Info

| Redactie

-Het CvB heeft besloten om aan de faculteiten een bekostigingsgarantie te verstrekken voor de ontwikkeling van Major/Minor ter grootte van circa 12,5% van de in het kader van de ontwikkeling Major-minor aangevraagde middelen. Deze garantstelling zal met de uiteindelijke toekenningen verrekend worden. Aldus worden de volgende garantstellingen verleend: WB kf 200; EL kf 200; CT kf 250; TN kf 200; TW kf 150; WMW kf 100; TCW kf 250; BsK kf 300; T&M kf 150; TO kf 450; INF kf 150.

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 20 januari 2000

-Gezien de afspraken in de CAO Nederlandse Universiteiten; overwegende het belang van goed werkgeverschap; heeft het CvB besloten de notities Beleid Diversiteit en Specifiek Beleid voor Allochtonen goed te keuren als uitgangspunten voor discussie in Management Team en met clusterdirecteuren/ CoBe.

d.d. 27 januari 2000

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit WB beoogde kandidaat voor de vacature op de V.d. Leeuwleerstoel Technische Mechanica.

-Het CvB heeft de Stichting Universiteitsfonds Twente bevoegd verklaard tot vestiging van de bijzondere leerstoel "Wijsgerige aspecten van academische vorming" bij de faculteit WMW voor een periode van 5 jaar; tevens verleent het CvB de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het CvB heeft de faculteit TN toestemming gegeven om tot werving voor de leerstoel Biomagnetische Technologie over te gaan; en verleent daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het CvB heeft de heer prof.dr.ir. H.J. de Vriend per 1 september 1999 op detacheringsbasis voor een periode van drie jaar benoemd tot hoogleraar Modellering van Integrale Civiel-technische Systemen bij de faculteit T&M; de omvang van de benoeming is 0,3 fte.

-Het CvB heeft besloten Bachelor/Masters als organiserend principe voor het UT-onderwijs in te voeren per september 2001 en zal over de voorgestelde structuur het MT en de CCO advies vragen. De stukken gaan eveneens naar de CGV. (vergadering van 7 maart ter informatie en van 11 april ter advisering). In het voortraject daarnaar toe is n.a.v. het HOOP al eens gesproken met het ManagementTeam en het College van Hoogleraren. Het feit dat internationalisering geen zelfstandige activiteit is maar een integraal onderdeel dient te zijn van het gehele onderwijsaanbod en het handelen van de UT en dat de UT de komende jaren wil meespelen op internationaal terrein met een internationaal effectief en aantrekkelijk onderwijsaanbod, is directe aanleiding geweest om tot de Bachelor/Masters structuur te besluiten.

-Het CvB heeft de onderwerpen vastgesteld die het naar verwachting kan aanbieden voor de overlegvergaderingen met de COR, CSR en CGV van 7 maart en 11 april en heeft het Dagelijks Bestuur van de COR en de CSR hierover geïnformeerd.

-In verband met uitspraken in het ontwerp HOOP 2000 over de relatie tussen de instelling en de student en de wens van het College om die relatie nader te onderzoeken, waarbij een onderzoek nuttige resultaten kan opleveren voor verbeteringen in de relatie tussen de student en de instelling; heeft het CvB besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de relatie tussen de student en de instelling UT conform het geformuleerde onderzoeksvoorstel en de kosten daarvan voor kf 28 ten laste te brengen van het budget Centrale stimulering onderwijs.

-Het CvB heeft de heer drs. P.A. Binsbergen per 1 februari 2000 benoemd tot Hoofd Beleidsbureau.

Civil Engineering & Management research colloquium

Speaker: Prof. dr. John Whitelegg (Professor of Environmental Studies at Liverpool John Moores University and head of Ecologica, a transport and environment consultancy firm, based in Lancaster (UK). Title: Transport, Environment and Society, friday 18 februari 2000, 12.30-13.30 h, WB-building, Hal V-212. The colloquium covers the wide range of aspects of infrastructural problems versus the environment and will therefore be of interest to everyone who is interested in environmental issues. The current state-of-the-art of theory and practice with respect to transport and the environment will be discussed.

UT Kring en de Hengelose Revue

Uw personeelsvereniging heeft nog steeds toegangskaarten voor de voorstelling op donderdag 13 april in het EXPO center, Hengelo. Voor u als UT Kring lid is de prijs f15. Geen lid? Dan betaalt u de normale prijs van f20. Verkoop Boerderij Bosch (bij de tennisbanen). Dinsdags en woensdags van 12.00 tot 14.00 uur.

Ouderen langer zelfstandig

De Korenbuurt in Hengelo is in augustus '97 geopend. Met 113 appartementen biedt het wooncentrum aan ouderen de mogelijkheid om zelfstandig te blijven en toch gebruik te maken van de faciliteiten van het aanpalende zorgcentrum. De directie wil graag weten hoe deze innovatie de zelfstandigheid en het zorgproces van deouderen heeft beïnvloed. Een heldere enquête onder de bewoners moet op o.a. de volgende vragen een licht werpen: zijn de bewoners na de verhuizing meer of minder zelfstandig geworden; zijn de mantelzorg, de zorgcomplexiteit en het 'persoonlijk welbevinden' toe- of afgenomen. Het bestuur hoopt dat de vragenlijst in de toekomst opnieuw ingezet kan worden. Welke studentonderzoeker met verstand van empirische onderzoeksmethoden wil deze praktijkopdracht uitvoeren? Informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel UT, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

Alle faculteiten

Integrand Twente

Zin in een leuke (afstudeer-)stage, een nuttige bestuursfunctie of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op WWW.Integrand.nl. Tel: 4893909.

BSK

Economische theorie van politieke besluitvorming (173712)

Voor D2/D3 studenten BSK. Degenen die in het volgend studiejaar dit vak willen volgen, wordt verzocht contact op te nemen met prof. A.E. Steenge, TWRC, C-221, tst. 3211.

Afstudeeropdracht bij ICIS, onderzoeksinstituut van de universiteit van Maastricht

Voor D2/D3 studenten BSK. In opdracht van de gemeente Maastricht, voert ICIS BV het project Toekomst op Koers uit (99-2003), een ambitieus project dat in het kader van het Grote Steden Beleid wordt uitgevoerd. ICIS begeleidt het proces van geïntegreerde visie-ontwikkeling en treedt op als creatieve wetenschappelijke sparringpartner, procesbegeleider en toolbuilder. Tot dusverre heeft de gemeente Maastricht in nauwe samenwerking met het ICIS onder meer de Stadsvisie 2010 ontwikkeld. Nu ondersteunt ICIS de gemeente in het ontwikkelen van een geïntegreerde stadsvisie Maastricht 2030. Daarnaast zal het ICIS in een participatief proces met de gemeente een geïntegreerd planningsinstrument ontwikkelen, dat als hulpmiddel kan dienen voor strategie-ontwikkeling, trendanalyse en monitoring. Ten behoeve van Toekomst op Koers is een project-team opgericht dat de komende 6 maanden aan een grondige beschrijving, analyse en evaluatie van de huidige situatie van Maastricht gaat werken. Hierbij zal de ecologische, sociaal-culturele en economische toestand van Maastricht in kaart gebracht worden. De genoemde analyse zal bouwstenen aanleveren voor de ontwikkeling van het planningsinstrument. Inlichtingen: stagebureau bestuurskunde, TW/RC 105a, 4893240 ('s ochtends).

