INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 18 december 1997 -Het College heeft besloten aan de ACO ter beoordeling de geactualiseerde hoofdlijnen voor de Onderwijs- en ExamenReglementen van de 1e fase opleidingen toe te zenden. -Het College heeft besloten het BMTI (BioMedisch Technologisch Instituut) aan te wijzen als derde speerpunt en de daarvoor bestemde middelen ad Mf 1 per jaar gedurende vij

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 18 december 1997

-Het College heeft besloten aan de ACO ter beoordeling de geactualiseerde hoofdlijnen voor de Onderwijs- en ExamenReglementen van de 1e fase opleidingen toe te zenden.

-Het College heeft besloten het BMTI (BioMedisch Technologisch Instituut) aan te wijzen als derde speerpunt en de daarvoor bestemde middelen ad Mf 1 per jaar gedurende vijf jaar aan het BMTI ter beschikking te stellen.

-Telematica Graduate School: a)Het College heeft besloten de Onderzoekschool "Telematica Graduate School" in te stellen en de daarvoor benodigde wijziging in het Bestuurs- en Beheersreglement aan te brengen; deze wijziging in het BBR wordt ter instemming voorgelegd aan de Centrale Gezamenlijke Vergade-ring COR/CSR en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht. b)Het College heeft, na overeenstemming met de betrokken faculteiten, de volgende personen als bestuurslid van de Onderzoekschool Telematica Graduate School benoemd: -prof.dr.-Ing. Dr.hc. P.J. Kühn (Institut für Nachrichtenvermittlung und Datenverarbei tung, Universität Stuttgart). - prof.ir. M. Antal (EURESCOM, Heidelberg). -prof.dr. E.J. Neuhold (GMD-Integrated Publication and Information Systems Institute, Darmstadt). -prof.ing. W. Zegveld (TNO). - prof.dr.ir. A. Nijholt (Universiteit Twente/faculteit Informatica). c)Het College heeft, gehoord het bestuur van de Onderzoekschool "Telematica Graduate School", prof.dr.ir. I.G.M.M. Niemegeers tot wetenschappelijk directeur van genoemde onderzoekschool benoemd.

-Het College heeft het voorstel van de Redaktieraad als leidraad genomen voor de inhoud, vormgeving en planning van het Instellingsjaarverslag 1997; het verslag zal in de Engelse taal worden uitgebracht.

-Het College heeft besloten de faculteit Elektrotechniek toestemming te geven om tot werving over te gaan voor de leerstoel Elektro-Akoestiek en verleent daarbij de gevraagde ontheffing van de adverten-tieplicht.

-Het College heeft besloten de faculteit Technische Natuurkunde toestemming te geven om tot werving over te gaan voor de leerstoel Meet- en Regelsysteemtechniek.

-Het College heeft ingestemd met het verzoek van de faculteit Technische Natuurkunde om tot polsing te mogen overgaan van de beoogde kandidaat voor de vacature bijzonder hoogleraar Industriële Toepassingen van Supergeleiders.

Adressengids UT-studenten

De nieuwe adressengids voor UT-studenten is uit. Deze gids is bestemd voor medewerkers en studenten van de Universiteit Twente. Medewerkers ontvangen de gids via de postkamer en studenten kunnen de gids gratis afhalen bij de recepties in de onderwijsgebouwen en de Vrijhof.

Workshop: Aanleren communicatieve vaardigheden

Een workshop, op 16 februari 1998 van 13.30-16.30 uur, voor docenten die door opdrachten studenten, naast de vakinhoudelijke doelen, ook willen leren samenwerken, communiceren en onderhandelen. Inhoud o.a.: communicatieve vaardigheden als rode draad in een curriculum, als voorwaarde voor en als resultaat van werken aan projecten. Hoe bevorder je een goede planning en taakverdeling in groepen etc. Een workshop met materiaal en suggesties dat ter plaatse wordt uitgewerkt tot geschikte oefeningen voor eigenstudenten. Informatie: Frank de Mink (2051) of Internet (http://www.nic.utwente.nl/wwwut/oc/dagen.htm). Aanmelding (tot 28 januari) via: tel. 2050, email: [email protected] of Internet.

Workshop over onderwijs met Cases en Projecten

Op vrijdag 13 februari organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een workshop voor docenten die studenten willen voorbereiden op praktijksituaties door echte of contextrijke opdrachten in zowel beta als gamma vakken. Van 9:15 uur tot 16:30 uur in het KCT-gebouw T100. Inhoud o.a.: soorten cases, simulaties, de doelen die je met cases en projecten kunt bereiken, vinden en schrijven van cases en opdrachten voor projectmatig werken. Informatie: Frank de Mink (2051), Internet: http://www.nic.utwente.nl/wwwut/oc/dagen.htm. Aanmelding (tot 30 januari) via: tel. 2050, e-mail: [email protected] of Internet.

Wetenschapswinkel UT

Winkelend wijzer en rijker worden via praktijkopdrachten. Wil je zowel studiepunten, wat geld verdienen en je curriculum vitae oppoetsen? Dan kan de Wetenschapswinkel UT wat voor jou betekenen! Hieronder zie je een aantal projecten die wij in portefeuille hebben. Maar dat is lang niet alles. Kom eens langs in de Vrijhof of kijk op Internet bij: http://www.twenteweb.nl/wewi/index.stm.

Sporthal in Lonneker: Wij zoeken een student Technologie&Management die een businessplan (financieringsbronnen/exploitatie/juridische structuur/aanzet Plan van Aanpak) wil schrijven voor een te realiseren sporthal in Lonneker (bij Enschede). Een aantal (sport)verenigingen hebben de behoefte aan een eigen (sport)accommodatie die geheel op eigen kracht door de belanghebbenden gerealiseerd moeten worden. Inlichtingen: Dick Schlüter, Vrijhof 207, tel. 053-4891135, e-mail, [email protected]

Promoties

Serge Gielkens over 'The optimisation of the multi-atmospheric Ar:Xe laser', 15 januari 1998, 15.00 uur, BB2.

Paulus Boomkamp over 'Stability of parallel two-phase flow', 16 januari 1998, 15.00 uur, BB2.

Wouter den Otter over 'Molecular dynamics simulation of barrier crossings in the condensed phase', 16 januari 1998, 16.45 uur, BB2.

Michiel van Duuren over 'Advanced relaxation oscillation squids', 22 januari 1998, 13.15 uur, BB2.

Marten de Weger over 'Structuring of business processes', 22 januari 1998, 15.00 uur, BB2.

Gerhardus Mekenkamp over 'A new approach to VHDL-based synthesis', 23 januari 1998, 15.00 uur, BB2.

Job Samson over 'Liquid and gas phase polymerzation of propylene with a highly active ziegler-natta catalyst', 29 januari 1998, 16.45 uur, BB2.

Gepromoveerd

Marijn van Os over 'On the flow and cavitaton inception of mixed-flow impellers' op 8 januari 1998.

Johanna van Schooten-van der Meer over 'Regelvorming in de rechtsstaat' op 9 januari 1998.

Alle faculteiten

Adressengids UT-studenten

De nieuwe adressengids voor UT-studenten is uit. Deze gids is bestemd voor medewerkers en studenten van de Universiteit Twente. Medewerkers ontvangen de gids via de postkamer en studenten kunnen de gids gratis afhalen bij de recepties in de onderwijsgebouwen en de Vrijhof.

