voorlichting afstudeerrichting Technische Bestuurskunde is vastgesteld op: donderdag 4 december 1997, TWRC C-238, 5e en 6e uur. Diegenen die zich hebben ingeschreven voor de studiestroom TBSK zijn al persoonlijk aangeschreven. Uiteraard zijn ook anderen van harte welkom.

Besluitvormingsondersteunende systemen (177210)

Voor D3 studenten BSK. Dit tentamen is in onderling overleg tussen studenten en docent vastgesteld op 27 november 1997 van 9.00 tot 12.00 uur en wordt afgenomen in TW D-103 B.

Grondslagen schone technologie (131612)

Voor D2/D3 studenten TBSK. Voor BSK studenten, afstudeerrichting 'milieu' wordt voor dit vak een eerste bijeenkomst gepland op maandag 1 december 1997 om 13.45 uur in CT A-11 (nieuwbouw).

Schriftelijke communicatie voor BSK (168318)

Voor D1 studenten BSK. Dit vak zal niet worden aangeboden in de vorm van werkcolleges, zoals aanvankelijk aangegeven in de roosters, doch in de vorm van hoorcolleges in zaal CC-3 in de weken 49, 50, 51, 2 en 3. Meer informatie volgt tijdens het eerste college.

Laatste herkansing oude Inleiding Civiele Techniek (221110)

Voor TBK/CT&M-, BSK-studenten. Zie mededeling TBK/CT&M.

Operationele Research voor Maatschappij Wetenschappen (158004)

Voor D-studenten BSK. Zie mededeling TBK/CT&M.

Database-ontwerp (211077/211078)

Voor TBK-, WB-, CT-, BSK- en TW-studenten. Zie mededeling TBKCT&M.

D3-vak 'Levenscyclusgericht ontwerpen' (114531), i.p.v. Milieubwust Ontwerpen (114504)

Voor WB-D3; TBK-W/CT/CT&M-D2; BSK-D1 milieuvariant. Zie mededeling WB.

CT

Tentamen Numerieke wiskunde en programmeermethoden

Voor CT- en INFBIT-studenten. Door een abuis is uit het tentamenoverzicht in het vorige UT-nieuws het volgende tentamen weggevallen: 154020 Numerieke wiskunde en programmeermethoden: wo 26/11, 13.30-15.30 uur. Dit tentamen wordt gehouden in het Sportcentrum.

Database-ontwerp (211077/211078)

Voor TBK-, WB-, CT-, BSK- en TW-studenten. Zie mededeling TBKCT&M.

D3-vak 'Levenscyclusgericht ontwerpen' (114531), i.p.v. Milieubwust Ontwerpen (114504)

Voor WB-D3; TBK-W/CT/CT&M-D2; BSK-D1 milieuvariant. Zie mededeling WB.

Herkansing Energie en Entropie

De herkansing van Energie en Entropie wordt verplaatst naar maandagmiddag 5 januari 1998.

EL

Tentamen Psychologie voor EL-studenten (166112)

Het W&M-tentamen Psychologie voor EL-studenten is op 26 november 1997 om 13.30-17.00 uur in ELTN B1220.

College Geïntegreerde Optica Hoekstra/Driessen/Lambeck

Voor TN- en EL-studenten. Zie mededeling TN.

Zaalwijziging colleges Modelvorming en simulatie (124162)

De hoorcolleges zullen op de maandagen 8 en 15 december niet gegeven worden in TW A112 maar in TW D 103a.

Zaalwijziging college Optimaal sturen en schatten (124113)

Het college zal op maandag 15 december 1997, niet gegeven worden in TW A 112, maar in TW D 105 b.

Optimaal Sturen en Schatten (124113)

In tegenstelling tot hetgeen in de studiegids vermeld staat wordt bij het college OSS geen gebruik gemaakt van het boek van Siouris. In plaats daarvan zal er een reader beschikbaar komen. Meer informatie volgt tijdens het eerste college op 1 december in TWA112.

D-voordrachten

J. Dijkhuis over 'Noise of PIN diodes for use and configurable antenna arrays', 27 november 1997, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220.

K. Jonk over 'Design and Implementation of an ATM Cell Capture Tool', 27 november 1997, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

M. van Meijel over 'Patient independent Spike-Wave-Complex Detection in EEG Signals with an Artificial Neural Network', 5 december 1997, 11.00 uur, TW/RC gebouw, zaal C238.

250-uurs opdracht

M. Bos over 'Onderzoek naar strategieën voor het regelen van spierkracht met een intraneuraal 3D multi-elektrode-array', 3 december 1997, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220.

Zaalwijziging college Analoge communicatie techniek (125113)

De colleges worden in de weken 6 t/m 9 op de donderdagen het 5e en 6e uur, niet gegeven in TW C 138 maar in BB 6.

Aiesec-Integrand-dag

Zie mededeling alle faculteiten.

Vakdidactiek Natuurkunde I (199104)

Voor TN, EL, WB. Zie mededeling TN.

INF/BIT

COO-onderwijs MT&O I

Voor P-studenten BIT. Als aanvulling op het rooster volgt onderstaand het schema voor het COO-onderwijs MT&O I: dinsdag het 3e uur, groep 1, zaal BB-205; dinsdag het 4e uur, groep 2, zaal BB-205 in de weken 50, 2, 4, 7, 9 en 11.

D-voordracht

G. Koetsier over 'Supervisory control framework for an autonomous service vehicle', 26 november 1997, 14.00 uur, INF-L208.

Tentamen Numerieke wiskunde en programmeermethoden

Voor CT- en INFBIT-studenten. Zie mededeling CT.