Voorlichtingsbijeenkomst over D1 en Major/minor

Voor P studenten BSK. Donderdag 24 februari, 5/6 uur, lokaal C-238 is er een voorlichtingsbijeenkomst voor propedeusestudenten. Onderwerpen zijn het onderwijs van het eerste doctoraaljaar en de Majors en Minors van het derde/vierde jaar.

Algemene economie II (173005)

Voor D1 studenten BSK. Nabespreking: Op dinsdag 15 februari om 12.30 uur is er een nabespreking van het tentamen Algemene economie II van 1 februari jl in zaal A-112.

Performance Measurement/Public Quality Management (176870)

Voor D2/D3 studenten BSK. In de periode mei-juni 2000 zal professor Arie Halachmi, professor of Public Management aan de Tennessee State University, als gast op de UT verblijven. Hij biedt voor doctoraalstudenten bovenstaand collegecyclus aan. Belangstellenden kunnen dit vak in het keuzedeel van hun D2/3 studieprogramma opnemen (in beginsel voor 4 SP). Aanmelding bij BOZ-BSK via de inschrijflijst voor dit vak. De colleges zijn gepland in blok 6 op dinsdag het 1e/2e en het 3e/4e uur (weken 21 t/m 25). Deze colleges zijn in TWRC C-238. Deelnemers aan dit vak worden verzocht aan te schaffen: A. Halachmi (ed.), Performance & Quality Measurement in Government: Issues and Experiences, Chatelaine Press, Burke, VA (USA), 1999 ISBN 1-57420-067-4 ($27,95) en dit alvast door te lezen voor de cursus. Voorts zal nog een reader beschikbaar worden gesteld (ca. f20).

Geschiedenis der politieke theorieën (174214)

Voor D2/D3 studenten BSK. De stof van dit vak is m.i.v. het studiejaar 1999-2000 gewijzigd. Zij die nog tentamen willen doen over de oude stof, krijgen nog twee mogelijkheden. Deze twee mogelijkheden vallen samen met de reguliere tentamenmogelijkheden voor het vak. Indien u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de verantwoordelijke docent (H. van der Kolk).

Regeling studentactivisme

Voor Alle studenten BSK. Ter herinnering aan de Regeling Studentenactivisme het volgende. De student dient voor het accepteren van de activiteit/functie, aan de faculteit te kennen te geven voor de regeling in aanmerking te willen komen. Er wordt dan een studieplan gemaakt met afspraken over te verwachten knelpunten. Onverwachtte knelpunten worden zo spoedig mogelijk besproken. Aanpassingen in het onderwijs zullen niet leiden tot een vermindering van de studielast of het vereiste kennisniveau. De D-examencommissie is de uitvoerder van de regeling. Aanspreekpunt bij BSK is studieadviseur Bert van Rein, kamer C-104, tel 3230.

Meelunchen voorlichtingsdagen

Voor studenten BSK. Vrijdag 18 en zaterdag 19 februari vinden voorlichtingsdagen voor VWO-ers plaats. Tijdens de lunch, van 12.30 tot 13.30, zoeken wij een aantal BSK-studenten om met onze gasten mee te lunchen en met hen te praten. Enkele dagen daarvoor is er een lunch in de kantine van TWRC om de meelunchers te briefen. Ben jij positief over de studie BSK en ben je bereid een van beide of beide dagen mee te lunchen, stuur mij dan een mailtje: [email protected]

Afscheidsymposium van Wouter Werner

Voor studenten EBSK. voor EBSK-studenten die de vakken van Wouter Werner hebben gevolgd de uitnodiging voor zijn afscheidssymposium. Afscheidsymposium: 'De man met eigen schappen' op 18 februari 2000, 15.00 uur in BB-3 van het gebouw voor Bestuur en Beheer. Aanmelding tot 11 februari 2000 bij secretariaat SBR, C-207, TW/RC-gebouw,tel. 053-4893260; fax: 053-489 4734; e-mail: [email protected]

Praktijkopdracht Ouderen langer zelfstandig

Wetenschapswinkel UT zoekt studentonderzoeker met verstand van empirische onderzoeksmethoden voor een praktijkopdracht. Zie mededeling algemeen.

Studentassistent CHEPS

Het onderzoekinstituut CHEPS (Center for Higher Education Policy Studies) zoekt een 3e of 4e jaars student(e) BSK die een literatuurverkenning uitvoert naar het thema "Stakeholders" in relatie tot het hoger onderwijs. De verkenning zal bestaan uit het zoeken, samenvatten en ordenen van relevante literatuur. De totale omvang van het assistentschap bedraagt in totaal ± 15 dagen, die - in overleg - flexibel ingezet kunnen worden. Voor meer informatie: Dr Jeroen Huisman, tel 053-4893263.

CT

Maple Practicum (150534)

Met ingang van week 6 (7 februari) tot en met week 9 (28 februari) wordt het maple practicum van CT-groep 3 verplaatst van maandag 7+8 naar maandag 5+6. Het practicum zal worden gegeven in de computerruimte van CT.

Integrand Twente

Ja, echt waar, ook voor CT-ers bemiddelen we voor jouw perfecte (afstudeer-)stage of zakcentje op niveau! Ook zoeken we nog ondernemende CT-ers voor een uitdagend jaar bestuur! Kijk op WWW.Integrand.nl voor info en vele opdrachtsomschrijvingen. Of Vrijhof k120, tel:4893909.

EL

Vooraanmelding D1-project

Voor 2e jaars EL studenten. Het D1 project omvat het uitvoeren van een ontwerp gerichte opdracht van 8+1 SP in het derde trimester van het tweede jaar. Belangrijke elementen die het project bepalen zijn: -In team verband van vier studenten een niet te complex probleem zelfstandig aanpakken en op een gestructureerde manier op lossen. -Leren 'ingenieuren'. -Projectmatig werken met (zelf op te stellen) strakke tijdsplanning en projectplan. -Inzicht in eigen rol en die van anderen in teamwerk. -Training in informatie verwerving, schriftelijke rapportage en mondelinge presentatie. Op maandag 27 maart a.s. start het D1 project om 13.45 met een bijeenkomst in T4. Naast algemene informatie verschaffing maken de studentgroepen hierbij kennis met de begeleiders en als dat al niet gebeurd is met elkaar en worden de eerste afspraken gemaakt. Om te kunnen deelnemen aan het D1 project is het nodig om je hiervoor aan te melden. Dit in verband met de voorkennis eis van 12 behaalde SP uit de D1 vakken en om het aantal benodigde opdrachten te peilen. Let op, deze aanmelding is nog niet de definitieve aanmelding. Vooraanmelden kan bij BOOZ-EL hier ligt op de balie een vooraanmeldingsformulier. Na toelating tot het project volgt nog de inschrijving voor een opdracht naar keuze. De definitieve aanmelding is op donderdag 16 maart 13.00 - 14.00 uur. De beschikbare opdrachten liggen vanaf 6 maart bij BOOZ - EL ter inzage. De opdrachten komen ook op het internet, t.z.t. wordt de internetpagina via een onderwijsmededeling op het UTIS bekend gemaakt. Coördinator C.H. Slump.

Tentamenwijziging 3e jaar en HBO'ers

Het tentamen Signaaltheorie (125119, herkansing) welke is verroosterd op 17 mei 's morgens wordt verplaatst naar vrijdagochtend 19 mei, het tentamen Regeltechniek (124178)welke is verroosterd op 19 mei 's morgen wordt verplaatst naar de woensdagochtend 17 mei, zie Tast.

Tentamenwijziging Regeltechniek (124178) 2e jaar

Het tentamen Regeltechniek welke is verroosterd op vrijdag 19 mei a.s. 9.00-12.30 uur wordt verplaatst naar woensdagochtend 17 mei a.s. 9.00-12.30 (zie Tast).

