Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 18 mei 2000 -Het CvB heeft ingestemd met het verzoek van decaan TW tot werving te mogen overgaan voor de leerstoel Stochastische Modellen voor Telecommunicatieprocessen bij de faculteit TW en daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend. -Het CvB ingestemd met het verzoek van decaan TW tot werving te mogen overgaan voor de leerstoel

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 18 mei 2000

-Het CvB heeft ingestemd met het verzoek van decaan TW tot werving te mogen overgaan voor de leerstoel Stochastische Modellen voor Telecommunicatieprocessen bij de faculteit TW en daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-Het CvB ingestemd met het verzoek van decaan TW tot werving te mogen overgaan voor de leerstoel Discrete Wiskunde en Mathematische Programmering bij de faculteit TW.

-Het CvB heeft voorlopig ingestemd met het bezuinigingsplan van de dienst DiSC, na aanpassing op basis van het advies van de werkgroep en zal dit voorgenomen besluit bespreken in het voorjaarsoverleg 2000 met DiSC. Na afloop van het voorjaarsoverleg 2000 zal het College een definitief besluit te nemen ten aanzien van de bezuinigingsmaatregelen op het totaal van de interne dienstverlening om vervolgens advies te vragen aan de ORD, COR en OPUT.

-Het College heeft de de onderwerpen vastgesteld die het naar verwachting kan aanbieden voor de overlegvergadering met de COR, CSR en CGV van 20 juni en met de Universiteitsraad van 26 september 2000 en heeft het Dagelijks bestuur van de COR en de CSR hierover geïnformeerd.

Onderzoek naar vernieuwend project

De Wetenschapswinkel UT zoekt op korte termijn een studentonderzoeker met ervaring in sociaal onderzoek en met ambitie om een aansprekend onderzoek uit te voeren. Voor wie vlot met dit onderzoek kan beginnen is een serieuze beloning beschikbaar, b.v. als vakantiewerk. Het gaat om een evaluatie van een landelijk vernieuwend project van wooncentrum De Korenbuurt in Hengelo, gestart in 1998. Dit centrum grenst aan zorgcentrum Humanitas in Hengelo. Doel is dat ouderen in dezelfde kamer kunnen blijven wonen ook als de zorgbehoefte toeneemt. De directie wil graag weten hoe deze innovatie in de zorg de zelfstandigheid en het zorgproces van de bewoners beïnvloedt. Met slimme vragenlijsten annex open mondeling interviews moet deze informatie achterhaald worden. Informatie: Egbert van Hattem, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

Sluiting WB/CT&M-bibliotheek i.v.m. verhuizing en vakantie

Zie mededeling WB.

Promotie

ir. A.M.M. Aalsma (WB) over 'The iLLeD design of an intramedullary leg lengthening device', 29 juni 2000, 15.00 uur, BB2.

ir. H.J. Steenhuis (T&M) over 'International technology transfer Building theory from a multiple case-study in the aircraft industry', 30 juni 2000, 15.00 uur, BB2.

Alle faculteiten

College Medische Technologie (135527)

Bovenstaand college van 13 juni a.s. zal niet plaatsvinden op de Universiteit Twente (CT1814) maar in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente,locatie Haaksbergerstraat in het Bruin café.

Integrand Twente

Zin in een leuke (afstudeer-)stage, een zeer leerzame bestuursfunctie of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op www.Integrand.nl. Tel: 4893909, Vrijhof kamer 120.

Inschrijving keuzevakken INF/BIT trim. 1

Voor Alle faculteiten. Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. INF- en BIT-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben voorrang. Inschrijven voor eerste trimester keuzevakken is mogelijk van dinsdag 13 juni t/m vrijdag 28 juli 2000 bij BOZ-INF (de intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen). LET OP: -Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt. -Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t. alsnog te doen. INF-vakken : 211034-Spraaktechnologie; 211050-Structuur van programmeertalen; 211098-Databasetrans. & processen; 211124-Object-georiënteerde software-analyse en -ontwerp; 211128-Informatica en taal; 211132-Verificatie van modulaire en object georinteerde systemen; 212016-Kennistechnologie; 213009-Fouten tolererende digitale systemen; 213012-Hardware/software co-design; 214002-B.O. telematica; 214004-Protocolimplementatie; 214011-Tool architectuur. BIT-vakken : 234007-Systemen voor coöperatief werk; 234010-Invoering van IT in organisaties; 236001-Kwaliteit van de informatievoorziening. TEL-vakken : 262000-Telematicanetwerken (was 214003); 263000-Telematicadiensten (was 214006).

BSK

Intekening practicum Databaseontwerp (211078)

Zie mededeling CT.

Afstudeercolloquia

Sander Ettema over 'Topsport en professionaliteit: een TReF-fende analyse', 9 juni 2000, 15.00 uur, Vestingbar.

Marjan Pross over 'Ziekteverzuim onder parttime werkende vrouwen.' Een case-study naar de effecten van het overheidsbeleid op het gebied van ziekteverzuim onder parttime werkende vrouwen bij Super De Boer, 16 juni 2000, 13.30 uur, TWRC A-101.

Nicole Onderstal over 'Oost, west, (tóch) thuis, best.' In gesprek over de samenwerking aan het project Tóch Thuis, 16 juni 2000, 16.00 uur, TWRC A-116.

Gehouden : Bauke van Berkel over 'Een zachte landing voor de euro?' Een benchmarkonderzoek naar de wijze waarop de werkzaamheden in het kader van de euro zijn georganiseerd binnen directies van het ministerie van LNV en welke sturinginstrumenten ingezet kunnen worden opdat de invoering van de euro beter verloopt op 31 mei 2000.

Beleidswetenschappen (171140)

Voor P studenten BSK. Het hertentamen Beleidswetenschappen/Beleidsprocessen I is gepland op woensdag 14 juni 2000 om 9.00 uur in TWRC B-102. De studenten die zich hebben aangemeld voor dit tentamen zijn inmiddels persoonlijk benaderd. Mocht er nog meer belangstelling zijn voor deze herkansing (alleen voor gedupeerden van de ramp) dan kunnen deze studenten zich melden bij prof.dr. R. Hoppe.

Bestemd voor studenten afstudeerrichting OFM

Voor studenten BSK. Op donderdag 15 juni a.s. om 16.00 uur zal dr. N.P. Mol door het College van Bestuur van de Universiteit Twente benoemd tot hoogleraar Bedrijfseconomie van de Collectieve Sector aan de faculteit Bestuurskunde ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding een rede uitspreken in het gebouw voor Bestuur en Beheer, collegezaal II. De titel van de rede luidt: "De toegevoegde waarde van de overheid". De Rector Magnificus nodigt u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid tot gelukwensen.

Risk management (173820)

Voor D2/D3 studenten BSK. De reader Riskmanagement is bij de Utake uitverkocht. Er zijn een 4-tal exemplaren bijgedrukt, welke tegen betaling van f30 kunnen worden afgehaald bij het secretariaat BSK/O&F, TWRC-gebouw kamer C-207.

Regionale economie (227010)

Voor D2/D3 studenten BSK/CT&M. Studenten BSK en CT&M kunnen dit vak volgen. Vanwege de grote toeloop is het college gesplitst. Zie de link naar het rooster en de literatuur. Studenten BSK volgen 8 colleges en krijgen 4 SP. Hiervoor zijn nieuwe collegemomenten gepland. In het BSK-collegerooster zijn deze colleges aangemerkt met een rood kruisje. Studenten CT&M (Water en Verkeer) volgen 5 colleges en krijgen 2 SP. Zij volgen gewoon de reeds eerder geplande, niet met rood gemarkeerde, colleges. De reader voor alle studenten is te koop bij Ria Luschen TWRC gebouw kamer C-207. NOTA BENE de zalen voor 9 juni en 16 juni voor CT&M studenten zijn nog niet bekend.

