INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 22 april 1999 -de 'interim-regeling compensatie leden medezeggenschapsorganen UT 1999' in beginsel vast te stellen en naar de CGV te sturen voor instemming. Het OPUT zal de regeling ter informatie ontvangen. -Sociaal Jaarverslag Universiteit Twente 1998 vast te stellen en stuurt het Sociaal Jaarverslag 1998 ter informatie toe aan de COR en CGV, het Manag

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 22 april 1999

-de 'interim-regeling compensatie leden medezeggenschapsorganen UT 1999' in beginsel vast te stellen en naar de CGV te sturen voor instemming. Het OPUT zal de regeling ter informatie ontvangen.

-Sociaal Jaarverslag Universiteit Twente 1998 vast te stellen en stuurt het Sociaal Jaarverslag 1998 ter informatie toe aan de COR en CGV, het Management Team, de Raad van Toezicht, het OPUT en de diverse adviescommissies. Tevens stemt het College in met publicatie t.b.v. alle personeelsleden op de intranet-site van de UT.

-de Beleidsnota Mf 30 bezuinigingen 1999-2005 vast te stellen en zendt deze toe aan de Raad van Toezicht en aan het Management Team; na voornoemde raad-pleging volgt toezending aan de CoBe en de CGV.

-tot vaststelling van de nota Opzet Voorjaarsoverlegronde 1999 en deze te verzenden aan de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten.

-de dienst FEZ op te dragen z.s.m. regelgeving te implementeren met de in de notitie Herziening financieel-administratieve Regelingen Werk voor Derden opgenomen hoofdlijnen als uitgangspunt en bij deze implementatie rekening te houden met eventuele wijzigingen in de regelgeving rond het vijfde kaderprogramma; *)faculteiten en instituten indringend te adviseren waar mogelijk binnen het vijfde kaderprogramma te kiezen voor het Full Cost verantwoordingsrÚgime; *)genoemde notitie aan de CoBe voor te leggen voor toetsing op technische punten en ter informatie toe te zenden aan het Management Team en de CGV.

-*)in te stemmen met de voorgestelde verdeling van de informatie-analyse- en systeemontwikkelingscapaciteit volgens het adviesscenario zoals opgenomen in paragraaf 3.3 van het Automatiseringsjaarplan 1999; *)in te stemmen met de bekostiging van de capaciteit volgens het adviesscenario in paragraaf 5.2 van het Automatisseringsjaarplan 1999; *)het fonds Administratieve Automatisering te saneren zoals beschreven in paragraaf 5.3; *)het advies van de AMIT over te nemen en het CIV op te dragen de conversie naar cliënt-server systemen in 1999 versneld uit te voeren, zoals beschreven in paragraaf 3.3.1.

-in te stemmen met de adviezen over de hoofdlijnen van de bekostiging van de Student Union zoals beschreven in punt 16 van de agendaformulieren t.b.v. de CvB-vergaderingen van 18-3-1999 en 22-4-1999 alsmede om eenmalig maximaal kf 150 ter beschikking te stellen ter dekking van het probleem van de Campusbasiskaart - een en ander onder voorbehoud van overeenstemming met deStudent Union over de bevoegdheden van de Student Union.

-in te stemmen met polsing van de door de faculteit Chemische Technologie beoogde kandidaat voor de leerstoel Fundamentele Aspecten van de Proceskunde.

-in te stemmen met polsing van de door de faculteit Chemische Technologie beoogde kandidaat voor de leerstoel Membraantechnologie.

-in te stemmen met polsing van de door de faculteit Technologie & Management beoogde kandidaat voor de leerstoel Design and Implementation of Business Information Systems.

-in te stemmen met polsing van de door de faculteit Werktuigbouwkunde beoogde kandidaat voor de leerstoel Thermische Werktuigbouwkunde.

-in te stemmen met het verzoek van de faculteit EL om tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Quality of Service van Telematicasystemen inclusief de daarbij gevraagde ontheffing van de plicht om te adverteren.

-in te stemmen met polsing van de door de faculteit Elektrotechniek beoogde kandidaat voor de leerstoel Signalen en Systemen.

-de beperkende bepalingen in de Regeling Afstudeersteun met betrekking tot de 42 SP'ers voor eerste jaars en de lustrumactiviteiten in te trekken en de Regeling op deze punten te wijzigen. De CSR wordt om instemming gevraagd.

d.d. 29 april 1999

-de heer dr.ir. L. Lefferts te benoemen tot hoogleraar Katalytische Processen en Materialen voor de faculteit Chemische Technologie. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte ingaande 16 augustus 1999.

-in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst UT (BMTI)-Het Roessingh en VU inzake revalidatiegeneeskunde en -technologie.

-in te stemmen met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de revalidatietechnologie tussen de UT (BMTI)-Het Roessingh en Roessingh Research and Development b.v. in het CeRT.

-tot oprichting van de stichting P3 BI (faculteit T&M).

-de Slotregularisatie 1998 definitief vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht.

-dat: 1)de fusie MESA/CMO als een reorganisatie wordt beschouwd conform CAO en reorganisatieprocedure, 2)de fusie MESA/CMO separaat van de kanteling wordt vervolgd.

-gezien de voorliggende stukken, BeleidsBureau de opdracht te geven de voortgang in het proces van aanvragen in het kader van het 5e kaderprogramma te stimuleren en de interne ondersteuning hiervoor te activeren en aan te sturen.

-de overeenkomst tussen Student Union en Universiteit Twente vast te stellen en, na instemming van de CSR, tot ondertekening over te gaan.

-de notitie Hoofdlijnen Begrotingsrichtlijnen 2000 vast te stellen en deze ter advisering voor te leggen aan het MT, ter informatie naarde CGV, alsmede naar de CoBe ter toetsing op technische punten.

-de notitie integrale doorberekening secundaire personeelslasten 2000 als uitgangspunt voor de berekening van de opslagpercentages sociale lasten 2000 vast te stellen; genoemde notitie ter advisering aan de CoBe voor te leggen en ter informatie aan de COR toe te zenden; de regeling ziektegeldverevening m.i.v. 1 januari 2000 in te trekken.

-Het College heeft ingestemd met de tekst Jaarverslag 1998.

-Het College van Bestuur heeft het Vastgoedplan fase 2, versie maart 1999 vastgesteld, inclusief de financiële paragraaf.

d.d. 12 mei 1999

-de bestuurlijke reactie op het visitatierapport van oktober 1998 over de onderwijsvisitatie van de opleidingen Onderwijskunde vast te stellen en toe te zenden aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Inspectie van het Onderwijs t.a.v. de Inspecteur Wetenschappelijk Onderwijs.

-het herziene projectvoorstel Arbeidssatisfactie UT voorlopig vast te stellen en het ter advisering voor te leggen aan het Management Team, alsmede aan de COR en het OPUT.

OPUT-vergadering d.d. 19 mei 1999

-Loopbaancentrum. I.v.m. de opening van het Loopbaancentrum heeft het hoofd hiervan een presentatie gegeven over de werkzaamheden die in het Loopbaancentrum worden verricht.

-Reorganisaties/organisatieveranderingen. In de OPUT-vergadering is gesproken over diverse reorganisaties. Zo zijn de algemene veranderingen besproken binnen het FB en de aan die veranderingen ten grondslag liggende principes. Verkennend is gesproken over de overgang van de repro FB naar Océ. Er stond een formeel overleg over de splitsing Campus op de agenda. Het OPUT heeft echter gevraagd om aanvullende informatie voordat sprake kan zijn van de formele melding volgens de CAO. Inzake MESA/CMO is besloten dat dit uitgebreider wordt besproken bij de kanteling van de instituten. Wel zal het personeel worden ingelicht over de samenvoeging MESA en CMO.

-I.v.m. de overgang van de repro (FB) is er een extra OPUT-vergadering ingelast op 11 juni 1999. De volgende reguliere vergadering is op 30 juni 1999.

