Info

| Redactie

Promotie drs. D.M. Swagerman (T&M) over 'Financieel logistieke management'. Het management van financiële logistieke toepassingen binnen en tussen organisaties, 25 augustus 2000, 16.45 uur, BB2. ir. S. Kuiper (EL) over 'Development and application of microsieves', 31 augustus 2000, 16.45 uur, BB2. Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 31 mei 2000 -Het CvB heeft ingestemd met de bezuinigi

Promotie

drs. D.M. Swagerman (T&M) over 'Financieel logistieke management'. Het management van financiële logistieke toepassingen binnen en tussen organisaties, 25 augustus 2000, 16.45 uur, BB2.

ir. S. Kuiper (EL) over 'Development and application of microsieves', 31 augustus 2000, 16.45 uur, BB2.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 31 mei 2000

-Het CvB heeft ingestemd met de bezuinigingsplannen 2000-2005 van de diensten DINKEL, CIV, FB, DiSC, FEZ, P&O, AMD, Eenheid CvB, Bureau CvB en UT-Nieuws na aanpassing op basis van het advies van de werkgroep en met de fasering waarin de bezuinigingen geïmplementeerd dienen te worden conform advies FEZ/P&O/BB-advies d.d. 29/30-5-2000. Het College heeft hierover het advies gevraagd van de COR.

-Het CvB heeft besloten, in relatie tot nadere bekostiging op nationaal niveau, de formele procedures in gang te zetten die nodig zijn om het mogelijk te maken studenten van internationale masteropleidingen in te schrijven als reguliere student.

-Het CvB staat in principe positief tegenover de turn-key aanbieding van Sunergy/Inno-plan voor de ombouw van hal D tot Transitorium en heeft TTOG verzocht de uitwerking en exploitatie op zich te nemen.

-Het CvB heeft besloten tot voorlopige vaststelling van de Klachtenregeling Universiteit Twente en deze regeling voor advies toe te zenden aan de CGV (vergadering 27-6) en ter instemming aan het OPUT (vergadering 28-6-2000). Hiermee is voldaan aan de opdracht van de minister van OCW, waarin alle instellingen, waaronder ook de UT, wordt opgedragen zorg te dragen voor de totstandkoming van een individuele klachtenregeling overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht en Artikel 2 11 lid 3 van de CAO Nederlandse Universiteiten waarin de afspraak is vastgelegd om te komen tot een klachtenregeling ter uitbanning van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

-Het CvB heeft de Stichting Universiteitsfonds Twente verzocht over te gaan tot benoeming van de door de faculteit WB beoogde kandidaat tot bijzonder hoogleraar CFD Multi-phase Flows bij de faculteit WB. Het betreft een benoeming voor 0,2 fte ingaande 1 juni 2000 voor een periode van drie jaar.

d.d. 8 juni 2000

-Het CvB heeft de notitie Hoofdlijnen Begrotingsrichtlijnen 2001 vastgesteld en deze voorgelegd aan het Management Team voor raadpleging, aan de CGV voor advies, aan de CoBe voor de technische beheersaspecten en aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring.

-Het CvB heeft in principe een nieuwe kinderopvangregeling vastgesteld, overeenkomstig het voorstel van de werkgroep-Kinderopvang en dit ter instemming toegezonden aan het OPUT. Hierbij is overwogen dat het voorstel van de werkgroep-Kinderopvang voor wat betreft het aanbod van opvangfaciliteiten tegemoetkomt aan de wensen en behoeften van ouders, tot een betere inzet van de beschikbare middelen leidt zonder de toegankelijkheid van de kinderopvangregeling aan te tasten en een adequate oplossing biedt voor de problemen die zich bij de uitvoering van de huidige kinderopvangregeling voordoen. Na OPUT-behandeling komt het onderwerp ter definitieve vaststelling terug op de CvB-agenda voorzien van een uitvoeringsregeling. Het College draagt voorts P&O op de mogelijkheid van alternatieve benaderingen van kinderopvang in relatie tot de campusfilosofie te onderzoeken.

-Het CvB heeft besloten: a)In principe tot overheveling van kf 640 uit de reserve arbeidsvoorwaardengelden van het project Compensatie Seniorenregeling naar het project pré-FPU en dit principebesluit voor te leggen aan het OPUT. Indien OPUT hiermee instemt, zal overheveling definitief plaatsvinden. b)kf 640 extra beschikbaar te stellen vanuit het Fonds Wachtgelden en de bijdrage van de afnemende dienst/faculteit eveneens met dit bedrag te verhogen. Bij doorgang van de besluiten a) en b) komt het beschikbare budget op in totaal kf 4.170. Hierbij is overwogen de noodzaak van het op peil brengen van het budget ter uitvoering van de pré-FPU-regeling en dat overheveling van arbeidsvoorwaardengelden niet in strijd is met de voorwaarde dat het budget zichtbaar blijft als arbeidsvoorwaardengeld en beschikbaar blijft voor leeftijdsbewust personeelsbeleid/seniorenbeleid.

-Het CvB heeft een voorlopig antwoord vastgesteld aan de CGV op de geuite wensen ter vastlegging als uitvoeringsmodaliteit inzake de kanteling van speerpuntinstituten en de terugkanteling van de overige interfacultaire instituten en de voorgestelde beantwoording van die wensen en dit voorlopige antwoord ter raadpleging voorgelegd aan het Management Team. Het CvB zal daar eveneens overleg over voeren met de wetenschappelijke directeuren van de vier speerpuntinstituten. Na ommekomst van raadpleging van het MT en de WD's van de speerpuntinstituten zal het College nagaan of de CGV kan worden gevraagd om instemming op hoofdlijnen met de uitvoeringsmodaliteiten.

-Het CvB heeft besloten: -De U-Take per 1 april 2000 over te dragen aan de Student Union; -Onder voorwaarden en afspraken die met de Student Union zijn gemaakt ten behoeve van een privatiseringsovereenkomst Student Union en UT, een garantstelling ter beschikking te stellen van totaal kf 200 voor dekking overlooptekorten onder voorwaarden voor toekenning van dat bedrag; -Bereid te zijn desgevraagd een lening te verstrekken tot maximaal kf 300 en geeft daarbij als zijn voorkeur aan dat in tranches te doen, voor toekenning van de lening zullen enkele voorwaarden moeten worden vervuld; -Directeur Facilitair Bedrijf op te dragen (in overleg met FEZ) afspraken tot overname van de U-Take door de Student Union nader te concretiseren.

-Het CvB heeft ingestemd met het voornemen van de decaan van de faculteit Bestuurskunde tot het instellen van twee nieuwe UHD-plaatsen en de invulling van een bestaande UHD-plaats. Tevens gaf het College hierbij aan geen bezwaar te hebben dat wordt afgezien van open externe werving.

Besluiten Raad van Toezicht

Op 27 juni 2000 heeft de Raad van Toezicht de besluiten d.d. 30 mei 2000 goedgekeurd: -De RvT heeft het Financieel Jaarverslag 1999 van de Universiteit Twente goedgekeurd en heeft het CvB decharge verleend voor het gevoerde beleid.

-De RvT heeft de Slotregularisatie 1999 goedgekeurd.

-De RvT heeft het protocol inzake goedkeuring Instellingsplan 2000-2005 vastgesteld.

-De RvT heeft het protocol inzake goedkeuring Instelling faculteit Construerende technische Wetenschappen vastgesteld.

-De RvT heeft het Jaarverslag 1999 Universiteit Twente goedgekeurd.

Gezocht studenten

Logica, Logies- en vergaderaccommodatie zoekt met spoed: studenten m/v, met gevoel voor horeca dienstverlening. Wij zoeken mensen die: zelfstandig kunnen werken; flexibel zijn; groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben; de handen uit de mouwen steken; 's avonds en in het weekend inzetbaar zijn. Wij bieden: afwisselend, uitdagend werk; grote mate van zelfstandigheid; prettige werkomgeving. Bel voor een afspraak: maandag/woensdag/donderdag tussen 9.00 en 14.00 uur tel. 053-4895000.

OPUT-vergadering d.d. 28 juni 2000

-Het CvB heeft een voorstel gedaan voor een nieuw sociaal statuut. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige sociaal statuut zijn: *Het vervallen van een functie buiten een reorganisatie valt onder de werkingssfeer van het sociaal statuut. *Een functie van twee schalen lager wordt als passend beschouwd.

-Het OPUT heeft 22 opmerkingen gemaakt over het voorgestelde sociaal statuut. De bezwaren van het OPUT richten zich met name op het uitgangspunt dat een functie van twee schalen lager als passend is aan te merken en op het buiten het sociaal statuut laten van personeelsleden met een dienstverband voor bepaalde tijd. In de volgende vergadering van het OPUT reageert het college op de gemaakte opmerkingen.

-Op grond van de gedragscode ter voorkoming en bestrijding van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie en op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht is een klachtenregeling voorgesteld. De klachtenregeling bestrijkt een ruim werkingsgebied. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van studenten, rookgedrag op de werkplek of agressie.