Start college Inleiding Bedrijfsinformatiekunde, IBIK (235004)

Voor P-studenten BIT. Op dinsdag 2 december 1997 is het eerste college IBIK. Dit vak bestaat uit 6 hoor- en 3 werkcolleges. Voor de werkcolleges moeten in groepjes opdrachten worden voorbereid. De groepjes worden bij het eerste college samengesteld. Tevens wordt bij het eerste college de collegehandleiding uitgereikt waarin alle regelingen rond het vak staan beschreven. Hogere-jaars BIT-studenten die het vak willen doen dienen dit vooraf aan de docent te melden, in verband met de groepsindelingen. Gebruik hiervoor bij voorkeur e-mail: [email protected], eventueel telefonisch, tel. 3518.

Externe D-opdracht (TIOS-IS)

Plaats: Silicon Biomedical Instruments BV en Inst. v. Epilepsiebestrijding 'Meer & Bosch', Heemstede. Begeleiders: prof.ir. E.F. Michiels (TIOS), I. Widya (TIOS), H. Blanken (IS), H. Meijs (SBI), en V. Jones (TIOS). Titel: Ontwerpen en realiseren van een multimediale koppeling tussen een EEG- en Ziekenhuis- Informatiesystemen m.b.v. het HL7 protocol. Omschrijving: De patiëntenadministratie binnen een ZiekenhuisInformatieSysteem (ZIS) dient gekoppeld te worden met het informatiesysteem van ONYX, een nieuw digitaal ElectroEncephaloGrammen (EEG) systeem ontwikkeld door SBI. Hiertoe wordt gebruikt gemaakt van het HeaLth 7 (HL7) protocol, een standaard in ontwikkeling die ook vele dialecten kent. De opdracht is het ontwerpen en realiseren van deze koppeling. Uitbreiding van deze koppeling met multimedia (bv. foto's, EEG en/of MRI/CT data) behoort ook tot de opdracht. Kontaktpersoon: I. Widya, INF kamer 5011, tel. 3945, [email protected]

TBK/CT&M

Boek OCC II (226021)

In tegenstelling tot wat in de studiegids staat vermeld, hoeft het boek 'Overspannend staal' niet speciaal te worden aangeschaft voor dit vak datin het tweede trimester plaatsvindt.

Colloquia

J. Venema over 'Are you being served?' De ontwikkeling en implementatie van een instrument voor het meten van de klanttevredenheid bij ingenieursbureau 'Oranjewoud' BV, 21 november 1997, 15.45 uur, CT1814.

Roy Fox over 'Rioolrechtdifferentiatie; een onderzoek naar alternatieve heffingsmaatstaven voor rioolrecht uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hengelo', 25 november 1997, 15.45 uur, WB Hal V112.

Willem Staghouwer & Sicco Behrens over 'IANGV. Restructering the organisational structure of the International Association for Natural Gas Vehicles', 27 november 1997, 13.45 uur, BB5.

Wouter Engbers over 'Het belang van netwerkrelaties in de accountancybranche en hoe Deloitte & Touche via relatiebeheer haar bestaande cliëntenportefeuille kan behouden en uitbreiden', 28 november 1997, 11.45 uur, BB5.

Johan Bruggeman over 'Kostenbeheersing bij Design & Build', 28 november 1997, 16.00 uur, TW C238.

Warehousing (112751)

Voor TBK- en WB-studenten. Het studiemateriaal voor dit college bestaat dit jaar uit diverse uitreikstukken. Het oude dictaat Materials Handling Systemen (112738) komt hierbij te vervallen. Beoordeling van het vak vindt plaats op grond van 3 kleine opdrachten, 1 grote opdracht, en een afsluitend schriftelijk tentamen. Inschrijving vooraf is niet nodig, maar vindt tijdens het eerste college plaats, d.w.z. op maandag 1 december van 10.45-12.30 uur in BB3.

Operationele Research voor Maatschappij Wetenschappen (158004)

Bestemd voor D-studenten CT&M + BSK. Dit vak (ORvMW) wordt het tweede trimester gegeven in zaal TW-A112, vrijdag 3-4e uur, week 49-5 en in zaal TW-D103b, 5-6e uur, week 6-10. Het college is gebasseerd op het boek 'Operationele Research, Applications and Algorithms' en wel de hoofdstukken 1-3-5-7-8-9-13-14-20-23. Het boek kost circa f70 en is verkrijgbaar bij de Campusboekhandel en de studieverenigingen (auteur: Wayne L. Winston). De belangrijkste regels bij het college zijn dat naast het volgen van de hoorcolleges een aantal opgaven gemaakt dient te worden. De eerste drie opgaven worden via het vak Practicum OR I (158018) gemaakt. Hiervoor wordt een apart hoorcollege gegeven op woensdag 3 december as., zie bij het onderwerp Practicum OR I. Het vak wordt afgerond door binnen drie weken na het laatste college op afspraak een mondeling tentamen af te leggen waarin de kennis van de gemaakte opgaven wordt getoetst. Studenten die het vak Operationele Research I (158017) al gevolgd hebben, krijgen aangepaste opgaven. De bij het college horende 2,5 SP kunnen tot 4 SP verhoogd worden door het uitvoeren van een extra opdracht: 'een modelmatige sterkte/zwakte analyse van een probleem'.

Extra tentamen Installatietechnologie (226040)

Op donderderdagmiddag 11 december 1997 is er een extra tentamen gepland van dit vak. Studenten die hieraan deel willen nemen dienen zich in te schrijven op de inschrijflijst op het mededelingenbord CT&M. Na inschrijving is aanwezigheid verplicht. Afwezigheid heeft consequenties voor deelname aan het volgende tentamen. Met vragen kan men terecht bij M. Amin, tel. 020-6813081.