Wetenschapswinkel

Wij zoeken studenten voor de volgende projecten: 1) een tevredenheidsonderzoek naar de kwaliteit van de dienst/hulpverlening van de Stichting Oppas- en Thuiscentrale Gehandicapten Twente (SOTGT). 2) een onderzoek naar het categorie 4 bestand van afdeling Sociale Zaken van gemeente Steenwijk. Circa 60% van de 700 bijstandclinten is in categorie 4 ingedeeld. In verhouding tot landelijke/regionale gemiddelden is dit percentage in de bijstand relatief groot. 3) De gemeenten Den Ham en Vriezenveen moeten per 1 januari2000 samengesmolten zijn tot een nieuwe gemeente, samen met het dorp Daalerveen (nu nog Hellendoorn) en zonder Aadorp en het Bedrijvenpark. Doelstelling: de dienstverlening aan de burger moet op peil blijven of zelfs verbeterd worden. 4) Jaarlijks worden op de UT de Universitaire Vredesdagen georganiseerd over vrede en geweld in wereld en samenleving. Voor de toekomst wil de Commissie UVD het draagvlak voor deze activiteiten vergroten. Allerlei aspecten moeten worden bekeken, zoals: de publiciteit, het animo, de waardering en de inhoud van de activiteiten. Welke (TCW-)student is hiervoor geïnteresseerd? Informatie 1-3 : Jelle Smit, Vrijhof 208, tel. 3942, [email protected] 4 : Egbert van Hattem, Vrijhof 207/208, tel. 4407, [email protected]

Massagecursus

Op maandagavond 28 juni is er in de Agora voor campuskaarthouders een massagecursus. De alom bekende Rene Polman zal in één avond de deelnemers de basisvaardigheden van de sportmassage bijbrengen. Vanaf 19.20 uur zal hij samen met assistenten een groep van maximaal 40 mensen instrueren. Na de vakantie volgt voor mensen die naast het net vissen een herhaling. Inschrijving is mogelijk bij de sportraad. De kosten bedragen f5 (incl. consumptie/direct te voldoen). Neem je eigen badhanddoek mee op de avond zelf. Kom langs, bel 4891144 of mail [email protected]

Alle Faculteiten

Integrand Twente

Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl voor je ideale stage of werkopdracht. Heb je meer zin in een jaartje bestuur, ga dan voor meer info bij ons langs, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909, e-mail: [email protected]

UniPartners

UniPartners is momenteel op zoek naar bestuursleden. Bestuursleden zijn o.a. projectmanagers. Zij begeleiden de projecten die UniPartners voor bedrijven uitvoert. De projectmanager houdt zich zo bezig met het opstellen van offertes, contacten leggen en onderhouden met bedrijven, selecteren van studenten die een project uit willen voeren, enz. Ben jij minimaal tweedejaars student neem dan contact met ons op: WB hal V, kamer 127C, tel. 4893811/4312975, [email protected]

CT

Gezocht: D2 student CT

Duur: ± 3 mnd (16 uur per week). Vergoeding: f25/uur. Wij zijn op zoek naar een minimaal derdejaars CT student die het vak 'corrosie en corrosiebestrijding' of een vergelijkbaar vak gevolgd heeft. Lijkthet je leuk om je studie eens in praktijk te brengen en een opdracht voor een bedrijf uit te voeren? Kom dan z.s.m. langs en lever je C.V. in bij UniPartners: kamer WB hal V, kamer 127C of bel 4893811/4312975, [email protected]

Intekening practicum Database-ontwerp (211078) trimester 1

Studenten die in het 1e trimester studiejaar 1999-2000 willen deelnemen aan dit practicum, dienen zich voor 27 augustus 99 in te tekenen bij BOZ-INF. Start practicum: week 36 (op dinsdagmiddag of vrijdagmiddag) in de practicumzalen in het INF-gebouw.

BSK

Economie van zorgsystemen in Europa (173025)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Het college in week 23 op vrijdag het 1e/2e uur komt te vervallen!

Afstuderen voor 1 september 1999

Voor D3 studenten BSK. BSK studenten die hun afstudeercolloqium willen plannen voor 1 september 99 dienen per 1 juli 99 conform art. 8 van de afstudeerregeling Bestuurskunde: te beschikken over 'groen licht' van de afstudeercommissie; te beschikken over de verklaring van BOZ waaruit blijkt dat voor alle andere onderdelen van het doctoraalexamen een voldoende beoordeling is behaald en de definitieve titel van de scriptie te hebben doorgegeven aan BOZ.

Overgangsregeling Propedeuse

Voor P studenten BSK. Bestemd voor alle studenten die nog vakken van de Propedeuse hebben openstaan, speciaal Statistiek I (153013) of die willen overstappen naar een andere studiestroom. M.i.v. komend collegejaar wordt de propedeuse aangepast. Deze aanpassing houdt in dat bestuurskunde een gemeenschappelijk eerste jaar krijgt. De studiestromen verdwijnen, trimesterthema's worden ingevoerd en vakken krijgen andere namen. Dit geldt alleen voor de Propedeuse vanaf 1999/2000. Er is een overgangsregeling vastgesteld voor studenten die nog vakken van de propedeuse hebben openstaan of die willen overstappen naar een andere studiestroom. Deze regeling is van speciaal belang voor diegenen die Statistiek I (153013) nog niet hebben afgerond. De overgangsregeling staat op de BSK Homepagina onder actueel en ligt op de leesplank bij BOZ in papieren vorm.

Afstudeercolloquium

Richard van Altena over 'Knelpunten bij de verwerving van Euro pese fondsen door gemeenten', 10 juni 99, 16.00 uur, TWRC B-103.

Interdisciplinair project Bestuurskunde (178513)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: Het college op vrijdag het 3e/4e uur in week 23 wordt verschoven naar week 24 in zaal TWRC B-209.

Transformatieprocessen in Centraal- en Oost Europa (173715)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: De colleges in week 21 en 22 op vrijdag het 3e/4e uur vervallen! In week 23 wordt een college ingehaald op vrijdag het 1e/2e uur in TWRC D-103 A.

Traject Leren/Werken (TLW) voor de afstudeeropdracht, september 99

Voor D3 studenten BSK. In september 99 start BSK met bovenstaand traject. Bij zowel studenten als werkgevers is geconstateerd dat er belangstelling is om elkaar eerder dan pas na het afstuderen te leren kennen. Daarom is er voor gekozen studenten de mogelijkheid te bieden de afstudeeropdracht te combineren met het opdoen van werkervaring. In een jaar tijd studeer je af en verricht je werkzaamheden die in het verlengde van je afstudeeronderwerp liggen. Inschrijvingsprocedure: vanaf maandag 14 juni (9.00-12.30 uur, Stagebureau): schriftelijke informatie. Donderdag 17 juni (16.00 uur, zaal TWRC B-103): voorlichtingsbijeenkomst; aanvraagformulier invullen/intekenen voor gesprek met TLW-coördinator (gesprekken: tussen 18 en 22 juni). Vervolgens volgt er een selectieprocedure bij de door jou gekozen instelling waar je eveneens salaris ontvangt. Voor meer informatie over deze regeling is de 'handleiding bij het afstuderen' verkrijgbaar bij de UTake.

Studentassistent gevraagd miv het nieuwe studiejaar

Voor D2/D3 studenten BSK. De heer dr. J.H. de Wilde en prof.dr. J.J.A. Thomassen zoeken een studentassistent. Het gaat om een aanstelling voor max. 3 dagdelen per week m.i.v. het nieuwe studiejaar. De voorkeur gaat uit naar een derde- of vierdejaars BSK student. Schriftelijke sollicitaties z.s.m. inleveren bij het secretariaat van Staat en Politiek, kamer TWRC C-226.

Probleemstelling Formuleren (178500)

Voor D2/D3 studenten BSK. In de CIV PC-zaal is nu de definitieve versie van Probleemstelling Formuleren geïnstalleerd. Studenten die eerder aan dit programma zijn begonnen en hun gegevens hebben opgeslagen, kunnen nu niet meer verder vanaf het punt waar zij waren gebleven. Voor deze studenten geldt een generaal pardon: iedereen die voor vrijdag 28 mei 99 aan het COO is begonnen, en van wie gegevens zijn opgeslagen, heeft bij deze voldaan aan de COO-verplichting. I.v.m. de afwezigheid van de heer Geurts, is de heer Aarts eerste aanspreekpunt voor het vak. Voor vragen over het COO kunt u zich wenden tot de heer Schuszler.

Voorlichting over afstudeerrichtingen

Voor Alle studenten BSK. Op 8, 9 en 10 juni 99 wordt voorlichting gegeven over de afstudeerrichtingen van Algemene, Europese en Technische Bestuurskunde. De studiewijzers voor alle afstudeerrichtingen zullen begin juni op de leesplank bij BOZ beschikbaar zijn. Programma: Dinsdag 8 juni 99, 12.30-13.30 uur, zaal TWRC A-112: Organisatie en Financieel Management & Onderzoek en Theorie. Woensdag 9 juni 99, 12.30-13.30 uur, TWRC A-112: Veiligheidsstudies. Woensdag 9 juni 99, 12.30-13.30 uur, TWRC A-114: Nationaal Bestuur en Europese Integratie & Internationale Betrekkingen en Europese Integratie. Donderdag 10 juni 99, 12.30-13.30 uur, TWRC A-112: Inrichting Openbaar Bestuur & Beleidsstudies. Donderdag 10 juni 99, 12.30-13.30 uur, TWRC A-114: Milieu, Bestuurlijke Informatisering en Infrastructuur.

Intekening practicum Databaseontwerp (211078)

Zie mededeling CT.

