INFO

| Redactie

Algemeen Sluiting bibliotheek VOK De bibliotheek van de afdeling VOK (CT 1810) is gesloten van donderdag 11 maart tot maandag 29 maart. Besluiten van het College van Bestuur d.d. 11 februari 1999 -de Regeling Gratificaties Bedrijfshulpverlening UT 1998 definitief vast te stellen; -een ondernemerscentrum voor studenten op te richten met als doel het bevorderen van ondernemend gedrag bij studenten,

Algemeen

Sluiting bibliotheek VOK

De bibliotheek van de afdeling VOK (CT 1810) is gesloten van donderdag 11 maart tot maandag 29 maart.

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 11 februari 1999

-de Regeling Gratificaties Bedrijfshulpverlening UT 1998 definitief vast te stellen;

-een ondernemerscentrum voor studenten op te richten met als doel het bevorderen van ondernemend gedrag bij studenten, door het verlenen van ondersteuning in de vorm van coaching, training, onderwijs en faciliteiten (scenario 2). De UT-bijdrage van kf 291 voor de komende drie jaar zal onttrokken worden uit de reserve CSow, onderdeel Studentenactivisme.

-Het College heeft, gehoord de Werkgroep Afstudeerregelingen en de Commissie Verlening Afstudeersteun, een herschreven versie van de Regeling Bestuurdersbeurzen vastgesteld en vraagt hiermee de instemming van de Centrale Studenten Raad.

Besluiten Raad van Toezicht 9e vergadering

d.d. 30 september 1998

Wetenschapswinkel

1) BAM (St. Bestrijding Akoestische Milieuvervuiling) streeft naar afschaffing, dan wel sterke beperking van alle ongewenste storende geluiden. Wij zoeken een student(en) die een enquête wil houden naar de beleving van opgedrongen muziek uit luidsprekers in publieke ruimten. 2) In vergelijking met grote plaatsen is de inzet van vrijwilligers in kleine kernen groot. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het steeds moeilijker wordt om voor alle bestuursfuncties vrijwilligers te krijgen terwijl het aantal verenigingen toeneemt. Vanuit de OVKK vraagt men zich af of deze problematiek specifiek is voor kleine kernen. Men wil inzicht hebben in de oorzaken en tevens zoekt men naar oplossingen. 3) De OVKK zet zich in voor de huisvesting in kleine kernen. Veel dorpen hebben een dilemma: voor veel jongeren uit eigen dorp, als starter op de woningmarkt, zijn de bestaande woningen in de dorpen buiten bereik. Wewi zoekt een student(e) voor een onderzoek naar bestaande en nieuw te creëren mogelijkheden, die ervoor zorgen dat de eigen dorpsbevolking met voorrang en/of met voordeel een eigen woning kan kopen. 4) De gemeente Steenwijk wil een onderzoek laten uitvoeren naar het categorie 4 bestand van de afdeling Sociale Zaken. In deze gemeente zijn 700 bijstandclinten waarvan ongeveer 60% in categorie 4 is ingedeeld. De clientèle die behoren tot dit bestand hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In verhouding tot landelijke en regionale gemiddelden is het percentage categorie 4 cliënten in de bijstand relatief groot. 4) Meer informatie: Jelle Smit, Vrijhof kamer 208, tel. 053-4893942, e-mail [email protected]

DSZ/BSD

Het inloopspreekuur van het Bureau Studentendecanen is op donderdag 18 maart a.s. van 10.00-12.00 uur. Het spreekuur van 13.30-15.30 uur komt hiermee te vervallen.

Registratie Hodgkin Contactgroep

De Hodgkin Contactgroep wil weten hoe haar ledenbestand is opgebouwd. Dit met het oog op te organiseren activiteiten, en voor een betere communicatie met haar leden. De Hodgkin Contactgroep is een landelijke vereniging voor mensen die lijden, of geleden hebben, aan lymfeklierkanker. Belangrijke doelstelling is het leggen en onderhouden van contacten met lotgenoten. Ook informeert de vereniging haar leden over de laatste ontwikkelingen op medisch en sociaal-psychologisch gebied. Welke (TCW)student(e), wil deze praktijkopdracht uitvoeren? Begeleiding en faciliteiten vanuit de Wetenschapswinkel zijn beschikbaar, en er is ruimte voor een vergoeding. Informatie: Egbert van Hattem, Vrijhof 207/208, tel. 4407, e-mail: [email protected]

Alle faculteiten

Stipendia voor deelneming aan Zomercursussen

De Stichting Universiteitsfonds Twente kent jaarlijks een aantal stipendia toe aan studenten voor het bezoeken van zomercursussen die in het buitenland f1.500 en in Nederland f1.000 bedragen, met dien verstande dat niet meer dan de werkelijk te maken kosten worden gesubsidieerd. De beurs is te zien als erkenning voor bijzondere prestaties en is daarom bestemd voor studenten, die zich hebben onderscheiden door uitstekende studieresultaten, of door buiten de studie gelegen aktiviteiten in het belang van de Universiteit Twente. De beurs is bestemd voor deelneming aan zomercursussen die van voldoende niveau zijn en bovendien zinvol voor de betrokken student(e). De student(e), die meent voor een stipendium in aanmerking te komen, dient daartoe vóór 1 mei a.s. een gemotiveerd verzoek in bij bovengenoemde Stichting, Postbus 217, 7500 AE Enschede. Richtlijnen: 1.Een motivering of studieplan waarin wordt aangegeven waarom deelneming aan juist deze cursus voor de aanvrager zinvol is. 2.Een begroting, waarin opgenomen de op de betreffende cursus betrekking hebbende kosten. (Aanvraag formulieren: tel. 053-4894534). 3.De aanvraag te completeren met een korte aanbeveling door de (afstudeer)begeleider die hierin een opgave doet van de studievorderingen en andere aantoonbare kwaliteiten van de betreffende student(e).

Solliciteren bij UniPartners

Onder begeleiding van projectmanagers van UniPartners voeren studenten opdrachten uit voor het bedrijfsleven in de regio. Onderwerp en aard van de opdracht verschilt per keer. De rol die de projectmanager speelt in het project is het opstellen van een plan van aanpak en een offerte. Dit wordt na goedkeuring door het bedrijf vervolgd met de begeleiding van de door de projectmanager geselecteerde student. De projectmanager krijgt voor aanvang van zijn werkzaamheden een interne training. Ben jij minimaal tweedejaars student en heb je het komende jaar zin om naast je studie ervaring op te doen als projectmanager, kom dan eens informeren naar je mogelijkheden bij UniPartners (WB hal V, kamer 127-c), tel. 4893811, e-mail: [email protected]

Integrand Twente

Ook in 1999 kun je bij ons terecht voor je ideale stage of werkopdracht. Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl. Heb jemisschien zin in een jaartje bestuur, ga dan voor meer info langs bij Integrand Twente, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909, e-mail: [email protected]

Sluiting bibliotheek VOK

De bibliotheek van de afdeling VOK (CT 1810) is gesloten van donderdag 11 maart tot maandag 29 maart.

College Medische Technologie (135527)

Komend trimester zal het College Medische Technologie opnieuw worden gegeven door dr.ir. S.R. Vaartjes. Hij is algemeen klinisch fysicus in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente. Het vak Medische Technologie is een van de basisvakken voor de keuzerichting Biomedische Technologie die men vanuit de faculteit WB, EL, CT, TN en INF kan volgen. Tevens is het onderdeel van het curriculum Geneeskunde en Management van de faculteit Technologie en Management. Het college zal worden gegeven vanaf week 12 t/m 23 op dinsdags het 5e t/m 7e uur in collegezaal CT 1814 in het CT-gebouw.

BSK

Roosterwijziging Milieu-economie (227020)

Voor BSK en CT&M. Het college Milieu-economie op donderdag 25 maart, het 3e + 4e uur, vervalt. In plaats daarvan wordt er een college toegevoegd op donderdag 17 juni, het 3e + 4e uur, CT 1814. De colleges lopen dus door t/m week 24 i.p.v. t/m week 23.

