INFO

| Redactie

Algemeen Herzien Besluit College van Bestuur d.d. 3 april 1997 -Het College heeft besloten tot de volgende toekenningen: 1)T.b.v. opleidingsspecifieke projecten Centrale Stimulering Onderwijs (CS ow) 1997: a)kf 150 voor elk van de faculteiten: WB t.b.v. de opleiding werktuigbouwkunde, EL t.b.v. de opleiding elektrotechniek, CT t.b.v. de opleiding chemische technologie, TN t.b.v. de opleiding techn

Algemeen

Herzien Besluit College van Bestuur d.d. 3 april 1997

-Het College heeft besloten tot de volgende toekenningen: 1)T.b.v. opleidingsspecifieke projecten Centrale Stimulering Onderwijs (CS ow) 1997:

a)kf 150 voor elk van de faculteiten: WB t.b.v. de opleiding werktuigbouwkunde, EL t.b.v. de opleiding elektrotechniek, CT t.b.v. de opleiding chemische technologie, TN t.b.v. de opleiding technische natuurkunde, TW t.b.v. de opleiding toegepaste wiskunde, WMW t.b.v. de opleiding WWTS, WMW t.b.v. de opleiding toegepaste communicatiewetenschap, BsK t.b.v. de opleiding bestuurskunde, T&M t.b.v. de opleiding Technische Bedrijfskunde, T&M t.b.v. de opleiding civiele technologie & management, TO t.b.v. de opleiding toegepaste onderwijskunde, INF t.b.v. de opleiding informatica, INF t.b.v. de opleiding bedrijfsinformatietechnologie;

b)kf 150 voor de faculteit WMW t.b.v. het W&M-convent.

2)Kf 52,6 ten laste van de middelen CS ow t.b.v. het door de Vestiging Friesland/PROF ingediende project Tele-leren. Tevens besluit het College de Universiteitsraad en de faculteiten te informeren over de inmiddels aan OCW verzonden aanvraag Studeerbaarheidsfonds tweede tranche, waarin zijn opgenomen de opleidingsspecifieke projecten CSow 1997 en het project Tele-leren, waarvoor thans de hiervoor vermelde bedragen zijn toegekend.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 10 april 1997

-Het College heeft de Jaarrekening UT 1996 vastgesteld en zendt die ter informatie toe aan de Universiteitsraad.

-Het College heeft zijnerzijds de nota Overschotten en Tekorten 1996 vastgesteld en legt de nota ter definitieve vaststelling voor aan de Universiteitsraad en verzoekt hierbij de uit dit document voortvloeiende vermogensmutaties vast te stellen.

-Het College heeft de aanbevelingen uit de notitie Herziening Doorberekening Poolruimten overgenomen. Dit houdt in dat:

a)De kosten van de poolruimtevoorziening m.i.v. 1-1-1998 worden doorberekend op basis van de voor de zaalreservering aangevraagde groepsgrootte.

b)Alle collegezalen op de UT dienen te zijn opgenomen in de UT-poolruimtevoorziening. Bestaande facultaire collegezalen worden m.i.v.1-1-1998 overgenomen, tegen vergoeding van de boekwaarde van de investeringen.

c)De leegstand binnen de poolruimtevoorziening wordt overgeheveld naar de UT-leegstand, zodat hiervoor een alternatieve aanwending kan worden gezocht.

d)Het College besluit jaarlijks over de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van de poolruimtevoorziening na hierover advies te hebben ingewonnen bij de Werkgroep Poolruimten. De Werkgroep Poolruimten formuleert hiertoe jaarlijks in april als onderdeel van de voorbereiding op de Begroting een gespecificeerd voorstel.

-Het College heeft de tekst van het Jaarverslag UT 1996 vastgesteld en zendt het naar de Universiteitsraad ter goedkeuring.

-Het College heeft besloten het Fonds Internationale Congressen 1997 eenmalig op te hogen met kf 50 t.l.v. CSi 1997.

Dienst Studentenzaken

Op vrijdag 9 mei 1997 zijn de bureaus van de Dienst Studentenzakengesloten (Studentenadministratie, Studentendecanen en Studentenpsychologen). De geplande afspraken bij de studentenpsychologen gaan gewoon door.

Wetenschapswinkel

De Papiercentrale Twente BV aan de Binnenhaven in Enschede krijgt allerlei soorten papier om te verwerken.