P2.2 Project (124164)

De startbijeenkomst van het P2.2 project is op donderdag 10-2 om 13:45 in zaal ELTN T4. Vanaf maandag 7-2 zijn de groepsindeling en opdrachtsomschrijving beschikbaar op http://www.rt.el.utwente.nl/p21.

Practicum Informatieoverdracht

In week 11 en 12 wordt het practicum informatieoverdracht, (125118), verzorgd in de Welpzaal. Studenten die willen deelnemen aan dit practicum, dienen zich in te schrijven bij BOOZ-EL. De inschrijving sluit einde week 9. Practicum handleiding wordt uitgereikt op het practicum, zelf zorgen voor een journaalschrift. Verder zijn inlichtingen te krijgen bij H. Tattje tel. 2108

INF/BIT

D-voordracht BIT

C.L. Paardekooper over 'Methoden voor het bepalen van relevante managementinformatie', 11 februari 2000, 15.00 uur, BB-5.

Vertalerbouw (211035) en Inleiding wiskundige systeemtheorie (156057)

Voor INF D-2 studenten. INF-studenten die in het 3e trimester studiejaar 1999-2000 willen deelnemen aan de vakken Vertalerbouw (211035) en Inleiding wiskundige systeemtheorie (156057) dienen zich in de periode van 7 februari t/m 2 maart 2000 in te tekenen voor de groepsindeling. De intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen INF.

Inschrijving groepsindeling/practica D1, trim. 3 INF en BIT

Voor INF + BIT P-studenten en verwevenen. INF- en BIT-studenten die in het derde trimester van het studiejaar 1999-2000 onderwijs willen gaan volgen in het eerste jaar van de doctoraalfase (D1), dienen zich in de periode van 7 t/m 2 maart 2000 in te tekenen voor de groepsindeling. De intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen INF. Tevens dient men op de intekenlijsten duidelijk aan te geven aan welke practica men wenst deel te nemen. Studenten die het P-diploma nog niet hebben behaald, mogen deelnemen aan het onderwijs van het tweede jaar (D1) als ze voldoen aan de volgende voorwaarden: -ze hebben tenminste 50 procent van de vakken van het eerste jaar met gunstig gevolg afgelegd. -voor de tweedejaars-vakken waaraan ze willen deelnemen beschikken ze over de verplichte voorkennis zoals die vermeld staat in de studiegids.

Roosterwijziging Object-georiënteerd programmeren (211201)

Voor BIT P-studenten. De hoorcolleges zullen in de weken 13, 14, 15, 16, 21, 22 en 23 op maandag het 7e en 8e uur plaatsvinden in plaats van op woensdag het 1e en 2e uur. In week 17 vindt het hoorcollege plaats op dinsdag het 7e en 8e uur.

TBK/CT&M

Colloquia

Martijn Cazemier over 'Het realiseren van continue productiviteitsverbetering met behulp van Total Productive Maintenance op de Verpakkingsafdeling van Unox-Conservenfabriek Oss', 14 februari 2000, 15.45 uur, BB6.

Siu-Fung Chan over 'Moshi moshi: een ondernemingsplan voor een nieuw concept Japans restaurant', 18 februari 2000, 13.45 uur, CT 1812.

J. Ouwerkerk over 'De verandering van de produktie organisatie ter vergroting van de capaciteit bij Engelhard de Meern. B.V.', 24 februari 2000, 13.45 uur, BB3.

Jikkemine Garnier over 'Synchronised production: trade-offs in de supply chain van de Nassaukade', 25 februari 2000, 15.45 uur, BB6.

Jelle Job van Bergen Bravenboer over 'Het in kaart brengen en optimaliseren van het logistieke proces van de niet-eindprodukten gebonden goederen bij Hollandse Signaalapparaten B.V.', 10 maart 2000, 15.45 uur, BB4.

Stagehandleiding

Uitsluitend bestemd voor: CT&M-studenten die in blok 4, 5 of 6 op stage gaan. De stagehandleiding kan 's morgens tussen 9.00-13.00 uur worden afgehaald bij het Stagebureau CT&M (kamer W-122) of 's middags tussen 13.30 - 16.00 uur bij BOZ (kamer W-126).

BOZ CT&M gesloten

Voor CT&M. I.v.m. omstandigheden is Bureau onderwijszaken op vrijdag 11 februari a.s. gesloten.

Bijzondere onderwerpen Integrale systeemontw. (186358)

Voor TBK D2/3, I-stroom. 28-03-2000: Procurement en Euromethod. 04-04-2000: Situationele benaderingen. 11-04-2000: Verbetering/beheersing van het proces, gastspreker. 18-04-2000: Verbetering /beheersing van het proces, gastspreker. 09-05-2000: Aspecten/nivo's van modellering.

Extra college Productie- en logistiek management (181075)

Voor TBK D1. Er wordt een extra college gegeven voor dit vak op dinsdag 7 maart 2000, het 1e t/m 4e uur in BB1.

TBK-Roosterwijzigingen 3e trimester

Voor TBK Doctoraalstudenten. Er zijn een aantal wijzigingen op het rooster van het 3e trimester. Noteer onderstaande s.v.p. alvast in je agenda: D1: 214100-Tele-informatika: de hoorcolleges op maandag het 5e en 6e uur gaan door t/m week 25 (i.p.v. t/m week 24). D2/3: 226161-Uitvoeringsprocessen: de hoorcolleges worden gegeven op maandag het 5e t/m 8e uur in WB HV112, in de weken 21,23,35 (en niet in wk 21,22,23)o. Op woensdag het 1e en 2e uur vervalt dit vak helemaal. 186013-Financiële Logistiek: De hoorcolleges worden gegeven op donderdag het 7e en 8e uur in BB4 (en niet op maandag het 7e en 8e uur). 188014-Internationaal Ondernemen: De hoorcolleges worden op dinsdag het 3e en 4e uur gegeven in TW D105b, gedurende het gehele 3e trimester (en niet alleen in week 13). 186316-Interorganisatorische samenwerking en IT: Dit vak vervalt helemaal op dinsdag het 3e en 4e uur. 182076-Prognosetechnieken: De hoorcolleges worden vanaf week 13 gegeven op dinsdag het 5e en 6e uur in BB7. In week 14 op dinsdag het 7e en 8e uur begint het bijbehorende practicum. Dit vindt plaats in BB205.

Wijziging op nieuw rooster pakket Verkeersbouwkunde(222130) Voor CT&M D2. Het college dat gepland stond op donderdag het 3e + 4e uur in week 11 is verschoven naar week 12 (de dag, het tijdstip en de zaal (WB Z 124) blijft ongewijzigd). De presentatie die gepland stond op donderdag het 1e t/m 4e uur in week 10 is verschoven naar week 11 (de dag, het tijdstip en de zaal (WB HIV 206) blijft ongewijzigd).

Civil Engineering & Management research colloquium

Speaker: Prof. dr. John Whitelegg. Title: Transport, Environment and Society. Date: Friday 18 februari 2000. Time: Lunchtime 12.30-13.30 h. Place: WB-building, Hal V-212. Zie mededeling algemeen.

Integrand Twente

Welke ondernemende student wil ons bestuursteam komen versterken?! In maart zijn er weer plaatsen vrij. Kom, geheel vrijblijvend, eens langs in de Vrijhof kamer 120. Opdrachten vindt je op WWW.Integrand.nl. Integrand Twente, Vrijhof k120 tel: 4893909.

AIESEC

Zie mededeling internationaal.

