Info

| Redactie

Promotie ir. B. Hoomans (CT) over 'Granular dynamics of gas - solid two - phase flows', 21 januari 2000, 16.45 uur, BB2. ir. D. Remondo Bueno (EL) over 'Performance Evaluation of Communication Systems via Importance Sampling', 28 januari 2000, 13.15 uur, BB2. drs. J.A.E. Oltmans (INF) over 'A knowledge - based approach to robust parsing', 28 januari 2000, 15.00 uur, BB2. Algemeen Besluiten van het

Promotie

ir. B. Hoomans (CT) over 'Granular dynamics of gas - solid two - phase flows', 21 januari 2000, 16.45 uur, BB2.

ir. D. Remondo Bueno (EL) over 'Performance Evaluation of Communication Systems via Importance Sampling', 28 januari 2000, 13.15 uur, BB2.

drs. J.A.E. Oltmans (INF) over 'A knowledge - based approach to robust parsing', 28 januari 2000, 15.00 uur, BB2.

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 25 november 1999

-Het CvB heeft prof.dr. W.E. van der Linden benoemd tot decaan van de faculteit der Chemische Technologie voor de periode 1 oktober 1999 tot 1 juli 2004.

-Het CvB heeft een aanvullende modeltekst voor faculteitsreglementen vastgesteld die betrekking heeft op onderzoekinstituten die in de faculteit zijn geplaatst en niet behoren tot de speerpuntinstituten.

-Het CvB heeft het personeelsplan van het DINKEL-instituut goedgekeurd en vraagt hierover het advies van de OR-Diensten.

-Het CvB heeft ingestemd met de conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in het Eindrapport van de Stuurgroep Studentenactivisme en heeft de Centrale Studentenraad gevraagd eveneens met die conclusies en aanbevelingen in te stemmen.

d.d. 2 december 1999

-Het CvB heeft de faculteit Bestuurskunde toestemming verleend om de werving van een hoogleraar Grote Stedenbeleid te starten.

-Het CvB heeft de faculteit Werktuigbouwkunde toestemming verleend om de werving van een hoogleraar Thermische Conversie Biomassa te starten en verleent daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het CvB heeft de faculteit Chemische Technologie toestemming verleend om de werving van een hoogleraar Process Synthesis te starten.

-Het CvB heeft de faculteit Toegepaste Wiskunde toestemming gegeven om de werving van een hoogleraar Deterministische Systeem- en Besturingstheorie te starten en daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-Het CvB heeft de faculteit Bestuurskunde toestemming gegeven om de werving van een hoogleraar Comparative Higher Education Policy Studies te starten en daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-Het CvB heeft de faculteit Elektrotechniek toestemming gegeven om de werving van een hoogleraar Biomedische Functie Hersteltechnologie te starten en daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit TN beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Biofysische Techniek.

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit WMW beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Technische Communicatie.

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit WMW beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Maatschappijgeschiedenis van de Techniek.

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit WB beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Energietechnologie.

-Het CvB heeft ingestemd met omzetting van de deeltijdaanstelling op de leerstoel Rubbertechnologie in een voltijdse aanstelling per 1 januari 2000 door de faculteit Chemische Technologie.

-Het CvB heeft ingestemd met de wijzigingen in de UT-deelname in de onderzoekscholen IPV, Nescor, Bouw, Waterbouw, iBME, WTMC, Huizinga, Disc, Cobra en Eidma. Aan de Raad van Toezicht zal worden verzocht hieraan goedkeuring te hechten.

-Het CvB heeft de verslagen vastgesteld van het najaarsoverleg met de faculteiten WB, CT, BsK en met de speerpuntinstituten BMTI en PIT.

Besluiten Raad van Toezicht

Besluiten Raad van Toezicht 14e vergadering d.d. 20 oktober 1999 (vastgesteld in RvT-vergadering 21-12-1999).

-De raad heeft het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht vastgesteld.

-De raad heeft de advies-aanvraag aan de ACO voor de opleiding Biomedische Technologie goedgekeurd.

-De raad heeft de overeenkomst tot samenwerking tussen de Universiteit Twente en de Vrije Universiteit d.d. 30-8/6-9-1999 goedgekeurd.

-De raad heeft de overeenkomst tot samenwerking tussen de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit en Revalidatiecentrum Het Roessingh d.d. 9-3-1999 goedgkeurd.

-De raad heeft goedkeuring verleend aan de door het College van Bestuur genomen besluiten met betrekking tot de wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen van de onderzoek-scholen OSPT, MRI, IOPS, IPV en ICO.

Extra jaar SF generatie 1995

In november hebben enkele duizenden studenten, behorend tot het cohort 1995, die sinds 1 september 1995 of later ingeschreven staan aan een 5-jarige technische opleiding in Nederland, bericht gekregen van de IBG dat zij per 1 september 2000 nog slechts recht zouden hebben op 36 maanden SF in de vorm van een rentedragende lening. De IBG heeft inmiddels toegegeven dat deze informatie vragen kan oproepen. In een concept-reparatiebrief aan betrokkenen, die de IBG in voorbereiding heeft, staat het nu alsvolgt verwoord (ter aanvulling): "Aangezien je op of na 1 september 1995 maar vóór 1 september 1996 voor het eerst SF voor een opleiding in het hoger onderwijs hebt ontvangen en op dit moment een 'technische' opleiding van 210 studiepunten volgt heb je op grond van artikel 17a lid 2 Wet op de studiefinanciering recht op 3 jaar (36 maanden) rentedragende lening. Echter als je binnen 8 jaar na de eerste maand waarin je studiefinanciering hebt ontvangen voor het hoger onderwijs een diploma overlegt van deze 'technische' opleiding krijg je alsnog (maximaal) 12 maanden lening omgezet in een beurs." Populair gezegd: je hebt in die situatie recht op een zesde beursjaar indien je binnen acht jaar na je eerste beursmaand klaar bent met je 5-jarige opleiding. Voor de goede orde: dit geldt ook voor HBO-gediplomeerden, begonnen in 1995 en in 1999 doorgestroomd naar een 5-jarige technische opleiding in het WO. Vragen? Maak een afspraak met een van de studentendecanen (toestel 2035/2036, kamer Vrijhof 234).