Afstudeeropdracht Zuid Afrika

Voor D3 studenten BSK en CT&M. Er wordt met spoed een tweede afstudeerder gezocht voor onderstaande afstudeeropdracht in Johannesburg, Zuid Afrika: The Research Centre for Employment Creation in Construction requires a study of the return on investments in infrastructure. The purpose of the assignment is to determine which proportion of an invested Rand (either from donor agencies, external funders or governmental bodies) in the infrastructure is really going to the labourer working on the job and what the implications of an invested Rand (either from donor agencies, external funders or governmental bodies) in the infrastructure industry are for the local communities concerned. These implications include both the materials and construction industry that support the employment-intensive industries, as well as the other industries where the labourer and his/her family can spend the wages (supermarket, housing market, transport etc.). The problem can therefore be formulated as follows: What analysis framework is appropriate to determine the return on investments in infrastructure in South Africa and how can the return be optimised with specific reference to the employment-intensive construction methods? The output of the study consists of a tested 'return on investment' model as well as recommendations for optimising infrastructure project design in South Africa. Voor meer informatie: [email protected]

Overheidsinformatisering vanuit juridisch perspectief (175630)

Voor D2/D3 studenten BSK. Voor studenten Bestuurlijke Informatisering. Bovengenoemd vak wordt aangeboden in het 3e trimester. Het eerste college is op dinsdag 23 maart (het 5e en 6e uur) in TWRC A-116. Studenten die dit vak willen volgen worden verzocht van tevoren contact op te nemen met dr. G.H. Reussing (kamer TW C-210, tel. 053-4894220). Tevens moet men zich voor 12-3-99 inschrijven voor het vak (via het internet). De opzet van het vak met de literatuur en het collegeoverzicht is verkrijgbaar bij de docent ente bekijken op de BSK Homepagina onder 'vakomschrijvingen' (zie actueel of onderwijs).

Bedrijfseconomie van de collectieve sector (173703)

Voor D2/D3 studenten BSK. Wijziging tentamenrooster: Voor dit vak wordt een 'extra' tentamen gegeven in de herkansingsperiode (wk 33/34) op 16-8-99 van 13.30 uur tot 16.30 uur. Zie tentamens op de BSK Homepagina en TAST.

Gezocht met spoed: Afstudeerder (1)

Voor D3 studenten BSK. Op 1-1-99 is de organisatie Mediant ontstaan uit een fusie van de Riagg Midden-Twente (Hengelo), de Riagg Enschede en het Twents Psychiatrisch Ziekenhuis Helmerzijde. Met deze fusie zijn een aantal doelstellingen beoogd, zoals bijvoorbeeld een verbeterd productaanbod aan cliënten en verwijzers. Afgesproken is de fusie na verloop van tijd te evalueren. De afstudeerder dient, in overleg met de organisatie, een uitgewerkt voorstel te ontwikkelen voor een geheel van meetinstrumenten die het mogelijk moeten maken de fusie naar haar doelstellingen en randvoorwaarden te evalueren. Afstemming op het (tegelijkertijd in ontwikkeling zijnde) kwaliteitsmanagementsysteem is daarbij van belang. Inlichtingen: dr. Theo van der Krogt (tel 3234; email [email protected]).

Gezocht met spoed: Afstudeerder (2)

Voor D3 studenten BSK. Op 1-1-99 is de organisatie Mediant ontstaan uit een fusie van de Riagg Midden-Twente (Hengelo), de Riagg Enschede en het Twents Psychiatrisch Ziekenhuis Helmerzijde. Een belangrijk punt van aandacht voor de nieuwe organisatie is de ontwikkeling van een adequaat kwaliteitsmanagementsysteem. De afstudeerder dient de organisatie te assisteren bij het ontwikkelen van een adequaat kwaliteitsmanagementsysteem, mede in het licht van de ontwikkelingen op dit terrein in de sector (bijvoorbeeld het systeem van het Instituut Nederlandse Kwaliteit). Tevens dient aandacht besteed te worden aan de inbedding van het kwaliteitsmanagementsysteem in het besturingssysteem van de organisatie (planning- & controlcyclus). Inlichtingen: dr. Theo van der Krogt (tel 3234; email [email protected]).

Regionale economie (227010)

Voor D2/D3 studenten BSK, CT&M. De literatuur voor dit vak: het boek 'Regionale Economics and Policy' van Armstrong/Taylor is niet meer verkrijgbaar bij de boekhandel. Een copie van het boek is verkrijgbaar bij het secretariaat van de sectie Economie, TWRC C-207, tegen kopieerprijs. Vooraanmelding bij Ria Luschen, tel. 3260/1160 of via email: [email protected]

Afstudeeropdracht Buitenlandse Economische Betrekkingen

Voor D3 studenten BSK. Per 1 juni 1999 heeft de afdeling Investerings- en Samenwerkingsinstrumenten van het Directoraat-Generaal voor de Buitanlandse Economische Betrekkingen een afstudeeropdracht. De duur van de afstudeeropdracht is ca. 6 maanden. Je zal worden ingezet voor reguliere werkzaamheden op het gebied van het export- en investeringsinstrumentarium voor Oost-Europa. Tot deze werkzaamheden behoort o.a. het deelnemen aan (de opzet van) een beleidsevaluatie. De gezochte student (m/v) heeft bij voorkeur een internationaal-economisch profiel, met kennis van beleidsprocessen en een goede actieve en passieve beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal. De gebruikelijke voorwaarden van de Rijksoverheid m.b.t. vergoeding e.d.zijn van toepassing. Deze afstudeeropdracht kan ook als tijdelijke werkervaring worden gezien. Uiterste datum van reageren is 12 maart 1999. Voor inlichtingen: Stagebureau BSK, TWRC kamer C-105a, tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Afstudeeropdracht 'BSE en de besluitvorming in de raad van ministers van de EU'

Voor D3 studenten BSK. De besluitvorming in de Raad van Ministers van de Europese Unie in het kader van de 'mad cow crisis'. Deze crisis die geleid heeft tot een exportverbod ten aanzien van dieren, vlees en afgeleide producten uit het Verenigd Koninkrijk in verband met BSE. Binnen de bestuurskunde bestaan verschillende theorieÙn die een rol zouden kunnen spelen bij het begrijpen van de wijze waarop de Landbouwraad met de crisis is omgegaan (o.a. besluitvormingstheorieÙn zoals modellen op basis van de rationele keuze benadering en sociaal-psychologische theorieÙn). De afstudeerder wordt gevraagd om met behulp van enkele theoretische aanpakken de besluitvorming in de raad te analyseren voor de periode maart-juli 1996. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van notulen die bij het ministerie van landbouw beschikbaar zijn.

Afstudeeropdracht 'BSE en de opstelling van het VK binnen de EU'

Voor D3 studenten BSK. BSE en de opstelling van het Verenigd Koninkrijk binnen de EU. Nadat de Europese Commissie in maart 1996 een verbod had uitgevaardigd ten aanzien van de export van dieren, vlees en afgeleide producten uit het Verenigd Koninkrijk (in verband met BSE), besloot de Britse Regering tot een blokkade-politiek door alle besluiten binnen de Unie waarvoor unanimiteit vereist was af te stemmen. Waarom heeft John Mayor dit wapen opgepakt? Aangezien het resultaat van deze politiek nogal teleurstellend is gebleken - de Britten hebben bij de top van Florence nauwelijks concessies weten af te dwingen - lijkt het erop dat deze politiek met name bedoeld was om het thuisfront in het VK te sussen. De afstudeerder wordt gevraagd om met behulp van theorieÙn ten aanzien van de werking van de Britse (partij-)politiek, in het bijzonder ten aanzien van de verschillende fracties binnen de partijen, de Britse blokkade-politiek te analyseren. Wellicht dat de afstudeerder in het kader van het onderzoek enige tijd aan de London School of Economics and Political Science kan verblijven.

Afstudeeropdracht 'BSE en de uitvoering van beleid van de PVC van EU'

Voor D3 studenten BSK. Institutionele analyse van de uitvoering van beleid: de Permanente Veterinaire Commissie van de EU. Binnen de EU wordt zeer frequent gebruik gemaakt van commissies van landenvertegenwoordigers die een rol spelen bij de uitvoering van beleid. Op het terrein van landbouw is bijvoorbeeld de Permanente Veterinaire Commissie ingesteld, die een sleutelpositie heeft gespeeld in het kader van de zgn. 'gekke koeien crisis' (maart-juli 1996). Op basis van verschillende bestaande bestuurskundige theorieën wordt de afstudeerder gevraagd de rol van deze commissie in het besluitvormingsproces van de Unie nader te analyseren. Wat is de rol van deze commissie? Hoe heeft de commissie zich in het kader van de crisis opgesteld? Hoe worden verschillende aspecten van het werkterrein van de commissie afgehandeld (de vleesmarkt versus de gezondheid van dieren)? In het kader van deze opdracht zullen interviews met deskundigen in Brussel worden gehouden.

