Info

| Redactie

-Gezien: - de huidige samenwerking tussen de UT, RuG en WU met betrekking tot de Friese vestigingen; - de notitie "Universiteiten Friesland: Kluwen of knoop?" overwegende: - het belang deze samenwerking te intensiveren met het oog op interne en regionale strategische belangen, waaronder strategische positionering onderwijsaanbod, kostenefficiëntie in dit aanbod en het bieden van meerwaarde voor de regio i.s.m. de RuG en WU; heeft: -het CvB besloten de notitie "Universiteiten Friesland: Kluwen of knoop?" te ondersteunen. - het CvB besloten in overleg te treden met de RuG en de WU over (a) de conclusies van de notitie (b) een onderzoek doen naar het aantal potentiÙle studenten van de Universiteiten Friesland en de bereidheid te investeren van de Friese overheden (c) de wensen om nieuwe propedeuses aan te bieden en de mogelijkheden voor samenwerking daarin; het CvB besloten intern de wenselijkheid van het aanbieden van nieuwe propedeuses en samenwerking daarbij met de RuG of WU te bekijken in relatie met de ontwikkeling van bredere propedeuses aan de VF.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur d.d. 17 december

-Gezien: - het belang van de betrokkenheid van werkgevers bij de organisatie van het onderwijs en de ontwikkeling van een instrument waarmee deze betrokkenheid gestalte kan worden gegeven; - het feit dat op dit moment niet systematisch informatie van werkgevers ingewonnen wordt over de kwaliteit van de afgestudeerden van de opleidingen van de UT; gehoord: de CCO. Overwegende: - dat de werkgeverspeiling een "witte plek" vult in de interne kwaliteitszorg van diverse opleidingen en daarom met ondersteuning van universitair niveau ontwikkeld wordt; - dat de werkgeverspeiling zoals ontwikkeld door DINKEL en de werkgroep IR, als methode gevalideerd dient te worden; - dat deze validering het universitair belang dient, aangezien meerdere opleidingen interesse hebben getoond om deze methode te gebruiken en op basis hiervan de peiling mogelijk UT-breed uitgevoerd kan worden heeft het CvB besloten: - de aanvragen voor ondersteuning van de pilot-projecten met trekkingsrechten te honoreren (op basis van matching budget) met: BSK kf 20, WMW kf 20, INF kf 20, T&M kf 20. - de faculteiten INF, WMW, BSK en T&M hiervan in kennis te stellen.

-Via gemandateerde besluitvorming: Gehoord de besprekingen in het lokaal overleg, heeft het CvB besloten in te stemmen met het voorstel vanuit het OPUT om incidenteel kf 200 uit de reserves arbeidsvoorwaardengelden te bestemmen voor de premiespaarregeling. Hiermee kan in het jaar 2002 de premie op f75 per maand worden gehandhaafd. In de loop van 2002 zal de hoogte van de premie opnieuw worden bezien. Overwegende dat het wenselijk is te streven naar de mogelijkheid om elektronisch te stemmen voor de UR-verkiezingen in 2002, heeft het CvB besloten een budget van EUR 8858 aan het CIV beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van een applicatie waarmee elektronisch stemmen mogelijk wordt.

Bijeenkomst VrouwenNetwerk WP

Datum: di. 5 maart 2002. Tijd: 12.30 - 13.30 uur. Plaats: BB6 (dus NIET in de Torenkamer zoals anders!). Deelname is gratis, voor de lunch wordt gezorgd. Spreekster: mw. Prof. Dr. Celeste P.M. Wilderom, Hoogleraar bij de faculteiten T&M en BSK. Thema: "Succesfactoren voor een promotie: leidinggeven aan aio's".

Huurders minder betrokken?

De Wetenschapswinkel is op zoek naar een studentonderzoeker die voor de Huurdersvereniging Salland aan de slag wil. Na een succesvol begin in 1994 stagneert het ledenaantal. De Vereniging wil graag weten wat hiervan de oorzaak is, en hoe men in de toekomst de belangen van de huurders het best kan vertegenwoordigen. Meer info: Egbert van Hattem, Vrijhof kamer 208, tel. 053 - 4894407, email: [email protected]

IAPC zoekt winkel- en technische coöperanten

Als winkelcoöperant neem je bestellingen op, verkoop je computeronderdelen of geef je advies. IT-kennis is meegenomen, maar zeker niet vereist. Technische coöperanten kunnen zich bezighouden met het volgen van nieuwe ICT ontwikkelingen, het beschrijven van producten of het in elkaar zetten van computers. Uiteraard is hiervoor kennis en/of ervaring erg handig # Wij organiseren een Grolsch excursie voor alle actieve coöperanten op 9 april # Stichting IAPC verkopen computeronderdelen op non-profit basis en geven advies over de aanschaf en onderhoud van computers. Wij verlenen onze service aan de gehele UT en zijn te vinden op de 1e verdieping van Hal B (ingang CC-gebouw). Website: www.iapc.nl.

Cursus presentatievaardigheid

Op 8, 10 en 15 april 2002 ('s middags) organiseert het DINKEL Instituut/OC een cursus 'Presentatievaardigheid'. Deze is geschikt voor een ieder die wil leren om in weinig tijd veel informatie over te dragen op een voor het publiek begrijpelijke en boeiende wijze. De cursus mikt zowel op het voorbereiden als op het presenteren van voordrachten. Naast een aantal gerichte oefeningen wordt de meeste tijd in de cursus besteed aan het houden van voordrachten. Thema's die behandeld worden: selectie van de te presenteren informatie, opbouw van de voordracht, afstemming op doel en publiek, boeien van het publiek, uitlokken en beantwoorden van vragen, houding en gebaren, afwisseling. Door het gebruik van video kunt u uzelf terugzien. Voor UT-docenten is deelname gratis. Info: bel Martin Beusekamp (3796) of kijk op http://www.dinkel.utwente.nl/. Aanmelding tot 21 maart 2002 per telefoon (5453), via email: [email protected]) of via Internet.

Nieuwe cd's CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's van deze week: Pop: 1. Neil Halstead - Sleeping On Roads (Drake-achtige singer-songwriter) 2. Pleymo - Episode 2: Medicine Cake (Originele Franse nu-metal) 3. Monza - Van God Los (NL-talige rock van ex-Noordkaap-zanger) 4. Radioactive Man - idem (spannende luistertechno) 5. Blood For Blood - Outlaw Anthems (top-hardcore) 6. Pete Rock - Petestrumentals (hiphop) 7. Immortal - Sons Of The Northern Darkness (blackmetal) 8. Cornelius - Point (speelse avant-garde) 9. Richard Buckner - Hill (Americana-songcyclus) 10. Air - Everybody Hertz (remix-album); Blues: Juke Joints - Live In Ireland (Zeeuwse bluesrock); Jazz: Reve D'Elephants Orchestra - Racines Du Ciel (Veelzijdige Belgen); Klassiek: L. Kozeluch - Symfonieën; Wereldmuziek: Guadalupe Urbina - Tropico Azul De Lluvia (Costaricaans-Nederlandse zangeres); DVD: Robbie Williams - Live At The Albert (Het 'Sinatra-repertoire'). Meer info en nog 40.000 cd's: www.cd-uitleen.nl.

Magnesiumpoeder

De Wetenschapswinkel zoekt student(en) Chemische Technologie die voor studiepunten en/of een vergoeding het hierna genoemde onderzoek willen doen. Studenten die aan turnen hebben gedaan of nog doen kennen hetwitte poeder waarmee de handen ruw worden gemaakt. Het gebruik van magnesiumpoeder heeft echter nadelen. Behalve allergische reacties op de handen is het slecht voor het houtwerk van de toestellen/ringen en bezorgt het de schoonmaakploegen in de sporthallen na ieder toernooi de nodige opruimwerkzaamheden. Twee turnscholen hebben de Wetenschapswinkel verzocht te onderzoeken of er een mogelijk alternatief is voor het gebruik van magnesiumpoeder. De betreffende bond subsidieert het onderzoek. Wij zoeken een student CT die wil proberen het 'ei van Columbus' te vinden in de vorm van een poeder of stof met dezelfde eigenschappen als magnesiumpoeder maar zonder (alle) nadelen. Voor meer informatie svp contact opnemen met; Dick Schlüter, Wetenschapswinkel, Vrijhof, kamer 207, tel. 053-4891135, e-mail; [email protected]

Biologische Tuinvereniging Drienerlo

Belangstellenden voor biologisch tuinieren kunnen in het bezit komen van een tuintje voor het kweken van bloemen, groenten en kruiden, door lid te worden van de BTD. De vereniging beschikt over zo'n honderd tuinen in het groene hart van de Campus achter de boerderij (voorheen info centrum). De BTD beschikt over een groot assortiment tuingereedschap dat vrij voor leden toegankelijk is. Verder is er een centrale plantjesverkoop en een kruidentuin voor algemeen gebruik. Ook organiseren wij lezingen, bloemschikavonden, excursies en de jaarlijkse barbecue met jeu de boule wedstrijden voor onze leden. Voor 5 euro per jaar per tuineenheid van 22m2 en 12 euro inschrijfgeld (die u bij opzegging terug krijgt) kunt u in de lunchpauze of na werktijd op een aangename manier op ons tuincomplex vertoeven, en de vruchten er van plukken. Info over de BTD bij Charlotte Bijron INF. Tel. 3740 of bij Jan Nobbe EL tel. 2824.