EL

D-voordracht

R. Streijl (Leerstoel: TSS) over 'Analysis of Managed Virtual Private Networks', 4 juni 99, 15.00 uur, CC3.

Integrand Twente

Gezocht student(e) EL voor onderzoek: hoe de faseruis van een aantal aanwezige oscillator-types afhangt van de componenten waaruit ze zijn opgebouwd en van het circuit. Duur: 6 man-mnd, (liefst twee samenwerkende studenten). Ref:G684.

Zaalwijziging Ontwerpen van telematicasystemen (214005)

Voor INF/BIT D1-studenten en EL D3-studenten. Zie mededeling INF/BIT.

INF/BIT

Zaalwijziging Tele-informatica (214100)

Voor BIT P-studenten. De hoorcolleges op maandag het 5e en 6e uur zijn in week 23 en 24 in zaal CT-2520.

Zaalwijziging Ontwerpen van telematicasystemen (214005)

Voor INF/BIT D1-studenten en EL D3-studenten. De hoorcolleges op maandag het 3e en 4e uur zijn in week 23 en 24 in zaal CC-2.

D-voordrachten BIT

J.L. Meinema over 'Corporate Architecture: A modeling approach', 4 juni 99, 12.30 uur, INF L-204 (Demozaal).

Leon Visser over 'Corporate Architecture Engineering: a methodological approach', 4 juni 99, 14.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

J.W.J. Kea over 'The XML/EDI framework', 4 juni 99, 14.00 uur, INF U1.

P.J. Abeln over 'Interne klantoriëntatie als basis voor nieuwe procesinrichting en informatietechnologie binnen Dienst Cabinepersoneel KLM', 4 juni 99, 15.45 uur, INF L-204 (Demozaal).

J. van Amstel over 'Implicaties van een OODBMS, een onderzoek naar de voorwaarden en gevolgen voor het gebruik van een object georiënteerde database', 8 juni 99, 15.30 uur, INF U4.

D-voordrachten INF

W.A. Kleijs over 'Corporate Architecture: A reasoning approach', 9 juni 99, 14.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

N. Lammers over 'Corporate Architecture: An instrumental approach', 9 juni 99, 16.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

Inschrijving schil- en keuzevakken INF/BIT, trimester 1

Voor INF en BIT-studenten INF-vakken : 211034: Spraaktechnologie. 211050: Structuur van programmeertalen. 211098: Databasetrans. & processen. 211104: High performance computing. 211128: Informatica en taal. 211132: Verificatie van modulaire en object georiënteerde systemen. 211185: Taal en rekenmodellen. 213009: Fouten tolererende digitale systemen. 213012: Hardware/software co-design. 214004: Protocolimplementatie. 214011: Systeem-ontwikkelomgevingen. Schilvakken : 211124: Object-georiënteerde software-analyse en -ontwerp. 212016: Kennistechnologie. 214006: Applicatieprotocollen. BIT-vakken : 234007: Systemen voor coöperatief werk. 234010: Invoering van IT in organisaties. 236001: Kwaliteit van de informatievoorziening.

Vervallen vak Programma-generatie in een computer-algebra-omgeving (211105)

Dit vak komt m.i.v. studiejaar 1999-2000 te vervallen. Studenten die hierdoor in de problemen komen kunnen contact opnemen met G.F. van der Hoeven, opleidingsdirecteur INF, e-mail [email protected]

Tentamens BOGOS in juli en augustus (211121)

Het tentamen van 2 juli 99 09.00-12.30 wordt verschoven naar 1 juli 09.00-12.30. Het tentamen van 20 augustus 13.30-17.00 komt te vervallen. Studenten die het tentamen voor augustus ingepland hadden kunnen contact opnemen met de docent, dhr. Vervoort, tel. 3712 of e-mail: [email protected]

Aanmelding D-examenvergadering INF en BIT in september 1999

Voor INF D3-studenten

Voor BIT D3-studenten

Voor INF/BIT geldt : openingstijden: ma/wo/vr van 10.00-14.00 uur. Terugtrekken is mogelijk bij BOZ t/m 31 augustus 99. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 31 augustus 99 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het D-verslag dient (voor 31 augustus a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag zal, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, naar de bibliotheek van INF gaan. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF.

Voordrachten over Workflow Management, resp. Enterprise Resource Planning (ERP)

In het kader van het college Productie Informatietechnologie (PIT) worden de volgende voordrachten gehouden: -Donderdag 27 mei spreekt ir H. Leideman van Mitopics Automatiserings Architecten te Gouda over de toepassing van workflow management (WFM) in organisaties. Donderdag 3 juni spreekt F. Bossmann van Oracle Nederland B.V. over Oracle Applications, een pakket voor Enterprise Resource Planning. Beide voordrachten zijn om 13.45-15.30 uur in zaal INF L204 (demozaal) in de voormalige Hal-B, ingang Collegecomplex. Inlichtingen: dr.ir. R. Engmann, tel. 3691, email: [email protected]

Afstudeeropdracht

Titel stage/afstudeeropdracht: Database sampling. Duur van stage/afstuderen: 6 mnd. Begeleider: Wijnand Derks (e-mail: [email protected]). Locatie: KPN Groningen. Wij zoeken een WO afstudeerder in de informatica en/of wiskunde die geïnteresseerd is in databases en data mining technieken. Wij bieden een interessanteen dynamische omgeving waarin bedrijfsleven en wetenschap worden gecombineerd. De opdracht wordt uitgevoerd in een werkveld waarin database, proces en artificial intelligence technieken zijn gebundeld (werkveld IPE binnen afdeling SDS). Zowel KPN als de universiteit zullen voor de begeleiding zorg dragen. Contactpersoon: M. Fokkinga, afstudeercoördinator van de groep Databases (INF 3025). Expiration date (31/12/1999).

Inschrijving keuzevakken INF/BIT trimester 1

Voor Alle faculteiten INF-vakken : 211034: Spraaktechnologie. 211050: Structuur van programmeertalen. 211098: Databasetrans. & processen. 211124: Object-georiënteerde software-analyse en -ontwerp. 211128: Informatica en taal. 211132: Verificatie van modulaire en object georiënteerde systemen. 212016: Kennistechnologie. 213005: Computerarchitectuur (zie D2-rooster INF). 213009: Fouten tolererende digitale systemen. 213012: Hardware/software co-design. 214002: B.O. telematica. 214004: Protocolimplementatie. 214006: Applicatieprotocollen. 214011: Systeem-ontwikkelomgevingen. BIT-vakken : 234007: Systemen voor coöperatief werk. 234010: Invoering van IT in organisaties. 236001: Kwaliteit van de informatievoorziening.

Integrand Twente

Gezocht student(e) BIT voor het tijdelijk begeleiden van een projectafdeling, het ontwikkelen en implementeren van nieuwe procedures inclusief het vastleggen en borgen ervan (ISO 9000). Duur: 6-12 mnd. Ref:G706.

TBK/CT&M

Colloquia

A. Diepeveen over 'Het proces van strategievorming bij Leushuis Projects & Engineering en Norit Membraan Technologie t.b.v. structurering van het proces, 3 juni 99, 15.45 uur, TW C 238.

Danielle Blok over 'Kostenverlaging in het distributiecentrum van Dico B.V. te Uden', 4 juni 99, 15.30 uur, BB4.

Sander de Brouwer en Dirk Eekma over 'Slim transport onder de Dom' naar een ondergronds Logistiek Systeem Utrecht over de mogelijkheden van ondergronds goederenvervoer in Utrecht,

11 juni 99, 15.00 uur, CC-3.

Jan-Jaap Verschoor over 'The selection of FCC Air Pollution Control Techniques', 11 juni 99, 16.15 uur, CT 1345.

Stephan Laaper over 'Het ontwikkelen en toepasbaar maken van een generiek model voor interactieve processen bij complexe infrastructurele projecten', 21 juni 99, 15.30 uur, WB HV-112.

Esther Kromhout over 'De succes- en faalfactoren van projectbeheersing binnen Strukton Groep nv', 24 juni 99, 15.45 uur, CC 3.

P. van Andel over 'Onderzoek voor KLM Engineering & Maintenance naar de uniformiteit en de effectiviteit van het Inspection Incoming Goods proces', 25 juni 99, 15.45 uur, TW B 209.

Gehouden: Jeroen Bouwman over 'Een kwaliteitskostenonderzoek bij slaapkamermeubelfabrikant Vroomshoop Meubelen' op 26 mei.

Martijn van den Broeke over 'De bijdrage van de methodiek IPEA aan het vergroten van de legitimiteit, de effectiviteit en de efficiëntie van het Waterplan Rotterdam 2000-2005' op 27 mei.

Inleiding in het recht (175901)

Voor CT&M P. I.v.m. de verbouwing in het BB gebouw wordt dit college verplaatst naar: wk 23, 24, 25; maandag het 5e en 6e uur; CC4 i.p.v. BB4. wk 22, 23; donderdag het 5e en 6e uur; TW B 209 i.p.v. BB4.

