INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 17 juni 1999. Het College van Bestuur heeft besloten in te stemmen met: -de sponsoring Twente-4 en daarvoor f40.000 ter beschikking te stellen ten laste van de liquiditeit van de instelling. -polsing van de faculteit Chemische Technologie beoogde kandidaat voor de leerstoel Milieutechnologie in het bijzonder Membraantechnologie. -polsing van de d

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 17 juni 1999. Het College van Bestuur heeft besloten in te stemmen met: -de sponsoring Twente-4 en daarvoor f40.000 ter beschikking te stellen ten laste van de liquiditeit van de instelling.

-polsing van de faculteit Chemische Technologie beoogde kandidaat voor de leerstoel Milieutechnologie in het bijzonder Membraantechnologie.

-polsing van de door de faculteit Toegepaste Wiskunde beoogde kandidaat voor de leerstoel Mathematische Modellering van Kunststoffen.

-het verzoek van de faculteit WMW om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel "Technische Communicatie"; tevens verleent het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-het verzoek van de faculteit WMW om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel "Maatschappijgeschiedenis van de Techniek"; tevens verleent het College de gevraagde ontheffing van de ardvertentieplicht.

-het structuurrapport, het onderzoekplan en het verzoek tot polsing van de door de faculteit Werktuigbouwkunde beoogde kandidaat voor de leerstoel CFD Multi-phase Flows.

-aanpassing van het structuurrapport en de uitbreiding van de omvang van de leerstoel Politiestudies (BSK).

-verlenging van de bevoegdverklaring tot vestiging van de bijzondere leerstoel "Politieke filosofie, in het bijzonder de humanistische bezinning op politiek-maatschappelijke vraagstukken als gevolg van de invloed van techniek en technologie op de samenleving" bij de faculteit WMW voor een periode van 6 jaar. Tevens stemt het college in met de voorgestelde benoeming door de Stichting Socrates.

Het CvB heeft besloten: -de faculteit WB toestemming te geven om tot werving inzake de leerstoel Produktietechniek over te gaan.

-de faculteit WB toestemming te geven om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Technische Mechanica.

-de nota Ontwerpbegrotingsrichtlijnen 2000 vast te stellen en deze ter advisering voor te leggen aan de CGV, ter bespreking op technische punten naar de CoBe te zenden en ter informatie naar de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten.

-het algemeen deel van het Studentenstatuut UT 1999 - 2000 vast te stellen en de CSR te vragen hiermede in te stemmen.

-de faculteiten INF en T&M toestemming te geven om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Electronic Commerce.

d.d. 24 juni 1999

-als lid van de geschillencommissie medezeggenschap UT aan te wijzen de heer Adema en als plaatsvervangend lid mw. ir. T.I.E. van Dam - Potgieser; de universitaire commissie voor geschillen medezeggenschap UT in te stellen met de volgende samenstelling: Mw. mr. W. Sorgdrager (lid/voorzitter), Mr. D.B. Adema (lid, aangewezen door het College van Bestuur), Drs. K.A. de Jonge (lid, aangewezen door de medezeggenschap), Mw. ir. T.I.E. van Dam - Potgieser (plaatsvervangend lid aangewezen door het College van Bestuur), Mw. K. den Hertog (plaatsvervangend lid aangewezen door de medezeggenschap). De benoeming gaat in op 1 juli 1999 en geldt voor vier jaren. Als ambtelijk secretaris zal een jurist van P&O optreden, nog aan te wijzen na overleg met de voorzitter. De leden Adema en De Jonge dienen nog een plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen.

-tot instelling van de nieuwe clusterdienst DINKEL-instituut, de heer dr. H.E. Roosendaal te benoemen tot directeur van het instituut en verzoekt hem een personeelsplan voor de dienst op te stellen.

-tot de definitieve instelling van de dienst Studenten Voorzieningen en het Facilitair Bedrijf overeenkomstig de reorganisatieplannen en de personeelsplannen m.i.v. 1 juli 1999.

-in te stemmen met het 'all-in' contract huisvesting buitenlandse studenten en gasten' van de SSHD met de aanpassingen van de task force en geeft DSZ (DiSC i.o.) de opdracht bij de uitvoering van dit contract een intermediaire rol te geven, zoals beschreven in de rapportage van de task force. om het eerste jaar de garantstelling over te nemen waarbij de kosten kunnen oplopen tot maximaal Kf 265.

-de verslagen van de voorjaarsoverlegronde 1999 zijnerzijds vast te stellen en de daaruit voortvloeiende notitie Uitkomsten voorjaarsoverlegronde 1999 vast te stellen. De notitie wordt ter informatie gestuurd naar het MT, RvT en de CGV.

-om de looptijd van de onderzoekinstituten, het Centrum voor Productie, Logistiek en Operationeel Management (CPLOM), het Centrum voor Studies van Hoger Onderwijs Beleid (CSHOB) en het Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid, met 1 jaar te verlengen tot 1 januari 2000.

d.d. 1 juli 1999. -Het College van Bestuur heeft besloten: -de heer ir. R. Pieper te benoemen tot hoogleraar Electronic Commerce bij de faculteiten INF en T&M. Het betreft hier een benoeming voor 0,2 fte voor de periode van 1 september 1999 tot 1 september 2004.

-de heer dr.ir. M. Wessling m.i.v. 1 oktober 1999 te benoemen tot hoogleraar Membraantechnologie bij de faculteit CT. Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte voor onbepaalde tijd.

-het toegekende subsidiebedrag voor het vernieuwingsplan 1999 door te sluizen aan de ULO-UT.

-de Algemene inbel-vergoedingsregeling UT 1999 in beginsel vast te stellen en ter informatie naar het OPUT en de CoBe te verzenden.

-de ouderlijke bijdragen voor verschillende vormen van kinderopvang voor de periode 1 augustus 1999 tot 1 augustus 2000 vast te stellen.

-het voorstel integraal over te nemen; de stuurgroep Fraudeerbaarheid op te heffen; en de uitvoering overeenkomstig het plan van aanpak van 28 juni 1999 op te dragen aan een (nieuwe) projectgroep Implementatie Fraudeerbaarheid.

Besluiten Raad van Toezicht 12e vergadering

d.d. 18 mei 1999. De Raad van Toezicht: -heeft het Instellingsjaarverslag 1998 goedgekeurd.

-heeft de slotregularisatie 1998 goedgekeurd.

-heeft het financieel jaarverslag 1998 goedgekeurd en verleent décharge aan het College van Bestuur voor het gevoerde beleid.

-heeft besloten aan Ernst & Young de opdracht te verlenen de controle op de jaarrekening 1999 te verzorgen.

Studigids 1999 -2000 beschikbaar op UTIS

De studiegids voor het komende studiejaar 1999-2000 is in pdf en win word formaat te vinden op: http://www.utwente.nl/onderwijs/studiegids/.

Na je propedeuse Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving (WWTS) studeren!

In bovenstaande vierjarige doctoraalopleiding ontwikkel je je tot een breed georiënteerde technoloog. De kracht van deze opleiding ligt in de combinatie: een gedegen technische én wijsgerig georinteerde doctoraal-studie. Als afgestudeerde ben je gekwalificeerd voor onderzoeks-, ingenieurs- en intermediaire functies bij o.a. wetenschappelijke instellingen, het onderwijs en ingenieursbureaus. Lerarenopleiding. WWTS biedt een goede ondergrond voor de universitaire lerarenopleiding wiskunde, natuurkunde, scheikunde en Algemene natuurwetenschap. Dubbeldoctoraal. WWTS kan naast een volledige technische opleiding gevolgd worden als een wijsgerig en sociaal-wetenschappelijk programma van minimaal 84 studiepunten. Aanvraag brochure: drs. J.P. van Diepen, faculteit WMW (coördinator), tel. 053-4894393, [email protected]

Mentorencursus

Voor docenten die op de UT een mentorfunctie vervullen, voor eerstejaarsstudenten of als generatiementor organiseren Bureau Studentenpsychologen en het Onderwijskundig Centrum samen ook dit jaar weer een cursus voor (docent)mentoren. Het aanbod bestaat uit 3 woensdagmiddagen (8 + 15 september en 6 oktober, 13.00-17.00 uur). U kunt aan alle drie bijeenkomsten meedoen, maaraanmelding voor een of twee bijeenkomsten is ook mogelijk. Doel: zich beter bewust worden van wat de mentorfunctie inhoudt en van de eigen mogelijkheden die zij als mentor hebben bij het voeren van gesprekken. Deelname: voor UT-personeel kosteloos. Informatie/aanmelding: uiterlijk 24 augustus, tel. 2050, [email protected] Verdere inlichtingen: OC: E.B. Smuling, tel. 2043, BSP: B. Boeke, tel. 2032.

