INFO

| Redactie

-Gezien de brief van FOM d.d. 10-3-1997 (km 293.665) en de brief van prof.dr. H. Rogalla/TN d.d. 14-1- 1998 (km 293.958), gehoord de beraadslagingen, overwegende dat deelname van de groep van prof.dr. H. Rogalla aan het GRAIL-project vanuit weten-schappelijk oogpunt zeer interessant is en dat deelname strategisch gezien goed is voor de positie van de universiteit inzake de tweede geldstroom, heeft het college besloten voor de periode van twee jaar elk jaar f80.000 ter beschikking te stellen vanuit de middelen die voor de centrale stimulering onderzoek aanwezig zijn.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 5 februari 1998

-Het college heeft de Verdeling der Aandachtsgebieden tussen de leden van het College van Bestuur met ingang van 1 februari 1998 vastgesteld. Eveneens wordt daarbij vastgesteld de wijze waarop bij afwezigheid of verhindering van één der leden t.a.v. de uitoefening van die taken in vervanging wordt voorzien.

-Het college heeft de hoofdonderwerpen voor de nota Begrotingsrichtlijnen 1999 vastgesteld voor bespreking in het Management Team, met de Centrale Gezamenlijke Vergadering en de CoBe.

-Het College van Bestuur heeft de tweede begrotingswijziging 1997 vastgesteld en zendt deze ter in-formatie naar de faculteiten, onderzoekinstituten, de centrale diensten en de diensten van het Bureau van de Universiteit.

-Het college heeft een voorlopig bezettingsplan voor het onderdeel Griffie van het Bureau-CvB vastgesteld. Het college heeft ingestemd met de opdracht aan een extern adviesbureau om, uitgaande van het bezettingsplan, taakstellende functiebeschrijvingen inclusief functiewaarderingen voor de Griffie Bureau-CvB te maken. Het college neemt daarbij kennis van het voorgenomen tijdschema.

-Het college heeft het werkplan College van Bestuur - COR/CSR/CGV voor de periode februari-december 1998 vastgesteld en zendt dit ter informatie aan de COR, CSR, CGV.

-Het College van Bestuur heeft de Regeling Jubilea UT 1998 vastgesteld onder het voorbehoud van instemming door het OPUT.

d.d. 12 februari 1998

-Gezien de aanbevelingen van de projectgroep PROFIT, het positieve advies van de Klankbordgroep Nieuw Financieel Systeem en het advies van de AMIT van 10-2-1998,

heeft het college besloten goedkeuring te verlenen tot aanschaf van het pakket Oracle Financials tegen de condities volgens de aanbieding van Oracle Nederland N.V. d.d. 30-1-1998.

-Gezien de Begroting 1998, gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat het wenselijk is de verschillende bestuursorganen van de UT inzicht te bieden in de financiële ontwikkeling voor de middellange termijn en dat conform art. 31a lid 7 Wet OR de COR geïnformeerd dient te worden over het financiële middellange termijnbeleid, heeft het college de nota Financiële Meerjarenraming 1998-2002 vastgesteld en zendt dit ter informatie toe aan het Management Team en de CoBe; daarna naar de CGV en de Raad van Toezicht en beheerseenheden.

-Gezien het voorstel van de faculteit Informatica, vervat in brief km 294.629+bijlagen d.d. 10-2-1998, heeft het college besloten de heer dr. W. Jonker te benoemen tot hoogleraar Databasetechnologie in Telematica-Applicaties, ingaande 1 maart 1998 voor een periode van drie jaar.

-Het college heeft de volgende drie leden van de Centrale Studenten Raad benoemd tot student-lid van de Werkgroep AfstudeerRegelingen (WAR), te weten de heren Van de Koot, S. Peter, en W. Strijbosch.

Dankbetuiging

Langs deze weg zou ik jullie allemaal willen bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes tijdens de ziekte van Johan Rönitz. Het is op het laatst toch nog allemaal snel gegaan. Iets wat ons er heel erg doorhelpt is, dat er zo'n grote belangstelling op de crematie was, en de vele condoléance kaarten die wij in de dagen erna hebben gekregen. Het heeft ons en onze familie erg goed gedaan te merken dat Johan zo geliefd was. Betsie Rönitz-Regtop en kinderen.

Wie de mantel past...

Stichting Mantelzorg 'Losser De Globe' is een kleine Stichting die hulp biedt aan mensen die (een deel van) de zorg van hulpbehoevende vrienden of familieleden op zich nemen. Met een enquête wil de Stichting de precieze omvang van de huidige mantelzorg in de regio te weten komen. Ook wil Losser De Globe meer weten van de problemen waar mantelzorgers tegenwoordig tegenaan lopen. De resultaten van het onderzoek moeten de dienstverlening verbeteren, en zullen gebruikt worden bij het aanvragen van landelijke en gemeentelijke subsidies. Wij zoeken student-onderzoekers met een goede kennis van sociaal onderzoek. De wetenschapswinkel kan helpen met het versturen van schriftelijke enquêtes, en heeft ervaring met het afnemen van telefonische interviews onder een grote doelgroep. Nadere informatie: De Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, Egbert van Hattem, tel. 4407/3848, email: [email protected]

UT-KRING/Meditatie- en relaxatie in boerderij Bosch

Binnenkort organiseert UT-Kring opnieuw een meditatie- en relaxatie-bijeenkomst in boerderij Bosch, Campuslaan 15. De inrichting van het nieuwe onderkomen maakt dat medewerkers zich kunnen ontspannen en relaxen op de klanken van Tibetaanse klankschalen. Dankzij onze connecties met het Centrum voor Intuïtieve Ontwikkeling te Hengelo hebben we medewerkers vandaar bereid gevonden deze bijeenkomsten bij ons te begeleiden, die in groepsverband worden gehouden. 1)Relaxatie-avond met klankschalen. Klankschalen brengen mysterieuse accoorden voort, die een ongekend weldadige invloed hebben op lichaam en geest. Het rijke spectrum van boventonen beroert de fijnste snaren van het innerlijke en voert je als mens weg in een toestand van weldadige ontspanning. Hierna kom je als herboren en gesterkt terug in de alledaagse werkelijkheid. De start op vrijdag 6 februari was een succes. Vervolg avonden (op vrijdagen) zijn: 6 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni van 20.30-22.00 uur. Bijdrage f15. Graag ligmatje meebrengen. Opgave gewenst. 2)Meditatie-bijeenkomst. Dit is een uitstekende gelegenheid omtussen drukke werkzaamheden en denkarbeid door aandacht te schenken aan harmonie tussen lichaam en geest. Andre D'hulst en Ine Zengerink van genoemd Centrum voor Intuïtieve Ontwikkeling zullen hierin begeleiden en tevens mediatieve muziek ten gehore brengen. Start: Maandag 9 maart 12.30-13.30 uur. Bijdrage f10. Vervolg bijeenkomsten: 6, 20 en 27 april. 4, 11, 18, 25 mei. 8, 15, 22, en 29 juni. Voor info en opgave: Centrum voor Intuïtive Ontwikkeling, tel. 074-2439039 of Boerderij Bosch, tel. 4894071.

Alle faculteiten

Legitimatie tentamens/examens

Voor alle faculteiten. Voor alle tentamens/examens is legitimatie verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de legitimatie zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

Integrand Twente

Integrand Twente is voor de volgende projecten op zoek naar: 1) Een student(e) TBK/BIT die een opdracht uit gaat voeren voor UNILEVER. Het gaat om de uitbreiding en verfijning van de ontwikkelde software voor Activity Based Costing. 2) Een student(e) TBK/WB die een onderzoek gaat doen naar de fabricagetijden van de produkten van een bedrijf in Zwijndrecht. Duur:4 weken. Ref 626. 3) Een student(e)TBK/BIT die zich gaat bezighouden met het archiveringsprobleem van de afd. Postbank verzekeringen binnen de ING-groep. Ref B44. 4) Een student(e) TBK/BSK/CTM die zich binnen een bedrijf in Beerzerveld gaat bezighouden met een marktonderzoek naar twee producttypen. Ref 619. 5) Een student(e) CT&M Bouw en Bouwprocessen voor een bedrijf in Enschede. Het gaat om een bouwbedrijf die assistent projectmanagers zoeken. Ref 622. 6) Een student(e) CT die bij gaat dragen aan een fundamenteel onderzoek inzake ontwikkelen van substraten en coatings. Ref 611. 7) Er zijn op dit moment diverse business courses van o.a. Heineken in het vooruitzicht waar je je voor kunt inschrijven bij Integrand. 8) Integrand heeft het hele jaar stage en afstudeermogelijkheden bij o.a Procter & Gamble, Unilever, ING en Mees Pierson open staan. Interesse? Kom langs met je C.V. # Heb je interesse in deze of andere opdrachten of wil je meer weten over een bestuursfunctie bij Integrand? Kom dan even langs op de Integrand-kamer 120 (Vrijhof), tel. 4893903.

