Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 20 mei 1999 Het College van Bestuur heeft besloten: -in te stemmen met de werving voor de leerstoel Hoogleraar/opleidingsdirecteur Onderwijskundige Ontwerpmethodologie met ontheffing van de advertentieplicht. -in te stemmen met de voortzetting van de wervingsprocedure voor de leerstoel Commercieel Management en Marketing, in het bijzonder Strategische Ma

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 20 mei 1999

Het College van Bestuur heeft besloten: -in te stemmen met de werving voor de leerstoel Hoogleraar/opleidingsdirecteur Onderwijskundige Ontwerpmethodologie met ontheffing van de advertentieplicht.

-in te stemmen met de voortzetting van de wervingsprocedure voor de leerstoel Commercieel Management en Marketing, in het bijzonder Strategische Marketing met het gewijzigde structuurrapport en de nieuwe samenstelling van de BAC.

-in te stemmen met de werving voor de leerstoel Mathematische Modellering van Kunststoffen met ontheffing van de advertentieplicht.

-dat de voorgestelde procedure Studentenactivisme integraal op de Universiteit Twente wordt ingevoerd met het bijbehorend vervolgtraject, waaronder een evaluatie na een jaar van de resultaten en de werking van de procedure

-tot instelling van de clusterdiensten Financiële en Economische Zaken (FEZ), Facilitair Bedrijf (FB) en de dienst Studentenvoorzieningen (DSV, werknaam) ingaande 15 mei 1999. Voor de regeling van de medezeggenschap voor die diensten zal overleg gevoerd worden met de COR en de ORGD. De OR-campus zal worden gehandhaafd totdat het personeelsplan van FB en DSV is behandeld, dan wel adequate onderdeelcommissies zijn ingesteld door de Orgd.

-drs. H. Klomp te benoemen tot directeur FEZ, drs. A.B.M. Koppen tot directeur CIV, drs. F.L. Lagendijk tot directeur DSV en B.J.C.G. Olde Agterhuis MBA tot directeur FB.

-een positief standpunt in te nemen t.a.v. het reorganisatieplan UB/OC en dit ter advisering door te sturen naar de ORgd.

-per 21 mei 1999 prof.dr. P.B. Boorsma van zijn functie als decaan van de faculteit Bestuurskunde te ontheffen en per 21 mei 1999 prof.mr. H.M. de Jong tot decaan van de Faculteit der Bestuurskunde te benoemen voor een periode van 5 jaar.

-het principebesluit van 18 maart 1999 in te trekken en de nieuwe organisatie van onderwijs en onderzoek te beperken tot drie onderdelen, waar nadere besluitvorming over moet plaatsvinden: 1.de positie van de faculteiten WMW en TO; in deze discussie kan de faculteit BSK worden betrokken; 2.de positie van de faculteit TW; 3.de positie van de afdeling Civiele Techniek, mede naar aanleiding van een extern advies in dezen. Dit besluit zal op brede schaal in de organisatie worden bekend gemaakt.

-Het CvB heeft op voordracht van de decaan T&M de heer dr. R.A. Stegwee m.i.v. 1 oktober 1999 benoemd tot hoogleraar Design and Implementation of Business Information Systems. Het betreft eenbenoeming voor 1,0 fte.

-Het CvB heeft in beginsel besloten tot het vaststellen van een Pre-FPU regeling en de wijze van financiering daarvan. Het CvB stelt de brief hierover aan het OPUT vast. Het beginselbesluit zal met het OPUT overlegd worden en daarna ter informatie aan de COR worden gestuurd. Vervolgens zal het CvB een definitief besluit nemen.

-Gezien de brief van het bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Twente heeft het College van Bestuur besloten in te stemmen met de herbenoeming van prof. De Vries als bijzonder hoogleraar Revalidatietechniek voor de periode 1 maart 1999 - 1 maart 2000. (310.360).

Besluiten Raad van Toezicht 16-12-1998

De raad keurt de wijzigingen in reglementen CSR en CGV goed.

Wetenschapswinkel

Twee turnscholen hebben de Wetenschapswinkel gevraagd te onderzoeken of er een mogelijk alternatief is voor het gebruik van magnesiumpoeder. Wij zoeken een student CT die wil proberen het 'ei van Columbus' te vinden in de vorm van een poeder of stof met dezelfde eigenschappen als magnesiumpoeder maar zonder (alle) nadelen (allergie/aantasting houtwerk van toestellen/ringen). Informatie: Dick Schlüter, tel. 4891135, [email protected]

Wijziging tijden kaartverkoop Sportcentrum

Vanaf maandag 14 juni a.s. kunt u op onderstaande tijden een sportkaart kopen en/of u inschrijven voor diverse cursussen bij Paulina Masselink, secr. LV&S sportcentrum, tel. 4891148, b.g.g. 4898001: Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 14.00 uur. Vrijdags gesloten!

Alle Faculteiten

Inschrijving keuzevakken INF/BIT trimester 1

Voor: Alle faculteiten. Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers wordt er geloot. INF- en BIT-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Inschrijven voor eerste trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 7 juni t/m vrijdag 30 juli 99 bij BOZ-INF (de intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen). LET OP: -Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt. -Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t. alsnog te doen. INF-vakken : 211034-Spraaktechnologie; 211050-Structuur van programmeertalen; 211098-Databasetrans. & processen; 211124-Object-georiënteerde software-analyse en -ontwerp; 211128-Informatica en taal; 211132-Verificatie van modulaire en object georiënteerde systemen; 212016-Kennistechnologie; 213005-Computerarchitectuur (zie D2-rooster INF); 213009-Fouten tolererende digitale systemen; 213012-Hardware/software co-design; 214002-B.O. telematica; 214004-Protocolimplementatie; 214006-Applicatieprotocollen; 214011-Systeem-ontwikkelomgevingen. BIT-vakken : 234007-Systemen voor coöperatief werk; 234010-Invoering van IT in organisaties; 236001-Kwaliteit van de informatievoorziening.

