UT formeel geslaagd voor instellingstoets

| Rense Kuipers

De UT is volgens de NVAO geslaagd voor de instellingstoets kwaliteitszorg. Na een eerder positief mondeling besluit van het visitatiepanel, is nu ook het oordeel van de onderwijskeurmeester zelf positief. Minister Van Engelshoven keurde daarnaast het UT-plan voor de kwaliteitsafspraken goed.

Photo by: RIKKERT HARINK

Eind vorig jaar kwam vanuit onderwijskeurmeester NVAO een onafhankelijk expertpanel langs voor de zesjaarlijkse instellingstoets kwaliteitszorg: een universiteit-brede keuring van de kwaliteitszorg van het UT-onderwijs. In januari liet het panel mondeling al aan de UT weten ‘met glans’ te voldoen aan de vier standaarden. Het panel trok dit oordeel door in hun adviesrapport.

De NVAO neemt het positieve oordeel over en acht het rapport ‘zorgvuldig’, ‘deugdelijk’ en ‘navolgbaar’. De UT heeft hierdoor de ITK-erkenning vanuit de NVAO officieel binnen, mits er verder geen bezwaren komen.

Over gehele linie positief

Het visitatiepanel toont zich in het adviesrapport over de gehele linie positief over hoe de UT haar onderwijskwaliteit waarborgt. Medezeggenschap is volgens het panel op alle niveaus formeel belegd, de UT heeft ‘sterk ontwikkelde, breed gedragen en diepgewortelde kwaliteitscultuur’ en een ‘goed doordachte en actuele instellings- en onderwijsvisie’, de nieuwe visie is toekomstgericht en ambitieus en het panel was onder de indruk van de Student Union.

Aanbevelingen, ook over taalbeleid

Het panel geeft aanbevelingen mee aan de UT, onder meer om inspirerend lesgeven carrière technisch te belonen en daar doortastend en effectief HR-beleid op te maken. De rol van de universitaire commissie onderwijs (UC-Ow) mag duidelijker, evenals de verslaglegging. Verder adviseert het panel om kritisch te prioriteren binnen de ambities van Shaping 2030, ook met oog op werkdrukgevolgen.

Het meest in het oog springend is een aanbeveling op het gebied van internationalisering en taalbeleid. Volgens het panel zijn niet alle internationaliseringsambities voor alle opleidingen even relevant of haalbaar. En volgens het panel is Engels als voertaal ‘niet voor iedere opleiding even verdedigbaar’. Daarom adviseert het panel om meer ruimte te creëren voor differentiatie binnen het taalbeleid.

Kwaliteitsafspraken

Naast de ITK, onderzocht het panel ook het plan voor de kwaliteitsafspraken: hoe besteedt de UT het geld dat is vrijgekomen door de invoering van het leenstelsel? Ook daarover is het panel positief: de UT voldoet aan alle drie gestelde criteria. Minister Van Engelshoven nam uiteindelijk dit advies over.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.