Recent heeft de centrale een partij witte tissues aangeboden gekregen en men vraagt zich af hoe deze het beste verwerkt kunnen worden. Belangstellenden voor dit onderzoek kunnen contact opnemen met Dick Schluter, Vrijhof 207, tel. 053-4891135; e-mail: [email protected]

Bureau Internationale Samenwerking

De Australische Regering heeft voor Europa 14 postgraduate scholarships beschikbaar gesteld. De beurs (AEAP) stelt afgestudeerden in de gelegenheid om 12 maanden academisch studie/onderzoek te verrichten aan een Australische instelling van hun keuze. Sluitingsdatum voor de beursaanvraag is 30 juni 1997. Informatie: Joke Heisterkamp BIS, in de Boerderij, op dinsdag woensdag of donderdag van 10.00 tot 13.30 uur of telefonisch op nummer 053-4894697.

Aiesec

Gezocht: 20 nieuwe bestuursleden. Wil je meer weten over een jaar in het bestuur van Aiesec-Twente, haal dan nu meer informatie op ons kantoor of kom woensdag 7 mei om 12.30 uur naar de voorlichting in het BB-gebouw. Ook kun je bij Aiesec meer informatie krijgen over verschillende workshops. Wanneer je hier automatisch van op de hoogte wil blijven wordt van AIESEC-VIP en ontvang een nieuwsbrief met alle relevante informatie. Meer info in kamer BB-C117 of bel 4893959.

Promoties

E.Banning over 'On the dynamics of two coupled, parametrically driven pendulums. Mode competition and transition to chaos', 2 mei 1997, 15.00 uur, BB2.

R.Kleissen over 'Properties of computer averaged surface eletromyographic profiles', 2 mei 1997, 16.45 uur, BB2.

Qing Liu over 'Hydroxyapatite/polymer composites for bone replacement', 15 mei 1997, 13.15 uur, BB2.

ShiHong Li over 'Bamboo for engineering and biomedical applications', 15 mei 1997, 15.00 uur, BB2.

W. Huck over 'Non-covalent synthesis of nanosize metallodendrimers', 15 mei 1997, 16.45 uur, BB2.

E. Cornelissen over 'Membrane fouling in waste water filtration', 16 mei 1997, 13.15 uur, BB2.

M. Oude Wolbers over 'Lanthanide ion complexes and their luminescence properties', 16 mei 1997, 15.00 uur, BB2.

P. Leydekkers over 'Multimedia services in open distributed telecommunications environments', 16 mei 1997, 16.45 uur, BB2.

A. Weenink over 'De Russische paradox: overvloed en onvermogen. De Russische economie van 1917 tot 1997', 22 mei 1997, 13.15 uur, BB2.

A. Woering over 'The optimization of mixing of viscous fluids', 22 mei 1997, 16.45 uur, BB2.

M. van der Zee over 'Structure-biodegradability relationships of polymeric materials', 23 mei 1997, 13.15 uur, BB2.

B. Benjamin van de Waal over 'The FCC/HCP dilemma', 23 mei 1997, 16.45 uur, BB2.

J. Steenhuijsen over 'Stress and strain in atherosclerotic arteris during angioplasty', 29 mei 1997, 13.15 uur, BB2.

T.Knösche over 'Functional brain imaging based on EEG en MEG', 30 mei 1997, 13.15 uur, BB2.

H. Bekker over 'Clopw, a mixed basis set full potential electronic structure methods', 30 mei 1997, 16.45 uur, BB2.

Onderwijs

Alle faculteiten

Legitimatie tentamens/examens

Voor alle faculteiten. Voor alle tentamens/examens is legitimatie verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de legitimatie zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

Integrand

Integrand zoekt studenten voor diverse projecten. Zie vorige editie van deze krant. Voor informatie en inschrijfformulieren van Business Courses van Procter & Gamble en ING: Janine Stegeman. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909; Internet: http:/www.jobnet.nl/integrand (voor de opdrachten); http:/snt.utwente.student.nl/~integrand (info over Integrand Twente).

UniConsult

UniConsult zoekt een student voor het schrijven van een ISO-handboek bij een bedrijf in Hengelo. Het project zal bestaan uit interviews, analyse van de processen en opstellen van procedures en werkinstructies. De beloning is ongeveer f4000. Kom langs op onze kamer (CT-3144, links van kantine eerste trap op) of bel 3811 of 053-4312975.

