Info

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 24 sept. 2001 -De stuurgroep let bij het vertalen van het strategisch beleid van de Universiteit Twente op het gebied van ICT in het onderwijs naar tactisch beleid op de mogelijkheden die de Digitale Universiteit de Universiteit Twente biedt en probeert hier gebruik van te maken. -De stuurgroep adviseert het CvB, de opleidingen, en desgevraagd andere een

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 24 sept. 2001

-De stuurgroep let bij het vertalen van het strategisch beleid van de Universiteit Twente op het gebied van ICT in het onderwijs naar tactisch beleid op de mogelijkheden die de Digitale Universiteit de Universiteit Twente biedt en probeert hier gebruik van te maken.

-De stuurgroep adviseert het CvB, de opleidingen, en desgevraagd andere eenheden binnen de UT over de inzet van ICT in het onderwijs. De stuurgroep draagt zorg voor de onderlinge afstemming en integraliteit van de activiteiten rond ICT. De stuurgroep doet dit door communicatie en besluitvorming over ICT in het onderwijs te initiÙren en faciliteren en de samenhang aktief te bewaken. De stuurgroep rapporteert jaarlijks in sept. (te beginnen in sept. 2002) de activiteiten en resultaten aan het CvB. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de stuurgroep en het rapporteren naar het CvB. Hij zal worden bijgestaan door een ambtelijk secretaris, daartoe aangewezen door de directeur van het Bureau CvB. Voor een besluitvaardig optreden van de stuurgroep is het van belang dat het secretariaat adequaat voorziet in de voorbereiding van de besluiten van de stuurgroep. In afstemming met de voorzitter is de secretaris gehouden: -De vergaderstukken voor de stuurgroep voor te bereiden en te verspreiden onder de leden van de stuurgroep. -Bij de voorbereiding zorg te dragen voor de betrokkenheid van alle relevante opleidingen en centrale diensten. -Uitvoering te geven aan de besluiten van de stuurgroep. Tegelijkertijd met het instellen van de stuurgroep; ICT in het onderwijs; heeft het CvB onder dankzegging per 1 sept. 2001 de bestaande stuurgroep implementatie leeromgeving en de daaraan verbonden werkgroepen opgeheven. Gezien de afspraak in de AB-VSNU-vergadering van 29 juni jl. om jaarlijks alle KUO-opleidingsgegevens op vertrouwelijke basis tussen de 13 universiteiten uit te wisselen d.m.v. het elektronisch product KUOFLEX; overwegende het feit dat de universiteiten deze gegevens beschikbaar hebben voor de interne onderwijsevaluatie; heeft het CvB ingestemd met het 'Protocol Universiteit Twente KUOFLEX: VSNU opleidingsgegevens'. Tevens zal het College de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen. Het CvB heeft besloten, nadat het OPUT op 11 sept. 2001 heeft ingestemd, het Uitvoeringsplan Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden vast te stellen.

d.d. 1 okt. 2001. -Gezien de brief van het Universiteitsfonds d.d. 26 juni 2001 en de brief van de faculteit CTW d.d. 21 juni 2001, overwegende de uitkomst van het CvP (schriftelijke raadpleging); heeft het CvB ingestemd met de bevoegdverklaring van het Universiteitsfonds voor de instelling van de bijzondere leerstoel Experimentele Aëro-Akoestiek (CTW).

-Gezien de brieven van de decaan De Smit op 6 juli 2001 en op 27 sept. 2001; overwegende de uitkomst van het MT over het polsingsverzoek (na schriftelijke raadpleging) heeft het CvB prof.dr. N. Nibbering benoemd tot deeltijdhoogleraar op het gebied van de Massaspectrometrie bij de faculteit CT. Het betreft een benoeming op een 0-positie ingaande 1 okt. 2001 voor de duur van vier jaar.

-Gezien de nieuwe Tabakswet van eind 1998 (Staatsblad 572) alsmede de in de Arbo-wet opgenomen verplichting van de werkgever om te zorgen voor een gezonde werkplek; overwegende dat het rookverbod van de UT van 2 jan. 1990 niet aan de eisen van de nieuwe tabakswet voldoet; heeft het CvB het geactualiseerde rookbeleid van de Universiteit Twente in principe vastgesteld en dit ter instemming voorgelegd aan de UR.

-Het CvB heeft de benoeming van prof.dr.ir. J.H.A. de Smit tot waarnemend decaan van de faculteit CT verlengd voor de periode van 1 okt. 2001 tot 1 juli 2002.

-Gezien het CvB-besluit van 5 april 2001 om artikel 5 van de Regeling Afstudeersteun (aard en omvang van de afstudeersteun) per 2 april 2001 te wijzigen. Gehoord de discussies over dit besluit in de Universiteitsraad en de ambtelijke vervolgbesprekingen daarover met DiSC, BB, CVA en WAR, overwegende dat: - de UR het inhoudelijk eens is met het afschaffen van de component OV-kaart in de afstudeervergoeding; - de UR instemming heeft onthouden aan het CvB besluit van 5 april 2001 i.v.m. het ontbreken van een overgangsregeling voor bepaalde groepen studenten; in "onderhandeling" CvB/UR" er verschillende compromisvoorstellen zijn gedaan; -op 11 sept. 2001 in nader overleg tussen een delegatie van UR en een ambtelijke delegatie van het CvB er een compromis is gesloten; -het wenselijk is gebleken om artikel 5 van de Regeling Afstudeersteun eerst per 15 juni 2001 te wijzigen. heeft het CvB besloten: -het CvB-besluit van 5 april 2001 in te trekken; dat artikel 5 van de regeling Afstudeersteun per 15 juni 2001 als volgt komt te luiden: "Artikel 5. Aard en omvang van de afstudeersteun. De afstudeersteun bestaat uit een gift welke op verzoek van de ondersteuningsgerechtigde door de UT aan hem wordt verstrekt indien hij heeft voldaan aan de voorwaarden genoemd in deze regeling. De gift bestaat uit de volgende onderdelen: a.een gedeelte ter hoogte van de basisbeurs die de ondersteuningsgerechtigde in het kader van de WSF of de WSF2000 tijdens de erkend vertraagde periode heeft ontvangen; b.een gedeelte ter hoogte van de aanvullende beurs die de ondersteuningsgerechtigde i.h.k. van de WSF of de WSF2000 tijdens de erkend vertraagde periode heeft ontvangen; c.in bijzondere gevallen, waarbij de student geen aanspraak meer kan maken op een OV kaart- verstrekking vanwege de IBG en hij nog is ingeschreven als student aan de UT, kan de gift worden vermeerderd met het bedrag van de vergoeding voor de OV-kaart per maand zoals bedoeld in artikel 5.3 tweede lid van de WSF2000; dit bedrag dient door de student apart en na afloop van de periode waarin hij aanspraak kan maken op een OV kaart te worden aangevraagd. De beschikking waarbij de afstudeersteun is verleend, dient daarbij te worden overgelegd". Voorts te bepalen dat bij dit besluit de volgende uitzonderingen zullen gelden: 1. Studenten die in het bezit zijn van een beschikking afstudeersteun en die vóór 15 juni 2001 effectuering daarvan hebben aangevraagd, ontvangen de component OV-kaart. 2. Studenten die afstudeersteun zijn gaan opbouwen vóór 7 november 2000 én die na 7 november 2000 nog steeds aan het opbouwen waren, ontvangen de component OV-kaart over de betreffende (bestuurs)periode waarin afstudeersteun werd opgebouwd, doch niet over de periode die valt ná 15 juni 2001. 3. Studenten die afstudeersteun zijn gaan opbouwen tussen 7 november 2000 en 15 juni 2001 hebben recht op de OV-componentgedurende de gehele betreffende(bestuurs)periode waarin afstudeersteun werd opgebouwd tot een maximum van een periode van 1 jaar. Tenslotte te bepalen - Dit besluit ter instemming voor te leggen aan de Universiteitsraad. - De aldus gewijzigde Regeling Afstudeersteun op te nemen in het Studentenstatuut van de UT.