Integrand Twente

Kom bij ons langs voor je ideale stage of werkopdracht. Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl. Heb je meer zin in een jaartje bestuur, ga dan voor meer info langs bij Integrand Twente, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909 of [email protected]

UniPartners

Wij zoeken bestuursleden. Bestuursleden zijn onder andere projectmanagers. Projectmanagers begeleiden de projecten die wij voor bedrijven uitvoeren. Ben jij minimaal tweedejaars student kom dan eens informeren: kamer WB hal V, kamer 127C, tel. 4893811/4312975, [email protected]

BSK

Internationale economische betrekkingen en de EU (173205)

Voor D2/D3 studenten BSK. Studenten die hun becommentarieerde voorstel voor het paper en de sheets van de colleges nog niet in hun bezit hebben, kunnen deze afhalen bij het secretariaat van Algemene Economie (TW-C-207). Er zijn geen colleges en presentatieverplichtingen meer voor het vak, maar wel is er op woensdag 23 juni en vragenuur gepland in BB-7 van 11.30-12.30 uur. Uiterste inleverdatum van de werkstukken is vrijdag 2 juli (week 26).

Lunchbijeenkomst Technische Bestuurskunde

Voor alle studenten TBSK. De nieuwe datum voor de lunch bijeenkomst voor Technische-Bestuurskunde studenten is 16 juni a.s. in TWRC B-101 van 12.30 tot 13.30 uur.

Voorlichting afstudeerrichtingen EBSK

Voor D2/D3 studenten BSK. De voorlichting over de afstudeerrichtingen van EBSK: Nationaal Bestuur en Europese Integratie & Internationale Betrekkingen en Europese Integratie worden gehouden op dinsdag 15 juni a.s. van 14.45 tot 15.30 uur in TWRC A-116.

Betaalde opdracht 'T.M.C. Asser Instituut'

Voor D3 studenten BSK. Betaalde opdracht! Het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag zoekt op korte termijn een Bestuurskunde student(e) die tegen betaling (f1.000) voor een periode van 4 weken een literatuurrubriek (volkenrecht) wil verzorgen in The Netherlands Yearbook of International Law. Voor informatie: Stagebureau BSK, TWRC-C-105a, tel. 053-4893240 ('s ochtends).

Politieke en juridische ontwikkeling van Europa (178410)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: Het college in week 23 op dinsdag het 5e/6e uur komt te vervallen en wordt verplaatst naar week 24 in TWRC A-116. Het laatste uur wordt gebruikt voor voorlichting over de EBSK afstudeerrichtingen: Nationaal Bestuur en Europese Integratie & Internationale Betrekkingen en Europese Integratie.

Economie van de infrastructuur (173050)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Op woensdag het 3e/4e uur zijn er extra colleges in de weken 23 en 24 in TWRC D-103 A en donderdag het 3e/4e uur in week 24 in TWRC D-103 B.

Afstudeercolloquia

Roelant Noppe over 'Rekrutering van gemeenteraadsleden uit maatschappelijke organisaties. Een model van het selectieproces', 16 juni 99, 16.00 uur, TWRC B-102.

Maaike van Grieken over 'A Tale of Five Cities.' Een onderzoek naar de wijze waarop gemeenten die stedelijk vernieuwingsbeleid (gaan) uitvoeren hun organisatie en financieel instrument inrichten,

17 juni 99, 16.00 uur, TWRC A-114.

Tips voor internetpagina colleges en tentamens

Voor alle studenten BSK. Zie de BSK homepagina onder actueel of onderwijs: Algemeen: -In het selectiescherm zijn meerdere keuzes mogelijk door de control toets ingedrukt te houden en nog een selectie te maken; -Hoe nauwkeuriger de selectie hoe korter de wachttijd! Als in het selectiescherm toch voor alle periodes wordt gekozen verschijnt een melding dat het opvragen van de informatie lang kan duren, met de keuze om door te gaan of een nieuwe keuze te maken; -Als in de getoonde pagina's een tekst rood wordt (als je er met de muiswijzer overheen gaat) dan kan er op geklikt worden. Colleges en tentamens: -Als je op de vaknaam klikt wordt de vakomschrijving van het betreffende vak opgehaald; -Door op de naam van de docent/coördinator te klikken kun je de betreffende persoon een email sturen; -Een sterretje is het teken dat het college of tentamens gewijzigd is; Als je op het sterretje klikt wordt de betreffende onderwijsmededeling opgehaald. Tentamens: -Onder de koptekst van de opgevraagde periode(s) staat de inschrijftermijn; alsde inschrijving open staat (afhankelijk van de datum) wordt de tekst rood (als je er met de muiswijzer overheen gaat); en wordt bij het aanklikken TAST geopend. -De datum van invoer van resultaten (door BOZ) wordt als correctiedatum zichtbaar bij het betreffende tentamen; 1 dag na deze correctiedatum kunnen de resultaten via TOST, door op de correctiedatum te klikken, worden opgevraagd.

Integrand Twente

Gezocht student BSK voor het schrijven beleidsrapportages over revalidatie(-technologie) en arbeidsintegratie. Het eindprodukt moet worden geredigeerd tot een helder en overtuigend beleidsdocument volgens richtlijnen van min. van VWS. Duur: 1 mnd. Vergoeding: f40/uur Ref:G714.

CT

Wetenschapswinkel

Gezocht: CT student voor onderzoek naar een alternatief van magnesiumpoeder. Zie mededeling algemeen.

Gezocht: D2 student CT

Duur: ± 3 mnd (16 uur per week). Vergoeding: f25/uur. Wij zoeken een minimaal derdejaars CT student die het vak 'corrosie en corrosiebestrijding' of een vergelijkbaar vak gevolgd heeft. Geïnteresseerden kunnen hun CV bij ons inleveren: WB hal V, kamer 127C, tel. 4893811/4312975, [email protected]

EL

D-voordrachten

R.G.J. Oude Velthuis over 'Fast calculation of electromagnetic emissions due to discontinuities', 14 juni 99, 16.00 uur, INF gebouw, Hal L 204 (Demozaal).

J.W. Homan over 'Estimating the displacement in three dimensions of ROIÆs in the left coronary artery for densitometric and flow measurements', 16 juni 99, 13.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

A.W. Gunst (Leerstoel: IC-O) over 'The Use of Multi-bit A/D Converters in Radio Astronomy', 18 juni 99, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B1220.

Integrand Twente

Gezocht student(e) EL voor een onderzoek naar de schaalverkleining van kwartskristallen. Duur: 6 man-mnd (liefst twee samenwerkende studenten). Ref:G683.

INF/BIT

Aanschaf boek i.p.v. syllabus voor Technology Assessment vanInformatietechnologie (162314)

In het 1e trimester zal er t.b.v. dit vak (docenten Van Oost/Smit) een boek worden gebruikt i.p.v. een syllabus. Het gaat om het boek: 'W. Smit en E. van Oost, De wederzijdse beinvloeding van ICT en Maatschappij. Een Technology Assessment benadering, Coutinho'. Dit boek staat echter niet vermeld op de boekenlijst die door de studievereniging Interactief aan de studenten is uitgedeeld. De aanschaf van dit boek kan echter wel via de studievereniging geschieden. U dient dan zelf op het boekenbestelformulier de betreffende gegevens over het boek te vermelden.