Stipendia voor deelneming aan Zomercursussen

De Stichting Universiteitsfonds Twente kent jaarlijks een aantal stipendia toe aan studenten voor het bezoeken van zomercursussen. Een stipendium bedraagt f1.500 voor een cursus in het buitenland en f1.000 voor een cursus in Nederland, met dien verstande dat niet meer dan de werkelijk te maken kosten worden gesubsidieerd. De beurs is te zien als erkenning voor bijzondere prestaties en is daarom bestemd voor studenten, die zich hebben onderscheiden door uitstekende studieresultaten, of door buiten de studie gelegen aktiviteiten in het belang van de Universiteit Twente. De beurs is bestemd voor deelneming aan zomercursussen die van voldoende niveau zijn en bovendien zinvol voor de betrokken student(e). De student(e), die meent voor een stipendium in aanmerking te komen, dient daartoe vóór 15 april a.s. een gemotiveerd verzoek in bij de Stichting Universiteitsfonds Twente, Postbus 217, 7500 AE Enschede. Dit verzoek moet voldoen aan de volgende richtlijnen: 1)Een motivering of studieplan waarin wordt aangegeven waarom deelneming aan juist deze cursus voor de aanvrager zinvol is. 2)Een begroting, waarin opgenomen de op de betreffende cursus betrekking hebbende kosten. (Formulieren hiervoor kunnen bij het Universiteitsfonds worden opgevraagd, tel. 053-4894534). 3)De aanvraag te completeren met een korte aanbeveling door de (afstudeer)begeleider die hierin een opgave doet van de studievorderingen en andere aantoonbare kwaliteiten van de betreffende student(e).

Integrand Twente

Integrand Twente is voor de volgende projecten op zoek naar:

1) Een student(e) TBK-I/ INF/ BIT die voor een bedrijf in Deventer een informatieplan gaat schrijven om tot veranderingen in organisatie en automatisering tekomen. Het onderzoek is gericht op het formuleren van een gewenste situatie t.a.v. operationele en managementinformatie. Aanvang: z.s.m. Duur: 6 maanden fulltime. Ref.nr: 609. 2) Een student(e) die bij de Centrale Overijsselse Nutsbedrijven een marktonderzoek gaat uitvoeren. Door privatisering van de markt in deze sector moet er klantgerichter en meer prijsgericht gewerkt worden. Duur: febr. tot juni fulltime. Ref.nr: 613. 3) Een student(e) WB/CT die bij een bedrijf in Barneveld onderzoek gaat doen naar de encapsulatie van zonnecellen. Het is van belang om de resultaten te testen en advies uit te brengen over welke mogelijkheden er, technisch en economisch, haalbaar zijn voor dit bedrijf. Aanvang: z.s.m. Duur: 3 mnd fulltime of 6 mnd parttime. Ref. nr: 612. 4) Een bijna afgestudeerde student(e) (alle studierichtingen mogelijk) die als trainee bij een bedrijf in Baarn aan de slag zou willen gaan. Het bedrijf is een internationale organisatie die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en verkoop van mobiele telefoon-abonnementen. Aanvang: z.s.m. Duur: 9 maanden fulltime (grote kans op vaste baan) Ref.nr: 608.

UniConsult

UniConsult voert voor bedrijven allerlei soorten projecten uit. Onderbegeleiding van projectmanagers, voeren studenten opdrachten uit het MKB. UniConsult biedt studenten enerzijds de mogelijkheid om werkervaring op te doen naast de studie en anderzijds om de studiebeurs aan te vullen. De uitvoerende student is meestal twee dagen per week bezig met een project,

en wordt hiervoor soms met SP's beloond, maar zeker met een vorstelijke financiële beloning (uurtarief: f20/f25) UniConsult is altijd op zoek naar studentuitvoerders en projectmanagers. Wil je studentuitvoerder worden, kom dan langs en schrijf je in. De projectmanagers besteden per week ongeveer 10 tot 15 uur aan hun bezigheden op ons kantoor, zoals het opstellen van offertes, contacten leggen en onderhouden met bedrijven, studenten die een project uit willen voeren selecteren, enz. Aan projectmanagers stellen we alleen de eis dat je tijd hebt en enthousiast bent, dus je studierichting en hoe ver je bent in je studie doen er weinig toe. Helaas krijgen projectmanagers niet betaald, maar het is je leert heel veel, in een gezellig team. Ben je geïnteresseerd? Kom dan langs op onze kamer WB hal V, kamer 127C of bel 4893811/4312975. E-mailen kan ook naar: [email protected]

BSK

Vragenuurtje Kwantitatieve Methoden I

Maandag 26 januari is er om 11.15 uur een vragenuurtje voor Kwantitatieve Methoden I voor de groep van dhr. Al Dhahir (3+4) in TW-A 112.

Colloquia

Job Sistermanns over 'Europese subsidies voor stedelijke ontwikkeling.' Een onderzoek naar mogelijkheden van Europese subsidiering van projecten binnen de onderzoeksthema's bedrijventerreinen, infrastructuur, woonlocaties en recreatie in Nederland en Vlaanderen, 29 januari 1998, 15.45 uur, TW C-238. Susan Schreefel over 'Toezichtuitoefening onder invloed van de zich ontwikkelende milieuzorg?' Onderzoek naar de veranderingen in de toezichtuitoefening door de gemeenten op bedrijven, die hebben deelgenomen aan de proefprojecten met betrekking tot koppeling van milieuzorg aan de milieuvergunning, 30 januari 1998, 15.30 uur, TW B-209.

Afstudeerrichting Organisatie & Financieel Management

Voor D2/D3 studenten BSK. In de studiewijzer is abusievelijk een verplichting niet opgenomen, die wel in de studiegids staat: voor alle studenten is het specialisatievak Financieel Management in de Overheid en Non-profit Sector (173714) VERPLICHT.

Student-assistent(e) gezocht

Voor D2/D3 studenten BSK. De sectie beleidsprocessen (v/h vakgroep Bestuur & Beleid) heeft per 1 februari 1998 een vacature voor een student-assistent(e). Het betreft een vacature voor 2 eenheden (= 1 dag) per week voor een periode van 3 maanden. Het is de bedoeling dat de assistent(e) de algemene werkzaamheden van de sectie zal gaan ondersteunen. Gedacht wordt aan een ouderejaars bestuurskunde student(e). Meer informatie omtrent de functie kan verkregen worden bij Ria Luschen, secretaresse van de vakgroep bestuur & beleid (tel.: 053 - 489 1160). Sollicitaties (curriculum vitae + cijferlijst) z.s.m. inleveren bij het secretariaat van de sectie BP (TWRC C-207).

Studentassistenschappen vakkenevaluatie

Voor: 2e/3e jaars studenten BSK. In het kader van de vakkenevaluatie zijn 5 studentassistentschappen beschikbaar. Aard van de werkzaamheden zijn het leiding geven aan en uitvoeren van evaluaties van enkele vakken per trimester. Hieronder vallen o.a. werven van panelleden, leiding geven aan evaluatiegesprekken, verzorgen van rapportages en uitvoeren van tentamenevaluaties. Hiervoor zal gespreksleidertraining worden aangeboden. De aanstelling geldt voor drie trimesters en een blok, ingaande het komende 4e blok. In dit blok loop je mee met de huidige stud.assistenten om in het derde trimester zelfstandig aan de slag te gaan. De honorering is voor negen maanden op basis van een halve dag per week. Geinteresseerde BSK studenten die in het bezit zijn van hun propedeuse worden verzocht z.s.m. schriftelijk te soliciteren. Verwacht worden een critische instelling, zelfwerkzaamheid en accuratesse. Schrijf naar het Onderwijsbureau BSK t.a.v. Bert van Rein (postbus 217 7500AE Enschede of afgeven bij kamer C-104 of e-mail: [email protected]). Met vragen kun je je richten tot Pieter Hoekstra tel. 053 435 8189 e-mail: [email protected]

CT

Numerieke wiskunde (154020)

Uitsluitend voor CT-studenten met een HBO-opleiding (!) die het practicum willen volgen in het tweede blok van het tweede trimester: zie onder WB.

