INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 6 november 1995 (formulering ter vergadering vastgesteld) Het College heeft zijnerzijds ingestemd met het instellen van het instituut CPLOM. Het CvB vraagt de UR a. in te stemmen met de oprichting van CPLOM als instituut; b. de in de begroting 1995 gereserveerde middelen ad kf 200 formeel toe te wijzen aan het instituut; c. in te stemmen met de w

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 6 november 1995

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft zijnerzijds ingestemd met het instellen van het instituut CPLOM. Het CvB vraagt de UR a. in te stemmen met de oprichting van CPLOM als instituut; b. de in de begroting 1995 gereserveerde middelen ad kf 200 formeel toe te wijzen aan het instituut; c. in te stemmen met de wijziging van het Bestuursreglement van de UT; d. de benoeming van de wetenschappelijk directeur te ontkoppelen en later te laten plaatsvinden.

Het College heeft met instemming kennis genomen van het evaluatierapport 'Samenwerking NCLR-UT' en nodigt het NCLR en de faculteiten TN en WB uit voor nader overleg voor het hernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst.

Het College heeft het werkplan CvB-UR over de periode nov. 95/mrt. 96 vastgesteld. Het presidium ontvangt het werkplan ter informatie.

Het College heeft de Gemeenschappelijke Regeling Universitaire Lerarenopleiding definitief vastgesteld en besluit een Commissie Universitaire Lerarenopleiding (CULO) in te richten. Het College stelt de eerste taakstelling van de CULO vast.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 16 november 1995

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het CvB heeft met instemming kennis genomen van de aanbevelingen van de InstellingsAccountantsdienst inzake zijn bevindingen over de financiele verantwoordingen binnen de Universiteit Twente. Het CvB zal voor de uitvoering an de aanbevelingen de betrokken instanties, veela via de Secretaris UT, berichten. De Managementletter 1994 en het commentaar van de dienst FEZ hierop zullen ter informatie aan de voorzitter van de UR worden gezonden.

Het college heeft ingestemd met de in het fonds HVL opgenomen beleidsvoornemens, stelt de begroting fonds HVL 1996 vast en zendt deze als nadere onderbouwing voor de begroting 1996 ter informatie aan de UR.

Het college heeft de bekostiging Facilitair Bedrijf vastgesteld conform de nota 'Bekostiging Facilitair Bedrijf' d.d. oktober 1995 en zendt de nota ter informatie naar de UR. De doorberekening van de bouw- en onderhoudsactiviteiten zal met de begroting 1997 worden ingevoerd.

Het college heeft de bijgestelde hoofdlijnennota Centrale Stimulering vastgesteld en zendt deze naar de UR met het verzoek met de nota in te stemmen.

Het college heeft besloten conform het UR-besluit 95/46 van 26 september 1995, met uitzondering van de exploitatie, die voor de eerste 5 jaren centraal zal worden afgedekt uit de door de UR beschikbaar gestelde NNT.

Het college heeft ingestemd met de oprichting van de stichting ARBO-en Milieuzorg Drienerlo en zendt de relevante stukken ter instemming naar de Universiteitsraad en ter informatie naar het OPUT.

Enthousiaste mensen gezocht

om de filmvertoning op de campus nieuw leven in te blazen, onder begeleiding van de Cineclub. Start van de nieuwe filmreeks: 7 februari 1996. Opgeven bij: Apollo (Henrieke, tel. 4404), BCC (Edith of Monique, tel. 4403/4432).

Promoties

Hilbert Kuiper op 8 december 1995 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. J.C.M.M. Moonen. Het proefschrift is getiteld: An instructional support system for training simulators

Jalajakumari Kumar op 15 december 1995 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.dr.ir. A.J. Burggraaf en prof.dr. J.R.H. Ross. Het proefschrift is getiteld: Textural stability of high temperature catalyst supports.

Gerhardus Antonius Roescher op 22 december 1995 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. M. Möller. Het proefschrift is getiteld: Stabilization of colloidal noble metals by blockcopolymers.

Albertus Willem Vreman op 14 december 1995 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr.ir. P.J. Zandbergen. Het proefschrift is getiteld: Direct and large-eddy simulation of the compressible turbulent mixing layer.

Pieter Albert Alexander Booi op 7 december 1995 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr. H. Rogalla. Het proefschrift is getiteld: High-frequency array oscillators based on Nb/A1-A10x/Nb junctions.

Wouter Gelijn Werner op 21 december 1995 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.mr. D.W.P. Ruiter en prof.dr. R.H. Lieshout. Het proefschrift is getiteld: het recht geworden woord; over de geschiedenis van het rechtsposisivisme en de mogelijke betekenis van het pragmatisme voor de toekomst daarvan.

Krysztof Arent op 21 december 1995 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.dr.ir. H. Kwakernaak en dr. I.M.Y. Mareels. Het proefschrift is getiteld: Selected problems in adaptive control

Dadi Setiadi op 21 december 1995 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr.ir. P.P.L. Regtien. Het proefschrift is getiteld: Integrated VDF/TRFE copolymer-on-silicon pyroelectric sensors.

Marinus Jan Bentum op 15 december 1995 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr.ing. O.E. Herrmann. Het proefschrift is getiteld: Interactive visualization of volume data.

Patrick Strating op 8 december 1995 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotoren zijn prof.dr. F.W. Wiegel en prof.dr. J. Mellema. Het proefschrift is getiteld: Excluded volume effects in complex fluids.

Jurgen Josephus Anthonius Maria Scheerder op 15 december 1995 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal 2 van het collegezalencomplex. Promotor is prof.dr.ir. D.N. Reinhoudt. Het proefschrift is getiteld: The complexation of anions by neutral calixarene derivatives.

Onderwijs

Alle faculteiten

Analyse B HBO

In verband met de beperkte plaatsruimte van de werkcollegezaal CT-2127 worden de colleges als volgt verplaatst: maandag 7+8 week 49 - 51 in WB-Hal V 212; dinsdag 3+4 week 48 in WB-Hal IV 206; donderdag 1+2 week 48, 51 in TW C-238; donderdag 7+8 week 51 in WB-Hal V 112.

Integrand

- Heb jij zin om dit jaar extra praktijk ervaring op academisch niveau op te doen? Schrijf je dan gratis en vrijblijvend (voor je afstuderen) in bij Integrand. Wij zijn het hele jaar op zoek naar enthousiaste doctoraal studenten van alle studierichtingen. Voor deze studenten heeft Integrand betaalde opdrachten, die full-time of part-time vervuld kunnen worden. De duur van de opdrachten varieert van 3 weken tot enkele maanden. Dus kom je snel gratis en vrijblijvend inschrijven! Integrand staat vanaf nu ook op Internet met alle opdrachten! Kijk op http://www.jobnet.nl/integrand.

Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Stages/afstuderen bij Shell, Procter & Gamble of Unilever

Heb je interesse in een topstage bij Shell, Procter & Gamble of Unilever, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Casper Paardekooper. Op onze vestiging liggen folders en inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell, Procter & Gamble en Unilever kunnen stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

BSK

Algemene economie I

Voor: P-studenten BSK

In aansluiting op de hoorcolleges voor dit vak is er wekelijks een vragenuur. Dit is in de eerste plaats een tegemoetkoming aan studenten die nog niet eerder kennis gemaakt hebben met economie. Het staat echter open voor iedereen met vragen over de stof (incl. het COO).