Vakwerk

Nieuw trimester, nieuwe keuzevakken. Lees er alles over in de Vakwerkgids. Alle informatie over keuzevakken op een rijtje PLUS de mening van studenten over deze vakken. Te koop bij de Utake of vraag ernaar bij de boekenverkoop van je studievereniging.

BSK

TCW zoekt doegroepouders

Voor TCW, BSK en TO. Zie mededeling TCW.

Afstudeercolloquium

Annemieke Hendriks over 'Tussen zeggenschap en zekerheid.' Een onderzoek naar organisatievormen van PPS-projecten vanuit een bestuurlijk en financieel perspectief, 5 maart 1998, 13.45 uur, TW B-209.

Bestuurskunde Arbeidsmarktdag

Voor D2/D3 studenten BSK/TCW. Op zaterdag 4 april a.s. zal de bestuurskunde arbeidsmarktdag plaatsvinden. Deze wordt georganiseerd door Sirius en het stagebureau. 's Ochtends zullen er inleidingen zijn over de arbeidsmarktomstandigheden voor bestuurskundigen, 's middags zijn er workshops op het gebied van assessment, psychologische testen, sollicitatietraining en banen op internet. Deze dag is bedoeld voor laatstejaars en pas afgestudeerde BSK- en TCW-studenten. Binnenkort zullen zij persoonlijk informatie over deze dag ontvangen. Voor informatie over deze dag kun je terecht bij Sirius of het stagebureau.

Kinderen krijgen tijdens je studie

Voor alle studenten BSK. Kinderen krijgen tijdens je studie. Ooms en tantes, papa's en mama's, opa's en oma's die allemaal bestuurskunde studeren. Hoe dat kan? Wordt doegroepleider tijdens de introduktie van 1998. Inschrijvingen mogelijk bij BOZ-Bestuurskunde vanaf week 7 t/m week 12.

Afstudeeropdracht bij de provincie Zeeland

Voor D2/D3 studenten BSK. De onderzoeksopdracht betreft de uitwerking van de Nota Milieu en Economie voor de provincie Zeeland, in het bijzonder de raakvlakken met en mogelijke doorwerking in de diverse provinciale plannen. Het is ook van belang dat de student het door hem/haar op te stellen 'plan' weet te presenteren binnen de provincie. De voorkeur gaat uit naar iemand met bijzondere interesse voor economie. Aanvang zo spoedig mogelijk. Inlichtingen: Stagebureau BSK, TW/RC 103, 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Studentassistent CSHOB en BBO

Voor D2/D3 studenten BSK. Gevraagd: een studentassistent in de periode van week 13 t/m 17 voor het CSHOB en BBO. Taak: het samenstellen van een dossier over 'doctoral regimes' in de landen van het ECIU (European Consortium of Innovative Universities). Het dossier dient de volgende punten te bevatten. Country indicators: position in higher education system; legal framework; employment or student status of the candidate; recruitment; supervision; funding; basic statistics on enrolment, times to degree, wastage. University indicators: university regulations; current doctoral

programme offerings; craguate schools. Inlichtingen: CSHOB-secretariaat, TW/RC C-239, tel. 053-4893263.

Overgangsregeling Taal en communicatie I (168601)

Voor P studenten BSK. Het vak wordt in 1997/1998 voor het laatst aangeboden. Studenten die in het cursusjaar 1997/1998 minimaal eenmaal een tentamen hebben afgelegd van dit vak krijgen in het cursusjaar 98/99 tweemaal de gelegenheid om het tentamen oude stijl af te leggen en wel op de eerste twee verroosterde gelegenheden. De student dient zich uiterlijk twee weken voor de in het rooster aangegeven tentamendatum schriftelijk of per e-mail te melden bij de docent. Als het aantal studenten klein is, wordt dit tentamen mondeling afgenomen. Voor studenten die van de tentaminering "oude stijl" gebruik willen maken wordt in collegejaar 1998/1999 een extra bijeenkomst verroosterd waarin een toelichting wordt gegeven op het tentamen. BSK-studenten die in het cursusjaar 1997/1998 minimaal eenmaal een tentamen hebben afgelegd en nog geen voldoende hebben behaald voor de opdracht, mogen hun opdracht alsnog inleveren in het studiejaar 98/99. Voor alle andere studenten gelden het tentamen en de opdracht van het vak-nieuwe stijl (tekstanalyse, vakcode 241201).

Overgangsregeling Toegepaste Communicatiewetenschap I (168600)

Voor P studenten BSK. Het vak wordt in 97/98 voor het laatst aangeboden. Studenten die in het cursusjaar 97/98 minimaal eenmaal een tentamen hebben afgelegd voor dit vak krijgen in het cursusjaar 98/99 tweemaal de gelegenheid om het tentamen oude stijl af te leggen en wel op de eerste twee verroosterde gelegenheden. De student dient zich uiterlijk twee weken voor de in het rooster aangegeven tentamendatum schriftelijk of per e-mail te melden bij de docent. Voor studenten die van deze gelegenheid gebruik willen maken wordt in collegejaar 1998/1999 een extra bijeenkomst verroosterd waarin een toelichting wordt gegeven op het tentamen. Voor alle andere studenten geldt het tentamen van het vak-nieuwe stijl (Inleiding Communicatiewetenschap 1, vakcode, 241301).

Herhaaltentamen Schriftelijke communicatie voor Bestuurskunde (168318)

Voor D1 studenten BSK. Op vrijdag 20 maart 1998 is er een herhaaltentamen 'schriftelijk communicatie voor bestuurskunde (168318)' van 9.00 tot 12.00 uur in WB T-500.

Tentamen Methoden en technieken IIB (177003)

Voor D1 studenten BSK. In tegenstelling tot wat op het roooster staat wordt het tentamen 'Methoden en technieken II B gehouden op 19 maart 1998 van 13.30 uur tot 16.30 uur in BB-1.

Overheidsinformatisering vanuit juridisch perspectief (175630)

Voor D2/D3 studenten BSK. Zaalwijziging voor dinsdag het 7e en 8e uur in de weken 21 t/m 24 van BB-108 naar CT-1407.

Staats- en bestuursrecht II (175003)

Voor D1 studenten BSK. Op dinsdag 10 maart a.s. is er een nabespreking van het tentamen Staats- en bestuursrecht II van 20 januari j.l. in TW B-101 vanaf 12.30 uur.

Staats- en bestuursrecht I (175001)

Voor P studenten BSK. Op woensdag 11 maart a.s. is er een nabespreking van het tentamen Staats- en bestuursrecht I van 29 januari j.l. in TW A-101 vanaf 12.30 uur.

Bedrijfsmilieuzorg (174015)

Voor D2/D3 studenten BSK/TBK. In het derde trimester wordt het praktijkgerichte vak Bedrijfsmilieuzorg aangeboden. In dit vak worden alle aspecten van de internationale ISO14001 norm behandeld. Daartoe worden ook afzonderlijk toe te passen technieken als afvalpreventie en levenscyclusanalyse gerekend. De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 3 april op de verroosterde uren. Inschrijving vooraf bij BOZ-BSK.

Transformatieprocessen in Centraal en Oost Europa (173715)

Voor D2/D3 studenten BSK. Dit vak wordt in het 3e trim. aangeboden (op vr. 3e-4e uur) door de docenten Weenink en Van Veenendaal. Studenten die het vak willen volgen dienen zich in te tekenen bij BOZ-BSK voor 9 maart a.s.

Vergeet je niet in te schrijven voor de LBD 98!

De unieke kans om in discussie te gaan met professionals uit de bestuurspraktijk of om gewoon naar ze te luisteren. Dit jaar georganiseerd in Enschede. Neem het programma nog eens door en geef je op met het aanmeldformulier achterin het programmaboekje. [email protected], www.bsk.utwente.nl/lbd98.

Bestuurlijke aspecten van het ontwikkelingsvraagstuk (188003)

Voor CT&M en BSK. Zie mededeling TBK/CT&M.

Zaalwijzigingen 3e trimester

Voor W&M, BSK, TBK. Zie mededeling W&M.

CT

Gastcollege Apparaatkunde

In het kader van het D-college Apparaatkunde (CT, WB, TBK, TN, WWTS) wordt een gastcollege gegeven over het onderwerp: 'Vast bed reactoren, ontwerp en praktijk'. Spreker: Ir. A.W.T. Rots (Shell Research and Technology Centre - Amsterdam). Datum: vrijdag 6 maart 1998. Tijd: 10.40 - 12.25 uur. Plaats: Zaal BB1. Naast de reguliere deelnemers worden ook andere belangstellenden gaarne uitgenodigd dit gastcollege bij te wonen. Voor eventuele nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de docent, Dr.ir. I.G. Rácz (tel.: (489)3019/3017).