Economie van de infrastructuur (173050)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Het college van woensdag 7 juni (week 23) 3/4 uur wordt verplaatst naar woensdag 21 juni (week 25) 3/4 uur. De zaal blijft EF B-1224.

Overheidsinformatisering vanuit economisch perspectief (173630)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: De werkcolleges van bovenstaand vak in de weken 22 t/m 26 op de maandag komen te vervallen. Studenten die dit vak willen volgen dienen contact op te nemen met de heer Wassink.

CT

Practicum Database-ontwerp (211078)

Studenten die in het 1e trimester studiejaar 2000-2001 willen deelnemen aan het practicum Database-ontwerp (211078), dienen zich voor 25 augustus 2000 in te tekenen bij BOZ-INF. Het practicum start in week 36 en vindt plaats in de practicumzalen in het INF-gebouw. De practica vinden plaats op dinsdagmiddag.

Stralingsdosimetrie en -hygiëne (141117)

Voor TN, WB, EL, CT. Zie mededeling TN.

EL

Leerstoelvoorlichting ISTG + LDG

Op vrijdag 9 juni a.s. vindt er Leerstoelvoorlichting plaats van de Leerstoelen Information Storage Technology Group (ISTG) en Lightwave Devices Group (LDG). De voorlichting begint om 12.45 uur en vindt plaats in het EL/TN-gebouw, T4. Tevens is er ook Leerstoelvoorlichting van de Leerstoel Transductietechniek (TT). Deze begint om 15.30 uur en vindt plaats in het EL/TN-gebouw, T4. De voorlichtingsboekjes worden via de postvakjes verspreid.

Na afloop is er een gezellig samenzijn met gratis borrel.

Leerstoelvoorlichting TEL+ TSS

Op vrijdag 16 juni a.s. vindt er Leerstoelvoorlichting plaats van de Leerstoelen Telecommunicatie (TEL) en Telematicasystemen en -services (TSS). De voorlichting begint om 13.45 uur en vindt plaats in het Collegezalen complex, CC4. De voorlichtingsboekjes worden via de postvakjes verspreid. Na afloop is er een gezellig samenzijn met gratis borrel.

Intekening TEL-keuzevakken Telematicanetwerken (262000) en Telematicadiensten (263000)

Zie mededeling alle faculteiten.

Stralingsdosimetrie en -hygiëne (141117)

Voor TN, WB, EL, CT. Zie mededeling TN.

D-voordracht

R. Marsman (Leerstoel: TSS) over 'Development of prototype-scripts for the Script-MIB', 8 juni 2000, 14.00 uur, INF gebouw, zaal L204 (demozaal).

Gehouden : C.A. van 't Erve (Leerstoel: TSS) over 'Performance study of teleconferencing applications over wireless access' op 6 juni 2000.

INF/BIT

Mededeling van het stembureau INF

De stembiljetten voor de verkiezing van de faculteitsraad zijn inmiddels verstuurd aan de huisadressen van de stemgerechtigde personeelsleden en studenten. In het geval dat de enveloppe met stembescheiden niet is ontvangen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het stembureau, Rolf Engmann (tel. 3691, kamer INF-3031, e-mail [email protected]). De bepaling van de uitslag vindt plaats op woensdag 14 juni 2000 in een openbare zitting van het stembureau, die begint om 13.30 uur in INF-4126.

D-voordracht BIT

Achmed Taouil over 'Inrichting van transactiedienst "aangifte omzetbelasting via Internet" bij de Belastingdienst', 16 juni 2000, 15.45 uur, BB-4.

D-voordracht INF

Stefan van den Oord over 'Fuzzy technieken en dialoogmanagement', 19 juni 2000, 16.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

Inschrijving schil- en keuzevakken INF/BIT, trimester 1

Voor INF en BIT-studenten. Er zijn speciale inschrijvingsweken voor keuzevakken INF en BIT, waarvan enkele met beperkte deelname. Bovengenoemde weken zijn op het jaarrooster gemarkeerd met een klavertje. INF- en BIT-studenten die, middels hun afstudeerpakket, tijdig te kennen hebben gegeven, het desbetreffende vak te willen volgen hebben voorrang. Inschrijven voor eerste trimester keuzevakken is mogelijk van dinsdag 13 juni t/m vrijdag 28 juli 2000 bij BOZ-INF (de intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen). LET OP: -Telefonisch worden over definitieve deelnemerslijst geen mededelingen verstrekt. -Inschrijving voor het vak is niet hetzelfde als inschrijving voor het tentamen. Dit dient u t.z.t. alsnog te doen. INF-vakken : 211034-Spraaktechnologie; 211050-Structuur van programmeertalen; 211098-Databasetransacties & processen; 211104-High performance computing; 211128-Informatica en taal; 211132-Verificatie van modulaire en object georiÙnteerde systemen; 211185-Taal en rekenmodellen;

213009-Fouten tolererende digitale systemen; 213012-Hardware/software co-design; 214004-Protocolimplementatie;

214011-Tool architectuur. Schilvakken : 211124-Object-georinteerde software-analyse en -ontwerp; 212016-Kennistechnologie;

262000-Telematicanetwerken (was 214003); 263000-Telematicadiensten (was 214006); BIT-vakken : 234007-Systemen voor coöperatief werk; 234010-Invoering van IT in organisaties; 236001-Kwaliteit van de informatievoorziening.

Inschrijving groepsindeling/practica D1, trim. 1 INF en BIT

Voor INF + BIT P-studenten en verwevenen. INF- en BIT studenten die in het eerste trimester van het studiejaar 2000-2001 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), dienen zich zich in de periode van 13 juni t/m 28 juli 2000 in te tekenen voor de groepsindeling. De intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen INF. Tevens dient men op de intekenlijsten duidelijk aan te geven aan welke practica men wenst deel te nemen. Studenten die het P-diploma nog niet gaan behalen, mogen deelnemen aan het onderwijs van het tweede jaar (D1) als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: -ze hebben tenminste 50 procent van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg afgelegd; -voor de tweedejaars-vakken waaraan ze willen deelnemen beschikken ze over de verplichte voorkennis zoals die vermeld staat in de studiegids.

Inschrijving groepsindeling D2 voor INF, trim 1

Voor INF D2-studenten. INF-studenten die in het 1e trimester studiejaar 2000-2001 willen deelnemen aan de vakken Computerarchitectuur voor INF (213005) en Calculus III (151003) kunnen zich in de periode van 13 juni t/m 28 juli 2000 intekenen voor de groepsindeling. De intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen INF.

Inschrijving Spec.methoden en BIT-BV 2 voor BIT

Voor BIT D2-studenten. BIT-studenten die in het 1e trimester studiejaar 2000-2001 willen deelnemen aan de vakken: Specificatiemethoden voor BIT (231800) en BIT-BV 2 (239801) kunnen zich in de periode van 13 juni t/m 28 juli 2000 intekenen voor de groepsindeling. De intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen INF.