Projectmanagement I (226400)

Voor CT&M P. I.v.m. de verbouwing in het BB gebouw wordt dit college alsvolgt verplaatst: wk 23, 24, 25; maandag het 7e en 8e uur; in CC4 i.p.v. BB4. wk 21 en 23; donderdag het 7e en 8e uur; in WB HV 112 i.p.v. BB3.

Organisatie en Management van Japanse Ondernemingen (180002)

Voor TBK D3. Dit college wordt v.a. week 22 gehouden in INF L 208 i.p.v. CT 1407.

Herkansing toetsen Inleiding Waterbeheer (224013)

Voor CT&M. Op woensdag 16 juni a.s. is er gelegenheid om toetsen van dit vak te herkansen. De herkansingen zijn als volgt verroosterd: toetsgroep 1: 08.30-10.00 uur; toetsgroep 2: 10.00-11.30 uur; toetsgroep 3: 11.30-13.00 uur. Voor meer informatie kun je terecht bij de docent van het vak, dhr. de Kok of op de website.

Nobiles ingenieursgids

Voor CT&M. Alle D3-studenten die al met afstuderen bezig zijn of daar binnenkort mee beginnen kunnen bij BOZ CT&M gratis een Nobiles ingenieursgids ophalen. Deze gids geeft informatie oversolliciteren, de arbeidsmarkt, werken in het buitenland, een eigen bedrijf etc.

Mini-symposium Management van Technologie & Innovatie (226510)

Voor CT&M. Op dinsdag 22 juni a.s. is er een mini-symposium van 10.00-15.00 uur in CC-3 in het kader van bovengenoemd vak.

Vervallen colleges Ontwerpproject Bouwen (226310)

Voor CT&M P, TBK-B D1. De colleges voor dit vak op dinsdag 8 en dinsdag 22 juni a.s. komen te vervallen.

Roosterwijziging Inleiding in het Recht (175901)

Voor CT&M. Het college voor dit vak op maandag 21 juni a.s. is verschoven van het 5e + 6e uur naar het 3e + 4e uur. De zaal blijft CC-4.

Intekenlijst eindgesprekken Ontwerpproject Bouwen (226310)

Voor CT&M P, TBK-B D1. Op het mededelingenbord in de hal bij BOZ CT&M hangt een intekenlijst voor de eindgesprekken van dit vak. De gesprekken duren 30 minuten per groep. Voor de TBK-groepen is dinsdagmiddag 29 juni gereserveerd. De CT&M-groepen kunnen kiezen uit dinsdag 29 juni, donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli. Op vrijdagmiddag 2 juli is er om ongeveer 15.30 een afsluitende borrel. Tijdens de borrel vindt ook de prijsuitreiking plaats.

MaTCh Europese studiereis

Ben jij geïnteresseerd in een Europese studiereis met MaTCh, het studiedispuut van de vakgroep T&O? Neem dan contact op met Jeroen Tresfon, tel. 4333324, [email protected]

Inhaalregeling D2-vak Kosten-Baten- en Decisie-analyse

Voor CT&M. Dit vak (173901, 2 SP) maakt geen deel meer uit van het nieuwe D2-curriculum dat in het studiejaar 1999/2000 van start gaat. Studenten die dit vak nog open hebben staan wordt echter de mogelijkheid geboden om het vak in het nieuwe studiejaar af te ronden door een deel van de colleges van het vak 173701 (met gelijkluidende naam maar afwijkende vakcode), bij Bestuurskunde te volgen. De CT&M-studenten volgen dan alleen de colleges in blok 1 en niet die in blok 2. In blok 2 hoeft dan alleen nog een computerpracticum te worden gedaan. Begin juli volgen nadere mededelingen m.b.t. het rooster van het vak.

Zaalwijziging Lezing Geneeskunde en Management

Voor Praxis en G-stroom studenten. Op woensdag 9 juni om 16.00 uur geeft dr. C. Neef een lezing uit de cyclus Geneeskunde en Management in filmzaal Bastille (i.p.v. de Vrijhof). Hij is ziekenhuisapotheker in het Medisch Spectrum Twente en geeft colleges ophet gebied van geneesmiddellogistiek. Bij deze nodigen we je graag uit voor de lezing. Na afloop is er een borrel.

Zaalwijziging HC Mechanica 1 (115706)

Voor CT&M D1-studenten. Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op donderdag het 7/8e uur, wordt op 17 juni a.s. (wk. 24), verplaatst van zaal BB.4 naar zaal CT.2520.

Gezocht afstudeerder voor Roessingh Diensten Groep

Voor TBK D3. Roessingh Diensten Groep B.V. (RDG) is een verzelfstandigde dochterorganisatie van het Centrum voor Revalidatie Het Roessingh. Het arbeidsvoorwaardenbeleid kent als basis de CAO-Ziekenhuiswezen. Vanuit deze basis wil RDG het bijbehorende pakket - binnen gestelde randvoorwaarden - flexibiliseren. De verwachting is dat het hanteren van een meer flexibele beloning een positieve invloed zal hebben. Bij de uitvoering van het onderzoek wordt de student (ook) intern begeleid. Praktische en facilitaire ondersteuning (werkplek, PC, enz.) is aanwezig. Er wordt een stage- of afstudeervergoeding gegeven. Contactpersonen: prof.dr. J.C. Looise (HRM, BB-301, tel. 3508); de heer Jaap van Slooten (directeur Roessing Diensten Groep, tel. 053-4833000).

Beslissen onder Onzekerheid (182060)

Voor TBK D1. De derde toets voor dit vak is op dinsdag 8 juni 99, het 7e en 8e uur in de Sporthal.

Intekening Kennistechnologie (212016)

Voor TBK. Zie mededeling INF/BIT. Zie onder alle faculteiten.

TCW

Theoriedeel Communicatie en media (168921)

Voor D3-studenten TCW. Het college (Theordeel) van donderdag 10 juni het 1e en 2e uur is in zaal TW-A114.

Intekening groepsindeling werkcolleges 1e trimester 1999-2000

Voor P-studenten TCW. Intekening voor de groepsindeling van het 1e trimester studiejaar 1999-2000 is mogelijk van maandag 7 juni t/m vrijdag 30 juli a.s. De inschrijving voor de werkcolleges geldt voor onderstaande vakken: Doctoraal 1 (D1), 241203-Tekstontwerp en tekstonderzoek, 244010-Financiële communicatie.

Intekening groepsindeling werkcolleges 1e trimester 1999-2000

Voor D1-studenten TCW. Intekening voor de groepsindeling van het 1e trimester studiejaar 1999-2000 is mogelijk van maandag 7 juni t/m vrijdag 30 juli a.s. De inschrijving voor de werkcolleges geldt voor onderstaande vakken: Doctoraal 2 (D2): 168603-Taal en communicatie II, 168908-Methoden en technieken III.

Intekening colleges 1e trimester 1999-2000

Voor studenten TCW. Intekening voor de hoorcolleges van het 1e trimester studiejaar 1999-2000 is mogelijk van maandag 7 juni t/m vrijdag 30 juli a.s. Inschrijven is mogelijk voor onderstaande colleges: 168612-Analyse, ontwerp en onderzoeksdeel Communicatie en gedragsbeïnvloeding. 168622-Analyse, ontwerp en onderzoeksdeel Teksttechniek. 168632-Analyse, ontwerp en onderzoeksdeel Communicatie in profit en non-profit organisaties. 168712-Analyse, ontwerp en onderzoeksdeel Communicatie en openbaar bestuur

168912 Analyse, ontwerp en onderzoeksdeel Informatiemanagement. 168922-Analyse, ontwerp en onderzoeksdeel Communicatie en media.

Toelating tot D1-fase

Voor P-studenten TCW. TCW-studenten die in het eerste trimester van het studiejaar 1999-2000 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), kunnen zich in de periode van 7 juni t/m 30 juli 99 intekenen voor de groepsindeling. Studenten die het P-diploma nog niet gaan behalen, mogen deelnemen aan het onderwijs van het tweede jaar (D1) als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: -ze hebben tenminste 31.5 SP behaald; -voor de tweedejaars-vakken waaraan ze willen deelnemen beschikken ze over de verplichte voorkennis zoals die vermeld staat in de studiegids.

Integrand Twente

Gezocht student(e) TCW voor een onderzoek: hoe klanten bedrijven in verschillende branches beoordelen, bij een bedrijf in de omgeving van Den Haag. Duur: 2-3mnd. Ref:DL115.