Bureau Onderwijszaken TBK gesloten

Zie mededeling onder TBK/CT&M.

Operationele research (158017)

Voor alle faculteiten, D-studenten. Zie onderwijsmededeling WB.

Klassieke Mechanica 141109 (4-jarig curriculum)

Zie onderwijsmededeling TN.

BSK

Kwantitatieve Methoden III (152067)

Voor D1-Studenten BSK. Het college van woensdag 1+2 wordt verplaatst naar donderdag 7+8 in TW-C 138 (week 17- 19) en in TW-A 101 (week 21-24).

Voorlichtingsbijeenkomst over TCW

Voor BSK en TO. Dinsdag 29 april is er speciaal voor de eerstejaars TO en BSK de derde voorlichtingsbijeenkomst over TCW. In deze bijeenkomst wordt de aanmeldingsprocedure en de regeling voor verwevenen toegelicht. Deze bijeenkomst is ook zinvol als je nog andere vragen hebt over de opleiding TCW. Je bent welkom om 12.30 uur in het TO-gebouw collegezaal L216.

Afstudeercolloquium

Jeroen Voogt over 'Privatisation and Public Utility Services, a case study of privatising multi-purpose dams in Pakistan', 2 mei 1997, 15.30 uur, in De Boerderij (Maquettezaal).

Economie van de infrastructuur (173050)

Voor D2/D3 studenten BSK. Het college van 'Economie van de infrastructuur' van P. de Vries op maandag 21 april 1997 het 7e en 8e uur is verplaatst naar donderdag 29 mei 1997 het 3e en 4e uur in TW D-105 B.

Hertentamen Beleidsprocessen I (174001/174901)

Voor P studenten BSK/CT&M. De derde kans voor het tentamen Beleidsprocessen I (174001 voor BSK en 174901 voor CT&M) wordt niet gehouden op maandag 18 augustus zoals vermeld op de BSK-roosters, doch op vrijdag 22 augustus (gelijktijdig met CT&M).

CT

Rectificatie tentamen Thermo II (134014)

De locatie voor dit tentamen van dr. W. Briels op 12 mei om 13.30 uur is gewijzigd. In plaats van CT3518 is CT1349 gereserveerd.

Student-assistent gezocht

Vak: Inleiding Civiele Techniek. Werkzaamheden: mede ontwikkelen en uitwerken van een viertal projectopdrachten waarbij enig veldwerk moet worden verricht. Termijn: twee halve dagen per week in de maanden mei en juni. Vaardigheden: creativiteit en handig met tekstverwerker. Eisen: Propedeuse nagenoeg voltooid. Inlichtingen: Leo Smink, kamer WB W201, tel. 3376.

Inschrijving Technisch Fysisch Praktikum 3.1 1996-1997

Voor CT-studenten. Studenten die aan het praktikum willen deelnemen dienen zich in te schrijven (sluit 30 mei en verplicht) bij het bureau Onderwijszaken-CT. Het praktikum begint op maandagmiddag 25 augustus 1997 (week 35) en vindt plaats in twee perioden te weten: -periode 1: in week 35 t/m 38 verslag inleveren voor 4 oktober 1997; -periode 2: in week 40 & 42 t/m 44 verslag inleveren voor 15 november 1997. In de bovengenoemde perioden dienen de praktikanten in groepjes van 2 personen 2 verschillende proeven uit te voeren. Een catalogus van de praktikum experimenten en het inschrijfformulier is ter plekke aanwezig. In verband met de verroostering van de experimenten dient het formulier voor 30 mei ingeleverd te worden bij: R. Meijer, kamer CT2844, telefoon 4800, e-mail: [email protected]

EL

Elektromagnetische veldtheorie en practicum (127112)

