INFO

| Redactie

-Het College heeft in beginsel ingestemd met het Ontwikkelingsplan van de dienst Personeel & Organisatie dat wil zeggen met het beleid en voorgestelde inrichting van de dienst P&O en legt dit vervolgens voor aan het OPUT, het Management Team i.o., de COBE en de Universiteitsraad (ter informatie).

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 20 maart 1997

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 3 april 1997

-Het College heeft overeenkomstig de voordracht van de Universiteitsraad tot student-leden van het Campuscollege benoemd: H.J. Wesselink voor de periode van 1-3-1997 tot 1-1997, de heer M. Ercan voor de periode van 1-3-1997 tot 1-3-1998.

-Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken over te gaan tot verlenging van de bevoegdverklaring van de Stichting Hoge-Energiefysica tot vestiging van de bijzondere leerstoel Hoge Energiefysica bij de faculteit TN voor een periode van vijf jaar.

-Het College heeft de faculteit EL toestemming gegeven om tot werving voor de leerstoel IC-Ontwerpkunde over te gaan.

-Het College heeft de faculteit CT toestemming gegevem om tot werving over te gaan voor de leerstoel Industriële Polymersatie Processen/Hoge Druktechnologie.

-Het College heeft met ingang van 1 april 1997 prof.dr.ir. G.F. Versteeg benoemt tot hoogleraar Toepassing van de Reactorkunde in de Procesontwikkeling, voor onbepaalde tijd, voor 0,8 fte.

-Het College heeft de nota Herziening Onderwijsmodel 1998 vastgesteld en zendt dit voor advies naar de CoBe.

-Het College heeft de nota Voorstel Onderzoekmodel 1998 vastgesteld en zendt dit naar de CoBe voor advies.

-Het College heeft de nota UT-Verdeelmodel en STABEK vastgesteld en zendt dit naar de CoBe voor advies.

-Het College heeft ingestemd met het Bedrijfsplan CMO 1997-1999 alsmede met de bijbehorende begroting 1997, die het College tevens beschouwt als randvoorwaarden voor de Begroting 1998 CMO.

-Het College heeft kf 33 ten laste van de reserve CvB (onder akkoord voorzitter UR) ter beschikking gesteld voor het "Project Twentse Techniek 15+", waarmee in samenwerking met de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en de Hogeschool Enschede (HE) lesbrieven voor het voortgezet onderwijs kunnen worden ontwikkeld die aansluiten bij het landelijke project Techniek 15+.

-Opleidingsspecifieke projecten Centrale Stimulering Onderwijs 1997: Het College heeft tot de volgende toekenningen besloten: 1)Ten behoeve van opleidingsspecifieke projecten Centrale Stimulering Onderwijs (CS ow) 1997: a)kf 150 voor elk van de faculteiten: WB ten behoeve van de opleiding werktuigbouwkunde, EL ten behoeve van de opleiding elektrotechniek, CT ten behoeve van de opleiding chemische technologie, TN ten behoeve de opleiding technische natuurkunde, TW ten behoeve van de opleiding toegepaste wiskunde, WMW ten behoeve van de opleiding toegepaste communicatiewetenschap, BsK ten behoeve van de opleiding bestuurskunde, T&M ten behoeve van de opleiding civiele technologie & management, TO ten behoevevan de opleiding toegepaste onderwijskunde, INF ten behoeve van de opleiding informatica, INF ten behoeve van de opleiding bedrijfsinformatietechnologie; b)kf 150 voor de faculteit WMW ten behoeve van het W&M-convent.

2)Kf 52,6 ten laste van de middelen CS ow ten behoeve van het door de Vestiging Friesland/PROF ingediende project Tele-leren. Tevens besluit het College de Universiteitsraad en de faculteiten te informeren over de inmiddels aan OCW verzonden aanvraag Studeerbaarheidsfonds tweede tranche, waarin zijn opgenomen de opleidingsspecifieke projecten CSow 1997 en het project Tele-leren, waarvoor thans de hiervoor vermelde bedragen zijn toegekend.

-Het College heeft het werkplan College van Bestuur-Universiteitsraad over de periode april tot en met juni 1997 vastgesteld. Dit werkplan wordt ter informatie toegezonden aan het presidium van de Universiteitsraad.

-MUB: a)Algemene notitie/stand van zaken MUB: het College heeft deze notitie vastgesteld en zendt die toe aan de faculteiten, onderzoekinstituten en (centrale) diensten. b)Spoorboekje invoering MUB. Het College heeft het Spoorboekje Invoering MUB vastgesteld en zendt die als bijlage mee met de algemene notitie sub a). c)Verlengde zittingstermijnen Universiteitsraad, faculteitsraden. Het College heeft de Universiteitsraad verzocht over te gaan tot wijziging van het Bestuursreglement inhoudende eenmalige verlenging van de zittingstermijn van de huidige leden van de Universiteitsraad (art. 13) en de faculteitsraden (art. 65) tot het tijdstip van de uitslagbepaling van de verkiezingen terzake van de nieuwe medezeggenschapsstructuur.