KASTA-Case (180052)

Voor TBK en BIT D1. Zie mededeling TBK/CT&M.

D-voordracht BIT

Sandra Goudswaard over 'Projectmanagement binnen de perken.' Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem, gebaseerd op ISO 9002, voor het meer beheerst kunnen uitvoeren van ICT-projecten, 11 juni 99, 14.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

D-voordrachten INF

Jitse Niesen over 'Automatic Generation and Differentiation of Partial Differential Equation Solvers with Index-free Scripts', 14 juni 99, 16.00 uur, TW C-238.

H.F. van Oijen over 'High-performance mass data processing system', 17 juni 99, 14.30 uur, INF L-204 (Demozaal).

High performance computing (211104) in 1999/2000 niet aangeboden

Voor INF/BIT en TW. Dit vak wordt in het studiejaar 1999-2000 niet aangeboden. In studiejaar 2000-2001 wordt het vak in het eerste trimester gegeven. Studenten die hierdoor in de problemen komen, kunnen contact opnemen met dr. V.V. Goldman, e-mail: [email protected]

Integrand Twente

Gezocht: 1)student(e) INF/BIT die voor een bedrijf uit Enschede het systeembeheer wil gaan doen (parttime). Vergoeding: i.o. Ref:G706. 2)student INF voor de conversie van Fortran-code naar C++ (zomervakantie). De opdracht kan eventueel thuis worden uitgevoerd. Duur: 1-2 mnd/ev. part-time. Vergoeding: i.o. Ref:G719.

TBK/CT&M

KASTA-Case (180052)

Voor TBK en BIT D1. De eindverslagen van het IV-practicum de KASTA-case worden heden nagekeken door diverse medewerkers van de vakgroep Technologie en Organisatie. In week 25 zal er per groepje een mondeling tentamen worden afgenomen. Het rooster hiervoor hangt naast de deur van kamer 426 in het BB gebouw en zal via e-mail verstuurd worden naar de deelnemers. Een aantal groepjes heeft de antwoordformulieren 1, 2 en 3 nog niet ingeleverd. Zolang dit nog niet is gebeurd zullen deze groepjes geen cijfer ontvangen voor de KASTA-case. Inleveren van de antwoordformulieren kan bij M. van 't Reve (BB318).

Colloquia

Job Heimerikx over 'Het ontwikkelen van een Activity Based Costing systeem', 17 juni 99, 15.45 uur, WB HV 212.

Marije Boomsma over 'Quality into the next Gear': Een onderzoek naar kwaliteitsverzekeringen binnen Hankamp Gears, 21 juni 99, 15.45 uur, CT 1812.

Rob van den Hof over 'Kansen voor netwerkinzet Dynamisch Verkeersmanagement?', 25 juni 99, 15.45 uur, WB HIV 206.

G.V. Primavera over 'Onderzoek naar een PDM-assessmentmodel voor de speciaal-machinebouw', 29 juni 99, 15.45 uur, WB HIV 201.

Jeroen Westerik over 'Procesinnovatie bij het instituut Tandheelkunde/Mondhygiëne, 29 juni 99, 15.45 uur, CT 1812.

D.A. Ytsma over 1.Het hydraulisch effect van vooroevers bij klimaatveranderingen. 2.Schade inundatiemodel voor buitendijkse gebieden in het IJsselmeergebied, 12 juli 99, 15.45 uur, CT 1814.

R.A.C. Bergs over 'Risicoanalyse met betrekking tot de invloed van een bouwonderneming op het Duitse bouwproces - in het bijzonder met betrekking tot samenwerking', 19 juli 99, 16.00 uur, WB HIV 206.

Hertentamen Veiligheid en Risicomanagement (162362)

Voor CT&M. Op 25 augustus a.s. is er een hertentamen voor dit vak toegevoegd aan het tentamenrooster. Het tentamen is van 13.30-17.00 uur. Let er bij het aanmelden voor het tentamen wel op dat er tegelijkertijd ook een tentamen is voor W&M-studenten. Dit tentamen heeft dezelfde naam, maar een andere inhoud. Kies dus voor de optie waarbij expliciet staat vermeld dat het tentamen bestemd is voor CT&M.

Grondslagen Marketing (186257)

Voor TBK P. Bespreking tentamen: Op 15 juni a.s. is er vanaf 9.00 tot 10.30 uur gelegenheid tot het inzien van het tentamen Grondslagen Marketing in zaal WB HV 112.

Extra hertentamen Inleiding Waterbeheer (224013)

Voor CT&M D1. Er is een schriftelijk hertentamen voor dit vak toegevoegd aan het tentamenrooster. Het hertentamen is op 20 augustus a.s., 13.30-17.00 uur.

Integrand Twente

Gezocht een student die in de vorm van een afstudeeropdracht/stage een analyse wil uitvoeren naar het marketingbeleid in de Binnenvaart. De opdracht kan worden aangepast aan de afstudeerwensen van de student. Vergoeding: f800 p.m. RefZ27.

Beslissen onder Onzekerheid (182060)

Voor TBK D1. Bij controle van de eerste toets is gebleken dat van drie studenten die ingelogd hebben onder de namen student3, student4 en student5 de namen kwijt zijn. Deze studenten die alle drie een voldoende behaald hebben, worden verzocht om op korte termijn telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Leo van der Wegen. Bij het sturen van een e-mail-bericht graag de behaalde punten vermelden.

College Flying Dutchman (189916)

Voor TBK D2/D3. Op 14, 15 en 16 september 1999 wordt bovenstaand college (voorheen Fokker-case) gegeven. Het college duurt drie volle dagen, integreert diverse onderwerpen uit de TBK-opleiding en bestaat uit hoorcolleges, werkgroepen en een bedrijfsbezoek. Docenten zijn de heren Heerkens en Janssen; prof. Bouw verzorgt een gastcollege. De cursus is primair bestemd voor Socrates-studenten en wordt dus volledig in het Engels gegeven. TBK-studenten kunnen hier ook aan meedoen en zo college volgen in een internationaal gezelschap. Het aantal plaatsen is echter beperkt, dus wie het eerst komt eerst maalt. Inschrijven voor dit vak kan tot 15 juli bij BOZ. Meer informatie: drs. J.M.G. Heerkens, BB 423, tel. 3492.