Roosterwijzigingen pakket Waterbouwkunde (W2)

Voor CT&M D2/D3. In het gezamenlijke rooster voor het D2-vak Functioneel Ontwerpen van Waterbouwkundige Constructies (224121, onderdeel pakket W2) en het D3-vak Waterbouwkunde van Rivieren (224550) is het volgende gewijzigd: -Op vrijdag 18 februari a.s. (week 7) is er het 1e + 2e uur een extra hoorcollege in WB HIV-201. -Op donderdag 24 februari a.s. (week 8) is er het 5e + 6e uur een extra werkcollege in WB HIV-201. -Het werkcollege dat verroosterd stond op donderdag 16 maart a.s. (week 11), het 5e + 6e uur, komt te vervallen.

Zaalwijziging OBIK (186353)

Voor TBK-P. Het werkcollege OBIK (186353) groep a/b op donderdag het 5-6 uur is in de weken 7, 9 en 11 verplaatst naar CT1345/CT1349 i.p.v. CT3520/CT3522.

TCW

Intekening hoor-/werkcolleges 3e trimester

Voor TCW-studenten. Intekening voor de hoor- en werkcolleges van het 3e trimester is mogelijk van maandag 14 februari t/m vrijdag 3 maart a.s. De intekening geldt voor onderstaande vakken: Propedeuse: 241202-Communicatieve vaardigheden. 241303-Communicatiekundig ontwerpen 1. 242101-Inleiding sociologie. 243207-Dataverzameling en -verwerking. Doctoraal eerste jaar (D1): 241103-Psychologie van de Persuasieve Communicatie. 242102-Organisatiesociologie. 243206-Evaluatie-onderzoek. 245030-Communicatiekundig Ontwerpen 2. Doctoraal derde jaar (D3): 168611-Theoriedeel Communicatie en Gedragsbeïnvloeding. 168621-Theoriedeel Teksttechniek. 168631-Theoriedeel Communicatie in profit en non-profit organisaties. 168711-Theoriedeel Communicatie en Openbaar Bestuur. 168911-Theoriedeel Informatiemanagement. 168921-Theoriedeel Communicatie & Media.

Onderzoeksontwerpen (243205)

Voor D1-studenten TCW. Het college Onderzoeksontwerpen van vrijdag 11 februari a.s. het 3e en 4e uur vindt plaats in zaal BB-6.

D-voordrachten

Bastiaan J.D. Klooster over 'Usability testing als hulpmiddel bij het herontwerpproces van websites'. Een onderzoek naar de wensen en verwachtingen van klanten van Roccade Civility aangaande de website van het bedrijf en geeft een beschrijving van een usability test. Door usability testing is een aantal aanbevelingen aan het licht gekomen die kunnen helpen bij het herontwerpen van websites. Deze aanbevelingen zullen in deze doctoraalvoordracht worden besproken aan de hand van de website van Roccade Civility, 11 februari 2000, 16.00 uur, CC-3.

J.C.M. Wieman over 'How to set up a successful virtual conference?' Richtlijnen voor het opzetten van een virtuele conferentie en een experimenteel onderzoek naar de rol van de moderator, 18 februari 2000, 14.30 uur, TW-C238.

Integrand Twente

Welke ondernemende student wil ons bestuursteam komen versterken?! In maart zijn er weer plaatsen vrij. Kom, geheel vrijblijvend, eens langs in de Vrijhof kamer 120. Opdrachten vindt je op WWW.Integrand.nl. Integrand Twente, Vrijhof k120 tel: 4893909.

TN

D-voordrachten

C.A.T. van den Berg over 'Fluorenscence Lifetime Imaging of Single Molecules', vrijdag 18 februari 2000, 15.30 uur, CT 1812.

Tai Ho Yau over 'Design and Realisation of an Erbium-doped Al2O3 Integrated Optical Amplifier', woensdag 23 februari 2000, 14.00 uur, EL/TN T4.

TO

Zalen Propedeuse tentamens/Zaalwijziging

Voor TO-P, TO-deeltijd. Het werkcollege voor het vak Dataverzameling en -verwerking 1 (196202) van donderdag 17 februari, het 5e t/m het 6e uur (gr. 4-6) en 7e t/m 8e uur (gr. 1-3) wordt verplaatst naar L213. De herkansing voor het vak Inleiding methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek (196201) van vrijdag 18 februari, het 5e en 6e uur zal plaatsvinden in zaal TW A101. De toets voor het vak Instructietheorie (194202) van maandag 13 maart, het 5e t/m 8e uur zal plaatsvinden in zaal CC4.

Zalen D1 tentamens/Zaalwijzigingen

Voor TO-D1, TO-deeltijd. De toets voor het vak Technologie en kennisbeheer in opleiding, organisatie en maatschappij (194525) van maandag 14 februari, het 3e en 4e uur is in zaal CC1. De toets voor het vak Technologie en kennisbeheer in opleiding, organisatie en maatschappij (194525) van vrijdag 18 februari, het 5e en 6e uur is in zaal Inf.L212. De toets voor het vak Psychometrie (196018) van maandag 28 februari, het 3e en 4e uur is in zaal CC1. De toets voor het vak Psychometrie (196018) van vrijdag 3 maart, het 9e en 10 uur is in zaal L213. De toets voor het vak Practicum evaluatie (195018) van maandag 6 maart, het 3e en 4e uur is in zaal CC4. De toets voor het vak Multimedia programmeren (193519) van dinsdag 14 maart, het 3e en 4e uur is in zaal CC4. De toets voor het vak Practicum evaluatie (195018) van vrijdag 17 maart, het 9e en 10 uur is in zaal L213. De remediatie van de volgende vakken: Onderwijssociologie (192004), Cognitiewetenschap (194523) en Ontwikkeling van volwassenen (194513) van dinsdag 4 juli zijn in zaal L213.

Zaal D2 tentamen

Voor TO-D2. De toets voor het vak Systeembenaderingen in de onderwijskunde (196006) van dinsdag 7 maart 2000, het 5e en 6e uur is in zaal CC4.

Zalen voor tentamens van keuzevakken

Voor TO-D3. De toets voor het vak Motivationeel ontwerpen van instructie (194506)van woensdag 1 maart, het 5e en 6e uur is in zaal L213. De toets voor het vak Methodisch ontwerpen van toetsen (196015) van donderdag 2 maart, het 7e en 8e uur is in zaal L105. De toets voor het vak Kwalitatieve Onderzoeksmethoden (196044)van maandag 13 maart, het 5e en 6e uur is in zaal L105.

Integrand Twente

Welke ondernemende student wil ons bestuursteam komen versterken?! In maart zijn er weer plaatsen vrij. Kom, geheel vrijblijvend, eens langs in de Vrijhof kamer 120. Opdrachten vindt je op WWW.Integrand.nl. Integrand Twente, Vrijhof k120 tel: 4893909.

TW

PC privé regeling voor studenten

Op verzoek van het C.v.B. mag ik u mededelen dat de PC-privé regeling voor studenten gewijzigd is. De volledige tekst hiervan hangt op ons publicatiebord bij BOZ kamer B-212.

Voorlichting Afstudeerspecialisaties TW

De voorlichting over de afstudeerspecialisaties TW komt er weer aan. Deze voorlichting zal (hoogstwaarschijnlijk) plaats vinden op enkele van de volgende middagen: Dinsdag 15 februari 5e t/m 8e uur; Woensdag 16 februari 7e + 8e uur; Dinsdag 22 februari 7e + 8e uur; Donderdag 24 februari 5e t/m 8e uur; Dinsdag 29 februari 7e + 8e uur; Donderdag 2 maart 5e t/m 8e uur. Reserveer deze tijden dus vast in je agenda. Houd voor nadere informatie de onderwijsmededelingen van TW in de gaten. Zodra we weten wanneer precies de voorlichting zal plaatsvinden zal er een nieuwe mededeling geplaatst worden.

