INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 1 oktober 1998 (formulering ter vergadering vastgesteld). -Het CvB heeft besloten vast te stellen dat voor de propaedeutische fase van het studiejaar 1999/2000 voor alle opleidingen een vrije instroom zal gelden en derhalve geen beperking aan de opnamecapaciteit wordt gesteld. -Het College van Bestuur heeft besloten om naar aanleiding van de nota

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 1 oktober 1998

(formulering ter vergadering vastgesteld).

-Het CvB heeft besloten vast te stellen dat voor de propaedeutische fase van het studiejaar 1999/2000 voor alle opleidingen een vrije instroom zal gelden en derhalve geen beperking aan de opnamecapaciteit wordt gesteld.

-Het College van Bestuur heeft besloten om naar aanleiding van de nota "Strategische marktverkenning UT", september 1998, het daarin voorgestelde scenario Thema-campus nader te laten ontwikkelen. Daarbij zullen eveneens een aantal vormen van financiering nader onderzocht worden door een nog in te stellen werkgroep.

-Het College van Bestuur heeft besloten: de notitie "Breedtestrategie Universiteit Twente" vast te stellen en via de VSNU aan te bieden aan NWO.

-Het College van Bestuur heeft besloten: -alle opleidingen per direct een werkbudget toe te kennen van kf 40; de opleidingen de mogelijkheid krijgen om op korte termijn plannen op te stellen, -alle opleidingen (met een propedeuse) kf90 toe te kennen zodat gestart kan worden met de invoering van de 'flexibele propedeuse' en de stuurgroep van de CCO een werkbudget van kf 60 toe te kennen zodat zij de planontwikkeling van de opleidingen kan coördineren en afstemmen.

-Het College van Bestuur heeft besloten tot toekenning van onderstaande bedragen, met uitzondering van de voorgestelde toekenning van kf 275, voor BCvB/GST; *kf 65 aan TW (FE); *kf 75 aan CT (interact); *kf 75 aan INF (TEL) en draagt de betrokken diensten op de verdere voorbereiding en uitvoering van de voorgenomen acties met spoed in gang te zetten.

-Het College van Bestuur heeft besloten in het kader van de aanschaf van relatie-informatiesytemen het pakket ORCA2 goed te keuren en deze ten laste te brengen van VEB, de reserve administratie automatisering en het CIV budget instellingssystemen.

Winkelend wijzer worden!

Voor studenten van verschillende studierichtingen heeft de Wetenschapswinkel UT diverse projecten in de aanbieding. Je kunt er behalve de nodige praktijkervaring ook studiepunt(en) en wat geld mee verdienen. Onze klanten zijn non-profitorganisaties, startende ondernemingen en midden- en kleinbedrijf. Wil je liever bij het werk van de winkel betrokken raken door deel uit te maken van een commissie? Ook dat is geen probleem. Wij kunnen nog studenten gebruiken bij de Commissie Bestuurskunde, de Commissie Technologie&Management en de Promotie-Commissie. Informatie: Dick Schlüter (coördinator), tel. 053-4891135, Vrijhof kamer 207. Wij kunnen jullie ook gemakkelijk informeren over de doorlopende stroom projecten die wij in portefeuille hebben. E-mail: [email protected]; http://twenteweb.nl/wewi/.

Adressenlijst UT-studenten/Campusgids 1998/1999

De nieuwe Campusgids is in augustus jl. verschenen. De adressen- gids van alle UT-studenten verschijnt eind november. Deze adressen mogen alleen gebruikt worden door studenten en medewerkers van de UT. Studenten die bezwaar hebben tegen het afdrukken van hun naam en adres kunnen dit kenbaar maken bij de redactie vóór vrijdag 30 oktober. Het adres is: Redactie Campusgids, De Vrijhof, kamer 139, Postbus 217, 7500 AE Enschede. Tel. 053-4895248 ('s morgens). E-mail adres: [email protected]

Promoties

mw. drs. J. Swaak (TO) over 'WHAT-IF; discovery simulations and assessment of intuitive knowledge', 5 november 1998, 13.15 uur, BB2.

ir. G.J. Schaeffer (WMW) over 'Fuel cells and the future of technologies', 6 november 1998, 13.15 uur, BB2.

ir. R. Zeeman (CT) over 'Cross-Linking of collagen-based materials', 6 november 1998, 15.00 uur, BB2.

ir. R. de Boer (WB) over 'Resource-constrained multi-project management, a multi-level decision support system', 6 november 1998, 16.45 uur, BB2.

ir. C. Gui (EL) over 'Direct wafer bonding with chemical polishing; application in sensors and actuators', 13 november 1998, 13.15 uur, BB2.

ir. C.P.J. van der Aar (CT) over 'Rubber-metal bonding by using coupling agents', 13 november 1998, 16.45 uur, BB2.

ir. H. Boerrigter (CT) over 'Extraction of trivalent anthanides and actinides with functionalized cavitands', 19 november 1998, 13.15 uur, BB2.

ir. D. Velthausz (INF) over 'Cost-effective network based multimedia information retrieval', 20 november 1998, 13.15 uur, BB2.

ir. M.B. de Rooij (WB) over 'Tribological aspects of unlubricated deep drawing processes', 20 november 1998, 15.00 uur, BB2.

ir. R.B. Buitenhek (WB/TW) over 'Performance evaluation of dual resource manufacturing systems', 20 november 1998, 15.00 uur, BB2.

Alle faculteiten

Adressenlijst UT-studenten/Campusgids 1998/1999

Zie mededeling 'Algemeen'.

Inschrijving keuzevakken INF en BIT

Voor alle studenten. Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF- en BIT-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Inschrijven voor tweede trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 19 t/m vrijdag 6 november 1998. LET OP : *)Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt. *)Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen. INF-vakken : 211004-Systeemprogrammering (zie D1-rooster INF); 211076-Gegevensbanken (zie D1-rooster INF of BIT); 211081-Secure systems engineering; 211097-B.O. gegevensbanken; 211114-Logisch programmeren; 211123-Object-georiënteerde systemen; 211127-Formele analyse van natuurlijke taal; 211129-Taaltechnologie; 212018-Kennistechnologie voor bedrijfskundige toepassingen; 213013-Real-time embedded systemen; 213016-Bijzondere onderwerpen computerarchitectuur; 214010-Complexiteit van berekeningen; 214012-Protocolvalidatie. BIT-vakken : 232010-Ontwerpen van user interfaces; 232011-Architectuur van complexe informatiesystemen; 232016-Prestatie-analyse van informatiesystemen; 233026-Informatiesysteemmodellering; 233027-Informatiesysteemmodellering voor bedrijfskunde (zie tbk-rooster); 236002-Beheer van informatieverzorging.