Informatiedag Bestuurskundige en Arbeidsmarkt (IBA)

Voor Alle studenten BSK. Op 30 maart 1999 vindt de Informatiedag Bestuurskundige en Arbeidsmarkt (IBA) in Congrescentrum "Engels" te Rotterdam plaats. Het thema van de dag is "bestuurskundigen: Top academici van de toekomst". Op deze dag kunnen studenten Bestuurskunde zich d.m.v. een forum (forumleider Prof.dr. U. Rosenthal) en diverse workshops (o.a. VNI Management Consultants, Twijnstra Gudde, Nijenrode, Moret Ernst & Young, Bureau Internationale Ambtenaren etc.) laten voorlichten over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er de mogelijkheid voor individuele gesprekken (o.a met Ormit, Pink Elephant, Deloitte & Touche). Minister Hermans zorgt voor een afsluitende lezing. De kosten bedragen f30 (incl. lunch/borrel). Informatie/aanvraag inschrijfformulier: e-mail: [email protected] . Vermeld duidelijk je naam en adres!

Gezocht met spoed: Afstudeerder

Voor D3 studenten BSK, CT&M. Gezocht met spoed een tweede afstudeerder voor de opdracht voor de volgende opdracht in Johannesburg Zuid Afrika: The Research Centre for Employment Creation in Construction requires a study of the return on investments in infrastructure. The purpose of the assignment is to determine which proportion of an invested Rand (either from donor agencies, external funders or governmental bodies) in the infrastructure is really going to the labourer working on the job and what the implications of an invested Rand (either from donor agencies, external funders or governmental bodies) in the infrastructure industry are for the local communities concerned. These implications include both the materials and construction industry that support the employment-intensive industries, as well as the other industries where the labourer and his/her family can spend the wages (supermarket, housing market, transport etc.). The problem can therefore be formulated as follows: What analysis framework is appropriate to determine the return on investments in infrastructure in South Africa and how can the return be optimised with specific reference to the employment-intensive construction methods? The output of the study consists of a tested 'return on investment' model as well as recommendations for optimising infrastructure project design in South Africa. Informatie: [email protected]

Voorlichting studeren in het buitenland

Voor D1/D2/D3 studenten BSK. Op dinsdag 23 maart 1999 wordt van 12.30 tot 13.30 uur in TWRC B-209 een voorlichting gegeven over de mogelijkheden van studeren in het buitenland in het studiejaar 1999-2000. Het gaat hierbij vooral om de mogelijkheid om vakken te volgen aan een buitenlandse universiteit. Enkele BSK-studenten die in de afgelopen periode in het buitenland zijn geweest zullen vertellen over hun ervaringen, zij zullen tips geven en ingaan op vragen. Daarnaast zullen enkele buitenlandse studenten aanwezig zijn om over hun eigen universiteit informatie te geven. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn tijdens deze bijeenkomst maar wel ge´nteresseerd zijn in studeren in het buitenland neem dan contact op met Gerrit R÷sken, TWRC C-103, 053-489 1153, e-mail: [email protected]

Organisatietheorie en managementmodellen (176840)

Voor D2/D3 studenten BSK. Dit vak wordt komend jaar niet meer aangeboden. Het vak vervalt als keuzemogelijkheid binnen de stroom organisatie en financieel management. Voor studenten die het vak eerder gevolgd hebben bij dhr. Peters, maar nog moeten afronden, kunnen aankomend collegejaar een mondeling tentamen afleggen bij de dhr. van der Krogt (tel. 053-489 3234, email [email protected]). Studenten die dit jaar gekozen hebben voor een literatuur tentamen bij dit vak, dienen dit tentamen in ieder geval volgend jaar af te ronden.

Bouw en werking van de gezondheidszorg (176450)

Voor D2/D3 studenten BSK. Dit vak wordt in het studiejaar 1999/2000 gegeven in het 1e trimester i.p.v. het 3e trimester!

Vacancy Research-Assistant EIPA

Voor D3 studenten BSK. The European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht (NL) has a vacancy for a: Research-Assistant (M/F). In the context of a project chiefly sponsored by the European Commission's FALCONE fund (JBZ/1998/FAL/145) and co-sponsored by the Dutch Ministry of Justice, entitled: 'Organisational Changes within the Police and Prosecution Services of the EU Member States as a Consequence of the Fight Against Organised Crime: The Intersection between National and EU Policies'. Job description: Supporting and carrying out research activities. Requirements: University degree in in politics and/or law; Affinity with European Integration studies; Affinity with Comparative Public Administration studies; Insight in national criminal justice systems of EU Member States; Good analytical and organisational skills; Experience with empirical surveys and questionnaires; Fluency in one of EIPA's working languages and sufficient knowledge of the other working language are indispensable (further languages will be considered an asset); Capacity to work independently; Networking capacity; EU nationality. Salary, contract: The successful candidate will be offered a contract for a limited period for the duration of the project, which would normally last till the end of May 2000; The monthly gross salary will be fixed on NLG 4,000; Starting date: 1 April 1999 at the latest; The candidate will be situated in Maastricht. Applications written in English or French, including a comprehensive curriculum vitae, should be sent as soon as possible and by 8 March 1999 at the latest to the European Institute of Public Administration, for the attention of Mrs H. Lambooij, Personnel Officer P.O. Box 1229, 6201 BE Maastricht (NL). More detailed information can be obtained from the project coordinator, Dr Monica den Boer (tel. ++31-43-3 296 260).

Sturen in de samenleving I (178008)

Voor P studenten BSK. Regeling voor studenten die de toets voor het ID-project Sturing I nog niet hebben gehaald. De toets is afgeschaft! Per abuis is in TAST een toets voor de cursus vermeld. Zoals in eerdere mededeling is aangekondigd, is er voor alle herkansers een opdracht die bij het secretariaat van Bestuur en Beleid, kamer TWRC C-207, kan worden opgehaald.

Vacature bij de gemeente Arnhem

Voor D3 studenten BSK. De gemeente Arnhem zoekt een medewerk(st)er Planning en Control bij de dienst Cultuur, Educatie, Welzijn en Sport voor 36 uur per week. Als medewerk(st)er Planning en Control kom je te werken bij de sector Financiele en Bedrijfseconomische Zaken. Je bewaakt de doorvoering van de richtlijnen en maatregelen vanuit de sector FBZ over administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening. Jij draagt zorg voor het beheer en onderhoud van het handboek Administratieve Organisatie en je werkt mee aan het proces van totstandkoming van de begroting, het meerjarenplan, periodieke raportages en het jaarverslag van de dienst CEWES en het toetsen van de begrotingsgegevens, die door de sectoren worden aangeleverd. Daarnaast houdt jij je bezig met het analyseren van beleidsvoornemens en beheersactiviteiten en richtlijnen (wet- en regelgeving) en het bewaken van de doorvoering ervan in de begroting en je adviseert over beslissingen m.b.t. beheersactiviteiten wat betreft de financiele en economische consequenties. Je hebt recent, of staat op het punt om, jestudie af te ronden. Je hebt gevoel voor cijfers en werken bij de gemeentelijke overheid trekt je aan. Tot 19 maart a.s. kan je op deze vacature reageren. Voor meer informatie: Stagebureau BSK, TWRC kamer C-105 A, tel. 053 - 489 3240 (alleen 's ochtends).

SR van BSK

Woensdag 10 maart vergadert de SR van BSK weer. Deze vergadering vindt plaats in de middagpauze in TW C-108. De vergadering is openbaar. Een ieder die geïnteresseerd is, is bij deze van harte uitgenodigd. De agenda wordt t.z.t. bekendgemaakt.

CT

Gastcollege Apparaatkunde (CT 138501)

Voor CT, WB, TBK, TN. In het kader van bovengenoemd vak wordt een gastcollege gegeven over 'Veiligheidsaspecten van ontwerp tot operatie van een chemische installatie' door ir. G.H. Heusinkveld, DSM, op vrijdag 5 maart, van 10.40-12.25 uur in BB IV. Behalve de reguliere collegebezoekers zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Verdere informatie bij de docent (Rácz, tel. 3019/3017).

Hoorcollege Biomedische Materiaaltechniek II (135521)

Voor CT, WB, EL, TN. Bij voldoende belangstelling zal in het derde trimester, op de maandagen het 3e en het 4e uur in CT1845 bovenstaand hoorcollege worden gegeven. Dit gedurende de weken 12 t/m 18 en 20 t/m 24. Studenten kunnen zich voor dit college opgeven via een intekenlijst bij de secretaresse van de werkeenheid Polymeerchemie en Biomaterialen, kamer CT1360, tel. 2968 of per e-mail: [email protected] met vermelding van naam, adres en tel.nr/e-mail adres.