-Het College heeft zijn voorlopig standpunt inzake het Vastgoedplan fase 2 vastgesteld en vraagt hierover advies aan CoBe, Management Team i.o. en Universiteitsraad.

-UHD op het gebied van de organisationele condities van effectiviteit van bedrijfsopleidingen/TO: het College heeft met ingang van 1 april 1997 dr. M. Mulder benoemd tot UHD op het gebied van de organisationele condities van effectiviteit van bedrijfsopleidingen, voor een periode van vijf jaar.

Inschrijving Didactisch UT-Inwerktraject 1997/1998 bij het Onderwijskundig Centrum

In september 1997 start weer het Didactisch UT-Inwerktraject (DUIT) en zal in maart 1998 eindigen. Doel daarvan is nieuw aangestelde docenten op de UT beter voor te bereiden op hun onderwijstaak. Primaire doelgroep zijn Universitaire Docenten en Medewerkers Onderwijs. Opgave deelname bij: Erik Smuling (2043) of Harry van de Wouw (2626). Opgave geschiedt daarna in overleg met de betrokken faculteit. Kosten: geen. UT-docenten die reeds eerder cursussen bij het OC hebben gevolgd (bijvoorbeeld de Onderwijskundige Oriëntatiecursus) kunnen voor een deel van het inwerktraject worden vrijgesteld.

Multiniveau Modellen

De interuniversitaire Onderzoekschool voor Psychometrie en Sociometrie (IOPS) organiseert bovenstaande cursus o.l.v. dr. C. Glas van 9 t/m 12 september 1997 aan de Universiteit Twente. Informatiebrochure/inschrijfformulier zijn schriftelijk aan te vragen bij drs. J. Slotboom, secretariaat IOPS, Roetersstraat 15, 1018 WB Amsterdam; fax: 020-639 0026, e-mail: [email protected]

Bureau Internationale Samenwerking

Onderzoeksbeurzen voor AIO's OIO's en Postdocs. In het kader van het Cultureel Verdrag met Turkije zijn er 3 onderzoeksbeurzen van acht maandenbeschikbaar voor onderzoek aan een Turkse universiteit. Het maandelijkse beursbedrag is 10 miljoen Turkse liras. De beursperiode begint per 1 oktober 1997. Sluitingstermijn aanvragen 1 juni. Inlichtingen en application forms bij Joke Heisterkamp, BIS, Boerderij, tel. 053-4894697.

Afstudeercolloquium T.M.A.A. Maas

Voor TCW en Algemeen. Zie onderwijsmededeling TCW.

Dienst Studenten Zaken/OndernemersCentrum UT

Het project 'Ondernemende Studenten' is een gezamenlijk project van de Dienst Studenten Zaken en het OndernemersCentrum UT. Wij vragen 2 studenten die affiniteit hebben met het thema student/ondernemerschap, waarvan er tenminste één afkomstig moet zijn uit de Faculteit Technologie & Management, voor het uitvoeren van een studie rond het thema 'Kan de UT individuele studenten die zich willen oriënteren op een toekomstig ondernemerschap actief ondersteunen met faciliteiten?'. Omvang in totaal 15 eenheden te besteden in de maanden mei, juni en juli. Een uitgebreidere beschrijving is via e-mail op te vragen bij Peter van der Sijde ([email protected]) of bij Frits Lagendijk ([email protected]). U kunt zich op dezelfde wijze aanmelden als gegadigde (vermeld hierbij kort uw cv en motivatie).

Aiesec

Wil jij volgend jaar actief zijn binnen Aiesec? Veel plezier maken, projecten organiseren, een internationale ervaring opdoen en veel nieuwe vrienden maken? Solliciteer dan nu naar een van de ongeveer 20 bestuursfuncties. Bedrijfspresentaties: tijdens de carrièreweek presenteren 27 bedrijven zich. Dit is de kans om je toekomstige werkgever te ontmoeten. Schrijf je nog vandaag of morgen in. Voor meer informatie kun je langskomen op BB C-117 of bellen met 053-4893959.

Promoties

Promoties (logo)

P. Middelhoek over 'Transformational design: an architecture independent interactive design methodology for the synthesis of correct an efficient digital systems', 3 april 1997, 13.15-14.00 uur, BB2.

D. van de Belt over 'Simulation of walking using optimal control', 4 april 1997, 13.15-14.00 uur, collegezaal BB2.

J. ten Elshof over 'Dense inorganic membranes. Studies on transport properties, defect chemistry and catalystic behaviour', 4 april 1997, 15.00-15.45 uur, BB2.