TN

D1: Technische transportfysica I OUDE STIJL (147013)

Voor studenten die (t/m cursus 1997/98) het vak TTF I gevolgd hebben, maar er nog niet in geslaagd zijn het met succes af te ronden, bestaan er dit jaar twee mogelijkheden om alsnog de oude stijl, dus inclusief het onderdeel Inleiding continuummechanica, te doen. Op de data 28 juni en 20 augustus a.s. zal op de in het tentamenrooster vermelde plaats en tijd van het tentamen TTF I ook een, voor de hierboven genoemde doelgroep, aangepaste versie beschikbaar zijn.

D-voordrachten

Walter Knulst over 'Methode om de gasdynamica van een rf-geëxciteerde cw Ar:Xe laser te onderzoeken m.b.v.impedautie metingen', maandag 7 juni 99, 15.30 uur, EL/TN T4.

D. de Bruin over 'Ion bombardment induced 1-dimensional structures on a Cu(001) surface', dinsdag 8 juni 99, 15.30 uur, EL/TNB1220.

Jeroen Martijn Bergamin over 'Localized states in quantum-chaotic systems and anharmonic attices', woensdag 9 juni 99, 15.30 uur, EL/TN B1220.

Eelco van Setten over 'Monte Carlo simulations of homoepitaxial growth of pulsed laser deposited strontium titanate', donderdag 10 juni 99, 14.00 uur, CT 1345.

Per Slycke over 'Growth study of pulsed laser deposited complex oxides with time resolved rheed', donderdag 10 juni 99, 15.30 uur, CT 1345.

R. Werkman over 'Submonolayer coverages of Co on Ge(001) and Si(001)', vrijdag 11 juni 99, 16.00 uur, EL/TN T4.

Alexander Brinkman over 'Double-Barrier Josephson Junctions', maandag 14 juni 99, 16.00 uur, EL/TN T4.

P: Zaal Analyse A tentamen

Vrijdag 4 juni a.s. van 9.00-12.00 uur zal het tentamen afgenomen worden in BB1.

SOTN bijeenkomst

Dinsdag 8 juni in de middagpauze is er een korte SOTN-bijeenkomst in een bunkerzaaltje. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te praten over het onderwijs. Agenda's en notulen zijn verkrijgbaar bij het SOTN-bestuur.

Intekening keuzevak Computerarchitectuur (213005)

Zie D2-rooster INF. Zie onder alle faculteiten.

TO

Instrumentatietechnologie: ontwerpmethodologie

Voor TO-D3. Het hoorcollege voor dit vak is woensdag 26 mei a.s. vervallen. Er wordt een extra college ingeroosterd op woensdag 16 juni, het 7e en 8e uur in zaal L213.

Afstudeercolloquium

Annet van de Put over 'Formative evaluation of CASCADE-SEA (Computer Asisted Curriculum Analysis, Design and Evaluation for Science Education in Africa)', vrijdag 18 juni 99, 14.00 uur, L216.

TW

Programma voorlichting afstudeerspecialisaties TW

Programma voor de voorlichting over afstudeerspecialisaties van TW op donderdag 20 mei. 15.45 uur Opening door dr. Poortema. 15.50 uur Toegepaste Analyse & Mathematische Fysisca door dr.ir. van de Fliert. 16.10 uur Computational Mechanics door prof.dr.ir. van der Vegt. 16.30 uur Pauze. 16.40 uur Numerieke Analyse doorprof.dr. Traas. 17.00 uur Multi Disciplinaire Ontwerp Opdracht (MDOO) door dr. van Beckum. 17.20 uur Vragen/discussie.

Discrete Kansrekening (153002)

Voor P-studenten TW. Op vrijdag 11 juni (wk 23) het 1e + 2e uur, in TW-A108 b, is er een vragenuur gepland voor dit vak.

D-voordracht

Monique Kedde over 'The electric field of a dipole near a perfectly conducting wedge', donderdag 10 juni 99, 14.00 uur, TW-A118.

Intekening High performance computing (211104)

Zie mededeling INF.

Intekening Kennistechnologie (212016)

Zie mededeling INF.

Vervallen vak Programmageneratie (211105)

Zie mededeling INF.

W&M

Zaalwijziging W&M-vak 'Grote Filosofen' (160520)

Het 1e jaars W&M-college 'Grote Filosofen' (docent Fleischhacker) vindt op woensdag 16 juni a.s., 5e en 6e uur niet plaats in TW B209, maar in CC3.

WB

Afstudeercolloquia

O. Baack (OPM) over 'Ontwerp van een tolerantie gestuurde buigvolgorde generator voor gebogen plaatproducten in de klein-serie-fabricage', 4 juni 99, 10.00 uur, WB N.105.

J. Kuper (BW) over 'Finite element modeling of human skeletal muscle: using optimization techniques and magnetic resonance tagging', 8 juni 99, 10.00 uur, WB N.105.

R. Visser (TMK) over 'Passive shock & vibration isolation of ship mounted sensor systems', 16 juni 99, 14.00 uur, WB N.105.

Gehouden: P. Stutvoet (OPM) over 'Deterioration simulation for scheduling preventive maintenance' op 28 mei 99.

B. Veldhuis (OPM) over 'The engineering process improved' op 28 mei 99.

Lineaire algebra (151007)

Doordat WMW een zaal met apparatuur nodig heeft wordt het werkcollege van groep C op VR 3+4 in de weken 24 en 25 verplaatst van TW-A 112 naar TW-B 102. Dus op 18 en 25 juni is hetwerkcollege in TW-B 102.

Zaalwijziging HC Fysische grondslagen milieutechn. (114533)

Voor WB D2-studenten. Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op vrijdag het 3/4e uur, wordt in de weken 23, 24 en 25 (11-06; 18-06 en 25-06) verplaatst van zaal BB.3 naar zaal EF T4.

Tentamenstof Produktiesystemen 3 (112422)

Voor WB/TBK D3-studenten. Voor het tweede deel van het vak 'Produktiesystemen 3' behoren de op het college gebruikte sheets tot de tentamenstof. Kopieen hiervan kunnen opgehaald worden bij Y. Weber, kamer WB N.240.

Sluiting BOZ/WB d.d. 11 juni 1999

voor: Alle studenten. Bureau Onderwijszaken WB is vrijdag 11 juni a.s., de gehele dag gesloten.

Intekening practicum Databaseontwerp (211078)

Zie mededeling CT.

Integrand Twente

Gezocht student(e) voor een afstudeeropdracht bij de Telegraaf. Je moet uitzoeken welke kengetallen voor de drukmachines gebruikt kunnen worden. Het is dus een Machine-analyse/productie eenheden analyse. Duur: 6 mnd. Ref:I496.

WWTS

Afstudeercolloquia

P. Timmerman over 'Waar landen we? Over de culturele kwaliteit van de luchthaven', vrijdag 11 juni 99, 16.00 uur, TW A116 P.

Gehouden: A.A.G. Brouwer over 'Dingen m/v. Een technieksociologisch onderzoek naar het ontstaan van het genderscript van de Philishave en de Ladyshave' op vrijdag 28 mei 99.

Voorlichting doctoraalopleiding WWTS: 3 juni 1999

Na je propedeuse WWTS studeren! Een Technoloog met visie: donderdag 3 juni a.s., 12.30-13.30 uur, zaal TW C238. Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving (WWTS) is er voor studenten met een technische propedeuse die in hun doctoraalprogramma veel ruimte willen inruimen voor de maatschappelijke kant van wetenschap en technologie. WWTS is een unieke opleiding waarin je je ontwikkelt tot een breed georiënteerde technoloog. De kracht van WWTS ligt in de combinatie: een gedegen technische én wijsgerig georiënteerde doctoraal-studie. Dubbeldoctoraal. WWTS kan naast een volledige technische opleiding gevolgd worden als een wijsgerig en sociaal-wetenschappelijk programma van minimaal 84 studiepunten. Vraag de brochure WWTS aan en informeer naarje mogelijkheden bij de coördinator WWTS, drs. J.P. van Diepen, Faculteit WMW, tel. 053-4894393. Email [email protected]

Cultuur

UniversiteitsTelevisie (UTV)

Donderdag 3 juni om 12.45 uur is de negende uitzending van UTV! (herhaling donderdagavond om 19.00 uur) Het programma luidt: TCW-producties'99, Introductie'98 deel II, Journaal. UTV zendt elke donderdag uit op kanaal 2. Wil jij ook televisie maken? Of wil je meer weten van UTV? Surf naar: http://vcd.student.utwente.nl. Beleef het mee, met UTV!

Concert BLOF

Donderdag 19 augustus, 21.30 uur, Muziekcentrum Enschede. Zie cultuuragenda.