Sollicitatieronde UniPartners

UniPartners voert voor bedrijven allerlei soorten projecten uit. Onder begeleiding van projectmanagers van UniPartners voeren studenten deze opdrachten uit. UniPartners heeft binnenkort een tekort aan projectmanagers. Daarom wordt in oktober een uitgebreide sollicitatieronde gehouden. Projectmanagers besteden per week ca. 10 uur aan hun bezigheden op ons kantoor, zoals het opstellen van offertes, contacten leggen en onderhouden met bedrijven, studenten selecteren, enz. Aan projectmanagers stellen we de eis dat ze tijd hebben en enthousiast zijn. Ben jij een goede projectmanager die het aankomende jaar tijd heeft om ons team aan te vullen, meld je dan aan voor de sollicitatieronde op onze kamer (WB hal V, kamer 127-c), bel 4893811 of mail [email protected]

Voorlichting Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

In de Multidisciplinaire Ontwerpopdracht (6 SP, 2e of 3e trimester) werk je met studenten van andere faculteiten aan een ontwerpprobleem van een externe opdrachtgever. Op maandag 19 oktober is er een voorlichtingsbijeenkomst in TWRC B 209, van 12.35 tot 13.15 uur. E-mail: [email protected]

Stichting Bedrijvendagen zoekt organisatoren!

Voor de organisatie van de Bedrijvendagen 1999 zoeken wij nieuwe bestuursleden. Heb jij zin in een leuk en leerzaam jaar, meld je dan aan bij je studievereniging of het huidige bestuur (WB Hal V 219; tel. 4893898).

BSK

Economische organisatietheorie (173208)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: het college van Donderdag 15 oktober a.s. (week 42) het 1e en 2e uur komt te vervallen. Op Maandag het 3e en 4e uur wordt week 46 toegevoegd in zaal TW A-118.

Politicologie I, oude stof (174501)

Voor P studenten BSK. Met ingang van dit studiejaar (1998-1999) is de te bestuderen stof voor het vak veranderd. Het boek van Tromp is vervangen door een reader. Studenten die over de oude stof tentamen willen doen doen, dienen dat overeenkomstig artikel 10.9 van de onderwijs en examenregeling uiterlijk twee weken voor het tentamen schriftelijk te melden bij de docent. Voorwaarde is verder dat u in het afgelopen jaar tenminste één poging hebt ondernomen tentamen te doen op basis van de oude stof. Zowel tijdens deze tentamenmogelijkheid als tijdens de herkansing kunt u van deze regeling gebruik maken. Daarna wordt het tentamen uitsluitend afgenomen over de nieuwe stof.

Afstudeercolloquia

Wouter de Kool over 'Het Centraal Debiteurenbeheer; Organisatie en Informatie', 19 oktober 1998, 14.00 uur, TWRC B-209.

Felix Matthijssen over 'Integraal management en prestatiemeting'. Een onderzoek naar de invoering van integraal management en prestatiemeting binnen Cfi, 19 oktober 1998, 15.45 uur, TWRC B-209.

Myra Kerkvliet over 'Klagen over de politie'. Een onderzoek naar de politie regio Gelderland-Midden als een lerende organisatie, 21 oktober 1998, 15.45 uur, TWRC C-238.

Methoden en Technieken IIA Interview practica

Voor D1 studenten BSK. Het overzicht van trainingsdata en lokalen zijn te bekijken bij het secretariaat TW C-226.

Wetenschapswinkel UT

Zie mededeling 'Algemeen'.

CT

C.S. Mathematische Methoden voor Chemici (156046)

In verband met een dubbele verroostering wordt het college verplaatst van dinsdag 3+4 in CT 1407 naar donderdag 3+4 in WB-Z 122.

Zaalwijziging Moleculaire Thermodinamica (134008)

Voor D2-studenten CT. Zaalwijziging weekrooster D2. Bovenstaand hoorcollege op vrijdag 3e en 4e uur wordt op 6 november i.v.m. voorlichting verplaatst naar CT1814.

Zaalwijziging kinetiek en katalyse (1345406)

Voor D 2/3-studenten CT, TBK, WB en Cursisten Procestechnologie CT. Zaalwijziging weekrooster D2. Bovenstaand hoorcollege op vrijdag 5e + 6e uur wordt op 6 november i.v.m. voorlichting verplaatst naar BB5.

Analyse A voor CT groep 1 (152028)

In verband met een congres wordt het werkcollege op dinsdag 3 november a.s. (5+6) in TW-A 101 verplaatst naar TW-B 102.

Intekening keuzevak rogrammeren in C++ (211024)

Zie mededeling TN.

EL

Ethiek: beroepsverantwoordelijkheid van de ingenieur (161606)

Het vak (docent: L.E. Fleischhacker) wordt in elk trimester een keer aangeboden, om alle EL-studenten in de gelegenheid te stellen het vak zo nauw aansluitend aan de stage als mogelijk te volgen. Het vak omvat 2 SP: 1 SP te besteden voorafgaande aan de stage (omvattend twee bijeenkomsten plus bestudering van syllabus en reader), 1 SP via een opdracht tijdens de stage (af te ronden met een scriptie, welke besproken wordt op een nader te bepalen afsluitende bijeenkomst). Het geheel bestaat dus uit: *)twee bijeenkomsten voorafgaande aan de stage met onderling twee à drie weken tussenruimte ten einde de syllabus en reader (incl. de daarin gegeven opdrachten) te kunnen bestuderen. Hiervoor krijgt men een cijfer dat voor de helft het eindcijfer bepaalt; *)een opdracht, verstrekt op de tweede trainingsdag en uit te voeren tijdens de stage in de vorm van een schriftelijk verslag (scriptie). Deze scripties worden besproken op een nader te bepalen afsluitende bijeenkomst. Hiervoor krijgt men eveneens een cijfer, dat samen met het eerste deel (gedeeld door twee) het eindcijfer bepaalt. De trainingsdagen data voor het cursusjaar 98/99 zijn resp.: 3 november 1998 (9.00 uur 's ochtends in TW A225: vergaderzaal WMW), 4 februari '99 (14.00 uur 's middags in TW A225: vergaderzaal WMW), 7 april '99 (9.00 uur 's ochtends in TW A225). Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een afspraak gemaakt voor de 2e bijeenkomst, 2 à 3 weken daarna. Op de eerste bijeenkomst wordt het project ingeleid, maken we kennis met de syllabus en reader en de methode van de ethiek. Tussen de beide bijeenkomsten worden syllabus en reader bestudeerd en de daarin vervatte opdrachten uitgewerkt. Op de tweede dag wordt een en ander besproken, beoordeeld met een cijfer, de stageopdracht verstrekt en worden afspraken gemaakt voor de afsluitende bijeenkomst.

Aanmelding D1- en Doktoraalexamen

Voor het D1-examen en het D-examen in december geldt de volgende regeling: aanmelding open: 28 september 1998. Sluiting aanmelding: 16 oktober 1998. Terugtrekken tot: 27 november 1998. Uitreiking D-diploma's: 4 december 1998. Men kan zich aanmelden: *)voor het D-examen als het stageverslag, de omschrijving van de D-opdracht en het D-studiepakket bij Bureau Onderwijszaken aanwezig zijn. *)Voor het eerste gedeelte (D1) van het D-examen als men verwacht alle examenonderdelen vóór 26 november 1998 voltooid te hebben. Geslaagd is I: degene die voor alle examenonderdelen een voldoende (6 of hoger) behaald heeft en II: degene (uitgezonderd de HTS-ers) die voor één examenonderdeel een 5 behaald heeft die naar het oordeel van de examencommissie door de overige resultaten gecompenseerd wordt. U bent ingeschreven als het door u ingevulde en getekende aanmeldingsformulier bij het BOZ aanwezig is. Na de sluitingsdatum kan voor bovengenoemde examens niet meer worden ingeschreven.