R. Arendsen over 'Defect based test selection for large mixed-signal circuits', 11 april 1997, 15.00-15.45 uur, BB2.

D. van Geest over 'Simulation and optimisation of circuit-level reliability for long-term failure mechanisms', 11 april 1997, 16.45-17.30 uur, BB2.

F. Zanow over 'Realistically shaped models of the head and their application to EEG en MEG', 18 april 1997, 13.15-14.00 uur, BB2.

H. van der Kolk over 'Electorale controle. Lokale verkiezingen en responsiviteit van politici', 18 april 1997, 16.45-17.30 uur, BB2.

C. Damen over 'Reactive patterning techniques for high-Tc superconductors', 24 april 1997, 15.00-15.45 uur, BB2.

L. van den Steen over 'Suppressing stick-slip-induced drillstring oscillations: a hyperstability approach', 24 april 1997, 16.45-17.30 uur, BB2.

K. de Haas over 'Rheology and deformation of dispersed lipid bilayer vesicles', 25 april 1997, 13.15-14.00 uur, BB2.

Onderwijs

Alle faculteiten

Projecten bij UniConsult Twente

UniConsult zoekt per direct voor de volgende projecten:

-een student met ervaring in data-base programmering (bij voorkeur Foxpro) voor een project van 10 weken full-time voor RCC in Den Haag, beloning f 8000;

-een student WB voor een ontwerpopdracht bij een bedrijf in de regio. Het betreft een veertje voor in een armatuur. Het project is 7 weken part-time. De beloning is f 2250.

Kom langs op onze kamer (CT-3144, links van kantine eerste trap op) of bel (3811, b.g.g. 4312975).

Afstudeercolloquia

Voor WWTS/alle faculteiten. Zie onderwijsmededeling WWTS.

Inschrijving hertentamens W&M-vakken

Voor alle faculteiten. Voor de hertentamens in week 20 kan men zich tot en met vrijdag 25 april inschrijven. De lijsten liggen op de inschrijftafel van BOZ-WMW, tegenover TW-A 225. Inschrijven is verplicht en na 25 april niet meer mogelijk.

Integrand

Wij hebben verschillende INF-opdrachten, informeer vrijblijvend bij de Integrand vestiging. Referentienummers: 460, 505, 527, 529.

Integrand is voor de volgende projecten op zoek naar:

-Een afgestudeerde fysicus voor de procesontwikkeling van kwartskristallen. Eventueel vaste aanstelling, vergoeding f50.000 per jaar. Referentienummer: 531;

-TBK-student voor een ISO-normering bij een bedrijf in Winterswijk en Barneveld: Referentienummers: 542 en 540;

-TBK-L student voor opdracht in Holten met als doel het besparen op overhead en inkoop. De vervoersstromen moeten gebundeld worden en de planning moet op centraal punt worden opgezet. Referentienummer 536;

-WB-student voor een opdracht omtrent het ontwerp van een feedback systeem voor het gloeien van messing. Referentie- nummer 541;

-Student BSK/TBK/Economie voor een functie als accountmanager met het uitzicht op een vaste baan in Enschede. Referentie- nummer: 544;

-We zoeken voor een bedrijf in Enschede afgestudeerden afgestudeerden die al enige tijd werkloos zijn en affiniteit met computers hebben. Rerentienummer: 543.

Heb je interesse in een van deze opdrachten of in een bestuursfunctie kom dan even langs. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909, Internet: Voor de opdrachten zie http:/www.jobnet.nl/integrand. Voor info over Integrand Twente zie http:/snt.utwente.student.nl/~integrand.

Inkijken tentamen Produktiemanagement II (181062)

Voor alle faculteiten. Zie onderwijsmedeling TBK/CT&M.

BSK

Afstudeercolloquia

Boudewijn Nus over 'Provincie, Euregio en de grensoverschrijdende samenwerking', 25 april 1997, 16.00 uur, TW A-101.

Ilse Krabbenbos over 'Cultuur en mandaat in heringedeelde gemeenten. Een onderzoek naar de gevolgen van verandering in de bevoegdheidsstructuur voor de organisatiecultuur in heringedeelde gemeenten', 29 april 1997, 16.00 uur, TW B-209.

Anja Koning over 'Rapportages in Stadsdeel Zuidoost', 1 mei 1997, 15.45 uur, TW B-209.

Afstudeeropdracht 'Provinciaal Project Gezondheidszorg'

Voor D2/D3 studenten BSK. De Stichting Samenwerkende Gezondheidscentra Lelystad (SSGL) houdt zich bezig met het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg. Momenteel wordt het project uitgevoerd door medewerkers van de SSGL. Er is behoefte aan aanvullende initiatie en coördinatie van de uit het project voortvloeiende werkzaamheden. Inlichtingen/opgave bij drs. N. Groenendijk (OF) kamer C-321, tel. 4106/3280.

