INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur (d.d. 22 december 1998) Het CvB heeft besloten: -het advies van de Werkgroep Introductie over te nemen waarbij de introductie 1999 zodanig verblokt wordt ingedeeld dat eerst het campusgedeelte van de introductie wordt gehouden (totaal 17 dagdelen) en vervolgens de faculteitsintroductie (totaal 9 dagdelen). -de inrichting van het EL curriculum trimeste

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

(d.d. 22 december 1998) Het CvB heeft besloten:

-het advies van de Werkgroep Introductie over te nemen waarbij de introductie 1999 zodanig verblokt wordt ingedeeld dat eerst het campusgedeelte van de introductie wordt gehouden (totaal 17 dagdelen) en vervolgens de faculteitsintroductie (totaal 9 dagdelen).

-de inrichting van het EL curriculum trimester 2.1 van de opleiding EL studiejaar 1997-1998 aan te merken als onvoldoende studeerbaar, de aanvragen van de studenten Vermeulen en Harting in dit kader aan te merken als erkende omstandigheid en deze studenten 2 maanden resp. 1 maand ondersteuningsduur o.g.v. de Regeling Afstudeersteun, juli 1998, toe te kennen; -de hieraan verbonden kosten voor rekening te laten komen van de faculteit EL.

-het voorstel van de CVA tot het volgen van een eenduidige procedure bij claims wegens onvoldoende studeerbaarheid over te nemen en na verkregen instemming van de CSR dit op te nemen in de Regeling Afstudeersteun.

-zijn besluit tot samenvoeging van UB en OC in Het Centrum (COWI) te bestendigen en de CGV te verzoeken daarmee in te stemmen. Het rapport van de werkgroep wordt tevens besproken in het MT en ter informatie toegezonden aan de ORGD. Tevens besluit het college een opdracht te geven aan de directeur wetenschappelijke informatievoorziening om in nauw overleg met waarnemend directeur UB en directeur OC te komen tot een zodanige reorganisatie dat Het Centrum wordt gerealiseerd, een en ander onder voorbehoud van instemming door de CGV.

-een ondernemerscentrum voor studenten op te richten met als doel het bevorderen van ondernemend gedrag bij studenten, door het verlenen van ondersteuning in de vorm van coaching, training, onderwijs en faciliteiten (scenario 2), onder voorwaarde dat de CSR ermee instemt.

-het Plan van Aanpak Arbeidssatisfactieonderzoek UT voorlopig vast te stellen en het ter advisering voor te leggen aan het Management Team, de COBE alsmede de COR en OPUT.

-prof.dr.ir. H. van den Berg te herbenoemen tot hoogleraar Fabrieksontwerp (0,3 fte met ingang van 1 januari 1999 voor een periode van vijf jaar).

-prof. dr. H. Wallinga te benoemen tot decaan van de Faculteit Elektrotechniek voor de periode van 1 januari 1999 tot voorshands 1 juli 1999.

-regels vast te stellen inzake de uitkering na overlijden zoals bedoeld in art. 7.6 lid 4 van de CAO Nederlandse Universiteiten.

-Het College heeft ingestemd met het in de notitie Jaarverslag 1998 t.a.v. inhoud, vormgeving, productie-organisatie en planning. Tevens besluit het kf 18 uit de reserve-CvB toe te kennen en de IAD te verzoeken aanvullend kf 22 te financieren.

(d.d. 14 januari 1999)

-de conceptbrief inzake de Seniorenregeling deel B voor diensten aan OPUT en COR vast te stellen.

-prof.dr.ir. D.N. Reinhoudt te benoemen tot wetenschappelijk directeur MESA per 1 januari 1999.

-prof.dr. A. van Harten te benoemen tot wetenschappelijk directeur CPLOM tot 1 januari 2000.

-prof.dr. E.R. Seydel te benoemen tot hoogleraar Toegepaste Communicatiewetenschap, in het bijzonder sociaal-psychologisch aspecten van organisatie- en gezondheidsvraagstukken. De benoeming is voor 1,0 fte voor onbepaaldetijd met ingang van 1 januari 1999.

-de beleidsnotitie 'Telematica in het Onderwijs' in concept vast te stellen en daarover advies te vragen van de CCO en het Management Team; *onder dankzegging de taskforce Telematica op te heffen; *de projectgroep Telematica in te stellen o.l.v. dr. H.E. Roosendaal en formuleert daarbij een taakopdracht voor concrete invulling en uitwerking voor het project Telematica in het Onderwijs.

-de volgende toewijzing vanuit de Centrale Stimulering Onderwijs: Kf 300 aan de faculteit WMW t.b.v. ontwikkelkosten propaedeuse opleiding TCW, in 1999.

-Het door het Facilitair Bedrijf in het toekomstplan uiteengezette nieuwe beleid op facilitaire dienstverlening te ondersteunen, 2. het verzoek om centrale afdekking van de in de jaren 1995-1998 gemaakte reorganisatiekosten ad kf 692 te honoreren, c. het Facilitair Bedrijf te verzoeken op korte termijn een detailplanning op te stellen voor alle voorgenomen deelreorganisaties, d. een begeleidingsgroep in te stellen van de volgende samenstelling: drs. U. de Boer, drs. P.F. Horsch, drs. H. Klomp en stelt voor deze begeleidingsgroep de volgende opdracht vast: -ondersteuning directeur FB bij de veranderingsprocessen van zijn dienst; -begeleiding van het overall reorganisatieproces; -zorgdragen voor de juiste bestuurlijke procesgang; -aankoppeling van de diensten P&O en FEZ daarbij; -zorgvuldige medezeggenschapsprocedure en aanpak van communicatieve aspecten.

-het budget voor de renovatie van het BB-gebouw voorlopig vast te stellen op Mf 13 en toe te werken naar een definitief ontwerp/begroting en een second opinion. De bewoners van het BB-gebouw zullen worden uitgenodigd hun opinie te geven.

Goed te keuren:

-de benoeming van dr.ir. J.P. Katoen tot UHD Gereedschappen binnen de leerstoel Formele Methoden en Gereedschappen goedgekeurd.

-de benoeming van dr.A.J. Visscher tot UHD bij de afdeling Onderwijsorganisatie en -management goedgekeurd. Het betreft hier een persoonsgebonden benoeming voor een periode van 5 jaar ingaande 1 januari 1999.

OPUT-vergadering d.d. 20 januari 1999

-Onderzoek arbeidssatisfactie. Vanuit het AMD is het initiatief gekomen een onderzoek te doen naar arbeidssatisfactie binnen de UT. Ter vergadering is daarover een presentatie gegeven. Besproken is of de vragenlijsten bij dit onderzoek anoniem moeten zijn of juist niet om voldoende respons te krijgen en oplossingen te bewerkstelligen bij gesignaleerde knelpunten. Het OPUT is verzocht om instemming met het ter beschikking stellen van arbeidsvoorwaarden gelden voor dit onderzoek. De bonden hebben aangegeven geen arbeidsvoorwaardengelden ter beschikking te willen stellen aan het onderzoek.

-Regeling gratificaties bedrijfshulpverlening. Het OPUT stemt in met de voorliggende regeling. De regeling heeft terugwerkende kracht tot en met 1998.

-Reorganisaties/organisatieveranderingen. In het OPUT is een zgn. 0-melding gedaan voor de aanstaande reorganisaties van DIC en repro (beiden onderdelen van het Facilitair Bedrijf) en de COWI (samenvoeging UB, OC en deel CIV). De 0-melding in het kader van de reorganisatieprocedure betekent dat er nu het voornemen bestaat tot een wijziging in de organisatie over te gaan.

-De volgende OPUT-vergadering is op 3 maart 1999.

Cursus 'Presenteren van Theorie'

Het Onderwijskundig Centrum organiseert op 2 en 9 maart a.s. (2 hele dinsdagen) de cursus 'Presenteren van Theorie', vooral bedoeld voor ervarendocenten, die hun vaardigheid in het behandelen en overdragen van informatie willen vergroten. Dit kan van belang zijn bij hoorcolleges, colstructies of voordrachten op congressen.

Deelnemers zullen in de cursus veelal zelf actief zijn, onder meer door het presenteren van delen uit hun colleges of voordrachten en door het uitwisselen van ideeën en ervaringen met andere deelnemers en de cursusleiding. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Meer informatie: Wim Weenk (2048), Elly Govers (4870) of http://www.oc.utwente.nl zie onder cursussen. Aanmelding (tot 16-02): tel. 053-4892050, e-ail: [email protected] of internet.