D-voordracht

M. Bergink (Leerstoel MI) over 'Acoustic Imaging', 16 oktober 1998, 14.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

240-uurs opdracht

J. Hageman (Leerstoel TEL) over 'The coupling of single mode fibers to strip-guides', 15 oktober 1998, 13.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220.

INF/BIT

D-voordrachten BIT

Marco Zanting over 'Innovatie bij de SNS bank: object-georiënteerde methoden & tools, 28 oktober 1998, 15.30 uur, INF-L204 (demozaal).

D-voordrachten INF

H.M. Broenink over 'QoS Manager, Design and Implementation of a QoS Module for Multimedia Applications', 16 oktober 1998, 13.30 uur, INF-L204 (demozaal).

F.T.Y. Hanssen over 'Scheduling and resource allocation with Real-Time Linux', 23 oktober 1998, 13.30 uur, INF-L204 (demozaal).

V. Slagter over 'Design of an error detection and correction unit with PTOLEMY', 26 oktober 1998, 14.30 uur, INF-L204 (demozaal).

ir. Christine C.A. Kersten over 'Modelling Signaal's Systems. Design of a System Development Method for Signaal's Combat Management Systems', 29 oktober 1998, 14.00 uur, TW-A116.

Omzetten practica naar werkcolleges Informatiesystemen (212010)

Voor BIT-P studenten. Een tweetal practica voor het vak Informatiesystemen worden omgezet in werkcolleges en wordt als volgt verroosterd; 23 oktober 1998 vrijdag 1+2 (week 43): BIT 1 in INF-U1; BIT 2 in INF U2; BIT 3 inINF U3. 7 november 1998 vrijdag 1+2 (week 45): BIT 1 in INF-L220; BIT 2 in TW-D103 A; BIT 3 in TW-D103 B.

Omzetten practica naar werkcolleges Informatiesystemen (212100)

Voor INF-P studenten. Een tweetal practica voor het vak Informatiesystemen worden omgezet in werkcolleges en worden als volgt verroosterd; 23 oktober 1998 (week 43) vrijdag 1+2: INF 1 in INF-L220; INF 2 in INF-U4; vrijdag 3+4; INF 3 in INF-L220; INF 4 in TW-B101; INF 5 in TW-B103; INF 6 in WB- HIV 201; INF 7 in WB- HV 108. 7 november 1998 (week45) vrijdag 1+2: INF 1 in CT-1345; INF 2 in CT-1349; vrijdag 3+4: INF 3 en INF 4 in BB-4; INF 5 en INF 6 in BB-6; INF 7 in TW-B101.

Overgangsregeling Digitale techniek (213100)

Voor lichting 1997 en eerder. Zie je postje en http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

Inschrijving groepsindeling/practica D-1 tweede studiejaar 1998-1999

Voor INF/BIT D1-studenten.

INF- en BIT studenten die in het tweede trimester van het studiejaar 1998-1999 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), dienen zich in de periode van 19 oktober t/m 6 november 1998 in te tekenen voor de groepsindeling bij BOZ-INF. Tevens dient men op de intekenlijsten duidelijk aan te geven aan welke practica men wenst deel te nemen. Studenten die het P-diploma nog niet hebben behaald, mogen deelnemen aan het onderwijs van het tweede jaar (D1) als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: -ze hebben tenminste 50 procent van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg hebben afgelegd; -voor de tweedejaars-vakken waaraan ze willen deelnemen beschikken ze over de verplichte voorkennis zoals die vermeld staat in de studiegids.

Inschrijving Kansrekening en Statistiek (153008)

Voor INF D2-studenten. INF-studenten die in het 2e trimester studiejaar 1998-1999 willen deelnemen aan dit vak dienen zich in de periode van 19 oktober t/m 6 november 1998 in te tekenen voor de groepsindeling bij BOZ-INF.

Inschrijving Informatiesysteemmodellering (233026)

Voor BIT D2-studenten. BIT-studenten die in het 2e trimester studiejaar 1998-1999 willen deelnemen aan dit vak dienen zich in de periode van 19 oktober t/m 6 november 1998 in te tekenen voor de groepsindeling bij BOZ-INF (de intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen).

Intekening voor het Ontwerpproject (211220)

Voor INF D2-studenten. Vanaf 26 oktober t/m 13 november 1998 is inschrijving mogelijk voor het Ontwerpproject (211220) in het tweede trimester van het D2. Bij de publicatieborden van BOZ-INF ligt vanaf 26 oktober een map met het aanbod aan ontwerpprojecten en een gebruiksaanwijzing voor de inschrijving. Inschrijven moet in groepjes van 4 personen. Omdat het aantal groepen dat per project kan inschrijven beperkt is, geldt de regel dat de eerdere groeps-inschrijvingen een hogere prioriteit hebben! Contacten leggen kan via de map, op de borrels van Inter-Actief, en op alle andere informele manieren. Inschrijving voor het ontwerpproject is verplicht. Indien men niet aan de voorkenniseisen denkt te kunnen voldoen, dient men zich af te melden. De peildatum voor toetsing van de voorkenniseisen is vrijdag 13 november 1998. Groepen waarvan enkele leden op de peildatum nog niet aan de voorkenniseisen voldoen, doch hopen na de tentamenperiode vanhet eerste trimester alsnog aan de eisen te voldoen moeten bij de start van het ontwerpproject aantonen dat zij aan de voorkennis voldoen, zo niet dan kunnen zij niet deelnemen. Als zo groepen ontstaan met minder dan drie studenten worden deze groepen bij de start van het ontwerpproject opnieuw ingedeeld. Hierbij kan het dus gebeuren dat de overige groepsleden worden ingedeeld in een ander project. Wil je zeker zijn dat het project waarop je hebt ingeschreven ook doorgaat, dan zullen dus tenminste drie groepsleden op de peildatum aan de voorkenniseisen moeten voldoen. Let op: groepsleden moeten op de peildatum aan de verplichte voorkenniseisen voldoen zijnde: -P voltooid; -minstens 28 van de 42 SP van het D1* behaald; -Ontwerpmethoden (211210) behaald: -enige van de specifieke ontwerpproject afhankelijke voorkenniseisen. *Generatie 1994 zie D1 pagina 436 studiegids 1995/1996. *Generatie 1995 zie D1 pagina 465 studiegids 1996/1997. *Generatie 1996 zie D1 pagina 461 studiegids 1997/1998.

Inschrijving keuzevakken INF en BIT

Voor INF/BIT D2/D3 studenten. Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF- en BIT-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Inschrijven voor tweede trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 19 t/m vrijdag 6 november 1998. LET OP: -Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt. -Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen. INF-vakken: 211081-Secure systems engineering; 211097-B.O. gegevensbanken; 211114-Logisch programmeren; 211123-Object-georiënteerde systemen; 211127-Formele analyse van natuurlijke taal; 211129-Taaltechnologie; 212018-Kennistechnologie voor bedrijfskundige toepassingen; 213011-Gedistribueerde operating systemen; 213013-Real-time embedded systemen; 213016-Bijzondere onderwerpen computerarchitectuur; 214010-Complexiteit van berekeningen; 214012-Protocolvalidatie. BIT-vakken 232010-Ontwerpen van user interfaces; 232011-Architectuur van complexe informatiesystemen; 232016-Prestatie-analyse van informatiesystemen; 236002-Beheer van informatieverzorging.

