Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 9 november 2000 -Het College van Bestuur heeft besloten het financiële resultaat van het project [email protected], naar verwachting een tekort van kf 322 + PM binnen de productgroep P15 Telefonie van het CIV, ten laste te laten komen van de reserve CIV. d.d. 14 december 2000 -Het College van Bestuur heeft ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inz

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 9 november 2000

-Het College van Bestuur heeft besloten het financiële resultaat van het project [email protected], naar verwachting een tekort van kf 322 + PM binnen de productgroep P15 Telefonie van het CIV, ten laste te laten komen van de reserve CIV.

d.d. 14 december 2000

-Het College van Bestuur heeft ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Comparative Sustainability Policy Studies bij de faculteit BSK en heeft daarbij tevens de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-Het College van Bestuur heeft ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Higher Education Policy Studies bij de faculteit BSK.

-Het College van Bestuur heeft ingestemd met het verzoek tot werving te mogen overgaan inzake de leerstoel Comparative Higher Education Policy Studies, with particular reference to Globalisation and Network Technologies bij de faculteit BSK en heeft daarbij tevens de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-Het College van Bestuur heeft ingestemd met het verzoek tot bevoegdverklaring van het Universiteitsfonds voor een periode van 5 jaar inzake de leerstoel Strategies for Educational Development.

-Het College van Bestuur heeft: *het inrichtingsplan dienst Human Resources (inclusief sociaal plan) en de conceptovereenkomst SAD-UT vastgesteld. *besloten tot opheffing van de diensten P&O en AMD en tot instelling van de dienst met als werknaam Human Resources per 1 januari 2001. *besloten tot gedeeltelijke outsourcing van AMD-activiteiten. *besloten op basis van de voorliggende stukken overleg met het OPUT te voeren, waarbij is overwogen dat afronding van de samenvoeging op korte termijn gewenst is, dat outsourcing van uitvoerende AMD-activiteiten past in het uitbesteden tenzij UT-beleid (project cultuur dienstverlening).

-Het College van Bestuur heeft besloten de primaire arbeidsvoorwaarden voor de OIO's die bij de UT zijn tewerkgesteld, met terugwerkende kracht tot 1 juni 2000 gelijk te stellen aan die van de AIO's. Hierbij is overwogen dat -het college gelijke behandeling tussen AIO's en OIO's nastreeft; -naar het oordeel van decanen een verschil in primaire arbeidsvoorwaarden tussen AIO's en OIO's die in eenzelfde setting werken ongewenst is; -onderlinge verschillen in honorering van AIO's binnen één instelling eveneens ongewenst is;

-Het College van Bestuur heeft besloten bij toegewezen claims van studenten op basis van onvoldoende studeerbaarheid van (een deel) van de opleiding het normbedrag per maand gedurende de vertraagde periode, dat de IBG hanteert voor de kosten van studie en levensonderhoud, aan de student toe te kennen, deze regeling op te nemen in het Studentenstatuut UT en de UR te verzoeken hiermede in te stemmen. Hierbij is overwogen: -dat in de oude Regeling Afstudeersteun een regeling als nu wordt voorgesteld reeds was opgenomen; -de WHW de omstandigheid van onvoldoende studeerbaarheid aanmerkt als grond voor het kunnen indienen van een claim voor afstudeersteun; -de WHW de aan de student te betalen schadevergoeding beperkt tot de hoogte van de studiebeurs; -de CCO, de toenmalige CSR, de CVA en de WAR zich in het verleden hebben uitgesproken voor een aanvulling van de te verstrekken schadevergoeding tot het zgn. IBG normbedrag per maand voor een student; -een dergelijke regeling op grond van de WHW niet in de regeling Afstudeersteun kan worden opgenomen doch verankerd dient te worden in het Studentenstatuut.

-Het College van Bestuur heeft besloten: a)een nieuw tijdschema voor de advies- en besluitvormingsprocedure "faculteit CTW" vast te stellen; b)betrokken faculteiten terzake schriftelijk te berichten, overwegende dat het van groot strategisch belang is om snel te komen tot een faculteit CTW waarin ook TW is gesitueerd.

-Het College van Bestuur heeft de Begroting 2001 definitief vastgesteld.

-Het College van Bestuur heeft de bestelling PECVD goedgekeurd en het originele orderformulier, waarbij de bestelling gegund wordt aan Oxfors Instruments GmbH ondertekend. Daarbij is overwogen: *dat onderhavig instrument een bijdrage vormt voor de analyse-capaciteiten binnen het onderzoekinstituut MESA+; *dat voor de hieruit voortvloeiende afschrijvingsverplichtingen voldoende dekking bestaat.

-Het College van Bestuur heeft besloten (i) Kf 600 te reserveren ten laste van de Algemene Middelen; (ii) een lustrumcommissie ingesteld, bestaande uit prof.dr. F.A. van Vught, drs. A. Nimis, A.F.M. Buitink, drs. K. de Vries, mw. J.A. Berkien, mw. F.A. van Dijk. Het college heeft de voorzitter van de commissie, te weten prof.dr. F.A. van Vught, mandaat verleend om uitgaven ten laste van de Lustrumpost te doen.

-Het College van Bestuur heeft besloten de dr. G.J. van Hoytema Stichting in 2001 en 2002 jaarlijks kf 50 toe te wijzen, waarvan kf 25 in natura, bijvoorbeeld in de vorm van computers, computerondersteuning of financieel administratieve ondersteuning geleverd door de diensten van de UT. Deze kf 50 is inclusief de reeds eerder gedane toezegging van kf 15 per jaar, waarbij is overwogen:de reeds eerder gedane toezegging van kf 15 per jaar aan de dr. G.J. van Hoytema Stichting, hiervan was kf 5 per jaar als compensatie voor de huisvestingslasten en kf 10 ter verdere lastenverlichting;datde activiteiten van de dr. G.J. van Hoytema Stichting goed complementair gekoppeld kunnen worden aan de UT goes medical activiteiten;dat de UT voldoende vertrouwen heeft in de nieuwe beleidslijn van de Van Hoytema Stichting om een herstart mogelijk te maken.

-Het College van Bestuur heeft besloten de gevraagde opstartsubsidie van kf 150 in 2000 toe te kennen ten behoeve van de ontwikkelkosten van de masteropleiding Mechatronics. De toekenning betreft met name de kosten van ontwikkeling, promotie, marketing en accreditatie. Het College van Bestuur heeft besloten tot het oprichten van de Stichting Competentiegericht Onderwijs. De opzet hiervan is een organisatie te vormen met een nadrukkelijk nationaal karakter die in de komende jaren verantwoordelijk kan zijn voor projecten verbonden aan de verbetering van beroepscompetenties in en verbonden met informatie en communicatietechnologie.

-Het College van Bestuur heeft de heer prof.dr. J. Greve benoemd tot hoogleraar Biofysische Technieken bij de faculteit TN voor de periode van 1 februari 2001 tot 1 februari 2003. Het betreft hier een onbezoldigde functie.

-Het College van Bestuur heeft besloten: 1.de aanvraag d.d. 12-4-2000 (km. 321.092) voor een specifieke minor die ook bij de masteropleiding Mechatronics verzorgd zal worden niet te honoreren; 2.de aanvraag d.d. 8-9-2000 (km. 324.838) van kf 57,6 voor de minor 'Venster op Techniek' niet te honoreren; 3.de aanvraag d.d. 8-9-2000 (km. 324.884) voor de ondersteuning van Engelstalig onderwijs voor de Major Mechatronics en Microsystemen voor een bedrag van totaal kf 100 te honoreren, overwegende: *dat de financiële ondersteuning voor Major-minor en internationale masteropleidingen bij deze aanvragen in elkaar grijpt; *dat het College van Bestuur een vaste ondersteuning ter bevordering van internationale masteropleidingen ter beschikking stelt; *dat voor de ondersteuning van de ontwikkeling van minors maximaal kf 378 per minor beschikbaar is; *dat het College van Bestuur ter bevordering van Engelstalig onderwijs in de masterfase per major kf 50 en per minor kf 25 beschikbaar stelt; *dat de aanvraag van EL rond het Engelstalig onderwijs aan de gestelde voorwaarden voldoet.