-Vanuit het OPUT wordt een aantal opmerkingen over de klachtenregeling gemaakt. Het OPUT stelt onder meer voor om het recht van voordracht te hebben ten aanzien van één lid van de klachtencommissie.

-Vanwege tijdsgebrek is een inhoudelijke reactie van de zijde van het college tijdens de vergadering niet mogelijk. Afgesproken wordt dat het OPUT met de klachtenregeling instemt tenzij de gemaakte opmerkingen niet worden overgenomen.

-Het CvB heeft voorgesteld om ten aanzien van kinderopvang over te gaan tot het afschaffen van gedwongen winkelnering bij Catalpa en tot een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Het afschaffen van de gedwongen winkelnering komt tegemoet aan de wens van ouders om zelf de vorm en locatie van kinderopvang te kiezen. Het invoeren van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage draagt bij aan het voorkomen van wachtlijsten en een plaatsingsstop. De kinderopvangregeling wordt voor de hogere inkomensgroepen minder aantrekkelijk. Daar staat tegenover dat de regeling voor lagere inkomensgroepen beter toegankelijk wordt. Om de invoering van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de hogere inkomensgroepen niet te abrupt te laten verlopen, wordt een overgangsregeling getroffen.

-Het OPUT stemt in met de kaderregeling. Door het college zal nu een keuze worden gemaakt voor een bemiddelingsorganisatie.

-Reorganisatie/organisatieveranderingen. Het OPUT heeft geen opmerkingen over de nulmelding samenvoeging EAS en FTD. De voorzitter deelt mede dat bij de regiegroep van het FB wordt gereorganiseerd. Zoals het er nu uitziet, worden 12 medewerkers herplaatst en is het de verwachting dat zes medewerkers niet herplaatsbaar zijn.

-De volgende vergadering van het OPUT is op 20 september 2000.

CFO CNV-bond spreekuur

Vanaf 21 juni is er elke woensdag van 13.00 tot 14.30 uur spreekuur voor CFO leden in kamer C100 van het bestuursgebouw. Voor alle vragen kunt u daar terecht. Ook niet CFO leden zijn van harte uitgenodigd op te komen.

Cursus Begeleiden van werkcolleges

Deze cursus van het DINKEL-Instituut/Onderwijskundig Centrum is bedoeld voor docenten die werkcolleges begeleiden. De cursus bevat korte inleidingen en oefeningen. Daarnaast presenteert iedere deelnemer een keer een stukje van een werkcollege. Dat wordt op video opgenomen en nabesproken. Rond de oefeningen is volop gelegenheid voor onderlinge discussie. Voor individuele vragen wordt ruimschoots tijd vrij gemaakt. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Informatie: Elly Govers (4870) of http://www.oc.utwente.nl (zie onder cursussen). Cursusdata: dinsdag 5 en 12 september (hele dagen). Aanmelding (tot 22 augustus): tel. (5453), email: [email protected] of via Internet.

Materiaal voor zelfstudie

Op maandagmiddag 11 september organiseert het Onderwijskundig Centrum weer een studiemiddag voor docenten over de didactische eisen die je moet stellen aan materiaal voor zelfstudie op papier of via Internet. Vooral bedoeld voor docenten die overwegen een syllabus, een homepage, studieteksten, opdrachten of een case te gaan samenstellen of te verbeteren. Van 13.30-16.30 uur in de vergaderzaal van het Dinkel Instituut/OC. Deelname is voor UT-docenten kosteloos. Aanmelding (tot 28 augustus): tel. (5453), e-mail ([email protected]) of via Internet (http://www.oc.utwente.nl zie onder cursussen).

Workshop Onderwijsbeleid voor (aankomende) leden Opleidingscommissies, studenten en medewekers en andere belangstellenden

Het DINKEL Instituut/OC organiseert bij voldoende deelname weer een workshop op donderdag 14 (middag) en vrijdag 15 september (hele dag). Inhoud: Onderwijsbeleid: proces en document; kwaliteitszorg en visitatie, curriculumplanning en -verandering, onderwijsevaluatie. -Wat mag en kan een opleidingscommissie (onderwijsbeleid, mogelijkheden van de opleidingscommissie), hoe ziet de nieuwe bestuursstructuur eruit? -De opleidingscommissie als bewaker van kwaliteitszorg (kwaliteitsbeleid, criteria voor goed onderwijs). -Mogelijke werkwijze van een opleidingscommissie (beleidsinstrumenten, hoe maak je een concreet plan). Deze zaken zullen zo praktisch mogelijk aan de orde komen, zodat deelnemers in staat zijn een vertaling te maken voor de situatie in hun eigen faculteit. Daarnaast is uitwisseling van ervaringen met andere faculteiten mogelijk. De deelname voor studenten en docenten van de UT is kosteloos. Info/aanmelding (tot 31-8): tel. 5453, email ([email protected]) of http://www.oc.utwente.nl (zie onder cursussen).

Mentorencursus studiebegeleiding en gespreksvoering

Voor docenten die op de UT een mentorfunctie vervullen, voor 1e jaars studenten of als generatiementor, organiseren Bureau Studentenpsychologen en het DINKEL Instituut/OC samen ook dit jaar weer een cursus voor (docent)mentoren. Het aanbod bestaat uit 3 middagen. U kunt aan alle drie meedoen maar ook aan een of twee. Het doel van de Mentorencursus is vooral dat de deelnemende mentoren zich beter bewust worden van wat de mentorfunctie inhoudt en van de eigen mogelijkheden die zij als mentor hebben bij het voeren van gesprekken. Data bijeenkomsten: wo. 13-9 : 13.00-17.00u; aan de orde komt o.a. de Inrichting van het mentoraat en de mentorfunctie, Informatie gesprekssituaties en gespreksvaardigheid, Luistervaardigheid. Wo. 20-9 : 13.00-17.00u; centraal hierbij staat het Studievoortgangsgesprek dat een mentor met de meeste studenten zal voeren. Wo. 27-9 : 13.00-17.00u; hierbij gaat het vooral over het Adviesgesprek, Verwijzing en over de Grenzen van het mentoraat. De deelnemers zullen veel zelf actief zijn in oefensituaties, mede met behulp van videovoorbeeld en -oefenbanden. Uiteraard neemt ook het uitwisselen van ervaringen een belangrijke plaats in. Deelname voor UT-personeel is kosteloos. Info/aanmelding (tot 30-8): tel. 5453, email ([email protected]). Inlichtingen: E.B. Smuling (OC), tel. 2043, B. Boeke (BSP), tel. 2032.

Behoud OV-kaart na beursperiode

Voor studenten van wie op of omstreeks 1 september a.s. de beursperiode van de studiefinanciering afloopt is het van belang te weten dat zij ook in het daaropvolgende tijdvak van twee of drie jaar, waarin zij nog slechts recht hebben op een rentedragende lening van de zijde van de IBG, het recht op de OV-kaart blijven behouden. Hoe gaat dat in zijn werk en waar moet je als student aan voldoen c.q. .op letten? Toelichting : Volgens de Wet op de Studiefinanciering heb je recht op een OV-kaart zolang je als voltijdstudent staat ingeschreven én recht hebt op een vorm van studiefinanciering (SF) én daadwerkelijk een vorm van studiefinanciering ontvangt. Het maakt daarbij niet uit of je een basisbeurs/aanvullende beurs/prestatiebeurs ontvangt of alleen maar leent bij de IBG. Kortom: het recht op de OV-kaart is niet uitsluitend gekoppeld aan je beursperiode, maar is gekoppeld aan je totale SF-periode. Indien jouw tempobeurs (vijf jaar voor 95-ers in een 4-jarige opleiding) of jouw prestatiebeurs (vier jaar voor 96-ers in een 4-jarige opleiding) op of omstreeks 1 september a.s. afloopt, blijft alleen de leenmogelijkheid over. Deze is voor 95-ers twee jaar (in geval van een 5-jarige opleiding te verhogen met een extra leenjaar dat onder voorwaarden een beursjaar kan worden) en voor 96-ers drie jaar. Om diverse redenen, zoals leenaversie, sponsorende ouders, voldoende inkomen uit bijbaantjes, recht op afstudeersteun of ROTS-steun, ben je misschien geneigd af te zien van de leenmogelijkheid en ben je van plan je SF per 1 september a.s. geheel op te zeggen. DAT IS ECHTER NIET VERSTANDIG. Je doet er goed aan je 'relatie' met de IBG in stand te houden teneinde in ieder geval gebruik te kunnen blijven maken van de OV-kaart. Toch wil je liever niets lenen van de IBG. Dat kan. Hoe doe je dit? Je vraagt, zodra je beursrecht eindigt, met een wijzigings-(Ws-)-formulier een zogeheten 'nullening' aan door in de betreffende kolom (7c onder 2) in te vullen dat je f. 0,-- per maand wenst te lenen, bijvoorbeeld m.i.v. 01-09-2000. Je krijgt dan in de praktijk uiteraard niets bijgeschreven, maar je relatie met de IBG blijft intact en op grond daarvan behoud je je recht op de OV-kaart. Uiteraard staat het je vrij om een bedrag 'groter dan nul' in te vullen. Ws-formulieren zijn verkrijgbaar bij het Bureau Studentendecanen. Ook wanneer je, bijvoorbeeld m.i.v. 1 september a.s. recht hebt op afstudeersteun of ROTS-steun, doe je er goed aan die constructie met de nul-lening (of gedeeltelijke lening) te kiezen. De (nul)lening en het bezit van de OV-kaart kunnen namelijk heel goed samengaan met door de UT uit eigen middelen toegekende vormen van financiÙle ondersteuning. Indien je over het bovenstaande vragen hebt, of het gevoel hebt dat jouw positie net iets afwijkt van de 'standaard-student', bel dan één van de studentendecanen (053-4892035/4892036) of kom langs voor een afspraak (Vrijhof, kamer 234).