Internationaal Management (188048)

Voor TBK D2/D3. Dit vak wordt ieder trimester aangeboden als begeleid zelfstudie-vak. In het eerste trimester 1999/2000 bestaat voor een beperkt aantal studenten ook de mogelijkheid om het vak samen met Socrates-studenten te volgen. Het vak wordt dan in een soortgelijke vorm en in het Engels aangeboden. De opdrachten worden in internationaal samengestelde teams uitgevoerd. Er kunnen maximaal 15 TBK-studenten deelnemen; vanaf 1 september ligt er bij BOZ TBK een inschrijflijst. De aanvang van het vak is gepland in Oktober 1999. Voor vragen: ir. S.J. Maathuis, CT 1789, tel. 3544.

Bedrijfskundig onderzoeken en ontwerpen (185259)

Voor TBK D3. De studenten die willen deelnemen aan de case voor dit vak dienen zich maandag 14 juni a.s. om 09.00 uur te melden in TW B 101 bij de heer Heerkens. Instructies voor de dagen daarna volgen dan.

TCW

D-voordrachten

Hanneke Boessenkool over 'Gedragsbeïnvloeding van berijders van lease-auto's', vrijdag 18 juni 99, 13.30 uur, TW-C238.

Linda Vonhoff over 'Bekendheid, communicatie en imago van Waterschap Vallei & Eem bij belastingplichtigen en functionele relaties', vrijdag 18 juni 99, 15.45 uur, TW-C238.

Toets Staatkunde

Voor TCW-studenten. Studenten die de toets Staatkunde nog niet hebben afgerond krijgen hiervoor een extra gelegenheid. Deze toets is op dinsdag 30 juni a.s., 13.30 uur, tijdens het tentamen Bestuur, beleid en communicatie I (242201).

Duizend gulden

Wil jij als gevorderde TCW-student(e) leren hoe je een krant maakt? En wil jij tevens f1000 verdienen? Neem dan eens contact op met de Wetenschapswinkel om in de redactie te stappen van het gratis kwartaaltijdschrift Wetenschapskrant. Deze krant in tabloidformaat verschijnt vier keer per jaar, telt inclusief advertenties 8 pagina's en heeft een oplage van 1600 exemplaren. Je verdient f250 per uitgave en er bestaat tevens de mogelijkheid om voor het redactionele werk studiepunten te krijgen al naargelang de zwaarte van de taak die jij op je neemt. Informatie: Dick Schlüter, tel. 053-4891135, [email protected]

Extra toets SPSS M&T 2 (243202)

Op 21 juni a.s. wordt er een extra toets (M&T 2) deel SPSS afgenomen. Inschrijven kan bij de heer van Houwelingen (TO). De toets wordt afgenomen het 3e en 4e uur en het 5e en 6e uur. De zaal zal t.z.t. bekend worden gemaakt.

TN

D-voordrachten

L.H. van Os over 'Er3+: Y2O3 DBR waveguide laser', donderdag 17 juni 99, 14.30 uur, WB HV 206.

Ronny van 't Oever over 'Micro-machining of a micro-pipette in a flow channel for DNA analysis', donderdag 17 juni 99, 16.00 uur, CT 1814.

Pieter Mulder over 'The optimal cyclic operation of bioreactors as function of reaction parameters', vrijdag 18 juni 99, 10.30 uur, CT 1345.

TO

Afstudeercolloquia

Annet van de Put over 'Formative evaluation of CASCADE-SEA inZimbabwe; A study with respect to the quality and implementation-possibilities of CASCADE-SEA', vrijdag 18 juni 99, 14.00 uur, L216.

Tanja Elting over 'Leren en opleiden in instellingskeukens: De stand van zaken', woensdag 30 juni 99, 16.00 uur, TO L105.

Tentamenzalen voor Propedeusetentamens

Voor TO-P. Toets OKT1-mod.3, dinsdag 8 juni, 3e+4e uur, zaal CC1. Toets Curriculumtheorie 1, dinsdag 15 juni, 1e+2e uur, zaal CC2. Toets Inleiding Onderwijs- en opleidingsorganisatie, maandag 21 juni, 5e+6e uur, CC2. De 3e deeltoets voor Instrumentatietechnologie 1, dinsdag 22 juni, 1e+2euur, zaal CC2. Herkansing Evaluatiemodellen, woensdag 30 juni, in kamer van docent. Herkansing Inleiding onderwijs- en opleidingsorganisatie, donderdag 1 juli, 5e+6e uur, zaal CC4. Herkansing OKT1-mod.3, donderdag 1 juli, 7e+8e uur, zaal L105. Herkansing Curriculumtheorie 1, vrijdag 2 juli, 5e+6e uur, zaal L216. Herkansing ISM1- deeltoets 3, vrijdag 2 juli, 7e+8e uur, zaal L216.

Tentamenzalen voor Propedeusevakken (deeltijders)

Voor TO-deeltijd. Herkansing Data-analyse 2, vrijdag 18 juni, 9e+10e, zaal L216. Toets Inleiding onderwijs- en opleidingsorganisatie, vrijdag 25 juni, 5e+6e uur, zaal L216. Toets Instrumentatietechnologie 1, vrijdag 25 juni, 7e+8e uur, zaal CC2. Toets Instructietheorie 1, vrijdag 25 juni, 9e+10 uur, zaal L213. Herkansing Curriculumtheorie 1, vrijdag 2 juli, 5e+6e uur, zaal L216. Herkansing ISM1- deeltoets 3, vrijdag 2 juli, 7e+8e uur, zaal L216. Herkansing Inleiding onderwijs- en opleidingsorganisatie, vrijdag 2 juli, 9e+10 uur, zaal L105.

Wijzigingen/Tentamenzalen voor Doctoraal 1

Voor TO-D1. Hoorcollege Cognitiewetenschap (194523), maandag 14 juni, 1e+2e uur, zaal HL 208 (inf-gebouw). Toets Cognitiewetenschap, maandag 21 juni, 7e+8e uur, zaal CC2. Herkansing Practicum evaluatie, donderdag 1 juli, 3e+4e uur, zaal CC3. Herkansing Cognitiewetenschap, vrijdag 2 juli, 3e+4e uur, zaal L216.