Voor EL/P. Zoals aangekondigd in het rooster is dit vak in de periode van 14 mei t/m 6 juni 1997. Het eerste hoorcollege is op woensdag 14 mei om 8.30 uur in EL/TN zaal T4. Bij het vak worden de syllabus Elektromagnetische veldtheorie (bij UTake ± een week voor aanvang college verkrijgbaar) en het boek van Cheng ('Field and Wave Electromagnetics') gebruikt. Tijdens het blok wordt een beknopte handleiding voor het practicum uitgereikt. Een gedetailleerd rooster staat vermeld in de syllabus. Van 14 mei t/m 29 mei begint de dag met een hoorcollege gedurende de eerste twee uur. Daarna is er zelfstudie gedurende het 3e + 4e uur. Op het 5e en 6e uur zijn werkcolleges gepland. Op enkele dagen wordt van dit globale schema afgeweken (zie syllabus). Dit is met name het geval op de woensdagen, vanwege W&M colleges in de middag. Gedurende de werkcolleges wordt in groepen van bij voorkeur 3 (eventueel 2) studenten gewerkt aan het oplossen van vraagstukken. Aan het einde van het eerste hoorcollege is gelegenheid voor groepsgewijze inschrijving voor het werkcollege. In elk werkcollege wordt huiswerk opgegeven, dat in groepen wordt gemaakt (7e en 8e uur). Het huiswerk moet de volgende ochtend voor aanvang van het hoorcollege worden ingeleverd dat beoordeeld en besproken wordt in het volgende werkcollege en meetelt voor het eindcijfer (voorwaarden: zie syllabus). Op de woensdagen 21 en 28 mei is er een MAPLE practicum dat onderdeel uitmaakt van het werkcollege. Tenslotte is er een experimenteel practicum in de periode van 30 mei t/m 4 juni. Het tentamen is op vrijdag 6 juni 1997 van 13.30 tot 17.00 uur. Contactpersoon voor eventuele vragen: P. Veltink, ELTN 6250, tel. 2765.

College Maatschappijgericht Ontwerpen (160515)

Voor EL en TN. De tussentijdse toets gaat niet door wegens onmogelijkheid om een gemeenschappelijke datum te vinden. Het college wordt hervat op 21 mei.

D-voordracht

K. Ma over 'Topology preserving segmentation of aerial image sequences', 16 mei 1997, 15.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

250-uurs voordracht

P. Lemstra over 'DC-parameter extraction for optimized 3-D simulation of bipolar power transistors', 13 mei 1997, 10.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 3164.

TCW

D-voordracht

W. Visser over 'Onderzoek naar de perceptie van afnemers van een organisatie', vrijdag 2 mei 1997, 11.00 uur, TWRC C 138.

Inleveren studieplan en -programma

Niet iedere student die vakken volgt in de differentiële fase heeft zijn/haar studieplan en -programma (met de benodigde handtekeningen)ingeleverd bij BOZ-TCW. Is dat bij jou het geval, dan dien je dit zo spoedig mogelijk te doen, in ieder geval voor het eind van dit trimester. Jouw programma kan dan ingevoerd worden in fasit.

TN

College Maatschappijgericht Ontwerpen (160515)

Voor EL en TN. Zie onderwijsmededeling EL.

Tijdelijke wijziging openigstijden BOZ TN

Week 19 vrijdag 9 mei (na hemelvaartsdag) gesloten. Week 20, 12 t/m 16 mei is BOZ geopend van 12.30 tot 14.30 uur.

Colloquium

Prof. dr. G. van Tendeloo, Universiteit van Antwerpen (RUCA), België over 'Atomen zien? door de bril van de elektronenmicroscopie', woensdag 14 mei 1997, 16.00 uur, EL/TN T4.

Michiel Leerkes over 'Computer simulaties van deeltjes in gasstroming met behulp van rooster Boltzmann technieken', woensdag 14 mei 1997, 16.00 uur, CT 1814.

Klassieke Mechanica 141109 (4-jarig curriculum)

Voor degenen die getentamineerd willen worden in het oude vak Klassieke Mechanica (2,5 SP, 141109) zijn er twee alternatieven: a) Men bestudeert de stof aan de hand van de twee syllabi en zoals gespecificeerd in het vorig collegejaar (kenmerk 42011528, 17-08-95 en 42011551, 23-10-95). b) Men bestudeert de stof zoals gespecificeerd voor 'Marion&Thornton'. Daarnaast bestudeert men een deel van de syllabus 'Hamiltonformalisme'. De gedetailleerde opgave van de te bestuderen paragrafen is bij de docent (T.P. Valkering) te verkrijgen. Tentamenopgaven en uitwerkingen zijn te vinden in de tentamenbundel. Tentamens en uitwerkingen van het vorige cursusjaar zijn te verkrijgen bij de docent en de secretaresse (EL-TN 10162 en EL-TN 5222). De docent houdt beschikbaar voor vragen over deze en andere stof op dinsdag 6 mei 15.30-17.15 en op vrijdag 9 mei, 10.30-12.30, op zijn kamer.