Cursus Begeleiden van werkcolleges (ook in projectgroepen)

Deze cursus van het Onderwijskundig Centrum is bedoeld voor docenten die werkcolleges begeleiden, ook als die werkcolleges in projectgroepen plaatsvinden. De cursus bevat korte inleidingen en oefeningen. Daarnaast presenteert iedere deelnemer minstens één keer een stukje van een werkcollege. Dat wordt op video opgenomen en nabesproken. Rond de oefeningen is volop gelegenheid voor onderlinge discussie. Voor individuele vragen wordt ruimschoots tijd vrij gemaakt. Deelname: voor UT-docenten kosteloos. Informatie: Elly Govers (4870), http://www.oc.utwente.nl (zie cursussen). Cursusdata: dinsdag 7 en 14 september (hele dagen). Aanmelding (tot 25 augustus): tel. 2050, [email protected] of via Internet.

Workshop Onderwijsbeleid voor leden Opleidingscommissies

Voor (aankomende) leden van Opleidingscommissies, studenten en medewerkers, en andere belangstellenden, organiseert het Onderwijskundig Centrum bij voldoende deelname bovenstaande workshop op 9 september (middag) en 10 september (hele dag). Inhoud: Onderwijsbeleid: proces en document; kwaliteitszorg en visitatie, curriculumplanning en -verandering, onderwijsevaluatie. -Wat mag en kan een opleidingscommissie, hoe ziet de nieuwe bestuursstructuur eruit? -De opleidingscommissie als bewaker van kwaliteitszorg. -Mogelijke werkwijze van een opleidingscommissie. Naast deze zaken is uitwisseling van ervaringen met andere faculteiten mogelijk, omdat deelnemers uit verschillende studierichtingen meedoen. Deelname: voor UT-studenten en -docenten kosteloos. Informatie/aanmelding (uiterlijk 24 augustus): tel. 2050, [email protected], http://www.oc.utwente.nl (zie cursussen).

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht (MDOO)

Dit bericht is voor ouderejaars die komend studiejaar MDOO willen doen. (Aankomende vierdejaars techniek- en derdejaars gamma-studenten zijn al per brief benaderd). De MDOO is een project van 6 SP, waarin studenten van verschillende faculteiten samenwerken aan een ontwerpvraag van een externe opdrachtgever. Het is in alle faculteiten minstens een keuzevak, en kan in 1999-2000 gedaan worden in het tweede of in het derde trimester. (Zie verder op www.utwente.nl/onderwijs). Om nu genoeg en geschikte opdrachten te kunnen voorbereiden moeten wij weten of je in het komend studiejaar meedoet en in welk trimester. Mail je antwoord (metvolledige naam, studentnummer en studierichting) voor 20 augustus naar [email protected]

W&M-roosters studiejaar 1999/2000 klaar!

De W&M-roosters voor het studiejaar 1999/2000 zijn gereed en verkrijgbaar bij BOZ W&M, TW A231 of bij de eigen BOZ.

Nieuwe Campusgids

De Campusgids nr. 36, 1999/2000 is uit. Eerstejaars studenten krijgen de gids aan het begin van de introduktieperiode. Overige studenten krijgen de campusgids half september thuisbezorgd. UT-medewerkers ontvangen de gids half augustus op hun werkplek. Extra exemplaren kunt u aanvragen bij Marijke Goïnga of Gerry Beumers, Vrijhof, tel. 5248 of 2361.

Promotie

mw. drs. R.J.A. Klein Woolthuis (T&M) over 'Sleeping with the enemy - Trust, dependence and contracts in inter-organisational relationships', 27 augustus 99, 13.15 uur, Audiozaal (Vrijhof).

ir. C.H. Driesen (TW) over 'Simulation of convection-driven wet-chemical etching', 27 augustus 99, 15.00 uur, Audiozaal (Vrijhof).

Alle faculteiten

Multidisciplinaire Ontwerpopdracht

Voor WWTS, TCW, WB, EL, CT, TN, W&M, TW, TBK, CT&M, INF/BIT, Universitaire Lerarenopleiding. Zie onderwijsmededeling 'algemeen'.

Integrand Twente

Maak meer van je studietijd en kom voor een jaar bestuur bij Integrand. Laat nu de kans niet lopen om in een professionele organisatie de ervaring op te doen die in je studie ontbreekt. Contact met de grote Nederlandse bedrijven én de overheid, gratis workshops bij multinationals, stagebemiddeling voor studenten en 3 maanden afstudeersteun op de koop toe om de gemiste studietijd te compenseren. Lijkt het je wat, kom dan bij ons langs, kamer 120, tel. 053-4893909, [email protected]

Studigids 1999 -2000 beschikbaar op UTIS

De studiegids voor het komende studijaar 1999-2000 is in pdf en win word formaat te vinden op: http://www.utwente.nl/onderwijs/studiegids/.

BSK

Openbare financiën II (173502)

Voor D1 studenten BSK. Voor een nabespreking van het juni tentamen kunt u een afspraak maken met drs. A.H.M. Groot, tel. 053-4893102 of e-mail [email protected]

Financieel management in de overheid en non-profit sector (173714)

Voor D2/D3 studenten BSK. Voor een nabespreking van het juni tentamen kunt u een afspraak maken met drs. A.H.M. Groot, tel. 053-4893102 of e-mail [email protected]

Bedrijfseconomie van de collectieve sector (173703)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Ivm het aantal inschrijvingen zijn de zalen aangepast en een werkcollege reeks toegevoegd. Zie de gecorrigeerde roosters op het internet!

Sturen in de samenleving I (178008)

Voor P studenten BSK. Regeling voor studenten die de toets voor het ID-project Sturing I (178008) nog niet hebben gehaald. De toets is afgeschaft! Per abuis zijn in TAST toetsen voor dit vak vermeld. Zoals in eerdere mededeling is aangekondigd, is er voor alle herkansers een opdracht die bij het secretariaat van Bestuur en Beleid, kamer TWRC C-207, kan worden opgehaald.

Risk management (173820)

Voor D2/D3 studenten BSK. Voor een nabespreking van het juni tentamen kunt u een afspraak maken met drs. A.H.M. Groot, tel. 053-4893102 of e-mail [email protected]

Afstudeercolloquia

Thijs Slippens over 'Waar wachten ze op.' Een beschouwing over de geuite percepties van orthopeden en managementleden op de orthopedische wachtlijsten in de Nederlandse ziekenhuizen, 13 augustus 99, 16.00 uur, TWRC C-238.

Richard Lankester over 'Supportersgeweld, expressie of expres?' Een onderzoek naar de invloeden van de eigenlijke wedstrijd op de mate van supportersgeweld, 17 augustus 99, 16.00 uur, TWRC C-238.

Niek Hassink over 'De Raad van Europa als effectief toezichthouder?' Een onderzoek naar de politieke en juridische toezichtmechanismen van de Raad, 19 augustus 99, 16.00 uur, TWRC C-238.

Femmy de Jong en Suzan Boon over 'Local Government Reform in Tanzania', 20 augustus 99, 16.00 uur, TWRC B-209.