Course on Creative Thinking Techniques and Knowledge Management

The Training Centre of the UT (DINKEL Institute / Onderwijskundig Centrum) invites you to participate in a course on Creative Thinking Techniques and Knowledge Management'. This course is applicable to teaching staff wishing to stimulate creative thinking and knowledge production in education. PhD students (%IO's) and faculty chairs wishing to enhance the mutual exchange of knowledge and ideas by using creative techniques. You will learn methods to generate and compare ideas, dealing with creativity blockades, mindmaps, thinking hats, metaphors, matrices, open space technology and several other techniques to stimulate creativity. This course will be on 1 May 2002. (9.00 - 17.00 hour). For more information contact Frank de Mink (tel: 2051 / e-mail: [email protected]). Costs: Participation of UT-lecturers is free of charge. Registration by phone (3364) or via email ([email protected]). Please subscribe before 15 February 2002.

RSK

Vanmiddag (24 januari) is er een Open Maaltijd in een zaaltje van de Opstandingskerk, deze bevindt zich op de hoek van de Zonstraat en de Maanstraat in Enschede. Op deze maaltijd wordt iedereen van harte uitgenodigd, ook niet-leden zijn dus welkom. Info: over RSK bel Arjan; 074-2434336 of kijk op: http://www.student.utwente.nl/~rsk. De volgende maaltijd is op 14 feb.

Wetenschapswinkel

De Gemeente Almelo heeft duidelijke plannen voor een nieuwe indeling van voorzieningen in de wijken Aaldrinkshoek en Kerkelanden. Over deze plannen wordt door de bewoners van de wijken verschillend gedacht. Vooral de plaatsbepaling van een nieuw (multifunctioneel) wijkcentrum, een basisschool en winkelfaciliteiten is een heikel punt. Stichting Platform Aalderinkshoek wil graag een enquête afnemen onder de wijkbewoners over de meningen die over de plannen leven en welke argumenten daarbij volgens hen belangrijk zijn. Veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en integratie van de wijken zijn belangrijke variabelen. Welke studentonderzoeker kan met een gerichte enquete of met andere onderzoeksmethodiek de relevante informatie voor de Stichting nog voor de zomer boven tafel brengen? Meer info: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

Studium Generale

Op 29 jan. is de tweede lezing uit de SG cyclus over het Kwaad. Filosoof Hans Dijkhuis vertelt onder de titel 'Kaïns kinderen' over het kwaad bij Kant en Rousseau. Aanvang 19.30 uur, Amphitheater van de Vrijhof. Toegang gratis. Op 4 feb. start de vierdelige cursus 'Oog voor film'. A.d.h.v. vier klassiekers krijgen de cursisten meer oog voor het medium film. Het programma speelt zich af in filmzaal van Concordia. Aanmelden kan nog t/m 29 jan. bij SG: 053-4893321. Op 8 en 9 feb. is er weer een cursus 'Besturen op niveau'. Maarten van Riemsdijk neemt bestuurservaringen van studenten onder de loep. Er is nog plek, aanmelden kan tot 31 jan. bij het bureau Studium Generale. Info: www.utwente.nl/sg.

IAPC

Stichting IAPC zoekt winkel- en technische coöperanten. Als winkelcoöperant neem je bestellingen op, verkoop je computeronderdelen of geef je advies. IT-kennis is meegenomen, maar zeker niet vereist. Technische coöperanten kunnen zich bezighouden met het volgen van nieuwe ICT ontwikkelingen, het beschrijven van producten of het in elkaar zetten van computers. Uiteraard is hiervoor kennis en/of ervaring erg handig. Stichting IAPC verkoopt computeronderdelen op non-profit basis en geeft advies over de aanschaf en onderhoud van computers. Wij verlenen onze service aan de gehele UT en zijn te vinden op de 1e verdieping van Hal B (ingang CC-gebouw). Bezoek onze website op www.iapc.nl.

CD-uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's van deze week: Pop: 1. Daryll-Ann - Trailer Tales (NL-gitaarpop) 2. Millionaire - Outside The Simian Flock (Belgo-gitaapop) 3. Bob Fox - Dreams Never Leave You (folkzanger) 4. Terence Trent D'Arby - Wild Card (soulpop) 5. Bruce Cockburn - Anything Anytime Anywhere; Singles 1979-2002 (singer-songwriter) 6. Hidden Agenda - Whatever Happened To (lounge) 7. Goethes Erben - Nichts Bleibt Wie Es War (gothic) 8. Jaya The Cat - Basement Style (ska-punk) 9. Sinergy - Suicide By My Side (ex-Therion, heavy metal) 10. Soundtracks - I Am Sam (Beatlesliedjes); Blues: Diversen - Popa Chubby Presents New York City Blues Again; Jazz: Paul van Kemenade Quintet - To Be Continued... (28 januari bij JPD in de Vrijhof); Klassiek: Steve Reich - The Cave; Wereldmuziek :Brass Monkey - Complete (Brits blazerssextet); dvd: Van Kooten & De Bie - De Vieze Man En Veel Nettere Nederlanders. Meer info en nog 40.000 cd's op www.cd-uitleen.nl.

Apollo

Zie mededeling cultuur.

Promoties

Dipl. Chem J.G.R. Diehl (CT) over: Liquid Chromatography/Electrochemistry/Mass Spectrometry of Ferrocene Derivatives, 22 feb. 2002, 13.15 uur, BB2.

Ir. F.F. de Graaf (CTW) over: Laser Cutting of Hybrid Laminates, 22 feb. 2002, 15.00 uur, BB2.

Ir. H. Wensink (TN) over: Fabrication of Microstructures by Powder Blasting, 22 feb. 2002, 16.45 uur, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek - moderne filosofie - kritische economie - allerlei religies - je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten : Do. 24 jan. Excursie naar het Syrisch-Orthodoxe klooster, verzamelen bij het SPe-SHE om 19.00 uur. Vandaar gezamenlijk vertrek per fiets naar het klooster. Do. 24 jan. Friedrich Nietzsche. We lezen zijn beroemdste teksten - 19.30 - 21.00 uur, UT - Vrijhof - kamer 201. Do. 31 jan. The Lord of the Rings. Een beroemde vertelling waarin goeden en slechten, sterken en zwakken om de voorrang strijden. Gesprekken over mythologie en cultuur, verbeelding en werkelijkheid, hoop en volharding - 20.00 - 21.30 uur, UT - Vrijhof kamer 201. Iedere di. [email protected], De bijbel wordt op allerlei manieren uitgelegd. Het accent ligt op teksten uit het Nieuwe Testament - 19.30-21.00 uur, UT - Vrijhof kamer 201. Iedere di. Zen-meditatie; 20.00 uur, SHE. Iedere do. Vesper in het Stiltecentrum - 17.30 uur, UT - Vrijhof t.o. kamer 205.

