Info

| Redactie

d.d. 27 april 2000. -Het CvB heeft besloten: a)Tot voorlopige vaststelling van het definitieve aanbod van minors op basis van de notitie "Beoordeling implementatieplannen Major/Minor en definitief minoraanbod UT" en zendt dit ter informatie toe aan het Management Team (vergadering 18-5) en ter instemming aan de CGV (vergadering 23-5). b)Toewijzingen en reserveringen, conform CCO-advies, te doen voor de periode 2000 tot en met 2002 vanuit de voorziening Major/Minor behalve m.b.t. toewijzingen en reserveringen in verband met de minors [zie punt a)] waarover het College definitief zal beslissen na uitkomst van de instemmingsvraag aan de CGV over het aanbod minors. De CGV zal hierover worden geïnformeerd. Voor de specificatie van toekenningen en reserveringen zij verwezen naar de besluitenlijst CvB d.d. 27-4-2000 (km. 320.706). T.a.v. de reserveringen geldt dat, zodra voldaan is aan de gestelde randvoorwaarden in het CCO-advies, deze zullen worden omgezet in definitieve toekenningen. c)De overgebleven middelen Major/Minor mede aan te zullen wenden in het licht van Bachelors/Masters omdat Major/Minor en Bachelors/Masters in elkaars verlengde liggen. d)De CCO te vragen om vervolgadvies t.w. voor toekenningen a)op het gebied van ICT, b)van basisbedragen voor engelstalig onderwijs. Hierbij verzoekt het college de CCO dit te bezien in lijn met ad a)het vigerende ICT-beleid (o.a. [email protected]+) en de invoering van bachelors/masters, ad b)internationalisering en de invoering van bachelors/masters; mede gezien de aanvragen van de faculteiten m.b.t. ontwikkelingen Major/Minor alsmede verslagen van de gesprekken met de faculteiten, het CCO-advies over de toekenning van deze aanvragen en het FEZ-advies m.b.t. deze toekenningen.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

-Het CvB heeft in het licht van de samenwerking UT-Het Roessingh besloten: *De academiseringsovereenkomst inzake revalidatiegeneeskunde en revalidatietechnologie tussen het Revalidatiecentrum Het Roessingh en de Universiteit Twente te ondertekenen. *De verankering van de revalidatiegeneeskunde en revalidatietechnologie financieel te waarborgen. *Voor 1 mei 2000 aan de werkgroep Revalidatiegeneeskunde van de ZON te melden dat uit de academiseringsovereenkomst blijkt dat de UT de veranderingspositie van de revalidatietechnologie garandeert. *De CGV de academiseringsovereenkomst UT-Het Roessingh ter informatie toe te zenden. Hierbij is overwogen dat de verankering van de revalidatietechnologie en -geneeskunde goed past in de samenwerking met Het Roessingh, de VU en het MST, de verankering past in het onderzoek van het BMTI en het CTIT, met name de biomechatronica en de toekomstige ontwikkelingen als bijvoorbeeld tele-medicine.

-Het CvB heeft een bestuurlijke reactie op de onderwijsvisitatie TCW vastgesteld en die verzonden.

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit INF beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Gedistribueerde Systemen.

-Het CvB heeft besloten een discussienota inzake het Onderzoekbeleid ter informatie en ter bespreking voor te leggen aan het Overlegorgaan Wetenschappelijk Directeuren (vergadering 8 mei) en aan het Management Team (vergadering 18 mei).

-Het CvB heeft besloten tot honorering van: a)de programma-aanvraag "Institutional Change in the Public Sector" als onderzoekspeerpunt en daaraan een financiële impuls te verbinden van Mf 1 per jaar voor de periode 2001 tot en met 2005; b)de programma-aanvraag "Educational Measurement and Data Analysis" als onderzoekpotential en daaraan een financiële impuls te verbinden van kf 300 per jaar voor een periode van vijf jaren; c)de programma-aanvraag "Governance in a complex Environment" als onderzoekpotential en daaraan een financiële impuls te verbinden van kf 300 per jaar voor de periode van 2001 tot en met 2005.

-Het CvB heeft het Financieel Jaarverslag 1999 met inbegrip van de Jaarrekening 1999 vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

-Het CvB heeft besloten voorlopig in te stemmen met de bezuinigingsplannen van de diensten CIV, FB, FEZ, P&O, AMD en UT-Nieuws, na aanpassing op basis van het advies van de werkgroep en dit voorgenomen besluit waar nodig voor te leggen aan de diensten ter bespreking in het voorjaarsoverleg 2000. Na afloop van het voorjaarsoverleg 2000 zal het College een definitief besluit nemen ten aanzien van de bezuinigingsmaatregelen op de interne dienstverlening om vervolgens advies te vragen aan de ORD, COR en OPUT.

-Het CvB heeft de Slotregularisatie 1999 definitief vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

-Het CvB heeft het voornemen van de decaan van de faculteit der Chemische Technologie om de heer dr.ir. J.A. van Alsté te benoemen tot opleidingsdirecteur Biomedische Technologie met ingang van 1 april 2000 goedgekeurd.

-Het CvB heeft ingaande 1 mei 2000 voor een periode van drie jaar tot lid, resp. plaatsvervangend lid, in de Herplaatsingscommissie van de Universiteit benoemd: -de heer prof.mr.dr. A.J.P. Brack/T&M (lid), -prof.dr. J. Mellema/TN (plv. lid).

d.d. 11 mei 2000

-Het CvB heeft de heer dr. G. Dewulf benoemd tot hoogleraar Bouw/Infra: Planvorming & Conceptontwikkeling bij de faculteit T&M. Het betreft een benoeming voor 0,7 fte ingaande 15 augustus 2000.

-Het CvB heeft de heer dr. ir. P.H. Veltink benoemd tot hoogleraar Biomedische functiehersteltechnologie bij de faculteit EL. Het betreft een benoeming voor 1,0 fte ingaande 1 juni 2000 voor een periode van vijf jaar.

-Het CvB de heer prof.ir. A.W.J. de Gee herbenoemd tot hoogleraar Tribologie bij de faculteit WB. Het betreft een herbenoeming voor 0,2 fte ingaande 1 juni 2000 voor een periode van één jaar.

-Het CvB heeft ingestemd met de start van de werving voor de leerstoel Toegepaste Communicatiewetenschap, i.h.b. Sociologische Aspecten van Informatiesamenleving bij de faculteit WMW. Tevens verleende het College de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het CvB zal in het kader van de Begrotingsrichtlijnen 2001 aan de CGV advies vragen over zijn voornemen de basistoewijzing voor de speerpuntinstituten [kf 429 MESA+, kf 214 BMTI, kf 214 CTIT, kf 214 PIT] en de basistoewijzing voor de interfacultaire instituten [kf 214 per instituut: CHEPS, CPLOM, CSTM, Drebbel, TIM] na ommekomst van de huidige instituutsperiode te beëindigen.

-Het CvB zal in het kader van de Begrotingsrichtlijnen 2001 aan de CGV advies vragen over zijn voornemen de strategische toewijzingen t.b.v. CHEPS (kf 584 strategisch + kf 300 fundamenteel wetenschappelijk onderzoek) te continueren tot het moment waarop het nieuwe bekostigingsmodel wordt gehanteerd.

-Het CvB heeft het Instellingsjaarverslag 1999 vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

-Het CvB heeft conform het voorstel van de WAR besloten tot invoering van de systematiek voor toewijzing van afstudeermaanden voor bestuurswerkzaamheden van studenten in bestuursorganen van verenigingen met terugwerkende kracht vanaf 1 september 1999 voor de periode van drie jaar en dit besluit ter instemming aan de CSR voor te leggen (vergadering 23 mei 2000).

-Het CvB heeft de samenstelling van de besturen van de onderzoekinstituten CHEPS en CSTM goedgekeurd op tijdelijke basis. Daarbij is overwogen dat enigszins wordt afgeweken van de gestelde kaders maar dat gekozen is voor continuïteit en de verwachting dat binnenkort dit deel van de bestuursstructuur opnieuw moet worden bezien.

OPUT-vergadering d.d. 26 april 2000

-In het OPUT is de rapportage projecten 1999 en raming 2000 besproken. Vanuit het OPUT is het voorstel gedaan om de herbezettingsgelden te gebruiken voor verlaging van de SUT-A leeftijd naar

56 jaar. Dit voorstel zal nader worden bezien.