Overgangsregeling Basisbegrippen digitale techniek (213001)

Voor lichting 1997 en eerder. Zie je postje en http://www.utwente.nl/mededelingen/1/3/.

Cognitieve ergonomie zoekt een informatica student(e) voor de ontwikkeling van evaluatie-software

De sectie Cognitieve Ergonomie heeft met onmiddelijke ingang plaats voor een student informatica die in het kader van een vrije opdracht (4 SP) eventueel in combinatie met een opdracht in de W&M keuzeruimte, bijdraagt aan de bouw van een applicatie waarmee metingen verricht worden op grafische schermen, op grond waarvan een visueel kwaliteitsprofiel wordt opgesteld. De gezochte student heeft kennis van PC hardware systemen, is goed thuis in de Windows (3.11/95/98) systeemarchitectuur en heeft affiniteit met ergonomie en b.v.k. vakken op het gebied van ergonomie gevolgd. Programmeervaardigheid (b.v.k. C++) is noodzakelijk. Nadere informatie: Dr. G.P.J. Spenkelink (cognitieve ergonomie, TO-ISM, tel: 3304), Ir. W.A. Vervoort (INF-SPA, tel. 3712).

TBK/CT&M

Colloquia

Mariëlle van Dooren (Bt&M) over 'The decision making process for foundation works', 19 oktober 1998, 16.00 uur, BB-6.

S.G.M. Geerink over 'Projectonafhankelijke samenwerking: De oplossing voor de knelpunten in het bouwproces?', 26 oktober 1998, 15.45 uur, WB HIV-206.

Jan-Willem Evers over 'Inrichting en beheer van bufferstroken om eutrofiëring tegen te gaan', 27 oktober 1998, 15.45 uur, WB HIV-201.

Olaf Gerhardus Seinen over 'Problemen van Groeiende Ondernemingen in Twente'. Een theorie- en praktijkonderzoek naar de knelpunten van groeiende ondernemingen die behoren tot het midden- en kleinbedrijf in de regio Twente uitgevoerd in opdracht van de GIBO groep, 29 oktober 1998, 15.45 uur, BB5.

Attila A. Nimeth over 'Modelling the dynamic behaviour of sand extraction pits and tidal sand banks', 6 november 1998, 15.00 uur, BB4.

Produktiesystemen 2 voor TBK (112413)

Voor TBK D2-studenten. Na een korte collegecyclus, waarbij aanwezigheid verplicht is, wordt in dit vak een projectopdracht uitgewerkt. De hoorcolleges worden gegeven t/m december '98, waarna in januari '99 met de projectopdracht begonnen kan worden. In verband met de organisatie van het project dienen belangstellenden voor dit vak zich voor 6 november a.s. bij Bureau Onderwijszaken van TBK in te schrijven.

CiT-research colloquium

On thursday the 22nd of october Dr. Mark Dougherty (School of transportation and society: Darlana University, Sweden) will give a lecture on 'The environmental effects of ITS systems'. Many experts claim that Intelligent Transport Systems (ITS) yield considerable environmental benefits. How realistic are these claims and the assumptions they rely on? In particular, is their effect on the supply/demand equilibrium taken into account? Will the extra traffic induced by the technologies overcome the environmental gains at an individual level, leading to overall environmental degradation? Some technologies and techniques seem to be supply/demand neutral and are therefore attractive as their effects can be more readily predicted. A case study of an example of such a technique, block queueing systems, will be discussed. The lecture will take place in the northwing of the WB-building, N-105, from 16.00h.-17.00h.

Extra werkcollege Wiskunde I (151081)

Voor CT&M. In week 44 vindt er voor elke groep een extra werkcollege plaats voor dit vak. Tijdens dit werkcollege moeten er opdrachten worden gemaakt waarmee bonuspunten te verdienen zijn. De verroostering van dit extra werkcollege is als volgt: -groep 1: donderdag 29 oktober, 7e + 8e uur, WB-Z122. -groep 2: woensdag 28 oktober, 5e + 6e uur, WB-Z122. -groep 3: woensdag 28 oktober, 7e + 8e uur, WB Z-122. -groep 4: woensdag 28 oktober, 7e + 8e uur, WB Z-124.

Computerpracticum (186352)

Voor TBK P-studenten. Maandagochtend 19 oktober van 10.45 tot 13.00 is er een extra nakijksessie. Dit is tevens de laatste mogelijkheid om de opdrachten goed te laten keuren.

Tentamen PBBO (185257)

Voor TBK D2-studenten. Het tentamen PBBO is gepland in week 47 op vrijdagochtend 20 november.

Keuzevakspecial technische keuzevakken

Voor alle TBK-studenten die het oude curriculum volgen. Op woensdag 21 oktober, het 7e/8e uur, wordt het keuzevakspecial voor de laatste keer gehouden. P-stroom: BB109, L-stroom: BB3, W-stroom: BB7.

Wetenschapswinkel UT

Zie mededeling 'Algemeen'.

Roosterwijziging Communicatie (168235)

In tegenstelling tot eerdere berichten is er geen college van dit vak op dinsdag 13 oktober het 1e + 2e uur, en ook niet op vrijdag 16 oktober het 3e + 4e uur (in verband met een excursie van Concept)! Er is een nieuw college verroosterd op dinsdag 20 oktober het 1e + 2e uur in WB T500.

Statistiek I voor TBK groep 2, 3 en 6 (153021)

Voor TBK. In verband met de zaalbezetting bij de werkcolleges starten deze voor de groepen 2 en 3 weer in de oude zalen: groep 2 in TW-B 101 en groep 3 in TW-B 103. Groep 6 echter wordt verplaatst van TW-B 101 naar WB-H5-212.

Zaalwijziging kinetiek en katalyse (1345406)

Voor D 2/3-studenten CT, TBK, WB en Cursisten Procestechnologie CT. Zie mededeling CT.

(Internationale) stage (180066)

Voor derde-jaars TBK studenten. Internationale ervaring opdoen? 10 weken werken in een buitenlands bedrijf? Je stage in een internationale omgeving uitvoeren? Dat kan met een IAESTE-stage. Zij regelen betaalde stages in diverse landen van de wereld. De meeste stages zijn in de periode mei-september 1999. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 november 1998. Meer informatie: Frank van den Berg, BB 322, tel. 053-4893522, e-mail: [email protected]

Fysieke distributie (182067)

Voor TBK-L D2, WB en TW-studenten. Zie mededeling WB.

ISO Project bij UniPartners Twente

UniPartners Twente is met spoed op zoek naar twee studenten (TBK/CT&M) die een project willen uitvoeren bij een klein bedrijf in Enschede. Het bedrijf wil het ISO certificaat behalen, waarvoor er een kwaliteitshandboek geschreven dient te worden. Tijdens het project, dat enkele maanden zal duren, zorgt een projectmanager van UniPartners Twente voor begeleiding. De tijdsbesteding bedraagt ca. twee dagen per week, de vergoeding is f2100 p.p. Verder zijn wij op zoek naar een WB of TBK student die een inventarisatie wil maken van bedrijven die roterende stromingsmachines fabriceren. Het project is van korte duur en start eind oktober. Informatie: WB hal V, kamer 127-c, tel. 4893811, e-mail: [email protected]

TN

D-voordrachten

Hugo Gelevert over 'Towards a Raman Opthalmoscope: a feasibility study', maandag 19 oktober 1998, 14.30 uur, BB6.