Vieringen : Zo. 23 jan. Oecumenische vieringen Drienerlo, vg. Frans van Schaik, pastor te Apeldoorn (de Maten) binnen de oecumenische geloofsgemeenschap de Drie Ranken Emmanauelparochie - 10.30 uur, UT - Vrijhof. Koor o.l.v. Peter Laport, pianobegeleiding door Peter Paul Verbeek. Kindercreche en nevendienst zijn aanwezig. Bondgenotenviering - 20.00 uur, Opstandingskerk, Zonstraat 9, Enschede.

Informatie en opgave ; SPe-UT: Vrijhof 203 - 053 4892369 (secretariaat) SPe-SHE: 053 4871927 Kortenaerstraat 59, 1e verd. Hier zijn alle SPe-SHE activiteiten. www.utwente.nl/spe [email protected] Pastores: Hélène van den Bemt (UT) 0534345107 Kees Kuyvenhoven (UT) 0534337571; Arent Weevers (SHE) 0742909064.

Alle faculteiten

Minor Luchtvaarttechniek (115436)

Deze minor wordt vanaf cursusjaar 2002-2003 voor de eerste keer aangeboden. Dit cursusjaar wordt er nog geen inleidend vak 'luchtvaarttechniek' gegeven. Studenten die hierdoor problemen krijgen met hun studieplanning, worden geadviseerd contact op te nemen met prof. Hoeijmakers (WB W.252, tel.nr.: 4838) of prof. Tijdeman (WB N.135, tel.nr.:2459).

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school en een vergoeding willen krijgen van 25 euro start er een nieuwe, eenmalige training. Deze wordt gegeven door het Studie Informatiecentrum in het BB-gebouw (voormalige bibliotheek). Deze korte eenmalige training wordt elke "even" weken op dinsdag en elke "oneven" weken op do. gegeven. De training duurt van 12:30-13:35. Kom langs om je in te schrijven of bel 5489 of mail [email protected]

BSK

Vacature studentassistent

Voor: studenten BSK. Voor het project "de burger bevraagd" zoeken wij een student assistent die circa één à twee dagen per week kan helpen bij het ordenen en scannen van de grote hoeveelheid onderzoeksrapporten. In dit project wordt onderzoek gedaan naar het gebruik en de uitkomsten van klant- en burgeronderzoeken die in de periode 1995-2001 zijn gehouden in Nederlandse gemeenten. Daarnaast concentreert het project zich op de methoden van klant- en burgeronderzoek en trends die daarin vallen te ontdekken. De student assistent dient zelfstandig de gemeentelijke onderzoekrapporten doorzoeken op uitspraken over verschillende thema's en de uitkomsten te registreren in een speciaal hiervoor opgezette MS-Access database. Vaardigheden in het statistisch analyseren van de geregistreerde gegevens in de database komen goed uit, maar zijn niet noodzakelijk. Enige kennis van MS-Access is wel gewenst. De aanstelling geldt voor twee maanden met de mogelijkheid van verlenging. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met mr.drs. M. Hoogwout (06-51530816) en/of dr. R.E. Leenes (053-4894231).

Onderzoekspraktijk

Voor: D1/D2 studenten BSK. Op 7 maart, 12.30u. wordt een bijeenkomst gehouden over de Onderzoekpraktijk (174230). Plaats: TWRC C-238. Dan zal er een toelichting worden gegeven op de doelstellingen van het vak, de opdrachten en de wijze van inschrijving. Indien je overweegt om als alternatief voor de Onderzoekspraktijk (7 SP) een Stage (14 SP, waarvan 7 SP extracurriculair) te lopen, dan dien je je z.s.m. aan te melden bij Maria Hendriks van het Bureau Praktijkcomponent. Wil je de belangrijksteverschillen weten tussen de Stage en het vak Onderzoekspraktijk? Dan kun je binnenkort terecht op de bsk-website!

Bestuurlijk organisatierecht (176300)

Voor: D2/D3 studenten BSK. Het tentamen van 28-01-2002 is verplaatst naar 29-01-2002. Tijd: 9.00-11.00 in zaal TWRC A-118.

Tentamen Politiestudies

Voor D2/D3 studenten BSK. Het tentamen van 29 januari 2002 duurt van 13.30 - 16.30. Zaal TWRC A-112.

Studenten gezocht voor inkoopcongres

25-27 Maart is op de UT het IPSERA congres, een internationaal congres over inkoop. Voor enige werkzaamheden tijdens het congres, zoals ontvangen van internationale sprekers, zoeken wij studenten met inkoopachtergrond of -interesse en tevens een goede kennis van de Engelse taal. Studenten dienen beschikbaar te zijn vanaf 24 maart 's avonds t/m 27 maart. Natuurlijk staat hier een financiÙle vergoeding tegenover. Interesse of vragen? Reacties graag mailen naar [email protected]

EL

Japan Prijswinnaars programma

Studenten die voor 1/9/'02 afgestudeerd zijn en die interesse hebben in Japan, kunnen in aanmerking komen voor het Japan Prijswinnaars Programma. Meer info: http://www.let.leidenuniv.nl/jip/. Folders en inschrijvingsformulieren zijn tevens verkrijgbaar bij het IO in de Vrijhof.

Afstudeercolloquium

E.J. Faber over: Electrolyte Conductivity (EC), 30 jan. 2002, 16.00 uur, EL/TN T4.

INF/BIT/TEL

Internationale stages aangeboden

Zie mededeling TBK.

Tentamen Programmeren 2 (213505)

Voor: INF P-studenten. Het tentamen van dit vak dat op de P-roosters van INF vermeld staat op woensdagochtend 13 maart 2002 (week 11) wordt verplaatst naar donderdagochtend 31 januari 2002 (week 5).

Tentamen Programmeren 2 (213505)

Inschrijven voor dit tentamen is niet verplicht omdat de inschrijving in TAST pas op late termijn is opengesteld. Kortom: ook als je je niet hebt ingeschreven voor het tentamen, mag je deelnemen. Het tentamen is op 31 jan. om 09.00 uur.

Zaalwijziging Testtechnieken (217001)

Voor: INF D3-studenten. In week 17 op di. 23 april het 3/4e uur wordt het vak Testtechnieken eenmalig verplaatst van INF L204 naar INF-U4.

Gevraagd: Student-assistenten voor Vertalerbouw (211035)

Periode: derde trimester. Taken student-assistent: nakijken van opgaven van de huiswerkseries, en assistentie bij het practicum. Vereisten: voldoende voor het vak Vertalerbouw. Meer info bij Theo Ruys (kamer INF 5037, tel. 3716, email: [email protected]). Sollicitatieformulieren kunnen worden opgehaald bij BOZ-INF (tussen 10.00 en 14.00 uur) en wordeningeleverd bij Theo Ruys.