Selfmanagementcursus

Het Bureau Studentenpsychologen organiseert weer een Selfmanagementcursus van 12 september t/m 24 oktober 2000. De cursus is voor studenten die zich voornemen om te gaan studeren, maar er op één of andere manier steeds niet toe komen! Doel: meer grip krijgen op je eigen studeergedrag. De cursus wordt gehouden op de dinsdagochtenden van 9.30-11.30u. Wie zich inschrijft, dient zich te realiseren dat aanwezigheid i.v.m. de onderwijsroosters wel gerealiseerd moet kunnen worden! Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst. Bij overintekening kun je op een wachtlijst geplaatst worden. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Informatie/aanmelding (t/m 8-9): Bureau Studentenpsychologen, Vrijhof kamer 233, tel. (489)2032. In een informatief gesprek wordt eerst bekeken of deze cursus wel de aangegeven vorm is om je studeergedrag te verbeteren.

Alle Faculteiten

TDG-colleges van het VOK niet langer W&M/WTM vakken

Met het op handen zijn van de nieuwe WTM opzet en de major/minor-structuur worden een groot aantal van de TDG-colleges (v/h VOK) niet langer als W&M/WTM vakken aangeboden, maar wel als TBK vakken. De TDG zal echter wel de meeste keuzevakken blijven aanbieden voor geïnteresseerde studenten, bijvoorbeeld door hen individuele modules aan te bieden in haar twee minors, "As the World Turns" en "International Management" (T&M minors), of als aparte vakken onder TBK. De cursussen die op deze wijze nog als keuzevak kunnen worden gevolgd zijn: 188030-Ontwikkeling in Noord Zuid Perspectief; 188003-Bestuurlijke Aspecten van het Ontwikkelingsvraagstuk; 188040-Technologie Overdracht 1;

188041-Technologie Overdracht 2; 188055-Planning en Management van Ontwikkelingsprojecten 1; 188056-Planning en Management van Ontwikkelingsprojecten 2; 188060-TDG-opdracht in een Ontwikkelingsland; 188014-Internationaal Ondernemen; 188015-Internationaal Ondernemen c.s.; 188046-Industriële Ontwikkeling in Mondiaal Perspectief c.s.. Studenten die wensen deel te nemen aan de cursus dienen attent te zijn op het feit dat de verroostering van deze vakken per trimester kan afwijken van wat er in de studiegids vermeld staat, omdat de roosters aangepast worden aan de roosters van de minors. Verder dient er op te worden gewezen dat de W&M/WTM cursus 188020 zal worden gecombineerd met de eerste module van de minor "As the World Turns" en daarom zal worden verroosterd in de eerste zeven weken van het eerste trimester, op maandag en dinsdagmiddag, beginnend op 28 augustus (dus ook 188020). Inschrijven voor de beide minors kunt u bij het secretariaat van TDG, CT-gebouw, kamer 1809.

BSK

Afstudeercolloquia

Carsten Krooshof over 'Een weg vol valkuilen?' Een onderzoek naar de verwachte effecten van decentralisatie ten aanzien van de afweging en prioritering omtrent regionale en lokale infrastructuur, 18 augustus 2000, 15.30 uur, TWRC C-238.

Paula Lammers over 'De daad bij het woord?' Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van een monitor van de Tweede Kamer, 22 augustus 2000, 15.45 uur, TWRC B-209.

Nadine Vijzelaar over 'Innoveren met Toekomstvisie: een onderzoek naar veranderingsstrategieën binnen de lokale overheid ter verbetering van de publieke dienstverlening via websites',

24 augustus 2000, 16.00 uur, CT-1812.

Siebrig Koopmans over 'The struggle for water.' A study on the implications of integrated water resource management on the irrigation sector in Sri Lanka, 25 augustus 2000, 16.00 uur, CT-1812.

Marcel Schaafsma over 'De Zuidas: ruimte voor onzekerheid?' Scenario-onderzoek naar de invloed van een 24-uurseconomie op de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas, 29 augustus 2000, 16.00 uur, TWRC B-209.

Gehouden : Arjenne Bruinekool over 'ITIL; probleem (of) oplossing?'. Een onderzoek naar de bruikbaarheid van ITIL voor de afdeling IT-Services op 6 juli 2000.

Margrethe Bergkamp over 'Hoe Europees is de euro?' op 7 juli 2000.

Mariska Schiphorst over 'De regio's in Europa.' Op welke wijze zijn regio vertegenwoordigingen vanuit de verschillende lidstaten van de EU georganiseerd, en slagen deze regio's erin om hun specifieke doelstellingen op de Europese agenda te plaatsen op 18 juli 2000.

Laudy Konings over 'Spoort marktwerking?' Een onderzoek naar de liberalisering van de markt voor openbaar vervoer per trein op 20 juli 2000.

Els van Huis over 'Bezint eer gij begint.' Een onderzoek naar de verwachte effectiviteit van beleidsinstrumenten ter beheersing van mediageweld op 10 augustus 2000.

Robin van Wankum over 'MIS-project: bij voorbaat MISpoes?' Onderzoek naar de oorzaken van teleurstellende projectresultaten bij het implementeren van management informatiesystemen en het op basis daarvan voorstellen van verbeteringen om projecten succesvoller te laten verlopen op 11 augustus 2000.

Jochem Spoorendonk over 'Het EUREGIO-preventieregister, een nieuwe preventiemaatregel?' op 14 augustus 2000.

Nieuwe stagecoördinator en studieadviseur Bestuurskunde

Jessica ter Hofte-Visser is de nieuwe stagecoördinator en studieadviseur bij de faculteit Bestuurskunde. Je kunt haar vinden in het TWRC-gebouw, kamer C105A. Telefonisch is zij te bereiken op het nummer 3239/3240 ('s morgens). Heb je vragen over je studie, je planning, de te maken keuzes in je studie of de mogelijkheden rondom de stage, maak een afspraak. Als de deur openstaat, kun je ook altijd bij haar binnenlopen.

I&O Research te Enschede zoekt iemand voor de functie van 'junior-onderzoeker'

I&O Research (een onafhankelijk bureau voor beleids- en marktonderzoek en advies) te Enschede zoekt op korte termijn een afgestudeerde bestuurskundige voor de functie van 'junior-onderzoeker'. Functie-inhoud: het mede vormgeven aan onderzoeksconcepten; het analyseren van onderzoeksresultaten; het presenteren van onderzoeksresultaten in een helder rapport; het adviseren van opdrachtgevers; het mede onderhouden van contacten met opdrachtgevers. Doorgroeimogelijkheid naar projectleider is aanwezig. Inlichtingen: Maria Hendriks, stagebureau ('s ochtends: 053-4893240, kamer C-103).

Gezocht: student-assistenten

Bij twee onderzoeksprojecten is plaats voor enthousiaste en nauwkeurig werkende student-assistenten: 1)In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt nagegaan, welke rol ICT speelt bij verkiezingen in het buitenland. Voorbeelden: van afstand raadpleegbaar kiezersregister, elektronisch identiteitsbewijs, virtueel stemlokaal. Het onderzoek is interdisciplinair (sociaal-wetenschappelijk, juridisch, technisch). Gevraagd worden een of twee student-assistenten (tezamen max. 5 BE) die snel inzetbaar zijn en voor een langere periode (min. 6 mnn) beschikbaar. 2)In het kader van een door NWO gefinancierd onderzoek "Testability and Replicability of Published Public Administration Research" worden een of twee student-assistenten (tezamen max. 5 BE) gevraagd die snel inzetbaar zijn en voor een langere periode (min. 6 mnd) beschikbaar. In dit onderzoek wordt systematisch nagegaan in hoeverre empirische bestuurskundige publicaties voldoen aan enkele fundamentele methodologische criteria zoals toetsbaarheid en repliceerbaarheid. Inlichtingen: C.W.A.M. Aarts, tel. (489)3251 of 3270; e-mail [email protected] Schriftelijke aanmelding tot uiterlijk 1 september as. onder opgave van cijferlijst en belangstellingsgebied bij het secretariaat (TW-C-219).

CT

Variant BMT

Voor EL, CT, TN. Zie mededeling EL.