-In het OPUT heeft het CIV een volledige melding van een reorganisatie gedaan. Het CIV garandeert dat er geen gedwongen ontslag plaatsvindt. Een aantal medewerkers zal gebruik maken van de pre FPU regeling. Het OPUT heeft nog niet ingestemd met de reorganisatie bij het CIV vanwege het ontbreken van informatie. In het OPUT is voorts een nadere toelichting gegeven op de volledige melding CenT. De beslissing over de nieuwe functies bij CenT is niet genomen omdat de financiële dekking niet rond is. De besprekingen over de begroting zijn nog gaande. De faculteit TO heeft de nulmelding van het TOlab aangevuld.

-De volgende OPUT vergadering is op 31 mei.

Wetenschapswinkel

Wetenschapswinkel zoekt studenten die de volgende onderzoeken/projecten willen doen: 1)Tevredenheidsonderzoek naar kwaliteit van de dienst/hulpverlening van de Stichting Oppas- en Thuiscentrale Gehandicapten Twente (SOTGT). 2)Enquête onder de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten) gebruikers van de Gemeente Ootmarsum. De doelgroep gehandicapten, Gehandicapten Platform Ootmarsum en de Gemeente Ootmarsum willen hierdoor inzicht krijgen in het beleid en uitvoering van de WVG. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, zonodig en mogelijk, komen tot verbeteringen en/of aanpassingen. 3)Onderzoek naar het Internetgebruik van ROC (Regionaal Opleiding Centrum) scholieren in Almelo op niveau 3 en 4. Men wil weten of er wel een juiste verhouding bestaat tussen privé en schoolgebruik. 4)Voor BSK en TBK. Business-plan opstellen voor Stichting Braintrain, die zich inzet voor ouders die hun kinderen de Braintrain-therapie willen laten volgen. Tot voor kort moesten de ouders hiervoor naar Engeland. Momenteel volgen 16 kinderen in Nederland de therapie, slechts een tijdelijke oplossing. De vraag is of in de toekomst een zelfstandig opererend netwerk mogelijk is.

Informatie 1 t/m 3: J.A.P. Smit, Vrijhof 208, tel. 053-4893942, [email protected] 4)E. van Hattem, Vrijhof 207/208, tel. 4407, [email protected]

Cultuurcentrum Vrijhof

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft besloten dat, i.v.m. met de ramp in Enschede, alle evenementen van de Universiteit Twente met een publieks/feestelijk karakter tot nader order worden uitgesteld. Repetities en besloten bijeenkomsten vinden wel plaats.

BOZ TBK 26 mei wel geopend

BOZ TBK is aanstaande vrijdag 26 mei 's middags WEL geopend.

Beursleeftijd van 27 naar 30 jaar (en ouder)

Tot nu toe is het zo, dat beursrechten in het kader van de studiefinanciering (SF) omslaan in leenrechten, zodra je als student de leeftijd van 27 jaar bereikt hebt. Met andere woorden: indien je 27 jaar of ouder bent kun je nooit meer een beurs krijgen. In de Wet op de Studiefinanciering 2000 wordt deze regel aanzienlijk verruimd. De huidige leeftijdsgrens van 27 jaar wordt voor ALLE studenten (dus ook de reeds studerende tempobeursstudenten en prestatiebeursstudenten) verschoven van 27 naar 30 jaar. De bestaande 'harde' grens van 27 jaar (na de 27e verjaardag moet je alles lenen) wordt vervangen door een 'zachte' grens van 30 jaar. De hoofdregels van deze zachte grens van 30 jaar luiden als volgt: -voorwaarde voor het recht op SF (beurs) is dat je voor het bereiken van de leeftijd van 30 jaar begonnen bent aan een opleiding in het hoger onderwijs, waarvoor je daadwerkelijk SF ontvangt; -na het bereiken van de leeftijd van 30 jaar behoud je je resterende aanspraak op beurs, lening en OV-kaart, zolang je zonder onderbreking SF geniet. Voorwaarde voor al hetgeen hierboven vermeld staat, is dat de Eerste Kamer vóór het zomerreces instemt met het wetsvoorstel WSF 2000, zodat de wet per 1 september 2000 in kan gaan.

Heb je vragen hierover, maak dan een afspraak met één van de studentendecanen (Vrijhof 234, tel. 2035/2036), want hetgeen hierboven vermeld staat zijn slechts hoofdlijnen.

Oraties

Prof. dr. N.P. Mol, benoemd tot hoogleraar Bedrijfseconomie van de Collectieve Sector aan de faculteit Bestuurskunde, over 'De toegevoegde waarde van de overheid', donderdag 15 juni 2000, 16.00 uur, BB2.

Promoties

ir. J.A. van der Pol (EL) over 'New methods for building-in and improvement of integrated circuit reliability: application to high volume semiconductor manufacturing', 8 juni 2000, 15.00 uur, BB2.

ir. O. Tettero (CTIT) over 'Intrinsic information security embedding security issues in the design process of telematics systems', 8 juni 2000, 16.45 uur, BB2.

ir. W.J. Nauta (CT) over 'Stabilisation of low density, closed cell polyethylene foam', 9 juni 2000, 13.15 uur, BB2.

ir. R.G.H. Lammertink (CT) over 'Poly(ferrocenyldimethylsilanes) at the Interface of Chemistry and Materials Science: Synthesis, Structure-Properties and Thin Film Applications', 9 juni 2000, 15.00 uur, [email protected]

mr. R.J.P. Schobben (BSK) over 'Politieke regio en Europese Unie', 9 juni 2000, 16.45 uur, BB2.

ir. M.M.T. Giebels (WB) over 'EtoPlan: A Concept for Concurrent Manufacturing Planning and Control', 15 juni 2000, 13.15 uur, BB2.

ir. S. van Dijken (TN) over 'Pattern formation and magnetic anisotropy in thin metal films', 16 juni 2000, 16.45 uur, BB2.

ing. S. Böhm (EL) over 'The comprehensive integration of microdialysis membranes and silicon sensors', 23 juni 2000, 15.00 uur, BB2.

mw. ir. M.C.E.J. Niesten (CT) over 'Polyether based segmented copolymers with uniform aramid units', 30 juni 2000, 13.15 uur, BB2.

Alle faculteiten

Studenten die als gevolg van de ramp in Enschede problemen hebben met tentamens

Voor studenten die in verband met de ramp in Enschede redelijkerwijs niet aan één of meer tentamens van de komende periode kunnen deelnemen, geldt het volgende. Studenten die problemen met tentamens hebben als gevolg van de ramp kunnen zich melden bij de studieadviseur van de eigen opleiding (dus niet de opleiding die het tentamen afneemt). Bij hem/haar kan de student ook aangeven wat een geschikte of acceptabele vervangende tentamengelegenheid zou zijn. Op basis van deze informatie regelt de studieadviseur in overleg met de opleidingsdirecteur en het BOZ passende alternatieve tentamenmogelijkheden voor eigen studenten voor tentamens van de eigen opleiding. De namen van eigen studenten die tentamen doen voor vakken van andere opleidingen geeft de studieadviseur door aan het desbetreffende BOZ. De opleiding die het tentamen afneemt zal deze studenten dan verder meenemen. Alle studenten die zich hebben aangemeld ontvangen vervolgens persoonlijk een mededeling over hoe voor hen de zaken geregeld zijn.

Cultuurcentrum Vrijhof

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft besloten dat, in verband met de ramp in Enschede, alle evenementen van de Universiteit Twente met een publieks/feestelijk karakter tot nader order worden uitgesteld. Repetities en besloten bijeenkomsten vinden wel plaats.

Gastcollege Dick Leurdijk (Clingendael)

Voor studenten alle faculteiten. Op woensdag 31 mei a.s verzorgt Dick Leurdijk, Balkan specialist en medewerker aan het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael, een lezing over: "Kosovo: politieke doelen voor en na operatie Allied Force". Hij zal vooral ingaan op de politieke en juridische dimensies van het conflict. Dit gastcollege wordt gegeven in zaal TWRC A-101, van 14.00 uur tot 15.30 uur.

Integrand Twente

Zin in een leuke (afstudeer-)stage, een zeer leerzame bestuursfunctie of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op www.Integrand.nl, tel. 4893909, Vrijhof kamer 120.

Beursleeftijd van 27 naar 30 jaar (en ouder)

Zie mededeling algemeen.