Project Chemische Technologie (137502)

Voor studenten CT en TBK-P. Inschrijving is voor dit vak verplicht! Studenten CT en TBK-P kunnen zich aanmelden in aansluiting op een inleidend college dat gegeven wordt op woensdag 11 maart (3e/4e uur) in CT-1814. Deze inschrijving bij voorkeur in zelf samen te stellen groepjes van 3 (men werkt nl. in groepjes van 3 aan de projectopdrachten). Inschrijving is noodzakelijk om ervoor te kunnen zorgen dat er voldoende plaatsen en opdrachten voor deelname zijn. De eis voor deelname aan het Project CT is dat men APT met een voldoende heeft afgerond. Bij het eerstvolgende college op maandag 23 maart (5e/6e uur, BB-2) zullen dan de opdrachten verdeeld worden!! Dr.ir. A.G.J. van der Ham, CT-1.24, tel 2619/2879 (secr.), e-mail: [email protected]

EL

Extra tentamen Prod.best. & voorraadbeh. 1 (112747)

Voor WB/TBK/EL/INF D2/3-studenten. Zie mededeling WB.

Stipendia voor deelneming aan Zomercursussen

De stichting Universiteitsfonds Twente kent jaarlijks een aantal stipendia toe aan studenten voor het bezoeken van zomercursussen. Deze bedraagt f1.500 voor een crusus buitenland en f1.000 voor een cursus in Nederland.

Shell Summer Travel Bursaries

Een Travel Bursary is een bedrag van f1000 bedoeld als bijdrage in de kosten van een reis. De energieindustrie wil avontuurlijk ingestelde studenten (die wellicht toekomstige collega's in deze branche kunnen worden) gelegenheid geven via het winnen van een Travel Bursary in staat te stellen de wereld te bereizen, hun horizon te verbreden, indrukken en ervaringen op te doen. Voor wie!! Universitaire studenten die niet in hun laatste studiejaar zitten.

Computerorganisatie (213110)

Voor EL D1-studenten. Het college Computerorganisatie is op donderdag 26 maart: het 1e en 2e uur in WB hal V 212 en het 5e uur in WB hal IV 208.

Tentamen Transmissiemedia en Modulatie (1251530)

Dit tentamen op 6 maart a.s. vindt plaats om 13.30 uur in het Sportcentrum.

Roosterwijziging colleges Optische communicatienetwerken (125159)

De colleges die in het derde trimester gegeven worden, worden verplaatst naar de woensdag het 5e en 6e uur. De zaal wordt EL/TN, B1228.

Roosterwijziging hoorcollege Mechatronica (124151)

Het hoorcollege Mechatronica wordt op dinsdag 31 maart het 3e en 4e uur, eenmalig verplaatst van BB3 naar CC4.

Excursie studenten IC-Technologie

Voor EL D3-studenten. Op 26 maart a.s. organiseert de heer Woerlee een excursie voor studenten van het vak IC-technologie. Plaats: Philips Nijmegen. Datum: 26 maart 1998. Vertrek: 13.30 uur vanaf EL/TN gebouw met de bus. Inschrijven bij het secretariaat van ICO/HC (vloer 3), Mevr. M.C. Prédéry. Kamer 3246/tel: 2644.

D-voordracht

E. Snijder over 'Design of an Ultrasonic Position Measurement System', 11 maart 1998, 15.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

INF/BIT

Extra tentamen Prod.best. & voorraadbeh. 1 (112747)

Voor WB/TBK/EL/INF D2/3-studenten. Zie mededeling WB.

Hertentamen Schriftelijke communicatie voor informatici (168401)

Op vrijdag 13 maart a.s. is er in TW B102 's ochtends (9.00-12.30 uur) een hertentamen van dit vak (docent M. de Jong). Studenten hoeven zich voor dit hertentamen niet in te schrijven!

Discrete wiskunde en Logica voor BIT (151050)

De werkcollegegroepen Discrete Wiskunde en Logica worden op verzoek van de faculteit TW teruggebracht tot twee. Groep 3 is hierbij dus vervallen. De studenten dienen zich evenals bij de INF en BIT vakken op dezelfde wijze te verdelen.

Wiskunde III voor BIT (152017)

Door een misverstand is er in het P-rooster een foutje geslopen m.b.t. de werkcollegezaal voor groep 3. Het werkcollege op vrijdag 5+6 wordt niet in TW-A 116 gegeven maar in WB-H4-206.

Imperatief en object-georiënteerd programmeren (211201), oude en nieuwe stijl

Voor P-studenten INF/BIT. Met ingang van het studiejaar 1998/99 wordt de inhoud van het vak Imperatief en object-georiënteerd programmeren (IOP) ook voor INF gewijzigd: de programmeertaal Modula-2 wordt vervangen door Java (net als dit jaar reeds voor BIT is gebeurd). Het gewijzigde vak heet voortaan Object-georiënteerd programmeren (OOP). LET OP! Voor het vak IOP met Modula-2 (IOP oude stijl) zijn er dit studiejaar drie tentamenmogelijkheden: vrijdag 20 maart, woensdag 6 mei en dinsdag 11 augustus 1998. Uiteraard is het noodzakelijk dat het practicum voor dit vak is afgerond. Als je het vak IOP in oude stijl wilt afsluiten zorg er dan voor dat je bij deze tentamens een voldoende haalt.

Practicumtoets IOP

Voor P-studenten BIT. In tegenstelling tot wat op het rooster staat vermeld is de practicumtoets IOP van maandag 9 maart a.s. in de Oostzaal (INF-gebouw).

Toets AOIS (233100)

Voor D1-studenten BIT. Intekenen voor de toets AOIS van 16 april is mogelijk van 9 maart t/m 27 maart. Daarna is intekening niet meer mogelijk.

BIT-BV 1

Voor D1-studenten BIT. Het college Projectmanagement in het kader van het vak BIT-BV 1 is verroosterd op: maandag 23 maart 1998, 7e en 8e uur in zaal CC-3 vrijdag 27 maart, 1e t/m 4e uur in zaal CC-3 en maandag 30 maart, 5e en 6e uur in zaal CC-4. De collegetijden van het projectonderwijs voorafgaand resp. aansluitend aan het college Projectmanagement blijven ongewijzigd.

Intekening voor het Integratieproject INF (219100)

Voor INF P-studenten. Inschrijving voor het Integratieproject INF is verplicht. Vanaf dinsdag 14 april t/m woensdag 29 april 1998 ligt bij de publicatieborden bij de INF-practicumzalen een intekenlijst. Als voorkenniseis geldt dat je op maandag 27 april 1998: 1)tenminste 15 SP van je propedeuse hebt behaald (cijfer>=6) 2)Twee vakken van de volgende drie vakken gehaald (iin vijf is toegestaan): FP (211200), IOP (211201) en IS (212100). Op het INF-P weekrooster staat in het 3e trimester op de donderdag en vrijdag voor het Integratieproject de vakcode 219800 vermeld, dit moet 219100 zijn. De onderwijsvorm voor het integratieproject op de dinsdag in wk 21 is in projectvorm (Pj) en geen werkcollege (W) zoals abusievelijk op het INF-P-weekrooster staat vermeld.

Studiemateriaal Communicatieprotocollen (214003)

Voor INF D3-studenten. Een deel van het studiemateriaal voor het vak Communicatieprotocollen, te weten het dictaat en de practicumhandleiding, zijn vanaf het 3e trimester '97/'98 te vinden op WWW.

D-opdracht bij Ericsson

Bij Ericsson Business Mobile Networks wordt een nieuw project voor telecommunicatie opgezet. Om van tevoren de vereiste inspanning te kunnen inschatten wil men Functiepuntanalyse (FPA) gaan gebruiken, in dit geval voor real-time software-ontwikkeling. Voor het onderzoek naar de toepassing van FPA in deze omgevingen wordt een student INF of BIT gezocht, die op dit gebied een doctoraalopdracht wil uitvoeren. Inlichtingen bij Rolf Engmann (tel. 3691) en Rob van de Weg (tel. 3696).

D-voordrachten INF

Michel Schudel over 'Participant pictures in a desktop tele-classroom application', 5 maart 1998, 11.00 uur, INF-L204 (demozaal).

S.G. de Bruijn over 'Composable Objects with Multiple Views and Layering', 5 maart 1998, 15.45 uur, INF-L204 (demozaal).

Roelof van Zwol over 'Generalisatie van GIS-data', 18 maart 1998, 15.30 uur, INF-L204 (demozaal).

Vragenuur Voortgezette Grafentheorie (152051)

Voor TW en INF/BIT. Zie mededeling TW.

Produktie- en Logistiek management (181075)

Voor TKB en INF/BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

Systemen en Modellen (182073)

Voor TBK en INF/BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

Roosterwijziging hoorcollege Mechatronica (124151)

Voor EL, WB, TW, INF/BIT. Zie mededeling EL.