Legitimatie tentamens/examens

Voor: alle faculteiten. Voor alle tentamens/examens is legitimatie middels een bewijs van inschrijving verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de collegekaart/bewijs van inschrijving zichtbaar op hun tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

Aanmelding D-examenvergadering INF en BIT in maart 2002

Voor: INF en BIT D3-studenten: Uiterlijk tot en met wo. 27 feb. 2002 kan men zich aanmelden voor de doctoraalexamenvergadering Technische Informatica van 28 maart 2002 en voor de dotoraalexamenvergadering Bedrijfsinformatietechnologie van 27 maart 2002. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende aanmelding D-examen, aankondiging D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-BIT/INF/TEL. Openingstijden BOZ: Ma t/m vrijdag van 10.00 - 14.00 uur. Terugtrekken voor het examen is mogelijk, bij BOZ, t/m 20 maart 2002. Alle beoordelingsmededelingen dienen uiterlijk 20 maart 2002 in het bezit te zijn van BOZ-INF. Een exemplaar van het doctoraalverslag dient (voor 20 maart a.s.) te worden ingeleverd bij BOZ-INF. Het verslag gaat met uw toestemming, naar de bibliotheek van INF. Bovendien moet een losbladig exemplaar van het verslag ingeleverd worden bij het secretariaat van het cluster INF. Studenten die nog geen goedgekeurd studieprogramma hebben, of studenten die nog wijzigingen op het studieprogramma hebben, dienen dit z.s.m. door te geven aan BOZ-INF. De diploma-uitreiking is op vrij. 5 april 2002.

BISO (186357)

Zie mededeling TBK.

TBK/CIT

Schema gastsprekers 'De Luchtvaartindustrie' (185258)

Tijd en plaats: di. 3/4e uur, BB7. 22 jan. 2002: de heer Mike Ogg, Manager Product Support, Lockheed Martin International. 5 feb. 2002: de heer Benno Baksteen, gezagvoerder Boeing 747, voormalig voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, thans voorzitter van het Platform voor de Nederlandse Luchtvaart: bedrijfskundige aspecten van veiligheid; de vlieger als manager. 19 feb. 2002: de heer John Boele, voorheen werkzaam bij Fokker Aircraft, thans TNO: de samenhang tussen technische en gebruikskenmerken van vliegtuigen; de relatie tussen vliegtuigfabrikanten en hun klanten. 26 feb. 2002: de heer René Kalmann, Technical Services, KLM.

Afstudeercolloquia

Jochem B. in 't Velt over: An inquiry on financial solutions of Asian business-to-business electronic marketplaces. 30 jan. 2002, 15.45 uur, BB 7.

Renske A. de Jonge over: Beheersing van IT-kosten. 31 jan. 2002, 15.45 uur, BB 6.

Martien T.M. Kok over: Het ondersteunen van ondernemers en het stimuleren van ondernemerschap in de Achterhoek. 1 feb. 2002, 16.00 uur, BB 7.

Jeroen Degen over: Waardebepaling van technische consultancy. Het bepalen van de financiële waarde van technische consultancy en het toepassen van deze waardebepaling in het acquisitietraject bij KEMA, 7 feb. 2002, 15.45 uur, CT 1812.

Internationale stages aangeboden

Voor management of humanitaire stages kan je terecht bij AIESEC. Zoek jij een stage op marketing of IT-gebied en ben jij gefascineerd door andere culturen? Lijkt het jou wat om vier maanden Chili door te brengen? Kom dan even langs in ons kantoor in BB of mail [email protected]

TBK Socrates (D3 186206)

The course High Technology marketing, which should have taken place in the 3rd trimester 2001-2002, has been cancelled. If you need more information please contact Prof. Bender or Mrs. Nynke Jo Smit.

Nieuwe Productie Concepten/Pilot InnoBus case

Bovenstaand keuzevak wordt dit jaar gegeven in de vorm van een pilot met de nieuwe interactief video case InnoBus. De deelnermers van het vak bekijken een case en voeren een uitgebreid onderzoek en literatuurstudie uit naar alle aspecten die in de case aan de orde komen, waarbij niet alleen productie management, maar in relatie daarmee ook strategisch management, marketing, financiering, human resource management en ondernemingsrecht aan de orde komen. Het door de studenten verzamelde materiaal wordt later verwerkt in opdrachten voor de case en uitwerkingen voor de docentenhandleiding. Het vak levert afhankelijk van de inspanning 2, 3 of 4 studiepunten op. Het werk wordt afgezien van een paar afspraken voor feedbacksessies volgens eigen planning in groepjes of individueel gedaan. Ma. 21 jan. is er in BB6 van 12.45u-13.30u een voorlichtingsbijeenkomst, waarbij tevens nadere afspraken kunnen worden gemaakt. Info: mail [email protected]

Financieel Management

Voor TBK D3. Voor bovenstaand vak in het MKB zijn 2 extra colleges gepland. Te weten: di. 29 jan. 2002 5-6 uur CT 1405 di. 12 maart 2002 1-2 uur CT 1405.

Tentamen BISO (186357)

Voor TBK D1 en BIT D1: Het tentamen BISO wordt verplaatst van 11 maart 2002 's ochtends naar maandag 18 maart 2002 's ochtends.

Voor TBK P-studenten.

PRAXIS: Voorlichting technische stromen. Elke P-student moet in de loop van het 3e trim. bij BOZ opgeven welke technische stroom hij of zij volgend cursusjaar wil volgen. Om een verantwoorde keuze te kunnen maken wordt voorlichting gegeven over de zeven stromen en worden excursies naar bedrijven georganiseerd. Het gaat om de volgende technische stromen: (W)erktuigbouwkunde, (B)ouwkunde, (P)rocestechnologie, (I)nformatiekunde, (L)ogistiek, (F)inancieel en (G)eneeskunde. Gezien het aantal technische stromen worden 2 bijeenkomsten gehouden waarvoor beide aanwezigheid verplicht is. De voorlichting wordt gegeven op do. 7 feb., 14.00 - 17.00 uur in CC3 en op di. 12 feb. 09.00 -10.30 uur in BB1. Eventueel nadere inlichtingen bij de propedeusecoördinator Dr.W.M.van Woerden, BB320.

Workshops/presentaties voor MvT I stroom (180067)

Voor TBK D3. Een volledig overzicht van de geplande workshops/presentaties voor het vak MvT I stroom: 25 jan. TW D 103 B 3e en 4e uur, 30 jan. TW A 118 hele middag week 5, week 6 t/m 10: 6 feb. vervalt, 8 feb. TW A 118 hele middag, 11 feb. TW A 118 hele ochtend, 13 feb. BB7 hele middag, 15 feb. TW A 114 hele ochtend, 18 feb. TW A 118 hele ochtend, 20 feb. BB7 hele middag, 22 feb. BB3 hele ochtend, 25 feb. TW A 118hele ochtend, 27 feb. BB7 hele middag, 4 maart TW A 118 hele ochtend, 6 maart BB7 hele middag.