Gehouden: Tanja Aalberts over 'Quasi-statehood and beyond?' The consequences of aid conditionality for African sovereign states and their status in the international society op 2 juli 99.

Paul van der Wielen over 'NEA's: Troublemaking or Constructive Negotiating.' A research on the performance of negotiations in negotiated environmental agreements in Denmark op 2 juli 99.

Maartje Jacobs over 'De flexibilisering van de arbeid bij de gemeente Enschede.' Een onderzoek naar de effecten van de gekozen invulling van het LOGA-akkoord op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering en op de arbeidssatisfactie van de gemeenteambtenaren op 7 juli 99.

Peter Verduin over 'Het illegaal maken van wapens en munitie inde vuurwapenbranche.' Een analyse van branche, gelegenheden en werkwijzen op 13 juli 99.

Auke Beekhuis over 'Gezamenlijk voor ruimte of ruimte voor gezamenlijkheid?!' Een onderzoek naar de mogelijkheden van bovenlokale samenwerking ter bestrijding van schaalproblemen binnen het Grotestedenbeleid in Enschede op 21 juli 99.

Jogchum Vrielink en Clara Doesburg over 'Development in writing.' An assessment of using a template model for improving insight into development programmes in the context of Hivos and its partner-organisations in India op 23 juli 99.

Harm de Vries over 'Troubleshooting op Twenthe.' Een onderzoek naar de perceptie van problemen van het personeel in het motoronderhoud in de organisatie van de Koninklijke Luchtmacht op Viegbasis Twenthe op 26 juli 99.

Schriftelijke communicatie voor Bestuurskunde (168318)

Voor D1 studenten BSK. Voor dit vak is geen tentamen kans verroosterd in de herkansingsperiode. Studenten die toch nog een hertentamen willen doen worden verzocht contact op te nemen met de docent voor het maken van een individuele afspraak.

Industrie- en technologiebeleid (173217)

Voor D2/D3 studenten BSK. De schriftelijke tentamens voor dit vak komen te vervallen en worden vervangen door een mondeling. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met de docent! Telefoon 030-2532896 of email [email protected]

Afstudeeropdracht bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Voor D3 studenten BSK. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, directie Strategie en Coordinatie zoekt een afstudeerder. Opdracht: onderzoek naar de mogelijkheid van invoering van kosteneffectiviteitsanalyses voor de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van het departement. Aanvang: op korte termijn. Inlichtingen: Stagebureau BSK, TWRC C-105 A, tel. 053- 4893240 (alleen 's ochtends).

Straf- en strafprocesrecht (175810)

Voor D2/D3 studenten BSK. Wijziging tentamenrooster: Het schriftelijk tentamen van vrijdag 27 augustus 99 komt te vervallen en wordt vervangen door een mondeling. Belangstellenden kunnen NA 16 augustus 1999 contact opnemen met de docent voor het maken van een afspraak voor het mondeling.

Bouw en werking van de gezondheidszorg (176450)

Voor D2/D3 studenten BSK. Studenten die dit vak willen volgen worden verzocht zich per email aan te melden bij het secretariaat, email [email protected] Reeds ingeschreven studenten hoeven dit niet meer te doen.

De Centrale Justitiele Documentatie (CJD) te Almelo

Voor D3 studenten BSK. De Centrale Justitiele Documentatie (CJD) te Almelo, een landelijke dienst van het Ministerie van Justitie, zoekt met spoed een recent afgestudeerde/bijna afgestudeerde Bestuurskundige. Hoofdtaken: Beleids- en managementondersteuning. Coördinatie van en participatie in diverse overlegvormen. Bewerken en analyseren van statistische en andere informatie. Verrichten van overige werkzaamheden. Inlichtingen: stagebureau Bestuurskunde ('s ochtends: tel. 4893240).

Integrand Twente

Heb jij ook weleens het gevoel dat je het in de toekomst niet redt met theoretische kennis alleen? Wil jij je bagage versterken met wat praktische ervaring? Integrand geeft je nu niet alleen die kans via één van haar praktijkopdrachten, maar biedt je ook de mogelijkheid om een jaar in haar bestuur te komen. Zie 'alle faculteiten'.

Intekening practicum Databaseontwerp (211078)

Voor CT, BSK, WB. Zie mededeling CT.

CT

Aanmelding D-examenvergadering alsmede getuigschrift Procestechnologie deel I en/of II op woensdag 22 september 1999

Door middel van inschrijving op een intekenlijst bij BOZ-CT, kamer CT A 1.01, kan men zich uiterlijk tot vrijdag 27 augustus a.s. inschrijven voor bovenstaande. Terugtrekken is mogelijk tot uiterlijk 10 september a.s. Het colloquium of het laatst behaalde vak dient uiterlijk 31 augustus a.s. te zijn afgerond. De uitreiking van de diploma's aan de geslaagden is op vrijdag 24 september a.s. in CT2520 op een nader bekend te maken tijdstip. U dient een exemplaar van het D-verslag in te leveren bij BOZ-CT i.v.m. registratie bij de bibliotheek CT.

Extra tentamen Biomedische Materiaaltechniek II (135521)

Voor CT en WB. Op woensdagmiddag 25 augustus 1999 is een extra tentamen van dit vak gepland, tijd: 13.30-17.00 uur. Inschrijven kan vanaf maandag 12 juli a.s. via TAST.

Intekening practicum Database-ontwerp (211078)

Voor CT, BSK, WB. Studenten die in het 1e trimester studiejaar 1999-2000 willen deelnemen aan het practicum, dienen zich voor 27 augustus 99 in te tekenen bij BOZ-INF. Het practicum start in week 36 en vindt plaats in de practicumzalen in het INF-gebouw. De practica zijn op dinsdag- of vrijdagmiddag.

EL

Pirelli INTERNETional Award

Dear professor/researcher/student, I am here to invite you to participate in the fourth edition of Pirelli INTERNETional Award, the first prize for the spread of scientific culture on the Internet. This year our prizes (up to US $ 16,000) are given for the first time to students/researchers/professors from all over the world. Further information on the Award and its general and special categories is available at the address http://www.pirelliaward.com. Your address is known to us because it is an internet resource made available by the university or research centre you work for. If you don't want to be informed about this opportunity in the future, please send a reply with the object 'remove' and forgive us for the intrusion. Massimo Armeni, Pirelli Internetional Award, Foro Romano 3, 00186 Rome, Italy, e-mail [email protected], tel. 39-06-69517210, fax 39-06-69517208.

Nieuw keuzevak Integrated Circuits/Systems for mixed Signals

Naast de keuzevakken (Voortgezette Elektronica I (basisschakelingen/systeemdelen in bipolaire technologie, trim 4.2) en Voortgezette Elektronica II (basisschakelingen/systeemdelen in MOS-technlogie, trim 4.3)) ontbreekt het in de major Embedded Systems aan een systeemgeoriënteerd vak. Met ingang van het eerste trimester van het cursusjaar 1999/2000 wordt daartoe nieuw bovenstaand keuzevak gestart. Het vak figureert ook als keuzevak voor de major Microsystemen en Microelektronica. Omdat de procedure van het erkennen van een nieuw keuzevak nog loopt, is het dit keer in de vorm van een studiegroep georganiseerd. Het volgen van deze studiegroep past probleemloos in het keuzegebieden van de majors 1 (Microsystemen en microelektronica en wel naast VGE I en VGE II) en 5 (Embedded Systems en wel in de plaats van wat daar als DSP-hardware staat). Het vak/de studiegroep wordt gegeven op de vrijdagen in het het 1e trimester, op het 3e en 4e uur, te beginnen op 3 september a.s. Plaats wordt te gelegenertijd bekend gemaakt.