Seminar Denktechnieken

Op vrijdag 5 maart organiseert het Onderwijskundig Centrum voor docenten weer het seminar over creatief denken, over individuele en groepstechnieken voor het vinden van ideeën, omgaan met blokkades, gebruik van denkhoeden, metaforen, de matrix en open space technology. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Voor anderen f 1.050. Meer informatie: Frank de Mink, tel. 053-4892051 of http://www.oc.utwente.nl zie onder cursussen. Aanmelding (tot 19-02): tel. 053-4892050, e-mail: [email protected] of http://www.oc.utwente.nl zie onder cursussen.

Bellettrie Bibliotheek

De bellettrie houd haar halfjaarlijkse ALV op 3 maart 1999.

Onderzoeksseminar van de Afdeling VOK

Zie mededeling TBK/CT&M.

Tip voor gebruik CIV PC-zaal

Zie mededeling 'alle faculteiten'.

Alle faculteiten

Bijspijkerkampen

Begeleiders gezocht! De UT organiseert weer een aantal Bijspijkerkampen. De data zijn 14 t/m 20 februari, 21 t/m 27 februari en 2 t/m 8 mei. Wil jij een week actief bezig zijn met middelbare scholieren en nog fl500 (+plus kost en inwoning) verdienen ook? Kom dan langs op De Boerderij of bel 053-4895660.

Integrand Twente

Ook in 1999 kun je bij ons terecht voor je ideale stage of werkopdracht. Alle opdrachten staan vanaf nu ook op internet: www.integrand.nl. Heb je misschien zin in een jaartje bestuur, ga dan voor meer info langs bij Integrand Twente, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909. Of e-mail: [email protected]# Schrijf je nu in voor ICE! (Intermediar Competition in excellence).Ice is een mogelijkheid voor vierdejaars studenten of ouder om geconfronteerd te worden met de eisen die bedrijven aan studenten stellen. Studenten van elke studie kunnen meedoen. ICE wordt georganiseerd door Intermediar in samenwerking met een aantal vooraanstaande bedrijven, zoals KLM, DSM, ABN, MC Kinsey en Unilever.

Cursus Directievoering (181019)

TSM Ondernemerscentrum is 27 januari jl. weer gestart met de cursus Directievoering (181019). Directeuren van middelgrote en kleine ondernemingen leren een ondernemingsplan te maken, waarbij de gehele bedrijfsvoeringkritisch moet worden bekeken. Het TSM Ondernemerscentrum biedt aan D-studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen door een student als adviseur te koppelen aan een ondernemer, om zo assistentie te verlenen bij het maken van een ondernemingsplan. Deze assistentie wordt gehonoreerd met 2,5 tot 5 SP. De cursus en de begeleiding door de student lopen van februari t/m juni 1999. Voorkennis: Bij voorkeur de vakken Financieel Management, Strategisch Management en een Doctoraal Marketing vak. Inschrijven voor dit bijzonder Onderwijsproject kan vanaf 1 februari a.s. bij BOZ/TBK. Voor inlichtingen kan men terecht bij prof.dr.ir. W.E. During, kamer BB-333, tst. 4531 of Annet Weegerink (TSM Business School) tst. 3484. Op maandag 8 februari a.s. van 12.30-13.30 uur wordt er in BB-4 (BB gebouw) een voorlichtingsbijeenkomst gehouden, die verplicht is om bij te wonen.

Solliciteren bij UniPartners

Onder begeleiding van projectmanagers van UniPartners voeren studenten opdrachten uit voor het bedrijfsleven in de regio. Onderwerp en aard van de opdracht verschilt per keer. De rol die de projectmanager speelt in het project is het opstellen van een plan van aanpak en een offerte. Dit wordt na goedkeuring door het bedrijf vervolgd met de begeleiding van de door de projectmanager geselecteerde student. De projectmanager krijgt voor aanvang van zijn werkzaamheden een interne training. Ben jij minimaal tweedejaars student en heb je het komende jaar zin om naast je studie ervaring op te doen als projectmanager, kom dan eens informeren naar je mogelijkheden bij UniPartners (WB hal V, kamer 127-c) of bel 4893811. E-mailen kan ook naar: [email protected]

Inschrijving keuzevakken INF/BIT trim. 3

Voor: Alle faculteiten. Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot. INF-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Inschrijven voor derde trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 8 t/m vrijdag 26 februari 1999 bij BOZ-INF (de intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen). LET OP: -Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijsten geen mededelingen verstrekt. -Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen. INF-vakken: 211033-Neurale netwerken en neuro-computing; 211035-Vertalerbouw (zie D2-rooster INF); 211045-Besturingssystemen (zie D1-rooster INF); 211090-Databasetoepassingen; 211095-Operationele aspecten van gegevensbanksystemen; 211099-Object-georiënteerde data modellen; 211104-High performance computing; 211109-Voortgezette logica; 211111-Parellelle processen; 211121-B.O. gedistribueerde operating systemen (BOGOS); 213002-Ontwerpen van digitale systemen (zie D1-rooster INF); 214003-Communicatieprotocollen; 214007-Protocolontwerp. BIT-vakken: 232012-Information retrieval en kennisbeheer; 232035-Decision support systemen; 234001-Productie-infor matietechnologie; 234004-Software-managementtechnieken; 234026-Voortgezette informatiesysteemmodellering.

Tip voor gebruik CIV PC-zaal

De CIV PC-zaal is de laatste tijd op maandag en dinsdag, met name in de middagpauze, overbezet. Op die tijdstippen blijken heel veel studenten even hun mail lezen en is de kans groot dat er even geen werkplek beschikbaar is. De gebruiker die voor werkzaamheden langdurig een werkplek nodig heeft kan het allerbeste in de ochtend of op de vrijdag komen. De CIV PC-zaal ismet name bedoeld voor onderwijs-instructie, waarbij IT-voorzieningen nodig zijn. De PC-zaal is voorzien van 80 volwaardige IT-werkplekken met ondersteuning. Deze werkplekken zijn voorzien van standaard software en hebben toegang tot het UTnet. Studenten hebben daarbij onbeperkt toegang, mits de zaal niet volledig bezet is. Ook voor grotere groepen is de CIV PC-zaal op afspraak te gebruiken. De zaal kent ruime openingstijden, ma t/m do van 8.30 tot 21.45 uur en vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur.

BSK

Interdisciplinair project Bestuurskunde (178513)

Voor D1 studenten BSK. Het ID-project Algemene Bestuurskunde wordt aangeboden in het 5e en 6e blok van het 3e trimester. Het project is gewijd aan het onderwerp subsidiëring. Het eerste college is op vrijdag 26 maart (het 3e uur) in TW C-238. De syllabus voor het vak is minimaal een week van tevoren verkrijgbaar bij de U-Take. De opzet met het werk-rooster hangt op het prikbord bij BOZ of is op te vragen via 'vakomschrijvingen' op de BSK homepagina. De co÷rdinator van het vak is dr. G.H. Reussing (kamer TW C-210, tel. 4220). Aanwezigheid bij de colleges is verplicht! Aan het eind van elk college moet de presentielijst worden getekend.

Afstudeeropdracht bij het Instituut voor Publiek en Politiek

Voor D3 studenten BSK. Het Instituut voor Publiek en Politiek zoekt een afstudeerder. Onderwerp: interactieve beleidsontwikkeling plattelandsvernieuwing in de gemeente Eibergen. Het betreft toerisme, natuurontwikkeling, heemkunde, boerenbedrijven enz. Aanvang op korte termijn. Voor meer informatie : Stagebureau BSK, TWRC-kamer C-106, tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Afstudeeropdracht in Tanzania

Voor D3 studenten BSK. In Tanzania (in Kondoa, midden tussen Dodoma en Mt. Kilimanjaro, westelijk van het bekende Tarangire National Park) loopt het ontwikkelingsproject 'Kondoa Integrated Rural Development Programme' (KIRDEP). Het project wordt uitgevoerd door de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV, met fondsen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor meer informatie: Stagebureau BSK, TWRC-kamer C-106, tel. 053-489 3240 (alleen 's ochtends), of Vakgroep Ontwikkelingskunde, tel. 043- 489 3532 of Arne Musch, tel. 053- 432 6341 of mail [email protected]

Vacature bij Novio Consult te Nijmegen

Voor D3 studenten BSK. Novio Consult in Nijmegen heeft een tijdelijke vacature als Junior Adviseur Gemeentelijk Milieubeleid. Het gaat om een periode van vijf tot zes maanden, met ingang van zo spoedig mogelijk. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband. Daarnaast zijn vormen van stage/meeloopactiviteiten in het kader van een afstudeeropdracht mogelijk. Novio Consult betaalt je een goed salaris. Voor meer informatie: Stagebureau BSK, TWRC-kamer C106, tel. 053-4893240 (alleen 's ochtends).