-Het College van Bestuur heeft besloten een opstartsubsidie van kf 150 in 2000 aan de faculteit EL toe te kennen voor de mastersopleiding Microsystems Technology and Microelectronics, overwegende dat het college ter stimulering van internationalisering hiervoor vaste subsidies ter beschikking stelt.

d.d. 18 januari 2001

-Het College van Bestuur heeft besloten: *het instituutsplan Centrum Expertiseontwikkeling in het VO goed te keuren, met uitzondering van het voorstel voor de financiële inrichting (par. 7.2.3 t/m 7.2.6); *aan het facultaire instituut dat resorteert onder TO voor tenminste de jaren 2001 t/m 2003 jaarlijks kf277 bij te dragen als CO-budget ten laste van de algemene middelen (waarbij de huidige NNT van kf 100 vervalt) op voorwaarde dat de faculteiten TO, TW, CT en TN een jaarlijkse financiÙle bijdrage van totaal kf566 besluiten te leveren zoals neergelegd in het bekostigingsvoorstel, alsmede dat als taak voor het instituut een substantieel deel aan inkomsten van derden te verwerven wordt gesteld; *voor de stimulering van de taken van het instituut de komende drie jaar jaarlijks kf500 te reserveren binnen CSow en het instituut te vragen hier aanvragen voor in te dienen, met daarbij gerichte aandacht voor return on investment van deze projecten; *goedkeuring te verlenen aan de benoeming van dr. C. Terlouw als directeur van het instituut; *na drie jaar (eind 2003) de bijdrage aan het instituut te heroverwegen, op grond van een summatieve evaluatie van het instituut; *projecten die specifiek binnen het takenpakket van het instituut vallen en nu toegewezen zijn aan DINKEL toe te wijzen aan het instituut, in casu de faculteit TO; *de nadere uitwerking van de procedure en omvang van de financiële bijdrages van de faculteiten in samenwerking met de faculteit TO ter hand te nemen en voor 1 april 2001 af te ronden door middel van een besluit hierover; *decharge te verlenen aan de huidige directeur van de ULO per 1 januari 2001, nadat de jaarrekening 2000 van de ULO is opgemaakt; *gezien het facultaire karakter van het nieuwe instituut zal de voormalige afzonderlijke beheerseenheid voor de ULO binnen de UT-begroting vanaf 1 januari 2001 direct onderdeel zijn van de faculteit TO; *dat toekomstige nieuwe lerarenopleidingen in overleg met de faculteit TO worden opgenomen in het instituut; Hierbij is overwogen, dat de oprichting van het instituut Centrum Expertiseontwikkeling in het VO gericht is op het samenbrengen van activiteiten, die tot nu toe gefragmentariseerd worden georganiseerd op het gebied van de aansluiting VWO-WO en op kwaliteitsverbetering van de lerarenopleiding, onder andere door deze duidelijk in verband te brengen met activiteiten op bovengenoemd gebied en demaatschappelijke verantwoordelijkheid van de Universiteit Twente in het opleiden van leraren in de technische en maatschappijwetenschappelijke diciplines.

-Het College van Bestuur heeft het het centraal Arbo- en Milieu Jaarplan 2001 vastgesteld.

-Het College van Bestuur heeft de notitie Opzet Voorjaarsoverlegronde 2001 vastgesteld en deze ter informatie toegezonden naar het MT en de CoBe.

-Het College van Bestuur is akkoord gegaan met de offerte voor het vervolg van het vastgoedonderzoek van de UT.

-Het College van Bestuur heeft het U-fonds verzocht de heer dr. P.J.H. Kockelkoren te benoemen tot bijzonder hoogleraar Kunst en Technologie bij de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. De benoemingsperiode is van 1 februari 2001 tot 1 februari 2006 voor 0,4 fte.

-Het College van Bestuur heeft de heer dr. W.H. van Harten benoemd tot hoogleraar Kwaliteitsmanagement van Zorgtechnologie bij de faculteit T&M. Het betreft een onbezoldigde benoeming voor 0,2 fte, ingaande 1 januari 2001 voor een periode van in principe vijf jaar.

-Het College van Bestuur heeft de heer dr. J.C. Lodder benoemd tot hoogleraar Systemen en Materialen voor Informatie-opslag bij de faculteit EL. Het betreft hier een benoeming voor 1,0 fte ingaande 1 januari 2001 voor onbepaalde tijd.

-Het College van Bestuur heeft besloten tot goedkeuring van de benoeming van mevrouw dr.ir. E.C.J. van Oost tot Universitair Hoofddocent bij de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen.

-Het College van Bestuur heeft besloten dat bestuursleden van de Student Union (SU) met ingang van 1 december 2000 de mogelijkheid krijgen tijdens hun bestuursperiode van de SU zich als student bij de UT in te schrijven dan wel bij aanvaarding van een bestuursfunctie in de loop van een studiejaar de inschrijving als student te handhaven zonder dat zij voor de bestuursperiode van één jaar collegegeld aan de UT verschuldigd zijn.

-Het College van Bestuur heeft besloten het advies van de Adviesgroep introductie d.d. 20 december 2000 over te nemen. Dit betekent dat de introductie 2001 zodanig verblokt wordt ingedeeld dat eerst het campusgedeelte van de introductie wordt gehouden (totaal 17 dagdelen) en vervolgens de faculteitsintroductie (totaal 9 dagdelen); hierbij wordt de zondag zoveel mogelijk luw ingevuld. De data en verdeling van de dagen voor de introductie 2001 lopen van dinsdag 14 augustus 2001 t/m woensdag 22 augustus 2001. Voor het overige zullen voor zoveel mogelijk dezelfde randvoorwaarden en nadere aanbevelingen worden gehanteerd zoals die de laatste jaren bij de introductie golden.

-Het College van Bestuur heeft besloten het arbeidsvoorwaardenbudget van project Afstemming Arbeidsvoorwaarden UT ad kf 304structureel toe te voegen aan het budget Premiespaarregeling; het project Afstemming Arbeidsvoorwaarden UT op te heffen en de eenheden zelf de meerkosten van bovengenoemde arbeidsvoorwaarden te laten dragen; éénmalig kf 200 uit de reserve van het project Loopbaanontwikkeling toe te voegen aan het budget Premiespaarregeling; éénmalig kf 200 uit de reserve van het project Secretaressepool toe te voegen aan het budget Premiespaarregeling; in overleg met het OPUT in het voorjaar van 2001 tot een besluit te komen aangaande de toekomstige structurele financiering van de premiespaarregeling en aan de hand van de beschikbare middelen een premie vast te stellen voor de komende jaren. Hierbij is overwogen dat het OPUT heeft ingestemd met het principebesluit van het college met betrekking tot de financiering van de premiespaarregeling in 2001.

-Het College van Bestuur heeft ingestemd met het aangaan van een overeenkomst tussen PTT Post en de Universiteit Twente aangaande de pakketzendingen en buitenlandse poststukken alsmede briefpost.

Studium Generale

Ter afsluiting van de Wittgenstein-cyclus neemt Menno Lievers, medewerker van NRC Handelsblad, op dinsdag 27 maart (19.30 uur, Amphitheater (Vrijhof)) Wittgensteins filosofieopvatting onder de loep. Wat verstond Wittgenstein onder filosofie? Filosofie begint voor hem bij de taal waarmee wij ons uitdrukken. Hij laat messcherp zien dat veel gewichtige filosofische kwesties - zoals de scheiding tussen ziel en lichaam - voortkomen uit foutief taalgebruik. 'Wat ik u wil bijbrengen is hoe niet-aperte onzin in aperte onzin overgaat', aldus Wittgenstein. Aanmelden vooraf is niet nodig en de toegang is gratis.

Domheid

In de serie 'Everything you always wanted to know about...' komt deze keer bij het bureau Studium Generale het fenomeen domheid aan de orde. Op woensdag 28 maart (16.00-17.00 uur, Amphitheater (Vrijhof)) brengt een deskundige op dit gebied, Matthijs van Boxsel, alle ins en outs van de domheid nauwkeurig in kaart. Sprak men in het paradijs Nederlands? Zijn atomen een soort ruimteschepen? Domheid manifesteert zich op ieder gebied, bij elk mens en te allen tijde. Iedere speurtocht ernaar krijgt zodoende als vanzelf iets encyclopedisch. Van Boxsel heeft er zijn levenswerk van gemaakt alle facetten van domheid in kaart te brengen. In zijn Encyclopedie van de Domheid doet hij aan de hand van vele illustraties minutieus verslag alle soorten domheid. De conclusies van zijn onderzoekingen liegen er niet om: domheid is het fundament van onze beschaving. En: intelligentie is het vermogen om de eigen domheid te begrijpen. Tijdens de lezing gaat Van Boxsel dieper in op de logica van de domheid. Aan de hand van voorbeelden onderneemt hij een poging de domheid te ontleden die de mystieke grondslag vormtvan ons bestaan. Aanmelden vooraf is niet nodig en de toegang is gratis.