Afstudeeropdracht: Fault-sampling for analogue and mixed-signal circuits

Fault simulation for analogue circuits, is extremely CPU-intensive. The most straightforward way of decreasing the fault simulation time is to take a set of faults with the highest probability. However, this can yield misleading fault coverage numbers in some cases. In this project, an alternative approach will be investigated: making groups of faults and statistical selection based on these groups, and estimating fault coverage based on this selection ? How do we make these groups - based on the location of the fault on the layout? Based on fault type? Fault weight? How big must the fault set be so that the estimation is accurate enough? The task is to findconcrete answers to these questions. If the results are encouraging and there is sufficient time left, there may be a possibility to evaluate the ideas on an industrial circuit. (in collaboration with Philips Semiconductors Nijmegen). Information: Nur Engin, tel. 2753, room EL/TN 3158, e-mail:[email protected]; Hans Kerkhoff, tel. 2646, room EL/TN 3252, e-mail:[email protected]

Inschrijven Practicum Realiseren in Materialen

D1 studenten (3e jaars) dienen zich van 16 augustus t/m 26 augustus in te schrijven voor bovenstaande. Informatie hierover is beschikbaar bij BOOZ, waar ook de inschrijving plaatsvindt.

Halfgeleiderdevices

Het eerste werkcollege van dit vak in week 35 donderdag het 3e en 4e uur(2/9) voor groep 1 (derde jaars) vindt niet plaats in BB1 maar eenmalig samen met groep 2 in CT 2520.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Voor EL, WB, TN, TW. Volgens het rooster zou het eerste college voor bovengenoemd doctoraal-keuzevak gegeven worden op donderdag 2 september. Dat college vervalt echter. Het eerste college wordt nu dus gegeven op dinsdag 7 september.

Tentamen Dynamische Systemen (124165)

Dit tentamen op 26 augustus 1999 (9.00-12.30 uur) bestaat naast 20 meerkeuze vragen ook uit een aantal open vragen. Deze opzet wijkt dus af van het tentamen in het trimester.

Systems Engineering (122481)

Dit keuzevak wordt weer gegeven. Het blijft in het eerste trimester. Colleges di 7+ 8 en do 5+6 (even weken) ELTN B1228. Tentaminering via uitwerken van een case. Zie ook http://www.rt.el.utwente.nl/syseng.

INF/BIT

Geslaagden doctoraal INF

Hendrik A. van der Arend; Tim Garthoff; Edwin de Haan; Petra J. Hoekstra (met lof); Jarich Klaren; Wouter A. Kleijs; Niels Lammers; Prashad Lodhia; Leo van der Meulen; Jitse Niesen (met lof); Hendrikus F. Oijen; Erik W.H. Rakhorst.

Geslaagden doctoraal BIT

Olaf J.W. van der Aar, Pieter J. Abeln, Jeroom J. van Amstel, Robert F. van Buuren, Arjen B. Dijkstra, Lian de Graaf (met lof), Mark J. de Kiewit, Jilco L. Meinema, Bernardus J.N. Mollink, RudyOudman, Michel E. Roolvink, Rutger J. van Schoonhoven, Jurgen W.N. Schreij, Leon Visser, Maarten C. de Vries.

Voorkenniseisen Software engineering (211210/231003)

De voorkenniseisen voor het vak Software engineering zijn gewijzigd. Men dient de practica voor zowel Functioneel programmeren (211200) als voor Object-georiënteerd programmeren (211201) te hebben afgerond.

Seminarium TKI (211032) in 1999-2000

In 1999-2000 wordt het college 'Seminarium TKI' grotendeels gevuld met het onderwerp Computer Graphics. De invulling zal naar alle waarschijnlijkheid gebeuren d.m.v. een aantal gastcolleges van prof. Erik Jansen van de Technische Universiteit Delft. Het vak geeft een algemene inleiding in computer graphics met het accent op 3D modellering en afbeeldingsalgoritmen, en de toepassing van deze technieken in rendering, visualisatie, animatie en virtual reality. Het vak bestaat uit een aantal overzichtscolleges, waarin de recente ontwikkelingen en toepassingen van computer graphics worden gepresenteerd. Daarnaast is er een praktisch deel waarin met de basistechnieken geoefend kan worden d.m.v. grafische programmeren en het gebruik van pakketten als VRML en OpenGL. Docenten: prof.dr.ir. F.W. Jansen (gastdocent), dr. J. Zwiers & prof.dr.ir. A. Nijholt. Boek: Hearn en Baker, Computer Graphics, Prentice Hall, ISBN 0-13-159690-X. Het college is niet verroosterd. Nadere inlichtingen over tijd en plaats volgen in het 1e trimester. De bedoeling is dat het college in het 2e trimester wordt gegeven. Nadere inlichtingen: A. Nijholt, Faculteit Informatica, INF 2055, [email protected]

Integrand Twente

Gezocht student(e) INF/BIT voor een bedrijf uit Almelo die binnen een afstudeeropdracht de implementatie van een ERP systeem wil coördineren. Vergoeding in overleg. Ref:G721.

TBK/CT&M

Colloquia

P. Verbraeken en E. Woudstra over 'Market making in China: the next step? A study on the influences on performance of futures exchanges and the impact of implementation of a market making system', 13 augustus 99, 13.45 uur, CT 1812.

E. Dijkstra en L. van Lieshout over 'Constructie van een stalenprocesÆ. Het verbeteren van het primaire proces bij de VSH Staalmij te Paramaribo, Suriname', 13 augustus 99, 15.45 uur, CT 1812.

Sebastiaan Goossen over 'De formulering van het ING Bank-beleid ten aanzien van de tuincentrumbranche en de doe-het-zelfbranche',17 augustus 99, 15.45 uur, CT 1812.

K.H. Lam over 'Het programma van eisen als instrument voor de beoordeling van ontwerpoplossingen van Design and Construct aannemers in het HSL-Zuid project', 17 augustus 99, 15.45 uur, WB Z 124.

A.A.G. Goedhart over 'De geschiktheid van de bij de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen gehanteerde analysemethoden voor advisering over een kosteneffectieve afstemming tussen vraag naar en aanbod van huisvesting', 19 augustus 99, 13.45 uur, WB HIV 206.

L.J.J. Wismans over 'Optimaliseren van verkeersafwikkeling op netwerkniveau', 20 augustus 99, 15.45 uur, WB HIV 206.

Job Udo over 'Possibility of future floodplain pollution along the river Waal by climate change', 20 augustus 99, 15.45 uur, TW A 116.

E.W. Kroes over 'Afstemming in de afbouw. Onderzoek naar een betere afstemming tussen activiteiten en partijen in de afbouwfase van de woningbouw', 23 augustus 99, 15.45 uur, WB HV112.

Jos Steenstra over 'Design construct onder het Groene Hart, op weg naar een optimale risicoverdeling? Een onderzoek naar de risicoverdeling en -beheersing tijdens het contractvormingsproces van de Boortunnel onder het Groene Hart', 24 augustus 99, 15.00 uur, TW. C238

M.H. van Scheppingen over 'De financiële optimalisatie van de aanleg van een buitenhaven bij Groot Yarmouth', 24 augustus 99, 15.45 uur, CT-1814.

S. Yang over 'Met behulp van kostprijscalculatie een marktconforme prijsstrategie per product/marktcombinatie ontwikkelen voor Cover', 25 augustus 99, 13.45 uur, CT 1814.

Richard Volk over 'Development of a marketing plan for Tracerco Africa', 25 augustus 99, 15.45 uur, CT 1812.

A.G. Looman over 'Het ontwerp en de toepassing van een optimale toeleveringsstrategie bij Atag', 26 augustus 99, 15.45 uur, CT 1812.

Edwin van Roodselaar over 'Reengeneering van complexe afbouwprocessen', 26 augustus 99, 16.00, WB N 105.

Tim Zijderveld over 'The Implementation of Process Control Communication for Wastewater Treatment Plants in Costa Rica', 27 augustus 99, 10.45 uur, CT 1814.

K.M. Ma en J.A.B. Everink over 'Warehouse Improvement at Diverseylever Hygiene (Guangdong) Ltd.', 27 augustus 99, 13.45 uur, CT 1814.