BSK

Risk management (173820)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Er zijn twee extra colleges gepland op donderdag 8 en donderdag 15 juni a.s. 1/2 uur. Deze colleges vinden plaats in zaal TWRC- B-102. Zie rooster.

Afstudeercolloquia

Daphne Horsch over 'Subsidie voor samenwerking: succesvol?' Een onderzoek naar de "Stimuleringsregeling publiek-private samenwerking bij de beveiliging van bedrijventerreinen" bij de opzet van publiek-private samenwerkingsprojecten op bedrijventerreinen, 26 mei 2000, 16.00 uur, TWRC C-238.

Judith Mulder en Joop Kemperman over 'Een informatiebasis vreemdelingen. Naar een betere vervolging van wetovertredende en illegale vreemdelingen', 2 juni 2000, 15.30 uur, TWRC B-209.

Tentamens week 20

Met betrekking tot de tentamens van week 20 voor BSK-studenten is het volgende besloten: Alle tentamens, dus ook die van vrijdag 19 mei, zijn door gegaan. Studenten die door de omstandigheden niet deel hebben kunnen nemen aan tentamens in week 20 kunnen zich melden bij BOZ. Voor deze studenten zal BOZ in overleg met de opleidingsdirecteur en studieadviseur passende alternatieve mogelijkheden bieden.

Organisatiesociologie II (176502)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: In verband met een nieuwe opzet van bovenstaand vak komen de werkgroepbijeenkomsten op de woensdagen (5-6 en 7-8 uur) te vervallen (week 22 t/m 25). In de plaats daarvan worden meer interactieve momenten in de hoorcolleges aangebracht. Bovendien is iets bezuinigd op de te bestuderen literatuur. Door deze veranderingen komt tijd vrij voor een nieuw onderdeel, het schrijven van een probleemanalyse, dat voor 30% zal meetellen in het eindcijfer. Een verdere toelichting op het vak (de handout) verschijnt binnenkort op de site van de docent W. Trommel.

Vacature student-assistent BSK

Voor alle studenten BSK. Student-assistent gevraagd voor begeleiding beleidsspel sturen bij het vak Ontwerpen van Beleid I (p-fase). Aanwezigheid vereist op: di. n.m. 30/5, 6/6, 13/6; wo. n.m. 31/5, 7/6, 14/6. Beloning: 2 eenheden. Tijd aanvullen met hand- en spandiensten. Opgave bij L. Dieben, tel.: 3916, TWRC C-312.

INF/BIT of BSK student gezocht

Zie mededeling INF/BIT.

CT

Afscheid mevrouw A. Ravenshorst CT

De directeur bedrijfsvoering van de faculteit CT nodigt u uit voor de afscheidsreceptie van mevr. A. Ravenshorst op dinsdag 30 mei vanaf 16.00 uur. Zij zal per 1 juni 2000 haar werkzaamheden beëindigen en gebruik maken van de zgn. FPU regeling.

Integrand Twente

We zoeken een CT of evt. TBK-P student die wil werken aan een onderzoek naar de toekomst van een chemische fabriek. Tijdsduur en vergoeding in overleg. RefK58. Voor meer info, bel, mail of kom eens langs in de Vrijhof kamer 120 of kijk op www.Integrand.nl voor info en vele opdrachtomschrijvingen. tel:4893909, e-mail: [email protected]

Hoorcollege Energiesystemen (114138)

Voor WB/CT/TBK D3-studenten. Zie mededeling WB.

EL

Leerstoelvoorlichting HC + ICO

Op vrijdag 26 mei a.s. vindt er Leerstoelvoorlichting plaats van de Leerstoelen Halfgeleider Componenten (HC) en IC-ontwerpkunde (ICO). De voorlichting begint om 13.45 uur en vindt plaats in EL/TN-gebouw, T4. De voorlichtingsboekjes worden via de postvakjes verspreid. Na afloop is er een gezellig samenzijn met gratis borrel.

INF/BIT

D-voordracht INF

H. Tijink over 'High-level planning of autonomous robots', 25 mei 2000, 14.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

Aanmelding D-examenvergaderingen INF/BIT in juni 2000

Voor BIT D3-studenten

Voor INF D3-studenten

Algemeen

Afstudeervoorlichting BIT

Voor BIT D1-studenten. In het derde trimester van het studiejaar 1999-2000 zal de jaarlijkse afstudeervoorlichting voor doctoraalstudenten Bedrijfsinformatietechnologie worden georganiseerd. Deze voorlichting bestaat uit een deel algemene informatie over de cluster c.q. afdeling- en afstudeeroriÙntatiekeuze, over de samenstelling van het doctoraal studieprogramma, over de stage en over de D-opdracht. Dit algemene deel zal worden georganiseerd door de coördinator onderwijs. Daarna verzorgen de clusters/afdelingen zelf hun voorlichtingsactiviteit. Hiervoor wordt het volgende schema gehanteerd. Algemene informatie 6 juni 2000 13.45 uur in WB Hal IV 208. Afstudeervoorlichting INF 13 juni 2000 13.45 uur in WB Hal IV 208. Afstudeervoorlichting T&M 20 juni 2000 13.45 uur in WB Hal IV 208.

INF/BIT of BSK student gezocht

Heb je ervaring met SPSS en heb je op korte termijn ongeveer 40 uur beschikbaar? Het betreft hier een project waarbij je gegevens moet verwerken en een rapportage hierover moet schrijven. De financiële vergoeding hiervoor bedraagt f700. Interesse? Neem dan contact op met TSM Business School, Dhr. P.E. ter Horst, tel. 053-4898009.

BIT-er gezocht voor stage in India

Cognizant Technology Solutions is een IT-bedrijf in Chennai en zoekt een student met kennis van de IT-sector en ervaring in Marketing. Het bedrijf wil in de BENELUX haar business activiteiten verder uitbreiden. Opdracht: het onderzoeken van de mogelijkheden op IT-gebied en het identificeren van kansen in de verschillende geografische gebieden. Duur: 12-78 weken. Kom langs bij het AIESEC-kantoor in BB voor meer informatie en een uitgebreide opdrachtomschrijving of mail naar [email protected]

TBK/CT&M

SKYVA/ABB workshop

Op 20 juni a.s. van 9.00 tot 17.30 wordt door de afdelingen CMM/SM, BIK en OMST van de Faculteit Technologie en Management, in samenwerking met ABB en SKYVA een workshop georganiseerd onder de titel 'Digital economy: reinventing your value chain'. De bijeenkomst is in Zaal 7 van het BB-gebouw. De workshop heeft betrekking op nieuwe mogelijkheden van e-commerce op het gebied van business-to-business relaties. Aangezien het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, worden geïnteresseerde (gevorderde) studenten verzocht zich tijdig (in ieder geval voor 10 juni) op te geven bij het secretariaat van CMM/SM, Joke Sonneveldt/Ine Buter, BB236, tel. 3510. Bij dit secretariaat is ook een programma van de bijeenkomst verkrijgbaar.

Wijziging tentamendatum Uitvoeringsprocessen (226161)

Voor CT&M D2, TBK-B D2. In het tentamenrooster voor dit vak is de volgende wijziging opgetreden: het tentamen dat stond verroosterd op dinsdagochtend 4 juli is verschoven naar vrijdagmiddag 7 juli a.s.

Extra tentamengelegenheid gedupeerde studenten

Voor CT&M. Studenten die naar aanleiding van de ramp in Enschede hun tentamens niet of niet goed hebben kunnen doen worden verzocht dit vóór 27 mei te melden bij de studie-adviseur, dhr. Bert van Rein. Afspraken met dhr. Van Rein kunnen worden gemaakt via BOZ CT&M, tel. (489)4257. Nadat alle meldingen zijn geïnventariseerd zal bekend worden gemaakt wanneer de extra tentamens plaatsvinden. Ieder die dit bericht leest wordt verzocht de boodschap zoveel mogelijk aan mede-studenten door te geven!