D-voordrachten

N.S. den Braber over 'Graphs with minimum distance and edge load', vrijdag 18 februari, 11.00 uur, TW-C2328.

Vincent Knoop Pathuis over 'Scheduling voor twee machines met Tool-sharing en één transport-robot', dinsdag 22 februari, 16.00 uur, TW-C238.

T.A. Althuis over 'Wiskundige structuren in atonale muziek', donderdag 24 februari, 14.00 uur, TW-B209.

WB

Afstudeercolloquium

T. Verzaal (OPM) over 'Virtual Gear Shift; Design of a Dedicated Virtual Gear Shift Device with Force Feedback', 11 februari 2000, 14.00 uur, WB N.105.

Calculus II voor WB

In de werkindeling Calculus II voor WB (1999/2000) is een fout geslopen in week 7. Tevens is er een wijziging in week 6 i.v.m. afwezigheid van de docent. De werkindeling, betreffende week 6 en 7, zoals die er uit komt te zien is te vinden op: http://www.math.utwente.nl/owww/tw/152027/. Kies "Roosterwijziging in week 6 en 7".

Studieverenigingen

Stress

Voor de maand februari organiseert de ExcurCie (voorheen de Stromencommissie) weer een interessante excursie! Op woensdag 23 februari kan je gratis naar STORK, waar het programma o.a. zal bestaan uit een lunch, case, rondleiding en borrel. Inschrijven en meer info is te krijgen in de Stresskamer, of via [email protected] Of kijk eens op internet: www.stress.utwente.nl/stromen # Voor overige informatie kun je natuurlijk altijd kijken op de Stress-website: www.stress.utwente.nl.

Sirius

Op 9 februari om 19.30 u is er een politiek café geleid door Prof.dr. van der Vijver in Flux (Pakkerij). Het gaat dit keer over politiebevoegdheden o.a. aan de hand van het incident in de Millnix-buurt. Aansluitend is er een borrel # op 15 februari is er een spectaculaire filmnacht in het TW-gebouw met een aantal spannende films. Er is tevens de gelegenheid om van te voren met zijn allen te gaan eten # Op 16 februari om 16.30u is er een Spaanse borrel in de VB samen met Abacus en Communique om je vast warm te maken voor het gala # Op 25 februari vindt het Gala "El Mundo de Ensueno" plaats. Kaartverkoop in de middagpauzes # Je kunt je nog voor 29 februari aanmelden voor de jaarlijkse ISAAC-Trip (van 31 maart tot 2 april). Dit jaar gaan we naar Berlijn. Kosten: max. f125 (leden), f135 (introducees, max. 1 p.p.) Er hangt een inschrijflijst bij de Siriuskamer.

Inter-Actief

Het thema van deze week is 'Niet strak' # Dit stukje is opgedragen aan mijn vaste lezers: Job, Niels, Martijn en Suzanne # Excursie naar Logica!!: Woensdag 16 februari # Neem vrij # Dat is ook makkelijk want 15 februari is er weer valentijnborrel! # Feest voor eerstejaars: 22 februari. Scoor nu je kaartje # Droomscenario!?: Schrijf je in voor de workshop CRM op 24 februari # Inter-Actief: Jouw studievereniging in barre tijden, bovenin hal-B, tel. 3756, e-mail: [email protected]

Scintilla

Volgende week woensdag (15 februari) organiseert de SCALA Laserquesten in Hengelo. We vertrekken met een grote groep om 19:30 bij het EL/tn gebouw. De kosten voor deze avond zijn 15 gulden en inschrijven kan in de kantine en via internet # Ons semi-wetenschappelijk maandblad De Vonk zoekt nog enkele redacteurs. Heb je zin om actief te worden in De Vonk kom daneen keer langs in de Sk of stuur een mailtje naar: [email protected] #Ben je bij het Symposium "Smart Highway" geweest en lijkt het je ook gaaf om een symposium te organiseren? Meldt je dan nu aan voor het lustrumsymposium in september bij: [email protected] of kom langs in de SK # Keer niets te doen, kom dan koffie drinken in de SK. Deze staat elke dag klaar vanaf 9:30.

Isaac Newton

Om alle onduidelijkheden uit de wereld te helpen: het enige gala waarvan wij dit jaar de organisatie in handen hebben is het lustrumgala 30 september a.s. # Dinsdag 15 februari gaan wij laserquesten en poolen tegen Studievereniging ConcepT, altijd al een betonvlechter willen irriteren? Schrijf je in op het Newtonbord! # Wie de beste activiteit voor het 7e Lustrum bedenkt kan de volgende dingen tegemoet zien: Het beste idee wordt uitgevoerd tijdens de lustrumweek en de bedenker wordt beloond met een lustrum prijzenpakket (o.a. vrijkaarten voor alle activiteiten) # Meelopen met de Batavierenrace op 29e april? Je kunt je nog inschrijven op het Newtonbord! # Wij zoeken bestuursleden voor het bestuur 2000-2001 # Eveneens zijn een aantal van onze commissies op zoek naar mensen # De Newtonkamer (WB Z-103) is volgende week van elke dag van 10.00 tot 16.00 uur open, tel. 053-4892531; [email protected]; www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Arago

Vanmiddag om 16.30u is er de biertapwedstrijd van de Baco! Imponeer je doegroepgenoten met je tapkunsten! # Aanstaande maandag en dinsdag draait de CuCo in de middagpauzes een film in T4. Toegang gratis! # Op maandag 21 februari wordt het jaarlijkse aktievelingen-etentje georganiseerd! Iedereen die in 1999 aktief is geweest bij Arago is van harte uitgenodigd mee te eten in SamSam aan de Oude Markt. Teken je in op het prikbord! # Op 23 februari is er een excursie voor ouderejaars naar het hoofdkantoor van ABN-AMRO in Amsterdam. Schrijf het vast in je agenda en teken je in op het prikbord of via internet op www.arago.utwente.nl/excursie/inschrijf! # Zin om mee te helpen (en veel geld te verdienen) bij de voorlichtingsdagen op 18 en 19 februari? Vraag bij het bestuur! Ook mensen die interesse hebben om meelopers of examenprojecten van vwo-ers te begeleiden zijn welkom.

Communiqué

Niet geweest afgelopen woensdag bij de eerste borrel in Riche? Kom dan de eerste woensdag van maart! # Op 25 februari is het Gala van Communiqué, Abacus en Sirius. Heb je nog geen kaartje? Elke pauze zijn ze te koop in de TW-kantine # Kaartjes voor de high tea kun je ook elke pauze kopen in onze kamer. Al die lekkere dingen kun je niet laten lopen! # Als je nog niet actief bent bijCommuniqué is dit de tijd om je aan te melden. Veel commissies als ExSyLE, de TIK en de borrel-cie zoeken nog nieuwe leden! # Onze kamer is van maandag t/m donderdag open van 10:30 tot 16:00 uur en vrijdag tot 14:30 uur, tel. 053-4894461, www.communique.utwente.nl, [email protected]

TObias

De excursie naar de SLO was een groot succes! De foto's staan op het net # Er zijn nog een paar afstanden open van de Batavierenrace, dus schrijf je snel in. De inschrijflijst hangt op het mededelingenbord van TObias! # Op 15 februari wordt er een filmavondgeorganiseerd! # 19 februari is het uitje naar de Dieka, een discotheek in Markelo! Je kunt je nog steeds inschrijven # 7 april is het Gala-tijd! Het wordt georganiseerd door TObias, Inter-actief en Arago! # Op 1 maart kun je je samen met de Masters op het gladde ijs begeven! Gezellig schaatsen in de Patmoshal met de Multi Cultee # Binnenkort komt de compleet vernieuwde TObias-website op het net te staan. O.a. de notulen van de commissie-vergaderingen zullen hierop te vinden zijn. Dus houd hem in de gaten op: http://to-www.edte.utwente.nl/TO/verenigingen/tobias.

