College van Beroep geeft TW-student gelijk

| Rense Kuipers

Een bachelorstudent technische wiskunde mag een onderdeel van een TOM-module dat hij afgelopen studiejaar niet haalde, alsnog herkansen. Hij hoeft niet de hele module over te doen. Dat bepaalde het College van Beroep na bezwaar van de student.

De student beriep zich op het gelijkheidsbeginsel. De module, ‘Velden en Elektromagnetisme’, wordt namelijk zowel aan TW-studenten als aan studenten technische natuurkunde (TN) aangeboden.

De opleiding TN maakt gebruik van een clausule uit de Richtlijn Onderwijs- en examenregeling (OER), waardoor TN-studenten afzonderlijke onderdelen binnen een module wel in het volgende studiejaar mogen herkansen.

Clausule

De opleiding TW maakt daar echter geen gebruik van. En dus vond de student dat hij niet gelijk behandeld werd. Het College van Beroep stelde de TW-student in zijn gelijk, omdat binnen de module geen onderscheid wordt gemaakt tussen deelnemende studenten.

Tegelijkertijd krabt het College van Beroep zich achter de oren over de manier waarop het opleidingsbestuur van technische natuurkunde gebruik maakt van de zogeheten ‘hardheidsclausule’; deze is immers bedoeld voor individuele (uitzonderings)gevallen, niet om op (grote) groepen studenten toe te passen.

Grote gevolgen

Het is een zaak die grote gevolgen kan hebben, stellen Tim Schuitema en Julian Abbing van studentenfractie UReka. ‘Alle technische bacheloropleidingen hebben in het eerste jaar namelijk een wiskundelijn en worden op dezelfde manier hierop getoetst’, aldus Schuitema. ‘Daar kan dus hetzelfde probleem optreden, op het moment dat een student van de ene opleiding wel in het volgende studiejaar mag herkansen en een student van een andere opleiding niet.’

Het sleutelwoord zit ‘m namelijk in artikel 4.7.2. van de Richtlijn OER: ‘geldigheidsduur’. Niet voor niets is de universiteitsraad volgende week van plan om niet in te stemmen met de Richtlijn OER, tenzij het bewuste artikel geschrapt wordt.

Grens verleggen

Dat zou betekenen dat als je in het ene jaar niet alle onderdelen van een TOM-module behaald hebt, je het jaar daarop alleen dat onderdeel zou hoeven herkansen – in plaats van de gehele module, zoals nu in de richtlijn staat, legt Abbing uit.

‘Wij willen de grens van één jaar verleggen, zodat deelresultaten langer behouden blijven’, aldus Schuitema. ‘Als je kijkt naar hoe de richtlijn nu geformuleerd is, zie je dat dit studenten demotiveert op het moment dat ze een gehele module opnieuw moeten doen, terwijl ze toch al een groot gedeelte aantoonbaar beheersen.’

Extra werklast

Abbing vult aan: ‘Daarnaast zorgt het voor extra werklast bij docenten: meer studenten die begeleid moeten worden en natuurlijk ook extra nakijkwerk. Daar komt natuurlijk bij dat opleidingen op dit moment andere compensatie- en reparatieregels hanteren, zoals blijkt uit het voorbeeld van de TW-student.’

Het college van bestuur reageert op woensdag 30 maart tijdens de volgende Uraadsvergadering op het conceptbesluit van de universiteitsraad.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.