Faalangsttraining

Het Bureau Studentenpsychologen organiseert weer een cursus 'Faalangst de baas' van 2 mei t/m 27 juni 2001. De meeste mensen kennen faalangst als een lastig gevoel dat hun taken en plannen op een negatieve wijze beïnvloedt. Ze hebben er geen controle over en zijn het liever kwijt dan rijk. De cursus is dan ook bedoeld voor studenten die merken dat ze onnodige spanning in hun studie en andere persoonlijke doelstellingen ervaren waardoor deze taken niet goed lukken, worden uitgesteld of zelfs helemaal niet meer worden uitgevoerd. De oorzaken van die spanning lijken voor anderen simpel maar de goede voornemens ten spijt gebeurt er vaak toch niets dat de faalangst daadwerkelijk af doet nemen. Het jezelf voorhouden dat het allemaal wel meevalt en op den duur wel over zal gaan helpt ook niet. In de cursus die je bij het Bureau Studentenpsychologen volgt ga je dit probleem serieus aanpakken. Je krijgt informatie over de soorten faalangst, de verschillende methodes om die te hanteren en praktijkvoorbeelden om uit te proberen. Een serieuze aanpak houdt verder ook in dat je de specifieke factoren uit je eigen situatie grondig bestudeert en zonodig verandert. Het onderwerp wordt in een 8-tal bijeenkomsten behandeld, op de woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur. Naast het bieden van theorie zullen oefeningen gehouden worden en opdrachten gegeven worden die ertoe leiden dat het thema ook buiten de cursus om die aandacht krijgt die nodig is om faalangst beter te leren hanteren. Aanmelding kan tot en met 27 april 2001 bij het secretariaat van het Bureau Studentenpsychologen, Vrijhof kamer 233, tel. 053-4892032. Er zijn geen kosten aan de deelname verbonden. In een informatief gesprek wordt met de geïnteresseerde student bekeken in hoeverre de persoonlijke doelstellingen d.m.v. de cursus gerealiseerd kunnen worden. Bij overinschrijving kun je op een wachtlijst worden geplaatst.

TVTA Kennisgroep bijeenkomst: 'Denktechnieken'

De Twentse Vereniging van Turkse Academici (TVTA) houdt woensdag 28 maart, van 20:00-22:00 uur, weer een kennisgroepbijeenkomst in de cursuszaal van het Dinkelinstituut, De Vrijhof. Het doel van deze reguliere interactieve bijeenkomsten is het bevorderen van het bewustzijn omtrent het concept 'kennis' en het ontwikkelen van verscheidene denktechnieken. De gastspreker voor deze keer is Drs. Frank de Mink, docent Kennismanagement en Denktechnieken, Dinkel Instituut, Universiteit Twente. Het onderwerp betreft: 'Denktechnieken'. Iedereen is hier voor van harte welkom. Meld je wel even aan via e-mail: [email protected] Meer informatie over de TVTA en de kennisgroep kun je vinden op: www.utwente.nl/tvta of via Bedir Tekinerdogan, tel. 3715.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Zita Swoon-Life = A Sexy Sanctuary (alt. pop) 2.Aerosmith-Just Push Play (rock) 3.Sixteen Horsepower-Hoarse (live, country- en folkrock) 4.Opeth-Black Water Park (atmosferische deathmetal) 5.Rae & Christian-Sleepwalking (triphop, soul en meer) 6.Daft Punk-Discovery (house, disco) 7.Plan Kruutntoone-Gelijktijdigwiel (punkjazz met gedeclameerde teksten) 8.Eels-Oh What A Beautiful Morning (live, alt. pop) 9.Dave Matthews Band-Everyday (gehaaide poprock) 10.Soundtracks-Oz (hiphop). Blues: Cuban Heels-Sweet And Lowdown (errug vet). Jazz: Vandoorn-Love Is A Golden Glue (met Eric Vloeimans). Klassiek: K.H. Stockhausen-Mantra (Mikashoff e.a.). Wereldmuziek: Bijan Chemirani-Gulistan (Arabisch, met Ross Daly). Meer info: 053-4361130 of www.cd-uitleen.nl.

Informatieavond Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT)

De WOT is een vrijwilligersvereniging die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking op het gebied van kleinschalige duurzame energie voor ontwikkelingslanden. Op maandagavond 9 april om 19:30u is er weer een informatieavond op het WOT-terrein. Je krijgt dan een rondleiding over het WOT-terrein en je kunt ontdekken wat je zelf kan doen bij de WOT. (Er wordt om 18:00u gekookt op het terrein, meeÙten kan, mail dit dan a.u.b. even van tevoren door: [email protected]) Het WOT-terrein bevindt zich achter het WB-gebouw op de campus (bij de windmolentjes). Voor meer informatie zie www.wot.utwente.nl.

Oecumenische Vieringen Drienerlo

Op 25 maart a.s. zal in het kader van de Oecumenische Vieringen Drienerlo voorgaan Ton Baeten (norbertijn, abt te Heeswijk-Dinther). Het koor staat onder leiding van Peter Laport, pianist is Peter-Paul Verbeek. Kindernevendienst en crèche zijn aanwezig. Audiozaal, Vrijhof Universiteit Twente 10.30 uur.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten

Informatie en opgave ; SPE-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369 (secretariaat) SPE-HE: 053 4871927 Kortenaerstraat 59, 1e verd. ingang dr. Haijkens. Hier vinden alle SPE-HE aktiviteiten plaats. www.utwente.nl/spe. [email protected] Pastores: Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

SRD

HoBiHe

HoBiHe is een werkgroep van de SRD die activiteiten organiseert voor homo-, lesbo-, bi- en heterostudenten in Enschede. Wil je meer informatie? Bekijk dan op de homepage de lijst van activiteiten. Heb je zelf ideeen voor nieuwe activiteiten? Mail of bel ons dan! Op de homepage kun je nu ook discussieren over allerlei zaken via een mailinglist / discussiesite. Homepage: http://hobihe.srd.utwente.nl/. Lisette: 053-461 8678, mail: [email protected]

Alle faculteiten

Voorlichting oude school

Ga je voorlichting geven op je oude middelbare school? Kom dan eerst even langs bij het Studie Informatiecentrum in de Boerderij. Daar geven wij elke week een korte, eenmalige training zodat je goed voorbereid naar je oude school gaat. Elke 'even' week valt de training op maandag en elke 'oneven' week op donderdag, durend van 12.55-13.35. Ook krijg je dan van ons een informatiepakket mee met informatie over de UT. Alleen als je aan de training deelgenomen hebt, ontvang je na afloop van het bezoek aan je oude school ook de vergoeding van f50. Kom dus even langs of bel 5489. Je kunt ook mailen naar: [email protected]

Milieubeleid (174012)

Voor D2/D3 studenten alle faculteiten. Het vak Milieubeleid start op 28 maart, het 5e & 6e uur, in TW-C-238. Het is bedoeld voor alle UT studenten die belangstelling hebben voor de maatschappelijke aspecten van de milieuproblematiek. Anderen dan Bestuurskunde studenten kunnen ook een 2,5 SP variant van het vak volgen. Hetvak wordt ook gevolgd door de internationale gaststudenten van het Socrates programma. De colleges zullen daarom in het Engels worden gegeven. De ervaring van vorig jaar leert dat dit voor de Nederlandse studenten geen probleem oplevert. In plaats van het Nederlandstalige boek dat op de lijst staat te kopen, mogen Nederlandse studenten ook net als de internationale studenten de Engelstalige artikelen bestuderen die door de docent beschikbaar worden gesteld.

