INFO

| Redactie

Vrijwilligers gezocht. De Wetenschapswinkel UT zoekt studenten voor de promotie-commissie en de commissie Technologie & Management. Het werk bestaat uit het helpen bij het werven van opdrachten, het onder de aandacht brengen van het werk van de winkel respectievelijk hulp bij het bemiddelen van aanvragen voor onderzoek op het terrein van bedrijfskunde bij de faculteit T&M. Belangstelling om ervaring met de praktijk op te doen? Neem contact op met coördinator Dick Schlüter, tel. 053-(489)1135 of via e-mail; [email protected]

Algemeen

Wetenschapswinkel

Nationaal Fonds Kinderhulp. Namens vier charitatieve instellingen zoekt de Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp aanvullende fondswervende mogelijkheden. De gedachten gaan uit naar het commercieel exploiteren van zuilen met sponsorkaarten Nationaal Fonds Kinderhulp het Diabetes Fonds, Nationaal Fonds Sportgehandicapten en Simavi zijn kleine organisaties die een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van kwetsbare groepen in Nederland en daarbuiten. Info: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel. Bereikbaar op woensdagen: tel. 053 - 489 4407 of 489 3848, of kom langs in de Wetenschapswinkel, Vrijhof 208/e-mail; [email protected]

Laatste kans. De Wetenschapswinkel zoekt voor 1 maart een student-onderzoeker (BK of CT&M) voor Strevo (Stichting voor revalidatie in Overijssel). Het geven van bouwkundige adviezen over de toegankelijkheid van gehandicapten in openbare gebouwen is een belangrijke taak. Strevo wil deze activiteit, die steeds belangrijker wordt, commercialiseren. Daarom is op korte termijn onderzoek nodig naar de haalbaarheid van een dergelijk bureau, alsmede naar onderbouwde adviezen voor de opzet ervan. Het onderzoek zal intensief vanuit de Wetenschapswinkel worden begeleid. Reacties naar: Wetenschapswinkel, Egbert van Hattem, tel 053 - 489 4407/3848, Vrijhof kamer 207.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 6 februari 1997

-Het College heeft het Onderwijskundig Centrum uit centrale middelen een bedrag in de ordegrootte van kY 400 toegekend, teneinde het tekort in de bedrijfsreserve OC aan te zuiveren. Dit bedrag zal worden meegenomen in de nota Overschotten en Tekorten 1996, ter vaststelling door de Universiteitsraad. Indien de voorgenomen verbeteringen in de bedrijfsvoering door het OC worden gerealiseerd, zal een aanvullend bedrag in de ordegrootte van kY 450 worden toegekend bij de afhandeling van de nota Overschotten en Tekorten 1997.

-Het College heeft besloten het experiment (uit 1996) de introductie zodanig verblokt in te delen dat eerst het campusgedeelte van de introductie wordt gehouden (totaal 17 dagdelen) en vervolgens de faculteitsintroductie (totaal 8 dagdelen) nog voor de introductie 1997 te verlengen en daarna definitieve conclusies te trekken voor de opzet van de introductie in de komende jaren.

-Het College heeft ingestemd met polsing van de beoogde kandidaat voor de vacature van deeltijd-hoogleraar Neurofysiologie.

-Het College heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit TN beoogde kandidaat voor de vacature van hoogleraar Computational Materials Science.

-Het College heeft de Procedure Koninklijke Onderscheidingen UniversiteitTwente 1997 vastgesteld en stelt de faculteiten, de onderzoekinstituten, de centrale diensten en de diensten van het Bureau van de Universiteit hiervan op de hoogte.

-Het College heeft als lid van het bestuur van de Stichting UT-eXtra met ingang van 1 januari 1997 prof.dr. F.A. van Vught benoemd, onder gelijktijdige d'charge van prof. dr. Th.J.A. Popma.

KIvI

KIvI Afdeling Jonge Leden Oost organiseert op woensdag 19 maart een excursie naar de EDON Warmtekrachtcentrale (WKC) aan de Marssteden in Enschede. Deze STEG-installatie levert electriciteit en warmte aan o.a. de Universiteit Twente en de wijk Helmerhoek. Na ontvangst met koffie en enige uitleg vindt er een rondleiding plaats in het gebouw en kan er van dichtbij de verschillende installaties worden bekeken. Vervolgens legt ir. G.J.J. de Jong, docent aan de UT, uit hoe het geheel technisch in elkaar zit. Vanwege het aantal beschikbare koptelefoons is de groep beperkt tot 25 deelnemers. Tijd: 13.30 tot ca. 16.30 uur. Plaats: EDON-WKC, De Marssteden 35, Enschede. Kosten: KIvI/Niria-leden gratis, niet-leden f 5,-. Aanmelding: ruim voor 19 maart via Elfride Dijkstra, KIvI-kamer Oost, tel. 4097, e-mail: e.h.g.m.dijkstra-tendam of Jan-Pieter Fokkema, tel. 053-4763422, e-mail: [email protected]

Donateurswervingsactie

I.v.m. een donateirswervingsactie onder studenten en medewerkers van de UT door de St. voor Vluchtelingen-Studenten UAF, is toestemming verleend om éénmalig gebruik te maken van het adressenbestand van medewerkers en studenten. Medewerkers die hier bezwaar tegen hebben kunnen dit vóór 15 maart schriftelijk kenbaar maken bij J. Bot en studenten bij CSA.