TO

Presentaties onderzoeksopdracht (196037)

Voor TO-d2-studenten. De presentaties voor dit vak zullen plaatsvinden op dinsdag 10 juni van 8.30-15.00 uur. Intekenen bij het prikbord van de vakgroep OMD.

Gastdocenten bij het vak Computersimulatie als leermiddel (193510)

Komend jaar worden bij dit keuzevak geïntroduceerd dr. Hilbert Kuiper van het Fysisch Elektronisch Laboratorium van TNO (FEL) te Den Haag (specialist op het gebied van simulatoren en specifieke coachingsproblematieken) en dr. Ton de Jong, projectleider van de Europeese SMISLE en SERVIVE projecten (specialist op het gebied van leren en instructie bij leeromgevingen voor simulatie) geïntroduceerd. Het practicum wordt niet, zoals in de studiegids is aangegeven, met de MacSimAuthor-editor en het MacTHESIS systeem gegeven, maar dit jaar ontwerpt en ontwikkelt de student computersimulatieprogramma's met Java en het JavaTHESIS systeem (Sikken en Min, 1997). Deze taal en dit simulatie-systeem staan toe dat simulatieprogramma's op het WEB in een HTML context kunnen worden gebruikt. Studenten moeten een WEB-page maken met een simulatie applet en passende instructies. U kunt zich inmiddels opgeven voor dit keuzevak (intekenlijsten bij BOZ). Informatie: dr. ir. Rik Min, toestel 3585, kamer H212.

TW

Analyse A (152028)

Voor P-Studenten TW. In verband met een dubbele verroostering van de docent wordt het werkcollege Analyse A verplaatst van vrijdag 1+2 in TW-A 108b naar vrijdag 5+6 in TW-A 108b.

Analyse C voor TW (156021) en Analyse C voor TN (156029)

Voor D1-Studenten TW en TN. Voor het tentamen van 13 mei mag men opgave 1 van het tentamen vervangen door vooraf een vervangende opdracht te maken. De opdracht kan worden opgehaald bij de werkcollegelei der en dient tijdens het tentamen weer te worden ingeleverd. Voor TN-studenten geldt dat het op 13 mei verroosterde tentamen geldt voor 1,5 SP en derhalve in 2 uur wordt afgenomen.

Doctoraalvoordracht

Luc Aalderink over 'Modellering van de verticale verspreiding van slib in de Westerschelde', dinsdag 22 april, 14.00 uur, TW-RC 103b.

WB

D-voordracht

J. Post over 'Een thermisch stabiel ontwerp voor radiale kantelblokjeslagers', 21 mei 1997, 10.30 uur, WB gebouw, zaal N105.

Derive voor WB (150538)

Betreft alle studenten WB. Op 28 mei 1997 om 13.45-15.45 uur in TW-PC A106 vindt er een herkansing Derive-toets plaats. De studenten moeten bij zich hebben: een lege 3.5-inch diskette, de handleiding Derive, de diktaten Calculus I+II en Lineaire Structuren. Om in te loggen in het systeem zijn de volgende codes gereserveerd: Login = coo ; Password = coo96.

Operationele research (158017)

Voor alle D-studenten. In het derde trimester wordt dit vak apart aangeboden voor twee faculteiten: voor WB (plus andere faculteiten indien gewenst): DI 1+2 week 14-19 in CC 4, WO 1+2 week 19 in CC 4, DO 1+2 week 14-18 in WB-T 500, VR 1+2 week 14-19 in BB 4. Tentamen in week 20: 12 mei 1997 van 9.00-12.00 uur. Ook voor herhalers. Inschrijven verplicht (bij eigen BOZ). Voor TBK en CT&M (plus andere faculteiten indien gewenst): MA1+2 week 22-25 in CC 1 week 26 in BB 1, WO 1+2 week 21-25 in CC 1 week 26 in BB 1, VR 3+4 week 21-25 in CC 1 week 26 in BB 1. Tentamen in week 27: 30 juni 1997 van 13.30-16.30 uur. Ook voor herhalers. Inschrijven verplicht (bij eigen BOZ). Herkansing op 12 augustus 1997; deze herkansing is alleen voor studenten van TBK en CT&M.