TCW

Persoonlijke gebieden op TO-server worden verwijderd

Voor: ouderejaars TCW-studenten. Ouderejaars studenten hebben in het verleden, toen de TO-zalen nog gebruikt konden worden voor zelfstudie, een eigen gebied tot hun beschikking gekregen op een van de TO-servers. Hier konden ze eigen documenten op plaatsen. Per 1 maart a.s. wordt deze voorziening opgeheven. Belangrijke documenten kun je er voor die tijd zelf nog afhalen. Let op: na 1 maart worden alle documenten verwijderd. Het gaat hierbij overigens niet om de practicumgebieden die je gebruikt in het kader van de vakken. Met vragen kun je contact opnemen met Iris van de Kamp ([email protected]). Studenten die nog werken met een eigen portfolio worden via email benaderd voor overleg over voortzetting van deze voorziening.

TN

Verhuizing BOZ

Bureau onderwijszaken verhuist op di. 29 en wo. 30 jan. Het bureau is tijdens deze verhuizing slecht bereikbaar. De nieuwe locatie zal zijn EL/TN 4242. De postvakjes verhuizen naar EL/TN 4238.

Fundamentele Laserfysica (146013)

Bovengenoemd college begint ma. 28 jan. a.s. om 16.00 uur in EL/TN B0210.

D-voordrachten

Vincent Kuiper over "Doped microring resonator as laser", do. 31

jan. 2002, 14.00 uur, EL/TN T4.

Karel Hinnen (K.J.G.) over "An Iterative hearning Control approach to output tracking of piezoelectric tube scanners", vrij. 1 feb. 2002, 13.30 uur in EL/TN T4.

Japan Prijswinnaars programma

Zie mededeling EL.

WB

Cirkels van Mohr en Samengestelde Spanningstoestanden

Bovenstaand projectcollege wordt voor alle projectgroepen gegeven in zaal WB C.101 op Ma. 11 feb. om 08:30 uur.

Minor Luchtvaarttechniek (115436)

Zie mededeling Alle faculteiten.

Studieverenigingen

Inter-Actief

BrainStorm, het symposium over Artificial Intelligence in Business & Science, is op 20-02-2002! Schrijf je nu in op de website www.brain-storm.nu. # Di 12 feb. hebben we voor de eerstejaars een filmavond met als thema Valentijn! Meer info: zie website. # Inter-Actief loopt samen met TObias de Bata444-race. Loop ook mee! De inschrijflijst hangt op het prikbord in Hal B. # We zoeken nog actieve mensen! Bijvoorbeeld voor de nieuwe symposiumcommissie, de www-commissie, redactie I/O-vivat. Meer info: kom eens langs in onze kamer in Hal-B, L216, tel 3756, of mail: [email protected] Meer info www.inter-actief.net.

Alembic

6 feb. is het Alembic klaverjastoernooi, leg een kaartje met een biertje # 13 feb. a.s. is er het diesfeest van de borrelkelder. Natuurlijk in het carnavalsthema en vol gezelligheid # De winnaar van de Alembic wetenschapsquiz is: Michiel Maas # Alembic accepteert ook op borrels, alleen nog maar euro's. Denk hieraan!# C.T.S.G. Alembic. Tel.: 053-489 2866 http://alembic.ct.utwente.nl/.

TObias

31 jan. is de verlotingsborrel van de accie! Lever je volle borrelkaarten in voor bingokaarten en win prachtige prijzen. # 6 feb. is er een groot studentenfeest in Aspen Valley. Kaarten bij Tobias a 4 Euro (kaarten aan de deur zijn 6 Euro). Het belooft een grandioos feest te worden dus komt allen! # 13 feb. is het schaatsen met de masters # De oratorredactie zoekt nog steeds versterking, met name een kopijverwerker, eindredacteur en penningmeester, kom voor meer info even langs in onze kamer. # De inschrijving voor de Bata is begonnen, schrijf je snel in op jouw favoriete afstand! # 23 feb. gaan we met Scala en de accie naar de index! # Info: http://www.svtotobias.nl of bel 3641.

Stress

Tijdens de ALV van Stress van afgelopen ma. is er een nieuwe bestuur gechargeerd. # Binnenkort gaan er weer een aantal nieuwe commissies van start. 11 feb. is er een informatieborrel in de CC-kantine. # 21 feb. is er een excursie naar Heijmans. Het bouwbedrijf Heijmans bouwt aan een tunnel voor de Betuwelijn in de omgeving van Rotterdam. Ook komt de bedrijfskundige kant van het project aan de orde. Inschrijven kun je in onze kamer. Vragen? Mail [email protected] # De Batavierenrace komt er weer aan! Schrijf je nu in op lijst in de Stresskamer of mail [email protected]! # Info: www.stress.utwente.nl.

Sirius

De lustrumweek komt nu echt heel dichtbij en er staan een paar fantastische activiteiten op het programma. Kaarten zijn te koop in de middagpauze in de TW/RC kantine. # Tijdens het lustrum wordt er ook een excursie naar de Nederlandsche Bank georganiseerd, bij Sirius hangt er weer een inschrijflijst waar je, je kosteloos kan inschrijven # We zoeken mensen (vooral eerste en tweede jaars) die een nieuwe studiereis willen organiseren, lijkt jou dit wat kom dan langs in onze kamer en meld je aan. Verder zijn er nog vacatures bij de excursiecommissie en de borrelcommissie. Interesse? mail [email protected] # De BATA komt eraan, de voorbereidingen zijn in volle gang. Inschrijven kan in onze kamer # Info: www.bsvsirius.nl.

Abacus

Om Jacob Jan Paulus, onze eigen voorzitter, en Paul Bonsma te kunnen horen praten moet je op do. 7 feb. naar het Mathematisch Café komen met na afloop een gezellige borrel om bij te kletsen # Op 26 feb. is er de kans om te gaan karten # Het schaatsen is verplaatst naar 4 feb. # Vragen? Bel 3435, mail [email protected], surf naar www.abacus.utwente.nl. of wap naar www.abacus.utwente.nl/wap.

E.T.S.V. Scintilla

Durf jij het aan om twee keer te gaan laserquesten voor 10 Euro in De Tapperij in Hengelo?! Schrijf je dan nu in in de kantine en kom op 31 jan. om 19:30 op de fiets naar de parkeerplaats bij EL/tn. # Het actievelingenuitje is op 5 feb. We beginnen met een buffet waarna we zullen gaan bowlen in de Zegger. Schrijf je tijdig in. # Quote van de week. Daans: "Ik ga nu naar het toilet, want nu hoef ik niet zo ver te lopen."

Arago

Vanavond is er een Russische Borrel van de Baco in de Tombe. Waar de gemiddelde Baco-er aan denkt bij Russisch is onbekend maar zorg ervoor dat je aanwezig bent! # Vrij. is er VriMiBo getapt door het bestuur: schuimparty! # Op het prikbord kun je je inschrijven voor het actievelingenetentje op 5 feb.

Communiqué

6 feb. is de wissel-ALV. Als alles goed gaat kun je het nieuwe bestuur dezelfde avond nog feliciteren op de maandelijkse borrel in Riche. Tot dan! # Heb jij ook hertentamens volgende week? Kom dan even langs in onze kamer, wij hebben van verschillende vakken nog veel oude tentamens liggen # Wil jij eens iets naast je studie doen? Kom dan eens langs! Wij hebben in verschillende commissie's nog plek vrij.