Oratie

Prof. dr. W.H. van Harten, benoemd tot hoogleraar Kwaliteitsmanagement van Zorgtechnologie aan de faculteit Technologie & Management, over

'Beter, in balans', donderdag 7 maart 2002, 16.00 uur, Agora van het gebouw de Vrijhof.

Prof.dr. G. Neave, benoemd tot hoogleraar Comparative Higher Education Policy Studies bij het Center for Higher Education and Policy Studies aan de faculteit Bestuurskunde, over 'On Stakeholders, Cheshire Cats and Seers: Changing visions of the University', donderdag 14 maart 2002, 16.00 uur, BB2.

Promotie

Ir. F.J. Sluiman (INF) over 'Linear Data Structures for Storage Allocation in Attribute Evaluators', 1 maart 2002, 16.45 uur, BB2.

mw. M. Peter (CT) over 'Engineering of surfaces with organometallic poly (ferrocenylsitanes)', 15 maart 2002, 13.15 uur, BB2.

mw. S. Mendes (CT) over 'Cultured Bone on Biomaterial Subsrates: A Tissue Engineering Approach to treat Bone effects', 15 maart 2002, 15.00 uur, BB2.

ir. Bambang Baroto MBA (T&M) over 'Telecommunication in a developing economy. The case of Indonesia', 15 maart, 16.45 uur, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek-moderne filosofie-kritische economie-allerlei religies-je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten

Vieringen

Informatie/opgave

Pastores

Alle Faculteiten

Interdisciplinair studeren

Studenten van verschillende opleidingen krijgen de mogelijkheid om in interdisciplinair teamverband praktijkgericht en vernieuwend onderzoek te doen naar een actueel duurzaamheidsvraagstuk. In een groep van zes tot acht studenten van verschillende studierichtingen en onderwijsinstellingen maak je een onderzoeksopzet, voer je het onderzoek uit en presenteer je de resultaten. Om de effectiviteit van het groepswerk te vergroten worden vaardigheidstrainingen aangeboden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat een doelgroep uit de maatschappij (bedrijf/overheid of NGO) de resultaten van het onderzoek in de praktijk kunnen brengen. Dit onderwijsprogramma is bedoeld voor gemotiveerde studenten van alle hogescholen en universiteiten in Nederland die: -in de eindfase van hun studie zijn, -een bijdrage willen leveren aan het oplossen van een actueel maatschappelijk vraagstuk, -willen werken in interdisciplinaire teams, -willen werken met bedrijfsleven, politiek en maatschappelijke organisaties, -willen werken met moderne communicatiemiddelen. Periode: 8 april t/m 12 juli 2002, Studiepunten: 14, voltijds, Disciplines: alle faculteiten. Meer info op: www.interdisciplinairstuderen.nl of neem contact op met Antoine Heideveld, Expertisecentrum Duurzame Ontwikkeling: 020-5256266.

Integrand Twente

Zin in een leuke (afstudeer-)stage, een zeer leerzame bestuursfunctie of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op www.Integrand.utwente.nl, tel. 053-4893909, Vrijhof kamer 120.

Legitimatie tentamens/examens

Voor alle faculteiten. Voor alle tentamens/examens is legitimatie middels een bewijs van inschrijving verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de collegekaart/bewijs van inschrijving zichtbaar op hun tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

BSK

Roosterwijziging Methoden en Technieken Analyse (172120)

Voor D1 studenten BSK. Roosterwijziging: Het college van ma. 4 maart wordt verplaatst naar vrijdag 1 maart het 5e/6e uur. Zaal volgt.

Afstudeercolloquia

M. de Ruiter over: "Medici in Management: een ander perspectief?". Een onderzoek naar de relatie tussen management en medisch specialisten ten aanzien van de besluitvorming rondom het OK-complex in het Medisch Spectrum Twente, 5 maart 2002, 16.00 uur, TWRC C-238.

Gehouden: J. op de Hoek over: Consumentenbeleid binnen de markt voor milieuvriendelijke producten, 28 feb. 2002, 15.30 uur, BB-7.

Afstudeerders gezocht

De onderzoeksinstituten KISS en CHEPS van de Faculteit BSK zoeken op korte termijn meerdere afstudeerders voor het project "UNIVER-CITIES". Dit project met als ondertitel "Samenleving en universiteit: partners of vreemden?" richt zich op de interacties tussen lokale gemeenschappen en universiteiten. Daarbij gaat de belangstelling niet alleen uit naar de Nederlandse situatie, maar ook naar de ervaringen elders. Een verblijf in het buitenland kan tot de mogelijkheden behoren. We denken in eerste instantie aan studenten Bedrijfskunde, Bestuurskunde of Onderwijskunde, die full time en in teamverband aan het project willen meewerken. Meer info voor 8 maart as. te verkrijgen bij Harry de Boer (CHEPS), tel. 053-4893263, [email protected]

Nabespreking M&T van Evaluatie

Voor : D1 studenten BSK. Op wo. 27 feb, 12.30 uur is in zaal TWRC B-102 een nabespreking van het tentamen van M&T van Evaluatie (172110) van 29/1 jl. Dit is tevens de enige mogelijkheid om het gemaakte werk in te zien.

Inschrijving BSK-vak "Communicatie in organisaties", 3e trimester (168228)

Vanaf maandag 4 maart a.s. t/m vrij. 15 maart a.s. kan ingeschreven worden voor het BSK-vak "Communicatie in organisaties" (vakcode: 168228, docent: Van Gemert) bij BOZ WTM, 1e etage, (inschrijftafel in de buurt van kamer TW A231). Het vak wordt tezamen gegeven met het WTM-vak "Communicatie in organisaties" (vakcode 168224). Voor beide vakken tezamen is de inschrijving beperkt tot 20 personen. Electronische aanmelding voor het vak via "Teletop" kan niet beschouwd worden als "officiele" inschrijving.

Overgangsregeling statistiek II (153036)

Voor D1 studenten BSK. Regeling Statistiek in de Propedeuse en D1 voor studenten van de generatie '98 en daarvoor. Je doet de P en D1 oude stijl: Je moet Statistiek 1 (oude stijl) (3sp) en M&T 2b (4sp) halen. Dit kun je doen door het huidige Statistiek 1 van de P (2sp) te halen, het huidige Statistiek 2 van de D1 (3sp) te halen en je te melden bij de heer van der Kaap voor een practicum + opdracht (2sp). Van Statistiek 2 wordt 1sp overgeheveld naar de P. Je doet de P oude stijl en de D1 nieuwe stijl: Jemoet Statistiek 1 (oude stijl) (3sp) en Statistiek 2 (nieuwe stijl) (3sp) halen. Dit kun je doen door het huidige Statistiek 1 (2sp) van de P te halen, het huidige Statistiek 2 (3sp) van de D1 te halen en je te melden bij de heer Van der Kaap voor een opdracht van 1 sp. Van Statistiek 2 wordt 1sp overgeheveld naar de P. Je bent al bezig geweest met de voorgaande regeling (de regeling Wassink/Houterman) maar die heb je nog niet afgerond: Je kunt Statistiek1 (oude stijl) van de P afronden door het deel Meijer van het huidige Statistiek 2 af te ronden (1sp). Als je het practicum Hoekstra al gehaald hebt kun je het tentamen Wassink M&T 2b (4sp) nog 2 x doen en wel op 12/3/02 en 7/5/02. Haal je het tentamen niet of heb je het practicum Hoekstra niet, kun je het huidige Statistiek 2 (deel Van der Kaap - 2sp) afronden en je melden bij de heer Van der Kaap voor een practicum+opdracht (2sp). Het practicum Hoekstra vervalt. N.B. Voor de studiestomen E-BSK en T-BSK geldt dat er in het programma van het D1 jaar geen M&T 2b zit. Je valt niet in de bovenstaande categorieÙn of je twijfelt over de bovenstaande regeling: meldt je bij studieadviseur Bert van Rein 053 489 3232.