Arnout Smit over 'Fabrication of Josephson junctions on niobium single crystals', woensdag 28 oktober 1998, 15.30 uur, EL/TN T4.

Intekening keuzevak Systeemprogrammering (211004)

Zie mededeling Alle faculteiten.

Intekening voor Programmeren in C++ (211024)

Studenten die dit vak in het tweede trimester als keuzevak willen volgen moeten zich daarvoor in groepen van vier personen inschrijven in de intekenmap die in de periode van 19 oktober t/m 6 november op de tafel bij de practicumruimten van INF ligt. Vergeet daarbij niet opleiding en studentnummer te vermelden.

Warmteleer (140521)

Voor P-groep 3. Het werkcollege van woensdag 14 oktober a.s. komt te vervallen, dit wordt ingehaald op vrijdag 16 oktober het 5e+6e uur in HL 220. LET OP: dit geldt alleen voor groep 3!

TO

Methodenleer (196030)

De werkcolleges voor dit vak op de maandagmiddag, 7e en 8e uur, voor groep 1-4 zijn vervallen in de weken 2, 3, 6, 7 en 9. De werkcolleges worden nu in 1 groep (groep 1-8) gegeven op maandagmiddag, het 5e en 6e uur, in de weken 2, 3, 6, 7 en 9 in zaal L216.

BOZ gesloten

BOZ-TO is op donderdag 22 oktober i.v.m. een uitstapje de gehele dag gesloten.

D-voordracht

Annemieke Kikstra over 'Formatieve evaluatie van het UB-INSET in-service scenario', dinsdag 27 oktober 1998, 16.00 uur, L213.

Curriculumtheorie 1 (195003)/Inleiding onderwijs- en opleidingsorganisatie (192007)

De werkcolleges voor bovenstaande vakken worden in 1 groep gegeven (1-8). De oude verroostering komt te vervallen! Hieronder volgt de nieuwe verroostering: Inleiding onderwijs- en opleidingsorganisatie (192007) : werkcolleges week 17 donderdag 3e en 4e uur in L213; week 21 donderdag 3e en 4e uur in CT1349; week 22 donderdag 3e en 4e uur in L213. Curriculumtheorie 1 (195003) : werkcolleges week 15 dinsdag 5e en 6e uur in L216; week 17 donderdag 1e en 2e uur CT1812; week 21 donderdag 1e en 2e uur in CT1812; week 22 donderdag 1e en 2e uur in CT1812.

TW

Practicum Maple II (150537)

Door een aantal misverstanden staan de practica voor Maple II wel op het weekrooster van het D1 op WO 5+6 maar zijn de daarvoor benodigde PC's niet tijdig gereserveerd. Het eerste practicum was dus gehouden op woensdag 14 oktober op het 3e + 4e uur in de PC-zaal TW-A 106. De verroostering van deoverige practica wordt z.s.m. bekend gemaakt. Excuses voor de eventuele problemen.

Inleiding Speltheorie (152057)

Dit hoorcollege in blok 2 wordt niet gegeven in BB 7 (zoals in de vorige onderwijsmededeling stond) maar in WB-H5-108. De onderwijsweken zijn van week 42 t/m 46.

Discrete wiskunde (152061)

In verband met een dubbele verroostering van de docent wordt de zelfstudie voor beide groepen op vrijdag 5+6 in de weken 44 en 46 in TW-A 108b gehouden.

Fysieke distributie (182067)

Voor TBK-L D2, WB en TW-studenten. Zie mededeling WB.

WB

Afstudeercolloqiua

M. Barink (BW) over 'Modeling of human walking', 15 oktober 1998, 13.30 uur, WB N.105.

S. Tuijp (WA) over 'Het testen van een universele grijper', 19 oktober 1998, 14.00 uur, WB N.105.

L. Vrielink (ThW) over 'Acoustic behaviour of the Siemens V94.2 coal gas 4% burner', 21 oktober 1998, 14.00 uur, WB Hal IV.206.

Zaalwijziging Kunststoffen, constr. & eigenschappen (112111)

Voor WB D1-studenten. Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op woensdag het 3/4e uur in de weken 47 t/m 51, wordt verplaatst van zaal WB T.500 naar zaal WB C.101.

Zaalwijziging Dynamcia 2 (115714)

Voor WB D1- en WWTS D2-studenten. Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op de dagen: *Dinsdag, het 5/6e uur; Donderdag, het 1/2e uur en Vrijdag, het 3/4e uur (weken 42 t/m 47) wordt voor alle bovenstaande uren verplaatst naar zaal WB C.101.

Zaalwijziging Systeem- en regeltechniek (113143)

Voor WB D2-studenten. Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op dinsdag het 3/4e uur in de weken 49 t/m 3 en 5, wordt verplaatst van zaal WB T.500 naar zaal WB C.101.

Fysieke distributie (182067)

Voor TBK-L D2, WB en TW-studenten. Dit hoorcollege op vrijdag 23 oktober het 5e en 6e uur komt te vervallen.

Zaalwijziging kinetiek en katalyse (1345406)

Voor D 2/3-studenten CT, TBK, WB en Cursisten Procestechnologie CT. Zie mededeling CT.

Intekening keuzevak Programmeren in C++ (211024)

Zie mededeling TN.

Project bij UniPartners Twente

UniPartners Twente is op zoek naar een WB of TBK-student die een inventarisatie wil maken van bedrijven die roterende stromingsmachines fabriceren. Het project is van korte duur en start eind oktober. Heb jij interesse reageer dan snel en kom langs bij WB hal V, kamer 127-c of bel 4893811. E-mail:[email protected]

ORATIE

Prof. dr R.J. Wieringa (Informatica) over 'De onzichtbare wereld van de informaticus', 26 november 1998, 16.00 uur, BB2.

WWTS

Zaalwijziging college Inleiding wijsgerige methoden en techniekfilosofie

Het college zal op vrijdag 1e en 2e uur vanaf week 42 tot en met week 46 niet plaatsvinden in EF B1228, maar in TW A118.

SPE

Bij het SPE kun je in een gezellige sfeer praten over:

kennis en ETHIEK-moderne FILOSOFIE-kritische ECONOMIE-allerlei RELIGIES-je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Volgende week: Friedrich Nietzsche -provocerende teksten van de filosoof met de hamer-dinsdag 20 oktober, 21.00-22.30 uur, Vrijhof 201. De taal van het verhaal -over ontstaan en verstaan van bijbelse literatuur-woensdag 21 oktober, 19.30-21.00 uur, Vrijhof 201. Filosofie maar dan leuk -gesprekken met filosofen van vandaag en gisteren-donderdag 22 oktober, 19.30-21.00 uur, Vrijhof 201. Je kunt altijd meedoen.

Meditatie Zen-meditatie: concentratie-verruiming van je geest-zelfkennis-iedere donderdag onder deskundige begeleiding-16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT.