Training Theatervaardigheden voor docenten

Op vrijdag 21 januari 2000 kunnen UT-docenten oefenen in presentatievaardigheden door een korte cursus toneelspelen. Acteren en college geven hebben veel gemeen. In beide gevallen is het zaak de aandacht van de 'toeschouwers' vast te houden en een verhaal over te dragen. Ervaringen in de theaterkunst voor het gebruik van stem, mimiek, ruimte en gebaren kunnen we benutten om het leereffect van colleges te vergroten. Deelnemers oefenen met hun eigen leerstof. De technieken blijken toepasbaar bij het verduidelijken van abstracte stof, als veel stof overzichtelijk moet worden samengevat, om accenten te leggen bij de belangrijkste onderdelen, bij motiveren, bij aandacht houden en bij rumoerige groepen. Cursusonderdelen zijn: basistechnieken, hanteren van metaforen, vertellen van anekdotes, neerzetten van een persoon in een situatie, ensceneren van een dialoog en improviseren. Informatie: Frank de Mink (2051) of http://www.oc.utwente.nl. Aanmelding (tot 11 januari): tel. 053-4895453, [email protected] of http://www.oc.utwente.nl.

Communicatieadvies voor artsen en huisartsen

Een particuliere ondernemer uit Hengelo startte in september 1998 een eigen communicatieadviesbureau. Daarin begeleidt zij artsen en huisartsen gedurende een korte periode bij hun werk. Via een vragenlijst verzamelt ze gegevens over hoe patiënten de dienstverlening van de arts beoordelen. Met deze gegevens voorziet ze de arts van een communicatieadvies. Uitgangspunt is dat een goede communicatie met de patiënt de dienstverlening van de arts verbetert. De Wetenschapswinkel zoekt een TCW-student die helpt om de vragenlijst verder aan te scherpen, te valideren en toegankelijk te maken voor het statistische verwerkingsprogramma SPSS. Dit praktijkgerichte onderzoek vindt bij voorkeur plaats in het kader van de studie onder begeleiding van een docent. Nadere informatie: ir. Egbert van Hattem, Vrijhof 208, tel. 4407/3848, email: [email protected]

Alle faculteiten

Integrand Twente

Ja! Allemaal gelukkig nieuwjaar gewenst! Heb je al weer zin een veel werkervaring of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op WWW.Integrand.nl. Tel: 4893909.

Extra jaar SF generatie 1995

Zie mededeling algemeen.

College Industriële Elastomeren (135525)

Wijziging van 3e naar 2e trimester. Zie mededeling CT.

JAVA (Juridische Aspecten van Automatisering, 189059)

Voor TBK D3, CT&M, WWTS, TCW, WB, EL, CT, TN, W&M, TW, INF/BIT, Universitaire Lerarenopleiding. Zie mededeling TBK/CT&M.

Cursus Directievoering (181019)

Voor TBK, CT&M, WWTS, TCW, WB, EL, CT, TN, W&M, TW, INF/BIT, Universitaire Lerarenopleiding. Zie mededeling TBK/CT&M.

BSK

Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek IIA (177002)

Voor D1 studenten BSK. Er is een nabespreking gepland van het tentamen Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek IIA (177002) van 29-11-99 op 13 januari 2000 van 12.30 tot 13.30 uur in zaal B-102.

Staats- en bestuursrecht II (175003)

Voor D1 studenten BSK. Er is een nabespreking gepland van het tentamen Staats- en bestuursrecht II (175003) van 30-11-99 op 12 januari 2000 van 12.40 tot 13.40 uur in zaal A -112.

Bestuur en organisatie (171170)

Voor P studenten BSK. Vanaf maandag 10/1/2000 is de syllabus met achtergrondinformatie voor dit vak beschikbaar bij de UTake. Alle overige informatie komt digitaal beschikbaar, via TeleTOP. Op het introductiecollege van maandag 10/1 (5e en 6e uur, CT 2520) zal een korte handleiding worden uitgereikt met behulp waarvan studenten zich aan kunnen melden voor TeleTOP.

Staat en politiek (171060)

Voor P studenten BSK. Nabespreking: op donderdag 13 januari 2000 is er een nabespreking gepland m.b.t. het tentamen van 26 november jl. van bovengenoemd vak. Deze nabespreking is in zaal C-124 om 12.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten.

Afstudeeropdracht Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Rijksverkeersinspectie (RVI)

Voor D2/D3 studenten BSK. De RVI biedt een afstudeeropdracht bij de secor Handhaving, afdeling Taxivervoer. In 1999 heeft de RVI haar strategie tot 2008 gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel van de strategie bestaat uit de ontwikkeling van toezicht op afstand, ook wel metatoezicht genoemd. Dit gaat gepaard met de ontwikkeling van systemen van zelfregulering binnen de verschillende vervoerssectoren. Ook in de taxisector wordt gedacht aan de introductie van zelfregulering en metatoezicht. De afdeling Taxivervoer wil graag het voortouw nemen in de ontwikkeling hiervan. Voorafgaand daaraan wil zij de mogelijkheden onderzoeken van de introductie van zelfregulering en metatoezicht in de taxibranche. Daarbij dienen in ieder geval de volgende vragen aan de orde te komen: -Is de taxisector klaar voor zelfregulering? -Zo ja, welke systemen van zelfregulering zijn het meest geschikt (keurmerk of iets anders)? Zo nee, welk traject moet worden ingezet om de branche klaar te maken voor zelfregulering? -Wat betekent e.e.a. voor de controle en handhaving? Inlichtingen: stagebureau bestuurskunde, TW/RC C 105a, 4893239 (alleen 's ochtends).

Afstudeeropdracht/stage/vacature Ierland

Voor D3 studenten BSK. Centre for european studies - University of Limerick, Ireland. Programme coordinator. Due to an expandingrange of activities and responsibilities, following its designation by the EU as a Centre of Excellence, the Centre for European Studies at the University of Limerick, Ireland, seeks a part-time programme coordinator to assist with inter alia the following: -planning of seminars, conferences and incoming visits. -editing and production of a regular Newsletter. -planning of the annual Jean Monnet Summer School in European Integration. -representing the Centre at meetings in Ireland and abroad. -preparation and editing of typescipts for research papers and books. The position would require about 25 hours work per week, and would ideally suit a postgraduate or senior undergraduate seeking a one-year/one-semester internship while carrying out research for a thesis/dissertation on European integration. The position would commence in March 2000 or as soon as possible thereafter. Terms and conditions to be negotiated to suit the individual. Among qualities sought are: -proficiency in at least one language (but preferably two) other than English interest in, and knowledge of the EU plus (preferably) E and C European countries. -good keyboard skills plus (preferably) Microsoft, DTP, webpage and internet experience. -a willingness to work flexible hours. -a willingness to take responsibility and act on own initiative. -full driving licence. There is no application form, but applicants are asked to send a full CV, and a letter stating why they think they would be ideal for the position by 15 January 2000, to: Prof. Eddie Moxon-Browne, Director, Centre for European Studies University of Limerick, LIMERICK, Ireland. Tel +353 61 202202, Fax +353 61 202991, E-mail [email protected], http://www.ul.ie/~ceuros (Centre for European Studies).