CT

Polymerization Reaction Technology course lectures (137511)

The lectures of Polymerization Reaction Technology course will be given in the weeks 13, 14, 15, 16 and 17 in the hall CT 3520. Lectures will be organized every Tuesday in these weeks from 8.30 am to 10.15 am (1st and 2nd hour). In the 5 lectures an introduction is provided into the most important modern polymerization processes for production of polyolefins. The students who wish to participate in the course can register with secretary of IPP research group room CT1.21 either personally or by email [email protected] If you have any questions please send an email to [email protected]

Project Chemische Technologie (137502)

Voor de studenten CT en TBKP die in het derde trimester willen deelnemen aan het vak Project Chemische Technologie wordt op vrij. 1 maart a.s. het 5e uur in CT-1814 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden met tevens de mogelijkheid zich voor dit vak in te schrijven. Inschrijving voor Project CT is verplicht! Bij verhindering of voor meer info s.v.p. contact opnemen met Louis van der Ham, CT A-1.24, tel. 2619, [email protected]

Gastcollege Apparaatkunde

I.h.k. van bovenstaand vak (CT, WB, TBK-P, TN) wordt een gastcollege gegeven over "Vast bed reactoren, ontwerp en praktijk". Spreker: dr.ir. A.N.R. Bos (Shell Research and Technology Centre, Amsterdam). Datum: vrij. 8 maart 2002., Tijd: 8.30 - 10.15 uur, Plaats: CT 1812. Naast de reguliere deelneming worden ook andere belangstellenden uitgenodigd dit gastcollege bij te wonen. Info: Dr.ir. I.G. Racz, tel. 3019/3017.

Modelleren in de polymeerreologie

Zie mededeling TN.

EL

D-voordracht

V.M. Joossen over: Definition of a Quality of Service Architecture for Bluetooth, 01 maart 2002, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

INF/BIT/TEL

Annulering schriftelijk tentamen WTM-vak "De informatiemaatschappij"

Zie mededeling WTM.

Afstudeerplaatsen aangeboden

Voor INF/BIT: Zie mededeling TBK.

Student medewerker gezocht

Voor INF/BIT. Een consultancybedrijf dat zich bezig houdt met internet en E-business strategie, advies en realisatie is op zoek naar een student die ongeveer anderhalve dag per week gaat meewerken in nieuwe media(e-business) trajecten en oplossingen van e-business gaat ontwikkelen. Verdiensten bedragen netto 9 Euro per uur. Ref.G817. Info: Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.integrand.utwente.nl.

AIESEC Carrièreweek

Zie mededeling Internationaal.

Studentassistent gezocht voor de Kasta-case (180052)

Zie mededeling TBK.

Verplaatsing tentamen BISO

Zie mededeling TBK.

Kasta-case (180052)

Zie mededeling TBK.

Gezocht: Student-assistenten voor Vertalerbouw (211035) in het 3e trimester

Taken: het nakijken van opgaven van de huiswerkseries, en assistentie bij het practicum. Vereisten: voldoende voor het vak Vertalerbouw. Nadere informatie bij Theo Ruys (kamer INF 5037, tel. 3716, email: [email protected]). Sollicitatieformulieren kunnen worden opgehaald bij BOZ-INF (tussen 10.00 en 14.00 uur) en worden ingeleverd bij Theo Ruys.

Roosterwijziging BedrijfsoriÙntatie (269002) en Technology Assessment (162326)

Voor TEL D1-studenten. Het hc Bedrijfsoriëntatie in week 21 op 22 mei het 3/4e uur komt te vervallen, evenals het hc Technology Assessment (162326) in week 24 op wo. 12 juni het 3/4e uur. Er wordt een extra college Bedrijfsoriëntatie verroosterd in week 16 op ma. 15 april het 5/6e uur in BB-5.

Afstudeercolloquium

Taco Ekkel over: Neural network-based classification of cries from infants suffering from hypoxia-related CNS damage, 1 maart 2002, 15.00 uur, TW/RC-C238.

Integratieproject BIT (239981)

Voor BIT P-studenten: wo. 12 en 19 juni wordt het onderdeel projectvaardigheden voor groep B verschoven naar 5e-8e uur in zaal INF-L212. Groep A heeft dit onderdeel op 1e-4e uur in zaal TW-D103A. De groepsindeling wordt bij het begin van het integratieproject bekendgemaakt.

Roosterwijziging Electronic commerce (232050)

Voor BIT, INF, TEL en TBK-studenten: In week 17 op vrijdag 26 aprilwordt het hoorcollege E-commerce verplaatst naar het 1/2e uur. Het college is in zaal CC-3.

Specialisatie Embedded Systemen (ES)

Voor INF D1/D2 studenten. Binnen de opleiding INF bestaat voor studenten de mogelijkheid zich te specialiseren in de richting van Embedded Systemen (ES). Maar ook zonder specifiek voor deze specialisatie te kiezen, zijn er vele interessante keuzevakken op het gebied van embedded systemen die gevolgd kunnen worden binnen de algemene major/master Technische Informatica. Ter voorbereiding op de major-ES worden speciaal voor INF-studenten bepaalde EL-vakken aangeboden als keuzevakken in het basisprogramma. In het komende trimester 2.3 is dit al het geval: een introducerend EL-keuzevak 'Instrumentatie van Embedded Systemen' wordt door Prof. Regtien verzorgd. Dit vak is verplicht voor het instromen in het majorprogramma ES. Voor studenten die vooralsnog niet de major Embedded Systemen kiezen of dit nog openlaten, kan het volgen van dit vak een interessante optie zijn. Het vak sluit aan bij Digitale Techniek uit het eerstejaar en biedt een verdergaande verdieping in onderwerpen zoals data-acquisitie, netwerktheorie, signaalbewerking en sensoren. Het vak Instrumentatie van Embedded Systemen is speciaal afgestemd op INF-studenten. De theorie wordt op intuïtief begrijpelijke wijze gepresenteerd aan de hand van een nederlandstalig boek geschreven door de docent. Hier volgen enkele gegevens over het vak: Vakcode: 121000 3 sp; Verroostering: maandag 7/8e uur, collegeweken 13, 15-17, 22-25; Plaats: INF-U1; Boek: Instrumentele Elektronica, P.P.L. Regtien, Delfts Uitgeversmaatschappij. Meer info over het majorprogramma Embedded Systemen: wwwhome.cs.utwente.nl/~schoute/majorES.html. Hier zijn ook vakbeschrijvingen te vinden van de EL-vakken die speciaal als keuzevak worden aangeboden i.h.k. van de major ES. Inschrijven voor dit vak kan tot do. 28 feb. 2002 bij BOZ-INF (de intekenlijsten liggen op de tafels bij de practicumzalen).

TBK

Afstudeercolloquia

Alexander van den Hout over: Een onderzoek naar de factoren die de voorbereiding van teamleiders op en begeleiding in hun rol in taakgroep ontwikkeling beïnvloeden, 8 maart 2002, 15.45 uur, BB 6.

Niels S. de Groot over: Higher Level System Buying (HLSB) binnen Océ Technologies BV. Een onderzoek naar de huidige ervaringen met HLSB binnen Océ. Mede uit deze ervaringen moet een set voorwaarden worden gegenereerd zodat Océ in de toekomst succesvoller met HLSB kan omgaan, 8 maart 2002, 15.45 uur, BB 7.

Hindrik G.A. Middel over: Driving collaborative improvement processes: A dynamic model to support the collaborative improvement and learning process in an extended manufacturing enterprise. 13 maart 2002, 13.30 uur, BB 7.

Opdracht marktanalyse in Accountancy Branche

Voor: TBK-I/BIT. Er moet voor een bedrijf, in Borne, een marktanalyse worden uitgevoerd in de Accountancy Branche. Er moet in kaart worden gebracht wat de ICT behoeften van accountancy kantoren zijn, hoe de verdeling van kantoren binnen de branche is (klein, middel, groot), welke ICT leveranciers er zijn, wat voor een functionaliteit ze leveren en welk marktaandeel ze hebben. Ook moet het marktaandeel van het bedrijf waar de opdracht van uit gaat worden bepaald. Vervolgens dient te worden bepaald welke ontwikkelingen er te zijn onderkennen (Algemeen binnenbranche en ICT) en tot slot wat is de groeipotentie van deze markt. Meer info bij Integrand Twente.