Dit vragenuur wordt verzorgd door L.B.M. Dieben (TW-C312, tel. (489)3916); het gaat alleen door bij voldoende belangstelling. In principe zijn de volgende tijden en plaatsen gepland: woensdag 6/12, 7e en 8e uur: zaal TW-A101; woensdag 13/12, 5e en 6e uur: zaal BB-4; woensdag 20/12, 7e en 8e uur: zaal TW-A101; woensdag 10/1, 7e en 8e uur: zaal TW-A101 (i.v.m. deeltoets); woensdag 24/1, 7e en 8e uur: zaal TW-A101; dinsdag 30/1, 7e en 8e uur: zaal TW-A101; woensdag 7/2, 7e en 8e uur: zaal TW-A101.

Algemene economie I

Voor: P-studenten BSK

Ook dit studiejaar wordt weer de mogelijkheid geboden om het tentamen van 23/2/96 te doen in twee delen: macro-economie op 11/1/96 (13.30-15.30) en micro-economie op 23/2/96 (9.00-11.00). Zie voor de voorwaarden de studiehandleiding Algemene economie I.

Nabespreking toets Staatkunde

Voor: P-studenten BSK

Op dinsdag 12 december van 12.45 - 13.30 uur vindt in zaal TW-C138 eennabespreking van de toets Staatkunde plaats. Voor studenten die niet hebben voldaan aan de tentameneisen, is er na afloop van de nabespreking de gelegenheid om hun werk in te zien. Voor deze studenten vormt dit de enige gelegenheid om eventueel bezwaar te maken tegen de beoordeling. Studenten die wel hebben voldaan aan de eisen kunnen hun werk desgewenst inzien op het secretariaat van de vakgroep Staat en Politiek, kamer TW-C219.

Staats- en bestuursrecht I

Voor: P-studenten BSK

De nabespreking van het herhaaltentamen Staats- en bestuursrecht I vindt plaats op maandag 4 december om 12.30 uur in zaal TW-C238.

Organisatiesociologie I

Voor: P-studenten BSK

Het werkcollege Organisatiesociologie I, groep 3 van woensdag 6 december is verplaatst naar maandag 4 december, 7e en 8e uur in zaal TW-RC103a.

Statistiek I

Voor: P-studenten BSK

Het is mogelijk om het tentamen in juni af te leggen in de vorm van twee deeltoetsen, resp. na het tweede en derde trimester. Deze mogelijkheid staat echter alleen open voor studenten die de werkcolleges hebben bijgewoond en zich naar behoren hebben ingezet. Zie voor meer details de tentamenregeling Statistiek I die tijdens het college is uigereikt of neem contact op met de docent, de heer R.T.B. Houterman, TW-B231, tel. 3388.

Afstudeeropdracht

Voor: D3-studenten BSK

Het TMC Asser Instituut te 's Gravenhage biedt de mogelijkheid van een afstudeeropdracht. Het instituut is gericht op Internationaal Privaat- en Publiekrecht, Internationale Handelsarbitrage en Europees Recht.

De afstudeeropdracht betreft werkzaamheden op het gebied van VN vredesoperaties. Taken: het verrichten van een eigen onderzoek resulterend in een artikel in 'International Peacekeeping'; bijhouden en opzetten van basisdocumenten en bibliografie inzake Nederlandse positie inzake peacekeeping. Aanvang: op korte termijn. Inlichtingen: Stagebureau, 053-4893240 ('s morgens van 9.30 tot 12.30 uur).

Afstudeeropdracht

Voor: D3-studenten BSK

Vanuit het bestuur van de gemeente 's Heerenberg wordt gevraagd om ondersteuning bij het ontwikkelen van een nieuwe opzet voor een regionale VVV (bedoeld als 'infrastructuur' voor voorlichting en advisering inzake recreatie en toerisme).

Hierbij zijn betrokken: 23 gemeenten, daarnaast een omvangrijk bedrijfsleven (overwegend verenigd in de RECRON) en voorts vele lokale VVV-kantoren (deels professioneel, deels vrijwillig).

Gevraagd wordt: de uitvoering van een sociaal-wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot enerzijds de (diversiteit van) verwachtingen ten aanzien van de VVV en anderzijds de (voorshands onduidelijke) beoordelingen aangaande de kwaliteit van de VVV. Dat onderzoek moet bouwstenen leveren voor een strategie: 'hoe gezamenlijk verder'?

Aan belangstellenden wordt verzocht zich spoedig te melden bij het Stagebureau ('s morgens van 8.30 tot 12.30 uur, kamer TW-C103, tel. 4893240). Geplande aanvang van de opdracht: december 1995. Contactpersoon BSK: de heer J.A.I. Coolen. Contactpersoon gemeente: de heer Eland, burgemeester.

Veiligheidsstudies

Voor: D3-studenten BSK

Het hoorcollege Veiligheidsstudies dat het 2e trimester aangeboden wordt op maandag, 5e en 6e uur, vindt plaats in zaal TW-RC103a.

Extra kans Knelpunten en Management I

Voor: D3-studenten BSK

Studenten wordt de mogelijkheid geboden om de vakken Knelpunten in de organisatie (176701) en Managementmodellen en -toepassingen I (176705) in de maand januari door middel van een extra kans af te ronden.

Knelpunten wordt getentamineerd op maandag 22 januari (9.00-12.00) en Managementmodellen en -toepassingen I op maandag 29 januari (9.00-12.00).

Intekening voor deze herhaaltentamens is verplicht en is mogelijk t/m vrijdag 22 december a.s.

Transformatieprocessen in Centraal- en Oost-Europa op reis

Voor: D3-studenten BSK

I.p.v. het volgen van het vak Transformatieprocessen in het derde trimester wordt de mogelijkheid geboden (door AIESEC Twente in samenwerking met prof. Boorsma, prof. Steenge en drs. van Veenendaal) om aan de verplichting van dit vak op een alternatieve manier in het tweede trimester te voldoen. De bedoeling is om gedurende dit trimester een literatuuronderzoek te verrichten dat past binnen het kader van het vak Transformatieprocessen. Bij transformatieprocessen worden de economische, juridische, politieke en sociologische aspecten van het omschakelingsproces van plan naar markt besproken. De precieze onderwerpen van het literatuuronderzoek worden in overleg met de begeleider bepaald. In aansluiting op het onderzoek is er een reis naar Oost-Europa om het literatuuronderzoek aan de praktijk te toetsen. Studiepunten worden gegeven o.b.v. een voorverslag en een klein aanvullend tentamen om de persoonlijke invulling naar voren te brengen. Het aanvullende tentamen is gebaseerd op het boek 'Poland's Jump to the Market Economy', the MITpress (paperback) 1994 ( + 100 pag.).