CT

College Industriële Elastomeren (135525)

Wijziging van 3e naar 2e trimester. Het is de bedoeling dat dit college dit studiejaar niet in het 3e, maar gedurende het 2e trimester zal worden gegeven. Het eerste college vindt plaats op donderdag 27 januari a.s., het 3e + 4e uur in CT 3522. Bij deze gelegenheid zullen ook de data voor de vervolgcolleges in onderling overleg worden afgesproken. Studenten die belangstelling hebben voor dit college worden verzocht zich op te geven bij: Karin Hendriks (secr. werkeenheid Polymeerchemie en Biomaterialen/Rubbertechnologie), kamer CT1360, tel. 4892968 of e-mail [email protected] Prof. dr. ir. J.W.M. Noordermeer, Werkeenheid Rubbertechnologie.

Integrand Twente

Ja! Allemaal gelukkig nieuwjaar gewenst! Heb je al weer zin een veel werkervaring of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op WWW.Integrand.nl. Tel: 4893909.

EL

Lineaire analyse EL-HBO (152024)

De herkansing Lineaire analyse voor EL-HBO-ers op maandag 10 januari gaat niet door. In overleg met de docenten zal een andere herkansing worden gepland. (het tentamen lineaire analyse voor TN (151024) gaat wel gewoon door).

Tentamen Inleiding Energietechniek (124177)

Het tentamen Inleiding Energietechniek welke plaatsvindt op woensdag 2 februari a.s. wordt verplaatst van de ochtend naar de middag.

Neuronale netwerken (123131)

Voor EL en INF/BIT. Het college Neuronale Netwerken wordt dit trimester afgerond met een opdracht. Degenen die eerder college hebben gevolgd maar dit nog niet hebben afgerond dienen contact op te nemen met Dhr. L.P.J. Veelenturf, EL/TN gebouw, kamer 9256, tel. 2842 of email [email protected]

Dynamische Systemen HBO-ers (124165)

Zaalwijziging: De werkcolleges van Dynamische systemen op de woensdagen het 3/4 uur vinden tot en met week 4 plaats in BB7. De werkcolleges op de dinsdag het 3/4 uur gedurende week 6 t/m 8 vinden voor de HBO-ers plaats in BB7. (VWO-groepen in B1220 en B1224).

Dynamische Systemen voor herhalers of postHBO met Numerieke Wiskunde

Diegenen die Numerieke Wiskunde reeds gehaald hebben kunnen het 'oude' vak Dynamische Systemen (dus 2 SP) doen. Zie voor consequenties en handelswijze UTIS of de webpagina van het vak, www.rt.el.utwente.nl/dynsys.

Stagebureau gesloten

Het stage- en internationaliserings-bureau is gesloten van 7 tot en met 14 januari. Voor dringende vragen kunnen studenten terecht bij BOOZ-EL.

INF/BIT

Werkcolleges DW en Logica (151050) groep 6

I.v.m. de verminderde belangstelling voor de werkcolleges wordt groep 6 voor de eerste helft toegewezen aan groep 5, docent drs. E.M. Welling, voor het werkcollege op DI 5+6 in EF-B 1224 en op VR 3+4 in TW-A 114. De tweede helft van groep 6 wordt toegewezen aan groep 7, docent mevr.dr. J.C.M. Keijsper, voor het werkcollege op DI 5+6 in TW-A 114 en op VR 3+4 in TW-D 105b.

Electronic Commerce (232050)

In het derde trimester van het lopende collegejaar zal het BIT keuzevak Electronic Commerce (EC, 232050) voor het eerst verzorgd worden door de docenten Grefen, Pieper en Stegwee. Het vak behandelt de verschillende vormen van electronic commerce vanuit de invalshoeken business, organisatie, informatietechnologie en methodologie. De collegecyclus bestaat uit acht hoorcolleges en een workshop. Van studenten wordt verwacht dat zijn groepsgewijs een praktische applicatie van EC analyseren. Als onderwijsmateriaal wordt een reader samengesteld. Het vak is verroosterd op vrijdag het 5e en 6e uur in BB-5. Gezien de verwachte belangstelling is het aantal inschrijvingen beperkt tot 50 studenten. Inschrijving vindt plaats vanaf 7 februari bij BOZ-INF/BIT. Informatie met betrekking tot voorkennis zal zo spoedig mogelijk als onderwijsmededeling gepubliceerd worden.

Herkansing Informatiesystemen (212010) voor INF en BIT P-studenten

Voor alle INF en BIT P-studenten die het vak Informatiesystemen (212010) nog moeten afronden. Wegens ziekte wordt de uitslag van het tentamen Informatiesystemen d.d. 3 december 1999 vertraagd. Hierdoor komt de herkansing van het vak Informatiesystemen (212010) d.d. 10 januari 2000 te vervallen. Zo spoedig mogelijk in januari wordt datum, plaats, tijd en wijze van inschrijving voor de extra herkansing bekend gemaakt. Let op de Onderwijsmededeling hieromtrent op het web en op het mededelingenbord bij de practicumzalen.

Integrand Twente

Ja! Allemaal gelukkig nieuwjaar gewenst! Heb je al weer zin een veel werkervaring of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op WWW.Integrand.nl. Tel: 4893909.

Neuronale netwerken (123131)

Voor EL en INF/BIT. Zie mededeling EL.

TBK/CT&M

Intekenen D2-vakken blok 4

Voor CT&M D2 en D3. Met ingang van heden liggen de intekenlijsten voor de D2-pakketten die in blok 4 zijn verroosterd op de balie bij BOZ CT&M. De inschrijving sluit op 19 januari 2000.

Het gaat om de volgende vakken: -Pakket Analyse van Data (M2):Data-gebruik en modelleren (221021), Numerieke wiskunde en programmeermethoden (154024). -Pakket Waterbouwkunde (W2): Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies (224121), Management van civiele infrastructuur (224122). -Pakket Verkeersbouwkunde (222130). Ook studenten die het D3-vak Waterbouwkunde van Rivieren (224550) willen afronden door een deel van pakket Waterbouwkunde (W2) te doen dienen zich in te tekenen.