Afstudeeropdrachten bij Fokker Aerostructures

Voor alle faculteiten D3: Fokker Aerostructures, een onderdeel van Stork dat metalen en kunststof vliegtuigonderdelen bouwt, heeft twee afstudeeropdrachten met betrekking tot berekeningen aan dragende vliegtuigonderdelen. Informatie bij Hans Heerkens, BB233, tel. 3492, e-mail adres [email protected]

Studentassistent gevraagd

Voor TBK, INF en BIT algemeen. Gevraagd: studentassistent voor het opzetten van een website voor de minor TBK. Startdatum 15 maart, einddatum 15 april. Omvang van de aanstelling 2 SAE. Als je belangstelling hebt voor deze taak, kun je per e-mail contact opnemen met dr. P.M. Wognum, coördinator van de minor. E-mail adres [email protected]

Studentassistent gezocht voor de Kasta-case (180052)

Algemeen voor BIT en TBK. Voor algemene ondersteuning bij de Kasta-case. Eis: Kasta-case met voldoende resultaat afgerond. Start van het studentassistentschap zo spoedig mogelijk, duur circa een jaar (de pieken bestaan uit vier weken in het 1e en 3e trimester). Inlichtingen bij Anette Beijaard [email protected] of tel.0647276344.

Studentenassistenten gezocht voor de Business Game (186060)

Voor het begeleiden van de Business Game, in week 20, zoeken wij studentenassistenten. Heb je de game al gedaan, vond en vind je het integratieve karakter leuk, kun je omgaan met een beetje stress en soms onder hoge tijdsdruk werken? Meld je dan aan bij de docent C.P. Katsma, email adres [email protected]

Roosterwijziging Financiële Producten (186014)

Voor TBK F-stroom. Wijziging colleges en tentamen. Het college van dit vak is op do. het 1 t/m 4e uur in de weken 13 t/m 17 in CT 1845. Het tentamen is verplaatst naar week 20, tijdens het college bespreekt de docent de exacte datum.

Wijziging colleges Asset & Liability (186015)

Voor TBK F-stroom. Het college van dit vak is op do. het 1e t/m het 4e uur in de weken 21 t/m 25 in CT 1845.

Verplaatsing tentamen BISO

Voor TBK D1 en BIT D1. Het tentamen BISO wordt verplaatst van 11 maart 2002 's ochtends naar maandag 18 maart 2002 's ochtends.

Inschrijving Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor TBK D1, WB D3 en TW D3: Dit betreft een verplicht vak voor alle TBK-L studenten. Voor dit vak geldt een verplichte inschrijving. Dit geldt ook voor studenten die het vak in een voorgaand jaar deels afgerond hebben. Inschrijving voor dit vak kan t/m 22 maart bij BOZ-TBK. Gelet op de practicumopzet, waarbij in tweetallen wordt gewerkt, dient men zich als tweetal aan te melden. Inschrijving is ook noodzakelijk voor toegang tot de practicumzalen buiten de reguliere openingsuren.

Kasta-case (180052)

Voor TBK D1 en BIT D2. Het IV-practicum de KASTA-case wordt dit jaar voor TBK in het derde trimester gegeven. De KASTA-case is verplicht voor alle tweedejaars TBK studenten. Het practicum is in de weken 13 t/m 17. Na deze practica moet er nog een eindopdracht worden ingeleverd in week 22. Inschrijving in groepjes van drie studenten kan alleen in week 10 in de middagpauzes van 12.35 tot 13.35 uur in BB 428. In week 11 is de inleidende brief bij de secretaresse in BB 424 af te halen. Voor deelname aan dit practicum is een voldoende resultaat verplicht voor de vakken MTOII (184170) en PLM (181075) (1 vijf is toegestaan). Studenten van zowel BIT als TBK die eerder een onvoldoende voor de Kasta-case behaald hebben kunnen aan het practicum deelnemen. Zij dienen zich op een aparte lijst in te schrijven. De practicumhandleiding is t.z.t. bij de UnionShop te koop. Voor vragen en/of opmerkingen [email protected]

Productie- en Logistiek Management (181075)

Voor TBK P. Het project (1 sp) behorende bij het vak PLM is m.i.v. het studiejaar 2001-2002 administratief losgekoppeld van het tentamen van dit vak. Het vak PLM wordt gesplitst in een nieuw vak "Project Productie- en Logistiek Management" (181077) ter grootte van 1sp en een vak PLM (181075) ter grootte van 3sp. Concreet betekent dit het volgende: Voor studenten die in het studiejaar 1999-2000 of eerder met de studie begonnen zijn: zij hebben het vak reeds afgerond of zij maken (een eventueel aangepast) tentamen in het vak PLM en krijgen hiervoor 4sp. Deze studenten hebben vorig studiejaar ook geen project gedaan. Voor hen verandert er dus niets. Voor studenten die in het studiejaar 2000-2001 of 2001-2002 begonnen zijn met de studie, zijn er 3 mogelijkheden: 1)zij hebben het vak PLM incl. project al gehaald; 2)zij hebben het project afgerond, maar nog geen tentamen gedaan of het tentamen nog niet gehaald; 3)zij hebben nog niet meegedaan aan het project of het project niet afgerond. ad 1)Deze studenten hebben het vak afgerond en hebben het vak PLM behaald ter grootte van 4sp. Voor hen verandert er niets. ad 2)Deze studenten krijgen voor eind maart een mailtje dat zij voor het project een voldoende hebben behaald en doen verder gewoon tentamen en krijgen daarvoor 3sp. ad 3)Zij volgen nu het project en krijgen een aparte beoordeling voor het project en het tentamen. Tenslotte nog een algemene opmerking over de afronding van het vak PLM i.v.m. de invoering van de bachelor-master-structuur volgend studiejaar. Dit vak verdwijnt in het nieuwe curriculum. Dit betekent dat zowel het vak als het project dit studiejaar 2001-2002 voor de laatste keer wordt aangeboden. Alle studenten dienen dit vak en het project dit jaar dan ook af te ronden.

Overgangsregeling Algemene en Institutionele Economie (173721)

Voor D-studenten TBK. De literatuur voor dit vak is met ingang van het studiejaar 2001/2002 volledig gewijzigd (zie de nieuwe syllabus die vanaf maart 2002 beschikbaar is). Voor studenten die de stof in voorgaande studiejaren hebben bestudeerd maar hun tentamen nog niet hebben gehaald is er een overgangsregeling: er wordt nog tweemaal de gelegenheid geboden om tentamen te doen op basis van de studiestof uit het jaar 2000/2001, en wel op 3 juli en 20 augustus 2002 (zelfde tijd en plaats als het tentamen op basis van de nieuwe stof). Studenten die er niet in slagen op ÚÚn van deze twee dagen hun tentamen te halen, kunnen daarna alleen nog tentamen doen op basis van de nieuwe stof. Niemand is verplicht van de overgangsregeling gebruik te maken; elke ouderejaarsstudent die het vak Algemene en Institutionele Economie (code 173721) nog niet gehaald heeft kan zijn cijfer voor dit vak ook behalen door gewoondeel te nemen aan het tentamen-nieuwe-stijl. Bij de genoemde overgangsregeling geldt voor wat betreft de opdrachten die in voorgaande studiejaren gemaakt zijn nog dezelfde regeling als voorheen (zie de oude syllabus). In het kwartier voor aanvang van het tentamen kunnen ouderejaars studenten nog even bij de docent komen kijken hoeveel punten in het verleden voor de opdrachten zijn behaald (de docent heeft een lijst met behaalde punten).

AIESEC Carrièreweek

Zie mededeling Internationaal.

Project Chemische Technologie (137502)

Zie mededeling CT.

Managementvaardigheden (184111)

Voor TBK D3 en voor Algemeen. Je kunt je vanaf nu inschrijven voor Managementvaardigheden (184111) tevens keuzeonderdeel van de minor Bedrijfskunde. De inschrijflijst ligt bij BOZ TBK, inschrijven is mogelijk tot vrijdag 15 maart. Maximaal 54 studenten kunnen zich hiervoor opgeven.

TCW

Modelontwerp in de communicatiewetenschap

Voor: Major- en HBO-studenten TCW. Op verzoek van een groot aantal studenten, die in het 3e trimester de vakken Communicatie-onderzoek en bovenstaand vak willen volgen, wordt Modelontwerp in de communicatiewetenschap verplaatst naar: ma. 7/8e uur. plaats: TW-B102, weken: 13 t/m 17 en 22 t/m 24.

Kennismanagement in lerende organisaties

Voor: Major- en HBO-studenten TCW. Het tentamen van dit vak van maandag 18 maart a.s. is verplaatst naar: dinsdag 19 maart, aanvang: 9.00 uur, plaats: wordt t.z.t. bekend gemaakt.