Stichting Horkon

Stichting Horkon is een sociaal-culturele organisatie met als doel informatie en kennis te verschaffen van de Antilliaanse en Arubaanse cultuur, historie en het sociaal leven. Aanstaande zondag 6 juni presenteert Horkon de film 30 mei 1969 'Gritu di un pueblo'. In deze documentaire laat regisseur John Leerdam zien hoe het op de dag, waar de titel naar verwijst, op Curacao tot een geweldadige uitbarsting is gekomen en wat de gevolgen ervan zijn geweest. Plaats: Concordia K&C Theater (Oude Markt 15). Reserveren aanbevolen, tel. 053-4311089. Voorstellingen: 16.00 en 17.30 uur. Entree: f12,50.

Cultuurkoepel Apollo

Wij zoeken nieuwe bestuursleden. Vanaf september 99 zit je dan voor de periode van een jaar in een zeer actief bestuur van een leuke en actieve sector. De taken zijn heel uiteenlopend en uiteraard staat er een vergoeding tegenover in de vorm van afstudeermaanden danwel een bestuurdersbeurs. Voel jij je verbonden met cultuur en wil jij iets betekenen op de campus? Aarzel dan niet en loop binnen bij Apollo, kamer 30 in de Vrijhof. Deze is elke dag van 12.30 tot 16.00 open.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop : 1.Diversen - The Incredible Sound Of Drum 'N' Bass; mixed by Goldie [veel grote hits] 2.Quazar - 21 Hours [Underworld-achtige techno] 3.Insane Clown Posse - Amazing Jeckyl Brothers 4.Amanda Marshall - Tuesday's Child 5.Boyzone - By Request; Best Of 6.Deine Lakaien - Kasmodiah 7.Waldeck - Balance Of The Force [Oostenrijkste Massive Attack-kloon] 8.Godflesh - Us And Them. 9.Cree Summer - Street Faerie [popsoulonder Lenny Kravitz-productie] 10.Mike Oldfield - Guitars Wereldmuziek: Salif Keita - Papa [mix van Afrikaanse en westerse pop. Blues : Big Bill Morganfield - Rising Son. Jazz : Marta Bijlsma Band: Profile [zangeres uit Silvolde met internationale allure]. Meer informatie: 053-4361130.

Internationaal

AEGEE

Ook de zomerkriebels weer gekregen? Pak dan je duim en ga nu direct naar Salzburg of Eindhoven! Volgend weekend hebben we de 'European Games Marathon' in Passau waar allerlei sporten en spelen (zowel typisch Duitse als Europese) op theoretisch en praktische manier de revue zullen passeren. Vergeet je sportschoenen dus niet mee te nemen! Datzelfde weekend heb je ook de kans om de dies van AEGEE Wenen mee te maken. Heb je nog nooit een gala meegemaakt in Wenen, dan is hier je kans! Het weekend zal geheel uit feesten bestaan... Het laatste congres voor de zomervakantie, 'Fete de la musique', is van 19-21 juni in Berlijn. Drie dagen vol met muziek: van Flamenco tot Salsa en van Rock & Pop tot Drum & Bass. Have fun!

Monsoon

Het jaarlijkse symposium heeft gisteren plaatsgevonden. Het ging dit jaar over het nut van en de problemen bij technologie overdracht op lange termijn # Lijkt het je wat om volgend jaar een dergelijke activiteit te organiseren? Monsoon kan in het komende jaar nog een aantal nieuwe bestuursleden gebruiken # Ook nieuwe leden zijn welkom, met name jongerejaars (tweede, derde). Veel actieve leden zijn momenteel in de afstudeerfase, en we kunnen dus wel wat fris bloed gebruiken # De Qui Pasa komt binnenkort weer uit, dit keer een speciale symposium-editie # Heb je interesse voor een jaartje bestuur? Kom langs bij de MONSOON-kamer (CT 1796), bel (3543) of mail ([email protected]) ons!

Monbusho beurzen

De Japanse overheid biedt Monbusho beurzen aan in het kader van Culturele Verdragen. De beurzen zijn bestemd voor pas afgestudeerden, die een vervolgstudie in Japan willen doen. Kennis van de Japanse taal is een pre maar geen voorwaarde. In de aanvraag moet duidelijk worden aangegeven waarom juist voor Japan is gekozen. De beurs geldt voor een periode van 2 jaar. De studie begint per 1 april 2000. De hoogte van de beurs is 185,000 yen per maand, plus eenmalig bij aankomst een bedrag van 25,000 yen. De reiskosten Amsterdam-Tokyo vv worden eveneens vergoed. Sluitingstermijn is 13 augustus 1999. Informatie/aanvraagformulieren: mw J.F. Heisterkamp (dinsdag, woensdag en donderdag, 10.00-13.30 uur), tel. 053-4894697, Vrijhof kamer 232.

Pakkerij

AEGEE

Donderdag 3 juni is er de AOV-discussieavond vanaf 20.00 uur in het pand # Dinsdag 8 juni om 20.00 uur de coco met aansluitend, om 21.30 uur, de kick-off over de Europese verkiezingen in soc. Asterion # En verder: maandag 14 juni de AOV en vrijdag 18 juni de Intro Knutseldag, waar alle leden van harte welkom zijn # Natuurlijk is Sociëteit Asterion gewoon open op dinsdag- en donderdagavond (tussen 21.30 en 22.30 uur: piekuur). Jij komt toch ook? # Voor informatie over activiteiten buiten Enschede: zie kopje 'Internationaal' # Informatie: tel. 4321040, e-mail: [email protected]; http://www.student.utwente.nl/~aegee.

C.S.V. Alpha

Komende zondag hebben we om 9.30 uur een IKV in de Chr. Ger. Kerk Enschede West aan de 2e Emmastraat 60. Daarna drinken we koffie bij de Vuige Bastards # Volgende week, 10 juni, is er een thema-avond met spreker Ds. Laseur van de Ned. Herv. Kerk (Bethelkerk) # Op 15 juni gaan we chillen met het SB bij het Rutbeek. Om 14.00 uur vertrekken we vanaf de Vuige Bastards, waar achteraf ook een Alpha-diner genuttigd kan worden (kosten: f10 p.p.) # Op 16 juni zijn jullie natuurlijk allemaal op de ALV! # Van 3 tot 9 juli gaan we op zeilweek # Geïnteresseerd? Kom een keer langs in sociëteit Flux (Oude Markt 24) of bel Johan (4353965) of Lenneke (4311335). Meer informatie: http://surf.to/c.s.v.alpha/.

A.S.V. Taste

Het sociëteitsbestuur heeft besloten morgenmiddag, vrijdag 4 juni, een vrijdagmiddagborrel te organiseren. Iedereen is van harte welkom vanaf 15.00 uur. Volgende week donderdag 10 juni organiseert de Activiteitencommissie het Taste-lasergamen. In het weekend van 12-13 juni gaan we met 50 man zeilen in Friesland. Op zaterdag 19 juni is de Ouderdag. Schrijf jouw ouders daar nu voor in bij de Ouderdagcommissie of op het mededelingenbord. Voor informatie of opmerkingen kun je natuurlijk altijd het bestuur aanspreken op de sociëteit of bellen (053-4326238).

Audentis

Na een druk bezocht eerstejaarsfeest staan er de komende week wederom een aantal leuke activiteiten op het programma. Vrijdag 4 juni is er weer de doedelaarsavond. De disputen zullen dan weer strijden voor een nieuwe lichting. Na een rustweekend kunnen de leden op maandag weer aan de slag; dan is er namelijk de uitval naar Wageningen. De uitgelezen mogelijkheid om braskoning van het jaar te worden. Op dinsdag is er weer de normale kroegavond en is er voor de leden de gelegenheid hun wonden te likken van de strijd op de doedelaars en de uitval. Informatie: tel. 053-4324357, e-mail: [email protected], Senaat, 053-4328384, e-mail: [email protected]; www.audentis.nl.

Promotie

ir. G.S. Nivarthy (CT) over 'Mechanistic aspects of the alkylation of isobutane with olefins over zeolites and faujasite', 17 juni, 15.00 uur, CC4.

ir. S.L.J. Gierkink (EL) over 'Control linearity and jitter of relaxation oscillators', 18 juni, 13.15 uur, CT2520.

ir. M.J.B. Wissink (CT) over 'Endothelialization of collagen and heperinized-collagen matrices', 18 juni, 15.00 uur, CT2520.

drs. M.B.M. de Croock (TO) over 'The transfer paradox; training design for troubleshooting skills', 18 juni, 16.45 uur, CT2520.

mw.ir. M.W.J. Beulen (CT) over 'Supramolecular interactions at functional self-assembled monolayers on gold', 24 juni, 15.00 uur, Audiozaal Vrijhof.

ir. H.G.P. Bosch (INF) over 'Mixed-media file systems', 25 juni, 13.15 uur, Audiozaal Vrijhof.

ir. S.J.T. van Noort (TN) over 'Atomic force microscopy of dynamic protein dna interactions', 25 juni, 16.45 uur, Audiozaal Vrijhof.