WWTS

Werkbezoek Apparaatkunde (138501)

Voor CT, WB, TBK-P, TN, WWTS. Zie onderwijsmededeling CT.

Campus en studentenleven

SPE

SPE

Vieringen

Bereikbaarheid pastores

SRD

SRD

SRD-café 7 mei en 4 juni vanaf ca. 21.00 uur, Bolwerk. De SRD zoekt voor het volgende studiejaar wederom nieuwe DB'ers: info-avonden 1 mei en 6 mei vanaf 19.00 uur, SRD-kantoor. De SRD-balie is dagelijks geopend van 12.30-13.30 uur voor vragen, info, verkoop 3e wereldproducten, tijdschriften balie en gezelligheid. Pc aanwezig.

Diversen

OUT/Theatercafé

Het culturele seizoen in het openluchttheater gaat beginnen, kijk op de achterkant van dit UT-nieuws # Voor de volledige voorjaarsprogrammering: WS of Internet # We kunnen nog steeds activisten gebruiken, vooral voor de zomervakantie (het kost weinig tijd en is erg leuk). Informatie bij Karen, tel. 053-4895073 # Volgend jaar of misschien al eerder, kan je als OUT/Theatercafé-commissie-lid mee helpen aan de programmering van het openluchttheater en/of het Theatercafé. Opgeven/informatie bij: Wouter, tel. 053-4303703 # Internet: http://snt.student.utwente.nl/~outcafe/.

Dispuut Ovatie

Na de spetterende elfbiertocht van dinsdag gaan we weer verder met wat rustige en serieuzere activiteiten, zoals het laserquesten op 7 mei en de ALV op 21 mei. Binnenkort zullen we ons ledenaantal weer gaan uitbreiden, voor leuke ideeën kunt u terecht bij introcie (JD, Sander en Jeroen). Voor verdere info: Rob (secretaris) tel. 053-4895043.

Sponsorloop Amnesty International

Loop mee met de sponsorloop van Amnesty International op zondag 8 juni. Afstanden 2.8 km, 11.1 km, halve en hele marathon. De sponsorloop vindt plaats tijdens de Internationale Twente Marathon. Voor meer informatie en aanmeldingsformulieren: Betty Folkers tel. 053-4892847/4318253.

Tsjerk Hiddes

Goeie. Woensdei 7 mei is der fansels wer in buorrel mei hopelik in gruter opkomst, blikstiender! Foar ynljochting kinsto skilje mei us foarsitter Gerbrich (till: 4334975). Duorret de ynpeteartoan dy te lang, skilje dan mei us aktiviteitenkommissaris Helios (till: 4895041).

4 Happy Feet

Geef je nu nog op (t/m 6 mei) voor de teammatch. Ook zonder partner kun je al dansend strijden om een van de felbegeerde prijzen. Misschien denk je niet in staat te zijn een prijs te winnen, geen probleem, kom gewoon, want gezellig zal het zeker zijn.

Aegee

Na een geslaagde Agora en een 'snelle' Batavierenrace, kan iedereen zich weer richten op de activiteiten die door andere locals worden georganiseerd. Het weekend van 8-11 mei viert het plaatsje Gdansk zijn 1000-ste verjaardag. Aegee-Gdansk organiseert hierover een conferentie. Hetzelfde weekend is er ook de Aegee-Award in Aken. De gebeurtenis wordt ook uitgezonden op de radio in heel Europa. Als laatste melden we het congres (van 12-16 mei) in Delft, MedTech, over de nieuwe technologieën in de medische wereld.

Amnesty International

Altijd al eens wat voor Amnesty willen schrijven? De Amnesty Campusgroep biedt verschillende mogelijkheden. Zo kun je lid worden van onze mailinglist. Via je e-mail ontvang je dan actie-informatie. Het is de bedoeling dat je de brief, behorend bij de actie-informatie, via je e-mail doorstuurt naar de autoriteiten die een mensenrechtenschending kunnen stoppen of tegenhouden. De meeste emailacties gaan over doodstrafvonnissen. Als je het liever bij een echte geschreven brief houdt, kun je lid worden van de schrijfmap. Één keer per maand ontvang je dan een aantal brieven die je kunt overschrijven. Voor informatie: Aleid, tel. 053-4314080.