ConcepT

Vanmiddag om 13:00 is in WB N-109 de ALV waarop ConcepT van bestuur wisselt. Heb jij een mening over het afgelopen jaar? Kom dan om 13:00 uur langs in WB N-109. Het jaarverslag, financieel verslag en Beleidsplan 2002 zijn op te halen bij ConcepT. Aansluitend gratis ALV-borrel (met Grolsch) in de WB-kelder! # Op 7 feb. gaan we op excursie naar de Utrechtboog, onderdeel van de spoorverdubbeling Amsterdam-Utrecht. Schrijf je snel in # Klachten over vakken of pakketten kun je deze via onze website aan ons doorgeven # Grijp snel je kans om de ouderdag te organiseren. De InducCie (workshops en trainingen) zoekt een nieuw lid. Interesse? Kom eens langs en vuur al je vragen op het bestuur af! # Heb jij al meegedaan aan de prijsvraag op de website? Er zijn leuke prijzen te winnen # Op de ConcepT-kamer hebben we interessante informatie over vele civieltechnische bedrijven # Verhuisd? Geef op onze website je nieuwe adres door # Op de ConcepT-kamer kun je altijd langskomen voor gezelligheid, koffie of om een civieltechnisch vakblad te lezen # Vragen of info: bel 3884, [email protected], surf naar www.ConcepT.utwente.nl.

Internationaal

International Office (DiSC)

Het IO ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, [email protected], http://intoffice.utwente.nl. Je kunt iedere dag bij ons terecht van 08.30-17.00. # IO zoekt een student-assistent (8 uur per week) als coördinator en leider van de Steering Group International Week om de UT internationale week 2002 te organiseren. Neem voor meer info contact op met Suzanne: 4697 # De Franse Ambassade in Nederland en de Section des Pays-Bas des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, stellen dit jaar beurzen ter beschikking voor het studiejaar 2002-2003. Deze beurzen zijn bestemd voor Nederlandse studenten met een doctorandustitel die nog een jaar aan een Franse universiteit willen studeren. Er zijn in totaal vier beurzen : Drie beurzen van de ambassade worden toegekend in de volgende disciplines: Technische wetenschappen, Franse taal- en letterkunde, Sociale en economische wetenschappen. Een beurs van de Section des Pays-Bas des Conseillers du Commerce Extérieur de la France wordt toegekend in één van de volgende disciplines:Economie en Internationale handel, Rechten (in het bijzonder: gemeenschapsrecht, mededingingsrecht, consumptierecht). Met deze beurzen kunnen studenten een volledig academisch jaar volgen (10 maanden) op postdoctoraal niveau. Deadline 15 april 2002 # I.h.k. van het cultureel verdrag tussen Nederland en Polen stelt de Poolse overheid weer studie en onderzoeksbeurzen beschikbaar voor Nederlandse studenten en afgestudeerden. De beurzen zijn voor min. 3 maanden en max. 9 maanden en bestaan uit 670 Zloty per maand voor studenten en 1080 Zloty per maand voor afgestudeerden. Deadline voor indiening: 1 maart. 2002.

AEGEE

AEGEE-Maastricht organiseert van 24 t/m 27 jan. het congres United. Denk mee over de toekomst van Europa # Van 8 tot 10 feb. kun je naar Praag om daar deel te nemen aan GE-International Employee Mobility, daar komen verschillende opstakels voor arbeidsmobiliteit aan bod en de mogelijke oplossingen hiervoor # 14-20 feb. kun je in Kayseri deelnemen aan een Winter University. Een mogelijkheid om leren skiën te combineren met buikdansen en de geheimen van de vulkaan Erciyes te ontdekken! # Van 14 tot 17 maart kun je in Madrid mee doen aan de Cinemad 2002, tijdens dit event wordt de hoofdrolspeler van je eigen film! Geniet van de hoofdstad van Spanje achter de camera # Info: 053-4321040, http://www.aegee-enschede.nl, [email protected]

Global Experience program

Heb je interesse in een volledig betaalde humanitaire stage bij Foster Parents Plan tijdens de zomermaanden en heb je minimaal 84 punten? Als jij de uitdaging van het werken in een volstrekt onbekende cultuur aan wilt gaan, geef je dan nu op voor het Rabobank Global Experience programma via: www.rabobankgroep.nl/globalexperience en meld je aan bij het AIESEC-kantoor.

Cultuur

AFVD Foton

Ook zin om eens je eigen (vakantie)plaatjes te gaan ontwikkelen en afdrukken? Vanaf nu kan dat bij de eigen amateur-fotografenvereniging van de UT! Wij organiseren iedere twee weken een doka-avond waarop je van harte welkom bent. Wo. 30 jan. is de eerstvolgende. Bovendien wordt er wo. 6 februari een workshop nachtfotografie georganiseerd. Heel leerzaam, leuk en interessant om te doen. Hopelijk zien we je binnenkort eens binnenwandelen bij onze vereniging. Voor vragen of meer info: mail [email protected] of bel 06 23367630 (Maarten).

Apollo

Wil jij een jaar lang niet studeren maar wél veel leren? Dan is Apollo wat voor jou! Wil jij je vanaf maart een jaar lang inzetten voor cultuur op de UT, bied je dan nu aan als bestuurslid. Een jaar besturen is heel wat anders dan studeren maar wel erg leerzaam en nuttig voor het culturele leven op de universiteit. Info over het bestuur van de cultuurkoepel Apollo: 0534894404. Of kom langs in de Vrijhof, kamer 030.

Beginnerswedstrijd van Theatersport Vereniging Pro Deo

Een team bestaande uit beginners van Pro Deo gaat het voor het eerst opnemen tegen een team van een andere vereniging. Wil je de nieuwe talenten van Pro Deo wel eens in actie zien? Hou je van een spannende theatersportwedstrijd? En wil je zelf ook graag wat in te brengen hebben? Kom dan op 25 januari om 20.00 uur naar het Amphitheater van de Vrijhof.Toegang: f 6,60 (3 euro) / f 3,30 (1,5 euro) Unionpluskaart en CJP

Start Culturele cursussen Voorjaar 2002 / Vrijhof Cultuurcentrum

In februari a.s. starten er weer allerlei culturele cursussen in de Vrijhof. De nieuwe cursusfolder met het voorjaarsaanbod 2002 is uit en ligt voor het oprapen op de cultuurstandaards in de Vrijhof, in de onderwijsgebouwen, de mensa en het sportcentrum van de UT. Het cursusaanbod staat ook op: cultuur.utwente.nl. Een greep uit het aanbod: workshop en cursus portrettekenen. In de workshop van zaterdag 26 januari a.s. of in de korte cursus van 8 lessen leer je de voornaamste basistechnieken voor het tekenen van een portret. Docente: Ineke ter Woerds. Nieuw in het aanbod: monteren van "eigen" films op de computer. In 5 avonden leer je de fijne kneepjes van het monteren van films, de overgang en vervorming van beelden en welke muziek je het best kunt gebruiken bij je film en op welke manier. Cursusleider: René van Helden (UTV). Al kennis gemaakt met Capoeira? Capoeira is een Braziliaanse gevechtsdans, begeleid door ritme en zang, waarbij twee personen in een cirkel acrobatische bewegingen uitvoeren. De combinatie vechten/dansen zorgt voor een enorme portie energie. De workshop is op zondag 24 februari van 12 tot 16 uur of volg een cursus op donderdagavond! Docent: Gildo Valú. Verder zijn er de cursus creatief lassen o.l.v. de kunstenaar Henk Maassen, een workshop: "Bandcoaching" door Harjo Pasveer, waarin het accent wordt gelegd op samenspel en presentatie van "campusbandjes". Ben je UT-er en heb je een U+kaart dan betaal je voor (bijna) iedere cursus EUR 35. Geen U+kaart? Dan betaal je EUR 70. Opgeven is mogelijk via de website of persoonlijk in de Vrijhof op kamer 129.