EL

Studentassistenten voor Vestiging Friesland

Gezocht: Een of twee studentassistenten, die in de Vestiging Friesland (VF) de practica MiNa (14 dagdelen), El-BAS (10 dagdelen) en EL-FUN (10 dagdelen)kunnen begeleiden. Het propaedeuse onderwijs in de VF is trimestergewijze georganiseerd; de trimesters lopen synchroon met die op de UT. De practica zijn verroosterd op donderdagmiddag en vrijdagochtend. In blok 1 vallen 10 dagd. MiNa, in blok 2 vallen 4 dagd. MiNa en 5 dagd.EL-BAS, Kleine wijzigingen voorbehouden, vallen in blok 3 5 dagd. EL-BAS, in blok 5 vallen 7 dagd. EL-FUN en in blok 6 vallen 3 dagd. EL-FUN. M.b.t. reiskosten wordt uitgegaan van de OV-kaart; VF zorgt voor overnachting van donderdag op vrijdag. In kosten voor avondeten en ontbijt wordt door UT/VF tegemoetgekomen. De hele operatie behelst in de orde van 15 eenheden. Sollicitaties (graag z.s.m.) en inlichtingen: EL-Frieslandcoördinator, M.G.van Leeuwen, tel. 2728, e-mail [email protected]; Het is ook mogelijk een ingevuld assistentenformulier op te sturen naar BOOZ, zie http://www.el.utwente.nl/onderwijs/welp/formulieren/. Reageer snel; het onderwijs in VF start in week 35!

Afstudeeropdracht

Voor EL en INF. Binnen het thema testbaar ontwerpen en testen is er een nieuwe afstudeeropdracht op het gebied van het verminderen van testkosten voor asynchrone schakelingen. Deze opdracht zal in nauwe samenwerking met Philips Eindhoven plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen voor verdere informatie over deze opdracht kijken naar http://sc.el.utwente.nl/tdt/assign/async.htm.

Fout op rooster bij vermelding tentamen Regeltechniek

Op het D1-rooster tweede deel staat ten onrechte vermeld dat het tentamen Regeltechniek (124178) zowel op 17 augustus, als op 23 augustus wordt afgenomen. Het tentamen vindt plaats op 17 augustus om 9.00 uur. De zaal wordt t.z.t. bekendgemaakt.

Practicum ASIC Design studiejaar 2000-2001

In verband met het maken van een geschikte groepsindeling dienen aanstaande derdejaars studenten die van plan zijn in het studiejaar 2000-2001 het Practicum ASIC Design te volgen, zich in te schrijven bij BOZ-EL. Het practicum is een verplicht onderdeel van het EL-curriculum. De inschrijving sluit op 22 augustus. Eerstejaars HBO'ers hoeven zich niet vooraf in te schrijven, maar doen dit op de eerste zitting van het practicum. Tevens dienen alle deelnemers zich voor dit vak bij Teletop te registreren. De groepsindeling zal vanaf 24 augustus 2000 bij BOZ-EL ingezien kunnen worden. Het nummer van de groep waarin men is ingedeeld zal terug te vinden zijn in het rooster. Op de eerste zitting van het practicum dient men in het bezit te zijn van de handleiding (alleen de editie voor het studiejaar 2000-2001 is bruikbaar!) en een practicumjournaal. De handleiding zal vanaf ongeveer 23 augustus verkrijgbaar zijn bij de U-Take.

Variant BMT

Voor EL, CT, TN. Dit cursusjaar bestaat de mogelijkheid om het 3e jaars vak (2.5 SP) in de variant Biomedisch Technologie te gaan volgen op het gebied 'Biomedische Meettechnieken en Signaalanalyse'. Hierbij kan gekozen worden uit de vakken: -Praktische Biomedische Signaalanalyse, 1e trimester di. ochtend (+ praktikum op zelf te kiezen dagdelen)(docent Rutten); -Meettechnieken voor experimentele en klinische fysiologie, 2e trimester, wo. middag (docent Bergveld); -Er kan ook een 'mix' van delen van deze 2 vakken samengesteld worden. Studenten die van plan zijn dit vak te doen in het kader van de variant dienen voor aanvang contact op te nemen met de betreffende docent(en).

Microtechnologie tbv Transducenten (EL 122821; TN 143002)

Voor EL en TN. Het vak "Microtechnologie tbv Transducenten" staat voor EL studenten verroosterd in de weken 35 t/m 45 op maandag en woensdag (3/4 uur). Voor TN studenten wordt het vak gegeven als een van de onderdelen van het 8SP vak "Microsystemen: materiaal, technologie en ontwerp" (TN 143910). Tijdens het eerste college op maandag 28 augustus (EL/TN B1224, 3/4 uur) worden de definitieve 13 college-data vastgesteld. Voor verdere informatie: secretariaat MK tel. 1032).

Eerste college Advanced Digital Signal Processing

Het eerste college Advanced Digital Signal Processing zal gegeven worden op maandag 4 september i.p.v. op maandag 28 augustus. Meer informatie over dit vak is te vinden op: http://utelnt.el.utwente.nl/education/advanceddsp.html.

Zaalwijziging Calculus I (151008)

In de weken 35 t/m 39 zal groep 1 voor het werkcollege gebruik maken van zaal TW D105b op het 3/4 uur. (i.p.v. 5/6 in 10152!!) Voor groep 2 en 3 blijven de zalen en de uren ongewijzigd.

INF/BIT

Systemen en Modellen (182073, TBK en BIT)

Zie mededeling TBK/CT&M.

Afstudeeropdracht

Voor EL en INF. Zie mededeling EL.

D-voordracht BIT

Martine Zwiers over 'Structured analysis of R&D projects', 25 augustus 2000, 16.00 uur, BB-7.

TBK/CT&M

Fysische systemen (140531)

Voor TBK. In vervolg op de eerdere mededeling i.v.m. het vervallen van bovengenoemd vak de volgende aanvullende informatie: -één der tentamens vindt omstreeks 30 november a.s. plaats; -hiervoor zal onderwijs (o.a. werkcollege) worden gegeven vanaf ca. 16 oktober a.s. (blok 2); een belangrijk deel hiervan zal via Internet worden aangeboden; -studenten die hieraan willen deelnemen kunnen zich melden bij de docent via e-mail [email protected]; -degenen die zich aanmelden krijgen omstreeks 20 september a.s. (of eerder) bericht over nadere regelingen etc., data en tijden zullen in overleg met aanmelders worden vastgesteld.

Colloquia

Geertje Hegeman over 'Groen licht voor ISA; een inventarisatie onder welke omstandigheden Intelligente Snelheidsaanpassing taken van verkeersregelinstallaties kan overnemen', 18 augustus 2000, 15.45 uur, WB N105.

Harry Ettema & Jochem Meester over 'Go with the flow; A research on cycle time reduction within the HID factory of Philips & Yarning in Shanghai, China', 18 augustus 2000, 15.45 uur, BB 3.

Frans van Kuijk over 'Ontwikkeling van een instrument voor geschiktheidsbepaling van marktconforme projectontwikkeling door woningcorporaties', 23 augustus 2000, 10.40 uur, BB 6.

Erwin Willemsen over 'The design of a professional support organisation', 23 augustus 2000, 15.00 uur, BB 5.

Bert Schilder over 'Onderzoek naar de toepasbaarheid van workflowmanagement om projecten te coördineren en beheersen', 23 augustus 2000, 15.45 uur, WB HV212.

B. Sattler over 'Zicht op zuiveren: Een Balanced Scorecard voor de sector Waterketen van het waterschap Groot Salland', 23 augustus 2000, 16.00 uur, BB 7.

Bas Winters over 'Prestatiemeting bij Unilever Ice Cream and Frozen Food Eurobuying', 24 augustus 2000, 13.45 uur, BB 6.

Sven Laudy over 'Groepsbeoordeling: de fik erin?' Het ontwerp en de invoering van een individueel- en groepsbeoordelingssysteem voor de operationele teams van AviTwente, 24 augustus 2000, 15.45 uur, BB 7.

S.V. Maatman over 'Groepsbeoordeling: de fik erin?' Het ontwerp en de invoering van een individueel- en groepsbeoordelingssysteem voor de operationele teams van AviTwente, 24 augustus 2000, 15.45 uur, BB 7.

Patricia Hage over 'Het onderzoek naar het opzetten van een prestatiemeetsysteem voor het offerte proces van Hollandse Signaal Apparaten BV', 25 augustus 2000, 10.30 uur, BB 6.

Michiel van Rhoon & Sander Vissers over 'Cash; cow? Redefining the strategy for a dairy co-operative in Indonesia', 25 augustus 2000, 10.45 uur, BB7.

Job Agema & Rick van der Linden over 'Het proces van marketing strategie ontwikkeling in PT Krakatau Steel (een Indonesisch staalbedrijf) wordt getoetst aan de hand van een op literatuur gebaseerd model, en vice versa', 25 augustus 2000, 13.30 uur, BB 6.

Saskia van Vuren over 'BKL: Brede Kustlijn. Een stochastisch optimalisatiemodel voor de handhaving van basis kustzone langs de Hollandse kust', 25 augustus 2000, 15.45 uur, WB HV112.