Roosterwijzigingen pakket Verkeer en Beleid

Voor CT&M D2. Voor het pakket Verkeer en Beleid gelden de volgende roosterwijzigingen: Evaluatiemethoden (222121): -Aan het rooster moet worden toegevoegd: slotbijeenkomst op vrijdag 28 januari, 09.30 - 15.30 uur, zaal WB Z-122. Beleidsevaluatie Verkeer (222122): -De colleges op maandag 17 en 24 januari 2000, 1e t/m 4e uur, vervallen. -De bijeenkomst op vrijdag 28 januari 2000, 5e t/m 8e uur, vervalt. -Aan het rooster moet worden toegevoegd: introductiebijeenkomst op vrijdag 14 januari 2000, 15.45 - 16.30 uur, zaal WB HIV-201. -Op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 januari 2000 vinden er sessies plaats in Breda. Meer informatie hierover op het college. Ruimtelijke Inrichting en Infrastructuur (222123): -Het college op vrijdag 24 december 1999, 3e + 4e uur, vervalt. -Het college op dinsdag 11 januari 2000, 3e + 4e uur, vervalt. -Het college op woensdag 12 januari 2000, 1e + 2e uur vervalt.

Internationaal Personeelsmanagement (184161)

Voor Socrates/TBK D2. In januari a.s. wordt het vak Internationaal Personeelsmanagement (IPM, 184161) weer aangeboden door de afdeling HRM. Het vak is bestemd voor zowel Socrates- als Nederlandse studenten. De voertaal van het vak is Engels. De introductie van het vak is dinsdag 11 januari (5e en 6e uur in INF L 220). De daarop volgende bijeenkomsten zijn gepland op 25 januari, 8 februari en 22 februari. Het betreft dan hele middagen (5e t/m 8e uur, in TO L 105). De afsluitende bijeenkomst is op 7 maart (5e en 6e uur in INF L 220). Nederlandse studenten die het vak willen volgen zijn van harte welkom. Gaarne aanmelden bij Ine Scholten (tel. 3519, email: [email protected]).

Zaalwijzigingen pakket Oppervlaktewater (M1)

Voor CT&M D2 en D3. Voor de vakken Transportverschijnselen en Morfologie (221012) en Waterbeweging en Morfologie (224220) gelden de volgende zaalwijzigingen: -woensdagmiddag 12 januari 2000, 5e t/m 8e uur, in zaal WB HIV-208; -woensdagmiddag 19 januari 2000, 5e t/m 8e uur, in zaal WB HIV-208; -vrijdagmiddag 21 januari 2000, 5e t/m 8e uur, in CT-1349.

Vervallen college 11/01/2000 pakket B3

Voor CT&M D2 en D3. Het college van het pakket Juridische Aspecten van de Bouw, dat verroosterd stond voor dinsdag 11 januari a.s., het 7e + 8e uur, komt te vervallen. Bovenstaand college stond ook verroosterd voor studenten die het D3-vak Bouwrecht of het keuzevak Ruimtelijke Ordening en Recht volgen.

College Bouwrecht (189067) op 11-01-2000 vervalt

Voor TBK-B D2. Het college voor het vak Bouwrecht op 11 januari a.s., 7e + 8e uur, komt te vervallen.

JAVA (Juridische Aspecten van Automatisering, 189059)

Voor TBK D3. Docent: Prof.mr.dr. H.C.J.G. Janssen. Literatuur: H. Franken e.a.: Recht en Computer, Kluwer Serie Recht en Praktijk, ISBN 90-268-2863-2, derde druk. In tegenstelling tot eerdere berichten is dit college gestart op 13-12-1999. Deelname is nog mogelijk tot en met 10-01-2000. In overleg met de aanwezigen is voor de volgende college-onderwerpen gekozen: 1.13/12 Apparatuur, programmatuur en infrastructuur. 2.20/12 Juridisch theoretische achtergronden. 3.10/01 Computercontracten, automatisering en aansprakelijkheid. 4.17/01 Telematicatoepassingen. 5.24/01 Intellectuele eigendom. 6.07/02 Bewijs, bewaring en geschillenbeslechting.

7.14/02 Telecommunicatierecht. 8.21/02 De bescherming van persoonsgegevens. 9.28/02 Misbruik van informatie. 10.06/03 Actuele ontwikkelingen.

Cursus Directievoering (181019)

Voor TBK, CT&M, WWTS, TCW, WB, EL, CT, TN, W&M, TW, INF/BIT, Universitaire Lerarenopleiding. TSM Ondernemerscentrum start 2 februari a.s. weer met de cursus Directievoering. Directeuren van middelgrote en kleine ondernemingen leren een ondernemingsplan te maken, waarbij de gehele bedrijfsvoering kritisch moet worden bekeken. Het TSM Ondernemerscentrum biedt aan D-studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen door een student als adviseur te koppelen aan een ondernemer, om zo assistentie te verlenen bij het maken van een ondernemingsplan. Deze assistentie wordt gehonoreerd met 3 tot 5 SP en een bedrag van f500. De cursus en de begeleiding door de student lopen van februari t/m juni 2000. Inschrijving voor dit Onderwijsproject kan vanaf heden bij BOZ/TBK en bij TSM Ondernemerscentrum. Voor inschrijvingen en/of inlichtingen kan men terecht bij prof.dr.ir. W.E. During, kamer BB-333, toestel 4531 of Peter ter Horst (TSM Business School) toestel 3852, e-mail [email protected] (Voorkennis: Bij voorkeur de vakken Financieel Management, Strategisch Management en een Doctoraal Marketing vak.). Op donderdag 13 januari en donderdag 20 januari a.s. van 12.30-13.30 uur worden er in college zaal BB-6 (BB-gebouw) voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

Keuzevak Bedrijfsvoering in niet-westerse landen (188007)

Voor TBK D2/3. Het keuze vak "Bedrijfsvoering in niet-westerse landen" bouwt voort op het verplichte vak "Internationaal Management", maar kan ook onafhankelijk gevolgd worden. Het doel van het vak is om inzicht te verkrijgen in de specifieke problematiek bij de produktie- en organisatie- processen in niet-westerse landen. In het tweede trimester worden vier colleges gegeven. Daarin worden een aantal cases behandeld die met name op de praktijk in gaan. Het eerste college is op 12 januari het derde en vierde uur in BB4 en met de volgende onderwerpen: Financieel management in niet-westerse landen (invloed van religie en inflatie); Produktie management in niet-westerse landen (case: Stork in Indonesië). De overige drie colleges zijn op 19 januari en op 9 en 16 februari op dezelfde tijd en plaats. Het tentamen is 17 maart 2000. Als alternatief voor het tentamen kan het vak ook met zelfstudie-opdrachten worden afgerond. De opdrachten kun je ophalen bij het secretariaat TDG (CT 1809). Heb je nog vragen over de opzet van het vak neem dan contact op met Mark Wullink, CT1805, tel. 4893534, [email protected]

Integrand Twente

Ja! Allemaal gelukkig nieuwjaar gewenst! Heb je al weer zin een veel werkervaring of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op WWW.Integrand.nl. Tel: 4893909.