Financieel management in de overheid en non-profit sector (173714)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: De colleges op maandag het 5e/6e uur in de weken 15 en 16 (12 en 19 april 1999) zullen worden verzorgd door Paul Baks.

Risk management (173820)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Het college van de heer Claes op maandag het 7e/8e uur in week 15 (12 april 1999) komt te vervallen.

Politicologie I (174501)

Voor P studenten BSK. Op 25 februari 1999 is er een nabesprekking van het tentamen van 29 januari j.l. van 12.30 tot 13.30 uur in TWRC B-209.

Algemene economie II (173005)

Voor D1 studenten BSK. Op 9 februari a.s. is er een nabesprekking van het tentamen van 26 januari j.l. van 12.30 tot 13.30 uur in TWRC B-209.

Afstudeeropdracht fusie RIAGG

Voor D3 studenten BSK. Onderzoek naar het verloop van de fusie tussen RIAGG Enschede, RIAGG Midden Twente en het TPZ. Deze fusie is gerealiseerd en moet worden beschreven op een wijze die dienstbaar is aan de evaluatie van de nieuwe instelling over twee jaar. Plaats: Mediant, stichting voor geestelijke gezondheidszorg in Twente. Afstudeerrichting: IOB of O&F. Begeleiding: Th. van der Krogt.

Afstudeeropdracht gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Voor D3 studenten BSK. Onderzoek naar de positie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden bij de revitalisering van de Achterhoek. Doel van het onderzoek is de inventarisatie van het probleem (het achterblijven van de ontwikkeling van de Achterhoek bij andere delen van het land) en het nagaan van de mogelijkheden om op basis van de WGR tot een aanpak van het probleem te komen. Plaats: onderzoeksadviesbureau. Afstudeerrichting: IOB. Begeleiding: H.M. de Jong

Frans (170040)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: Er worden extra colleges gegeven voor EBSK groep B op woensdag het 5e/6e uur voor de weken 5 t/m 9 in TWRC A-116 en groep A op vrijdag het 5e/6e uur voor de weken 5 t/m 9 in TWRC D-103 B.

Afstudeercolloquium

Thijs Kuipers over 'Het Akkoord van Dayton en de Public Security Gap (1995-1998)'. Een onderzoek naar de achtergrond van publieke veiligheidsproblemen bij de implementatie van het Akkoord van Dayton in Bosnië-Herzegovina, 9 februari 1999, 16.00 uur, TWRC C-238.

Publiek management (176820)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Op woensdag 3 maart 1999 (week 9) het 3e/4e uur is er géén werkcollege. 24 februari 1999 (week 8) is dus het laatste werkcollege!

Regionale Economie (227010)

Voor BSK en CT&M. In tegenstelling tot wat in het rooster staat vermeld is er op dinsdag 4 mei 1999 (week 18) geen college voor het vak Regionale Economie (227010).

Integrand Twente

We zoeken een student(e) BSK met affiniteit voor informatiekunde die zich wil gaan bezighouden met het opstellen van marketingplan voor een kennismanagementbedrijf in Deventer. Duur: 2-3 mnd. Ref.G672.

Bijspijkerkampen

Begeleiders gezocht! Zie mededeling 'alle faculteiten'.

Intekening keuzevak (232012)

Information retrieval en kennisbeheer, zie mededeling 'alle faculteiten'.

Milieubewust ontwerpen (114504) & Levenscyclusgericht ontwerpen (LCO, 114531)

Voor WB-D3, TBK/W-D2, CT-D2, CT&M-D2, BSK/milieuvariant-D1. Zie mededeling WB.

CT

Voorbereiding TBK-component technische stage (180010)

Voor EL, CT, TN. Zie mededeling EL.

Bijspijkerkampen

Begeleiders gezocht! Zie mededeling 'alle faculteiten'.

Integrand Twente

We zoeken een student die zin heeft om een traineeship te gaan volgen bij Grolsch, met uitzicht op vaste baan. Kennis van bier en brouwprocessen is een pré. Duur: in overleg. Ref.G686.

Milieubewust ontwerpen (114504) & Levenscyclusgericht ontwerpen (LCO, 114531)

Voor WB-D3, TBK/W-D2, CT-D2, CT&M-D2, BSK/milieuvariant-D1. Zie mededeling WB.

EL

Gevraagd: Student-Assistenten (EL/INF/BIT) voor TAP-Telematica-1999

Voor EL en INF. TAP-Telematica-1999 is een onderdeel van het Twente Ability Programme, waarin getalenteerde VWO-(st)ers vanaf de 3e klas zich in hun vakantie kunnen laten uitdagen met een voor hen spannend technisch project. Als je het leuk vindt om met VWO-(st)ers uit deze leeftijdsgroep om te gaan, een goede voorstelling denkt te hebben van hun prestatieniveau en affiniteit hebt met de technische inhoud van het project kom je in aanmerking. Het project betreft o.m. het ontwerpen, analyseren, implementeren en realiseren van een communicatieprotocol voor het Internet. Het nivo is ongeveer dat van eerstejaars EL of INF/BIT studenten. Er zal een website worden ontwikkeld waarop het cursusmateriaal komt te staan. Het TAP speelt zich af van 19 juli tot 1 augustus 1999. Voorbereiding en de uitvoering van TAP-Telematica-1999 vinden plaats door 7 student-assistenten, onder supervisie van een paar docenten van de leerstoelen TSS (EL/INF) en FMT (INF). Om mee te kunnen doen moet je in de periode van half februari tot eind juli voldoende tijd vrij kunnen maken. Gedacht wordt aan 2 à 3 weken voorbereidingstijd en 2 weken uitvoering. Iedere student-assistent ontwikkelt zijn of haar eigen deel van de cursus en stemt dit regelmatig af met de anderen en met de supervisors. Tijdens de cursus assisteren alle student assistenten bij de uitvoering van die delen van de cursus die zij niet zelf ontwikkeld hebben. Studenten krijgen hier zowel SAE's als studiepunten voor. Inlichtingen/aanmeldingen: Hans Daemen, tel: 2812, kamer: INF 4007, email: [email protected]

Roosterwijziging B.B.D.T.

In verband met een roosterwijzing m.b.t. het vak Basisbegrippen Digitale Techniek zullen de eerstejaars een nieuw blokrooster in de postvakjes ontvangen.

Afstudeeropdracht 'Vermogensmodel microprocessor'

In het kader van de samenwerking tussen de groep ED&T/Synthese van Philips Research Eindhoven en de leerstoel Signalen & Systemen - Netwerktheorie bestaat er de mogelijkheid een afstudeeropdracht te verrichten op het gebied van het maken van een "vermogensmodel" van een "microprocessor core". Dit model moet uit de instructiestroom die de processor te verwerken krijgt bij het verrichten van een berekening, een schatting geven van het voor die berekening benodigde vermogen. Neem voor meer informatie contact op met Sabih Gerez (tel. 3156; kamer EL/TN 9238)of kijk voor een uitgebreidere beschrijving eerst op http://utelnt.el.utwente.nl/links/gerez/opdrachten/opdrachten.html. Reageer snel omdat er voor de opdracht ook in Delft en Eindhoven wordt geadverteerd.

Advanced Engineering courses

Organized by Electronics Laboratories of the Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne, Switzerland. In June (registration deadline May 21, 1999): -Low-voltage, Low-Power Analog CMOS IC design, -The Design of CMOS On-Chip Analog Filters, -RF IC Design for Wireless Communication Systems, -PLLs, Oscillators and Frequency Synthesizers. In August (registration deadline July 1, 1999): -Advanced Digital IC Design, -Advanced Analog IC Design, -Practical Aspects in Analog & Mixed-Mode IC design. In September (registration deadline August 27, 1999): -High-Speed Data Converters, -Transistor Level Analog IC Design. Information at: http://www.mead.ch or "International Office EL" (room EL/TN B 1132).

240-uurs opdrachten

Marnix Heskamp (leerstoel TSS) over 'Autonome treinen, communicatie via rails. Realisatie van communicatie tussen treinen via de rails', vrijdag 5 februari 1999, 13.45 uur, demozaal INF-L204.

Gerben Verwaaijen (leerstoel TSS) over 'Ontwerp en realisatie van een ultrasoon hoogtemeter m.b.v. Altera', donderdag 11 februari 1999, 13.45 uur, demozaal INF-L204.