Integrand Twente

Voor een bedrijf in Apeldoorn dat al 20 jaar datacommunicatieproducten maakt, zoeken wij een BIT/INF-student die een data communicatie platform wil helpen ontwikkelen. Zowel Part-time als Full-time mogelijk! Refnr G691. Voor meer info, bel, mail, of kom dan even langs bij Integrand Twente, de Vrijhof kamer 120, tel: 053-4893909. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.Integrand.nl

TBK/CT&M

Presentaties Ontwerpproject Bouwen/Communicatie

Voor CT&M P. Op woensdagmiddag 28 juni (5e t/m 8e uur) en donderdagochtend 29 juni (1e t/m 4e uur) vinden de presentaties plaats voor de vakken Ontwerpproject Bouwen en Communicatiepracticum. Binnenkort zal er via de blauwe postbakjes een gedetailleerd overzicht worden uitgereikt waarop is aangegeven welke groep wanneer en waar moet presenteren. TBK-B studenten en KMA-studenten hoeven geen presentatie te geven.

Afstudeerplaats

Voor CT&M D3 studenten. Binnen Holland Railconsult is een afstudeerplaats beschikbaar. Het onderwerp is: "Het ontwikkelen van kennis op het gebied van hoge sterkte beton in spoorbruggen".

Plaats: Utrecht. Voor informatie kun je terecht bij dr.ir. H.J.H. Brouwers, tel. 4056.

Wijziging tentamenrooster Stroming (224021)

Voor CT&M D1. In het tentamenrooster voor dit vak is de volgende wijziging opgetreden: het tentamen dat oorspronkelijk stond gepland op dinsdagmiddag 22 augustus 2000 is verschoven naar woensdagmiddag 16 augustus 2000.

Colloquia

Erwan Smits over 'Verkiezingen via internet. Freedom through technology?' Het ontwerp van een elektronisch verkiezingssysteem waarmee verkiezingen over een publiek netwerk gehouden kunnen worden, 15 juni 2000, 15.00 uur, zaal BB 7.

Jeroen Regtuijt over 'Het proces dat organisaties doorlopen bij het (her)kiezen van een certificeerder', 16 juni 2000, 15.45 uur, BB7.

Dennis Damink over 'Een integrale afweging van het Ongehinderd Logistiek Systeem (OLS) Utrecht', 16 juni 2000, 16.00 uur, Hal V 212.

Agatha M.D. Hazenberg over 'Zekerheid met effect', een frisse blik op gegarandeerd krediet voor ondernemende bedrijven. De opdracht bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de evaluatie van twee kredietproducten voor het Midden- en Kleinbedrijf van de ING Bank Nederland. Het tweede deel betreft de wijze waarop de interne uitvoering van deze twee kredietproducten zich moet richten op de toekomst, 19 juni 2000, 15.45 uur, BB7.

Didrik Meijer over 'Irrigatie beheer in de Andes. Een onderzoek naar de verbetering van het irrigatiesysteem van Quillunza-Huambo en Cotahuasi-Piro, Peru', 23 juni 2000, 15.45 uur, Hal IV 206.

Statistiek II (153023)

Voor TBK. Inschrijving voor het tentamen Statistiek II op 23 juni kan gewoon via TAST, je moet er alleen aan denken dat de tentamendatum buiten een tentamenperiode valt.

Prognosetechnieken (182076)

Voor TBK D2. Door het uitvallen van het college op 23 mei is het nodig enkele wijzigingen door te voeren. De toets op 6 juni vervalt. In plaats daarvan worden het laatste college en practicum op 6 juni verroosterd. De eerste toets vindt plaats op 20 juni van 13.30-16.30 uur in de practicumzaal bij WB. Indien er teveel aanmeldingen zijn voor de toets, dan wordt er voor degenen die zich als laatste ingeschreven hebben een sessie georganiseerd op 20 juni van 9.00-12.00 uur. Inschrijven kan via een inschrijflijst op de balie bij BOZ-TBK vanaf 31 mei t/m 13 juni 2000. Voor de herkansingstoets (die eigenlijk op 20 juni was gepland) wordt nog naar een oplossing gezocht. Nadere mededelingen hierover volgen nog.

Wijziging tentamen Planning, beheersing & risicomanagement (226162)

Voor CT&M D2/3. Het tentamen voor dit vak is verschoven van vrijdagochtend 7 juli naar woensdagmiddag 5 juli a.s., zoals is overlegd tijdens het college van 30 mei. Studenten die zich al hadden aangemeld voor het tentamen hoeven dit niet nog eens te doen. Studenten die zich nog moeten aanmelden worden verzocht dit pas na 4 juni te doen.

Strategisch Management (186456)

Voor TBK D2. De nagekeken conceptverslagen over de biercase kunnen vanaf dinsdag 13 juni bij het vakgroepsecretariaat van de vakgroep CSM worden opgehaald. Bij de verslagen wordt ook een nadere instructie geleverd voor het maken en inleveren van de definitieve versie van het rapport. Deze instructie bevat zowelinhoudelijke aanwijzingen, als een belangrijke aanvulling op de procedure die in het collegediktaat is opgenomen.

Studie-adviseur TBK afwezig

Josee Ligteringen, studie-adviseur TBK, is met vakantie van maandag 5 juni t/m vrijdag 23 juni a.s. Vanaf maandag 26 juni a.s. is zij weer bereikbaar. Voor dringende zaken kun je terecht bij BOZ TBK, BB-100.

Integrand Twente

We zoeken een TBK-L student voor een bedrijf in Twello, die het opnieuw inrichten van een nieuw automatisch magazijn wil gaan begeleiden en ondersteunen. Tijdsduur is 3-6 maanden en de vergoeding is in overleg. Ref.G760. Voor meer info: Vrijhof kamer 120, tel. 4893909, [email protected] of www.Integrand.nl.

Intekening Kennistechnologie (212016)

Voor TBK. Zie mededeling alle faculteiten.

Tentamenstof Produktiesystemen 3 (112422)

Voor WB/TBK D3-studenten. Zie mededeling WB.

Sluiting WB/CT&M-bibliotheek i.v.m. verhuizing en vakantie

Zie mededeling WB.

Voorlichtingsbijeenkomst 5-jarig curriculum TBK

Op dinsdag 13 juni a.s. is er een voorlichtingsbijeenkomst voor studenten die overwegen om over te stappen van het 4- naar het 5-jarig curriculum Technische Bedrijfskunde. Hierbij zijn aanwezig dr.ir. J. Stolk, opleidingsdirecteur TBK, en ing. S. Benayad, studentendecaan. Tijd: 12.45-13.30 uur. Plaats: BB1.

Regionale economie (227010)

Voor D2/D3 studenten BSK/CT&M. Zie mededeling BSK.

TBK-er of BIT-er gezocht voor stage in Peru

We zoeken een aantal studenten met redelijke kennis van de Spaanse taal, die mee willen werken aan het Small Business Development Programme in Lima, Peru. In samenwerking met de Universidad del Pasifico, NGO's en studenten uit Canada, Duitsland en Nederland zal jij kleine en middelgrote bedrijven gaan helpen hun interne organisatie te verbeteren. Dus ben jij gefascineerd door andere culturen en levensomstandigheden en heb jij zin om vier maanden in Latijns America door te brengen? Kom dan langs bij het AIESEC- kantoor in BB voor meer informatie en een uitgebreide opdrachtomschrijving of mail naar: [email protected]

TCW

D-voordrachten

Anke van der Vegt over 'De Ole21 evaluatie-toolbox. De ontwikkeling van een evaluatie-instrumentarium voor het virtuele loket van de gemeente Enschede.' De gemeente Enschede is in het kader van het landelijke project OL2000 bezig met het realiseren van een virtueel loket, Ole21. Een publieksbalie op internet, via welke gemeentelijke informatie en producten worden ontsloten aan op de eerste plaats de burger en het bedrijfsleven. Er is een evaluatie-toolbox ontwikkeld, die drie verschillende evaluatie-instrumenten bevat die op verschillende momenten en met verschillende doelen kunnen worden ingezet, 16 juni 2000, 16.00 uur, Informaticagebouw, L204.