Informatisering van het openbaar bestuur (176850)

Voor D2/D3 studenten BSK. De colleges voor dit vak op dinsdag het 5e en 6e uur (weken 14-18/21-24) worden verplaatst van INF HAL 220 naar WB HAL IV-201.

Inzage tentamen Methoden en technieken IIA (177002)

Voor D1 studenten BSK. Op 21 april is er een inzage mogelijkheid van dit tentamen van 13 maart jl. in CT-3134 van 15.00 tot 16.00 uur.

CT

Inleiding Procesdynamica en Procesregeling (136501)

Voor CT en TBK-P. Voor het derde trimester geldt het rooster zoals gepubliceerd door BOZ, met één uitzondering voor week 21, vrijdag 23 mei. Hoorcollege: week 14, 17, 23, vrijdag 3/4 in CT-2520. Week 21, vrijdag 3/4 in BB4. Werkcollege: week 15, 18, 22, 24, dinsdag 7/8 in CT-1814, vrijdag 3/4 in CT-1812. Vragenuur: week 16, 19, 25 dinsdag 7/8 in CT-1349. Inlichtingen: B. Betlem, tel. 3043.

Thermo II (134014)

Dit vak wordt op maandag 12 mei om 13.30 uur, CT3518, schriftelijk getentamineerd door dr. W. Briels. Opgave voor 5 mei bij Annemiek Vos, secretaresse, tel. 3479, e-mail: A.M.B. [email protected]).

Aanmelding D-examen alsmede getuigschrift procestechnologie deel I en/of II op woensdag 11 juni 1997

Uiterlijk tot 16 mei kan men zich opgeven voor het D-examen en tevens voor het verkrijgen van het getuigschrift van de cursus Procestechnologie deel I en/of II op 11 juni door middel van inschrijving op een intekenlijst bij BOZ-CT, kamer CT3504. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 30 mei. Het colloquium dient uiterlijk 30 mei te zijn gehouden. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden vindt plaats op vrijdag 13 juni in CT2520 op een nader bekend te maken tijdstip. Een exemplaar van het D-verslag dient voor 30 mei bij BOZ-CT te zijn ingeleverd.

EL

Hoorcollege Systemen en technieken voor Informatieopslag (122829)

Voor EL/TN D3-studenten. De hoorcolleges zijn vanaf week 14 elke dinsdag het 5e en 6e uur in CT2151 en in de oneven weken (15, 17, 19, 21, 23 en 25) op woensdag het 1e en 2e uur in B1220.

TWAIO-vacature

Voor D-studenten EL/TN, die binnenkort afstuderen of net afgestudeerd zijn en een TWAIO-opleiding overwegen. In samenwerking met Vitatron Medical BV te Dieren (fabrikant van hart-pacemakers) wordt per direct gezocht naar een kandidaat-TWAIO (twee-jarige aio; opleiding Informatietechnische Componenten, EL/UT) die, na het eerste onderwijsjaar, in het tweede jaar (het 'projectjaar), zal gaan werken aan Modellering van een pacemaker elektrode. Doel van het project is te komen tot een elektrisch model van de overgang tussen een pacemakerelektrode en het hartweefsel waar deze mee verbonden is. Reacties/inlichtingen bij dr. W. Rutten, BIO-EL, tel. 053-4892761, e-mail: [email protected], kamer 6252, EL/TN gebouw.

D-voordrachten

C. Scherjon over 'Design and implementation of a triangle rendering engine', 21 april 1997, 10.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B1224.

M. van Opzeeland en R. Poortinga over 'Design and realization of a wireless ATM-network using FPGA technologies (Pysical MAC)', 25 april 1997, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

J. Schuurhuis over 'Nanofabrication of a Discrete Magnetic Medium for High Density Magnetic Recording', 25 april 1997, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220.

Tentamen Signaaltheorie (125119)

Dit tentamen op dinsdag 13 mei is ook toegankelijk voor nietHTS'ers. Aanmelden tot en met week 17 bij BOZ-EL.

Twee externe D-opdrachten

Voor EL- en INF-studenten. De Applicatieprotocollengroep van de EL/INF vakgroep Tele-Informatica en Open Systemen (TIOS) biedt aan:

-een plaats voor een externe afstudeerder bij KPN Research/SAM (Systeemintegratie en Applicaties voor Multimedia) in Leidschendam. Titel: 'Ontwerp en Implementatie van DVB Interactiekanaal voor Interactieve TV systemen'. Contactpersonen: I. Widya (INF 5011, tel. 053-4893945, [email protected]) en E.A. de Boer (KPN).