Lineaire systemen (123149)

In verband met een dubbele verroostering van de docent wordt de zelfstudie op DO 5+6 van groep 1 in CT 1405 verplaatst naar DO 3+4 in CT 3520.

Voorbereiding TBK-component technische stage (180010)

Voor EL, CT, TN. Op maandag 8 februari a.s. wordt er tijdens het 5e t/m 8e uur in BB 7 een voorbereiding gehouden voor de TBK-component technische stage (180010). Deelname aan deze bijeenkomst is verplicht voor degenen die de TBK-component kiezen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Deze bijeenkomst wordt dit collegejaar nog één keer herhaald, en wel op donderdag 27 mei 1999, 1e t/m 4e uur in HAL laag 212 (CC-gebouw). Voor meer informatie: Frank van den Berg, stagecoördinator TBK BB 306, tel. 4893522, e-mail: [email protected]

Lineaire systemen (123149)

Op verzoek van de docenten worden de werkcolleges van DO 7+8 verplaatst naar DO 5+6 (de zalen blijven gelijk). De zelfstudie van de groepen 2 en 3 op DO 5+6 wordt verplaatst naar DO 3+4 en hier samengevoegd. De zalen zijnals volgt: week 5 in TW-D 105b; week 6 en 7 in CT 1349; week 8 in TW-D 103b; week 9 in TW-D 105b en in week 10 in TW-D 103b.

D-voordracht

M.C. van der Maas (Leerstoel S&S BME) over 'Posture Control of Paraplegic Standing', 8 februari 1999, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Integrand Twente

We zoeken een student die zich wil gaan bezighouden met het opstellen van een model om energie-efficiëntie van vervoersmiddelen te vergelijken voor een internationale Kennisintensieve organisatie, die aktief is op het gebied van electrische energiesystemen, milieutechnologie en management en IT. Duur: 6 mnd full-time. Ref.B84.

Bijspijkerkampen

Begeleiders gezocht! Zie mededeling 'alle faculteiten'.

Intekening INF keuzevakken

211045 Besturingssystemen, 213002 Ontwerpen van digitale systemen en 214003 Communicatieprotocollen, zie mededeling 'alle faculteiten'.

INF/BIT

Sluiting BOZ-INF/BIT

Het Bureau Onderwijszaken INF/BIT is tot nader order gesloten op maandag en vrijdag.

Propedeuse-geslaagden BIT

Ronald Lourens; Mathijs L.J.C. Ploumen; Reinder T. Visser.

Vertalerbouw (211035) en Inleiding wiskundige systeemtheorie (156057)

Voor INF D-2 studenten. INF-studenten die in het 3e trimester studiejaar 1998-1999 willen deelnemen aan bovenstaande vakken dienen zich in de periode van 8 februari t/m 26 februari 1999 in te tekenen voor de groepsindeling bij BOZ-INF (de intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen).

Inschrijving groepsindeling/practica D1, trim. 3 INF en BIT

Voor INF + BIT P-studenten en verwevenen. INF- en BIT-studenten die in het derde trimester van het studiejaar 1998-1999 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), dienen zich in de periode van 8 t/m 26 februari 1999 in te tekenen voor de groepsindeling bij BOZ-INF (de intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen). Tevens dient men op de intekenlijsten duidelijk aan te geven aan welke practica men wenst deel te nemen. Studenten die het P-diploma nog niet hebben behaald, mogen deelnemen aan het onderwijs van het tweede jaar (D1) als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: -ze hebben tenminste 50 procent van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg afgelegd; -voor de tweedejaars-vakken waaraan ze willen deelnemen beschikken ze over de verplichte voorkennis zoals die vermeld staat in de studiegids.

Inschrijving schil- en keuzevakken trim. 3 INF en BIT

Voor INF en BIT-studenten. Er zijn speciale inschrijvingsweken voor schil- en keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers zal er worden geloot.INF-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben bij een eventuele loting voorrang. Inschrijven voor derde trimester keuzevakken is mogelijk van maandag 8 t/m vrijdag 26 februari 1999 bij BOZ-INF (de intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen). LET OP:

-Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt. -Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t alsnog te doen. INF-vakken: 211033-Neurale netwerken en neuro-computing; 211095-Operationele aspecten van gegevensbanksystemen; 211099-Object-georiënteerde data modellen; 211104-High performance computing; 211109-Voortgezette logica; 211121-B.O. gedistribueerde operating systemen (BOGOS); 213014-Procesbesturing en robotica; 214007-Protocolontwerp. Schilvakken: 211090-Databasetoepassingen; 211111-Parellelle processen; 213002-Ontwerpen van digitale systemen; 214003-Communicatieprotocollen. BIT-vakken: 232012-Information retrieval en kennisbeheer; 232035-Decision support systemen; 234001-Productie-informatietechnologie; 234004-Software-managementtechnieken; 234026-Voortgezette informatiesysteemmodellering.

Afstudeeropdrachten

-Een tweetal studenten wordt de mogelijkheid geboden te participeren in een interessant project van KPN, middels het uitwerken en implementeren van EMF binnen de Personal Travel Market. De één zal zich in Groningen bezighouden met specifieke beveiligingszaken, terwijl de ander in Leidschendam, zich voornamelijk zal richten op architecturele issues. Contactpersonen: Richard Kerkdijk, 050-5822262, [email protected]; Wiet Bouma, 070-3325457, [email protected] Uitgebreidere informatie: http://www.nic.utwente.nl/mededelingen/3/3/ en bij Maarten Fokkinga, database-groep, INF3025, [email protected]

-Het CBD-paradigma (Component Based Development) is een paradigma dat momenteel in de schijnwerpers staat. Momenteel is binnen Ordinatopics behoefte aan een componentenarchitectuur voor zogeheten adviessystemen. Doel van de opdracht is het opstellen van een componentenarchitectuur voor adviessystemen. Contactpersoon: Rick van Rein ([email protected], 053-4894291) of met Peter Janssen ([email protected], 074-2915567).

Integrand Twente

We zoeken een student die zich wil gaan bezighouden met de implementatie van het landelijke internet-werkgelegenheidsproject, dat in samenwerking met de Ministeries van Economische Zaken, Onderwijs Cultuur & Wetenschap, Sociale Zaken en tal bedrijven en organisaties wordt opgestart. Duur: minimaal 3 mnd. Ref.C004.

Bijspijkerkampen

Begeleiders gezocht! Zie mededeling 'alle faculteiten'.

Gevraagd: Student-Assistenten (EL/INF/BIT) voor TAP-Telematica-1999

Voor EL en INF. Zie mededeling EL.

240-uurs opdrachten

Zie mededeling EL.

Afstuderen bij ConcERT

Voor TBK, CT&M, INF, BIT. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Onderzoeksseminar van de Afdeling VOK

Op donderdag aanstaande 11 februari wordt door de VOK een onderzoeksseminar georganiseerd met als titel: "Trying to innovate far from international frontiers". Dr Joy Clancy zal hierin de onderzoeksresultaten betreffende de kleinschalige industrie in India presenteren. Het seminar is vrij toegankelijk voor iedereen en zal van 11.30 tot 12.30 plaatsvinden in zaal CT 1806.

Tentamen Filosofie & Sociologie van Modellen (162340)

Voor CT&M. Het tentamen Filosofie & Sociologie van Modellen vindt, zoals tijdens het college afgesproken, plaats op dinsdagmiddag 9 maart 1999, 13.30 - 17.00 uur in BB-3. Het is niet nodig om je voor het tentamen in te schrijven!

Multidisciplinaire Ontwerp Opdracht (MDOO)

Voor CT&M. Heb je tenminste 56 studiepunten van je doctoraal binnen en denk je aan een werkkring bij een ingenieurs- of adviesbureau, dan zal het vak Multidisciplinaire Ontwerp Opdracht (MDOO), een waardevol onderdeel van je studie kunnen zijn. De MDOO-opdracht kan of in de ruimte voor keuzevakken of in plaats van het D2-project bij Wh&M of V&V komen. De MDOO staat dit studiejaar (98/99) gepland in zowel het tweede als het derde trimester. Voor het derde trimester is inmiddels de niuewe projectenbundel uitgegeven. Informatie op het mededelingenbord bij CT&M en/of bij de coördinator W.A. Bressers, kamer WB-107, tel. 4894881, e-mail: [email protected]

Rooster Vervoerswetenschappen (222012)

Voor CT&M. In tegenstelling tot wat op het rooster staat vermeld is er op dinsdag 4 mei 1999 (week 18) geen college voor het vak Vervoerswetenschappen.