Koen Fleuren over 'Publiek private samenwerking bij infrastructuur', 27 augustus 99, 15.45 uur, TW-B209.

E.W. van Dijk over 'Energiemonitoring bij Vredestein', 30 augustus 99, 13.45 uur, CT 1405.

V.D. Basdew over 'Het verbeteren van de produktiviteit van een nieuwe assemblagelijn bij Nefit Fasto B.V. te Deventer en het vastleggen van de ervaringen met deze lijn', 30 augustus 99, 15.45uur, CT 1812.

Paul van Dorst over 'Aangepaste methode voor raming en beheersing van voorbereidingskosten gemeenteljke projecten', 31 augustus 99, 13.45 uur, WB HV112.

Gehouden : P. Burgers over 'De intermodale (ON) mogelijkheden voor H&S Transport' op 16 juli 99.

Stage-/afstudeeropdracht bij 'Dow Terneuzen'

Voor TBK D2/3. Bij BOZ TBK ligt een omschrijving voor een stage-/afstudeerplaats bij 'Dow Terneuzen' voor de periode van februari t/m juni 2000 òf februari t/m november 2000. Informatiefolders over 'Dow Terneuzen' en de stage-/afstudeeropdracht kun je vanaf heden inzien bij BOZ TBK.

Uitreikstukken Spoorwegbouwkunde (222041)

Geïnteresseerden kunnen de uitreikstukken bij het vak Spoorwegbouwkunde, dat in het derde trimester van '98/'99 heeft plaatsgevonden, ophalen bij de secretaresse van Verkeer & Vervoer, kamer WB W-216.

Rooster Pyrotechniek en Beschermingsconstructies (223100)

Voor CT&M. In blok 4 van het studiejaar 1999/2000 wordt dit vak aangeboden. Voor KMA-studenten van de generatie '98 is dit vak verplicht. Overige studenten kunnen dit vak als keuzevak volgen. Het rooster is als volgt: maandag: -21 en 28 februari 2000 (week 8+9), 3e t/m 6e uur, hoorcollege in WB Z124. -6 maart 2000 (week 10), 1e t/m 8e uur, hoorcollege / werkcollege / practicum in WB Z124. Woensdag: -16 februari 2000 (week 7), 3e t/m 6e uur, hoorcollege in WB HIV206. -23 februari en 1 en 8 maart 2000 (week 8,9 en 10), 1e t/m 8e uur, practicum in Delft. Donderdag: -10 februari 2000 (week 6), 5e t/m 8e uur, hoorcollege in WB Z124. Vrijdag: -11 en 18 februari (week 6 en 7), 1e t/m 8e uur, practicum in Delft.

Vacature student-vertegenwoordiger Disciplineraad

Voor CT&M. Per 1 september 1999 is één functie vacant van Student-vertegenwoordiger DisciplineRaad CiT m/v voor de cs&m-stroom. De DisciplineRaad CiT (DR CiT) is belast met de advisering van de decaan op het gebied van onderwijs van de opleiding ct&m en de wetenschapsbeoefening op het civieltechnisch vakgebied. Wij zoeken een tweedejaars student of ouder (cs&m-stroom) voor een periode van 1 september 99 t/m 31 augustus 2000. Herbenoeming voor de periode van één jaar is mogelijk. E.e.a. onder het voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van de facultaire inbedding van CiT. Informatie: mevr. H. van Delden, tel. 053-4346414, [email protected] Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan mw. J.H.B. Weppelman-ter Meulen, adjunct-directeur bedrijfsvoering van de faculteit Technologie & Management,postbus 217, 7500 AE Enschede. S.v.p. reageren voor 23 augustus 99.

Integrand Twente

Afstuderen bij KPMG? Wij zoeken een student(e) die zich voor deze toonaangevende accountant bezig wil houden met de ontwikkeling van een Quick Scan voor EDP-audit doeleinden. Ref:G702. Ben jij nog op zoek naar vakantiewerk? Kom dan langs op de Vrijhof! Kamer 120.

(Internationale) Stage TBK

Voor TBK-Doctoraal. Op dinsdag 7 september wordt er van 12.30 tot 13.30 uur in CT 1814 een voorlichting gegeven over de (internationale stage). Aan bod komen de organisatie van de stage, de mogelijkheden en de voorwaarden. Wil je in het 3e trimester 99/2000 of het 1e/2e trimester 2000/2001 op stage, kom dan naar deze bijeenkomst. Meer informatie: Frank van den Berg, stagecoördinator TBK, BB306, tel. 3522, email: [email protected]

SPSS-practicum (196045)

Voor TBK-D2. Het SPSS-practicum is verplichte voorkennis voor het vak BOON (Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (185259). Je moet dit vak hebben afgerond voordat je op stage gaat. Het SPSS practicum voor TBK wordt gegeven in de weken 35 t/m 44, en wel op de maandagmiddag in TO - practicumzaal L 102. Er zijn twee groepen: A en B. Voor deelname aan dit practicum dient men zich in te tekenen bij BOZ van TBK. Dit kan t/m 23 augustus 99. Het maximale aantal deelnemers is 48. Volg dit onderdeel dus zo snel mogelijk en wacht niet tot vlak voor je stage. Als je het SPSS -practicum niet kunt volgen omdat er geen plaats is kun je niet op stage. De eerste 3 zittingen duren voor beide groepen van 13.45-17.25 uur. Men werkt dan in groepjes van 2. De volgende zittingen duren 1.45 uur of 1.30 uur en zijn individueel. Voor groep A is dat van 13.45-15.30 of van 13.45-15.15 uur, voor groep B is dat van 15.45-17.25 of van 15.30-17.00 uur. Opmerkingen: Het practicum begint direct in week 35 (zitting 1). In week 40 (zitting 6) is er een oefentoets. Deze wordt niet beoordeeld, maar na afloop worden de uitwerkingen uitgereikt zodat men kan nagaan hoe goed men SPSS al beheerst. In week 41 (zitting 7) is er een eindtoets van 1 uur 30 minuten. Deze wordt beoordeeld met voldoende/onvoldoende. In week 43 (zitting 8) is er een remediatie-bijeenkomst. De herkansing is in week 44 (zitting 9). Bij het practicum hoort een practicumhandleiding 'SPSS-Practicum voor TBK', verkrijgbaar op de eerste practicumzitting. Verder wordt bij dit practicum gebruik gemaakt van het boek van E. Huizingh, Inleiding SPSS 9.0 voor Windows, Academic Service, ISBN 90 5261 239 0. In het tweede en derde trimester wordt het practicum nog eens gegeven en wel in de volgende weken. -trimester 2: week 49-8 op maandagmiddag in TO-practicumzaal L-102. -trimester 3: week 13-23 op maandagochtend in TO-practicumzaal L-102. Mededelingen hierover verschijnen t.z.t. op het web en in het UT Nieuws. Informatie: F. Houweling tel. 3583 ([email protected]) of W.M.M. Tielen, tel. 4585 ([email protected]).

Inleiding Computer Gebruik (186352)

Voor alle studenten TBK. Iedereen die het vak ICG niet met een voldoende afgerond heeft kan zich inschrijven bij BOZ. Het vak wordt gegeven in de vorm van een computerpracticum in de volgende weken : 35 t/m 39.

Verplaatste colleges in week 35

Week 35. Voor: TBK-P. 152071-Wiskunde I ma 5e-6e uur van BB2 naar Amphitheater, Vrijhof. 152071-Wiskunde I woe 1e-2e uur van BB2 naar Amphitheater, Vrijhof. Voor: TBK-D2. 158006-OR II di 1e-2e uur van BB2 naar Agora, Vrijhof. 186155-Financieel Management (voor TW vakcode: 186191) woe 3e-4e uur van BB2 naar Amphitheater, Vrijhof. 212016-Kennistechnologie woe 5e-6e uur van BB1 naar CC3.

Zaalwijziging Inleiding Modelleren B (221232)

Voor CT&M. Het college voor het vak IMOD B op maandag 30 augustus a.s. het 3e + 4e uur is verschoven van zaal BB1 naar zaal CC4.