Voorlichtingsbijeenkomst D2-projecten Wh&M (224330) en V&V (222330)

Op vrijdag 21 november 1997 is er een voorlichtingsbijeenkomst van deD2-projecten Wh&M en V&V van 11.00 tot 12.00 uur in zaal WB T500.

Laatste herkansing oude Inleiding Civiele Techniek (221110)

Voor TBK/CT&M-, BSK-studenten. Op maandagochtend 5 januari 1998 vindt de laatste herkansing van dit 'oude' vak plaats. Studenten die hieraan willen deelnemen zijn verplicht zich in te schrijven bij Bureau Onderwijs-zaken CT&M.

Database-ontwerp (211077/211078)

Voor TBK-, WB-, CT-, BSK- en TW-studenten. Bij dit vak wordt met ingang van het huidige studiejaar gebruik gemaakt van een ander boek. Dit heeft uiteraard invloed op de te behandelen leerstof. Ook worden enkele manieren van notatie aangepast. En niet onbelangrijk is dat het tentamen anders van opzet wordt. Er komt dus nu een tentamen nieuwe stijl. Studenten die in voorgaande jaren het vak al wel hebben gevolgd maar nog niet met een voldoende resultaat hebben afgerond worden nog twee keer in de gelegenheid gesteld tentamen oude stijl te doen, en wel direct na dit eerste trimester en tijdens de herkansingen in augustus 1998. Daarmee wordt het tentamenschema 1997-1998 als volgt: 25-11-1997: zowel oude als nieuwe stijl tentamen; 05-01-1998: alleen tentamen nieuwe stijl; 10-08-1998: zowel oude als nieuwe stijl tentamen, laatste kans oude stijl. Een overzicht van de leerstof is verkrijgbaar bij BOZ/INF, kamer 1038 (dagelijks open van 10.00-14.00 uur).

Extra tentamen Beslissen onder onzekerheid

Op woensdag 10 december 1997 van 13.30-17.00 uur wordt er een extra tentamen gegegeven voor bovengenoemd vak. Plaats: Sporthal UT. Inschrijven voor het tentamen is verplicht en moet via de tentamenlijn tel. 8044. De inschrijving is van maandag 27 oktober t/m 28 november 1997.

D3-vak 'Levenscyclusgericht ontwerpen' (114531), i.p.v. Milieubwust Ontwerpen (114504)

Voor WB-D3; TBK-W/CT/CT&M-D2; BSK-D1 milieuvariant. Zie mededeling WB.

Strategisch management (186456)

Dit vak is dit jaar anders van opzet dan in voorgaande jaren. De stof voor het vak bestaat uit een boek van Johnson en Scholes (1997), Exploring Corporate Strategy (4th edition), alsmede uit de op het college behandelde stof en tijdens de colleges uit te reiken stukken. De stof wordt getoetst in een regulier tentamen. Beoordeling van het vak vindt plaats op basis van het cijfer voor dit tentamen, alsmede op basis van het cijfer voor een in groepen van drie studenten uit te werken case-opdracht. In het eerste college wordt de tentamendatum bekend gemaakt.

Nieuwe indeling projectteam blok 3 & 4

Let op: voor blok 3 & 4 is een nieuwe indeling voor de projectteams gemaakt. Deze nieuwe indeling is te vinden op het publikatiebord bij BOZ-TBK en er ligt een exemplaar de project-groepbakjes.

Opdrachten bedrijfsstage (180059)

De (extra) opdrachten van de tweedejaars bedrijfsstage zijn nagekeken en kunnen bij BOZ-TBK worden opgehaald.

Indeling BKDP

De groepsindeling BKDP is bekend. Bekendmaking via publikatieborden bij BOZ-TBK.

Vacatures

Integrand zoekt: 1) een (bijna) afgestudeerde TBK-L/TBK-I student(e) voor de functie junior (IT) consultant bij KPMG Management Consulting. 2) per direct een projectmedewerker automatisering. Uitgebreide beschrijving van beide functies: zie publicatieborden BOZ-TBK. Informatie: tel. 053-4893909, Integrand, Vrijhof kamer 120.

BOZ TBK gesloten

In de kerstvakantie, maandag 22 december 1997 t/m vrijdag 2 januari 1998, is Bureau Onderwijszaken TBK gesloten.

TN

Hoorcollege Analyse A (152028)

Dit hoorcollege op donderdag 1+2 in de weken 22 en 23 wordt verplaatst naar donderdag 3+4 in CC 3.

D-voordracht

F. Schipper over 'Dynamica van niet-ronde bellen in isotrope turbulentie', 28 november 1997, 14.00 uur, WB gebouw N-105.

College Geïntegreerde Optica Hoekstra/Driessen/Lambeck

Voor TN- en EL-studenten. In dit keuzevak maakt de student kennis met basisbegrippen uit de geïntegreerde optica. Dit gebeurt door een combinatie van hoorcolleges met demonstraties en werkcolleges/computerpracticum, waar d.m.v. het zelfstandig oplossen van problemen de aangereikte stof wordt verdiept. Hierbij wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de computer met bijbehorende, specifiek voor de geïntegreerde optica ontwikkelde, software. Het verslag van het oplossen van de opgaven + eindopdracht dient als basis voor de beoordeling. Behandeld zullen worden: theorie van planaire golfgeleiders; basisstructuren; niet-lineaire optica; materialen en technologie. Studiemateriaal: Reader. Data: 2e trimester woensdag 1e+2e uur, B1224; donderdag 7+8e uur oneven weken, B1220. Inlichtingen: dr. Hugo Hoekstra, EL/TN 7204, tel. 2818, e-mail: [email protected]

Vakdidactiek Natuurkunde I (199104)

Voor TN, EL en WB. Dit college, behorend tot het prédoctoraal deel van de lerarenopleiding, wordt in het 2e semester gegeven op vrijdagochtend, 1e en 2e uur, zaal EL/TN 4156. Het college begint dus op vrijdag 5 december 1997. Degenen die dit college denken te gaan volgen wordt verzocht bij een korte voorbespreking aanwezig te zijn, op dinsdag 2 december 1997, 12.45 uur, in dezelfde zaal.