Jacolien Huisman over 'Richtlijnen omroepcommunity kinderen.' De Evangelische Omroep (EO) wil een online community voor kinderen opzetten. Aan welke richtlijnen moet zo'n omroepcommunity voor kinderen voldoen? Een eerste ontwerp van deze community wordt getoond en besproken in deze doctoraalvoordracht, 21 juni 2000, 16.00 uur, TWRC C238.

Afstuderen in juli of augustus?

Voor TCW D3 studenten. Studenten die het voornemen hebben om in juli of augustus af te studeren, dienen vóór maandag 26 juni hun voorstel Doctoraalvoordracht in te leveren bij BOZ TCW. Alle aanvragen die later binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Inschrijving minors

TCW-studenten die in het collegejaar 2000/2001 een minor willen volgen kunnen zich van maandag 19 juni t/m vrijdag 30 juni 2000 inschrijven op een minor. Inschrijflijsten liggen op de inschrijftafel bij BOZ-TCW. Het is de bedoeling om op maandag 10 juli 2000 bekend te maken of je de minor van je eerste keuze zal kunnen volgen. Uitvoerige informatie over de procedure van inschrijving op de minors zal verspreid worden via de postbakjes en de TCW-website.

Integrand Twente

Voor Etos in Amsterdam zoekt Integrand een stagiaire die zich bezig gaat houden met de productie van Etos Actiekrant of Magazine, winkelmateriaal, videojournaal, lokale activiteiten en enkele nader te bepalen projecten. Ref.A32. Het gaat om een periode van 6 maanden fulltime. Heb je interesse in deze opdracht of zoek je een andere opdracht? Kom dan even bij ons langs, Vrijhof kamer 120 of bel 053-4893909. Of bezoek onze Stagebank op het Internet: www.Integrand.nl.

TN

Analyse A voor TN (152028)

In verband met de verminderde belangstelling voor de werkcolleges voor Analyse A zal groep 1 verdeeld worden over de groepen 2 en 3.

Stralingsdosimetrie en -hygiëne (141117)

Voor TN, WB, EL, CT. In het kader van de repeterende collegeserie "Bijzondere onderwerpen uit de natuurkunde" zal in het komende trimester weer het college "stralingsmeting" over stralingsdosimetrie en -hygiëne, worden gegeven (3 SP) docent dr.ir. F.F.M. de Mul. Het college leidt ook op voor het landelijke examen "Stralingsdeskundige-C-niveau" (niveau 3). Dit diploma is vereist voor het werken in en het beheer van stralingslaboratoria, zoals in ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen. Bij het college hoort dan een vierdaags practicum in het interfacultair Reactor Instituut te Delft in week 43, 23 t/m 27 oktober 2000. In verband met de practicumcapaciteit (ongeveer 16 personen) is het gewenst nu reeds een indicatie te hebben van de belangstelling. Indien u belangstelling hebt wordt u verzocht dit te melden voor 3 juli a.s. bij BOZ TN (tst. 3070).

TO

Intekenen keuzevakken 1e trimester 2000-2001

Voor TO-D2, TO D3, TO-deeltijd. Vanaf dinsdag 13 juni t/m vrijdag 21 juli 2000 (week 24 t/m 29) kan men zich intekenen voor TO-keuzevakken die in het 1e trimester worden gegeven. Intekenen geschiedt bij BOZ-TO.

Afstudeercolloquia

E.R. Meulman over '"Action!"- De ontwikkeling van trainingsmateriaal voor de trainingen van Krauthammer International', vrijdag 23 juni 2000, 16.00 uur, BB4.

Lizette Pagrach en Renate Wesselink over 'Verdi Masterclass is een ontwikkelings- en diagnose-instrument in het kader van competentiemanagement waarmee medewerkers van de ABN AMRO individueel inzicht kunnen krijgen in hun persoonlijke ontwikkelingspunten', dinsdag 27 juni 2000, 16.30 uur, L213.

TW

Intekening Kennistechnologie (212016)

Zie mededeling alle faculteiten.

Discrete Kansrekening (153002)

Voor bovenstaand vak wordt er op maandagmiddag 19 juni a.s. een vragenuurtje gehouden. Tijd: 13.45 uur. Plaats: TW- B 103.

WB

Tentamenstof Produktiesystemen 3 (112422)

Voor WB/TBK D3-studenten. Voor deel 2 van dit vak behoren de collegesheets tot de tentamenstof. Tijdens de colleges worden kopieën van deze sheets beschikbaar gesteld. De kopieën kunnen ook worden afgehaald bij de secretaresse van de vakgroep OPM, mevrouw Dos Santos-Smit (kamer WB Z 206).

Sluiting WB/CT&M-bibliotheek i.v.m. verhuizing en vakantie

De WB/CT&M-bibliotheek is i.v.m. de verhuizing gesloten van: dinsdag 20 juni 2000 (vanaf 13.00 uur) t/m dinsdag 27 juni 2000. Vanaf woensdag 28 juni 2000 is de bibliotheek weer gevestigd in de toren (T.300). In de periode van woensdag 28 juni 2000 t/m vrijdag 21 juli 2000 is de bibliotheek 's morgens gesloten en 's middags geopend van 13.30 uur tot 17.00 uur. Vanaf maandag 24 juli gelden weer de normale openingstijden.

HC/Tent. Feature gebaseerd ontw. en produceren (112433)

Voor WB D3-studenten. Op 8 juni zal onder meer een demonstratie van het systeem eMPower (PART) worden verzorgd. Lokatie en tijd volgens het gewone rooster. Het laatste hoorcollege vindt plaats op 15 juni. Hier zal onder meer in worden gegaan op vragen en op het tentamen. Het schriftelijk tentamen vindt plaats op: 22 juni van 09.00 uur t/m 11.30 uur in zaal WB Hal V.112.

Intekening practicum Databaseontwerp (211078)

Zie mededeling CT.

Stralingsdosimetrie en -hygiëne (141117)

Voor TN, WB, EL, CT. Zie mededeling TN.

Afstudeercolloquia

C. Brendel (WA) over 'Path Generation: From ISO-code to Reference-data', 8 juni 2000, 10.00 uur, WB N.105.

R. van de Moesdijk (WA) over 'Ontwerp en implementatie van een geregelde z-as voor de Gantry robot', 9 juni 2000, 10.00 uur, WB N.105.

B. Bonsen (WA) over 'A modal reduction method for the dynamic analysis and simulation of flexible mechanisms and manipulators', 9 juni 2000, 15.00 uur, WB N.105.

Tentamen Construeren in composieten (112147)

Voor WB D3-studenten. Bovengenoemd tentamen, verroosterd op vrijdag 30 juni a.s. wordt op verzoek van studenten verplaatst van de morgen naar de middag (13.30 uur t/m 17.00 uur). Inschrijven is mogelijk t/m 15 juni a.s. via TAST.

WWTS

Afstudeercolloquium

J. Vos over 'Bewogen Beelden. Op zoek naar een geschikte beheerstructuur voor het Nederlands landschap', donderdag 8 juni 2000, 14.00 uur, Audiozaal (Vrijhof).