KASTA-case (180052)

Voor TBK en INF/BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

Herhalers TBK van de KASTA-case (180052)

Voor TBK en INF/BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Groepsbespreking Ondergronds bouwen (226561)

De verslagen/rapporten voor Ondergronds Bouwen (226561) voor prof. Horvat kunnen uiterlijk woensdag 25 maart a.s. in 3-voud worden ingeleverd. De inschrijflijst van de groepsbespreking hangt op het mededelingenbord CT&M. Per groep krijgt men één uur; e.e.a. vindt plaats in W120. De data zijn dinsdag 31 maart a.s. (van 9.00 tot 18.00u) en woensdag 1 april a.s. (van 9.00 tot 15.00u). Voor eventuele vragen kunnen studenten zich melden bij de heer Suurenbroek (W107). Tussen 12.00 en 13.00u is er pauze.

Verslagen Meten (221121)

De verslagen van dit vak (fysisch deel) die meetellen voor de beoordeling van het vak Communicatie (168235) dienen uiterlijk vrijdag 6 maart a.s. te zijn ingeleverd bij het secretariaat V&V, kamer W216. Verslagen die later binnenkomen worden niet nagekeken. Deze mededeling geldt voor alle groepen!

D-voordrachten

Wilfred Geerlings over 'Het creëren van een betere context voor geïntegreerde productontwikkeling'. Studie bij VdBN Sourcing Unit Unox naar de mogelijkheden om een betere context te creëren voor geïntegreerde productontwikkeling, 5 maart 1998, 15.45 uur, BB3.

Arie van der Ven over 'Inbedding van innovatie in een bouwbedrijf (met het oog op Duurzaam Bouwen)', 9 maart 1998, 15.45 uur, TW C238.

Jan-Maarten Braaksma & Dennis Houdijk over 'A diagnosis of the procurement proces and recommendations that increase the service (wel of the procurement process of PT Technic, Indonesia)', 13 maart 1998, 15.45 uur, BB5.

Extra tentamen Prod.best. & voorraadbeh. 1 (112747)

Voor WB/TBK/EL/INF D2/3-studenten. Zie mededeling WB.

Inschrijving Rijksweg 35 (221132)

Op de donderdagen in de weken 13 t/m 17, 19 en 22 t/m 26 vindt het onderwijs van het vak Rijksweg 35 (ID-blok) plaats. Studenten die hieraan willen deelnemen dienen zich in te schrijven op het mededelingenbord CT&M v¾¾r 13 maart a.s. 16.00 uur! Beschikbaarheid op al deze data is verplicht. Maximaal 30 studenten kunnen zich inschrijven waarbij studenten V&V en Wh&M voorrang hebben bij de inschrijving.

Keuzevak Inleiding Mariene Dynamica (224242)

De hoorcolleges van dit keuzevak in het derde trimester vinden plaats op de volgende tijdstippen: wk 14, do 2 april, 3e, 4e uur, WB HV112. wk 15, do 9 april, 3e, 4e uur, WB HV112. wk 16, do 16 april, 3e, 4e uur, WB HV112. wk 17, di 21 april, 3e, 4e uur, CT1349. wk 17, do 23 april, 3e, 4e uur, WB HV112. wk 21, di 19 mei, 3e, 4e uur, WB HV112. wk 22, do 28 mei, 3e, 4e uur, WB Z124. wk 23, do 4 juni, 3e, 4e uur, WB Z124. wk 24, do 11 juni, 3e, 4e uur, WB Z124. Studenten die aan dit vak willen deelnemen kunnen zich inschrijven op de lijst op het mededelingenbord CT&M.

Produktie- en Logistiek management (181075)

Voor TKB en INF/BIT. De tentamenstof voor dit tentamen wijkt een klein beetje af van de in de werkindeling (kenmerk: T&M10.97.303/mr) genoemde literatuur. De tentamenstof voor de tentamens in het studiejaar 1997-1998 is als volgt. Het conceptuele deel omvat de hoofdstukken 1 tot en met 17 van het boek "Operations Management" van Slack e.a. met uitzondering van hoofdstuk 16 en pagina 258-285, 399-409, 434-457, 474-502, 533-536, 573-580, 603-619 en 699-719. Het kwantitatieve deel omvat de bovengenoemde uitzonderingen plus de op college behandelde stof over de regel van Smith en personeelsplanning en enkele delen van het boek "Operations Research" van Winston, namelijk paragraaf 8.4, 17.6, 17.7 en 17.8 en de volledige hoofdstukken 16 en 18. Het conceptuele deel wordt getentamineerd middelds meerkeuzevragen (1.5 uur), het kwantitatieve deel middels open vragen (2 uur). Voor beide onderdelen moet tenminste het cijfer 4.5 gescoord worden, waarna het eindcijfer bepaald wordt door middeling en afronding. Indien een onvoldoende wordt behaald voor het vak, dan worden bij een volgende tentamengelegenheid beide onderdelen opnieuw beoordeeld. Zie voor afronding van de vakken Systemen en Modellen en Produktiemanagement de overgangsregeling met kenmerk T&M97.03.460 die verkrijgbaar is bij BOZ-TBK.

Systemen en Modellen (182073)

Voor TBK en INF/BIT. De laatste tentamenmogelijkheid voor dit vak was op 29 januari 1998. Studenten die dit vak nog niet afgerond hebben, kunnen dit doen op de wijze beschreven in de overgangsregeling met kenmerk T&M97.03.460 die verkrijgbaar is bij BOZ-TBK. Voor BIT-studenten en TBK-studenten die niet de L-stroom volgen, staat de stof die hiervoor bestudeerd moet worden elders in dit blad onder het kopje Produktie- en Logistiek Management (181075). L-stroom studenten kunnen zich wenden tot de docenten van voor hen geschikte vakken zoals genoemd in de overgangsregeling.

BOZ CT&M gesloten

Bureau onderwijszaken CT&M is gesloten vanaf maandag 2 maart t/m vrijdag 6 maart a.s. Met dringende zaken kan men terecht bij Bureau onderwijszaken TBK, kamer BB309, tel. 3516.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op donderdag 26 maart a.s. zal tussen 12.30 en 13.30 uur in zaal WB HV112 een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden voor studenten die tussen nu en 1 januari 1999 gaan beginnen met afstuderen bij Bt&Bp door de heer dr.ir.A.G. Dorée. Studenten die deze bijeenkomst willen bijwonen dienen zich in te schrijven op de lijst op het mededelingenbord CT&M.

De STEP In-house dagen

Alle (voor)laatstejaars studenten Technische bedrijfskunde opgelet: schrijf je nu in voor de STEP In-house dagen bij ca. 25 Nederlandse topbedrijven op het gebied van accountancy (KPMG en Price), General management (KLM, VNU),marketing & sales (Heineken, DSM), finance (Akzo Nobel), beleggingen (ABP, Robeco), consultancy (Andersen Consulting en OC&C) en financiële dienstverlening (ABN AMRO en MeesPierson). De STEP In-house dagen zijn in mei en juni. Deelname is geheel kosteloos. Vraag dus nu de brochure aan bij STEP, 020-4449464, ga langs bij Integrand, Stress, Communiqué, Sirius, S.V.Concept, Nive-JMC Twente en Dienst Studentenzaken/BSP of kijk op Internet: www.stepweb.nl. Schrijf je voor 2 april in, want%. STEP zet je carrière in beweging!

Zaalwijziging weekrooster D1 T&M, 3e trimester

Zaalwijziging: de w.c.'s 137015 FTV op donderdag 3+4, wk. 20 t/m 26 worden verplaatst van BB108 naar CT1405.

Organisatie en management van Japanse ondernemingen (180002)

Nieuwe serie colleges Bedrijfsvoering in Azië. Vanaf vrijdag 27 maart a.s. zal Prof. dr. J.A. Stam elke week zijn collegecyclus Organisatie en Management van Ondernemingen in Azië: een vergelijking van Japan, Korea en China geven. Uiteraard zal dit jaar de crisis in Azië en de gevolgen daarvan voor ondernemingen in de regio uitgebreid aan de orde komen. Dit trimestervak, 3 sp, code 180002 is toegankelijk voor iedereen en begint om 10.40 uur in zaal BB106. Inschrijven bij BOZ van de Faculteit Technologie en Management.

Tentamen Ontwikkelingssamenwerking VOK/T&M (188030)

In afwijking van eerdere aankondigingen wordt de aanvangstijd van het tentamen Ontwikkelingssamenwerking op 18 maart 1998 verschoven naar 15.00 uur. De beschikbare tijd voor het tentamen bedraagt 2.5 uur. Het tentamen is in ca. 2 uur te maken. Info: Secretariaat VOK, tel 3545.

Project Chemische Technologie (137502)

Voor studenten CT en TBK-P. Zie mededeling CT.

Voorlichting technische stromen

Als onderdeel van de voorlichting over de technische stromen worden op de woensdagmiddagen in het vijfde blok excursies georganiseerd. Deze worden verzorgd door Studievereniging Stress in samenwerking met de faculteit Technologie & Management. Deze excursies hebben elk betrekking op een specifieke technische stroom (Bouwkunde, Geneeskunde, Informatie, Logistiek, Procestechnologie en Werktuigbouw). Je kunt je t/m 10 maart bij BOZ inschrijven voor maximaal twee verschillende stroomgerelateerde excursies. Deelname aan tenminste 1 excursie is verplicht.