Aiesec-Integrand-dag

Zie mededeling alle faculteiten.

TO

Lineaire en hypermedia (193525)

Voor TO-D2-studenten. De practica van het vak Lineaire en hypermedia worden allemaal gegeven in de DOS-ruimte.

D-voordracht

Karen Slotman over 'Opleidingsmeerjarenplan bij Avebe', vrijdag 21 november 1997, 16.00 uur, L213.

Algemene psychologie (191004/168904)

Voor TO, TCW. De toets Algemene psychologie is verschoven naar dinsdag 16 december van 08.30-10.15 uur in CC1. Het college van aanstaande vrijdag 21 november in L216 gaat gewoon door.

TW

Zaalwijziging Achtergronden Schoolwiskunde (152049)

Voor D2-studenten TW. Dit college op maandag 8 december en maandag 15 december wordt verplaatst van TW-B103 naar TW-D103b.

Database-ontwerp (211077/211078)

Voor TBK-, WB-, CT-, BSK- en TW-studenten. Zie mededeling TBKCT&M.

Aiesec-Integrand-dag

Zie mededeling alle faculteiten.

WB

Communicatieve vaardigheden voor WB (168231)

In het tweede trimester wordt dit vak aangeboden. Dit vak is een keuzevak voor WB-studenten en bevat een training in mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Het vak wordt in het tweede trimester gegeven op dinsdag 7e en 8e uur in TW B101. Het eerste college is op dinsdag 2 december 1997. Inschrijving is mogelijk vanaf maandag 17 november t/m vrijdag 28 november 1997 bij BOZ W&M, TWRC-gebouw, 1e etage in de buurt van kamer TW A231. De inschrijving is beperkt tot 20 personen.

D3-vak 'Levenscyclusgericht ontwerpen' (114531), i.p.v. Milieubwust Ontwerpen (114504)

Voor WB-D3; TBK-W/CT/CT&M-D2; BSK-D1 milieuvariant. In het komende tweede trimester wordt in het kader van het vierdejaars WB-programma het vak 'Levenscyclusgericht ontwerpen' (114531) gegeven, in aansluiting op 'Ketenbeheer' (114503). Studenten van andere faculteiten kunnen deelnemen aan LCO, dat in de plaats komt van 'Milieubewust ontwerpen' (114504), zij het met enige extra colleges. BSK-studenten doen het milieuvariantvak Ketenbeheer via de cursus LCO. In verband met de opzet van het onderwijs (taakgroepen) dient men zich uiterlijk vrijdag 28 november 1997 bij BOZ/WB te hebben opgegeven. Een intekenlijst ligt gereed. In verband met de genoemde opzet is deelname aan colleges en groepsbijeenkomsten verplicht.

Colloquium

R. Gudde over 'The viscoelastic shear properties of collagen-proteoglycan matrix', 5 december 1997, 13.30 uur, WB N.105.

Database-ontwerp (211077/211078)

Voor TBK-, WB-, CT-, BSK- en TW-studenten. Zie mededeling TBK/CT&M.

Warehousing (112751)

Voor TBK- en WB-studenten. Zie mededeling TBK/CT&M.

Vakdidactiek Natuurkunde I (199104)

Voor TN, EL, WB. Zie mededeling TN.

WWTS

Roosterwijziging Projecten sturing van wetenschap en technologie

Het WWTS-vak wordt in het 2e trimester gegeven op maandag 1 december, 8 december, 15 december 1997 en op 2 maart 1998, 5e en 6e uur in CT 3522. Verder wordt het vak gegeven op woensdag 3 december 1997, 5e en 6e uur in TW B103.

Zaalwijzigingen Analytische wijsbegeerte, logica en kentheorie (161420)

In het tweede trimester vindt het WWTS-vak in week 49 tot en met week 4 op dinsdag 1e en 2e uur plaats in TW C138 (conform rooster). Vanaf week 6 tot en met 10 is echter het college op dinsdag 1e en 2e uur in TW D103B. Verder vindt het vak, conform rooster, op vrijdag 3e en 4e uur vanaf week 49 tot en met week 4 in TW C138 plaats. Echter vanaf week 6 tot en met 10 wordt het vak op vrijdag 3e en 4e uur verplaatst naar TW A112.

SPE

Pleinverkeer

Vieringen

Adressen SPE-HE: 053-4871927-Kortenaerstraat 48-Pb 70.000-7500 KB Enschede. Pastores: Kees Kuyvenhoven-MdS. Lohmanlaan 28-7522 AP Enschede-053 4337571. Hélène van den Bemt-Stinsburg 32-7511 LL Enschede-053 4345107.