Voor meer informatie over het literatuuronderzoek en de reis kun je terecht bij AIESEC (BB-100A) of BOZ/BSK waar tevens de intekening is voor dit vak (èn de studiereis).

Auditorensteun

Voor: Studenten die auditorensteun hebben

Het volgende is een voorstel aan het College van Bestuur van de Commissie Verlening Auditorensteun:

In de praktijk betekent dit dat een student die weliswaar het doctoraal examen nog niet heeft behaald, maar wel reeds 168 studiepunten heeft, GEEN recht heeft op auditorensteun. Een student die een potentiële auditorensteun heeft van 8 maanden, doch op de peildatum reeds 160 studiepunten heeft voltooid, krijgt dan voor maximaal 8 SP, te weten twee maanden auditorensteun. ...

De faculteit adviseert studenten die auditorensteun hebben, bijzondervoorzichtig te zijn met het behalen van boventallige studiepunten, dus studiepunten die geen deel uit maken van het verplichte curriculum. In geval van twijfel kan men contact opnemen met de studie-adviseur Bert van Rein, tel. 3230.

Statistiek I voor BSK herhalers (153013)

Voor herhalers wordt op MA 5+6 in CT 1814 en op DI 7+8 in TW-B 209 colstructie gegeven in de weken 49 t/m 6. Voor het afleggen van de twee deeltoetsen in deelname verplicht.

Kwantitatieve Methoden I.1

In verband met de geringe belangstelling op de vrijdagochtend worden de groepen 1 en 2 samengevoegd in TW A-131. Zaal TW A-137 komt hierbij te vervallen.

StudentenOverleg

Voor: Alle studenten BSK

Dinsdag a.s. is alweer de laatste bijeenkomst van het StudentenOverleg van dit jaar. Thema van deze bijeenkomst is het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP), dat onlangs verscheen. Frans Kaiser van het Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijsbeleid (CSHOB) komt een toelichting geven op wat HOOP allemaal overhoop heeft gehaald. Uiteraard wordt je ook weer bijgepraat over wat er allemaal gebeurt op de faculteit en i.v.m. Sinterklaas zijn er natuurlijk pepernoten.

Iedereen is hierbij van harte welkom. De agendastukken liggen vanaf heden op de plank bij BOZ-BSK. De bijeenkomst vind plaats om 12.40u. in TW-B-103 (!), naast de TW-kantine.

EL

Doctoraalvoordrachten

M.J. Stoutjesdijk over: optimization of pulse parameters in the generation of detrusor pressure using sacral anterior root stimulation; 18 december 1995, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

E.G. Woutersen over: het gebruik van sequentiele schrijf-lees geheugens ten behoeve van hoog-niveau synthese; 14 december 1995, 11.00 uur, CT gebouw, zaal CT-1345.

J.E.M. Knol over: characterisation of direct-bonded metal base and spin-valve transistor structures; 21 december 1995, 10.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

C.S.W. Goedhart over: design of a channel encoder and decoder for an optical fibre link; 5 december 1995, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

Werkcollege Ontwerpen van telematicasystemen (214005)

Zie mededeling onder INF.

Prijsvraag NERG

Het Nederlands Elektronica- en Radio Genootschap heeft een prijsvraag ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan van het NERG. Het NERG nodigt alle NERG-leden en studenten aan de universiteit in Nederland uit om, alleen of in groepjes van maximaal drie personen, deel te nemen aan een prijsvraag ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. Gevraagd wordt om de parameters van een draadloos data-transmissie systeem te bepalen waarmee een zobetrouwbaar mogelijke verbinding tot stand kan worden gebracht binnen een vastvesteld budget. Verdere informatie is verkrijgbaar bij de studievereniging en de contactpersoon van het NERG: ir. R.F. Wassenaar, tel.: 4892732, EL/TN-gebouw, kamer 3.236.

250-uurs voordracht

J.J.H. Tijdhof over: transcoding van Dolby AC-3 naar MPEG; 7 december 1995, 10.30 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

J. van Bussel over: Company viability classification with neural networks; 12 december 1995, 11.00 uur, EL/TN gebouw, zaal B 1220.

Extra colleges Halfgeleiderdevices

Voor: D1-studenten

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt de volgorde van de colleges als volgt; 1e college PN-overgang 29/11 5e en 6e uur CC1; 2e college MOS-Transistor 6/12 7e en 8e uur BB 6; 3e college Bipolaire Junctie Transis 13/12 7e en 8e uur BB 3.

Doktoraal-geslaagden.

Per 31 oktober 1995: E.W. Salomons, Hengelo Ov. Per 20 november 1995: J. den Breejen, Nijverdal; R. Eisenberg (met lof), Enschede; M. van de Kraats, Lage Vuursche; J. Meijer, Daarle; M.W.M. Oosterhuis, Lettele; P.J.E. Spanjaard, Hengelo Ov; R.G.A. Veldkamp, Vorden.

Roosterwijziging colleges Voortgezette elektronica I (122223)

Voor: Doctoraalstudenten EL

De zaal voor de colleges van Voortgezette Elektronica I van maandag het 5e en 6e uur (oneven weken), staat fout op het rooster, de zaal moet zijn WB Hal V-212. De colleges van Voortgezette elektronica I komen in de weken 50 en 51 te vervallen, deze colleges zullen ingehaald worden op: 8 januari 1996, 5e en 6e uur, in WB hal V-212, 22 januari 1996, 5e en 6e uur, in WB hal V-112, 5 februari 1996, 5e en 6e uur, in WB hal V-212.

INF/BIT

Doctoraalvoordrachten

Stephan Vos over: Impact of counter-measures against ATM cell loss on protocol stacks for streams of compressed video; 15 december 1995, 13.30 uur, INF L204 (demozaal).

R. van Meurs over: WhiteBoard Meeting: A Distributed Teleconferencing Tool; 15 december 1995, 12.00 uur, INF L204 (demozaal).

Arend P. Couperus over: Using a supervised, universal, transport service to exchange audio in a distributed environment; 13 december 1995, 11.00 uur, INF L204 (demozaal).

Werkcollege Ontwerpen van Telematicasystemen (214005)

Het werkcollege Ontwerpen van Telematicasystemen (214005) wordt gegeven in drie groepen: BIT: woensdag 5+6 wk. 48, 50, 2 en 5; groep 1 in INF L208; groep 2 in INF L212; groep 3 in INF U1. INF: vrijdag 5+6; groep 1 in INF L-208; groep 2 in INF L-212; groep 3 wk. 48 in CT 2127 en wk. 50, 2 en 5 in INF U1.

TBK/CT&M

Zaalwijziging college OBIK (186351) (week 48)

Voor: TBK P

Op vrijdag 1 december a.s. wordt het college Oriëntatie Bedrijfsinformatiekunde (OBIK) het 3e/4e uur verplaatst van CC1 naar WBC101

. Het betreft hier een éénmalige zaalwijziging!

Werkcollege OBIK (186351)

Voor: TBK P

Op het gele practicumrooster staat onder het kopje 'Roosterwijzigingen' dat er bij het vak Oriëntatie Bedrijfsinformatiekunde (OBIK) iedere vrijdagmiddag het 7e/8e uur een werkcollege wordt gegeven. Dit is onjuist. Alleen in de even weken (50,2,4,6) wordt er een werkcollege gegeven.