Tentamenzalen voor de keuzevakken

Voor TO-D3. Toets Instructietheorie 2, dinsdag 8 juni, 5e+6e uur, zaal L213. Toets Planning en beleid t.b.v. schoolorganisaties en opl., dinsdag 22 juni, 1e+2e uur, zaal L213. Herkansing Analyse en ontwerp van onderwijsorganisaties, woensdag 30 juni, 3e+4e uur, zaal L208 (inf-gebouw). Herkansing Instructietheorie 2, donderdag 1 juli, 3e+4e uur, zaal L105. Herkansing Planning en beleid t.b.v. schoolorganisaties en opleiding, vrijdag 2 juli, 3e+4e uur, zaal L105.

TW

D-voordracht

Caroline Fluit over 'A Morphological model for a marine bottomsubsidence influenced by tidel-topography interactions', vrijdag 25 juni 99, 15.00 uur, TW-A114.

High performance computing (211104) 1999/2000

Voor INF/BIT en TW. Zie mededeling INF/BIT.

Economische theorie (173114)

Voor D1 studenten TW (EBS). Op donderdag 24 juni a.s. het 3e/4e uur is er een vragenuur ter voorbereiding op het tentamen in CT-1407.

WB

Integrand Twente

Gezocht WB-student (afstudeerstage) voor vervormberekeningen met de eindige elementen-methode bij Sphinx te Maastricht. Duur: 4-6 mnd. Ref:J9928.

Studenten verenigingen

Inter-Actief

Maandag en dinsdag zijn de ouderdagen. Dinsdag, 15 juni, worden er twee nachtfilms gedraaid, op MAXI-formaat tegen de muur van CC aan. De toegang is voor iedereen gratis # Donderdag 17 juni is er weer een pretentamenborrel om je moed in te drinken voor de laatste tentamens # De ronseldag is dan wel geweest, maar je kunt je natuurlijk gewoon opgeven voor het bestuur of een commissie om volgend jaar te doen! Schrijf je in op het prikbord of vertel ons wat je volgend jaar wilt doen # Informatie: tel. 3756, [email protected] of kom bij ons langs, kamer L224, naast IAPC.

Stress

Lustrumcommissie, congrescommissie en activisten: hartstikke bedankt voor jullie inzet voor het 5e lustrum, dat vorig week een knallend succes was. Voor de Belgiëreis van 20/21/22 oktober kan iedereen zich nog inschrijven tot 9 juni in onze kamer. Als je nog interesse hebt om iets te organiseren bij Stress: een congres, een internationale reis of iets in een andere commissie. Meld je nu bij ons aan. Bezoek ook onze internetpagina: http://www.stress.utwente.nl.

ConcepT

Op 14 juni gaan we naar Kampen toe, waar Ballast Nedam een presentatie en een excursie zal geven. Als je mee wilt, kun je je opgeven op de ConcepT-kamer # Wil je het Introkamp nog eenkeertje beleven? Dus nog een keer drie dagen lang groot feest in een boerderij, word dan activist! # Wil jij veel contacten onderhouden met de vakgroep, het bedrijfsleven en de studenten? Kom dan in de ConcepTueelcommissie! Ook is er nog plaats in de Almanak- en de Lustrumcommmissie # Voor vragen/informatie: tel. 3884, [email protected], http://www.ConcepT.utwente.nl.

Ideefiks

15 juni filosofisch café ism (docent) AKI over schoonheid en lelijkheid in moderne kunst, om 20.00 uur in de Torenkamer van de Bastille # Woensdag 16 juni is er een bestuurswissel- en lustrumborrel om half vijf in de TW-kantine (of buiten, als het weer meezit) # Vrijdag 18 juni is er een excursie naar museum Boerhaave onder leiding van Fokko Jan. Je kunt je inschrijven bij de Ideefiks-kamer.

Sirius

Voor alle leden die het actieve leden weekend gemist hebben, het was giga gaaf! # Volgend jaar kan je zelf ook mee, het enige dat je daarvoor hoeft te doen is actief worden bij Sirius, dat kan op dit moment in de almanakcommissie en de Sirius Sights redactie # Op 16 juni is er om 19.30 uur o.l.v. dhr. v/d Kolk politiek café (discussie: 'De scherven van Wiegel') met aansluitend een borrel in café de Kikker # De bestuurwissel is in oktober en we zoeken mensen die een jaar in het bestuur zitting willen nemen # Dit blok is er alleen op dinsdagmiddag in de pauze een boekenverkoop! # Voor een actueel overzicht van de activiteiten: zie www.bsk.utwente.nl/sirius.

Arago

Vanvond kunnen we genieten van een gezellige borrel met een gratis fust van ons lid van verdienste ex-Aragonout Sander Huinink. Nu komt deze ingenieur weer eens een kijkje nemen. Iedereen is van harte welkom # De CuCo film van aanstaande maan- en dinsdag is 'Ransom' van Ron Howard. Dit spectaculaire kipnap drama staat vooral bekend om zijn inhoudelijk goede plot # Woensdag organiseert de BACO een nu nog geheime kleine activiteit # En vrijdagen zijn dagen met een gezellige vrijdagmiddagborrel # Veel plezier deze week.

Communiqué

Op donderdag 17 juni is om 12.30 uur de halfjaarlijkse Algemene LedenVergadering in A114 # Willen jullie de boekenlijsten z.s.m. ingevuld weer inleveren (uiterst vrijdag 18 juni) in de daarvoor bestemde doos ('Boekenlijsten') bij de postvakjes? # SOCOM, het Studenten Overleg orgaan van TCW, houdt zich bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Zo kunnen studenten hun klachten en suggesties m.b.t. onderwijskundige enorganisatorische zaken bij haar indienen via een klachtenformulier (af te halen in onze kamer) of tijdens een SOCOM-bijeenkomst (volgende is dinsdag 15 juni om 12.30 in TWRC B101) # Informatie: tel. 053-4894461, kamer TWRC A223 (open van 10.30-16.00 uur, vr. tot 14.30 uur), [email protected], www.communique.utwente.nl.

Scintilla

Op donderdag 17 juni organiseert de Binex een lezing door Oci, om 16:00 in T4. De ideale kans om eens te ervaren wat dit snel groeiende en dynamische bedrijf voor jou kan betekenen # Scintilla doet dit jaar weer mee met tobbedansen, het leukste onderdeel van Ter Land Ter Zee En In De Lucht. We zoeken nog supporters die ons op 26 juni willen aanmoedigen. Wij regelen het vervoer, dus meld je snel aan # Op vrijdag 25 juni is er voor de 22e keer een cantus (zang- en drankfestijn) op het grasveld voor het EL\tn-gebouw (aanmelden bij bestuur) # Voor de Studiereis 2000 zoeken we nog organisatoren die het succes van de SATIS-studytour willen evenaren. Neem contact op met de leco in de Scintilla-kamer of via '[email protected]' # Ook is er voor iedereen elke vrijdagmiddag een borrel in de Tombe.