Vesper: iedere donderdag van 17.30-18.00 uur-Stiltecentrum Vrijhof (t.o. kamer 205)-een vesper is een korte viering met stilte en meditatieve teksten.

Viering

Informatie SPE-UT: 053-4892369-Vrijhof 203-Pb 217-7500 AE Enschede. SPE-HE: 053-4871927-Pb 70.000-Hengelosestr. 100-7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT)-053-4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE)-053-4345107; Arent Weevers (HE)-074-2909064.

SRD

29 oktober is de dag van de alternatieve opening. SaRDa zal daar op weg naar UTopia al haar krachten aanwenden. Twaalf opdrachten lang zal ze strijden en jij kunt dat zien in het Amphitheater van de Vrijhof om 15.45 uur.# Voor allen die dit lezen en langs komen op het kantoor van de SRD ligt er gratis en voor niks een 'fair trade chocoladereepje' klaar.# Heb je vragen over Major/Minor? Bel de SRD tel. 4033.# De werkgroepen van de SRD kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken. Als je geïntresseerd bent in onderwijs, rechtspositie, milieu, emancipatie, ethiek, activisme of teleleren kun je eens een bijeenkomst bijwonen. Kom eens bij ons langs voor meer informatie.# Krijg je dit jaar problemen met docenten van je faculteit, je huurbaas of de IBG dan kan SRD je hiermee helpen.# De SRD is dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur, gevestigd in de Vrijhof (tussen CSA en Centrale Bibliotheek).# Aan onze balie verkopen wij diverse derde wereld produkten, poenboeken en vakwerkgidsen. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis op te halen bij de SRD.

Diversen

KIvI

De Afdeling Jonge Leden Oost van het KIvI organiseert op woensdag 21 oktober om 19.30 uur een avondlezing in zaal WB-W120 over de technische economische evaluatie van een project: Van denken in metrische eenheden naar denken in monetaire eenheden, gegeven door prof. dr. ir. C.J. Asselbergs, sinds drie jaar professor in de Technisch Economische Evaluatie in Twente en verbonden aan de Onderzoeksschool Procestechnologie. Zijn rijke ervaring heeft hij opgedaan bij o.a. Tebodin, Stork en Sulzer Infra. Sinds 1992 heeft hij een eigen adviesbureau voor strategie en organisatie (Quester Park), zodat ook het Nederlandse bedrijfsleven van zijn kennis kan profiteren. Begrippen als cost drivers, Net Present Value, Internal Rate of Return, zullen geen geheimen meer voor je hebben. Na deze lezing zul je de financiële pagina van de krant met geheel andere ogen bekijken en je interesse in economische aspecten zal voor altijd zijn gewekt. Deelname: gratis (KIvI-leden), f5 (niet-leden). Aanmelden bij: Elfride Dijkstra, tel. 053-4894097, e-mail: [email protected] of ir. Johannes van Es, tel. 038-4528453.

Loopbaandag

KIvI Den Haag organiseert op woensdag 28 oktober om 9.00 uur een Loopbaandag in het KIvI-gebouw Den Haag. Op de arbeidsmarkt is flexibiliteit een kernbegrip geworden. Ook voor ingenieurs zal 'longlife-employment' steeds meer in de schaduw komen te staan van deze ontwikkeling. Tijdens de loopbaan wordt geregeld van baan gewisseld. De KIvI Loopbaandag helpt ingenieurs met het nemen van de volgende (of wellicht eerste) stap in de carrière. Er worden lezingen gegeven met tips en in kleine werkgroepen worden ervaringen uitgewisseld o.l.v. een ervaren decaan van het KIvI. Kosten f25 (KIvI-leden) en f50 (niet-leden), incl. koffie, thee, lunch. Meer informatie: Elfride Dijkstra, tel. 4097, e-mail: [email protected]

Stichting Bedrijvendagen zoekt organisatoren!

Zie mededeling Alle faculteiten.

Studieverenigingen

Alembic

Je kunt je nu op de Alembickamer inschrijven voor het symposium 1998: (Onder)scheiding door membranen; toepassing van membranen in de chemische industrie.# Op 29 oktober om 13.30 uur is de ALV! Iedereen is welkom, kom dus want het gaat ook jou aan!# Op 21 oktober is er een thema ASOCT om 12.30 uur in CT 3500. Hier zal worden ingegaan op het Nieuwe CT GEBOUW,iedereen is welkom.# Aan alle commissieleden: Tot ziens op de commissieledenborrel.

ConcepT

Leden die hun contributie nog niet betaald hebben en nog in het smoelenboek van de nieuwe almanak willen komen, moeten z.s.m. f15 overmaken op rekeningnr. 39.68.85.268 of Postbanknr. 34.13.680 of betaal contant op de ConcepT-kamer.# Er wordt op 16 oktober een binnenlandexcursie georganiseerd naar de Beneluxtunnel en de Metro Beneluxlijn. Schrijf je dus vandaag nog in!# Tot 1 november is er de volgende actie: Koop de nieuwe ConcepT-stropdas voor maar f20 en je krijgt de oude ConcepT-stropdas cadeau.# Actief worden bij ConcepT? We zoeken nog nieuwe leden voor de Onderwijs- en Boekencommissie.# Je kan je vanaf nu inschrijven voor het kandidaatsbestuur en zo volgend jaar een te gek gave tijd binnen het bestuur van ConcepT beleven!# Kijk voor meer informatie op het ConcepT-bord. ConcepT is verder te bereiken in WB Hal IV kamer 201, tel. 3884; e-mail: [email protected]; http://www.student.utwente.nl/~ConcepT/.

Isaac Newton

Newton gaat dit jaar de BATA lopen! Als je interresse hebt om mee te lopen kun je je inschrijven op het Newton-bord # 21 oktober is er een excursie naar Scania. Schrijf je in op het Newton-bord naast de ingang van WB.# In week 49 gaat er weer een Binnenlandse Reis van start. Schrijf je in op het Newton-bord.# Van 3 tot en met 13 november vindt er voor tweedejaars en ouder een uitwisseling met de universiteit van Dortmund plaats. De voertaal tijdens deze uitwisseling is Engels. Schrijf je voor deze unieke ervaring in op het Newton-bord.# Er worden weer films gedraaid. Kijk op de film-agenda in de Newton-kamer voor de exacte data.# De Newton-kamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend, tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; internet: http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Communiqué

Wil je graag een jaar plaats nemen in het bestuur van Communiqué, schrijf je dan vanaf volgende week in op het mededelingenbord bij onze kamer. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.# Heb je nog een stukje voor de komende almanak, lever deze dan zo spoedig mogelijk in onze kamer.# Voor meer informatie: Communiqué, TWRC-A223, tel. 053-4894461, [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

Inter-Actief

Alweer wat bijgekomen van de wisselborrel? Over twee weken is er weer een gebruikelijke borrel.# Het oude bestuur wenst het nieuwe bestuur een heel succesvol en plezierig jaar!# Je kunt je nu inschrijven voor de Grolsch excursie bij het prikbord. Zeker voor eerstejaars een pre! Een stukje Enschedese cultuur waar je niet om heen kan.# Als je een stukje schrijft voor de Vizion kun je een studenten-survivalpakket winnen, met essentiële studenten goodies die je niet kunt missen.# Inter-Actief zoekt nog een aantal actievelingen, o.a. voor de Activiteiten- en de Excursiecommissie. Dus als je wat wil leren bij een leuke vereniging: kom even langs of mail of whatever...# Inter-Actief op het net: www.inter-actief.net # E-Mail: [email protected]