P-examen

Geslaagd op 25 september 1997: Geraats, T.J.J., Horst.

EL

Tentamen Kansrekening (153006)

Dit tentamen voor EL gaat definitief door op vrijdagMORGEN 23 januari 1998, 9.00-12.00 uur, in het Sportcentrum.

Numerieke wiskunde (154023)

EL-studenten die het practicum willen volgen in het tweede blok van het tweede trimester dienen zich hiervoor persoonlijk in te schrijven (via PC's) in de TW-practicumzaal A-106. Let wel: dit is alleen mogelijk voor EL-studenten vanaf generatie 94/95! Er zijn 2 practicumbijeenkomsten (10 februari, 5e+6e uur, en 10 maart, 3e+4e uur); aanwezigheid is verplicht.

De intekenperiode is van maandag 2 februari t/m woensdag 4 februari, dagelijks van 9.00 - 17.00 uur. Bij het intekenen wordt o.a. naar het studentnummer gevraagd! De groepsindeling zal vanaf vrijdag 6 februari via het NW-publicatiebord in de TW-practicumzaal bekend gemaakt worden. U dient in het bezit te zijn van de specifieke EL-practicum handleiding van januari 1998, nr. 522. Nadere inlichtingen bij G. Zwier, tel. 3411.

Ethiek: beroepsverantwoordelijkheid van de ingenieur (161606)

(docent: dr. P. van Dijk). Het vak wordt in elk trimester een maal aangeboden, om alle EL-studenten in de gelegenheid te stellen het vak zo nauw aansluitend aan de stage als mogelijk te volgen. Het vak omvat 2 SP: 1 SPte besteden voorafgaande aan de stage (omvattend twee trainingsdagen plus bestudering van syllabus en reader), 1 SP via een opdracht tijdens de stage (af te ronden met een scriptie, welke besproken wordt op een nader te bepalen afsluitende bijeenkomst). Het geheel bestaat dus uit: A)twee trainingsdagen voorafgaande aan de stage met onderling veertien dagen tussenruimte ten einde de syllabus en reader (incl. de daarin gegeven opdrachten) te kunnen bestuderen. Hiervoor krijgt men een cijfer dat voor de helft het eindcijfer bepaalt.; B)een opdracht, verstrekt op de tweede trainingsdag en uit te voeren tijdens de stage in de vorm van een schriftelijk verslag (scriptie). Deze scripties worden besproken op een nader te bepalen afsluitende bijeenkomst. Hiervoor krijgt men eveneens een cijfer, dat samen met het eerste deel (gedeeld door twee) het eindcijfer bepaalt. Data trainingsdagen 1997/1998 zijn resp.: 16 februari 1998 in CT 1812 (was eerst in TW C138) en 2 maart 1998 in TW A225 (vergaderzaal WMW) of 11 mei 1998 in TW A225 en 25 mei 1998 in TW A225 al naar gelang de stage valt. Op de eerste van de twee trainingsdagen wordt het project ingeleid, maken we kennis met de syllabus en reader en de methode van de ethiek. Tussen de beide trainingsdagen worden syllabus en reader bestudeerd en de daarin vervatte opdrachten uitgewerkt. Op de tweede trainingsdag wordt een en ander gecontroleerd, beoordeeld met een cijfer, nader besproken en getraind, de stageopdracht verstrekt en maken we afspraken voor de afsluitende bijeenkomst. De eerste trainingsdag is dus op 16 februari a.s. om 10.00 uur in CT 1812.

Studentassistenten gevraagd voor ODS (213002)

Zie mededeling INF/BIT.

INF/BIT

Studiemateriaal Communicatieprotocollen (214003)

Voor INF D3-studenten. Een deel van het studiemateriaal voor het vak Communicatieprotocollen, te weten het dictaat en de practicumhandleiding, zijn vanaf het 3e trimester '97/'98 te vinden op WWW.

Gezocht: studentassistent voor het vak Neurale Netwerken en Neurocomputing (211033)

Voor INF-studenten. Gezocht een studentassistent voor het derde trimester voor bovengenoemd vak. De taken zijn de voorbereiding en de begeleiding van het practicum en de correctie van een gedeelte van de tentamenopgaven. Vergoeding: 4 studentassistent-eenheden. Vereisten: Neurale Netwerken en Neurocomputing. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met: Mannes Poel, INF-2102, tel: 4893920, email: [email protected]

Calculus II voor INF (151002)

In verband met een vermindering van het aantal studenten komt groep 5 voor Calculus II voor INF te vervallen. Deze studenten dienen zich dus te verdelen over de overige 4 groepen op dinsdag resp. vrijdag 5+6. Groep 1 zit in TW-A 112 en A 101; groep 2 zit in TW-A 114 en A 112; groep 3 zit in TW-A 116 en A 114; groep 4 zit in TW-A 118 en A 116.

Studentassistenten gevraagd voor ODS (213002)

Voor INF-studenten. In het derde trimester wordt het schilvak/keuzevak Ontwerpen van Digitale Systemen gegeven t.b.v. INF en EL-studenten. Voor debegeleiding van het practicum wordt een tweetal studenten gezocht. Geinteresseerden kunnen contact opnemen met Bert Molenkamp, INF4051, tel. 3704.

TBK/CT&M

Nabespreking tentamen Ontwerpproject Water (224310)

Tijdens het eerste hoorcollege van dit vak op maandag 2 februari a.s. het eerste en tweede uur in zaal BB5, zal de heer Van Veen dit tentamen nabespreken. De tentamens liggen dan ter inzage. Tevens verstrekt hij de nieuwe opdrachten en kunnen de teams worden samengesteld (maximaal 5 personen en het is noodzakelijk dat de groepen worden gevormd binnen de werkcollegegroepen 1 t/m 5, daar er anders roosterproblemen ontstaan rond het vak Meten!).

Roosterwijziging Civieltechnische materiaalkunde I (226072)

In het tweede trimester wordt dit vak voor CT&M en TBK-B gedoceerd. In tegenstelling tot wat op het rooster staat vermeld, vinden de colleges alleen plaats op 2, 4 en 25 februari a.s. en op 2, 4, 9 en 11 maart a.s. Het tentamen van het vak vindt plaats op vrijdagochtend 20 maart a.s. Studiemateriaal: practicumhandleiding en reader zijn te koop bij de Utake, de drie boeken bij studievereniging ConcepT. Aanvullende informatie kan verkregen worden bij dr.ir. H.J.H. Brouwers, tel. 4056. Het rooster voor het betonpracticum voor studenten CT&M is al eerder bekend gemaakt, informatie hierover kan verkregen worden bij ing. G.H. Snellink, tel. 2565.

Fysische systemen (140531)

Voor bovengenoemd vak, dat in het vierde blok (week 6 t/m 11) wordt gegeven, is vanaf 23 januari een Studiewijzer af te halen bij Bureau Onderwijszaken TBK. Hierin staat veel organisatorische informatie, die direct in het begin van week 6 van belang is. In verband met de organisatie van het bijbehorende practicum: kom in elk geval op het eerste hoorcollege! Studenten van voorgaande jaren, die het bij dit vak behorende practicum nog niet voltooid hebben, wordt verzocht uiterlijk 2 februari a.s. 13.30 uur contact op te nemen met dhr. Oude Alink, EL/TN 4242.