Studieverenigingen

Sirius

Woensdag 21 juni is er in de tuin van het TWRC gebouw een barbecue. Onder het genot van een drankje en een stukje vlees kan er naar een wedstrijd van het Nederlands elftal gekeken worden. Vergeet je trouwens niet op te geven voor de Sirius EK-Poule op www.ek2000pool.nl # Het ISAC-feest van 13 juni gaat niet door. In plaats daarvan hopen wij jullie allemaal op het benefietconcert op 14 juni.

Isaac Newton

Wil je commissiewerk gaan verrichten, kom dan even langs bij het bestuur of schrijf je in op het Newtonbord. Er zijn nog steeds enkele commissies vrij # Dinsdag 13 juni is er een lunchlezing van ECN, geheel GRATIS dus schrijfje in! # Vrijdag 16 juni is er de hele dag een GRATIS excursie naar Esso in Rotterdam, schrijf je dus ook hiervoor in! # We hebben een hele hoop kaarten ingekocht voor het BENEFIETCONCERT dus als je nog kaarten moet hebben, kom even langs. Kosten: f35 per stuk # De koffiecorner is nog steeds erg gezellig dus kom eens langs! # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur open, tel. 053- 4892531; [email protected]; www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Inter-Actief

Skins?! surf relaxed naar www.inter-actief.net en maak het mee! # Je hebt nog 1 dag om je in te schrijven als doegroeppappa voor informatica. We hebben jouw hulp hard nodig! Schrijf je in tegenover de oostzaal # Vrijdag 16 juni gaan we de technische kant op met een excursie naar philips. Aanmelden kan bij het pribord van Inter-Actief # De woensdag ervoor is het benefietconcert voor de ramp in Enschede. Genieten van Marco en zijn band doe je aldaar # Schrijf NU dinsdag 20 juni in je agenda. We gaan dan namelijk barbequen en (voor zeer weinig) bier drinken bij de ronselborrel. Als je actief bent of wilt worden, gewoon komen! # Informatie is te verkrijgen bij Inter-Actief: bovenin hal-B, tel. 3756, [email protected]

Communiqué

Afgelopen woensdag was de laatste borrel van dit collegejaar. Ook deze keer was het weer gezellig en de opbrengst gaat zoals beloofd naar de slachtoffers van de vuurwerkramp # Op 14 juni zal op het campusterrein het benefietconcert gehouden worden. Koop snel een kaartje voor een leuke avond en een goede besteding van je 35 piek # Communiqué kamer is van maandag tot en met donderdag open van 10:30 tot 16:00 uur en op vrijdag tot 14:00 # Tel. 053-4894461 # www.communique.utwente.nl.

TObias

27 juni is het TObias-slotfeest! Hou die datum vrij in je agenda! # Op 14 juni van 12:30-13:45u is er een ALV. Hier worden de notulen van de vorige ALV besproken en als 2/3 van de leden komt, ook de voorgestelde statutenwijzigingen # 10 juni is het zover! Dan is de jaarlijkse ouderdag, georganiseerd door de eerstejaarscommissie. Op deze dag kun je je ouders je leventje als TO-er eens laten zien # Wil je meer weten over TObias? Of wil je eens een kijkje nemen in het foto-album van de vereniging? Kijk dan op de web-pagina. Wegens de moeilijk te onthouden URL, hebben we een eenvoudigere URL, die jullie automatisch naar de website stuurt: http://go.to/svtobias # Er zijn nog mensen die hun champagneglazen niet opgehaald hebben uit de TObiaskamer. Dus voor de bezoekers van het gala: kom dit leuke aandenken snel ophalen!

Abacus

Vandaag donderdag 8 juni om 15.45 uur is er weer een discussiebijeenkomst in A116. Hier kun je al je ideeën kwijt voor volgend jaar en natuurlijk eventuele kritiek. Heb je een agendapuntje meld je dan even bij het bestuur # Donderdag 15 juni om 20.00 uur is er een RISK-borrel. Iedereen kan natuurlijk gezellig komen borrelen en de mensen die het leuk vinden kunnen meedoen met het risktoernooi # Tijdens de introductie organiseert de TWIK 2000 weer een kamp met een barbecue op dinsdag 22 augustus. Je kunt je hiervoor inschrijven bij onze kamer # Heb je zelf een ontzettend toffe intro gehad en wil je dit een ander ook bezorgen, we zijn nog steeds op zoek naar doegroepouders, verder zoeken we ook nog steeds iemand voor de tentamenbundel- en de Computercommissie.

Scintilla

OPEL was een groot succes. We willen hierbij de docent nogmaals feliciteren met het winnen van de Onderwijsprijs Elektrotechniek # Ter Land Ter Zee En In De Lucht in Oostende was gaaf, maar helaas was de man in de boot niet bij machte om de bel te laten luiden. De beelden zijn op 22 augustus te zien op TV # Vergeet de commissievergadering op 14 juni om 14:30 niet!! # 19 juni is er weer een Cantus Scintillae. Een gepaste locatie en tijd zullen later bekend gemaakt worden.

Alembic

Het OSTS organiseert dit jaar een excursie naar ABN-AMRO in Amsterdam. Ben je geïnteresseerd in wat een chemisch technoloog bij ABN-AMRO doet en heb je zin in een excursie? Schrijf je nu in op het Alembicbord. Er is plaats voor 6 mensen. Als er meer inschrijvingen zijn, wordt er geloot # De galafoto's kunnen nog bijbesteld worden tot donderdag 15 juni! # Wil je volgend jaar wat leuks naast je studie doen? Kom dan op dinsdag 13 juni om 17.00 uur naar de bestuursinteresseborrel in de borrelkelder, dan vertellen wij je wat een jaar lang "het sprookjevan Alembic" inhoudt # Vanmiddag is er om 12.30 uur weer een ASOCT bijeenkomst in CT 3520. Aan de orde komen: bachelor/master, practicum 3.1, waardering van het vak membraantechnologie, voorwaarden voor afstuderen, 2.2-practicum # Zowel het jaarboek als het lustrumboek kunnen nog opgehaald worden.

Ideefiks

Morgen (vr 9-6) gaan wij de hond uitlaten! Kom naar zijn hok om een uur of twee als je meewilt # Op 13 juni om 10.00 uur zal de ALV plaatsvinden in TWRC-C124. Uitnodigingen zijn te vinden in je postvakje, en het jaarverslag kan je bij ons op halen # De 20ste is er weer een filofilm. Russisch dit keer, Solaris, en hij zal ingeleid worden door Petran Kockelkoren # Vragen of gewoon behoefte aan een luisterend hondenoor? Tel. 053-4893284, Meel: [email protected], Internet: www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Arago

De verkoop van de 'Scientific Europe' boeken (f5 per boek plus f5 sponsoring van de faculteit, plus giften) heeft f 1769,20 opgebracht! Iedereen (ihb de faculteit) bedankt! Het geld is overgemaakt naar giro 777 # Donderdag 22 juni om 16.00u is de zomerborrel! Op deze borrel kunnen medewerkers en studenten gezellig samen barbequen en een biertje drinken op het (bijna) voorbij jaar, of op het komende natuurlijk. Komt allen! # Volgende week donderdag 14 juni is de LUMEN (Leuke Uiteenzettingen Met Echte Natuurkundigen). Er komen 3 oud TN'ers die nu bij Unilever, KPN en Lucent werken iets vertellen over hun beroepssituatie. Interessant voor 1e t/m oudste-jaars!