TN

Modelleren in de polymeerreologie

Voor studenten TN, TW, CT en WB wordt er in het 3e trimester 2002 weer bovenstaand keuzecollege gegeven. In dit vak worden de modellen behandeld die ontwikkeld zijn voor de beschrijving van het fascinerende stromingsgedrag van stoffen met zeer lange ketens. De benodigde concepten uit de continuumsmechanica en wiskundige methoden worden behandeld waar nodig. Kernwoorden zijn: Brownse beweging, Rouse model, Reptatiemodel, Tube length fluctations, Polymeerextrusie, Pom-Pom model. Belangstellenden kunnen zich opgeven per e-mail bij de docenten: J.Molenaar ([email protected]) en J.J.M.Slot ([email protected]). Tijd en plaats worden in overleg vastgesteld. Het betreft een vak met 3 studiepunten; de tentaminering is via opdrachten.

D-voordrachten

Mark Huijben over "Sub-unit cell layer epitaxy of YBa2Cu3O7-?", donderdag 28 februari 2002, 16.00 uur, EL/TN T4.

Gehouden: M.T. Middel over "The dependence of island shape on surface stress", dinsdag 26 februari 2002 om 14.00 uur in EL/TN T4.

Verroostering Tweefasensystemen en zachte materie (147021)

Maandag 18/2 het 3e en 4e uur CT 3522; Woensdag 20/2 het 1e en 2e uur WB HIV-206; Maandag 25/2 het 3e en 4e uur CT 3522; Woensdag27/2 het 1e en 2e uur WB HIV-206; Maandag 4/3 het 3e en 4e uur CT 3522; Woensdag 6/3 het 1e en 2e uur WB HIV-206.

D3/D4 jaarrooster

De vakantiedagen/periodes in het derde trimester zijn niet korrekt, voor de juiste dagen zie de andere jaarroosters.

Opgave D2-project (149983) en Informatieverwerving (149984)

Alle studenten die willen deelnemen aan het vak Informatieverwerving en het D2-project kunnen zich aanmelden met behulp van een speciaal aanmeldingsformulier, waarop ook een voorkeurskeuze voor het onderwerp van het D2 project kan worden aangegeven. Dit formulier is vanaf 25 februari verkrijgbaar bij BOZ TN (EL/TN 4242) en kan tot en met donderdag 7 maart (14.00 uur) ingeleverd worden bij Bureau onderwijszaken. De indeling van de projectgroepen en de verdeling over de onderwerpen wordt bekend gemaakt tijdens het eerste college Informatieverwerving op 25 maart a.s.. Daarnaast zal een aantal belangrijke organisatorische zaken over de uitvoering van het vak Informatieverwerving en het D2 project besproken worden op dit eerste (verplichte) college. Als studiemateriaal zal gebruikt worden de UB-Handleiding "Methodisch en efficiënt wetenschappelijke informatie zoeken", verkrijgbaar bij de Union Shop of WWW: http://www.oc.utwente.nl/meewiz (gastgebruiker). Daarnaast wordt materiaal tijdens de colleges verspreid.

TW

Modelleren in de polymeerreologie

Zie mededeling TN.

Inschrijving Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor TW D2. Zie mededeling TBK.

WB

Hoorcollege Inleiding systeemidentificatie (113144)

Voor: WB D3-studenten. Bovengenoemd hoorcollege, verroosterd op woensdag het 1/2e uur, wordt vanaf week 8 verplaatst naar woensdag het 3/4e uur in zaal INF U.4 (i.p.v. CT.1845). Inlichtingen: [email protected]

Omzetting van 'Toegepaste elektriciteit (113110)' van D2 P-fase en van 'Inleiding programmeren (211017)' van P-fase naar D1-fase

Voor WB P-studenten. Het vak 'Toegepaste electriciteit' vervangt 'Inleiding programmeren' in het 1.3 trimester. Dat heeft consequenties voor het vakkenpakket van de propedeuse. Project C heeft nu een omvang van 5,5 SP (was 7,5 SP, inclusief Inleiding programmeren). Toegepaste electriciteit (2 SP) wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Het vak 'Inleiding programmeren' is van het 1.3 trimester (P-fase) naar het 2.3 trimester (D1-fase) verplaatst. D.w.z. dat dit vak ÚÚn jaar niet voor WB wordt gegeven. Herhalers kunnen dit vak in principe in elk trimester herkansen bij andere opleidingen. De hierdoor gewijzigde 1.3_roosters staan op: (http://www.wb.utwente.nl/onderwijs/boz).

Afstudeercolloquia

A. Terpstra (WA) over: Iterative learning control of high speed scanning mirrors, 28 februari 2002, 14.00 uur, WB N.109 (filmzaal).

J. Kaandorp (WA) over: Laserlassen van aluminium aan staal, 8 maart 2002, 13.00 uur, WB N.109 (Filmzaal).

Inschrijving Simulatie van Logistieke Systemen (182011)

Voor WB D3: Zie mededeling TBK.

Modelleren in de polymeerreologie

Zie mededeling TN.

WTM

Roosterwijziging tentamen WTM-vak "De informatiemaatschappij"

I.t.t. wat er op het WTM-rooster en op het TEL-rooster staat wordt er op 20 maart a.s. geen schriftelijk tentamen van het WTM-vak "De informatiemaatschappij" (160521, docenten: Brey/Dubbeld/Van Oost) plaatsvinden. Het vak wordt beoordeeld op grond van groepsopdrachten en een individuele eindtoets. Uiteraard vervallen ook de hertentamendata op 8 mei 2002 en op 21 aug. 2002.

Inschrijving WTM-vakken 3e trimester

Voor de drie onderstaande vakken dient men zich in te schrijven bij BOZ WTM, 1e etage, (inschrijftafel in de buurt van kamer TW A231). Het inschrijven kan van ma. 4 mrt a.s. t/m vrij. 15 mrt. Elektronische aanmelding voor het vak via "Teletop" kan niet beschouwd worden als "officiële" inschrijving. -Communicatie in organisaties (168224): Docent: Van Gemert. Het vak wordt tezamen gegeven met het vak "Communicatie in organisaties" voor BSK-studenten (vakcode 168228). Voor beide vakken tezamen is de inschrijving beperkt tot 20 personen. -Vergader- en discussietechniek (168104): De inschrijving voor dit vak is beperkt tot 15 personen. Het vak is op do 3/4e uur in TW B103. -Mondeling presenteren (168106): De inschrijving voor dit vak is beperkt tot 12 personen. Het vak is op do. 3/4e uur in TW A112.

Annulering WTM/WWTS-college 'Argumentatie-analyse' (168012)

I.v.m. het vertrek van de docent (dr. L. Lagerwerf) zal het WTM-vak 'Argumentatie-analyse' in het 3e trimester niet worden aangeboden. WWTS-studenten die het vak nog moeten doen, dienen voor de eerste collegeweek (week 13) contact op te nemen met prof.dr. P.J.M.C. Schellens, kamer TW A344, tel. 489 3317, e-mail: [email protected]

WWTS

Afstudeercolloquium

G.W. van Mourik over: "God-Sent Mobiles?, een onderzoek naar de totstandkoming van de GSM-standaard", Vrij. 8 maart 2002, 15.00 uur, TW C238.

Annulering WTM/WWTS-college 'Argumentatie-analyse' (168012)

I.v.m. het vertrek van de docent (dr. L. Lagerwerf) zal het WTM-vak 'Argumentatie-analyse' in het 3e trimester niet worden aangeboden. WWTS-studenten die het vak nog moeten doen, dienen voor de eerste collegeweek (week 13) contact op te nemen met prof.dr. P.J.M.C. Schellens, kamer TW A344, tel. 489 3317, e-mail: [email protected]

Studieverenigingen

Ideefiks

De filofilm was goed bezocht. Zo'n 20 mensen schrokken even toen het beeld sneeuw vertoonde, maar dat was gelukkig van korte duur. Met dank aan Marianne Boenink! De komende activiteiten: op 6 maart de filo-kroegentocht door Enschede, die je als echte student en filosoof zeker niet mag missen! Daarna is de tentamenweek, en om daar even van bij te komen gaan we op 13 maart Ideefiks uitlaten. En waarschijnlijk is op 21 maart de volgende SOFT-vergadering - weer op een do. dus. # Hou de website, de nieuwsbrief en TWRC-B115 goed in de gaten!

TObias

Word jij de nieuwe penningmeester? Heb je zin in een jaar besturen en erg veel te leren zonder veel te studeren? Kom voor meer info eens langs in de TObias-kamer # Vanavond is het Romeins feest, georganiseerd door de EJC. Kom als Romein en brouw je eigen toverdrank! Aanvang 20.30u en de toegang is gratis # do. 7 maart organiseert de ACCIE een kamer borrel. Gezellig borrelen in onze eigen gezellige kamer. De borrel begint om 16.00u # binnenkort begint de inschrijving voor de TurboTrip! Deze trip, georganiseerd door Inter-Actief en TObias, is 25 en 26 mei en gaat naar Keulen! # Heb jij ook zo'n gave intro gehad en wil je dit nog een keertje beleven? Word dan doegroepouder, stuur even een mailtje om je op te geven # meer info op: http://www.svtotobias.nl of bel 3641.