L. Smit over 'Activity based costing bij slaapkamer meubelen fabrikant Vroomshoop Meubelen', 25 augustus 2000, 15.45 uur, WB Hal IV 208.

Edward van Os over 'Natuurontwikkeling in uiterwaarden van grote rivieren', 25 augustus 2000, 16.30 uur, WB HV212.

Anja Molenkamp & Wouter Smit over 'De implementatie van Total Quality Management in Indonesische bedrijven', 25 augustus 2000, 15.45 uur, CT 1814.

Harry Vos over 'Kennisoverdracht kennisinstituut richting MKB case-study ECN, ECO Ceramics BV', 28 augustus 2000, 15.45 uur, BB 7.

G.J. Rijk over 'Kennisoverdracht kennisinstituut richting MKB case-study ECN, ECO Ceramics BV', 28 augustus 2000, 15.45 uur, BB 7.

Jeroen Sikkenk over 'De tweede slag om Ypenburg; Een studie naar het innovatief, integraal aanbesteden van nieuwe ontwikkelingslocaties op basis van kosten en kwaliteit', 28 augustus 2000, 15.45 uur, WB HIV-208.

Henk van Langemheen over 'Een benuttingsalternatief op de provinciale weg 316 ter opvang van de toenemende verkeersbelasting', 29 augustus 2000, 15.30 uur, WB HV-112.

Hedwig van Delden over 'A generic approach for the design of Decision Support Systems for river basin management', 30 augustus 2000, 15.45 uur, BB-4.

Vincent D. van den Brink over 'Het ontwerpen van een marketingplan, ter versteviging van de positie van Bosch Thermotechnik op de Nederlandse particuliere markt voor cv-ketels', 31 augustus 2000, 13.45 uur, BB 7.

Ben van Berge Henegouwen over 'De rol van marktonderzoek in Marketing bij BMW motorrad', 31 augustus 2000, 15.45 uur, BB 7.

Huub in der Rieden over 'Het benaderen van de voedings- en genotmiddelen industrie door Akzo Nobel Engineering', 31 augustus 2000, 15.45 uur, BB 5.

Floris P.C. van Hooft over 'De toepassingsmogelijkheden van e-business binnen Yokogawa Europe B.V.', 31 augustus 2000, 16.00 uur, BB 3.

Gehouden: A. Roos & J. Fransen over 'Maintenance: Tool to maintained success!' Improving the maintenance system to increase the production efficiency of PT Ceres, Indonesia op 6 juli 2000.

Monique Smits over 'U vraagt, wij bouwen'; onderzoek naar de mogelijkheden ter verbetering van het hoofdproductieplan van KPN Netwerk Bouw op 14 juli 2000.

E.A.I. Bogers over 'Continu verbeteren bij Philips Semiconductors, DSC-N'; ontwerp en implementatie van een CV-systeem op 17 juli 2000.

L. Aafjes over 'Continuous improvement in the product innovation process at hawker de Havilland' op 9 augustus 2000.

Rob Moons over 'De analyse van en verbetermogelijkheden voor de inpakafdeling van Outokumpu Copper Strip BV in Zutphen' op 11 augustus 2000.

Yudella Maduro over 'Een onderzoek naar de methodiek om een optimale fondsenassortiment binnen Rabobank Nederland Effentendiensten (RNE) te bepalen' op 11 augustus 2000.

Aldert Doornbos over 'Een onderzoek naar mogelijkheden tot het verbeteren van de prestatie van de productielijn van connectorstrip bij Outokumpu Copper Strip B.V. te Zutphen' op 11 augustus 2000.

Workshops solliciteren voor aspirant-stagiairs CT&M

Voor CT&M D1/D2. Voor studenten die het derde trimester van komend studiejaar op stage willen, organiseert het Stagebureau CT&M i.s.m. het Loopbaancentrum twee workshops solliciteren. De workshops worden gegeven op de maandagen 18 september en 2 oktober (ca. 13.30-17.30 uur). Meer informatie over de inhoud van de workhops hangt op het mededelingenbord bij CT&M en in de rode kast bij het stagebureau. Inschrijving via de lijst op de balie bij BOZ-CT&M (sluitingsdatum 1 september). De tijdstippen waarop de workshops worden gegeven zijn zodanig gekozen dat er op die momenten geen colleges zijn van D2/D3 pakketten.

Omruilen diktaat IMOD A

Voor CT&M D. Studenten die voor het vak IMOD A, dat in het derde trimester van 99/00 is gegeven, een diktaat hebben aangeschaft kunnen dit indien gewenst bij de U-Take omruilen voor een nieuw exemplaar. Het is nl. gebleken dat veel diktaten niet goed gebonden zijn en waardoor de pagina's loslaten. Neem bij het omruilen wel even je oude diktaat mee!

Extra toets Prognosetechnieken (182076)

Voor TBK D2. Op vrijdag 25 augustus (week 34) 09.00-12.00 uur vindt er een extra toets plaats van het vak Prognosetechnieken in BB204.

Rooster Ontwerpen van Onderzoek in 1e collegeweek 2000/2001

Voor CT&M D2. Het collegerooster voor het vak Ontwerpen van Onderzoek (228301) dat, voorafgaand aan de stage, in de eerste collegeweek van het nieuwe studiejaar wordt gegeven ziet er als volgt uit: -maandag 28 augustus: 4e uur, WB Z122; -dinsdag 29 augustus: 4e uur, WB Z122; -woensdag 30 augustus: 4e uur, TW B112; -donderdag 31 augustus: 4e uur, INF L212; -vrijdag 1 september: 4e uur, WB Z124. Het 4e uur begint om 11.30 uur!

Systemen en Modellen (182073, TBK en BIT)

Voor TBK D1. Zoals reeds eerder meegedeeld (zie onderwijsmededeling.095) vervalt met ingang van het studiejaar 2000-2001 de mogelijkheid om in plaats van het vak Systemen en Modellen het kwantitatieve deel van het vak Productie- en Logistiek Management (181075) te doen. De laatste tentamenmogelijkheid waar dit nog wel mogelijk is, is bij het tentamen PLM op 24 augustus 2000.

Prognosetechnieken (182076)

Voor TBK D2. Vanaf vandaag liggen de inschrijflijsten voor de extra toets van Prognose technieken (25 augustus 2000; 09.00 - 12.00 uur) op de balie bij BOZ TBK. De inschrijving sluit op 18 augustus a.s.

Kamers gevraagd!!

Voor studenten die in het kader van het Socrates-uitwisselingsprogramma aan de Faculteit Tehnologie & Management komen studeren, zijn wij DRINGEND op zoek naar woonruimte. Ga je op stage of afstuderen en woon je in deze periode op een ander adres zou je dan jouw kamer willen verhuren aan een buitenlandse student? Neem dan z.s.m. kontakt op met BOZ TBK, tel.: 3516 òf via e-mail: [email protected]

Aanvulling D2/D3-informatiepakket: T-pakketten (TDG)

Voor CT&M D2/D3. Bij BOZ CT&M is een aanvulling verkrijgbaar op het eerder verspreide informatiepakket D2/D3. Het betreft informatie over twee D2/D3-pakketten, genaamd T1 en T2, die worden aangeboden in samenwerking met de Technology and Development Group (voorheen VOK). In deze pakketten wordt ingegaan op de relatie tussen civiele techniek en ontwikkelingsproblematiek. NB. Van het informatiepakket dat in maart is verspreid is sinds enkele weken een update verkrijgbaar (versie juni 2000). In die update was dus nog geen informatie opgenomen over de pakketten van de TDG.

Boek voor Technologie & organisatievernieuwing (181063)

Voor TBK D2. Het boek dat voor T&OV gebruikt wordt is "Readings in Technology Management. A selection of 10 European Doctoral Summer Schools" edited bij K.K. Brockhoff, A.W. Pearson, P.C. de Weerd-Nederhof & I.C.Kerssens-van Drongelen, Twente University Press, August 2000". Het rooster van T&OV staat tevens vermeld op de website (vakgroep T&O, courses).

Cursus Directievoering (181019) (3 tot 5 SP)

Voor alle D studenten. TSM Ondernemerscentrum start 6 september a.s. weer met de cursus Directievoering. Directeuren van middelgrote en kleine ondernemingen leren een ondernemingsplan te maken, waarbij de gehele bedrijfsvoering kritisch moet worden bekeken. Het TSM Ondernemerscentrum biedt aan D-studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen door een student als adviseur te koppelen aan een ondernemer, om zo assistentie te verlenen bij het maken van een ondernemingsplan. Deze assistentie wordt gehonoreerd met 3 tot 5 SP. De cursus en de begeleiding door de student lopen van september t/m januari 2001. Voorkennis: Bij voorkeur de vakken Financieel Management, Strategisch Management en een Doctoraal Marketing vak. Inschrijven: vanaf heden bij BOZ/TBK en TSM Ondernemerscentrum. Inlichtingen: prof.dr.ir. W.E. During, kamer BB-333, tst. 4531 of Annet Weegerink (TSM Business School) tst. 3484. Op vrijdag 1 september a.s. is er van 12.30-13.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst in college zaal H-211 (KCT-gebouw).