Cultuur

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1. Bettie Serveert - Private Suite (alt. pop) 2. Iron Maiden - Brave New World (heavy metal) 3. Kayak - Close To The Fire (symfo) 4. En Vogue - Masterpiece Theater (R&B) 5. A Perfect Circle (Tool-sideproject) - Mer De Noms (alt. rock) 6. Darren Emerson - Uruguay (techno-mix-CD) 7. Slumvillage (Jay Dee e.a.) - Fantastic volume II (hiphop) 8. Siebenburgen - Delictum (sferische blackmetal) 9. Slobberbone - Everything You Thought Was Right Was Wrong (ruwe country-rock 'n' roll) 10. Future Loop Foundation - Phunkroc (eclectische drum 'n' bass) Blues: Jazz: Roy Hargrove - Moment To Moment (With Strings) Wereldmuziek: Ana Gabriel - Eternamente (Mexicaanse diva) Klassiek: Arvo Part - I Am The True Vine (met P. Hillier) Meer info: 053-436 11 30 of come.to/cd-uitleen.

Drienerloos Vocaal Ensemble

Afgelopen weken heeft het Drienerloos Vocaal Ensemble weer van zich laten horen door middel van een schitterende concertreeks. Voor diegenen die dit helaas hebben moeten missen of hen die de prachtige klanken uit de renaissance nog vaker willen horen is er de mogelijkheid een cd te bestellen. Kijk op onze homepage (http://www.snt.utwente.nl/~dve/) voor meer informatie! Na deze serene muziek maken we nu de start met het repertoire voor onze kerstconcertreis naar Praag. Interesse om mee te gaan? Kijk wederom op onze homepage voor meer informatie of bel Daphne (4783246) of Wilmet (4351014).

4 Happy Feet

Vanavond is de ALV. Vergeet hem niet en komt allen naar vergaderzaal 5 om 19.30 uur. Dinsdag 13 juni is er afdansen, als je je niet op hebt gegeven kom dan vooral even kijken hoe je mede groepsleden het doen en hoe andere het doen. Donderdag 15 juni komt Sinterklaas langs bij 4 Happy Feet tijdens het vrijdansen in café Gerritsen. Iedereen is van harte welkom. Zet deze data in je agenda en voor het dansseizoen helemaal afgelopen is komen er nog een paar vrijdansavonden, maar dat horen jullie nog wel.

Diversen

UniPartners - academisch adviesbureau

Wij hebben op dit moment plaats voor studenten die een serieuze bestuursfunctie willen vervullen. Heb je interesse in het managen van projecten en het runnen van de organisatie die erachter zit, kom dan eens langs. Als bestuurslid heb je een erg afwisselende functie en maak je veel contacten met bedrijven en andere studenten. Dus heb je nog tijd over naast je studie en wil je kennis en ervaring opdoen binnen een gezellige en dynamische organisatie, kom dan langs (WB hal V, kamer 127-c), mail: [email protected] of bel 3811 of 053-4312975. Kijk opwww.utwente.nl/UniPartners voor meer informatie.

KIvI

KIvI Afdeling Jonge Leden Midden organiseert een golfclinic op zaterdag 24 juni a.s. van 13.30-17.00 uur bij Golfvereniging De Batouwe te Zoelen (in de buurt van Tiel). Het zijn geen stokken maar clubs. Het balletje moet niet in het putje maar in de hole. Als je een handicap hebt dan hoef je niet gehandicapt te zijn. We hebben het hier over golfen en alledaagse termen uit de golfwereld. Wil je graag weten wat die termen allemaal betekenen of eens zo'n balletje meppen met een club? Dat kan tijdens deze golfclinic. In 3_ uur zal een professional je wegwijs maken in het golfen. Kosten: f60 (KIvI-leden) en f75 (niet-leden (van tevoren overmaken). Informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097.

Open moestuindag

Zaterdag 17 juni is de landelijke open moestuindag. De Biologische Tuinvereniging Drienerlo houdt dan ook haar hekken open van 11.00 tot 16.00 uur voor iedereen die geïntresseerd is in (biologisch) tuinieren, of gewoon wil genieten van de prachtige natuur en een oase van rust achter de Boerderij.

B.S.C. Duitenberg

De Beleggingsvereniging Duitenberg heeft nog enkele plaatsen vrij in commissies. Staat gezelligheid voor jou op nummer 1 en wil je leren geld verdienen, dan zoeken wij jou! Neem contact met ons op ([email protected]) of loop in de middagpauze eens binnen voor een kop koffie in onze kamer (WB hal5-127B).

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten: Praten over de ramp. Inloopuren: maandag 19 juni Universiteit, Vrijhof kamer 203. Elke dinsdag en donderdag HE, Kortenaerstraat 59 naast de HOI en Sport en Cultuur van 12.30 - 13.30 uur.

Vieringen: Zondag 11 juni "viering Rondom de schrift", vg Arent Weevers 10.30 uur Vrijhof. Zondag 18 juni "viering Rondom de schrift, vg. Hélène van den Bemt 10.30 uur Vrijhof. Zondag 18 juni Bondgenotenviering 20.00 uur Opstandingskerk, Zonstraat 9, Enschede

Informatie. SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369. SPE-HE: Kortenaerstraat 59, 1hoog - 053 4871927 www.utwente.nl/spe. [email protected] Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

Internationaal

Monsoon

Donderdagmiddag 15 juni organiseert Monsoon haar jaarlijks symposium. Het thema is 'Ontwikkelingssamenwerking in de 21e eeuw'. Verschillende sprekers vanuit zowel de publieke als de private sector zullen hun visie geven op de toekomst van internationale samenwerking in Noord/Zuid-perspectief. Kijk voor meer informatie op onze homepage: http://utsmsb002.sms.utwente.nl/vakgr/vok/monsoon/monsoon.htm # Woensdagmiddag 21 juni om 16.00 uur organiseert Monsoon haar Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal de bestuurswissel plaatsvinden # Bel voor meer informatie naar tel. 3543 of kom in de middagpauze even langs in de Monsoon-kamer (CT-1796).

AIESEC

Wil jij volgend collegejaar op buitenlandse stage?! Dan moet je nu langskomen op het AIESEC kantoor. We hebben per direct een mooie financiële stage in de Ukraine bij de Atlanta Capital Bank. Het bedrijf zoekt een stagair die het bedrijf kan aanpassen aan internationale eisen encontacten kan leggen met nieuwe buitenlandse klanten. De stage kan beginnen per direct en duurt tussen de 4 en 12 maanden. Kijk op ons stagebord voor het AIESEC-kantoor in BB of kom langs voor meer informatie en een uitgebreide opdrachtomschrijving of stuur een mailtje naar [email protected]

Pakkerij

AEGEE

Aanstaande donderdag 15 juni zal in sociëteit de bierestafette plaatsvinden. Van tevoren gaan we met alle commissies eten. Daarna zal elke commissie haar prestaties van de afgelopen tijd aan de leden presenteren # Op 20 juni gaan we naar Münster toe. Liftend, of, mocht daar genoeg animo voor zijn, met een auto of busje. Jij gaat toch ook mee? # De sociëteit Asterion is elke dinsdag- en donderdagavond geopend vanaf 21.30 uur, piekuur tot 22.30 uur. AEGEE-Enschede is te bereiken via tel. 053-4321040 of mail [email protected] Bezoek onze website op http://aegee.student.utwente.nl.