TCW

Herkansing HTML-toets Mediakunde I (243101)

Voor P-studenten TCW. De herkansing van de HTML-toets van Mediakunde 1 vindt plaats in week 5. Datum: woensdag 2 februari 2000. Tijd: 13.30-15.30 uur. Intekening voor deze toets via TAST is verplicht en is mogelijk van 27 december 1999 t/m 20 januari 2000.

Tekstanalyse (241201)

Voor P-studenten TCW. Het hoorcollege Tekstanalyse van vrijdag 14 januari a.s. het 3e en 4e uur vindt plaats in zaal CC-2.

Inleiding methoden en technieken (243200)

Voor P-studenten TCW. De werkcolleges op vrijdag in week 3 en maandag in week 4 vinden plaats in de volgende zalen: Week 3 - vrijdag 1e en 2e uur. Groep 3: TW-D103b. Groep 4: TW-D105b. Week 4 - maandag 7e en 8e uur. Groep 1: TW-D103a. Groep 2: TW-D103b.

Communicatieadvies voor artsen en huisartsen

Wetenschapswinkel zoekt TCW-student voor een onderzoek. Ziemededeling algemeen.

TN

Extra colleges Licht & materie (148002)

Er staan extra colleges verroosterd in de weken 3, 6 en 9 op donderdag 3e+4e uur in INF L212.

Aanmeldingsprocedure doctoraal-examen TN in maart 2000

Studenten die aan het examen willen deelnemen moeten zich hiervoor altijd opgeven, ook wanneer de doctoraalvoordracht het laatste onderdeel van het afstuderen is of alle cijfers reeds binnen zijn. Bureau onderwijszaken is immers onbekend met de plannen van de student: er kunnen diverse redenen zijn waarom een student de formele datum van het doctoraal-examen zou willen uitstellen. Verder wordt U gevraagd U te willen houden aan de hieronder vermelde data: sluiting aanmelding: 25 februari 2000; terugtrekken tot: 16 maart 2000; examenvergadering (uitslag): 21 maart 2000; uitreiking v.d. diploma's: 23 maart 2000. Twee exemplaren van het doctoraalverslag dienen bij Bureau Onderwijszaken TN te worden ingeleverd (1 ex. archief, 1 ex. bibliotheek). U dient er rekening mee te houden dat alle cijfers binnen moeten zijn bij BOZ TN op donderdag 16 maart 2000 en dat u ongeveer 3 weken voor de doctoraalvoordracht contact opneemt met BOZ zodat tijdig voor een zaal kan worden gezorgd.

Bespreking herkansing Detectie en signaalverwerking (146003)

Deze bespreking zal plaatsvinden op donderdag 20 januari a.s. om 10.00 uur in EL/TN 8128.

TO

Uitslag Doctoraal examenvergadering TO, december 1999

De volgende studenten slaagden voor het doctoraal examen Toegepaste Onderwijskunde: 9510680 M. Bron Assen, met goed gevolg per 10-11-99; 9511008 M.S. Koopmans Enschede Met goed gevolg per 15-10-99; 9009795 J.W. Lok Apeldoorn Met goed gevolg per 1-12-99; 9413464 H.J.H. Lubberman Coevorden Met goed gevolg per 30-11-99; 9511172 M.A. Nan Heemskerk Met goed gevolg per

29-10-99; 9613129 G.J. van Oel Zoetermeer Met goed gevolg per 22-09-99; 9312463 B.M. Reus Nijmegen Met goed gevolg per 2-12-99; 9116338 T.M.C. de Vos Winterswijk Met goed gevolg per 15-11-99; Het totaal aantal afgestudeerde TO-studenten is nu (december 1999) 689 + 8 = 697.

Honorary professorship

Herewith the International Research & Training Center of UNESCO at Kiev, Ukraine, awards Dr. Piet A.M. Kommers with the predicate Honorary Professor for his pioneering work and research in the field of Educational Technology. In particular, this title underlines our appreciation of his co-ordination of the collaborative research in the field of technology-enriched education which has resulted in the publication of the book "New Media and Telematic Technologies for Education in Eastern European Countries" that promoted the acknowledgement of educational research in the countries of the former Soviet Union." Signed by the director of the International Research & Training Center of UNESCO, Professor Dr. Vladimir Gritsenko; 25-11.1999 dr. Kommers' recognition is not only an honour to himself and his department ISM, but also to TO, CTIT and the University of Twente. It is a well deserved recognition for dr. Kommers' many years of international professional sevice. This recognition follows closely with another recent recognition for dr. Kommers' work internationally. Dr. Kommers, out of a list of 30 nominees from around the world, received the most votes for new members of the Executive Committee of the Asian-Pacific Branch of the Association for the Advancement of Computing in Education. The election was held via the Internet and eligible to vote were the members of the this group, representing hundreds of members in more than 25 countries. Prof. dr. Betty Collis, Chair, ISM/TO.

D-voordracht

Danny Beetsma heeft op donderdag 23 december 99 een voordracht gehouden over 'Evaluatieplan voor het project Buurtscholen in Leeuwarden'.

Filosofie en onderwijskundige technologie (161137)

Voor TO-D2. Voor dit vak wordt op dinsdag 29 februari 2000 een extra werkcollege ingeroosterd op het 5e en 6e uur in TW D105b.

Methodisch ontwerpen van toetsen (196015)

Voor TO-D3. Voor dit vak komen alle verroosterde colleges en practica te vervallen. Er zijn extra hoorcolleges ingeroosterd op woensdag 22 december, van 14.00u tot en met 16.00u in L105, en op vrijdag 21 januari, vrijdag 28 januari en vrijdag 11 februari, van 9.00u tot en met 11.00u in L105.

W&M

Rooster W&M-vak Ingenieur in bedrijf (162313)

Rooster W&M-vak "Ingenieur in bedrijf" studiejaar 1999/2000. Vakcode: 162313. Docent: Dr. M. Kirejczyk, tel 489 3352, kamer TWRC D303. 2e trimester: Colleges in week 6 en 7. Donderdag 10februari 2000: 8.30-12.30 uur in TO L213. Donderdag 17 februari 2000: 8.30-12.30 uur in TO L213. Terugkomdag week 8. Donderdag 24 februari 2000: 9.00-12.30 uur in INF L208. 3e trimester: Colleges in week 23 en 24. Donderdag 8 juni 2000: 8.30-12.30 uur in INF L212. Woensdag 14 juni 2000: 13.30-17.30 uur in TO L216. Terugkomdag week 22. Dinsdag 30 mei 2000: 13.30-17.30 uur in INF L212.