Gezocht: Studentassistenten IBIK (235004)

Gezocht, nog twee studentassistenten voor het college IBIK. Taken, Begeleiding van drie werkcolleges en nakijken/terugkoppelen van de uitwerkingen. Tijdsbesteding ongeveer 1 SAE in het eerste trimester. Eisen, IBIK afgerond met een voldoende en enige affiniteit met presenteren. Opgeven bij Ton Spil ([email protected]).

Discrete optimalisering van bedrijfsprocessen (182066)

Voor TBK D1, In week 35 komen de geplande colleges voor dit vak te vervallen. De eerste colleges zullen dus in week 36 beginnen.

Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (185259)

Voor TBK D2. Als je je hebt opgegeven voor de case (28-30 augustus), meld je dan op maandag 28 augustus om 9.00 uur in zaal BB5. Neem het boek 'Business Research Methods' en de reader van het eerstejaarsvak 'Inleiding TBK' mee (waarin een hoofdstuk over de Algemene Bedrijfskundige probleemaanpak is opgenomen.

Rooster vak Management van Technologie 1e trim. 00/01 (180067)

Voor TBK D2/3. Bovenstaand vak kent een algemeen en een stroomspecifiek deel. Het algemene deel is in het 1e trimester 00/01 verroosterd op het 3e+4e uur op maandag en het 5e+6e uur op vrijdag gedurende de weken 35 t/m 40, en bovendien in week 35 in BB6 op maandag het 1e+2e uur en op vrijdag het 7e+8e uur. Op de vrijdagen worden case-opdrachten besproken en is aanwezigheid VERPLICHT. De roosters voor het stroomspecifieke deel worden apart opgesteld, en komen in week 37 beschikbaar. Nadere informatie over studiewijzer, zalen, literatuur, e.d. is vanaf 23 augustus beschikbaar bij het secretariaat van de vakgroep T&O, kamer BB-424. Inschrijving is noodzakelijk, en nog mogelijk uiterlijk 18 augustus (voorkenniseisen: D1, en 11SP stroomgebonden vakken van D2/D3). NB. Het vak wordt het derde trimester weer verroosterd.

SPSS - practicum voor TBK (196045)

Voor TBK D2. Bovenstaand practicum is een verplicht onderdeel van het vak BOON (Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (185259). Je moet dit vak hebben afgerond voordat je op stage gaat. Dit practicum wordt elk trimester gegeven en voor de eerste keer dit studiejaar in de wk 35 t/m 41, 43 en 44 op de maandagmiddag in TO-practicumzaal L 102. Er zijn twee groepen: A en B. Voor deelname dient men zich in te tekenen (tot 21-8) bij F. Houweling TO-H 102. Max. aantal deelnemers: 50 (25 per groep). Data en tijden: Zitting 1: wk 35, A en B: 28-8, 13.45-17.25u, groepjes van 2. Zitting 2: wk 36, A en B: 4-9, 13.45-17.25u, groepjes van 2. Zitting 3: wk 37, A en B: 11-9, 13.45-17.25u, groepjes van 2. Zitting 4: wk 38, A en B: 18-9, resp. 13.45-15.30, 15.45-17.30, Individueel. Zitting 5: wk 39, A en B: 25-9, resp. 13.45-15.30, 15.45-17.30, Individueel. Zitting 6: wk 40, A en B: 2-10, resp. 13.45-15.30, 15.45-17.30, Individueel. Zitting 7: wk 41, A en B: 9-10, resp. 13.45-15.15, 15.45-17.15, Eindtoets. Zitting 8: wk 43, A en B: 23-10, resp. 13.45-15.30, 15.45-17.30, Individueel. Zitting 9: wk 44, A en B: 30-10, resp. 13.45-15.15, 15.45-17.15. Herkansing. Opmerkingen: In wk 40 (zitting 6) is er een oefentoets die niet wordt beoordeeld. In wk 41 (zitting 7) is er een eindtoets van 1.30 uur die wordt beoordeeld met voldoende/onvoldoende. In wk 43 (zitting 8) is er een remediatie-bijeenkomst. De herkansing is in wk 44 (zitting 9). Bij het practicum hoort een practicumhandleiding "SPSS - Practicum voor TBK" (nr 161), verkrijgbaar bij de U-take. Verder wordt gebruik gemaakt van het boek van E. Huizingh, Inleiding SPSS 9.0 voor Windows en Data Entry, Academic Service, ISBN 90 5261 239 0. Informatie: F. Houweling tel. 3583 ([email protected]) of W.M.M. Tielen tel. 4585 ([email protected]).

TCW

Portfolio

Aan alle TCW-studenten. Op de ICT studentensite kun je een overzicht vinden van alle studenten die aangegeven hebben dat ze door willen gaan met hun portfolio. Zie: http://education.edte.utwente.nl/courses/9899tcw/studentensite/. Let op: als je naam er niet bij staat wordt je portfolio begin september verwijderd! Met vragen kun je terecht bij Iris van de Kamp, [email protected], telefoon 5449.

D-voordrachten

Petra Lubbers over 'Ontwerp van een service site om kennis en klant te behouden', 18 augustus 2000, 16.00 uur, B 209.

Mark van Vuuren over 'Cultuurmanagement KPN Callcenters BV', 24 augustus 2000, 15.30 uur, B 209.

J.W. van Vuuren over 'Klimaatbeheersing, een onderzoek naar mogelijkheden ter optimalisering van het organisatieklimaat met betrekking tot verandering binnen de afdeling CTIP EMEA', 25 augustus 2000, 14.00 uur, TWRC-C238.

Jan Marten de Jong over 'Communicatiestrategieën voor onbekende technologieën', 25 augustus 2000, 15.30 uur, C238.

Reineke Boot over 'Samenwerking of conflict? De relatie tussen waardering voor en herinnering van Televisienieuws', 25 augustus 2000, 16.00 uur, BB-6.

E. van den Berg over 'Enhancing social and cognitive processes in online conferencing', 28 augustus 2000, 15.00 uur, TWRC C 238.

Ellis Bossers over 'Afstemmen van proposals op klantenbehoeften', 15 september 2000, 16.00 uur, TO L216.

Gehouden : Els Dragt over 'Etnische minderheden en media' op 15 augustus 2000.

Aanschaffen TCW-pc

Speciaal voor aankomend studenten is een speciale TCW-pc samengesteld. Op de pc is alle software geinstalleerd die studenten nodig hebben voor het volgen van vakken. Studenten kunnen deze pc aanschaffen via de UT pc-prive regeling. Ook ouderejaars studenten kunnen zich inschrijven voor het aanschaffen van een pc. Let op; uiterste inschrijfdatum voor de eerste ronde is 23 augustus a.s.! De tweede ronde volgt in oktober. Meer informatie vind je op de TCW site. Je kunt ook een informatiepakketje afhalen bij BOZ.

Herkansing Mediakunde 1 (243101) en Mediakunde 2 (343102)

Voor P-studenten TCW. Di 22/8 MK1 (243101), 5e uur Photoshop, zaal TO-L107; 6e uur Flowcharter, zaal TO-L107. Wo 23/8 MK1 (243101), 5e + 6e uur HTML, zaal TO-L107. Vr 25/8 MK2 (243102), 5e + 6e uur Javascript, zaal TO-L107. Wo 30/8 MK1 (243101), 5e uur Word, zaal TO-L103; 6e uur Powerpoint, zaal TO-L103.

TN

Wijzigingen tentamens D1 en D2 week 33 en 34

D1. di. 15 augustus 9.00 uur; 144117, Fysische modelv. en regeltechn.; wo. 16 augustus 9.00 uur; 151024, Lineaire analyse; do. 17 augustus 13.30 uur; 149003, Thermodynamica; ma. 21 augustus 9.00 uur; 146012, Inleiding optica; do. 17 augustus 13.30 uur; 141128, Inl. quantummech. 211017, Inleiding programmeren in Java; over een evt. herkansing is nu nog niets bekend. D2. di. 15 augustus 9.00 uur; 142002, Inleiding vastestoffysica. 144020, Technische optica; deze herkansing gaat WEL door.

Aanmeldingsprocedure Doctoraal-examen TN in augustus 2000

Studenten die aan het examen willen deelnemen moeten zich hiervoor altijd opgeven, ook wanneer de D-voordracht het laatste onderdeel van het afstuderen is of alle cijfers reeds binnen zijn. BOZ is immers onbekend met de plannen van de student: er kunnen diverse redenen zijn waarom een student de formele datum van het D-examen zou willen uitstellen. Verder wordt u gevraagd u te willen houden aan de hieronder vermelde data: sluiting aanmelding: 31 juli 2000; terugtrekken tot: 24 augustus 2000; examenvergadering (uitslag): 29 augustus 2000; uitreiking v.d. diploma's: 7 september 2000. Twee exemplaren van het D-verslag dienen bij BOZ TN te worden ingeleverd (1 ex. archief, 1 ex. bibliotheek). U dient er rekening mee te houden dat alle cijfers binnen moeten zijn bij BOZ TN op donderdag 24 augustus 2000 en dat u ongeveer 3 weken voor de D-voordracht contact opneemt met BOZ zodat tijdig voor een zaal kan worden gezorgd.