Roostervrij i.v.m. symposium ConcepT/Meten (221121)

In verband met het symposium van ConcepT zal het onderwijs van het vak Meten (221121) op donderdag 12 februari a.s. worden verschoven. Op het practicum zullen tezijnertijd mededelingen hieromtrent worden gedaan.

D-voordracht

Marc Evers over 'Een studie naar de succes- en faalfactoren van elektronisch bestellen en faktureren in het kader van het Colombusprojekt', 6 februari 1998, 15.45 uur, CT1405.

Roosterwijziging werkcolleges Bestuursrecht II (175902)

Deze werkcolleges van dit vak op dinsdag 10 maart a.s. voor de groepen 2 en 3 zijn verplaatst naar donderdag 12 maart a.s.; groep 3 donderdag het derde en vierde uur in zaal WB HIV201 en groep 2 donderdag het vijfde en zesde uur in WB HIV208.

Niet-fysisch deel Meten (221121), groep 3

Het niet-fysisch deel van dit vak dat in blok 4 (week 6 t/m 11) gegevenwordt, is voor groep 3 verplaatst van donderdag naar dinsdag het derde en vierde uur in zaal CT3520.

Fysisch deel Meten (221121) groep 4

Het fysisch deel van dit vak voor groep 4, is verplaatst van maandagmiddag 26 januari a.s. naar dinsdagochtend 27 januari a.s.

Informele bijeenkomst G-STROOM

Op woensdag 4 februari a.s. wordt er door de organisatoren van de G-stroom een informele bijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst is bedoeld voor studenten die het volgend studiejaar de G-stroom willen volgen. De bijeenkomst vindt plaats in BB5 van 12.30 - 13.30 uur.

Samenstelling examencommissie

De samenstelling van de examencommissie TBK is gewijzigd en er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de Propedeuse- en Doctoraalexamencommissie. Dr. W.M. van Woerden is aangesteld als secretaris van de Examencommissie.

TN

Zalen T-week 5

P - 140539 Dynamica voor TN; 29 januari 9.00 uur Sportcentrum. D1 - 141109 Klassieke mechanica (OUD); 30 januari 13.30 uur BB3. D2 - 141129 Toegepaste quantummechanica; 27 januari 9.00 uur BB1. 142002 Inleiding vaststoffysica; 29 januari 13.30 uur Sportcentrum.

Instrumentatie en Biomagnetisme (145017)

Het college Instrumentatie en Biomagnetisme voor D-studenten TN zal worden gegeven op de vrijdagen in de weken 3, 4, 6, 7, 8, en 9, het 5e en 6e uur in zaal B1228. (Ten opzichte van het studierooster vervallen dus de bijeenkomsten in de weken 5 en 10).

D-colloquia

Rectificatie: H. Kelderman over 'A single-channel dropping filter based on a cylindrical microresonator', vrijdag 30 januari 1998, 10.30 uur, EL/TN B1220.

T. Visser heeft op 21 januari 1998 een voordracht gehouden over 'Kinematische Simulatie met Wervelbuizen'.

Electriciteit en magnetisme (140525)

Groep TN 3: Het werkcollege wordt verplaatst: blok 4: van woensdag het 3e+4e uur naar dinsdag het 5e+6e uur CT3520 blok 5: van woensdag het 3e+4e uur naar dinsdag het 5e+6e uur TWD103B. ALLE GROEPEN: blok 5: het hoorcollege Electriciteit en magnetisme op donderdag 1e+2e uur wordt verplaatst naar de weken 13+15+17 in BB5.

Instrumentatie en Biomagnetisme (145017)

Het college Instrumentatie en Biomagnetisme voor D-studenten TN zal worden gegeven op de vrijdagen in de weken 3, 4, 6, 7, 8, en 9, het 5e en 6e uur in zaal B1228. (Ten opzichte van het studierooster vervallen dus de bijeenkomsten in de weken 5 en 10).

Rectificatie: keuzevak Theorie van membranen en macromoleculen (141113)

Dit keuzevak wordt bij voldoende belangstelling, door prof.dr. F.W. Wiegel, als hoorcollege gegeven gedurende de weken 6 t/m 11. De voorbespreking is op woensdag 28 januari om 15.45 uur in EL/TN B1220.

Tentamens SWO I (147007) en TTF II (147014)

Voor TN/WB/TW-studenten. In juni en augustus 1998 zullen de tentamens voor de vakken SWO I (147007) en TTF II (147014) worden gecombineerd qua tijdstip en inhoud. Op dinsdag 2 juni 1998 wordt van 14.00-17.30 uur een tentamen gehouden, hetgeen betekent een extra tentamen voor SWO I, gecombineerd met het al voor TTF II geprogrammeerde tentamen. Verder wordt op donderdag 20 augustus 1998 een gecombineerd tentamen SWO I/TTF II gehouden van 9.00-12.30 uur. Daarbij verschuift het al eerder op die datum geprogrammeerde tentamen SWO I van de middag naar de ochtend. Voor TTF II betekent het, dat het tentamen op maandag 10 augustus 1998 vervalt en verschuift naar de aangegeven donderdag 20 augustus 1998.

Tentamen Calculus II

Voor WB/TN. Zie mededeling WB.

Hoorcollege Voortgezette stromingsleer (147004), 3e trim.

Voor WB/TN D3-studenten. Zie mededeling WB.

Toets Toegepaste quantummechanica (141129)

Voor D2-studenten. Toets Toegepaste quantummechanica (141129); 27 januari 9.00-10.30 uur in BB1. Er zal een tweede toets plaatsvinden op maandag 2 maart van 8.45-10.15, inschrijven voor deze toets kan t/m vrijdag 13 februari. LET OP! Men mag aan een van beide toetsen deelnemen!

TO

Teleleren bij TO

De faculteit TO heeft ingrijpende plannen om bij het onderwijs meer flexibele vormen van instructie en leren te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie en WWW in het bijzonder. Wil je meer informatie over deze plannen en wil je een inbreng hebben bij de concretisering ervan, kom dan op dinsdag 3 februari naar L213, van 12.30 tot 13.30 uur. De projectleider van TeleTOP, Betty Collis, zal een en ander toelichten. We stellen je mening zeer op prijs!

TW

Zaal Dynamica voor TW

140540 Dynamica voor TW; 30 januari 9.00 WB T500.

Tentamens SWO I (147007) en TTF II (147014)

Voor TN/WB/TW-studenten. Zie mededeling TN.

Zaal Klassieke mechanica

141109 Klassieke mechanica (OUD), 30 januari 13.30 uur BB3.

WB

Zaal Klassieke mechanica

141109 Klassieke mechanica (OUD), 30 januari 13.30 uur BB3.

Gezocht: Leden voor de OLC, SR en SoWeBo

Gezocht, leden voor de: -Opleidingscommissie (OLC); -Studieraad (SR); -Studentenoverleg (SOWeBo). Heb je interesse in onderwijs en heb je vier uur per maand over, informeer dan bij: Martijn (074-2433613, [email protected]) of Marco (053-4327096, [email protected]). Twijfel niet om te bellen, ervaring is niet nodig.

Tentamen Calculus II

Voor WB/TN. Het voor 26 januari a.s. geplande "tentamen" Calculus II is een deeltoets en is alleen bestemd voor WB en TN. Het betreft dus geen volledig tentamen en het kan dus niet door anderen worden gedaan.