Promoties

S. van den Broek op 20 februari 1997 van 13.15 tot 14.00 uur in BB-2, over 'Volume conduction effects in EEG en MEG'.

M. Roes op 21 februari 1997 van 13.15 tot 14.00 uur in BB-2, over 'Nascholing op basis van lesvoorbeelden in de context van curriculumvernieuwing'.

H. Snijders op 28 februari 1997 van 15.00 tot 15.45 uur in BB-2, over 'Eéndimensionale wetenschap, bespiegelingen over bruggen tussen berekenen en beschouwen'.

J. de Grauw op 28 februari 1997 van 16.45 tot 17.30 uur in BB-2 over 'Structural studies of polytene chromosomes and bone implant coatings raman mircospectroscopy and atomic force mircoscopy'.

Onderwijs

Alle faculteiten

UniConsult Twente

UniConsult Twente zoekt studenten voor de volgende advies-projecten met een flexibele tijdsindeling. De beloning is, naast ervaring, ongeveer 25 gulden per uur.

-Een student met ervaring met MS-Office voor het schrijven van eenapplicatie in MS-Access voor een audio en video-specialist in Enschede.

-Een TBK-student voor een onderzoek naar de organisatie van de kwaliteitszorg bij een chemisch bedrijf in de regio.

-Een student voor een ARBO-project bij een technisch bedrijf in de regio.

-Een CT-student voor een onderzoek naar chemische metingen bij een kunststoffabrikant in de regio.

Info: CT-3144, bij stagebureau of tel. 3811 of 4312975. UniConsult staat ook op internet (www.ct.utwente.nl/~uct). Kijk ook op onze borden in het BB-gebouw en WB-gebouw.

Integrand

Integrand is voor de volgende projecten op zoek naar:

-Marktonderzoeker in Frankrijk, Duitsland en Engeland voor een nieuw lichtproject. Onderzoek naar marktgrootte, afzetmogelijkheden, strategie, etc. Projectduur is 8-9 maanden. Eisen: thuis in marketing, internationaal georienteerd, kennis van internet, creatief en zelfstandig. Referentienummer: 524.

-Een BIT/TBK-I student die een kaartsysteem gaat automatiserenen en een boekhoudbestand gaat koppelen aan een klantenbestand. Referentienummer: 526.

-Twee BIT/INF/EL-studenten die in een automatiseringsbedrijf te Welsum in Borland C /C++ een aantal (sub)systemen t.b.v. veiligheid en wachtrijen kunnen programeren. Vergoeding circa f 2400,- bruto. Referentienummer: 527.

-Een BIT/INF-student die voor verschillende vestigingen van het bedrijf zich bezig gaat houden met de automatisering en naar aanleiding daarvan programmatuur ontwikkelt. Ervaring met Excess vereist. Referentienummer: 528.

Verder voor studenten van elke studierichting stages bij: Mees Pierson, Shell, Procter & Gamble of Unilever. Bel hiervoor even op of kom langs en vraag naar Janine Stegeman.

Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel 053-4893909, Internet: voor de opdrachten zie http:/www.jobnet.nl/integrand; voor info over Integrand Twente zie http:/snt.utwente.student.nl/~integrand.

BSK

Afstudeercolloquia

Jeroen Kerkhof over 'Publiek-Private samenwerking in Nederland en Duitsland'. Een vergelijkend onderzoek naar de juridische mogelijkheden, 27 februari 1997 om 16.00 uur in TW B-209.

Thom Koekkoek over 'Handhavingsbeleid in de bijstand'. Een onderzoek naar de effecten van fraudebeleid in de Algemene Bijstandswet, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 26 februari 1997 om 13.45 uur in TW C-238.

Corine van Wijk over 'Opmerkbaar?!' De invloed van factoren op de uitvoering van de regeling milieu-effectrapportage. Een case-studie, 13 maart 1997 om 15.00 uur in TW C-238.

OCC I (226020)

Voor P-CT&M, TBK, BSK. De hoorcolleges van het vak OCC I (226020) op dinsdag 18 februari a.s. (week 8) en dinsdag 4 maart a.s. (week 10) komenbeide te vervallen. Hierdoor gaan de hoorcolleges één week langer door, namelijk dinsdag 11 maart a.s. het derde en vierde uur in zaal BB2 en vrijdag 14 maart a.s. het eerste en tweede uur in zaal BB3.

Inschrijven OCC I (226020)

Voor TBK, BSK. Studenten TBK en BSK die het vak OCC I (226020) volgen, wordt verzocht zich in te schrijven voor de werkcolleges die het derde trimester zullen plaatsvinden, op het mededelingenbord CT&M.