BSK

Politicologie; democratie in theorie en praktijk (172070)

Voor studenten die dit vak willen volgen is dit een belangrijke mededeling: het boek 'Hedendaagse Democratie' van J.J.A. Thomassen (red.) dat voor dit vak wordt gebruikt, is helaas uitverkocht. Daarom zijn er kopieën gemaakt van het boek en andere relevante literatuur. Deze zijn in de vorm van twee readers (één voor de hoorcolleges en één voor de werkcolleges) tegen kostprijs af te halen bij Sirius tijdens de grote boekenverkoop van maandag 26 maart a.s. Let op: dit geldt ook voor niet-leden van Sirius; de Union Shop kan je dit jaar niet helpen aan de juiste readers voor het vak en bij Boekhandel Broekhuis zal alleen het tweede boek, 'Patterns of democracy, government forms and performance in 36 countries' (1e druk 1999) van A. Lijphart te koop zijn. Dus zorg dat je er maandag de 26e bij bent! Meer informatie over dit vak op de TeleTOP-site, of bij: [email protected]

Roosterwijziging Politicologie; democratie in theorie en praktijk (172070)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: De werkgroepen voor blok 5 zijn gesplitst in 4 groepen. De groepen 1 en 3 blijven op de oude tijd. De groepen 2 en 4 gaan naar de vrijdag. Groep 2 is gepland op vrijdag 5/6 uur in zaal CT 1349 in de weken 14, 17 en 18 en in week 15 op dinsdag 5/6 uur eveneens in CT 1349. Groep 4 is gepland op vrijdag 3/4 uur in zaal CT 1349 in de weken 14, 17 en 18 en in week 15 op dinsdag 3/4 uur in zaal TW A101.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

Juridische staatsleer (172140)

Voor D1 studenten BSK. De handleiding voor het vak juridische staatsleer staat nu op de BSK-homepage. Aanbevolen wordt om voor het eerste hoorcollege de handleiding en het eerste hoofdstuk van het boek door te nemen.

Juridische staatsleer (172140)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: De werkgroepen voor blok 5 zijn gesplitst in 4 groepen. De groepen 1 en 3 blijven op de oude tijd. De groepen 2 en 4 gaan naar de vrijdag. Groep 2 is gepland op vrijdag 3/4 uur in zaal WB HIV 208 in de weken 14, 17 en 18 en in week 15 op dinsdag 3/4 uur eveneens in WB HIV 208. Groep 4 is gepland op vrijdag 5/6 uur in zaal WB HIV 208

in de weken 14, 17 en 18 en in week 15 op dinsdag 5/6 uur in zaal TW A118.

Vergelijkende beleidsstudies en Europa (174160)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: De cursus Vergelijkende beleidsstudies begint op maandag 2 april. Het college van 26 maart komt daarmee te vervallen.

Afstudeeropdracht op het gebied van watermanagement

Voor D2/D3 studenten BSK. International Centre for Integrative Studies Watermanagement. ICIS. Het International Centre for Integrative Studies (ICIS) is een nieuw interdisciplinair onderzoekscentrum binnen de faculteit Algemene Wetenschappen. Het ICIS is opgericht omdat steeds duidelijker wordt dat belangrijke maatschappelijke problemen niet langer zinvol benaderd kunnen worden vanuit één discipline. Voor adequate beleidsondersteuning is het nodig om complexe sociale, economische en ecologische processen op een geïntegreerde manier te analyseren en te evalueren. Wat bieden wij: Een interessante opdracht in een pionierend en dynamisch onderzoeksbedrijf, waarin je de kans hebt om uitgebreid in de keuken van innovatief, interdisciplinair onderzoek te kijken en mee kan koken. Tegelijkertijd heb je de gelegenheid een goed inzicht te krijgen in het toekomstige werkveld. We bieden je een inspirerende en enthousiaste werkomgeving, waarin je veel kunt leren. Als we allebei enthousiast zijn over de samenwerking en de producten die dat oplevert, behoort een voortzetting van de samenwerking zeker tot de mogelijkheden. Geïnteresseerd?: Neem dan contact op met: Drs. Susan van 't Klooster, tel. 043-3882660, [email protected] International Centre for Integrative Studies (ICIS), Universiteit Maastricht, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Afstudeercolloquia

Marnix Smit over 'De gemeente in infrastructurele PPS-projecten'. Een onderzoek naar de rol van de gemeentelijke overheid bij het door middel van publiek-private samenwerking realiseren van infrastructurele projecten op lokaal, regionaal en landelijk niveau, 30 maart 2001, 15.45 uur, TWRC C-238.

Annelies Leus over 'Kwaliteit van zorg: Geen bestemming maar een reis'. Een onderzoek naar het ontwikkelen van een kwaliteitsbewakings-systeem, aansluitend bij het Model Intern Kwaliteitssysteem voor Verpleeghuizen (MIK-V), 30 maart 2001, 16.00 uur,TWRC B-209.

Gezocht: student-assistent

Voor studenten BSK. Voor het uitwerken van engelstalige interviews zoekt de sectie Politicologie een studentassistent voor 8 tot 12 uur per week. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaresse van Staat en Politiek, kamer TWRC C-219, tel. 053-4893270, email: [email protected]

Methoden en technieken practicum (172130)

Voor D1 studenten BSK (blok 5). Op 26 maart 7/8 uur vangt het M&T-practicum aan met een verplicht college waarin een algemene inleiding zal worden gegeven op het practicum en een inleiding op de vragenlijst die zal worden gebruikt voor de interviews. Dinsdag 27 maart en woensdag 28 maart worden rollenspellen gehouden. Voor deze rollenspellen kunt u zich intekenen via Teletop. Na afloop van het rollenspel zullen de adressen worden uitgedeeld. U dient in tweetallen zes interviews af te nemen. In geval van nonrespons kunnen nieuwe adressen worden opgehaald. Dit kan vanaf woensdag 28 maart elke dag in de middagpauze van 12:30u tot 13:45u in TW B-101. Vanaf week 16 is dit alleen nog mogelijk op dinsdag en donderdag. Tevens kunt u in die middagpauzes de interviews die u heeft afgenomen en de observatieverslagen ter controle inleveren. De observatieverslagen zullen op volledigheid worden gecontroleerd. Nadere informatie wordt verstrekt op maandag 26 maart 7/8 uur. Voor vragen kunt u terecht bij: [email protected] en [email protected]

Ontwerpen van beleid I (171150)

Voor P studenten BSK. Roosterwijziging: College in week 13, woensdag 1/2 uur is verplaatst naar maandag 5/6 uur in zaal B-209.

CT

Industrieel Toegepaste Chemie 132003 (CT)/132004 (T&M P-stroom)

Voor CT en T&M. Het college start op maandag 26 maart a.s. 5de en 6de uur in CT1814. Woensdag 5de en 6 uur in CT1345. Het college-schema is te vinden op http://smct.ct.utwente.nl/onderwijs.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

EL

1e college Mechatronica vervalt

Het college Mechatronica dat op dinsdag 27 maart het 3e en 4e uur gegeven zou worden, vervalt.

Stagevoorlichting EL (en TN)

Datum: woensdag 28 maart 2001. Tijd: aanvang 15.45 uur, zevende en achtste collegeuur. Plaats: EL/TN T4. Bestemd voor alle studenten die op stage zullen gaan vóór september 2002. Het programma omvat een algemene inleiding door de stagecoördinator Willemien Wallinga-de Jonge: "Op stage gaan vergt tijdige voorbereiding!",

gevolgd door presentaties van studenten over hun stage, de voorbereiding, uitvoering en afronding. Gerard Klaasse: "IMEC, Leuven, België". Edwin Mulkens: "National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA". Johan Veneman: "Centro de Estudos em Telecomunicaçoes do Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil". Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook studenten TN zijn van harte welkom. Verdere informatie bij het stagebureau, kamer EL/TN B1124 en 1126, tel. 2763 of 3061, e-mail: [email protected]

D-voordracht

T. Dijkman (Leerstoel: TEL) over 'Fiber-optic Network Card', 21 maart 2001, 15.00 uur, EL/TN gebouw, B 1220.

Integrand Twente

Een bedrijf dat Europa's enige producent is van multifunctionele testapparatuur, is op zoek naar een student die zicht gaat bezighouden met het digitaliseren van de analoge testapparatuur. Dit moet gebeuren omdat de huidige analoge testapparatuur verouderd is. Het bedrijf is marktleider van multifunctionele testapparatuur voor de vliegtuigindustrie en levert elektrische systemen aan defensie. Ref.I575. Informatie: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909, www.integrand.utwente.nl.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

FREL

Op donderdag 29 maart vergadert de FREL in de AGEL-kamer op het dak van het EL/TN-gebouw van 14:00 tot 16:00. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Op de agenda zullen het beleidsplan van de FREL, het Interfacultair Mechanisch Centrum (IMC) en de 'clustering' van faculteiten staan. De FREL is op zoek naar nieuwe studenten die zich volgend jaar in de FREL in willen zetten voor de faculteit Elektrotechniek en zich verkiesbaar willen stellen. Meer informatie: http://www.el.utwente.nl/faculteit/frel/ en [email protected]

INF/BIT/TEL

Wiskunde III voor BIT (152017)

Voor BIT. In verband met de onderwijsvrije dagen in week 17 komen hierdoor ook de werkcolleges in deze week te vervallen. Dus op DO 1+2 zijn er in week 17 geen werkcolleges.