Tentamen Gesch. v.d. natuurwetenschap (165245)

Voor WB D2-studenten. Bovengenoemd tentamen, dat op het D2-rooster verroosterd staat op 20 augustus, komt te vervallen! Hiervoor in de plaats komt een herkansing op woensdagmiddag 7 oktober 1998. Het tentamen S.W.O. 1 (147007) verschuift op 20 augustus 1998 van de middag naar de morgen!

Tentamen S.W.O. 1 (147007)

Voor WB D2-studenten. Bovengenoemd tentamen wordt op donderdag 20 augustus 1998 verplaatst van de middag naar de morgen (09.00 - 12.30 uur).

Numerieke wiskunde (154020) HBO

WB-studenten met een HBO-opleiding (!) die het practicum willen volgen in het tweede blok van het tweede trimester dienen zich hiervoor persoonlijk in te schrijven (via PC's) in de TW-prac ticumzaal A-106. Er zijn 2 practicumbijeenkomsten (10 februari, 5+6, en 10 maart, 3+4); aanwezigheid is verplicht. De intekenperiode is van maandag 2 februari t/m woensdag 4 februari, dagelijks van 9.00 - 17.00 uur. Bij het intekenen wordt o.a. naar het studentnummer gevraagd! De groepsindeling zal vanaf vrijdag 6 februari via het NW-publicatiebord in de TW-practicumzaal bekend gemaakt worden. U dient in het bezit te zijn van de practicumhandleiding "voor CT en INF" van januari 1998, nr. 542. U hebt vrijstelling voor de eerste opdracht. Nadere inlichtingen bij G. Zwier, tel. 3411.

Cursus Inleiding bibliotheekgebruik (119911)

Voor WB D1, D2 en D3-studenten. WB-studenten moeten de cursus 'Inleiding bibliotheekgebruik' gevolgd hebben in D1, D2 of D3, afhankelijk van het studie- programma. Deze cursus duurt ongeveer 3 uur en bestaat uit een korte inleiding en een practicum waarbij opdrachten in de WB-bibliotheek uitgevoerd moeten worden. Op de volgende data wordt er weer een cursus gegeven (bij voldoende deelname): 16 februari, 24 maart, 22 april en 16 juni a.s. steeds om 13.45 uur in zaal WB T.307. Opgeven (verplicht) bij de balie van de WB-bibliotheek (tel.: 2084). Een handleiding wordt bij het begin van de cursus verstrekt.

Hoorcollege Voortgezette stromingsleer (147004), 3e trim.

Voor WB/TN D3-studenten. Hoorcolleges betreffende bovengenoemd vak vinden in het 3e trimester plaats op: Maandag 5/6e uur in zaal WB Hal IV.206 en Donderdag 7/8e uur in zaal WB Hal IV.201.

Hoorcollege Kunststoffen 1 (135020), 3e trim.

Voor WB D3-studenten. Hoorcolleges betreffende bovengenoemd vak vinden in het 3e trimester plaats op: Vrijdag het 3/4e uur en 5/6e uur in zaal CT.1345 (wkn 13 t/m 19). Het hoorcollege verroosterd op vrijdag het 7/8e uur komt te vervallen.

Tentamens SWO I (147007) en TTF II (147014)

Voor TN/WB/TW-studenten. Zie mededeling TN.

WWTS

Colloquium

J. Verbeeten over 'The process of change in Vietnam', an inquiry into the nature of economic and political transition, 28 januari 1998, 16.00 uur, CT 1814.

Sluiting Bureau Onderwijszaken W&M/WWTS

Bureau Onderwijszaken W&M/WWTS is vanaf maandag 26 januari a.s. tot en met maandag 2 februari a.s. gesloten i.v.m. vakantie. Voor dringende zaken kunt u terecht bij dhr. J. van Diepen, onderwijscoordinator, tel. 4393, kamer TW A238.

SPE

Nieuw programma Op donderdag 22 janauri: Breaking the Waves

Dinsdag 27 januari: The Courage To Be. Een filosofisch getinte leesgroep rondom een beroemd boek over de positieve bevestiging van het leven. SPE-UT, 19.30 uur. Donderdag 29 januari: Man-Vrouw-Relatief. Over kenmerkende gedragspatronen,

karakters en relaties. SPE-UT, 19.30 uur. Wil je meedoen? Welkom - de twee thema-groepen gaan op vermelde avonden voor het eerst van start.

Vieringen Zondag 25 januari. Voorg: Arent Weevers. Thema: Verlangen en teleurstelling - nav. Lukas 4.

Een nieuw gezicht Josée Timp

Adressen SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Postbus 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Kortenaerstraat 48 - Pb 70.000 - 7500 KB Enschede.

Pastores (UT): Kees Kuyvenhoven - MdS. Lohmanlaan 28 - 7522 AP Enschede - 053 4337571 en Hélène van den Bemt - Stinsburg 32 - 7511 LL Enschede - 0534345107.

SRD

HoBiHe

Heb jij ook af en toe last van sportieve (volleybal en/of hardloop) of culturele neigingen? Heb je ook wel zin in een gezellig weekje Amsterdam van 1 tot en met 8 augustus? Ga dan met ons mee naar de GAY GAMES in Amsterdam (de eerste Gay Games die in Europa worden gehouden)! De Gay Games bestaan niet alleen uit grote internationale sporttoernooien op heel verschillende niveaus, maar ook uit allerlei tentoonstellingen, theatervoorstellingen, films, festivals en natuurlijk... Feesten! # CLUB HoBiHe zoekt leden! Wil je eens met andere studenten wat dieper en opener praten over dingen die met homo-, lesbo-, hetero- en bisexualiteit te maken hebben? Voorbeelden hiervan zijn relaties, verliefdheden en andere dingen die je interesseren. Neem dan contact op met Helene: 4345107 of H.[email protected] # In februari wordt er iedere donderdagavond een ROZE FILM in het Amphitheater gedraaid (laatste donderdag in VB)! # Meer informatie: http://hobihe.srd.utwente.nl/ of [email protected] en bellen met Tico: 5287 of Iris: 4338691. HoBiHe is een werkgroep van de SRD.

Diversen

Interuniversitair Onderzoeksinstituut voor Psychometrie en Sociometrie (IOPS)

Least Squares Optimalisatie in Multivariate Analyse

Analyse van Longitudinale Gegevens

Informatie

KIvI

De afdeling Techniek en Maatschappij van het KIvI zal in 1998 voor de derde maal een prijs uitreiken voor afstudeerscripties die betrekking hebben op de afstemming van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee hoopt het KIvI bij te dragen aan de erkenning van opleidingsmogelijkheden en afstudeervarianten waarin deze thematiek aan de orde komt. De voorwaarden voor toekenning van deze prijs en de procedure zijn vastgelegd in een reglement. De scripties dienen voor 1 maart 1998 te worden ingediend bij het KIvI, Prinsessegracht 23, Den Haag. De scripties zullen, evenals in 1997, beoordeeld worden door Drs. W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag, ir. J.M.H. van Engelshoven, president van het KIvI, en Prof.dr. J.C.M. van Eijndhoven, directeur van het Rathenau Instituut. In 1996 werd deze prijs uitgereikt aan Ir. F. Boer (TU Eindhoven) en Drs. A. Hommels (RU Maastricht). In 1997 werd Ir. L. Simons (UT) onderscheiden. Voor nadere inlichtingen of reglement: dr.ir. K. Mulder, voorzitter KIvI, tel. 015-2781043, fax 015-2783177, e-mail: [email protected] of Elfride Dijkstra, bureaumanager KIvI Regio Oost, tel. 4097, e-mail: [email protected]

Children's International Summer Villages (CISV) zoekt leidingleden

CISV, opgericht in 1951, is een internationale organisatie met activiteiten voor jongeren van 11 tot 18 jaar, waarbij zo'n 80 landen zijn aangesloten. De programma's en activiteiten zijn gericht op het bevorderen van een beter (internationaal) begrip tussen kinderen en jongeren en het stimuleren van vriendschappen, onafhankelijk van nationaliteit en culturele, religieuze of politieke achtergronden. Voor het programma-onderdeel Interchanges (d.w.z. uitwisselingen voor kinderen tussen de 12 en 15 jaar) zoekt CISV leidingleden. Heb je organisatietalent, sociale vaardigheden en creativiteit? Ben je 21 jaar of ouder, spreek je Engels en ben je deze zomer een maand beschikbaar als leiding? Bel Miriam Ekelschot, tel. 020-6838321 voor meer informatie.