- een afstudeeropdracht TIOS-SPA. Titel: 'Video compression and reformatting for efficient communication and storage'. Begeleiders: E. Michiels, S. Mullender, I. Widya (kontaktpersoon: INF 5011, tel. 053-4893945, [email protected]), D. de Vries, L. Vognild.

ATM schakel- en controlesystemen (125151)

Het hoorcollege ATM schakel- en controlesystemen op maandag is in de weken 16 t/m 24 verschoven van het 5e en 6e uur in B1228 naar het 7e en 8e uur in BB108.

D-voordracht

J. van Oevelen over 'A regulated MOST - switch for efficiency improvement of the TEA 1204/1205/DC/DC converter', 23 april 1997, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

TCW

Inschrijving hertentamens

Maandag 21 april start de inschrijving voor de hertentamens in week 20. De inschrijving sluit op vrijdag 25 april. De inschrijfmap ligt bij BOZ TCW op de inschrijftafel, gebouw TWRC A-vleugel. Niet vergeten.

Afstudeercolloquium

T. Maas over 'Energie in Advies: besparing of verspilling? Een evaluatie van het persoonlijk energie-advies van de Cogas', vrijdag 25 april 1997, 15.30 uur, TWRC C 238.

TN

TWAIO-vacature

Voor D-studenten EL/TN, die binnenkort afstuderen of net afgestudeerd zijn en een TWAIO-opleiding overwegen. Zie onderwijsmededeling EL.

Doctoraalvoordrachten

J. Walrave over 'Molecular Dynamics Simulations of Poly (Ethylene Oxide)-Water Systems', dinsdag 29 april 1997, 16.00 uur, EL/TN T4.

R. Mollema over 'The bonding of thin metal films during sputtering', vrijdag 25 april 1997, 16.00 uur, BB6.

Eenmalig roosterwijziging D3

Het college Introductie Supergeleiding (145011) van vrijdag 9 mei 1e + 2e uur wordt verplaatst naar dinsdag 13 mei 1e + 2e uur in EL/TN B1220.

Aanmelding tentamens

Voor D1-studenten. Het tentamen Klassieke mechanica (141127) is op 15 mei 1997 van 9.00-12.30 uur.

Voor P-studenten. Het tentamen Elektriciteit en magnetisme (140526) is op 16 mei 1997 van 9.00-12.30 uur. Inschrijving sluit op 25 april 1997.

TO

Cognitiewetenschap (194523)

Voor TO-d1-studenten. Het college voor het vak Cognitiewetenschap van maandag 26 mei vervalt. Het vervangende college is op donderdag 29 mei, het 5e en 6e uur in L216.

Intekening keuzevakken 1e trimester 1997-1998

Voor d2/d3-studenten. Vanaf dinsdag 20 mei t/m vrijdag 4 juli 1997 (week 21 t/m 27) kan men zich intekenen voor TO-keuzevakken die in het 1e trimester worden gegeven. Intekenen geschiedt bij BOZ-TO.

Instrumentatietechnologie 3: ontwerpmethodologie (193025)

Voor TO-d3-studenten. Het college voor dit vak van dinsdag 29 april vervalt. Op dinsdag 27 mei, het 5e en 6e uur is er wel een college in L213 (staat onduidelijk in het rooster). Het inhaalcollege is op dinsdag 3 juni, het 5e en 6e uur, zaal L213.

TW

Capita Selecta Analyse (152066)

Het college Capita Selecta Analyse staat dit jaar in het kader van de D-modulen. Dit zijn lineaire ruimten waarop differentiaal-operatoren werken. Het eerste college is op donderdag 17 april 1997 om 9.00 uur in zaal TW-B101.

High performance computing (211104)

Voor D3-studenten INF en TW. Zie onderwijsmededeling INF/BIT.

Economische Rekenmodellen I (173115)

Voor D2-studenten TW. Het hoorcollege van WO 1+2 wordt met ingang van week 16 verplaatst van TW-B103 naar TW-B102.

Inleiding Wiskundige Economie (158061)

Voor P-Studenten TW. Voor herhalers. Ten opzichte van het studiejaar 1995/96 is de verdeling van de studiestof over de delen I en II enigszins gewijzigd. Van hoofdstuk 6 uit de syllabus (Een macro-economisch model) hoort alleen paragraaf 6.7 (Correlatie en regressie) bij deel I; de rest van hoofdstuk 6 is verschoven naar deel II.

Doctoraalgeslaagden TW

T. Booijink, Almelo, S. Faber, Berlikum, W. Fikse, Zwolle, P. Hogeterp, Lemsterland, H. van der Klis, Zaandam, G. Kloosterman, Leeuwarden, M. Kramer, Beverwijk, R. Moraal, Drachten, B. Veldkamp, Wapenveld, P. Vierveijzer, Deventer, J. Westhuis, Amsterdam.