College Industriële Elastomeren (135525)

Voor CT, WB, EL, TN. Professor Noordermeer zal in het 3e trimester college geven over industriële elastomeren. Studenten die hiervoor belangstelling hebben, worden verzocht zich op te geven bij Karin Hendriks, de secretaresse van de werkeenheid Polymeerchemie en Biomaterialen. Kamer CT1360, tel. 4892968 of per e-mail [email protected]

Project Chemische Technologie (137502)

Voor CT en TBK-P. Ook dit jaar zal in het derde trimester bovenstaand vak worden aangeboden en wel voor CT studenten in het 2.3 en voor TBK-P studenten in het 3.3 trimester. Inschrijving voor dit vak is verplicht. Studenten CT en TBK-P kunnen zich aanmelden in aansluiting op een inleidend college dat gegeven wordt op maandag 15 maart van 11:00 tot 12:30 in CT-2520. Deze inschrijving bij voorkeur in zelf samen te stellen groepjes van 3 personen (men werkt nl. in groepjes van 3 aan de projectopdracht). Inschrijving is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende plaatsen en opdrachten voor deelname zijn. Maximum aantal deelnemers is 60 personen. De eis voor deelname aan het Project CT is dat men APT met een voldoende heeft afgerond. Bij het eerstvolgende reguliere college op maandag 22 maart (5e/6e uur) zullen dan de opdrachten worden verdeeld! Bij vragen etc. contact opnemen met Dr.Ir. A.G.J. van der Ham, CT-A1.24, tel. 2619, [email protected]

HC Fysische & fijnmechanische bewerkingsmethoden (113732)

Voor WB/CT/TN D3-studenten. Zie mededeling WB.

Keuzevak Simulatie (124161)

Voor WB, CT, TN, TW, INF/BIT. Zie mededeling WB.

EL

Vervallen college Oriëntatie op telematica (125162)

I.v.m. de voorlichtingsdagen komt dit college, op donderdag 25 maart (5e en 6e uur) te vervallen.

Vervallen college Meet- en regeltechniek (124174)

I.v.m. de voorlichtingsdagen komt dit college op donderdag 25 maart (7e en 8e uur) te vervallen.

Vervallen college Micro-elektronica, Transducenten, Microsystemen (122832)

I.v.m. de voorlichtingsdagen komt dit college, vrijdag 26 maart (3e en 4e uur) te vervallen.

Inschrijving W&M-vak Werken in projectteams I (168322)

Tot en met vrijdag 12 maart kan bij BOZ W&M, 1e etage, in de buurt van kamer A231 (inschrijftafel) ingeschreven worden voor bovengenoemd W&M-vak (docent: Van der Geest). Dit vak wordt uitsluitend aangeboden voor EL-studenten die meedoen aan het MDOO-project. Het vak vindt in het 3e trimester plaats op donderdag 3e en 4e uur in week 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22 en 24 in TW B101.

Colleges Meet- en regeltechniek (124174)

Er zijn extra colleges Meet- en regeltechniek op de donderdagen van week 13 t/m 17, het 7e en 8e uur in T4.

Hoorcollege Biomedische Materiaaltechniek II (135521)

Voor CT, WB, EL, TN. Zie mededeling CT.

College Industriële Elastomeren (135525)

Voor CT, WB, EL, TN. Zie mededeling CT.

Roosterwijzigingen colleges Informatietheorie voor HBO-ers (124170)

Er zijn een aantal wijzigingen m.b.t. bovenstaande colleges. In week 12: Het college van de maandag (22-3) het 5e en 6e uur wordt verplaatst naar het 7e en 8e uur, de zaal wordt EL/TN B1228. Het college van de woensdag (24-3) het 1e en 2e uur gaat gewoon door en is, zoals verroosterd in EL/TN B1220. De colleges van donderdag (25-3) en van vrijdag (26-3) komen in week 12 te vervallen. De colleges zullen ingehaald worden op dinsdagen in week 13 en 14 (30-3 en 6-4), het 1e en 2e uur. De zaal is op beide dagen EL/TN B 1228.

MDOO Rectificatie

In tegenstelling tot eerdere berichten is voor EL studenten die in het derde trimester het vak MDOO doen is het vak 'Werken in projectteams' van T van der Geest verplicht. Voor dit vak moeten studenten zich apart inschrijven bij BOZ WMW. Voor studenten die de MDOO opdracht in het tweede trimester gedaan hebben blijft de regeling van kracht dat ze een ander keuze vak mogen kiezen. Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met de coördinator MDOO-EL, Dr ir C. Salm tel. 2648.

INF/BIT

Calculus II voor INF (151002)

In verband met de geringe opkomst door de werkcollegegroep 3 zal deze groep komen te vervallen op WO 3+4 en VR 3+4.

Legitimatie tentamens/examens

Voor: Alle faculteiten. Voor alle tentamens/examens is legitimatie middels een bewijs van inschrijving verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de collegekaart/bewijs van inschrijving zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

D-voordracht BIT

Joris Uilenreef over 'Toegang tot kennis binnen Logica BV', 9 maart, 15.30 uur, INF-L204 (demozaal).

OA Gegevensbanksystemen, docenten Apers en Jonker (vernieuwd/211095)

Voor INF-D3 studenten. Dit vak richt zich al een paar jaar op gedistribueerde databasesystemen. Gezien het toenemende belang van middleware technologie wordt er in het 3e trimester ook een aantal colleges besteed aan voor databases relevante delen van middleware technologie. Deze colleges worden gegeven door prof. Wim Jonker van KPN Research, Groningen. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: architectuur, ontwerpen van gedistribueerde databases, afhandelen van vragen en transactiemanagement. In teamverband zal een ontwerp gemaakt worden van een gedistribueerde database ter ondersteuning van een specifieke applicatie. Dit ontwerp plus een mondelinge voordracht worden beoordeeld voor het eindcijfer.

Beurs Lucent Technologies

Voor INF-P en BIT-P studenten. Door Lucent Technologies is een beurs beschikbaar gesteld voor een eerstejaarsstudent van de Universiteit Twente, waarvan het programma wordt uitgevoerd door NACEE (Netherlands America Commission for Educational Exchange). Meer informatie over deze beurs is te vinden op de Internetpagina van prof. Mullender: http://www.huygens.org/~sape/nacee.html.

Keuzevak Simulatie (124161)

Voor WB, CT, TN, TW, INF/BIT. Zie mededeling WB.

KASTA-case (180052)

Voor TBK, BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Colloquia

D. de Bruyckere over 'De rol van BECO Milieumanagement & Advies als intermediair bij de overdracht van schone technologie van Nederland naar Costa Rica', 5 maart 1999, 15.45 uur, BB6.

Ronald de Leeuw over 'Getij-asymmetrie en sedimenttransport in het zeegat van Texel', 5 maart 1999, 15.45 uur, WB Z-124.

Susanne van Dijk over 'A marketing approach for monitors based on a study of the buying behaviour of large corporations in Germany and the UK', 10 maart 1999, 16.00 uur, Bioscoop Vestingbar.

Peter Huisman over 'Een economische optimalisatie van de stortgasbenutting op de VAM-locatie te Wijster', 17 maart 1999, 15.45 uur, BB6.

F.E.S. Wijnant over 'Een marktonderzoek naar de mogelijkheden van sliced payment met Chipper op Internet', 26 maart 1999, 15.45 uur, BB4.

N.B.G. Satoer over 'Een ontwerp van een systeem voor en de implementatievan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) bij Van Doorne's Transmissie B.V.', 1 april 1999, 11.30 uur, BB5.

V.L.D. Manten over 'Het onderwerp van een prestatiebeheersingssysteem voor de afdeling "Dutch Financial Services" van Hewlett-Packard Nederland B.V. te Amstelveen', 9 april 1999, 15.30 uur, BB4.

Zaalwijziging Wiskunde III (151083)

Voor CT&M. Voor de colleges voor dit vak in blok 5 gelden de volgende zaalwijzigingen: -groep 1: dinsdag 3e + 4e uur, INF U4 i.p.v. BB1; -groep 2: dinsdag 3e + 4e uur, TO L105 i.p.v. BB5.

Presentaties Mens, Technologie & Organisatie (MT&O I, 184172)

Voor CT&M. Op donderdag 25 en vrijdag 26 maart a.s. vinden de presentaties van de verslagen voor dit vak plaats. Ieder groepje houdt een presentatie van 15 minuten. Vervolgens vindt er een discussie van 15 minuten plaats. MT&O-groep 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8: -vrijdag 26 maart: 13.45 uur - 17.30 uur, WB HIV-208. MT&O-groep 9, 10, 13, 14, 15 en 16: -donderdag 25 maart: 13.00 uur(!)- 16.30 uur, WB HIV-208.