Communiqué

6 maart staat de Communiqué-borrel in het teken van de presentatie van de almanak. De 7 leden van de almanakcommissie zullen dan laten zien waar ze het afgelopen jaar zo druk mee zijn geweest. # Lijkt het je ook leuk om bezig te gaan met het maken van een almanak? We zoeken nog mensen voor de almanakcommissie 2002. Interesse? mail dan naar [email protected] # De tentamens komen er weer aan. Wil je ter voorbereiding oude tentamens inkijken, kom dan even langs in onze kamer. # Tijdens de collegevrije week is onze kamer op de vaste tijden open. In de twee tentamenweken zijn we alleen in de middagpauze open. # Meer info: www.communique.utwente.nl.

Sirius

We zoeken nog mensen die een nieuwe studiereis willen organiseren, mocht je interesse hebben in dit interessante project kom dan langs voor meer info. # De schitterende lustrumalmanak is klaar en is bij Sirius te koop voor het symbolische bedrag van 2 Euro # De BATA komt eraan, de voorbereidingen zijn in volle gang. Inschrijven kan bij onze kamer # Boeken voor het derde trimester zijn ook weer te bestellen via de website. # De excursie- en borrelcommissie zoeken nieuwe mensen. Wil jij je academisch ontwikkelen of gewoon een paar gave activiteiten neerzetten, kom dan een keer langs in onze kamer of mail [email protected] Info: www.bsvsirius.nl.

Abacus

Vandaag is de "de Russen zijn gebokt-borrel" ook als je het hier niet mee eens bent is er de gelegenheid voor een hapje en een drankje. # Wo. 6 mrt is het afsluitende bridgetoernooi. Als je je nog niet hebt ingeschreven doe dat dan snel! # Do. 21 maart is er de kans je date te vinden voor het Gala op 5 april (voor zover je er nog geen had). Galathema: Droomvlucht, locatie: Hengelo # De Datingborrel is in de borrelkelder van Inter-Actief. # Klaverjassen is verplaatst naar 26 maart, inschrijflijst en meer info volgen. # Do. 28 mrt is het er weer het Mathematisch Café, met daarna een borrel. # Do. 4 mrt is de trimester ALV. 's Middags om 15.40 begint de vergadering. Kom allemaal luisteren en bespreken wat er in de vereniging speelt. # Za. 27 april is de Bata444race. Vooral dames kunnen zich nog inschrijven! # Vragen? Bel 3435, mail naar [email protected], surf naarwww.abacus.utwente.nl of wap naar www.abacus.utwente.nl/wap.

ConcepT

Lijkt het jou leuk om interessante lezingen en workshops te organiseren? De InducCie zoekt nieuwe leden. Schrijf je snel bij de ConcepT kamer! # Ga je verhuizen? Geef op onze website je nieuwe adres door # Op de ConcepT-kamer kun je altijd langskomen voor gezelligheid, koffie of informatie over bedrijven # Vragen of info: bel 3884, mail naar [email protected] of surf naar www.ConcepT.utwente.nl.

Stress

Heb je de informatieborrel gemist maar wil je wel meer informatie over actief worden in een van de commissies van Stress? Schrijf je dan in voor een vrijblijvend gesprek op de lijst in de Stresskamer of mail naar [email protected] Kijk voor meer informatie op www.stress.utwente.nl # 9 Maart is er een ouderdag voor de ouders van alle eerstejaars. Vraag aan je ouders of ze het opgaveformulier voor deze dag snel willen terugsturen naar de IntegraCie. # Meer informatie over de activiteiten van Stress is te vinden op www.stress.utwente.nl.

Alembic

28 feb. kun je naast een biertje ook breezers drinken tijdens de borrel # De inschrijving voor de Open Nederlandse Chemie Sportdagen is geopend, schrijf je in! # Om geen modderfiguur te slaan op de ONCS gaat Alembic wat aan je conditie doen. 21 maart is daarom het CT-zaalvoetbaltoernooi, schrijf je met een paar vrienden of je werkeenheid in (n >= 4) op het alembicbord. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld # Ma. 4 maart is er met het OSTS een excursie naar Air Procucts in de Botlek # De inschrijving voor de buitenlandreis in 2003 naar Mexico is geopend. Wil je mee, schrijf je dan in. Als je nog meer info. nodig hebt moet je na het EiMat symposium op 4 maart in een nog nader te noemen zaal naar de BuCo komen luisteren. # Wil je dat 'hamertje' ook thuis? Kies uit onze merchandise collectie: dassen, chokers, mokken, aanstekers # Info: tel. 4892866, http://alembic.ct.utwente.nl/.

Inter-Actief

Terug naar het verleden met de WesternBorrel op di 5 mrt. De borrelkelder wordt omgetoverd tot een echte Saloon waar de nodige duels uitgevochten kunnen worden. # We slaan het heden die dag eventjes over, want 's avonds gaan we in de toekomst kijken. Vanaf 19:30 gaan we a.d.h.v. stellingen nadenken over de toekomst van Inter-Actief. Iedereen die denkt dat hij/zij daar ook iets over te zeggen heeft, is van harte uitgenodigd. # do 7 mrt gaan we schaatsen/zwemmen in Deventer. Gerard van Velde evenaren? Of ben je meer een Pieter van den Hoogenband? Beide kan en mag! Kaartjes in IA-kamer # 14 mrt is de open dag bij Phillips met als titel: "Design your own future". Als Inter-Actief-(en Scintilla-) lid rijdt er gratis een bus voor je. Schrijf je in op de website! # We zoeken nog mensen die in dec. een nieuw symposium willen organiseren. Info: Hal-B, L216, tel 3756, geopend: 12.30 - 15.30, of mail: [email protected] www.inter-actief.net.

Arago

Morgen is er weer een VriMiBo getapt door de BRAK. Dit keer komen verschillende oud Aragonauten de, voor hen nog onbekende, Tombe uitchecken # Wo. 6 maart is er een excursie naar het bedrijf Marin. Schrijf je nog in! # Volgende week vrij. is er lunchlezing * !nieuw! * met de titel"Spannende fotofysica in fluorescerende eiwitten" door Marjolein Koopman. Een lunchlezing betekent gewoon een middagpauze doorbrengen in B1220 terwijl er een superinteressante lezing wordt gehouden. OT betaalt je lunch! Schrijf je dus gewoon in!

E.T.S.V. Scintilla

5 maart is de Schlagerborrel in de Tombe. Trek je Lederhosen aan en kom lekker genieten in de Tombe van een lekker biertje. # Op 14 maart is er een geheel verzorgde excursie naar Philips. We gaan dan met een touringcar naar het Evoluon in Eindhoven. De excursie is inclusief gratis lunch, borrel en loterij. # 8 maart is er een Vrimibo. Drink jezelf wat moed in voor de tentamens die gaan komen. # Quote van de week: Olaf: "Wat is dit nou?" Tom: "Dit is nou ons volkslied Olaf."

W.S.G. Isaac Newton

Vanmiddag om 15:30 is er weer een Newtonborrel in onze eigen borrelkelder "Diepzat". # In april start er een Beneluxreis waarbij we bedrijven bezoeken in BelgiÙ en Duitsland. De reis duurt in totaal 5 dagen. Lijkt het je leuk om mee te gaan met deze studiereis? Hou de homepage in de gaten. Binnenkort komt er meer nieuws over # Het bestuur zoekt opvolgers die de vereniging een jaar lang willen besturen. Heb je interesse? Kom langs in onze kamer. # Ook als je interesse hebt om commissiewerk te gaan verrichten, kun je langskomen in onze kamer of mail het bestuur. # Info: Tel. (053-489)2531;e-mail: [email protected]

Cultuur

4 happy feet

Za. 23 maart is de open landelijke studenten stijldanswedstrijd van 4 happy feet. Er zijn een Ballroom ronde en een Latin ronde. Kosten: 8 euro voor deelname aan beide ronden en 7 euro als je aan een van de twee mee wilt doen. Meer info en een inschrijfformulier zijn te krijgen tijdens de lessen of door een e-mail te sturen naar [email protected] # Op 13 april wordt er weer een workshop georganiseerd. Na het daverende succes van vorig jaar wordt dit waarschijnlijk weer een salsa workshop! Meer info volgt z.s.m.