Afsluitend college MT&O II (184170)

Voor TBK/CT&M en W&M. Het afsluitende college van MT&O II vindt voor alle groepen plaats op 30 maart, 7e/8e uur in BB1. Tijdens dat college wordt een terugkoppeling gegeven op de eindopdracht en bekend gemaakt welke van de 3 SP resp. 5 SP groepen de hoofdprijs hebben gewonnen: een excursie naar NedCar.

Wijzigingen weekroosters 3e trimester

D1 weekrooster: Het hc FTV (137015) woso-deel, vrijdag het 1e/2e uur(week 13,14,16,17,19 t/m 25) wordt verplaatst naar vrijdag het 3e/4e in zaal CC4. D2,3 weekrooster (D1-herhalers): Het hc Project CT (137502) vrijdag het 3e/4e uur (week 13,14,16) wordt verplaatst naar vrijdag het 1e/2e uur, zaal BB5. Neem deze wijzigingen over op je rooster!

Capita Selecta Inkoopmanagement

In trimester 3 wordt de mogelijkheid geboden een Capita Selecta vak Inkoopmanagement te volgen. Voor dit vak geldt een minimale deelname van 6 studenten. Elke student krijgt van de docent, prof. J. Telgen, een onderwerp toegewezen. De student verdiept zich hierin, schrijft een syllabus en bereidt een college voor. Aan de hand van de verschillende colleges wordt een tentamen samengesteld. De beoordeling van het vak wordt gebaseerd op de kwaliteit van de syllabus en het college (samen 50% van het eindcijfer) en op het tentamen (50%). Voorwaarde voor deel-name is een voldoende afronding van het vak Inkoopmanagement (182010). Aanwezigheid bij alle colleges is verplicht. Voor meer informatie kun je kontakt opnemen met Prof. J. Telgen (op donderdag aanwezig) BB 420, tel. 4532.

Zaalwijzigingen Schriftelijke Communicatie voor TBK (168223)

Dit college (docent: Bulter e.a.) zal in het 3e trimester, blok 5 (week 13 tot en met 18) op woensdag 7e en 8e uur voor groep 2 en niet in BB 106, resp. BB 108 plaatsvinden, maar in CT 1345, resp. CT 1349. Inschrijven kan t/m 25 maart (!) via de inschrijflijsten bij Bureau onderwijszaken. Na inschrijving volgt meer informatie.

Mondeling tentamen Arbeidsrecht (189057)

Het vak Arbeidsrecht zal niet schriftelijk maar mondeling worden getentamineerd. Hiervoor zijn de volgende data gereserveerd: 10, 11, 16, 17, 18, 19 en 23 maart. Indien je je hebt ingeschreven voor dit tentamen, kun je via de secretaresse van de vakgroep Bedrijfsrecht (tel. 4893519, BB-314) een afspraak maken.

Tentamen Financieel Management in het MKB (186012)

Dit tentamen wordt mondeling i.p.v. schriftelijk afgenomen.

Fysisch technologisch praktikum (139909)

Het Fysisch technologisch Praktikum voor TBK D1 studenten die de P-stroom volgen begint op maandag 23 maart a.s., het 5e t/m 8e uur in CT 1349. Het benodigde studiemateriaal is te verkrijgen bij de U-Take vlak voor aanvang van het 3e trimester. Het gaat hierbij om de algemene praktikumhandleiding voor de TBK-P stroom en de praktikumhandleiding Technisch-fysisch praktikum (inleidend gedeelte).

Management vaardigheden (184111)

Voor het vak Managementvaardigheden zijn alle groepen vol! Er is een reservelijst, opgave bij BOZ/TBK.

Uitschrijven via WWW

Naar aanleiding van het tentamen-/examenreglement nog de volgende opmerking: Je kunt je nog 1 dag voor een tentamen uitschrijven via WWW. Doe je dit niet dan wordt er wel een tentamenmogelijkheid toegekend voor dat vak!

KASTA-case (180052)

Voor TBK en INF/BIT. Het IV-practicum de KASTA-case wordt dit jaar voor TBK in het derde trimester gegeven. Voor BIT zal het practicum in trimester 3.1 worden gegeven. Voor TBK begint in week 13 het practicum. Vanaf heden zijn op kamer BB 318 het rooster en de opdracht verkrijgbaar. Inschrijving in groepjes van drie studenten dient op vrijdag 20 maart (week 12) voor 15.00 uur te geschieden op lijsten bij kamer BB 318. Voor en na deze datum is inschrijving NIET mogelijk! Herhalers dienen zich op een aparte lijst in teschrijven. De practicumhandleiding is vanaf maandag 9 maart bij de UTake te koop.

Herhalers TBK van de KASTA-case (180052)

Voor TBK en INF/BIT. In week 13 begint het IV-practicum de KASTA-case voor TBK. Het rooster en de opdracht kunnen in kamer BB 318 opgehaald worden. De inschrijving vindt plaats op aparte inschrijflijsten. Inschrijving in groepjes van drie studenten dient op vrijdag 20 maart (week 12) voor 15.00 uur te geschieden op lijsten bij kamer BB 318. Voor en na deze datum is inschrijving NIET mogelijk! De oude practicumhandleiding van november 1996 is nog bruikbaar, mits u gebruik maakt van het errata-vel dat eveneens in kamer BB 318 op te halen is. De nieuwe practicumhandleiding is vanaf maandag 9 maart bij de UTake te koop.

Bestuurlijke aspecten van het ontwikkelingsvraagstuk (188003)

Voor CT&M en BSK. De colleges van dit vak zullen weer beginnen met ingang van 31 maart a.s. in week 14 (niet week 13 zoals vermeld op het BSK D2/3 rooster). De colleges zullen worden gehouden op dinsdag het 5e en 6e uur, in BB-108. Thema's die bij dit vak aan de orde komen zijn: (i) de theoretische achtergronden van 'development administration', (ii) de rol van de staat in ontwikkelingsprocessen: regulering, deregulering; interventies van internationale organisaties zoals IMF en WB; (iii) de problematiek van institutionele ontwikkeling aan de hand van cases van specifieke organisaties; (iv) thema's als corruptie, relaties leger-politici-ondernemers/handelaren en de diverse (etnische) bevolkingsgroepen/klassen. Hoewel gericht op de afstudeerrichtingen NB & EI/IB & EI binnen BSK, worden studenten van andere studierichtingen en faculteiten van harte uitgenodigd voor deelname. Inlichtingen en opgave mogelijk bij Dhr. N.G. Schulte Nordholt (053-4893533) of het VOK secretariaat (053-4893545).

Bedrijfsmilieuzorg (174015)

Voor D2/D3 studenten BSK/TBK. Zie mededeling BSK.

Zaalwijzigingen 3e trimester

Voor W&M, BSK, TBK. Zie mededeling W&M.

TN

Analyse C (156029)

1)In verband met de noodzaak van een computerpracticum in week 13 komen de werkcolleges in deze week te vervallen. Hiervoor in de plaats is er op woensdag 1+2 (25 maart) een practicum in TWRC-A 106 voor die studenten waarvan de achternaam begint met de letter A t/m K. Voor studenten waarvan de achternaam begint met L t/m Z is er op donderdag 1+2 in dezelfde zaal het practicum verroosterd. 2)Aangezien er op de 2e Paasdag geen onderwijs is vervalt het werkcollege ook in deze week. Dit wordt echter ingehaald op woensdag 1+2 ( 29 april) in resp. TWRC-B 101, B 103 en A 118.

Zomerschool generatie 95

Vorige week is aan daarvoor in aanmerking komende studenten bericht gestuurd over deelname aan een zomerschool in 1998. Studenten van de generatie 95 die geen brief hebben ontvangen en toch menen te voldoen aan de eisen (een voldoende voor alle verplichte vakken na de herkansingen van januari jl.) kunnen contact opnemen met [email protected], tel. 3132, kamer EL/TN 4238.

D-voordrachten

Marcel Hoekman over 'Design, realisation and testing of an integrated electro-optical Mach-Zehnder interferometer switch', vrijdag 6 maart 1998 om 13.30 uur in EL/TN T4.

Paul van Haaren over 'Detectie van fluorescentie energie-overdracht met behulp van nanomanipulatie', dinsdag 10 maart 1998 om 14.30 uur in EL/TN T4.

Zalen tentamens

Zie ook de UT-webpagina: http://www.nic.utwente.nl/tast/. P, 140525-El. & Magn. 20-03; 13.30 uur SUT1. D1, 149003-Thermodyn. 16-03; 9.00 uur SUT1. 141128-Inl. quant. 19-03; 9.00 uur SUT1. D2, 144006-Elektromagn. 12-03; 9.00 uur SUT1. 141129-Toeg. quant. 16-03; 9.00 uur CC1. D3, 142002- Inl. vs. 09-03; 9.00 uur SUT1. 146003-Detectie 20-03; 9.00 uur BB3.

TO

TCW zoekt doegroepouders

Voor TCW, BSK en TO. Zie mededeling TCW.