SRD

De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar in de Vrijhof, kamer 151 (naast UT-bibliotheek). Kom voor al je vragen/ideeën tussen 9.00 en 17.00 uur bij ons langs of bel 5236/4033 # Aan de balie, bij het SRD kantoor, zijn eerlijke produkten, poenboeken en vakwerkgidsen te koop. Het Studenten Statuut Nieuwe Stijl is ook aan de balie af te halen # De Orakel-commissie die de digtale tentamenbank aan het opzetten is, zoekt nog tentamens (vanaf 1993) om de tentamenbank compleet te krijgen. De tentamens kunnen gratis worden gekopieerd # In de Vrijhof staat de zeepkist klaar voor de rokerige discussies over de toekomst van de campus. Wij nodigen de heer Van Vught uit deze te beklimmen om zijn mening over de campus toe te lichten # Binnenkort komt er weer een nieuwe UT Vizier uit waarin een groot aantal artikelen over academische vorming staat. Losse exemplaren voor slechts f3 # Alle aanstaande FSR's- en CSR-leden kunnen zich bij het SRD kantoor opgeven voor een cursus over het functioneren van 'de SR'. Deze cursus geeft de SRD i.s.m. het OC op 15 december 1997, i.t.t. eerdere berichten. Deelname is gratis. Vooraf opgeven is noodzakelijk via de SRD, tel. 5236/4033) of e-mail: [email protected] # Met Sinterklaas-avond kunnen alle SRD-leden hun schoen zetten in het SRD kantoor! Worteltjes, hooi en zingen van een liedje zijn hiervoor wel noodzakelijk # Deze week uit het SSNS: art.6.7.1: Iedere student heeft gedurende de propedeutische fase recht op adequate studiebegeleiding # Tenslotte wenst de SRD alle studenten heel veel succes wensen met hun tentamens.

Diversen

Stichting S.M.I.T.

Stichting S.M.I.T. regelt de opvang van buitenlandse studenten die aan de UT komen studeren. Dit zijn onder andere studenten die met Erasmus uitwisseling of stage hierheen komen. Als het je leuk lijkt om in contact te komen met mensen van andere nationaliteiten, geef je dan nu op om mentor te worden bij stichting S.M.I.T.. voor opgave of informatie: Jan van der Heide, mentorencoördinator, tel. 053-4895036 of 053-4894052 12.30-13.30 uur) of kom naar naar de S.M.I.T, Vrijhofkamer 232.

Taste

In verband met de tentamens gelden er bij Taste in week 47 en 48 speciale openingstijden (zie hieronder) # Inschrijven voor het diner op dinsdag 2 december kan nog. Daarnaast is inschrijving mogelijk voor het fantastische 'de-tank-van-Sinterklaasfeest' op donderdag 4 december. Kijk voor meer info over deze beide activiteiten op het mededelingenbord # Op 20 november is er weer de gebruikelijke copysluiting van de smaakmaker. Lever weer al je leuke, interessante en smaakmakende stukjes in # Sociëteit Antigoon (eerste verdieping van de Pakkerij) is geopend op donderdag tot 2.00, vrijdag tot 1.00 uur, zondag tot 0.:00 uur en dinsdag tot 1.:00 uur, tel. 053-4326238.

C.S.V. Alpha

Beetje eenzaam geworden achter die muur van boeken? Doorbreek de sleur van de tentamens en kom gezellig naar Flux # Brave leden opgelet: 4 december sinterklaasfeest in de sociëteit # Sociëteit Flux, Oude Markt 24, Enschede, tel. 4344427, vanaf 21.00 uur open # Voor informatie over de Christelijke Studentenvereniging Alpha kun je bellen met Remco, tel. 4353456 of met Bart, tel. 4331004) # Alpha op internet: http://snt.student.utwente.nl/~alpha.

Aegee

Na een periode van tentamenstress zijn er bij Aegee weer volop activiteiten. Natuurlijk schrijf je je in voor het congres van dispuut Pandemonium 'Fear your mind' als je alles wil weten over Zen, New Age en Scientologie. Tijdens dit congres, van 28 tot 30 november, kun je zelfs van je kater worden genezen. Schrijf je voor de deadline in maar wacht niet te lang want vol=vol # Van 4 tot 7 december organiseert Aegee Poznan (Polen) een congres over de rol van de media in Europa, zie voor meer informatie de reismap. In het weekend van 11 tot 14 december, is er in Eindhoven het laatste congres in de cyclus Europe and Euro. Bekende gastsprekers, o.a. de heer Timmer, zullen aanwezig zijn waarna een afsluitende trip naar Amsterdam mogelijk is # Voor wie tijdens de tentamens nog tijd over heeft: sociëteit Asterion is open op dinsdagavond, waar de reismap met de inschrijflijsten en informatie over alle activiteiten ligt.

KIvI/Bedrijfskundig MegaCongres

Op 25 en 26 november 1997 is er een congres 'Individualisering van de markt en de mens in de organisatie en de gevolgen voor uw totale bedrijfsvoering', een initiatief van het Bedrijfskundig Platform, opgericht door de bedrijfskunde-secties van KIvI, Niria en VOA. Het belang van individualisering voor BV Nederland wordt bevestigd door Ministerie van Economische Zaken en Netwerk Massa-individualisering. Daarom geven binnen- en buitenlandse topsprekers acte de presence, die u vertellen hoe individualisering van hun klanten en medewerkers hun bedrijfsvoering beïnvloedt. Na plenaire ochtendsessies op dag één gaan de deelnemers 's middags de diepte in op verschillende deelgebieden tijdens parallelsessies, die dusdanig zijn opgezet dat interactie wordt gestimuleerd. Aan dit MegaCongres is tevens een informatiemarkt gekoppeld. Plaats: Congrescentrum, RAI te Amsterdam. Opening: minister Wijers. Voorzitter: Charles Groenhuijsen. Informatie: Elfride Dijkstra, tel. 4097, e-mail: [email protected]

KIvI-seminar 'Bouwen aan Succes'

Sommige mensen lijken voor het succes geboren. Ze maken hun school af, solliciteren en volgen van dat moment af een flitsende carrière, gaan duurzame persoonlijke relaties aan, zijn gezond. Kortom, alles zit mee. Zondagskinderen? Wellicht niet, maar mensen die vanuit een innerlijke kracht het succes naar hun hand kunnen zetten. Danny van der Giessen is ervan overtuigd dat deze weg naar het succes te leren valt. Geïnteresseerd? Kom vanavond (20 november) naar zaal T4 van het EL/TN gebouw, waar hij om 19.30 uur een boeiende peptalk (à la Tsjakka) zal houden. Hij verdiepte zich in Oosterse en Westerse filosofieën over de wijze van leven (kracht en passie) en volgde trainingen in binnen- en buitenland. Entree (inclusief borrel): f15 (leden); f25 (studenten); f60 (overigen).