Eénmalige zaalwijziging Inleiding Bedrijfsinformatiekunde (235004)

Voor: BIT-Propaedeuse

Op vrijdag 1 december a.s. wordt het college Inleiding Bedrijfsinformatiekunde (235004) het 3e/4e uur verplaatst van CC1 naar zaal WBC-101.

Let op: Het betreft hier een éénmalige zaalwijziging!

Correctie Herhaaltoets Strategisch Management (186456)

Voor: TBK D2

Correctie: op 4 december a.s. vindt de herhaaltoets van Strategisch Management (186456) plaats van 13.30 - 15.00 uur i.p.v. 12.00-13.30, de zaal blijft CC1.

Verplichte deelname groepsopdrachten Informatie (186311)

Voor: TBK-I D2/3

Onderwerp: Verplichte deelname aan de groepsopdrachten.

De beoordeling voor het vak zal deels plaatsvinden op basis van de resultaten van korte groepsopdrachten die elke week naar aanleiding van het college moeten worden uitgevoerd. Tijdens het eerste college op vrijdag 1 december a.s. zal dan ook gevraagd worden groepen van minimaal vier en maximaal vijf personen te vormen en deze groepen in te schrijven op groepslijsten. Degenen die tijdens dit eerste college niet aanwezig kunnen zijn, wordt gevraagd hiermee rekening te houden. In de week na het eerste college kunnen zij zich alsnog inschrijven bij de vakgroepsecretaresse Elke v.d. Veen (BB-316) door zich aan te sluiten bij een groep dan wel een groep van vier of vijf personen als geheel in te schrijven. Daar zijn tevens de uitreikstukken van het eerste college en de bijbehorende groepsopdracht verkrijgbaar.

Algemene Economie voor TBK (173720)

Voor: TBK D1

In verband met een aanpassing van de stof voor het college AE-TBK is het noodzakelijk dat bekend is wie van degenen van de jaargangen vóór 1994, die het tentamen nog niet hebben gehaald, willen deelnemen aan de deeltoets op 14 december a.s.

U dient zich hiertoe vóór 5 december a.s. op te geven bij BOZ/TBK.

Degenen van de oudere jaargangen, die het tentamen nog niet hebben gehaald, kunnen er ook voor kiezen om het tentamen volgens de nieuwe stof af te leggen.

Definitieve zaal Techniek I (114502)

Voor: TBK Propedeuse, TBK D2 - W-stroom

Let op!! De definitieve zaal voor de colleges Techniek I (114502) op de dinsdag het 1e + 2e uur gedurende het hele trimester is: WB T-1109.

Colloquium

Roeland C.A. Nagelmaeker

& Dirk J.B. Vorgers over: Foreign Direct Investment Opportunities and Production Conditions in the Light Engineering (L.E.) Industry in Sri Lanka; 15 december 1995, 13.45 uur, BB3.

MICS I colleges 3e trim. & Tentamens MICS I(221220) & CivT. Computerpracticum colleges 3e trim. (221210).

Voor: CT&M D1

In het derde trimester staan MICS I en het CivT. Computerpract. al verroosterd. Deze indeling KLOPT NIET. Onderstaand schema is het correcte: MICS I, week 11 t/m week 14 : Hoorcollege - woensdag 3/4 uur(BB5) & donderdag 5/6 uur (WB T500); Werkcollege groep 1 : maandag 1/2 uur HV 108 & donderdag 1/2 uur HV 108. Groep 2 : maandag 1/2 uur HV 111 & donderdag 3/4 uur CT 3100B. Groep 3 : dinsdag 5/6 uur HV 112 & donderdag 1/2 uur HV 112. Groep 4 : dinsdag 7/8 uur HV 111 & donderdag 3/4 uur CT 3148A.

MICS I, tentamens: Het tentamen voor MICS I van 19 augustus 1996 is verplaatst naar maandagochtend 15 april 1996. Dit betekent dat er dit jaar voor MICS I tentamen afgelegd kan worden op 8 januari, 15 april en 10 juni, steeds 's morgens. Inschrijving voor het tentamen van 10 juni telefonisch normaal volgens rooster. Inschrijving voor het tentamen van 8 januari telefonisch van 4 december t/m 15 december en. Inschrijving voor het tentamen van 15 april telefonisch van 11 maart t/m 22 maart.

Civt. Computerpracticum : Vervalt voor de paasvakantie (week 11 t/m week 14). Na de paasvakantie zoals reeds verroosterd is in weekrooster: Practicum - groep 1 & 2 : maandag gehele middag. Groep 3 & 4 : donderdag gehele middag.

Filosofie en Sociologie van Modellen (162340)

Voor: CT&M D2/D3 , W&M / V&V

Op woensdag 6 december gaat het college 'Filosofie en sociologie van modellen' (162340) niet door.

Afstuderen BT&M -bouwen en bouwprocessen- CT&M (226000)

Voor: CT&M D2/D3

Op maandag 18 december om 10.00 uur is er een informatie -bijeenkomst van ca. 1 uur betreffende afstuderen bij BT&M-bouwen en bouwprocessen- CT&M in WB HIV 208. De bijeenkomst is voor iedereen die denkt binnenkort / het komende kalenderjaar te gaan afstuderen bij bovenstaande stroom.

Tentamen nabespreking Hydrologie van 15/11/95 (224010)

Voor: CT&M P, TBK-C, BSK-C

Op dinsdag 12 december het 5/6 uur is er een nabespreking betreffende het Hydrologie-tentamen van 15 november jl. in WB C 101.

Colleges Uitvoeringstechnologie (226080) 2e trimester.

Voor: CT&M D2 B&Bp.

Uitvoeringstechnologie (226080) wat wordt gegeven door de heer de Haan staat op het rooster verblokt in het tweede trimester op maandag 5/6 uur in WB HIV 208 en maandag 7/8 in WB T809 week 48 t/m week 52, deze verblokking vervalt.Uitvoeringstechnologie wordt nu week 48 t/m week 6 gegeven, maandag 5/6 uur in WB HIV 208.

Inleiding TBK - Bedrijfsbezoeken (180049)

Voor: TBK-P

Een ieder die dit jaar wil deelnemen aan het practicumonderdeel Bedrijfsbezoeken, onderdeel van het vak Inleiding Technische Bedrijfskunde (180049), dient zich hiervoor verplicht in te schrijven. Hiertoe is gelegenheid t/m week 50, via de bekende lijsten in de bakjes bij BOZ-TBK.

De bedrijfsbezoeken vinden plaats eind januari, begin februari maar een exacte datum is nu nog niet aan te geven. Het plannen van een (skie)vakantie in die periode heeft dus een verhoogd risisco!

Heb je zelf contacten bij een bedrijf, dan is het in principe mogelijk om daar de opdracht uit te voeren. Neem in zo'n geval contact op met de TBK practicumcoordinator, M.Gerritsen, BB 322, tel. 3496.

Eenmalige verschuiving college IVW (222020).