C.S.V. Alpha

Vanavond is er een Alpha-diner op Datsja Na Zdorovje. Daar volgen we ook de herdenkingsdienst op TV. De sociëteit gaat een half uur later open # Vanavond kun je de kopy voor de Digtus nog inleveren # Volgende week is er weer een sing-inn # 20 juni is er een ALV # Meer weten? Bel 053-4317152 (Martin) of 053-4762862 (Rudi), of kijk op http://alpha.student.utwente.nl.

Sport

Trainen bij Kronos

Jammer dat de APM niet doorging vanwege de harde wind. Maar goed, komend weekend hebben we de Nederlandse Studenten Kampioenschappen Atletiek individueel. Tussendoor wordt er natuurlijk ook nog getraind. Zo zie je maar weer, bij Kronos hoef je je nooit te vervelen. Voor meer informatie: bel Sjoerd, 4353475, mail: [email protected] of ga naar: run.to/kronos. Trainingen: dinsdag om 18:00 uur op de Sintelbaan van de UT en donderdag om 18:00 uur in het FBK-stadion in Hengelo.

Breedtesportvereniging De Stretchers

Bijna aan het eind van de week en dan nog energie teveel? Kom je dan eens uitleven bij de Stretchers. Je kunt altijd twee sporten beoefenen en hoeft je dus nooit te vervelen. Vanavond (8 juni) staat er Frisbee en Unihockey op het programma. Natuurlijk wordt er door ons ook meegedaan aan diverse tournooien op verschillende sportgebieden. Zo doen we vrijdag ook mee met het Flavoy. Maandag 12 juni is er helaas geen training vanwege Pinksteren, maar donderdag 15 juni kun je Volleyballen en Knuppelen! De trainingen zijn elke maandag van 19.30 tot 21.00 uur en elke donderdag van 21.00 tot 22.30 uur in sportzaal 1. Dames gebruiken kleedkamer 3 en heren kleedkamer 1. Meer informatie bij: Ilja (053-4342422) of Renee (053-4895403) of kom kijken tijdens een training.

D.W.V. Klein Verzet

De ut-rabo kampioenschap mountainbike gaan niet door i.v.m. benefietconcert, nadere info volgt, nieuwe datum zeker na de vakantie. Alle trainingen beginnen (behalve zondags) om 19.00 uur ma 19:00 toertraining; di 19:00 wedstrijdtraining (helm verplicht); wo 19:00 mountainbiketraining; do 19:00 intermediate wegtraining; zo 11.59 toertraining; Voor al deze trainingen voor het sportcentrum verzamelen. Wees op tijd. Als je nog geen lid bent, kom dan gewoon eens geheel vrijblijvend meefietsen. Noteer alvast in je agenda: 19 juli 18:00 ut-rabo kampioenschap tijdrijden; 23 september NSK-wielrennen op de campus. Nog vragen bel dan mark (4895054) of mail naar [email protected] Kijk ook eens op onze homepage voor activiteiten, jaartrainingsrooster en nog veel meer http://www.student.utwente.nl/~kverzet/.

DSV Gascogne

Alle leden: heb je je nog niet opgegeven voor het lustrum, maar je wilt wel komen: doe dat dan deze week nog # het NSK schermen is dit jaar in Wageningen in het weekend van 17 en 18 september # De planning voor het cultuurweekend van Gascogne wordt waarschijnlijk 22, 23 en 24 september. De bedoeling is om in een kasteel te overnachten en aldaar ook te schermen! Verder tal van uitstapjes voor maar f150. Het wordt zeker gaaf, dus ga mee! # Lees jij dit alles als niet lid, en heb jij ook wel zin in dat weekend? Kom dan eens langs tijdens training en wordt lid.

Euros Kano

Afgelopen weekend hadden we het Nederlands Kampioenschap kanoën op ons eigen terrein. Wil je de volgende keer ook meedoen aan deze wedstrijden of wil je liever wildwatervaren in de Ardennen of Slovenië? Word dan lid van Euros Kano. Naast bovenstaande activiteiten houden we ook toertochten zoals zondag 18 juli op de Duitse Vecht. Kom anders eens een keer langs om te kijken wat kanoën nu eigenlijk is. Op maandag trainen we van 17:00 tot 18:30 uur op het kanaal bij het watersportcomplex en op woensdag in het buitenbad van de UT van 20:00 tot 22:00 uur. Voor meer informatie: Frans (053-4350938) of kijk op http://snt.student.utwente.nl/~eurosk/.

S.V. Lichtgeraakt

Ben je het zat om elke keer te moeten omkleden voor en na te sporten? Hekel aan douchen? Dit is de uitkomst: als de kleinste verenigingen op de campus biedt wij de mogelijkheid kennis te maken met de schietsport. In het CT-gebouw hebben wij twaalf 10-meter banen. Daarnaast is er een ruime bar en eigen biljart aanwezig. Het lidmaatschap is f50 per jaar, maar mensen die nu lid worden betalen minder dan de helft. Naast het luchtschieten zijn er ook verenigingsuitjes zoals kleiduiven schieten, laserquesten, videomarathons, paintball, barbecues, etc. # Lichtgeraakt verzorgt ook schietinstructies voor disputen, jaarclubs en andere gezelschappen ## Onze homepage is verplaatst; voor meer informatie: http://www.student.utwente.nl/~lichtgeraakt of Sytse Ozinga, 0575-513823 b.g.g. 06-16328981.

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (± 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Er kan zowel op beginners- als competitieniveau getraind worden. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2, waar ook niet-leden van harte welkom zijn om een keertje te komen kijken. Voor vragen kan je bellen met Alex (053-4304753) of Arno (053-4895092), of kijk op ons internetadres: www.diok.nl.

TC Ludica

Geachte Ludicanen e.a., vandaag donderdag 8 juni, is er vanaf 14:30 tot 16:30 uur een receptie in het Paviljoen ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van TC Ludica. I.v.m. de herdenkingsdienst, zal het avond-programma verschoven worden naar zaterdagavond vanaf 20:00 uur. Vrijdag 9 juni begint vanaf 16:00 uur de tennisclinic m.m.v. o.a. Jacco Elthingh, de coach van Paul Haarhuis (Alex Reijnders), Tjerk Bogstra en Patrick van Dusschoten, daarna spelen de heren een demonstratiewedstrijd. Later op deze avond is er vanaf 22:00 uur een groots open Ludica Lustrumfeest. De day-after is een speciale dag mede-georganiseerd door de O.L.L.V. op deze zaterdag staat gepland, het OLLV-bbq-toernooi. Voor meer informatie en inschrijvingen ga je naar het Paviljoen. Tennispaviljoen TC Ludica 053-4892347. Website: www.ludica.nl.

BSV de Stoottroepen

Ballenduwers gezocht! Voor maar 30 piek ben je al lid tot september 2000 en kun je de hele dag gratis snookeren en biljarten. Je krijgt bovendien (beginners-)training, toernooien en ander activiteiten er voor niks bij. Kom dus eens langs bij onze tafels. Op dinsdagavond kun je kennismaken met de snookeraars (in de Bastille, boven de Bellettrie). Op dinsdagavond kun je ook langskomen bij de biljarters (in het sportcentrum, bij ingang meteen rechts, dóór het fitnesshok) # Vrijdag 23 juni mag je al reserveren voor de barbecue. Meer hierover kun je ook vinden op de prikborden # Heb je het spelletje na alle trainingen en toernooitjes nu wel door en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Schrijf je dan nu in voor de externe competitie # Meer informatie bij Hugo (4895041) of Rob (4364599).