Diversen

Agapè

Agapè is een christelijke studentenvereniging voor studenten van de UT en het HBO # Je bent van harte welkom bij al onze activiteiten # Di. 5 feb. is er om 18:00 uur weer een trefavond in het Kozakkenpark, G.J. van Heekstraat 14 met als onderwerp: realaties. Geef je op via onze homepage # Wil je een keer bij de ontdekkring aanwezig zijn, neem dan contact op met Erik ([email protected]) # Vlinders in je buik? Op do. 14 feb., jawel Valentijnsdag, is er vanaf 20:00 uur de Agapè Loveparty in de Vestingbar. De pop/rock formatie Image '97 treed op en tussendoor zijn er videobeelden te zien van liefde op de campus # Info over Agapè: www.student.utwente.nl/~agape.

KIvI

KIvI Afdeling Jonge Leden Oost organiseert een bijeenkomst 'Bestuur & Carrière: op zoek naar de balans tussen studie en activisme' op wo. 30 jan. a.s. Het programma begint vanaf 19.00 uur in Logica. De sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn: drs. Hans van Gelder, studentenpsycholoog/coördinator BSP 20.00 uur, Mark de Jonge, ex-bestuurslid Student Union/Koepel P.K.v.V. Fact, dr. Sieuwko Smit, adviseur Loopbaancentrum en ir. Mariëlle van Doorn, innovatiemanager Amstelland Ontwikkeling. De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje aan de bar van Logica. Kosten: KIvI-leden 1,50 euro; niet-leden 4,50 euro. Info: Antoine Gerritsen, [email protected], aanmelding: Elfride Dijkstra, meer info: [email protected] Excursie Landmacht: Bernhardkazerne in Amersfoort op di. 5 feb. van 09.30 tot 15.00 uur. Tijdens deze excursie kan je achter de schermen van het leger te kijken. O.a. wordt de tankschietopleiding en rijopleiding bezocht en onze enige echte Nederlandse tank, de Leopard 2A5 wordt bekeken. Kosten: KIvI-leden 7 euro; niet-leden 10 euro(incl. koffie en lunch). Info: Marlou Bergboer, [email protected]; aanmelding: Elfride Dijkstra, [email protected] Info: www.kivi.nl.

Pakkerij

AEGEE

Kom allen naar de ALV op 21 jan. om 19.00u in BB-3, het bestuursjaar zit er voor het ene bestuur weer op, en voor de ander begint de uitdaging! # 22 jan. organiseert Declamo een discussieavond over cultuurverschillen in de landen van de EU en in hoeverre deze in de weg staan voor de Europese eenwording # 22 jan. presenteert ook de eerste damesjaarclub van dit jaar zich! De eerste presentatie van het nieuwe jaar belooft zeer spectaculair te gaan worden, dus kom allemaal kennismaken met deze charmante dames! # Sociëteit Asterion is iedere di. en do. geopend vanaf half 10. Info: bel naar 053-4321040, mail: [email protected] of kijk op www.aegee-enschede.nl.

Audentis

1 feb. vertrekken de genodigden voor de Audentis skireis naar Les Deux Alpes, volop bepakt en bezakt zullen zij daar de pistes en het après ski onveilig maken # Do. 14 februari wordt het jaarlijkse Valentijnsfeest gegeven in de Kater en de Geus, ontmoet jij de liefde van je leven. Laat je verassen en kom langs de 14e # Info over Audentis en de komende activiteiten: bel 4328384, mail: [email protected] of kijk op: www.audentis.nl.

A.S.V. Taste

Afgelopen wo. is er een ALV gehouden. Voor de ALV heeft het dagelijks bestuur en de EJC met de eerstejaars Tasteleden gegeten. # Za. a.s. is er voor het eerst een Taste broertjes-zusjes dag. De commissie heeft een erg leuk programma voor alle deelnemers in elkaar gedraaid!# Wo. 30 jan. reizen commissieleden van A.S.V. Taste af naar Nijmegen om daar deel te nemen aan de Auroracommissiedag. 's Avonds is het Taste Beiaard feest in de Beiaard. Wij hopen vele Tasteleden te zien op deze bovenstaande activiteiten! # Voor vragen aan het bestuur van A.S.V. Taste bel (053-4326238) of mail ([email protected]).

Sport

D.B.V. de Stretchers

Handbal, basketbal, badminton, mertebagbal, trefbal en vele andere sporten en daarnaast regelmatig gasttrainingen bij andere verenigingen? Dat kan alleen bij de Stretchers. Het rooster voor de komende trainingen: do 24 jan: knuppelen en frisbee/voetbal, ma 28 jan: blokjesvoetbal en unihockey, do 31 jan: laagbasketbal en volleybal. Kom gerust eens kijken hoe wij actief sporten en gezelligheid combineren tot een zinderende synthese: je vindt ons elke ma. van 19.30 tot 21.00 in sporthal 1 en donderdag van 21.00 tot 22.30 eveneens in sporthal 1. Heren (kleedkamer 1) dames (kleedkamer 3). Meer info? Bel Casper (06-47274082) of Richard (053-4783657), www.stretchers.nl , [email protected]t.utwente.nl.

Vakgericht

Zin om te korfballen? De trainingsleden trainen op di. om 17:30-18:30 en wo. om 21:00-22:30. De competitieleden trainen op di. om 18:30-19:30 en do. om 18:00-19:30. Alle trainingen zijn in sporthal 2 van het sportcentrum. Kom gerust een keer langs op de training als je interesse hebt. Afgelopen zo. heeft Vakgericht gewonnen van Rivalen met 15-25. Komende zondagspeelt het team om 14:40 uur thuis tegen Olympia '22. Komt allen kijken! Vakgerichters opgelet! Vrij. 1 feb. is het nieuwjaarsdiner. Geef je op bij de activiteitencommissie ([email protected]). Meer info over Vakgericht op www.vakgericht.nl of bel Marjette: 0534354431.

Kronos

Het afgelopen weekend waren Kronauten volop aanwezig bij het NSK-Indoor Atletiek in Zuidbroek, Groningen. Er zijn weer goede prestaties geleverd! Wil jij ook mee doen aan indoorwedstrijden? Kom dan eens langs op onze trainingen! Op di. trainen we op de Sintelbaan van de UT van 18.00 tot 19.30 (bij slecht weer onder de hoofdingang van CT). Do. is er een training van 18.00 tot 19.30 in het FBK stadion in Hengelo en ook daar ben je natuurlijk van harte welkom! Natuurlijk is er bij Kronos ruimte voor alle takken van de atletieksport, dus ook trainen voor de Bata is prima mogelijk! Er is iedere di. mogelijkheid tot massage na de training! Info Arnout SalomÚ (053-4301726 of 06-53685276), [email protected] en http://run.to/kronos.