Zaalwijziging Bedrijfseconomie (186050)

Voor CT&M. Het college voor dit vak op dinsdag 31 augustus a.s. het 3e + 4e uur is verschoven van zaal BB1 naar het Amphitheater in de Vrijhof.

Zaalwijziging Inleiding Civiele Techniek (221111)

Voor CT&M. Het college voor dit vak op maandag 30 augustus a.s. het 1e + 2e uur is verschoven van zaal BB2 naar CC3.

Statistiek I voor TBK (153021)

Voor TBK. Studenten die aan de werkcolleges wensen deel te nemen dienen zich in te schrijven via bij BOZ-TBK liggende inschrijflijsten. De inschrijving is t/m 31 augustus. Het college en de werkcolleges beginnen in week 36. Om aan de toetsen mee te mogen doen, moeten in principe alle werkcolleges actief gevolgd worden. De preciese regeling wordt bij het eerste hoorcollege vermeld.

TCW

D-voordrachten

E.A. Nijboer over 'Het ontwerp van een regionaal on-line zorgplatform', vrijdag 20 augustus 99, 12.00 uur, TW-C238.

R.A. Samplonius over 'Minimalism across culture borders. Development and cross-cultural evaluation of two minimalist training modules for the maintenance of telecommunication equipment of Lucent Technologies', maandag 23 augustus 99, 14.30 uur, TW-C238.

Margot Zoetebier over 'Een informatie en communicatieplatform voor Kennis Industrie Twente', woensdag 25 augustus 99, 14.00 uur, TO-L216.

Job van 't Veer over 'Bezoekers Internetsite Teleac/NOT: kenmerken van de gebruiker en het gebruiksgedrag', woensdag 25 augustus 99, 15.00 uur, TW-A114.

Ester Workel over 'De breedtesport communicatie tussen de Koninklijke Nederlandsche Roeibond en haar ledenverenigingen: een onderzoek naar de kwaliteit van de communicatie in een vrijwilligersbestuurde organisatie', donderdag 26 augustus 99, 13.45 uur, CT-1812.

Liedeke Verhagen over 'Communicatie-audit.' Aan de hand van een conceptueel model van de relevante aspecten van de interne communicatie is een in de praktijk toepasbare communicatie-audit ontwikkeld en getoetst bij vier gemeentelijke organisaties, vrijdag 27 augustus 99, 15.30 uur, Filmzaal-Noord 105 (WB-gebouw).

Brenda Koopman over 'Invloed van zender- en ontvangerkenmerken op de communicatie van en over beleid binnen de Divisie Operationele Ondersteuning van de politie Noord en Oost Gelderland', vrijdag 27 augustus 99, 15.30 uur, TW-C238.

Afstudeeropdracht Vliegbasis Twente

Voor D3-studenten TCW. Vliegbasis Twente zoekt op korte termijn een afstudeerder (Communicatie in profit en non-profit organisaties) voor een intern communicatieprobleem. Het personeel van de luchtbasis is ontevreden over de kwaliteit van de interne communicatie. men is van mening dat er gebrek aan inspraak en betrokkenheid bestaat bij reorganisaties en beleidsveranderingen. Uit onderzoek is gebleken dat er een verbetering van de interne communicatie nodig is om te komen tot een verbeterde bedrijfsvoering. De interne communicatie is sterk verweven met de cultuur van een organisatie. Bij de Vliegbasis Twenthe bestaat de indruk dat onderzoek zich moet richten op de heersende cultuur. Doelstelling van het project is om een onderzoek te verrrichten naar de interne communicatie en het verbeteren daarvan. Begin: op korte termijn. Neem contact op met Wim Elving (TWRC A242; 3286; [email protected]).

Coördinator differentiatie Communicatie in profit en non-profit organisaties

Met ingang van heden is drs. W.J.L. Elving coördinator van dedifferentiatie PNP. Hij is te bereiken onder telefoonnummer: 053-4893286, kamer TW-A242, e-mail: [email protected] Spreekuur is er elke maandag van 15.00 tot 17.00 uur.

TN

Tentamen Fysische Materiaalkunde (142013)

Het geplande tentamen op 20 augustus a.s. gaat niet door. In plaats hiervan kunnen studenten die tentamen willen doen een afspraak maken voor een mondeling tentamen met de docent, Dave Blank, tel. 3121.

Externe stage 2000

De jaarlijkse infobijeenkomst voor studenten die het plan hebben om in 2000 op stage te gaan is op woensdag 8 september a.s. van 13.45 tot 15.30 uur in BB4. Naast algemene informatie zullen twee studenten over hun stage-ervaringen in 1998/99 vertellen. Er is daarna ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen. Op woensdagmiddag kan men tevens een afspraak maken voor een gesprek met de stagecoördinator, dhr. E.W. ten Napel. Iedereen die op stage wil, ook degenen die zich eerder hebben opgegeven maar nog geen stageplaats hebben, dient een gesprek aan te vragen. Na 8 september kan men zich hiervoor inschrijven bij Bureau Onderwijszaken TN, EL/TN B1118. Bij het gesprek met de stagecoördinator moet men het ingevulde aanmeldingsformulier (Bijlage A) uit de handleiding voor de doctoraalstage (verkrijgbaar bij de UTake) meenemen! In elk geval: aanmelden voor 15 oktober a.s.!

Colloquium

Barbel de Bakker over 'Ontwikkeling van een flexibel streak camera systeem', woensdag 18 augustus 99, 15.30 uur, EL/TN T4.

Karakteriseren Oppervlakken en Dunne Films (142110)

De eerste bijeenkomst van dit vak, onderdeel van het leerstoelvak Vastestoffysica (142910), is op maandag 30 augustus om 13.45 in EL/TN 5220. Op dat moment zullen dag en tijdstip van de colleges worden afgesproken. Belangstellenden voor het vak die dan verhinderd zijn kunnen contact opnemen met H. Wormeester (3148).

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Voor EL, WB, TN, TW. Zie mededeling EL.

Tentamen S.W.O. 1/T.T.F. 2 (115421/147014)

Voor TN/WB D2-studenten. Zie mededeling WB.

TO

Onderzoeksopdracht (196037)

Voor TO-D2. Voor dit vak er vanaf woensdag 14 juli bij de U-take een knipkaart te koop voor f12,50.

Afstudeercolloquia

Frangoise Luteijn en Anne-Marie Stigter over 'Het ontwerpen van een multimediale leeromgeving, ter bevordering van het spreken en luisteren van kinderen van zes en zeven jaar', dinsdag 17 augustus 99, 13.45 uur, L213.

Jeroen van der Sanden over 'Competentiegericht Opleiden bij Voorm & Dreesmann', dinsdag 17 augustus 99, 16.00 uur, L105.

M.F. de Groot over 'De ontwikkeling van een instrumentarium en procedures voor de evaluatie van bedrijfsopleidingen op reactie- en functioneringsniveau en voor de bepaling van de transferbevordering voor SBK', dinsdag 17 augustus, 16.00 uur, L216.

Marjolijn Kieft over 'HRD-profielen 2000', woensdag 18 augustus 99, 14.00 uur, L213.

Toivo Lagerweij over 'Opleiden via een intranet: Ontwerp van een architectuur en ontwikkeling van een prototype', woensdag 18 augustus 99, 16.00 uur, L213.

Marianne van Loenhout over 'Competenties en trainingen', donderdag 19 augustus 99, 14.00 uur, L213.

Ellen Arends over 'Het ontwerp en de ontwikkeling van de handleiding 'Opdrachten ontwikkelen voor het studiehuis' voor het vavo van het Apeldoorns college', donderdag 19 augustus 99, 16.00 uur, L213.

Frank Klein Douwel over 'Integratie in kennisoverdracht een hypermediaal trainings- en documentatieprogramma voor televisiereparateurs', vrijdag 20 augustus 99, 13.45 uur, L216.