Internationaal

AIESEC

Internationale stage? Kom een keer langs op het kantoor van AIESEC voor een oriënterend gesprek! Wij zitten in BB, tel. no. 4893959. De Trainingsweek was een groot succes. Bedankt voor jullie deelname!

Pakkerij

C.S.V. Alpha

Alle lezers een gezegend nieuwjaar gewenst! Vanavond is de sociëteit weer geopend om al je vakantiebelevenissen aan elkaar te vertellen. # Dit weekend vindt het januariweekend weer plaats. # Ook belangstelling voor Alpha? Geef je op voor het januariweekend, of kom eens langs in sociëteit Flux (Oude Markt 24, derde verdieping). Elke donderdagavond is de sociëteit geopend. Meer informatie op http://alpha.student.utwente.nl, of bel Rudi (053-4762862) of Martin (053-4317152).

A.S.V. Taste

Het bestuur wenst iedereen een fantastisch nieuwjaar. Zondag 9 januari is er de gelegenheid elkaar op de Nieuwjaarsreceptie

een gelukkig nieuwjaar te wensen. Op 17 februari is er een inval van Gaudium. Ook is de inschrijving voor het Winterkamp geopend. Het Winterkamp is van 18 t/m 24 feb. * "Kan jij het vier dagen per week, met z'n zessen?" Ja? Meld je dan aan bij het SB voor het besturen van Antigoon.* Voor vragen kan je terecht bij het bestuur (tel. 053-4326238) of kom langs op een van onze sociëteitsavonden. De sociëteit is open op donderdag en dinsdag om 21.00u en op vrijdag en zondag om 22:00u.

SPE

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met eenactiviteit meedoen.

Activiteiten

Vieringen

Zen-meditatie

Informatie Pastores

SRD

Ben je techniek-student en begonnen in 95? Dan moet je je zesde jaar beurs 'verdienen' door binnen acht jaar af te studeren. Dit is een onbekende regel van IBG. Het SRD StudentenSteunpunt weet hier echter alles van. Kom langs voor info op dinsdag t/m donderdag in de pauze # Ben je, of ken je, allochtone studenten? De SRD organiseert 27 januari een dag voor informatie en voor het uitwisselen van ervaringen voor studenten die te maken hebben met een cultuurovergang. Meer weten? Bel 5236 # De SRD is te vinden in de onderste portakabin langs de promenade. Tel 5236 of 4033. E-mail: [email protected] Homepage: www.student.utwente.nl/~srd # Iedereen is uitgenodigd voor de nieuwjaars/lustrumborrel van de SRD op 10 januari om 17.00 uur in de sociëteit van de Bastille # De SRD wenst iedereen een goed nieuwjaar!

Studieverenigingen

Abacus

Dinsdag 11 januari is er vanaf half 5 een nieuwjaarsborrel in de kantine. Zo kan je iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen en bijpraten na de vakantie. Hopelijk tot dan! # We zijn nog op zoek naar mensen die het cafésporttournooi of het pooltournooi willen organiseren. Lijkt het je leuk om een van deze activiteiten op te zetten, loop dan even bij ons binnen of mail ons via [email protected] # Abacus wenst al haar leden een heel goed nieuwjaar toe!

Stress

Stress organiseert de komende tijd weer een aantal actviteiten. Zo isde Mexico-reiscommissie bezig met de selectie van de deelnemers. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Mexico-reis en de presentatie gemist hebben: je kan een inschrijvingsformulier (inleveren voor 21 januari) en case ophalen in de Stresskamer. Voor verdere vragen kun je mailen naar [email protected] # Verder staat in januari een driedaagse reis naar de Randstad op het programma, een zogenaamde CompanyFunTour met de titel "Let's go to the wild wild west". Er worden een aantal bedrijven bezocht, natuurlijk afgewisseld met de nodige ontspanning. De reis is op 19, 20, en 21 januari 2000 (inschrijven op onze kamer of via [email protected]) # Tevens wordt er door Estiem van 15 t/m 19 januari een reis naar Cambridge georganiseerd. Hier zal o.a. een congres plaatsvinden, een bezoek aan de universiteit, en veel feest natuurlijk. Let op: inschrijven was uiterlijk tot 24 december # Voor overige informatie: zie www.stress.utwente.nl.

Arago

Je kunt je nog inschrijven voor het Arago-team voor de Bata444race. # Zin in avontuur? Ga mee met de Skilift, de jaarlijkse liftwedstrijd die dit jaar naar Bern, Zwitserland gaat en in het weekend van 15 januari zal plaatsvinden! In Bern bestaat de mogelijkheid om te skiën. # De eerste themaborrel van de nieuwe eeuw is de oliebollenborrel op donderdag 12 januari. # Arago wenst iedereen een geweldig nieuwjaar. Succes met eventuele hertentamens!

Inter-Actief

Soms is het buiten glad van de ijzel, soms binnen van de sneeuw. 26 Januari gaan we skiën. Bereid je voor. # Liever een borrel? dinsdag 18 januari, nieuwjaarsborrel. Gegarandeerd zonder crashes. # Daarna kijken we de film mars-attacks. 19 en 20 januari, in de pauze. # We zoeken nog mensen voor de lustrumcommissie. Meld je aan bij Inter-Actief. # 25 januari is er nog de pre-ski-borrel. # Na de vakantie is de borrelkelder maandag tot en met donderdag in de pauze geopend. # Succes met je eventuele herkansing! # Of dit ook allemaal echt zal gebeuren valt nog te bezien. Kazachstaanse raketten zijn gericht op de meest strategische plek van Nederland: Bovenin hal-B. Telefoon: 3756, E-mail: [email protected]

TObias

29 april Bata444enrace! Geef je nu op! # 7 april Gala, georganiseerd door de studieverenigingen TObias, Isaac Newton (WB) en Arago (TN) # 7 februari Excursie naar NS-opleidingen georganiseert door de LEX. # 19 januari De millenniumactiviteit van de Maccie. Deze zal tussen de middag hun activiteit bekend maken. 's Avonds organiseert de Accie een borrel. # TObias is bezig met het samenstellen van een samenvattingenbank. Dus lever je samenvattingen in! (liefst digitaal, op papier mag natuurlijk ook). Dan staan ze binnenkort op onze web-site "http://to-www.edte.utwente.nl/TO/verenigingen/tobias/tobias.htm".