Voorkenniseisen

Voor TBK. Ter herinnering de voorkenniseisen nog eens op een rij: Business Game: minimaal 42 SP doctoraalvakken t/m trim. 3.2; Blok MvT: D1 + alle stroomgebonden vakken van D2 t/m trim. 2; Stage: alle D1-vakken + vak Bedrijfskundig onderzoeken en ontwerpen; Internationale stage: zie stage + vak Internationaal management; Afstudeeropdracht: alle verplichte D1- en D2-vakken + 5 SP afstudeergebonden vakken. Voor eventuele vragen kun je terecht bij de studie-adviseur: Josee Ligteringen, BB 326, tel. 2096.

Afstuderen bij ConcERT

Voor TBK, CT&M, INF, BIT. Denk je erover om binnenkort te beginnen met afstuderen op het gebied van bijvoorbeeld (organisatie van/ prestatiemeting in/ informatievoorziening in) produktontwikkeling, kennismanagement, concurrent engineering of projectmanagement? Dan ben je van harte uitgenodigd om de eerstvolgende 'Students in ConcERT' bijeenkomst bij te wonen op 19 februari, 10.30-12.30 in BB6, waar enkele voordrachten worden gehouden. Als je hierbij aanwezig wilt zijn en je bent nog niet aan het afstuderen binnen het ConcERT-programma, geef je dan vóór 17 februari op bij Manon van het Reve, BB318; tel. 3480; [email protected]

Bedrijfsvoering in niet-westerse landen (188007)

Voor TBK. Het derde college van de reeks æBedrijfsvoering in niet-Westerse LandenÆ vindt plaats op woensdag 10 februari, 3e/4e uur in BB-4. Voor meer informatie over dit vak kan contact opgenomen worden met Mirjam Walbeek, tel. 3534.

Integrand Twente

We zoeken een student die zich wil gaan bezighouden met het in kaart brengen van de kansen van uitbreiding in binnen- en buitenland voor een bedrijf in Bussum. Duur: 4 mnd full-time. Ref.F028. Daarnaast zijn we op zoek naar een student die zich wil gaan bezighouden met het ontwikkelen en implementeren van een eenvoudig te onderhouden en transparant systeem om bestelniveaus te definiëren en periodiek te checken op actualiteit. Duur: ca. 3 mnd. Ref.G689.

Bijspijkerkampen

Begeleiders gezocht! Zie mededeling 'alle faculteiten'.

Regionale Economie (227010)

Voor BSK en CT&M. Zie mededeling BSK.

Intekening keuzevak 232035 DSS

Voor T&M. Zie mededeling alle faculteiten.

Milieubewust ontwerpen (114504) & Levenscyclusgericht ontwerpen (LCO, 114531)

Voor WB-D3, TBK/W-D2, CT-D2, CT&M-D2, BSK/milieuvariant-D1. Zie mededeling WB.

Gastcollege Nieuwe productie concepten (181051)

Voor TBK/CT&M. Industrie van wereldklasse. In het kader van bovenstaand college wordt op 9 februari a.s. van 13.45 tot 15.30 uur in BB3 een gastcollege gegeven door Dr. Q.H. van Breukelen, topexpert in de wereld inzake World Class Manufacturing en auteur van het boek Excellent Presteren. Hij zal vertellen over zijn onderzoek naar de operationele prestaties van meer dan 100 fabrieken in de wereld. Belangstellenden zijn van harte welkom.

TN

D-voordracht

M. de Vries over 'Quantumlimited SQUIDS', maandag 8 februari 1999, 14.30 uur, EL/TN T4.

Bijspijkerkampen

Begeleiders gezocht! Zie mededeling 'alle faculteiten'.

Voorbereiding TBK-component technische stage (180010)

Voor EL, CT, TN. Zie mededeling EL.

TO

Toets- en itemanalyse (196041)

De verroostering voor dit vak in het 3e trimester komt te vervallen wegens geen aanmeldingen.

Tentamenzalen voor D1

De toets voor het vak Curriculumontwikkeling zal plaatsvinden op dinsdag 9 februari, het 3e en 4e uur in zaal CC2. De toets voor het vak Psychometrie zal op dinsdag 23 februari, het 3e en 4e uur plaatsvinden in zaal CC1.

Zaalwijziging voor Data-analyse 2

Het werkcollege voor dit vak, van groep 1-4, op dinsdag 9 februari, het 3e en 4e uur zal plaatsvinden in zaal L216. Het werkcollege voor groep 5-8, op donderdag 11 februari, het 5e en 6e uur zal plaatsvinden in TO L105.

Zaalwijziging voor Instructietheorie 1

Het werkcollege voor dit vak van vrijdag 12 februari wordt het 1e en 2e uur gegeven voor groep 5-8 in zaal L109. Voor groep 1-4 het 3e en 4e uur eveneens in zaal L109.

Gezocht: student assistent voor programmeerwerk

De sectie Cognitieve Ergonomie (TO-ISM) heeft met onmiddelijke ingang behoefte aan een studentassistent die programmeerwerk verricht ten behoeve van een test- en evaluatie-instrument voor de kwaliteit van beeldschermen, m.b.v. RAD-omgeving (Delphi of C++ Builder). Duur voorlopig twee maand, omvang nader te bespreken. Verdere informatie en sollicitatie: Ir. J. Besuijen (tel: 3346/3325).

Cognitieve ergonomie zoekt een informatica student(e) voor de ontwikkeling van evaluatie-software

De sectie Cognitieve Ergonomie heeft met onmiddelijke ingang plaats voor een student informatica die in het kader van een vrije opdracht (4 SP) eventueel in combinatie met een opdracht in de W&M keuzeruimte, bijdraagt aan de bouw van een applicatie waarmee metingen verricht worden op grafische schermen, op grond waarvan een visueel kwaliteitsprofiel wordt opgesteld. De gezochte student heeft kennis van PC hardware systemen, is goed thuis in Windows (NT/'95/'98) en heeft affiniteit met ergonomie en b.v.k. vakken op het gebied van ergonomie gevolgd. Programmeervaardigheid (b.v.k. Delphi of C++ Builder) is noodzakelijk. Nadere informatie: Dr. G.P.J. Spenkelink (cognitieve ergonomie, TO-ISM, tel: 3304), Ir. W.A. Vervoort (INF-SPA, tel. 3712).

Bijspijkerkampen

Begeleiders gezocht! Zie mededeling 'alle faculteiten'.

Integrand Twente

Wij zoeken een student(e) die zich wil gaan bezighouden met het opstellen van een brochure voor een krant in Limburg. Duur: in overleg. Ref.J9902.

TW

D-voordrachten

Mathijs Grote Beverborg over 'Fair Division in Bankruptcy Problems', donderdag 4 februari, 16.00 uur, TW-A101.

Bianca Hilberink over 'Black-Scholes-Poisson Pricing Derivatives on Defaultable Assets', vrijdag 12 februari, 14.00 uur, TW-C238.

Wiskundig Modelleren I (150526)

In verband met een dubbele verroostering van de docenten worden de practica op DO 5+6 in week 5 als volgt verplaatst. Groep 1 gaat naar DO 3+4 in TW-D103b. Groep 2 gaat naar DO 3+4 in TW-D 103a.

Bijspijkerkampen

Begeleiders gezocht! Zie mededeling 'alle faculteiten'.

Intekening keuzevak 211104 High performance computing

Zie mededeling 'alle faculteiten'.

WB

Milieubewust ontwerpen (114504) & Levenscyclusgericht ontwerpen (LCO, 114531)

Voor WB-D3, TBK/W-D2, CT-D2, CT&M-D2, BSK/milieuvariant-D1. In het komende derde trimester worden van week 12 t/m week 24 bovenstaande vakken nogmaals gegeven, en wel in één organisatorische opzet. De nadruk zal vooral liggen op de ontwerpprocedures en de wijze waarop bij de conceptuering van nieuwe producten aan het aspect milieu een geÙigende plaats in de besluitvorming kan worden gegeven, naast andere criteria als functionaliteit en kosten. Verder wordt bij het LCO-gedeelte aandacht besteed aan het gebruik van thermodynamische inzichten voor de objectivering van ontwerpbeslissingen. O.a. in verband met de opzet van het onderwijs (6 colleges in begin & taakgroepen) dient men zich UITERLIJK VRIJDAG 12 FEBRUARI A.S. bij BOZ/WB te hebben opgegeven. De intekening vindt plaats door inlevering van een ingevulde kruistabel met de persoonlijke gegevens en met de roosterverplichtingen voor andere vakken in het 3e trimester. De kruistabel is bij BOZ/WB verkrijgbaar. Op basis van deze gegevens worden de colleges verroosterd. De deelnemers ontvangen hierover en het studiemateriaal tijdig bericht. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij G.J.J. de Jong (WB/Hal II.200C, tel.2574). Benadrukt wordt, dat deelname zonder tijdige intekening is uitgesloten. In verband met de opzet van de cursus is deelname aan colleges en groepsbijeenkomsten verplicht.