D-voordrachten

Jan Willem Flamma over 'On the caracterization of Near-Field Optical Probes', donderdag 24 augustus 2000, 15.45 uur, BB 4.

Robert Kollaard over 'Pairing of homologous DNA sequences in a RecA Silament monitored with optical tweezers', donderdag 31 augustus 2000, 15.30 uur, BB 6.

Martijn Brouwer over 'Determination of the thickness of epitaxial layers with absorption of x-rays', vrijdag 1 september 2000, 14.00 uur, EL/TN T4.

Leerstoelvak Biofysische Technieken (144910)

Voor D3 en D4. Voor studenten die bovenstaand 8 SP leerstoelvak willen volgen is op maandag 28 augustus om 9.30 uur een informatie bijeenkomst in de colloquium ruimte van de leerstoel Biofysische Technieken (T9 in het EL/TN gebouw). Er wordt informatie verstrekt over de organisatie en inhoud van dit vak.

Microtechnologie tbv Transducenten (EL 122821; TN 143002)

Voor EL en TN. Zie mededeling EL.

Variant BMT

Voor EL, CT, TN. Zie mededeling EL.

Voortgezette Fysische Stromingsleer I (147017)

Bovenstaand vak begint op 4 sept. 2000. Het vak is een onderdeel van het leerstoelvak Grondslagen Fysische Stromingsleer (147910) en is verplicht voor studenten TN/WS. Ook andere studenten TN of TW kunnen dit vak kiezen. Gaarne vooraanmelden bij de docent via [email protected]

TO

Afstudeercolloquia

Paul Geerars over 'Analyse en ontwerp van trainersopleidingen van de KNVB', vrijdag 25 augustus 2000, 14.00 uur, L213.

Maaike Stooker over 'Knelpunten op het gebied van kennismanagement', vrijdag 25 augustus 2000, 16.00 uur, L216.

Matthijs Mensink over 'De ontwikkeling van een 'Electronic Performance Support Tool' voor Software Engineers bij Ericsson Enschede', dinsdag 29 augustus 2000, 16.00 uur, L213.

Alinda Huistra over 'De ontwikkeling van een assessmentinstrument.' Een onderzoek bij Hitec Power Protection BV teneinde inzicht te verkrijgen in de beroepscompetenties van (onderhouds)monteurs, dinsdag 29 augustus 2000, 16.00 uur, L216.

Eduardo Hermsen over 'Het kiezen van geschikte onderwerpen voor het ontwerpen van educatieve simulaties in SimQuest', donderdag 31 augustus 2000, 14.00 uur, L216.

Inleiding methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek (196201)

Voor TO-P. Voor bovenstaand vak is een extra werkcollege verroosterd. Voor groep 1-3 op dinsdag 26 september, het 7e en 8e uur in zaal L226. Voor groep 4-6 op woensdag 27 september, het 7e en 8e uur in zaal L226.

Intekening voor groepen

Voor TO-D2 en TO deeltijd. Vanaf heden kan men zich bij BOZ-TO intekenen voor de groepsindeling van de onderstaande vakken: 168515-Presenteren, intekening sluit 10-11-00; 193525-Lineaire en hypermedia, intekening sluit 28-08-00; 196006-Systeembenaderingen, intekening sluit 19-01-01.

Roosterwijzigingen keuzevakken

Voor TO-D3. De verroostering van de volgende vakken komt te vervallen: Instrumentatietechnologie: onderzoek (193034); Toegepaste statistiek (196017); Ontwerpen van examenspecificaties (196040).

Zaalwijziging keuzevakken

Alle bijeenkomsten van het vak Instrumenten effectevaluatie van bedrijfsopleidingen (195025) zijn verschoven naar H 428 (kamer docent).

Wijziging tentamenzalen

Voor TO-P. Het tentamen 'Dataverzameling en verwerking 1' (196202) op vrijdag 18 augustus 5e en 6e uur, is verschoven naar CC1.

Roosterwijziging keuzevakken

Voor TO-D3. De colleges van het vak 'Instructie-en taakanalyse' (194522) zijn verschoven van dinsdag het 3e en 4e uur naar dinsdag het 5e en 6e uur.

TW

D-voordrachten

Roel Jansen over 'Pricing a swaption with resetting strike', maandag 21 augustus, 14.00 uur, TW-C238.

Karin Gerritsen over 'Structural properties of complementarity systems: Well-posedness, stability and controllability', dinsdag 29 augustus 2000, 14.00 uur, TW-C238.

J.G. de Vries over 'Heuristische methoden voor patiëntenplanning op een operatieafdeling', dinsdag 29 augustus 2000, 16.00 uur, TW-A101.

WB

Afstudeercolloquia

S. van der Zee (TMK) over 'Impact behaviour of flax fibre reinforced polypropylene', 17 augustus 2000, 13.30 uur, WB N.105.

T. de Raad (TS) over 'Experimenteel onderzoek nar de luchtstroming in een spincoatproces', 24 augustus 2000, 15.00 uur, WB N.105.

T. de Boer (TR) over 'Computational analysis of rotors supported on floating ring journal bearings', 28 augustus 2000, 13.30 uur, WB N.105.

WWTS

WWTS-rooster, studiejaar 2000/2001

Het WWTS-rooster voor het studiejaar 2000/2001 is klaar. Het WWTS-rooster is in je postvakje gedeponeerd! De nieuwe WWTS-studenten ontvangen het rooster per post!

Studieverenigingen

Alembic

In de eerste plaats wil ik iedereen die momenteel hertentamens aan het doen is, of keihard aan het blokken is, veel sterkte en succes wensen! # De intro is in volle gang. Kom eens kijken bij de aankomende eerstejaars # Iedereen die te laat is met boeken bestellen, krijgt een tweede kans. Deze boeken komen niet op tijd binnen, maar kunnen nog besteld worden tot # Ben jij geïnteresseerd in een jaartje besturen? Kom dan eens langs op de Alembic-kamer. Dan vertellen wij je wat het inhoudt en hoe leuk het is om een jaar het bestuur van Alembic te zijn. Ook kun je langs komen om een sollicitatieformulier op te halen # Er hangen weer nieuwe foto's! Ben je bij het gala geweest, kom dan zeker even kijken of je er mooi dansend opstaat. De foto's kosten f0,50 per stuk. Je kunt ze op de Alembickamer bijbestellen.

Cultuur

CD-Uitleen Drienerlo

Pop: 1.Coldplay-Parachutes [melancholieke Britpop] 2.De La Soul-Art Official Intelligence [hiphop] 3.P.J. Olsson-Words For Living [alt. pop] 4.Badly Drawn Boy-Hour Of Bewilderbeast [alt.pophype] 5.Rob Halford-Ressurection [hardrock met Judas Priest-zanger] 6.Sasha & John Digweed-Communicate [technomixtopper] 7.Buju Banton-Unchained Spirit [reggae] 8.Rancid-Rancid [vijfde cd, punk] 9.Jimi Tenor-Out Of Nowhere [avant-garde] 10.Agression-Sur [Z.-Amerikaanse crossovernoise uit Amsterdam]. Blues: Sue Foley-Love Comin' Down. Jazz: Pete 'LaRoca' Sims-Turkish Women At The Bath [obscure klassieker]. Wereldmuziek: Garmarna-Vedergallningen [Zweedse moderne folk]. Klassiek: Eotvos-Drie zusters [Orchestre Lyon]. Info: 053-4361130 of come.to/cd-uitleen.

Diversen

B.S.C. Duitenberg

De Beleggingsvereniging Duitenberg heeft nog enkele plaatsen vrij in commissies. Staat gezelligheid voor jou op nummer 1 en wil je leren geld verdienen, dan zoeken wij jou! Neem contact met ons op ([email protected]) of loop in de middagpauze eens binnen voor een kop koffie in onze kamer (WB hal5-127B).

KIvI

KIvI Regio Oost organiseert op maandag 25 september 2000 i.s.m. de Vereniging van Ingenieurs in Overijssel een excursie naar de RTV-Oost Studio's, Hazenweg 25 in Hengelo. De ontvangst is om 17.30 uur. Tot 18.30 uur is er gelegenheid tot het gebruik van soep, belegde broodjes etc. Programma: 18.30u: Inleiding/vragen/disvussie in studio 1. 19.30u: Rondleiding in 3 groepen door het studio-complex. 20.30u: Napraten aan de bar. De kosten (incl. maaltijd/koffie/borrel) bedragen f25- (leden KIvI en VIO); f17,50 (partners). Informatie/aanmelding: Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097.