Sociale psychologie I (166412)

Voor D2/D3-Studenten BSK. Het vak Sociale psychologie I: fundamentele begrippen en toepassingen (2 SP) wordt aangeboden op dinsdagmiddagen in het 3e trim. in de weken 15 t/m 18 in lokaal TW C-238 (docent Wiegman). De literatuur voor dit vak zal bestaan uit het boek H.A.M. Wilke. Oriëntatie in de sociale psychologie, Bohn, Stafleu & Van Loghum, 1995, ISBN 90-313-1918. Studenten worden verondersteld voor de eerste bijeenkomst op 8 april a.s. tenminste de hoofdstukken 1 en 2 van dit boek te hebben gelezen. Het vak zal mondeling worden getentamineerd al dan niet in combinatie met een werkstuk indien het aantal belangstellende studenten kleiner is dan 10 en schriftelijk indien het aantal deelnemers groter is dan 10. Meer informatie over de beoordeling tijdens het eerste college. Intekening verplicht bij BOZ-BSK.

Sociale psychologie II (164222)

Voor D2/D3-Studenten BSK. Het vak Sociale psychologie II: communicatie in een organisatorische en maatschappelijke context; de communicatie-adviespraktijk fundamentele begrippen en toepassingen (2 SP) wordt aangeboden op dinsdagmiddagen in het 3e trim. in de weken 21 t/m 24 in lokaal E&F B-1228 (docent Seijdel). De literatuur voor dit vak zal bestaan uit het boek H. Koeleman, Interne communicatie als managementinstrument, Bohn, Stafleu en Van Loghum, nieuwste druk. De beoordeling zal plaatsvinden d.m.v. een werkstuk. Meer informatie over de beoordeling tijdens het eerste college. Intekening verplicht bij BOZ-BSK.

Afstudeerstage bij de Europese Commissie

Voor D2/D3-Studenten BSK. Studenten die in aanmerking willen komen voor een afstudeerstage bij de commissie van de Europese Gemeenschappen per 1 oktober 1997 dienen voor 15 maart a.s. contact op te nemen met de stagecoördinator. In beginsel komen alleen in aanmerking studenten Europese bestuurskunde. Goede studieresultaten zijn een pre. De aanvraagformulieren dienen uiterlijk 21 maart a.s. bij het stagebureau ingeleverd te zijn. Inlichtingen stagebureau Bestuurskunde, kamer TW C-103, tel. 053-489 32 39/053-489 32 40, alleen 's morgens.

Algemene methodologie (177211)

Bestemd voor D2/D3-Studenten BSK. Het hoorcollege op woensdag 26 februari 1997 vervalt. Dit college wordt niet in een later stadium ingehaald.

ID-project sturen in de samenleving - 2 (178009)

Bestemd voor P-Studenten BSK. Het interdisciplinaire project 'Sturen in de Samenleving' deel 2 (178009) is verroosterd in blok 5. Dit project is verplicht voor alle studenten; men moet zich hiervoor inschrijven. Daartoe liggen gedurende de periode 20/2/96-28/2/96 bij BOZ-BSK inschrijvingslijsten. Er worden groepen (landen) van ca. 22 personen gevormd; hierbinnen worden een regering, een parlement, ondernemers en vakbonden onderscheiden. U kunt zich inschrijven voor één van deze groepen. De groepsindelingin dit project staat los van die voor de werkcolleges. Wanneer men met meerdere personen in een groep wenst te worden geplaatst, kan men dit aangeven op de inschrijvingslijst. De groepsindeling op deze lijst zal zoveel mogelijk worden gevolgd; er kan echter niets worden gegarandeerd! Bij de inschrijving dient u er rekening mee te houden, dat voor de leden van regering en parlement een aanwezigheidsplicht geldt op de woensdagmiddagen 9/4/97, 16/4/97 en 23/4/97 en voor ondernemers en vakbonden op de donderdagmiddagen 10/4/97, 17/4/97 en 24/4/97. Let op: niet inschrijven is niet meedoen. Dit project loopt eenmaal per jaar. Indien u nu niet meedoet of niet voldoet aan de eisen, moet u volgend jaar alsnog deelnemen. Alleen wanneer u wegens een gegronde reden niet aan dit project kunt deelnemen, kan een regeling worden getroffen. U dient dan vooraf contact op te nemen met de heer Dieben, kamer C-312, tel. 053-489 39 16. Dit geldt ook als u andere vragen of problemen hebt i.v.m. dit project.

ID-project Informatisering (178515)

Bestemd voor D1-Studenten TBSK. Het ID-project Informatisering wordt aangeboden in het 3e trim. Het vak is alleen bedoeld voor TBSK-studenten die de afstudeerrichting Bestuurlijke Informatisering kiezen en dus niet voor alle TBSK-studenten. Door het wegvallen van een voetnoot op pag. 326 van de studiegids zou hieromtrent onduidelijkheid kunnen ontstaan. Het D1-vak wordt overigens gecombineerd met het D2-vak Informatisering in het openbaar bestuur (176850).

AIESEC-inschrijving Carrièreweek

Zie onder 'Diversen'.

ID-project Sturen in de samenleving (178008); simulatiespel

Bestemd voor: P-Studenten BSK. In het kader van het ID-project Sturen in de samenleving (178008) zullen ter voorbereiding van het simulatiespel enkele gesprekken plaatsvinden met mensen uit de praktijk, die bij de besluitvorming rondom de locatiekeuze van alverbrandingsinstallaties betrokken zijn geweest. Men heeft alleen gesprekken met mensen uit de praktijk overeenkomstig de rol de men speelt. De gesprekken zijn niet opgenomen in het herziene P-rooster blok 1.4 en staan hieronder vermeld.