TW

Tijdreeksenanalyse en Identificatietheorie (157009)

In verband met de overgang van de vier- naar de vijfjarige cursusduur is dit vak dit cursusjaar niet verroosterd. Het vak wordt echter onder de naam 'Time series and identification' in het derde trimester wel gegeven als onderdeel van de MSc-opleiding. Reguliere TW-studenten kunnen dit vak eveneens volgen. Het wordt in het Engels gegeven. Huis- en tentamenwerk kunnen zonder bezwaar in het Nederlands ingeleverd worden. Bij BOZ-TW zijn nog enkele exemplaren van het Nederlandse diktaat tegen gereduceerde prijs verkrijgbaar. Het Engelse diktaat verschilt er weinig van. Voor nadere inlichtingen kan men zich tot BOZ-TW of de docent H. Kwakernaak (TWRC A-316) wenden. Verroostering: Weken 13-19, 21-24: woensdag 7+8. Weken 13, 17, 19, 21, 23: vrijdag 1+2. Alle colleges worden in de MSc-zaal gegeven (TWRC B-219 a). Het tentamen valt op vrijdagmiddag 26 juni.

D-voordracht

Hans Wrekenhorst over 'On the existence of P3- factors in graphs', woensdag 11 maart, 16.00 uur, BB-6.

Symposium

Voor alle TW studenten. Zoals bekend wordt er op vrijdag 17 april a.s. door Abacus het symposium 'Wiskunde uit de Kunst' georganiseerd. Na overleg met alle betrokken docenten zal, indien er zich voldoende studenten voor dit symposium aanmelden, het verroosterde onderwijs op deze dag komen te vervallen. Dus zorg er voor dat u zich hiervoor tijdig inschrijft, hetzij via Internet, hetzij via Abacus (zie de posters in ons gebouw).

Vragenuur Voortgezette Grafentheorie (152051)

Voor TW en INF/BIT. Op dinsdag 10 maart 5+6 vindt er een vragenuur plaats in TW-A 112. Indien de tijd het toelaat zal het voorbeeldtentamen uit het diktaat behandeld worden.

Vernieuwings- en Markovprocessen (153060)

Op donderdag 12 maart a.s. 3+4 is er in zaal TW-B 103 gelegenheid om vragen te stellen over de stof en de opgaven. Bij het tentamen op maandag 16 maart is gebruik van het boek (of het dictaat) toegestaan.

Bibliotheekgebruik en literatuuropdracht (159918)

Zoals al eerder medegedeeld, is de opzet van dit vak veranderd (zie mededeling 16/12/97). Die verandering gaat komend trimester al in. -Er zal een instructiecollege Bibliotheekgebruik worden georganiseerd op donderdag 26 maart (week 13) 5+6 in TW-B 101. -Het op het rooster vemelde college (do 5+6;week 13,15,17,19,22;B102) vervalt. -Dit college is VERPLICHT voor de D2-studenten die in het derde trimester Wiskundig Modelleren IV gaan doen.

Roosterwijziging hoorcollege Mechatronica (124151)

Voor EL, WB, TW, INF/BIT. Zie mededeling EL.

WB

Extra tentamen Prod.best. & voorraadbeh. 1 (112747)

Voor WB/TBK/EL/INF D2/3-studenten. Bovengenoemd tentamen vindt plaats op: 30 juni 1998, 09.00 uur t/m 12.30 uur. Studenten die aan dit tentamen willen deelnemen, dienen zich voor 5 juni a.s. via 'TAST' in te schrijven.

Tentamen Prod.best. & voorraadbeh. 2 (112748)

Voor WB D3-studenten. Bovengenoemd tentamen, verroosterd op 17 maart van 13.30 uur t/m 17.00 uur, zal in de vorm van een 'open boek' tentamen worden afgenomen. Verder zullen er antwoorden bij geschikte opgaven bij het vak worden verstrekt tijdens het laatste werkcollege op 6 maart, 13.45-15.30u. Na deze datum zijn deze af te halen bij G.J. van Houtum (WB, N 2.32, tel. 3192).

Afstudeercolloquia

M. de Bruijn over 'Verbeteringen in het vervaardigingsproces van gietmodellen voor baggerpompen bij IHC Holland Parts & Services', 13 maart 1998, 14.30 uur, WB N.105.

Y. de Vries heeft op 24 februari 1998 gesproken over 'Spieranalyse met behulp van het aangepaste eindige elementen spiermodel.

S. de Geus over op 4 maart 1998 gesproken over 'De definitie van een generieke Resource Information Structure'.

Roosterwijziging hoorcollege Mechatronica (124151)

Voor EL, WB, TW, INF/BIT. Zie mededeling EL.

SPE

Vraag aan het SPE: kan ik nog meedoen met die-en-die discussiekring? en het antwoord is steevast: dat kan altijd. Of het nu met b.v. Filosofie, Man-Vrouw-Relatief, de taal van het verhaal is, het kan! Haal de Nieuwsbrief met de laatste activiteiten bij het secretariaat. Een greep daaruit: Reis naar Berlijn - rond 1 mei a.s. een week in Berlijn in gesprek met Belgische, Duitse en Nederlandse studenten. Over de eenheid van Europa, die een economisch-sociale tweedeling te zien geeft in winnaars en verliezers. Opgave: snel, want de groep is gauw vol. New Age - Lijden: zin of geen zin? Een gesprek over: waarom overkomt de één ziekte, lijden. dood en wordt het een ander bespaard? Wat betekent karma? Na een inleiding is er discussieaan de hand van stellingen. 11 maart - 19.30 uur - SPE-UT.

Viering 8 maart, de tweede zondag van de veertigdagentijd, een perode van bezinning en versobering; een toekeer naar de weg van de gerechtigheid. Arent Weevers (vg.) zal in de overweging stilstaan bij het verhaal van Ruth, de buitenlandse vrouw die in bethlehem (Broodhuis) gaat wonen.

ZEN

Het secretariaat is geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag.

Adressen SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Postbus 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Kortenaerstraat 48 - Pb 70.000 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (prot-UT) - MdS. Lohmanlaan 28 - 7522 AP Enschede - 053 4337571, Hélène van den Bemt (RK-UT en HE) - Stinsburg 32 - 7511 LL Enschede - 053 4345107, Arent Weevers (prot-HE) - Nico van Suchtelenstraat 18 - 7522 HP Hengelo - 074 2909064.

SRD

De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar in de Vrijhof, kamer 151 naast de CSA en de Universiteitsbibliotheek. Heb je een klacht over de SSHD? Schrijf het in het zwartboek dat de SRD en de CBR samen voor de SSHD opstellen. Als je met je woongroep iedere week een ekologisch groentepakket wilt afnemen kan je je bij de SRD balie inschrijven. Ook met al je vragen over studiefinanciering, afstudeerregelingen, rechtspositie etc. kun je bij de balie van de SRD terecht. Aan de balie verkopen wij natuurlijk onze eerlijke produkten (Max Havelaar koffie en thee, chocolade en barrita's), vakwerkgidsen en poenboeken. Alle formulieren en folders van de IBG zijn ook op te halen bij de balie.# Woon je in de stad en moet je ook plotseling veel meer kijk- en luistergeld betalen? De SRD inventariseert op dit moment de klachten. Zij onderzoekt tevens in hoeverre het mogelijk is een studentvriendelijke regeling te komen.# Op internet kun je meepraten over de sterke en zwakke punten van het nieuwe Major Minor onderwijs en over de zin- en onzin Academische vorming op de universiteit. De Major Minor stukken zijn te vinden via de newsgroep Major Minor.# Ben je op zoek naar een grotere kamer, of een die meer in het centrum ligt? Sinds kort heeft de SRD een kamerbank met leegstaande kamers in Enschede die elke dag ververst wordt. Aan de balie van de SRD kan je GRATIS de gegevens van elke kamer opzoeken. Als je in jouw huis een lege kamer hebt, kan je deze laten inschrijven in de kamerbank (tegen een kleine vergoeding). Bel de SRD of kom even langs!# De nieuwe SSNS folders zijn GRATIS af te halen bij de U-take!# Wist je dat: Maar liefst 25% van alle studenten 3 jaar na de cursusduur nog niet afgestudeerd is?

HoBiHe

HoBiHe gaat een avondje 'Bo:lke voor beginners' organiseren en eveneens een symposium op 28 april over 'Sex in Twente, voor iedereen, door iedereen'. HoBiHe's homepage (http://hobihe.srd.utwente.nl/) krijgt binnenkort een grondige facelift. Op de homepage kun je nog steeds lid worden van de mailinglist om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen en activiteiten in roze Enschede. Club HoBiHe is een groepje studenten dat over dingen als relaties, liefde, sexuele geaardheid en andere aanverwante zaken praat. Als je ook mee wilt praten, kun je bellen met Tico (4895287), met Iris (4338691) of een mailtje aan HoBiHe sturen ([email protected]).