Hulp CT&M aan gedupeerden ramp m.b.t. boeken/syllabi/p.c.'s

Voor CT&M-studenten die ten gevolge van de ramp in Enschede hun spullen kwijt zijn. Voor degenen die door de ramp hun studieboeken, syllabi etc. zijn kwijtgeraakt is het volgende geregeld: -Via ConcepT kunnen nieuwe studieboeken worden verkregen. Deze kunnen op rekening worden aangeschaft en t.z.t. worden betaald. Meer informatie hierover bij ConcepT (tel. 4893884). -Bij BOZ CT&M kun je opgeven welke syllabi/dictaten je bent kwijtgeraakt. Zij zullen dan zorgen dat je kosteloos een nieuw exemplaar of kopieÙn ontvangt. -Bij BOZ CT&M kun je ook melden of je een pc bent kwijtgeraakt. De opleiding zal dan gaan kijken of er bij CT&M mogelijkerwijs pc's over zijn die aan de gedupeerden kunnen worden geschonken. Mochten er zich nog andere problemen voordoen waarbij de opleiding mogelijk kan helpen, meldt dit dan bij BOZ of de studie-adviseur. Ieder die dit bericht leest wordt verzocht deze boodschap aan mogelijk gedupeerde medestudenten door te geven.

Colloquium

J.J. Loefs over 'De ontwikkeling van een innovatiemonitor voorde grafische industrie', 7 juni 2000, 15.45 uur, BB-7.

Gastcollege-serie Internationaal Ondernemen (188015)

Voor TBK en CT&M. College serie International Comparative Management. De Afdeling TDG organiseert eenmalig in het kader van het vak Internationaal Ondernemen cs (188015) samen met Prof. Lawrence een unieke gastcollege-serie op het gebied van International Comparative Management (2 SP). De colleges worden gegeven op 5 (uur 7+8), 6 (uur 3+4), 7 (uur 1+2) en 13 juni aanstaande (uur 3+4) en worden ondersteund met een reader. Het vak wordt afgerond middels een schriftelijke opdracht, onder begeleiding van Stephan Maathuis en Hans Heerkens. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven en voor meer informatie terecht bij het secretariaat van de Afdeling TDG (kamer CT1809, tel. 3544, email [email protected]).

Inschrijving Integratiecase 2000 (180065)

Voor TBK PRAXIS en Herhalers. De integratiecase vindt plaats van dinsdag 13 t/m vrijdag 16 juni a.s. (week 24). Houdt deze week dus vrij als je aan de case mee mag doen! Vanwege het uitvallen van de maandag (2e pinksterdag) moet er in die week hard en soms ook in de avonduren worden gewerkt. Toegelaten word je als je een voldoende hebt voor minstens drie van de vijf bedrijfskundige P-vakken: Bedrijfseconomie (186061), MT&O I (184168), Inleiding TBK (180063), Oriëntatie Bedrijfsinformatiekunde (186353), Grondslagen Marketing (186257). Het gaat om een geïntegreerde toepassing van de in die vakken geleerde "theroie". De projecten bij deze vakken worden dan ook niet apart als vak meegeteld. Inschrijven voor de integratiecase doe je tussen 12.30 en 13.00 uur in de hal van het BB-gebouw bij een standje van student assistant Ralph Blaes. Dat kan op donderdag 8 juni en vrijdag 9 juni a.s. Ter plekke koop je bij hem dan ook het case-dossier.

BOZ TBK 26 mei wel geopend

BOZ TBK is aanstaande vrijdag 26 mei 's middags WEL geopend.

Integrand Twente

Voor TBK(-I). Voor een bedrijf in Enschede zijn wij op zoek naar iemand die wil kijken naar de mogelijkheden van een kenniscentrum op het internet voor het MKB. Er moet een analyse gemaakt over het hoe, wie, wat en waar van zo'n kenniscentrum. Het bedrijf is heel flexibel. Internet ref.G754. Heb je interesse in deze opdracht of zoek je een andere opdracht? Kom dan even langs bij Integrand Twente, Vrijhof kamer 120 of bel 053-4893909. Of bezoek onze Stagebank op het Internet: www.Integrand.nl.

TBK-L'er gezocht voor een stage in Decasa, Mexico

Het betreft een stage bij een groot supermarktketen. Het bedrijf zoekt iemand met ervaring in logistiek, distributie, materials handling, warehousing en goede kennis van de spaanse taal. In een project team ga je het huidige logistieke proces bestuderen en verbeteren. Als dit gebeurt is, is het jouw taak om de werknemers hiervan op de hoogte te stellen. De stage duurt 6 maanden en kan beginnen per direct! Kijk op ons stagebord voor het AIESEC- kantoor in BB of kom langs voor meer informatie en een uitgebreide opdrachtomschrijving of mail naar [email protected]

Hoorcollege Energiesystemen (114138)

Voor WB/CT/TBK D3-studenten. Zie mededeling WB.

Roosterwijziging pakketten W3 en V4 & vak Regionale Economie

Voor CT&M D2/3. In het (gezamenlijke deel van het) rooster van de vakken Waterbeheer (pakket W3), Verkeer en Economie (pakket V4) en het keuzevak Regionale Economie zijn de volgende wijzigingen opgetreden: Vervallen colleges: -dinsdag het 1e + 2e uur in week 23, 25 en 26; -vrijdag het 3e + 4e uur in week 22. Toegevoegde colleges: -vrijdag het 1e + 2e uur in week 23, zaal WB HV-112; -vrijdag het 7e + 8e uur in week 24, zaal WB HV-112.

TCW

D-voordracht

Vanessa Cremers over 'Beleveniscommunicatie voor het merk SUN'. Inhoud: Onderzoek naar een mogelijk communicatieplatform om een emotionele connectie te bewerkstelligen tussen het merk SUN en de consument, 9 juni 2000, 15.45 uur, BB-7.

Extra Werkcollege Kennismanagement (243301)

Voor D1 studenten TCW. Voor het vak Kennismanagement is op dinsdag 30 mei het 1e/2e uur een extra Werkcollege gepland. Dit omdat er nog een opdracht afgerond moet worden. Het college wordt gehouden in TO L216.

TN

D-voordracht Oguzlan Gurlu

Wegens omstandigheden is de voordracht van Oguzlan Gurlu verplaatst naar een nog nader te bepalen tijdstip.

Technische optica (144020)

Voor D2. Er staat een extra hoorcollege verroosterd op maandag 29 mei a.s. het 1e+2e uur in WB HIV 206.

D-voordrachten

Maikel Hendriks over 'Aspects of biomagnetism: tissue conductivity and signal processing', dinsdag 6 juni 2000, 13.30 uur, BB5.

Jan-Henry Seppenwoolde over 'Design and realisation of a miniature Linde-Hanpson cooler', donderdag 8 juni 2000, 14.00 uur, EL/TN T4.

TO

Sluiting BOZ op 2 en 29 juni

BOZ is gesloten op vrijdag 2 juni (dag na Hemelvaartsdag) en op donderdag 29 juni i.v.m. een cursus.

TW

D-voordracht

Theo Frederiks over 'Lineaire Bilevel Problemen', dinsdag 30 mei 2000, 11.00 uur, TW-B209.

Stagevoorlichting

Op dinsdag 30 mei zal er weer, vanaf 14.00 uur in zaal TW-B103, een stagevoorlichting zijn. Moet je al gauw op stage, zorg dan dat je er ook bij bent! Het programma ziet er als volgt uit: 14.00 uur Inleiding en algemene stagezaken door de stageco÷rdinator dr.ir. J.A.M. Schreuder; 14.30 uur Voordracht binnenlandse stage door Pim Arends. Combinatie bij de ABN-AMRO te Amsterdam (Dieben); 14.50 uur Voordracht buitenlandse stage door Agaath v/d Ende. Stage bij Siemens AG te München, Duitsland (Hoede); 15.10 uur Mogelijkheid voor vragen en discussie.

W&M

Wijziging tijdstip college Geschiedenis van de natuurwetenschap vanaf Newton (165245)

Voor W&M en WB. Vanaf dinsdag 30 mei a.s. zal dit college (docent: Dijksterhuis) niet meer starten om 9.30 (2e uur), maar vanaf 10.40 uur (3e uur). Opgelet: het 1e college op dinsdag 23 mei begint wel om 9.30 uur in BB 4!

Zaalwijziging werkcollege Geschiedenis van de natuurwetenschap vanaf Newton (165245)

Voor W&M en WB. De werkcolleges van dit W&M-vak (docent: Dijksterhuis) zullen op dinsdag 5e tot en met 7e uur vanaf week 22 t/m week 26 niet meer plaatvinden in TW C238, maar in week 22 t/m week 24 in WB Z122 en in week 25 en 26 in WB Z124.