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek, moderne filosofie, kritische economie, allerlei religies, je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Discussiegroepen

Zeilen in Friesland

Vieringen

Meditatie ZEN- meditatie-concentratie-verruiming van je geest-zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding-16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT. VESPER- viering-stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30-18.00 uur-Stiltecentrum Vrijhof-t.o. kamer 205.

Informatie SPE-UT: 053 4892369-Vrijhof 203. SPE-HE: 053 4871927-Hengelosestr. 100.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

SRD

Op 8 juni om 16.00 uur organiseert de SRD het CSR-verkiezingsdebat in het Theatercafé van de Vrijhof # Wij zoeken nieuwe bestuursleden. Wil jij een jaar bezig zijn met het behartigen van de belangen van UT-studenten, neem dan contact met ons op of kom bij ons langs # Heb je vragen over de IBG, over huurcontracten, over studeerbaarheid, of heb je problemen met de opleiding? Meestal kunnen wij je direct helpen # Wil je weten wat voor belangrijke dingen er gebeuren op het centrale bestuursniveau, check dan onze homepage: www.student.utwente.nl/~srd # Je kunt de SRD vinden in de onderste portakabin aan de boulevard, tel. 4895236 of 4894033. Ons mail adres is [email protected]

Studentenverenigingen

Communiqué

Het thema van de almanak 1999 is bekend: 'Gouden Tijden', een onderwerp die past in deze tijd waarin de communicatie steeds belangrijker wordt. Stukjes of ideëen voor de almanak? Laat ons het horen # Willen jullie de boekenlijsten vóór vrijdag 18 juni ingevuld inleveren in de daarvoor bestemde doos ('Boekenlijsten') bij de postvakjes? SOCOM is het Studenten Overleg orgaan van TCW. Zij houdt zich bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Zo kunnen studenten hun klachten en suggesties m.b.t. onderwijskundige en organisatorische zaken indienen bij het SOCOM via een klachtenformulier op onze kamer. SOCOM houdt een bijeenkomst op dinsdag 15 juni om 12.30 in TWRC B101 # Informatie: tel. 053-4894461, [email protected]; www.communique.utwente.nl.

Arago

De BRAK zal vrijdag, indien het weer geschikt is, buiten op het gras een zomerse afsluiting van de week verzorgen # Dinsdag, in de pauze, is er een SOTN vergadering. De nieuwe reglementen zullen gekeurd worden # Wil je inzicht krijgen in de verschillende mogelijkheden voor je werk nadat je de studie afgerond hebt, dan is woensdag hiervoor de gelegenheid. Twee werkende TN-ers komen tijdens de zogenaamde 'LUMEN' vertellen wat hun ervaringen zijn # Donderdag kunnen we genieten van een borrel met een gratis fust van ons lid van verdienste Sander Huinink (ex-Aragonout). Iedereen is van harte welkom.

ConcepT

Wil jij veel contacten onderhouden met de vakgroep, het bedrijfsleven en de studenten? Kom dan in de ConcepTueelcommissie! Ook is er nog plaats in de Almanak- en de Lustrumcommmissie # Vanmiddag om 13.00 uur begint de ALV en aansluitend wordt er geborreld # De RWS BKR '99 en de Exchange van IACES warengeslaagd! Activisten en deelnemers bedankt! # Op 9 juni geeft Balance & Result een workshop # Op 14 juni gaan we naar Kampen toe, waar Ballast Nedam onder andere een bedrijfspresentatie zal geven # De Introkampcommissie is op zoek naar activisten, geef je op! # Informatie: tel. 3884, [email protected], http://www.ConcepT.utwente.nl.

TObias

De TurboTrip naar Berlijn was een enorm succes! TurboTrip commissie: hartelijk bedankt voor de organisatie. Knap werk! # We zoeken nog steeds mensen voor de Almanakcommissie. Durf de uitdaging aan en schrijf je in op de lijst op de mededelingenbord! # Op 23 juni organiseert de ACCIE een grandioos slotfeest. Binnenkort meer info # Het bestuur wenst de mensen die zich hebben ingeschreven voor de ouderdag Veel Plezier! # Kaartjes voor het lustrumfeest (met Van Dik Hout) op 10 juni zijn in de middagpauze in de kantine te koop # Tot slot wensen we iedereen succes toe in de laatse weken voor de Zomervakantie! # Meer informatie: zie http://www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

Abacus

Woensdag 9 juni is de ISAC summerparty in de Catacombe. Kaartjes kun je voor f2,50 kopen in de middagpauzes in de kantine # Donderdagmiddag 10 juni zijn er lezingen. Er zal iemand van Shell en iemand van KPN komen. Tijd en plaats zullen nog bekend gemaakt worden # Vrijdag 11 en zaterdag 12 juni is de actieve ledenddag # Wil je een leuke activiteit organiseren? Kom dan eens bij ons langs # Heb je je mooie Abacusmok nog niet opgehaald? Kom dan snel naar de Abacuskamer!

Ideefiks

Zondag 6 juni is er filosofisch cafe: Worry and be Happy in het Bolwerk vanaf 14:30 # Woensdag 9 juni is het ISAC zomerfeest in de Catacombe, koop kaartjes à f2,50 in de middagpauze in de TW-kantine # Dinsdag 15 juni is er wederom een filocafe over Schoonheid en Lelijkheid (ism met de AKI), 20:00 in de Torenkamer van de Bastille # Vrijdag 18 juni, excursie naar museum Boerhaave, olv Fokko Jan. Schrijf je in bij de Ideefikskamer.

Alembic

Er zijn nog steeds enkele koppige eerstejaars die hun ouderdaglunch niet hebben betaald. Kom dus even langs als je je aangesproken voelt # Het buco-symposium van de reis naar Brazilië en Argentinië is op 28 juni # Je kunt je inschrijven (zie Alembic-bord) voor het jaarlijkse dart-toernooi op 17 juni in de borrelkelder # Op 9 juni geeft Wouter Teunissen (oud-bestuurslid) een lunchlezing over Esso # Het je interesse in een bestuursfunctie volgend jaar? Kom dan op 9 juni langs op de informatie-borrel # Er is een student nodig dievolgend jaar de arbo-aktiviteiten overneemt van Wilma Aanstoot. Meer informatie bij Alembic of bij Wilma tel. 053-4892866, [email protected]

Isaac Newton

Heb je altijd al willen ervaren hoe hoog de WB-toren is, donderdag 10 juni is je kans. Abseilen vanaf de WB-toren. Inschrijven op het bekende Newton-bord # Op 17 juni is er een ALV waarvoor de agenda al verstuurd is en waarvoor de stukken vanaf 10 juni ter inzage liggen op de Newtonkamer # Heb je interesse in de activiteiten-, sollicitatie- of film- en lezingencommissie? Kom eens langs in de Newtonkamer of schrijf je in op het Newtonbord # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend, tel. 053-4892531; [email protected]; www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Scintilla

Vanmiddag is er om 16.00 uur een lezing over 'Omdat telecommunicatie de toekomst heeft' van Patrick Morley, lid raad van bestuur KPN, in CC4. Aansluitend is er een borrel in de 'De Tombe' # Wij zoeken nog actieve studenten die zich in willen zetten voor commissiewerkzaamheden, het gaat specifiek om 'VONK', 'Intercontinentale studiereis 2000' en het 'jaarboek 99'. Heb je interesse stuur dan een e-mail naar '[email protected]' of kom langs # Je kunt je nog inschrijven (zie kantine-prikbord/kamer) voor een liftweekend naar Berlijn van 11-13 juni, georganiseerd door de Scala # Op 26 juni gaan wij naar Ter Land Ter Zee En In De Lucht. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar mensen die ons team willen ondersteunen. Heb je zin om met ons mee te gaan, laat het ons dan weten, voor vervoer wordt gezorgd # Op 17 juni organiseert de BinEx een lezing van OCE, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

Student Union

De plannen van de Student Union zijn door zowel het CvB als de CSR goedgekeurd! Kijk voor meer informatie op de homepage # De homepages van de Student Union zijn totaal vernieuwd. Er is plaats voor al je op- en aanmerkingen en briljante ideeën # Wil je graag meehelpen met het organiseren van het oprichtingscongres van de Student Union of het organiseren van cursussen voor STOOM, neem dan even contact op # Ook zijn er nog steeds plaatsen vrij in de IK2000. Heb je interesse, loop dan binnen bij de Student Union of de IK-kamer # De Student Union heeft er een commissie bij: de ICT-commissie. Deze commissie zal alle ICT-aangelegenheden van de SU gaan beheren # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28 en 29, tel. 8006, [email protected], www.union.utwente.nl.

Sport

Leren zweefvliegen?