STUBIBA zoekt met spoed een tenorsaxofonist(e)

De plek van tweede tenorsax is plotseling vrijgekomen. Goede kennis van het notenschrift is erg handig, het kunnen soleren is een pre, maar zeker geen must. Doe gewoon mee aan de auditie op woensdag 28 januari, en geef je op bij onze dirigent Bart Bijleveld, tel. 053-4312530. Stubiba is een bigband met een standaard bezetting die geen standaard muziek speelt. Modern bigband repertoire, afgewisseld met enkele latin stukken. Onder andere veel werken van Bob Mintzer en Dave Barduhn. We repeteren elke woensdag van 19:00 tot 21:00 in de Vrijhof (natuurlijk is iedereen van harte welkom eens te komen

luisteren).

IAPC

Ben je technisch aangelegd en heb je zin om je kennis over computers te vergroten en met anderen te delen? Kom dan eens langs en vraag naar de mogelijkheden in onze IT-Pool.# Ben je niet technisch aangelecht en wil je wel wat meer over computers weten. Lees dan onze UpDate iedere woensdag gratis verkrijgbaar.# Ons adres is:Stichting IAPC. Postbus 217, 7500 AE Enschede. INF L228, tel. 053-489 39 27, fax. 053-489 42 60,

[email protected], http://www.cs.utwente.nl/iapc/.

StudentenOverleg Bestuurskunde

Op donderdag 5 februari vindt er wederom een SO-vergadering plaats. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn o.a. verblokking tweede jaar, major-minor en eventuele klachten. Vanaf 12:30 is iedereen van harte welkom in TW-B101. Uiteraard zijn koffie en thee overvloedig aanwezig (gratis).

Amnesty International

Mailinglist. De Studentengroep van Amnesty International maakt dankbaar gebruik van het feit dat alle studenten gebruik kunnen maken van e-mail. Als er snel actie gevoerd moet worden, bijvoorbeeld tegen de uitvoering van een doodstrafvonnis, worden er vaak e-mails gestuurd naar autoriteiten die beschikken over een e-mailadres. Veel gouverneurs in de Verenigde Staten, maar ook president Ramos van de Filippijnen, beschikken over een e-mailadres. Er wordt dan een brief opgesteld en deze wordt naar iedereen gemaild die lid is van de mailinglist. Als je ook lid wil worden van deze mailinglist kun je contact opnemen met Elske (e-mail: [email protected], tel: 053-4357586). Het enige wat je moet doen is de brief ondertekenen en versturen.

CD -Uitleen Drienerlo

Selectie nieuwe cd's van donderdag 22 t/m woensdag 28 janauri: 1)Nathalie Imbruglia-Left of the Middle. 2)Sountrack -7 Years in Tibet. 3)Youp van 't Hek-Scherven. 4)Shane MacGowan & Popes-Crock of Gold. 5)DJ Shadow & Q-Bert-Camel bobled Blue. 6)Pat Metheny-Imaginary Day. 7)Suburbs-New Buildings. 8)DJ SEDA- Djaxbreakbeats. 9)Simano Peron-Still the Rage. 10)Diversen-Metalheadz presents platinum breaks #2.

Mixed Up

Kom eens naar het jongerencafe van Mixed Up, waar je kennis kunt maken met niet-hetero jongeren (t/m 25 jaar) en kunt kletsen over van alles en nog wat! We zijn iedere donderdag open van 19:00 -23:00 uur in cafe Stonewall (Walstraat 12-14) in Enschede. Je kunt ook altijd even bellen of mailen.

Sinds kort is er iedere vrijdag van 19:00 - 21:00 telefonisch jongerenconsult, waar je met al je vragen over Mixed Up en over homo-, bi- en lesbisch-zijn terecht kunt: 4305177. Verder kun je altijd de homepage van Mixed Up via die van HoBiHe bereiken en mailtjes sturen naar Lisette: [email protected] Mixed Up is de jongerenwerkgroep van het COC Twente/Achterhoek in Enschede.

4 Happy Feet

Vanaf 3 februari beginnen we weer met een nieuwe beginnerscursus. Als je altijd al eens had willen kunnen stijldansen is dit de kans! De lessen zijn elke dinsdag van 22.15 tot 23.15 uur in de Audiozaal van de Vrijhof op de campus. Je kunt ook gewoon eens langskomen op dindagavond of tijdens een van onze tweewekelijkse vrijdansavonden op donderdag vanaf 21.00 bij Sport- en Zwemschool Schonewille, Hoge Bothofstraat 112, Enschede, zoals bijvoorbeeld vanavond. Voor 4 Happy Feet-leden, 4 februari is er de Algemene Ledenvergadering, om 19.00 in vergaderzaal 3 in de Vrijhof.

Studieverenigingen

Sirius

Op de ALV van 13 januari 1998 is het nieuwe bestuur gechargeerd # Nieuwe commissies: mocht je interesse hebben schrijf je dan in op het publicatiebord # Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de reis naar Tjechië. Inschrijven kan tot 18/2 # Alleen vandaag kun je je nog inschrijven voor de proefsollicitatiegesprekkendag van 18 februari. # Schrijf je in voor de Batavierenrace.

Communiqué

In de nacht van 31 januari op 1 februari wil Communiqué meedoen met de nacht van Drienerlo. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in het team. Opgeven kan bij het nieuwe bestuur # De antwoordboeken van GBBE kunnen dinsdag en donderdag in de pauze opgehaald worden # Wij zijn nog op zoek naar actieve leden. Meld je aan! # Op iedere werkdag tussen de middag is er in ieder geval altijd iemand aanwezig in de Communiqué-kamer. Voor meer informatie: Communiqué, TWRC-A223, [email protected], http://www.wmw.utwente.nl/studiever/communique/.

Inter-Actief

Veel succes gewenst voor de komende hertentamens # Dinsdag 27 januari is de tweede avond van het Virtual Reality Symposium, aanvang 19.30 uur # De demonstratiemarkt, waar de bezoeker zelf VR aan den lijve kan ondervinden, begint al om 13.00 # Ook op 27 januari: film, hetzij The Saint of Lethal Weapon II # Snooker op 10 februari mee met de activiteitencommissie # Ga mee met luxe touringcar naar Logica in Amsterdam op 11 februari. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. # De Werkvelddag is maandag 30 maart. Het symposium 'Digging Data' is dinsdag 21 april. Eerstejaars: heb je zin om een eerstejaars feest te organiseren, dan stelt Inter-Actief geld beschikbaar. Dus, wil je de Kapsalon afhuren voor een leuk feest, kom dan even langs # We zoeken nog een aantal mensen voor de IO-Vivat redactie # Bekijk onze homepage: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief, e-mail: [email protected]

TObias

Wie wil meehelpen met het maken van de Almanak, kan contact opnemen met Regien of Esther # Noteer even: borrel op dinsdag 10 februari # De Ouderdagcommissie '98 en de Werkvelddag commissie '98 gaan van start. Wil je meehelpen met het organiseren van een van deze leuke dagen, neem dan contact op met respectievelijk Annechien en Iwan # Willen alle mensen de evaluatie-formulieren inleveren? # Voor het grandioos symposium kan de commissie nog wel wat hulp gebruiken. Voorzitter is Marjolijn Kieft # Ben je enigszins sportief aangelegd, loop dan mee in de BAtavierenrace. De inschrijvingslijst hangt op het TObias-bord.