-Studenten die de rol 'managementteam van het afvalverwerkingsbedrijf. Afvalverwerking Kleeland' spelen, met de heer Zonneveld werkzaam bij P2-managers, op 24 februari in CT-3126 om 15.45 tot 16.30.

-Studenten die de rol 'ambtenaren van de provincie Kleeland' spelen, met de heer Broens, ambtenaar bij de Provincie Overijssel, op 25 februari van 9.30 tot 10.15 in TW- B 102.

-Studenten die de rol 'beleidsmedewerkers van de milieuorganisatie Groene Wereld' spelen, met de heer Reijnders van de Stichting Natuur en Milieu, op 26 februari van 15.30 tot 16.15 in CT-1814.

De studenten die de rol 'ambtenaren van de gemeente Amels' en 'ambtenaren van de gemeente Bemmelen' spelen, zullen in gesprek gaan met een ambtenaar van een gemeente. Echter plaats en tijd hiervan is nog niet bekend. Informatie hierover wordt

verstrekt in het ID-SBR hoorcollege van 20 februari, 5e en 6e uur.

Openbare financien I (173501)

Bestemd voor P-Studenten BSK. De hoorcolleges van maandag het 3e en 4e uur in de weken 22 t/m 25 worden niet gegeven in CC-4, doch in CC-2. Dit in verband met activiteiten voor de Friesland-propeadeuse.

Internationale rechtsorde (175208)

Bestemd voor D2/D3-Studenten BSK. Het college wordt verschoven van dinsdag 5e en 6e uur (TW-B 103) naar woensdag 3e en 4e uur in TW-B 101. Dit op verzoek van studenten en na overleg met de docent.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op 26 februari 1997 om 13.45 uur in TW C-238.

Openbare financiën I (173501)

Bestemd voor: P-Studenten BSK. De hoorcolleges van maandag het 3e en 4e uur in de weken 22 t/m 25 worden niet gegeven in CC-4, doch in CC-2. Dit in verband met activiteiten voor de Friesland-propeadeuse.

Kwantitatieve methoden III (152067)

Voor D-studenten BSK. In verband met een dubbele verroostering van de docent wordt het college verplaatst van DO 3+4 uur naar WO 1+2 uur in TW RC - C 138 (weken 14 t/m 18 en 22 t/m 24).

CT

C.S. Mathematische methoden voor chemici, onderdeel optimalisatie (156045)

Voor D-studenten CT. In verband met een dubbele verroostering van de docent worden de colleges als volgt verplaatst: DI 7+8 uur, wk 14-19,21-25 in C 138 wordt MA 1+2 uur, wk 14-19,21-25 in CT 1407. VR 3+4 uur, wk 14-19,21-25 in TW-B101 wordt VR 1+2 uur, wk 14-19,21-25 in CT 1407. Het schriftelijk tentamen zal na overleg vastgesteld worden.

EL

D-voordrachten

N. Olij over 'Flierefluiten VI; het vergelijken van de microflown ten behoeve van het meten van sound intensity' op 14 februari 1997, 15.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

P.v.d. Heide over 'Library models of electric motors and prototyping of a motor-test-bench op 26 februari 1997, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1224.

B.J. Woltinge over 'Motion Planner of a Miniature Racing Car' op 7 maart 1997, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

250-uurs voordrachten

A. Hoogendoorn over 'Analyse van een dubbelzijdige, 4-transistor gelijkrichter', op 24 februari 1997 om 11.00 uur, EL-TN gebouw, zaal B1220.

D.M. Oort en L.W. Ogink over `Measurement of Orientation for a Radio Controlled Racing Car (D.M. Oort)' en 'Evaluation of the Video Position Measurement System (L.W. Ogink)' op 21 februari 1997, 10.30 uur, EL-TN gebouw, zaal B1224.

T. Werner over 'De Linedriver stabiliteitsprobleem', 27 februari 1997, om 9.30 uur, EL-TN gebouw, zaal B 1224.

College Inleiding Systeem- en Signaaltheorie (123140)

Voor EL HBO'ers. In verband met voorlichting wordt het college Inleiding Systeem- en Signaaltheorie (123140) van donderdag 6 maart voor een keerverplaatst van B 1228 naar TW B101.

Inschrijving integrerend project

Voor EL D1 studenten 3e jaars. In het tweede trimester in de weken 11 en 12 vindt er een Integrerend project plaats in de nieuwe Labruimte, vloer 10. Het begint op 11 maart a.s. om 13.30 uur. Studenten die hieraan deel willen nemen zijn verplicht zich in te laten schrijven. Dat kan vanaf heden bij BOZ-EL.

TCW

Hertentamen Psychologie van de persuasieve communicatie (168604)

Voor TCW D2 studenten. Op vrijdag 21 maart 1997 wordt het hertentamen van Psychologie van de persuasieve communicatie gehertentamineerd. Inschrijven voor dit hertentamen kan van 3 maart 1997 t/m 7 maart 1997, op de inschrijftafel bij BOZ TCW, TW/RC gebouw.