Bij de Drienerlose zweefvliegclub kan dat! Komend weekend houden we een kampje op het ontzettend gave vliegveld van Oeventrop (D). Het vliegen in deze bergachtige omgeving is altijd weer een hele belevenis. Onze tweezitter staat klaar voor introductievluchten of zelfs je eerste vlieglessen. Meld je aan bij, of neem voor meer informatie contact op met André (053-4895013). In de zomervakantie houden we uiteraard weer een lang kamp in Tsjechië. Ook hier kun je een of meerdere weken mee en leer je zelf te vliegen. Eric (038-4230112) of Erwin (053-4360240) kunnen je hier meer over vertellen. Of kijk op http://fly.to/dzc.

TC Ludica

Volgende week dinsdag op het paviljoen, wanneer de UT Kampioenschappen weer gestreden zijn en de competitie weer afgelopen is, kunnen de rackets weer niet de kast in. Dit omdat deze dinsdag in juni in het kader zal staan van de laddercompetitie. Even voor de duidelijkheid. Als je voor de ladder wilt spelen moet je wel iemand uitdagen of uitgedaagd worden. Je kunt iemand uitdagen wanneer hij op ten hoogste twee rijen boven je op de ladder staat. Dus dagen maar! Voor vragen bel Koen, tel. 4350171!

Volleyballen bij Harambee

Wil jij volgend (weer) gaan volleyballen, kom dan nu een aantal keren vrijblijvend meertrainen bij Harambee, en ervaar dat Harambee de gezelligste vereniging van de UT is. In het bijzonder zijn we op zoek naar heren 1e klasse en hoger en dames 2e klasse en hoger. Neem om een keer te kunnen meetrainen, contact op met Harambee ([email protected]) of met Aldert Doornbos (4332967).

Drienerlose Hockey Club

Wil jij volgend seizoen gaan hockeyen op een splinternieuw Low Sliding Resistance Kunstgrasveld, dan kan je nu alvast opgeven voor het volgend seizoen. Of je nu al jaren hockeyt, of nog nooit gehockeyed hebt, op alle niveaus is er ruimte voor nieuwe mensen. Tevens viert de Drienerlose Hockey Club in september '99 haar 7e lustrum; uiteraard zal dit gepaard gaan met de nodige activiteiten, een lustrumtoernooi en feesten. Zorg dat je van dit grandioze festijn geen seconde hoeft te missen en wordt nu lid! Info: Wouter (4319827) of Frank (4321464) of op www.student.utwente.nl/~dhc.

Solliciteer nu voor de Sportraad

Toe aan een nieuwe uitdaging? Al eens gedacht aan een functie binnen de Sportraad? Ben jij geïnteresseerd in besturen, wil je verantwoordelijkheid, hou je van gezelligheid en heb je verstandvan sport dan is dit jouw kans. Solliciteer nu voor de Sportraad en krijg meer verantwoordelijkheid en een gezellig bestuur. De vier volgende functies komen vrij per oktober: penningmeester Sportraad (duur 1 jaar), secretaris (duur 1 jaar), commissaris sport (duur 1 jaar) en vice-voorzitter (duur ½ jaar) + penningmeester FNS (duur 1 jaar). Informatie: tel. 053-4891144, kom langs in de Sportraadkamer van het Sportcentrum UT of mail naar [email protected]

Massagecursus

Op maandagavond 28 juni om 19.20 uur is er in de Agora voor campuskaarthouders een massagecursus. Zie mededeling algemeen.

Piranha rules the Waves...

Spreekt dit je aan en je wilt meer doen met je waterpolo- zwem- of onderwaterhockey-talenten, kom dan eens kijken bij één van onze trainingen: dinsdag, 18:45 uur: wedstrijdzwemtraining, buitenzwembad. Woensdag, 18:00 uur: onderwaterhockeytraining. Donderdag, 19:15 uur (damestraining), 20:15 uur (herentraining): waterpolo, buitenbad. Voor meer info kun je bellen met de voorzitster Esther van Schrojenstein: 053-4359075, [email protected] of bekijk onze homepage: www.student.utwente.nl/~piranha/.

Trainen bij studenten-atletiekvereniging Kronos

Dit jaar vieren we alweer het 7e lustrum. Ondanks dat er in al die tijd veel is veranderd, staat Kronos nog steeds voor de combinatie gezelligheid en prestatie. Al 35 jaar bewijzen we dat dit prima samengaat. Wil je de sfeer van een atletiekwedstrijd eens proeven, of je grenzen verleggen op een van de vele mogelijke onderdelen? Kom dan eens langs op een training. Info op http:/snt.student.utwente.nl/~kronos. Trainingstijden: ma, krachthonk/sporthal II, 16:30 uur; di, sintelbaan UT, 18:00 uur; wo, sportcentrum, 12:15 uur, 60 min. herstel duurloop; do, FBK-stadion Hengelo, 18:00 uur; za/zo, duurloop; Informatie: Erik, 4307226; [email protected]

Menu

Week 23

Zaterdag 5 juni

Soep van de dag

***

Lasagne Bolognese

Roerbakgroente

Tomatensaus

Zondag 6 juni

Florida groentesoep

***

Varkenssteak Bastille met

Shoarmakruiden, uien, champignons

Koolrabi met kaassaus of keuze groente

Gebakken of gekookte aardappelen

Maandag 7 juni

Mexicaanse bonensoep

***

Gebraden gehakt met vleessaus

Rode kool, appelmoes

Puree of carre aardappelen

Dinsdag 8 juni

Champignonsoep

***

Gebraden kippebout of twee kroketten

Paprikasaus

Groente Macedoine, appelmoes

Frites of gekookte aardappelen

Woensdag 9 juni

Oosterse groentesoep

***

Nasi goreng en Babi ketjap

Sambalboontjes

Kroepoek

Donderdag 10 juni

Tomatensoep

***

Gebakken of gepocheerde visfilet

Of vleesgerecht met remouladesaus

Wortelen of doperwten

Frites of gekookte aardappelen

Vrijdag 11 juni

Groentevermicellisoep

***

Duitse biefstuk met gebakken uien

Vleessaus

Snijbonen

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch

Maandag 7 juni

Franse uiensoep

***

Griekse Moussaka

Dinsdag 8 juni

Champignonsoep

***

Omelet met Oekrainescholtel

Aardappel in schil

Woensdag 9 juni

Oosterse groentesoep

***

Gevulde paprika met pikante kool

paprikasaus

Gekookte aardappelen

Donderdag 10 juni

Tomatensoep

***

Kaasgroenteschijf met kaassaus

Doperwten of wortelen

Frites

Hap aan de Tap

Maandag 7 t/m vrijdag 11 juni

Toscaanse pizzaweek, met diverse pizza's

Brasseriemenu

Maandag 7 + dinsdag 8 juni

Kotelet Suisse, tomatensaus

Verse groente

Rauwkostsalade

Lyonaise aardappelen

Woensdag 9 + donderdag 10 juni

Varkenssteak van de grill met kruidenboter

Verse groente

Rauwkostsalade

Gebakken aardappelkroketjes

Diversen

KIvI

KIvI Regio Oost organiseert een regioborrel op donderdag 17 juni a.s. bij Vredestein Banden B.V. (met vestigingen in 12 Europese landen en VS en een joint venture in Maleisië), Ir. E.L.C. Schiffstraat 370 in Enschede. Vredestein Banden is ISO-9001 gecertificeerd en ontwikkelt, produceert en verkoopt kwalitatief hoogwaardige banden voor o.a. wagens en industriële toepassingen. Jaarlijks worden ca. vier miljoen banden afgezet. Programma: 17.30: Ontvangst; Welkomstwoord door ir. Dick Smit (voorzitter KIvI Regio Oost); Presentatie Vredestein. 18.30: Informeel samenzijn + borrel. Deelname is gratis. Aanmelding/info: Elfride Dijkstra, [email protected], tel. 4097.

Excursie Ericsson

De Afdeling Jonge Leden Oost van het KIvI organiseert speciaal voor elektrotechnisch en informatica georiënteerde mensen een bedrijfsbezoek aan Ericsson Business Mobile Networks B.V., Institutenweg 25 in Enschede. De excursie is op donderdag 10 juni a.s. van 9.30 tot ± 12.00 uur en is gratis. De maximale groepsgrootte bedraagt 15 personen, dus reageer snel. Aanmelding: Elfride Dijkstra, e-mail: [email protected], tel. 4097.

Amnesty International

17 Juni gaan we uit eten. Iedereen is uitgenodigd om mee te gaan.Aanmelden kan bij Marjolein # Het groepenoverleg is verschoven van 7 naar 14 juni om 20.00 in zaal 2 in de Vrijhof # Zin om je volgend jaar in te zetten voor de mensenrechten? Dat kan op een heleboel verschillende manieren. Bel Marjolein (4362978) voor info over alle mogelijkheden bij de Amnesty studentengroep.

NIVE-JMC Twente

Wij nodigen u uit voor de ledenborrel op 9 juni. Vanaf 20.30 uur zu

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.