UT wil excelleren op gezondheid, veiligheid en smart cities

| Maaike Platvoet

Gezondheid, veiligheid en smart cities. Dat zijn drie kansrijke gebieden waarop de UT in de toekomst kan excelleren, denkt het college van bestuur. Dit betekent niet dat andersoortig onderzoek uitgesloten wordt. ‘Bovendien willen we de ondernemende universiteit blijven.’

‘Wij denken dat de UT op deze gebieden het meest slagvaardig, innovatief en ondernemend kan zijn, zowel wat betreft onderwijs als onderzoek’, zegt collegevoorzitter Victor van der Chijs. ‘Op het gebied van gezondheid, veiligheid en smart cities is onze universiteit bij uitstek in staat om te excelleren en om met oplossingen te komen voor vraagstukken die in de maatschappij spelen. Daarnaast komen deze onderwerpen onder andere terug in Horizon 2020, het subsidieprogramma van de EU.’

Halverwege het proces van herijking van de strategie, wordt steeds zichtbaarder welk scherper profiel zich voor de UT aftekent. Voor de zomer moet er een strategiedocument liggen. Dat het CvB nu al met deze ideeën naar buiten komt, heeft te maken met verschillende faculteitsbijeenkomsten, waarvan vandaag de eerste plaatsvindt bij EWI. Het CvB wil vroegtijdig met medewerkers in gesprek. De ideeën zijn ook een resultaat van het strategisch beraad (het overleg van decanen, wetenschappelijke directeuren en CvB) van vorige week waarin voor een aantal richtingen is gekozen. Van der Chijs: ‘In dat overleg was snel duidelijk dat deze onderzoeksgebieden in de toekomst de meeste potentie hebben voor de UT. Decanen en wetenschappelijk directeuren zien bovendien op deze gebieden veel mogelijkheden voor wetenschappers van verschillende faculteiten om met elkaar samen te werken.’

Life circle van onderzoek verkorten

Gezondheid, noemt Van der Chijs een ‘logische keuze’. ‘Hier spelen grote maatschappelijke vraagstukken. En de UT doet al veel op medisch-technologisch terrein. Zo berekende UT-hoogleraar Maarten IJzerman dat veel van het UT-onderzoek te maken heeft met health sciences.’ Veiligheid ziet de collegevoorzitter als een onderzoeksgebied dat heel breed in te vullen is. ‘Denk aan cyber security, sensoren, crowd control.’ Onder smart cities valt onderzoek op gebied van logisitiek, maar ook energie en infrastructuur. ‘We willen niet zeggen dat al het onderzoek exclusief over deze drie pijlers moet gaan. Ook andersoortig onderzoek wordt gestimuleerd, maar we zullen met elkaar wel telkens kritisch moeten kijken welk onderzoek het meest kansrijk is, tot welke toepassing het kan leiden en of het een zinvolle maatschappelijke bijdrage oplevert.’

Dat fundamenteel onderzoek daarmee een ondergeschoven kindje wordt, verwerpt Van der Chijs. ‘Ook bij fundamenteel onderzoek moeten wetenschappers zich bewust zijn van de maatschappelijke rol die het speelt. En dat kan. Wel willen we vindingen in het fundamenteel onderzoek sneller tegen het licht houden, zodat we ook de life circle van dat onderzoek kunnen verkorten.’

UT als spin in het web

Ondernemerschap blijft een belangrijke rol spelen. Van der Chijs hamert erop dat we de blik meer naar buiten moeten richten. ‘Als UT moeten we midden in de samenleving te staan: een spin zijn in het web richting bedrijven, overheid en landen om ons heen.’

‘Die ondernemende universiteit willen we blijven, dat zit ons in het bloed. Ondernemend zijn betekent ook slagvaardig zijn en voortdurend alert zijn. Om je heen kijken, waar liggen kansen, waar kunnen we er als UT echt toe doen. Daarvoor moeten we collectieve intelligentie aanbieden, nieuwe geldbronnen aanboren en bedrijven interesseren om strategische allianties met ons aan te gaan.’ Daar hoort het nemen van risico bij, zegt hij. ‘Dan kan het ook wel eens fout gaan. Maar dat is niet erg. Als de intentie om te willen ondernemen er maar is.’

Onderwijsaanbod verandert

Door de aanscherping van de strategie en de operationalisering daarvan zal het onderwijsaanbod op de UT ook veranderen en meer onderscheidend zijn, zegt de collegevoorzitter. ‘Het nieuwe onderwijsmodel helpt al daarbij. Maar als we nadrukkelijk kiezen voor een technologisch profiel, dan heeft dat ook gevolgen voor de opleidingen bij Gedragswetenschappen en Management & Bestuur. De opleidingen in deze faculteiten zullen uiteindelijk meer op technologie gericht moeten zijn.’ Van der Chijs zegt dat er geen gedrags- en maatschappijwetenschappelijke opleidingen zullen verdwijnen. ‘De technologie staat voorop, maar de maatschappelijke impact is minstens zo belangrijk.’

Tot in detail wil Van der Chijs niets vastleggen. Ook niet straks, als er een strategiedocument ligt. Daarin staat wie we in 2020 willen zijn en welke rol we als universiteit in de samenleving willen spelen. ‘Het is aan de faculteiten en instituten om verder invulling te geven aan de richting die we opgaan. Bovendien is het niet goed om alles vast te leggen. De maatschappij en technologie zijn continu in ontwikkeling.’


Het college van bestuur houdt de komende weken de volgende bijeenkomsten voor medewerkers over het strategieproces:

EWI: vandaag, CTW: 6 februari, TNW: 7 februari, MB/GW: 20 februari, ITC: 11 maart. Kijk voor tijden en locaties op www.utwente.nl/vision2020

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.