Musica Silvestra Orkest (MSO)

Het Musica Silvestra Orkest, het studenten symfonie orkest van de Universiteit Twente, is op zoek naar altviolisten, contrabassisten, fagottisten, hoorns, tuba en een slagwerker maar ook andere instrumenten zijn van harte welkom. Heb jij zin om dinsdagsavonds met ons mee te repeteren en geregeld leuke concerten te geven? Kom dan eens langs op dinsdagavond in de Agora (Vrijhof) en neem vooral je instrument mee! Voor meer informatie kijk op onze website: www.student.utwente.nl/~mso of mail onze orkestchef Anne Nijland: [email protected] Mso: kwaliteit door gezelligheid.

DPO presenteert:

*Lucky Strike Comedy Night, donderdag 7 maart 2002. Voor degenen die er niet genoeg van kunnen krijgen, maar ook voor degenen die zich nog nooit aan een Comedy Night hebben gewaagd is hier een nieuwe ronde, nieuwe kansen! In de maanden maart, april en mei zullen de beste stand-up comedians de Campus vereren met een bezoek. Op 7 maart 2002 zal de avond in het teken staan van de grote namen uit het stand-up comedycircuit waaronder 3 Amerikanen en 2 Nederlanders: Jonas Osmond, Miss Gayle, Dante Carter, Vincent Geers en Harry Glotzbach. Hetbeloofd wederom een zeer hilarische avond te worden, vooral omdat het niveau van deze toppers zeer hoog ligt en de comedians het publiek zullen laten horen dat zij zeggen waar het op staat! Vrijhof, zaal open: 20.30. Comedy Night begint ± 21.00 uur. Kaarten (vvk): portier Vrijhof en bij aanvang a/d deur of reserveer via www.dpo.nl. Kosten: EUR 8/7 (U+kaart).

Diversen

KIVI

Na de renovatie van het Werktuigbouwkunde-gebouw heeft KIVI Regio Oost en Afdeling Jonge Leden Oost een nieuwe en grotere KIVI-kamer ter beschikking gekregen, namelijk WB-W130. Deze kamer wordt op do. 7 maart a.s. officieel geopend door prof. dr. Frans van Vught, Rector Magnificus van de UT, en ir. Piet Gilissen, directeur van het KIVI bureau te Den Haag. Om de nieuwe kamer een herkenbare inrichting te geven is een fotowedstrijd uitgeschreven. We zoeken foto's die voor u op treffende wijze uitbeelden 'KIVI: techniek in beeld'. De prijswinnende foto wordt tijdens de opening op 7 maart onthuld. Negatieven van geschikte foto's dienen z.s.m. opgestuurd te worden naar de KIVI-kamer. Wij nodigen u graag uit om op do. 7 maart vanaf 16.30 uur de KIVI-kamer te bezichtigen onder het genot van een drankje en een hapje! Meer info over het KIVI: www.kivi.nl.

Internationaal

International Office (DiSC)

Het IO ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, e-mail: [email protected], Kijk voor de website onder onderwijs: studie & stage buitenland. (http://intoffice.utwente.nl) # Er zijn weer diverse beurzen beschikbaar en informatie over zomercursussen # Let op de deadlines van de post-doctorale beurzen voor 2002-03: 1 maart is de deadline voor het talentenprogramma, VSB beurzen en de studiebeurs van het universiteitsfonds! # the University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic organises its 13th International Summer Language School from 10 July - 31 July 2002. Language courses offered at beginner/intermediate/advanced levels with foreign native speakers and Czech lecturers: Czech for foreigners - English - French - German-Russian-Spanish, rich social and cultural programme, trips & excursions. Fee for individual international students: USD 780 Group discounts! Fee includes: course tuition, accommodation in double rooms with shared facilities in a hall of residence, 3 meals per day, social and cultural activities, various trips and excursions. Tuition does not include: travel and insurance. For more details please visit: http://international.zcu.cz # Als je in aanmerking wilt komen voor een VSB of Talentenbeurs, lever dan z.s.m., maar uiterlijk 1 maart a.s. je aanmeldingspakket bij IO in! # Er zijn twee studiebeurzen en 1 zomerbeurs beschikbaar voor studie in Ierland. Deadline aanvraag studiebeurzen: 6 mrt; zomerbeurs: 1 april. Er zijn ook nog beurzen voor Tjechië beschikbaar als je tenminste je aanmelding daar al geregeld hebt # Ook China stelt nog beurzen ter beschikking. De deadline is verschoven naar 6 maart.

AIESEC Carrièreweek

Di. 9 en wo. 10 april is de Carrièreweek er weer: GROEI. Ben jij al uitgegroeid? Twee dagen bedrijfspresentaties, individuele gesprekken en workshops. De opening wordt verzorgd door Emile Ratelband. Inschrijven via www.aiesec.nl tot vrijdag 8 maart.# Voorbereidend op de Carrièreweek organiseert AIESEC ook trainingen: donderdag 28 maart Assessmenttraining, donderdag 4 april Sollicitatietraining. Inschrijven via [email protected] kan tot een week voor een training. Wees snel, want vol isvol! Of kom langs op ons kantoor voor meer informatie; in het BB-gebouw tussen BB-3 en BB-4.

AEGEE

In Helsinki is de 'Think Europe Planning Meeting' van 8 tot 10 maart met aansluitend een unieke vikingsschip cruise naar Stockholm! # Van 14 tot 17 maart kun je in Madrid mee doen aan de Cinemad 2002, tijdens dit event word je de hoofdrolspeler van je eigen film en kun je genieten van de hoofdstad van Spanje achter de camera! # Wil je alles te weten komen over de Italiaanse geschiedenis, architectuur en cultuur van Trento, kom dan naar dit geweldige event dat plaatsvindt van 15 tot 17 maart # Meer info over AEGEE bel 053-4321040, kijk op http;//wwwlaegee-enschede.nl of mail naar [email protected]

Pakkerij

A.S.V. Taste

Afgelopen weken zijn alle eerstejaarsjaarclubs officieel erkend # Do. 28 feb. (vanavond!) is er bij Taste een open feest met als thema: "SaltLake City after-party". Neem zoveel mogelijk vrienden mee! Gepaste kleding is altijd leuk! # Wo. 6 maart is het ontbijt met van de Rector in Societeit Antigoon met als thema: "De student heeft geen politieke idealen (meer)". De gastsprekers zijn: Marijke van Hees (oud-voorzitter PvdA, lijsttrekker in Enschede), Dennis Bouwman (PvdA, kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen), Fred Leonards (D66, gemeenteraad Enschede). Dit ontbijt is voor alle studenten toegankelijk en wij hopen dan ook op een grote opkomst en een pittige discussie # Do. 7 maart organiseren alle eerstejaars Taste-leden het grote Eerstejaarsfeest # Vragen aan het bestuur: bel (053-4326238) of mail ([email protected]).

Alpha

Vanavond is er een thema-avond in Flux: 'worden als een kind, wat let je?'. Aanvang: 21.00! Volgende week do. staat er weer een sing-in gepland. Houd het weekend van 22-24 maart alvast vrij voor het OZON weekend! Heb je belangstelling voor een christelijke studentenvereniging? Kom dan eens langs tijdens een sociëteitsavond. Elke donderdagavond in sociëteit Flux, Oude Markt 24 (3e verdieping). Info: www.csvAlpha.nl of bel 053-4336542.

AEGEE

Dinsdag de 26e was de derde avond van de cyclus 'Woorden als Wapen' georganiseerd door dispuut Quenouille. Op deze avond is er een paneldiscussie gevoerd tussen specialisten vanuit verschillende vakgebieden. Thema: Vrijheid en Afhankelijkheid # Hierna heeft de derde jaarclub van dit jaar zich gepresenteerd! # Ooit gehoord van 'Summer University'? kom op 7 mrt naar de informatieavond om te weten te komen wat een Summer University is en waar in Europa je ze kunt volgen! # De eerste twee weken van april viert AEGEE-Enschede haar derde lustrum! Er staan een hoop leuke activiteiten op het programma dus hou die weken in je agenda vrij! # Sociëteit Asterion is iedere di. en do. open vanaf 21.30u. Meer info; tel: 053-4321040, [email protected] of www.aegee-enschede.nl.

Audentis

Do. 7 maart is het Pré Varsityfeest. Hier wordt de sfeer nagebootst van de Varsity zelf. Heb je zin om deze sfeer te proeven dan ben je van harte welkom. Verder zijn de Jaarclubpresentatie in volle gang en is volop activiteit op de kroeg te vinden. Dispuut Koh-I-Noor heeft afgelopen vrij.een spetterend Dispuutsfeest gegeven waarbij de Sociëteit tot een onherkenbare disco was omgebouwd. Meer info over Audentis: tel: 4328384, [email protected], www.audentis.nl.