Alembic

Inschrijven voor de proefsollicitatiecursus op 18 februari kan vandaag nog # Wil je dit jaar de faculteitsintroduktie en het na-intro kamp organiseren, schrijf je dan nu in voor de IKCT! # Dinsdag 10 februari kun je lunchen met Hoogovens. Schrijf je nu in op het Alembicbord voor de Hoogovens lunchlezing # De Tebodin excursie voor derdejaars en hoger is dinsdag 24 februari.

Ideefiks

Filocafé met Pieter Tijmes gemist? Er is weer één dinsdag 24 februari. Hij leidt de film 'Antigone' in, een bewerking van Sophokles' meesterwerk door Anouilh. Verder kan je in maart mee naar het Rijksmuseum in Groningen. Kom even langs op de Ideefikskamer.

Abacus

Vanmiddag borrel # Volgende week donderdag 29 januari bedrijvenvoorlichting. Vier functionarissen van verschillende adviesbureaus geven aan wat een toegepast wiskundig ingenieur kan betekenen voor hun bedrijf en waar je op moet letten bij het solliciteren. Koffie om 14.45 uur, start lezingen om 15.00 uur, plaats: TW-A118; borrel in kantine om 17.00 uur # Donderdag 5 februari is er een borrel en 's avonds is er cafésport in een gezellig cafe met onder andere flipperen, biljarten en darten. Je kunt je inschrijven in teams van twee personen op de inschrijflijst bij de Abacuskamer!

Arago

Denk je dat je kan tappen? Kom dan vanmiddag om 16.30 uur naar de Aragokamer en toon je talenten in de jaarlijkse biertapwedstrijd! # Volgende week is de toetsweek. De eerst volgende leerstoelvoorlichting is daarom pas woensdag 4 februari bij Warmte- en Stromingsleer. Inschrijven bij de leerstoel zelf, of bij Arago. # Woensdag 4 februari gaat een grote groepstudenten op excursie naar ESTEC in Noordwijk. Er zijn vijfenveertig plaatsen, maar de inschrijving loopt storm, dus wees snel bij het inschrijfprikbord in de kantine! Vertrek rond 10.00 uur. Weekendkaarters kunnen voor f20 mee, het overige deel van het treinkaartje wordt door Arago vergoed.

Isaac Newton

Nog geen nieuwe almanak? Haal 'em gratis op in de Newton-kamer # Er zijn weer nieuwe boeken binnen. Voor eerstejaars het boek van Blommaert & Blommaert en voor tweedejaars het boek van Winston, voor ORI. De boeken kunnen in de middagpauzes van dinsdag en donderdag worden gekocht # Vandaag om 12.30 uur is er een deelnemersbijeenkomst voor de studiereis naar Engeland. Verzamelen voor de Newton-kamer # Ga naar de Newton homepage en stem op onze site als beste Nederlandse studenten Website. Niet alleen help je ons, maar je maakt ook kans op een WK-arrangement # De Newton-kamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur ( WB Z-103). Telefoon (053- 489) 2531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Paradoks

Woensdag is er een excursie naar Vitatron in Dieren, gespecialiseerd in pacemakers. Vertrek om 11.30 per trein, voor deelnemers met een weekendkaart kan het treinkaartje geheel gedeclareerd worden bij Paradoks. Inschrijving kan via een mailtje naar Paradoks of via de inschrijflijst op de borden van Paradoks op de faculteiten CT/EL/TN en WB. Voor informatie is het bestuur van Paradoks aanwezig op dinsdag en woensdag van 12:30-13:30 op de Paradokskamer, WB-Z101, telnr. 2491, e-mail: [email protected]

Stress

Deze en de volgende week kunnen de boekenlijsten nog worden ingeleverd. Begin nieuwe trimester is de boekenverkoop, in een nieuwe, uitgebreidere vorm # Op 29 januari is de Grolsch-excursie voor eerstejaars. Schrijf je snel # In het weekend van 31 januari is er weer een actief-leden weekend. Als je zin hebt om samen met de andere Stress-actievelingen na te denken over Stress of wil je gewoon een gezellig weekend, ga dan mee # Grote problemen met de komende tentamens? Er zijn nog tentamenbundels (P en D1) te krijgen in de Stress-kamer # Er staan nog een aantal leuke vacatures open bij Stress. Kom eens langs in de Stress-kamer of mail [email protected] of bel: 3527.

Scintilla

Iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid bij het actievelingenuitje van afgelopen donderdag! Vrijdag 30 januari houdt Scintilla zijn 18de cantus. De locatie is nog niet bekend, maar inschrijven is al wel mogelijk op de inschrijflijst op het prikbord in de kantine. Aanvang 20.00 uur # De echte pokerfanaten kunnen hun hart donderdag 12 februari ophalen op poker/kaartavond, georganiseerd door de Scala. Aanvang rond 19.30 uur. Inschrijving op het prikbord # Op dezelfde dag zijn er weer voorlichtingsdagen voor aankomende studenten, evenals zaterdag 14 februari. Heb je zin om deze VWO'ers rond te leiden voor een beloning van f75 per dag, schrijf je dan in op het prikbord. Het aantal plaatsen is beperkt # De uitreiking van het jaarboek nadert. Als je zin hebt om volgend jaar het Scintlla-jaarboek te maken neem dan contact op met een bestuurslid. Het bestuur is elke dag in de Scintillakamer te vinden. Emailen kan ook: [email protected]

Oraties

Dr. J. Hoogland, benoemd tot bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, over 'Hoezo bijzonder?', donderdag 5 maart 1998, 16.00 uur, BB2.

Sport

D.R.V. Hippocampus

D.R.V. Hippocampus organiseert zaterdag 31 januari en zondag 1 februari haar jaarlijkse stedenontmoeting. Studentenruiters uit allerlei steden komen dan naar Enschede om deze wedstrijd te rijden en om het grandioze feest op zaterdagavond mee te maken. Het thema van dit jaar is de verjaardag van Beatrix. Wij hebben er zin in!

D.F.V. Disc Devils Twente

Rennen, springen, vliegen, duiken, opstaan en weer doorgaan. Dat kun je bij Disc Devils Twente, de frisbee vereniging van de UT. DDT beoefend o.a. ultimate frisbee, een team sport dat zowel buiten als binnen wordt gespeeld. Het doel van ultimate is de schijf door middel van overspelen te vangen in het 'doelgebied' van de tegenstander. De vereniging heeft zowel wedstrijd- als recreantleden. De twee wedstrijdteams spelen in de 1ste en 3de divisie van de nationale competitie. Geïnterresseerd? Kom langs op de trainingen: dinsdag 22.30 sporthal 2 of woensdag 20.15 sintelbaanveld. Voor meer info, bel Marga: 4330128.