Aiesec-Twente

Ben jij op zoek naar een stage in het buitenland? Loop dan even binnen bijAiesec-Twente. Wij regelen namelijk stages over de hele wereld. Denk ook nog even aan de Aiesec-Integrand-middag op 11 december. Op deze middag kom je alles te weten wat beide organisaties nu eigenlijk doen op stage-gebied. Informatie: Aiesec-Twente, BB-gebouw, kamer C117, tel. 053-4893959, [email protected]

HoBiHe

HoBiHe, een werkgroep van SRD, heeft alweer een vernieuwde homepage: http://www.student.utwente.nl/~srd/hobihe/. Hierop staat onze mailinglist voor inschrijving bij HoBiHe en staan allerlei activiteiten in Enschede. HoBiHe is weer heel wat van plan dit jaar, o.a. een nieuwe posteraktie, de roze filmmaand in februari, een pittige discussie en het uitbrengen van een informatiefoldertje over diverse activiteiten in Enschede voor jongeren die niet perse hetero zijn. Als je vragen, problemen of oplossingen hebt en als je mee wilt helpen mail dan naar [email protected], die door Lisette en Gert-Willem wordt gelezen.

Mixed Up

COC-jongerenwerkgroep Mixed Up organiseert aanstaande donderdag een café-avond van 19.00 tot 23.00 uur in het COC (Walstraat 12-14, boven café Stonewall), bedoeld voor jongeren t/m 25 jaar. De coming-out avond van vorige week was een groot succes en er wordt binnenkort een nieuwe thema-avond georganiseerd: ondwerp en datum lees je in het UT-nieuws of op onze home-page. Op pakjesavond, 4 december, is er een groot feest. De entree is f3,50 inclusief een aids-fonds bijdrage. D.J. Remco zal zijn kunsten vertonen en een ieder kan zich storten in het zoeken naar prinsessen en prinsen op witte schimmels in een fantastisch datingspel. Voor meer informatie mail naar Lisette: [email protected] of bel naar het COC, tel. 053-4305177.

KPS (Kiesvereniging Progressieve Samenwerking)

Als partij heeft de KPS al jaren een fractie in de Universiteitsraad gehad. Vanwege het opheffen van de Universiteitsraad per 1 januari kan de KPS niet langer op de huidige voet doorgaan. Daarom is er een ommezwaai gemaakt van partij die belangen voor medewerkers en studenten behartigd naar een partij die studentenbelangen gaat behartigen in de Centrale Studentenraad. Belangrijke aandachtspunten van de KPS in de nieuwe structuur worden: flexibeler onderwijs; afschaffen Bollebozenbeurs; beoordelen van bestuurders op functioneren; goede samenwerking met facultaire raden. Als je deze punten ook belangrijk vindt, stem dan KPS. Meer achtergrond is te vinden in het verkiezingsprogramma dat nog wordt opgestuurd. Als je mee wil praten over de richting die de KPS inslaat, kom dan naar de ALV van de KPS op 27 november in CT 1345 van 12.30 tot 13.00 uur. Informatie: Floriaan Tasche, tel. 053-4321604 of Henkjan Gersen, tel. 053-4773382.

Tsjerk Hiddes

Goeie, op woarnsdei 12 novimber is der in Algemiene Ledegearkomste west. Op dizze ALG is troch it bestjoer útstelt Tsjerk Hiddes te ûntbinnen. De leden hawwe dit útstel oannaam. It gefolg is dat it FSST Tsjerk Hiddes op 1 jannewaris 1997 ûntbun wurdt. Dêr binne noch wol in pear aktiviteiten plant. As earste aktiviteit de Keningsdagen yn Delft. Dit fynt plak yn it wykein fan 29 novimber. Mear ynformaasje hat Alvin. Op 9 desimber spilet De Kast yn it Muziekcentrum yn Enschede. Kaartsjes binne te keap foar f20 yn'e Vrijhof. 29 en 30 desimber fynt yn Frentsjer it Krystkongres plak. It tema fan it kabaret dit jier is: In nije universiteit yn Frentsjer. Foar mear ynformaasje kinne jim skilje nei Helios (053-4895041).

Amnesty International

Op 10 december is de dag van de Rechten van de Mens. De Studentengroep van Amnesty International wil hier door een aantal acties de aandacht op vestigen. Lijkt het je leuk om mee te helpen met het organiseren hiervan, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Als je lid wil worden of meer informatie wil, dan kun je contact opnemen met Elske, tel. 053-4357586.

Beurzen voor vrouwelijke onderzoekers

Vrouwelijke onderzoekers die niet worden ondersteund door NWO, KNAW of faculteit, kunnen een beurs aanvragen bij de Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek. Reisbeurzen van maximaal f12.500 zijn beschikbaar voor vrouwen die na hun promotie enige tijd aan een instelling voor onderzoek of onderwijs in het buitenland willen doorbrengen. Ook afgestudeerde vrouwen die met behulp van deze beurs in het buitenland een promotieonderzoek willen voorbereiden, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor vrouwen die zonder of slechts met een zeer gering financiële steun werken aan een proefschrift of vervolgonderzoek, zijn reisbeurzen van maximaal f2.500 beschikbaar. Het fonds subsidieert geen drukkosten van het proefschrift of stages in het kader van een scriptie. Aanvraagformulieren kunnen tot 1 februari 1998 schriftelijk worden opgevraagd bij dr. J. Koek-Noorman, Postbus 13337, 3507 LH Utrecht. Aanvragen kunnen tot 15 februari worden ingediend.