Sport

D.Z. Euros

Om zomers voordelig te kunnen zeilen beheert D.Z. Euros haar eigen vloot en onderhoudt deze gedurende de winterperiode. Op dit moment is een nieuwe boot in aanbouw, genaamd Waterrat. In het weekend van 9 en 10 feb is met succes de dekmal geplakt. Vrij. en Za. 2/3 wordt het dek geplakt m.b.v. deze mal. Hiervoor kunnen we nog veel hulp gebruiken. Dus ben je een ochtend, middag of avond op 2 en 3 mrt beschikbaar? Geef het door aan Paul, mail: [email protected] # Wo. 6 maart is er vanaf 18:30 een eten en borrel in 'de Sevende Camer'. Via www.euros.nl kun je je opgeven voor het eten. # Tot slot loopt D.Z. Euros dit jaar mee met de Bata. Wil je het Euros-team komen versterken? Mail [email protected] (je hoeft geen getalenteerd loper te zijn, meedoen is belangrijker dan winnen).

D.R.V. Euros

Afgelopen weekend heeft de Gyas-Hunze race plaatsgevonden. Ondanks barre omstandigheden met natte sneeuw, hagel, regen en kou is er toch goed gepresteerd. 's Avonds groot feest en 's ochtends brakjes wakker worden. # Vandaag weer feest! Het eerstejaarsfeest met als thema "Crime Time". Ben jij er ook? # Aanstaand weekend staat de traditionele opening van het wedstrijdseizoen voor de deur. De wedstrijdroeiers zullen van start gaan tijdens de PinkRoccade WinterWedstrijden in Delft. # Euros wint de Varsity! Volgende week do. is de pre-Varsity dag. Schrijf je vandaag nog in op de intekenlijst in de gang. Wil je een poster hebben? Koop er een voor maar 2 euro in de bestuurskamer # Meer info. over de vereniging, ploegen en wedstrijden is te vinden op WWW.DRV-Euros.nl.

T.C. Ludica

Het paviljoen is weer fulltime geopend. Elke dag kun je hier terecht om te tennissen of gewoon aanwezig te zijn van 10 tot 18 uur en 's avonds van 19 tot 23 uur. In het weekend kan 's avonds niet getennist worden, de lichten zijn dan niet aan. Je kunt je vanaf heden weer opgeven voor de voorjaarstrainingen. Inschrijven op Internet of via het inschrijfformulier in 't Snaartje. Ook inschrijven voor competitieteams is nog mogelijk, in enkele teams kan er nog iemand bij. Binnenkort beginnen de introtrainingen weer: opgeven bij de technische commissaris ([email protected]). Oproep aan alle leden: stuur je pasfoto op voor het smoelenboek (als je dit nog niet gedaan hebt). Digitaal naar [email protected] of breng 'm even langs op het paviljoen. Dan maken we dit jaar het smoelenboek compleet! Voor meer info en de laatste updates over activiteiten: zie www.ludica.nl.

Kronos

De Bata begint te naderen! Met andere woorden: Kronos wacht op jou! Kom eens langs op onze trainingen! Op di. trainen we op de Sintelbaan van de UT van 18.00 tot 19.30 (bij slecht weer op het hockey-kunstgrasveld). Verder is er een training op do. van 18.00 tot 19.30 in het FBK stadion in Hengelo en ook daar ben je natuurlijk van harte welkom! Natuurlijk is er bij Kronos ruimte voor alle takken van de atletieksport. Er is iedere di. mogelijkheid tot massage na de training! Voor meer info kun je terecht bij Arnout Salomé (053-4301726 of 06-53685276, vanaf 1 maart: 06-47384549), [email protected] en http://run.to/kronos.

D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (ongeveer 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Elke do. is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2. Als je het leuk vindt om een keer mee te doen dan kan dat. Elke maandag van 18.30-20.00 wordt er beginnerstraining gegeven om de fijne kneepjes van het badmintonvak te leren, maar bel even of er plaats is omdat het nu redelijk druk is. Vragen? bel Ruben (053-4895065) of mail ([email protected]). Kijk ook op www.diok.nl voor meer informatie.

Vakgericht

Zin om te korfballen? De trainingsleden van Vakgericht trainen op di. om 17:30-18:30 en wo. om 21:00-22:30. De competitieleden trainen op di. om 18:30-19:30 en do. om 18:00-19:30. Alle trainingen zijn in sporthal 2 van het sportcentrum. Kom gerust een keer langs op de training als je interesse hebt. Afgelopen zo. heeft Vakgericht met 17-9 gewonnen van De Eibers, met nog twee wedstrijden te gaan moet Vakgericht nog 1 punt halen op kampioen te worden! Komende zo. speelt het team uit tegen de SEV. Meer info over Vakgericht op www.vakgericht.nl of bel Marjette: 053-4354431.

Harambee

Komend weekend is het Harambix! Dat wordt dus weer leuk. En volleybal je nog niet maar lijkt het je toch wel heel leuk? Bij Harambee kun je op jouw niveau volleyballen en bovendien is 't ook nog eens erg gezellig. Kom gewoon een keer langs om 'ns mee te trainen. Weet je niet precies wanneer de training is of wil je meer informatie, kijk dan even op de website (www.harambee.nl) of bel Ronald (053-4895102) en hij kan je alles precies uitleggen.

D.B.V. De Stretchers

Zoals het breedtesporters eigen is gaan we de komende tijd weer van allerlei sporten beoefenen. Zo doen we mee aan het NSK knotsbal en Harambix. Onze komende trainingen zien er als volgt uit: Do. 28 feb. Quadrunihockey en Handbal, Ma 4 mrt. Knuppelen en Basketbal, Do. 7 mrt. TT Unihockey en Badminton. Kijk voor het rooster ook op www.stretchers.nl. Wil je met eigen ogen zien waarom breedtesporten zo leuk is ? Kom eens langs, we zijn op ma. van 19.30u tot 21.00u en op do. van 21.00u tot 22.30u te vinden in sportzaal 1. Info: bel Casper (06-47274082) of Richard (053-4783657).

Student Union

Bestuur Student Union

Behalve dat het partnership met Grolsch voor de SU veel betekent, zijn er ook een aantal voordeelpunten te behalen voor de deelnemers van de SU. Als eerste is er het Subsidiefonds Grolsch, dat gericht is op het centraal coördineren van incidentele subsidies die in het verleden door Grolsch werden gegeven. Vanaf nu gaat de aanvraag hiervoor via de SU, met een bijbehorend subsidiereglement. Dit document is terug te vinden op onze website. Naast de voordelen die op de inkoop van het bier zijn bereikt, is ook de inkoop van frisdrank via KSV meegenomen. Vooral voor verenigingen met een frisdrankautomaat is dit interessant omdat vanaf heden ook op de blikjes korting wordt gegeven. Hiervoor dient door een geïnteresseerde vereniging gebeld te worden naar haar leverancier KSV en doorgegeven te worden dat zij met de deal van de SU meedoen. Hiervoor hoeft niet een apart contract met de SU ondertekend te worden # Ben je op zoek naar een kamer of heb je een kamer vrij? Dan is dit de site waar je moet zijn! www.studentunion.nl/kamers # Activiteiten aankondigen op onze website: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected] # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28, 29, tel. 053-4898006, [email protected] # De SU bouwt aan hét studentengebouw!

Mensa-menu

Zaterdag 2 maart

Soep van de dag

***

Duitse biefstuk - uiensaus

groentemacedoine

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaaskroket

Zondag 3 maart

Soep van de dag

***

Varkensoester - champignonroomsaus

gebakken witlof of keuze groente

gebakken kriel of gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaasgroenteschijf

Maandag 4 maart

Broccoli crèmesoep

***

Gebraden kip of schouderfilet met

Bonne Femme garnituur van o.a.

aardappelen, champignons, ui,

wortel en doperwten

Vegetarisch: omelet

Dinsdag 5 maart

Heldere kippensoep

***

Stampot boerenkool - vleessaus

rookworst of verse worst of

gevulde paprika met paprikasaus

gebakken aardappeltjes

Vegetarisch: gevulde paprika

Woensdag 6 maart

Tomatensoep

***

Lasagne Bolognaise

macedoine

Vegetarisch: volkoren macaroni

Donderdag 7 maart

Braziliaanse maïssoep

***

Calareida - kiproerbakschotel met

groente, tomaat, knoflook, ui,

tomatensaus - knoflooksaus

zilvervliesrijst of risotto

Vegetarisch: roerbakschotel

Vrijdag 8 maart

Champignon soep

***

Gehaktbal - uiensaus

rode kool - appelmoes

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: sojaburger

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart

Civapcici

Balkan gehakt met

Balkansaus en Djuvecrijst

saladebar