S.V. Lichtgeraakt

Wil je weten welke bikkels de heren van Arashi 1 versloegen in de bierestafette? Kom dan eens kijken op de training van S.V. Lichtgeraakt. Elke maandag van 20:00 tot 22:00 uur in de kelder van het CT-gebouw. Ook als je wilt weten wat er nog voor activiteiten gepland zijn in dit jaar moet je maar eens langskomen. Je bent natuurlijk ook welkom als je wilt leren schieten. Voor informatie: Radko Bankras 4895014, Dick Ozinga 4319100.

T.C. Ludica

Zelfs nu onze vaste thuisbasis, het Paviljoen, totaal gesloopt is komen er nog veel leden op de georganiseerde activiteiten af. De nieuwjaarsborrel kreeg zelfs lokale bekendheid (zie UT-nieuws 2 weken terug) en de pool- en snookeravond was ook een groot succes. Ik hoop en verwacht dat we het bij de komende activiteiten net zo druk en gezellig houden! Dan komt nu een kleine domper op de feestvreugd e, voor komende week staat er vanwege tentamens en de daarmee samenhangende verwachte geringe belangstelling geen activiteit op het programma. Niet getreurd, de lessen in het Tenniscentrum gaan gewoon door en je kunt je nog wel opgeven voor de uitwisseling met Lacoste en Slow in Tilburg, op 6 en 7 februari. Dit belooft ook een fantastisch weekendje te worden, dus aarzel niet en geef je op! Verdere activiteiten worden altijd op deze plaats, in het Snaartje en op de homepage (http://snt.student.utwente.nl/~ludica) aangekondigd. Voor de Ludica Super 7 standen (met Jack van der Voorn als deelnemer) kun je je e-mail bekijken en ook weer de homepage raadplegen. Voor informatie over de uitwisseling: Anne (4320674), voor overige informatie: Astrid (4340199). Rest mij nog iedereen succes met zijn/haar tentamens te wensen!

De Nacht van Drienerlo

Dit jaar organiseert v.v. Drienerlo voor de 21e keer 'De Nacht van Drienerlo'. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1998 kun je met een team je kunsten vertonen in o.a. volleybal, basketbal, stockey en zaalvoetbal. Deze nacht, die naast sport ook vooral in het teken van de gezelligheid staat, begint zaterdag 31 januari om 20:00uur en rond de klok van 5:00 uur is terafsluiting een gezamenlijk ontbijt. Een team bestaat uit minimaal 6 personen (en let op: de door vrouwen gescoorde goals tellen dubbel!). Wanneer je aan 'De Nacht van Drienerlo' mee wilt doen, kun je je nu per E-mail ([email protected]) opgeven, of deponeer een briefje in het postvakje van v.v. Drienerlo in het sportcentrum. Hierin moet staan:

teamnaam, naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon, het geschatte aantal teamleden. Het inschrijfgeld zal f80 bedragen. Voor meer informatie kun je altijd mailen.

Triathlon, D.S.T.V.Aloha

Voor alle triathleten die dit jaar in de planning hebben om een halve triathlon te gaan doen is er vanavond (donderdag 22 januari) een bijeenkomst in vergaderzaal 4 in de Vrijhof om 20:00. Hier komen onder andere de planning, Wet-Suits, voorbereiding, Teambuilding e.d. aan de orde. 28 januari is er weer een condietest. Opgeven bij Caspar-Jan. 29 januari is er nav. onze 60 jarige Koningin weer een borrel in de Twain. Heb je interesse in triathlon? Bel dan 053-4337422 (Joost).

DRV Euros

Aanstaande dinsdag is er op de kwispedoor weer een borrel. Het thema zal zijn de verjaardag van Koningin Beatrix, kom ook en drink een lekkere oranjebitter. Zoals altijd begint de borrel om half 10 en ook al is het tentamenweek kom toch,al blijf je maar even.

Kom badmintonnen bij DBV DIOK

DBV DIOK is de badmintonvereniging van de UT. Kom geheel vrijblijvend een keer kijken op onze verenigingsavond, iedere donderdag van 21.00 uur tot middernacht in sporthal 2 van het sportcentrum van de UT. DIOK is een ontzettend gezellige vereniging met elke maand wel een borrel of een ander soort evenement. Daarnaast zijn er op alle niveaus competitieteams. Het eerste team speelt eerste divisie en daarmee is DIOK de hoogst spelende studentenbadmintonvereniging van Nederland en hoogst spelende badmintonvereniging van het Oosten. Wil je competititie spelen of recreatief badmintonnen, neem dan even contact op met John Sanders (053-4302798); wil je leren hoe badminton gespeeld moet worden, bel onze beginnersbegeleider Sander Korthouwer (053-4309016) dan even.

Open huis Apollo en Sportraad

Cultuurkoepel Apollo en de Sportraad houden gezamenlijk Open Huis. Deze bestaat uit een week cultuur en een week sport. Verenigingen stellen hierbij tijdens normale repetitie- cq. trainingsuren open voor alle geinteresseerden: studenten, werknemers en/of bewoners van de Campus. De week Cultuur vindt plaats van maandag 2 tot en met zondag 8 februari. De Sportweek vindt plaats van 9 februari tot en met 15 februari. Kom langs bij de Sportraad of Apollo voor meer informatie, of zie een van de folders, posters of flyers die binnenkort verspreid worden.

Menu

WEEK 5

ZATERDAG 24 JANUARI

Aspergesoep

***

Peppersteak-Pepersaus

Verse groente of Keuzegroente

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken of Gekookte Aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 25 JANUARI

Heldere ossestaartsoep

***

Varkensoester-Jachtsaus

Sperciebonen

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken Krielaardappelen of

of Gekookte Aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 26 JANUARI

Kipvermicellisoep

***

Lasagne Bolognaise

Roerbakgroente

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 27 JANUARI

Champignonsoep

***

Gebraden Gehakt-Vleessaus

Andijvie % la cr%me-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of Gek.Aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 28 JANUARI

Goulashsoep

***

Stamppot Zuurkool-Vleessaus

Rookworst of Verse worst

of Indische Macaronischotel

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 29 JANUARI

Franse uiensoep

***

Coteletto-Paprikasaus

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of Gek.Aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 30 JANUARI

Tomatensoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet of

Vleesgerecht-Remouladesaus

Wortelen-Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gekookte Aardappelen

***

Keuze nagerecht

----------------------------------

VEGETARISCH

----------------------------------

MAANDAG 26 JANUARI

Groente vermicellisoep

***

Omelet met Champignons-Spruitjes

Rauwkostsaladebuffet

Roomaardappelen met Peterselie

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 27 JANUARI

Champignonsoep

***

Groenteschnitzel-Paprikasaus

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken Aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 28 JANUARI

Kerriesoep

***

Bonengoulash-Roerbakgroente

Rauwkostsaladebuffet

Gekookte Aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 29 JANUARI

Franse uiensoep

***

Kaasgroenteschijf-Kaassaus

Andijvie % la cr%me-Rauwkost

saladebuffet-Gekookte Aardappelen

***

Keuze nagerecht

************************************

H A P A A N D E T A P

RAGOUT van Kalfsvlees en Champignons,

Aardappelrozetten

Rauwkostsalade en Stokbrood

BRASSERIEMENU

Maandag 26 + dinsdag 27 jan.

ENTREC%TE CAF% PARIS, Verse groente

Rauwkostsalade, Frites

Woensdag 28 + donderdag 29 jan.

J%GERSCHNITZEL, Verse groente,

Rauwkostsalade, gebakken aardappelen

Lyonaise

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.