Voor: CT&M D1, BSK-C, TBK-C.

Het college Inleiding VervoersWetenschappen van 19 december a.s. wordt verschoven naar dinsdag 13 februari 1996, het 3/4 uur in WB T 500.

Integrand

- Integrand is voor een ISO-9002-opdracht op zoek naar een enthousiaste TBK of WB-student(e) of afgestudeerde die zich al tijdens de studie heeft ingeschreven. Deze student zal een kwaliteitshandboek moeten schrijven voor een bedrijf in Oldenzaal. De student moet flexibel zijn en ervaring hebben met ISO-certificering. De startdatum is zo snel mogelijk en de projectduur is ongeveer 6 maanden, full-time. Referentienummer 448. Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

- Integrand heeft op dit moment veel opdrachten open staan op het gebied van kwaliteit. Hierbij valt te denken aan ISO-normeringen, het ontwikkelen van kwaliteitshandboeken en Total Quality Management. Het JIJ interesses op het gebied van kwaliteit, schrijf je dan nu gratis en vrijblijvend in bij Integrand! Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

TN

P - Roosterwijziging weekrooster

Het werkcollege warmteleer (140521) wordt op 12 december 1995 voor de groepen 1 en 2 verplaatst van het 3e + 4e uur naar het 1e + 2e uur. Groep 1 heeft werkcollege in EL/TN B1220 en groep 2 in EL/TN B1224.

D1 - Roosterwijziging weekrooster

Het hoorcollege algemene electronica (122211) van maandag 11 december a.s. het 1e + 2e uur, wordt verplaatst naar dinsdag 12 december het 1e + 2e uur en wordt gegeven in CT2520. Het hoorcollege Thermodynamica (149002) van dinsdag 12 december a.s. het 1e + 2e uur, wordt verplaatst naar maandag 11 december het 1e + 2e uur en wordt gegeven in BB4

TO

Opnieuw intekenen werkcolleges OKT-2 (195602), module 5

Voor: TO-D1-studenten

In verband met lage aantallen studenten in het tweede jaar, komt er een werkcollegegroep te vervallen. Alle studenten wordt verzocht zich opnieuw in te tekenen in groep A of B, die als volgt zijn verroosterd: Groep A: week 5, 7, 8, 10 en 11: vrijdagmorgen. Groep B: week 5, 8, 10 en 11: dinsdagmorgen; week 7: woensdagmorgen.

Onderwijsconcepties en schoolvakken (194526)

Voor: TO-D2-studenten

Het vak Onderwijsconcepties en schoolvakken (194526) wordt op 1 december a.s. niet verplaatst. Dit vak wordt dus gehouden in CC3.

Onderwijskundige technologie 1 (195601)/ Instrumentatietechnologie 1 (193031)

Voor: TO-P-studenten

De vakken Onderwijskundige technologie 1 (195601) en Instrumentatietechnologie 1 (193031) worden op 1 december a.s. niet verplaatst. Deze vakken worden dus gehouden in CC3.

Uitslag doctoraal examenvergadering TO, d.d. 27 november 1995.

De volgende studenten slaagden voor het doctoraal examen Toegepaste Onderwijskunde:

Harmen J. Abma, Amsterdam; Katinka van den Brink, Apeldoorn; Annemieke Doornkamp, Groningen; Maria E.A. Elshoud, Gouda; Renate A. Jansen, 's-Gravenhage; Iris N. van de Kamp, Deventer; Esther Klaassen, Ubbergen; Myra van der Linde, Amsterdam; Arjen G.H. Meinders, Denekamp; Tanya B. Peppel, Voorschoten; Hendrika Rob, Den Helder; Wilhelmina M.A.Roijackers, Luyksgestel; Gerritje G. Smit, Nijkerk; Eelco J. Sterk, Haarlem; Catharina W. Teuwsen, Tegelen; Natasha A. Williams, Aruba; Eskil E. Ziekman, Enschede.

WB

Colloquia

E. Schuiling over: tribological aspects of the cutting process of PDC bits; a numerical investigation; 27 november 1995, 11.00 uur, WB N.105.

G. de Weerd over: vergelijking van vergassing en vergisting van gft-afval t.o.v. compostering; 1 december 1995, 13.30 uur, WB Hal IV.204.

Hoorcollege Statistiek en stochastiek (code 153019)

Voor WB: D1-herhalers/ Studenten met een afgeronde HTS-vooropleiding

Het bovengenoemde hoorcollege (wkn. 48 t/m 4) op vrijdag het 5/6e uur wordt vervangen door twee werkcolleges: Groep 1: WB Hal V.212; groep 2: WB Hal IV.208. De indeling wordt op het a.s. hoorcollege bekend gemaakt.

De examineringen zijn als volgt: Toets 1 : 12 februari 1996 (13.30 uur); toets 2: 2 mei 1996 (9.00 uur); tentamen: 24 juni 1996 (9.00 uur); examen: 13 augustus 1996 (9.00 uur).

Tentamen Grondslagen bedrijfseconomie (186002)

Voor WB P-studenten generatie 1995.

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op maandag 22 januari '96 van 09.00 t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 12 januari 1996. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 18 januari '96 bekend worden gemaakt.

Integrand

Integrand is voor een ISO-9002-opdracht op zoek naar een enthousiaste TBK of WB-student(e) of afgestudeerde die zich al tijdens de studie heeft ingeschreven. Deze student zal een kwaliteitshandboek moeten schrijven voor een bedrijf in Oldenzaal. De student moet flexibel zijn en ervaring hebben met ISO-certificering. De startdatum is zo snel mogelijk en de projectduur is ongeveer 6 maanden, full-time. Referentienummer 448. Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan gewoon even langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Campus en studentenleven

SPE

Advent

Aanstaande zondag is de eerste dienst van de Advent. In een serie over Jesaja gaat het dit keer over zwaarden of ploegen. Voorganger Kees Kuyvenhoven. De dienst is om half elf in de Audiozaal van de Vrijhof. Er is kinderoppas en kindernevendienst.

Vieringen rond het Kersfeest

Vierde advent, 24 december: 10.30 uur Morgengebed. Voorganger Jan de Jongh; Kerstnacht, 24 december 23.00 uur. Voorganger Kees Kuyvenhoven; Kerstmorgen, 25 december 10.30 uur dienst voor ouders en kinderen. Voorganger Jan de Jongh.

Rondom één

Zoals in het vorig seizoen zullen in een samenwerking van SPE en conservatorium weer de vieringen 'Rondom Eén' gehouden worden. Op maandag 4 december is er een Adventviering, waarin muziek van de studenten van het conservatorium een grote rol speelt. Het evenement vindt plaats in de Grote Kerk aan de Oude Markt in Enschede van 12.45 - 13.15 uur.

Vesper

Vanaf a.s. donderdag (advent) begint het vester iedere week vroeger dan voorheen namelijk om 17.30 uur. Plaats: kapel Vrijhof 2e verdieping.

Bereikbaarheid pastores: Carla van der Heijden (r.k.), tel. 053-894020 of 776678. Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-430230. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

Studentenvakbond SRD

Vrijhof kamer 33, tel. 053-4895236 of intern 4033, kantoor dagelijks geopend van ca. 09.00 - 17.00 uur.