WB

Doctoraaluitreiking d.d. 12 juni 1997

Voor WB D3-studenten. WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op donderdag 12 juni 1997 dienen zich voor 22 mei 1997 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, door middel van het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamen-resultaten dienen uiterlijk 29 mei 1997 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist.

D-colloquium

E. Burgers (OK) over 'Verification study of shrinkage and warpage simulations in injection moulding', 29 april 1997, 13.30 uur, WB N.105.

WWTS

Afstudeercolloquia

R. van Loo over 'Leren complementeren met Betekenis Representatie Formalismen. Over inflexibele betekenis representatie formalismen en hoe hier mee om te gaan', 17 april, 15.00 uur, WB HV 212.

R. Nahuis over 'De strijd tegen pijn. Over de culturele neveneffecten van pijnbestrijding', 21 april, 15.00 uur, TWB 209.

Campus en studentenleven

SPE

SPE

Viering

Persoonlijk gesprek

Bereikbaarheid pastores

SRD

SRD

In deze week komt de SRD met info naar de faculteiten. Vandaag (donderdag 10 april) zijn we tussen 9.45-10.45 en 12.00-14.00 uur in de hal van het WB-gebouw. 's Avonds gaan we met z'n allen eten in de Mensa, vertrek 17.30 uur kantoorSRD. Vrijdag (11 april) zijn we tussen 9.45-10.45 en 12.00-14.00 uur bij de portier in het CT-gebouw. Vergadering Algemeen Bestuur 21 april, 19.30 uur, Vrijhof 7. Heb je belangstelling voor een functie bij de SRD, nu of voor het volgende studiejaar, kom vrijblijvend eens een vergadering meemaken.

Diversen

Symposium Revalidatietechniek

Het BMTI en het Centrum voor Revalidatie Techniek (CeRT) organiseren 18/4 het 6de symposium Revalidatietechniek 'In Beweging', locatie Collegezalencomplex. De thema's zijn: bewegingssturing en stabiliteit, biomechanische analyse en modelleren en pro- en orthesiologie. Nadere informatie: WWW-page: www.bm.wb.utwente.nl/meetings/Rev_symp.htm, Veronika Schulze, BMTI CT 1370 tel. 3367.

KIvI

Excursie op donderdag 24 april (14.00-16.00 uur) naar de Afvalverbrandingsinstallatie in Hengelo, georganiseerd door de AJL van het KIvI, deelname gratis. Informatie/aanmelding: Elfride Dijkstra, KIvI-kamer Oost, tel. 4097, e-mail: [email protected] of Jan-Pieter Fokkema, tel. 053-4763422. De AJL is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Naast studenten zijn ook pas afgestudeerden (tot 5 jaar na afstuderen) welkom. Informatie: Elfride Dijkstra of Nanda Duin, tel. 5121.

ASV Taste

Vanavond komt Ovum Novum uit Nijmegen om bij ons te proberen in te vallen. Het is vanavond tevens de laatste kans om nog kaartjes te bemachtigen voor de 'European Night', aanstaande zaterdag. Volgende week donderdag de jaarlijkse jaarclubdag. Sociëteit Antigoon, op de eerste verdieping van De Pakkerij, is geopend op zondag, dinsdag en donderdag, tel. 053-4326238.

Audentis

De diesweek was een groot succes. Ook via dit medium, willen wij iedereen bedanken voor de medewerking tot het slagen van deze week. Vanavond maakty de h.t. Senaat plaats voor de f.t. Senaat (22.00 uur). Wij willen ook iedereen bedanken die het afgelopen jaar zich heeft ingezet voor Audentis. Sociëteit is open op dinsdag en donderdag vanaf 21.00 uur. Donderdag kunnen leden eten op de Kroeg. Geef je op voor 18.00 uur bij het Sociëteitsbestuur. Sociëteit 'TRAM', Oude Markt 24, tel. 053-4324357, Senaat 053- 4328384, e-mail: dscc-djcr.student.utwente.nl.

Dispuut Yunophiat

Om ons tweede lustrumjaar kracht bij te zetten organiseert dispuut Yunophiat een groot feest op de Oude Markt in Enschede. In een grote feesttent zullen een aantal optredens worden verzorgd waaronder die van de band Blow Your Mind. Iedereen is van harte welkom op vrijdag 25 april om 20.00 uur.