Operationele Research I (158017)

In verband met het Isaac Newton symposium wordt het hoorcollege van donderdag 22 april verplaatst naar vrijdag 3+4 (23 april) in collegezaal BB 5.

Doctoraal-uitreiking d.d. 11 maart 1999

WB-studenten die wensen deel te nemen aan de D-uitreiking op DONDERDAG 11 MAART 1999 dienen zich voor 18 februari 1999 aan te melden bij Bureau Onderwijszaken WB, d.m.v. het inleveren van het D-examenaanvraagformulier. De tentamenresultaten dienen uiterlijk 25 februari 1999 bij BOZ/WB binnen te zijn. Tevens is het inleveren van een exemplaar van het D-verslag vereist.

Tentamen-herkansing Stijfheid en sterkte 2 (115710)

Voor WB D1-studenten. Bovengenoemde tentamen-herkansing vindt plaats op donderdag 6 mei 1999 van 09.00 uur t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan t/m 22 april 1999 via TAST.

UniPartners Twente

Academisch Adviesbureau UniPartners Twente kan jou als WB'er goed gebruiken in onze organisatie. Wij zoeken op dit moment enthousiaste mensen die projectmanager willen worden en later eventueel naar bestuurslid willendoorstromen. Je kunt ook projecten bij ons uitvoeren. Ben jij bijvoorbeeld een student met ISO 9000 ervaring, dan kunnen wij jou altijd gebruiken. Heb jij interesse reageer dan snel en kom langs bij WB hal V, kamer 127-c of bel 4893811. E-mail: [email protected]

Integrand Twente

Wij zoeken een WB-student met economische affiniteit die een model voor energie-efficiency op wil stellen. Duur: 6 mnd full-time. Ref.B84.

Bijspijkerkampen

Begeleiders gezocht! Zie mededeling 'alle faculteiten'.

WWTS

Bijspijkerkampen

Begeleiders gezocht! Zie mededeling 'alle faculteiten'.

TCW

D-voordrachten

K.G. Mogendorff over 'Doeltreffendheid van de media-inzet van thuiszorg Enschede-Haaksbergen'. Een onderzoek naar de doeltreffendheid van de overdracht van kennis over het zorg- en diensten aanbod van de thuiszorg aan clienten van de thuiszorg via diverse media. Speciaal wordt er aandacht besteed aan de interpersoonlijke verspreiding van informatie door zorgverleners aan hun clienten, vrijdag 5 februari 1999, 13.00 uur, TW/RC A101.

G. Jacobs over 'Communicatie in een kwaliteitszorgomgeving'. Op welke manier kan de interne communicatie bij Boekelo Foliën worden verbeterd opdat de communicatiestructuur optimaal aansluit bij een op Integrale Kwaliteitszorg gerichte bedrijfsvoering, 5 februari 1999, 13.30 uur, TW-C238.

Doegroep-ouders

TCW vraagt voor de introduktie doegroep-ouders!!! Lijkt het je leuk om doegroep-ouder te zijn van een groep nieuwe studenten tijdens de introduktie (17 t/m 25 augustus 1999) en daarna studentmentor te worden, meld je dan aan bij BOZ-TCW (TW/RC kamer A229) of bij Jeanet Luyerink ([email protected]).

Integrand Twente

We zoeken een student(e) die bij de ING op het hoofdkantoor in Amsterdam een bijdrage wil leveren aan marktanalyses, relaties onderhouden met de districtskantoren, kortom het ondersteunen van de dagelijkse processen. Duur: min. 3 mnd. Ref.Alg 09.

Bijspijkerkampen

Begeleiders gezocht! Zie mededeling 'alle faculteiten'.

Inschrijving werkcolleges 3e trimester

De inschrijving voor de werkcolleges van het derde trimester is geopend vanaf 8 februari a.s. t/m 26 februari a.s. De inschrijfmap ligt bij BOZ TCW op de inschrijftafel in het TWRC-gebouw.

W&M

Bijspijkerkampen

Begeleiders gezocht! Zie mededeling 'alle faculteiten'.

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Discussiegroepen Filosofie maar dan leuk - fragmenten van allerlei filosofen - iedere keer een ander - donderdag 4 februari (over Hegel), 19.30 - 21.00 uur, Vrijhof 201. Friedrich Nietzsche - we lezen teksten van deze filosoof met de hamer - dinsdag 9 februari - 20.30 - 22.00 uur - Vrijhof 201.

Film. The last Temptation of Christ

Feest

(On)geloof volgens Kui tert

Meditatie ZEN- meditatie - concentratie - verruiming van je geest - zelfkennis. Iedere donderdag onder deskundige begeleiding - 16.00 uur SPE-HE en 20.00 uur SPE-UT.

VESPER- viering - stilte, gebeden, meditatief. Iedere donderdag van 17.30 - 18.00 uur - Stiltecentrum Vrijhof - tegenover kamer 205.

Vieringen

Taizé. In Utrecht komen jongeren bij elkaar met broeders uit Taizé - ontmoeting en stilte staan centraal - 26-28 februari - kosten: f 35 (excl. reis) - opgave tot 11 februari.

Informatie. www.utwente.nl/spe. SPE-UT: 053 4892369 - Vrijhof 203 - Pb 217 - 7500 AE Enschede. SPE-HE: 053 4871927 - Pb 70.000 - Hengelosestr. 100 - 7500 KB Enschede.

Pastores: Kees Kuyvenhoven (Prot-UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (RK-UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (Prot-HE) 074 2909064.

SRD

Ook lid worden van de HermansFanclub kom naar de SRD.# Loek Hermans heeft ons kantoor bezocht en daar hebben we hem een blik stufi en een leeg blik op de toekomst gegeven. We hebben de hoop uitgeproken dat in het vrijdag as te presenteren plan over stufi veel goede voorstellen voor studenten doet # Het beleidsweekend was heel erg gezellig. Tussen de discussies door hebben we het vakbondsmuseum bezocht en gewaterfietst door de grachten van Amsterdam. We gaan nu kijken of er daadwerkelijk iets gedaan kan worden met de uitkomsten van de discussies # Als je problemen hebt met docenten van jefaculteit, als je huurbaas je plotseling vertelt dat je je kamer moet verlaten of de IBG je wijzigingen niet wil overnemen kun je naar de SRD komen om je probleem op te lossen # De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur. Ons kantoor zit in de Vrijhof tussen de CSA en de Centrale Bibliotheek. Aan onze balie verkopen wij diverse derde wereld produkten en vakwerkgidsen. Alle formulieren en informatiefolders van de IBG zijn gratis op te halen bij de SRD.

Diversen

Studium Generale

Studium Generale besteedt in een cyclus van drie avonden aandacht aan het thema 'Tijd'. Het nieuwe millennium komt er aan, de klok tikt gewoon door maar toch hebben veel mensen het gevoel dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Na de wijsgerige visie op het thema staan tijdens de tweede avond antropologische visies op tijd centraal. Dr. Fred Spier is werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en hij gaat in op het feit dat mensen gedurende het grootste deel van hun geschiedenis zonder vaste tijdmarkeringen hebben geleefd. Op dit moment is er één mondiaal tijdregime, maar volgens Spier zijn de verschillen in tijdservaringen tussen samenlevingen nog steeds enorm. Datum 9 februari; aanvang 19.30 uur. Vrijhof Amphitheater. Aanmelden vooraf is niet nodig en de toegang is gratis.

KIvI

De KIvI-werkgroep ICT in het Waterbeheer organiseert samen met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) een symposium 'Beslissen in de dagelijkse waterbeheersing: het hoe en waarom van een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS)' op vrijdag 26 februari a.s. van 09.00-17.00 uur in Congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24, Ede. Doel is het ontsluiten van kennis en ervaring met beslissingsondersteuning en het uitdragen van nieuwe ideeën over hoe we beslissingen in het dagelijkse waterbeheer kunnen operationaliseren. U zult inzicht krijgen in het concept van een BOS, huidige praktijkervaringen van de regionale waterbeheerders daarmee en informatie-inwinning en -voorziening. Parallel aan het symposium kunt u een expositie bezoeken waar instituten, bureaus en leveranciers op dit gebied zich presenteren. Kosten f150. Informatie: Elfride Dijkstra, e-mail: [email protected], tel. 4097.