Stufi spreekuur elke vrijdag SRD-kantoor...

OV-kaart-restitutie: studenten die in het buitenland afstudeerden/stage liepen en hun OV-kaart niet konden gebruiken kunnen via ons restitutie bij de IBG aanvragen. De formulieren liggen klaar.

Universiteitsraad van 28.11.1995: in de e.v. editie van ons opinieblad SRD33 staat een verslag van deze UR.

Kwaliteti en Studeerbarheid: een hot item voor ons, de UT en Ritzen. Via de SRD33 publiceren we de voortgang van de procesgroep K&S.

Reünie SRD: 27 januari 1996 vanaf 14.00 uur. Aanmelden SRD-kantoor. We doen een oproep om adressen van 'oud' SRD'ers aan ons door te spelen.

Diversen

NIVE-JMC Twente

Vandaag is het bedrijfsbezoek naar Wehkamp, heb je je niet ingeschreven en ga je dus niet mee, dan mis je daar heel wat aan. Maar niet getreurd, er staan nog veel meer activiteiten op het programma! Maandag 18 december is de jaarlijkse ALV. Dinsdag 19 december is de braintraining, DE kans om beter gebruik te maken van je hersencapaciteit! Heb je na het eerste trimester het gevoel gekregen, dat je best nog iets naast je studie kunt gaan doen? Word actief binnen het JMC. Je kunt ook projectsgewijs actief worden, mogelijkheden genoeg! Tot ziens op een van de activiteiten!

FSST Tsjerk Hiddes

De A.L.G. is op 13 desimber ! Die jûns is der ek fuotbal fan Oranje tsjin Ierlân. Dizze kriich kinne we 'live' sjen yn it Neutje. De kriich begjint om 20:00. Dernei sille we dan noch de A.L.G. hâlde.

Moarn, 1 desimber, is der in soas-feest fan Bernlef yn Grins. It thema is Jamboree. En dan is op 7 desimber de lang ferwachte Heineken-ekskursje yn Zoeterwoude. Oan it ein fan it jier is der op 28 en 29 desimber it jierlikse Kryst Kongres in Frentsjer. Yn it nije jier is der op 20 en 21 jannewaris it Diës fan WSSFS.

En dan foar it bûsboekje, op 10 en 11 febrewaris wurd ús Diës hâlden en op 15 maart is der in ekskursje nei de Ljouwter Krante. Meer bysûnderheden komme letter.

Opjaan foar it ien en oar kin by Siebren (5025) of by Michiel (5007).

De biljertrûnte hat de keu wer yn de hân nommen. De pommeranskes kinne wer út it fet. Eltsenien dy't yntresse hat kin meispielje. Wy spielje ien kear yn de twa wiken op moandei te jûn om 21.30 oere yn it Sportsintrum.

DSC Cheiron

Walstraat 45 tot en met 49 Sociëteit 'Phylyra', tel. 4324357. Vanavond Open Feest en tevens de laatste mogelijkheid het derde lustrum van Cheiron mee te kunnen maken, door inschrijving als aspirant voor het kennismakingsweekend van vrijdag 1 december. De weersberichten zijn goed, een zacht najaarszonnetje is te verwachten. Op 6 en 7 december is de Kroeg beperkt open in verband met de na-Kennismaking.

RKS Johannes

Ook voor de katholieke studentenvereniging Johannes is december een feestmaand waarvoor de normale activiteiten even moeten wijken. Tussen de viering van Sinterklaas en Kerst door is er nog een bijbel/katecheseavond op donderdag 7 december. Voor info bel Emmeline: 053-895151. Met ingang van november zijn we ook begonnen met film-avonden. De bedoeling is deze eenmaal per maand te hebben op een zaterdag. De eerste keer was zeer geslaagd met de film 'We're no angels' waarin een leuke hoofdrol voor Robert de Niro was weggelegd. Suggesties voor dit soort of andere activiteiten zijn altijd welkom..

AEGEE

Op 29 & 30 november organiseert de congrescommissie in Grenoble een activiteit met de titel 'European Culture: Myth or reality?'. De nadruk hierbij zal liggen op de vraag er überhaupt één europese cultuur kan ontstaan en waarom dit zeer onwaarschijnlijk is. Het enige nadeel van dit congres is dat het in het frans gehouden zal worden, dus als je niet alleen voor de gezelligheid gaat, moet je wel redelijk goed frans kunnen spreken. Een heel ander onderwerp zal besproken worden van 25 tot 28 januari in London, en de kwestie van de criminologie en de invloed van criminelen op de samenleving en het ontstaan van een crimineel. Iets dichter bij huis, en wel bij onze lieve buurlocal in Münster, zal AEGEE het één en ander organiseren rond de traditionele Kerstmarkt. Helemaal precies is zijn de plannen nog niet bekend, maar het zal plaats vinden op 19 december vanaf ongeveer 16:00 en zeer zeker erg gezellig worden. Weer een heel ander evenement zal de 'Skiing New Year celebration' in Bratislava worden. Deze local in slowakije zal eenieder een onvergetelijke jaarwisseling proberen te bezorgen van 28 december tot en met 2 januari. Ten slotte nog voor hen die wel graag willen gaan skiën, maar rond de jaarwisseling geen tijd hebben: Ljubljana organiseert van 3 t/m 10 maart een skiweek in het 'Kranjska Gora' en daarbij zal natuurlijk ook een heleboel Après-Ski horen.

Als je je voor een of meerdere van deze activiteiten wilt opgeven of gewoon wat meer informatie wilt, kun je terecht op de AEGEE-kamer: Vrijhof 232 (053-4892207) of elke woensdag in sociëteit 'Asterion' aan de Stadsgravenstraat 19.

DJC Rossinant

De kop%sluitingsdatum van het Ros is een week verschoven, men kan nu nog t/m 5 december een stukje inleveren.

Na twee heftige amendements ALV's in onze sociëteit de Tor, zal er vanavondeen open kennismakings/après-tentamenfeest gehouden worden. Dit feest biedt de mogelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in onze vereniging, eens een kijkje te komen nemen in onze sociëteit. Het inauguratiekamp zal plaatsvinden van vrijdag 8 t/m zondag 10 december. Voor meer informatie over het feest en/of over de inauguratieperiode bel Ingmar (4302444) of Bertil (4328704). Bij hun en in de sociëteit kunnen geïnteresseerden zich ook opgeven voor deze tweede inauguratieperiode. Postadres: postbus 3809, 7500 DV Enschede. E-mail: [email protected]

CSV Alpha

Nu de tentamens bijna achter de rug zijn, kunnen we weer verder gaan met de activiteiten. Sociëteit Vivaan (onder in de Bastille) is iedere woensdag vanaf 21.00 uur geopend. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Woensdag 20 december vindt het traditionele kerstdiner plaats. Koks kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Het januari-weekend wordt dit keer in de Lutte gehouden op 12, 13 en 14 januari. Dit zal worden georganiseerd door de nieuwe leden. Opgeven kan op de sociëteitsavonden. Verder zijn de kringen weer van start gegaan. De onderwerpen zijn: religie en psychologie, Genesis, gebed en de Apostolische geloofsbelijdenis. Als je mee wilt doen, Sander Venema (053-4353456) bellen of kom een keer langs in Vivaan.