Isaac Newton

Vandaag zijn we aan het abseilen van onze welbekende WB-toren. Dus heb je altijd al mensen hun hoogtevrees willen zien overwinnen? Dan moet je absoluut komen kijken! # Op 17 juni is er een ALV. De agenda is reeds in bezit van de leden. Vanaf vandaag liggen de ALV-stukken ter inzage. Na de ALV volgt de wisselstunt # Ben jij ook zo'n liefhebber van het alom geliefde Enschedeesch bronwater? Ga dan mee naar de Grolsch aankomende 17 juni. De inschrijflijst hang op het Newtonbord! # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur open, tel. 053-4892531;

[email protected]; www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

SRD

Soundmixshow

Op veler verzoek is hij er dan eindelijk: de SRD Soundmixshow! Dinsdag 15 december vanaf 20.00 uur kan al het meer of minder zangtalent in het Theatercafé terecht voor dit spektakel. Wil je meedoen? Geef jezelf op bij de SRD # Wij zoeken nieuwe bestuursleden. Wil jij een jaar bezig zijn met het behartigen van de belangen van UT-studenten, neem dan contact met ons op # Wij kunnen je helpen indien je vragen hebt over de IBG, huurcontracten, studeerbaarheid, of problemen hebt met de opleiding # Wil je weten wat voor belangrijke dingen er gebeuren op het centrale bestuursniveau, check dan onze homepage: www.student.utwente.nl/~srd # Je kunt de SRD vinden in de onderste portakabin aan de boulevard, tel. 4895236/4894033, [email protected]

HoBiHe

Op woensdag 1 juli sluit HoBiHe het collegejaar af met een spetterende afsluitende activiteit. Wil je daar bij zijn? Neem dan contact met ons op! # Wil je volgend jaar een jaartje actief worden? Wil je je inzetten voor homo-emancipatie onder studenten? Vind je het leuk om activiteiten te verzinnen en te co-ordineren? Kun je mensen motiveren? Neem contact met ons op en vraag om een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Meer weten? Bekijk dan http://hobihe.srd.utwente.nl of bel Ivor: 4349795, Lisette: 4350090 of de SRD 4894033.

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek-moderne filosofie-kritische economie-allerlei religies-je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Vieringen. Zondag 13 juni 1999: Thema: Matteus 12. De vieringen zijn in de Audiozaal-Vrijhof.

Meditatie. ZEN-meditatie-concentratie-verruiming van je geest-zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding-16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT. VESPER-viering-stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30-18.00 uur-Stiltecentrum Vrijhof-t.o. kamer 205.

Informatie. www.utwente.nl/spe. SPE-UT: 053 4892369-Vrijhof 203 -Pb 217-7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927-Pb 70.000-Hengelosestr. 100-7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

Pakkerij

AEGEE

Maandag 14 juni is er weer een ALV, vanaf 19.30, zie voor meer details de uitnodiging # Vrijdag 18 juni is er een knutseldag voor de introductie in de societeit. Dus als je zin hebt om creatief bezig te zijn, schrijf je in! # Natuurlijk is Sociëteit Asterion gewoon geopend op dinsdag- en donderdagavond # Voor informatie over activiteiten buiten Enschede: kijk onder mededeling 'Internationaal' # AEGEE Enschede: tel. 4321040, e-mail [email protected] Web: http://www.student.utwente.nl/~aegee.

A.S.V. Taste

Op vrijdag 11 juni gaan we om 19.00 uur met 50 man op pad voor het Taste-zeilen. Deze 50 man komen zondag aan het eind van de middag thuis waarna de traditionele zondagmiddagborrel zal volgen.Voor aanvullende informatie over het zeilen moet je bij het bestuur of bij Sjouke zijn. Op dinsdag 15 juni om 20.00 uur heeft Wendy Kiel voor Taste een commissieborrel mogelijk gemaakt voor alle commissieleden. Op deze avond wordt ook de commissiebokaal uitgereikt aan de commissie met de beste prestaties in het afgelopen jaar en je kan jezelf aanmelden voor de nieuwe commissies voor volgend jaar. Op zaterdag 19 juni is de ouderdag (aanmelding: bij ouderdagcommissie of op mededelingenbord). Informatie: tel. 053-4326238.

C.S.V. Alpha

Op 10 juni is er een thema-avond met als gastspreker Ds. Laseur van de Ned. Herv. Kerk (Bethelkerk). Het thema is 'De twijfel in het leven van de postmoderne gelovige'. Ook niet-leden zijn welkom! # Tevens komt vanavond het Annuarium uit # Op dinsdag 15 juni gaan we chillen met het SB bij het Rutbeek. Vertrek om 14.00 uur vanaf de Vuige Bastards, waar achteraf ook een Alpha-diner genuttigd kan worden (kosten: f10 p.p.) # Op 16 juni zijn jullie natuurlijk allemaal op de ALV! # Van 3 tot 9 juli gaan we op zeilweek # Geïnteresseerd? Kom een keer langs in sociëteit Flux (Oude Markt 24) of bel Johan (4353965) of Lenneke (4311335). Meer informatie op http://surf.to/c.s.v.alpha/.

Cultuur

TeamMatch '4 Happy Feet'

Dinsdag 15 juni a.s. houdt 4 Happy Feet voor het 3e achtereenvolgende jaar de TeamMatch voor leden. Deze oergezellige avond is inmiddels al de traditionele zomersluiting van het dansseizoen bij 4 Happy Feet. Het draait deze avond niet alleen om het dansen, maar ook om het winnen van de teamsoriginaliteitsprijs. Afgelopen jaren hebben al bewezen dat dit op leuke en onverwachte dingen kan leiden. De TeamMatch begint om 19.30 uur in de Audiozaal van de Vrijhof. Doe je niet mee? Kom dan toch even langs om te kijken! Gratis entree voor iedereen.

UniversiteitsTelevisie (UTV)

Donderdag 10 juni om 12.45 uur zendt UTV alweer voor de tiende keer uit! Hherhaling donderdagavond om 19.00 uur. Het programma luidt: TCW-producties'99, Introductie'98 deel III, Magic Bargain, Journaal. UTV zendt elke donderdag uit op kanaal 2. Wil jij ook televisie maken of wil je meer weten van UTV? Surf naar: http://vcd.student.utwente.nl. Beleef het mee, met UTV!