Alembic

Heb jij zin om dit jaar de spetterende faculteits-intro te organiseren, dan kun je je inschrijven voor de IKCT tot vrijdag 18 feb. De lijst hangt op het Alembic-bord # Op 2 maart wordt er weer een zaalvoetbaltoernooi gehouden. Ga vast op zoek naar een team en begin vast met oefenen, dan kun je je binnenkort inschrijven. # De buitenlandreis voor 2001 gaat naar New York - Washington. Meer informatie over de datum en de eisen kun je vinden op het Alembic bord. Ook kun je voor informatie naar de Alembic kamer komen. Inschrijfformulieren zijn daar ook verkrijgbaar # Alembic viert dit jaar haar zevende lustrum en dat is reden voor een hele week feest. Hou daarom de week van 27 t/m 31 maart vrij. Verdere informatie volgt in The Cat en op het Alembicbord!

SRD

Heden avond, 10 februari zijn alle SRD-leden welkom op de 161-ste ALV van de SRD. Agenda en stukken zijn op te halen op kantoor. We beginnen om 20.00 in de OLC-cursuszaal in de Vrijhof # Integrating Cultures: een informatie- en discussiemiddag voor allochtone HE en UT studenten. Zegt het voort, zegt het voort: 9 maart vanaf 15.00, op de campus. Meer info bij de SRD # Maandag 28 februari in de middagpauze in de OC-cursuszaal: StOC. Ditmaal over Major/Minor. Het StOC is overigens dringend op zoek naar organisatoren voor de onderwijsdag. Meer weten? Bel de SRD(5236) of CSR(4219) # De SRD is te vinden in 'Kleintje Vrijhof'tegenover de Bastille. Geopend van 9 tot 5. Tel 5236/4033. E-mail: [email protected] Homepage: http://www.utwente.nl/~srd.

CSR

Het studentenaktivisme. Het rapport studentenaktivisme, waarin maatregelen ter bevordering van staan, stond voor de tweede keer op de agenda van het CSR overleg met de rector. De CSR had om verduidelijk en concreticering gevraagd, in het rapport werden problemen aangekaart zonder uitgewerkte oplossing. In reactie hierop heeft het college dit doorgeschoven naar de Student Union. De meer dan twee ton die de Union gekregen heeft voor aktivisme moet hiervoor worden ingezet. De Union moet hier echter nog van op de hoogte worden gesteld, de CSR houdt nu in de gaten of het geheel niet tussen wal en schip valt # De Student Union gaat op verzoek van de CSR in het instellingsplan van de UT worden opgenomen # Op verzoek van de Sportraad heeft de CSR het college verzocht spoed te zetten achter de verbetering van de sanitaire voorzieningen in het sportcentrum. Het college zal er druk achter zetten en het Facilitair Bedrijf heeft toegezegd dat dit spoedig zal gebeuren # CSR, BB kamer 507, tel 4219.

Cultuur

Pythische Spelen Enschede 2000

Schrijf je in! Pythische Spelen 2000, p/a Vrijhof, Postbus 217, 7500 AE Enschede, 053-4893877, http://www.pythischespelen.nl.

Broodje Cultuur

Stichting Theater aan de IJssel speelt 'Sample'. Maandag 21 februari 2000, 12.35 uur, Amphitheater (Vrijhof), f5/f2. Voor informatie & reserveringen: 053-4898002. Zie cultuurpagina.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop : 1.D'Angelo-Voodoo [soul] 2.Enigma-Screen Behind The Mirror [new-agetriphop] 3.Kane-As Long As You Want This [de NL Pearl Jam?] 4.Motorpsycho-Let Them Eat Cake [pure popliedjes] 5.Stigmateist-It All Ends Today [atmosferische black metal] 6.Neon Phusion-Future Ain't The Same As It Used To Be [funk/disco/jazz] 7.Blondie-Livid; Live Around The World [poprock] 8.Lichter Laaie-Wacht tot het rode licht gedoofd is [Nederlandstalige pop] 9.Speciale dubbel-cd-edities van laatste cd's van Underworld en Chemical Brothers Blues: Walter Trout Band-Face The Music [live, soulvolle bluesrock] Wereldmuziek : Carlos Nunez-Os Amores Libres [Spaanse doedelzakvirtuoos] Meer info : 053-4361130 of come.to/cd-uitleen.

Cursus Streetdance

Er is nog plaats voor 2 cursisten bij de Cursus Streetdance. Start 14 februari a.s. Interesse??? Bel Vrijhof Cultuurcentrum: tel. 4894400.

Internationaal

International Office

Wij zijn verhuisd naar kamer 206 in de Vrijhof # De Fluor Daniel Stichting stelt 2 studiebeurzen beschikbaar voor Nederlandse studenten met studierichting CT,TN of WB. Gedurende 3 maanden neem je deel aan een Business Study Program aan een Amerikaanse universiteit en maak je kennis met de engineering-contracting industry. Aanvraag moet voor 1 maart binnen zijn, het programma start begin juli. De aanvraagpakketten zijn beschikbaar bij ons # Verschillende buitenlandse universiteiten bieden zomerprogramma's aan. Een prima manier om je kennis te verbreden of verdiepen, kennis te maken met deze universiteiten en je talen aan te scherpen. Meer informatie kan je vinden op de website en bij ons # Bij ons is veel informatie aanwezig over buitenlandse universiteiten, internationale studiemogelijkheden en informatie over wonen en werken in verschillende landen. Ben je geïnteresseerd in een buitenlandverblijf of wil je je goed voorbereiden? Kom dan een keer langs! # International Office ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, e-mail: [email protected], website: www.utwente.nl/disc/international-office.

AIESEC

Van 17 t/m 20 april organiseert AIESEC weer een Carrièreweek. In deze week zullen bedrijfspresentaties, workshops en individuele gesprekken plaatsvinden. Inschrijven is mogelijk van 7 t/m 18 februari # Buitenlandse ervaring opdoen?! Ga op stage met AIESEC! Kom naar de stagevoorlichting op 16 februari om 12.30 uur in BB6 # Ben jij eerste of tweedejaars en ben jij geïnteresseerd in andere culturen en wil jij je horizon verbreden? Dan is het Ambassadeurs Programma zeker iets voor jou! Deze zomer zendt AIESEC 20 eerste- en tweedejaars studenten uit als AIESEC-ambassadeur naar Peru, Zuid-Afrika, Bolivia, Turkije, Mexico, Roemenië, Egypte of de Filippijnen. Ben je in één van de bovenstaande programma's geïnteresseerd kom dan langs bij de stand of bij het AIESEC-kantoor (BB-gebouw naast BB-4) voor een inschrijfformulier of meer informatie.