Guido de Wit over 'Implementatie van gedigitaliseerd videomateriaal in verschillende onderwijssituaties', vrijdag 20 augustus 99, 14.00 uur, L213.

Leike Borgman over 'De ontwikkeling van een inwerkcursus voor individuele schoolbegeleiders', woensdag 25 augustus 99, 16.00 uur, L216.

Marieke Reijken over 'De oefentypegenerator, een ondersteuningstool bij het ontwerpproces van multimedia-applicaties voor medewerkers van SPC Group', maandag 30 augustus 99, 16.00 uur, L216.

Cognitieve ergonomie en mens-computer interactie (196572)

Voor TO-D3. Het eerste college voor dit vak is op dinsdag 7 september i.p.v. 31 augustus a.s.

Multidisciplinaire ontwerpopdracht (195701)

Voor TO-D2 en TO-D3. Multidisciplinaire ontwerpopdracht wordt in het studiejaar 1999-2000 aangeboden in het 2e en 3e trimester.

TW

Aanmelding Doctoraalexamen in augustus 1999

Uiterlijk t/m maandag 2 augustus 1999 kan men zich opgeven voor het doctoraalexamen Toegepaste Wiskunde op dinsdag 31 augustus 1999 d.m.v. het invullen van een aanmeldingsformulier bij het Bureau Onderwijszaken TW. Terugtrekken voor het examen is mogelijk t/m maandag 23 augustus 1999.

Aanmelding Inleiding Speltheorie (152057)

Voor TW, INF, TN, WWTS D2/D3-studenten. In het eerste trimester a.s. wordt dit hoorcollege verzorgd vanaf woensdag 8 september a.s. (week 36, 3+4 uur). De bijeenkomst in week 35 vervalt wegens afwezigheid van de docent. Aanmelden bij: docent Dr. Theo Driessen, [email protected] of secretaresse Dini Heres, tel. 053-4893402) of de intekenlijst bij de kamer TW B-127-a van de docent. Het nieuwe dictaat zal vooralsnog NIET verkrijgbaar zijn via de UTake, maar wordt uitgereikt door de docent bij aanvang van het eerste hoorcollege op 8 september. Om het aantal geïnteresseerde studenten te peilen en voor het verkrijgen van het dictaat, is opgave van potentiële deelname (m.v.v. naam, adres, faculteit, telefoon en/of e-mail) uiterst wenselijk. Meer informatie: dr. Theo Driessen (vanaf 6 september), tel. 053-4893938.

D-voordrachten

Pieter Jorna over 'Solving A Volterra-Type Integral Equation', woensdag 18 augustus 99, 14.00 uur, TW-C238.

Ebbe Rogge over 'Interest rate markets and the HJM-model', maandag 30 augustus 99, 11.00 uur, TW-A116.

Erik Veer over 'Constrained Motion Control for Robot Manipulators with Surface Friction', maandag 13 september 99, 15.30 uur, TW-A114.

Gehouden: Age de Boer over 'Optimierung der Insulingabe bei Patienten mit insulinabhängingem Diabetes Mellitus' op maandag 9 augustus 99.

Presenteren van een wiskundig onderwerp (150500, TW-D2)

De eerste bijeenkomst voor dit vak is op vrijdag 03 september 3+4 in TW-A 116. Op deze verplichte bijeenkomst zal o.a. de groepsindeling gemaakt worden en de opzet van het vak uitgelegd worden.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Voor EL, WB, TN, TW. Zie mededeling EL.

W&M

Wijziging start W&M-college 'Grondslagen Marketing' (186201)

Bovenstaand 1e W&M-college (docent: dr. A.J. Groen) start niet op dinsdag 31 augustus a.s., 3e en 4e uur, maar op dinsdag 7 september a.s., 3e en 4e uur in BB 6.

Wijziging start W&M-college 'Cognitieve ergonomie'en 'Mens-Computer Interactie (MCI)' (196572)

Bovenstaand 1e W&M-college (docent: dr.Mphil. R.P.H. Vertegaal) start niet op dinsdag 31 augustus a.s., 3e en 4e uur, maar op dinsdag 7 september a.s., 3e en 4e uur in TO L216.

Wijziging zaal college 'Politieke en sociale geschiedenis van de moderne tijd' (165312)

I.v.m. de verbouwing van het BB-gebouw is dit W&M-college (docent: dr. P.F.H. Lauxtermann) op donderdag 2 september a.s. (week 35), 3e en 4e uur niet in BB 2, maar in CC3. Vanaf week 36 is het college op donderdag 3e en 4e uur weer in BB2.

W&M-roosters studiejaar 1999/2000 klaar!

De W&M-roosters voor het studiejaar 1999/2000 zijn gereed en verkrijgbaar bij BOZ W&M, TW A231 of bij de eigen BOZ.

Wijziging zaal W&M-college 'Inleiding bedrijfseconomie' (186001)

I.v.m. de verbouwing van het BB-gebouw is het college (docente: mevr. dr.ir. I.C. Kerssens-van Drongelen) op dinsdag 31 augustus a.s. (week 35), 3e en 4e uur niet in BB1, maar in het Amfitheater in de Vrijhof. Vanaf week 36 is het college op dinsdag 3e en 4e uur in BB1.

WB

Doctoraal-uitreiking d.d. 7 oktober 1999

Voor WB D3-studenten. WB-studenten die na 31 augustus 99 afstuderen en wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op donderdag 7 oktober 99 dienen zich voor 16 september 99 aan te melden bij BOZ WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamenresultaten dienen uiterlijk 20 september 99 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist! WB studenten die voor 1 september 99 afstuderen en wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op donderdag 7 oktober 99 dienen alle tentamens, D-examenaanvraagformulier en D-verslag uiterlijk 31 augustus 99 te hebben ingeleverd bij BOZ/WB, zie SSNS-WB, bijlage 5, punt 2.

Afstudeercolloquia

R. Bijlsma (WA) over 'Proces identificatie van Nd:YAG laser lassen', 18 augustus 99, 10.30 uur, WB N.105.

S. Verheul (OPM) over 'Investigation and Design of a Stable Knee Mechanism', 18 augustus 99, 14.00 uur, WB N.105.

R. Mentink (OPM) over 'Informatie Management bij Signaal - Ondersteuning van het Product Creatie Proces met behulp van views op informatiestructuren', 19 augustus 99, 14.00 uur, WB N.105.

E. Arentsen (OPM) over 'Dynamic Tolerance Analysis using a Finite Element Formulation', 20 augustus 99, 10.00 uur, WB N.105.

W. Benning (OPM) over 'Machinemetingen in het onderhoud', 20 augustus 99, 14.00 uur, WB N.105.

B. van der Kroft (OPM) over 'Bepaling van een optimaal machinepark voor een converteerfabriek van Oce', 25 augustus 99, 15.00 uur, WB N.105.

Gehouden : I. Kerp (WA) over 'Implementation and control of a screw spindle actuator for laserfocus manipulation' op 20 juli 99.

Tentamen S.W.O. 1/T.T.F. 2 (115421/147014)

Voor TN/WB D2-studenten. De laatste gecombineerde zitting S.W.O. 1/T.T.F. 2 is op donderdag 26 augustus 99 om 9.00 uur. WB-studenten, die na deze datum het vak S.W.O. 1 (115421/147007)) willen afronden, kunnen geen tentamen meer doen via de T.T.F. 2 (147014)-tentamens. Zie voor tentamendata S.W.O. 1 (115421/147007) het WB D2-rooster. TN-studenten kunnen als vanouds terecht bij Ir. G.J. de Bruin (TN/WS).

Extra tentamen Biomedische Materiaaltechniek II (135521)

Voor CT en WB. Zie mededeling CT.

Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Voor EL, WB, TN, TW. Zie mededeling EL.

Intekening practicum Databaseontwerp (211078)

Voor CT, BSK, WB. Zie mededeling CT.

WWTS

WWTS-roosters, studiejaar 1999/2000 klaar!