Jonge Democraten Twente

Maandag 21 april om 20.30 uur politiek café, café het Binnenhof, Waalstraat te Enschede. Onderwerp is het meerkeuze referendum en de toepassing ervan in Twente. Info: René, tel. 053-4359380 of [email protected]

Tsjerk Hiddes

Goeie en wolkom. De aktiviteiten binne: 1 maaie sille wy om 21:00 oer in it snooker-sintrum boppen de 'Neie-Weme' in baltsje te sjitte. De minske fan de campus kinne sich ek sammelje bij Calslaan 30A om 20:30. Woensdei 7 mei is der fansels wer in buorrel mei hopelik in gruter opkomst, blikstiender! Foar ynljochting kinsto skilje mei us foarsitter Gerbrich (till: 4334975). Duorret de ynpeteartoan dy te lang, skilje dan mei us aktiviteitenkommissaris Helios (till: 4895041).

RSK

Op donderdag 24 april om 18.00 uur organiseert de christelijke studentenvereniging RSK haar maandelijkse Open Maaltijd in het Buurtcentrum 't Heelal, Jupiterstraat 29. Entree is gratis. Aansluitend is er een verenigingsavond in de opstandingskerk, hoek Zon- en Maanstraat. Sprekers: twee zendelingen vertellen over hun werk in Papua-Nieuw-Guinea. Info: Harm Jan, Annet of Natasja, tel. 053-4333294.

Aegee

Dit weekend (18, 19, 20 april) in de Agora van de Vrijhof parallel twee congressen. Op 'Direction Europe' zijn er lezingen over de Intergouvernementele Conferentie in Amsterdam en haar gevolgen voor de economische unie, het gemeenschappelijke buitenland- en veiligheidsbeleid, justitie binnen Europa en het binnenlands beleid van de lidstaten. In 'Managing Aegee' komen onderwerpen als PR (lezing Unilever) en het opstarten van een local aan de orde. Op de tweede dag is er nog een Management Game. Opgave evenementen in de sociëteit of bel 053-4321040.

Studieverenigingen

Inter-Actief

De jaarboekcommissie is begonnen aan het nieuwe jaarboek. Het thema is 'dwars'. Alle stukjes zijn welkom. Dinsdag 22 april IA-borrel om 17.00 uur. Op 29 april is in Nijmegen de BIK congresdag, georganiseerd door SBN (Stichting BIK Nederland). De dag wordt afgesloten met een bezoekje aan Holland Casino. Dinsdag 6 mei: excursie naar Pink Elephant in Zoetermeer. Tevens zijn wij op zoek naar een boekencommissaris voor IAPC. Elke maandag en woensdagavond om 20.00 uur voor het informaticagebouw trainen we voor de Bata. IKI is op zoek naar doegroepleiders.

Isaac Newton

Maandag 21 april abseilen van de WB-toren. Inschrijven op het Newtonbord # Ook kun je je inschrijven voor de Essocase op 23en 24 april, dus inclusief een overnachting aangeboden door Esso. Bij meer dan 15 inschrijvingen zal er geloot worden. Titel: Van Bron tot Pomp. Info en inschrijven: het Newtonbord # De Newtonkamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur (WB Z-103), tel. 053-4892531; e-mail [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Arago

Woensdag 23 april voorjaarssymposium 'Energie en Toekomst'. Er wordt gesproken over enkele potentiële nieuwe energiebronnen. Tevens worden de gevolgen van een nieuwe structuur voor maatschappij en milieu belicht. Na afloop gratis borrel # Donderdag 24 april hooglerarenborrel, de kans om twee (bijzonder) hoogleraren op een informele manier te leren kennen # Succes met de laatste Bata-trainingen.

Communiqué

Op 22 april is er weer een Grolsch-excursie (data volgende Grolschexcursies zijn bekend). Inschrijflijsten: zie mededelingenbord # Je kunt je nog inschrijven voor de culturele avond # Op woensdag 23 april: lezing om 12.40 uur door de heer Brandt van de STER. Informatie: zie mededelingenbord # Op 29 april is er vanaf 16.00 uur een Bea-borrel, georganiseerd i.s.m. Abacus, Ideefiks en Sirius # Je kunt nog boeken bestellen # Onze secretaris, Anke, heeft haar enkelbanden gescheurd. Communiqué wenst haar sterkte. Beterschapskaartjes sturen we gaarne door.

Alembic

Schrijf je in voor de anderhalf-daagse excursie naar Esso op 23/24 april # Op 23 april symposium over de buitenlandreis naar Israel en Egypte. Inschrijven vanaf 10.00 uur # Het Alembic-batateam zoekt nog een loper voor een herenetappe.