Amnesty International

In het kader van de Dag van de Rechten van de Mens op 10 december a.s. organiseert de campusgroep van Amnesty International in week 49 een aantal activiteiten rond het thema 'mensenrechten':

Video-informatieavond: maandag 4 december wordt er een video-avond gehouden waarop enkele thema's uit het werkterrein van Amnesty belicht zullen worden. Er worden video's vertoond over de doodstraf in de Verenigde Staten, 'verdwijningen' en de strijd van de 'dwaze moeders' uit Argentinië en het martelen van arrestanten en gevangenen. Plaats: Vrijhof, zaal 1. De zaal is open vanaf 19.30 uur, aanvang om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Toneelvoorstelling: woensdag 6 december speelt theatergroep Themis het stuk 'Oorlog' van Rainald Goetz. Via een collage van scènes wordt de kijker met de waanzin van oorlogen geconfronteerd. De voorstelling duurt ongeveer een uur. Na afloop is er gelegenheid tot discussie. Plaats: Vrijhof, Audiozaal. Aanvang 20.00 uur. Toegang %5,-, inclusief een consumptie.

Stand en fakkeloptocht: zaterdag 9 december staat Amnesty met een stand bij de Hofpassage in het centrum van Enschede. Er worden diverse Amnesty-artikelen verkocht en er kan een petitie ondertekend worden. Om ongeveer 16.30 begint bij de stand de traditionele fakkeloptocht waarmee aandacht wordt gevraagd voor de wereldwijde schendingen van de mensenrechten.

SPE-schrijfochtend: zondag 10 december is er na de kerkdienst van het SPE gelegenheid tot het schrijven van brieven.

LSD Phaedrus

Volgende week woensdag (6 december) hebben we 'Het parfum' van Patrick Süskind op de thema-avond. Dit redelijk recente boek kan toch al als klassieker gezien worden, dus als je wat meer van de achtergrond ervan wilt weten of er gewoon gezellig wat over wilt praten, kom dan. Verder hebben we een nieuw bestuur en contactpersoon is Rogier van 't Land, tel. 053-4895034. Kosten van de avond zijn zoals vanouds f5,-/f4,- (leden).

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen, die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zal je nog een functie uitoefenen, waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Procter & Gamble, Randstad, Heineken enz. Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 206, tel: 053-4893909, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Studieverenigingen

Alembic

Denk aan de Sintborrel. De Alembic-kamer is weer geopend zijn van 9.00 tot 17.00 uur # Het W&M-vak over Zuid-Afrika zit vol # Ben je verhuisd? Zorg dan dat je zo snel mogelijk je nieuwe adres doorgeeft op de Alembic-kamer. Dan blijf je op de hoogte van alles wat Alembic jou te bieden heeft! # Af te halen op de Alembic-kamer (niet gratis): boeken voor het eerste jaars practicum Maple.

Abacus

Morgen is het zover: Het Grote Pietertje Feest! Schrijf je eventueel vandaag nog in voor dit grootse evenement # Maandag en dinsdag in de pauze is boekenverkoop # Dinsdag 12 december de Open Podium Avond Misschien wordt dat het begin van jouw artiestencarrière # E-mail Abacus: [email protected]

Arago

Vandaag, 30 november bestaat de TNSV Arago 25 jaar! Vanavond: In T4, om 20.00 uur: dieslezing door dr. Van der Weele over: 'De ganse natuur verklaard met minimale actie' # Vrijdag 1 december, 14.00 uur, BB 1220, presentatie van de TSM Business School over carrière-planning # 4 december borrel met Sinterklaas en pepernoten # 11 t/m 16 december wordt ons vijfde lustrum gevierd met een week bol van activiteiten. Zie de posters en folders met onder andere woensdag het congres 'Missie naar Mars' met Wubbo Ockels als dagvoorzitter, donderdagavond cabaretier 'Jaap Mulder', maandag knallende openingsreceptie met vuurwerk! # Maandag 18 december Shell-excursie, 20 december Grolsch-excursie en spettermiddag. # 21 december wordt het jaar afgesloten met een kerstborrel.

ConcepT

Sinterklaasborrel, woensdag 6 december * Vrije boekenverkoop, vrijdag 1 decenber in de middagpauze. * Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar leden voor de nieuwe galacommissie. * Voor geinteresseerden biedt het Staalbouw Instituut nu de mogelijkheid om een proef-abonnement te nemen op het tweemaandelijks vaktijdschrift Bouwen met Staal. Vanaf januari kunnen studenten 3 gratis nummers ontvangen. Intekenen kan in de ConcepTkamer.

Ideefiks

30 november: filosofisch café met Wim Smit. Over ontwapening en de Pugwash-conferenties (bekend van de Nobelprijswinnaar van de Vrede), 20.00 uur, TW A-144, koffie gratis, eigen mok meenemen # Heb je interesse om iets bij te dragen aan de TOK? (ideeen, kopij, redactie), zeg het tegen Nancy # De boeken voor het tweede trimester zijn te koop tijdens de middagpauze.

TObias

SCOON staat voor Studenten Contact Onderwijskunde Opleidingen Nederland. Zij organiseren op vrijdag 8 december in Utrecht een bijeenkomst, met als thema: 'Beroepsmogelijkheden en arbeidsperspectieven voor Onderwijskunde'. Opgeven door het strookje in de folder in te vullen # Iedereen die boeken besteld heeft kan deze ophalen bij de TObias-kamer tot 8 december; daarna begint de vrije verkoop op dinsdags in de pauze # Wil iedereen ook nog even zijn of haar oude tentamens inleveren voor de tentamenbank; we hebben nog niet genoeg om aan de vraag te voldoen! # Vandaag bestaat Tobias veertien jaar. Voor de leden: kom even gezellig langs voor een drankje of een hapje, de kamer is de hele dag open!#

Isaac Newton

Vandaag (30 november) om 15.30 uur borrel in onze borrelkelder # Galafoto's bijbestellen kan nog # Vandaag en morgen is de boekenverkoop voor deouderejaars in de hal bij BOZ. Maandag 4 december volgt de vrije verkoop # Vanaf heden is het mogelijk je in te schrijven voor deelname aan de Batavierenrace. Zie het Newtonbord in de hal.

Sirius

Vandaag almanakborrel om 16.30 uur in de TW-kantine. Je kunt hier je almanakbonnen inleveren of tegen kostprijs kopen (5,- voor Siriusleden en 7,50 voor niet-leden) # Woensdag 6 december jaarlijkse Sinterklaasborrel, vanaf 16.30 uur # Ouderejaars vergeet de Landelijke Onderzoeksdag niet donderdag 7 december # Eerstejaars, denk aan de jaarlijkse ouderdag zaterdag 9 december.