De WWTS-roosters voor het studiejaar 1999/2000 zijn klaar en zijn in de postvakjes van de WWTS-studenten gedeponeerd.

Cognitieve ergonomie en mens-computer interactie (196572)

Het eerste college voor dit vak is op dinsdag 7 september i.p.v. 31 augustus a.s.

Pakkerij

A.S.V. Taste

De introductie komt eraan! Maandag 16 augustus gaan we met z'n allen naar het Hengstenbal. Dinsdag tijdens het openingsfestival zijn we op het carillionveld te vinden samen met Harrie de Hengst. Na de doegroepenmarkt doen we mee met de optocht naar de stad met onze carnavalswagens. In sociëteit Antigoon is aansluitend het grappen & grolschfeest. Woensdag: taste beddenrace. s Avonds: de cantus met aansluitend het heftige escalatiefeest waar je compleet uit je dak kan gaan. Donderdag zijn we aanwezig tijdens het pakkerijdagdeel (eitje tikken/weddenschappenspel). 's Avonds: thursday night fever in de sociteit. Vrijdags zijn we weer in Hengelo te vinden met een grandioos feest in en buiten het Snooker- en Poolcentrum. Zaterdagavond: beachclub i/d sociëteit. Zondag: zwemmen en de afpilsparty. Maandag is er een optocht vanaf de universiteit via het Volkspark naar de stad. Dinsdagavond: drive in. Woensdag organiseren we het Taste waterspektakel. De introductiekommissie van ASV Taste hoopt je bij al deze activiteiten te mogen begroeten. Informatie: tel. 053-4326238, sociëteit Antigoon (Oude Markt 24).

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Zomerdiensten Thema : Vakantie. Vakantie komt van het latijnse werkwoord "vacare", wat "Leeg zijn" betekent. Maar vacare kan ook de betekenis hebben van "helemaal openstaan": helemaal leeg zijn om je te laten vullen. Zondag 15 augustus, 10.30 uur, Audiozaal Vrijhof. Op zondag 22 augustus wordt er om 11.00 uur een viering gehouden in het Openluchttheater in het kader van de introductie.

Informatie SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - Kortenaerstraat 59 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

Student Union

De Student Union is officieel opgericht! Op 2 juli jl. heeft het bestuur de statuten ondertekend en het erkenningsreglement aangenomen. Geïnteresseerden kunnen deze inzien bij de SU en binnenkort op de homepage lezen # Op 2 september a.s. vindt vanaf 16.30uur in de sociëteit in de Bastille de constitutieborrel van het nieuwe bestuur plaats # Verenigingen die mee willen praten in de Deelnemersraad van de SU, moeten z.s.m. een erkenningsaanvraag inleveren # Student Union, Vrijhof kamers 27,28 en 29, tel. 8006, [email protected], www.union.utwente.nl.

Sport

TC Ludica

Beste Ludicanen. De vakantie zit er al weer bijna op en de komende weken zullen voor Ludica in het teken staan van de introductie. We hebben een doegroep van BSK en daar moeten natuurlijk de nodige mensen voor worden opgetrommeld om deze rekruten te vergezellen op hun tocht in hun nieuwe wereld als student. Heb je interesse om gewoon mee te helpen, neem dan even contact op met Koen: tel. 4350171. Ook voor andere zaken betreffende Ludica kan deze welwillende persoon geraadpleegd worden.

Turnen-Linea Recta

Ter gelegenheid van de introductie en het nieuwe sportseizoen verzorgt de studenten turnvereniging LINEA RECTA een open training op zaterdag 21 augustus 99 van 12.30 tot 13.30 uur. Gevorderden of beginners, iedereen is van harte welkom om mee te komen doen of om te komen kijken! Voor meer informatie over deze training of over de turnvereniging in algemeen kun je Jelger (053-4300871) of Bas (053-4895048) bellen. Hopelijk tot ziens op zaterdag!

Cultuur

Slothappening cursistenexpositie

De meest veelzijdige tentoonstelling van het jaar, gemaakt door de studenten en medewerkers die meededen aan één van de culturele cursussen van de UT (beelden, installaties, foto's, zeefdrukken, schilderijen en meubels) wordt op woensdag 18 augustus om 16.00 uur afgesloten met een slothappening: borrel en hapjes, maar ook een optreden van de salsagroep. Met mooi weer is dat optreden waarschijnlijk buiten op het kunstwerk van Blum. Daarna neemt ieder zijn/haar werk mee naar huis. Informatie: Hiska Bakker, tel. 053-4894402.

Diversen

KIvI

De Afdeling Jonge Leden Oost van het KIvI organiseert een excursie naar het Brandweer Trainingscentrum, Almelosestraat 11 in Deldenerbroek op dinsdag 14 september a.s. om 19.00 uur. Dit centrum is een onderdeel van het opleidingsinstituut Arboforum die trainingen op het gebied van brandbeveiliging en bedrijfshulpverlening verzorgt. Het trainingscentrum beschikt over alle faciliteiten om attractieve en reële oefeningen voor brandweer en bedrijfshulpverleners te verzorgen. Men heeft o.a. de beschikking over een duikvijver, tankauto's, rookgeneratoren, een persluchtbaan, woningen, leslokalen en diverse andere objecten om realistische scenario's na te bootsen. Deelname: KIvI-leden gratis, niet-leden f5. Aanmelding: Elfride Dijkstra: tel. 4097, [email protected], of ir. Ron de Wit, tel. 074-2496231.

Agapé

Op zoek naar een christelijke vereniging? Kom een pannekoek eten bij onze stand tijdens de inschrijving of op de infomarkt. Je bent ook van harte welkom op de info-avond op dinsdag 7 september om 18.00 in gebouw 't Heelal, Jupiterstraat 29 te Enschede (barbecue met daarna een licht verteerbaar informatiegedeelte). Voor meerinfo, bel Jos, tel. 053-4328140.

Menu

Week 33

Zaterdag 14 augustus

Soep van de dag

***

Schnitzel met zigeunersaus

Groente Macedoine

Gebakken of gekookte aardappelen

Zondag 15 augustus

Soep van de dag

***

Gebakken kipfilet met paprikasaus

Mexicaanse groente

Carré of gekookte aardappelen

Maandag 16 augustus

Tomatensoep

***

Varkensoester Bastille met pepersaus,

Gebakken uien en champignons

Bloemkool

Gebakken of gekookte aardappelen

Dinsdag 17 augustus

Oosterse groentesoep

***

Babi Ketjap

Sambalboontjes, witte rijst

Kroepoek

Woensdag 18 augustus

Goulashsoep

***

Runderhamburger met currysaus

Doperwten

Frites of gekookte aardappelen

Donderdag 19 augustus

Franse uiensoep

***

Rollade met jachtsaus

Andijvie of keuzegroente

Gebakken of gekookte aardappelen

Vrijdag 20 augustus

Kerriesoep

***

Gebakken vis of visgratin

Of omelet, remouladesaus

Bietjes

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch

Maandag 16 augustus

Tomatensoep

***

Gevulde paprika met roerei en kaas

Bloemkool

Gebakken aardappelen

Dinsdag 17 augustus

Oosterse groentesoep

***

Griekse moussaka

Roerbakgroente

Woensdag 18 augustus

Kerriesoep

***

Oekraïneschotel met omelet

Paprikasaus

Aardappel in schil

Donderdag 19 augustus

Franse uiensoep

***

Cheeseburger met sauce tartaar

Andijvie of keuzegroente

Gebakken aardappelen

Hap aan de Tap

Maandag 16 t/m 20 augustus

Lasagne Toscane en rauwkostsalade

Brasseriemenu

Maandag 16+dinsdag 17 augustus

Entrecote Café de Paris

Verse groente

Rauwkostsalade

Frites

Woensdag 18+donderdag 19 augustus

Varkenssteak van de grill met kruidenboter

Verse groente

Rauwkostsalade

Gebakken aardappelkroketjes

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.