Beheer en Onderhoud in de Civiele Techniek (226030)

Voor CT&M. Conform het rooster wordt ook dit jaar dit vak als een intensive course gegeven. Deze cursus is in week 12. In deze week worden 5 colleges gegeven en dienen twee opgaven te worden gemaakt en te worden ingeleverd. De colleges worden gegeven op: -maandag 22 maart: 7e + 8e uur, WB C101; -dinsdag 23 maart: 1e + 2e uur en 5e + 6e uur, WB C101; -woensdag 24 maart: 7e + 8e uur, WB C101; -vrijdag 26 maart: 5e + 6e uur, WB C101. Voor een succesvolle afronding dient men het volgende gedaan te hebben: 1.afronden van twee opgaven die op 24 maart uitgereikt worden; 2.afronden van computeropdracht met behulp van onderhouds optimalisatie programma; 3.praktijkopdracht: confrontatie van theorie en praktijk. Men heeft het vak afgerond bij gemiddeld een voldoende over de bovenstaande drie onderdelen. Alle drie onderdelen tellen hierbij even zwaar. Men mag de opdrachten in groepjes van 2 uitvoeren. De opgaven moeten individueel ingeleverd worden (uiterlijk maandag 29 maart voor 16.00 uur bij de secretaresse, kamer WB W-216). De opgaven worden uitgedeeld op maandag 22 maart (eerste opgave) en dinsdag 23 maart (tweede opgave). De praktische gang van zaken voor de computeropdracht wordt tijdens het college uitgelegd. Vrijdag 27 maart wordt de computeropgave uitgereikt. Zowel de computeropdracht als ook de praktijkopdracht kunnen op een willekeurig tijdstip worden afgerond. Het vak dient voor 1 oktober 1999 afgerond te zijn. Het vak wordt afgerond met een afsluitend gesprek met de docent.

Roosterwijziging Inleiding Modelleren A (IMOD A, 221231)

Voor CT&M. De werkcolleges voor dit vak voor groep 3 en 4 op donderdag het 3e + 4e uur in week 20 en 22 zijn verplaatst naar woensdag het 1e + 2e uur in week 20 en 22. De zaal blijft WB HIV-208. Het werkcollege op donderdag het 3e + 4e uur in week 24 was al eerder komen te vervallen.

Inleidend college Project D1 (221133)

Voor CT&M. Op maandag 17 mei, het 5e + 6e uur (week 20) is er een inleidend college voor dit vak in WB C101. Studenten die dit vak willen volgen worden verzocht zich vóór 27 maart a.s. in te schrijven op de lijst op het mededelingenbord in de hal bij BOZ CT&M.

Interorganisatorische samenwerking (voorheen Finance IT)

Voor TBK D3. Inschrijving: bij BOZ-TBK t/m 18 maart 1999. Aanvang: maandag22 maart 1999, het 7e en 8e uur in BB7. Inhoud: Organisatiegrenzen staan onder druk. Steeds meer kiezen bedrijven voor samenwerkingsconstructies die gebaseerd zijn op het delen van elkaars sterke punten. Transactiekostentheorie en Agencytheorie worden behandeld als economische grondslag voor deze samenwerkingsvormen. Daarnaast komen aan de orde de technische dimensie en de organisatorische dimensie en het in elkaar grijpen hiervan.

Interorganisatorische samenwerking, 186315 (voorheen EDI)

Voor TBK D3. Inschrijving: t/m 18 maart 1999. Aanvang: dinsdag 23 maart, het 3e en 4e uur in BB109. Organisatiegrenzen staan onder druk. Steeds meer kiezen bedrijven voor samenwerkingsconstructies die gebaseerd zijn op het delen van elkaars sterke punten. Transactiekostentheorie en Agencytheorie worden behandeld als economische grondslag voor deze samenwerkingsvormen. Daarnaast komen aan de orde de technische dimensie en de organisatorische dimensie en het in elkaar grijpen hiervan.

Global Virtual Team Excercise 1999 (186315)

Voor TBK D3. Aanvang: 3e trim. Inschrijving: bij BOZ TBK t/m 18 maart 1999. In het kader van het vak interorgansatorische samenwerking wordt een samenwerkingspraktikum aangeboden. Studenten van onder andere de University of Texas, de Universität Bern en de University of Western Australia runnen samen een virtueel bedrijf. Coördinatie dient plaats te vinden via elektronische hulpmiddelen. Dit vak loopt niet parallel aan de andere UT-vakken, omdat er samenwerking is met andere universiteiten. Het vak begint op 1 maart en duurt daarna 6-8 weken. De waardering is 1,5 SP.

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe D2/D3 curriculum

Voor CT&M. Op dinsdag 9 maart a.s. vindt er van 12.30-13.30 uur in WB C101 een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het nieuwe D2 en D3 curriculum. Vanaf vrijdag 5 maart ligt er op de balie bij BOZ CT&M schriftelijke informatie over het nieuwe D2/D3 curriculum klaar.

Financiële logistiek, 186013 (voorheen Finance IT)

Voor TBK. De laatste jaren heeft het gebruik van treasury-technieken een grote vlucht genomen. Met name internationaal opererende bedrijven hebben te maken met forse kosten in hun financiÙle proces. Het vak behandelt technieken die de financieel manager ten dienste staan om de financiële functie op een optimale wijze in te richten. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: cash-management, financial shared services centers, pooling, netting en pakketselectie. Het vak wordt gewaardeerd met 2,5 SP en de beoordeling geschiedt aan de hand van discussie, cases en een paper. Inschrijven is mogelijk t/m 18 maart 1999 bij BOZ TBK.

Inschrijving nieuw vak "Presenteren en Rapporteren" (168237, 3 SP)

Nieuw vak voor CT&M D-studenten en studenten andere opleidingen. In het derde trimester wordt op vrijdag 3e en 4e uur in TW A-112 dit nieuwe vak gegeven. In dit vak worden een tweetal communicatieve vaardigheden geoefend: presenteren en rapporteren. Dit vak is met name interessant voor studenten in de eindfase van de studie. Een uitgebreide beschrijving van het vak hangt op het mededelingenbord van BOZ CT&M, evenals de inschrijflijst. Inschrijven kan tot vrijdag 12 maart a.s. bij BOZ CT&M. Er wordt voorrang gegeven aan CT&M studenten. Maximaal 20 deelnemers.

Spoorwegbouwkunde (222041)

Voor CT&M. Studenten die in het derde trimester het vak Spoorwegbouwkunde willen volgen dienen zich v¾¾r 20 maart a.s. in te tekenen op de lijst ophet mededelingenbord bij BOZ CT&M. Op de volgende data vinden de colleges plaats: -dinsdag 27 april, 5e t/m 8e uur, WB HIV-208; -donderdag 20 mei, 5e t/m 8e uur, TW D-103A; -donderdag 27 mei, 5e t/m 8e uur, WB Z-124. De presentaties vinden plaats op: -donderdag 10 juni, 5e t/m 8e uur, WB Z-124.

Organisatie en inhoud Project D1 (221133)

Voor CT&M. Gedetailleerde informatie over de organisatie en inhoud van Project D1 is te vinden op het mededelingenbord in de hal bij BOZ CT&M. Studenten worden verzocht dinsdagmiddag 29 juni en donderdagmiddag 1 juli in hun agenda te reserveren voor de presentaties van Project D1. Nadere informatie hierover volgt ter zijner tijd.

Ondergronds Bouwen (226561)

Voor CT&M. De intekenlijst voor de scriptiebespreking van dit vak hangt op het mededelingenbord bij BOZ CT&M. De rapporten moeten vóór woensdag 24 maart, 09.00 uur zijn ingeleverd bij de secretaresse van Bouwen, Yolanda Bosch, kamer WB W115.

Lezing 'Efficiency or equity?'

Voor TBK. In het kader van de Internationale Vrouwendag zal Dr. Margaret Skutsch op 9 maart van 12.30-13.30 uur in CT 1806 een lezing houden met de titel Gender: Efficiency or equity? Gelieve uw aanwezigheid tevoren door te geven aan het secretariaat van de VOK, tel. 3545.

Stages in het buitenland

Voor TBK. Altijd al naar het buitenland willen gaan? Zin om werkervaring in florerend bedrijf op te doen? Philips Lighting in Polen zoekt een enthousiaste student die het productieproces van spaarlampen analyseert en voorstellen doet voor verbeteringen. Océ in Duitsland zoekt een student voor het opstellen van een plan voor het verticale marketing proces. Beide opdrachten zijn per direct.

Meer informatie: Frank van den Berg, stagecoördinator TBK. BB 306, tel. 4893522.