Studieverenigingen

Monsoon

Monsoon (studievereniging van de Vakgroep OntwikkelingsKunde) zoekt nog steeds commissieleden voor de evenementen-, lezingen-, excursie- en symposiumcommissie. Vraag vrijblijvend info aan op tel. 4893543, stuur een e-mail naar [email protected] of kom eens langs bij de Monsoonkamer, CT-1796 (koffie staat klaar of in ieder geval aanwezig).

ConcepT

ConcepT wenst iedereen heel veel succes met zijn/haar tentamens # Om alle tentamenstress kwijt te raken: op 2 december wordt het ConcepT-feest in de Kapsalon gehouden. Kaartjes, slechts f3,50, zijn op 30 november, 1 en 2 december verkrijgbaar in de ConcepT-kamer. Introduce(e)s zijn ook welkom # Op 3 december is er een lezingenavond 'Werken na Studeren'. Hiervoor kun je je opgeven op het ConcepT-bord. Kosten: gratis # Op 11 december is de eerste borrel in de nieuwe borrelkelder # De nieuwe Symposiumcommissie wordt binnenkort weer opgestart. Heb je interesse, schrijf je dan in op het ConcepT-bord # Wij zijn bereikbaar op tel. 3884, fax 4820, WB-hal V-201 en e-mail: [email protected]

Inter-Actief

Wij wensen al onze leden veel succes bij de komende tentamens # Binnenkort zijn er films te zien in de pauze. De lokatie is ergens in het CC-gebouw. De eerste film wordt de in de week na de tentamens gedraaid # Op 2 december is er een grote Sinterklaas Borrel. Twee weken hierna is de volgende borrel # Er is een UTopics excursie op 4 december. Reiskosten worden vergoed # Op dezelfde datum kun je je schoen zetten bij Inter-Actief. De volgende dag zit er dan een verrassing in # Op 20 en 27 januari is er een VirtualReality Symposium, dat door Inter-Actief en Studium Generale wordt georganiseerd. Ook is er een markt, waar de bezoeker zelf VR aan den lijve kan ondervinden # Bekijk onze homepage: http://wwwbeno.cs.utwente.nl, e-mail: [email protected]

Alembic

Schrijf je in voor een leuke commissie! Het kan nog tot 24 november. Lees voor informatie over de commissies het boekje 'Actieve leden gezocht' # Even ontspanning voor de tentamens? Kom donderdag 20 november naar de beaujolaisborrel # Als je niet met je foto in het jaarboek wil, laat het dan even weten # Schrijf je in voor de Heineken Case-excursie op 9 december # Een aantal mensen die het afgelopen jaar commissiewerk hebben gedaan, kunnen nog een fles wijn afhalen op de Alembickamer # We verkopen nog steeds tegen een lage prijs computers. Haal de folder op de Alembickamer, tel. 053-4892866, e-mail:[email protected], http://utct.ct.utwente.nl/~alembic.

Abacus

Allereerst wenst Abacus iedereen heel veel succes met de tentamens # Direkt hierna is er op donderdag 4 december een sinterklaasborrel met Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. Mensen die het leuk vinden Zwarte Piet te spelen, kunnen dit melden bij Marc Simon. Bij hem kan ook een cadeau en gedicht ingeleverd worden, zodat Sinterklaas het vervolgens kan afgeven aan je vriend(innet)je # Op donderdag 11 december: een interview met Paul Kersten door Hélène van den Bemt. Iedereen is van harte welkom # De mysterieuze naam MALBA is ontrafeld: M aak A bacus L andelijk B ekend A ctie. Afgelopen zaterdag was de intocht van Sinterklaas in Enkhuizen op tv: het spandoek van Abacus was in beeld met 'Abacus groet Sint en Piet'. Sinterklaas noemde zelfs de naam van Abacus. Nu is het de beurt aan de leden! Degenen die Abacus het best landelijk promoten winnen twee kaartjes naar de Efteling. De reglementen zijn af te halen in de Abacuskamer # Wil je nog een activiteit organiseren, meld je dan bij Theo.

Arago

Donderdag 4 december 1997 komt Sinterklaas zijn verjaardag vieren in de kantine van EL/TN. Vanaf 16.00 uur kan iedereen van de faculteit de Sint toe zingen. Wees erop bedacht dat je naar voren kunt worden geroepen: het grote boek is dik! # Op 10 december is er een excursie naar de Technische Recherche: maar tien mensen mogen mee (inschrijflijst: zie prikbord in kantine) # De CuCo organiseert de eerste cabaret-avond in de Aragokamer. Donderdag 11 december kan iedereen zijn lachspieren weer eens opsterken # Correctie vorige UT-nieuws: de vrimibo's gaan in de tentamen periode niet door.

Scintilla

Helaas is de inschrijflijst voor de Grolsch-excursie van 2 december vol # Maar bij de poolavond van woensdag 3 december is nog genoeg ruimte. Schrijf je zo snel mogelijk in op het prikbord # We zijn nog op zoek naar enthousiastelingen die een continentale studiereis willen organiseren. Interesse? Vraag in onze kamer naar een bestuurslid, hij/zij kan je verder helpen # Eindelijk zijn de groepsfoto's van de introduktie klaar. Voor de eerstejaars liggen ze in de postvakjes. Mocht je niks ontvangen hebben, stuur een e-mail naar: [email protected] Voor meer informatie over aktief worden of over onze aktiviteiten: vraag naar een bestuurslid in de Scintillakamer of mail: [email protected]

Communiqué

De homepage van Communique is weer helemaal up to date. Surf een keer langs, het adres is: http//www.Wmw.Utwente.Nl/communique # Waarschijnlijk heb je al wel gemerkt dat de ExSyLe druk bezig is met het organiseren van het symposium 'Communicatie in het Fin de Siecle. Een storm in een glas water?!', dat plaats vindt op 10 december en bestaat uit een drietal lezingen, drie parallel geplande workshops en een afsluitend debat. Houd voor meer informatie je postvakje en het publicatiebord in de gaten # De jaarboekcommissie wil iedereen er nogmaals op wijzen dat de pasfoto's voor het jaarboek voor 22 november ingeleverd moeten worden. Lever je je pasfoto niet in, dan zul je totaal misvormd worden nagetekend door de leden van de jaarboekcommissie, en uiteraard wel onder vermelding van jouw naam # Met het oog op de tentamenbank van Communiqué willen we ook nu weer vragen of mensen hun tentamens langs willen brengen bij de Communiquékamer # Tenslotte wensen we iedereen veel succes met de tentamens.