HoBiHe is de werkgroep van de SRD die zich bezig houdt met het bevorderen van de integratie van niet-hetero's door hun zichtbaarheid te vergroten. Als je ook wilt meefeesten, -eten en -vergaderen, moet je even contact met Iris, Tico of het mailadres opnemen.

Diversen

Biologische Tuinvereniging Drienerlo

Op dinsdag 10 maart, 20.00 uur, is er een lezing (met dia's) over inheemse uilen. Deze wordt gegeven door de heer Dik Langwerden, voorzitter van de Kerkuilenwerkgroep Achterhoek-Liemers en leraar biologie in Doetinchem. Naast de steen-, bos- en ransuil is er speciale aandacht voor de kerkuil, zijn leefwijze, zijn trekgedrag en zijn ontwikkeling gedurende 25 jaar. De lezing is ook voor niet-leden vrij toegankelijk. Wij willen wij er vooral bij de studenten op wijzen dat er nog tuintjes vrij zijn. (achter de boerderij/cd-uitleen.) Alle soorten gereedschap zijn voor je aanwezig, zodat je meteen aan de slag kunt. Lidmaatschap

kost f25, een tuintje kost f9.

Kuiken VI in Vestingbar

Op zaterdag 7 maart zal in de Vestingbar de band 'Kuiken VI' optreden in het kader van een internationaal Ultimate Frisbee-toernooi. Kuiken IV speelt sinds en halfjaar in de huidige bezetting en speelt nederlandtalige feestmuziek. De band heeft al een aantal optredens achter haar naam staan, onder andere in de 'Pakkerij'. Kuiken IV begint om ± 23.00 uur met haar eerste set.

KunstzOnnig

Heb jij je altijd al willen laten bodypainten, maar kwam het er nooit van? Dan is dit je kans. Donderdag 26 maart wordt een recordpoging bodypainten ondernomen. We zijn daarvoor op zoek naar 100 mensen, die een dagje gebodypaint door het leven willen gaan. Het spectakel vindt plaats in Studio 1 in Aalsmeer en wordt dus uitgezonden op TV. De hele dag (incl. het vervoer vanuit Enschede) wordt voor je betaald. Lijkt het je wat? Geef je op in de KunstzOnnigkamer bij Karen: 4893877.

KIvI

De Regio Oost van het KIvI heeft dit seizoen weer een tweetal netwerkborrels op het programma staan, een uitstekende gelegenheid om informele contacten met overige leden te leggen en te versterken. De eerste bijeenkomst is op donderdag 19 maart a.s. vanaf 17.30 uur bij Teelen B.V., Gronausestraat 710 in Enschede. Teelen B.V. is een full-service dienstverlener op het gebied van kennismanagement. Teelen B.V. adviseert, realiseert en implementeert maatwerksystemen voor computerondersteund leren, -informeren en -verkopen (al dan niet via inter/intra-net), ontwikkelt handleidingen en cursusmaterialen, job-aids en sjablonen op maat, en verzorgt management en uitvoering van maatwerkopleidingen op het gebied van computergebruik. Programma: 17.30 uur: Ontvangst ing. Jeroen Teelen, directeur Teelen B.V.. Welkomstwoord ir. Theo van Harpen, voorzitter a.i. KIvI Regio Oost. Presentatie Teelen B.V. 18.30 uur: Informeel samenzijn + borrel. Deelname is gratis. Aanmelding bij Elfride Dijkstra, bureaumanager KIvI Regio Oost, tel. 4097,

e-mail: [email protected]

Gezocht: bestuursleden

KIvI Afdeling Jonge Leden Oost zoekt bestuursleden. Binnen het bestuur van KIvI-AJL Oost is weer plaats voor enkele nieuwe bestuursleden. We vragen een tijdsbesteding van gemiddeld een paar uur per week. Interesse? Bel 4097 of stuur een e-mail naar [email protected] Meer informatie over KIvI-AJL Oost is te vinden op homepage http://www.student.utwente.nl/~kivi.

Discussie-avond Amnesty

Op donderdag 5 maart is er om 20.00 uur in Vergaderzaal 5 in de Vrijhof een discussie-avond voor alle leden van Studentengroep 103 Enschede van Amnesty International. We hopen dat iedereen komt, want er worden belangrijke dingen behandeld (zoals onze doelgroepen, verwachtingen van leden, structuur van onze groep enz.). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erik (053-4357407), Johan (053-4895090) of Elske (053-4357586).

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie cd's deze week. Pop: 1)Dandy Warhols-Dandy Warhols. 2)DJ Krush & Toshinori Kondo-Ki-Oku. 3)DJ Shadow-Preemtive Strike [vol uniek materiaal!]. 4)Blf-Helder.

5)Gala-Gala. 6)Robbie Robertson-Contact From The Underworld. 7)Asian Dub Foundation-Asian Dub Foundation. 8)Joe Satriani-Chrystal Planet. 9)John Cale-Dance Music (From The Scapino Ballet). 10)Brotherhood Foundation-Denying The Truth.

Mixed Up

Ben je lesbisch, homo, bi of twijfelaar en heb je zin om een keertje naar een plaats te gaan waar je gezellig kunt kletsen, waar niet iedereen aanneemt dat je hetero bent en waar je ook nog een lekker colaatje, kopje koffie of biertje kunt drinken? Kom dan donderdag tussen 19:00 uur en 23:00 uur langs bij het jongerencafe dat Mixed Up iedere donderdag organiseert in cafe Stonewall (Walstraat 12). Voor meer informatie kun je kijken op onze homepage, die via die van HoBiHe te bereiken is. Verder kun je met al je vragen bellen naar het COC (4305177). Vrijdags tussen 19:00 en 21:00 is er dan telefonisch jongerenconsult. Mixed Up is de jongerenwerkgroep van het COC in Enschede.

RSK

Op donderdag 5 maart organiseert de christelijke studentenvereniging RSK haar maandelijkse Open Maaltijd. Heb je zin in een gratis maaltijd (niet-leden) of wil je eens vrijblijvend kennismaken met de RSK? Kom dan om 17:45 naar: Het Heelal, Jupiterstraat 29 in Enschede. Voor meer informatie; Bel Jenet of Lianne: 053-4330747.

Studieverenigingen

Inter-Actief

Op 5 maart kun je in de pauze genieten van FACE/OFF met John Travolta, Nicholas Cage # De bata-trainingen zijn al begonnen, onder bezielde leiding van A. Keijzer en H. Morskate kun je op maandag en woensdag om 20.00 trainen. Lokatie: CC # De Werkvelddag zal op 30 maart plaatsvinden. Toegezegde bedrijven zijn o.a. Andersen Consulting, ABN-AMRO, Baan en ICT. Wees er snel bij want het wordt druk # Bekijk onze vernieuwde homepage: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief, e-Mail: [email protected]

Ideefiks

De nieuwste TOK nog niet gezien? Hij ligt klaar in de postvakjes, met Olympische goud voor Ideefix, Zahrada en nog veeeel meer! # Tot 6 maart kan je je nog inschrijven voor de excursie naar het Rijksmuseum Groningen. # Zondag 5 april vindt het jaarlijkse WWTS-matinee plaats in het Vestzaktheater: geef je op in de Ideefikskamer. # Geld voor filosofie? Kom langs op de Ideefikskamer voor info over de essaywedstrijd van Cinedart, voor de formulieren voor de Shell travel-bursaries.

Sirius

Van 6-13 september vindt de Politiereis plaats. Deze reis is speciaal voor bestuurskundestudenten uit de richting veiligheidsstudies. De reis zal onder andere naar Brussel en Londen gaan. Schrijf je in bij de Siriuskamer.# Op 16 april is de Landelijke Bestuurskunde Dag '98. Deze dag heeft als thema: Sturen in de samenleving - De relatie overheid-burger nader bekeken. Voor informatie tel. 4836632.# Als je geïnteresseerd bent in het organiseren van een Symposium met een bestuurskundig thema, kom even langs in de Siriuskamer. Voor informatie tel: 053-4893204, kamer TW-B108, email [email protected] Bekijk onze homepage: http://www.bsk.utwente.nl/sirius.

Communiqué

Vanmiddag wordt er voor het vak TCW-II een borrel in de kantine georganiseerd. Deze borrel vindt plaats in de kantine meteen na de presentaties # De tentamenbank is weer aangevuld. Dus als je je goed wilt voorbereiden voor bijvoorbeeld M&T-II, kijk dan eens tussen de aanwezige tentamens. Nieuwe tentamens zijn natuurlijk nog altijd van harte welkom! # Tenslotte willen we iedereen de volgende twee weken veel succes wensen met de komende tentamens # Op iedere werkdag tussen 12:30 en 13:30 uur is er in ieder geval altijd iemand aanwezig in de Communiqué-kamer. Voor meer informatie: Communiqué, TWRC-A223, tel. 053-4894461, [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

Tobias

De ACCIE organiseert op 10 maart weer een borrel. Iedereen is welkom. Thema is 'Italië'.# De ALV is gepland op maandagavond 23 maart. Op deze avond zullen de nieuwe penningmeester en secretaris '98 gekozen worden. Het jaarverslag '97 zal binnenkort op te halen zijn in de TObias-kamer.# Op 2 en 3 april is de jaarlijkse Didakta weer.# Op 15 april wordt de Bonte Avond weer gehouden. Heb je een leuke act? Geef je dan alvast op en begin met oefenen.# Er zijn nog sportieve jongens nodig voor het BATA-team van TObias. Opgave op het TObias-bord.