Abacus

Op zeer korte termijn wordt een cafésport-toernooi georganiseerd # Deze week kun je je nog opgeven voor het nieuwe bestuur ('97/'98). Inschrijflijst in de Abacuskamer # Wil jij in augustus de nieuwe eerstejaars introduceren in het studentenleden in en rond Enschede en de campus? Geef je dan nu op als doegroepleider (inschrijflijst op het prikbord bij de Abacuskamer) # Op 23 april: excursie naar de Gasunie en het Groninger Museum (inschrijving: Abacuskamer) # Dinsdag 29 april vanaf 16 uur organiseert Abacus in samenwerking met Sirius, Ideefiks en Communiqué de Beaborrel in de TW-kantine # Op 22 mei: mathematisch café, voorafgaand aan de borrel.

TObias

Gezocht: Supporters voor de f-side van het TO-team. Er wordt op maandag 21 april om 18.00 uur gevoetbald en op maandag 28 april om 19.30 uur gevoetbald op de Campusvelden.

Scintilla

Maandag 28 april om 20.00 uur is er wederom een ALV; na afloop koeken voor iedereen # Voor Scintilla's Batateam 'Sparks Forever' zijn we nog op zoek naar mensen in het bezit van witte sokken en bijpassende schoenen # In plaats van woensdag 16 april is de boer troef op dinsdagavond 29 april, in het kader van de klaverjasavond # Actief worden? Voor ons semi-wetenschappelijk tijdschrift Vonk zoeken we hoog opgeleide redacteuren; ervaring ongebruikelijk # Meer weten? Kom langs in de Scintillakamer.

Stress

Shell geeft f1000 voor een goed vakantie idee. Schrijf je in voor de Shell Summer Travel Bursaries # Vijf dagen ondernemen in de ING-groep. ING Business Course 1 tot en met 5 september. Inschrijven kan tot 15 mei en aanmeldingsformulieren liggen bij Stress # Loop voor Stress de Batavierenrace, inschrijving tot 24 april Stresskamer # Op 6 mei worden de voorrondes van het Nationaal Schiphol Debat gehouden, 19.00 uur, BB-gebouw. Inschrijven: Stresskamer # Op 22 mei is het Stress Congres 1977, thema 'Euro-visie' # Informatie: tel. 053-4893527 of kijk op onze internetpagina.

Sirius

Meld je aan voor de materiaal-, de sponsor- of de greenpapercommissie # Op dinsdag 27 mei is er een excursie naar de gevangenis in Almelo. Je kan je nog inschrijven bij de Siriuskamer # Voor vragen of opmerkingen, kom dan eens langs in de Siriuskamer, bel 053-4893204 of mail [email protected]

Sport

Karten

Vrijdag 18 april gaat de Sportraad op de Kartbaan Oldenzaal Karten. Kosten f13,50 pppu. Er zijn karts gereserveerd van 13.00 tot 15.00. Inschrijven en betalen moet vooraf gebeuren (tot 17 april), Sportraadkamer of bel 1144 voor meer info.

Euros Zeilen

Bij het WatNouWad!?!-evenement is ook de Ebenaezer van de partij. Bel Linda: 053-4335079. Komt allen naar de mei-introductie; het ideale evenement om kennis te maken met de vereniging en haar vloot, 3 t/m 4 mei. Bel Marijn: 053-4352932.

DSTV Aloha

Wordt nu lentelid van triathlonvereniging Aloha. Een half jaar lidmaatschap voor maar f20. Informatie: Rob, tel. 053-4351498. Vanaf donderdag 17 april is de fietstraining van 18.30 tot 20.30 uur (Casper UT).

Strandvolleybal

Op 7 juni is het Twentse Strand Volleybal Tournooi '97 op het campusterrein. Weinig strand maar veel volleybal. Schrijf je in bij: Steven Roest, tel. 053-4895062.

Nederlandse Studenten Kampioenschappen

Op donderdag 8 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 9 mei worden in het mooie Fanny Blankers-Koen Stadion te Hengelo de Nederlandse Studenten Kampioenschappen atletiek individueel gehouden op alle onderdelen, behalve snelwandelen. HetKampioenschap staat open voor alle HBO- en WO-studenten. Inschrijving: bij de Sportraad. Informatie: Ivo Liebregts tel. 053-4895087.

Flatbiljarttoernooi

Op 1, 2 en 3 mei organiseert de Biljart Vereniging Drienerlo een biljarttoernooi. Je kunt je opgeven als team van 3 personen. Inschrijving via het inschrijfformulier, per telefoon of per e-mail. Informatie/Inschrijving bij: Joris, tel. 4895041, e-mail [email protected] of Martijn, tel. 4319059.

T.C. Ludica

T.C. Ludica heeft het paviljoen weer geopend (van 10.00 tot 18.00 en 19.00 tot eventueel 01.00 uur). Het paviljoen heeft een opknapbeurt ondergaan. Ieder lid kan zich opgeven voor de zomertraining door middel van het opgaveformulier (in 't Snaartje van februari en maart).