‘Tijdelijke’ benoeming vicedecaan EEMCS in strijd met bestuursreglement

| Rense Kuipers

De recente benoeming van de vicedecaan onderwijs bij de faculteit EEMCS is in strijd met het bestuurs- en beheersreglement van de UT. Toch was er volgens decaan Joost Kok geen andere oplossing vanwege ‘uitzonderlijke omstandigheden’.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk
Opleidingsdirecteur en vicedecaan onderwijs Alma Schaafstal.

Afgelopen september werd Alma Schaafstal benoemd tot vicedecaan onderwijs bij de faculteit EEMCS. Schaafstal was op dat moment opleidingsdirecteur van de opleidingen Creative Technology (zowel de UT-variant als de net gestarte UT/VU-opleidingen) en van de master Interaction Technology.

Maar, zo schrijft het bestuurs- en beheersreglement (BBR) van de universiteit voor: ‘De portefeuillehouder onderwijs en portefeuillehouder onderzoek zijn minimaal UHD (universitair hoofddocent, red.)’. En: ‘Een opleidingsdirecteur kan geen lid zijn van het faculteitsbestuur’. De benoeming is dus in strijd met dit reglement. Schaafstal is immers opleidingsdirecteur en is ook niet mimimaal universitair hoofddocent.

De universiteitsraad uitte recent haar zorgen over de constructie richting rector Tom Veldkamp. Want omdat Schaafstal ook opleidingsdirecteur is, is haar directe leidinggevende nu de decaan – en niet de vicedecaan onderwijs, zoals gebruikelijk. De universiteitsraad heeft haar bedenkingen of zo’n constructie wel wenselijk is in een collegiaal bestuur. Volgens EEMCS-decaan Joost Kok werkt de faculteit voor de beoordeling van iemands functioneren met een systeem van zogeheten 360 graden-feedback. ‘Zo ben ik niet de enige die een medewerker beoordeelt, meerdere mensen dragen daaraan bij.’

‘Ligt genuanceerder’

Volgens Kok was er bij de benoeming van de nieuwe vicedecaan sprake van ‘uitzonderlijke omstandigheden’. ‘De vorige vicedecaan moest noodgedwongen stoppen vanwege medische problemen. Vervolgens hebben we met enige spoed kandidaten geworven – ook mensen actief benaderd – maar was er slechts één kandidaat. Ik ben het eens met het BBR, in de zin dat een slager niet zijn eigen vlees mag keuren. Maar het ligt wat genuanceerder.’

De EEMCS-decaan spreekt met klem van een ‘tijdelijke situatie’. ‘In principe geldt een benoeming van een vicedecaan voor vier jaar, maar als een decaan stopt, stelt een vicedecaan diens portefeuille ter beschikking’, legt Kok uit. ‘Aangezien mijn termijn als decaan over twee jaar eindigt, is dit hoe we het tijdelijk oplossen binnen EEMCS.’

‘Niet op losse schroeven zetten’

Dat Schaafstal haar OLD-taken per direct neerlegt is geen optie voor de decaan. Wat volgens Kok zwaar weegt, is dat de gezamenlijke UT/VU-opleiding CreaTe afgelopen september is gestart. ‘Met Creative Technology, recentelijk benoemd als topopleiding, hebben we iets in huis dat van wezenlijk belang is voor deze universiteit, zeker met het oog op de instroom. We kunnen beide opleidingen niet zomaar op losse schroeven zetten. Voor de master Interaction Technology heeft Alma Schaafstal haar taken overgedragen aan Randy Klaassen.’

Rustiger vaarwater

Dat Schaafstal niet de functie van minimaal universitair hoofddocent heeft – zoals het BBR voorschrijft, is volgens Kok zeker geen probleem. ‘Het gaat om een bepaalde expertise die iemand heeft op onderwijsgebied, iemand moet op het niveau van universitair hoofddocent functioneren. En die expertise heeft Alma Schaafstal absoluut. In lijn met de discussie over erkennen en waarderen zou ik de zwaarte van haar functie gelijkstellen aan die van een UHD. Er zijn medewerkers die de rol van opleidingsdirecteur ernaast doen, als een rol, voor een aanstelling van 0,2fte. In het geval van Alma Schaafstal is die rol veel gewichtiger.’

Volgens Kok probeert de faculteit wel ‘zo spoedig mogelijk’ een nieuwe opleidingsdirecteur te vinden voor Creative Technology. ‘Sowieso binnen de komende twee jaar moeten we daarvoor een oplossing hebben. Maar dat willen we pas op het moment dat de UT/VU-opleiding Creative Technology in rustiger vaarwater is.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.