SHOT

Het concert van afgelopen donderdag samen met QHarmony uit Nijmegen was zeer geslaagd! Voor iedereen die er niet bij was of voor iedereen die het nog wel een keer wil zien en horen: opdinsdag 15 juni wordt het hele concert uitgezonden op UTV. Als je luisteren alleen niet genoeg vindt, kun je natuurlijk ook met ons mee komen spelen. Kom eens langs op een repetitie, elke donderdagavond in de Audiozaal van De Vrijhof vanaf 20.00 uur of bel Roelof, tel. 053-4895070 voor meer informatie.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Red Hot Chili Peppers-Californication 2.Dog Eat Dog-Amped 3.808 State-Newbuild 4.Geri Halliwell-Schizophonic 5.Marduk-Panzer Division Marduk 6.Hans Teeuwen & Pieter Bouwman-De Mannen van de Radio 7.James Brown-Live At The Apollo 1962 8.Mike & The Mechanics-M6 [soulpop] 9.Willy DeVille-Horse Of A Different Color. Wereldmuziek: Compay Segundo-Son del Monte. Meer informatie: 053-4361130.

Sport

Drienerlose Hockey Club

Wil jij volgend seizoen gaan hockeyen op een splinternieuw Low Sliding Resistance Kunstgrasveld, dan kan je nu alvast opgeven voor het volgend seizoen. Of je nu al jaren hockeyt, of nog nooit gehockeyed hebt, op alle niveaus is er ruimte voor nieuwe mensen. Tevens vieren wij in september '99 ons 7e lustrum, gepaard met een lustrumtoernooi en feesten. Zorg dat je van dit grandioze festijn geen seconde hoeft te missen en wordt nu lid! Info: Wouter (4319827) of Frank (4321464) of op www.student.utwente.nl/~dhc.

Solliciteer nu voor de Sportraad

Toe aan een nieuwe uitdaging? Ben jij geïnteresseerd in besturen, wil je verantwoordelijkheid, hou je van gezelligheid en heb je verstand van sport dan is dit jouw kans. De vier volgende functies komen vrij per oktober: penningmeester Sportraad (1 jaar), secretaris (1 jaar), commissaris sport (1 jaar) en vice-voorzitter (½ jaar) + penningmeester FNS (1 jaar). Informatie; tel. 053- 4891144, Sportraadkamer van het Sportcentrum UT, e-mail: [email protected]

Drienerloose Frisbee Vereniging Disc Devils Twente

Probeer eens een andere sport en ga rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan bij Ultimate Frisbee. Ultimate Frisbee is een teamsport waarbij de sportiviteit hoog in het vaandel staat en de wedstrijden zonder scheidsrechter gespeeld worden. De buitentraining is op woensdag op het sintelbaanveld van 20.00-21.30 uur. Op woensdag 9 juni is de laatste introtraining en als afsluiting hiervan is er een Open Frisbee Toernooi op donderdag om 14.00 op het ganzenveld (veld naast hockeyvelden). Ook doegroepen, flats en projectgroepen kunnen meedoen. Inschrijving: f10 (team), f2,50 p.p.Informatie: Roelof, 4895070, Marcel, 4336824 of kijk op http://snt.student.utwente.nl/~ddt/.

D.S.T.V. Aloha

Het trainingsschema is veranderd. De fietstraining is voortaan op maandag om 18.30 uur verzamelen bij de Casper. Alle tijden op een rijtje: maandag: 16:30-18:00: krachttraining; 18:30-21:00: fietsen; dinsdag: 21:00-22:00: zwemmen; woensdag: 20:30-22:00: lopen; vrijdag: 21:00-22:00: zwemmen # Maandag 28 juni organiseert de Sportraad een massagecursus. Voor f5 wordt je door Rene Polman ingewijd in de beginselen van het masseren. Voor info/aanmelden: bel de Sportraad of Frans! # Op woensdag 16 juni om 12.45 uur start de Martin Bosmanloop (5 km) bij CT. Inschrijving: in CT kantine, via Jetse of Frans # Een keer meetrainen of lid worden? Tot 1 oktober voor maar f25! Informatie: George (4332056) of Frans (4339288).

TC Ludica

Beste Ludicanen. Jawel, volgende week dinsdag is er weer een kans om je helemaal de ziekte te tennissen tegen een ieder die meedoet aan de toss avond. Kom gewoon tennissen en wellicht sta je als D-er eindelijk eens tegen de B-er die je altijd al een keer hebt willen verslaan. De toss avond begint om een uur of acht. Voor verdere vragen betreffende Ludica of tennis, bel Koen, tel. 4350171.

Zeilen bij D.Z. Euros

Vanmiddag wordt het Universitaire Watersportcomplex, ons nieuwe gebouw aan het Twentekanaal, feestelijk geopend. De plechtigheid begint om 16.00 uur. 's Avonds, vanaf 21.00 uur, is er een groot open feest met een DJ en de band Kuiken IV. Zorg dat je dit niet mist! # Aankomende woensdag 16 juni is er een barbecue bij het Watersportcomplex. Het zal onze eerste activiteit zijn in de officieel geopende 'Sevende Camer'. De vuren zullen ontstoken worden rond 19.00 uur. Na afloop kan tot in de kleine uurtjes geborreld worden. Opgeven kan bij de secretaris (053-4335079).

Kom badmintonnen bij DBV DIOK!

DBV DIOK is de badmintonvereniging van de UT. Kom een keer kijken op onze verenigingsavond, iedere donderdag van 21.00 uur tot middernacht in sporthal 2 van het sportcentrum van de UT. DIOK is een ontzettend gezellige vereniging met elke maand wel een borrel of een ander soort evenement. Daarnaast zijn er op alle niveaus competitieteams. Nu donderdagavond is een goede gelegenheid om kennis te maken met DIOK tijdens onze specialeverenigingsavond (21:00 sporthal 2). Mocht je vragen hebben over competitie of trainingen bel dan Arno Faassen (053-4895092).

Roeien doe je bij de D.R.V. Euros

Kom vanmiddag naar de officiële opening van het nieuwe gebouw. Vanavond is er vanaf 21.30 uur het open feest met de band Kuiken IV en de drive-inn Eurotrain in de grote party-tent midden op het terrein. Denk erom dat er de gehele dag contant betaald moet worden. Tussen 21.30 en 22.30 uur is er de actie 'drie halen, twee betalen'. Komende zaterdag is er BBQ-en in Groningen ter voorbereiding van de regiofinale op zondag op de KPN Watersportbaan. Schrijf je in. Dinsdag is er de Nayade-borrel, georganiseerd door onze eigen waternimpfen. Woensdagochtend is er het rector-ontbijt bij Euros met als onderwerp 'topsport op de UT'.