Stage / Afstudeeropdracht

5 maart 2001, Cintus. Adviseert en begeleidt het management van middelgrote bedrijven bij contentstrategie en -ontwikkeling. Cintus is als kennisintensief bedrijf aan de Universiteit Twente verbonden middels de TOP-regeling. De Opdracht. De activiteiten van Cintus beginnen soms met een evaluatie van de gebruiksvriendelijkheid (usability) van bestaande content. Hiervoor wil Cintus een standaard evaluatie-instrument ontwikkelen dat enerzijds een promotiemiddel is en anderzijds de basis gaat vormen voor verdere vastlegging van bedrijfsprocedures (kwaliteitsinstrument). Gevraagde activiteiten (selectie en eigen input is mogelijk): 1.Inventariseren van bestaande inzichten en onderzoeksresultaten die toetsbare variabelen kunnen opleveren voor content-evaluatie (usability-aspect). 2.Selectie en categorisering van deze variabelen (en verantwoording daarvan). 3.Opstellen van en vormgeven aan het evaluatie-instrument aan de hand van bovenstaande en de bedrijfsdoelstellingen. 4.Nagaan of en in hoeverre een geautomatiseerde evaluatie van de content mogelijk is. 5.Meedenken en meehelpen aan implementatie en communicatie (middels website en filters om bijvoorbeeld de juiste doelgroep te kunnen benaderen). Profiel. Cintus zou graag twee stagiairs van de Universiteit Twente betrekken bij het ontwikkelen van dit instrument, bij voorkeur een student TKI en een student TCW met affiniteit op deze gebieden: (geautomatiseerde) contentanalyse, usabilityonderzoek, heuristieken voor webcommunicatie. Met als doel de technologische en de communicatieve invalshoek samen te brengen om het evaluatie-instrument te perfectioneren. De stagiairs kunnen daardoor ook zelf hun blikveld verruimen. Het vervolg van het project kan de basis vormen voor een afstudeeropdracht. Reageren. Wil je direct betrokken zijn bij het ontwikkelen van een nieuw product dat e-commercieel gaat werken en waar je dus ook feedback uit de praktijk op krijgt, neem dan contact op met: Ellen Ikink; [email protected]; 053-4305911.

Roosterwijziging Basismodellen (211180)

Voor INF P studenten. Dit hoorcollege, gegeven in week 13 op woensdag 28 maart a.s. het 3e en 4e uur, wordt eenmalig verplaatst van CC-3 naar CC-2.

D-voordracht INF

A.J. van Kesteren over 'Simulatie van emoties met neurale netwerken', 23 maart 2001, 15.00 uur, INF-L204 (Demozaal).

D-voordracht BIT

J.H. Boersma over 'Architecting Scalable Enterprise Java Beans: ACase Study on Optimizing OO Persistance', 23 maart 2001, 15.00 uur, INF-L208.

Zaalwijziging neurale netwerken & neuro-computing (211033)

Voor INF D3/D4 studenten. De hoorcolleges gegeven op maandag 5/6 uur in de weken 13-19, 21-25 zullen plaatsvinden in CC-1 i.p.v. CT-1812 zoals op het D3/D4 rooster vermeldt staat.

Zaalwijziging Informatiemaatschappij (160521)

Voor propedeuse studenten Telematica. De colleges van De Informatiemaatschappij (160521) vinden allen plaats op woensdag 5+6 in de weken 13-15, 18-19, 21-25 in CC-4.

BIT-keuzevak Productie-Informatietechnologie (PIT, 234001)

Computer-geïntegreerde productiebesturing wordt steeds belangrijker om modeafhankelijke en klantspecifieke producten zo snel mogelijk te kunnen produceren. Zo'n productiebesturing vereist enerzijds flexibele coördinatie van het productieproces, inzicht in de beschikbare capaciteiten en voorraden, en het combineren van verschillende klantorders om een hoge productie te bereiken. Bovendien is het van het hoogste belang om het productieproces veilig te laten verlopen met zo gering mogelijke verliezen aan tijd en materialen. Vandaar dat moderne technieken, zoals internet en agents meer en meer in productieomgevingen worden toegepast.

Aan de orde komen onder meer het ontwerpproces, typering van productiesituaties, coördinatie van productieprocessen, robuustheid en fouttolerantie, productielogistiek, virtual enterprises, supply chain management, robotautomatisering, quality management. Het eerste college wordt gegeven op dinsdag 27 maart om 8.30 uur in INF-U4.

Verkiezing van de studentleden van de Faculteitsraad INF

De verkiezing van de studentleden van de faculteitsraad INF wordt gehouden op 13 juni 2001. De lijst van kiesgerechtigden, het kiesregister, ligt vanaf 29 maart ter inzage bij het faculteitsbureau. Bezwaren tegen het kiesregister kunnen tot uiterlijk 5 april worden ingebracht bij het stembureau. Tot uiterlijk 25 april kunnen kandidaten worden gesteld voor de verkiezing van de faculteitsraad. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het faculteitsstembureau: Vincent Smedinga, studentlid, tel. 5051, Rolf Engmann, voorzitter, tel. 3691, Hans Scholten, tel. 3733, Ben Swennenhuis, tel. 3702.

Vakcodewijziging Beveiliging van Telematicasystemen

Aan alle studenten. De vakcode van het vak Beveiliging van Telematicasystemen verandert per direct van 125158 naar 265400. Dit vak valt onder de faculteit Informatica, opleiding Telematica en niet meer onder Elektrotechniek. Voor aanmelding van tentamens of voor inschrijving via Teletop moet de nieuwe vakcode gehanteerd worden. Voor meer informatie kan men terecht bij BOZ-INF.

Roosterwijziging Object georiënteerd programmeren (211201)

Voor BIT studenten. Het werkcollege van groep 4 van Object georiënteerd Programmeren (211201) van donderdag 3e en 4e uur wordt verplaatst naar donderdag 7e en 8e uur in de weken 13, 14, 15, 17, 18, 19 en naar donderdag 1e en 2e uur in de weken 22, 23, 24 en 25. Alle weken wordt het werkcollege gegeven in INF-U3.

Startbijeenkomst P-Project Telematica (269100)

TEL-studenten die willen meedoen met het P-project dienen bij de startbijeenkomst op maandag 26 maart het 1/2 uur in CC-2 aanwezig te zijn. Let op: deze startbijeenkomst stond niet op het rooster! Tijdens deze bijeenkomst wordt nadere informatie over het project gegeven en zal een algoritme worden uitgevoerd om groepen samen te stellen. Bij verhindering t.g.v. overmacht graag een mailtje naar de docent Jan Geerlings ([email protected]). Tot ziens op maandag 26 maart in CC-2.

Inschrijving IntegratieProject INF (219100)

INF-studenten die willen meedoen aan het IntegratieProject dienen op 19 april 2001 tenminste 15 studiepunten van hun propedeuse behaald te hebben. I.v.m. verschillende oorzaken worden er geen andere voorkenniseisen meer gesteld. Eerstejaars studenten kunnen zich niet inschrijven omdat ervan uit wordt gegaan dat alle studenten die op 19 april 15 sp of meer hebben behaald ook deelnemen aan het integratieproject. Echter van ouderjaars studenten is het niet altijd bekend of zij het integratieproject nog wel willen doen, vandaar dat van hen wordt verwacht dat zij (voor 19 april) een mailtje sturen naar de docent Jan Geerlings ([email protected]) o.v.v. voorletters, naam en studentnummer. Zoals op het rooster staat vermeld is de startbijeenkomst op maandag 21 mei om 10:40 uur in CC-3. Tijdens deze bijeenkomst wordt nadere informatie over het IntegratieProject gegeven en zal een algoritme worden uitgevoerd om groepen samen te stellen. Bij verhindering graag bericht.

Collegewijziging Inleiding telematicasystemen

Aan BIT-P en TBK- D1 studenten. Het eerste college van Inleiding Telematicasystemen (214100) op dinsdag het 5+6e uur in week 13 komt te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt in week 14 op woensdag 7+8 een college gegeven in CC-4.