WB

Afstudeercolloquia

M. Gerritsen (OPM) over 'Decision support in Capacity Planning', 25 mei 2000, 12.00 uur, WB N.105.

D. Oude Nijeweme (ThW) over 'Unsteady Cylinder Wall Heat Transfer in an IC Engine: Experiments and Modelling', 26 mei 2000, 15.00 uur, WB N.105.

Hoorcollege Ketenbeheer (114503)

Voor WB P-studenten. Bovengenoemd hoorcollege wordt op woensdag 31 mei a.s., het 3/4e uur, verplaatst van zaal TW B.209 naar zaal CC.3.

Hoorcollege Energiesystemen (114138)

Voor WB/CT/TBK D3-studenten. Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op woensdag het 5/6e uur, wordt op 7 juni a.s. verplaatst van zaal WB Z.122 naar zaal WB Hal IV.201.

Integrand Twente

Voor een bedrijf in Herwen dat zich bezig houdt met luchtfiltrage-techniek zijn we op zoek naar een WB-student die o.a. wil helpen bij het vervaardigen van CE-machinehandleidingen, en het doen van deelstudies en kleine projecten. Part-time mogelijk! RefG765. Voor meer info: kamer 120, tel. 053-4893909. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.Integrand.nl.

Wijziging tijdstip college Geschiedenis van de natuurwetenschap vanaf Newton (165245)

Voor W&M en WB. Zie mededeling W&M.

Zaalwijziging werkcollege Geschiedenis van de natuurwetenschap vanaf Newton (165245)

Voor W&M en WB. Zie mededeling W&M.

Studieverenigingen

TOBias

Op 31 mei aanstaande is er een excursie voor de buitenlandse studenten naar Paleis 't Loo. Na afloop is er een gezellige barbeque bij het TO-gebouw! Natuurlijk zijn ook alle Nederlandse studenten van harte uitgenodigd voor deze activiteit! # Op 7 juni organiseert de ACCIE een Casino-avond! Dus grijp je kans en wordt een rijke student! # Wil jij je ouders een dagje laten zien wat jij zoal uitspookt op TO? Neem ze dan mee naar de ouderdag op 10 juni # 14 juni is er in de middagpauze een ALV. Hier worden de notulen van de vorige ALV besproken. En als 2/3 van de leden aanwezig is, worden ook de statutenwijzigingen besproken! # Op 27 juni is het TObias-slotfeest! Dus kom allemaal voor een spetterend einde van dit collegejaar! # Heb je interesse om in een commissie of in het bestuur te gaan? kom dan even langs in de TObiaskamer, of mail [email protected] # Kijk voor de nieuwste nieuwtjes op http://to-www.edte.utwente.nl/TO/verenigingen/tobias/tobias.htm.

Arago

Vanmiddag is de Mexico-borrel! Neem je sombrero mee en kom een tequila'tje drinken, vanaf 16.30u in de Tombe # De bonte avond is verplaatst naar dinsdag 30 mei! Je kunt je inschrijven, als commissie of individueel, om de meest geniale sketch van de avond te brengen. Het belooft een flink spektakel te worden # Volgende week woensdag 31 mei gaat er een excursie naar Océ in Venlo! Je kunt je inschrijven op het prikbord in de kantine.

Inter-Actief

Het feest van Inter-Actief met Ronald Molendijk en DJ Folkert vindt as. woensdag plaats in het Bastion. Iedereen is welkom. Kaartjes voor leden (+introduce) zijn op te halen bij Inter-Actief. Niet leden betalen 5 gulden bij de ingang (zaal open om 22:00) # Protect yourself. Join the secret service of Inter-Active. Join Pandora!! # De lunch is lekker, de lezing is oke!: Broodje bedrijf AtFront, dinsdag 6 juni, in de pauze # Interesse om iets naast je studie te doen? Kom eens langs bij Inter-Actief # Kaartjes en informatie zijn te verkrijgen bij Inter-Actief: bovenin hal-B, tel. 3756, [email protected]

ConcepT

Vanmiddag is de EK-borrel met leuke videobeelden van vorige EK's # Over twee weken begint de lustrumweek! Maandag 29 mei begint de kaartverkoop voor de diverse activiteiten. Kom naar de ConcepT-kamer # ConcepT is op zoek naar enthousiaste mensen die een almanak willen maken, lezingen willen organiseren, gezellige activiteiten willen organiseren of de ConcepTueel willen maken # Vragen of info: bel 3884, e-mail naar [email protected] of surf naar http://www.ConcepT.utwente.nl.

Scintilla

We wensen de mensen die vanaf zaterdag een poging doen om liftend in München te komen veel succes # Maandag 29 mei organiseert de SLC i.s.m. CMG een lezing over WAP. Deb lezing begint om 16:00 in EL/tn T4 en na afloop van de lezing is een borrel in de Tombe # Woensdag 31 mei organiseert de SCALA de jaarlijkse filmmarathom, die begint om 20.00 uur en voor de die-hards de volgende ochtend om 8 uur eindigt met een ontbijt. De kosten zijn f7,50 en inschrijven kan in de kantine, Scintillakamer of via internet # Zaterdag 3 juni gaan we met een grote groep meedoen aan Ter Land Ter Zee En In De Lucht. We vertrekken vrijdag naar een camping in de buurt van Oostende en zullen zondag terugkomen. Inschrijven kan in de Scintillakamer en de kantine # Dinsdag 6 juni is de uitreiking van de OPEL. De uitreiking begint om 15:30 in de kantine met o.a. een voordracht van de Rector Magnificus. Na de uitreiking is er een gratis borrel in de Tombe.

Sirius

Op 6 juni as. komt de fameuze auteur Paul van Gageldonk een lezing geven over rellen, hooligans en voetbal. Nadere informatie volgt nog # 14 juni is het grote ISAC Carribean feest. Het zal loos gaan in De Catacomben # 21 juni wordt er in de tuin van TWRC een BBQ georganiseerd, er kan gegeten worden, en men kan naar voetbal kijken op een groot scherm!

Communiqué

Communiqué wenst alle getroffenen van de ramp nogmaals veel sterkte toe. Heb je behoefte aan een luisterend oor of gewoon gezelligheid, kom eens langs in onze kamer, geopend van maandag tot en met donderdag van 10.30 tot 16.00u en op vrijdag tot 14.00u # Tel. 053-4894461 # Internet: www.communique.utwente.nl.

Alembic

Op 30 mei wordt de halfjaarlijkse ALV gehouden. Deze begint om 15.00 uur en wordt gehouden in CT 3500 # De galafoto's zijn binnen. Je kunt ze nabestellen op de Alembic-kamer # Het jaarboek is binnen! Je kunt hem afhalen op de Alembic kamer. Iedereen die nog geen lustrumboek heeft afgehaald, kan deze tegelijkertijd ophalen op de Alembic-kamer # Zoals jullie waarschijnlijk wel gehoord hebben, heeft Alembic tegenwoordig diverse merchandise. Op de Alembic kamer kun je ledendassen en Alembic-mokken kopen. Tijdens borrels kun je Alembic-aanstekers kopen in de borrelkelder.

Isaac Newton

Heb je nog interesse om commissiewerk te gaan verrichten, kom dan even langs bij het bestuur of schrijf je in op het Newtonbord. Er zijn nog steeds enkele commissies vrij, dus kom even langs om te kijken of er nog iets voor je bij zit # Dinsdag 13 juni is er een lunchlezing van ECN, geheel GRATIS dus schrijf je in! # Vrijdag 16 juni is er de hele dag een GRATIS excursie naar Esso in Rotterdam, schrijf je dus ook hiervoor in! # Sinds kort is onze koffievoorziening te vinden in de gezelligheidskamer en hierdoor waarschijnlijk nog lekkerder! Iedereen is dus welkom om eens even een kopje te komen proeven # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend, tel. 053-4892531; [email protected]; www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Cultuur

Cultuurcentrum Vrijhof

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft besloten dat, in verband met de ramp in Enschede, alle evenementen van de Universiteit Twente met een publieks/feestelijk karakter tot nader order worden uitgesteld. Repetities en besloten bijeenkomsten vinden wel plaats.

Afgelasting jubileumconcert 'De Kringzingers'

Het jubileumconcert van De Kringzingers, het koor van personeelsleden van de Universiteit Twente, dat op zaterdag 27 mei a.s., om 19.30 uur in de Waterstaatskerk in Hengelo (O) zou worden gehouden, kan vanwege de ramp te Enschede geen doorgang vinden. Het concert wordt verschoven naar een nog nader te bepalen tijdstip in het a.s. najaar, of in het voorjaar van 2001.