Inschrijving 3e trimester

Studenten die in het 3e trimester van dit collegejaar differentiatievakken willen volgen dienen zich voor 8 maart a.s. in te schrijven bij BOZ TCW, TW/RC gebouw. Let op: Inschrijving kan alleen plaatsvinden met een goedgekeurd studieplan!

TO

Doctoraalvoordrachten

Cristel E.J. van Kooten over 'het ontwikkelen van een basiscursus voor Oostnederland zorgverzekeraar' op vrijdag 21 februari 1997, 16.00 uur, L213.

Nicolien Pinkse over 'Mobiliteit van docenten in het voortgezet onderwijs', vrijdag 7 maart 1997, 14.00 uur, L216.

Renate L. Prenen over 'Teacher collaboration in and between schools in Swaziland', woensdag 19 maart 1997, 16.00 uur, L213, TO-gebouw.

K. Kuipers over 'Het herontwerpen van een BHV cursus en ontwikkeling vande docentenhandleiding', vrijdag 18 april 1997, 16.00 uur, L216.

TW

Discrete kansrekening (153002)

Voor P-studenten TW. In verband met een dubbele verroostering van de docent wordt het college van Wo 1+2 uur verplaatst naar Wo 7+8 uur in TW - A 108b. (wk 14-18).

WB

Inschrijving practicum Experimenteel Trillingsonderzoek (VDMT)

Vanaf dinsdag 25 februari kan men zich op de kamer van B. Wolbert, WB-N119 inschrijven voor deelname aan het practicum Experimenteel Trillingsonderzoek. Dit practicum is een verplicht onderdeel van het vak Voortgezet Dynamica Mechanische Trillingen (115742) en wordt gegeven op een beperkt aantal dagen in week 10 t/m 13. Het practicum neemt een dag in beslag en kan in zelf samen te stellen groepen van 2 personen worden uitgevoerd. Bij de inschrijving wordt een handleiding verstrekt.

Vakgroepvoorlichting Ontwerpen in kunststoffen

Voor WB-studenten, generatie '94 en eerder. De jaarlijkse vakgroepvoorlichting van Ontwerpen in kunststoffen vindt plaats op 26 februari 1997, 5e t/m 8e uur, WB N.105.

Vakgroepvoorlichting Produktie- en operationeel management

Voor WB-studenten, generatie '94 en eerder. De jaarlijkse vakgroepvoorlichting van Produktie- en operationeel management vindt plaats op 5 maart 1997 (i.p.v. 19 maart 1997), 13.45 uur, WB N.105.

Statistiek en stochastiek (153019)

Voor D2-studenten WB. In verband met een dubbele verroostering van de docent worden de colleges voor groep WB D als volgt verplaatst: Ma 3+4 uur wk 18 in WB - H4 - 208 wordt Ma 5+6 uur wk 18 in WB - H4 - 208. Vr 3+4 uur wk 14-19 in CT 2151 wordt Vr 5+6 uur wk 14-19 in WB - Z 214.

WWTS

Afstudeercolloquium

F.T.A. Portegies over 'Electronic Publishing of scientific articles in physics', vrijdag 21 februari 1997, 15.00 uur in zaal TW C 238.

Campus en studentenleven

SPE

SPE

Pelgrimage. In de serie 'Pelgrimage op weg naar Pasen' is op zondag 23 februari de tweede viering met als (gast)voorgangster: Trees Versteegen van de Zwanenhof.

Op 2 maart is de derde viering in deze cyclus. Daarin gaat Jan de Jongh voor. Beide diensten beginnen om half elf in de Audiozaal van de Vrijhof.

Nieuwe RK-pastor. Op 3 maart begroeten we Hélène van den Bemt. Na een lange vacature-tijd zijn we blij met de nieuwe RK-pastor in het team. Hélène werkt half-time op de Hogeschool Enschede en half-time op de UT.

Bereikbaarheid pastores. Kees Kuyvenhoven (prot.) tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd) tel. 074-2430230. Gedurende vacaturetijd RK-pastor: drs. Gert vd. Bunt, tel.074-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201-203 (SPEplein), tel. (489)2369. Aanwezig maandag-donderdag 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

Vrijhof kamer 15, kantoor dagelijks geopend van circa 09.00-17.00 uur, tel. 4895236 of intern 4033.

Renovatie Calslaan en Matenweg: Slachtoffers...willen jullie een hogere verhuisvergoeding, neem contact op met de SRD. We zijn ook op zoek naar voormalige bewoners van de renovatie-flats. Donderdag 20 februari, Film Fresa Y Chocolate 20.15 uur VB met aansluitend HoBiHe-Cafe. Organisatie Congres over Internationaal Onderwijs & Werkgelegenheid. Wil je mee-organiseren? Meld je aan bij de SRD/Aegee Educational Working Group. Algemeen Bestuursvergadering 12.3.1997, 19.30 uur Vrijhof-7. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Diversen

AIESEC

Inschrijving Carrièreweek is begonnen. Bereid je voor op je toekomst op de arbeidsmarkt en schrijf je in voor één of meer onderdelen van de carrièreweek. Bekijk de mailing in je brievenbus. Meld je aan als AIESEC-Ambassadeur. Zie vorige krant.