Studieverenigingen

Inter-Actief

Donderdag 1 mei om 16.00 uur in CC-3: lezing over datamining en datawarehouse, met als afsluiting een borrel # Dinsdag 6 mei: excursie naar Pink Elephant in Zoetermeer # Het weekend van 7 juni organiseert de accie een zeilweekend # Woensdag 11 juni komt een geweldige avond met een barbecue, een borrel en een film geprojecteerd op de buitenwand van het CC-gebouw # Vanaf 19 mei kun je je inschrijven voor de studiereis naar Zweden en Finland # Wij zijn nog steeds op zoek naar een boekencommissaris voor IAPC # De voorlichtingscommissie is op zoek naar mensen die op 24 mei willen helpen met projecten voor de voorlichting.

ConcepT

Beleef het introductiekamp opnieuw. Schrijf je in als activist op het ConcepT-bord. Groeten van IkciE'97 # De vrije verkoop van boeken (op de ConcepT-kamer) voor dit trimester is begonnen # Op het ConcepT-bord kun je je inschrijven voor verschillende summercourses, die georganiseerd worden door IACES # Op 11 mei doet een team van ConcepT mee aan de 13e UT-Triathlon # IACES hier in Twente zoekt nog versterking. Heb je interesse, schrijf je dan in op het ConcepT-bord # In maart 1998 organiseert studiereiscommissie ATLAS een studiereis van 3 weken naar Indonesië en Vietnam die is bedoeld voor alle CT&M en TBK-C studenten. Inschrijving gebeurt aan de hand van een paper (af te halen bij ConcepT-kamer). Op 3 juli wordt het Rabo studenten beachvolleybaltoernooi georganiseerd (opgeven op het ConcepT-bord) # Vragen, suggesties, informatie: ConcepT-kamer, tel. 053-4893884; doe berichtjes in de ideeëenbus; e-mail: [email protected] of http://snt.student.utwente.nl/~concept/index.html.

Isaac Newton

Vandaag 13.00 uur ALV # De feestelijke opening van het lustrum van de borrelkelder is op 7 mei om 15.30 uur in de borrelkelder # Woensdag 14 mei, eerste-jaars excursie. Inschrijven en info op het Newtonbord # Je kunt je op dit moment (tot 14 mei) inschrijven voor de Binnenlandse Reis die plaats vindt van maandag 26 mei t/m donderdag 29 mei. Op het programma staan bezoeken aan Delaval Stork, Gastec, NAM, Gasunie, EPON Electriciteitscentrale aan de Eemshaven en Stork GLT. Kosten f125 inclusief vervoer, overnachtingen, ontbijt en lunch # De Newtonkamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur (WB Z-103), tel. 053-4892531; e-mail [email protected];http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Abacus

Vanavond is het jaarlijkse cafésporttoernooi in De Doedelzak (Alleeweg). Inschrijving: Abacuskamer # Woensdag 7 mei organiseert onze zustervereniging Gewis uit Eindhoven de DET-dag, bedoeld voor wiskunde- en informaticastudenten uit Delft, Eindhoven en Twente (opgeven: bij een bestuurslid) # Voor de borrel van 22 mei is er een mathematisch café. Timco Visser en Johannes van der Pol zullen spreken, hun onderwerpen maken zij nog bekend # Dinsdag 27 mei: kaarttoernooi (o.a. klaverjassen en hartenjagen). Meer informatie te zijner tijd op de publicatieborden. Inschrijflijsten: Abacuskamer. # Woensdag 28 mei: Actieve Leden Dag. Elk actief lid krijgt een brief met meer informatie. De invulling blijft echter een verassing # 4 juni: excursie naar Shell, Rijswijk. Inschrijflijsten 2 weken van te voren bij de Abacuskamer # Borreldata: 5 en 19 juni, met vooraf de introductiecursus bridge van Post (opgeven: Abacuskamer) # Op 12 juni organiseren de studieverenigingen van het TWRC-gebouw een tuinfeest.

Alembic

Op 6 mei om 13.30 uur is de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering in CT 3500 # De IKCT zoekt nog een aantal doegroepleiders # Op 21 mei kun je weer deelnemen aan de wijnproefavond # De eerstvolgende ASOCT-vergadering is op 7 mei # Leuke Bata gehad? Houd dan 28 mei vast vrij voor de CT-hardloopkampioenschappen # Op 13 mei om 15.30 uur is er een eerstejaars-excursie naar Zeton in Hengelo per fiets.