D.S.T.V. Aloha

Zin om lekker te gaan sporten, maar kun je geen sport kiezen? Kom dan bij Aloha! Daar kun je namelijk niet alleen zwemmen, fietsen en lopen, maar ook naar conditietraining, mountainbiken en krachttraining op elk niveau # Kijk voor de trainingstijden op de homepage www.alohatriathlon.nl # Kom volgende week naar de borrel. Hier wordt er gedart wordt en de mascotte gepresenteerd. Dat mag je niet missen! # Info: bel Vanessa (053-4895173) of Wil (074-2502920) of mail naar [email protected]

Piranha

Op zoek naar gezelligheid en toch werken aan je conditie kom kijken bij Piranha en vergeet je zwem spullen niet. Info over Piranha: www.zpv-piranha.nl.

T.C. Ludica

De komende weken is het paviljoen gesloten m.u.v. de middagpauzes. 1 feb. wordt het paviljoen weer geopend met Ludica's Love Lounge. Kaarten voor dit feest zijn te verkrijgen bij Axcie en Barcommissaris. Wees er echter snel bij, ze zijn bijna uitverkocht! De zomercompetitie zit ook bijna vol, opgeven kan nog bij de technische commissaris. 22 feb. gaat Ludica naar het ABN-AMRO toernooi. Leden kunnen zich hiervoor opgeven op het paviljoen. Info: www.ludica.nl.

Thibats

Afgelopen zo. is tafeltennisvereniging Thibats Twents kampioen geworden. De Thibatanen wisten genoeg punten te halen om de verenigingsbeker in de wacht te slepen. Deze is binnenkort te bewonderen in de tafeltennis-/schermzaal. Daarnaast waren er diverse individuele overwinningen waarvan we er een willen noemen: Marjolein Boer mag zich het komende jaar Twents kampioen bij de dames noemen. We willen haar en alle andere winnaars feliciteren! Tafeltennisvereniging Thibats organiseert do. 24 jan. van 20.30u tot 21.30u een introtraining. Heb je zin om een keertje te komen tafeltennissen, kom dan gezellig langs.

Harambee

Vond je het afgelopen thuisweekend ook zo'n feest? Volgend weekend is er weer een! En ook die wordt weer gezellig. Volleybal je nog niet maar had je als goeie voornemen om meer te gaan sporten? Bij Harambee kunje op jouw niveau volleyballen en bovendien is 't ook nog eens erg gezellig. Kom gewoon een keer langs om 'ns mee te trainen. Voor trainingstijden of meer info: www.harambee.nl, of bel Ronald (053-4895102).

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (ongeveer 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Elke do. is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2. Als je het leuk vindt om een keer mee te doen dan kan dat. Elke ma. van 18.30-20.00 wordt er beginnerstraining gegeven om de fijne kneepjes van het badmintonvak te leren, maar bel even of er plaats is omdat het nu redelijk druk is. Vragen? bel Ruben (053-4895065) of mail ([email protected]). Info: www.diok.nl.

D.R.V. Euros

Afgelopen zo. is er fanatiek geroeid op de ergometer tijdens de ergohead in Amsterdam. Vele pr's zijn aangescherpt. Overwinningen waren er voor Ewout Lionarons in het junioren 15/16 veld, Sanne Beukers in het dames eerstejaars veld en Gijs Grootte in het eerstejaars lichte veld. # Hiep hoi, het kanaal is ijsvrij, dus er kan weer geroeid worden op het Twente-kanaal! # Zo. 3 feb. zijn de eerste Euros ergometer kampioenschappen, komt allen! # Vanavond reerug uit de oven met stoofpeertjes en geblancheerde sjalotjes met aardappelpuree? Info: www.DRV-Euros.nl.

Student Union

Bestuur Student Union

Wo. 20 feb. a.s. organiseert het bestuur van de SU i.s.m. OC&C Strategy Consultants de training 'Structuur als tweede natuur'. Praktisch ieder bestuur wordt in zijn zittingsperiode geconfronteerd met belangrijke, complexe vraagstukken: Hoe kunnen wij het aantal actieve leden vergroten? Op welke manier kunnen we meer inkomsten voor de vereniging genereren? Hoe kunnen wij de besluitvorming door het CvB beïnvloeden? Door dit soort strategische vraagstukken snel en doeltreffend op te lossen haal je het maximale uit je bestuursjaar. Een gestructureerde aanpak is hiervoor onmisbaar, maar niet altijd vanzelfsprekend. Deze gratis training is op de UT en duurt van 10:00 tot 17:00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd en direct na de training drinken wij graag een borrel met de deelnemers. Opgave via [email protected] # Wegens de verbouwing van de Bastille wordt de Union Shop tijdelijk ergens anders gehuisvest. Dictaten: worden vanuit TWRC D132 (zaal achter de CIV Shop). De Union Shop is dinsdags en donderdags van 12.00 tot 15.00 uur open. Voor vragen over dictaten: www.unionshop.nl of bel tijdens openingstijden tel 4215 - voor uitgebreide kopieerfaciliteiten kun je terecht in het Quick Service Punt in de Bastille. Openingstijden: van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 17.00 uur. Meer info: www.unionshop.nl of tel. 4213 # Zoek je een kamer of heb je een kamer vrij? Kijk dan op www.studentunion.nl/kamers # Activiteiten aankondigen op onze website: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected] # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28, 29, tel: 053-4898006, [email protected] # De Student Union bouwt aan hét studentengebouw!

Mensa-menu

Zaterdag 26 januari

Soep van de dag

***

Spaghetti Bolognaise

doperwten

Vegetarisch: spaghetti schotel

Zondag 27 januari

Soep van de dag

***

Rundvlees in stroganoffsaus

roerbakgroente

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: groenteballetjes in

stroganoffsaus

Maandag 28 januari

Champignonsoep

***

Boerenkool - vleessaus

verse worst of rookworst

of Mexicaanse bonenschotel met

Mexico mix - rijst

Vegetarisch: bonenschotel

Dinsdag 29 januari

Goulashsoep

***

Runderlapjes - uiensaus

rode kool - appelmoes

gekookte aardappelen

Vegetarisch: kaassoufflé

Woensdag 30 januari

Oosterse groentesoep

***

Nasi goreng - saté of

Foe Yong Hay - satésaus

kroepoek

Vegetarisch: loempia

Donderdag 31 februari

Broccoli crèmesoep

***

gebakken visfilet of twee kroketten

saus tartare - bietjes

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: mousaka

Vrijdag 1 februari

Argentijnse rundersoep

***

Pepersteak - pepersaus

bloemkool

carré of

gekookte aardappelen

Vegetarisch: veg. schnitzel

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Maandag 28 januari t/m vrijdag 1 februari

Argentijnse steak "Kroonprinses Maxima"

friet

saladebar


Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.