Nieuw keuzevak voor (o.a.) Informatica-studenten Mobile and

Wireless Networking (262001)

Voor INF. Dit is een nieuwe vak dat in het derde trimester gegeven wordt. Het is verroosterd op dinsdag het 5+6e uur (13.45-15.30) en de colleges beginnen op week 13 (28 maart). De nadruk van het vak ligt op netwerkaspecten van draadloze en mobiele communicatie technologieën, bijvoorbeeld GSM, GPRS, UMTS en wirelessLANs. Er wordt ook aandacht besteedt aan actuele onderwerpen zoals het ondersteunen van mobiliteit in de context van IP. Voor meer informatie: http://wwwhome.cs.utwente.nl/-heemstra/wireless/contents.htm. Studenten die dit vak willen volgen kunnen zich melden bij David Remondo Bueno (email: [email protected]).

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

Tentamen JAVA (189059)

Voor TBK, INF, BIT. Zie mededeling TBK/CiT.

Wijziging Productie- en Logistiek Management (181075)

Voor TBK (PRAXIS en D1) en BIT. Zie mededeling TBK/CiT.

TBK/CIT

Impact van automatisering (182005)

Voor TBK. Voor het vak moet worden ingeschreven via http://teletop.utwente.nl., dat is mogelijk tot donderdag 22 maart 2001. De colleges zijn op maandag het 5e en 6e uur in BB3, gegeven door de docent dr. D.M. Swagerman. De colleges zijn zodanig gekozen dat er voldoende beeld wordt geschetst van de Impact van de ICT op organisaties en maatschappij. Hiervoor komen diverse thema's aan de orde. Om niet louter en alleen theoretische modellen en concepten uit de literatuur zal een aantal gastsprekers verhalen over de impact van ICT in de praktijk vertellen. Als rode draad door het vak loopt het project "Economie van de 21e eeuw" (www.E21E.EZ.nl) van het Ministerie van Economische Zaken. Het project bestaat uit 4 thema's waarbij ICT centraal staat. Het vak wordt verstrekt via TeleTOP . TeleTop is een systeem waarin je websides kunt vinden van vakken. Om toegang te krijgen tot het vak in TeleTOP heb je een account nodig. Via het CIV krijg je een username en password (=je teletop account) toegewezen. Je hebt hierover per brief informatie ontvangen. Weet je je account echt niet meer bel dan CIV helpdesk telefoon 2311. Bij BOZ ligt een folder en een studentenhandleiding klaar waarin de aanmeldingsprocedure wordt beschreven. Deze luidt in het kort: Inloggen via je teletop account. Dan klik je cursusaanvraag aan, opleiding: TBK. Dan komt in de lijst het vak te staan, deze vink je aan en druk je op "verstuur aanvraag".

Financiële logistiek (186313)

Voor TBK. In het derde trimester wordt het 2,5 sp vak financiële logistiek (186313) op maandag het 7e en 8e uur gegeven. Dit jaar heeft dit vak het onderwerp æde gevolgen van ICT op de externe verslaggevingÆ. Dit onderwerp wordt in de colleges uitgedieptwaarbij van de studenten veel eigen inbreng en onderzoek wordt verlangd. Omdat het gezamenlijk verrichten van onderzoek een belangrijk deel van de werkzaamheden uitmaakt is de inschrijving gelimiteerd tot twaalf studenten. Aanmeldden kan tot 22 maart per mail bij de docent dr. D.M.Swagerman ([email protected]).

Tentamen JAVA (189059)

Voor TBK, INF, BIT. In tegenstelling tot wat eerder gepubliceerd is omtrent het tentamen Juridisch Aspecten van Automatisering het volgende: er zullen twee tentamens worden gehouden: donderdagochtend 22 maart a.s. BB1 09.00 - 12.30 uur en vrijdagmiddag 23 maart a.s. WB HV 112 13.30 - 17.00 uur. De student kiest één van deze mogelijkheden om het tentamen te maken.

Colloquia

R.W. Berentsen over 'De mogelijkheden en beperkingen van biologische ontstikstoffing binnen de Noordamerikaanse ijzer- en staalindustrie', 30 maart 2001, 15.45 uur, BB5.

B.T.A. Nissen over 'Een analyse naar veranderende business modellen en gerelateerde inkomstenstromen binnen de mobiele telecommunicatie waardeketen. Deze veranderingen zijn het gevolg van veranderende marktomstandigheden door de introductie van UMTS. De opdracht is uitgevoerd in opdracht van Rabobank International', 20 april 2001, 15.45 uur, BB 4.

Eerstejaars excursies

Voor HBO'ers is dit onderdeel niet verplicht!!!! 1.Iedere eerstejaars TBKer is verplicht tot het volgen van één excursie naar keuze. 2.Je mag een tweede excursie volgen: Geef dan naast je eerste keuze, nog een tweede en eventueel derde keuze aan. Bij de eerste keuze wordt je so wie so ingedeeld. Voor een tweede excursie wordt gekeken of aan je tweede keuze kan worden voldaan. Het kan zijn dat deze groep echter vol is. Als je dan nog een derde keuze hebt aangegeven wordt vervolgens daar naar gekeken. 3.Je kunt kiezen uit de volgende stromen excursies: Bouwkunde(B), Werktuigbouwkunde(W), Informatietechnologie(I), Proocestechnologie(P),Logistiek(L)Financieel (F),Geneeskunde (G) 4.De excursies worden gehouden in de weken 13, 14, 15 en 19 op de woensdag middag (na de lunchpauze). Er wordt op tijd een lijst, op het Stressbord (naast BOZ), opgehangen met wanneer en waar je heen gaat. 5.Schrijf je in vóór 23 maart, het einde van de tentamenweek, bij BOZ, anders wordt je automatisch bij een excursie ingedeeld.

Zaalwijziging tentamen Planning, beheersing en risicomanagement (226162)

Voor CiT D2/D3. De zaal voor het tentamen van dit vak dat op de middag 23 maart a.s. plaatsvindt, is gewijzigd van WB T500B inWB HV212.

Verschil tussen inschrijven vakken en inschrijven tentamens

Voor CiT. Ten onrechte bestaat bij sommige studenten het idee dat het niet nodig is je voor een tentamen in te schrijven wanneer je je voor aanvang van een bepaald vak ook al hebt opgegeven voor dat vak. De inschrijving voor een vak staat echter geheel los van de inschrijving voor een tentamen! Let op: Je was misschien gewend om het inschrijven voor tentamens te doen via de optie 'op basis van vakkenpakket'. Omdat deze optie niet altijd de vakken bevat waarin je tentamen wilt doen kun je beter kiezen voor de optie 'op basis van willekeurige vakken'. Eigenlijk kun je bij de optie 'op basis van vakkenpakket' met name de vakken verwachten die voor alle studenten verplicht zijn. Vandaar dat deze optie vaak geen D2/D3-vakken bevat.

Statistiek I voor TBK (153021)

Voor TBK. De indeling van de werkcollegegroepen van Statistiek I voor TBK (153021) in het derde trimester is te vinden op het internet, zie: http://www.math.utwente.nl/-kallenberg/onderwijs/153021/. Deze pagina is ook te bereiken via de homepage van TW of via TELETOP.

Roosterwijziging Fysisch technologisch practicum voor BK-procestechnologie (139909)

Voor TBK. Het practicum wordt in het derde trimester (afwijkend van het rooster) gegeven op dinsdag de gehele middag.

Boekje Buitenland

Voor TBK D1. Voor iedereen die overweegt tijdens de TBK studie "iets met het buitenland" te gaan doen, is het "Boekje Buitenland" af te halen bij BOZ TBK.

Handleiding Teletop

Voor TBK. Voor studenten die de volgende vakken willen gaan volgen via Teletop ligt er een handleiding van Teletop klaar bij BOZ TBK: 180067 Management van Technologie [Nynke Jo Smit][I-stroom, Stegwee]; 181063 Technologie en Organisatievernieuwing [Olaf Fischer]; 182005 Impact van automatisering [Swagerman]; 182076 Prognosetechnieken [Van der Wegen]; 184111 Managementvaardigheden [Beate van der Heijden]; 185259 BOON [Hans Heerkens]; 186456 Strategisch management [Stoelhorst, ten Pierick, Van Raay]; 189067 Bouwrecht [Liesbeth Venekatte]; ?????? Minor Ondernemerschap [Joost Brinkman]. Deze handleiding is eveneens te vinden op http://teletop.utwente.nl.

Tentamen Productie en Logistiek Management (181075)

Voor TBK D1. Overeenkomstig eerdere onderwijsmededelingen(BOZ00.200 en BOZ00.201) zal het kwantitatieve deel van het tentamen Productie- en Logistiek management worden afgenomen aan het einde van het derde trimester (tegelijk met de eerste jaars studenten). Dit ter geruststelling van studenten die de indruk hebben gekregen dat de tentaminering van het betreffende deel tegelijk met de tentaminering van het conceptuele deel op maandag 5 maart j.l. zou hebben plaatsgevonden. Per abuis waren n.l. opgaven van dit kwantitatieve deel aan het tentamen toegevoegd.