Stress

# Komt allen naar de ALV op 6 december, 20.00 uur!! # Kijk op de posters voor de kandidaatbestuursleden. # Kijk verder dan de Twentsche horizon! schrijf je in voor de business-course bij ESSO en/of de MAN-dag marketing experience (ook vrouwen mogen zich inschrijven). Inschrijformulieren in de Stresskamer. # In het kader van operatie Decibel even een mededeling: Stress' telefoonnummers hebben er een 4 (vier) voor gekregen. # Voor de Coberco-excursie op 12 december zijn nog enkele plaatsen, maar wees snel. # ESTIEM organiseert in week 6 de voorrondes voor de managementgame TIMES. Kijk voor meer info op het Stressbord. Als afsluiting van de HJarry-cyclus zal een Harry-forum gaan plaatsvinden in januari. Een drietal Harry's zullen een interactieve sessie over bedrijfskunde geven! Let op de aankondigingen! # Voor vragen, opmerkingen, koffie en gezelligheid: kom naar de Stresskamer, bel 3527.

Sport

Piranha goes Internet

Eindelijk is het zo ver. Alles wat je altijd al had willen weten over Z.P.V. Piranha is nu ook electronisch te bewonderen op internet. De locatie is: http://www.cs.utwente.nl/~vdhoef/piranha.htm. Stuur suggesties voor uitbreiding van de Piranha info-page naar [email protected] of [email protected]

Diesloop

Op zaterdag 2 december wordt er weer de jaarlijkse diesloop georganiseerd door D.A.V. KRONOS. De start is achter het CT-gebouw. Om 10:30 kan iedereen meedoen met de trimlopen van 2 1/2 km, 5 km en 9 km. Voor KNAU wedstrijdleden is er o.a. voor heren senioren een 10 km en dames senioren en 5 km om 12:00 en een sprint-cross van 2 km om 13:30. Voor meer info: tel. (053 - 489) 51 06 (Olaf).

Atletiek

De Kronos-baantrainingen gaan ook in de winter door. Op dinsdag wordt er om 18:00 op sintelbaan getraind. Op donderdag wordt er om 18:00 in het FBK-stadion in Hengelo getraind. Er wordt dan voor midden- en lange afstandslopers (lopend) om 17:30 en voor de sprinters en technici (met de fiets) om 17:40 bij het sportcentrum verzameld.

Vacatures Sportraad

In maart komen er drie vacatures bij de Sportraad vrij. Secretaris (1 jaar), penningmeester FNS (1 jaar) en vice-voorzitter/penningmeester (1/2 + 1 jaar). Wil jij een gezellig, gaaf en leerzaam bestuursjaar (met auditorensteun) en je inzetten voor studentensport op de Campus? Kom dan naar de voorlichtingsavond van de Sportraad die gehouden zal worden in het sportcentrum op 12 december om 19.30 uur.

Batavierenrace

Aan alle snelle, sportieve, vrolijke, verliefde, verslaafde en knappe studenten die zich nog niet hebben ingeschreven voor de Bata4enRace: dat kan nog tot 30 november. Haal een voorinschrijfformulier bij de Sportraad of portier van het sportcentrum, maak het geld over en schrijf je in.

Introductie Duiken

Woensdag 13 December bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding van Duikschool Poseidon een duik te maken in het Twentebad in Hengelo. Materiaal is geregeld. Kosten: f20. Schrijf je in bij de Sportraad, vóór 11 December. Gezamenlijk vertrek vanaf het Sportcentrum om 20.30 uur.

TC Ludica

12 t/m 17 december wordt in Amsterdam de Zilveren Kruis Masters gespeeld, waar de nationale dames- en heren tennistop in actie zal komen. Ludica zal op zaterdag 16 december de Masters met een bezoek vereren. Op deze dag worden vanaf 11.00 uur vier halve finale wedstrijden gespeeld. Toegangskaarten kosten f 25,- per persoon. Er wordt om 8.28 uur met de trein vanuit Enschede vertrokken. Heb je zin om mee te gaan of wil je iets meer weten, bel dan Paul (4320970).

Flaza

Op 10 december vindt de laatste voorronde van het Flaza (Flatzaalvoetbaltoernooi) plaats. Hiervoor kan zich nog één team aanmelden. Heb je dus zin om met een vriendenteam of je flat mee te doen, meld je dan snel aan. Dit kan door even te bellen of een briefje in de postbak van de vv Drienerlo te doen, waarin staat: teamnaam, contactpersoon, adres + telefoonnummer. Inschrijfkosten zijn f 45. De tweede ronde wordt gespeeld op 11 februari en 3 maart; de finaleronde op 31 maart. Voor info: Ilja de Wolf (5035) of Oscar Langeland (074-2434554).

Menu

Week 49

ZATERDAG 2 DECEMBER

Heldere ossestaartsoep

***

Zigeunerschijf-Paprikasaus

# Gehakt Cordon Bleu

Sperciebonen-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 3 DECEMBER

Aspergesoep

***

Fricandeau-Rode wijnsaus

# Ribkarbonade

Tuinbonen met Wortelen

Rauwkostsalade buffet

Gebakken Krielaardappelen of

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 4 DECEMBER

Kerriesoep

***

Nasi Goreng-Saté-Satésaus-Omelet

# Japanse rol

Atjar Tjampoer-Kroepoek

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 5 DECEMBER

Champignonsoep

***

Hutspot- Verse worst of Speklapje

Vleessaus

# Duitse braadworst

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 6 DECMBER

Groentevermicellisoep

***

Gebakken of Gepocheerde Visfilet

of Vleesgerecht-Sauce Tartare

# Hamburger

Bietjes-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 7 DECEMBER

Tomatensoep

***

Kotelet-Vleessaus

# Blinde vink

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 8 DECEMBER

Floridagroentesoep

***

Hamburger-Currysaus

# Gebraden gehakt

Snijbonen-Rauwkostsalade buffet

Carré of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

# = Vleesgerecht van Biologisch

Dynamisch vlees

___________________________________

VEGETARISCH

___________________________________

MAANDAG 4 DECEMBER

Kerriesoep

***

Gebakken Tahoe-Gado Gado-Pindasaus

Atjar Tampoer-Rauwkostsalade buffet

Zilvervliesrijst

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 5 DECEMBER

Champignonsoep

***

Gevulde Paprika met Groente melange

en Roerei gegratineerd met Kaas

Groente Macedoine-Rauwkostsalade

buffet-Frites

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 6 DECEMBER

Groentevermicellisoep

***

Sojaburger Haway-Kerriesaus

Tuinbonen met Wortelen

Rauwkostsalade buffet

Volkorenmacaroni

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 7 DECEMBER

Tomatensoep

***

Bonengoulash-Gebakken gemengde

groente-Rauwkostsalade buffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

C A F E

h a p a a n d e t a p

TEX MEX Mexicaanse Chili Con Carne

rauwkostsalade

rijst

B R A S S E R I E

D e S o c i ë t e i t

Maandag 4 + Dinsdag 5 december

Jachtschotel, rode kool, rauwkostsalade, aardappelkroketten

Woensdag 6 + donderdag 7 december

Spare Ribs met diverse sauzen,

rauwkostsalade, stokbrood