SHOT

Door voortdurende onduidelijkheid in de berichtgeving van het College van Bestuur betreffende het mogen doorgaan van het benefietconcert van SHOT ten behoeve van de ramp in Enschede hedenavond (donderdag 25 mei) hebben wij als bestuur moeten besluiten het concert af te gelasten.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1. Ayreon % Universal Migrator part 1 (dromerige symfo) & 2 (symfometal) 2. Amon Tobin % Supermodified (triphop & drum n' bass) 3. Matchbox 20 % Mad Season (pop/rock) 4. Don Henley % Inside Job (soulvolle poprock) 5. Sonic Youth % NYC Ghost & Flowers (alt. rock/avantgarde) 6. Stacey Earle % Dancin' with Them that Brung me (countryrock) 7. Broadcast % Noise made by People (avantgardistische technopop) 8. Street Legal % Thunderdome (hardrock) 9. Passion Flower % Shine in your own Light (betoverende triphop) 10. Roger Hodgson % Open the Door (comeback van oud Supertramp-voorman) Blues: Clarence 'Gatemouth' Brown % American Music Texas Style (bigband blues) Wereld: El Sikameya % Atifa-Oumi (Arabo-Andalusische meltingpot) Jazz: Simon Phillips & Jeff Babko % Ventage Point (hardbop) Klassiek: Marijn Simons % Cuddly Animals (18-jarige componist en violist) Meer info: 053-4361130 of come.to/cd-uitleen.

Diversen

B.S.C. Duitenberg

De Beleggingsvereniging Duitenberg heeft nog enkele plaatsen vrij in commissies. Staat gezelligheid voor jou op nummer 1 en wil je leren geld verdienen, dan zoeken wij jou! Neem contact met ons op ([email protected]) of loop in de middagpauze eens binnen voor een kop koffie in onze kamer (WB hal5-127B).

KIvI

KIvI Regio Oost organiseert een regioborrel bij NEDAP N.V., Parallelweg 2 in Groenlo op donderdag 8 juni a.s. vanaf 17.00 uur.

NEDAP opereert internationaal en heeft een moderne bedrijfsfilosofie, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van iedere werknemer centraal staat. De NEDAP-organisatie bestaat uit een aantal marktgroepen, die de aanwezige kennis op het gebied van electronica, software, elektrotechniek en fijnmechanica vertalen in producten en diensten voor een bepaald marktsegment. De activiteiten bestaan gedeeltelijk uit toeleveringen, waarbij als voorbeeld elektronische voedingen volgens klantenspecificatie kunnen gelden. Andere marktgroepen hebben eigen producten voor een bepaalde markt, zoals veemanagement, die de houder van koeien, varkens en pluimvee ondersteunen bij de bedrijfsvoering, waarbij de effenciency en diervriendelijkheid worden vergroot. De marktgroep Security Control levert systemen voor handsfree toegangsverlening met een batterijloze chipkaart en verzorgt ook de bijbehorende infrastructuur en softwarepakketten. Deze systemen worden op grote schaal toegepast bij ministeries, kantoren, ziekenhuizen, luchthavens en ruimtevaartcentra. Programma: 17.00u-Ontvangst met koffie. Welkomstwoord door ir. Dick Smit, voorzitter KIvI Regio Oost. Presentatie NEDAP N.V. door drs. Ruben Wegman, marktgroepleider Security Control. 18.00u-Informeel samenzijn + borrel. Deelname is gratis. Aanmelding: Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097.

G.A.T.

Weer terug uit Utrecht, Stairway en De Beurs, zitten we donderdag gewoon weer in Vivaan. Robert-Jan zal zijn tuinkabouter meenemen en Donald Duck is ook van harte welkom. Hopelijk heeft het niveau de reis naar Enschede niet overleefd en zullen de gesprekken gewoon weer ergens op slaan. Tot vanavond, en denk erom: geen ijs in de bus.

Internationaal

AEGEE

Dit weekend vindt er weer een gezellig uitstapje van AEGEE plaats. Door PCSA Incognito wordt een Abdijentocht naar Belgie georganiseerd. Hier zullen verschillende brouwerijen en abdijen worden bezocht. Van 26-28 mei kan je het congres "Go East"?! Consequences of the EU Enlargement in Passau plaats. Voor vragen over een van onze activiteiten kun je kijken in de Reismap of bij iemand van de reiscommissie informeren.

AIESEC

Wil jij volgend collegejaar op buitenlandse stage?! Dan moet je nu langskomen op het AIESEC kantoor. We hebben op het moment een mooie marketing stage in Estland bij de Estonian Creditbank. Het bedrijf zoekt een stagair om nieuwe inzichten te verwerven voor het betreden van nieuwe exportmarkten. De stage kan beginnen per direct en duurt tussen de 24 en 40 wkn. Kijk op ons stagebord voor het AIESEC- kantoor in BB of kom langs voor meer informatie en een uitgebreide opdrachtomschrijving of stuur een mailtje naar [email protected]

Monsoon

Donderdagmiddag 15 juni organiseert Monsoon haar jaarlijks symposium. Het thema is 'Ontwikkelingssamenwerking in de 21e eeuw'. Verschillende sprekers vanuit zowel het bedrijfsleven als de overheid als non-gouvernementele organisaties zullen hun visie geven op de toekomst van internationale samenwerking in Noord/Zuid-perspectief. Meer informatie zal nog volgen # Bel voor meer informatie tel. 3543, of kom in de middagpauze even langs in kamer CT-1796.

Pakkerij

AEGEE

Aanstaande dinsdag 30 mei van 20.30-22.00u verzorgt de IPWG (International Politics Working Group) hun eerste discussieavond in Asterion. De stelling 'In een verenigd, federaal Europa is geen plaats voor nationale koningshuizen!' staat centraal # Maandag 5 juni wordt de ALV gehouden. We verwachten je uiteraard in AEGEE-trui. Dit heeft mede als reden dat er een groepsfoto gemaakt zal worden. Jij mag daarop natuurlijk niet ontbreken! # Dinsdag 6 juni organiseert AEGEE-Enschede samen met SMIT vanaf 21.30 uur de International Party in Asterion # Onze sociëteit Asterion is elke dinsdag- en donderdagavond open vanaf 21.30 uur, piekuur tot 22.30 uur. AEGEE-Enschede is te bereiken via e-mail [email protected] en tel. 053-4321040. Onze website: http://aegee.student.utwente.nl.

C.S.V. Alpha

Vanavond is er weer een thema-avond in Flux. Het CBMC is te gast # Zondag is er weer een IKV op Eau Rouge # Volgende week is er geen sociëteitsavond i.v.m. hemelvaart # Meer informatie op alpha.student.utwente.nl of bel het AB (4762862).

SPE

Voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten: Zeilweekend. Een weekend lang heel veel zeilen, praktische en theoretische zeilinstructie, lekker eten, overnachten op een boerderij, af en toe een moment van bezinning en heel veel gezelligheid. Geef je zo snel mogelijk op, want er kunnen maar een beperkt aantal mensen mee. Plaats: boerderij van "Van Netten", Yntemapolder 4, Gaastmeer. Datum: aanvang vrijdag 16 juni om 19:00 uur, zondag 18 juni om 17:00 uur. Kosten: f70 of f72,50 als je vrijdagavond mee eet. Informatie en opgave: Tjitske Hiemstra 050-5427078/e-mail: [email protected]

Vieringen: Zondag 28 mei Oecumenische Viering Drienerlo, vg. Frida Bonda, 10.30 uur Vrijhof. Bondgenotenviering, 20.00 uur, Opstandingskerk, Zonstraat 9, Enschede.

Informatie. SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369. SPE-HE: Kortenaerstraat 59, 1hoog - 053 4871927 www.utwente.nl/spe. [email protected] Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

Sport

Gezocht: commissieleden Batavierenrace

Heb jij ook last van een post-Batale depressie en heb je wel enige organisatiedrang? Ben je niet bang om verantwoordelijkheid te hebben voor: 6500 deelnemers, 178 kilometer parcours, 20 gemeenten, 750 bewegwijzeringsbordjes, 450 medewerkers, 125 motorrijders, 60.000 glazen bier? Denk jij ervoor te kunnen zorgen dat het op 28 april 2001 goed weer is? Kortom: lijkt het je leuk om samen met 4 Enschedese en 5 Nijmeegse studenten 1 of 2 jaar de Batavierenrace te organiseren? Solliciteren dan nu voor een functie als commissielid in de Organisatiecommissie Batavierenrace. Neem contact op met de Organisatiecommissie Batavierenrace, tel. 053-4893787, [email protected] of kom eens langs in kamer 232 in de Vrijhof.