OUT/Theatercafé

OUT/Theatercafé programmeert voorstellingen/optredens in het openluchttheater van de UT en in het Theatercafé in de Vrijhof. Dinsdag 25 februari 'Theatercafé Unplugged', kijk snel bij de culturele agenda voor meer informatie. We zijn op zoek naar goede pianisten die het leuk zouden vinden om op te treden in het Theatercafé. Meer info: Frank 053-4314254.Voor het openluchttheater zijn we op zoek naar activisten die ons willen gaan helpen met drank-en kaartverkoop, PR, techniek e.d. bij voorstellingen. Info: Karen, 4895073; Internet: http://snt.student.utwente.nl/~outcafe/.

Biologische Tuinvereniging Drienerlo

G. Oomen houdt maandag 3 maart 1997 een vrij toegankelijke lezing in 't Kwekhoes, van 20.00 - 22.00 uur. Titel: 'Voedingsstoffen in de bodem. Oomen is medewerker bij de vakgroep Ecologische Landbouw van de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Audentis

Vanavond ALV. Dinsdag 25 februari is er weer een jaarclubpresentatie. Morgen het Audentis/Euros roeifeest, vanaf 15.00 uur plus hapje eten. Vanaf 22.00 uur feest in de Sociëteit.

Deze is open dinsdag en donderdag vanaf 21.00 uur, TRAM, Oude Markt 24, tel. 4324357 Senaat 4328384, E-mail:[email protected]

CSV Alpha

Vanavond (20 februari) om 18.30 uur Alpha-diner op Villa Bizarkas. Je kunt hier ook terecht voor info en opgave. Vrijdag 28 februari begint het bouwweekend, waarin de laatste dingen worden afgemaakt in Flux. Er hangt een inschrijflijst in Flux. Zondag 2 maart is er weer een IKV in Flux. Info hierover bij Erik Jan. Elke donderdagavond is onze sociteit Flux geopend vanaf 21.00 uur (sociëteit Flux, Oude Markt 24, Enschede, tel. 4344427). Voor meer info over CSV Alpha bellen met Bernd (4336542) of met Erik Jan (4895280). Internet: http://snt.student.utwente.nl/~alpha.

Studieverenigingen

Interactief

25 februari om 17.00 uur borrel in de CC-kantine # 4 maart klaverjasavond # Op 29 april in Nijmegen de BIK congresdag, georganiseerd door de Stichting BIK Nederland # 23 mei de Turbo Trip naar Parijs, samen met TObias, Abacus en Communiqué. Inschrijven kan nog, kosten f100 # De IKI is nog steeds op zoek naar mensen die de faculteitsintroductie 1997 willen organiseren. Voor vragen hierover [email protected] # We zoeken ook mensen die de BIK bedrijvendag voor oktober willen organiseren. Kom voor meer informatie over deze dag langs bij de IA-kamer.

ConcepT

De nieuwe almanak kan op de ConcepTkamer worden afgehaald. De nieuwe Almanakcommissie zoekt nog steeds versterking. Schrijf je in op het ConcepTbord. Ook de fotocommissie zoekt nog nieuwe krachten. Kun jij goed met een fototoestel overweg of wil je dit graag leren, schrijf je dan in # Heb je gewoon zin in veel gezelligheid kom dan vanmiddag naar de Multivariaborrel vanaf 15.45 uur in de borrelkelder # Het bezoek aan de Heidemij is uitgesteld tot 8 april, inschrijven kan nog

steeds. Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Abacus

Vanmiddag buitengewone ledenvergadering van Abacus. Belangrijk agendapuntis het erelidmaatschap van Trudie Hondelink. Aansluitend een borrel in de TW-kantine. Schrijf je in voor het trivianttoernooi van dinsdag 25 februari. De inschrijflijst hangt in de Abacuskamer # Abacus is op zoek naar enthousiaste mensen die de introductie willen organiseren. Je kunt je als groep voor de IKTW inschrijven tot 26 februari # De volgende excursie gaat naar de Gasunie in Groningen. Bovendien kan een bezoek gebracht worden aan het Groninger Museum. Houd 23 april dus vast vrij # Donderdag 6 maart is er weer een mathematisch Café, met aansluitend een borrel.

Ideefiks

Dinsdag 26 februari de filmcommissie 8 1/2 van Fellini, 19.30 uur, zaal C238 # Dinsdag 4 maart vertellen afgestudeerde WWTS'ers (Martijntje Smits, Wim Raayen en J. Hansen) over hun werkervaringen, 20.00 uur, zaal B103 # Zondag 6 april, Ideefiks-Matinee in het Vestzaktheater. Zang, dans, toneel, muziek, cabaret, poëzie door WWTS-studenten en -docenten. Opgave voor deelname bij Tijmen Keesmaat of bij Jan van Diepen.