College Externe verslaggeving, waarde en winst (186171)

Voor TBK. Studenten, die interesse hebben dit vak, gedurende het derde trimester 1999, te volgen, kunnen zich inschrijven op een lijst in het BB-gebouw, kamer, 320. Bij voldoende belangstelling vindt het bovengenoemde college doorgang. De vorm en de afronding zullen tijdens de eerste bijeenkomst worden aangegeven. De collegetijden kunnen afwijken van de verroosterde collegetijden.

Internationale R&D bij het produceren van vliegtuigen

Deze afstudeeropdracht is bedoeld voor twee TBK-ers die interesse hebben in de overdracht van technologie. De opdracht richt zich op twee vliegtuigproducenten die gezamenlijk een nieuw vliegtuig hebben ontworpen wat nu gezamenlijk wordt geproduceerd. Zo'n samenwerking is gecompliceerd en het leidt tot de nodige problemen. Het doel van de opdracht is het proces van samenwerking modelmatig weer te geven en daarbij aanbevelingen te geven voor de twee vliegtuigfabrieken om het proces te verbeteren. De opdracht omvat een periode van drie maanden bij de vliegtuigfabriek in Roemenië. Meer informatie bij: Harm-Jan Steenhuis, tel. 3534, CT-1805.

Roosterwijziging Constructieleer I (226567) groep 1 en 3

Voor TBK/CT&M. De colleges van dit vak (docent dhr. Smink) op woensdag 10maart a.s., 5e + 6e uur (groep 1) en 3e + 4e uur (groep 3) worden verschoven naar donderdag 11 maart, 3e + 4e uur in WB HV-112 (groep 1 en 3 samen).

KASTA-case (180052)

Voor TBK, BIT. Het IV-practicum de KASTA-case wordt dit jaar voor TBK weer in het derde trimester gegeven. Voor BIT zal het practicum in trimester 3.1 worden gegeven. Het practicum zal op wo 31 maart (wk 13) in de middagpauze van start gaan met de inleiding. Lokatie: BB2. Inschrijving is noodzakelijk en dient te geschieden in groepjes van 3 personen. Mededelingen over plaats en tijd volgen nog. De KASTA-case is verplicht voor alle tweedejaars TBK en derdejaars BIT studenten. Om deel te mogen nemen aan dit practicum is een voldoende resultaat verplicht voor de vakken Mens Technologie en Organisatie II (1841700) en Produktie en Logistiek Management (181075) (1 vijf is toegestaan). Voor TBK studenten die in 1995 of eerder zijn begonnen met hun studie geldt dat om deel te mogen nemen aan dit practicum een voldoende resultaat verplicht is voor de vakken Organisatiekunde (181055) en Produktiemanagement I (181056). (1 vijf is toegestaan). N.B. Herhalers en BIT studenten dienen zich op een aparte lijst in te schrijven. De practicumhandleiding is bij de UTake te koop. Vragen?: [email protected]

PRAXIS: bedrijfsbezoeken in het kader van de stroomvoorlichting

Voor TBK PRAXIS-studenten. Om je te oriënteren op de keuze van een stroom (I, W, L, B, P of G) vinden in Blok 5 bedrijfsbezoeken plaats. Voor elk van de stromen worden afhankelijk van het aantal aanmeldingen meerdere bedrijfsbezoeken georganiseerd. Je dient minimaal 2 bedrijven te bezoeken. Intekenen kan tot en met 5 maart a.s. op een lijst bij BOZ. Nadere informatie krijg je in de stroomvoorlichtingscolleges in Blok 5 (zie rooster). Mocht je dan nog vragen hebben, neem dan contact op met de studie-adviseur Josee Ligteringen, BB 326, tel. 2096.

Roosterwijziging Milieu-economie (227020)

Voor BSK en CT&M. Zie mededeling BSK.

Afstudeeropdracht Zuid Afrika

Voor D3 studenten BSK en CT&M. Zie mededeling BSK.

Gastcollege Apparaatkunde (CT 138501)

Voor CT, WB, TBK, TN. Zie mededeling CT.

Regionale economie (227010)

Voor D2/D3 studenten BSK, CT&M. Zie mededeling BSK.

Gezocht met spoed: Afstudeerder

Voor D3 studenten BSK, CT&M. Gezocht met spoed een tweede afstudeerder voor de opdracht voor een opdracht in Johannesburg Zuid Afrika. Zie mededeling BSK.

Beleidsprocessen in het openbaar bestuur I (174901)

Voor P studenten CT&M. De 'Word versie' van de sheets van het 4e college is op te vragen via UTIS. Klik op de link 'sheets college 4' in de onderwijsmededling (bij CT&M) voor dit vak.

Simulatie van Logistieke systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Zie mededeling WB.

Zaalwijziging Simulatie van Logistieke systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Zie mededeling WB.

Groep 2: Fysische systemen

Voor TBK. Voor het practicum bij 'Fysische systemen' is er een wijziging in het inhaalpracticum: voor groep 2 zal dit inhaalpracticum niet zijn op donderdagochtend 11 maart, maar op dinsdagmiddag 9 maart.

Schriftelijke communicatie (168223)

Voor TBK D1-studenten. In het derde trimester wordt dit vak gegeven en wel voor de BK-I/B/G/L stroom. Inschrijven voor de werkcollege is verplicht en kan van 4 maart a.s. t/m 18 maart a.s. Per groep kunnen er 25 studenten deelnemen.

Spreekuur Studie-adviseur TBK

Wil je een afspraak met de studie-adviseur van TBK Josee Ligteringen maak dan een afspraak via Bureau Onderwijszaken TBK tel. 053-4893516. Het spreekuur is op dinsdagmiddag van 13.30-17.00 uur en op de woensdagochtend van 9.00-12.30 uur.

TN

Uitnodiging Zomerscholen 1999

Met ingang van het studiejaar 97-98 is afgesproken dat TN studenten die na drie jaar nog nominaal studeren op kosten van de faculteit een zomerschool mogen bezoeken. Gezien de inschrijftermijn die de zomerscholen hanteren kunnen we de beslissing of iemand voor deelname in aanmerking komt niet uitstellen tot het eind van het derde studiejaar. Daarom is besloten om studenten die na de herkansingsronde van januari 99 volledig bij zijn, de gelegenheid te geven zich alvast in te schrijven. Inmiddels hebben de studenten die volgens onze informatie aan de voorwaarden voldoen een brief gekregen waarin ze worden uitgenodigd zich in te schrijven voor een zomerschool. Heb je geen brief ontvangen en voldoe je naar jou idee aan de voorwaarden, neem dan z.s.m. met: Devaraj van der Meer, kamer EL/TN 4262, tel. (489)1073.

D-voordrachten

E.S. ten Have over 'Diagnostic Instruments for a Cerenkov Free Electron Laser', woensdag 10 maart 1999, 11.00 uur in EL/TN T4.

Han van Egmond over 'ZrNi thin film for fast reversible Hydrogen pressure regulation', vrijdag 12 maart 1999, 15.45 uur, EL/TN T4.

Detectie en signaalverwerking (146003)

Voor TN, WB. Voor dit vak is een vragenuurtje gepland op: vrijdag 12 maart a.s. van 9.00-10.30 uur in EL/TN B1228. Het tentamen is op: dinsdag 16 maart a.s. van 9.00-12.00 uur.

StudentenOverleg TN

Binnenkort komen de volgende functies vrij voor TN-studenten: *Studentlid OpleidingsCommissie: denk samen met enkele medestudenten en medewerkers mee over het onderwijsbeleid van TN; *Studentlid OnderwijsManagementTeam: ondersteun de OpleidingsDirecteur bij het vormgeven van de studie; *SOTN-bestuurslid: zorg dat de mening van studenten goed bij de faculteit aankomt; *Studentlid PEC: onderzoek met enquÛtes hoe de studenten de studie ervaren. Als je interesse hebt voor één van deze functies, neem dan voor 26maart contact op met het StudentenOverleg: [email protected] of bel naar de Aragokamer. Ook voor meer informatie kun je hier terecht.

Gastcollege Apparaatkunde (CT 138501)

Voor CT, WB, TBK, TN. Zie mededeling CT.

Hoorcollege Biomedische Materiaaltechniek II (135521)

Voor CT, WB, EL, TN. Zie mededeling CT.

College Industriële Elastomeren (135525)

Voor CT, WB, EL, TN. Zie mededeling CT.

HC Fysische & fijnmechanische bewerkingsmethoden (113732)

Voor WB/CT/TN D3-studenten. Zie mededeling WB.

Keuzevak Simulatie (124161)

Voor WB, CT, TN, TW, INF/BIT. Zie mededeling WB.