Breedtesportvereniging De Stretchers

Na alle vermoeienissen van de tentamens eens lekker uitleven? Dat kan natuurlijk bij de Stretchers! We hebben de komende tijd zoals altijd twee sporten op het programma staan en iedereen kiest waar hij/zij zin in heeft. Lijkt het je leuk om eens te komen, sport dan bijvoorbeeld mee vanavond (25 mei). We hebben op het programma Handbal en Unihockey staan. Natuurlijk mag je ook maandag 29 mei (Badminton en Unihockey) of een andere trainingsavond langs komen. Op Hemelvaartsdag (donderdag 1 juni) is er helaas geen training. Naast sporten doen we ook dingen, zoals Klootschieten, deelnemen aan het Flavoy en aan Unihockeytournooien in het buitenland (Clausthal dit weekend!). Kom dan eens langs op de training (ma. 19.30-21.00u, do. 21.00-22.30u in sportzaal 1). Informatie: Ilja (053-4342422) of Renee (053-4895403).

Euros zeilen

Euros zeilen organiseert het weekend van 3-4 juni een voorjaarsintro voor iedereen die wel eens een keertje wilt zeilen. Het programma bestaat uit varen op de Frieze meren, vanuit Akkrum (wat dus ook de opstap en afstap plaats is). Tijdens de voorjaarsintroductie biedt Euros zeilen een compleet programma voor het hele weekend. Overdag wordt er gezeild op de Ebenhaëzer (klipperaak), kajuitzeiljachten, zwaardboten en Valken. Iedereen van beginner tot gevorderde kan dus zijn hart ophalen. 's Avonds is er gelegenheid voor gezellig borrelen aan de bar van de Ebenhaëzer, waarbij sterke verhalen uitgewisseld worden en de dobbelstenen vaak over de bar rollen. Als het weekend niet goed uitkomt, of je wilt gewoon langer zeilen, dan is het ook mogelijk om 1-2 juni te varen of een hele week in de zomervakentie (week 28 of 29). De voorjaarsintroductie kost f65 per twee dagen inclusief eten en drinken. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met: Lennard Beijering, 053-4305451, [email protected] Tot ziens op het weekend van 3-4 juni.

Marathon des Nachts

ZPV Piranha bestaat 35 jaar en wil dit vieren met een Marathon des Nachts in de nacht van 2 op 3 september 2000. We willen dit echter niet alleen met de leden vieren maar met de hele campus. Heb jij daarom zin om mee te doen schrijf je dan met een team in. De bedoeling van de Marathon des Nachts is de volgende: In teams van 10 zwemmers en 2 ploegleiders/reserves zal er gedurende 12 uur gezwommen worden van 20:00 uur tot 8:00 uur. Iedereen zwemt één kwartier en heeft dan 9 kwartiertjes rust. Voor iets te eten en drinken en een ontbijtje wordt gezorgd. De kosten zijn f240 per team. Voor vragen en inschrijvingen, neem contact op met: Nicole de Haan 053-4336334 of [email protected]

S.V. Lichtgeraakt

Ben je het zat om elke keer te moeten omkleden voor en na te sporten? Hekel aan douchen na het sporten? Dit is de uitkomst: als één van de kleinere verenigingen op de campus biedt wij de mogelijkheid kennis te maken met de schietsport. In het CT-gebouw hebben wij twaalf 10-meter banen. Daarnaast is er een ruime bar en eigen biljart aanwezig. Het lidmaatschap is f50 per jaar, maar mensen die nu lid worden betalen minder dan de helft. Naast het luchtschieten zijn er ook verenigingsuitjes zoals kleiduiven schieten, laserquesten, videomarathons, paintball, barbecues, etc. # Lichtgeraakt verzorgt ook schietinstructies voor disputen, jaarclubs en andere gezelschappen # Voor meer informatie: http://www.student.utwente.nl/~lichtgeraakt of Sytse Ozinga 0575-513823 b.g.g. 06-16328981.

D.W.V. Klein Verzet

maandag 19:00 toertraining; dinsdag 19:00 wedstrijdtraining(helm verplicht); woensdag 19:00 mountainbiketraining; donderdag 19:00 intermediate wegtraining; zondagochtend 11.59 toertraining; Voor al deze trainingen voor het sportcentrum verzamelen. Zorg dat je op tijd komt. Als je nog geen lid bent, kom dan gewoon eens geheel vrijblijvend meefietsen. Noteer de volgende data alvast in je agenda: 31 mei t/m 4 juni sauerland; 14 juni 18:00 ut-rabo kampioenschap mountainbike; 19 juni!!! 18:00 ut-rabo kampioenschap tijdrijden; 23 september NSK-wielrennen op de campus. Nog vragen bel dan mark (4895054) of mail naar [email protected] Kijk ook eens op onze homepage voor activiteiten, jaartrainingsrooster en nog veel meer http://www.student.utwente.nl/~kverzet/.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Met al dit lekkere weer wordt het tijd om eens te sporten. Kom hiervoor dan eens lekker trainen bij Aloha. Aloha is de vereniging voor jou! Sporten voor iedereen en op zijn eigen niveau. En maar voor f25 ben je al lentelid! # Zondag 4 Juni is het weer tijd voor de Club-Kapioenschappen-Dag met aansluitend BBQ, geef je op bij Niels Mellema # Geef je bij Jetse op voor het enige echte NSK 1/4 triatlon in Eindhoven. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! # Er is een overeenkomst met Klein Verzet gesloten over het gebruik van het sleutelhok voor onderhoud van je fiets. Je moet daarvoor een sleutelpas aanvragen. Interesse? Laat het Bert Wervers weten, natuurlijk ook voor informatie # Fietstraining begint komende donderdag 6 april stipt om 18:00 bij Casper, dan gelijk vertrek om, om 18:30 in Losser te zijn # De trainingstijden: maandag 16:30-18:00 krachttraining, krachthonk, sportcentrum; dinsdag 21:00-22:15 zwemmen, buitenbad; woensdag 20:00-21:30 Looptraining, sintelbaan; donderdag stipt 18:00-20:30 fietsen, Casper; vrijdag 21:00-22:00 zwemmen, buitenbad# Voor meer informatie bel Marco (4618498) of Jetse (4337422).

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (± 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveau's: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Er kan zowel op beginners- als competitieniveau getraind worden. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2, waar ook niet-leden van harte welkom zijn om een keertje te komen kijken. Voor vragen kan je bellen met Alex (053-4304753) of Arno (053-4895092), of kijk op ons internetadres: www.diok.nl.

TC Ludica

Op het moment van schrijven bestaat nog veel onduidelijkheid over het al of niet doorgaan van de UT Kampioenschappen Tennis. Voor de laatste informatie bezoek je onze website. Aankomende Ludica-activiteiten zijn het Lustrum (8, 9 en 10 juni), de competitie-uitstuif (6 juni) en de uitwisseling met Stennis (16 en 17 juni). Voor meer informatie bel je naar het Paviljoen: 053-4892347.

V.V. Drienerlo

Het bestuur van v.v. Drienerlo leeft mee met de getroffenen van de ramp en wenst hen allen veel sterkte toe. Heb je zin om volgend jaar te voetballen op het veld of in de zaal, meld je dan zo snel mogelijk bij onze secretaris Joris (4360899) i.v.m. de opgave van het aantal teams bij de KNVB. Trap je nu nog een balletje bij je oude club, maar wil je vanaf volgend seizoen in het groen-wit van Drienerlo spelen meld je dan voor 31 mei aan i.v.m. overschrijven van je oude naar je nieuwe club. Voor informatie en vragen over veldvoetbal kan je terecht bij Rolf (4348714), voor zaalvoetbal bij Steven (4325101).

Sportraad zoekt bestuursleden!