Sirius

Er zullen binnenkort twee inhousedagen plaats vinden: op 19 januari is er een inhousedag bij Cap Gemini en op 21 februari gaan we naar het Ministerie van Financiën, let op je brievenbus voor meer informatie over deze activiteiten # Op 25 februari zal het jaarlijkse Gala plaats vinden, dit jaar i.s.m. Communiqué en Abacus # Wil je voor 2000 nog actief worden bij Sirius grijp dan nu je kans: er is nog plaats in o.a. de Politiereiscie en het Lectoraal Genootschap # Als laatste wenst Sirius iedereen een goed nieuw jaar.

Communiqué

Hee luitjes, Communiqué wenst iedereen veel geluk en voorspoed in 2000. # 12 januari is de wissel ALV. Deze begint om 13:00 uur in BB6. De borrel zal in Riche plaatsvinden, alle leden zijn van harte welkom! # De SOCOM organiseert weer een bijeenkomst waar jullie allemaal kunnen komen klagen. Deze is op 11 januari in b103 in de pauze. # De Communiquékamer is van maandag tot donderdag open van 10:30 tot 16:00 uur en vrijdag tot 14:30 uur. # telefoon: 053 4894461 # internet: www.communique.utwente.nl # e-mail: [email protected]

Scintilla

Volgende week dinsdag (12 januari) is er weer de eerste (tweede) dinsdag van de maand borrel, met dit keer als thema oliebollen. Het huidige bestuur bereidt voor deze borrel de nodige oliebollen en de Borrel tapt vanaf dan ook wintervorst. De borrel begint om 16:00 uur in de Tombe. # Vrijdag 21 januari organiseert het bestuur een 24e Cantus. Plaats en tijd worden later bekend gemaakt. # Scintilla wenst iedereen een gezellig en succesvol nieuw millenium. #Tik...Tik...Tik...Tik...

ConcepT

ConcepT wenst iedereen een fantastisch 2000 toe!! # Dinsdag 11 januari vindt de actieve leden activiteit en het bijbehorende etentje plaats. Verzamelen om 13.30 uur in het Sportcentrum. # Op woensdag 12 januari zal de nieuwe almanak worden gepresenteerd op de almanakborrel. # Op 20 januari vindt de ALV plaats in N105, wees hierbij aanwezig. Na afloop kan het nieuwe bestuur uiteraard worden gefeliciteerd op de borrel. # Vragen of info: bel 3884, e-mail naar [email protected] of surf naar http://www.ConcepT.utwente.nl.

Cultuur

Nieuwjaarsconcert Utopiano

Op donderdag 13 januari, Audiozaal, Vrijhof UT, aanvang: 20.00 uur. Zie cultuuragenda.

Sport

Cursus krachttraining

Dinsdag 18 en woensdag 19 januari 2000 a.s. start er weer een nieuwe cursus krachttraining. De tijden waar u uit kunt kiezen zijn (voorzover mogelijk): dinsdags van 18.00 tot 19.30 uur en woensdags van 16.30 tot 18.00 uur. De cursus bestaat uit 4 lessen (o.a. techniek en trainingsopbouw) en wordt gegeven door dhr. Oranen in het krachthonk van het Sportcentrum. De officiële inschrijving kan vanaf heden geschieden bij de secretaresse van het Sportcentrum: (derde deur kantorengang). Maandags t/m donderdags van 09.00 tot 14.00 uur. Vrijdags gesloten!! Inschrijving is niet mogelijk van 24 dec. '99 t/m 2 jan. 2000. De kosten bedragen f10 mét en f30 zonder Unionpluskaart, te voldoen bij inschrijving. Vergeet niet een pasfoto (of duidelijk kopie) mee te nemen!! Na het beëindigen van de cursus kunt u een krachtsportpas kopen, ten bedrage van f50 met en f110 zonder Unionpluskaart. Geldig tot augustus 2000!

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (± 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Er kan zowel op beginners- als competitieniveau getraind worden. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2, waar ook niet-leden van harte welkom zijn om een keertje te komen kijken. Voor vragen kan je bellen met Alex (053-4304753) of Arno (053-4895092), of kijk op onze nieuwe internetadres: www.diok.nl.

S.V. Lichtgeraakt

De hele maand januari is Lichtgeraakt open voor niet leden. Lichtgeraakt is de kleinste en gezelligste vereniging op de campus en is uniek in Nederland. Het is de enige studenten schietvereninging. In het CT-gebouw hebben we onze eigen schietkelder. Er zijn twaalf banen beschikbaar waarop met verenigingswapens (luchtpistool of -geweer) geschoten kan worden. De eerste training is 10 januari 2000 om 20.00. Daarna volgen nog twee mogelijkheden, namelijk 17 en 24 januari. # Overigens Lichtgeraakt verzorgt, tegen een geringe vergoeding, ook instructies voor disputen, jaarclubs e.d. Succes verzekerd! # Voor meer informatie: http://huizen.dds.nl/-svlicht/ of Sytse Ozinga (0575-513823).

Twentse Studenten Alpen Club (TSAC)

Wil jij dit nieuwe jaar beginnen met een nieuwe uitdaging? Voor nieuwe hoogtepunten in een nieuw millennium kun je terecht bij de TSAC! Wij klimmen drie dagen per week op onze eigen wanden in het sportcentrum. Maar we gaan ook naar het buitenland: Op klimweekenden in België en Duitsland en in de zomer naar de Alpen. Klinkt dat als een uitdaging in je oren? Kom dan op een van onze intro-trainingen: woensdag 19 januari en dinsdag 25 januari ben je om 21.00 u welkom in de klimzaal in het sportcentrum. Voor meer informatie bel: Maaike 053-4895154 of Jan-Paul 053-4358101.

Jezelf positief ontwikkelen?

Ben jij op zoek naar een uitdagende bestuursperiode vol sportieve hoogtepunten? Vanaf maart 2000 komt er een functie vrij in de Sportraad: een half jaar vice-voorzitter gevolgd door een jaar voorzitter. Meer weten? Kom dan langs bij de Sportraad, of bel (1144) / mail ([email protected]).

Conditietraining

Bezitters van een UnionPluskaart kunnen GRATIS deelnemen aan de algemene conditietraining, verzorgd door het Sportcentrum. Wekelijks, op woensdag van 18:30-19:30, een mix van fitness en krachtsport. Ondersteund door muziek loop je een afwisselend parcours af. 12 jan 2000 beginnen we weer. Doe een keer mee om te kijken of dit wat voor je is! Meer info? Bel Pieter of GW: 4337437.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Kom eens een keer langs op een van onze trainingen! Iedereen kan meedoen op zijn eigen niveau # De trainingstijden zijn: maandag 16.30-18.00 krachttraining, krachthonk, sportcentrum; maandag 19.30-22.30 looptraining, Sintelbaan; dinsdag 21.30-22.30 conditietraining, Sporthal II, Sportcentru; woensdag 20.30-21.45 zwemtraining, binnenbad, Sportcentrum; vrijdag 21.00-22.00 zwemtraining, binnenbad, sportcentrum # Wij wensen iedereen een sportief nieuw millennium # Voor meer informatie bel Jetse (4337422) of Marco (06-23768078).