Monsoon

De Kompas, dé handleiding voor de ondernemende student(e) die van plan is in het buitenland stage te lopen of af te studeren, is vanaf heden zowel in de Monsoon-kamer als in de U-take verkrijgbaar # Ook dit jaar doet Monsoon weer mee aan de Batavieren-race. Schrijf je in op de inschrijflijst bij Monsoon-kamer # Woensdag 26 februari houdt SVO in samenwerking met Monsoon het symposium 'Bouwen voor ontwikkeling in Comayaqua-Lamani, Honduras'. Voor meer informatie kan je Mark (4893486/4895126) of Juleon Schins (074-2425410) bellen.

Paradoks

Wij zoeken mensen die zelf ook wel eens wat willen inbrengen op biomedisch gebied. Dit kan als je je opgeeft voor het kandidaats-bestuur voor de periode maart '97 tot maart '98. Je kunt je nog inschrijven voor de reanimatiecursus die drie avonden zal duren (slechts f 20,- voor leden). Op het prikbord naast de Paradokskamer kun je tevens een voorkeurtijd aangeven # De nieuwe Paradoks homepage bevat informatie over het bestuur, de activiteiten en de vereniging zelf (http://snt.student.utwente.nl/~paradoks/). Paradoks kamer WB Z101, pb 217, e-mail: [email protected]

Isaac Newton

Vanmiddag borrel: neem je projectgroep mee naar de kelder! Volgende week donderdag excursie naar Tebodin, interessant voor elke WB-er, dus schrijf je in op het Newtonbord # Volgend jaar na de zomer komt er weer een nieuwe almanak uit. Heb jij zin om deze Isaac Newton almanak te gaan vullen, geef je dan nu op # Isaac Newton organiseert samen met Alembic een gala in de herfst. Inschrijving op het Newtonbord # Voor het aankomende symposium is nog een dagcommissie nodig, die tevens de nieuwe symposiumcommissie vormt. Schrijf je in. De Newtonkamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur ( WB Z-103). Telefoon (053- 489)2531; e-mail [email protected];http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Studentenvakbond SRD

Vrijhof kamer 15, kantoor dagelijks geopend van circa 09.00-17.00 uur, tel. 4895236 of intern 4033.

Renovatie Calslaan en Matenweg: Slachtoffers...willen jullie een hogere verhuisvergoeding, neem contact op met de SRD. We zijn ook op zoek naar voormalige bewoners van de renovatie-flats. Donderdag 20 februari, FilmFresa Y Chocolate 20.15 uur VB met aansluitend HoBiHe-Cafe. Organisatie Congres over Internationaal Onderwijs & Werkgelegenheid. Wil je mee-organiseren? Meld je aan bij de SRD/Aegee Educational Working Group. Algemeen Bestuursvergadering 12.3.1997, 19.30 uur Vrijhof-7. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Communiqué

Het prachtige allereerste jaarboek ligt op jou te wachten in de Communiquékamer, voor leden f 3,50, niet-leden f 5. De ExSyLe is op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen. Noteer alvast in je agenda: 8 april organiseert de ExSyLe een lezingenmiddag met als thema 'Grenzen van de beinvloeding'. Studievereniging Communiqué is te bereiken op 053-4894461 en via de e-mail:[email protected] Ons volledige adres is: TWRC-A223, postbus 217, 7500 AE Enschede.

Arago

Arago's Buikjes- & Beentjesteam zoeken lopers voor de Batavierenrace. Er komen nog genoeg trainingsmogelijkheden # Donderdagavond 6 maart om 20.00 uur in B1220 ALV # 5 april Arago's eerste Gala, 23 april het voorjaarssymposium, dat in het teken staat van energietechnologie.

Alembic

Op 27 februari excursie voor derdejaars en hoger naar Shell Research and Technology Centre Amsterdam (voorheen KSLA). Er zijn nog enkele plaatsen, dus schrijf je snel in # De activiteitencommissie heeft voor 3 maart een poolavond georganiseerd. Verder is er op 25 februari een excursie naar Grolsch. Inschrijven kan op het Alembic-bord # Op 4 maart is er een eerstejaars excursie naar Holland Colours Apeldoorn. Vertrek om 12.00 uur vanaf station Enschede # In april 1998 is er een studiereis naar Canada. Meer informatie op de Alembic-kamer!

Scintilla

Scintilla is op zoek naar bestuursleden, die tijd vrij hebben (of kunnen maken) om een verantwoordelijke taak op zich te nemen. Heb je interesse, neem dan contact op met het bestuur (bijvoorbeeld via email: [email protected]) en informeer naar de interessante compensatie # Donderdag 27 april wordt je uitgenodigd om lekker te poelen tegen Arago. Inschrijven voor deze activiteit kan op het prikbord in de kantine # Dinsdag 4 maart is er een zo-zat-als-het-kanon-borrel. Woensdag 5 maart kartwedstrijd in Nijverdal # Schrijf je zo snel mogelijk in voor de excursie naar Philips in Eindhoven (zie vorige nummer) # STORES in de kelder van het EL/TN gebouw, kijk voor de actueelste prijzen op internet.