Wijziging Kwaliteitsmanagement (181020)

Voor TBK D3. Het eerste hoorcollege voor Kwaliteitsmanagement (181020) vindt plaats in week 14(i.p.v. week 13), op woensdag 4 april a.s. het 3e en 4e uur in BB4.

Stage plaats

Voor TBK. Het Project Management Instituut zoekt voor haar onderzoek naar Project Management en Contracten een Stagiair(e). De Stagiair(e) ondersteunt de projectgroep Projecten en Contracten, bestaand uit ervaren projectmanagers en juristen. De projectgroep wil het onderwerp contracten bij projectmanagers en -medewerkers beter voor het voetlicht krijgen door een boekje uit te geven als handleiding bij het opstellen, beoordelen en uitvoeren van contracten. Een en ander in begrijpelijke taal geschreven en niet definitieve juridische teksten bevattend. Bruikbaar voor elke sector. In het Nederlands. Het Project Management Instituut - Nederland is de beroepsvereniging op het gebied van Project Management met 1100 leden en is aangesloten bij de International Project Management Association. Profiel van de stagair(e): Bij voorkeur juridische achtergrond, in ieder geval interesse in het onderwerp. Goed kunnen schrijven. Kennis van Project Management. Op korte termijn voor enige maanden beschikbaar (kan ook part time). Activiteiten: Nagaan of een dergelijk boekwerk al in het verleden is opgesteld (beginnen met UK/USA/NL). Verzamelen van informatie over aanbestedingen. Verzamelen en categoriseren van informatie over standaardcontracten. Structureren van de informatie en verwerken tot een goed leesbare handleiding. De Stagiair(e) rapporteert aan het projectteam op maandelijkse basis en krijgt coaches toegewezen voor frequenter contact. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de Project Manager, Clemens Bon, email [email protected], tel 06-51179294.

Lezing ICT in de Gezondheidszorg

Voor TBK-G. Op maandag 26 maart is er een lezing over ICT in de gezondheidszorg. Val Jones verzorgt de lezing. Deze lezing zal gehouden worden in het Amphitheater (Vrijhof) om 15.45 uur. Aansluitend is er een gezellige borrel.

High Technology Marketing (186206)

Voor TBK. Studenten die aan het vak High Technology Marketing deelnemen, kunnen het colllegeschema, informatie over het vak, sheets e.d. op de internet pagina van de faculteit Technologie & Management vinden, TBK aanklikken, afdeling aanklikken (Marketing, Strategie en Ondernemerschap), daarna onderwijs of vakken aanklikken. Bij het vak High technology Marketing vindt u alle relevante informatie over het vak of http://www.sms.utwente.nl/frameset.asp?objectID=2151.

Wijziging Productie- en Logistiek Management (181075)

Voor TBK (PRAXIS en D1) en BIT. Op maandag 26 maart a.s. het 1e en 2e uur start het eerste hoorcollege voor Productie- en Logistiek Management (181075). In tegenstelling tot hetgeen op het rooster vermeld wordt, worden de colleges in de weken 13,14,15 in CC1 gegeven. Vanaf 7 mei vinden de colleges plaats op maandag het 1e en 2e uur in BB2. Wat betreft de hoorcolleges op vrijdag, het 5e en 6e uur: in week 13 worden de colleges gegeven in CC1. Vanaf 6 april vinden de colleges plaats in BB1.

Bedrijfskundig Onderzoeken en Ontwerpen (185259)

Voor TBK D2. Als je je hebt opgegeven voor de BOON-case (26-28 maart), meld je dan op maandag 26 maart om 9.00 uur in zaal BB7. Neem het boek 'Business Research Methods', de 'Methodological Checklist for the EMBA end-term assignment' en de reader van het eerstejaarsvak 'Inleiding TBK' mee (waarin een hoofdstuk over de Algemene Bedrijfskundige probleemaanpak is opgenomen).

Asset & Liability Management (186015)

Voor TBK D1 F-stroom, D3 keuze. Op de donderdagen 29 maart, 5, 12 en 26 april zal van 8.30 -12.30 uur het vak Asset Liability Management gegeven worden. De locatie is BB7. Docent is ir.drs. A.C.M. de Bakker. Het boek Asset / Liability Management van Frank J. Fabozzi & Atsuo Konishi, Irwin/McGraw-Hill, ISBN 1-55738-800-8, wordt gebruikt. Dit boek zal tevens worden gebruikt voor het vak FinanciÙle Producten (186014). Dat vak zal gedurende de tweede helft van het derde trimester gegeven worden.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

Industrieel Toegepaste Chemie 132003 (CT)/132004 (T&M P-stroom)

Voor CT en T&M. Het college start op maandag 26 maart a.s. 5de en 6de uur in CT1814. Woensdag 5de en 6 uur in CT1345. Hetcollege-schema is te vinden op http://smct.ct.utwente.nl/onderwijs.

Integrand Twente

Voor een bedrijf in Vaassen is Integrand Twente op zoek naar een student die zich wil gaan bezighouden met het verzorgen van een questionnaire. Het gaat hier om een questionnaire van het European Foundation for Business Qualification (EFBQ). Bij deze kwalificatie wordt de onderneming gewogen op 33 beleids- en bedrijfsaspecten. Samen met het management van de onderneming verzorg je de questionnaire, d.w.z. je redigeert en analyseert de informatie en omschrijft de strategie en implementatie ervan. Ref.G791. Informatie: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909, www.integrand.utwente.nl.

Collegewijziging Inleiding telematicasystemen

Aan BIT-P en TBK- D1 studenten. Zie mededeling INF/BIT/TEL.

Stijg tot ongekende hoogte!

2 & 3 mei gaat het gebeuren: Carrièreweek 2001! Maak kennis met verschillende bedrijven uit de 6 modules: Banking, IT consultancy, Fast moving consumer goods, Chemie, Consultancy en Multinationals. Volg Æs ochtends de bedrijfspresentaties van bijvoorbeeld Heineken of KPMG en voer Æs middags een gesprek met bijvoorbeeld Accenture, Mitopics en de ABN Amro. 's Ochtends bedrijfspresentaties en Æs middags individuele gesprekken met bijvoorbeeld Accenture, Heineken en de ABN Amro. Schrijf je in voor 31 maart op www.aiesec.nl # En trainingen! OriÙntatietraining 27 maart, Assessmenttraining 3 april en Sollicitatietraining 10 april. Schrijf je in voor de trainingen voor 26 maart bij het AIESEC kantoor. Wees snel, vol is vol! # Meer informatie over de Carrièreweek: kom langs bij AIESEC in het BB-gebouw of mail naar inschrijven @aiesec.utwente.nl.

TCW

Organisatiesociologie (242102)

De hoorcolleges op dinsdag het 7e en 8e uur in de weken 15, 19 en 23 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komen de volgende werkcolleges (in de weken 15, 19 en 23): dinsdag 5e en 6e uur: groep 1 - zaal WB-Hal iv 208; dinsdag 7e en 8e uur: groep 2 - zaal WB-Hal iv 208; donderdag 5e en 6e uur: groep 3 - zaal CT-1345 (week 15 en 19) / zaal TW-A118 (week 23); donderdag 7e en 8e uur: groep 4 - zaal CT-1345 (week 15 en 19) / zaal TW-A118 (week 23).

Psychologie van de persuasieve communicatie (241103)

Voor D1- en HBO-studenten TCW. De werkcolleges voor de groepen 5 t/m 8 op woensdag 4 april a.s. zijn eenmalig verplaatst naar donderdag 5 april. De verroostering voor donderdag 5 april a.s. is als volgt: groep 5: 5e/6e uur in zaal WB-Hal IV 204; groep 6:5e/6e uur in zaal WB-Hal IV 206; groep 7: 7e/8e uur in zaal TW-A118; groep 8: 7e/8e uur in zaal TW-D105b.