Aanmelding D2-project (149983) en Informatieverwerving (149984)

Alle studenten die willen deelnemen aan het vak informatieverwerving en het D2-project kunnen zich aanmelden met behulp van een speciaal aanmeldingsformulier, waarop ook een voorkeurskeuze voor het onderwerp van het D2 project kan worden aangegeven. Dit formulier is verkrijgbaar bij de postvakjes en kan ingeleverd worden in de practicum journalen bus. S.v.p. inleveren voor vrijdag 5 maart. De indeling van de projectgroepen en de verdeling over de onderwerpen wordt bekend gemaakt tijdens het eerste college informatieverwerving op maandag 21 maart. Daarnaast zal een aantal belangrijke organisatorische zaken over de uitvoering van het vak Informatieverwerving en het D2-project besproken worden op dit eerste (verplichte) college. De UB-Handleiding "Methodisch literatuur zoeken", verkrijgbaar bij de U-take, zal als studiemateriaal gebruikt worden naast het materiaal dat tijdens de colleges uitgedeeld wordt.

P en D1: Sluiting inschrijving 3e trimester

In tegenstelling tot wat er vermeld staat op het rooster sluit de inschrijving voor de tentamens van het 3e trimester een week EERDER namelijk: (wk. 23) donderdag 10 juni a.s.

TO

HRD consultancy (195021)

Dit vak van dinsdag 9 maart a.s. wordt gegeven in zaal L105.

Analyse en ontwerp van onderwijsorganisaties (195505)

De colleges voor dit vak is in de weken 13, 14 en 15 verschoven van L216 naar L213.

Data-analyse 2 (196035)

De colleges voor dit vak zijn nu als volgt verroosterd: Week 7 t/m 10, Week 12 t/m 15: Dinsdag, 1e en 2e uur in zaal L216. Dinsdag, 3e en 4e uur in zaal L209 (ongewijzigd). Donderdag, 5e en 6e uur in zaal L209 (ongewijzigd). Donderdag, 7e en 8e uur: in week 7: L216; in week 8: L213; in week 9: L213; in week 10: L216; week 13 t/m 15: L216.

Onderwijskundige technologie 2, mod.6 (195602)

Op woensdag 3 maart werd het practicum voor dit vak, 's ochtends vooriedereen gegeven. De middaggroep komt te vervallen. Op woensdag 24 maart vervalt groep 3. Groep 2A, B, C is verroosterd op de ochtend van woensdag 24 maart. Groep 1A, B, C, D is verroosterd op de middag van donderdag 25 maart.

SIG-CHI symposium in Enschede

Hierbij willen we u uitnodigen voor een bijdrage aan het SIG-CHI symposium in Enschede op de middag en avond van 9 maart a.s. over Virtual Reality in Onderzoek, Onderwijs en Kunst: Doel, Middel of Versiering? Als gastheren zullen naast de UT ook de AKI en de Hogeschool Enschede optreden. Het symposium staat onder auspiciën van de SIGCHI.nl; Vereniging voor Mens-computer interactie in Nederland. Virtuele omgevingen worden langzamerhand gemeengoed als het gaat om ruimtelijke verkenningen. Dat geldt ook voor de wetenschapper en de studerende. De vraag is wat VR bijdraagt aan de kwaliteit van het leerproces. De zaalkeuze wordt bepaald door het aantal inschrijvingen. In elk geval wordt de zaal aangegeven vanaf de ingang van het TO gebouw. Route: http://www.utwente.nl/ via de link "Reisroute"

Tijd: 14.30-22.00 uur. Entree: f25 (incl. broodmaaltijd/drankje na afloop). Aanmelden via: Hugo Jonkers, [email protected] Meer informatie: http://sigchi.nl/activiteiten/avond-19990309.html.

D-voordrachten

L.S. Muilwijk over 'Het zoeken naar informatie door leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs', donderdag 11 maart 1999, 16.00 uur, L213.

Tim de Jong over 'Meten van opbrengsten van Post-initiële opleidingen voor hoger opgeleiden', vrijdag 12 maart 1999, 16.00 uur, L216.

P Instrumentatietechnologie 1 (193031)

De presentatie van dit vak op vrijdag 5 maart a.s. begint om 13.00 uur i.p.v. 13.45 uur.

P/dt Deeltijdlunch

De deeltijdlunch van vrijdag 5 maart a.s. duurt tot 13.00 uur.

TW

Vernieuwings-& Markovprocessen (153060)

Er is een vragenuurtje gepland voor Vernieuwings- & Markovprocessen op dinsdag 9 maart a.s. het 5e+6e uur in TW-B101.

Kansrekening (153003)

Er is een vragenuurtje gepland voor Kansrekening op woensdag 17 maart a.s. het 3e+4e uur in TW-B101.

C.S. Analyse (152066)

Naar aanleiding van het caput-college C.S. Analyse van dhr. Post zal dhr. Van Eck een vervolgcollege (abstracte versie) presenteren op dinsdag 1+2 in TW-A 118 (weken 11, 12 en 13).

Inleiding wiskundige economie (158061)

Voor P studenten TW. De 'vakinformatie' en het 'collegeoverzicht' (in Word) voor dit vak is op te vragen via de BSK homepagina (http://www.bsk.utwente.nl). Zie 'vakomschrijvingen' bij actueel of onderwijs.

Econometrie voor TW (173118)

Voor D2 studenten TW. In verband met het tentamen op 9 maart 1999 is er een vragenuur op vrijdag 5 maart 1999 om 14.00 uur in TWRC B-101.

Keuzevak Simulatie (124161)

Voor WB, CT, TN, TW, INF/BIT. Zie mededeling WB.

Simulatie van Logistieke systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Zie mededeling WB.

Zaalwijziging Simulatie van Logistieke systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. Zie mededeling WB.

TCW

Colloqiua

Jelle de Bruijn over 'Effectieve Promoties: een onderzoek naar de relatie tussen kenmerken van promoties en de deelname-intentie van consumenten', 18 maart 1999, 15.00 uur, TWRC A-112.

H.G.M. Geerts over 'Het gebruik van en voorlichting over voedingssondes in verpleeghuizen', 26 maart 1999, 11.00 uur, TW-A 116.

Registratie Hodgkin Contactgroep

Praktijkopdracht bij De Hodgkin Contactgroep. Zie mededeling Algemeen.

W&M

Studiemateriaal W&M-vak 'Vrije wil of determinisme?' (161642)

In tegenstelling tot wat er in de studiegids 1998/1999 vermeld staat, zal voor bovenstaand W&M-vak (docent: prof.dr. W.B. Drees) dat in het 3e trimester wordt aangeboden, geen syllabus gebruikt worden, maar het volgende boek: Mens, moraal en vrijheid: Over goed en kwaad bij een denkende primaat, Mary Midgley, Ten Have, Baarn, 1998, ISBN-nr. 9025947255 (kosten f34,90). De Engelse versie van het boek kan ook gebruikt worden: "The Ethical Primate, Routledge, 1994. Het boek is verkrijgbaar via de Campusboekhandel.

Wijziging 1e college W&M-vak Technology Assessment (162312)

Het 1e college 'Technology Assessment' (docent: prof.drs. P. Rademaker) zal in het 3e trimester niet starten op dinsdag 23 maart a.s. maar op dinsdag 30 maart a.s. (3e en 4e uur in TW D103B).

WB

Productie Systemen in de Metaalindustrie (PSIMI: 112436)

Het eerste college van dit vak wordt niet, zoals in het rooster vermeld, gegeven in week 12 maar in week 13. In verband met een sabbatical, zal de docent, prof. dr. ir. F.J.A.M. van Houten, worden vervangen door dr. ir. O.W. Salomons. Verdere inlichtingen kunt u dan ook bij hem krijgen: [email protected] (tel. 2532/2551, WB Hal III-208 of Z-216).