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Ben je ook op zoek naar de beach-look en een hoop gezelligheid? Kom dan bij Aloha, de vereniging voor jou! Voor maar f25 ben je al lentelid! Kom na de zomervakantie eens naar de introductietrainingen # Er is een overeenkomst met Klein Verzet gesloten over het gebruik van het sleutelhok voor onderhoud van je fiets. Je moet daarvoor een sleutelpas aanvragen. Interesse? Laat het Bert Wervers weten, natuurlijk ook voor informatie # Op 12 juni gaat i.v.m. tweede Pinksterdag de krachttraining niet door # Fietstraining begint komende donderdag stipt om 18:00 bij Casper, dan gelijk vertrek om, om 18:30 in Losser te zijn # Trainingstijden: ma 16:30-18:00 krachttraining, krachthonk, sportcentrum; di 21:00-22:15 zwemmen, buitenbad; wo 20:00-21:30 Looptraining, sintelbaan; do stipt 18:00-20:30 fietsen, Casper; vr 21:00-22:00 zwemmen, buitenbad # Voor meer informatie bel Marco (4618498) of Jetse (4337422).

Sportraad zoekt bestuursleden!

In oktober komen er in de koepel van de 35 sportverenigingen vier bestuursfuncties vrij. Drie functies zijn voor de duur van een jaar: Penningmeester Sportraad, Secretaris, Commissaris Sport, en één functie voor de duur van anderhalf jaar: Vice voorzitter, duur 1/2 jaar en aansluitend Penningmeester FNS, duur 1 jaar. De sollicitaties gaan over ongeveer twee weken beginnen. Kom daarvoor nog eens langs in de sportraadkamer (in het sportcentrum). Hier kunnen de huidige bestuursleden alles vertellen over de Sportraad. Je kunt natuurlijk ook bellen (4891144) of mailen ([email protected]).

Union

Bestuur Student Union

Hulp bieden inzake de ramp? Mobiliseer alles en iedereen voor het benefietconcert op 14 juni a.s. Er zijn veel vrijwilligers nodig om het geheel in goede banen te leiden. Meld je aan bij de Student Union. Kijk op www.benefiet-enschede.nl voor de laatste info. Meld je voor onderzoek aan bij de Wetenschapswinkel. Kijk op de UT-homepage voor meer info # De Student Union besturen iets voor jou? Meld je dan aan! Stuur sollicitatiebrief, motivatie en CV voor 9 juni naar: Student Union - B.A.C., Vrijhof kamer 28, Postbus 217, 7500 AE Enschede #1 juni t/m 31 oktober a.s. wordt in het DaVinci Techno Activity Center in het kader van de wereldtentoonstelling Expo 2000 de tentoonstelling 'Neuro Fuzzy World' georganiseerd. Op vertoon van je Unionkaart betaal je in plaats van f9 nu f5. Kijk op www.davinci.utwente.nl # Bestuur, koepels en enkele verenigingen onderzoeken de mogelijkheden van gezamenlijke inkoop/huur door de verenigingen (bijv. kantoormaterialen en levensmiddelen). Een interessant project, waarvan de uitkomst van groot belang is voor de verenigingen. We zoeken een of meerdere mensen die hier nadere invulling aan willen geven. Mail het SU-bestuur of de koepels # Het SUbestuur organiseert morgen een vrijdagmiddagborrel, vanaf 16:30 uur in het Theatercafé! # De SU zoekt een student, die zich wil bezighouden met de opzet van een maandelijks uit te brengen folder, met daarin een overzicht van de activiteiten die door studentenorganisaties worden georganiseerd. Compensatie is in de vorm van afstudeermaanden # Kijk op www.studentunion.nl voor het laatste SU-nieuws. Activiteiten aankondigen: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected]# Student Union, Vrijhof kamers 27, 28, 29, tel. 053-4898006, fax 053-4892671, e-mail: [email protected]

Menu week 24

Week 24

Zaterdag 10 juni

Soep van de dag

***

Hongaarse goulash

Tuinbonen of wortelen

Rijst

Vegetarisch alternatief:

Bonengoelash

Zondag 11 juni (eerste Pinksterdag)

Soep van de dag

***

Varkensfilet met pepersaus

Sperziebonen - rauwkostsalade

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief:

kaasgroenteschijf

Maandag 12 juni (tweede Pinksterdag)

Soep van de dag

***

Gepocheerde wilde zalm of vleesgerecht

Hollandaisesaus, wortel parisien

Gekookte krielaardappelen

Vegetarisch alternatief:

Omelet met champignons

Dinsdag 13 juni

Heldere kippensoep

***

Indische macaroni of

Mexicaanse stoofschotel met

Roerbakgoente

Rijst

Vegetarisch alternatief

Gevulde paprika met groente en roerei

Woensdag 14 juni

Goulashsoep

***

Varkensschnitzel met stroganoffsaus

Bloemkool of keuze groente

Carré of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief:

Pizza

Donderdag 15 juni

Kerriesoep

***

Griekse moussaka

Kaassaus

Gebakken gemengde groente

Vegetarisch alternatief:

Champignonragout met tagliatelli

Vrijdag 16 juni

Hollandse groentesoep

***

Schnitzel Hawaï en kerriesaus

Sperziebonen of keuze groente

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief:

Twee kaaskrokantjes

HAP AAN DE TAP

Maandag 12 juni t/m vrijdag 16 juni

Griekse steaks met gyroskruiden

Zazikisaus en rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Dinsdag 13 juni t/m donderdag 15 juni

Gebakken forel met amandelen

Geglaceerde wortelen % rauwkostsalade

Gebakken aardappelrozetjes

Menu week 25

Week 25

Zaterdag 17 juni

Soep van de dag

***

Rundvlees in een romige paprikasaus

Tuinbonen of wortelen

Witte rijst

Vegetarisch: gevulde paprika

Zondag 18 juni

Soep van de dag

***

Ribkarbonade met vleessaus

Sperziebonen of keuze groente

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: omelet champignons

Maandag 19 juni

Kerriesoep

***

Spaghetti bolognaise - tomatensaus

Of Chili con carne en groentemacedoine

Witte rijst

Vegetarisch: Oekraïneschotel

Dinsdag 20 juni

Heldere kippensoep

***

Gebakken schartong of vleesgerecht

Cocktailsaus

Wortelen - doperwten

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gevulde koolrollade

Woensdag 21 juni

Goulashsoep

***

Gehakt cordon bleu en stroganoffsaus

Bloemkool of keuze groente

Carré of gekookte aardappelen

Vegetarisch: pizza

Donderdag 22 juni

Oosterse groentesoep

***

Babi katjang of omelet

Tjaptjoy satésaus kroepoek

Witte rijst

Vegetarisch:

Balletjes in hotsaus

Vrijdag 23 juni

Minestrone soep

***

Schnitzel Hawaï

Pikante kool - rauwkostsalade

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch:

Vegetarische schnitzel

HAP AAN DE TAP

Maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni

Coq au vin: kip in rode wijnsaus met

champignons en tuinkruiden

Rauwkostsalade en

Gebakken krielaardappelen

BRASSERIEMENU

Maandag 19 en dinsdag 20 juni

Mixed Gril met kruidenboter

Verse groente - rauwkostsalade

Frites

Woensdag 21 en donderdag 22 juni

Mexicaanse taco's

Bonensalade - Mexicomix

jambalaya