Sirius

Hopelijk is iedereen een beetje bijgekomen van het bestuurswisselfeest!#Berichtje van de excursiecommissie: *Dinsdag 27 oktober excursie naar de Eerste en Tweede Kamer. We krijgen een rondleiding van het Tweede Kamerlid dhr. B. Bakker (Groenlinks) en het Eerste Kamerlid dhr. Boorsma (CDA), die ons het reilen en zeilen in het parlement laten zien. De lunch in de Tweede Kamer krijgen jullie aangeboden. Schrijf je snel in bij de Sirius-kamer want de inschrijving is beperkt! *Zaterdag 7 november kun je de opnamen van het programma Lagerhuis bij wonen in Amsterdam. Schrijf je ook hier snel voor in, want de inschrijving is beperkt!# De foto's van het BIC-kamp hangen in de Siriuskamer je kunt ze nabestellen.

Abacus

Vandaag is het eerste mathematisch café van dit jaar met aansluitend een borrel. Voor eerste jaars is het ook interresant, dus kom allemaal!# Komende maandag is er een ecxursie naar NLR.# Donderdag 29 oktober is de Mr. TW verkiezing. Wil je hier graag aan mee doen, kom dan even langs de Abacuskamer.# Zoals gewoonlijk kunnen we nog steeds actieve mensen gebruiken. Lijkt het je leuk om iets te organiseren, zoals een symposium, een uitwisseling of een bowlingtoernooi, of wil je in de computercommissie kom dan gezellig langs de Abacuskamer!

TObias

Namens de kampcommissie: Deelnemers bedankt voor het ontzettend leuke kamp! Mensen die niet mee zijn gegaan hebben veel gemist!# Zin in actief worden binnen een commissie? Kom langs bij de TObiaskamer!# Morgen is de laatste dag dat er nog kopij ingeleverd kan worden voor de Orator. Lever dus nog snel even je stukjes in.# Hou het mededlingenbord in de gaten voor meer informatie over activiteiten of kijk op onze webpage: http://www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

Scintilla

Alle Scintillaleden zijn uitgenodigd voor de ALV van dinsdag 27 oktober. Tijdens de ALV zal het bestuur van samenstelling veranderen. Het kandidaatsbestuur ziet er alsvolgt uit:

Jeroen Thijs, President. Coen Bresser, Secretaris. Joost Kauffman, Vice-president. Ralph Maassen, Penningmeester. Paul Wijnstra, Administrateur. Steven Staal, Ledencoördinator. Verder wordt de afrekening van begin 1998 en een voorstel tot statutenwijziging behandeld. Inzage van alle ALV stukken is mogelijk vanaf week 43. De ALV begint om 20:00 en is in EL/tn B1220.# Woensdag 28 oktober om 16:00 wordt de bestuurswisseling gevierd met de constitutiereceptie. Locatie is hoogstwaarschijnlijk de kantine van EL/tn.# Vanaf vrijdag 23 oktober is er in ieder geval tweewekelijks een vrijdagmiddagborrel in de borrelkelder. Iedereen kan dan onder het genot van een biertje de week afsluiten. Alle mensen uit EL/TN zijn hierbij uitgenodigd.

Arago

Vanavond is de Algemene Ledenvergadering van Arago met aansluitend een gratis borrel voor de aanwezigen.# Maandag, dinsdag en woensdag 19, 20 en 21 oktober wordt de gratis film 'Titanic' gedraaid in T4, aanvang 12:30 uur, en wordt gelijk verdeeld over de drie pauzes.# Dinsdag 20 oktober om 17.00 uur is de constitutieborrel van het nieuwe bestuur in de Tombe.# Woensdag 21 oktober is om 13:45 uur de tweede algemene leerstoelvoorlichting in BB5. De voorlichting is bestemd voor derdejaars of ouder, die zich willen oriënteren op hun toekomstige afstudeerrichting. Aansluitend op dealgemene voorlichting houden de verschillende leerstoelen open(mid)dag. Schema: zie prikbord in kantine.# Woensdag 21 oktober is de excursie naar Fokker-Space in Leiden. Schrijf je meteen in op het prikbord in de kantine! De excursie is leuk voor studenten van elke jaargang.# Donderdag 22 oktober om 16.30 uur is "De Eikelborrel" in de Tombe als intrede van de herfst.# De inschrijving voor de studiereis naar Scandinavië is geopend vanaf donderdag 22 oktober. In de middagpauze kunnen er vragen aan de commissie, "de Thor", gesteld worden. Ook zal de Thor natuurlijk aanwezig zijn op de Eikelborrel.# Donderdag 22 oktober is de deadline voor kopij voor de tweede Focus.

Sport

D.A.V. KRONOS

De najaars introtrainingen zijn weer afgelopen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je niet meer van harte welkom bent op onze trainingen. De sprinters herstellen nu van een zwaar seizoen met voetbal en wat duurloopjes. De langeafstanders trainen nog gewoon wat op de baan of gaan het bos in. Onze wegatleten gaan natuurlijk ook door met de duurlopen. Trainingstijden: ma, krachthonk, 16:30 uur; di, sintelbaan UT, 18:00 uur; wo, sportcentrum, 12:15 uur, 60 min. herstel duurloop; do, FBK-stadion Hengelo, 18:00 uur; za/zo, duurloop. Informatie: Bram (053-4315481), John (053-4894345), [email protected]

DZ Euros

Op 31 oktober is er weer de jaarlijkse Boterletter. Er wordt dan ter afsluiting van het zeilseizoen nog een keer met de sterns op het Twentekanaal gezeild. Ook zal er net als vorig jaar weer een wrikrace gehouden worden. Dus komt allen, zodat het een gezellige dag wordt.

Batavierenrace

De 27e Batavierenrace vindt plaats op 24 april 1999 en loopt van Nijmegen naar Enschede. In 25 etappes lopen 7000 studenten 175 km. Daarmee is de Batavierenrace de grootste estafetteloop ter wereld. De Batavierenrace wordt afgesloten met het grootste studentenfeest van Nederland! Studenten kunnen zich inschrijven tussen 1 oktober en 30 november 1998 bij de studentensportraad.

Volleyballen bij Harambee

Volleybalvereniging Harambee is nog op zoek naar nieuwe leden. Wij zijn met name op zoek naar competitiespelers (heren) voor de 3e en 4e (laagste) klasse. Maar andere volleyballers/-sters zijn natuurlijk ook welkom. Als je wat meer informatie wilt kun je Jeroen (053-4306073) of Tijs (053-4337040) bellen of gewoon een keertje langskomen bij onze trainingen in het sportcentrum.