Psychologie van de persuasieve communicatie (241103)

Voor D1- en HBO-studenten TCW. In de weken 15, 18, 22 en 23 komen de werkcolleges van het vak Psychologie van de persuasieve communicatie te vervallen. In plaats van deze werkcolleges zijn er plenaire bijeenkomsten verroosterd. Deze vinden plaats volgens onderstaand schema: week 15: woensdag 11 april, 3e/4e uur: CC-2, week 18: woensdag 2 mei, 3e/4e uur: CC-2; week 22: woensdag 30 mei, 3e/4e uur: CC-4; week 23: woensdag 6 juni, 3e/4e uur: CC-4.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

TN

P-groep 2 zaalwijziging Dynamica (140539)

Het werkcollege op de vrijdag het 3e+4e uur wordt gegeven in WB T500a.

Technische Optica (144020)

Het D2-college Technische Optica wordt dit jaar gegeven door Niek van Hulst en Klaus Boller. Diverse onderwerpen uit de moderne optica komen aan bod, waarbij van studenten met een optisch D2-project een actieve bijdrage wordt verwacht. Een bezoek aan PHILIPS NatLab op woensdag 25 april 2001 is onderdeel van het college. Diverse NatLab thema's komen op het college terug. Om 8.00 's morgens 25 april vertrekt een bus vanaf EL/TN gebouw voor het bezoek aan PHILIPS. Tegen 19.00 weer terug op campus. Ter compensatie vervalt het college op 10 en 11 mei. Voor meer informatie: [email protected] Tot ziens op het eerste college donderdag 29 maart 3-4e uur in WB HIV 208.

D-voordracht

J.S. Wijnhout over 'Unificatie van supersnaartheorieën', donderdag 29 maart 2001, 16.00 uur, EL/TN T4.

Inleiding programmeren

LET OP: de werkcolleges op de donderdagochtend gaan WEL door (zoals ze vermeld staan op het oorspronkelijke D1 rooster).

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

Stagevoorlichting EL (en TN)

Datum: woensdag 28 maart 2001. Tijd: aanvang 15.45 uur, zevende en achtste collegeuur. Plaats: EL/TN T4. Bestemd voor alle studenten die op stage zullen gaan vóór september 2002. Zie mededeling EL.

TO

Ergonomie (196522)

Voor TO-D3. Het tentamen voor dit vak zal plaatsvinden op woensdag 4 juli a.s., het 5e t/m 8e uur in zaal L226.

Beleid en planning t.b.v. schoolorganisaties en opleidingen binnen arbeidsorganisaties (195506)

Voor TO-D3. Voor dit vak wordt het hoorcollege van maandag 7 mei verplaatst naar woensdag 9 mei a.s., het 1e en 2e uur in zaal L213.

Inleiding management van onderwijs (192202)

Voor TO-D1 en TO-deeltijd. Voor deelnemers aan de studiereis USA wordt het tentamen Inleiding management van onderwijs verplaatst naar dinsdag 8 mei 2001, het 5e en 6e uur.

Integrand Twente

Een stichting te Hengelo zoekt een student die een cyclus van gesprekken, i.h.k.v. de implementatie van het INK-kwaliteitszorgmodel, tussen schoolleiding en leden van het CvB gaat bijwonen.Aan de hand van deze gesprekken zal de student kennis maken met het CvB, de huidige stand van zaken op de school en het INK-kwaliteitszorgmodel. De werkzaamheden zullen verder bestaan uit het op papier vastleggen van hetgeen besproken is op de bijeenkomsten en het analyseren van de hoofdlijnen uit de gesprekken in termen van bovenschools beleid. Ref.G795. Informatie: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909 of www.integrand.utwente.nl.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

TW

Tijdreeksenanalyse en Identificatietheorie (157009)

In verband met een conferentie van de docent komt het eerste hoorcollege op DI 1+2 in week 13 te vervallen. De docent zal dus beginnen op 3 april a.s.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededelingAlle Faculteiten.

WB

Numerieke wiskunde en programmeermethoden (154021)

Studenten die dit vak willen volgen in het derde trimester moeten zich inschrijven voor het bijbehorende practicum tijdens het eerste hoorcollege op dinsdag 27 maart, 10.40 uur, in CT2520. Er zijn 2 groepen: A en B. Ga zelf na of het voor u mogelijk is om alle practicumsessies en de bijbehorende werkcolleges van groep A dan wel groep B te volgen (zie eigen rooster). Uw voorkeur voor groep A of B kunt u bij de inschrijving kenbaar maken. Voor meer informatie: www.math.utwente.nl/-numwis.

Hoorcollege Numerieke stromingsleer (114535)

Voor WB D3-studenten. Het eerste hoorcollege betreffende bovengenoemd vak zal plaatsvinden op maandag 2 april a.s. het 5/6e uur in zaal WB Hal V.108. Het hoorcollege verroosterd in week 13 komt te vervallen.

Inleiding Programmeren (211017)

Voor WB P-studenten. -Het HC wordt verschoven van di.15 mei (1/2 uur) naar di. 1 mei (5/6 uur) in zaal CC.2. -Het practicum is voor de CD-groepen gepland op dinsdagmiddag van 1 mei (direct na het hoorcollege) t/m 5 juni (5-8 uur) in de PC-zaal van Informatica. -Het practicum is voor de AB-groepen op dezelfde tijdstippen gepland als voor de CD-groepen, behalve het practicum van dinsdagmiddag 8 mei. Dat is verplaatst naar donderdagmiddag 10 mei. -De geplande werkcolleges van di. (1/2 uur) worden vervangen door vragenuurtjes in de, in het rooster aangegeven, zalen.

Extra hoorcollege CAD/CAM (112430)

Voor WB en TBK-W studenten. In week 13 wordt er een extra CAD/CAM college gegeven. Hierin wordt de nieuwe opdracht A uitgegeven en het practicum applicatiebouw toegelicht. Deze opdracht is vanaf dat tijdstip ook van de web-site te downloaden: http://www.wb.utwente.nl/cadcam/. Tijdstip: dinsdag 27 maart, het 7/8e uur. Plaats: WB Hal V.112.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

WTM

Zaalwijziging WTM-college Wetenschapscommunicatie en kennisverspreiding (160507)

Het 1e WTM-college (docent: Steehouder) zal op woensdag 28 maart a.s., 5e en 6e uur niet plaatsvinden in CC3, maar in CC2.

Keuzevak (161662) hedendaagse filosofie: Martin Heidegger (1889-1976)

Docent: Prof. Dr. R.P.H. Munnik (Radboud-leerstoel). 2,5 SP alle faculteiten doctoraal. Plaats en tijd: derde trimester donderdag 3e en 4e ur, zaal: EF 10152. WTM-doelstelling: B Heidegger was een van de toonaangevende filosofen van de twintigste eeuw. Hij wilde op een fundamentele wijze afstand nemen van het denken over mens en wereld zoals dat gangbaar is in de wetenschap en de filosofie; de wereld is niet allereerst een 'fysisch universum' en de mens is niet allereerst een 'redelijk zoogdier'. Volgens Heidegger is de mens allereerst een 'verstaan van zichzelf en de wereld'. Dit 'verstaan' is volgens hem wezenlijk historisch: in onze tijd wordt de mens hoofdzakelijk verstaan als 'redelijk zoogdier' en de wereld als 'fysisch universum', maar dat is niet noodzakelijk zo. De centrale vraag in de filosofie van Heidegger is die naar de mens als het wezen dat de werkelijkheid op verschillende kan 'laten verschijnen' in wetenschap, de kunst en de religie. Bij de behandeling van die vraag baseerde Heidegger op andere filosofische stromingen die in het college worden ingeleid: de existentiefilosofie (Kierkegaard), de fenomenologie (Husserl) en de hermeneutiek (Dilthey). Heideggers filosofie is met name belangrijk geworden voor het overdenken van de rol van wetenschap en techniek in onze cultuur. Het college veronderstelt geen speciale wijsgerige voorkennis, en bestaat uit een combinatie van uitleg en tekstlezing van grondteksten van Heidegger.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

WWTS

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school start er een nieuwe, eenmalige training. Zie mededeling Alle Faculteiten.

Cultuur

4 Happy Feet

Zaterdag 24 maart zal er in de Audiozaal van de Vrijhof een (beginners)cursus salsa plaatsvinden. Kaartjes zijn verkrijgbaar tijdens de lessen of aan de deur. Ochtend (10.00-12.15 uur) f4. Hele dag (10.00-15.15 uur) incl. lunch f10 # Zaterdag 7 april vindt de open landelijke studenten stijldanswedstrijd van 4 happy feet plaats. Er zijn een Ballroom ronde en een Latin ronde. Kosten bedragen f17,50 pp voor deelname aan beide ronden en f15 als je aan een van de twee mee wilt doen. Meer informatie en een inschrijfformulier zijn te

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.