Isaac Newton

Vanmiddag weer borrel! # Even een mededeling: Vandaag zal de winnaar bekend gemaakt worden voor de prijs van beste studenten-homepage. We zijn 1 van de 25 genomineerden. Dit komt omdat jullie met zovelen op ons gestemd hebben. Bij deze: Bedankt! Verder gaat onze hartelijke dank uit naar de computer-commissie voor het realiseren van de schitterende Isaac Newton-homepage # Er is witte rook! Het Isaac Newton kandidaats-bestuur is weer geformeerd. In de Newton-kamer hangt een foto van deze nieuwe groep gemotiveerde mensen # De Newton-kamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur (WB Z-103), tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

ConcepT

De boeken van het vak Beleidsprocessen I kunnen tot en met 18 maart worden teruggebracht bij ConcepT. Hierna vervalt de geldelijke teruggave. ConcepT organiseert een lezing i.s.m. het bedrijf VOBN over 'Ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardig beton'. Deze zal plaatsvinden op maandag 9 maart om 10.40 uur in CC3. (duur: ± één uur). Heb je zin om aktief te worden bij ConcepT? Je kunt je nog inschrijven voor de volgende commissies: de Onderwijs- en de Lezingencommissie. Deze laatste zal zich bezig gaan houden met het organiseren van diverse lezingen en cursussen in de loop van dit jaar. De AkciE organiseert op 12 maart een borrel, dus komt allen! ConcepT zoekt nog sportieve dames voor de Batavierenrace. Je kunt je nog steeds inschrijven als je zin hebt om met ons mee te lopen.

Alembic

In week 14 begint de vakgroepvoorlichting en aan het begin van het derde trimester komt het vakgroepvoorlichtingsboekje uit. Dus als je nog niet weet bij welke vakgroep je wilt afstuderen, kom dan even kijken.# Schrijf je snel in voor de ouderdag!# Vandaag (5 maart) is er weer borrel! Kom genieten van de Schneider Dubbel!# Doe mee aan de ONCS! Schrijf je nu in want dit mag je niet missen.# Wil je mee naar Brazilië en Argentinië? Schrijf je dan in voor de studiereis in 1999.# Tijdens de tentamenperiode is de Alembickamer geopend van 10 tot 15 uur.# Voor meer informatie: tel. 053-4892866, e-mail: [email protected], www:http://utct.ct.utwente.nl/~alembic.

Abacus

Vanmiddag is er een laatste borrel voordat de tentamens gaan beginnen. De borrel begint om 16:30 en is onze laatste activiteit voor de tentamens! # Na de tentamens is er op donderdag 26 maart weer een borrel # Op zaterdag 28 maart vindt de ouderdag plaats. # Heb je zin om de introductie weer te beleven als introductiecommissie? Je kunt je in een groepje van vier à vijf personen bij Abacus aanmelden voor de introductiecommissie van 1998. De sluiting van het aanmelden is op vrijdag 3 april # Abacus wenst iedereen heel veel succes met zijn of haar tentamens! Voor meer informatie: kamer TW B-106, tel. 053-4893435, e-mail: [email protected]

Stress

Met het oog op de tentamens is het rustig bij Stress. Wel kunnen er voor de tentamens nog tentamenbundels worden opgehaald voor de P en D1. De tentamenbank is helaas tijdelijk leeg. # Binnenkort zijn er wel weer erg interessante workshops naar de ABN-Amro en Heineken. Hou hiervoor de aankondigingsborden in de gaten! # Hetzelfde geldt voor de eerstejaars-excursies die in het derde trimester per stroom gaan plaatsvinden. # Als je actief wilt worden bij Stress, meldt je dan aan voor een commissie. Kom langs in de Stress-kamer of mail naar [email protected]!

Arago

De vrijdagmiddagborrel van 6 maart wordt verzorgd door de Brouwridders Der Arago Kelder. Het begint om 16:30 uur. De BRAK zal het Prestige Abt, de meest succesvolle lichting ooit, schenken. BRAK bier staat bekend om haar inspirerende werking tijdens een tentamenvoorbereiding. Wanneer komen er eens medewerkers van de faculteit op een borrel van Arago? Iedereen is welkom! # De algemene ledenvergadering is op donderdag 26 maart om 19:30 uur. De agenda is te verkrijgen in de Aragokamer. # Iedereen heel veel succes met de tentamens!

Scintilla

Afgelopen dinsdag een groot succes: de eerste borrel van de maand # Woensdag 11 maart organiseert de binex een excursie naar Dedap. Dit bedrijf produceert chips voor bijv. anti-diefstal labels. Inschrijving hiervoor kan tot vrijdag a.s. op het prikbord in de kantine. De inschrijving voor de NLR excursie van 25 maart sluit vandaag, donderdag 5 maart # Je kunt je ook nog inschrijven voor twee SCALA activiteiten: ons bata444-team 'sparks forever' en meehelpen met ons 'te land ter zee en in de lucht' project. Dit alles kan op hetzelfde prikbord in de kantine # Verder zijn wij nog op zoek naar mensen die actief willen worden binnen Scintilla. Bij 'de Vonk' en jaarboek 1998 kunnen we nog mensen gebruiken. Lijkt het je leuk iets naast je studie te doen, kom dan een keer langs. Er is altijd een bestuurslid aanwezig die je verder kan helpen. Mailen kan ook: [email protected]

Sport

Hardboard

Het nieuwe surfseizoen is weer begonnen, zin om je surfvoornemens te delen met andere surfers kom dan eens naar een Hardboardborrel. Tevens zijn er nog enkele unieke, radicale truien en je begint het seizoen natuurlijk niet zonder een Hardboardtrui. Voor informatie over de data van de borrels of over de truien bel dan Ard, tel. 053-4338190.

Flatbasketbal

Zondag 29 maart 1998 organiseert basketbalvereniging Arriba voor de eerste keer een Flatbasketbal-toernooi. Aan het toernooi kunnen mix-teams (dames en heren) meedoen bestaande uit 5-10 personen (huisgenoten, doe- of projectgroepen, familie, vrienden). De kosten zijn slechts f20 per team. De inschrijfformulieren zijn te vinden bij het Arriba-postvak in het sportcentrum. Voor verdere informatie en aanmelding kun je terecht bij Yang tel. 4350171 en Tim tel. 4312177. Opgeven per e-mail is ook mogelijk: [email protected] (met naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon).

14e UT-Triathlon

Op 10 mei 1998 wordt de 14e UT-Triathlon gehouden op de Campus. Het betreft een kwart triathlon: 1 km zwemmen in het buitenbad, 40 km fietsen en vervolgens 10 km hardlopen. Denk je dat je het niet alleen kan doen, geeft niet je kan je ook inschrijven met een trio-team. Als je alle drie lid bent van een vereniging zit er nog een leuk tintje aan. Er is namelijk een aparte 'verenigingscompetitie'. Dus twijfel niet en schrijf je nu snel in. Een kwestie van nog even doortrainen na de Bata. Voor informatie en inschrijving kun je contact opnemen met Heleen tel. 053-4339288 of Frans tel. 053-4339573. Ook op de homepage kun je een inschrijfformulier vinden: http://snt.student.utwente.nl/~aloha/utt.html

D.S.V. de Skeuvel

Als je Romme of Timmer wilt gaan evenaren op de volgende Olympische winterspelen, is het nu een goed moment om te beginnen met trainen. Voor f25 kun je t/m augustus '98 lid worden van De Skeuvel. Bel voor meer informatie met Simone, tel: 053-4895019.

D.F.V. Disc Devils Twente

Op 7 en 8 maart organiseert DDT in het sportcentrum van de UT een internationaal Ultimate Frisbee-toernooi. De deelnemers komen o.a. uit Zwitserland, België en Duitsland. Op zaterdag wordt er van 10.00 tot 18.00 uurgespeeld en zondag van 10.00 tot 17.30 uur. De finale begint op zondag om 16.00 uur. Ter ere van dit frisbeefestijn wordt door de band 'Kuiken IV' op zaterdagavond op 7 maart in de Vestingbar gespeeld. Verbreed je horizon en kom langs om Ultimate Frisbee te zien.

Triathlon, D.S.T.V. Aloha

Zondag 8 maart organiseren we weer de jaarlijkse Campus-Zwemloop. Deze wedstrijd gaat over 500 meter zwemmen en 5 kilometer hardlopen. Na afloop is er een grote Brunch. Kosten f5. De avond ervoor is er een Pasta-Party bij Ge

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.