Isaac Newton

Dinsdag 3 december is een excursie naar SCA-Packaging te Eerbeek. Schrijf je in op het Newton-bord # Op donderdag 4 december is er een case bij Unilever te Zwijdrecht. Opgeven kan tot en met donderdag 27 november # Er worden enthousiaste eerste-jaars WB-ers gezocht, die zin hebben om de jaarlijkse ouderdag te organisern. Heb je interesse? Kom dan even naar de Newtonkamer # Aanstaande zaterdag vertrekt de intercontinentale reis (INCA) naar Brazilië. Alle deelnemers bij deze een goede reis toegewenst # De Newtonkamer, WB Z-103, is elke dag open van 10.00 tot 16.00 uur, tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Paradoks

Paradoks (studievereniging voor biomedische techniek, (WB CT,EL/TN) organiseert van 15 t/m 22 februari een studiereis naar Engeland. Geprobeerd wordt om voor elke studie relevante excursies te regelen naar bedrijven en universiteiten. Voor vragen en inschrijving kun je een mail sturen naar de reiscommissie: [email protected] Inschrijving kan ook op het bord bij de Paradokskamer. Tevens is er begin januari een lezing/demonstratie over electrische spierstimulatie, de details zijn nog niet bekend. Het nieuwe e-mailadres van ons is: [email protected] Informatie: Paradokskamer, WB-Z101, tel.2491, dinsdag, woensdag (12.30-13.30 uur), homepage http://snt.student.utwente.nl/~paradoks/.

Oraties

De heer dr. W. Wei, benoemd tot hoogleraar Materiaalkunde aan de faculteit der Werktuigbouwkunde, over 'W&M Werktuigbouw- en Materiaalkunde', donderdag 4 december 1997, 16.00 uur, BB2.

Sport

T.C. Ludica

T.C. Ludica organiseert voor haar leden en andere belangstellenden op dinsdag 25 november 1997 tijdens haar verenigingsavond een voetbalavond. Er wordt uitgebreid gediscussieerd en meegeleefd met Ajax en Twente. De tijden van de wedstrijden zijn nog niet bekend. Voor informatie over de avond of over T.C. Ludica: kom langs op het Paviljoen of bel met onze secretaris, Astrid ter Wiel, tel. 053-4340199.

Gezocht: Bata-deelnemers Universiteitsteam

Loop jij sneller dan al je vriend(inn)en, geef je dan op bij de Sportraad. Dit jaar gaan we winnen en jij bent daar onmisbaar bij. Bel ons, tel. 053-4891144.

Menu

WEEK 48

ZATERDAG 22 NOVEMBER

Cellerysoep

***

Jachtschotel

Doperwten-Rauwkostsaladebuffet

Rijst-Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 23 NOVEMBER

Floridagroentesoep

***

Rollade-Rodewijnsaus

Pikante Savooiekool

Rauwkostsaladebuffet

Carré of Gek.aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 24 NOVEMBER

Toscaanse tomatensoep

***

Lasagna Toscana

Groente Macedoine-Toscaanse saus

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 25 NOVEMBER

Minestronesoep

***

Kipjachtschijf

Sperciebonen-Rauwkostsaladebuffet

Gekookte of Gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 26 NOVEMBER

Romeinse Kippensoep

***

Gebakken Visfilet of Vleesgerecht

Wortelen-Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 27 NOVEMBER

Milanese Groentesoep

***

Indian Curryschotel van Kip en

Groente-Kroepoek-Rijst

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 28 NOVEMBER

Mexicaanse bonensoep

***

Vlaams Runderlapje of 2 Kroketten

Vleessaus-Rode kool-Appelmoes

Rauwkostsaladebuffet

Gekookte of Gebakken aardappelen

***

Keuze nagerecht

_________________________________

VEGETARISCH

_________________________________

MAANDAG 24 NOVEMBER

Toscaanse Tomatensoep

***

Gebakken Kaasplak-Broccoli

Kaassaus-Rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 25 NOVEMBER

Minestronesoep

***

Groentesojaburger-Sauce tartare

Roerbakgroente

Rauwkostsaladebuffet-Frites

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 26 NOVEMBER

Romeinse Kippensoep

***

Vegetarische Schnitzel

Boontjes-Rauwkostsaladebuffet

Pommes Frites

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 27 NOVEMBER

Milanese Groentesoep

***

Gegratineerde Volkorenmacaroni

met Champignons,Groente en Kaas

of Gebakken Vis met Frites

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

SCHNITZEL MADRAS, Kerriesaus met

ananas en rozijnen,Rauwkostsalade

Frites

BRASSERIEMENU

Maandag 24 + dinsdag 25 nov.

KOTELET SUISSE met pikante tomatensaus,

Verse groente, Rauwkostsalade, Gebakken

aardappelen

Woensdag 26 + donderdag 27 nov.

SPARE-RIBS met diverse sauzen,

Rauwkostsalade, Stokbrood

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.