Stress

In week 9 (24 feb t/m 28 feb) begint er een lezingencyclus. Er komen sprekers van Unilever, DSM en Hoogovens. In december 1997 vertrekt Stress richting Polen en Tsjechië voor een interessante studiereis. Het thema voor de studiereis is marketing # We zijn op zoek naar 20 enthousiaste deelnemers. Ben je tweede- of ouderejaars student en ben je geïnteresseerd in de studiereis, kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst op 13 februari om 12.45 uur in BB3 en schrijf je in op de inschrijflijst op het Stress-bord. Voor informatie, gezelligheid, een kop koffie kom naar de Stresskamer, of bel (053)489 3527.

Sirius

We zoeken nog steeds mensen die ons Batavierenteam willen versterken. Wegaan een homepage maken. Lijkt dit je wat, meld je dan aan. Studenten die interesse hebben om mee te helpen met de organisatie van een aantal lezingen op 22 maart voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kunnen zich nog steeds hiervoor aanmelden in de Siriuskamer. Verder zoeken we nog mensen die willen meehelpen met de organisatie van de Landelijke Bestuurskunde Dag. Heb je vragen of opmerkingen, kom dan langs in de Siriuskamer of bel 053-4893402.

Sport

Euros Zeilen

Vandaag, 20 februari: het vervolg op de zwaardboot ALV, zaal 8, Vrijhof. Op 5 maart is de traditionele eeste-woensdag-van-de-maand borrel. Kleintje VB.

Introductie-avond DIOK

Iedereen is van harte uitgenodigd op de introductie-avond op donderdag 6 maart. De avond is een uitgelezen mogelijkheid om jezelf te (laten) overtuigen dat badminton een goede keuze is. Van 21.00 uur tot 24.00 uur kun je badmintonnen met/tegen DIOKkers/niet-DIOKkers. In het derde trimester zal er donderdagavond weer een beginnerscursus worden georganiseerd. Voor informatie: beginnersbegeleider Sonja Vennegoor (tel. 053-4322183) of bij Marleen van Brandenburg (tel. 053-4895083). Je kunt natuurlijk ook altijd een keertje langskomen op donderdagavond (van negen tot twaalf).

Batavierenrace

Voor de aankomende 25e Batavierenrace zijn nog enthousiaste motorrijders nodig die willen helpen met de begeleiding van de race. Geef je op (alleen of met duo) bij Rutger Scharloo, tel. 053-4895048 of bel naar de Batakamer, tel. 053-4893787.

13e UT-Triathlon

Over 12 is de 13e kwart UT-Triathlon op de UT: 1 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen. Je kan je ook inschrijven met een trioteam. Is dat trioteam van een dezelfde sport-, cultuur, of andere vereniging dan kan je strijden in de 'Verenigingscompetitie' tegen andere campusverenigingen. Het alleen afleggen van de afstanden is voor de echte bikkels, want dit jaar is de UT-Triathlon een echte bondwedstrijd van de Nederlandse Triathlon Bond. Info en inschrijving: Niels Geurts tel. 4328841; Klaartje Vermeulen tel. 4306073. Home page: http://snt.student.utwente.nl/~aloha/utt.html.

Menu

WEEK 9

ZATERDAG 22 FEBRUARI

Cellerysoep

***

Gegratineerde Tortelini met

Ham en Champignons-Roomsaus

Doperwten-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 23 FEBRUARI

Heldere ossestaartsoep

***

Varkenssteak-Stroganoffsaus

Snijboontjes-Rauwkostsalade buffet

Gebakken og Gekookte aardappelen

***

Keuze nagrecht

MAANDAG 24 FEBRUARI

Champignonsoep

***

Hutspot-Verse worst of Speklapje

Vleessaus of Gegratineerde Spaghetti Bolognaise

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 25 FEBRUARI

Minestronesoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin

of Vleesgerecht-Currysaus

Wortelen en Doperwten

Rauwkostsalade buffet-Frites of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 26 FEBRUARI

Mexicaanse bonensoep

***

Griekse Moussaka-Tomatensaus

Gebakken gesauteerde groente Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 27 FEBRUARI

Franse uiensoep

***

Rollade-Vleessaus

Andijvie á la créme of

Keuze groente Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of Gekookte

aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 28 FEBRUARI

Groentevermicelliesoep

***

Roomschnitzel Haway-Kerrieroomsaus

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardapplen

***

Keuze nagerecht

__________________________________

VEGETARISCH

__________________________________

MAANDAG 24 FEBRUARI

Champignonsoep

***

Bonengoulash-Gebakken gemengde

groente-Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 25 FEBRUARI

Groentevermicellisoep

***

Sojaschnitzel-Currysaus

Wortelen en Doperwten-Rauwkostsalade

buffet-Frites of Gek. aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 26 FEBRUARI

Mexicaanse bonensoep

***

Omelet met Champignons

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet Roomaardappelen met Peterselie

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 27 FEBRUARI

Franse uiensoep

***

PIZZA-Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

********************************* H A P A A N D E T A P

LASAGNE

Rauwkostsalade,Stokbrood

BRASSERIEMENU

Maandag 24 + Dinsdag 25 februari

Spare-Ribs met diverse sauzen

Rauwkostsalade,Stokbrood

Woensdag 26 + Donderdag 27 februari

Shoarmaschotel met diverse sauzen

verse groente,Rauwkostsalade,

Gebakken aardappelen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.