Praktikum Technische Bedrijfsvoering (112749)

Omdat de eerste bijeenkomst niet kan plaatsvinden in week 12 is deze naar week 13 verplaatst. Omdat het praktikum op de vrijdag is verroosterd, zou dit betekenen dat de eerste bijeenkomst zou zijn op Goede Vrijdag, een dag die normaal vrij is. Daarom stellen we een korte 'lunchbijeenkomst' voor van maximaal een uur in week 13, op donderdag 1 april (geen grap) in zaalN-227. De aanvang is 12.45 h. Het is verstandig indien u dan reeds over de reader beschikt. We hopen u daar te mogen begroeten en excuseren ons bij voorbaat voor eventueel ongemak. Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met: dr. O.W. Salomons, WB Z-216, Tel. 2532/2551, [email protected]

Hoorcollege Numerieke stromingsleer (115435)

Voor WB D3-studenten. Het hoorcollege wordt in het 3e trimester (start week 13) gegeven door prof.dr.ir. H.W.M. Hoeijmakers en is is verroosterd op maandag het 5/6e uur in zaal WB Z.124. Vakomschrijving: Het college geeft inzicht in de mogelijkheden en de rol van Computational Fluid Dynamics (CFD). Er wordt ingegaan op de eigenschappen van de stromingsvergelijkingen (Euler en Navier-Stokes) die van belang zijn bij het gebruik van numerieke technieken voor het oplossen van de vergelijkingen. Literatuur: -Anderson, D.A., Tannehill, J.C., Pletcher, R.H.: Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer. Hemisphere Publishing Corporation, New York (1984). Also McGraw-Hill, New York, 2nd edition 1997. -Hirsch, C.: Numerical Computation of Internal and External Flows. Vol. I: Fundamentals of Numerical Discretization. Vol II: Computational Methods for Inviscid and Viscous Flows John Wiley & Sons (1988). -Fletcher, C.A.J.: Computational Techniques for Fluid Dynamics. Vol. I: Fundamentals and General Techniques. Vol. II: Specific Techniques for Different Flow Categories. Springer Verlag, 2nd edition 1996. Tentamen: mondeling.

HC Fysische & fijnmechanische bewerkingsmethoden (113732)

Voor WB/CT/TN D3-studenten. Studenten die bovengenoemd vak willen volgen, dienen zich hiervoor in te schrijven. Inschrijven kan t/m vrijdag 12 maart a.s. bij het secretariaat van de vakgroep WA, kamer WB Z.206.

Keuzevak Simulatie (124161)

Voor WB, CT, TN, TW, INF/BIT. Studenten die (eventueel) van plan zijn om dit vak in het volgende trimester of in het volgende studiejaar te volgen, worden verzocht zich z.s.m., bij voorkeur via email, te melden bij de docent, P.C. Breedveld, email: P.C. [email protected], tel. 2792. In de email graag minimaal de volgende informatie verstrekken: naam,adres,tel.nr., student nr.,studierichting, volgt het vak: zeker/vrijwel zeker/misschien, eventuele mogelijkheid of voorkeur om het vak in het 1e trimester(sept.-okt. 1999) te volgen.

Simulatie van Logistieke systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. In het derde trimester wordt het dit vak gegeven. In aanvulling op hetgeen reeds in de studiegids (of op het collegerooster) staat vermeld, geldt het volgende ten aanzien van dit vak: -Practica starten in week 13. Dit betekent dat de prakticumuren in week 12 vervallen (donderdag 25 maart). -Voor diegenen die de eindopdracht van vorig jaar mogen herkansen, is er op donderdag 25 maart 5e/6e uur een extra practicum ingelast (zaal BB204). Deze mogelijkheid van herkansen staat alleen open voor diegenen die hierover vorig jaar bericht hebben gehad. -Naast de verplichte boeken (zie studiegids), dient een tutorial aangeschaft te worden (bij de U-Take). Deze komt in de tweede helft van maart beschikbaar. -De gehanteerde software betreft het pakket Simple++. Deze software is uiterlijk eind maart beschikbaar in de practicumzaal BB204. Er is de mogelijkheid om dit pakket zelf aan te schaffen. Hierover wordt meer informatie verschaft tijdens het eerste hoorcollege op 25 maart. -Overig onderwijsmateriaal (practicumregeling, practicumopgaven, sheets colleges etc.) is uiterlijk eind maart beschikbaar op het TBK-netwerk onder F:\OMST\Simulatie (TBK-practicumzalen).

UniPartners Twente

Academisch Adviesbureau UniPartners Twente kan jou als WB'er goed gebruiken in onze organisatie. Wij zijn op dit moment op zoek naar enthousiaste mensen die projectmanager willen worden en later eventueel naar bestuurslid willen doorstromen. Je kunt ook projecten bij ons uitvoeren. Ben jij bijvoorbeeld een student met ISO 9000 ervaring, dan kunnen wij jou altijd gebruiken. Informatie: WB hal V, kamer 127-c, tel. 4893811, e-mail: [email protected].

Gastcollege Apparaatkunde (CT 138501)

Voor CT, WB, TBK, TN. Zie mededeling CT.

Hoorcollege Biomedische Materiaaltechniek II (135521)

Voor CT, WB, EL, TN. Zie mededeling CT.

College Industriële Elastomeren (135525)

Voor CT, WB, EL, TN. Zie mededeling CT.

Zaalwijziging Simulatie van Logistieke systemen (182011)

Voor WB, TW, TBK. De hoorcolleges van dit vak op de donderdagen week 12 t/m 17 worden gegegeven in BB4 en niet in CT2520. De vrijdag blijft ongewijzigd.

Statistiek en Stochastiek (153019)

Op verzoek van de studenten zal op 10 mei a.s. niet alleen de eerste deeltoets afgenomen worden maar tevens een volledig tentamen. Dit laatste is uiteraard alleen bedoeld voor de herhalers van dit vak. De overige tentamenmogelijkheden zijn als volgt:

28 juni: de tweede deeltoets plus een volledig tentamen; 17 augustus: alleen het volledig tentamen.

Detectie en signaalverwerking (146003)

Voor TN, WB. Zie mededeling TN.

WWTS

Wijziging collegerooster WWTS-vak 'Wetenschapsgeschiedenis' (165210)

Bovenstaand WWTS-vak (docent: ir. F.J. Dijksterhuis) start in het 3e trimester in week 12 i.v.m. de UT-voorlichtingsdag niet op donderdag 5e en 6e uur, maar op donderdag 7e en 8e uur. De zaal blijft ongewijzigd. Vanaf week 13 is het college alleen op donderdag 5e en 6e uur en niet ook nog op donderdag 7e en 8e uur. In week 21 vindt het laatste college plaats.

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek, moderne filosofie, kritische economie, allerlei religies, je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Discussiegroepen Joodse denkers : inleiding op en een tekst van Martin Buber, ma. 1 maart, 19.30-21.30 uur, Vrijhof 201. Het grote geld: tegen de geldeconomie, di. 2 maart, 21.00-22.30 uur, Vrijhof 201. Filosofie maar dan leuk: weer een tekst van Heidegger, do. 4 maart, 19.30-21.00 uur, Vrijhof 201.

Internationale eetgroep

(On)geloof volgens Kuitert

Meditatie ZEN- meditatie: concentratie, verruiming van je geest, zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding, 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT.

VESPER- viering: stilte, gebeden, meditatief. Iedere do. van 17.30-18.00 uur, Stiltecentrum Vrijhof, t.o. kamer 205.

Vieringen Met Mattheüs op weg naar Pasen. 28 februari-tweede zondag in de veertig-dagentijd - Matt.10 (uitzending van volgelingen) - vg: Kees Kuyvewnhoven.

Informatie SPE-UT: 053-4892369, Vrijhof 203, Pb 217, 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053-4871927, Pb 70.000, Hengelosestr. 100, 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (Prot-UT) 053-4337571; Hélène van den Bemt (RK-UT en HE) 053-4345107; Arent Weevers (Prot-HE) 074-2909064.

SRD

Na enkele dagen flink zweten zijn we eindelijk klaar met het inrichten van onze portapoti. Kom eens kijken hoe het er uit ziet en drink een lekker bakkie mee # Vertrouw je het huurcontract niet helemaal? Teken dan niet voordat je bij ons het standaard huurcontract hebt ingezien # Als je problemen hebt met docenten van je faculteit, als je huurbaas je plotseling vertelt dat je je kamer moet verlaten of de IBG je wijzigingen niet wil overnemen kom dan naar de SRD om je probleem op te lossen # De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Ons kantoor zit in de onderste portakabin aan de promenade. Bellen kan ook 5236 of 4033. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis op te halen bij de SRD.

HoBiHe

Woensdag 17 maart is er weer een HoBiHe-etentje voor iedereen die honger heeft en kennis wil maken met HoBiHe. Meldt je snel aan bij onderstaande personen of via mail # HoBiHe is door de GWS uitgenodigd om op 24 maart veganistisch te komen eten. Opgeven bij de SRD of bij HoBiHe. Een ieder die mee wil, kan zich nog steeds opgeven. Bekijk onze homepage: http://hobihe.srd.utwente.nl. Informatie: Ivor, tel. 4349795, Lisette, tel. 4350090, e-mail: [email protected] of kom langs op het volgende etentje! # HoBiHe organiseert activiteiten voor homo, lesbische, bi en heterostudenten in Enschede.

Diversen

Studium Generale

In de cyclus Geld komt op dinsdag 9 maart om 19.30

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.