BSV de Stoottroepen

Speel jij wel eens biljart of snooker en vind je dat eigelijk toch best wel leuk? Dan moet je echt eens langs komen bij onze tafels op de campus. In de Bastille staan twee snookertafels waar je op dinsdagavond kennis kunt maken met de snookerkant van onze vereniging. Vind je het maar niets dat die ballen altijd van tafel verdwijnen, dan kun je terecht in het sportcentrum. Op woensdagavond houden we vanaf 20:00 open huis voor alle biljartgeïnteresseerden. Je moet dan in het biljarthok zijn, dit hok ligt achter het fitnesslokaal rechts van de ingang. Enig niveau is niet vereist! Voor de leden is vandaag het grote fusiefeest, vanaf 20:00 kun je bier komen drinken in "Kleintje VB". Vergeet je niet in te schrijven voor het libretoernooi van volgende week. Tot vanavond! Meer informatie bij Joris (4895041) of Rob (4895046).

D.R.V. Euros

Vandaag is er weer eten bij Euros. Je kunt je nog inschrijven voor de Knorrenstein Memorial Regatta, die zaterdag a.s. verroeid zal worden op het Twente-kanaal. Dit is een roeiwedstrijd ter herinnering aan het roemruchte roeiershuis Knorrenstein. Apart klassement voor eerstejaars. Na de wedstrijd allemaal eten bij de Kater. En daarna het traditionele Knorrenstein feest in de Pakkerij. De aanvang van dit festijn is 12:30 uur. Tot ziens op de Kwispedoor.

Kom badmintonnen bij DBV DIOK!

DBV DIOK is de badmintonvereniging van de UT. Kom een keer kijken op onze verenigingsavond, iedere donderdag van 21.00 uur tot middernacht in sporthal 2 van het sportcentrum van de UT. DIOK is een ontzettend gezellige vereniging met elke maand wel een borrel of een ander soort evenement. Daarnaast zijn er op alle niveaus competitieteams. Het eerste team speelt eerste divisie en daarmee is DIOK de hoogst spelende studentenbadmintonvereniging van Nederland en hoogst spelende badmintonvereniging van het Noorden en het Oosten. Wil je competitie spelen of recreatief badmintonnen, neem dan contact op met Arno Faassen (053-4895092); wil je leren hoe badminton gespeeld moet worden, bel dan onze beginnersbegeleider Gert Brendel (053-4356921).

Drienerlose Hockey Club

Na het succes van de 6 tegen 6 competitie, willen wij iedereen uitnodigen met Het Malle Mienen Toernooi mee te doen. Dit mixed recreatie toernooi is op zaterdag 24 oktober '98. Geef je op met een elftal (bij voorkeur gemengd); al heb je nog nooit een stick vastgehouden, je zult zien hoe gemakkelijk en gezellig het is. Het toernooi wordt traditiegetrouw afgesloten met een feest in de Boortoren. Informatie (ook over lidmaatschap): Wouter tel. 4319827, of Esther tel. 4337996.

Menu

WEEK 43

ZATERDAG 17 OKTOBER

Soep van de Dag

***

Pepersteak - Peper saus

Pikante Kool

Carré of gekookte aardappelen

ZONDAG 18 OKTOBER

Soep van de Dag

***

Rollade - Jacht saus

Groente Macedoine

Gebakken kriel

of Gekookte aardappelen

MAANDAG 19 OKTOBER

Goulash soep

***

Stampot Boerenkool

Verse worst of Speklapje Vleesjus

of

Indische macaroni met spekjes

Roerbak groente

DINSDAG 20 OKTOBER

Oosterse groente soep

***

Bami Goreng - Loempia

Saté saus - Kroepoek

WOENSDAG 21 OKTOBER

Champignon soep

***

Schouderfilet - Paprika saus

of Gevulde paprika

Sperciebonen

Gebakken of Gekookte aardappelen

DONDERDAG 22 OKTOBER

Kipvermicelli soep

***

Lasagne Toscana

gegratineerd met Kaas

Doperwten

VRIJDAG 23 OKTOBER

Minestronen soep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of

Vleesgerecht - Remoulade saus

Frites of Gekookte aardappelen

_______________________________

VEGETARISCH

_______________________________

MAANDAG 19 OKTOBER

Tomaten soep

***

Griekse Moussaka

Tomaten saus

Roerbak groente

DINSDAG 20 OKTOBER

Oosterse groente soep

***

Oekraïne schotel

Omelet

Gebakken aardappelen

WOENSDAG 21 OKTOBER

Canpignon soep

***

Groente schnitzel - Soja saus

Rode kool - Appelmoes

Gekookte aardappelen

DONDERDAG 22 OKTOBER

Groente vermicelli soep

***

Provencaalse Champignonragout

Tagliatelle Verde

Wortelen

Vrijdag t/m zondag vegetarisch alternatief

verkrijgbaar bij hoofdbuffet.

H A P A A N D E T A P

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober

Pizza

Marisco of Napolitana of Vegetariano

BRASSERIEMENU

Maandag 19 + dinsdag 20 oktober

Hazepeper

Rode kool

Aardappelpuree

Woensdag 21 + donderdag 22 oktober

Gebakken forel met amandel

Worteltjes

Gebakken aardappeltjes

WEEK 44

ZATERDAG 24 OKTOBER

Soep van de Dag

***

Hongaarse Goulash

Ratatouille

Rijst

ZONDAG 25 OKTOBER

Soep van de Dag

***

Karbonade - Vlees saus

Wortelen en Doperwten

Frites of Gekookte aardappelen

MAANDAG 26 OKTOBER

Hollandse Groente soep

***

Duitse Steak met gebakken uien

of Gevulde paprika

Bloemkool

Gebakken of Gekookte aardappelen

DINSDAG 27 OKTOBER

Tomaten soep

***

Nasi Goreng met 2 Saté%s

Omelet

Saté saus - Kroepoek

WOENSDAG 28 OKTOBER

Uien soep

***

Gebakken of Gepocheerde Vis

of Vleesgerecht Hollandaisesaus

Bietjes

Frites of Gekookte aardappelen

DONDERDAG 29 OKTOBER

Goulash soep

***

Hutspot met Speklapje of

Verse worst

of

Chili Con Carne met Rijst

VRIJDAG 30 OKTOBER

Groente vermicelli soep

***

Roomschnitzel - Haway Kerrie saus

Sperciebonen

Frites of Gekookte aardappelen

_______________________________

VEGETARISCH

_______________________________

MAANDAG 26 OKTOBER

Hollandse Groente soep

***

Vegetarische Taco - Taco saus

Roerbakgroente

Frites

DINSDAG 27 OKTOBER

Tomaten soep

***

PIZZA

WOENSDAG 28 OKTOBER

Uien soep

***

Kaas Groente Schijf Champignonroomsaus

Sperciebonen

Volkoren macaroni

DONDERDAG 29 OKTOBER

Kerrie soep

***

Gevulde paprika

Groentemelange

gegratineerd met Kaas

Tomaten saus - Rijst

Vrijdag t/m zondag vegetarisch alternatief

verkrijgbaar bij hoofdbuffet.

H A P A A N D E T A P

Maandag 26 t/m vrijdag 29 oktober

Gevulde ribkarbonade met gebakken Lyonaise aardappelen

BRASSERIEMENU

Maandag 26 + dinsdag 27 oktober

Entrecôte Café Paris

Verse Groente

Frites

Woensdag 28 + donderdag 29 oktober

Picatla Milanése

Gepaneerde Varkenslapje

Kaas en Tomaten saus

Italiaanse Pasta

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.