Introductie Zen-meditatie

In een hectisch bestaan zoek je naar stilte en ruimte om te ademen. Zen-meditatie is een beproefde methode. De inleiding wordt verzorgd door Jan Klungers die meer dan 25 jaar ervaring heeft met zen-meditatie en zelf leiding geeft aan de zen-meditatiegroep van het SPE-studentenplein op de Hogeschool Enschede. Jan Klungers is zelf tevens boeddhist en dat aspekt zal in de introductie ook aan bod komen. Tijd/plaats: 18 februari 1999, 20.00 uur, kamer 203, Vrijhof. Meer informatie via het secretariaat van het SPE-studentenplein, kamer 203, Vrijhof. Tel. 053-489 2369, e-mail: [email protected]

Studieverenigingen

ConcepT

Er komt een plek vrij in de Lezingencommissie # Vanmiddag is er weer eengezellige borrel, dus als je nog wat tentamenstress overgehouden hebt van vorige week.....# Op 18 februari van 15.45 tot 16.45 u geeft Haskoning een lezing over 'Waterbeheer in Bangladesh' # Ook dit jaar zoekt ConcepT lopers voor de batarace # Je kunt ook nog deelnemen aan de sollicitatiedag van het KIvI, inschrijven op de KIvI-kamer.

Inter-Actief

Dinsdag en woensdag draait de Accie een film in CC # Dinsdag 16 december is er weer een borrel, met als thema Valentijnsborrel. # Er zijn nog plaatsen in het Inter-Actief Bata444-team # Je kunt ons bereiken door mail te sturen naar [email protected] of te bellen naar 3756.

Sirius

Heb je nog geen kaartje voor het gala? Kan vandaag en morgen nog bij Sirius # Dinsdag 9 februari houdt het StudentenoOverleg weer een vergadering. In de middagpauze ben je van harte welkom in zaal TW-B101 voor al je vragen en opmerkingen # We zijn op zoek naar actieve mensen voor de volgende commissies: excursiecommissie en de Landelijke Onderzoeksdag 1999. Kom langs en geef je op # Op 17 februari vinden de gesprekken voor het nieuwe bestuur plaats. Heb je zin in een actief, leerzaam & gezellig jaar en interesse in een van de volgende functies: secretaris, penningmeester of vice-voorzitter ... geef je dan op bij het bestuur.

Abacus

Iedereen die in het derde trimester het vak Inleiding Wiskundige Systeemtheorie (IWS, vakcode 156056) wil gaan volgen en het daarbij behorende boek van Polderman (Introduction to Mathematical Systems Theory: Behavioural Approach, ISDN 0387982663) wil kopen, dient zich uiterlijk 15 februari in te schrijven op de lijst voor de Abacuskamer, om nog voor het begin van het derde trimester het boek in hun bezit te hebben # Je kan je nog steeds (bij de Abacuskamer) inschrijven voor de ISAAC-trip naar Kopenhagen # Ben je een klein beetje musicaal en lijkt het je leuk om met het lustrum in april mee te doen met het TW-concert, kom dan langs de Abacuskamer # Wil je in een leuke commissie bij Abacus, kom dan eens langs de Abacuskamer of spreek Marleen aan.

TObias

Actieverds: jullie komen toch allemaal op woensdag 10 februari naar de Actieverds Activiteit om 17.30 uur # Zin om actief te worden naast je studie? We hebben nog plaatsen vrij in diverse commissies en bestuur. Jullie zijn altijd welkom om even langs te komen in de TObiaskamer!# Informatie over activiteiten, kijk op: http://www.to.utwente.nl/tobias/tobias.htm.

Isaac Newton

Morgen is het gala! Als je nog geen kaartjes hebt kun je ze vandaag en morgen nog kopen # Zin in organiseren van allerlei cursussen? Meld je dan nu aan als bestuurslid van STOOM. Informatie en inschrijven bij Sander Jacobs, commissaris onderwijs # Woensdag 17 februari is in 'De Pakkerij' het Union Feest. Entree is gratis, het bier goedkoop! # De Newton-kamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend. Telefoon (053- 489)2531; e-mail: [email protected]; internet: http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Ideefiks

Op woensdag 10 februari gaan we naar het Rijksmuseum Twente. Ga je mee opdeze culturele verkenning? Schrijft u in. # Een dag later, donderdagavond gaan we stappen. Waar: zie het publicatiebord. # Zondag 14 februari slaat de gekte toe in een nabijgelegen dorp: Oldenzaal. Wilt u deze optocht van de zotten aanschouwen: meldt u.

Scintilla

17 februari organiseren het bestuur van Union, de studieverenigingen, de sportraad en de pakkerijverenigingen gezamenlijk het Union Feest 99 in de Pakkerij # Scintilla laat Las Vegas naar zich toe komen. Dinsdag 23 februari wordt in de Tombe een Casino-avond gehouden, vanaf 20.30 uur # Scintilla zou graag een reis organiseren naar een ver land. Heb je zin om mee te helpen met de organisatie, kom dan langs in de Scintillakamer en vraag dan naar een bestuurslid, deze kan je de nodige informatie over een studiereis geven.

Arago

Deze week sluiten we af met een heerlijk biertje van de BRAK. Het is gedoemd een geniale Vrimibo te worden, waarin de BRAK zijn zilveren lichting presenteert. Om dit heugelijke feit luister bij te zetten, verzorgen zij een worsteetwedstrijd # Maandag en dinsdag heeft de CuCo gratis kaartjes geregeld voor een dijk van een film. In de pauze, T4 # Foto's van het najaarssymposium Nano, de Dieslezing, het Sintfeest en nog vele andere foto's zijn na te bestellen en te bekijken in de ruimte voor de Aragokamer.

Alembic

Introgangers, nu heb je de kans om zelf een stuk van de intro te organiseren door bij de IKCT te gaan. Schrijf je dus nu in # Er komt weer een eerstejaarsexcursie aan en wel naar de vuilverbranding. De excursie is op 25 februari. Inschrijven op de bekende plek # Ben je sportief aangelegd en bereid om een paar kilometer te rennen voor Alembic? Doe dan mee met de bata! # Als je snel bent kun je nog meedoen aan de klaverjasavond d.d. 11 februari en / of de lunchlezing van DSM d.d. 17 februari.

Sport

High Tech Hitters

Wil je balcontrole en een soepele swing, maar bovenal gezelligheid!? Kom dan een keer trainen bij de Honk-en Softbal vereniging "High Tech Hitters"; Wij zoeken voor het komende seizoen nog spelers, dus je bent altijd welkom! Wij trainen onder andere woensdag van 18.00 tot 19.30. Wil je een keer meetrainen, dat kan altijd! Als je meer informatie wilt, kun je altijd Carmen of Anne bellen, beide zijn te bereiken op tel. Nr. 053-4331402.

Drienerlose Schermvereniging Gascogne

Eind februari start er weer een introductiecursus schermen. De eerste training hiervoor is op dinsdag 23 februari. De cursus duurt vier weken lang, elke dinsdag en donderdag is er training. Aan het eind is er een examen, met daarna een diploma uitreiking. Interesse? Bel eens met de voorzitter, Dennis Reidsma (053-4308770) of de trainer, Andre Ligthart (053-4892346).# Binnenkort komt er een cursus 'Mechanische floretten maken'. Meer informatie wordt in de schermzaal gehangen.# Trainingstijden: dinsdag en donderdag vanaf 17:30 uur.

Trainen bij KRONOS

Vorige week het UT-nieuws gelezen? Daarin een feature met Jessie Meerbeek over haar goldrush op het NSK-indoor. Ze traint pas sinds een half jaar bij KRONOS. Dit blijkt echter al meer dan voldoende te zijn om de Nederlandse studententop te bereiken. Dus... Kom eens langs op een training en ga met KRONOS mee naar het volgende NSK! Trainingstijden: ma, krachthonk/sporthal II, 16:30 uur; di, sintelbaan UT, 18:00 uur; wo, sportcentrum, 12:15 uur, 60 min. herstel duurloop; do, FBK-stadion Hengelo, 18:00 uur; za/zo, duurloop. Dit weekend: Indoor instuif Houtrust Hallen en Midwinter Marathon Apeldoorn. Volgend NSK: NSK-veldloop, Maastricht, 13 maart. Informatie: John, 4345; [email protected]

D.S.T.V. Aloha

Zondag 28 februari vindt de Campuszwemloop plaats. Tot en met 17 februari kun je je inschrijven op het bord bij het zwembad of bij Goerge, weer er snel bij! Vanavond is het weer zover: borreltijd! Vanaf 22:00 uur in Twain, dus zorg maar dat je er bent. De trainingen: maandag 16:30 uur krachttraining (krachthonk), maandag 19:30 uur looptrainging (verzamelen sportcentrum), dinsdagochtend 7:15 uur zwemtraining (binnenbad), dinsdagavond 21:30 uur conditietraining (Sporthal II), woensdag 20:30 uur zwemtraining (binnenbad) en vrijdag 21:00 uur zwemtraining (binnenbad). Voor inlichtingen bel Frans (4339288) of George (4895048).