Pakkerij

Audentis

Vanavond vindt weer de traditionele kroegjool plaats, het moment om veranderingen in het kroegleven door te voeren. Dit jaar heeft de soccie een iets andere insteek bedacht, het klinkt allemaal zekerde moeite waard! Verder is er zondag de mogelijkheid om enkele exclusieve sigaren en whisky's te proeven. Aanmelden kan nog steeds bij de soccie en is noodzakelijk voor deelname. Daarna zal vanaf dinsdag het jaarclubgeweld losbarsten met een serie presentaties. Met meerdere clubjes op een avond zeker de moeite van een bezoekje waard! Tot slot nog even aandacht voor het Kater/Geus/Audentis-Valentijnsfeest. Dit spektakel is op 24 februari en verdient nu al een plekje in de agenda's! Voor meer informatie: www.audentis.nl (vernieuwd), tel. 4328384 of [email protected]

C.S.V. Alpha

Op woensdag 16 februari organiseren de gezamenlijke christelijke studentenverenigingen een forum over 'save sex, normvervaging op het gebied van seksualiteit', om 20:00 uur in CC1. Vanaf 19:30 uur is iedereen welkom, toegang is gratis # Donderdag 17 februari is er een Alpha-diner bij de Vuige Bastards # Zaterdagavond 19 februari is er weer een spannende Pater/Mater contest. Welke familie roelt het hardst? # Zondag 20 feb. is er een IKV+. Komt alen! # Kom ook naar de ALV op 23 feb. En als je niet kunt, machtig dan iemand anders # Ook belangstelling voor Alpha? Kom eens langs in societeit Flux (De Pakkerij, 3e verdieping). Elke donderdagavond is de sociëteit geopend. Meer informatie op http://alpha.student.utwente.nl, of bel Rudi (4762862) of Martin (4317152).

A.S.V. Taste

De komende maand staan er voor de vereniging een hoop activiteiten op stapel. A.s. woensdag (9-feb) een ALV en donderdag (10-feb) een Open Avond. De eerste jcio's presenteren zich 15 feb en 17 feb komt Gaudium invallen (Staat de macaroni al op zolder?). 18 Feb begint het Winterkamp, waar iedereen zich nog steeds voor kan inschrijven. # Het Kopstootgenootschap organiseert wo 16 feb een jeneverproefavond. Schrijf je in op het prikbord # De Co-In is nog op zoek naar enthousiaste commissie-leden voor o.a. de IK # Het SB is nog op zoek naar nieuwe bestuurders voor Antigoon # Voor vragen kan je terecht bij het bestuur (tel. 053-4326238) of kom langs op een van onze sociëteitsavonden. De sociëteit opent op donderdag en dinsdag om 21.00u en op vrijdag en zondag om 22:00u.

AEGEE

Na een geweldig congres gaan we er weer fris tegenaan met een thema-avond in Asterion. Op 15 februari zal deze avond in het teken staan van Oostenrijk # Eind volgende week, op 18 februari, vindt in Amsterdam het AEGEE-gala plaats # Op dinsdag 22 februari begint de Zoektocht door Literatuur, Queeste genaamd. De drie avonden durende cyclus staat in het teken van poëzie, proza en sprookjes # Vergeet niet om leuke stukjes in te leveren bij de almanakcommissie! # Onze sociëteit Asterion is elke dinsdag- endonderdagavond geopend vanaf 21.30 u., piekuur tot 22.30 u. AEGEE-Enschede is te bereiken via e-mail [email protected] en tel. 053-4321040. Onze website: http://aegee.student.utwente.nl.

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten : ma. 14-02 HoBiHe in SPE. 19.30 UT - Vrijhof kamer 202. di. 15-02 De Toverberg. Er worden passages uit het boek De Toverberg van Thomass Mann besproken. 19.30 uur UT - Vrijhof, kamer 201.

Vieringen

Zen-meditatie

Informatie

Diversen

Studium Generale

In de lezingenserie van 3 avonden over China is op 15 februari is dr. B.J. Mansvelt Beck te gast. Hij spreekt over het Chinese denken en wat de Chinezen zelf als de grondslagen van hun denken ervaren. Een groot besef van eigen identiteit, geschraagd door '5000 jaar geschiedenis' en een scherp besef van wat niet-Chinees is en dus hooguit nuttig kan zijn, maar zeker geen waarheid kan bevatten vormen onderdelen van dat denken, zo zal Mansvelt Beck betogen. Vrijhof/Amphitheater. Aanvang 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

B.S.C. Duitenberg

B.S.C.Duitenberg organiseert dit jaar een studiereis naar New York met als thema 'Mergers and Acquisitions; eat or to be eaten'. Het doel hiervan is onderzoek doen naar fusies en overnames tussen Nederlandse en Amerikaanse ondernemingen. In april zullen we een aantal Nederlandse bedrijven bezoeken om vervolgens in mei naar New York af te reizen om aldaar hun Amerikaanse partners/dochters te bezoeken. Tevens worden in New York een aantal gerenommeerde zakenbanken bezocht om fusies/overnames vanuit een meer theoretisch perspectief te bekijken. Vertrekdatum: rond 28 april. Duur: 10 dagen. Kosten: ± f1000. Inschrijvingen via: [email protected]

G.A.T.

Goed nieuws voor alle Gaatjes en andere geïnteresseerden. Iedere week kun je hier een stukje vinden van G.A.T. In dit stukje worden de komende activiteiten gemeld. Maar ook andere belangrijke zaken zullen naast in het GATblad ook hier in het UT Nieuws te lezen zijn. Check dus iedere week even onder het kopje G.A.T. wat G.A.T. jullie te melden heeft. Komende donderdag is een gewone G.A.T.avond, dus kom allen even langs!

KIvI

KIvI Afdeling Jonge Leden Oost organiseert een avondje ontspanning. Altijd al eens een bergwand willen beklimmen? Of gewoon weer eens een avondje klimmen? Kom dan op donderdag 24 februari naar Klimcentrum Arque, J.J. van Deinselaan 20, Enschede (naast Diekmanhal). Daar kun je klimmen onder begeleiding van een ervaren instructeur, die je de basistechnieken van het wandklimmen uitlegt. Daarnaast is er natuurlijk ruime gelegenheid om het klimmen in de praktijk te brengen. Wel zelf stevige sportschoenen meenemen. Kosten f12,50 (KIvI-leden), f15 (niet-leden). Aanmelding: Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097 of ir. Judith Inberg, e-mail: [email protected], tel. 3890.

Aftrap lustrum praatjes SNT

In het kader van het 5 jarig bestaan van SNT wordt er dit jaar elke maand een praatje georganiseerd. De eerste in de reeks wordt gegeven door Waldo Bastian, werkzaam bij SuSE aan KDE en afgestudeerd aan de Universiteit Twente. SuSE maakt een bekende 'distributie' van Linux en houdt zich sterk bezig met het KDE (Linux desktop) project. Het praatje begint woensdag 16 februari om 15:30 in CC 3. Aansluitend is er een borrel.

IK 2000

Geïnteresseerd in de introductie? Denk je eraan om (super)activist te worden? Kom naar de themapresentatie van de Introduktie Kommissie 2000 op 15 februari om 16.00 uur in de Agora.

Sport

EHBO cursus

14 februari start er een EHBO cursus. Na een cursus van 14 avonden doe je begin juni examen voor je EHBO/reanimatie diploma. De cursus wordt gegeven op de campus en kost f112,50. Je moet in het bezit zijn van een Union Plus Kaart. Meer informatie bij de Sportraad in het sportcentrum (tel: 4891144) of mail [email protected]

Gezocht: Sterke Studenten & Squashende Studenten

15, 16 en 17 mei zijn er Grote Nederlandse Studenten Kampioenschappen in Rotterdam. We zijn nog op zoek naar sporters die uit kunnen komen in de onderdelen Sterkste Studententeam (met o.a. deadlift, overhead press, vrachtwagentrekken, telefoonboek scheuren, gewichtenloop en bankdrukken) en Squash. Ben je een bovengemiddeld sterke student(e) of een actief squash(st)er en lijkt het je leuk je te meten met studenten uit andere steden kom dan langs bij de Sportraad voor meer informatie. Ook bellen (4891144) of mailen ([email protected]) hoort tot de mogelijkheden.