International

AEGEE

Heb je tijdens je vakantie nog niet genoeg leuke dingen gedaan? Dan heeft AEGEE naast een grenzeloos gezellig Intro programma weer genoeg in Europa te bieden. Zo is er van 2 tot 8 september in Venotene het zeer interessante congres over de Europese Unie, het federalisme en de internationale democratie. Iets later in september, om precies te zijn van de 17e tot de 25e, is er een van de mooiste activiteiten van AEGEE, namelijk de European School in Praag. Wil je iets doen dat iets dichter bij huis plaatsvind, kijk dan bij ons stukje onder het kopje Pakkerij.

Lerarenopleiding

Rooster Lerarenopleiding

Enkele punten m.b.t. het rooster: -mensen die de opleiding met een baan combineren, dienen op woensdagmiddag (vanaf 12.30 uur) en op maandagmiddag (vanaf 12.30 uur) beschikbaar te zijn voor verplichte onderdelen. -de vakken Onderwijskunde 1 en Vakdidactiek & Schoolpracticum 1 starten in week 37, op maandag- en woensdagmiddag.

Oud programma Lerarenopleiding

Beperkte overgangsregeling Lerarenopleiding Oud Programma. In de toekomst zal de lerarenopleiding alleen nog aangeboden worden volgens het nieuwe programma (codenrs. 199321 t/m 199409). Een uitzondering zal alleen worden gemaakt voor diegenen die uit het oude programma het gehele predoctorale gedeelte hebben gedaan, dus 7¢ SP uit de vakkenserie 199101 t/m 199109. Zij zullen nog enkele jaren een postdoctoraal programma volgens de oude regeling kunnen volgen. Studenten die een deel van deze 7¢ SP hebben gedaan en niettemin via het oude programma willen doen, dienen het ontbrekend gedeelte voor 1 januari 2001 aan te vullen. Hun wordt verzocht voor 15 sept. 2000 te melden bij mw. Teppich ([email protected]) welke studieonderdelen zij nog willen doen. Bij voldoende belangstelling zullen deze vakken nog eenmaal worden gegeven.

Rooster Lerarenopleiding 2000-2001/nadere informatie

Binnenkort zal het rooster verschijnen voor de Universitaire Lerarenopleiding voor het komend cursusjaar. Het is verkrijgbaar bij mw. Teppich, tel. 3560, (e-mail [email protected]). Reeds meegedeeld kan worden dat de onderdelen met verplichte aanwezigheid op maandagmiddag (vanaf 13.30 uur) en woensdagmiddag (vanaf 12.30 uur) aangeboden zullen worden. Dit geldt ook voor diegenen, die een parttime baan als leraar combineren met de opleiding, dit betekent dus een voorwaarde aan het lesrooster. De onderdelen van de oriëntatiefase (vaknrs. 199321 t/m 199324) zullen starten in week 37 op de genoemde dagdelen.

Pakkerij

Audentis

Na drie spetterende dagen heeft Audentis nog vele activiteiten voor je in petto. Donderdag kunnen de echte waaghalzen van de sociëteit abseilen. 's Avonds zal de Audentis Houseband een wervelend optreden geven op onze sociëteit en kun je een gokje wagen bij het Audentis Gokdispuut. Vrijdag kratjesstapelen bij Miracle Planet en 's avonds kroegavond in bar 3. Zaterdag Playa Pakkerij Grolsch Party met een speciale cocktailbar en een fantastische band. Zondag een sportieve dag i.s.m. Tennisclub Ludica, Roeivereniging Euros en Hockeyclub DHC. 's Avonds is onze sociëteit open voor degene die rustig een biertje willen komen drinken. Ook zullen de feesten bij Audentis tijdens de faculteitsintroductie gewoon doorgaan. Wil je meer weten over Audentis of heb je vragen kom dan langs bij de Audentis-Caravan of op onze sociëteit T.R.A.M, of bel 053-4324357/053-4328384 (zie ook www.audentis.nl). Audentis wenst je komende dagen nog veel plezier en wenst iedereen sterkte met de hertentamens.

SPE

De feestelijke opening van het seizoen van het SPEe-studentenplein is op 19 september om 17.00 uur in Cultuurcentrum de Vrijhof. Onder voorbehoud zal Elvira van Eijl, docente kunstgeschiedenis aan de AKI, een inleiding verzorgen over een multimedia-installatie 'TO' van SPE- studentenplein te Enschede die op 19, 20 en 21 september van 13.00-17.00u te zien is in de Audiozaal van de Vrijhof. Het programma ziet er als volgt uit: 17.00u: feestelijke opening Multimedia installatie 'TO' in de Audiozaal; 18.00u: aanschuiven aan de internationale 'tafel' op 't SPe-plein (2e etage); 20.00u: 3 x 33 minuten workshops. Even ruiken aan diverse activiteiten van het SPe met o.a. filosofie, kunst en religie (vraag de SPe-folder aan); 21.45u: nakletsen met hapje & drankje op 't SPe-plein. Meer informatie: Arent J. Weevers: 074-2909064 of Geert de Jong: 06-29537593; SPE-HE: 053-4871927; SPE-UT: 053-4892369.

Sport

TC Ludica

Schrijf je nu in voor het "Rabobank Open September 2000" toernooi (B-C-D niveau)! Dit kan via onze website: www.ludica.nl, waar je het toernooi ook kunt volgen. Meer informatie over de studenten tennisvereniging TC Ludica kan je krijgen tijdens de Union-info-markt op zaterdag 19 augustus of bezoek de TC Ludica tennisworkshop op zondag 20 augustus, vanaf 13:30 uur op tennispark van de UT. TC Ludica al 35 jaar lang voor en door studenten. Hou de website in de gaten, voor diverse informatie, zoals introduc tie, trainingen, toernooien e.d. of bezoek het tennispaviljoen (053-4892347).

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

Kom ook badmintonnen bij de gezelligste en hoogstspelende studentenbadmintonvereniging van Nederland. T/m 24 augustus is er elke maandag t/m donderdag van 18:30 tot 20:30 opstarttraining in Sporthal 2. Daarna geldt het normale trainingsrooster weer. Voor vragen kan je bellen met Alex (053-4304753) of Arno (053-4895092), of kijk op www.diok.nl.

Sportraad

De Sportraad zoekt voor het komend jaar nog een penningmeester. Als je een jaar lang met Sport op de UT bezig wilt zijn, samen wilt werken in een gezellig bestuur met vijf anderen, een leerzame en leuke tijd wilt hebben, solliciteer dan nu voor de Sportraad. Wil je meer weten? Voor vragen: bel 053-4891144, e-mail [email protected] of kom langs in de Sportraadkamer.

Dies Sportraad UT: Voordracht Stheemanbokaal en Tonnie Outside-Trofee

Tijdens de Dies van de Sportraad UT op vrijdag 15 september a.s. zullen de Stheemanbokaal en de Tonnie Outside-Trofee uitgereikt worden. De Stheemanbokaal wordt uitgereikt aan de student(e) die in het afgelopen academisch jaar opvallende sportprestaties heeft geleverd en deze heeft weten te combineren met goede studieresultaten en eventuele bestuursfuncties. De Tonnie Outside-Trofee wordt uitgereikt aan de persoon of vereniging die in het afgelopen academisch jaar de UT op sportgebied het meest heeft weten te promoten. Iedereen die een persoon, vereniging of een commissie wil voordragen voor één van de beide bokalen, kan een voordracht indienen bij Sportraad UT (Sportcentrum UT), postbus 217, 7500 AE, Enschede of mail naar [email protected] De voordrachten moeten uiterlijk vrijdag 8 september a.s. bij ons binnen zijn zodat de mensen die de bokalen uit zullen reiken voldoende tijd hebben een goede keuze te maken. Wij hopen op een groot aantal voordrachten.

Gezocht: Batavieren!

Heb jij nog steeds last van een post-Batale depressie, of lijkt het je gewoon leuk om de Batavierenrace te organiseren? Neem dan nu contact op met de Organisatiecommissie Batavierenrace, want wie weet organiseer jij dan volgend jaar de grootste estafetteloop ter wereld, afgesloten met het grootste studentenfeest van Nederland. We zoeken twee mensen die zich twee jaar op de race willen storten en één persoon om er één jaar voor te zorgen dat de Batavierenrace een nog mooier spectakel wordt dan het nu al is. Als Organisatiecommissielid houdt je je bezig met 'Externe Betrekkingen & Opluistering' of met 'Wedstrijd, Route & Veiligheid'. Als je twee jaar deel uitmaakt van de Organisatiecommissie, ben je het eerste jaar parttimer en het tweede jaar fulltimer. Als je één jaar in de Organisatiecommissie wilt, ben je als parttimer bezig met de raakvlakken van 'Externe Betrekkingen & Opluistering' en 'Wedstrijd, Route & Veiligheid'. Als parttimer ontvang je 4 afstudeermnd en als fulltimer 9, ter vergoeding van je organisatie-activiteiten. Als parttimer kun je tot 1,5 mnd voor de Batavierenrace nog vakken volgen, als fulltimer volg je in principe geen vakken en ben je het hele jaar actief voor de Batavierenrace. Voor meer informatie mail [email protected], bel 053-4893787 of loop eens bij ons binnen, Vrijhof kamer 232.

SRD

De

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.