Drienerlose Hockey Club

Na een korte winterstop begint voor de meeste teams volgende week de competitie alweer. Nieuwe leden zijn nog altijd welkom, zowel op prestatie- als recreatieniveau. Interesse? Bel Wouter (4319827) of Frank (4326414), of kom langs tijdens een van de trainingen. Bezoek ook eens onze website: http://snt.student.utwente.nl/~dhc/.

TCLudica

Iedereen weet dat de Bata er weer aan zit te komen. Vandaar dat vanaf volgende week dinsdag 9 febr. er weer wordt gestart met de Ludica Bata training. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor dit geweldige evenement dient hier dan ook aanwezig te zijn, zodat onder deskundige leiding gekeken kan worden naar de bij te spijkeren puntjes in de loopstijl of de conditie die niet gewend is aan lange afstanden. De training zal vanaf 20.30 uur plaatsvinden en aansluitend om de schok voor het lichaam niet al te groot te laten zijn zal een borrel plaatsvinden. Komt allen. Verdere vragen over enerlei LUDICA ZAKEN? Bel Richard : 4358234.

Sportraad

De Sportraad is mede-organisator van het grootse studentenfeest wat op 17 februari wordt gehouden. Dit feest wordt mede geïnitieerd door Apollo (cultuurkoepel), OS (studieverenigingenkoepel), Fact (studentenverenigingenkoepel) en natuurlijk de Student Union. Jij bent hier natuurlijk ook aanwezig om te vieren dat wij hier in Twente de eerste Student Union van Nederland hebben! De Sportraad hoopt jullie allen tegen te komen op de avond van woensdag 17 februari in de Pakkerij op de Oude Markt 24.

D.R.V. Euros

Het nieuwe gebouw is bijna klaar! Je kunt al ergometeren in de nieuwe ergometerruimte en douchen onder de nieuwe douches die nooit meer koud worden. Reden genoeg om weer hard aan het trainen te slaan. Vanavond 4 februari kan er nog gegeten en geborreld worden in de oude Kwispedoor. Dinsdag 9 februari is er een regioavond voor alle eerstejaars regioroeiersen coaches. Voor hen is er een gratis maaltijd, zorg dat je er bent. En alle andere leden kunnen natuurlijk ook komen borrelen vaanf 21.30 uur. Het wordt een borrel met een tik. Donderdag 11 februari is het weer tijd voor de Tweede Euros Ergometer Kampioenschappen. Vanaf 18.30 uur begint het kettingtrekken. Dus kom om te presteren of om te supporten. Dinsdag 16 februari is de ALV. Vanaf 19.45 uur ligt de intekenlijst klaar en om 20.00 uur begint de vergadering.

Menu

WEEK 6

ZATERDAG 6 FEBRUARI

Soep van de dag

***

Gebraden Kippenbout of Vleesgerecht

Kerrie saus - Doperwten

Rijst of Gebakken aardappelen

ZONDAG 7 FEBRUARI

Soep van de dag

***

Schnitzel % Paprika saus

Wortelen

Gebakken krielaardappelen of

Gekookte aardappelen

MAANDAG 8 FEBRUARI

Goulash soep

***

Hamburger % Curry saus

Sperziebonen

Frites of Gekookte aardappelen

DINSDAG 9 FEBRUARI

Hollandse Groente soep

***

Stamppot Boerenkool

Rookworst of Verse worst % Vlees jus

of Gagratineerde Macaroni Schotel

WOENSDAG 10 FEBRUARI

BELGISCHE WEEK

Belgische Pot-au-Feu

***

Gentse Visgratin met worteltjes of

Antwerpse Schouderfilet

Gesauteerde Brussels Lof

Vlaamse Pommes Frites met Frites saus

of Gekookte aardappelen

Keuze nagerecht of Bavarois Garni

DONDERDAG 11 FEBRUARI

Franse uien soep

***

Lasagne Bolognese

Roerbak Groente

VRIJDAG 12 FEBRUARI

Kerrie soep

***

Karbonade of Gebraden gehakt % Vlees saus

Andijvie a la creme

Gebakken of Gekookte aardappelen

----------------------

VEGETARISCH

-----------------------

MAANDAG 8 FEBRUARI

Tomaten soep

***

Provençaalse Champignon Ragout

Wortelen

Tagliatelle Verde

DINSDAG 9 FEBRUARI

Hollandse Groente soep

***

Kaas Groente schijf % Kaas saus

Bloemkool

Gekookte aardappelen

WOENSDAG 10 FEBRUARI

Belgische Groente soep

***

Oostender Omelet

Gesauteerde Brussels Lof

Vlaamse Pommes Frites met Fritesaus

DONDERDAG 11 FEBRUARI

Gevulde Aubergine % Tomaten saus

Pikante Kool

Gekookte aardappelen

BRASSERIEMENU

Maandag 8 feb. + dinsdag 9 feb.

Roerbak Schotel van Gevogelte

en Groente in Soja saus

Rauwkostsalade

Paprika Risotto

Woensdag 10 feb. + donderdag 11 feb.

Belgisch Brasserie Menu

Oostendese waterzooi

van diverse vissoorten

Wortelen

Rauwkostsalade

Aardappelpuree

CSR

Gisteren heeft de vergadering met de rector plaats gevonden, daarbij is voornamelijk gesproken over de toekomst van de studentenvoorzieningen: SOC / USE. Verder zijn we druk bezig met het uitwerken van plannen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen op de campus. Elke maand geeft de CSR de CSR Update uit: nieuwsgierig? Door een mailtje te sturen naar [email protected] hoef je er niet meer naar op zoek te gaan, maar krijg je hem gewoon in je mailbox! Of je kunt langskomen op BB 432. Daar is bijna altijd wel iemand aanwezig. Telefoonnummer is: 4894219. Als je geïnteresseerd bent in een functie binnen de CSR volgend jaar of je hebt geen idee wat we eigenlijk allemaal doen of je hebt gewoon trek in koffie, dan kun je altijd langskomen! Zijn er volgens jou zaken die onze aandacht verdienen, dan weet je nu hoe je ons moet bereiken!

Internationaal

International Office

Het International Office verleent studenten en medewerkers ondersteuning bij de uitbreiding en versterking van het internationale karakter van de UT. Wil je voor een stage of afstudeeropdracht naar een land waarvan je de taal niet spreekt, dan kun je in de meeste gevallen met succes een beroep doen op 80% vergoeding van een bij het Talenpracticum Enschede te volgen elementaire cursus in de betreffende taal. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er spreekuur voor studenten en medewerkers in Infocentrum de Boerderij, van 10.00 tot 13.30 uur, of telefonisch bij Joke Heisterkamp, tel. 053-4894697. U bent van harte welkom.

Monsoon

Wil je meelopen in het batateam van Monsoon, kom dan even langs om je in te schrijven. Ook is het nog steeds mogelijk om je op te geven voor de symposiumcommissie, die binnenkort van start gaat (levert 2,5 SP op).

AIESEC-Twente

Wil jij internationale ervaring opdoen? Deze zomer zendt AIESEC 16 eerste- en tweedejaars studenten uit als AIESEC-ambassadeur naar Peru, Zuid-Afrika, Bolivia, Turkije, Mexico, Roemenië, Egypte of de Filippijnen. Dus schrijf je snel in bij de informatiestand of het op het AIESEC-kantoor in het BB-gebouw # Is het bijna tijd voor een stage, denk dan eens aan een internationale AIESEC-stage # In samenwerking met Foster Parents en Rabobank organiseert AIESEC dit jaar voor het eerst Foster Parents Plan. Acht Nederlandse studenten krijgen deze zomer de kans om een humanitaire stage te volgen bij een van de lokale gemeenschappen van Foster Parents. Interesse? Kom langs of mail [email protected]

Cultuur

'Come to your senses'

Het symposium 'Come to your Senses' op 10 februari wil ter lering ende vermaak een bijdrage leveren aan de uitwisseling tussen kunst en techniek. Op basis van zes zintuigen zijn er workshops waar een wetenschapper én een kunstenaar samen het betreffende zintuig met de deelnemers zullen 'be

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.