Basketballen bij Arriba

Wil je wel eens wat anders dan de basketballtrainingen bij Cabezota of ben je gewoon op zoek naar een uitdagende sport, kom dan eens langs bij één van de trainingen van Arriba. Vanaf het laagste niveau tot aan Rayon Hoofdklasse kun je competitie spelen. Alleen trainen is natuurlijk ook mogelijk. Heren op maandag om 21u00 in Sporthal 1 en op dinsdag om 22u30 in de Houten Zaal, dames op maandag om 18u00 in de Houten Zaal en op dinsdag om 19u30 in Sporthal 1. Naast sportiviteit biedt Arriba ook veel gezelligheid: jaarlijks vier eigen toernooien, diverse externe toernooien, feesten en borrels. Bel voor meer informatie Wessel Wits (053-4895028) of e-mail: [email protected]

TC Ludica

Februari is altijd de maand, waarin langzamerhand iedereen weer uit z'n winterslaap komt. TC Ludica heeft in deze maand vele activiteiten gepland. In de nacht van vrijdag 11/2 op zaterdag, wordt weer het traditionele nachttoernooi georganiseerd ter gelegenheid van de 35ste DIES van TC Ludica. Je kunt je hiervoor opgeven via onze website. En dan op dinsdag 15 februari is het dan weer zover, TC Ludica bestaat dan 35 jaar. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om op de verjaardag van TC Ludica aanwezig te zijn. In juni zal het lustrumjaar gevierd worden met een groots feest, meer informatie hierover volgt nog. Voor de leden die het nog niet wisten, het Paviljoen is nu weer dagelijks geopend. Meer informatie: http://www.snt.utwente.nl/~ludica, tel. 053-4892347 (Paviljoen).

Drienerlose Hockey Club

De eerste wedstrijden zijn weer gespeeld. Helaas hebben we moeten constateren dat enkele dames onze club hebben moeten verlaten. Daarom zijn wij met spoed op zoek naar DAMES die de onbezette posities willen opvullen. Op alle niveaus zijn er nog een aantal plaatsen open in onze teams. Of je nu voor de prestaties gaat of liever de derde helft speelt in ons unieke clubhuis de Boortoren, je bent altijd van harte welkom. Uiteraard zijn ook heren nog altijdvan harte welkom. Heb jij zin om kennis te maken met de hockeysport of wil je de draad weer eens oppakken, kom dan eens meetrainen met een van onze teams. Voor informatie over de club en de trainingstijden: Robert (4895167) of Bas (4358234), [email protected], http://snt.student.utwente.nl/~DHC.

Trainen bij Kronos

Afgelopen weekend was Dortmund locatie voor de jaarlijkse internationale indoorwedstrijd die Kronos bezoekt. Op dit zeer druk bezochte evenement zijn weer mooie prestaties en clubrecords neergezet. Het laat maar weer eens zien dat de trainingen van afgelopen winter niet voor niets zijn geweest. Ondertussen beginnen de Hyde Park Relays al weer aardig in zicht te komen. Volgende week donderdag zullen we samen met honderd andere studentatleten de Engelse hoofdstad onveilig maken! Info: www.student.utwente.nl/~kronos, Erik: 4307226.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Ben je je tentamens zat? Heb je teveel energie? Kom dan eens vrijblijvend langs op één van de trainingen van D.S.T.V. Aloha. Lekker wat op je conditie doen op je eigen niveau. En naast dat trainen zijn er natuurlijk weer Parc Fermé evenementen # 24 februari is er weer een heuse Aloha bierproefavond. Nadere informatie volgt # De trainingstijden: maandag 16:30-18:00 krachttraining, krachthonk, sportcentrum; ma 20:00-21:30 Looptraining, sintelbaan; di 7:15-8:15 zwemmen, binnenbad, sportcentrum; di 21:30-22:30 conditietraining, sporthal II, sportcentrum; wo 20:30-21:45 zwemmen, binnenbad, sportcentrum; vr 21:00-22:00 zwemmen, binnenbad, sportcentrum # Voor meer informatie bel Marco (4618498) of Jetse (4337422).

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (ongeveer 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Er kan zowel op beginners- als competitieniveau getraind worden. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2, waar ook niet-leden van harte welkom zijn om een keertje te komen kijken. Voor vragen kan je bellen met Alex (053-4304753) of Arno (053-4895092), of kijk op ons internetadres: www.diok.nl.

De avond van Piranha

Altijd al meer willen doen met water? Donderdag 17 Februari kan je kennis maken met de drie takken van sport binnen Z.P.V.Piranha. Van 18.00 tot 19.15 is er een open zwemtraining, 19.15-20.30 is ereen introtraining waterpolo en van 20.30 tot 21.45 is er een introtraining onderwaterhockey, allen in het spiegelbad/sportcentrum UT. Deze trainingen zijn open voor iedereen! Meer weten, bel Esther/Anneloes: tel. 053-4312334 of kijk op onze homepage: http://www.student.utwente.nl/~piranha.

Menu

Week 7

Zaterdag 12 februari

Soep van de dag

***

Gebakken kipfilet met stroganoffsaus

Broccoli of keuze groente

Gebakken of gekookte aardappelen

Zondag 13 februari

Soep van de dag

***

Gepocheerde zalm met roomsaus

Of vleesgerecht met sperziebonen

Gebakken of gekookte aardappelen

Maandag 14 februari

Champignonsoep

***

Varkensschnitzel met vleessaus

Savoie kool

Carré of gekookte aardappelen

Dinsdag 15 februari

Chinese tomatensoep

***

Nasi Goreng met saté en omelet

Satésaus % Kroepoek

Sambalboontjes

Woensdag 16 februari

Hollandse groentesoep

***

Varkensrollade met jachtsaus

Bloemkool

Gebakken of gekookte aardappelen

Donderdag 17 februari

Goulashsoep

***

Stamppot boerenkool met vleessaus

Rookworst of speklap

Of Chili Con Carne met rijst

Vrijdag 18 februari

Kip-vermicelli soep

***

Gebakken of gepocheerde vis

Of taco met cocktailsaus en wortel Parisien

Frites of gekookte aardappelen

VEGETARISCH

Maandag 12 februari

Champignonsoep

***

Vegetarische cordon bleu met kerriesaus

Schorseneren

Gebakken aardappelen

Dinsdag 15 februari

Chinese tomatensoep

***

Groenteburger met sperziebonen

Paprikasaus met carré of gekookte aardappelen

Woensdag 16 februari

Hollandse groentesoep

***

Twee kaaskrokantjes met kaassaus

Spinazie % Gekookte aardappelen

Donderdag 17 februari

Kerriesoep

***

Omelet met Satésaus en Sambalboontjes

Zilvervliesrijst

HAP AAN DE TAP

Maandag 14 t/m vrijdag 18 februari

Lasagne Verde met rauwkostsalade en stokbrood

BRASSERIEMENU

Maandag 14 t/m donderdag 17 februari

Steakweek

Diverse steaks uit de reuzenkoekenpan, met diverse sauzen, kruidenboter, verse groenten, rauwkostsalade, stokbrood, frites en gebakken aardappelen

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.