27e Batavierenrace

Bovengenoemde estafetteloop van Nijmegen naar Enschede trok dit jaar weer veel mensen aan. Het deelnemersveld bestond uit 7175 lopers, waardoor de Batavierenrace haar eigen record in het Guiness Book of Records heeft verbeterd! Het is nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van de Batavierenrace, dat het verschil tussen de winnaar van het algemeen klassement en de derde plaats zo klein was. Het team van de Landbouw Universiteit Wageningen/Tartletos won het algemeen klassement en de universiteitscompetitie door de race in 11:02:49 te lopen. De Ramdrammers hadden 28 seconden meer nodig om de 175 kilometer af te leggen en het UT/Utopics-team volgde op 42 seconden van de koploper. Hieruit blijkt al, dat het een zeer spannende en geslaagde race is geweest. Ook het Batavierenfeest mocht zich dit jaar verheugen in een bijzonder grote belangstelling. Om klokslag 0.00 uur vond een groots vuurwerk plaats, dit kon plaatsvinden door de bijdragen van de sponsoren van de Batavierenrace.

Organisatiecommissie zoekt studenten

Om de Batavierenrace tot een succes te maken zijn tien studenten in het voorafgaande jaar bezig met de organisatie van de race. De Organisatiecommissie is verdeeld over Nijmegen en Enschede, in beide steden zijn twee leden fulltime en drie leden parttime bezig om de grootste estafetteloop van de wereld voor te bereiden. De Organisatiecommissie is nog niet geheel compleet. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Jurgen en Martijn, tel. 053-4893787, Vrijhofkamer 33, [email protected]

Diversen

KIvI

De afdeling voor Verkeerskunde en Vervoerstechniek van KIvI organiseert een lezingenavond 'Informatietechnologie in het openbaar vervoer' op woensdag 23 juni a.s., 17.30 uur, in het gebouw van Holland Railconsult te Utrecht. Sprekers: -dhr. Platell (zelfstandig adviseur) geeft een overzicht van recente ontwikkelingen van telematica in openbaar vervoer en de elektronische reisinformatiesystemen; -dhr. Korthorst (NPK Industrial Design) gaat in op het informatiesysteem voor het nieuwe busstation in Leiden; -dhr. Jansen (Personenvervoerbedrijf conneXXion) geeft een antwoord op de vraag 'Wat koopt de klant nu eigenlijk voor al deze nieuwe techniek?'. Kosten: f25 (leden), f100 (niet-leden), f10 (studenten), incl. aperitief/broodjes/koffie. Informatie: Elfride Dijkstra, [email protected], tel. 4097.

Amnesty International

Maandag 14 juni hebben wij alweer ons laatste groepenoverleg van dit jaar. Dit overleg wordt gehouden in de Vrijhof, vergaderzaal 2, en begint om 20.00 uur # Woensdag 16 juni hebben we schrijfmiddag in de kantine van het BB-gebouw van 12.30-13.45. Vragen? Bel Marije (5036).

VOS (Verenigde Ondernemende Studenten)

Maandag 14 juni is er een lezing 'Marketing en Risicokapitaal' van 20.30 tot 22.30 uur in de Drienerburcht (daarna borrel). Marketing: Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van marketing, ook al heb je een klein budget? Jan Joost de Vries van dVime vertelt met praktijk gerichter verhalen en tips wat wat de mogelijkheden zijn. Risicokapitaal: Willem van den Berg van het Innofonds kan alles vertellen over investeringsmaatschappijen die het mogelijk maken om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Op de avond zelf is het mogelijk om nog lid te worden. Bij vragen bel Brend van Hunen: 4347255.

IK'99

Vandaag start de voorverkoop van BLOF (Muziekcentrum, donderdag 19 augustus) bij de portier van de Vrijhof, tel. 4898002. Wees er snel bij! # Wij zijn op zoek naar activisten die tijdens de introductie ons een keertje willen helpen. Om je op te geven kun je even bellen met de IK'99 op tel. 4892356 of mail [email protected] Zonder activisten kunnen wij geen introductie neerzetten, dus meld je aan!

Menu

Week 24

Zaterdag 12 juni

Soep van de dag

***

Hongaarse Goulash

Tuinbonen of wortelen

Rijst of gekookte aardappelen

Zondag 13 juni

Soep van de dag

***

Schouderfilet met pepersaus

Sperziebonen

Gebakken of gekookte aardappelen

Maandag 14 juni

Kerriesoep

***

Indische macaroni of

Mexicaanse bonenschotel met rijst

Roerbakgroente

Dinsdag 15 juni

Kipvermicellisoep

***

Gebakken visfilet of visgratin of vleesgerecht

Choronsaus

Groente Macedoine

Frites of gekookte aardappelen

Woensdag 16 juni

Goulashsoep

***

Schnitzel met vleessaus

Bloemkool

Carré of gekookte aardappelen

Donderdag 17 juni

Chinese groentesoep

***

Saté en omelet met pindasaus

Roerbakgroente

Kroepoek

Witte rijst

Vrijdag 18 juni

Minestronesoep

***

Roomschnitzel Hawaï met kerriesaus

Sperziebonen

Gebakken of Gekookte aardappelen

Vegetarisch

Maandag 14 juni

Kerriesoep

***

Gevulde paprika met groentemelange

En roerei gegratineerd met kaas

Groente Macedoine

Carré aardappelen

Dinsdag 15 juni

Groente vermicellisoep

***

Pizza

Woensdag 16 juni

Aspergesoep

***

Bonengoulash

Roerbakgroente

Gekookte aardappelen

Donderdag 17 juni

Chinese groentesoep

***

Twee kaaskrokantjes met kaassaus

Tuinbonen of wortelen

Gebakken aardappelen

Hap aan de Tap

Maandag 14 t/m vrijdag 18 juni

Griekse steaks met Gyroskruiden, zaziki saus, rauwkostsalade en gebakken aardappelen

Brasseriemenu

Maandag 14 + dinsdag 15 juni

Gebakken forel met amandeltjes

Worteltjes

Gebakken aardappelrozetjes

Rauwkostsalade

Woensdag 16 + donderdag 17 maart

Gemarineerde kippenvleugels met Hot saus

Roerbakgroente

Rauwkostsalade

Rijst

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.