In oktober komen er in de koepel van de 35 sportverenigingen vier bestuursfuncties vrij. Drie functies zijn voor de duur van een jaar: Penningmeester Sportraad, Secretaris, Commissaris Sport, en één functie voor de duur van anderhalf jaar: Vice voorzitter, duur 1/2 jaar en aansluitend Penningmeester FNS, duur 1 jaar. Op dinsdag 6 juni om 20:00 zal in de Sportraadkamer (in het Sportcentrum) een infoavond worden gehouden. Hier kunnen de huidige bestuursleden alles vertellen over de Sportraad. Je kunt natuurlijk ook bellen (4891144), mailen ([email protected]) of een keer langskomen in de sportraadkamer.

BSIT 2000

Het BSIT (het 17e Berno Slotman Internationaal Toernooi) gaat door maar wel in afgeslankte vorm. Er is zaterdag geen groot feest, en de kantine zal al om twee uur sluiten. Verder is besloten om de kosten die niet gemaakt hoeven te worden voor een draaier en andere feestelijkheden te storten op giro 777 ten behoeve van de mensen die getroffen zijn bij de ramp. Eveneens is het bier een kwartje duurder om dezelfde reden. Het toernooi gaat wel gewoon door, en ook zal de nacompetitiewedstrijd van veld 1 plaatshebben op de zaterdag van het toernooi, tegen DES 1. Er komen dit jaar ongeveer 25 heren- en 6 damesteams, uit 10 verschillende landen. De finale zal plaatsvinden op zondag 28 mei ongeveer om vier uur.

DAV Kronos

Kronos wil aan iedereen die getroffen is door de ramp in Enschede zijn medeleven betuigen. Daarbij vinden we het natuurlijk heel erg jammer dat er zo een groot artikel in het UT nieuws stond terwijl er zo iets ergs was gebeurd. Dat was zeker niet de bedoeling, maar het was van te voren geschreven en het was niet mogelijk om dat terug te halen. Maar we gaan toch maar verder. Komende zondag staat de Adriaan Paulen Memorial in het FBK-stadion op het programma. Dat gaat, ondanks de ramp, door. Ook gaan we binnenkort laserquesten en zit het vereniginsweekend er aan te komen. Dus als je enige afleiding zoekt, kom dan eens langs bij Kronos. Voor meer informatie: Sjoerd, 4353475, [email protected] of ga naar: run.to/kronos. Trainingen: dinsdag om 18:00 uur op de Sintelbaan van de UT en donderdag om 18:00 uur in het FBK-stadion in Hengelo.

SRD

De SRD is op zoek naar een nieuw dagelijks bestuur. Voor meer informatie mail [email protected] of bel 4033/5236 of kom langs (portakabin aan de boulevard) # 30 mei vindt de StOC onderwijsdag plaats (gratis), met als thema academische vorming. De dag begint om 9.00 met Van Vught, Henk Porcee geeft een lezing, gevolgd door (keuze van twee uit vijf) workshops (activisme, duaal leren, contractonderwijs, het Delfts model en onderwijsvormen). De dag wordt afgesloten met een borrel. Meer info: www.student.utwente.nl/~stoc of bel Klarie 4219/4316884 # Bezoek onze homepage voor meer informatie: www.srd.utwente.nl of bel 5236.

Student Union

Bestuur Student Union

Wij leven intens mee met allen die getroffen zijn door de ramp in Enschede en wensen eenieder zeer veel sterkte toe de komende tijd. Daar waar wij hulp kunnen bieden, zullen wij dit doen # Kijk op www.studentunion.nl voor het laatste SU-nieuws. Activiteiten aankondigen: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected]# In week 21 (ma/di/vr) vindt de Student Union Poster Sale plaats in de lobby van de Bastille # 1 juni t/m 31 oktober a.s. wordt in het DaVinci Techno de tentoonstelling 'Neuro Fuzzy World' georganiseerd. Kosten: op vertoon van Unionkaart f5. zie www.davinci.utwente.nl # De SU heeft per 1 september 4 nieuwe bestuursleden nodig. Stuur sollicitatiebrief, motivatie en CV vóór 19 mei naar Student Union # De IK zoekt mensen voor de organisatie van de intro 2001. Interesse? Stuur sollicitatiebrief, motivatie en CV voor 1 juni naar IK # Gezocht: student voor het opzetten van een folder waarin de activiteiten van studentenorganisaties staan. Compensatie is in de vorm van auditorenmaanden # AIESEC, AEGEE, SMIT, Monsoon, de CSR en de SU willen in februari 2001 voor het eerst een internationale week organiseren. Deze week moet UT-studenten bewust maken van het belang van internationale ervaring en kennis laten maken met de verschillende mogelijkheden hiertoe. Interesse om mee te helpen of meer info? Mail het SU-bestuur. Compensatie is in de vorm van afstudeermaanden # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28, 29, Postbus 217 7500 AE Enschede, tel. 053-4898006, [email protected]

Mensa Menu week 22

Week 22

Zaterdag 27 mei

Soep van de dag

***

Boeuf Bourguignonne

Worteltjes - doperwtwen

Witte rijst

Vegetarisch alternatief: Bonengoulash

Zondag 28 mei

Soep van de dag

***

Schouderkabonade met paprikasaus

Sperziebonen - rauwkostsalade

Gebakken kriel of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief: Kaasgroenteschijf

Maandag 29 mei

Braziliaanse maissoep

***

Oriëntaalse schotel van

Varkensvlees % groente en tuinkruiden

Doperwten en rauwkostsalade

Gele rijst

Vegetarisch alternatief: Pizza

Dinsdag 30 mei

Goulashsoep

***

Twents gehakt of gebakken lever en vleessaus

Spinazie of keuze groente

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief: Provençaalse champignonragout / Doperwten % tagliatelle verde

Woensdag 31 mei

Heldere kippensoep

***

Gebakken of gepocheerde visfilet

Of twee kroketten - currysaus

Worteltjes en rauwkostsalade

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief: Gevulde vleestomaat

Donderdag 1 juni

( Hemelvaartsdag )

Soep van de dag

***

Gebakken kipfilet met paprikasaus

Broccoli of keuzegroente

Frites

Vegetarisch alternatief: Twee vegetarische kroketten

Vrijdag 2 juni

Soep van de dag

***

Vlaams runderlapje

Andijvie of rauwkostsalade

Gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief: Vegetarische braadworst

HAP AAN DE TAP

Maandag 29 mei t/m woensdag 31 mei

Schnitzel madras

Kerriesaus met ananas en rozijnen

Rauwkostsalade en frietjes

BRASSERIEMENU

Maandag 29 mei t/m woensdag 31 mei

Mexicaanse taco%s - tacosaus

Rauwkostsalade

Jambalaya rijst

Mensa menu week 23

Week 23

Zaterdag 3 juni

Soep van de dag

***

Spaghetti Bolognaise

Tomatensaus en roerbakgroente

Vegetarisch alternatief: Vegetarische spaghetti

Zondag 4 juni

Soep van de dag

***

Varkensoester Bastille en pepersaus

Koolrabi % kaassaus of keuze groente

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief: Hamburger Bastille

Maandag 5 juni

Mexicaanse bonensoep

***

Gebraden gehakt met vleessaus

Rode kool met appelmoes of keuze groente

aardappelpuree

Vegetarisch alternatief: Griekse moussaka

Dinsdag 6 juni

Champignonsoep

***

Gebraden kippenbout of twee kroketten

Paprikasaus

Groente macedoine of keuze groente

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief: Oekraïneschotel met omelet

Woensdag 7 juni

Oosterse groentesoep

***

Nasi Goreng met saté of omelet

Sambalboontjes - satésaus

Kroepoek

Vegetarisch alternatief: Omelet foe yong hay

Donderdag 8 juni

Toscaanse tomatensoep

***

Gebakken of gepocheerde visfilet

Of vleesgerecht - remouladesaus

Doperwten-wortelen

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief: Gevulde paprika

Vrijdag 9 juni

Florida groentesoep

***

Duitse biefstuk met gebakken uien en vleessaus

Snijbonen of keuze groente

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch alternatief: Cheeseburger met kaassaus

HAP AAN DE TAP

Maandag 5 juni t/m vrijdag 9 juni

Toscaanse pizzaweek

Met diverse pizza's

BRASSERIEMENU

Maandag 5 en dinsdag 6 juni

Kotelet Suisse met tomatensaus

Verse groente en rauwkostsalade

Pommes lyonaise

Woensdag 7 en donderdag 8 juni

Varkenssteak van de gril met kruidenboter

Verse groente en rauwkostsalade

Franse frietjes

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.