Sirius

Lijkt commissiewerk je wel wat, meld je dan aan voor de sponsorcommissie of de almanakcommissie # In het weekend van 30 en 31 mei en 1 juni: jaarlijkse activistenkamp (inschrijflijsten: Siriuskamer) # Sirius kent als studievereniging ook een stichting, genaamd IPASS. Via deze studievereniging kunnen studiereizen georganiseerd worden. Dit jaar ligt het in de planning om vanuit deze stichting een dergelijke reis te organiseren. Diverse mensen hebben zich al aangemeld. Indien het jou leuk lijkt om een grote studiereis te organiseren, meld je dan aan bij een van de bestuursleden # Voor vragen/opmerkingen: kom langs in de Siriuskamer, bel 053-4893204 of mail ons: [email protected]

TObias

Vandaag (1 mei) is er een koninginneborrel om 17.00 uur in de TO-kantine, waar o.a. Palm en Koning verkrijgbaar zijn dus kom allemaal.

Arago

Vanmiddag Koninginneborrel vanaf 16.30 uur in de kantine. De Koningin is na gisteren nog altijd kwiek genoeg om te borrelen, maar het kan de laatste keer zijn # Kijk snel op het prikbord om te zien of er nog een plaatsje vrij is als doegroepouder tijdens de IK'97 # Aanstaande woensdag is er weer een gave excursie naar Grolsch. Schrijf je gauw in, en bemachtig een van de felbegeerde plaatsen.

Sport

Euros Kano

Doe mee aan onze lente-intro indien je kennis wilt maken met kanovaren, kanopolo en onze vereniging. De eerste les is op maandag 12 mei om 16.30 uur bij de kanoloods achter de Kwispedoor. Kosten intro-cursus f15. Opgeven bij: Petra, tel. 053-4338607 of Gert-Jan tel. 053-4895006.

Disc Devils Twente

Heb je de flyers niet gemist maar de intro-training wel? Kom alsnog, de frisbees liggen klaar. Woensdag 20.15 uur Sintelbaanveld. Info: Raoul, tel. 053-4310153.

13e UT-Triathlon

Op 11 mei wordt de UT-Triathlon weer gehouden. Je kunt je inschrijven voor de kwart, of met een trio-team. Nieuw dit jaar is de verenigingscompetitie, waarin de verenigingen van de campus met trio-teams tegen elkaar strijden. Heeft jouw vereniging nog geen team, vorm er dan één en schrijf je snel in. Ga je niet deelnemen, meld je dan als activist en help het evenement tot een groot succes te maken. Bel Niels, tel. 053-4328841.

GNSK Volleybal

GNSK Volleybal wordt dit jaar op 15 en 16 mei gehouden in Leiden. Volleybalvereniging Harambee is op zoek naar HBO- en UT-studenten die mee willen doen. Het minimale niveau voor het herenteam is derde divisie en voor het damesteam promotieklasse. Afhankelijk van de aanmeldingen zal een selectietraining gehouden worden. Voor inlichtingen bel Astrid, tel. 053-4330046 of de Harambeelijn, tel. 053-4895220.

Flavoy

Ook dit jaar organiseert Harambee weer het Flavoy, het flatvolleybaltoernooi. Op 23 en 30 mei zijn de voorronden, waar je er één speelt. Op 6 en 13 juni zijn de verliezers- en finaleronde. Heb je zin in veel lol en een beetje volleybal, trommel dan flat-, huisgenoten en anderen op en doe lekker mee. Kosten: f35 per team, gironr. 4457777 t.n.v. Flavoy Enschede. Informatie en aanmelding (voor 15 mei): Anneke, tel. 053-4895156 of Caspar, tel. 053-4330814.

Universiteitskampioenschappen Badminton 1997

Op 17 en 18 mei aanstaande worden in het Sportcentrum van de Universiteit Twente de Bram Boes Universiteit Twente Kampioenschappen Badminton georganiseerd door D.B.V. DIOK voor alle (oud-)DIOKkers, en alle studenten en medewerkers die aan de UT verbonden zijn. Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers Ladder systeem, waardoor alle deelnemers vaak en tegen een gelijkwaardige tegenstander kunnen spelen. Inschrijven t/m 2 mei bij Chantal Pax tel. 053-4356757 of Jenno van Belle 074-2435788.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.