Diversen

Taalcursussen

In februari 2000 gaan weer taalcursussen Frans, Duits, Engels en Spaans van start. De inschrijving hiervoor sluit op 12 januari 2000. Dit moet via het aanmeldingsformulier. De talenfolders (Oui, Jawohl, Yes, Si) met aanmeldingsformulieren liggen in alle gebouwen (in de bakjes van de zuilen van Studium Generale) of zijn verkrijgbaar bij het bureau Studium Generale, kamer A331 van hetTWRC-gebouw. Telefoon (489)3321.

Nieuwjaarsbijeenkomst KIvI

Zoals gebruikelijk wil het bestuur van KIvI Regio Oost haar leden met partners in de gelegenheid stellen om elkaar een inventief jaar te wensen. De nieuwjaarsbijeenkomst is op vrijdag 14 januari 2000 in Conferentiehotel Drienerburght. Ontvangst met koffie/thee is vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur houdt ir. Dick Smit, voorzitter KIvI Regio Oost, een welkomsttoespraak. Daarna geeft ing. G.J. van der Meer, projectleider Kondor Wessels Projecten, een presentatie over het ontwerp en de bouw van het attractiecentrum Miracle Planet. De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje en hapje. Kosten: f12,50 p.p., studenten f5 p.p. Aanmelden bij Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097. KIvI Regio Oost wenst iedereen een heel gelukkig Nieuwjaar!

KIvI

De afdeling Petroleumtechniek van het KIvI organiseert een bijeenkomst over de invloeden van milieueisen op de Europese raffinage op woensdag 12 januari a.s., aanvang 19.30 uur, in het KIvI-bureau in Den Haag. De heer ir. M.Q.H. van Poecke heeft met zijn zakenpartner W. Willemstein in 1993 Petroplus opgericht. Sinds vorig jaar is het bedrijf genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs: er werken ruim 500 mensen. Het bedrijf heeft recentelijk twee bestaande raffinaderijen gekocht en het heeft een derde overname aangekondigd. In de presentatie komt o.a. aan de orde: -de milieueisen waarvoor raffinaderijen zich in Europa gesteld zien; -hoe gaan de grote oliemaatschappijen hier mee om; -wat houdt de ontwikkeling in voor 'andere partijen' zoals Petroplus. Deelname is gratis. Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel. 4097.

B.S.C. Duitenberg

B.S.C. Duitenberg, de actieve beleggingsvereniging van de UT, wenst iedereen een voorspoedig millennium!

Amnesty International

Misschien een beetje vroeg maar 10 januari is weer het maandelijkse groepenoverleg (en dus niet 3 januari) # We zijn begonnen met de organisatie van de schrijfmarathon, maar kunnen nog wel wat hulp gebruiken.# Wil je meer weten over Amnesty in het algemeen of wil je iets gaan doen voor Amnesty kan je altijd bellen. Eddy 4895025.

ALV Spellenvereniging Fanaat

Donderdag 13 januari 2000 om 20:30 is er een ALV van Fanaat. De ALV vind plaats in de Bellettrie ruimte. Deze ALV draait om de officiële oprichting van Fanaat. De agenda hangt op het prikbord.

Midwinterfeest

Het nieuwe millennium is begonnen en GAT is millenniumproof gebleken. We wisten dit eigenlijk wel maar we willen dit toch nog even aan iedereen duidelijk maken. We doen dit met het traditionele Midwinterfeest. Donderdag 20 januari 2000 ben je vanaf 20:30 uur van harte welkom in Vivaan. Er is weer wintervorst en veel gezelligheid. Zorg dus dat je dit niet mist. Natuurlijk is Vivaan in het nieuwe millennium gewoon weer iedere donderdag open. De andere activiteiten voor het komend jaar staan in het GATblad.

Menu

Week 2

Zaterdag 8 januari

Soep van de dag

***

Gebraden gehakt met jachtsaus

Spinazie

Gebakken of gekookte aardappelen

Zondag 9 januari

Soep van de dag

***

Schouderfilet met rode wijnsaus

Rode kool

Gekookte aardappelen

Maandag 10 januari

Champignonsoep

***

Spaghetti salami

Basilicumsaus

Roerbakgroente

Dinsdag 11 januari

Heldere ossenstaartsoep

***

Gebakken vis of visgratin

Of vleesgerecht met remouladesaus

Bietjes

Frites of gekookte aardappelen

Woensdag 12 januari

Chinese tomatensoep

***

Nasi goreng

Tjap-tjoy

Vleesballetjes in hotsaus

Kroepoek

Donderdag 13 januari

Goulashsoep

***

Elzasser zuurkoolschotel met vleessaus

Verse worst of rookworst

of Mexicaanse bonenschotel

met gele rijst

Vrijdag 14 januari

Franse mosterdsoep

***

Kippenbout Bonne Femme

of boerenomelet met garnituur

van o.a. aardappels, spek, champignons,

ui, wortel en doperwten

Bij alle menu's kunt u gebruik maken van het

salade buffet en heeft u een keuze uit diverse nagerechten.

VEGETARISCH

Maandag 10 januari

Champignonsoep

***

Gevulde aubergine met tomatensaus

Pikante kool

Gekookte aardappelen

Dinsdag 11 januari

Groentevermicellisoep

***

Provenþaalse champignonragout

Tagliatelle verde

Wortelen en doperwten

Woensdag 12 januari

Chinese tomatensoep

***

Sojaburger Hawaï met kerriesaus

Mexicomix

Gebakken aardappelen

Donderdag 13 januari

Aspergesoep

***

Gevulde paprika met groente en

roerei gegratineerd met kaas

Gebakken aardappelen

HAP AAN DE TAP

Maandag 10 t/m vrijdag 14 januari

Varkenslende gevuld met tutti frutti

Gebakken aardappelen

Rauwkost salade

BRASSERIEMENU

Maandag 10 + dinsdag 11 januari

Shoarma schotel met knoflooksaus

Frites

Verse groente en rauwkost salade

Woensdag 12 + donderdag 13 januari

Gebakken forel met amandeltjes

Geglaceerde wortelen

Pommes kroket

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.